Page 1

ПролетарІ всІх краін, еднаАтеси!

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ

Гal8Тa

•• ХОАВТЬ

17

8

І

РА ПО Н НО І

піти.

1937

року

м І СЬ КО РАД

ф

МІ

ВСІ

КОМ І ТЕТ ~

НАР ОД НИ"

ф

63 (4995)

v

П'ятниця,

РОЗГ І1 ЯНУТО

вою працeJQ вносимо вклад у боротьбу за процвІтаll­

ва всІй плаіщ'l.

про охороиу

.БJJИЖнім», а в цілому .....

Минулого

кожного

продуктів,

тобто

зразки

всьому

і

обрав каllдидатамив Ч.lени

(РАТАУ).

11·

Краше Із

Сумлінною

ються труднтнCJI ще енергійніше 1 продуктиввtПJС. режиму

пІдроздІлів у

економії

результатІ

створиJIВ

запаси

до­

ощіщжених ресурсІв. 19 квітня витотовляrимуть продукцію із заощадженої сировини -колективн трьох цехІв заводу порошкової металургії Імені 50-річчя Радянської України. ЗначнІ резер­ ви введуть цього дия в дІю деревообробиики, ма­ шинобудівники, світлотехиіки. У цілому иа заОЩ8JJ­ жених ресурсах працюватиме 13 цехІв, 10 дІль­ ниць, 715 робітникІв.

МИ на 150-170 процентів. 19 квітня колектив фабрики виготовнть 4 тисячі трнкотажних виробlа при нормі 3800. Кожен другий з них матиме дер­ жавний Знак якості. Партійні комітети і бюро дбають про те, щоо ~червона субота\) пройшла в дійсно святковій ат­ мосфері. Мітингами розпочнеться робота iJ п1дроздl .. лах тресту • Вроварисільбуд., Дарницькому РВУ, трестІ .Теп.1Jицятехмонтаж., постійно дІючому бу· дІвельному поїзді .м 2, інших будівельних оргаю­ заціп, иа заводах. фабриках, у господарствах. Вроварчанн! Ударною працею вІдзначимо l1O-у річницю з дня народження В. І. Леніна І 6U-річчл першого броварського суботивка! Всі на .чеptlОIlУ

суботУ. І

КПРС

до

відзнаЧЗЕТЬСЯ

птахофабрики

ВИСОКИИ

УРОЖАИ

ВО-го ри. говорить головний агроном радгоспу В. За­

єць.

Нинішня весна примхлива. Спершу на полях

Добре організували що рОботу у Гоголеві. І хлі­

довго лежав снІг: потім поча,lася вІдлига. потеп-

бороби, І пlлотн гвинто ­ крилої машини працюють

.'ІІло. Цей перІод хлlбороби району І винористали

у двІ змІни зранну до вечІрнІх сутінон_

_.. Раз

по

раз

по

мерзло-

талому грунту. Роботи велися у вранІшнІ години за допомогою ТУ1<ових сі-

валон.

У

ствах.

де

тих

господар-

виявили

мум уваги озимим, ли

повнІстю

манси -

зумl·

підживнти

в'яниЙ

дере

яннй

переночовує . все даЛJ вглнбмаСИВів багаторіч · Р.их трав. ОзимІ на всІй

1290-гентарнlй

радгоспІ

вже

площІ

у

пlдживлен(\_

РобlТнини радгоспу швид· 1<0 завантажуІОТЬ ємкості

ЛОН. Так зроБЮІИ у рад · добривами. .ЛІтківськиЙ~ ,

на

майданчик,

посІви за допомогою сlва- вертольота госпах

і

вертол~т

озимих зернових і багато- прнзем.'ІЯЄТЬСЯ рІчних трав

;Jye

І зараз -

начальник

ранки

заморозки

сковують

грунту.

в окрем] працІ

цеху

верХНіЙ

НадотІОМОГУ

агрс

шар

'Еорам . !Іриt1шли авІатори. У радгОСпаХ. -імеНl Щорса дні

працюють

У

п\

вертольот:{

сlльсьн()господаptьної авІ · аціl.

вонн

ЯИСОКі1 .

ше гентарІв посІвІв. Бlл:>, ватий шлейф азотних до5 рив

ШИРОНОЮ

смугою

тяг

неться за l1еРТОЛЬО1'ОМ Я!tIСТЬРОЗСl1!lвання туу.І\; ХОРОШа.

.~

На

.

озимих

ножен

гектар

Е...чсlв:tє";'ьс;r по одному Центнеру амІачної селі!-

розраховує­

провести

за

допомо­

гою тукових сівалок мето­ дом врізання у кореневу с истему

рослин_

Одержавши азотне під­ живлення, вають

рослини

прямо

на

ожи­

очах:

зе­

.'Іенішають. швидко вІд­ ростають. Роботи авІато­ рам ще вистачить на кІль­

ка

днІв,

травами,

адже по

ству

солІдний

сячі

гентарІв.

В

клин

озимими

призначення

цілому

Верховної

Ради

CPC1~

товаришем Леонідом ІллІ­ чем Брежнєвим. п!д

маршу

урочисті вносяться

другий

по

група

вже

під

різного

господар­

2.5

ти­

району озимих

пІдживлена.

теран партії, член КПРС з 1917 року К. Ф. Рудь, навалер двох орденів Л':­ нІна, пташниця КИЇВСЬК:JЇ птахофабрики О. П. Галл­ цька, комсомолець робіТ­ ник

заводу

металургії

порошкової

іменІ 60-річчя

Радянсьної України толій Сундук.

Аи')·

До пам ' ятника В_ 1_ Ле­ нІну було понладено кор­ зини живих нвІтІв. Учас­ никІв зборів вІтали піо­

нери.

ПотІм

був

.даниЙ

ко!Щерт. ~~

І У~~~~:КО:овн~~ВОз~ брання творів В. І. Ле­ ніна в 55 томах угор­

ською

мовою

завершило

Будапештське

видавни­

Цей агрозахІд вже прове ­

цтво політичної

літера­

~eHO і на 70 процентах !:лощ багаторічних трав

тури

Видан­

та

озимих

ВСТИі'ають jЮР1\l. У

знову IІlдживити ПО 300 І БІЛІ.,

мехзні","

та ~ ГоголlвсьниЙ.

авіаторІв

За день

лення мо

Повторне піджив­

-

.мlнеральниМl: зернова Роботою ке t\УЛЬТУР

«Красил!оськнЙ., .Жер- . хІмслужби господарсть~ дівсьний •. Ця робота три В. Мороз. ПродуктивнІст:, ває

невто!VIНШ'І

На зборах виступили ВС­

Зеленій, поле

посІвів

ленІнцем,

смертнІ. виступив

Фото М. Семивогв.

підживлення

ним

борцем за мир Генера"lЬ­ ним секретарем ЦК КПРС, Головою Президії

секретар Ниївсьного обко­ му Компартії України Г. І. Ревенко.

На знімку : tOKap М_ КУЗЬМИК за ро­

для

передов.!­

З доповІддю «Ім'я ЛеНі' на. справа Леніна без­

токар

Михайло

ботою.

ЗА

партІї ,

ки виробництва, керівни­ ки району. Обирається по­ чесна президія урочистих зборІв У снладі ПО.'Іітбюро ЦК КПРС на чол! з Вір­

НомпартlІ України А. д. Грязвв.

Кузьмик. Ставши иа удариу ленінську вах­ ту, молодий виробничник добивається ви­ сокоі продуктивності праці.

вини, матеріалів і вироблвтимуть продукцію із за­

ки виробництва зобов'язуються працювати по-лl'­ иіНськи: по-комуністичному. Наприклад, майстр" машиииого доїння ордена Жовтневої Революції рад­ госпу .ПлосківськнЙ,) М. С. Плясова, О. І. Смир, иова, П. Н. Лисенко дали слово надоїти по 2О-20 кІлограМів молока вІд кожної корови. Іх приклад підтримали всІ тсвариші по роботІ. Тваринники гос· подарства здадуть державІ 19 тонн молока при дениlй иормl 18 тонн, прнчому вся продукція на­ дійде першим сортом. В'язальннцl фабрнки верх­ нього днтячого трикотажу Н. С. Помазок, В. t:. Павлюк та ІншІ вирішили перевиконати зміННі нор,

ик

терани

ївсьна птахофабрика. УрочистІ збори вступ­ ним словом вІдкрив пе!J­ ший секретар міськному

року.

1980

працею

Бог данівської

сиро·

Завтра на леНЧіСЬКИЙ комуністичний суботник, ювілейний для нашого міста І району, вийде ПОНIlД 60 тисяч ' чоловІк. 19 квlтнв, як показують підра­ хунки, буде випущено продукцІї на суму пона~ 425 тисяч карбованців, у тому чнслl на заощад­ жених матеріалах на 20 ,тисяч карбованцІв. )' фоид десятої п'ятирІчки трудові колективн пере­ рахують близько 90 тнсяч карбованцІв. Передови.

Закликів

ду торгового машинобу­ дування відбулися уро'ш­ стІ збори трудящих Мі­ ста І району. присвяч еН і 110-ій рІчниці з дня на­ родження В. І. Леніна. На сцені портрєl' Володимира ІЛ.'Іlqа Леніна і дати 1870-]980. Місця в презид!ї заЙ~1ають ве­

«ГОГОЛІвський., радгосп­ комбінат сКалитянський" ІменІ 50-рІччя СРСР, Ки·

використовуйте зем­

Травня

У середу, 16 кв і тня , ':/ Будинку культури заВJ­

прапор Броварської місь­ кої партІйної організації 1 перехіднІ Червон! Прапо­ ри ЦК КПРС, Ради Мі. ~трlВ СРСР, ВЦРПС f ЦК ВЛКСМ , яних удо­ стоєнІ передовІ господар· ства району - радгосп

лю, техніку. добрива!

проввиJIВ

КОП.

Справа ЙОГО живе і перемагає

До залу

Працівники сільськоrо rOcподарства! ПІ,n,вишуА1tефек­ тивність виробництва!

не їх

2

Ціна

ЗВУЮf

. 1.-

річницю з днв народженна В. І. Ленlиа І f:ю-рl'!чя першого суботника на БроварщинІ, вонн зобов'взу­ ПрацІвники багатьох

партії

Трудова вахта

Rолективи всІх підприємств, господарств, установ Броварщини, дружно й організоваНІ) попрацювавши в .червону суботу\). Цього року, відзначаючи llU-~'

тримання

оБКО~IУ

--~----------~._---~----------------------------------~~

сусDlльстиу

такої ' турботи

перший сеБретар

рів пер І. О. 'МОЗГО8оrо.

пуд;]

акІ

зробив

Вороши .10ВГР'l:\СЬКОГО Б. Т. Гончаренко.

На П.1еНУ)lі виспшlВ Ч.lен Політбюро ЦК КПРС, перший секретар ЦК Ko~/­ шого секретаря lIНіпропетровського об­ партії Украіни В. В. Щербицький. У розглянутих питаннях П.lену)! KO~y партії Є. В. Начаnilвсt.коro і пер­ шого заступника Голови Ради Мініст­ прийняв відповідні постанови. ПленУМ

Т&ЖНУ пра­ зБІльшення

працює особисто,

.далеким»

року

інших

П:Jанів і

Пo.'lітбюро ЦК КО:4партії України пер­

почниається там, де

-

наРОДНОГОСПОДаРСЬКИХ

ні доповідь

Політбюрп ЦК Ко~партії України.

В• . I~. Д~ вбачав у суботниках з~оруку lJe".· 1110111 KOMyвicnJ1f801 працІ. .Комунlзм, -"- писав

з'ЯВ.ttяється саМОВ1МІНа, аеремвгаЮЧІ ~ю. турбота PlЦавИх робlтиикlв про

«Звіт

соціа'lістичних зобов' язань завершаль­ ного року п'ятирічки » . В ЦbO~IY Пlпан-

гевера.1А

ретаря Донецького обкому партії Б. В. Качуру з кащщдатів У Чilени

вак

IIJI рlдво'І в'lтчизни, за мир, демократію і соціаJllз~,

окрпу,

питання

Ворошиловградського оБКО)lУ партії про ПО:JіТIІЧНУ роботу по виконанню рішень XXV з'їзду КПРС, .lИстопадового (19і9 р.) П.1СНУМУ ЦК

армії І. О. Герасимова і першого сек­

кото IЦ)чииу чимало яскравих рвдків. В шІстдесятий ту бlлвметалургlЙНОїпе'lI, виводимо в рейс потуж­ ний самоскид, трудимосв на благоустрої мІста Бро­ варІв, сe.itища Калитн. сІл району. Своєю натхнеп·

військового

розглянув

організаторську і

увільнений ві.1

'ІОГО військами Червонопрапорного Ки­ КПРС, ївського

БУJ10 органlзоваио tCIfJPJ І місцевн'!

раз ми виходимо на суботник І ааступаємо на

Пл е нум

обов'язків Чо1t'на ПОіlітбюро ЦК Ко~пар­

жиtеmв по заготівлl палива дла госпіталlв та ла.~а ретів Києва. Отже, завтрашня .червова субота» ІОвІ· лейна, для броваР'lав, які вписали 8 JJiтопис Велll

вl11 у .Вemmо~почИвt.,

раїни.

питання _

тії ~·к. раїни_ П.1еНУJlперевів командую­

ТрудящІ нашого мІста І району беруть участь у комунІстнчних суботниках з 192и року, коли по­

б.ilНЗу станції Бровари вперше до~вільну. Ьезоплатну роботу

організаційні

,10М СРСР у ЧССР він

мадян.

стаються не тим, хто

18 квітня 1980 року ф

Перший секретар Херсонського обко­ му партії А. М. Гіренко переведений з Бандидатів у члени Щі Ііо~!Партії ~'K­

у зв'язку 3 призначеННЮI О. П. Ботаи­ на Надзвичаиним і Повноважним пос­

у буреМНі роки громадянської війни народився той вид праці, який можливий тільки в соціалістич­ ній державі І за яким велике, комунlстичнЕ' майбуття. Московські комунІсти-залІзничннки, ПРОJl вивmи революційну свІдомість, виступнли з надзви '!айно важлнвою інІцІативою: вони СТаЛи щотижия проводитн нічиІ · роботи з суботи на недІлю, бе:J­ оплатно ремонтую'ІИ паровозн. Це буJJИ паростки справді вІльної , комуиlстичиої працІ вільних гро­

залІза та

ДЕ ПУТ Д Т І В

15 квітня 1980 року відбувся Пле­ нум Центрального Ko~iTeTY Rо~уністич­ ної партії України.

суботник!

вугіЛJlа,

И Ч Н О І ПАР Т 11 УКР А ІН", КИІВСЬКО' ОБЛАСТІ

Пленум ЦК КомпартП УкраїНИ

v

на IОВlлеинии

хліба,

! СТ

- -=---- -

ПроДУктивиості праці,

КОМ У Н

на

зелений

найБЛИЖЧі

дні ,

;юли Підсохнуть :?:іЬОТНО ­ юсаДlJчнІ паЛЬОБI май · і).'\НЧИЮf. в работу вклю ­ '-х зться літю,и сілн.:,nОГОС · гюдаРСIJ}ЮЇ авіаці'і . ~ Піз · c-tІ,Jlе у па .Г:(' ~;FGFlY вийдут!> JfP?j',,1 ff :.' '~r!; ') Е/~!,Пі сі­ ва.rшамн.

В.

ПРОСЯНОВ.

«Кошут».

ня приурочене до 110-і

річниці 3 дня народжен­

ня В. І. Леніна. За три 3 половиною десятиріч­ чя загальний тираж ле­ нінських творів досяг 4 мільйонів прю/ір ників.

(ТАРС). j

- ---~


квітня

18

НОВЕ

року

1980

Партійне Життя: з Ленінськ.u'х зборів

Зустріч каваJlерів ордена Леніна

3міциюватидвсцип.піиу, використовувати резерви На вІдкритІ партійні збори з по­ рядком денним .Жнти. працювати, боротися по-ленlнськи, по-комуніСТН '1 ному.

І\омуиlсти.

t

комсомольцІ

без­

партійнІ тресту 4 БРОl!арисtльБУJ ~ прийшли . як иа великІ' урочисте свя ­ то. В усІх на грудях червонІ стрlч­ }іи І ювІлейнІ значки Із зобряжекня", вождя

1_

революції В_

ЛенІна .

З доповІддю виступив другий сек p e T~'p мІськкому Номпартlї УкраІни

А. д. ФРОJJОВ.

Номунlстична партІя Радянськr>rо Союзу впевнено веде Н!lШУ країну ле­ нІнським шляхом до повноУ перемоги

комунІзму. сказав вlи_ Про це пере­ КОНЛИВО свІдчать величезнІ досягнен ня нашого гер()Учн()го народу . Радяч­ ська ек()номlка тепер являє собою

єдиний могутнІй иародн(')Господа;J ­ ський компЛекс . Особливо великих успІхІв ДОСJllгла наша країна у нинІш­ ній п'ятирІчцІ.

Успішно розвиваються народного

господарства

уСІ

галузІ

'ticra

нашого

і району . Зокрема, за чотири роки ОСВОЄно 137,2 мlлыtнаa карбованцІ'! напlrаловкладень_ Значний внесок

зробив колектив тресту сВроварИСlлn­ буд • . За цей nерlо!! вІн винонар "іуді­ l'Іельно-монтажних роБІт на 64 мIЛт,­ йони карбованцІ!!. По всІй номеНКЛil­ турІ забезnеЧИ8 введен.ия в дІю пус­ нОвих об'єктlв_ Здано t3 експлуатацІю

49.7 тиСячі кмдратних метрІв житл~, 1,9 тисячІ БІльше плану. шкІЛ 2264 мІсць. ltnшкtльних закладІв - на 600 МІсць. будинкІв культурц - на 800 мІсць. Збудовано тваринницьких nРЮllщеRЬ на 14.6 тисячІ го­

1-Іа на

лІз худоби.

По-ударному. по-ленІнському почав ноЛектив тресту зав~ршальний рІк де­

сятої п'ятирічки. План кварталу влас­ ними силами виконав цента .

на

а

по

на

працІ

-

102.е . УспІшно справилися з 811-

конанням

ззвдань

працlвниl'И

СПМН-509, СПМН-508 . ПМН-24 . ПМН-7, ПМН-9 _ працює базовий Н6нструкцlЙ.

завод

ПМН - 8 . СтаБІльно

будІвельних

Ось чому партІйнІ органІзації ПОВИН­ Ні активнІше пІдтримувати _ творчу

свІд,

І!проваджувати цІнниА до­

передовІ

форми

І

методи

ОРГ.І­

нізації праці. Треба добиватися. щоб кожний

комунІст

показузав

приклад

державного підходу до вИКОЮIRИЯ заі'­ дань, вишукування резервів, розви:­ ну ІнІцІативи, змІцнення дисциплІни , НРИ1'ично стаВИВС1l до власних поми­ лок І прагнув до їх виправлення.

З сті

позицій і

дІловитості.

ПРИНЦИПОJюстl

вимогливо­

підійшли

уСі

в;! ­

ступаючl до обговорення доповІдІ І аналІЗу внробничої дІяльностІ пIДРОЗ­ дР1l1! тресту «БроварисІльбуд». Наш колектив,

зазначив

директор

ДОС.1lдно-експеримеН1ального

заводу

будконструкцІй П. М . Біріи, успІШ : IJ справився

з

виконанням

квартально­

го П.'Іану І соцІалІстичних зобов'язань на честь 110-ї рlчиицl з дня народ­ ження В . 1_ ЛенІна. Однак. щоб до­ битиСя ~Ha'lHO кращих успІхів, на З1во;:хІ

необхідн()

замІнити

метаЛООСН1-

стку. краще органІзувати забезпечен­ юl автотранспорт(')м . щоб виготовлена пр о дукція

не

залежуйilМtя

на

СКЛі­

дах.

Нача.'lЬНИК планового Blntti·'1Y П1\ІН-8 Р . Г. ОмелЬЧУК розповіла, !t;i партійнt! органlззцlя пlдrримує пат ­ ріотичнІ ПОЧИНАННЯ по впровадженню

nepelotOBoro

-

за

досвІду

І

..

ро~вип -у

твор­

чої lи і цlативи.

У нашому підроздl " і, і!Овlдомила в о на . п'ЯТЬ бригад трудиться за мl>.­

Т О ;16:'11 М. 3.trOбlна , а двl- пІд девl­ з о:\t Сl'!еРДJіовчан: ~n'й-rирIЧКУ - ме:!­ ШЮI с К.1адом бригади,>_ 120 будlве .1Ь­ НI{ SiB працює за комплексними п л ан ,'_ ­

У И rт і ;rRишення ПРО;Іуктивностl працІ, а 25 інженерно-теХНІЧНИХ працlВНИ-

особистими творчими

пла­

на:l-1И .

На 1980 рік . пІдкреслив ВИКОНР:Jб ПМН- 7 Л. А_ Яцюра, план дуже Ні­ пр у жениЙ. По ген пІдряду треба вико­ нати будlвельно-мnнтажних робіт на 3 мільйони 800 тисяч карбованцl<з. Щоб своєчасно справнтися З ним, па р тlЙНіІ органІзацІя повинна моБІлІ зувати вс! сили 1 засоби для забез­ печення ритмІчної роботи на всіх об ' єктах_ Треба полІпшити роботу по ~Іатеріально -техні чному забезпечен-

ню, зокрема. по доставцІ

МilтерlаJllВ

у

к о нтейнерах та пакетах, застосу­ вання конструкцІй І деталей пІдвище­ ної заводської готовностІ. Це дозво­ лить набагато скоротити строки бу­

нової людини, формування комунІ­ стичного свlтогляду_ Особливу увагу

при цьому потрібно звернути на робо­

повів про те ВИСОI\Є пІднесення,

ту

всіх

колектив ,,:>;

БРОВ<іРЩИНИ напередодні

ІІО-ї рІчни­

тися

по л е НіНСЬКИ,

му»

було

ще

раз

по-комуністично ­

передодн! строково

.ленІнського рапортував

ювІлею

про

до­

Пленуму

продемонстровано

країни,

врожаї

чергу дозволяє боротися

за 6-тися'-l­

село_

Поряд 3

будІвництвом

житла

у Плоскому зводиться громадський ~;y льтурний центр, до якого ввІйду:!> Будинок

промис­

культури,

спортзал,

комп­

лекс магазинів. іншІ заклади культур­

сіЛЬСЬКОГОСП;) ­

но-побутового

дарське виробництво_ Є всІ умовн ДЛfl

призна чення.

Присутніх на зустрІчІ ветераНіВ партії, Великої ВІтчизняної війНи кавалерІв ордена ЛенІна привІТ8ЛіТ

завдань п'ЯТ\{­

А . д _ Грязєв проінформував при­ сутніх про відставання, допущене ОК­ ремими пІдприємствами мІста , та ра·

учнІ ТребуХіВСЬКОї середньої школи.

Учаснини зусtрlчl поклали жиВІ квlти до пам'ятни. ка В_ 1_ Леніну.

йону, про тІ заходи, якІ вживає міСь­ кий комітет НомпартlІ 'УкраІни JlЛ1І

Наш кор.

виправлення становища.

завершення

зер ­

НевпІзнанно змінилося за цей час ·

І

найважливІших

будІвництво,

pa;~­

ний надІй молока вІд кожної КОРОВИ.

видів

ловІсть,

прац і вники

нових і кормових культур. що в свою

підвищується

продуктІв харчування . ПланомІрно розвиваються

НПРС.

госпі одержують високІ

ШИЕСЯ продаж предметІв довгострок;)­

КОРlІстування,

ЦН

roспу досягли вагомих успіхІв. У pRA'

добробут радянських людей. За чоти­ ри роки п ' ятирічки У районі з6IЛЬ­ вого

директор

ха розповІв про трудовІ здобутки К()­

Іlартії_

могутність

Леніна

.'Іективу ордена Жовтневої Революції радгоспу <.tПл о сківськиЙ._ Керуючись р І ш е ннями березневого (1965 р_)

З кожним роком зростає економІч­ на

молоддю _

радгоспу «ПлоскІвський» П. ф_ Вмо­

вірність ідеям Леніна, спраВІ НомуНі­ стичної

з

Навалер ордена

ці з дня народження В _ 1_ ЛенІна. Н1 відкритих партІйних зборах з поря:! КО!>І деннИМ «ЖИТИ , праЦЮВаТИ . БОРСI­

рІчки .

СПМН-509 колектив H~­

як ~

трудових

знизити соБІвартІсть_

па р тlt\ ної органІзацІї Г. І. Міненко, що наш

партІйних,

стрічі IJЗЯВ участь кавалер ордена ЛЗ НІна п е рший секретар міСьккому НО ,\І ' партії УКраїни А. д_ ГРЯЗЄВ_ ВІН prl3

успішного виконання

Приємно доповІсти сьогоднІшнІм партІйним зборам, сказала секретар

завданням

комсомольських, профспІлкових opraНізацlЙ міста І району є вихованНЯ

дівництва. поліпшити якІсть роботи І

десятої п'ятирІчки. І в тІм велика заслуга комунІстІв. Завжди пока­ зують прЮ!лад Н_ д _ Земченко, Л. М_ Тиха, П . П_ Заїка, В_ І. Нулинич та іншІ.

Вонн докладають з

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ ТЕЛЕТАЙП

У підроздІлах тресту , сказав май­ стер ПМН-8 В. М, ХОМИЧ, поррд" комунІстами трудиться великий загін ко:\tсомольців І неспlЛКОВОЇ молодІ. якнайкращими

Трудиться

усІх старань, шоб виробничими

досяг-

неннями

зустрІти 110-у рІчницю 3 дня народження В. І. Леніна . Однак

ударно

нам необхІдно набагато полІпшити ви­ ховну роботу серед молодих будІвель­ никІв . спрямувати зусилля на змІц­ нення трудової І виробничої ДИСЦІ{­

ЧИМ8nО lІівнинів

Жити, працювати ленІнському . ГО_10СИВ

й боротись

сенретар

парткому

биватися

НЗ­

тресту

-

це значить

ДІ)-

успішного

виконаRНЯ

Н'І­

В. М. Москаmoк,

рини імені

пО­

по-комуністичному,

товариша Л.

1_

І

висновкІв

винонує

рону

промов

ностІ соціалІстичного

змагання .

чики.

Адже

трапляються

через

цІ

великІ

причини врати

у

наС не ­

виконання виробничих завдань.

НО.'1ен1'ИВ ПМН-24 110-у рІчницю дня народження В_ І. ЛенІна. зазначив бригадир О. П, Чуланов, --

3

зустрічає в обстановцІ великого тру­ дового п l днесеRНЯ. Нвартальний план вІн виконав на 118,9 процента . ХОЧ є ще чима.'10 труднощІв у роботІ, а .1е ми все зробимо, щоб успІшно завер­

шити

виробничу

програму

1980

воляє

Любов Пилипівна Яцухн~нко

{зліва}

ти

форівна Стащук труляться гальваніками заводу порош­

кової M e Ta .~ypГ!l Імені Перша працює тут

Однак

це

не

виробітку на

БО - річчя

-

ІЗ років, а друга

заважає обом

130

Ра;rянськоі

змінні

вишивки.

передодні

з т рудівника­

ше

ми

навів

пер~д ства втІлюють ленlнсьiil з е мляка м и з лекціями пр о настанови в життя_

змагання.

з овнІшню ло .'Нтнку НПРС

р! з них

р о зді :Іів.

вир о бничих під­ як

трудівники

події

нашої

внутр і шнього

життя с .lj'хачі в ,

Ераїни.

як!

господар­

правюуа

запитання

Афганl-

Все це

цього

в одностайно прийнятІй постановІ. НаприкІНЦі другий секретар міськ­ кому партії А. д. Фролов вручив ве­

.1икіЙ групІ ударників п ' ятирічки Пn ­ чесні ЛеніНСЬКІ грамоти.

дІ лка.

Вони

запроси.1J1

торгову мере-

і

сорочок,

які користуються пі двищеним попито,! у пок~'п-

ЮРО В СhК О ~IУ відділку РВ;(­ ШкарБУТhО~1 . ;:хуже спог о спу. Д .1 Я тру дівник І в :! об а.lася трудівника~І віД-! радГОС,Т­

у

шитих 6.1У3

НИl\ифrJР вІдповіВ

Ось і нещода в но Н . О. стані. Ш"арБУТ!іО побував у Л е кцІя, прочитана Н . О . І

піД РОі! ді .1У

виго­

ж)' значну кількість ви­

роботи, змtцнення тру;:ХОВОї дисциплІ­ ни ПО .'іlnшення добору І розстаНОВhИ кадрів, моБІлІзацІї всІх сил на УСПіШ­ Не завершення десятої п'ятирІчки .

вlдоБРі!зиm!

Вироби,

3 початку нинішньої П ' ЯТIlрічки фабрика від­

стосувалися

под і Й в ІраНі та

високопродукtивною

ться з першого пред' яв-

в иступа є

1ІіС .1Я цього на суч а сн о :\tУ етапІ . Ін­ О .lексаНіІРОВИЧ фор~t у є їх про ваЖЛЮJ ! на ЧИС .1 е нні

ІОві­

.1ення.

приклад!';,

використовувати усІ резерви під­ вищення продуктивності працІ І 811ховнl можливості соцІалістичного

Кос-

ТОІшені дівчата~ш, здаю­

революції,

фактІв .

славного

працt'ю _

соЦІалістичної­

стрІчається

В І тчи з нян о ї

ють

Великої

Шкарбутко .

Л_

.1ею 110-ї річниці з дня народження В_ І. .1еніна вони відана"а­

леКЦІЄЮ

Жовтневої

комсомолки

тюшко . Кожен .:ІЄНІ. на­

фO'PQ В. Володимирова.

вождя

молоді

цеху РуЧної

Т _ Вискоочук,

ма її порт ре т прикрашає цехову Дошку пошани.

граф Ією

відстають від по­

майстрині

иорми

яка заС.l~та Любові Пи .1ипі вни , як наставниці. Неда;>­

Одним із І\ращих бій ­ цІв IдеОс1 0 г l чн о го фронту в радгоспі « В е :т и кодиме !) ­ сы\й" є вет е ран Великг,ї

заВ,:І;ання на

проценТів.

друг по робоТі і

процентів. Зрозуміло, в цьому неаби­

Виступив 3

змінні

Не

лище півроку_

виконувати

цех!'

вишивки К _ р _ філіІІЧУК,

110-120

Україн" .

ЩОб справитися з цим віДПОВlда:т!>­ ним завданням. нам необхІдно повНІ­

збор і В

ви­

Н_ Дитиненко виконува­

Гани а Ники­

!

засновника першої в світІ соцІалІ­ війни Н . О. стичної держави . лектор Він часто зу ­ в икористав ряд цІкавих

учасники

комсоммкам

~Іаmинної Иарцинюк,

ро­

У своїх промовах виступаючІ вие­ :товили непохитне прагнення до під­ вищення авангардної ро.'!і комуністів у боротьбІ за посилення виховної

сумлінне

своїх

робничих обов' язків .1103-

ку_

За планом ми повиннІ виконати будlве_1ЬНИХ монтажних 'робlт 111 1 мІльйон 900 тисяч карбованЦіВ, зая­ ВИ_1а голова мІсцевкому СПМН-50f3 А. Л. Правдолюбенко. Передбачен' здати в експлуатацію 28 об'єктlв_

прОфесійна

ставления до

Н'!

часу,

п'ятиріч­

Висока

глас­

засІданнях ми вирішуємо питання. спрямованІ . на подолання недолІкІз, зміцнення трудової дисциплІни, до­ ставни _1юдей на будІвеЛЬНі майдан­

З8вершаnьного

десятоТ

майстерність>

коиання державного плану, полІпшен­ ня ЯКОС11 будівельно - монтажних ро­ біт , зниження їх соБІвартостІ та вд,)­

І

уСПішно

ни.

Брежнєва_ Взявши пІд

працІ

Тх

виробничі 38В­

дання

осоБ J1ИВИЙ контроль пусковІ об'ЄКТI{, парТІйний комІтет всю свою дІяло­ нІсть спрямовує на забезпечення ВИ-

сконалення ' органІзацІї

в но­

художнІх виробіі Т. Г. Ш88ченна.

Біnьшість

креслень ХХУ з'їзду НПРС , рІшень JІистопадового (1979 р . ) Пленуму ЦН положень

моnодих тру­ працюс

nентиві ЛlтнівсlоНОТ .аб­

плrни_

napriї.

'УСПіХИ М.f!eЖ3ТЬ від самих нас. 4ЯСИ(') OДH~: там, д-е сидять . склавшТJ руки . - говорИl~ то!!ариш Л. 1_ Брежнєв, чекаючи 3 будь- яких пи­ тань вказівок згори, там успІху не дочекаєшся. І, навпани, якщо лю­ ДИ смІливо беруться за дІло . дають простІр ІніЦІативІ, підхоплюють дІло­ ві починання, успіх забезпечений '~ _

lНlцІативу,

ків

Важливим

Н е ЩОДdlJНО у радгоспі «Требухі~­ ський » відбулася ЗУСТРІЧ кавалер) Б OPД Є H~ ЛеНіНа НаШОГО району. У зу­

пану~ у

про­

104,2

продуктивностІ

ЖИТТЯ

'

ЦlН_

С_

СОПЛА,

член комІтету ЛКСМУ

ЛІти!вськоі

фабрmНt

ного виробницт в а він прС) .1 e кropa П Р Н Хr) ДПТИ ;:хо НПХ художніх вироБІв імені читав .1екц і ю на Te~ y: Ч3 С Т ! Ul е . І М. ПОЛОВНО , І т. Г. ШеI!Ч:?НJ:а. « 110 рокІв з дня нар о .:!­ ження В . І . ЛенІна '>. ЗНd­ С.1УХ;;Ч ШRО.1И _ rpOM!lJI) ських нореСПОНJIентів. ~_ _ _ _ _ _ ЙО:\I ,1Я"ЧИ присутніх 3 6іо-


• • • Е ЖИТТ'

-

....

професійно-технічне уч,,-( ;lище .NQ 8 готує спеціа­ ,Ііст1В для роботи в сіль­ ській місцеВОСТі. Це­

-

трактористи

• ЕлеtЩ:юнний сз.гро· ном» дОПОМіг ученим Лаr1!ійсьного науково-дОслід­ ного Інституту земдеРd'5-

машиністи,

автокран\вними,

будівель­

ники. У~лище має хоро­

шу матеріальну базу. УІ{­ ні здОбувають тут теоре­

тичну

піДГОТОВ:ІІУ

вають

і

набі­

практичних

нави- .

машин.

(Фотохроніка РАТАУ).

ри М

СЬОГОДНІ лексі заходів

по

в поле хліборобів. У комп­ проведенню

ПОЛЬ08ИХ робіТ

365 reKTapiB. Про те. АН підrОТУ8алися ТРУllів­ ники до виконання цієі роботи. розповів нашому

arpOHoM

rоловнмй

rocnoдapcT8a

нІстичної

працІ.

тnплі

в

меТЬСJl

р."ідгоrпі

заЙ~lати­

"nтири

спеціа.%но \fPxaHi ;jOBaHi лан­

cTвnpPHi

rx

ки.

кар­

()ЧQ.1ЮЮТh ~освідчені

попередників. гектар

ще

значна

щенню

На

кожен

восени

виве3.ТІИ

по 60-70 тонн органіч­ них добрив. Нині ~Іеханіза­ ТЬр Август ІваНОВИ1JМєднік

ЩИliолайович ~llIpqt'H"n, які

ральних

вже кіщ,!\n тн)кіБ підряд ви­

висо­

кількість оprанічноі і міне­ ральної поJtи1lи розрахо­

маЮТh

вуємо з урожаю, який пе­

врnжrtї

;!nИРIІЮТЬ

картоплі,

ВИС()f;і ділnві якості, спіль­ но

м,jЖУТh

бп,,-я!\і

завдан­

-

неМхіДНіІ техніка, застосу­

добрив.

На площі

52

рощуватимемо

шкіл.

180

в

проводити

ЧИНСЬJШЙ».

роботи

в

стислі

СТРnliИ і при Rисокій якос­

П'ять наявних

картоп­

МlllОп

гектари ви­

-

«бо­

родянський». На решті середньnпізній

сорт

Обидва

-

«гат­

сорти

мають високІ смакові якос­ ті, крупні бульби.

~liCTKi

Нині спільними зусилля­

бункери .!щя посаДКО;ВОГО ~ІИ закіНЧУRМО перебирати матеріа.'lУ. Це дав можли­ картоп.ттю. В грунт ляжуть вість скоротити затрати бульби високих посадкових робочої сили. якостей. Пере.! посадкою іх - Хпlбороби зсБОВ'Аза- оброблятимемо двопроцент­ nМС" зібрати 8 нинішньому ним розчином npепарату році по 160 цемтнерlв ТМТД.

бульб 3 ножноrо Що роБИТЬСА ДЛА

rocnoAapCTlli? - 3ВИ1Jаftно, ня

високі.

reKTapa.

Механізатори - картоплярі цьоrо в з добрим настрмм, з вели­ ким

трудовим

піднесеННЯ~1

зобов' язан­ підготувалися до проведен­ раніше

ня весняних робіт. Впни го­

ТаКОГО врожаю ще не зби­

тові хоч сьогодні вийти в ПoJТе, успіШно розпочати боротьбу за високий уро­ Жай к. артоплі в завершаль­ ному році десят/'І; п' яти­

pa~.

Адже

Проте,

впевнений,

ДОКt!авши зусиль, іх можна успішнn Rик()нати.

Піз;

школах

діє

яких

чоловік.

шість

навчається

Заняття про·

~Біографія В.

Приємно

І. ЛенІна».

Ві~знаqити.

пропагандисти

що

вІдводять

мавм'-'М)' один, ки

картоплею

буз;уть

зайняті пмщі з-під кращих

«1 ндустріольні»

річки.

о.

Індустр!алы!д вирощуваНІ'"

р()зроблена Х8Р кі!lСЬКИУІИ І херсонськиш·

TOMatIB.

вихnдить

роди Укр~їни . руть на пи

І

які

становлять

конструкції ttереlЩ5ИТd одну ~ иаЙ,аЖ.1іИВіWdХ

якостей

щільність.

~eToнy

й6rо

--

Заводи та бу­

дови краУни Одержа:.и першу партію нових п,н­ даді'!, !іиtотомених ІІз. виробничІй базі ІНС'l'итуtу_

банн

агрохІмічних

лежиоl'О

ДОМ

ударии­

І.

!!Ла::­

(РАТАУ).

матерІали.

мить слухачів з МИ здобутюtми

флангових на

вказано

які

допуска­

ють в сваН! дІяльностІ ко­ мітl'!ТИ профспілки ВДО і ЖЕИ·l по роботі з слуха­ чами

шкіл

комуністичної

праці. Одним із голоТІІНИХ

ти

що

вважати те,

профспілковІ ще

не

амтивlс·

встановили

НІ'І-

сучаснОю

ратурою

технІчними

і

апа­ 3&-

собами. Проте ця ау,uит6-

навчального

року

го

побували

разу

не

шкіл.

мовно.

це

журнали.

в

жодно·

графи

занять

ПРИЙНЯТіЙ

постановІ

президії МіСЬККОМу проф­ спілки вказано нонкретні

засвідчують

яких

перевірці

У

на

«Ирасно·

шляхи

пус·

дальшого

щеню!

ходу

покра·

навчання

в

школах КОМУНіСТИЧНО'!: праці, зобов'язано голІв

Недостатньо проводить· ся робота по вивченню передового виробничого досвіду, особливо місцево­ го. Немає еконОМічних обгрунтувань досвІду, на­ казів керІВника і голови

знаЙо·

обладнано

рія ще не стала спраТІІЖ­ нім центром підтотовк}{ слухачів до занять.

стосується

тують.

змагання.

недолІки,

хо­

ЕДО.

по

трудови­ право·

Водночас було

за

Насампе­

Ч.'1ени комІтету профСПіЛ· ки об'єднання з початку

заняттях

Глущенко вміло ви­

місцеві

контролю

навчання.

ред, це

праці,

користовує під час занять

змагання,

МИ

профСПІлки

тивні

заходи по усуненНІО

ЖЕКl

едо

розробити

І

опера­

виявлених недЬЛіків. Най­ важливіше завдання всІх комітетів профспілки, пер· винних органІзацій, к~ж­ ного профспілкового акти­ віста успішно З&lІер­ шити навчальний рік, на високому IдеЙНО·ПОЛіТИЧ­ ному рівні провести під­

МИ профспілки на йоtо вивчення. В обох органІ­ заціях бажм кращого на­ ВЧАльно-методична база, забезпеченІсть слухачів необхідною літературою. Щопра!!да, на ВДО СТво­ сумкові рили хороший клас для проведеRНЯ занять, який

заняття.

С. ФЕДОСЄЄВ.

«Малюю ніжно я свої пісні, аби вони та й стали не моїми» Музично-літературний вечір нашоrо ~емляка поета-пісняра Пре.крас:ниЙ і бентежний світ пое­

зії! Як жива вода, зцілює 80на люд­

chRi

душі, як саме життя осяває нас своЄЮ мудрістю. Тому зустріч 3 нею завжди приносить

радість.

Така ХВИЛЮЮЧ/t і

незабутня зуст­

РІЧ відбущн:я нещодавно в Вудинку композиторів .Vкраіни. Сюди, на му­ зично-літературний

вечір

нашого

зе.\ІЛЯКі:І. поета-пісняра МИ!\О/lИ Сома, зібралися шанувальники поетичного слова

і

музики.

На зустріч з поеrО~1 прийшли його колеги

по

перу,

артисти,

музико­

знавці, вчені, ПРJlїхали зе:.JЛЯКИ броварчаНІІ, требухівці.

-

Вечір відкрив народний артист СРСР, лауреат Державної премії СРСР та Державної премії ПСР

ім. Т. г. Шевченка композитор Пла­ тон Майборода. - Вірша~1 відомого }·країнського поета Миколи Сома притаманна особ­ лива мелодійність, пісенність, за~начив він. В них чітко улов­

люється

м'яка, романтично-лірична

.'Тінія. Тому завжди приємно писати до них ~ІУЗИКУ. МИКОЛ/l Сом володіє

оадгпrпи

на

го

НИН! Ії бі'

()збро.:ння

зія його сонячна зованl

КDмплекси.

порядження

яких

в

роз·

переда·

но наБІр необхlдиої тех· нІки. Господарства забез·

городи

вченими.

Всі, як

-

комуністичної

упущень слід

присвиченого

СРСР.

зда1'НИЙ г6Т6М'!

туті

ТІШ>Стей ГРУНТіВ ЛатвіІ.

новатори виробництва, особистим прик .1адом по­ казують зразки самовід· даної праці. В ЖЕКl працює шко­ ла комунІстичної праці, в ямlй . 21 слухач опановує програму «СоцІалізм і праця». Пропагандист

також тонким почуттям гумору. Пое­

КвїВ. 'l'еХЯО.lІОГlЯ

ювІлею.

слухачі

чільне місце вивченню матерІалі!! соцlаJtlстичного

Взагалі,

середньоран­

ній сорт картоплі

вання ЯRnї ДІНі мnждивіСТh

nесадЖI1Лn/і

ме­

навчаль­

в

наприилад,

редбачаємо зібрати.

Rирішувати

Rироfiничі

нІ'!. В Їх Рll~пnрядженні

ті.

І

комунІСТичної працІ. У виробничому Дl'!ревооброб­ ному об'єднанні (ВДО).

вич Шепітно, Мпкп.тта Ва­ ПОIТЮ . .Внесемо в грунт і сильович БnН.~ар і Петро :1з.планова.ну кількість міне­

кі

рівня

процесу

ОНИСЮІ()­ за . допомогою механізмів вич ШепіТhКО, ()лексій Яко­ рі вномірнn розкидає іх по

і

підви·

теоретичного

тодичного ного

увага

Держбуду

ФІльтратометр без руйнуванн)'f

rван

механізатор!!

Р(!ЩУЮТh

кому­

З()нрема.

ходять згІдно графіка. ВсІ школи вивчають курс

Андрій Якимович ХАРЛАН. Вирощуванням

школах

бут) вІдзначено, що в обох І\олективах придІляє­

особливе місце займає садіння картоплі. В рад­ rocni «Запла8НИЙ» її 8ирощуватимуТl, на площі

кореспонденту

поліпшенню

в

ться

Весна покликала

по

1

навчання

До­

Важлива ділянка роботи

ra

починається

у

ПРОФСПlЛКОВЕ ЖИТТЯ: ЕКОНОМІЧНАОСВ1ТА ТРУДЯЩИХ

На ч~рговому засіданні президії міського момlте­ ту профспілки робітникіВ місцевої промисловосrі комунально-побутових під­ приємств розг лянуто пи­ тання про роботу комі 1е­ тІв профспілки виробни­ чого деревообробного об'-' єднання (ВДО) і ЖИТ.1JО· bo-експлуатацIЙн()ї КОНТО·

СТВDРl'!ний

м1Repальних д06рИ"S слід внести на поля ресzryблl· ки НИКішньоІ весии. Ре­

~аних

~---------------------------------~-----~----------------~--~~----~~--------~~

Урожай

прилад,

точно

масrИМСТі БИР0бетону ДОПrJМDже

нецькому ttPMK"i'HClМY і haykobO-досдlдному II;Іt;tи-

сІв,

Фото о. :3борщвх••

Забезпечити

С'І'ва 1 економІки сlЛьСько· го гncподарсТ!Іа точно ВІ!· значити, смlльки і яках

го ВИКОРИС1ання туків ЕОМ видає на основі двох Мільйонів магнітних запи­

На знімку: заняття І! кабінеl1'і ci.1IЬCbRorocnOJXa~

ІНТЕРВ'Ю

• задані бам з

комендації щодо центра· .lіЗОВ8МОГО і рацІонально·

ЧОК.

ських

3 стор.

t1tука-J18сятій п'ятирічці

XepcO!fCbMa облаСТІ>. Ве- ~ .1иколепетисьме середнє ~

НАШІ

*

18 oi'rH~ 19е6 ро.ку

колгог:

ПБанадцят~

Областей. Господаря:\!и п.'!lІ.нтаціЙ стануть механl·

печені

насІнням

високс,

f!рожайних сортІв. якІ вl.'1· 1начаються

одночаСНИ~1

1QзріваННЯ\1 і придатні Д.J1Я rинного oI'lP()I'iITKY. На

\1

«lндустрl::lЛЬНИХ~

[(1pn;:[~"

на:\!lчено fOтириста

ВИРОСТИТИ центнерів

\llдорlв

круг.

на

GO ТР·

(РАТАУ).

ча.

п. Майборода

і життєстверджую­

побажав

Миколі

Сому плідної пр;щі на щедрій ниві поезії і пі сні.

Багато теплих c.rтiB на адресу пое­ та сказ~ в йог() кnлега пп перу поет­ сатирик [ван R~М"Р()ВІІЧ. Він розпо­ вів лрrr дитинство ~fIlК()ЛИ Сома, прп

ііnгn r.тановл"ння

\Н; \lИТЦЯ, ТВОРЧУ

r.ліВ.rруж.ніrт]' ~ К()~lЛnзитnра~!И.

МИ!іо.'rll. Cn~1 - автnр десяти збі­ рок поезій (<<Вікнами ;1;0 сонця»,

«СВЯТИЙ хліб», «Мрія», «Вишиван­ ка», «Б'ю ЧОЛОМ» та іВ.), Майже 100 пісень написано на його вірші. 1 нещодавно вийшла збірка його ви­ браних вірШів «Товариство». Він автор пісень більш ЯК до 10 кіно­

Миколи СОМА

Майстерно прочитала вірті М. со­ ма

заслужена

артистка

республіКИ

Неоніла Крюкова. Шсиі М. Мельни­ ченка, В. Верменича, г. ПодельсJ.КО­ го, о. Сандлера прозвучали у ви1t(j­ нанні інженера Інституту надтмр­ Фільмів, багатьох театральних ви­ дих матеріаліВ Івана Оснача, З~СJ1У­ став. Особливо припали ~o душі слу­ жених артистів УРСР Ніни Міссіноі хачам, великим і зовсім мале!lЬКЮI, ra Олександра Героєва. Ііого «Колискові» з те~еilередачі Та ось ведуча вечора оголосила: «На добраніч, діти». «Виступав Микола Сом!». І на сце­ Слова М. Сома «Малюю ніжно я ну під ГуЧні оплески і веселі по­ свої пісні, аби вони та й ст&ли не смішки присутніх ВИЙШов Юний тез­ мої~ти»

підтверджує

саме

життя.

ка

поета,

уЧеиь

четвертоrо

класу

народ, співає. ТребухіВської середньої школи Ми­ Вони часто звучать в КОНЦертах JlК кола Сом. Вів прочитав вірш CВOl'.o

Лого пісні

любить

народні пісні. І це чи не найвm:ца оцінка таланту поета.

Шеня «Мрія», створена дружності

з

Сандлером,

композитором

в

спів­

Оскаром

була першою ластівкою

в пісенному доробку поета. ~гaTO відомих композиторів звертаються до його творчості. п. Майборода, о. Сандлер, О. Білаш, г. Под ель­

ський, В. Верменич,М. МеJlьвичев­ ко

написали чимало пісень на вір­

ші М. Сома.

У виконанні самодіяльного народ­ ного хору Броварського районного Будинку культури (художніll керіз­ ник В. Конощенкd) ПРОЗВуЧАли пісні (Щедрий вечір» А. Авдієвського ти (Дума про зем.'JЮ» В. Верменича. Три пkні о. СаНіщера на . віРШІ М. Сома «Вишиванка», «п~,' h.риницею»

і

«~rpiJl»

тріо баНДУРIІСТ()!і

-

у С\і,lаді

виконаm,

наР();tню

артисток ~-PCP Ніни Пав.lенко, Ва•1ентини Третяковоі і Ніне.'ІЬ Москві­ ної_

земляка «Сомова вулиця».

Гарячими опlІесками зустріли при.. сутні в залі поета Миколу Сома. Зворушений і СХВИJIl,овапий, вів сердечно

ПО,1l;якував

усім,

хто

npи­

йшов на вечір, і прочитав свої нові твори.

потім

!

виконували

знову

лунали пісні. Іх

уЧасники

дитячого

ан­

самблю Броварської середньої IttKG-

ли М

7

під

кеРУйанням

В. Тере­

щенка.

На закінчення прозвучала піс!! М. Мельниченка на слова Миколи Сома «Рідний Ленін» у виконанні жіночого складу, оркестру 1'а ХОРМ­ rрафічної групи самодіяльного на- · DОДНОГn хору Броварського районно­ сІ') Бу;щнку культури.

Дnвго не стихали ОПJlеСlїП. Б~·;tо 'Іоре квітів. Розквітали ЛЮJlські оіі­ ІПЧЧЯ і серця . Сяяли посмішки. Від­ rірася ще одна зустріч зпрєкрас­ ним

. В. КОВАЛІВСЬКА.


*

4 стор.

18 квітня 1980 року

н

Е

08

)І( И ТТ"

На сторожі наролного лоОра

Служба 01

НА ГОЛУБИХ ЕКРАНАХ П'ЯТНИЦЯ, 18 КВІТНЯ ПРОГРЛМЛ ЦТ

Підвищуємо

В.ОО .Час».

В. 40 Гімнастика. 9.05 «Куточок землІ

майстерніСть

рІдно! ».

Тмефільм .Ходіння по му· кахо . 13 серія. • Похмурнй

9.35

ранок» .

Готуючи гідну зустр! 'І 110-й річницІ з дня на -· радження В . І. ЛенІна 62 ·Й річниці радянськг,ї

ra

пожежної

охорони ,

пр:! ­

цlвнlfКИ З·го загону про­ фесІЙної пожежної охоро· ни мІста Бровари, який об ' єднує пожежнІ · части· ни N~ 4, М 5, М 45 , до­ СЯГ,lИ певних успіхІв ', у виконанні взятих СQцlа л :­ стичних зобов'язань . . по­ стійно пам'ятаючи, що

ui фот озн і мки зробмні у пож ежній '!з­

.стині

П'ятий

N2. 4.

цює

р і к тут сумдінно пра.

ра ':110тел ефоністом

на . Матвієн к о.

Хор ошими

типожежної с ,'у жби нача ,lЬНИК

Катерина

МойсіїБ­

доз орцями

гасіния пожежІ - ..особ· ,1ИВИЙ бій, тактика яко­

I1рО'

заре ко меН.l У В8ЛИ ce6~

кара у.lа

BO.lili

Г . О . Хромець і

пожежної автомашини В . А . Зуб .

Завжди 17 кві1ЯЙ

невдовзі

1918 року, кІсть

пІсля

перемоги

Веmп<оУ Жовтневої лістичної

ЛенІн

підписав

В.

постІйно

Т.

цю

декр'3Т

радянської

охорони,

її

досягли вагомих успІхІв у

виконанні бов'язань .

цього денрету став почаr· }(o~ створення раДЯНСЬНОJ

вимагало

До

гонь знишvвав

го

во·

ПРОтипожежного

риства М .

величезнІ

'{астин РОКОм

ВlдЯJ<ОГО

.

бойову

С(')ТИЯМм

роц!

де 8

ПРОЖИl!аJТО

Не

яl сть

вининала

містах

Ось

чому

варщини

допомагають

в

Інших

цих

Poclї.

вання відмІнникІв БОЙОВ']'J

і

спорту.

вн

та

СьогоднІ

частинах

політичної

для

регулярно

вих')

класlt.

няною повlкню було б не· можливо . Тому до цІєї

формації. Успішно проводять про.

справи

філактичну

широ-

нІ народнІ маси , об'єднаr11 у добровІльні пожежчl дружини. в

перш!

роки

них

полlтіН

роботу

жин,

рення пожежної охорон І, і в нашІ днІ ' БІйцІ пожеж·

якІ

дІють

-

поп ,:, ·

гослі,комбінатl

сання

декрету

ський:!> СРСР ·

CTBu-

.про

привели

рення пожежної охорони. БНhIl частин І загонІв Д')моглися

того,

що

«Налитя:'. -

ІменІ ЧJIени в

ний стан примІшення,

кlль- ' зразковими

ли гандболІстки

зроби:ш

хонеНКО,яха закинуJIа

.

У першому поєдинку р СвеРДЛОВСl>КУ , нашlземлячки

переграли

C:l1eHOK

:І1'ячlВ.5 м'ячів' хунку І. Портної.

спор'!'·

21 : 14.

са»

АвантаРДіВКИ вдало ро.зі· грували м'яч, часто туо·

броварчанки

"'ІИ --

на

8

ра·

'

прогрг,·

10: 21.

·. КОlІlІунистиqеrкоlІ партии УкраннЬІ. I'Оl)8дс.О н • НОВАЯ ЖИЗНЬ. -

могутній

80Г­

в окремІ

нІсть ,

мужнІсть,

приборкувачів

вlдваІУ

вогню.

І

таких смІливців у нашому

Про

Ве,1ИКУ допоМогу пра­ цівникзм пожежної ОХІ)' рони у проведеННІ профі­

лактичної

Р6ботн

населення юнацьких пожежних створені

І

діють

У

району.

шко­

ЮнІ

.роз' яснюю'tЬ

пожежники учням

cepP~

надають Ч.11еИJ1 добрОві1JЬНdХ дружин, якІ

лах ·міста, І

молодших

клаСІI\

правила П<Jжежної

. безп!::'

ки,

розповсюджують

. се·

ред населення брошури І листівки, в яких йдеться

. необхіднІсть

про

мання

дотри ·

ПРОТlШожежнах

аимог, .·

оберігають

'вогнюпосtви подарських

органІзовано

роботу юнацьких вІльних

Bl,

.сільського:·

. культур.

Найкраще

добро

пожежних

жин V НняжицькІIІ .

дру­

Pyc~­

нІвськjй , Пухівській, Нрз­

місця

якІ

це

юнІ

ників

очок

десяте

І

BOH~

мІсце.

зустрІ-

"lЯТЬ КО:l1анди у турнІрній таблицІ . ~#~.,...,.,,,.о&"

2МО'.2О.

НАША АllРЄЄА,

.....

Газета

61964.

выодитT

Н8

УКР8ИR~КО"

иs",,,е;

..

в ул .

БРОВАРИ , 114

КнІ,..,....

Броварська друкарня Київського облуправління в справах

Є8РО­

19.45 Телефільм .0CTpIB Серафн­ МИ» .

учбо-

s

Швецlr збірна Швецlr СРСР. В перервІ СьогоднІ у світІ. ПРОГРАМА

жур­

хокею: збірна

-

-

22.10

УТ

10.00 Новини. 10. 15 МолодІжна програма 'ТриКУТННК» . иості.

Секрети

гостин-

11 .20 Камерна музика. І 1.40 Шкільний екран.

9 клас.

Фізика .

12.10 КОМСОМОЛЬСЬКИЙ автограф, 16.00 Новини. 16.10 Срібний дзвіночок. 16.30 КОНllерт . 17. 00 'Леиін іде по плаиетl_, Передача 11 . Літературниil

М. ЛУГОВИН, начальника

загону

3-ro

Західн і ll

21.00 .'1ас» . 21 .35 Кубок

пожежники.

заступник

загрозу

пі. ВедучнА полlтичниі! оглядач Л. Потапов .

професlй­

иої пожежної м. Бровари.

охорони

концерт .

18.45 Завтра -

му.

У

-

життя

-

говорить

ЮДПД

твою

І

чів.

~e-

Жердlвськ)У

ного

ПРОГРАМА

РаЙОІкна рада ДПТ по­ стійно дбає про активІза­

цією

метою

семІнари ,

никишкІльних запрошуються

9.00 Мистецтво

навчан·

них

2

Відрод­

популярниil

_ ім'я

ЖИТТЯ_.

10.10 АигліilСЬК8 мова. 10.40. 11 .40 ГеографІя. 8 КЛ. 11 . 10 '1УД08t1. посада. 12.10 Студентвм -заочникам. Ви­ ща математика. 1 курс . 13.25 Радян~ьк('

ків, якІ проводяться У господарствах Броварщи· ни. ПрацІвники пожеЖН ~IУ ІнспекцІї часто бувають у шкільних нолективах, зустрІчаються з .Учнями.

до

епохи

Науково

фільм

про· керІВ­

!ія та конкурси пожеЖНlI'

залучити

ОБЛАСТЬ

ження.

10.00

об'єднань на

НА

кл.

цІю дІяльностІ кожного '{лена добровІльних дp~' ­

З

фігур­

катання.

8.10 ЖИТТЯ иауки. 8.40. 9.40 Прнродознавство.

рОВ.

водяться

,Шведськні!

22.30 - Новини. 22.45 ЧемпІонат СРСР 5

восьмирічної шкІл М . Т . Литовченко І Г. Є. Пе'r­

ЖИН.

Телефільм

сіриик.·.

керІвник,",

РусаНіВСЬКОЇ

редньої

Гладкого.

20.45 «Н а добранІч, дlтиr •• 21 .00 .Час •• 21 .35 На замовлеиня телегляда.

14. 15. 17.30 qих

право.

Слухачам

відділеиь.

пlдготов­

Фізика.

14.45 Екран - лІкарю. 5.45 КІноепопе. _ Велика няна>. ФІльм 17-11 КИ_ . 16 .~ ;; Екраи -

Історія.

ВіТ'lИ3.Союзни­ учителю .

КП •

"

17.05 Зilологія . 7 КЛ. 19.00 .Клуб кlноподорожеЙ_ . 20.00 Вечірн" казка. 20. 15 фільм-концерт ,Знову

но­

членІв.

я

відвІдав» .

«Зарубіжні ВИКОИlUlці гост і Москви». 21.40 Фільм .Нага пастушка» .

21.00

М. СОЛОВЕП. голова президіі район­ ноУ радн добровільного

пожеж·

проrипожежного

Іова­

Заступник редактора В. ДОВГИЧ .

рнства.

ДО ВІДОМА АБОНЕНТІВ ТЕЛЕФQНliuІ МЕРЕЖІ

я зробrtв чолов;к

БРОВАРСЬКОГО РАПОНУ в зв ' язку з введенням в експлуатацію нової мІж. міс}Ц(ої телефонної станцІї в Броварах у перІод

з

18 по 22 квітня 1980 року прийом замовлень на

міжмІські переговори буде обмежений.

.

Серйозно? Я застрахував своє на

одержали

вих

Він і вона не,

ня

І.

спорту.

ПР ·I­

пожlнспекцН у

проведеннІ проФілаКТWl­ ної роботи серед населен'

жин,

коннур'

гумор

СЬОГОДИі

допомогу

І.

спор­ тивноТ гімнастики. Трансля­ ція s київського Палацу

Все це дозволяє полІпши ­ ти роботу юнацьких дру­

неодноразовон ',­

-

активну

Цінникам

ОГОЛОШУЮТЬС .\ l

помІчники

УКРПРОфраnи

ко. Ви­

Республі­ по прове­ секретаря

19. 00 Акт~альна камера. 19.30 Чемr.іонат СРСР з

І цінними подарунками. Імеинl наручнІ ГОДИННИЮІ за

Всесоюзниll суботник.

муністн"нИ/l

ступ начальника канського штабу ден;rю суботиика

ЮНІ ПОЖЕЖНИКИ

городжувались грамотаМ1!

вІдповІдальних

І

19.00 .Лмериканськнй капкан».

AOnOMAr АЮТЬ

об.lІасною радою ДПТ. За

чей . якІ повиlстю розстав·

... · pallo8S8ro КиевскоА области.

з'l­

зики.

сах ,

Попереду в наших дівчат

..

Маяковський . Поема .Володимир Ілліч Ленін». 18. 45 Сьогодиl У свІтІ .

нали . В усіх частинах за­ гону організовані І пра­ цюють спортивнІ гуРТК;І, У яких фІзично гартують­ ся

М.

18.00 В .

роботи

газети,

авіації

ОДИНЦО8ИМ .

телеперед ;~ -

почитати

і

Д81чі Героєм Ра­ Союзу rеиера..Il ..

18.00 Ор і ЕНТИР . 18.30 Концерт фортепlаиноУ

дружинІ.

5

для

з

ПОЛКО8НИКОМ

кімнати для де можна

переглянути

менти · можна протистаВIJ ­ ти тільки високу маЙстеv·

.Орля>

дянськоrо

ства·

добре обладнанІ

-

M '~­

варчанок

18

умови

вІ класи, відпочинну, чу,

Д,1Я тебе щось надзвичай­

орган БР.В8реко,.. roР"."8

4епутаТОR

.

незабаром Фінішує у Вільню(:I , в активІ у БРJ-

зай':\1ають

всІ

телебачення

17. 00 Зустріч юнкорів телестудlf

.користь.

Як це люб яз но з ТВОГО боку. Тепер, якщо ти захворієш, нам не тре·

ба буде викликати ЛІкар:!.

Адміністрація райвузла зв'язку.

І

Правління та жильці житлового кооперативу .Маяк> І

висловлЮють

сім'ї

з

щире

при.оду

КО.lишнього

співчут"

тяжкої

Милому

в'рати

Ю.

М.

та

його

_ . смерті ilого матерІ

Гднни КОСТЯНТИНІВНИ , бухгалтора кооперативу.

'--------~----------------------------_.~

.........,.,...,, . ~,..,....,.,.#~...,,,.........,..~..,..,. ~,...,',.#~..,....~~.,.""""..,..'".i

)

ВIДП.ОRlnМЛ ОГ кре1.ра. .Ідділу \' .і ДЬСЬ·nГе> "",' паД"РСТВ8 .ОР~СПIІІI!· і' ТЕЛЕФОНИ: ред,ктор. -

19-3·82; 04СТУПН".' репактор. -

19·4-47;

•• . • ".'" .. Ісцеаого раАIО".lJ1еННJI

4еНТІ 1".3·18; .іддlлlв ПРОМИCJI.80~fl .. a~OlloT р.ботн, фоТQtc.j)I1е<:fI~!lдеllr.. - .\9·4-6; . "~_~" _ _ ~_.:>"--..:>-~,,,,, _ _ _ _ _ .,_--..E:JJ':'].~~Й.,.2~~_~~Л~~j~~)З;.~_~ ."'_~~~

Індекс

Советов иародныx

адже

нєвlй стихП

Перед останнім туром чемпіонату СРСР, як:m

.'-"',оС'q,...с-~~~~.,,...,,..,,,.,...,.....,.<і?'..,~,~

І

ково.

призовІ

поразка

Наступну гру з коман­ дою берегівського «Нол)·

московського

«Прометея»

.

пр()­

норм.

ньої служби.

де-

бровар · ливо вІдзначилась О . Т'і·

ського , «Металурrа..

порушення

С, ТРОХИМЕНКО. начальннк вlдділеНВJl Держпожнагляду рай· вІдділу внутрlшн1х справ, майор внутрlш·

. господарськІ

д81 остани1 зусrрlчІ · у бували воротаря суперни· п'ятому турІ першостІ · кІв , що, зрештою , Ізабез· срср з · гандболу прове- печило Ї:\1 перемогу. OCr')('j·

повин,

СИЛівськlй середніх та поєдинок з вогнем, рят:,r· .Руднянській, ГоголІвс!:· ючи державне І людс~ке кlЙ. ЖердІвській восьм:{, майно , матерІальнІ ф'{­ річних школах. ДРУЖИ!!ІІ ностІ. цих шнlл часто займають

протипожеж·

І перемога, і

СПОРТ

притягнення

охорона народного доб­ ра справа HeMxIДH~. Це добре пам'ятаютьпр '~­

50·рlЧ:Ч:1 дружюш

пожежнІ

..

цlвники пожежної . охор/)­ ни Броваршини, якІ зав­ жди . готовІ вирушити . на

мислових і сIЛЬСЬКОГОСПQ· дарських пІдприємствах,

реДЖУl!ати пожежІ. За час , що МИНУВ вІд пlДПji'

~имог,

по

протипожеж­

тнпожежних

пр ;)·

них частин при допомо;~I · У селах району. У плем­ добровІльних ПОМічlrnКіR птахозаводl «Рудня. , рад­ успІшно виконують св:н; госпl ІменІ Юрова, рад· основне завдання

дlяльн~с­ заклаДlti,

організацій ··

ностІ за

cep~:'1

на

чIТКI)­

їх до суворої відповlдаль·

населення по недопушен, ню. пожеж І члени добj)) вІльних пожежних дру .

ств') ·

служби

вдосконалеНIЯ

дотриманню

завжди

У центрІ , всієї профJ­ лактичної рОботи у нас перебува~ виховна робота з людьми. -І це не випад­

J'o'jJ-

роблять

органІзацІ'!

установ ,

рено

.Кубинсь.

радіо .

громадян.

у загонІ

за­

портрети».

нінградського

І.

працllщиКlв

го КОНТРОJIЮ за тю керІвникІв

. проводять::я

ної ' підготовкн,

уряд

від

знань,

заняття з бойової І фlЗИU

одним ' їм боротися з · вот-

у

Л.

серед

постійного

умови: об

JIаднано навчальнІ

по·

жежнІ частини. Звичайно

залучалися

-

протипожежної

V

випадок . по ­

кі

піснІ По

новини.

І 5.50 Москва І москвичІ. 16.20 ГраЕ росіЙський народний оркестр ім . В . ЛНДРЄЕ8а Ле­

пороЩ}(о­

призначеlЩЯ.

І

вимагає

піДГОТОВI\,;

партlЯТіІ створено всІ

новостворенІ

-

все необхідне. щоб пlдвц, щити добробут радянсь' к их людей . MaTepI8J1bHioft! рІвень їх життя. Все Ц~

ра·

дІв

уряд ПОКЛадали . великlяа-

дІ; на

ЩОРСd

металургії

ПартІя

йонн!, обласнІ змагання ;:>

HI!ft

Ух кІл"·

І

Укра 'іни

Порунов ,

турного

вогнем.

Вдосконалювати умІння ;

населеч·

менша

Мрвчан ,

Імені

ришlв по роботІ. 'шеl1l:a 4 0 бровl.1ЬНИХ дружин, _. Щороку в нашІй p~cпvБЛlці зводяться СОТ'і1 об'єктів соцlаЛЬНО-КУ.l ..-

хвилин .~'

;

Tenen. ста .ЛОСЯ 374 поже· пож~жно-прик:n~дних

Ж! .

А. Я .

авторитетом

навички ПОжежникам Бр а·

191:'{

ня у два Р;jЗИ менше.

ТО'Н ·

пожежн !! х

стати на двоБІй

,1fЮДСЬКИХ жертв. В 6пн~ tI тl.'ТЬКИ Опесl.

І.

вої

міста 3 КОЖЮІ"' підвищують свою майстернІсть : f:'J '

вимІрювались мlлы\яамJ.! тові в будь-яку

карбованцІв.

дру­

ко, заводів «Торгмаш.

І . Соловей.

Нолективи

MaTepl1! .1Т~HI цІнностІ . ПО жеж! бv"'Ти спрlІВжН~М

.'Тихом . зБИТIШ

Іі:і­

В . Г . Кириченко, IмеІІI Юрова В. П . Петру\{, ДОКу Г . А . Петрен. В.

на

вона

чар, голова президії р1 ' [ваненко та Інші. Воя~ йонної Ради добровІльно· ' користуються заслужеНl:l.М

саме

революuії

боку

себе

пожежних

«Рудня »

пожнагляду П. П . Фур. ~aH , Інспектор В. 1\1 . К.l ·

про створення частин !ІО ПРОфілактиuІ. ІлlНВlдаuН

жежі

п .lемптахозаводу

радгоспІв

соцзи· прав\) ·

флангових змагання старший Інспектор Держ·

по;.t;ежної охорони . Пl:щисання ДОКУ:\1ентз

життя .

взятих У '{нслі

адже

на дІяти безвІдмовно.

найкращого

жин

працlвнИ!ш

«Про органІзацІю деРЖ1!R'

З

чальники

пожежн)ї

них заходІв по ' боротьбl . ? вогне:\1:!> . День видаЮjg

пожеж

по .

життя

Сьогодні

з осоБОВИ:\1 складом по ­ жежних команд. До по­ слуг бійціВ І командирів

кою,

зарекомендуваJIИ

Зустрічаючи 62·у річни ·

COUI'1

ревоmоцlї ,

пожеж

з~еишується .

туючи

ансамблю метал у ргІв .

-

14.30 Новини . 14.50 Док. телефільм

будь-яку хвилину стати на двобій з вогнем, захиш () ­ ючи державне майно, ря­

ємо про

увагу догля­ T~'IlIi­

танцю к І нченнІ

готовки. Серед них­ Г. А . Хромець, В. Г. Ли­ сюк , П. П . Коваль, П . С . Безсмертна , Г . С. Велі· '{енко , Г . Ф. Дмитренко. Ножен з них готовий у

ведення виховної

рІн­

й

в нинІшньому роцІ ПОПОВ­ нився загін відмінник! а бойової І полІтичної пІд­

вид дії ---с наступ , ми дб<і­ підвищення

10.50 концерт

Тільки

нять З бойової підготовки ,

стерності. Значну приділяємо також дові за пожежною

на посту

чимало.

го передбачає- тlJIЬКИ ОДИn

ня своєї професІйної май·

Фото М. Семинога.

колективІ

______ ,. ___

вндзвннnтв, поліграфії і книжкової TopгiВJIi, вул. Київська,

.

Газета

RиJt.аить

У еlвтарок. п'ятницю

середу .

Ісубету

__ "' _____ .-.-...

154.

Зам.

2241 -

11.800.

#63 1980  
Advertisement