Page 1

КАНДИДАТИ НАРОДУ

м

У краї.ні триває висування кандидатів у депутати Верхов­

НоІ Ради СРСР. Високе

63 (3968)

23

ТИ"J•Не піднесення, З ЯКИМ ПРОХО·

дЯ'І'ь nередвиборні збори, свід­ чить про те, що радя.нськИІЙ народ палко еХІБалює

і піДІrри­

лІ'І'ИК'У

КомjІ!Ністячrної

по­

КВІТНЯ

Ц~нтральний Комітет КПРС і

р.

Рада Мініострі.в СРСР, розгля:н.ув­

18'74

па•ртії,

Ціва

Л~інеь~кого Центральаого Комj­

2

ши nропозиції комітетів п·о Ле­ нінських і Д~І)жав.них преміях С~ОР .в г&лузі науки і техніки і

коп.

тету КПРС і його Політбюро, ЩО '11РУДЯЩЇ СдОВНеJ!і ріШНі'МОС,Ті достроново

вНІконати

в галузі літератури, мистщтва і архітекту!}и при Раді Міністрів

за,вдання

ВІЩНачальноrо року п'яrrиРіЧІКи, як і всІєХ :п'ятирічки в цілому. Серед перших с•воїми на·нди­

СРСР, прийняли постано.ви про пр.ис•удже.ння Ленінських і!І:Ре~пи

даrrа.мн · я· дїщутати ,у найвищий орган .де,ржавної

влади

судже:н.і групі вч ених, діячів .1і-

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОNПТЕТУ

вибQрних зборах кандидатами в

·ю. В. Андропов,

А.

А.

Гречко, В. В. Гришин, А. А. Громико, А. П. Кириленко, О. М. Косигін, Ф. Д. Кулаков, д. А. Кунаєв, . К. Т. Мазуро!!, А. Я, Пельше, М. В. Підrорнин, Д. С. Полинськнй, М. А. Сус­

лов, о. м. ШелепіН, в. в. Шер­

бнцький, П. Н. Демічев, П. М. Машеров, Б. М. Пономарьов, Ш. Р. Рашидов, Г. В. Романов, М:' С. СоломеJЩев, Д. Ф. Усти­ нов, В. І. Долrнх, І . В. Капіто­

нов, К. Ф. Катушев. Внеоне

довір 'я

учаснини

пере~иборних зборів ІІіиявляюrrь ІфаJЦЮІ цредстав:ни.нам •робіт­ ничого НЛЗСУ і НОЛІГОСПНОГО се­ ЛЯНСТ,Ва, радянсЬІної інтелLген­

цlіі.

--'-

Імена багатьох нандндат.ів передови:кt.в прамисло·вото і

сlльсь.ногосподарського вироtб­ ницт~ .;шає вся кра'tна. Тру:цоні vooixR: ·· і велина грома.дсьІна "ія.лЬІНkть з<дабули їм глибону по·вату і авторитет. Батато нан­

дщат.ів

у депутати

удоС'ТОЄІНі

високого звання Героя Соціалl­ стич•ної Праці, орденоносЦі. Серед тих, чиї І;м.ена :н.азивають

н8.

nередвиборних

чИмало

чудових

зборах, ж.Інон-труді.в­

НВІЦЬ і hредс та.ннИІнів ЛенінсЬІНо­ го RОМСОМОду МОЛОДОГО [101\0ЛhнНЯ буІЦі,ВНИІН ЇВ ІіОМуJІЇ3<МУ. Ко.лещтиви тр,у1дящих :гш!Ібоно впевнені в том,у, що їх лоrслЗІН­ ц.І у верховний орган держав:ної в.ІІ~~~ди кра'Ііни з честю вИ1Ірав­

даю'Гь внеоне народне довір'я.

УРОЧИСТІ ЗБОРИ

По-ударному До «червоної суботи» ники,

службовці

та

робіт­

інжене;рІю­

міІки. Пресувальник RQ.M.• J.ван Минолайович ЧИJІСКа ЗМJ!ННе ЗЗІВДЗ'ННЯ ЗЗІкl!НчИВ години раніше і дущІю понад лодr · найвищої ДОСЯТЛ'а КОМСО1ІЮЛКа

завча•с.но.

ріІвна КутуІ!'юк. При оона спрес,у!вала 300 фJ:)RИ'ЦІ!І­

·НВі"І'НЯ 2462 ЧОЛОВі·НЗ ВИЙШЛО на Всесоюзний ленінський но­ муністИЧІНий суботник 592 ро­ бі11НИіни заdtняли свої ·місця біля

Набагато перевикоНЗІВ своє змін­ не завдання спікальник Микола Панкротавич Микал . Натхненна

технічІНі .праці:внНІки воду

нашого

підтоту:валися

за­

20

них

дис·нів до трактора

ПеЧей ВіДоНОВЛеННЯ ЗаЛ'і:За , пре­ СО ВИХ агрегатів і тонарних ве:р­ сrrаті·в. А .решта трудилася на

.цраця

будЬвництв.і нових цехів, .на бла­

ваІНцtв. ltpiJм

гоустрої

заводсь.ної

територі'Ї

та .вулиці Київської.

Уеі працювали ударно . Особ­

дала

хороші результати.

НЕІІДПла:нової nродукЦії виnуще­

но бiлlillr sн на

25 тисяч каt)І(SО­ 5 тисяч

того, на

нарбова·н)\~В витотовлено виро­ бі.в із зекономлених матеріалі в . БелинНІЙ обсяг

робіт вИJкона­

БУДЕ НОВА

і nобілили більше квадратних мет,рі!В вироб­

ШКОЛА

лИвий ентУІЗіа:зм відЧУ'ВЗ.ВСЯ в Л'И й тІ, я·нІ nрацювали на благо­ цеху залізних лороllІНіВ. . З.М'і­ устРої та будlІВНИ:Цтві. Вони по­

на ·<<Б>>, я:ною керує

досвідче­ фарбували

ний майстер ІІЮГ:НЯІНо'і nрофесії Вя.чеслав Яросл·а•вович С'І'Уди­ град , ДОДЗ.'l1НОВО ДО 3MWHOii'O З~­ ДЗННЯ видала

тонну виссжолюс­

1 ООО

ничих приміщень, з і:бра.ли. і зда­ ли 57 тонн металобрухту , nосадили 500 дерев, 1350 декора-

ного ·заЛ'ізного порошку . Обслу­ тивище .нущів, ваюряд•нуами говуючи ло два муфелІ, ~ращі !~уМ()И і ПОсіЯЛИ .Н·ВІТИ. П~ЧОІ3'і '1\ОМУ'НіСТ іВоЛОДИ.МИ,р Зароблені 11роші 2500 нарбо­ Євтихійович Сі:каІ]ІеНІІю та по­

чесний металу:рг СРСР Володя~ ва.нці:в

-ніІі"l1Ня в районному буІдИН­ ку .культури відбуЛ'НСя У•РОЧІЮТі

ший секретар місьКІкому

ларті'ї

т. С()f(()лов Ю. М. Після ко,рот­ ноІ ·вступної промови віІн на;д.аІВ слово для до;nоціді другому сен­ Ре1'арю м•ісЬІкком.у КоМЯІар.тії УІІQJаТ.ИИ т. Сергієнку М . О.

.}Іа.rірикіІІщі відІбуося концерт

учаснинів хv,дожньої самодjялІ;>­ ностІ.

перераховані

у

Фонд

дев'ятої п 'ЯІТирічни. В. КРИВОШЛИК , начальник штабу комунl­ стJІ1ІІЮГО суботника заводу порошково'і металурrlі.

Працювало 400 чоловін

Масовий •

ВИХІД Як на ВИЙШЛИ

.велНІке

20

с.вяrrо

КВіТНЯ

Дружно

nраці

т.руд'ІВННІКИ

,радгоопу tменІ. Щорса на оому­ ністиЧ'Иий ~уботНИІИ. Вtн вtдзна­

МІУІНіст П. Ф. Мал~о .

ДQДІН.і

215

вони зібрали й mдправи­

7

тонн

дорідних плодlа:! .

Багато людей було зай.ня:то 'Ііа ката'l1Ному полі . Сюди на пе­

~е6ирання картоrші . вийшло J.4'() •ЧОЛОВІі•Н 3 р і ЛЬ ІНИ rq И Х бритад. працівниніrв ценТІральної

нантQJ>и

радгоспу,

nІ,Аеобного

ПіДІІІриємст.ва .

ЯІН

завжди,

трУІдилися на по­

ІІі .м.еханІзатQри. Настр!Ій У в·.с•іх n!,Днесений, бадьорий . Вони ·го­ тували І\рунт до сіВби

зи, проводили зальннах було йаддя·ть

кукуру.ц­

іНШі роботи. У зайнято вісім­

т.ра;нторинх wрегат.ів.

Чи:мало зробили й иа

!інШих

діляНІках . Нацриклад, члени ,рад­

госпної будівельної бригади ре­ монту:вади ;ЛІ:ТН1 табори для ху­ жоІби, В СЗідУ 'ПроВОДИЛИСЬ :РЄ· монт 1 обкоmува'f!Ня дерев. іри­ гатори nOJUfвaли посіви т,рав н~ культурних пасОІВиш,аХ, озимину

і карт<mЛЮ на посівах раннього С'11рон,у садJ..ння. На благоустрої еулиць села 1 ·11ромадсь.них

11Іну.

Фото

садиб прац.ЮВ8JІ'О більше

'~ку~· Doua- чоловік

дення квітів бІJІя пам'ятника В. І. ne-

n.

ГІМовани.

·ВИ­

ноrоі•На;ту гроМаДСЬіКОТО харчу­ ВаННЯ. '11р·НСТа ЧОЛОВ іІІі nрацюВа­ ЛО на підприємствах на своїх

І.

мові,ддано 'ІІрудились шіс:r,десят пр.ацівниК'іІв пі1д ;керівниц.твом

Нзnере­ члена штабу суtбот.нИІКа ,

.ли в маІТаІЗІmи столИЦІі

1974

й організовано

йшли на .номун:і•стичнНІЙ суtбот­ НИІн п~раці,внини Броварсьного

чався масов істю. На рІ3Вих ді­ щtwнах 'Виро6Rицтва у цей д~ь •робочих м,ісrцях, а сто було ІЩ)ЗЦЮВЗJІО ПСJІllЗІД 600 ЧОЛОВJІК . зайнято на бла·гоу:ст.рої міста . Побли зу районвої лі,нарні у Сумлінно попрацювали під час суботни.ка робітнини те.ІLЛ'ИІЧ· день було закладено фун:цамент ного віддІлка, яким нерує ко­ нов >го нафе « Левада>>. Тут са­ чоловін с.таранно догл1'ЩЗJІн рос­

&роnрн. 22 nІтии

Невпізнанним стає село Руд­

ня. З року в рік вово nрикра­ шається

новобудовами.

200

ПЛІОТА

секретар парткому ~rоепу.

сенр е­ таря партійної арганізацІії І . М . Лобна. Вони занлали в основу фуІНдам.ента 7 тонн бетО!Ну, роз­ вантажил и 15 тисяч ШТУJН цег­

Це

житлові б удинки, гуртожнтни, р:итячий са док-ясла, снлади, мехм айсtерня , гараж, баня.

Зар аз споруджується будинок культури.

чудовий

Знам енна подія відбулась в селі в день Ленінського кому­ ністичного суботника 20 квіт­ ня. Тут розпочато будівництво нової школи на

.лНІНи, збирали о11іркн.

1

(ТАРС ).

8

19

збори, n·рисвячеНіі. 1 04-й річнИЦі з д.ня народження Володимира Ілліча ЛеніІна. В залі засідань зібралИ/СЯ І•.-~дставни.ни ла•ртійних, ,радR<Н­ ських і НОМСО:М.ОЛЬСЬW\ИХ О'ОО'З­ Н]!J, ве'rеРЗНИ nартії, ооредОВИІКИ віtробництва. ,Збори від.к.рив .пер­

архі'Гек­

ми·стецтва

тури .

НАТХНЕННА ПРАЦЯ В ІМ'Я ВІТЧИЗНИ

мир Олександрович Горох!JВ­ сьний свої завдання виконали на 125 процентів . Самовіддано працювали танож робітннии цеху металокера-

(ТАРС).

те·ратури,

МІСЬКОІ І Р АВОННОІ РАД ]ЦПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

деІІІУ'l'ати Верховної Ради СРСР висудут.і товариші Л. І. Бреж­

нєв;

Ленінські премії при­

197 4 JIOKy.

народ

називає .нерівнинів Комун:lстич­ ної партії РадЯІНсь.ного Союзу і РадЯ'Нсь.ного уряду. На перед­

.

Ленінських преміИ 1974 року·

ВІВТОРОК

полі­

м'ує ВНУ11Рішню і зовнішню

Присуджен11~

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАЛТЕСЯІ

спортивним

місць з

480

ком плексом,

nла­

вальним басейном . Споруджуватиме школу ПМК:-8 тресту «Броварисільбуд» .

1

З приводу цієї події в сел і відбувся бага толюдний мітинг. УІ'ого в ідкри в секретар партор­ ганізаціІ nлемптахоз аводу « Рудня» В. Ф. Максимець. Він надав

М.

сл ово

директору

заводу

В. Демченку, який сказав,

що спорудження нової школи є практичн им перетвореннЯм в

життя Постанови ЦК: К:ПРС і Р ад и Мінkтрів СРСР «Про за­ ходи по дальшому поліпшенню умов роботи сільської і загаль­ ноосвітньої школи» .

партії і Радянському уряду зн тур боту про nідроста юче nок о­ л іння і заявили, що батьки і учні візьмуть активну участь в будівництві нової школи .

-Ми вже ма є мо пев11ий досв ід спорудження

шкіл,- сказав від

імені будівельників nомічник бригадира комnлексної бриг а­ ди І. П. Драчевич. На ра­ хунку школи

на ших бу дівельникі,в у Бров арах, Пухівці ,

Літках, Бобрику, школа -інтер­ нат у К:иєві. До поч а тку новог ':J навчального року здам о

школу

в селі К:расил івці. З аnевняємо,

що і ру~нянська

школ а буде

здана у визначений

строк. і

Давайте, дорогі учні, зма гатись :

казники

будемо

- за високі по­ навч анн і, ми за

ви

у

високі темпи

і якість

будів­

ництва.

Присутніх тепло вітал и юні ленінці і вихованці дитячого садка.

На мітингу вистуnил а . секре­ тар міськкому К:омnартії Украї­ ни Л. І. Шелест. І ось настає урочиста хвили­ на. Під звуки маршу і гучні оплески

група передових бу ді­

вельників встановлює пам ''я.тн у плиту, на якій червоною фар­ бою виведено: «Комуністичний

суботник. 20 кв ітня 1974 року» . Будівельникам , які споруджуватимуть

школу,

nіонери

Директор школи Ю. В . Бога­ піднесли живі квіти. чевський, голова бать.ків<;ького К. ДАВИДОВ. комітету М. П. Білецьки й, На фото: занла:да ІН ІН я вось">~икласник Василь Дубина пам ''ят:ної JІЛИТИ у фундам.ент гаряче дякували К:омуністичній н ової школи .

ли.

(f{рі•м то·го, пі.д час

субо·rнина

працLвнини торгу розвантажили вагон і Д()СТа•вили в снлади

тиснч стананів,

100

а

тВІкож

сумлІнно поnрацювали на роз­ в антаженні .нонтейне~рів з nосу­ д.ою та меблями, впорЯ'днуваооі території номбінаrrу - садили

т~іти , фарбутали фасади бу.дин­ ~rtв,

встановили

ВОДИ

ро зtбриз.нvвВІчі

На RЛу,мбах .

Ватато ДОбИЛИСЯ

учаІСнИІнів

Антиан у участь у nрове;доенні Барланицьний, голо~шwй ветлі­ Леніосьного НОМ УІН'істич.ного су­ нар 'Радгосnу Петро Демчуrн, бо.тнина ВЗЯЛИ ІКОМСОМОЛЬЦl і діРУІНарка Галина Коваль та ін. не>Dпілнова

. молодь 22

« Жерді!всЬІК'ий>> .

члени

ВЛКСМ nрийшли на цеwrраль­ ну с адибу господа,рства . щоб уnDр я~нувати її . Вони білили Іюнтору і прибирали ІІІОдвір'я,

1JІРQДУІКТИВ­

НОС·.Ті ,праці, ·поназували .прИІ1Мад

у ,роботі . Особливо стараНJНо ло­ тру,дилися на доставці і ро~ан­

таженні цег.лн енспедитор Г. Х.

За.міщайло, на доста,щі

-

й ро~­

ди.ре·ктор

'куща Л . Ф. Т,рнс'!Іа·Н, а також Н1УХОН.На робітниця І. Ільєн1\0, робІТІНИІJИ сІКладу А. М. Са­ мот.юІК та В. Г. Щиголь. Актив­ ну учас.ть у субот.нину взяв ве­

r.

теран nафтlї Ф. А . .ЗубрИІUЬІНИЙ. л. мишко, начальник штабу по прове­

дению суботнІПСа.

На пОJJЬових роботах

.РадгОСІІІУ

субоТІнина ,на,.садж.у•вали дерева, квІ1'и. ПрИіl<лад у роботі пооазували

ВНІСОНОЇ

вантаженнІ бетону

ВКЛАД КОМСОМОЛЬUІВ І МОЛОДІ

ба'гато юнанів і дівчат. Особли­ во відзначились робітнии буДі­ вельного силаду Володимир

поrгрудилися

добре

механі:затори1Но.м­

сомольщі. МИІкола Фі.лі:rrчич у цей день орав 'ГРУНТ п.і.д ярі нvл.ьту.ри, Г.ри·горіrй Перерва і Ві·юор Климов вивозили гній на

nоля.

Н. ІЛЬЧЕНКО, аrроиом-rідротехиік, сек­ ретар

КОМСОМОЛЬСЬКОЇ

ор­

Ганізаціі радrоспу.

Попереду-механізатори

вознJІн й розкндаJІ н мІнера.~~ьні та ор­ ганІ чнІ добрива по зябу. Н а вивезеІІн І

20 квітня на поJІях І в тепJІнчному господарствІ радгоспу « І(раснJІІв­ ський•, ІІ а кагатному поJІІ скрізь

зайнято

пануваJІо

трудове.

змаганнІ

задавuи

-

піднесення. Тон у механізатори. Ста­ ранно потрудився тракторнет Ф. Дяченко на днсКувавнІ грунту в моJІО• дому саду, а П. І. Лобко поqав тут 15 гектарІв вІвса на зеJІеіІнА корм .

r.

ІнwІ механізатори культнвувuн ріл­ лю, вноснJІи гербіциди на озиминІ, роз-

ГНОЮ

від

«Т-150•

МОJІОЧНОТОВарІІОЇ

автосамоскидів

6

ферми

і

було

трактор

з причепом.

Шд час

суботІІнка

у

радгоспі

було на

вкрнто ПJІІвкою три сонячні теплицІ

третьому вІддІJІку (сиJІами спецІuі­ стІв сІ.Іьськоrо господарства та адмІнІ · стратnного

тонн

персоналу) ,

картоплІ ,

перебрано

виконано багато

робіт.

П.

80

інwнх

ГОРДІ € ІІКО.


ДЕЛЕГАТ XVII З'/ЗДУ ВЛНСМ ма)Іо! А ОБРИДЕНЬ, Став на nорозі, радіс-

-

ний,

усміхнений.

А

ще

якийсь наче новий, доросліший і змужнілий. Вніс із собою в розчинені навстіж двері вечо· рову свіжість ранньої весни. Скільки того часу минуло, як бачил.а Буглачиха свого си.на, а він, дивись, який став. І за· милувалася своїм Василем ... А ще ж деся'І'ь років тому nроводжала його від порогу, оцього самого, на якому стоїть зараз. Проводжала аж ген до елек'І'рнчки, що 'І'ак і очікува· .та одвезти її первенця в ті

-

якусь

хвмu.ну

помовчавшн,

задиристо додає: Та й ми не збираємося зброї складати ...

Відчувається

бажання

в тому велике

здобути

ne,peмory.

Адже ВСЯ МОЛОДЬ заводу рошковоі стежить

ПО·

металургії

уважно

трудовою

супереч­

за

кою двох кращих бригад, іх приклад наслідують, вибирають усе краще з досвіду організації

і ведення змагання

решта

12

комсомольсько-молодіжних

ко­

лективів заводу.

Олексій Петрович Довгі розмови, без

Радченко. настанов, без nовчань, а nросто про жит­ тя:, орієнтували молодого ре· монтниха в оточуючоАІІу світі.

Ніктенко та інші члени товари­ ства <~:Знання• лектори пер­

ВЩслужиа у лавах

Ра··

ської Армії і через я:хихось пів­ місяця знову в цеху, серед друзів, ЗНОВУ В:іЯВСЯ ДО улюб· леноі роботи.

Пошук тривав.

.

усю поставу.

мо? Розповісти про своє жиТ'І'я

щирі

вітання від тієї, кого вже

комсомолу.

дедегатом.

Б

Обрали

мене

ка? Без

перебільшення

один із кращих

в нашому

цеху, а й на

колеК'І'ИВі'в

всьому

третьому

заво~і.

Незважаючи на ряд труднощІв,

асиля

Б

углака

зовс~м

жовтня на 'І'рудовому календа·

рі 1975 року.

строки

ви.ко-

сяця, квар'І'алу, року.

ІІІ

на за·

вод і розгубився. Де вже

було розібратися в бетонному

Ця розмова

з начальником

дільниці алмазного шліфуван· ня є. І. Осовицьким відбулася · в мене б ез малого рік тому. Тоді комсомольсько-молодіжна бригада, якою керує Василь Бугдак, виступила зачияате: лем патріотичного руху молодІ р айону «Вирішальному року ,_·дарні

'

темпи!».

Упродовж

усього

третього

ро ку п'ятирічки колектив пра· І ритм той ц ював ритмічно. утримувався на досить високо·

му рівні, адже

140-150

про-

центів змінного завдання щоденно стало комсомольською нормою.

І не біда, що на самому фі-

ніші року обійшли їх токарі з восьмого цеху і стали кращн-

нів, лякався гоготіння вогню в

ділі кадрів розчарували, остудИ.'ІИ заnал хлопця:

идш

ще

до верстата.

и краще

вдома,

біля

матері та вчився. Легко їм казати: вдома. А він · же наи·старшии· у сІ·м·І· • нІ· · чого, що малий. І на його до· ломогу 'І'ак чекають мати і ма-

ла сестричка. А вчитися він буде. Обов'язково, без цього ніяк не мисли'І'ь свого життя.

п Qоnонували

на

б ригаду

час

· ПІТИ

в

по б дагаустрою 1 озелененню заводу. н е погоди·вся.

.

так

важли'Во хто став переможцем,

бо виграли всі, виграв завод, виграла наша промисловість,

яка одержала на сотні карбо·

ванців надпланової

nродукціі,

,...,.,.",.,....:"''<11?.."..,..~..,...,.

О

2

стор.

О

допомаrає

примножува'І'и

ліхи, і почуєш у відповідь:

Міцна дружба

ус-

і взаємна

виручка.

Групкомсорг бригади

Дмнт-

ро Мусієнко наводить десятки

прикладів,

мають nосвід·

і ТРУдово! слави радянського народу при міськкомі ком­

сомолу обговорено постанову ЦентралІтого Ном!.тету Ном­ парті·ї України upo від:значен­ ня :ЗО-,ріЧ'Ч.Я визволення Ра· ДЯНСЬІКОJ УІфа'іНИ ВІд Ні· мецько-фашистських загарб­

що nідтверджують

лим, і з внутрішнім,

і з про-

одночасно

чотирма

фільним

шліфуванням,

керувати

може

верстатами. Недарма іх нази-:

ваю'І'ь універсалами. ТУ'і' і сnільна турбота про вдосконалення

технології

виробниц'І'ва,

і десятки вечорів, зустрічей, проведених у тісному, майже сі·мейному колі. День жен.ня _ ідуть ві'І'ати

0 держав

товариш

народ· разом.

квартиру

незчувся, як розставили в новому помешканні...

-

меблі Дріб·

·~ А П нищr ж ні. очуття колекти-

.

обхідності.

своєї не·

ділооому. Тетяну Горбачову перевели туди, де була велика

Доручи'І'ь,

було,

ЖИ'І'Ь, як той .несміливо, вперто робить

свою

але

нехитру

справу. Не нагримає, а виче· кає, дасть до всього дійти власним

розумом.

Опікував

#І'..,.".....":--.,..,...",.,.,....,

ним

комуніст

#-#..:'-1.."..""._,....,..,.

хто

U

а

до

всту­

хто

й про

Я зміна видалася

чуд короткою і легкою. А може, то лише для нього, Ва­ силя, так. Ось ніби тільки за-

сив нагляяу'І'и за

.

с1я

Ан

.

(

др1яша

у

нього

натиск

на

зм

ін

п

и.

червону

потреба, кожен з дев'яти піде туди, де важче.

Прагнемо працювати і жити nо-комуністичному, ділипорівну.

....:-...:-"..."..,".~

НОВЕ

Пу­

те, що

рідного заво­

ду, в які:й багато сто,рінок присвячено ветеранам війни.

ний. Лише круг ще робить по

Ном.lтет комсомолу заводу

інерції якийсь оберт та зблисnоверхня деталі.

електротехн:І.чних виJХ)()ІІв, ПіОВІJдомила його се.цретар Га­

са Андріяш. Рете.11ьио огляда·

лина МовІЧан, вирішив о·рrа­ нізувати пох~д по бойовому ШJLЯХУ 227 полку військ НКВС. яний восени 1941 ро­

кує матово

ку тримав рубіж

варишам, що прийшли на змі·

оборони у

шати дільниці, не поспішають

ра!Йон\ Rрасилівка -&лиНів­ ка Рожівка. Також Ц'О(іу­ вають у Н. Петрівцях. Внш­ городі, Одесі.

ється д"". ит,.ро по

С.кільки у пLдрозділах т.ре­ сту с •.QроварисІльбуд• гете­ раІОв війни? та.ие питан­

ну.

Не посnішає бригадир зали-

і вони. Обступають Василя з усіх боків. До гурту приєднуМусІ·~·"ко, Нщ' а ""'

Топіха, Інна Копєйкіна, Мишко Чаюн. Вітають з перевиконан-

ня поставиJІи

чJІени

ням норми, nо-доброму зазд· рять - завтра від'їжджає до Москви.

-

З

б

І встаиовили

й

а нас не тур у ся, твою

-

Я

к

заводах

а б

P*D

1

"

якось

н.Івка ...;,пуХ--.

Ось

Щасливої

'І'обі

~ари -

·хоМІСо:молу, бJ<>ро

КО:МСО:МОJІЬСЬІКИХ винорнетати

дороги,

МвкоJІа ПОЛІЩУК.

-:=

Фото С. Пристуnа.

23

орrані·з

·

.

Іх у пІ.дrото

....8181JJ

воJІенІ І бриrаІJ.нр Васuь ВVГJІЛК ~~~nнк~: ~J.~::-:111

Вівторок,

кoиtтe'J'tJl

первин

ДО~~•

вона, Ухи• D.Іктнва, вад ІJ,оае.иа. ПOIIJ'.QIY• вати wJІІФувальникам. тепер suo·

о

-

~.;_. CA:!Іsmл~Jiif

рекоме.НЛ'У'ВU

1

якою ІJ,оІІр•че

на.

Jlpoaa

RвЯЖJf"ft . - . . . ...:.НSJМР•

сердечні

ше материнське напутнє:

-

.

...,..:

марJDрути п~tв по н~.

сдова хлопців і дівчат, ·з якими не один рік n.роп,раwовав

синку.

ЗЗ'і'RРЖІІЬ

•районv: 8petp. іН~ а-л~.· ~.-ita.irJI.,

особливо теnло і

вони, ці

.

~ мOJI<IQiO;

lli'l'a6

луна-

ють зусебіч дружні, іноді жартівдиві побажан.пя. І від них стає

Се~

112.

•t:

nередава .. прив т ком-

столиці ... -

-

собQю,

комсомолу.

сJІааиоrо ~pt.ro;rл; akr~· за~аюТь в~Иів вІАвв_ дО .

процентІв. удеш на моокооських

сомольцям

пе~

коиl1'ету

НП ЧНІІUО ТИХ, Х'1'О бP.IIJt V'8СТЬ У ВІШІІОJtеННі Haui.a·· ~-. ГО'І'УЮЧИСЬ ·.

норму • в ик онуватимемо не менше як н 150 • ·

. . ..,..,...,.."., _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ЖИТТЯ

гу про історію

кноnку

«стоп», і завмирає шліфуваль.·

наш колективний девіз.

"~'..,...,.,.,...,",.

о

невдачі

про

лодь nі'дПриємства rотує кни­

лавний

поруч, хвилюють, заnадають глибоко в душу. Як оте пер·

ву в інший, це було комсомольське доручення. Важливе, відповідальне. І якщо виникне

заводу

Анатол:ій

бУ'дуть організовуватися ек­ ску:рсіУ у міста-герої, НиІв· ський музей реаолюціУ. Мо­

теж

потреба в умілих руках rпе· ціаліста. Це було не просто переведення з одного колекти-

комсомолу

rачук рооповіІВ

владна·

бентежно,

Це -

ко:vІітету

ти бригадні справи, а вже кі-

-

RОМСОМОЛЬСЬІО ор­

холодильників

ними Олек·

два). щоб устиnнути нець перШО!

Первинні

ганізаціІ ,району розгортають ШИРОІКУ nl.дготов.ку до цієІ знаменної події. Секретар

наnро-

легідь. Говорили серйозно, по·

ти усnіхи й

ників.

'

VI

ють верстати, передають іх то-

місці, бо кожен успішно справ·

мисдового облад,иання. Ніколи не забути перших на·

показував.

розряду,

пу в 'І'ехнікум, інститут мріє ...

ляється і з плоским, і з круг-

ків, не готували зборів зазда·

пр~-

щення

Помітивши .РУХ б.ригади,ра, припинЯЮ'І'Ь робо'І')' Володимир Заїка, ГалИна Я·рмизі.на, Олек-

Добився свого. Прийняли уч-

нем слюсаря по ремонту

ціальну ('І'ехнічну!) освіту, І на цьому не засnокоюють· ся. Готую'І'ься: хто дd nідви­

ці слова, роблять іх реальними, життєвими. Тут і гот~Jвність замінити товариша на робочому

А коли виявилося, що на сусідній дільниці бракує робітня-

Васи.11еві помити верстат, що закінчили ремонтувати, а сам очей не спускає з хлопця. Сте·

не

чле-

справжньої робо'і'н. Щоб гордо йменуватися робітником.

ху, руки просилися до дІла, до

бригадиром Михайлом Царю· ком вони добрі друзі. _ у кінцевому результаті,-

ВасИ.'ІЬ, -

з

найбіль-

в1зму, усвідомлення

ставників. Іван Савелійович Бурдін терпляче nояснював,

говорить

удь·кого

бригади, що

д уша хлопця вимагала розма-

~ 111 в районі. Василь гордиться тою nеремогою, адже ж хлоп-

ці теж порошковики. Та й з їх

нів

ше єднає, зближує іх, що так

-

fіРИйШОВ уnерше

С---: Мбалий

ЗАПИТАй б

.

уже

близький: зараз молоді вироб-

печах. Та до всього ще А у від·

підійшли до

На черговому засіданні штабу Всесоюзного лохоr:т .комсомольцLв і молоді оо мІJоЦях революційної. бойовоІ

пускав свої два верС'І'ати, про-

lV

6ригади

них, розробили чіткий графік, нання накреслень кожного мі·

~

в

для

пле'І'иві, що ледь нагадувало кон'І'ури 'І'еперішнього блоку цехів. Губився в гуркоті кра·

яким визначили

ЖИТТІ

за чотири ро-

-

юнаки і дівчата добре справляються зі своїми соціалістичними зобов'язаннями. Комсомоль·

ці по-науковому

~

«П'ятирічку

ки!» Цей рубіж

ничники відлічуmь останні ДJJi

11

РИГ АДА Василя Буг ла-

не лише

у

по·

думка називаєш невісткою? .. ». А вголос найрадісніше: - У Москву їду, мамо. На з'їзд

~

ТВ І И

ма·

wnяx

..

БОЙОВОІ СЛАВИ

що засвідчують іх середню сnе­

Широкий

семінарі за­

ПО МІСЦИХ

на·

шкоди, а у Володимира Заїки та Інни Коnєйкіноі дипломи,

гляд, nригну.іш роки й страж­

у,ста­

.

чення про закінчення серед,иьоі

вічі: зморшки залягли на об· личчі, ·зник колись меткий по·

агітпунктів ство­

парті'.і УкраІни А. С. Серде'DІИЙ.

тренованість рухів вироблялася в щоденній праці. Постій.но працюють робітники над підви­ щенням кваліфікації, здобува· ють загальну освіту. Шість

членів бригади

дІ­

1

освоюва·

уважність,

і

ві~ючих агітаційними пувкта,ми, який недавно відбувся. Пе· ред nрисутніми вистуиив зaвiut.v· ючий вЩділо.м прООІаГаІН\ІUІ 1 arl· тадіУ міського номітету парт!! А. А. Мороз. З лекцією «Про міЖІНІl!родне становище РадsmсЬІКоrо Союзу• виступив лектор місьІНко.му Ном·

заходом.

почали

70

на пІдириємствах, в

.йш,І_Іа ·розмова на

раціоналізація.

Зібраність,

променилося

передати

три,

ти багатоверстатне обслугову­ ван.пя. І, звичайно, першим бу.в бригадир.

Якось і не помічав раНІше, хоча й частенько навідувався додому. То по господарству ДОПОМОГ"ГН, ТО прОСТО рідню провіда·rи. Аж зараз впало у

гуртожитку,

-

життю

новах, радгосnах та nтахофаб­ ри.ках Ра!ЙОНУ. Про роботу аrіт­ пуНІК"ltв у підrоrовці до виборів у Верховну Раду СоюGу РСР

І коли на вер­

одним

му напрямку:

крізь широко розчинені двері. Не міГ" одвест:и погляду од ма· тері. Подалася за останні роки.

в

Близько рено

По тому вели наступ в іншо·

А він, все стояв на, призахід­

тебе,

за

перимент,

nроходь. сідай ...

«Чим порадувати

по од-

Тепер цього вимагає техноло­ гія, а колись же був лише екс­

Та що це я, синку .•. Здра­ стуй, заметушилася. Ти

додолу

шукати

статі стало шість пластин, зрСJ.. зуміли, що захопилися кіль­ кістю. Різнобій розмірів, не­ хай незнач.ний, давався взна· кн: втрачали на якості, на об­ ладнанні. Так виник оптималь­ ний варіант: шліфування трьох заготовок

присвячена

СемІнар завідуючих агітnунктами

ексnери­

талі о.zщочасно, згодом

серед

під·

Г. АНДРІЄНКО.

ротьбу з часом, а ·Вигравали лічені хвилини. Потім присто­ сувалися · обробляти по дві де­

-

дання

іще,

та

яльності В. І. Леніна.

ній пластині. І як не вели бо­

Подумала так і одразу похо­

що

тавка,

припису

шляхом

товариства

радгоспу

приємств с. Літки. У бІбліотеці влаштована вис­

Доводилось

най~ращі варіанти. Спочатку шліфували

ли.'Іася:

" ~ ~ '

їі'.

вузькі рамки

або, як кажуть

Сnравжній жених ... »

со.но.і,

•Знання•

шл~альника. Бо на іх очах і їхніми руками створювалася нова продукція, кристалізувалася техноJІогія л~мати

однолітків здавався ще мен· шим. А туди ж - робітник. Відпустила, мов од серця одірвала. Тішила себе думкою, що й недалеко від'їжджає, Щ'J серед своїх буде, бо чимало­ таки кобнща.нських хлопців та дівчат поі'хало в Бровари, де ночади будувати нові заводи. «Гай-га:й, десять літ... А ти надивись. який тепер 11 Ва­ силь! Ст·авний, широкоплечий.

ному

винних організацій

act:·Dд інже·

ВІІ'робництва

Шістнадцять ВИЯОВНИдОСЯ. Та Й

Жених.

на такі теми читають

-

стааuся до т~хих, ЯltJIN і.~ недUІІо був.

ментальним

-

нам

'*'=

ки, мав своіх учні.;· ~ь свідо.-о брав sa зр.._ .....науху, теnло, nO..:·)iQк~

нуватися серед .'!юдей. Вtдмов· ляти від поїздки, знала, мар­ не. Коли вже вирішив її син стати робітником, то буде по

вдався

осяюють

лекц1І і бесіди перед виробнич­ ,никами вчителі В. О. Венцков­ ський, Н. Г. Упир, завідуюча сільською бібліотекою Н. М.

Боліло материнське серце: він же ще зовсім дитина. Ледь

!

родУ•

теорії, практично, іноді наощуn,

не

Леніна

шлях до комунізму•, сЛенін великий друr украІнського на­

дільниці алмазного шліфу­ вання, куди перейшов

Бровари на незнайомий завод. Все наказувала берепися, ша­

зростоr.,

•Ідеї

ЧЕТВЕРТИРІ рік працює на

Коли вже nізніше. '"'рез .. Р~

ііого.

;

АВКUІІ І ВЕСІ..И

V

~

~.~~-~

'

~

квітня

1974

року.


; '·'!:' ·

Корми вирішУЮті'. УсПіХ. бази добрИв і ·достатню ~1льк1сть м1·

кормовоІ

мІЦJіоJ

тварввввцтва. Добитися звачво­

VtО збt.пьmеввя виробиицтва ci·Ja, cuocy, трав'явоrо борощва,

аоревеuодІв дu поввоrо забез·

пе"Іеввя потреби в вих rромад­

-

тварввввцтва•

ськоrо

завдання

таке

пра·

перед

поетавив

цІвниками сільського

господар­

нераJJЬних .. Куку;рудзу на зеле­ ний норм t силос сі·ятимемо су­

міllШІЮ сортів Вуновинська-~ і Одеська-10. Під иеІ готуємо грунт. вносимо добрива. гербі­ Як

циди.

щ>огріється

тІЛьки

земля, nо11немо с~бу. Розрахо­ rекта.ра

вуємо взяти з ножноrо

300 центнерів зеленоІ маси. с'ІІВа XXIV з'rзд КПРС. У СемШІОЛІ<!ВСЬ.КІЙ лтахофа6- Провели вапнування і гі:пс.У'ВаН­ рицl чимало зроблено в цьому ня на 27'5 гентарах. Винористо· можливос111, ми Н8ІІІРЯ'МІ<У. Поряд з левним по­ вуючи накВІНі лІmпенням молочного стада ЗDО­

за рахунок ни:зькоПІРодуктивних

стае забезnеченІсть його nо·вно­ цІн.нН'Ми кормами. Звідси І від­

садів і виnасLв. а також шлях~в

ра~! результати. Янщо в

1970

роЦі надій ІНа .норову становив 2192 нілограми молона, то вже

n'я­

дев'ятої

в nершому році

2639, В друrому ТИРі'ЧНИ 3444, в третьому - 3908 кіло­ ділам

Семипол.нівчани

грамів.

Звернення

на

відnовідаЮ'l'ь

КПРС

Центрального Комітету

до партії. до радянського наро­

ду, Постанову ЦК КПРС. Ради Мі,ністр~в СРСР, ВЦРПС і Ц~ Все­ ВЛіКОМ про розгортакня зма­ союзного соціалістичного сільського працівнині-в гання

СЛОВО

ГОСЛО.даJJІСТВа. Вони дали

році .n'ятирІч­ у визначальному чотири ни надоїrrи від ~щрови

тисячі нілоІ'р&І\Іів молона.

Ян свІ:лчать результати робо­ nішно винонують взяті зобов'я­ зання . Середній надій на коро­ ву становить 892 кілограми мо­

-

на сорон

'Кілограмів

ТОР1Н

за це:й же

біЛЬШе, НіЖ

nерІод. Першість у змаганні ве­

де

номуніетна

доярка

Марія

має на МикитІ-вна Вобко, яка корову 2,117 кІлограмІІВ молока. У ЦІ ДНі В ГОСПОДЗ!РСТВі ВСе ро­ бИТЬСЯ ДЛЯ Т(fГО, щоб у перехід­ НИЙ весняно-літній перІод і під час літнього утримання худоби А продуюивнІсть її зростала. це в

першу

залежатиме

чергу

розширю­

смуг

п,ришляхових

щоб закласти міцну оснаву піІд

урожай кормових нуль'І'ур, про­ довжують цю роботу 1 тепер. На

К()ЖНИЙ з

70

гента:рів, де виро-

ферм. Кореспондент РАТАУ попро­ цей факт сиа прокоментувати начальника головного управлін•

-

Ініціаторами

воІ справи,

-

цієї: важлв· ВJ.ктор

сказав

роаsинули почин

1

взяли

П1Д

ремон­

і налагоджують

маШини

тують

1

його

на

посі,ві'В. У ве,ресиі

-

світловий день

Повний

бульб.

центнерів у

перший

садіння. За

го строку день

дві зміни.

ЄrороІВич Га.ценио кілька

сандр

днів тому ·розгорнули досходо­ вий обробіток картоплі ранньо­

з них роз-

роботи кожен

лини

мінеральними добривами,

бо на основні ділянки їх внесе· но

повну норму.

В. ЗАЄЦЬ, rоловвий агроном радгоспу.

... * ... Марія Григорівна Терлюк і Меланія Яківна Семиног -пе­

укісні

жовт.ні

і пожнивні

-

лоукісні

вирощує

ТІв

«аЛАІаатинський-1»

к~адратних метрів огірки сор­

лися

грамів огірків при плані

куль­

9.

Фото В. Беиди:ка.

* ... *

пос.і.ви, су,міш гороху з вівсом, для та озимі бурякова гичка

Проол­

кожному

на

виростити

квадратному метрі по 15 кіло­

У

гом усього літа діятиме

f':Сюр­

і

приз-66». Овочівниці зобов' яза­

і пожниенt

осіннього використання.

500

площі

на

них

та -по­

посіви.

радгоспу Кожна з

тепличниці редові «Великодимерськи й».

кунурудза

третього строку nосіву

ту,рне пасовище.

повноцінний зелений можливість дасть годШЛю зразково організувати ху:цоби. добитися: ще вищого на­ Taюilt

дою

молона.

У цl -дні нормодобувники пра­ цюють над ТНІМ, Щоб На НаІСТуп­ НИЙ СТІйЛОВИЙ nеріОД ЗЗІГОТОВИТИ достатню кількість rрубих і со­

з вмістом

нормоодиниць

тонн

паретравного

іпротеLну на нор­

100 -110

мооу ОДИНІЩЮ Мів.

гра­

дільниць.

430

у

ферм

вування

переходити

обс.пуrо­ республіЦі

два-три

стійним контролем близько

ро­

28

тисяч доУльних агрегатів, майже

Ирім того,

сУнрсільгослтех­

курсах, створевих при станціях

станції:

теиlчноrо

ВІвторок,

23

КВІТІUІ

1974

обслуrову­

рову.

нова манаутнього ·врожаю, не­ рщко робота усиладнюється не­ погодними умо­ сприятливими вами. Тож людям не доводить­ часом, вони з ся рахуватися оережуть иожну погожу годину.

трудяться ниг t:амовіддано НіШНЬОЇ весНИ і РОО!ТО!ИКИ рад­

ГОСПУ ~і>усаніВСЬІ:ІИй;,о.

lіеребО­

nогоди.

примхи

проводять

вони

усі роботи.

ранні овочевІ посіяно давно безрозсадним <:лосо­ культури ро зсаду ран­ (ЮМ, 'висаджено

го обслутовування.

почали

:1

завж­

багато турбот і хвилювань. цей період заклада.ється ос­

.вчасно

станцій техНічно­

На централізоване

Навесні у овочівминів ди

рЮЮЧИ

М. ІВАНИЦЬRИИ.

Овочівники

Впевнені кроки

. конве~єр

і устатнування машин вання новий. Тепер на тваривницьких фер­ тваринницьких ферм. (РАТАУ). мах республіКи більш як двісті

о

200

кожного гектара

Омеляно­ на ок.ремнх площах - т.ри. При вич Га:цеш(о · і тракторист Олек­ потребі лідживлю ва тимемо · рос­

друrого ст.ро,ку

технічного обслутовування. й устаткування тваринницьких - До к1нця дев'ятоІ п'яти­ за Іх ферм, постlЙJІЮ стежать ва закін· повідомив станом. проводять профілактич­ річки. ні огляди. Коли якийсь із меха· чеІНня розмови В. І. Му·реа, сУкрсіль­ об'єднаннях і по­ в усіх з ладу m:w1в виходить створево буде тривалий ремонт. наші госптехніки• 'ІІРібен спеЦіалісти замінюють

площі 1200 гектарів, члени їх взяли зобов'язання одержати з

куну­

посівlів,

строку

друтого

кадри готувати ніка• почала рювальних приладів 1 автомати­ обслуrовуван­ технічвого для по :комплексах великих на ки ня ферм, торJ.к Т.\іСіІчl. майстрів проМИСJІовому виробНВЦ'І'ВУ про­ слюсарів· доLввя. 1 птахів· машинноrо дуктІв твариниицтва кол· наладчиків, механізаторів ництва. Тепер наші станціХ тех· госnів і радгоспів навчались на

нічного обслуrовування

на

нультуру

цю

щуватимуть

квітня впоратися з першим об­ ІЮбітном. А всього досходових обробітків буде nроведено два,

вищ та горох чистого посLву. У

Одещиии чимало іншої техніки.

нar.nЯJt роботу контрольно-вимі·

лярських ланок Приступили до догодУ · посівів, щоб до кінця

СуМіш ІВИКО· (ГО'РОХО) ЛИІПНі nосі­ першого і друтого строку серПні- люnнносуміш У в.ів.

уста­ були дніпропетров­ три тисячі холодильНих Іванович, при­ новок, біЛЬШ ЯК 1400 КОМІШеК· добрий ці. Вони подапн об'єднання тів Працівники клад. кормоцехів, устаткуван.ня

~СІльгосптехніки•

для завданням Основним нинішньої поля трудlвнинів картоnлі. садіння є весни 13 механізованих ланон виро­

nасо­

'11J)ЗІВИ культурних

агрегату.

Після .зак1нчення садіння всі механізованих · картоп­ члени

баrаторl:чні трави першого

майже цей час ня електрифікаціІ сільськогос­ ки тому. За поаарського виробництва і меха­ шість з воловиною тисяч госпо­ ферм дарств стали користуватися по­ тварин.ницьких нізаціІ сУкрсіль· об'єднань УJфаІнського об'єднання УРСР слугами кваліфШов а в і сИсрсільrосnтехніка• В. І. Мур- гослтехніни•: піД по­ тримають спеціалісти

31;

по одному

чено

посі­

гектарах першого строку ву вже з'явилися сходи.

ra

укосу,

виривають бу­

р'ІЦІИ. На обробіТОк лосівів :кар­ топnі на 1нших віДДілках вклю­

радних зелених кормів. У черв­ ні

і

ІD)'ІОТЬ грунт

сівбу буряків

завершено

на площі 250 гектарів. ПосІяно танож 160 гектарів однорічних різні строки. А на 30 у трав

використано на корм озиме жи­ сто тонн при­ 1 пшеницю

то

вИконують такі трудомісткі опе­ кор­ рації, як доІння, роздача В усіх районах ДніПропетров­ мів, прибирання приміщень то­ сьної, МиколаІвськоУ, Черкась­ що. Про Іх висО'Коефективне ви­ ко! та ряді районів інших · обла­ користання дбаJоть близько 500 стей створено станцlІ технічно­ монтажно-ремонтних лінійних і машин обслуговування го тваринницьких

тому

-

борІІЦПІ · сБРУ-0,7•. які розпу-

кормові культури. Юлька днів

з першого травня. Сnершу буде

І :И; І :їІ; 11: І iJ ~~~~~8?~~~~м!,ВР~

устатнування

відділні-в

на міжряддях 'в агрегаті з

QРQС•мими кУJіьТUваторами

сіяти

лених кармів. Він nочн·е .діяти

Uвнтрапізованв

~

почали

негайно

ється повноцінний конвейєр зе­

кормів, вІ.д наявнос'І'і І якості УМілОГО ПРИГОТ,У'ВаННЯ ЇХ, ПООНО· -ковитих кормі-в з розрахупну в цlнно.го зеленого конвейєра. середІНьому на :корову ·сіна 1,2 - Рільники ще з осеНІ. тонни, сlнажу- 4 тонни. сило­ ІГоловний · агроном су -" 10 тонн. коренеплодів розповідає Василь ВасиJrьо­ 6 тонн , що становИ'І'ИІМе господаtрСТва п'ять

вич 1\оваленко,--;nодбали !ЦРО те,

ранніх зернових. хлібороби вс.1х

гек­ дев'ять а•nрегатів працювали

200

тарlів, що забезnечить дода'l'Но­ во збір 2800 тонн зеленоІ маси для гІ>омадського тваринницТІВа. створю­ Вих01дячи з nотреб,

рудза першого

ти трьох JW!.сяців, тваринниі<и ус­

лона

і

ємо посlвну nлощу на

грунт у ..... ~2 rектарщt. ~!Et;E;,f 9пушвв

впоравшись з сівбою

Швидно

І

І

Завдяки цьому значно скороче­ но Іх строки. поліпшено якість .

бУ'РЯКИ, ваІrоловвl m в м щу:вати·муться кормові сВважатв СТВО. внесено nЬ' 58 тонн органічних З8В.Ц8ІІІUDІ ІІКВ8ЙІПВВ.ЦШе

ревва

. . · n ~,.JІЧІІJІ:. .,.JІЯД ПОСІВІВ

МехаНізатори pa.чrocny ~го; rолlІІСький• комплексІІа ПР.о~о­ польові роботи. дять весиіІНі

,j .;i'

ньої

-

капусти.

На полі

першої бригади

капусти nосаджено три гектари, говорить ·два, другій в

агроном-овочівник Петро Степа­ нович Крук .

-

UбИДВl бригади

садити напусту продовжують понад nлан і розпочали догляд nоливають рос­ за посівами -

лини, розлушують грунт у між­ ряддях.

У радгоспі цього року роз­ ширюється площа під город~­ помщор1в тільки ною. Одних

посаджено

буде огірків

- 1:35.

-

90

70,

геи:rарів.~

капусти шзньо1 Огірки й помідори висl­

ватимуться

незабаром бе~роз­

ри в торфо-nерегнійних горшеч­ нах на постійне місце. У бригаді сформувався друж­ колектив. ний і працьовитий сумлінно, не Люди трудяться коли

часом,

з

рахуються

nо­

трібно, то і вночІ чергують тут.

ЩОб убереГТИ рОСЛИНИ ВіД за­ показує Приклад морозкіВ. Т. А. Дяченко, яна бригадир очолила бригаду сім років то­ му після

закінчення сlльсько­

технікуму . Ви­ господарсьиого сокопродукти,вною роботою від­ тепличниці Ганна зна чаються Михайлівна Міщенко, Катерина Іванівна Міщенко, Марія Федо­ Костира, Катерина Ов­ тівна

сіївна Юрченко. Софія Петрів­ Парамонівна Марія на Ряба, Литовченко _ та інші. Розсада ранньої напусти. ви­ рощена

тепличницями,

переда­

на в овочівницьку бригадУ Іва­

на Івановича Солов 'я і в стис­ висаджена на полі. лі строки Розсадосадильний агрегат трак ­

Петра Максимовича тористів Пильтяя та Миколи Федотови­ ~а Топіхи працював у дві змі­ f!И повний світловий день. На гектарів

40

ІВирощено

площі

розсаду помідо·рів, яку невдовзі поч1Jуть висаджувати.

парниново-тепличю

Так же самовіддано трудять­ ся і робітниці nершої парнико­ во-тепличної бригади, якою ке­

тоКІвною Дяченко та Минолою

рує М. Ф. Гулий. Вона вирос­

садним способом, а для садшн~ помідорів

бригади. очолювані Таїсою Ан­

Федоровичем Гулим, вирости~и достатню

кількість

ної розсади. гостинно

Нас

бригадир

другої

високояюс -

.

зустр1чає

паринково-теп­

личної бригади Таїса Антонів­ на і охоче nоказує своє . госпо~

теплИці тут дарство. Сонячні площу 2,6 гентара. займають І скрізь через ро зчинені двері виглядає густа зелень. Чотир­ надцять теплиць по 0,05 гекта­ ра зайняті розпікіруваною роз­ садою помідорів, що готова до

поле. В інших на відпраІВКИ красується розсада середньоУ і цвітної напусти.

-

Робітниці

почали

нашої бригади

вирощувати сіявці роз­

сади у розвідній теплиці ще в брига­ розповідає лютому, Тепер половина площі дир. цієї теплиці зайнята запікіру­ ваною розсадою помідорів. а на решті nлощі висаджено помідо-

о

НОВЕ

тила доброяи1сної мідорів на площу

розсади по­ 50 гектарів.

звільнення теллиць в Після розсади у від общ бригадах них

вирощуватимуться

огірки

й помідори. З кожного квадрат­

ного метра тепличниці зобов'я­ залися зібрати не менше 10 кі­ лограмl·в овочів. ИрІм того, в другому рамообороті у парни­ налічується 5 тисяч де ках, рам.

вирощуватимуться

nерець

салатний і сині баклажани. Так

русанівські

овочівники

за високий боротьбу ведуть овочів у занритому й урожай грунті. На полі з відкритому

за рооотою Усі в нашому селі добре овочевої

бригадира

зцають

бриrадu 1\'lиколу І.Редоровича

Онаwка. 'l'орік його оригада

noclJJa

одне з перших

Мlсць

~неликодимер­ РадІГоспі У ський!) по вцрощу.ванню о·во­

їх було

чіІВ. llлан цродажу

виконано на ~uu п.роцентш .

бриrаді

НиніJllІнього року

овочі

доручили вирощувати

на

l;J7

більше,

гектарах

набагато

-

Нерший

Ніж торім.

nерщд рооіт сwдчить, що 1з завданням колектив СПРdІВЛЯ­ ється усnішно. мені, ак агі­ татору, часто доводиться оу­

ти .в nолі серед людеи, прово ­ дити бесіди. l кожного разу шднес е­

nереконуєшся, яний

у ОВОЧlВЮіІ:\l:В,

~ий Настрій

насам­ цьому, в .;;sacлyra nе-ред, брнгадцра. .І:Нн зумш згу.ртувати колектив, оцря.му­

вати його .У'Ваг,у на виконання взятих зобов'.я;зань.

Мабуть, ще Жодного рону стільки

Під овоч.і не вносили о.ргаКІЧІНих

1 мінералиних до.о

рив, як нинішньоі весни. 'l·a це не тільки на площах Кі­ ровсьоного Rlдділ.ка, а и на ін­

ших. йдеш дорогою у ориіГадУ і МНІМоволі ЗіВертаєш ува­ гу на ·поле. де рівними ряд­ нами зеленіє рання капуста,

nоруч

}'сі ранні

цибуля.

-

і ви­ овочі уже висаджені На черз! ~ огірки. сія,нІ. цв.l~а калуста і noмl!nopи.

Усю ·розсаду помідорІв ви­

закрвтого

бригада

рощує

грунту М. А. Губсь:кої. В де­ сяти ТЕтЛІЩях nід пол іетиле­ вирощується

новою пл1вною розсада

на

25

гектарJв,

решта nомідорної розса~ди

обіD'Dl­

в парни;ках. Каркаси

теплоrенера­

ваютЬся двома торами.

Шкірують

помідорі'В ланки

Іванеино

та

а

_

РОЗСаду

ЄвфросинІ·ї

Базир,

Надії

роботи по . догляду за nосівами .

з-начно пе ревиконуючи норми виJ><>6ітку.

Морква, петрушка, кріп, цибу­ Ля до сходів оброблені гербіци­

газини

кожним

дн ем

ро зширюються

дами. розгортається розпушування

ЖИТТЯ

міжрядне

грунту.

П. ТЕПЛЮК.

Бригада вже здала в ма­ 6 тонн цибулі. Збір 1

продаж її продовжується.

В. ЗАВЕРЕЖНИИ,

rромадсьай ІЮрееnовдеuт. О

3

стор.

О


ВІВТОРОК, Проrрама

І(ВІТНЯ

23

ЦТ (2-А

канu)

Проrрама передач.

9.00 -

Ко·

9.05 -

редач.

Кольорове

15.45 -

ІнформацІАна

16.00

-

сДля теле·

вини.

Кольорове

телебачення. Прем'єра багатосерійного художнього телефільму «Стара фор· теця». (І серія). 20.00 Кольорове те· лебачення. Репортаж про відкриття XVII з'їзду ВЛКСМ. 22.00 - Кольоро­ ве

Баrатоmодио в ці дні в запах 1КиІвськоrо фіJІіІІJІу Цевтрап:ь·

Америки

иицтво

rазет

Львів.

1

ділення

автомашину використовують

пеки,

вогонь може

без­

стати

ВОJРО·

гом. Але і сьогодні праці·ВІНИІНИ інспекції дертпожнагляду і добровільного товариства

порушень,

протИІПожетного

виявляють

що

можуть

сти до пожеж. ряду

наприклад,

ІРад'гQС[Іах

<< РусанrвсьІЮІ'Й>>.

Включивши його, сам

ка сама й пос,траждала

·громадсь.ко.го

харчування

проводилися

з

спе­

швачки швачки

-

по

масового

зго­

Будинок послуг.

кування викорис·товується з гРУ·

Gв:v~и пор~ушенняІМи ..

Давно ведуться розмови

про

ТР, щоб у Гоголівсько.м•у пожеж­ но:v~у де·по встановити телефон. Та його як не було. та,к і немає.

ників.

Житлові будинки Л'ення.

з

радгоспу

сЛід

вже

Не дозвщ1яйте дітям ба­

витися сірниками.

То.11у на пожежу, що виникла у Зорі, першою прибула пожежна

антомашина

<<Р•уса-

С. ТРОХИМЕНКО,

в сім'ї лише один повнопайщик,

ЛИСТІВ

а діти, що досяг.1и Шістнадцяти­ рі,ч:ного віку, не є член~ми спо­

с.воєму листі

до

редакції

\ІfШІканці се.'Іа Вели.кої Димерки просили роз'яснити, як встанов­

живчого товариства, в даному ви­

:Іюється ]}о.змір

частину паМового вне-ску. Згідно з Статутом кооперативних орrані­

пайових внесків.

Як повідо\Іило правління Бро­ варської райспоживrші.rrки, по.вно­

пайщикам товарл продаються без внесення пайового ниеску. Якщо

падку продавець

~~

адресу:

м.

І

:1 ревезення

І

.

11

ти па.йщИJКІ)М.

адресу: 11

~ ~

. ..

11

АдмінlстрацІJІ.

ІІ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

d·-·····-·-·- ......... Броварському дослідне­

146.

експериментальному

sаводу

тресту сУкрепеватормпинбуд» ПОТРІБНІ

ДОПОМОЖЕ

УНІВЕРМА1' чоловічі,

пальта

плаття

демісезонні

жіночі, шовкові

крану,

ван­

тажники.

Звертатися на адресу: м. Бровари, вул. Кутузова, 57. Адміністрація.

··-·-·-·-···-·-·-·-·-

Загу.б.лену круrлу печатку для па­ кетів радгоспу «Гоголівськи/і» 8ВІІЖатн не,ІІ,ІІсІІОІО,

К011ектn

РусанІвt•хоТ сере,ІІ.ньоТ

WІІОІІИ ІІІІСІІОІІІЮЄ r.Іи6оке tиf8'1J"'• та ВЧНте.ІІіІU А. А. CnpyJte s IIJIII80,11,)' тІІ*,ІtОУ ІІтратк пере,ІІ.час:ІІОУ смертІ

П

матерІ. СПРУ ДЕ О.11ьrк Дмитр/ІІВІІ.

ААміністрацІя.

ВАМ

РОБОТУ:

шиніст козповоrо

склад.

НА ЖИТЛОВОМУ МАСИВІ. У широкому виборі: костюми

НА

спюсарі металоконструкцій, ма­

Оплата праці відрядна. Тим, що nрацюють на лінії, виплачуються монтажнj в роз\tірі 50 процентів тарифної ставки і 15 карбованців квартирних. Звертатися на адресу: м. Бровари, вул. Машинобудівна, 16.

СЕЗОНУ

~

на

~Р~І

Київська, і46.

ШАНОВНІ БРОВАРЧАННІ ПРИДБАТИ ОБНОВУ ДО ВЕСНЯНОГО

зацш (ро3Д. П, ст. 8) коЖний член сільської еім'і повинен бу­

робітників.

АцІвІстраціа. · 8-

~................................................................ ~

пропо.нує внести

розр11дів.ІІ

11 м. Бровари, промвузол.

УКРАІНСЬІ(ОІ РСР: слюсарі-монтажники, слюсарі-сантехІІіки, бляхарі, епектромонтажники, .майстри по ремонту технопоrічного і епектротехнічного обладнання, старший товарознавець, завІдуючий центральним складом, головний механік, механік, робІтники на

V-VI

Звертатися

11

на постійну роботу потрібні НА ОБ'Є'І(ТАХ, РОЗТАШОВАНИХ В ОБЛАСТЯХ

І

\: 11

11 нат, база відпочинку на Чор- 11

11

вул. Київська,

11 11

11 ному морі, . трансnорт для пе•,

І\

Бровари,

ІІ ~

На заводі є дитячий комбі· ~

МЕХКОЛОНІ .М 580 ТРЕСТУ «УКРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД:.

1

М. СОЛОВЕИ, ro.noвa райради ДІІТ.

на

І•

ПОТРІБНІ:

11 слюсарі-сантехніки,

г-;;~·;~·;~~~~"..~;;~7:л~~~··~~·;~~;~~~:······І

• •

старший інспектор дерЖІІО· жежнаrлиду району,

СЛІДАМИ НЕНАДРУКОВАНИХ В

Звертатися

заІІІобіж­

ЗІВіль.нити ·Ійд зовн.ішньото утеп­

::

І\ газоелектрозварник,

БРОВАРСЬКИй ПОБУТКОМБІНАТ ПРОВОДИТЬ ремонт сумок, портфелів, чемоданів, встановпення замків сбJІискаво:t в чоботи і сумки; виготовлення поясків д.ІІя суконь і брюк, а

не ставте самоРОбних

нагріваль­

ЗАВОДУ

11 слюсарі по ремонту облад11 нанн11,

А,цмІкі~трацІя.

також будь-який дрібний ремонт.

включених них прицадів.

11

КОМБІНАТУ

Звертатися на адресу: м. Бровари, вул.

денні освітлювальної еле.кт_ро­ мереЖЗ., не перевантажу&Іmе П,

на1глядУ

БРОВАРСЬКОМУ

ШИНОРЕМОНТНОМУ

.

розnов­

електрик, сантехніки.

рі,ла хата.

Леrжозаймаючі .речі тримайте на вілста·ні 1~5-·20 ме-трів від будівель. Не залишайте без

11

:: ::

lt

Г\' на інше. У тих

радгоспробкоопі не вистачає ЩЮТИІПОЖеЖНОГО іНВеНтарЯ, а тпй, що є, в погаrному стані, не­ укоя.плектований, я~;r належить. Евануаційні шляхи ·захаращені ІФР:vІа:vrи, т.ноєм. ЕлеІ\Т,роу,с..тат­

:.!!!!!!!!!!! !!!I!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!S!!J

пошиття,

Отже, ще раз ,наrаІЦуємо. Не порущуйте nравил nри nрове­

же радгоспах

АдміністраціЯ. . . . . І . . ІІІІІІІІІІІІІІІіSІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ,.

пошиттю Жіночого і чоловічого верхнього одягу,

Фальні інструнтажі. Але доводиться 3вертати ува·

<<ВеликодимерсЬІкий», сЛі~ків­ ський», <<Заплавний>>, <<Гоголів­ ський», <<Зоря>>, Бобрицьком.у

Звертатися на адресу: м. Бровари, вул. Київська, 148.

столяри, оздоблювачі меблів і оббивники дверей,

і теля.

ті

mрацінниками

ПОБУТОВОМУ

харчування

НА РОБОТУ:

пива.

для роботи в місті і селах раАону ПОТРІБНІ:

спокlrй:но

Жителька Лі-ток У. Павлюк залишила без нЗІГляду КЕЩОгаз. Від та'Кої нерадНІВості господар­

ПОТРІБНІ

Іt електроtлюсарі

БРОВАРСЬКОМУ

Ф ЕДЯ Я

завідуючі кущами, кухонні працівники, експедитори, вантажники, художник, лоточниці, продавці квасу, морозива,

(/СОЮЗДРУК•.

спав. Во,гонь, вирвавшись на свобо~у. 3НИЩИВ усе. Згоріли корова

громадського

року

громадсwі

€.

Броварському комбінату

І

відділення сСоюздруку•, відлистоноші,

Б. Нушич. «доктрр філо­

Редактор

28 травu; 10 червu; 17 червНJІ; 22 чepJiD; 28 черва.

-

не

імені НірО'Ва, <<ЗаJВоршщкий>>, <<Велино:димер­ ський>>, <<ЛітК'і.всьюm», комб іна·

ми»· 20.50 -

софії•. Вистава Мwколаївського му­ зично-драматичного театру, (МиколаїВ).

пlврІччs ЗАКІН-

майстри по ремонту і пошиттю взуттІ,

трапляєrrься.

у

на друrе

освітлення в хлів, скористаІВ· шись 'І'ел·ефоІWІим дротом.

І ту,т багато що зао1ежить від керівників Іх. Там, де nротипо­ жежній .пропаганді приділяють Та.к,

1974

швачки по пошиттю жіночого легкого плаття,

радТОСПіІВ,

сСІльські зу-

1974 року!

мо·

тнжПро·

Програма КТ (9-іІ канu)

же цризвести До біди, я.к це сталося у Богданівц,І.. Мешка· нець села Г. Мооузна nровіІВ

П1 іДПрИЄМС'ТВ,

сСі.оьськогосподарськиІІ день». 23.00 Вечірні новини. грама передач.

журналІв

призве·

стосується

не

річ<tя

бу виробниц-rв.у». «У запорІзьК1Іх .nомо .. будівельників». (Передаче nе.,ца}. (Запоріжжя). 17.00 Науково,попул~р­ ниА фільм еРозмова на рівних:.. 18-.00 - Реклама. ОrоJІоіІlеиня. 18.3> .- Сьо· годні МІжнародний день.· солІдарно­ сті молоді. Говорять депегати XVII з'їзду ВЛКСМ. \8.45 Органний кон­ церт. 19.00 ІнформаціАна програм·а «Вісті». _19.45 еМузика в життІ В. І. Леніна». (Львів). 20.45 сНа добраніч, діти!». 21.00 Програма «Час». (М.). 21.45 Художній фільм сЗося».

поет ... » 17.45 І(ольорове телебачення. На XVII з'їзді ВЛКСМ. 18.00 Нови­ ни. 18.15 еЛауреати Ленінської пре-

протИІпожежних цравил

Це

нещастя

<В світі книг». 16.45 -

-

та

сільські

ммодих". «Голосую за професіЮ». 16.25 - Наш огляд еРезерна-на СJІуж-

22.50 -

Ко·

сюджувачі преси на підприємствах, в установах, учбових закладах, радгоспах і птахофабриках. Не забудьте продовжити свою передплату на друге пів­

за призначенням, миють бруд­ ною водою з бмота, чим псують теХІн~ку. Використання елехтро­ ене.ргії у побу_ті з nорушен~ями теж

.-n11

стріч і». 17.15 _ Кольорове телебачен· "" для школярів. <Комсомол, я твій

чимало

уста~ов.

у;вагу,

ав­

вереАU8ТИ

зв' іГЗ·КУ,

Новини. Піюграма nе~>едач. Програма УТ (4·А канu)

18.00 - Наша афіша. і8.05 - Екран Багатосерійний художнІй телефільм студента-заочника. Перший курс, Хімія. «Стара фортеця». (І серія). ІІ.З~Ко· сОргаиічні сполуки. Головні класи ор· льорове телебачення. еРідні наспіви». га нічних сполук•. J9.20 - Для дітей. і5.40 -· Програма передач. 15.45 ~сПо Телефільм сНе загубіть прапор~. 20.05 рідній країні». (Литовська РСР). 16.15 - «Києву і Київщині бути зразкови­

Передплату приймають:

ворог

xy-

-

ве телебачення. «Клуб кіноnодорожей». 10.30 Кольорове телебачення.

обласних rазет rазетн «Нове жнтти)J)

правилами ІПротишожетної

людини.

Проrрама ЦТ {2-й кавu) Програма пе.редач. 9.05 -

центраJІьних 1 республІканських журнапІв центраJІЬних rазет республіканських газет

Та всім відомо: там, де нехтують

другом

9.00 -

на друrе пІвріччя ОФоРмлевии ЧУЄТЬСЯ:

багатосерійного

Іі.25 Новини. 11.35 сШкіпьинА екран,.. історІІ учнІа 8 ІСJІасу, сПоЧІ'І'ОК революційвої дІпьнос:тІ В. І.

льорове телебачення. Ранкова гімнаетика. 9.20 Новини. 9.30 Кольоро-

фіІІьм-концерт

-

програма

Програма пе~дач. Програка КТ (t-A кааu)

передач.

канал)

Львівського

· -~

'К.олі."ор91Jе· телеба.'

дожнього тмефільму «Стара ~еця». (2 і З серії). 21.00 - ІнфQрмацlJІІІа про­ Г!1&Ма сЧас:>. 21.45 сЛ:ку,' ;аfачата».

Проводиться передплата

ста;новИІТь

н.івський>>, хоч гоголівчаrнам ближче. У радгоспі «Зоря» пожежну

18.00

дУ виавольноІ ~!Ани у,н.раІнсько­

друг

Здавна вогонь СТ<у! надійним помічникО!М

черги

(Кіровоград).

японські шпати. турець.кі ята.гани і арба- дРУіГОЇ світових воєн. "1ети. Серед експонатів меч І. ДОСЕНКО.

Вогонь:

другої

колекцІ.я ~гуцульських кресЬв, пісто.nLВ . .рушниць, зброУ nеріо­

XIV

(4-й

спрямовуюча роль КомуністиЧRоі пар· тії в розвитку радянської літератури». 17.45 - Для дітей. «Паа.ІІІІСІоКі казки».

татаро· . ·завойовника, :з.ацька піка, бойовІ щ.пи, коси, шаблі і французькі вила): а також зброї nepmoY і

рицаря Ордену мечоноеці.в

програма

УТ

тобусного заводу). (Львів). 17.05 На допомогу школі. Українська літерату­ ра для учнів 10 класу. «КерІвна і

лук

:vюнгольського

при­

Кольорове телебачення. Від· криття XVII з'їзду ВЛКСМ. Трансля­ ція з Кремлівського Палацу з'їздів . (М). 12.00 Художній фільм сК,расна nдоща~. (! серія). ІЗ. і5 Новини. і6.40 ...,. Наша афіша. і6.45 сНа го­ ловних напрямках п'ятирічки». {Бу дів·

;І;ен~я .~IV -_ХХ СТОЛІТЬ. го RaJ>OдY проти ПОЛЬСЬКОЇ Вщ_вщу_вачІ побачать . то~а- шлmt1'И в 1648-1654 ІРоках г~вк .:н.;щиського племен1 ПІ'В· (rаІdвниЦІ, гармати, шаблі, кошчноІ

новини,

Програма

Закінчилася реставрація од- 1 століття і кортик .nLсн.ичого ім· ного з найстаріших архітектур- пеІЩ':rоРських лІсів АвстріУ кін· них па~т'ятників Львова при- ця ХІХ столі-ття, пістоЛі робо­ 'тіщення нолишнього ,МJіського ти відомого фра,нцуоwсоrо май· арсеналу. Зараз тут ствQРюєть- стра Лепажа 1 nротазан, що ся перша на Унраїні палата знаходився на оо6роєн•ні особисзброї. Основу її експозиції то~ ,охорони ЛжеджИJr•рія Перскладе унtкальна коле:кЦія шоtо. ЯІ\а н~шчує пон~д. пять ти_сяч ~зр~·;жш ~оло~но1 1 вогнестрJЛ'ь· ноІ збро1 1 юйськово~о споряд-

свя;о,

10.00 -

........................................... П'ятнадцятий музвй міста

rнтерес

-

кінченні

На фото: в одному із залів музею. Фото А. Піддубного. (ФотохроНІіІка РАТАУ).

Великий

Спортивне

свячене відкриттю XVII з'їзду ~ЛКСМ. Тра-нсляція з Палацу спорту Централь· ного стадіону ім. В. І. Леніна. По за­

ного музею .В. І. Леніна. Сюди йдуть люди ріаних професій і віку, щоб віддатп данину любові і поваrн вепІUЮму вождю.

Львівсь~ого історично:о му!Зею,

телебачення.

чеНІ!Я. Прем'єра

1_#~

18.00 - Наша афіша. 18.05 - Екран студента-заочника. Перший курс. Авr· лійська мова. сГеруидій та порІаИІІ'Н•' ня». Німецька мова. «Коксу.л~отацІя по виконанню коктролької роботи .Nt 3». 19.30 Програма документальних філ~омІв: «ТворЦІ», сПередмова ДО професії», «Старший майстер». 21.00 еДоброго вам здоров'я». Поради .лІкаря. 21.30 - Фільм-концерт ~піває Діана Петриненко». 22.00 Інформ а· ційний випуск сДень за днем». СЕРЕДА, 24 КВІТНЯ

Новини. 18.15 ~ ~ольорове телебачен­ ня. «Пісня не розлучиться з 1тобою». 18.45. - Кольорове телебачеНJІя. На

18.55 -

в га.ІІуЗ! ·~.,."_.

Леніна>. 12.05 ХудожнJjt фіJІьм сf(расна nпоща». (2 серІя). і3.20 ліського театру QІJерІІ та СаІІ*ТУ Ім. сП'ІІТирічка, пробкеми, ІІІОJІИІ>. «ІІrАУ· ПаліашвіnІ. (ХаркІа}, 22.40 сНа ІІа- стрія птІІ%іакицтаа,.. (Днів~~). нах республіки». 22.45 Вечірні но· 15.20 Наша афіша. 15.25. - «Екран

бач.ення. сОб'ектив» . .\7.00 КолІооро· ве телебачення для дітей. «Танцює «Калинка». 17.30 «Подвиг». 18.00 -

Х\'11 з'їзді ВЛКСМ.

'ІІІ;

cB!crl». 19.30 - Говорять делегати XVII з'Ізду ВЛКСМ. 19.45 ~ · l(asxa д.11JІ маnІІТ, 20.00 І(ольо.роJІе тепе6ачевнІІ. РеаоJrІ:ІЖ про відкриття XVII :~,'і)ду ВЛКСМ. (М). 22.00 - Зустріч з арrисrІІІІІІ ТбІ·

телtбачення.

Кольорове

~ 'І 'Uli/1~1/f//j

'/rff/ //IJ

року

1974

•Пісня росІЬка, рідно. 18.110 - «Роз- n.~ повіді про мuапурrів». (ДоІfеОК). 19.00

Пр!!м'єра телевізійного документаль· ного фільму «Озеро студене, ласкаве:..

(УстІо·І(аменогорсІок). вас, батьки:. 16.30 -

12

~

-

льорове телебачення. Ранкова гімнас­ тика. 9.20 Новини. 9.30 Пере.цача для школярів. «д.~я чого хлопчині піс· ня~. (Ленінград). 10.00 - Кольорове телебачення. Відкриття XVII з'їзду ВЛ~СМ. Трансляція з Кремлівського Палацу з'їздів. 15.40 Програма пе·

мії

мwетецтва». 19.00 -

бдузи з нових виробІв тканин, різних кольо­ рів. Різноманlтні тканини, чоловіче, жіноче, дитяче взуття. СпортивнІ товари: велосиnеди. обладнання для турис'І'СЬкнх походів. Уиlвермаr nрацює з 9-У години до 20-У без

1 вихідних.

Диревціs.

·~~~:~~~~~~~~~~~~~~#·•~##•~O~C#Q·U~~qqc~#~~~o~,~~~~••І~CQ###Qb••~~COІO•#I~~cq~g~~~

І

v

«НОВАЯ ЖИЗНЬ» А

"ом"унистическо"

партии

_ "

J

орган Бооварского горкомаА

краиньr,

rородского

н

І

ра окиого

Советов депутатов трудящихся Киевской области. _,,J"-J-JO>J"o,#d'"o>#A"-/?##-- - , - - - · - , - · - - - •

НАША255020, АДРЕСА: м.

вуп,

БРОВАРИ,

КиіІСька,

.,..,,

154,

І

ТЕЛЕФОНИ: редактора

-

19·3·82,

заступвІПІІІ ре,ІІ.а&ТОра

-

19·4-47,

відповідального секретаря, в\ддіІІу сіпьського господарства, кореспондепта

.

МІсцевого

радіомовлення

-

масової роботи, фотокореспонденrа -

.,..,,,,.~.-.

19-S.IS, 19-4-67,

- , . , • . , - - • • • • •, , , , - •

аІ.Іtд\JІІа

проквслоІІОСТІ,

..., - ... .,. . . . . ,

1!-ІДЕК-С- 6l964. Вро;а;ська ;р;;рня... Київсь:Ого ..,об;у;;;;вління в справах вида;'Н";ц-;;~лі;:;JафіУ і ;ни;;;о"";~';о'і}гІвпі, вуі4?Киfuська,

154.

І

Газета виходить І

У, вівторок, с:ер6еду, п ІІТивцю

ОбсІІr

. , - . - -,. UL>

•.va.r

0,5

І

су

ary,

формату

газети сПрав-ІХ•"· ,

.,,,,.,.

з:;:!. '210l-10.898.

63 номер 1974 рік  

63 номер 1974 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you