Page 1

пpOAєm.api ,сІ", 1t~'H. гдН4йrиєя!

CTaXOn08E.Db траВНІ

року.//Цlна

1959

як стало lIідомо, перший за­ Голови Ради Міністрів

1959-1965

ступник

СРСР Ф. Р . Козлов у кінці черв­

рр.

« Про

році збільшиться в

зростати з тим, щоб у майбутньому всі бажаючі могли виховува­ ти своїх дітей в цих школах.

У постанові пропонується

атеУстичного виховання трудящих У поширення

політичних

і

комунізму потрібна

не

Організувати

база, але й високий рівень сві- книги

групові

полум'яного

мовуючи її на те, щоб кожен тру-

паганду

на

Вступила в еКСПJ~уатацію

150-

про- жуваної тепер найпотужнішої в

кове

ВИkонання

виховання

семирічки,

робітників,

на здійснюються

колгосп-

вони

В усіх основних

цехах одно-

ників, інтелігенції в дусі радян- приклад, де розташована одна з с Ького патріотизму . найбільших бригад радгоспу, по-

-

Складовою частиною всієї по- над рік вже як не прочитана flіТИЧ1fО-ВИХОВНОЇ роботи є бо- жодна лекція, не організовано ротьба за подолання пережиткіll жодного концерту, вистави си-

Ленінського комсомолу почався монтаж устаткування. Тут дія-

капіталізму

в

свідомості

лю-

лами

І'уртків

ГЕС -

500 996

художньої

Ново-Криворізького гірничозбагачувального комбінату імені

тимуть

найпотужніші

само-дробарки,

дей. Найбільш живучими . і діяльності на антирелігійні теми. шкідливими 3 них Є релігійні Серед прочитаних в клубах, пережитки. І тому то, вчить на підприємствах, у колгоспах партія, організацію антирелігій- і радгоспах району лекцій на

продовольчою

ярою

пшеницею­

152

мільйонів

гектарів.

тисячі

(ТАРС) .

УРСР

випу-

-

Москва. Ії ру

з текстом

промови

М. С.

(ТАРС).

Украінської ни,

РСР,

УРСР і

Ради

цк

присuченому

Міні­

КП Украї-

врученню

рес­

пуб.1lіці ордена Леніна , 11 травня млини, конвейєри 3 стрічками 1959 року. двометрової ширини, багатовалко­ Брошуру видано масовим ти­ ві магнітні сепаратори, 250-тон­ ражем під назвою « 3а нові усні монтажні крани та інші найно- піхи в розвитку соціаліс1'ИЧПОГО

віші вітчизнлні механізми. На- сільського господарства». мічено змонтувати понад дві (РАТАУ). країні тисячі машин і апаратів.

в

кулясті

17

-

тисяч вольтів, Хрущова на урочистому засі­ кілометрів . данні Прези.Ціі Верховної Ради

Почався монтаж устаткування r о з рудних гігантів семирічки

Основною

засіяно

стрів

незадовільно.

У першотравневому виселку, Ha~

нових .

культурою

Казах-

план сівби зер­

Держполітвидав

стінної

цящий BHi~ свій гідний вклад у преси. всенаро.цну боротьбу за достро3аходи, як бачимо , цінні, але

радгоспи

j

країні високовольтної лінії Ста­ стив українською мовою брошу­

Ємельяна кіЛОМе'!'рова лінія електропереда- лінградська

сторінках

Колгоспи

стану виконали

БРОШУРА З ТЕКСТОМ ПРОМОВИ ТОВ. М. С. ХРУЩОВА

Сталінград-Арчеда

читки

Посилити антирелігійну

рр.

(ТАРС).

ва». Виходячи з цього, районна Ярославського « Біблія для ві- чі Сталінград-Арчеда. Це напруга партііна організація посищоє руючих і невіруючих » . одна з перших дільниць споруд- довжина

політиЧНО-ВИХОВНУ роботу, спря-

республік,

1959-1965

вердити заходи по розвитку шкіл-інтернатів у

пропагандис-

~OMOCTi всіх громадян суспільст- ta-антиреЛІГІиника

план сівби зернових

них республік,' оБЛВИКОНКОМRМ і крайвиконкомам розробити і зат­

науко­

тільки відповідей .

матеріально-технічна

союзних

обкомам і крайкомам партій, Радам Міністрів союзних і автоном­

своїй доповіжі на ХХІ з'їзді КПРС вих знань, учителів система тич­ говорив, що «для переходу до но провадити вечори запитань і розвинута

ЦК Компартій

виставки

(ТАРС).

Казахстан виконав

раз порівняно з числом учнів у школах­

14

радянської

8 Нью-Порку.

вести кількість учнів у них в 1965 році до 2,5 мільйона чоловік. У цілому по країні кількість учнів у школах-інтернатах у 1965

Покінчити 3 недооцінкою СергіЙ08ИЧ ХРУЩОВ

відкриття

В ній говориться, що з метою дальшого розвитку шкіл-інтер­

інтернатах тепер. В дальшому число шкіл-інтернатів буде дедалі

Микита

ИJl виїде в Сполучені Шта1'И на

натів, як нового типу навчально-виховних закладів, вирішено до­

ноп.

15

Ф. Р. КОЗЛОВА В США

ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР прийняли постанову заходи по розвитку шкіл-інтернатів у 1959-1965 рр . » .

Київської областІ

29

і Раді Міністрів СРСР

у

партІї УкраУIІН та районної РЦВ Аепутатів труДJlIjIНХ

П'ІІТНИЦЯ,

ПРО НАСТУПНУ по,здку

ПРО 3АХnДИ по РОЗВИТИУ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ

Орган BP08~PCbKOГO районного комітету Комуністичної

N! 63 (1818) І

у Ценmра.льн.ому Комітеті КПРС

стрижневі

(ТАРС).

Удосконалений просапний агрегат

Заводом управляє один чоловік

в колгоспі імені Леніна Ново­ У місті Рибниця (Молдавська дукціі провадяться за допомоАстраханського району, Луган­ ної пропаганди серед трудящих антирелігійну тему лише декіль­ РСР) став до ладу бетонний за­ гою стрічкових і шнекових тран­ ської області, механізована лан­ Управління заводом слід розглядати, як одну з най- ка організовано було для молоді вод потужністю 200 кубометрів спортерів . продукції за добу. Підприємст­ здіЙСНЮЄ'l'ЬСJl одним чоловіком - ка т . Чорнобривки по-новому орважливіших завдань у komyHic-1 і жінок. Для посилення анти ре­ ганізувал& догляд за плантаці­ тичному вихованні мас . лігійноі пропаганди рідко де ви· во повніетю автоматизовано. По- оператором, який перебуває біля ями кукурудзи. Раніш при куль-

3а даними Товариства для по- користовуються такі могутні за- дача сировини, завантаження її пульта управління. ширення політичних і наукових соби комуністичного виховання в бункери і вивантаження про-. знань, з початку нинішнього року в районі прочитано

62

науково-атеїстичної

l1аган,ци

як

політична

ним партією заВАанням .

тру~ящих

роботи серед

Сталінської

області»

і травневий Пленум ЦК КП Ук-

Туркменії .

В

мова на партійних зборах у сві-

атеїстичного

тильнівсыtмуy

щих,

радгоспі

«30РЯ».

Церковники організовують

виховання

докорінно

про- родничо-наукову

ведеuня різних релігійних свят ред населення, і ні

обрядів, проголоцrують релігійпроповіді,

дуальну

проводять

агітацію

індиві-

поліпшити

пропаганду

дооитися,

антирелігійна робота стематично,

релігійного вала

всі

трудя­

велась

дохідливо і

верстви

при­

се­

щоб сп·

сільгоспартілях

Нову

дерев,

гніз)\

були

непорушеними.

В цих иісЦJlХ грунт пересихав і залишались

... •

аатори

широколистяну

що ~стала

породу

назву «Мир:t,

бітку

бур'яни . Механі-

пристосували

грунту

В

для

обро-

юядках

спеці-

«Ленінград~, імені Калініна Аш- створили лісівники СРСР, Поль- альні прополюв&льні

борінки

хабадськorо

Іх

сільського

району

механізатори намолочують по пудів ячменю;) гектара .

Наве,.емо у ЗІІ'язку з цим ряд раїни зобов' язали партійні орга­ 100-120

фактів; про які нещодавно йшла нізації . покінчити з недооцінкою

коло

Звідусіль

ЦК КПРС у своїй постанові Збирання озимих зернових по· « Про стан і заходи поліпшення чали колгоспи південних раilонів

про- масово-політичної

не відповіда~ поставле-

(ТАРС).

------

і художня

лек- література, наочна агітація.

цП на антирелігійні теми. 3айве доводити: дуже мало. Такий рі.:,

вемь

мас,

тиваціі посівів захисні зони нав­

Масове

збирання

багатого

врожаюполуницl іде в · колгос~ пах Грузії. Багато сlльгоспартілей одержують 3 гектара по тонн ягід в півтора раза біnь, ше, ніж заппанували .

охоплю-

населення.

р

і

Угорщини.' дерево

чається надзвичайною nістю, здатне ростн в

відзна · витриваПУСТИНЯХ

жорсткиии ють

у

зубцями.

зчепі ;

з

Такий агрегат дає змогу трима· ти всі площі

просапних

тур

від

а qерез п'ять років дерева пІднімаються внще від п'ятнпо ,

грунт добре

.

верхового

будннку .

чистими

кул ь­

бур'янів,

а

розпушеним.

(РАТАУ).

(РАТАУ).

".

3 пуска­

культиватором.

без попиву . "ого деревина є прекрасним будівеnьним матеріалом . За один рік прнріст дос я гає чотирьох з половнною мет·

51 рІв,

-

змісту, а наші агітатори, лекто- Особливу увагу звернути на ін-

щі

."

·

8СПУuJllкан~ьиа нарада передовиКІВ uУРЯКОСIЯННR

у.'

краІНИ

ри, клуби нічого фактично не дивідуальну роботу з віруючими. І у Вінниці 26 траВНJI ВіАБ У -, еено достатню кількість ДОБРИВ'j новці МІНІСТР сільського госпо­ протистаВJIJIЮТЬ цьому. Партійні організаціі повинні ви- лась республіканська нарада пе- Стан посівів всюди хороший . дарства СРСР В. В.Мацкевич 3rадаиі БУJlИ на цих зборах ходити з того, що глибока, тер- редовиків бурякосіяння УкраїНа нараді в урочистій обста- вручив Українській РСР переі заходи, що їх намітили кілька місяців тому партійні організацП коnишніх колгоспів у селах Світильне, Плоске, Кулажен-

педива , переконлива, уміло поставлена науково-атеїстична пропаганда серед віруючих ДОПОМОже їм кінець-кінцем звільнитись

ці. Ось деякі з них: від релігійних заблуджень . Не рідше одного разу на міПіднести науково-атеїстичну сяць організувати читання пек­ пропаганду на новий, вищий цій в клубах і бригадах на ступінь важливіше завдання антирелігійну тему . партійної організації у комуніс'Силами членів Товариства для тичному вихованні трудящих .

Перебування ПартІйно-урядової делегації Радянського Союзу в Албанії 26 траВНІ П1tртііно-урядова ~едегація Радянського Союзу , очолювана Першим секретарем ЦК КПРС і Головою Ради МініСТрів СРСР М. С. Хрущовим, яка перебуває в Албанії, відвідала тек­ стильний комбінат імені Сталіна. Ра)\янська делегація оглянула прядильну, ткацьку і вельве­ тову фабрики. Тов. М. С. Хрущов з похвадою вІдізвався про про­ дукцію комбінату. В усіх цехах гоcrей заХОП.'lено вітали робітники і слУж60вці.

Потім на площі вімувся маС8ВИЙ мітинг , на якому , палко зу­ стрінуті присуrиїми, з пРомовами виступили товариші Енвер Ход-

(ТАРС).

хідний Червоний прапор Ради МіністріВ СРСР і ВЦРПС. Він палко поздоровив трудящих України з досягнутими успіхами в

колгоспами і радгоспами України по збільшенню виробництва цукрових буряків у 1959 році. Колгоспи і радгоспи України добилися значних успіхів у ви· рощуванні високих урожаїв ЦУКрових

..........

~a і М. С. ХР1ЩОВ.

ни, .ІКа обговорила піАСУМКИ сівби цукрових БУPJIків і заходи по забезпеченню виконання соціалістичних зобов'язань, взятих

буряків.

всесоюзного

буряківництві та інших галузях сільського господарства і побажав їм нових великих перемог. Високу нагороду прийняли секретар ЦК КП України М . д. Бубновський , заступник

підсумками

соціалістичного

гання Україні вдруге

Голови

зма-

присудже-

бурsково,ци

цьому

році

площі

на

довели їх

тисяч

гектарів

мільйона

400

і

ти-

сяч гектарів.

Сів бу

~Іайже на

днів раніше, ніж

20

(РАТАУ).

8

посівш

розширили

80 до 1

Мацкевич і М. Д. БубвовськиЙ.

зобов'язанреспубліки

УРСР

На нараді виступили тт. В. В.

Ради Юністрів СРСР і ВЦРПС . Виконуючи взяті

Міністрів

республіки.

но перехідний Червоний прапор

ня,

Ради

М . М . Гурєєв , знатні буряководи

проведено

Одеса.

Всесоюзний

се.лекціАно-генетичниЙ

і нститут імені

Т. д. Лнсенка. Герой Со1tіалістичНDЇ Праці, лауреат Ленінської премії, діАсниЛ член Всесоюзної академії сiJ!ьськогосподар­ ських наук імені В. І . Леніна, доктор

Ф. Г. Кириченко і

сільськогосподарських наук

науковий співробітник інституту, кандидат сільськогосподЩ>ських наук €. М. Шумакова за робо-

у минулому році, по добре під- , тою в теП.'иuі.

arpOHOM ,

І

І'отовленому зябу. В грунт вне- l.i-==============(Ф=О=Т=О=Х=РО::оН=;іК:;;:,.а;: ,:; :iP=A=;.l",·A: ;.Y: :_;): ,~.: :;,_:; :~ ~:; :,~O:;:;.::;::••А:; ;.:=..•;".'~iii':'"T:;:;~~є:;;;;a:;;~;... ~J


СТАХАНОВЕЦЬ

2

П'ЯТНИЦЯ,

29

травня

року.

1959

t 'І:

Gв НОJlгоспі хороші агітаТОРИІІІ

життяll ! :іпартійне • І ~.

просторому

корівнику

чотирирядному

3-ї дільниці

від кожної 3

колгоспу фермі

корів, що на

162

З-Ї ді.'1ьниці,

«Жовтень» працівники ферми за­ місяць від

до

8

зросли

11,3

лектив утримує

го доїння

корів:

воний вимпел колгоспу.

І онетками

вивозять

кладають

зелену

ва­

відходи,

масу

в

за­

кормуш­

ничій бригаді, яка посідає пере­

дове місце в колгоспі. Бригадир

тів.

Доярки,

стухи

чекаючи,

приженуть

поки

корів,

па­

збира­

ються біля дошки показників со­

ціалістичного зується

змагання.

ро:змова

про

Зав' .11-

колгоспні

Ковба­ сільради

комуніст т. Корнійко Я. 3 кодгоспниками

вивчає

рішення

ХХІ

рівні

працівники

ми,

го

але

цим

факту,

села

перед

~ИСТУIlають

не

що

активно

колгоспника-

прикрити

14

інші

то­

місце­

з'їзду КПРС, спрямовує їх енер­ вих лекторів рідко коли висту­ гію на успішне виконання взятих пають перед трудящими. Секре­ зобов'язань. Провадить агітацій­ тар шкільної naрторганізації но-масову роботу і бригадир'ОВО­

діла.

-

-

Чи чули ви,

звертаєть­

ся до присутніх завідуючий фер­

мою Яків Васильович Ганжа,

про

голова

тали в цьому році по 5-8 лек­ Помітні результати агітаційно­ цій. масової роботи і у другій ріль­ Це, безумовно, добре, що ке-

поїлок,

апара­

Голова колгоспу І.

П. Ковбасинський і я, ~ під­ чер­ креслює т. Лапшин, прочи­

перехідний

ки, перевіряють справність авто­ електродоїльних

-

синський,

.'lїтра. Ко­

кінчують підготовку до вечірньо­ підвісними

за

патріотичний

почин

-

т. Левицький В. скаржиться, що т. Штакун В. в сільському клубі не завжди заходи по ви­ можна зібрати потрібну аудито­

чеводів комуніст Всі агротехнічні рощенню

високого

врожаю

горо-

рію. І це дійсно

доярок дини тут виконуються повністю. значна

так, бо зараз

кількість

колгоспників

колгоспу ім. Сталіна, КиєвоЗадоволені колгоспники садо- в полі. А чому б, наприклад, не Святошинського .раЙону? Вони вої бригади своїм бригадиром прочитати цикл лекцій механізазобов'язалися в літньо-осіннlИ т. Рогачем В.Він. не тільки умі- торам тракторної бригади, яка період надоювати щодня від кожної корови по 16-17 кілограмів молока і закликають тваринників Київщини наслідувати

лий організатор . виробництва, але і хороший агітатор. При його допомозі обладнана кімната відпочинку на бригадному дворі,

іх приклад.

організована

Можемо і ми боротися

-

пуд молока від кожної

говорить доярка

_

бич,

KOPOВ.lt,

Марія Б;t-

пересувна

· б ІЛьше.

бібліо- госпу, до якої рукою подати.

якою користуються

60

Загальна колгоспна

колгоспниць і колгоспників.

стінгазе­

Можна назвати ще ряд кому- та, що виходить у 7-8 екземп-

адже у минулі роки на- НІСТІВ; таких,

-

доювали часом і

закинув слово скотар Степан

-

Це

лених

-

продовжує

госпників

Якщо

правильно

справжніми

вірно,

запалюють

на ТРУДОВІ.

кол-

подвиги.

кормів.

пропагандистами

ве-

іх використаємо, поліпшимо до- личних накреслень партії. гляд за коровами,

то не відста-

немо від них.

5,5

ням соціалістичного

ня. Працівники

виробничу

Тиврівського

бригаду.

доярками.

На фото: передова доярка комсомолка Г. Усатюк, яка прийшла на ферму з атестатом зрілості, знайом"ть учениць 10 класу з пра· вилами механічного доїння. Зліва направо

ко,

Г.

Бодопрост, К.

.

( Фотохроніка РАТАУ). Фото Ю. Копита.

------<> I1

З. Бурдеііна,Н. Соб-

-

Стеценко, Г. Горпинюк і Г. Усатюк.

<>-----

Рядки з АllстіВ!і до УВАГИ ПАРТІЙНИХ І КОМСОМОЛЬСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Регулярно виходить багатоти- тивно відбиваються на вихован-

-

Звертаю на це увагу комсо-

4

Не

перший

рік

. й завІДУЮЧИ

загальні, великі, і у кожно- ників і всіх трудящих села ви- Союзу спортивних товариств му номері не більше двох- сокий. Але партійна організація організаЦІН. А. "асІченко. трьох дописів.

повинна

зобов'язан-

ферми

ми майже

не проводить.

внесли не робить як агітатор

Нічого

тичного

змагання

велику

po~ь

головним чи- кість комуністів, в тому числі зація кулаженського

5,5

прочитано ·по раДІ'о лише

UІ'сяця аКТИВІСТІВ, ще ...

3

і П. Пет- ціі.

О. Гркгоренко.

коню- входять до скл~ду агітколективу. шення прийнято на кол~оспн~х травня

червоний торська група,

надої

молока

директор

яку очолює кошколи т.

успішно

по­

чали свою семирічку . Саме свою адже

семирічний

план

схвалило

мільйонів

чоловік!

теся D цю цифру:

обго­

більш

як

Вдумай­

вона свідчить

про те, що в Радянському Союзі державні

спраВІ!

вирішують

ро­

бітн"ки і колгоспники, служ­ бовці й інтелігенція. Вони 3 ціпко»итою

підставою

«Держам

-

говорять:

це ми».

ХХІ з'їзд КПРС наміти» 'Хурс на дальше зміцнення нашої дер­ жави,

посилення

ко-організаторської

її

гмподарсь­

і

но-виховної діяльності.

культур­ Разом

етапі

багато

будівництва комунізму

функцій,

державними

будуть

виконуваних

органами,

переходи'l'И

І. МихаЙnенко. с.

шин Г.

Требухів.

відповідні

Однак процес відмираННJI державних органів не можна розу. П МІТИ спрощено. « итання про відмирання держави, - говорив на ХХІ з'їзді КПРС тов. М. С. . А 0Х рущов, якщо РОЗУМІТИ го діалектично, є П.К1'іlQlЯПРО . .. "" розвиток СОЦlа.'ІІСТИЧПОI,ц"ржавності в КОМУllістичве суспільне самоврядуваННJI». І при KOMyflїtMi Л~АИПОВИЦні будУТЬ регулювати' свої &ідНОСИНИ'fак, щоб saБЄllпечит1f

доручення,

щоб вони могли взяти участь у

Таким

----_I'__

.,I'-qI'Q----,.--~-..,-_#

професійної

рюється

стійно

ддя

придушення для

захисту

екссоціа-

на

спідки»

діючу

і

«Про по­

виробничу

промисловому

нараду

підпривмстві,

органи. лістичних завоювань народу, для будові, в радгоспі, МТС і РТС»

соціалістична побудови соціалізму і комунізму. відкривають широкі можливості

держава в міру виконання своїх Соціалістична держаВ!L є ви- ддя участі робітників і службовзавдань в будівництві комуніз- разником інтересів народу. Вона, ців в управлінні виробництвом.

му припиняти ме свою діядьність.

підтримувати порядок. Otae, характеристикою В. І. Леніна, заміняти державні органи. Ще Великою і активною силою в при комунізмі повинні6J'$ і машина для піДТІІимання пану'; напередодні Великої Вітчизняної усіх галузях державного, госпо­ NiJlВИКО- вания одного класу над другим,

війни

функції

охорони

праці

і

дарського

і

культурного

життя

нання цих суспільних фуmщіl. тобто буржуазії над робітника- соціального страхування були є Ленінський комсомол. Фізкуль­ Наперед не можна угадати, як МИ і селянами. Без такої маши- передані профспілкам. Значно турним рухом в країні тепер ке­ вони називатимуться. Важливо, ни, без апарату. чиновництва, зросла ЇХ роль у плануванні, руватиме створений громадський

поступо­

що 'це будуть народні громадські армії, поліції, судових органів і НО]lмуванні праці

у

організації.

відан­

* * *

пер-

лістичноі держави, то вона ствопдуататорів,

державні

чином,

в с. В.-Димерка,

шість з волейбола серед дівчат З матеріалів в районній газеприсуджена Гоголівській школі. ті знаю, що у Гоголеві, РусаноБільш, ніж дивно, що головний І ві, Літках, Пухівці є комсомоль~ суддя т. Драний не врахував та- Cbto-молодіжні ланки, які борю­ кого недопустимого вчинку: ться за почесне звання колек­ фізрук Гоголівської школи т. Ко- тиву комуністичної праці. Чому сих дозволила собі поповнити ж у людних місцях цих колгос­ скла,ц волейбольних команд пів не відбиті у плакатах взяті хлопців і дівча.т не учнями се- ними зобов'язання? мирічної школи. Такі діі негаМ. ГорОХівський.

. С .. зміцнюється тим, що народНІ ільських ТРУДІВНИКів ДО упВ цьому полягає одна 3 прин- маси бёруть все активнішу равління виробництвом З3J1учаципіальних відмінностей соціалі- участь в управлінні державни- ють колгоспи. Після придбання стичної держави від буржуазної . ми СПIlавами, в громадсько-по- техНІКИ вони стали повноправдержави, яка не відмирає, а літичному житті. 3 другого боку, ними господаря~1И всього кодзн"щується революційним шля. б Ч залучення мас до управЛІННЯ госпного виро ництва. лени хом. Робітничий клас в ході со- державою в свою чергу підготов- сільгоспартіJlей на загальних ціалістичної реВОЛЮЦІІ ламає ляв умови для поступового при- . зборахсамj визначають розміри буржуазний державний апарат, mшення функцій державних ор- посівних площ по культурах, що стоїть на сторожі інтересів ганів і заміни їх суспільним са- продуктивність і кількість худо­ капітаЛІСТІВ, експлуататорів. моврядуванням. Вже тепер деякі би, питання капітального буді в­ нормальнеаиття СУСПЇJlI:.C1rA і Буржуазна держава це, за громадські організації починають ництва, оплати праці і т. ін.

з відповідні організаціі

тим з'їзд відзначив, що на ново­

ЛІтична робота.

Лап-

ДЕРЖАВА І КОМУНІЗМ ворювало. і

відділення

чила їм партійного

* * *

та ряд ін-

муніст

люди

ДQбре

не написала ДО радгоспу «30РЯ» досі не визна-

лек- багатотиражки жодного слова.

вимпел, грошова премія.

Р~,цянські

ляють у руки читачам на дру та Вегера В. Р. прийняті до кан.-

може відіграти місцеве радіомов- гий день після того, як іх до- дидатів партії. Всі вони

Петре!lКО, до речі, і на роботу зборах. Вже в цьому роЦІ нам.1виходить, колп. йому заманетьсН'. :чено одержати .по 18 ~eH~HepIB - Агітколективом керує у зернови~, 250 -. ОВОЧІВ І 140 нас комуніст А. Ковбаса, - роз-центнеРІВ картопЛІ з кожного повідає секретар парторганізації Г~KTa~a, в~робити по 70. центнеМ. Грінченко. В ньому 30 чоло- РІВ М яса І .350 цeHTHep~B мо.ловік, але, признатися, ми ще не- ка ~a КОЖНІ 100 гектарІВ YГI~Ь. достатньо керуємо, контролюємо УСП1шному виконанню. зобов яроботу агітаторів. зання пови~на. бути. П1дпорядкоНезадовільно працює і лек- B~Ha оргаНІзаЦІйна І масово-по-

Середньодобові

* * *

на та-

лення. Однак налвнии8 раДІ'овузол ставили з друкарні; значна кіль- працюють, але партійна органі-

шину, зміншlИ порядок випасання худоби. Після приходу на ферму KOMY~ ніста Я. Ганжі значно поліпшилася агітаЦlИно-масова робота серед тваринників. ~' червоному кутку є агрозоотехнічна література, провадяться бесіди, щ.декадні виробничі наради, а раз на місS!ць кращій доярці вруперехідний

увагу

І громадсько-політичному житті . 3авдання на сеМИРІЧКУ вик~На спартакіаді семиріЧних радгоспу і села. щоб ко- ших комуністів, безпартійних, що наємо до 1963 року - таке РІ- шкіл району, що відбулася 10 В. Впасенко.

пропонували, зокрема, ровам давали підсушену

чаються

звернути

У пропагаНДІ' РІ'шень ХХІ з'їз- кі факти: є випадки, що газети Понад місяць механізатори ду КПРС, розгортанні соціаліс- осідають у бригадирів і потрап- ТТ. Козюба А. Ф., Стригун В. К.

І фермою М. Івонко лічиться агі- використовується

при цьому деякі пропозиції. За- ренко з З-і бригади

во

школі

В її складі -- 120 старшокласників. У цьому році вони вирощуватимуть кукурудзу на 50-гектарній ділянці колгоспу імені Леніна. Група дівчат у вільний від занять час працює на колгоспній молочно­ товарній фермі. Тут старшокласниці вчаться доїти корів, догляда­ ти за худобою. дівчата виріШJ1.1111 після закінчення школи стати

місяця вийшло лише госпу «Червона Україна» .

ном дл" об'яв. 3а оформлен- татором, але бесід з тваринника-...

Бесіда закінчилась

му

середюи

комплексну

БИСТШI прикладом і палким ёло- ці вом агітатора

.. т. Ганжа, нема у нас кон- Однак ще не всі 47 комуНІСТІВ, ... центратів, але ж є вдосталь зе- що в колгосПl І сеЛІ, стали

70

В Сутиській

учнівську

як Ф. Хартник, л.ярах, вважається щотижневою, ражна газета гоголівського кол- ні шкільно і молоді.

І . ФОК едотов, . уць, ЯКІ,. пра- але за

КовбасинськиЙ.

-

створено

Тоді ж концентрати були, цюючи на рядових роботах, осо- 8 номерів. Матеріали у стіннів- рази на МІСЯЦЬ. Інтерес колгосп- мольської організаціі і райради

_

-

за течка,

налічує 128 чоловік? Більшість з них зайнята у ці дні на ре­ монті машин і знаходиться на подвір'ї центральної садиб,И кол-

ВІнницька область. району

В

керівництві

гoc~

тюрем

експлуататори

не

і

заробітної орган

змогли плати тепер. Без згоди профспі-

-

спортивних

Союз

добровільних

товариств.

ня громадських організацій. Тим пода]lСЬКИМ і культурним будів- б держати у вузді трудящих. лок не може бути звідьнений ні Паростки нового спостерігаю­ самим будуть підготовлятись НИЦТВОМ, в управлінні суспіль- Тому знищення цієї машини є о,цин робітник або службовець. ться в галузі забезпечення гро­ умови для відмирання держави ними справами братимуть участь основною 'попередньою умовою Прийняті останнім часом поло- мадського порядку і правил со­ в майбутньому, на вищій фазі всі громадяни. Такі Г]lомадські перемоги народних мас над екс- ження «Про права фабричного, Ц1аЛlСТИЧНОГО співжиття. Важ~

Itомуністичпого суспільства.

організації

поступово

замінять пnуататорами.

Щождо

соціа- заводського, місцевого

комітету ливу роль відіГ]lаватимуть .цоб-


"'"тнм"", 29 тр"н" 1959 року.

с TA- І-АнаIЕЦЬ

3

у BIТHbOMY ТАБОРІ р ПОСИЛИТИ ЗА ЯШСТЮ РОБІТ ПО ДОГЛЯДУ ЗАПОСІВАМИ, . . ЗАБЕЗПЕЧИТИ ПОВНЕ 3ВИЩЕННЯ БУР'ЯНІВ,

. На луках в урочищІ «Ра· 1 І: кове»розташованиА один)

С в О є ЧАС Н О

ПРО В ЕСТ И И І Ж РЯД Н І

lі ~~~~~!~~~~ГЛ;~ І КОНТРОЛЬ J:~:Н:о~МО:~~:Тfp~Р:ОП:~~ І:І "а зелениА конвеlер. На кожну . групу корІв. що закрlпле. на за тією чи Іншою дояркою, окремІ

кормушки,

ВИРІШАЛЬНЕ ЗНА ЧЕННЯ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ВИСОКОГО ВРОЖАЮ .. (Із постано_а "pa_HeBoro ПАехтму ЦК КП УкраІни.)

80"И переносні. Після

оБІднього

доїння

Хорошу Ініціативу вияви­ ли гатненцl, сказала ком­ сомолка Людмила Гуть. 80НИ пропонують розгорнути

-

соцІалістичне

-

змагання

за

щоб у літньо-осінній щодня надоювати по

те,

період

16-17

кілограмів молока від кожної корови. Показник не такиl

знищені бур'яни Наша бригада

потрудитись,

щоб

добитись

такого надою. 8ід кожної з закріплених за мною корів одержую

зараз

щодня

кілограмІв

-15

по

молока.

По­

стараюсь, щоб у першІй вині

червня

поло­

наздогнати

святошинців,

цього

і

14

києво­

закликаю

до

всіх доярок.

-

Правильно. У лlтніА пе­ корови дають найБІль­ ше молока. Пlдтримаємо по­ чии доярок колгоспу ім. Ста­ рІод

-

ліна,

висловила думку при­ комсомолка Галина

сутніх

Приходько. ферми

включився

у боротьбу за високі надої молока. Доярки Галина Дей­ нека, €вдокія Чамро, Ольга Деркач та інші, які одержу­ ють по 13-14 кілограмів мо­ лока вІд кожної корови, зобо­ в'язалися за

полІпшити

тваринами,

щоб

продуктивність

день

у

день

в достатку на пасови­ їм даемо щодня по 4550 кілограмІв зеленоі маси пшениці. Потім будемо згодо­

вувати конюшину, люпин та ін­

кормовІ культури, що ба­

у

що

Це взиачній приба.ці мо­

корів.

О.

ДОРОШ,

зоотехнік. Колгосп «Червона Україна», с. Гоголів.

ровільні дружини народної мілі­ громадські

·

ряДни Й

о б ро б ІТОК

В'

ПОСІВІВ.

товариські

у

в'язалася

одержати

виховува­

ти малостійких людей,

боротися

затрати, він проводить міжряд- по 30 центнерів зи з

у другій комплексній бригаді, яку

очолює М.

Проценко,

підживили

добривами

кар ..

перед

появленням

гектарах з

75. В.

Макушненко; бригадир .

с.

днів вдру-

Тримати

зразковіА чистоті

культури

-

взяли

в

таке зобо­

на площі. в'язання

Посїflи піджиВJIЯТЬ .

иеханізатори.

Трактористи Микола ГуБСЬКИЙj KYI\Y-. Марко Базир боронують в два 85 гєкта;. сліди-вздовж і . впоперек буря­

Почала також сходити

рудза

на останніх

рах. Після дощів вгору і родня

краще пішли ки, цибулю.

овочеві

бригада

культури.

Го-

очистила від

бу­

В. ЗабереIИНИЙ,

управ­

В"Днмерка.

Бракороби попередженІ Щоб ляти

мати

овочі

можливість

механізмами

трати ручної праці,

без

за­

в другій і

третій бригада~ помідори, огіРки та

інші

культури

посіяні

під

тракторний маркер, що забезпе­ чило прямолінійність рядків.

у

пухівському

колгоспі

іме-

Морква на

гектарах рідка,

бо

му

низької схожості.

стані.

Вона

тричі

забороно-

сіяли

10

ні Ватутіна картопля в хорошо-

засмі1fеним

посіяна

редиска,

-

капусту

один

раз,

підживили її аміачною селіт­ рою

та

гранульованим

супер·

фосфатом. Ланка знищув бу­ ,р'яни на посівах моркви, про­ риває н. З'явилися сходи огірків. Приклад хорошої ро.,

боти показує ланкова. Вона виконує норми на 110-120 процентів. П. Кабан,

ти

2· ї

бригади.

з нім к у:

ланкова

І!

рядному

Божук на

обробітку

помідорів

до­

жено

12.

тільки

Оглядаємо

правильно,

гато

ВОІЩ

рослин.

с.

люди

пошкодили

Бракороби

ба­

суворо

К. Р"бмй, колгоспник

арТілІ

ім.

Сталіна.

Русанів.

сільського

Щорса

парниках,

якісної

вистачить

лише

це

у

багато

раАінспекції господарства.

Комбайни готові Ао жнив По

богданівському

lІідділенню

радгоспу треба зібрати пона~ полку, хоч в бригадах, якими 500 гектарів зернових культур, керують І. Головня, Д. Пиндю­ причому на більшій частині пло­ ра і В. Климась, є кінні поліль­ щі роздільним способом. Готу­ ники. Недостатньо підготовилась ючись до жнив, наші механізато­ до міжрядного обробітку і трак­

на. торна

бригада.

З

5

просапних

ри

закінчили

мохідних

і

ремонт

одного

трьох

са­

причіпного

З гектари, остання дуже ма, машин в роботу включено тільки 1tомбаінів . Підготовлені і під­ ла, II можна буде садити лише дві. Але і ці працюють не на бирачі. Відділення · одержало но­ через 10-15 днів . повну потужність, бо тракторие., вий комбайн «СК-З».

.JIЛRКОВА

відділення

з великою

. Придатної,

на

ді- всього налягають на ручну про­

розсади помідорів, що є зараз у

молодь, а й літні

красилівського

радгоспу ім.

рощеними.

витрачаючи

виїздом

Н. Т"р"омед.

З 20 гектарів помідорів посад- деться слабо. Колгоспниці більше

між­

органи на

перед

агроном

А як з обробітком овочів, по- не зібрали. Таке сусідство негасадкою пізніх культур? тивно вплинуло на ріст першої

Однак, не всі трактористи дба­ - Негаразд, - визнав пар- культури. Цибуля на 3 гектара" ють про якісне виконаШІЯ робо­ НИКОВОД І. Лобко. Не приховує також зріджена. ти на прополці овочів. 26 травня На овочевих ділянках багато Іван Писаний, який працює на цього і агроном-овочево" Є. Мотбур'янів, а боротьба з ними ветракторі «Універсал», і причіп­ риченко. Григорій

гострять робочі

культиваторах часу.

розмову

про

підсумки

і

новини

трудового ДIiЯ, розпові.'lа про ви-

центнерів огірків з кожного гек-

гіднігть

і

зручність

продажу

іззовні.

Значить,

і людей, вона зуміла згуртувати

невими

функції

держави,

робітниць ланки в одну дружну кількість добрив, пі.цжИВі!ТИ рос-

ного нападу

загроза

ранню

своєчасно

риUиицтва.

залишитися

BIДIMpe.

пропололи

двічі, і вона ще краще росте,

моркві була яку

ти

му етапі ще не зовсім

Городні культури в хорошо­

му стані. Цибулю

поле,

того,

на і водночас ВИМОглива до себе

громадських

одержати

госпу ім. Кмініна, с. Літки.

у

Крім

вана, площа очищена ві,. бур'я- першій бригаді по нів.

насінням,

вовн­

до

організацій. Але держава на цьо­

зобов'язалася

ланка Марії Чепрасовоі з кол­

Так обстоїть справа у Пухівці

оброб­

може

перейдуть

суспіль­

тара

Фото В. illміловичЗ.

Адже і після lІобудови комунізму

СТВа

справами

центнерів піз­

ньої капусти, з кожного гек­

М. І. Чепрасова.

деРЖ811Ї ~O.~OK8 від масних ко­ рів . Депутата сі.1ЬСЬКОЇ Ради, агітатора т. Дяченко ХВИ,lЮЄ відставання rеш\ у виконанні зав.цання по заготіВ.'lі продуктів TBa~

всіма

400

у

центнерів

250

бригадир

повагою говорять про Галину тара цосівів. Посадка і сівба Михайлівну Дяченко -- ланкову овочів закінчена в строк. Але городньої бригади. це тільки перший період боротьМолода, а вже п'ять років би за врожай. Головне зараз очолює ланку. Працьовита, чуй- зразково доглянути посіви, внес-

лінню

ранньої і

н а

Третє відділення радгоспу,

с.

числі

"",,=========-=::::::00:=

Не тільки

Коли комунізм буде побудова­

тому

агітатор.

р'янів буряки, прорвала перший

Бобрик

овочеві

ге знищать бур'яни

мінеральними

сходів. Вже про поле но посіви на

35

7-1 О

Високий урожай овочів,

,

качанами молочно-воскової

прополки через

линопідживлюва ча.

скоро,

по

•••

ми добривами за допомогою рос­

місцевих Pa~. функції держави

іl в хорошому стані

с . Погреби .

ної хвилини й ' інші ланки. Ви­ пухким, на площі нема бур'янів. стиглості з гектара. Все зроби­ саджена в короткий строк на 24 Шд час другого прополювання ли для того, щоб забезпечити гектарах розсада капусти, на 20 teKTapax розсада помідорів такиА урожай. КарТОПЛЮ підживимо мінеральнидобре прижилась, пішла в ріст. Механізатори після першої

очевидно, перейдУТЬ у містах у відання профспілок, а на селі­

но,

Овочі'

агроиом.

Колгосп ім. Кірова,

навісним культи- центнерів зеленої маси кукуруд­ конували норму. Не гаяли жод­

ватором. Грунт після цього стає

з пияцтвом, хуліганством тощо. попереджені. Функції ОХОРОНИ' здоров'я і ку­

РОрТного обслуговування

CeprIIHK8,

з ланки щонайменше ра Д. Онашка. Жінки зерна і зоо Варвари Іваненко щодня переви­

Недивля­ лянки . На значній площі рослисуди пустили бракоробство. витягнуті ознаки чись на те, що робочі органи на ни кволі, перекультиваторі були установлені того, що висаджувались

цщих. Вони змож~ть запобігати порядку,

М.

ІН

та інші самодіяльні органи тру­ порушенням

ранню

рільничій

Закінчили посадку пізніх ово­ - Наша комплексна ланка, Іван Ходос вивів говорить ланковий тракто- чів. Славно потрудилися овоче­ Щоб "~меншити рист Федір Марченко, - зобо- води під керівництвом бригади­ поле.

НИЙ обробіток

лювач цп,

прискорило проростання

агрегат

худоби

щі,

лока

другій

Тракторист

підвищувалась.

на білки. СПРИlІтиме

ПРОПОЛОЛR

у

так,

їдають

гаті мІрІ

Рослини капусту.

прийняли рішення.

І(рім трави, якої корови по­

шІ

визначилися І раз моркву,

~укурудзи.

бульб. Почали з'являтись перші пильно стежить за тим, щоб ла­ сходи, а через день-два визна- пи культиватора не підрізали чились рядки. рослини. Прополена кукурудза _ Будемо ПРОПОJ1ювати, - перший раз на 19 гектарах.

догляд

працювати

гектарах

30

ДОЩІВ

Площу декілька раз заборонува- тракторі «ДСШ-14», почав міжли,

топлю

І(олектив

На

на кожному з к~ад~ати

.

рясних

55 гектарів зобов'язалася одер- НІЖНІ, КРИХКІ. Тракторист Мико- бригаді на обробітку картоплі жати по 150 центнеРI'в картоплі. ла Бондаренко, який працює на зайнято 3 кінні подільники.

вже і високиА, але треба доб­ ре

Після

Грунт розпушений,

ко­

рів доярки КОМСОМОІІЬСЬКО-МО­ лодіжної ферми третьої дІль­ ницІ зібралися на бесІду, щоб обговорити почин тваринників колгоспу ім. Сталіна, с. Гат­ не, Киево-Святошинського ра­ йону.

-

• •

прив'язі..

в напоєну

теплими

дощами землю

трав-

достатню

Механізатори зобов 'язуються зібрати врожай за 8 -1 О робочих днів. бригаднр

В.Неуш, тракторної

бригади.

с. Богданівка.

РаннІй СИJlОС -IУАоОI

З 250 гектарів озимини, що сіяли на зелений корм худобі, (kобистий ПРШUІ<lД суМ.,інного спасли і сltосили 200 гектарів. ВИl.'01!8ННЯ

С1l0ГО На решті площі зелену масу жи­

зв'язані з захистом комуністич­ сім'ю. Хороший врожай овочів, лини. Для цьorо вже заготовле-· громадського nбов'S3Itу, ної Вітчизни. Вони зможуть від­ зокрема по 300 центнерів Ka~ но тут 80 тонн органічних і мі" подає _ передова ІІанкова,

ЯКИЙ та зібрали силосозбиральнииком­ яскра­ баіном і заклали в траншеї. He~

залишаться

мерти буде на

і

лише тоді, усунено

КОли

зовсім

небезпеку

нападу

соціалістичні

країни,тобто,

ВИРОСТИЛ8 ланка в минулому ро-

в

міжнародному

масш-

А. СапрмКD.

буряк,

прошаровані

столова

морква, цибуля.

землі. Отже, держава повністю В першому році відімре тільки при перемозі ко­ ланка зобов'язалася

табі.

дО

пусти па кожному з 10 гекта- нер~льних добрив. Очищені ві.ц во проявляється в такому факті: забаром будемо силосувати баr.a­ рів та по 200 центнерів моркви, tур'янів і підживлені капуста та. 21 .ціJIЬНИЦЯ по продажу молока ТjJрічні трави.

КQЛИ імперіалізм зникне з лиця .ці.

мунізму

стаШlеНIІЯ

державі

посідає

семирічки Закінчився робочий день. Надвиростити вечір зустріли ми Галину Михай-

капусти,

200 -

моркви,

120

,цїльниці. М

21.

з

перших

М. Чу""к. секретар

по 150 центнерів помідорів, 350 лівну на одній з вулиць села ~ І

-

одно

місць у с('лі.

B~Ha вела Jltваву

комсомольської організації.

с. к.раснл!аХ4.

ва звільнених

площах сiвJЮ

кормовий DПИН. IfuсіЯJlИ 50, а буде ще 200 гектарів. В. КУРНИО, головний

агроном

с. СеМllПОJIIЩ.

радгоспу.


П'lІtН.....,

СТАХАНО8ЕЦЬ

4

~======================================~,

ТІІІІ"І '

28

Нові кІнофільми

~~ По району ~I

НайБЛИЖЧОТ0 варському

часу

Спортивне свято 50

ників

робіт-

молодих

взяло

Щоб жінки спокійно працю­

-111,0 це важлИlВИЙ захід, мря­

вали в полі, для Дітей незаба_ ром відкриється сезОIfНИЙ кол ­ госпний дитячий садок . Ідуть останні Пі,д,ГО1'Овчі роботн. Ре­

на'с

вnе:внивс:я

в

уча с ть у спарта­

мо;ооний на полі' I1Ше'Н,НЯ ~oopo­ бу'Гу ,ра'Д:Я1І сиtиі .1юдеЙ, пLдВИ­ ще1fН'Я

довжину

і

'Гj}удящих.

м е тання,

змагання

гpaHaTO~

готувались

спортсмени

до

моло­

Секр етар

комсомольської

ганізації

першого

Володимир

шим

ro<Jп·одарства

3aJСТ!рах!уВaJlИ

ор­

('l'ра'Ху'ваннк, щаJС'НИХ

пер-

так

, від

не­

Е()Лективи

ШОl'равне'ВОО'о,

пер­

і {)llaHa,c i,ВCblWl'O в~д:ділень ,рад­

значився і один з наших кра­

Г()l(Щ'У на~л'щуооти наш ПРИК­

щих спортсменів Анатолій Матвієнко (с . Калита). Даль­ ше всіх кинули гранати Гри­ горій Христинченко (с. Кали­

Сrpaхуван,ня

Калити

діленням,

між

чук,

перемо­

Леонід

дівчат. В,nодмммр організації

була

т.

.'

дачі

яку очолив ГOJIова колгоспу В. І. Павелко, задоволен,а відповідямн Де<:ятиКJiасннКів з пита,нь елект-

ротехн.ікн . та 'J'варнкництва,

оцінки

Для

передовикам,

які

у

одержали

.

ДОЮlадно

йшлося діла

про досвід

вчителів

і

навколо

13---

ня:

або

щоб купи­

печиво.

І

ось

прилавку оголошен­

«Обгорточного

паперу

не­

має газети, ви тут нічого не ку­ пите.

Де Ж, питається, культура торгівлі? А. Скарб,нчук. м.

Бровари .

.

вок

кращим

юннатам.

серед

численних

галузях

радгоспного

ви­

проведуть три дні упоходах

по

історичних · місцях

столи­

мерськоі

3аворицької

редніх шкіл. питаННJI,

що

нях на

МQСК8МЧ, ланкова .

Поради лікаря

11

====~==d

Смачна їжа!

разу

зливаючн

воду.

злегка

віджати,

гриби

ВІдварені

іІ

батьківських

такль

комітету ,

М.

освіти,

мирічки».

та синильна кислота . Нам ві­ домий випадок, коли Ю-річна Н . з'їла значну кількість · кісточок

потім отруєния .

М. Машевський , кий, В. Барбон,

лин мають в собі сильні отрути і небезпечні для людини? Це та -

тнжнів отрута з них зникне . Є випадки , отруєння людей

кі

поганка, зе-

рослиною

«ядоВRТИ..

рідному І ленуха, жовчний гриб, мухомори,

рі чається

вона

пускникі'в

виявила

л' ишитись

працювати

колгоспі .

с. зазим ' я .

бажання

в

за-

А. Карпенко, завуч школи.

гриби, як блідна

та багато інших. Сильну отруту також стрички і

вех» .

з

здебільшого

з нашого

альбома

rOJ)~

невище цієї рослини на смак сонерідк{) їдять його.

І<оли ка~топлю погано ок.учують 1 частина . клуБНІВ залишаєтьс!! неприкритою земa~o

ж

ма-

збеРІгається

КОЛИ.

~a

КlЛЬ-

дача для школярів, присвячена Міжнародиому дню захисту ді -

батенка (Бро-; КОРИШ. А від їх' споживання людина може ОТРУЇТИСЯ. Таке може вари} . ,:гр;tПИТJlСЬ і при сцоживанні зе-

. в яких міститься отру-

Н

господарства .

зійний кінонарис маршрут»; 16.30 _ воїнів Радянської

_

вісті

дія...

Така . при

вжнванНІ викликає ' хаРЧОВІ отруєння (біль у шлунк у , тошнота,

4 ()

Телеві-

«Незвичайний передача для, Армії; 19.00

(Москва);

зелеНІла.

картопля.

кіно-

19.20

телевізійний журнал . «Слово

молоді»; 20.25 _ ній кінофільм

новий худож­

«НадзвичаАна

(І і Н серії) .

. РІІІІІІТ", С. nOГPE&І НСЬКИR.

рити

очищеною

і

виливати.

,

З.

м. Бровари.

нарізаною,

Дуброва,

лікар,

а

ве ' в

с.

Справа

суді

І-ої

району.

Троєщина.

слух?тнметься в нар-

дільниці

Броварського

Броварська районна друкарня Київського oб.nаСIІОГQ упраміння культурн.

Адреса реДIІЩIJ:

по-

видаляти вічка і РОСТКН. Дуже Черняк Микола Іванович, якиЛ пророслу і позеленілу бульбу живе в с. Вигуріjiщина, порушує використовувати для їжі не мож- справу про розлучення з Черняк на. Пророслу К'l,PТОПJlЮ слід ва- · І<атериною Степанівною, яка жи­

(перси-, відвар

ків. слив, вишень, жерделей, миг- ·

художній . і

13.30 _

КІсть co~aH~HY бlл~шає. Ос~Clли -

Під час чистки картоплі треба'

.Іноді приймають за петрушку T~Ki • рослиии, як Clоліголов і ко-

далю),

дlт."

свІту сонце усмlхаеться!", Пере-

;каР:ОП-\_остаНИі

СВІТЛІ,

лят, що це небезпечно для жит- блювота , понос).

реп К. істочкових. плодів

31 ТРАВНЯ 13.00 _ «Хай

Неділя:

сільського

і< оре спо н- ти. дентаМ.

театру.

ие впливає на здоров я людини.

і влітку)

попереджуйте

візійного

на

во б~гаТI ним ДОВГІ ростки І по -

батьки,

Буачидзе сllpoalицj­ дІвчина». Прем'єра теле­

уст-

сильну отруту. Між іншим, кореОтже,

аЛЬІІа

фільм « еР0ЗЛУЧНІ друз »;. 1 .5. _ передача для праЩВНlIКlВ

л~

лодке, і діти

. фото-

20.30 -

тей;

квіти і кореневища містять в со-

(особливо навесні

кінохроні­

, ланин, але в такій кіл~кості, яка

частини «ядовитого веха:. : листя, лею

Clі

Телевізійна

отруйні якості. Наприклад, кар топля має в собі отруту ,-- со -

берегах рік, озер, на болотах. мають в собі Літом ця рослина цвіте великими сморчкн. Щоб квітами, зібраними в зонтик. Всі

~

ТРАВНЯ

ка «Новини тижня .. : 19.50концерт Марії МаАдачевської;

абрикос, що привело до тяжкого

варити або жарити. Можна ці І , нарешті, слідуюче : деякі гриби і сушити. Протягом 2-3 рослини поступово набирають

"

Українки .

Субота: 19.08 остаИllі вісті (Москва); 19.20 передача дл!\ дітей,; 19.40 «На будовах се­

райвідділу

народної

драматичного

Лесі

зо

Горбатекко,

інспектор

назустріч

19.00 -

імені

зборах .

Але чи всі знають, що багато видів грибів і дикоростучих рос-

,

культури .

ТРАВНЯ

росІАського

театру

С. Барбон, Г. Писа.ренко, Г. 1(0валь, Г. Марченко, В . І(ривобок, В. l(оваЛt>ВСЬ' Більшість ви -

завідуючого

червневому Пленуму ЦІ< І<ПРС . · Репортаж з Київського заводу сБУдшляхмаш .. ; 19.30 для ма­ лят. Мультиплікаційний фільм «Хоробре оленя"; 19.55-0. Глад­ ков «Давиим давно»_ Спек,

се-

ОБЕРІГАЙТЕСЯ ОТРУЙНИХ РОСЛИН!

І<ого з нас не захоплює ПРО - І вонн стали придатними для їжі, гулянка в ліс по гриби! Назби- їх треба двічі відварити в гарячій раєш їх корзину І швидше ДО- воді по б-8 хвилин, кожного

Ваия без Випадково шахраем і

спекулянтом Яшкою,якиА втяг­ нув Аого У злодійську компанію. Два роки провів Ваня у вип­ равно-трудовій колонії. Повер­ нувшись в рідне місто, він став працювати на заводі. Тут, серед друзІв, знайшов Ваия свое місце в житті. ВИПУСТИJlа цей фІльм Свердловська кІиостудія. В. ЯЩУК,

29

відпочинку,

батьківського

ні кошти на придбання путі-

сна­

повернулись до своїх жител. Роль капітаиа Дудіна виконув артист О. Стрнженов.

П'ятниця:

організація здо­

літнього

В окремих . школах виділе­

смер­

за

ДивІться телепередачІ

Таке важливе

як

з

сиаряд

ці

жодної з Броварської cepeд~ НЬОЇ шкоди :N! 1, ВелиJtоди-

ці України та її околицях.

8аnентина

віч-иа-віч

заявок немає

ще не обговорили на засідан­

вчителями

вони

відкопуючи

кролівни­

Прикро,

разом

своїми

фашистами

райвідділом

радіомовлення критичні ~ игнали про недоліки в різ­

3

тю,

заступник

рового

учнів

провели

.пта

юним

кам,

пІд

... Шість смільчаків-саперів иа чол і з капітаном Дудіним доб­ ровІльно взялись розмінувати склад. Десять важких годии

.

Піонерського

Надходять колективні заяв­

припасів, залишениі в роки вlЙии.

Рано залишився батькіе, без сІм'ї. познайомнвся ,ін з

цукерки

що

замІнований склад бое­

будинку колишньої пекарні, по­ праворуч,

машини.

встановили,

«ВАНЯ» ·

'має». І якщо у вас при собі не­

Прийматиме в них участь 'близько 100 чоловік.

екскаватор­

вікна

у

ти

екскур­

рука

з

Увечері, колн ЩіД містом насу­ НУЛИСЬ сутіики, був вивезений в поле і підірваний останній сна­ ряд. Небезпека мннула, мешкан­

Ви зайшли у продмаг, що

учнів ра­

сто

боєприпа­

плані

дерев . На передньому тракторист В. Хлусов.

Де культура торгівлі?

Канева.

того,

ге­

рядом.

РАТАУ). Фото Ю, Ліхути.

сії до столиці нашої Батьків­ щини Москви, а також до міст ЛенінграДа, Ялти,

КріМ

роз­ і

моло­

тівок.

матеріалів

Від- дому, щоб до ладу приготувати .

учні :

грунт

( Фотохроніка

входять:

йону організовуються

відпо­

комплексно ї

---13

Напередодні

.............................

* • *

днх

Русанів .

передач

робництва.

школи,

пушують

піонервожата.

с.

віль­

ки шкіл на виділення ім пу­

.

Заворичі .

механізатори

гаражем,

змагання

у

місцевого

них

в середНій школ і відбулися еюза,мени з практикуму, І<оміс.ія,

мінні

нашого

останніх

присвячена

Серед

учнівську виробничу В. Джежелій, директор

с.

години

доярки М. Бобко.

засідання

педагогічної ради середньої школи і правліНІІЯ колгоспу імеяі Кірова . Учасникн засідаНIІЯ обговорили і затвердили положення про брнгаду.

з

патріотичні

в Шh~олах об'єднане

відділень

умовн

посадили

бригади колгоспу «І Травня » Херсонської області . Н а фот о: механізатори роз­

Підсум'ки змагаНDiЯ . Перше місце зайняли піонери V «б» класу. Г_ Радченко,

пу ім . Стадіна, Києво-Свя­ тошинського району, збіль­ шують надої модока. В пере~

МОРІ} ­

за Н ., ЯКИЙРО3П'іУвів про пра-

Відбулося

і

відь на заклик доярок колгос-

кови,х з60р'ах уважно СЛ'Ухали

ДеJЮ&Сl'раху

елект­

дні

тваринництва,

ПРИСУ'l1Ні на цих ПРl}фооіл­

a1'tm'l'a

-

відділення

визначені

Одна

Це вигідно нам і державі

борі

П.

шофери

Перше

фуражи ­

радіопередач .

радгоспу,

дерев

ниА час у своєму польовому та­

добре навчання, збір метало~ лому , вирощення кролів , кві ­ тів і багато інших хороших справ. Підведені попередні

робітники

комсомольсь-

секретар

кої

ративних

сюрприз-на

-

Василенко,

радгоспу чують знайомий голос диктора. Він оголошув . програму чергових місцевих

Мос~вмч,

400 фруктових і деко­

В

у

юнаків

Понад

рик .

Васнленко,

-

що розмІну­

СКJlад

вибух...

повисла

землею €

прямували

П.

чималий

Сапери

Вклад піонерів

свн­

-

Тем­

Закінчилось спортивне свя­

масовими танцями

Ященко

вали

ника

І<олгоcn ім. Ватутіна, с . Пухівка.

Реп'ях,

ри, П. Василенко

чук.

то

Бігун-проф­ Л_

В.

виробницт­

мужність

воїнlв-саперlв,

дався

Всі піонерські загони серед­ ньоі щколн вк.nючились У зма­ гання !а право називатися за_ ГОНОМ «СупуТник семирічки».

А.

кіаді взяли їздовий Петро Булат, комбайнер Олексій Кот, зоотехнік Микола Поно­ мудяр

д.

нар'ки,

гою перших 3 рахунком 2 : О : Активну участь в спарта-

маренко,

І.

завідуючий

І. Величко-Доярки, А. ПІн­

Семиполок 'і

закінчилась

ви-

Г. Лимар -керуючий від­ організатор,

і

ЖИТТЯ»

-

... ЕкскаватОІІІНИК, який рив кот­ лован, несподіваио почув, як заскреготало під ковшем. Роз­

«Більшовик»,

кращі

РУКАХ

фільмІ

роїзм

голови

Пиндюра

-

кіиофlльми,

сів.

KMГOCny. Іх. машини завжди в зразкооому стані . В цьому заслуга і слюсарів Г. В . Ми­ хайленка та Ю. М. Висоць­ кого, які турбуються про збе-· реження тeJl;HiKH . І. Труба,

гі дно нам і де1>Жа;ві.

миполки). :І волеАбола

-

житl'я

д.

Марченко

лад.

та) і Микола Власюк (с. ее­ Зустріч

Ф.

калитJrКCЬК()Г{)

цьому

повідається· про

Машииив ЗРШJКово_у етані

ВИIIlздків.

З3.lклИК'авмо

стометровку,

і

дальше і вище стрибнув . Від­

командами сіл

КOJIiГOспу с . Рожни .

DBOf> жи'Г'М JlК п.о зм1шз.н.ому

відділен-

Салата

пробіг

го

зм а гань.

заступник

нові

ва кіностудІі «Леифільм»

монт . прнм і щення закінчено. Придбана необхідна мебля, м'який інвентар. І. Макаренко,

ділення, ' ооеціалісти сільсЬ1ClO­

Старанно

ня

еі:мей

Всі ' робітнmtи нашОО'о від"

з волей-

бола. ді

забе' зпєчен()сті

бробудуть

иих:

«В ТВОІХ у

'l1OOIy,

з

кіаді радгоспу. В її програмі: біг на 100 метрів, стрибки D висоту,

rueT

Пlдготовка дитисел

вида ' сrJЩ'l}'\Вання ЖИ1'М . Ко ­ жеlI

Понад

бага'l'9'rиpааввх

Серед

в

кінотеатрі

демонструватися

По ,сторі_ах КОЛГОСПНИХ

у сеМВПОJlківському радrоспі

РІкУ.

1959

11. 5р'ОВIРИ, КиJ8CltКоі 06nKтi, 1)',/1, КвіВСЬКI,

1'6 138.

Зам.

1684-4550,

63 номер 1959 рік  

63 номер 1959 рік