Page 1

-

е

Пролетарі всіх краін, ЄДliай~

з&m=?r

ЧЕТВЕР

Ширше

З 1950 р .

15

року!

1951

Зразково підготуймося до сівби

.N! 63 (653) Ціна

соціалістичне

змагання за високий урожай

СЕРПНЯ

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У ТА РАИРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ, КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

розгорнімо

озимини!

І\ОІІ.

МОЛОТАРКИ ПОВИННІ ПРАЦЮВАТИ КРУГЛУ ДО5У ВсеСО!DЗНИЙ День Поліпшити Сьогодні повністю виконати план зозаЛlзни~ника . внутрікомсо­ • хлібопоставок держаВІ на ~вяткувала Всееоюзний День мольську роботу зал13НИЧНИІШ. Це траДИЦlйне лппня вся радянська краl-

свято транспортників збіглося в цьому році а 15-річчям jCTOричної промови товариша 11. В. Сталіна на прийомі залізнич.­ ників у Кремлі. Залізничники нашої країІШ зустріли Сталінський День за­ лізничника великими виробни­ чими успіхами. В листі това­ ришеві Сталіну, опубліковано­ му в газетах, радянсьКі заліз­

В боротьбі трудящпх району

за викопання ВЗЯТИХ зобов'я­ :.!ань перед товаришем СтаЛі~ИМ все більше зростає

аиившсть

:комсомольської організації, :кол­ І'ОСПНОЇ молоді. Llисельна кіль­

кість комсомольців та неспіл­ кової молоді показують чудові

зразки самовіддапої .р~бо~и на

18. 30 .1ПJПЯЯ колгосп іМ.Леніна С.ІІлоского КВЦVІІ Г. О., Фесюк Г. І. колгоспниці, (голова т. Рябов О. О., секретар парторгані- ЯКіз.разково пр~цювали на сушінн~ зерна, зації т. Малюга Г.О., агроном т. Ковтун Г.А.) АВД€IЧе.в 8. Я. І Какув .М. O.-:-аГlТатори.

По темпах молотьби J\ОЛГОСП

жаві і на,туроплати J\IТC. Колгосп вивер- нова (голова т. Мальвін М. 3., секретар шує скиртування і підготовку до осін- парторганізації Т.ВоЙтович М. С., агроном т. ньої сівби. Кособлик М. С.) достроково виконав план

збиральній, молотьБІ І ПІД час поставок хліба державі.

ім. Сталіна, с. Русанів, посі­ дає одне з перших місць в районі,

достроково

вик?нав

план хлібопостаВОJt держаВІ. У цьому значна

заслуга

комсо­

мольсько-молодіжної бригади, яка забезпечила роботу МОЛО­ 'тарки в дві зміНІІ за

ВИМ графіком. За навантажvвала

рьохтонну

погодин­

хвилин

15

зерном

чоти­

автомашину комсо­

мольсько-молодіжна група ван­ тажників плосківсшого колгос­

ПУ ім. Леніна, який занесений сьогодні ва

Дошку

пошани.

Вірними помічниками п~ртій­ ної організації в бороТ!:,бІ за дострокове

виконан~я

плану

хлібопоставок держаВІ стали ком

сомольські

достроково впконав план хлібопоставок деР-І

19. 30

липня колгосп іМ. СтаЛІна с. Руса­

В боротьбі за більшовпцькі темпи збиральної і хлібопоставок державі відзначились товариші: Топіха О. Ф. - машиніст молотарки J\IК-1100, Щербина Т. А. -пом. бригадира тракторної бригади .N!! (j Бобрицької МТС, Малюга Г. К. та Топіха С А -бара.ііанщики, Строкач О. [: бригадир 1·0Ї

хлібопоставок державі і натуроплати МТС. ~о~госп вивершус. збир~н~я, скиртування І IIlДГОТОВКУ до OClНHЬOI СіВби. В боротьбі за успішне проведення збиральної і хлібопоставок державі відзначи­ лись товариші: Фесюк д. Г. -машиніст моло'!'аРКИ l\Ш -1100, Рябий О. І. - зав. току, Рябий

бригади, Фесюк М. Г.-бригадир З-ої бригади, Малюга О. А. - скиртувальник, Мищенко Г. І. та Топіха М. А.-ї:щові, Олаmевський М. М., Строкач Я. М., СТРОкач д. І., Мищенко І. У., Волоха М. С., ({ривець С. Х. -вантаn:шИІ\И, Фесюк О.У. -вагар, Какун І. О.-шофер, Бігун Г.Н.організатор сушіння зерна, Бігун 8. М.,-

М. О. -тракторист, Соловей І. Т., Божук Г. Ю.·-барабанщики, Рябий І. І.-ватар, Соловей О. А.-шофер, Топіха С. Г. І 8і­ рич П. І -вантажники зернз" Юрченко О. М. і Соловей д. Т.-бригадир~, Семе­ нюк Р. І., Сол~вей А. ~.-]:JДOВI, Соло­ вей Я. P.-оргаНlзатор СУШІНня зерна, COJ10вей А. І. -агітатор.

ничники рапортують

про те, що в 1949 році ван­ тажооборот на заліЗНllЧНОМУ транспорті збільшився в порів­ нянні з 1948 IJOІ{ОМ на 17 про­ центів і значно перевеРШllВ ло­ В06ННИЙ рівень. У цьому ропі залізничники з новою енергїсю борються за полшшення робо­ ти транспорту,

Посіємо

тень)), с. Русанів і ряд інших.

в

кращі строки

бе нові зання,

48

одержав від

своєї

оргаНlза~щ парах вносимо MIcцeВl

добри­

Ііонкретне доручення. ~ СУСlД- ва, для чого вивезли' у пол~ ній артілі «Жовтань» ТІЛьки за \.150 тонн гною. На частиНІ до комсомолу.

дня

3

міцні6 зв' язок між

ською організаці6Ю

кого

в

"Більшовик".

колгоспу «БільшовПІО) з

сівачів.

ltoмсомольців і молоді на низь'

. кому рівНІ.

В же

три

тижн~.\

у

у l~НЯЖИЧІ

в

Підготовлено минулому році осіння сівба да-І с. КраСІІ.,іВl(а.

,~

М. Мельник, голова

колгоспу

!м. димитрова.

С.

ім. Щорса, ,L МІЖ тнм до цього

часу

тут не ОфОРМ.'lена КОМСО-

мольська організація. З почаТІ,У

зuпрадьної не

б

б'

уло зоріВ мо-

лоді в світильніВСЬКО~fУ колгосні ім. І\і,рова, по J~олгоспах с.

Велнкої

Д

имерт\И.

Н

емає

контролю над тим, як

тут

КОМСО-

мольці ПlJацюють па польових роботах, вивозці хліба, як ви-

.

конують даНІ їм

доручення.

Керівництво комсомольською Й

.

організацією-одна з на ВІДповідальніших ділянок партійної роботи. Первинні па.рторганізації на .місцях

зобов' язані б

глибше вникати в ро оту кож-

"Юї КОМСОМОЛЬСЬ1t,?ї ор~анізар,ії, спрямувати всю

JX

на активну участь у

ДШЛЬНlсть

соціаліс-

. . тичному змаганНІ, на УСПlшне виконання всіх наших зобов'я5ань перед товаришем Сталіним.

Колгосп

повністю розрахувався по сіно­ поставках.

с. Гоголів.

ЗВЕДЕННЯ

с>

СЕЛЬКОРИ СПОВІЩАЮТЬ

rocnoAapCTBa про хід збирання зернових культур по колrоспах раАвну станом на 31 липня 1950 року (в проц.ентах) - - - - - - ---.:-....:.-~----~----------- -- - - с. Гоголів. paAoHHoro

вІддІлу сlльськпrо

імені ПеТРОВСЬІtого

В. Тиmковець.

---------------------

g о ~ ~ ;:;~

н азва села і колгоспу

С.....~_ ~ 0. .... со ~ t:t: ~ -;;;. ~~mctl>-.I'I (3 = о .... ~ '-'

Н ззва села і колгоспу

І ~ е ~ ~ ~~

8ao::a~~~ u..o ~ _ ~ _

u~ = о"',~~_ .... ~ '-' crOOpcHO укру~нений ~MroW ---I-С-В-И-Н-сі-ди-,-~-.-Л-е-н-~-а---~~-9~5-2~~~3~2-Т~Р-О-€-Щ-И-П-,-і-м-.~13~--Рі-ч-u~ж~о-в-п-m~~-~7=5~~ пройшло, як

Виконали план здачі сіна

нічні строки.

Своєчасно, на впсокому агро­

колгоспною молоддю.

Проте у ряді комсомольс?-

не

---

мину посіємо В кращі агротех- с. Калита.

*

Сівадки відремонтовані, виз­ технічному рівні проведена

рожнівсь- па'lено

ких організацій району ПОЛlтично-виховна робота серед

М. Сахно,

с.Рожни.

день них добрив.

комсомоль-

зобов' я­

достроково

збирали на наших ланах. Колгосп «Переможець)) Пt.'.р­ Готові до сівби. 3амість зап­ тим серед артілей села вико-' ланованих раніше 11 О гекта­ нав план здачі сіна держа.ві. рів будемо сіяти 150. Всю озиА. Г"ЙовиА.

споrоБО~I.

агроном КОЛГОСПУ

останні дні 5 молодих стаха- площі даємо на кожний гек­ новців подали заяви про вступ тар по 2 центнери мінераль­

соціадістичні дають слово

ревищити рівень вантажооборо­ ту, зааланований на останній на-' pitt п'ятирічки.

ком- ту, В основному приорано лю­ ча,стпні площі озимину.. посіє­ жай, якого ми ще ніколи

еомольців, збори відбуваються пин. Останню площу виоремо мо перехресним регулярно, кожний І\Омсом?ле~? до '1 О серпня. .На .заЙнятих

дальше зрос­

виконати річний план ванта­ ження і перевезти понад план велику кількість вугілля, мета­ лу, руди, нафтопродуктів, пе­

Активність комсомольців, неЗбільшуємо площу озимих посівматеріал. Для протравлен­ ла свої результати. Зараз спілкової молоді цілком зале- проти плану, зокрема пшени­ ня його завезли ядохімікати. молоч.уємо з кожного reKTaptt жить від рівня внутрікомсомоль- ІІі "Лютесценс 17". Підготови­ 5 серпня починаємо сіяти. по 16 -18 центнерів жита і еької роботи. У русанівському ли для посіву 80 гектарів грун­ Крім насінневих ділянок, на по 20 центнерів пшениці-уро­

колгоспі ім. Сталіна є

за

тання перевозок і підвищення рентабельності всіх залізнич­ них піДПРИ6МСТВ. Залізничники беруть на се­

організації колгос­

пів« БільшовИJ{» ,с.Рожни, «Жов­

великому

вождю і вчителю про свої ус­ піхи. Вони з гордістю llИШУТЬ

2 3 4 5 6 7 8 9 lO 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Зазим'я, "Пролет. шлях" Русанів, ім. І-го Травня

Требухів, "Переможець" Требухів, "Жовтень"

Пухівка "Червоне село"

Калита, ім. 17-річчя Жовтня Калита, "Переможець" Бобрик, ім. Сталіиа

Русанів, ім. Сталіна Світильне, ім. Шевченка Погреби, ім. Кірова

Пухівка, ім. 7-го з'їзду Рад

В.-Димерка, ім. Котовського Княжичі, ім. Щорса

Требухів, ім. Сталіна Гоголів, ім. Петровського Опанасів, ім. Леніна

Рожни, "Більшовик"

В.-Димерка, ім. Петровського

Світильне, ім. Комінтерна

Требухів, ім. Леніна

Жердова, ім. Шевченка

В.-Димерка, ім. 2-0Ї .П'ятирічки, 3аворичі, ім. Кірова

І

Гоголів, ім. Комінтерна

Кулаженці, "30РЯ"

3аворичі, ім. І-ої П'ятиріЧІ<;И

Вигурівщина, ім. ворошиловаj Ж~рдова, nПередовик" Красилівка, nЧерв. прапор"

94 91,2 88 87,8 87,7 87,2 87 84,7 83,9 83,8 82,7 82.3 82,2 82 80,9 80,6 80 79,5 79,4 79,1 77,8 77,7 77,3 77,2 77,1 77 76,8 76,5 76,3 75,7

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

Літки, ім. Калініна

Бервиця, "Новий шлях"

73,8 73,2 7732

Гоголів, ім. Молотова

7l,~

Красилівка, "Нове життя"

В.-Димерка, ім. Шевченка

Русанів, "Жовтень"

70,8

Бобрик, ім. Шевченка

70,3 70,2 70 69,5 69,3 68,5 68 66,7 65,7 65,5 6.'\ 64,8 64,5 63.5 62,9 62,8 62,7 62,6 6601',31

Богданівка, ім. Леніна

Бровари, ім. Ілліча

Бобрик, "Шлях Леніна" Рудня, ім. Ворошилова

Жердова, ім. Леніна

Jiітки, ім. 18-го партз'ЇЗДУ Красилівка, ім. Димитрова

В.-Димерка, ім. Ворошилова Гоголів, ім. Будьонного

В.-Димерка, ім. Леніна

Рожівка, ім. Молотова

tОГОЛів, "Червона Україна" Рудня, ім. 20-річчя Жовтня Рудня, ім. Кагановича

Богданівка, ім. Сталіна

Плоске, ім. Леніна

В.-димерка, ім. Кірова Калита "Червоний Жовтень"

Мокрець, "Нове життя"

Семиполки, ім. Ів. Франка

Семиполки, ім. Леніна Світильне. ім. Кірова

Семиполки, ім. І-го Травня

7О,6

&9,3 56 б3

З

перших

днів

по-стахановському

хлібоздачі працює

трьохтопнШ машині Іван

на

Буд­

ко. Наслідуючи приклад знат­ ного шофера республіrш Дмит­ ра Білоуса, він ЩО;J:оби BlfBOзить на приймальний ПУІШТ, ЩО знаходиться за 20 кіломет­ рів, по 18-20 тонн зерна. Високо продуктивно праЦЮG шофер Іван Литош. І. Немеровець. Колгосп ім. Будьонного.

'"

*

с. Княжичі * Понад 400 трудоднів вже ви­ робив на РЩОВИХ роботах ста­ хановець-косар колгоспу ім. Щорса Микола Царин:. О. Максименко.

*

с. Рудня

В колгоспі

ім.

Rагановича

(голо на т. ШевчеНБО) І{риша зерносховища не відре)!ОІІТова­ на. Під чае доIf\у в йому пов­ НО води.

М. Тищенко.


СТА

2

Х

А

П

О

в

Е

Ц

Ь

ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ

РОЗ'яснення

МІжнародних

подій

ОЛ.1l0чаено а

мент, після чого пими

Комінтерш закіП'Iи:lИ, аІ,ОЛ­ госп і]l[. Б У ДЬОIlНОГО сьогодні вивсршує план хлі60постаВОІ\ державі. Ставши па иаханов­

Колгосп

стахановську

вахту

миру.

І\О.1ГОt'IIИ i~[. ПеТРОВ(ї>І,ОГО та i~[.

ську

вахту

)шру,

перевикону­

ють взяті зобов'юапня і '!Ле­ прове­ ни ПРОМШ'лової артілі ім. Ста­

дені бесіди 110 бригадах КО.І­ лінської fiонституціі. rоспів ім. Будьонного, ім. Пет­ І. КрасницloКИИ, ровського та ім. Комінтерна. Агі­

татори тт. ЖУРЮІО, ко, І'ла,!ща і

MrJlBeJleH-

Мирс!.ка двічі на

секретар територіальної паРТОРГіІнізації. с. Гоголів.

в райвІддІлІ товариства по поширенню

полІтичних І наукових знань УРСР

Ш.lО до

області € магазин культтоваРІВ. На знімкv: колгоспники розгля­

зені ;J,.1я

продажу

безпосередньо

на КО.1ГОСПНIІ~і тік.

ВИПЛАТ А ВИГРАШІВ на

суму

зав. райощадкасою.

(с . .:Іітки) готують l;:онслеІ\ТИ Д()ГО­ декцій для рОЗГЛЯДУ їх на BiJ,НОВИЙ РАДІОВУЗОЛ вори на проведення лекцій у повідних секціях товариства. біJьшоrті колгоспів району з В спецІально оllладнаному при­ Відброся засідання прав­ мІщеннІ устаНОВЛЮ8МО новиА за­ питаю. міжнародної політики, Jіння райвіддіду т()вариства. rальносільськиА потужниil радІо­ виконання пrршої піСЛНВ06ННОї вузол на 2600 радІоточок. І. Шульrа,

п'ятирі'IКИ:

1І0СТУПОВИЙ перехід .1їзму ,,(о комунізму:

від

про

соціа­

доrягнrн-

партійна

був раз у нас і НСТРУІ,ТОР райкому парт­ RП(б)У т. ІП УТОЧІ\іп, я НІ' одержав. Територіальна нарт­

;\'їзду діІ ше другп!і міслць, як

партійної і політмасової

Серпень~наЙКР;1Щпіі період бину 18-25 см, для кращого

ки на,/( весняною втому, з

осени

що

прпжив­

Саджанці взяти з чистосорт­

них, .внсоковрожайних апробо­

мерка, «Червоне село» с. Пу­ хівка, ім. Щорса, с. Княжичі, та інші. А в КОЛГОСflах ім. Будьон­ ного та ім. Петровського, с. Го­ голів, «Більшовик», с. Рожни, як не було ні одної сотки су­ ниці, так і тепер тут нічого не роблять, щоб завести її, хоч

6-8

см. ДОВЖИНИ. Кращі сор­

ТІ! сунпці: кора.1ка, рощинеь­ ська, ноб.1Ь лакстона, шарплес.

Садити суницю краще

всьо­

го зараз. Напрям рядків -з пів­ ночі на південь. При рядовій посадці рядок від рядка на 80

-90 см, а РОСЛlша від росли­ ни-25-30: прп двострічковій -рЯДОБ ві;! рядка на 100 см. плани посадки ЇМ кожного ро­

стрічка ві;! етрічюr - 35 см і ку надаютЬ(·я. Позароста.1И бу­ р'янами ягідниnи в колгоспах РОСЛПllа від рослпни-З0 см. ім. Шевченка, с. В.-Димерка, Не слі;!, бруньки засипати зем­ ім. Ів. Франка, с. Семиполки, лею. Після посадки jJОСЛIIНlI ПО.1Ити і навколо них ~'TPYCIl­ ім. Кірова, с. 8аворичі.

На парт зборах колrоспу Імені І тарцl-повне навантаження". Вжи­ ЛенІна, с.Треllухlв, ollroBopeHo лнст тІ заходн ДЛЯ усуиення виявлеселькоlЦІ т. Велидченка, надруко• .

чиl ГРОШІ? декілька

днІв

тому

ваниА в rазетl "Стахановець" вІд ннх неДОЛІкІв.

хтось

з

органіЗіЩія ВlIді:шла вам на до,. відвІдувачІв ІІошти заrубнв понад 700 карllованцlв. ГрошІ зllерlrають­ утворсна і нам потрібна ;rійова помогу групу вчителів-агітато- ся в мене. допомога в організаl~ії внутрі­ рів, а:хе ~Ш їХ не бачимо. І. ОЛІАНИЧЕНКО,

робо"

ти. Але такої допомоГll, хоч

40 - 60

тонн перегною. Виорати на гди­

r

с. Требухів.

організація

18-го

суниці

Тепер в селі 2 радІовузли. Це Що зараз треба робити .на­ си пухкпм грунтом. дасть можлнвlсть повністю радіо­ фІкувати всі lІудинки колrоспників явні П.'Іощі суниці прополоти, К. ТsерАомед, НIlХ та наукових знань УРСР нашоrо і Cyc~AHboro села Крас"," а на ;Jріджених місцях частиагроном -садовод. лІвки. А. БУРЯК, СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ rO.lOBa сі.1Ьради.

(Лист секретаря парторrаиlзаціТ)

Наша

насадки

для посадки суниці.

годова райвіддіду товарис­ тва по поширенню 1l0літич­

Нам потрібна допомога IІрИ КОJГоеш Ш.

нової

:розширю­ ний гектар' внеСТIІ по

госи ім. Ііотовського, с. В.-Ди­

По останнІх тиражах державннх познк раАощадкаса виплатнла ТРУ­

Черняхівськп!l А., Бур.lаІ,а Ф., Калін Д,( БроваРI1 ),Антоненко Я.

Для

ЮЯТІІ І)(І,~ючі, НІ' забур' янені ГРУНТН (!Іопере,щlIк-ба,гаторіч­ ні трави, люшшище, чистий

ваних ділянок оДно-трьохріч­ ляється і вже на весну почи­ ного він. Вопи повинні мати наР. плодоносити. Проводять 2- 3 ЛИСТОЧКИ, не пошкодже­ літню посащ,у ягіднпків ІЮЛ­ ні бруньки, кореневу систему

ПО РАЙОНУ

дящнм раАон, виrраwlв

(,!ІТП перегноє\! по - :Ю-40 тонн.

ТИСЯЧ кар60ванців. пар, удобрена озпмпна).На кож­

ПРОі\QВЖР:

суниця ще

Товариt:тво закдюч И::ІО

ста.1інської

суниці, що росте, роаправитп і IІРПСІІпати землею для укорінення. Необхідно на кожний гектар під час пропо­

Персвага осідання грунт закоткунати. приве­ серпневої та вересневої посад­

дак)ть книжкові НОВІІНКИ.

радяшької агро- і зоотех~ 11 О тисяч карllованцlв, 15 BHrpa~ шів ВИПJlачено по 1ООО карllован­ за відряджеННЯМI1 товариства нау І\П, па, антирелігійні теми. цlв, 2-по 2500 І один виrрвш в IІрочитані лекції по колгоспах Дійші '1ДСНІІ товариства тт. 10 тнсяч карllованцlв. С. БОГУСЛАВСЬКА, сс. СемипоЛІШ, .liп\и, Рожни, вари.

50

в колгоспі "Праця". Берез­ ватп площу пі;!, ягідники. "янського району. ЧерНігіВС~КОї

Під ЧМ: абпра.1hНОЇ кампанії ня

Пдоскr, Жердова, 110брик, Вро­

РОКУ.

рш­ ну пагонів

садили новпfi сад. Цit:'1 IН'СНl! мало ВПІШДі1:ІО дощів, П JЮТt' lіОЛ­ госп зібрав 110 ;! І І1еШ!І('Р~' суниці з І\ОЖІІОГО гектара і ві;!, ЦІ.ого в артілнну касу надій­

6іл[,ше трудівшшів ('рла ('тають па

1950

ловання внестн по 3 центне­ РІ! суперфосфату , 1,5 центне­ р" І\~.1ШНОЇ солі або 1-2 цент­ рюють ПJОЩУ {',ушщі, 'горіl; по­ I!СрІІ ЮlОпій-сульфату, чи втру­

і ряду інших питань )[іжна­ nllaC.liIlOI, ШllРОІ,ОГО роз 'яс­ РОДНОГО життя. Наша парторга­ ПРП ня мі;ІшаРОДПIІХ нодій все

ти цей інтерес і почала частіше організовувати :І1'кціі, бе('ідп, годосмі читки матеріалів з прнтральних газет на ці теми. На заняттях агітколективу, які відбу лпсл У нас цими днJWИ, агітатори заслухали інструктив­ ну доповідь про біжучиfi мо­

)'епішшш

витком оеновнІіх галреіі I'ОС­ нодарства,- рілшинтШL і твар пп­ ництва, в колгоспі (П рО.lещр­ ський ш.1ЯХ", с. іЗаЗIlМ'Я, ;ша'l­ ну увагу ІIIЩl.і.1ЯЮТЬ шідпиц­ тву. Тут ;\ РоКУ R гік рЩШIf­

кампанії ПО збору піilписів під цю ж Te~IY :УIIlОЮ ІІРОЧlIтана Відозвою Постійного Комітету лекнія в КО.1госпі ім. Петров­ IkecBiTHbOrO. конгресу прихиль­ ського, агітатор т. :Мирська­ ників миру, до подій в Кореї для молоді ('С.1а.

Ilіааl~ія намагається задоволl.>ПИ­

серпня

Суниця-джерело високих колгоспних прибутків

('ела ПРОЯВЛШОТІ. тиждень іJIIІЮР~IУІОТl.> ІtОЛГОСП­ інтере(' до ходу НІІКів про події в Кореї. На

Трудящі величеЗllиfi

3

і е. Літки.

В. Юрченко.

старший бухга.пер Б роварс ької райконтори міністерства зв·язку.

ОрrаНІ80ваиа

ма-

27 липня пІд заrОЛ08КОМ "Моло~ лотыla в двІ змІни.

"ПРО ТЕ, ЩО І І ЧОГО НЕМАЄ В НАШОМУ СПОЖИВЧОМУ ТОВАРИСТВІ" Під таким заrоловком lІув YMI~ пlдтверднлись. На rолову ССТ По­ щеннА в rазеті "Стахановець'· ма­ ЛОЗІОка аа допущенІ иедалlки терІал про noraHY роботу спожив~ накладено стяrНІННЯ. Вжито захо­ '1oro товариства с. Жердови. дІв до поліпшення роботи сільсь­ При перевірці наведенІ факти Koro споживчоrо тоаарнства.

~~~.

МІЖНАРОДНИЙ ОГЛЯД П'ЯТИРІЧЧЯ ПОТСДАМСЬКОЇ УГОДИ 2 серпня Проте ІІісл}! І,опфереlщії США,

П'ЯТІ. РОІ\ів тому,

1945

року, в Потсдамі (поблизу Берліна) закінчилась історич на конференція керівників урядів трьох держав- Радянського Союзу, Сполучених Штатів А~[ерики і Англії. Потсдамська конференція нрипняла рішення, здifiснеlIНЯ яких ІІQВІШНО було

На відміну від аахіднпх деР-І Жав РадянсJ.lШЙ Союз веі ІІі !І'ЯТЬ років неухильно ПРОВОДІІТ!. у ЖИТТЯ ріШt>J!ПЯ Нотсдa~!CЬKOЇ І\онференціІ. У Східній Ні~!е'Ічпні бу:ш здійенені глпБОJ,і соціально-економічні реформи. Підприємства воєннпх злочинців і крупних фашистів передані в РУІ\И народу. Землю відібрано у поміщиків і Пt.!ділено між селянами. Влада пере-

АlІГлія та Франl(iя пішли ІІО' шляху гру6ого порушення Пот­ сдамської угоди. ВОШІ ВЗЯЛИ курс на розкол Німеччини. За­ хідні ;ЮІІИ країІII! БУЛІІ відір­ вані ві;!, Схі;J,НОї і вилучені з під контролю чотирьох очпа­ ці!іПІІХ JlepjKaB. У ЦИХ зопах заuезпс 'IIlТП Шрt'ТВОрСШІЛ Ні- за ука:шuІО праВ,1ЛЧИХ Іtіл США fiШ.Jа JЮ РУІ, представпиків ТРУмеЧЧІІНИ в єдпну, ~lИролюбну утвореllпіі так звапиіі БОНСЬЮІЙ дящих класів.' Піс.1Н того, ю, аа хідні дері ДСМОІtраТIlЧНУ державу. ;\ахідпо-німецькпй (уряд». АмеНа конференції було виріше- риканс[,кі І,аніталіСТІІ прибра­ жави остаточно розкололи Ніно повністю ро:\зброїти Ні~lеч- ли до рук Рурськиіі басеfiн­ ~IСЧ'lШІУ і створили загрозу начину, ліквідува тll її воєнні під - найбіЛl,ЩИП НРОШlС:LOвиfi patioH прпємства, розпустити фашпст- :Західної НімеЧЧllIШ. кі організації, дозволити діяльБrЗІ,ОНТРОЛШО хазя!lпуюч\[ в ність демократичнпх партій і західній частині Ні;\{еччини,

вільних профспілок. ~'часнПІШ l\Онференції досягли угоди про репарації, які Німеччина ПОВІІНна бу Аа сплатитп країНЮІ, що

ціонаЛf>fIOМУ існуванню німець­ права, ЯКПХ ВОНИ не мали і кого народу, демократичні силn не могди маш за каиіталісТІІЧ­

ПРОГОЛОСИЛИ утворення Німець­ ного .1аду, закон передбачаf: кої демократи'JНОї l)еспубліl\И. такоа,: і обов'язки трудящих Уряд респуб.1і!іП заавив, що перед ДСРіІ,авою. Робітники і він обрав шлях демократії, МИ­ службовці, згі;що ;\ законом, ру і дружби з усіма пародамп несуть особисту відповіда.1Ь­ і, ЩО ідучи цим шляхом, він ність за виконувану роботу, ('ІІиратимсться на рішення Пот­ за охорону соціалістичної влас­ сдамської конференції. ності, яка є надбанням всього Успіхи Н i~[eЦf,KOЇ деМОI\}JaТ.IIЧ­ трудового парщу. Таким чпном ної республію!' досягнуті за закон п'ереТВОРЮf:ТЬСЛ на гост­ !І мkяців її існування, свід­ ру зброю боротьби проти юа­ чать про нраВПЛl.ність і жит- сового ворога, проти саботаж­ тєвіет[, історичних рішень, прпй­ ників і дезорганізаТQрів впроб­ ПЯТІІХ п'ять pOItiB тому на Пот­ ництва. сдамс!,!,ій конференції. Новиll закон про працю за­ палює

НОВИЙ ЗАКОН ПРО ПРАЦЮ В РУМУНСЬКІЙ

трудящих

РумунсьКОї

Народної республіки

НЛРОДНlИ РЕСПУБЛІЦІ

на

нові

ПОДВПГІІ в боротьбі за побудо­ в у соціалізм у . ВеЛllкі Національні а60РИ коротший). Оплата праці про­ П. Бабенко. і~шері- РУ!llYнії прийняли недавно ІІО- вадиться ;\а її кількістю і якіс­

американо-аIlГлі!іСЬІ,і а.1істи переТВОРЮЮТlJ її ІІа ба- внй закон про працю. Новий тю. Застосовується ПрШЩІІП рів­ Редактор С. ПОГРЕБІНськиА 3)' для нової віЙНИ, підотов- заІ:ОІІ .має всличезне значення ної оплати за рівну працю, дювапої НИМИ JIРОПІ РаДЯlІеь- для трудящих РУ~IУIlСF.IЮї На- нс;щлежно від віку, сшті і Броварська вечірня середня шко­

потерпіЛll в ре:lультаті війни, І{ОГО Союзу і l{раїн народної родної республіки. Він лі!\ві- національності. 'Робітникам і ла робітничої молоді ПРОВАДИТЬ розв' Я:lаної Гітлером. ПОТС;ЩМ- демократії. ВОНИ ві;!,новлюють дує буржуаЗllо-поміщицьке за- с.Чі!,БОВЦЮI надається опла­ приАом УЧНІВ до у-х КЛАСІВ,

('ька угода пере;'(бачала також воєнне nrrробництво і HiMel~ЬКY конодавство в питаннях праці чувана відпустка, безплатна ме­ ('лільш' управління Німеччиною

і заІ\ріплює подітичні та

ек 0- дична допомога. В новому

за­

чотпрма окупаційнпми держа- армію. ааохочується діяльність номічні завоювання робітнпчо- коні передбачениіі також захист вами-СРСР, США, Англією і lJізного роду ФаШИ('ТСІ,КПХ пар- го класу. інтересів робітників і службов­

Францією. ГОЛОВНОЮ метою рі- тій та організаціН. На керівні НОВІІіі закон про працю вста- пів, заіінятих у припаТНО~IУ шень конф()ренції бро створен- поеаДlІ в бонській «дерлшві» IІОВ.lЮf. для Brix трудящих ВОСЬ- секторі народного господарства ня ЄДIlНОЇ, IlемокраТІІЧНОї і МІІ- ВІІсуваІОТЬ?Я І':~Jишні видні чи- мигодпшшіі робочпй день ролюбнuї Hi~IeЦbI~OЇ держави.

НОВНИКП Гl1'.1eplВCЬKOГO режиму. важких роботах

--------------------------~--~---------

:6И

01531

робочий

(на республіКIІ. день

Надаючи

ТРУ;J;ЯЩИМ

lilвська. оБJ['J 11. БроваРИ J В11. Хірам. Друкарва ра.lrаsеrи сСmxaвовепь)

широкі

Навчання проводитиметься без відриву від виробництва. Подавати документи: 1, Заяву на ім'я директора. 2. Копію докумеllта про народ· ження.

Довідку з місця робоТІ!. Довідку про nсвіту. Прийом заяв до 15 серпня. Дирекція ШКОnК.

3. 4.

50. 361-2500

63 номер 1950 рік  

63 номер 1950 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you