Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАін, ЄДНАЙТЕСЯ1

63 (133)

ВіЙСЬRа 3абаЙRальського, І-го і 2-го Далекосхідних фрОНТіВ, кораблі й qастини ТихоокеаНСЬІ{ОГО флоту просунулися вперед від 500 до 950 K~!l0MeTpiB, зай­ няливсю М ~НЧ,j-КУРІЮ, ПІВдЕННИИ СДХАJlйІ і острови r.ЮМУСЮ й ПАР АМУШІР 3 групи І(у­

НЕДІЛЯ

26 СЕРПНЯ

1945 р.

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЙКОМ;! КП(б);! ТА

рильських островів.

иїна 15 КОМ.

РАЙРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ, КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Слава ГОDОїЧНіЙ ЧОDВОВіЙ !ПМії!

_ _ _ _ _ _ 1_ _ _ _ _ _ _ _'_ _ _ _ _ _ • ____ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~_ _ _ _ '~~_ _ _ _~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~_-_ _

Робота сільських Рад

Школи напередодні

За роки Вітчизняної

навчального року 1 вересня-початок нового

бути дитини

ни

шкільного

ві­

навчального

сільські

Ради

вій- тив, очолити ініціативу на- нізувати навколо

провели

велику роботу як в поданні

селення.

ТИ в,

не

утворив

себе

Щоб голова сільради ко- діючих коМісій, що

щоденно! ДОПОМОГИ фронту,

ристувався

визволення

бути прийняті ним

авторитетом, він ло до занепаду

а\{­

постійно-

приве,

авторитету

року. LUвидко ку, щоб не вчилась. так і в області економічно­ сам повинен подавати прик- сільради. сотні У спіхи навчального року го росту села. Не зважаю лад в усьому. Всі, що звер Там, де поставлена добре дітей заповнять приміщення бу дуть залеж.ати від умов. чи на те, що з перших днів таються до нього повинні робота з активом, де !Іра­ та класні кімнати шкіл. Во­ Трудно буде вчителю при­

пройдуть останні дні,і

ни

візьмуться

знаннями

оволодівати

науки.

LUколи нашого району, не зважаючи

на труднощі,

які

щеплювати

учню

навики

культурної

людини,

звички

до охайності, чистоти і

по­

рядку, коли сама обстанов­

не відповідає були створені ще в наслі­ ка в школі док розбійницьких дій ні­ цьому, коли вчитель не бу­ мецьких окупантів, навчаль

де

подавати

хороших

при-

нашого

району

ГОЛО,вами сільрад стали нові, не зовсім сільради ся

з

ми

досвідчені з честю

люди,

справили­

поставленими перед

ни

завданнями.

Наші люди, після

визво­

лення зуміли розширити по

ний 1944-45 ріК закінчили кладів. Сівні площі, поставили на 3 добрими показниками. Чи­ Не можна буде працюва­ ноги колгоспи, привели в мало

дівчат та юнаків зали

шили

в

цьому

році

стіни

ти з дітьми, коли немає па­

порядок розкиданий і

пола­

ввічли- цюють постійно-діючі комі­

во, одержати читкі і вичер- сії

пуючі відпов;ді.

Ведення

справ

авторитет

сільрзди

на

певніІ1 висоті. Хіба не пов-

сільради чальний досвід

Світильнів­

повинно бути зразковим, при ськоІ СІльради. Немає таких Мlщення прибраним,над ним питань, щоб рівнодушно

треба, щоб була

ВИВІска з віднеслася до них сільрада.

назвою села та інше. Ще є голови

/

В полі зору Сільради і хід

сільрад, що роботи в колгоспах,і виконан

люблять говорити про куль

ня Ішанів перед державою, і

турне будіВНИЦТВО,благоуст турбота за С1М'ї військово­ сільськогоспода рсь­ ріЙ села, але біля сільради службовціВ та потеРПіВШИХ

манИІ! кий інвентар, відновили кол­ не можуть навести належ- від німецькоТ окупації, ін­ дянські атестати зрілості. муть на уроках у верхньому госпні ферми, зуміли пода­ ного порядку, ІоІе можуть ші питання. Голова сільради Чимало таких, що ~акінчили тепломуодягу.Кожну школу, ти значну допомогу потер­ зробити вітрини, дошки ого тов. Бочаров розуміє, ЩО семирічні школи і продов­ не відкладаючи надалі, тре­ пілим від німецькоІ нава­ лошень, вивіски з назвою цінністю авторитету та сила жуватимуть вчитись у ви­ ба заiJаз забезпечити на всю ли, виконали державні зо­ сільради. До таких можна сільської Ради--в ТІ 3с)'яз­ щих учбових закладах. Всі зиму дровами. Це прямий бов'язання. В цьому, безу­ віднести сільради с.с. Мок- ках з маса~IИ, Всі члени та вони вступили в життя в рік, обов'язок сільської Ради мовно, є чимала доля праці рець, Жердова та інші. депутати сільради залучеНі коли всі сили радянського села, про це повинен потур сільрад. лива,

коли

зимою

замерзає

шкіл, одержавши перші ра­

чорнило, коли діти

народу направлені на відбу­

буватися сам

дову

завуч

народного господарст­

ва, зруйнованого

сидіти­

директор, чи

школи.

німецьки­

Можна назвати прізвища голів сільрад, які наполегли

Відповідальна і склаД!1а вою працею, роботою з ак­ ми окупанта:.lИ, на дальніше РСібо;а учителів- виховате­ тивом, чуИс.им відношенням піднесення могутності нашоІ колгоспни[{ї,в лів наших дітей. Радянська до інтересів Батьківщини. влада зна чпу увагу приділяє завоювали собі авторитет.

Ще краще

повинні

пра­ їм, турбується за покращен

Голова сі:rьрсIДИ, якому до ним до робоТі!. При С.1Ь­ водиться щоденно ВіДllOВ - раді утворено 5 постійно-л.!

дати на

запитань

велику кількіСть колгоспників, по-

винен добре знати

раДЯ[IСI)-

кі закони, уміло РОі'яс;ити

цієІ

важ­

ливоІ справи, добре приві­ тають своїх малих Гостей.

Однак, в лах

ще

окремих

не

все

В Русанівській

ми

і

всім

необхідним

для

безперебійної роботи протя­ гом

всього

навчального

!Іе­

шко­ ріоду.

зробили.

В школах

повністю відре­ класи, не виго­ товлено ні одної парти, хоч

ні фізичні кабінети. Треба подбати і за це-придбати більш складніше наочне при

не

Іх потрібно ще не менше Директор Т. Панченко

30.

мало потурбувався за ру підготовку школи.

ГосподаРСЬКі

доб­

і культурні

ладдя,

а

конання ну

про

неухильного

ви­

сталінського зако­ загальне обов'язко­

менш

складніше

віддасть

на справу навчання.

Радян­

СЬЮl школа безупинно буде

іти вперед по

Ш:ІЯХУ

роз­

ве навчання. В останні днІ квіту, з честю виконає СБій потрібно ще раз перевірити, обов'язок по вихованню мо чи всі діти, що повинні вже ладого покоління, гідного ВЧИТИСЬ,занесені до

списків

покоління

для

відвідування

школи.

ЖОДНОІ в селі не

повинно

кої епохи, ни

велико!

сталнсь­

будівників краї­

соціалізму.

г')спах

l1іД3.1Щ~ННІ6

авто~итету

готова до

но-

a,"~

і

актив села:голови КОЛГОСіl:Н,

Щоб користуватися аіі '0ритетом, від голови сіJ[ЬР~ЦИ вимагається ВИСОКОЇ 0)'[ '1_ зоваНОСТі,

,,:p~' 1ВЯ.

ОIJераТИВIiО,

кращit~." ВИ!<О'r'111tt[!

і,

Н

свої місцеВі рез'ерви для-"l рі будуть сприяти йоготісні КРП.1еШIЯ та кращого кер Н­ звязки З населенням, -го- ництва роботою. КеріВН!І!(

клуб, ловне,-З залученням в робо сільради повинен' ВОЛОд!1 fI ту сільського активу. ШИРОКИ';І і культурним КР\'Добре працюють голови Необхідно відзначити знач гозором, бути "рнклаДЮ;1 " в УС'Х галузях [1060ТИ і к,,сільських Рад с.с. Княжичі­ ну роль роботи постіинотов. Максименко, Бровари­ ДІЮЧИХ комісій. Без постій- ріВlІицтва селом. тов. Кулажин, Гоголів-Ос­ но-діючих комісій голові ЧИМ краще будуть пr['­ виконана інша робота.

торитету ГQЛОВИ сільраДІ'" є сії, там голова сільради не його відданість своїй спра­ має успіху в РОБОТі. Голова Бервицької сільра ві, наполеглива робота, йо­ го У:'lіння

організувати

ак- ди т. Трикоз

не зумів орга

М.

БУJlАВСЬКИI~;,

зав. ві;ці.IУ к;цр.в

l'pul;al"'t"oi і'а;ІР:l;tп

Тваuннн'ИllТВУ--Т6ПЛV і ситv зИМівлю

.

що теплі

ВИКОп,паl!У

контрактаЦll.МОЛОДНЯ]{У ху­

новлення ГРО\1адського тва- примішення і ситі Kop'V!a в доби та ПТИЦІ; забе311еЧИ1Н ри н н и Ц т [3 а. П о г 0- зимовий пе[1іод ~lають вели своєч;}сну ое[1едачу на фер

громадянства лів'я

прозь- СРСР, зважаючи на

се.11.

Колгоспи нашого району Правління колгоспів, го- І вересня заКІНЧИТИ за 1944-45 рік ДОМОГЛИСЯ лови їх, завідуючі ферм нання деР,~анноги певних успіхів в справі від добре розуміють,

у ППВ3ИДії ввпховної Ради СРСР

Президія Верховної Ради його вихід з

СРСР задовольнила

і

навчального року шко

конкому та депутати,

необхідно виготовити самим. трицька та інші. сільради працювати важку- цювати сільради, ТИ,.! uіль­ Радянське вчительство, Досвід роботи сільрад під вато. Практика підтверджує и;е успіхів ~ІИ доможе,,!с,С'[ вірне своєму обов'язку, спав гсс;юдарсь­ тверджує, що необхідною що, де не організовані або в усіх га,1УЗЯХ нене бажань весь свііі пе­ передумовою високого ав­ не зао'1учені до роботи комі- кого і культурного життя ІІа

інтереси нашоі Батьювщини дагогічний ;,{освід вимагають

монтована

недосить є на- ла, відремонтований

очних прилаДЬ,не устаткова­

школі

,- '

гоустрій села. Добре відре­ ГОЛОВИ'Сільради в значнІй мі вого

семирічній

монтовані

пам, він турбується про

участь не тільки члеnи ВІ1'

Іх, підвищувати свій ідеІІІО бригадири, вчителі.

Голова СвітильніВСЬКОІ -політичний рівень. В цент цювати школи в новому ня їхніх умов праці. Треба сільради тов. Бочаров пра­ рі його уваги повинна бути навчальному році. LUколи проявити піклування про них, цює не так давно. Поряд турбота про хід робіт в кол нашого району в основному забезпечити вчителів дрова­ щоденноі допомоги колгос­ під готувались до

ЮЧИХ !{О.УlіСііі, в яких беруть

вису­

великоІ рогатої ху- ке значення доби станом на 15 серпня тваринництва

в і

збережеННІ піднесе ноя

ми всь()го заКОНТР(JКТОВ:1НО­ го МОЛОД,іЯ[{3, ЯКІІіі ДUСЯ!'

Ц. р. становить 4652 голо- його продуктивності,. Запи- 1І0ТРlбilОГО Bir;y; рo'lI'О[)НУТIІ ВІІ, свиней 380, овець 784. тати ГОЛІВ КОЛГОСПІВ: ІМ. Ле- pe~IOHT та утеплення тваРИIl Ді:\1ітрова Георг! я Михайло вича про увільнення ііого списком ВіТЧИЗIlЯНОГО фрон В бі,lьшості артілей органі- ніна, с. Сем!{полки Т. /'Лика НИЦЬЮІХ IJfJИМlшень з Т3;-:И:,!

бу депутата

Ради

Союзу нення його кандидатури за

від об<ів'язків деп/тата Бер- ту в Народні ховної Ради СРСР і про рії.

Збори Болга­ зава но по

2-3 тваРИННИЦЬКі ла, ім. Ільїча, с. Бровари, розрахунком, щоб llОточ!шіі і одній птахівничій фермі. т. Бойняка, "Новий шлях", ремонт і утеllленнн З(іЮ[1ЧIl Справа поповнення МОЛОД с. Мокрець, т. Бур:н!че~к;} ти не пізніше 1 вереСНЯ, а

Указ Президії RerXOPHOЇ Ради ереl'

няком худоби ферм

ною комсомольською організацією і

[10[10СЯТ, 13 ягнят та

колгос- де ВОНН на

ЗИМОВlJИ перІОД ха!JітальНиі\ ремонт та нопе

не пізніше 1 ПРО НАДАННЯ ЗВАННЯ ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО 1'0 часу знято з контракта- чим Ії годуватимуть, КОЛИ ЖОВТНЯ ц. р.; закінчити скир СОЮЗУ НАЗАРОВІЙ К. І. ції та передано на артільні не переводять ремонт тва- тування грубих I<O;JMiB т? За видаНІ1 заслуги в ОРl'анізаціІ і керівництві підпіл], ферми лише 375 телят, 14 РИННИЦЬКИХ пришщень, бу- передачу їх заВIДУЮЧ"М феjЩ за виявлення

осо­

пів в нас негаразд. До цьо будуть розміщати худобу] будівництво

козе- дівельних бригад He~l.aє, а а60 фураJЕирам

бистої відваги і геро!іства в БОРО'іьБі 3 німеЦЬЮI\1И З3- !ІЯТ, 4875 голі[3 птиці. Прав- корма не заскиртоваНІ І гни. гарбниками надати звання Героя РадянCl,КОГО Союзу з .1іШIЯ і голови колгосп:в ють в ПОЛІ. " врученням ордена Леніна та медалі

"ЗО:10та

заровій Клавдії Івановні.

Зірка" На­ lВО,1ікають

оактованого

зняття

законт-

молодняку

ГОЛr:>ва Президії ВерховнОІ Ради СРСР М. KA,l!H!H, передачу його

та

повні

[10зрахункн

Приділяючи велико! ува- за заКОНТ[1актовзниіі та ІlетваРИНІшцтва, реданиіі на фер:-ш МОЛОДі,Яf' ги роз витк\! J _

Райради своєю худоои. Секретар Президіі' Верховної Р<'lДИ СРСР о. ГОР1<ІІІ. ХОЧ термін цієУ роботи прой постановою ЗОБОВ'яза~ прав І Москва, Кремль.

20

серпня

1945

р.

шов.

на

провести

КОJIго'~пін;

ферми, виконком

ління та голів КОЛГОСIl1В: до

rUJ. доIJ1~АНН;

І'ЗИ,.


2

Дружно і злагоджено про

ходить робота у Світильнів СЬКlИ артілі "Комінтерн". Колгоспники працюючи від ранку до пізнього вечора. своєчасно зібрали врожай

ПІдсумки

минулого

нав­

Грицько в

своїх відповідях

та

ярих

чального

зернових

року

показали

жить від учителя.

Фашисти не тільки

зни­

розвитку,

достатньо начитаний, мова його ще бідна, не вихований згідно вимог "Правил для учнів". Х u п ла ьо

як

в гаЛУЗі народноТ освіти у да

приступила до обмолоту вро лись дійсно тяжкі. жаю, який продовжується

НЬЮ-ИОРК, 20. (ТАРС) Л1анільський кореспондент агентства Юнайтед Прес передає такий текст заяви Ма­ картура про конференцію в не-. Манілі.

І

ному своєму

виявили глибокі знання мови, П ГРЮlатики, хорошу хлібів на площі 560 гекта­ лось ліквідувати тяжкі на­ культуру мови. НаСліДКИ іспитів ще раз рів. Роботи проведеНі доб­ слідки, які за час окупаціІ залишили гітлерівські роз­ пока:~али,щО успіх шкільноІ ре. В перші дні жнив артіль бійники_ А наслідки залиши роботи в першу чергу зале озимих

3аяв~ Макартура

Підсумки навчального 1944-1945 року

в копrоспі IІКОМіНТВВН"

арактерн~и

рик

Д ц

і

"Японські представники по відомили штабові всі дані, яких від них зажадали 1 оде І ржали від Об'єднаних націй вказівки для передаЧі іх япон

ському урядові і

японській

Вчителі го іспит !!.О ІСТОРІ! CTaP?Д~B:. імператорській ставці.

району чимало приклали зу НОУ, Грецн в Y-м,У K~aCI

сило, щоб ліквідувати

як- caНlBCЬKoi сеМИРIЧНОІ

уІ

Як верховний командую­

шко- чий призначе.ниЙ від

імені і тепер. Молотарка працює щили шкільні будівлі, спа­ найшвидше сумні наслідки ли. Один уче~ь H~ запита~союзних держав, я незабадобре, при повному наванта­ лили тисячі підручників і ашистського "нового по- ня, дa~ таку BI~.?OBIДЬ: "АЛ1~ ром відпраалюсь до Японії женні,намолочує по 11-12 наочних приладь. Вони на­ сандр lйське ВIИСЬКО забоЛ1, 'о . "Ц' у СУПрОВОДІ сухопутних, ВlИ тонн хліба, виконуючи зав­ несли великі моральні зби~ рядку". Можна назвати сот: ло маЛЯРІ~Ю. е СВІДчить: ськово-морських і повітрядання на 120- 130 процен­ ки тисячам дітей, що пере ні приклаДів, коли учитеЛІ , що В учнІВ просто В запаСІ Я , б 'с них сил. кщо умови поготів. Безперебійну роботу бували під гнітом ОІ~упаціУ. проявляли наполеГЛИВІСТЬ у

Ф

молотильного

агрегату

за­

безпечують машиніст моло­

Пройшло два навчальні роки після німецької окупа

тарки Баглай Наум та трак ціІ, роки наполегливоІ нап­ торист Дяченко Іван. Обмо­ руженоІ праці. лочений врожай з 150 гек­ Підсумки

тарів.

Від молотарки на пункт Заготзерна підводи возять добірне зерно. АртіЛь до­ строково

виконала

річний

план хлібопоставок, вивезла

170 цнт. хліба в фонд Чер­ воної АрміІ та здає зерно в рахунок

натуроплати.

іспитів та екза-

педагогічній праці, волю в! ~eMa С,Лlв, що З ПОВНd тю ди дозволять провести ви­ перемаганні труднощіВ, ви-! І точНlСцГЮ вислов~ти BOa~ садку, то капілуляція, мож , ' І ' думку еи недоЛІК, звич и б І наХІДЛИВ!СТЬ у використанн І • бі с ливо, уде п дписана прокожноІ дріnниці для справи: н?, не так~и у льш иль- тягом найближчих 10 днів. u

v

навчання.

НІШИХ УЧНІВ.

І Отже необхідно якнайбіль-

. . . . .

Не було П1дручниКlВ -

І ше ПРИДІЛ.ИТИ YBaг~

моглись добрих

журнали,

ДОПОМІЖНУ розгорнути

Успішно пройшли іспити ПО

ЛЯЦlЮ японських

зброиних

П,опов- сил від імені США, Китайсь

широк~

поза- Королівства та СРСР і дію

о

ного прилаДДЯ-l ~они виг

-

яхом

КИМ шл,

В поєднаННІ' З

іСТОРІЇ в Гоголівській серед товляли саморобf:l1 прилади. навчальною роботою, жавши

переважно

оцінки лі організовували додаткові збагачувати !х мову.

в'язували задачі за планом. ки, а на іСlІитах

мени з арифметики в 4-их Майже в кожній школі бу­ класах Броварської та ЛіТ- ли учні, які починали ріК з ківськоУ СШ. Всі учні роз- відставанням за МИНУЛі ро­ йшли

ря­

культивацir грунту, борону У Броварській СШ із 43-0Х дОМ з кращими УЧНЯ\lИ. ванні посівів. Високі зразки робіт з арифметики в 4 кла Всі ці фаКТИ,-а їх мож­ продуктивності праці пока­ сі тільки ДRі ВИЯВИЛИСЬ нев на навести десятки, CBi-'J.чать

зують

Пилипенко Марина, дало виконзні. В п'ятомv Проценко Грицько, Процен класі Требухівської СШ на ко Векла та Рома нок Дмит іспитах з РОСіЙСЬКОі мови ро. Чотирма в супрязі коро­ учні впевнено проводили нами вони переорюють 0,40 граматичний розбір, легко , ектара зябу замість норми приводили приклади, вираз ~'J,ЗО. не чr' 1і ві l1 ІУі' , -41~01 '1,

о'

про великий ідеЙНИIІ мораль ний

ріСТ

наших

учнів,

Ух

прагнення до знань. Проте помилкою

було б

наних націй, які

ЄЮ,

я накажу японській

ператорській ставці загальні

накази,

Другим недоліком, тісно зв'язаним з першим, є фор

казуватимуть

маліз~.f

були,

в знанні окремих уч

нів і У викладанні вчителів.

перебува-

ми ють в стані війни з Японі-

ній школі. Учні засвоїли Діти мали прогалини в знан зможемо пІдняти загальну пройдений матеріал, одер- нях за минулі роки і учите культуру учнів, розвивати і

ють

на

,

наслідків. літературу. Не б, уло наоч- класне читання. ТІЛЬКИ та- чи в інтересах інших Об'єд

4,5. Добре проведено екза- заняття, консультац;ї тощо.

кооовами

u

ри.инявши загальну К~П1ту

менів, проведених цієї вес- вчителі використовувал,И га ненню ШКІльних БІБЛІОтек, коТ Республіки, З'єднаного

ни показали, що школи до- зети

Переводиться сівба озими ни. Посіяно 60 гектарів жи та. Щоб вчасно впоратись з сівбою, колгоспники працю­ власними

П

окремих

що вони

ВІиськам,

а

також

які

під !х контролем,

злішим

жить на південь від

шкільного

навчання-формалізмом.

не

союзним

усім

знаходяться

В новому на вчальному ро ці має бути велика робота в спраВі поліІІшення всієї навчально-оВИХОВНОЇ робо­ ти, серйозна боротьба з най ворогом

ко

беззастережно здава­

тися самим,

ним

на­

японським

мандуючим, де б

ім­

видати

відповід­

командуючим.

Відповідальність за той ра­ йон південно-західно\', части

ни Тихого океану, пін,віЗьмуть

який ле­ Філіп­

на себе англій­

ські та австралійські ко­ перед школою, коли б ми Не заспокоюватись на до мандуючі. 1ахоплювались наслідками 'Добре ': ереВОДіаь Lівбу знання з української Мови Іспитів і не потурбувались сягнутих успіхах, будемо Я щиро сподіваюсь, що колгоспники Левченко Хар' виявили учні 5-10 класів про майбутнє школи. Як би наполегливо працювати над до формального підписання підвищенням якості навчан­ лампій і Дяченко Борис. Во­ ЛітківськоТ СШ. капітуляції, на всіх фрон­ Особливо нас не радувала хороша оцін ни засівають в півтора рази

прекрасне

враження

було

ка, виставлена тому чи

від письмових робіт на ек-' шому учневі,

по нормі.

заменах в 10-му класі. УчнІ І можна не' за м іт и т ь, що Гресь Катерина, Гавриленко: учень ще відстає в загаль-

Г. ПРОЦЕНКО

Могутній засіп навчаннн й вихованнн

заподіяно ще ран,

!

Кожен

все таки

ін­

площі б'льше нІж потрібно

ряд

не

значних

гоголівець

може

ня і

виховання

вій та

в

початко­

середній школі.

І.

що зможе

РЕПАЛЮК,

1І!спектор ШК·"

тах пануватиме

1'11110

перемир'я і

бути

здійснена

капітуляція без проJНіТТЯ кро

ві".

Колгосп ім. Молотова теж та природничі кабінети, в зазнав руйнувань, але він які потрібно зібрати зраЗЮІ тепер

поспішно

заліковує· всіх міспевих рослин,

шкід

Найголовнішим завданням КІИ МІрІ можна ком?енсува- розповісти сумн! незабутні рани. Колгоспники з гордk- ників, комах, зібрати запи'

радянсько\' школи є готуван ти ви~ористанням МІсцевого перекази. Дівчата і населен- тю говорять тепер, що вони С.l

ня відданих своШ "'Батьківщині молодих патріотів. Мо гутнім засобам в цій важли вій виховній роботі є вивчен ня місцевого матеріалу. Кращий сталінсьький учень і соратник великого Сталіна М. С. Хрущов підкреслює, що збирання місцевого мате ріалу та використання його в навчаль но-виховній роботі надзвичайно важливе. Він закликає дітей, молодь, вчи телів вивчати багатства рід-

матерІалу та виготовлеННЮ,1 силами школи наочних при лаДІВ, утворенням lJjкільних музеїв, живих кутків тощо. ВчитеЛі часто підкреСЛЮЮТІ" що для навчання й вих@ваll ня у них ,H~ вистачає ні літе ратури, НІ ІНшого Приладдя. Але, якщо вони серйозно і уважно поставляться до тоГО,щО ~aMe в них.є на місці, -в сеЛІ, на садиБІ школи, в районі,то тут вони знайдуть безліч матеріалу рі1НИХ па-

ня ще й тепер не - можуть забути переказів, що іх вони складали в чорні дні окупаціУ. Невичерпно багаті пам'ятки має кожне село. Багатовікову історію, наприклад. має Гоголів, Колись, дуже давно, тут розміщалась козацька Гоголівська сотня, після якої і зараз залишилися назви окремих кутків. Багато переказів є в селі про звільн.ення селян від

в строк закінчили жнива,· одними з перших в селі ви конали план хлібопоставок,· підписалися і сплатили готівкою 130,000 крб. на 4 Державну Військову позику. В черВНі 1942 року наше село пережило поді\" що їх ніколи і ніхто з гоголівчан незабуде. В ці дні над Гоголівом нависла чорна при мара трагічної смерті від рук фашистського звіря. Жи вими постаттями стоять пе-

спостережень

явищ

п)ироди, зразки грунтів і багато іншого. Історики та географи -мо­ жуть і повинні збирати іс­ ТОРИЧНИЙ та краєзнавчиіі ма TepiaJl: іСТJрію се.lа, іСТОр: ІС> КО,'lгоспів даного села дан­ ні про зл()чинні дії німець ких окупантів, матеріали про відбудову колгОСПів і в ці­ лому села. Мовники збирають і вико ристовують відповідні зраз­ ки пісень, спогади Ilодій, ЩО

ного краю, вивчати свій ра- м'яток, живих свідків, зраз кріпосництва, подіІ 1905 ро ред нами тіні безвинно заму відбулися в сеЛі, згазки міс

йон, своє село, виховуючи ків народно! творчості та ін ку, про боротьбу за радян- чених наших кращих людей І цевої мови чи говірки, зd­ в дітей любов до рідно\' Бать шого, ЩО може бути вико- ську владу. Ми вже зібра і друзів Жовтухи Т.с. та писи народних переказів та ківщини, свого народу.

Геніальний

О. М. Горкий, звертаючись

до молоді

ристан~ з навчально-:-вихов ли матеріал з історir колек- інших.

письменник ними ЦІЛЯМИ в ШКОЛІ.

каже:

тивізаці!

та

будівництва

Гоголівська СШ зробила колгоспів в нашому селі.

"Молоді в цьому відношенні

мало,

Велике навчальне та

ви-

інше.

На MicцeHO~1Y "'зтеріалі,а

ховне значення мають ба гатс він дітям близький, зрозу-

Культурними й багатими тва природи

села,

Кожна мілий і переконливий,кожна

господарі Союзу Рад, ви зо але і виконане вже дало гар були наші колгоспи напе- школа може і повинна при школа повинна організува­ бов'язані знати скарби своє\' ні наслідки. Вчителі Гого- редодні війни. Артіль "Чер- навчанні широко використову ти навчання і виховання під краУни". лева спільно з комсомоль- вона Укра\'на" була міліо- вати спостереження і вивчен ростаючого покоління в ду

Одною з найбільших хиб цями зібрали частину мате нером, Ії просторі, теплі й ня місцевих рослин, грунтів сі відданості радянській Бать

нашоі школи є невміння пев- ріалів про злочинні

діТ ні- світлі

короварні,

коню- та різних явищ природи. Не ківщинІ, велиКІЙ

партії Ле-

но\' частини учнів поєднува Імецьких ОКУllантів. Дво НО- шнї, 11 величезне зер- вичерпні багатства для уна ніна- Сталіна. ти сво! знання з конкретною гі зві рі зруйнували всі бу- носховище, все подвір'я і очнювавня мають садиби Г. МЕДВЕДЕНКО,

дійсніСТЮ,невміння 'пов'язу- ДОВИ колгоспів, три шкіль- приміщення були dати науку з завданнями бу- них будинки, знищили

або фіковаНі.

СлавнІ

електро-І школи. Особливо великі зав

стаханов- дання в цьому мусять вико

дівництва.Школи зараз не ма вивезли поиад 1000 голів ху ки-доярки змагалися за ре нувати наші природники. ють достатньо\' кількості на- доби, вивезли та розграбу- кордний удій. Але

все

це

При кожній школі ми му-

Дlіреl\ТОР ГОГОЛІВСЬКUЇ СШ

Відповідальний редактор в. РУДЕнка.

очного ПУ!lладдя,Це у вели- вали 5.000 цнт. хліба. Ними були знищили німецькі палії. сим о мати Дослід:,Н:.;.I:.,'..:;Д:.:і.:.:Л.;,;Я.;,;Н.;,;К.;,;И:.-~__~__-:-~~___

БИ 50125 м. Бровари, Київської обл. вул. Кївова. Друкарня райгазети "Стахановець" . Телефон-редакціЯ 2 дзв. Тираж 1000.

63 номер 1945 рік  

63 номер 1945 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you