Page 1

СЕРЕДА

20 серпня

2003 р. N262 (9468)

Виходить

17 квітня 1937 року

з

) Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністрації

(Ь[ft!Иl:I:ШCft3]:I:J:I:{I]:I:{I]~

НА ЗАСlААННІ колегії Броварської районної

рання врожаю ранніх зернових культур у районі

одиниць Уже ниНІ в усіх категоріях ГОСПОДс1рств ра­

lорrи ТРЕІА ПОВЕРТАТИ

державної адміністрацП йшла розмова про стан

завершується. Хлібороби готуються до сівби ози-

мих, на площі 9500 гекта-

йону ~!aOIO сіна - 6,6 ти­ сячі тонн, сінажу - 3,1

тисячі тонн. НеПOJ:ані види

зернових культур, підготовки до сівби озимих та зимівлі худоби в сільськогосподарських підприЄlIICTBax району. Голова районної держадміністрації Л. А. Вайсфельд чітко

рів. Враховуючи перехідний фонд, маємо 2735 тонн насіння при потребі 2376 тонн. Як підкреслив Л. А Вайсфельд, на контролі в райдержад"lіністраціі пи-

на врожай :чають 2590 І'е­ ктарів кукурудзи на силос і зелений Kop~l. Є ~[QЖЛИ­ вість одержати по 580 цен­ тнерів кормових коренеплодів на площі 845 гекта­ рів. Дощі, які пройшли сктаllнім ча­

ГvІабуть, нема нічого більш цинічного і

ІіеприоlНОГО, коли людина чесно відпра­ цювала іій не платять зароблені гроші, в кращому

випадку

-

розраховуються

з великим запізнеННЯ~І і то якимись :чі­

лювали навіть особисте безпідставне не­ вдоволення. Чого, :'vювляв, від нас хочете, адже :чи по ~южливості і так гасимо бор­ ги.

1\ [и;.юволі

виникає

запитання:

які ж

зерни:,ІИ частками від загальноі СУ~ІИ бо­

вживаються заходи щодо максимального

ргу. Спробуй при нинішній дороговизні

погашення заборгованості на місцевому рівні? Спеціаліста:-ІИ управління праці та

нашого

життя

ВТРИ;'lатися

на

плаву ТlВI

сі;'І'ЮI, де обоє батьків потрапили в поді­ бну ситуацію. ОДНИ;'І співчуттям і розу­

мінням тут важко зарадити. Тож ~южна лише здогадуватися, як нелегко сьогодні живеться 3400 броварчана;'l, котрі не

соц. захисту населення протягом 2002 року і першого півріччя 2003 року було здійснено 28 перевірок підприємств-бор­

про це йшла відверта і принципова роз­

мова на чергово:чу засіданні виконавчого KO~liTeTY міської ради.

до прокуратури для притягнення до кри­

Начальник управління праці та соціаль­ ного захисту населення В. І. Костина де­ тально і дохідливо проінформувала про стан заборгованості із заробітноі плати на

підприємствах, установах, організаціях

:'1.

Бровари станом на 1 серпня поточно­ го року. Хочеться нагадати, що ця нега­

тивна тенденція в нашій державі стала наслідком еКОНО:Vlічного спаду в усіх га­ лузях народного господарства. Фінансо­ ва криза не об:'vІИнула і броварські тру­ дові колективи. Сьогодні :'ІИ не буде:.ю з'ясовувати ці причини вони відо:чі. З метою прискорення погашення забор­

гованості із виплати зарплати за останні роки побачило світ не:чало важливих до­ KY~leHTiB: від Указу Президента, постанов Кабміну - до відповідних обласних, мі­

альної державної інспекції праці, два

плати,

-

ради

користовуються на практиці важелі орга­ нізаційного й адміністративного ВПЛИВУ

банкрутами підприємства, що не гаран­ тують поліпшення свого фінансового ста­ ну, а також ініціювати розірвання конт­ рактів з керівникюш організацій, котрі

рік

- 3,1

стаНО:'1 на

МЛН. грн. на

1

серпня

20 підприємствах, 2003 року - 2,8 :'v!ЛН.

грн. на 14 підприємствах :'Ііста. З початку поточного року вона знизилася на 221,5 тис. ГРН., або на 7,2 %. Із загальноі СУМИ боргу один мільйон гривень, або 36,5 %, заборгованість :чинулих років, а 1,8 млн. грн. (63,5 %) утворена у 2003 році. 70 відсотків заборгованості припадає на промисловість, в тому числі на Казенний завод порошковоі четалургії 30,6 %, ЗАТ "Завод пласгчас" - 27,7 %. Значне зростання туг допустили КО:'lунальні під­ ПРИОІСтва - на 20 відсотків, що складає

569,1 тис. грн. Загало:.l КОЖНО:'vІУ штатно­ :'ІУ працівникові з числа тих, що не отри­ :чали зарплату,

в сереДНЬО:'IУ не виплаче­

но по 837 грн. Як баЧI1;'Ю, картина непри­ ваблива, Нішіть гнітюча. Так, так, гнітю­

ча' Адже коли ~Ііський голова В. О. Антоненко звертався до запроше­ них на засідання ВИКОНКО:'vIУ керівників­ боржників з ВИ'llогою подати графіки по­ гашення заБОРГОВі1Ності,

повертатися до цієї наболілої те,чи.

Зацікавлено й виважено проходило об­ говорення питання щодо практичного ви­

конання у Броварах цільової комплексної програми генетичного моніторингу в Україні на 1999-2003 рр., для реалізації якої виконкомом були затверджені заходи у червні 1999 року. Наша газета розповіда­ ла про діяльність медико-генетичного ка­

1841

обстежених ва­

гітних виявлено 1О вад розвитку плоду. На засіданні виконко::-,гу розглянуто блок земельних питань, з архітектури та буді­ вництва, організаційної роботи, з яких затверджено розгорнуті рішення.

окремі вислов-

Сергій ПРИСТУПКО,

по­

вторні посіви, на яких оде­ ржати щонаЙ;.уенше 2) ти­

бами. Розрахунки показу-

сяч тонн зеленО! ~IilСИ.

успішного проведення

ють, що для цього необхідно ~Іати 10,6 тисячі тонн

ко:чпле"КСУ весняно-п~~~~~

~~pO~~:i~~~~IO ~?ль~~~~r~~

доповідав начальник р(!-

було

господарства вживаються

взято

;Vlільйонів

20

:'vlісячного запасу. На 22,3 відсотка потреби регіону

ЯТИ 4949 гектарів ОЗИМИХ

будуть забезпечуватися за

.

збирання

рахунок

врожаю

культур підлягало

"Про стан аВТО~[Qбіль­ них доріг У районі та за-

ходи щодо їх утри"rання"

йонного

інших

шляхов()го

ремонтно-буді ве,\ьно го

Г І\! К ') управління . . огяк .. інфор:чацією "Про стан

заходи для створення три-

можливість хлібороба~1 району своєчасно пересі-

підготовки навчальних :і,l­

кладів району до робот!! в

надхо-

2003 -

джень (хлібозаводів, коме-

2004

навчаЛЬНО;'І),

році" вистунив lІача,\ьник

рційних структур) ..Ад же

відділу

ос:rJіти

-

в

ЧЮlало жителів міста і раv К .. иону працює в ИЄЮl ЛІО-

1\[. 1\1.

сільгосппіДПРИОІствах 9208 гектарів. У районі є 65 зернозбиральних KO~l-

же та;'1 придбати хлібобулочні вироби. Особлива увага в районі

засіданні КО;\(оl'іl j)аіідержад~!і!lістраціі зроблено графік виконання дору­

гектарІВ,

12114 .

у ТО;'ІУ ЧИСЛІ

баЙнів. Завантаження на І кожен З них стаНОВ 'ІТЬ у

сереДНЬО:'>IУ

приділяється

Скирта. З розглянугих питань Н(!

заготівлі

чень голови раЙдержад;.rі-

кор", 11'в на- ЗИ;'lово-стійло-

186 гектарів". ДЛЯ своєчасного проведення жнив керівники н'я.

ністрації. Визначені ВІ!КО-

вий період для тваринни-

r

навці й особи, котрі КОНТ-

цтва. Передбачено, зокре:'>1 а , на наявних 77290 Y:'vю-

. ._.-

ти господарств залучили

вних

додаткові КО:'vlбаЙни. Зби-

391440

ролювати;.rуп, хід реалі-' зації додаткових заходів

- ....

голів

заготовити

тонн

кор,IОВ ИХ

Галина ПОЛЯКОВА.

IIШlа:I:ВfШ) НА ОСТАННІХ rOHAX І За оперативни~1И даНИ;\lИ диспеТ'lер­

Результати цієї служби спонукають до серйозних висновків з питань пропаган­

ТЯГО,>І цього року із

провести

тання забезпечення регіону хлібобулочни~1И виро-

бінету, що був створений на базі жіночої консультації центральної районної лікарні.

ди здорового способу життя, планування сім'ї, безпечного материнства. Лише про­

планується

несприятливі погодні умови загинуло і підлягало пересіванню 5572 гектари, або 62 відсотки площ. для

До

зидента України від 7 травня 2003 року NQ 292/2001. Редакція планує періодично

П.\ощ

ранНІХ зернових культур

L________________________

ранньоі групи зернових

не забезпечують виконання Указу Пре­

нення

Через

культур

вносити пропозиції з визнання

виток друп)го укосу ТріШ.

І НЕ ТІЯ .LКИ .

гривень кредиту, що дало

міської

роз-

1

Після зві.\Ь-

вих POOlТ господарст

пенсій,

на РІСТ

РО ТЕМП И )КН И В

РОК.У

озимих куль-

тур.

реКО:'lендаційний характер. В ухваленому рішенні доручено керів­ никам-боржникам вжити заходи щодо як­ найшвидшого погашення заборгованості із зарплати до кінця поточного року, а від­ виконавчим службам

n

було посіяно 9003 гектарів

-

ських розпоряджень, рішень. Тож як ви­

для розв'язання цієі складної проблеми? Дозвольте використати трохи статисти­ ки. За 2001 рік заборгованість складала 3,4 млн. грн. на 26 піДПРИС\1Ствах, за 2002

нього

стипендій за останні півтора року на сво­ їх засіданнях заслухала 76 керівників, але, на жаль, її рішення носять лише

повіДНИl\l

но вплинули

ши, під зокрема, уро-

цю та передано до суду 39 протоколів для притягнення керівників до адміністрати­ вної відповідальності. Судом накладено мі­ німальні штрафи лише по 19 справах. Міська КШlісія з питань своєчасності спла­ заробітної

со", позитив-

rolt!;IfТ!lш:JrnlJfЩшt1Тf~tirfNwrm tJ I.lIo,;W _"._~_ .. -w---~

що

ки з дотримання законодавства про пра­

податків,

.----------------------------,

вав це питанжай НИНlш-

мінальної відповідальності. Державним інспекторо;.! праці проведено 74 перевір­

ти

прокоменту-

ня, зазначив-

жників, на керівників яких направленні

подання до спостережливих рад підпри­ є:чств для застосування заходів дисциплі­ нарного впливу, 8 подань - до територі­

ОТРИ"ІУЮТЬ вчасно заробітну пла1у. СЮІе

збирання врожаю ранніх

тнера

зерна

-

з

ГРКТс1ра,

роху

подарства

центнера, жита,

і

ПРОДОВОЛr,ства

адміністраціі, CTaHO~) на

року

в

реформованих

!ийдерж­

серпня цього

19

сільгосппід­

,,% приє~rствclХ Броварщини скошено ранні

і:!!1 зернові культури на площі

11800

гекта­

::;:: рів, що становить 98 відсотків до плану, "" об;.юлочено - на 97 відсотках площ. За­

:І лишилися до збирання на незначних пло­ І щах вика і люпин. Урожайність ранньої групи зернових

'.

:І культур становить у середньо:чу

rl

__

17,9

по

24,9

ськоі служби управління сільського гос­

у

TO~IY

чис'\]

центнерil, lIшеНlщі

- 19

го­

- 1'J,2

центнерів, грктс\­

ра. Хлібороби ДПЗ "Плосківс:ький" одержали на круг у cepeДHЬO~IY по 27,1 Ц ентнера збіжжя, ВАТ "Рудня" - 11025,3

центнера, СТОВ "Требухівське" -

по ~

центнера. Низьки:чи видалися врожаї ранньої групи зернових на полях ПП "Пухівське", ПП "Придеснянське" лише по 5 центнерів зерна на кожному

20,1

~1

гектарі.

цен-

Ші!_

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••

~jШі1~ КОМУ ПРО ПОЖЕЖНУ &ЕЗПЕКУ Д&АІИ? jj • • • : • • • : •

На черговому засіданні місь­

людей. Потрібно, щоб ці спору-

на

Працівники

Значна увага виступаючого

ди відповідали всі:ч нормам по-

управління житлового господар-

була приділена профілактиці от­

жуть бути гриби. I\lісцеві засо- •

жежної безпеки. Керівники від-

ства мають звернути увагу на го-

руєнь грибами.

звичайних ситуаціІЇ під голову-

повідних підприємств повинні

рища та підвали підвідомчих їм

починається грибна пора, потрі-

би ІІІ і • інформа.ціі також приділять ЗНil- •

ванням першого заступника мі-

пройти навчання і отримати посвідчення. На жаль, ряд таких

будинків (деякі з них захаращені сміттям тощо). Є пробле:'lа

бно провести ряд заходів і нагадати, щоб населення нашого мі-

чну увагу пробле;\lИ.

організацій функціонує, порушуючи правила пожежної безпеки і, як наслідок, в ході пере-

з протипожежним захистом у закладах освіти, фізичної культури та спорту, охорони здо-

ста та району обережно ставилося ДО цього підвиду "тихого полювання". Проводячи ад:'-lіні-

Про хід виконання рішень засідань комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та над-

: • • •

ров'я.

стративні заходи, перш за все

звичайних ситуацій присутніх

коІ КО/l/ісП з питань техноген­

ho-екологічноІ безпеки та над­

ського голови О. А. Киянпці

було розглянуто ряд актуаль­ них питань,

Про стан пожежної безпеки

вірок багато об'єктів виявилися

на важливих об'єктах господа-

не в повній мірі підготовленими

рювання та ЖИТЛОВО-КО:'-lуналь-

до

сигналізація.

Оскільки вже

печни~1И для життя людей

;'10- •

вирішенню

І\IЄl.

З епідеміологічною ситуацією

потрібно зобов'язати директорів

сезону.

в Броварах членів комісії озна-

ринків заборонити торгівлю гри­

ного сектора нашого ;чіста інфо-

Наприклад, на хлібозаводі та мо-

йомив головний санітарний лі-

бами в банках домашнього при­

Р:'lував заступник начальника

локозаводі не оброблені дере-

кар міста та району В. А. Про-

готування та

другого ЗДПО О. Е. Огороднік.

Він наголосив, що слід зверну-

в'яні конструкції, місцевий го-

тель не забезпечений потрібною

копенко. Зокрема, він зазначив,

що за сім місяців поточного року

навчального року вчителі пови-

.. • населення ~lіСЬКВИКОНКО'IV. • В. П. Кондратьєв. •

ти особливу увагу на ті об'єкти,

кількістю вогнегасників, потре-

ЄЕС не було зареєстровано спа-

нні провести серію диктантів,

Лариса ШАПКА.

де завжди є велике скупчення

бує тут негайної заміни пожеж-

лахів тяжких хвороб.

пояснюючи дітям, якими небез-

осінньо-зимового

грибами,

які

не

пройшли контроль. Н а початку

ознайо~IИВ головний спеціалІСТ • •

ВІМІЛУ

v

З

питань

надзвичаиних

ситуацій та цивільного захисту

•• •••• • • • • • • •• • •• •••• • • ••• •• • ••• • ••• • • • ••••• •••• • • • • • • • •• • • • ••• • • •• • • • • • •• • • • • • • •• • • • •• • •• • ••


(2

І

І

N962 (9468)

l:о}:І//):Іlііі>

t

20.08

lThЩjfij(юm~

ВЕІІИКІ ПРИСТРАСТІ НАВКОnО МAJlОЇ КОНТОРИ О СЬ

коротка IIl'Р.РДісторіН цієї далеко ІІР

кuсаційну скаргу до Судової палати :3 цивіль­

лення приміЩРНН5І. Щоразу :шертавсн Я із :за­

дні в С"миполках. Туг у І '17'1 році в колишній

І ХО'Iі]

позивuчів

них спрuв Верховного суду України. У ній вона

явами до

райвімілу ГУ МВС України, але ...

конторі рuдгоспробкоопу,

було вилито ІІР одну балію брехні та звинува­

просить скасувати ухвали в справі рішеннн з

'Іас іде

контора пише.

ч<,нь,

задовольни­

підстав порушення судом норм матрріального

ЖР ТРI,ОХ

що

склuлася

ні]

СІлго­

що унродовж МuЙ­

років стало пристанищем

хібu що

:1

боку відповіда'lа ні]

суд

ПОСТill/ОВИВ

таке:

uAppcy

позов

Л. ОБОДЯНСЬКil

паливо ДЛЯ опа­

паді

ситуаЦIІ,

~инулоl'O року В.

Лu до сараю, де зберігалося

'Інернулисн в суд із позовом про ВИ:Jнання lІе­

діЙПIИі\1 згuданОІ'О ДОГОВОРУ купівлі-продажу.

П[ЮСТОІ

IIOAuC

горобціп, було відкрито побуткомбінuт. Блuго­

ти.

При цьому варто зазначити таку деталь:

і процесуального права. Та вердикт цісї судо­

РОДIlУ ~leTY прррслідувалu

-

На сьогодні

наш

побуткомбінuт висить у

пані Ободянську активно підтримувала коли­

вої інстанції однозначний: рішення Броварсь­

"повітрі", бо У відповідності з рішенням Бро­ варського районного суду Київської облuсті

КОЛИ, дбі1ЮЧИ про поліllшеннн добробуту жи­

шня

кого районного суду КИЇВСЬКОЇ області від Б 'Іе­

свідоцтво на право власності на згадане при­

телів срлu,

В. М. МuліЙ.

Н.

В.

ТОПОЛРНКО,

оргuнізупuлu в тім IlРИ~lіщеНllі ре­

прuцівниця

споживчого

ТОВuРИСТВil

РВНЯ

Це саі\Н' ВОНі] в судовому :юсі­

року зuлишений брз змін, ухвалою

2002

Дішні нідтверджувuла, що :Jбори, де ЙШЛОСЯ про

Апеляційного суду Київської області від

1І0ШИТПІ і ремонт чоловічого Ті1 жіночого ОДЯ­

купівлю-продuж

гу, ПРИЙОі\1 біли:ши ДЛН прuння. А оскільки :!і1-

ВТНЯ 2002 року ПО:JOв П. А pHiKu, В. С. Христинченко,

ЛИШilЛИСЯ вільні площі, то ~licцeBiI влада НеІ чолі

відповіДІ/ості зі статутом товаІJИства, був не­ обхідний кворум і збори ВОllа вела особисто.

3 тодішнім

Алр ІІ0ЗИВuЧuМ ВАалося донести: на цих зборuх

~lОвлрно. І далі, ~Іабуть, найголовніше,

було вр

ваЛ,1 оскарженню

i\1011Т годинників,

тем,ві:юрів,

головою сіЛl,РіlДИ В.

холодильників,

Г. ЗuгумеННИ~I,

"НО('РЛИЛil" ТУДИ й лікаря ВРТРРИIНlІJlIOЇ меди­ цини.

В

І В ЦІ,ОМУ був тверрзий Іюзрахунок: lІа­

віщо ЛЮДЯМ їхuти У Бровари чи Київ і

шу­

TuM

М.

52,

,І лишр

I'vliJлій,

а питання

приміщення,

12 ІІайовиків, CuMil В Л.

il

кати нкісь Т<1:\І І10слуr'и ветлікаря, ЯКU~О всі на­

ЗОR('і~\1

ШОКЛilСНИК зрозуміє

ні] місці. За­

ДОlюлені були СР~IИlюлківці, :юдоволені працівники

f)ілыlрp ТОГО,

-

У

Й

ОБОДЯІІ('f,кu,

ТРИН,lЛО

так уже й довго. У липні

HP

13.

~lОральну шкоду "солі­

(десять тис.1

І'ривень, ЯК l1исалu

А втім: дощ іде, а ми

скиртуємо. У період

-

того долучився і й чоловік Петро михuйловичl

Здавалось би, розставлено всі крапки HiJД і.

КuЛИТННСІ,КОГО споживчого

Та де там! Валентина Апатоліївна Ободянська

намагалося усіляко шкодити роботі побугком­

А. Ободннськu без відома зборів

розійшласн пе на жарт і пише скаргу до апе­

бінату, обливати брудом його працівників.

пайоників продас приміщрння..

2000

Ось коротка хроніка дій зухвалих. А втім,

своїй дочці

ляційного суду Київської області. Так, мовляв і так, зобидили безневинних. Але й тут спіт­

про це судити правоохоронним органам.

млне акт купівлі-нродажу, нкий оперативно за­

кала й оказія

ІІІ/Н

-

своєю ухвалою ЗГiJДаний суд

року:

2001

погром

свідчив привuтний нотаріус. Для працівників,

:Jалишив рішення Броварського районного суду

Іюзбиті шврйні машинки, Авррі,

без змін,

терипарна докумрнтація :Іа

це був ніби грім серед ЯСІЮГ!) нрбil. Але то тіль­

них 1I0:ювів.

ки ПО'lаток. У середині

'1'01'0

ж року пайовики

Та

відмовивши

у :Іадоволенні :Іустріч­

минулого року:

1l0вержеllі треБУЮТf, жрртв..

І у листо-

року

2002

22

BiKllU.

Пре3ИДРІІТu

ної ділянки,

14 'J

травня

ТАпер

16 11.

Чи зініціює райспоживснілка нроведення зборів пайовиків (бо Валентина Анuтоліївна цього робити не збирасться) ? Чи,

",оже, втругиться у цю справу сільський голо­ ва Семиполок Н. Ф. Грамак? І чи, зрештою, керівництво райвірділу ГУ МВС України з'я­ сує, ХТО "бомбив" сарай побуткомбіНil1У і по­ цупив із його покрівлі шифер?

Запитання, запитання ... Їх можна ставити бuгuто. Але :Іа відповімю на кожне запитання

стоять ЛЮДИ

грудна

Петро КОЗЮК, депутат районної ради.

нuльний світ Броварщини, а також

ЮТЬ ті] lIРИНИНЯЮТЬ діяльність "фік­

ХОВУВйllllЯМ прибутків від оподатку­

Баришівського району ті] міст Бере­

тивних" фіР~I, вилучають кошти

вання було створ<'но податкову мі­

:ІОні і Славугичu (цю територію

ньового" обіlУ ті] ЗulюбігаЮТI, їХ ІІР­

ліl~іIО. Хuча це "наЙЧUЛОД1LJ(1" IlриВО­

Tu-

Закон "Про внесення змін Ао Зако­

кож обслуговус вищ('вказаний Ilід­

законному конвертуванню. Так, Ilід

охоронна СТРУК'lура в lIашій державі,

НУ України "Про ПОАаток на А оА ану

розділ)

ні]

ЧаС здійснршlН оперативно-розшуко­

прот!' своєю діяльністю

вих заходів було ПРИlIинено злочин­

вартість ". За С/10вами керівника га­

собі резу~ьтuти цілеспрямованої ро­ боти ЙОГО ПІJ<lцівників.

ну діяльність А. Д.

ДОIJ"Лu, що здаТІІа ('фективно нроти­ стояти

витонченим

злочинним

схе­

~lilМ. В ОClюву роботи податкової мі­ ліції 1І0кладені завданнн,

ЗаКОНО;\1 України від

5

ВИ:lIIач<,ні

лютого

ICJ'18

року "Про внесення змін та допов­

нень до ЗuКОНУ України". Її праців­ никами щодо

аНilлізується

порушення

інформацін

податкового

xapuKT"py,

ДО бюджртів всіх рівнів було ДОНіІ­

ГО диррктора ТОВ ВКФ "Гледіс ЛТД",

paXOBuHO 1 млн. 2ЗЗ тис. грн., стяг­ НУТО 1 млн. 78'1 тис. грн. зібрано ма­ теріuЛИ, зu якими порушено 21 кри­

HiJДaB до бухгuлтерії N)КУ~lенти "фі­

ктивних" підприємств. Фактично то­

мінальну справу. Ось лиш!' декілька

заних документів товаРИСТВО~1 без­

нрикладів.

підстuвно відносились до бюджетно­

2002-2003

років

реuлізували

го відшкодуваннн знuчні С~ІИ пода­ тку на додану

uктиви підприємства, нкі перебува­

до

ли

що призвело

BuPTicTb,

lІенадходження

до

державного

бюджету подuтків І/і] суму більш ніж ~Іільйон І'РИВРНЬ. Як наслідок тuкої

СНIOЮТЬ широкомасштабні нрuктичні

грн., яка біЛl,lІІР ніж у п'ять тиснч ра­

"сплановаIlОЇ" роботи

-

РО:JКІJИвають та розсліду­

R податковій

-

порушеннн

вить перед собою завданнн щодо до­

СТУПІ/ості, ЗНИЖРННЯ вартості і забез­ печення якості лікарських засобів та виробів медичного IІризнач('ннн, по­

слідовно йде по шляху реuлі3іщії по­ ставлрних :JUВі\іНlЬ.

"51

веврн, що Уряд

сьогодні мас всі !"Іuжливості, Іцоб не допустити Gудь-яких дій, котрі можуть

сферою оподаткуваннн,

борютьсн

доходів ГРО;\luДЯН, тобто Є особливо

КК України. Дуже прикро, що подібllі негuраз­

НР:J,JКOJ!ІІИМ обігом підакцизних то­

великим РОЗ~lіром. По цьому факту

ди негативно впливають ні] бюджет­

пу

порушенu

справu

не фінансуваннн витрuт на охорону

триває

здоров'я, осві1У, соціальне ЗiJбf'3!1(~­

підкреслив Андрій Підuєв. Довідка: 19 червня 200З року Вер­

АОЇМКИ "великими" боржниками, роз­

за Ч.З ст.

шукують плuтників, котрі ухиляють­

слідство.

ОІ від СIІЛuТИ податків, забеЗIІ"Чу!ОТЬ

криміllальна

212

КК Укрuїни,

чення тощо. А тому співробіТlIИКИ

1\'1. В. Синьков, працюючи дирек­

міжрuйонного головного вімілу по­

бе:IIJ('КУ в діяльності працівників дер­

тором ТОВ

жавної податкової служби та в рuзі

2001-2002

необхідності зuхищаЮТL їх від про­

ОДПІ недостовірної звітності, ухили­

ність, бо основне їх ЗiJвдання

типравних посягань у ЗВ'Н3КУ з ви­

вся

від

хист еКОlIомічних інтрррсів України.

конання]\( службових обов'нзків.

85,7

тис. грн. У цьому випадку теж

Одним і:І структурних підрозділів

протягом

ДuТКОВ9Ї міліції Бронарської ОДПІ

років шляхом подання дО

посилено uктивізуюТl, свою діяль­

"Трuйдент",

сплати

податків

ні]

суму

lIОРУШРНu кримінальна справа.

податкової міліції Київщини с і між-

ПраціВlIИКИ ПРОВОДЯТЬ ТUКОЖ lІа-

СКІЛЬКИ ГОРІЛКИ випивають в Укра'!ні? Вочевидь, що багато. Але то­

Анатолій СИЧ, перший ЗuСТУIIНИК наЧuЛЬНИКiJ

БроваРСI,КОЇ ОДПІ.

БЄЗПРtІС'ННЯ

І1ilс('лення

медичними

препаратами та її ОСНОВНОМУ нринци­

-

доступності ліків для громадян",

ховною Радою України прийнято За­ кон України "Про внесення змін до деяких законів України", ЯКИ~І перед­ бачено, зокрема, фактичне введення ставки

подuтку

на

додану

варТІСТЬ

(ПДВ) на лікарські засоби та вироби медичного нризначеннн у розмірі 17 відсотків. Це могло призвести до зростання

на

20-25

_

тютюнових виробів - 75 млрд, штук. Пи~' тома вага тіньового ринку, за оцінками спеціалістів, складає від 40 % до 60 %. Близько половини української горі­ лки - "ліва". Крім того, від умов, що склалися, страждають легальні виробники. За останні кілька років на ринк'у алкого­ лю істотно посилилися позиції тіньо­ вих виробників. А чесні платники по­ датків змушені знижувати обсяг виро­ бництва, не маючи можливості конку­ рувати в ціні з тіньовими цехами. Ви­

робники легально'! продукці'! втратили в 2001 році близько п'ято'! частини ри­ нку збуту. Дані ж смертності від вживання не­ якісних чи фальсифікованих алкоголь­

них напо'!в жахають. За даними Держ­ комстату, у 2001 році в Укра'!ні від при­ чин, пов'язаних із вживанням алкого­ лю, померло 13,611 чоловік, із них 9,843 - від отруєння алкоголем (біль­ ше 20 на 1 ОО тис. населення). Кількість померлих від випадкових отруєнь ал­ коголем складає три чверті загально­ го числа померлих з цих причин. У по­ рівнянні з 1989 роком, показник смер-

Серйозний удар міг бути завданий

сягів виробництва і наступне скоро­

чення робочих місць,

що одночасно змрншить надходження коштів до бюджету. З ЦЬОГО приводу з

ініціативи

графічними елементами. Їхня вартість збільшилася усього на

1

копійку, тому

року

охорони

puAY :Іа Y'Ii1CТlO представників Комі­ ТРТУ Верховної рiJДИ України з питань охорони здоров'я, материнства та ди­ тинствu, ряду громадських організа­ цій, провідних вітчизняних клініцис­ тів. Під час обговорення було детilЛЬ110 проаналізовuно ситуацію, що ви­ никне у зв' язку із зuзначеними змі­ нами у законодавстві, та прийнято рішенпя звернугися до Президента з проханням застосувати до Закону України "Про внесення змін до зако­ ну України "Про податок на додану вартість"

право

вето та

направити

його до Верховної РiJДИ УКрuїни на повторний РОЗГЛЯД для врахування за­

значрної пропозиції. За повідомленнямн Укрінформу

чно легше буде виявити підроблені акцизні марки і злочинців. Уже сьогодні можна підбити перші результати реформування системи контролю, яке було ініційоване Ука­ зом Президента.

тності з цих причин зріс у 2,7 раза. Лише торік в Укра'!ні від вживання фа­ льсифікованих алкогольних напоїв за­ гинуло більше 10 тисяч чоловік. Безумовно, така ситуація додає го­ ловного болю правоохоронним орга­ нам, котрі щороку проводять заходи щодо виявлення підпільних цехів з ви­ робництва спиртних напоїв, усувають наслідки незаконного виробництва, ви­ лучають товар зі складів і торгової ме­ режі, виявляють організаторів зло­ чинів. Після виходу президентського ука­ зу з'явилася надія на докорінне поліп­ шення ситуацїі. Відповідно до цього ука­ зу в Україні буде змінена система дер­ жавного контролю за виробництвом ал­ когольної і тютюнової продукції. З 1 ли­ пня 2003 року в Україні вже впроваджені акцизні марки нового зразка. Нові мар­ ки виготовляються з вітчизняного папе­ ру на Малинській банкнотній фабриці. Вони захищені водяними знаками, ви­ димими і невидимими волокнами, голо­

8 липня 2003

Міністерства

здоров'н України було проведено на­

відсотків ОIIТ()[lИХ та роздрі-

АКЦИЗНОIO МAPKOIO - ПО "ТІНЬОВІЙ" rОРllІЦIІ

хах. Зілля, яке звідти виходить, пода­ споживач, котрий його покуштував, на жаль, найчастіше втрачає здоров'я, а то й життя. Тому так гостро постає за­ вдання захистити здоров'я і життя лю­ дей. І наповнити не занадто багатий державний бюджет. Тому й взявся за "розкеровування" ситуацїі сам Президент Леонід Кучма. 28 грудня 2002 р. глава держави під­ писав Указ "Про заходи щодо впрова­ дження державно'! монополі'! в сфері контролю за виробництвом і оборотом спирту, алкогольних напоїв та тютюно­ вих виробів". Справді, ситуація на укра'!нському ринку виробництва спиртно'! та тютю­ нової продукції склалася така, що не влаштовує вона всіх учасників проце­ су. В першу чергу, державу: втрача­ ються астрономічні суми прибутків. За даними податківців, лише в 2000 році втрати бюджету від несплати ак­ цизного збору і нелегального виготов­ лення лікеро-горілчаної продукції скла­ ли 1,3 млрд. гривень. Ємкість укра'!н­ ського ринку алкоголю спеціалісти оці­ нюють в 30-35 млн. декалітрів на рік, а

3іІ­

СУПf'речити llilціОНі1ЛIJlIій політиці Зil­

"~о ,',;;~~,j ]~f1JIie;J_

чної цифри споживання не знає ніхто. Близько половини української горілки випускається "в тіні", у підпільних це­ тком не оподатковується. А нещасний

-

менш зuхищених верств населення.

ловості. Насuмперед, це ПiJДіння об­

Міністерство охорони здоров'я ста­

кримінuльної сПрuВИ :Іі] Ч. З ст

не­

Одночасно могло відбутися суттєве зниження бюджет­ них можливостей щодо пільгового за­ безнечення ліками інвалідів, осіб, хво­ рих на соціально небезпечні та хро­ нічні зuхворювання, та інших най­

чення.

'Іів перРвищус встаllОВЛРНИЙ законо­

варів, :Іuбезпечують ногашеннн

бів длн громадян.

ві1'lизняній фармuцевтичній промис­

дйвств(),,! НРОПОД<ІТковуваний мінімум

:1

шеНІІЯ доступності лікарських засо­

собів і виробів меАИЧНОГО призна­

ють кримінальні (:прави, пов'н:шні зі

212

бних цін на лікuрські засоби та виро­ би медичного призначеннн. Виходя­ 'Ш з цього, слід було очікувати змен­

ності А/1Н насе/1ення /1ікарських за­

вар не надходив, алр за наявності вка­

зuс'Гuві, і УХИЛИЛИПІ

:IilХОДИ

/1узі, цей крок ще раз піАкреС/1ИВ

особисте опікування ПреЗИАента

від СІІЛuТИ податків на СУі\!У І ОБ,б тис.

пон язйних

туючи вето ПреЗИАента України на

проб/1емою забезпечення АОСТУП­

CiPPHKu,

:І онодаТКУВ,ШIІЯМ. СІН·'ціuлісти :Ідій­

~llllалыІгоo

ни ЗАОРОВ'я АнАрій ПіАаєв, комен­

Так, за І півріччн поточного року

тягом

РО:ІВИТКУ негативних ПlJOц"сів кри­

"ті­

котрий,

Посадові особи ВАТ "Лайт" про­

ПРОГНО:JУЮТЬСН тенденції

I/OAuBCTBa,

:1

Ціни на /1іки зростати не БУАУТЬ. Таку АУМКУ ВИС/10ВИВ міністр охоро­

перебуваючи ні] посаді геllерально­

зuко­

із їхніми болями, їхніми турбо­

Далі справа дійш-

ділін но боротьбі :І криміналl,НИМ при­

відчувuє

-

ТiJМИ, Їхніми мо:юлястими руками ...

полегливу роботу в IJ,ШРЯМКУ боро­

~Іірою

'Іас ДЛН конкрртних зuпитань.

HaCTuH

В. ОбодюlСЬКОЇ ні] посаді голови споживчо­

тьби з "брудними" коштами, ВИЯВЛЯ­

ПОВНОЮ

-

ГО товuриства.

віміл податко­

вже

П. Ободянській,

квітня Ц.р. :li1кіН'IИВСН термін перебування

ної міліції БРОВuРСhКОЇ Оі\ПІ. Кримі­

ВОIlі]

виділеній Д.

хоча З

відміІІИТИ.

УКрйїIJИ на бu:Jі міліцейських підроз­

районний головний

lІе вирішеним,

ЦІНИ НА ЯІКИ ЗРОСТАТИ НЕ &УДУТЬ

НА ЗАХИСТІ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ Указом

-

ЗuЛИlllається

ЮШП:J І (і іЧ: і і: І \f:(ll1UЩllШ)

ШIШііаl]:тft:[31[gа[QJ~ році

сер­

ЗНИЩ(Чlа ВР­

роки.

розламано туалет

Ро:Ібито

-

5

упобугкомбінаті

хай і неврликого підПРИЄ~I(:ТВiJ служби нобугу,

19'1()

-

судових засідань подружжя Ободянських (до

вмістятьсн ..

Д. П. ОБОДЯIІCl,кіЙ. А через лічені дні й офор­

У

"ух­

ЦI,O~y

року

правління

товариства

-

Ось У

пайовики, чи навпаки?

вани, стіл і телевізор, п'ятдесят двоє людей не

...

нитання

ЛИННЯ цього року Семиполківська сільська piJДa ПрИЙНЯЛu ріIllРННН: в частині надання зрмеЛI,­

:luAO-

ВаЛРНТИНiJ Аlluтоліївна в нозовпій заяві, ЇЙ

площею

видане БТІ па ім'я

Козюка, І. М. Дво­

Ilолнгас пі,!\IIОНЇДЬ на 'Запитання: ТО хто ж мас

AUpHO" 10000

наніТІ) ІІер­

кімнатці

міщення побуткомбінату,

Д. П. ОБОДЯIІСЬКОЇ, сили не має. Та й земельнр

Т. В. ВЛР3ЬКО

піМ>ІІ'іIС".

HP

ТРІІРР відшкодовувати

контори

квадратні ~Іетри, де ЩЄ' розташовані два ди­

22

Ал,' їхн" :ІiJдоволення ві;\ отриманих ПОСЛУГ голова

вр СТilRИЛОСЯ.

жо­

ІЮЛРНИЙ, у зuдоволенні зустрічпих по:ювів від­

:lБО(JИ 1]('Лі] І/Є'

про НРОДiJЖ lІ(JиміЩСIlI/Н

СУЩllі IІИТuННЯ

~IОЖНu вирішити

проводилися у

11

підстав для підвищення вартості ліке­ ро-горілчано'! продукції немає. Що принципово відрізняє марки но­ вого зразка, так це наявність індексу регіону, серії і номера, за якими мож­ на в будь-який час встановити, хто при­

дбав цю марку і на який товар вона

була наклеєна. Перші результати впровадження но­ вих марок - уже Є. ЯК заявив днями заступник міністра фінансів України Сергій Макацарія, "у порівнянні з від­ повідними періодами 2001 і 2002 ро­ ків кількість замовлених для реалізацїі марок на алкогольні напо'! вітчизняно­ го виробництва збільшилася майже

вдвічі, а на укра'!нські тютюнові виро­ би - у 1,5 рази". А це свідчить про те, що виробники алкогольно'! і тютюново'! продукці'! виводять своє виробництво з тіньової сфери економіки. За інформацією Міністерства фінан­ сів, впродовж найближчих двох міся­ ців Мінфін планує створити єдину інформаційно-пошукову базу даних ви­ готовлених і реалізованих марок акци­ зного збору. Знаючи ці показники, зна-

Вдалося захистити приватних ви­

робників лікеро-горілчаної і тютюно­ вої продукці'! та дещо вгамувати за­ клики деяких політичних сил щодо на­

ціоналізації цих видів виробництва.

-

Ретельний контроль ускладнить

реалізацію підпільно'! продукці'!, а та­ кож реалізацію невраховано'! про­ дукцїі на офіційних підприємствах. Інакше кажучи, "підпільники" змушені будуть вийти з тіні і увійти в офіційні стосунки з державою.

- В свою чергу, офіційні виробники зможуть збільшувати об'єми виробле­ но'! продукці'! і реалізовувати '!х за ри­ нковими цінами, не підлаштовуючись

під тіньовий ринок, що приведе до збі­ льшення відрахувань до державного бюджету і збільшення об'ємів експо­ рту вітчизняної продукцП за кордон. Ну, а для звичайного споживача,

напевно, головне те, що ціна не під­ вищується, зате різко зменшується шанс прийняти всередину неякісний продукт. І відповідно, не бай Боже, по­ повнити статистику жертв "зеленого змія."

Наталія НДХИМЕНКО.


(з\

ЧЕТВЕР, серпня

21

УТ-1

6.00 Доброго ранку,

Укра-

l'ноl

6.30, 700, 8.00 Новини 6.35, 7.15 Автонавігатор 6.40. 7.1 О, 8.10 Погода 6.45 Ранок ділової людини

6.55,7.50

Здорова сімей-

ка

7.05, 8.05 Спорт 7.40 М/Ф 7.55 Знай наших 8.15 Мusіс-бокс 9.05 Вічні істини 9.20,12.15, 15.15Для

тих,

У світі єдиноборств Від сузір'я до сузі­ р'я 16.35 Дорога до себе 17.00 Фільм-спектакль "ОЙ, не ходи, Грицю, та й на вечорниці» 18.25 Канон 19.1 О Енергетичне поле 19.20 Діловий світ 19.30 Саме той 19.45 Мелодія двох сердець, ч. 1 20.50 Вечірня казка 20.55 "Кено» 21.20 Світ спорту 21.35 Ракурс 22.00 Четверта влада 23.00 Підсумки 23.20 Концерт "Поклич

15.40 16.1 О

мене»

Х/Ф "Весілля» Мusіс-бокс Х/Ф "Танго смерті» УТ-2 8.30 Сніданок з

ТСН Т /с "Сегун» Т/с "Дні нашого жит-

ТЯ»

10.05 Бути жінкою 10.30 Модна лінія 11.00 На кому світ

"Черевики з зо­

лотими

пряжками»,

с.

1

11.40 Т /с

"Королева Мар­

ГО»

Х/Ф "Божевільні на

13.00

трима­

ється

Х/Ф "Сьоме кільце чаклунки», с. 1 12.00 Київ діловий 12.25 Ліки майбутнього 12.45 Хіт-базар 13.15 Наодинці з музикою 13.30 За київським часом 14.00,21.10 Т/с "Кріт» 15.00 Стати зіркою 15.55 Т/с "Обережно, мо-

11.30

М/с "Мумії живі» М/с "Гей, Арноль-

дерн»

16.25 Т /с "Сегун» 17.25, 20.05 Т/с "Камен­

15.55 Т/с "Конан» 16.45,0.40 Т/с "Ві-Ай-Пі» 19.45 Х/Ф "Наутилус» 22.20 Х/Ф "Щупальця» 0.20 а:Fишка 1.30 Х/Ф "Великий розмір» 2.55 Х/Ф "Туфлі з золотими пряжками», с. 2. Ка­ ламбур СТБ 6.30 Рослинне життя 7.00 Прогноз погоди 7.05 Т /с "Усе починається з дрібниць» 8.00 "Вікна», Бізнес 8.20 Прогноз погоди 8.25 Шоу 9.00 "Вікна». Столиця 9.1 О Т /с "Чортеня» 10.1 О Т /с "СуперпожежниКИ»

11.10 Будинок 12.10 Т/с "Слідство ведуть ЗнаТоКи» 14.00 "Вікна». Новини 14.1 О Т /с "Петербурзькі таємниці» 15.20 Т/с "Усе починається з дрібниць» 16.35 Т/с "Жюлі Леско» 17.35 Рослинне життя 18.1 О "Вікна». Столиця 18.20 Шоу 19.00 "Вікна». Новини. Спорт 19.25 Прогноз погоди 19.30 Лише одна мить волі. Празька весна, 35 років потому 20.40 "Вікна».' Бізнес 21.00 Будинок 22.00 Х/Ф "Пазур тигра-3» 23.55 Т/с "Жюлі Леско» 0.55 Прогноз погоди 1.00 Живе кіно 1.20 Т /с "Слідство ведуть ЗнаТоКи»

3.05

Х/Ф "Четвертий ан-

гел»

НОВИЙ

КАНАЛ

Телепузики 7.25,15.25М/с"Оггітаку­

6.55

карачи»

7.50,18.05 Т/с

"Дикий ан-

гел»

8.40,19.25 Т/с "Кобра 11» 9.30 Т/с "Нзш Бриджес» 10.45 Х/Ф "Гостя з майбуТНЬОГО»

ська-2»

12,05,20.25,3.20 Шоу "Ві­

Т/с "День народження Буржуя-2»

13.00, 5.40

18.30

19.30,23.10 ТСН 19.55 ТСН. ПРОСПОРТ 22.15 Я так думаю 23.30 Служба розшуку ді­ тей

23.35

Х/Ф "Гранд-готель» УТ-3

4.00 Науч.-поп. журнал 4.25 Т/с "Надзвичайна подія»

6.00 Погода 6.05 Прокинься і співай! 7.00, 800, 12.00, 18.00 Новини 7.05 Золотий шоу 7.40 М/с "Масяня» 8.05 Т/с "Кріт-2» 9.15 Т /с "Сімейні узи» 10.25 Усі для тебе 11.05 Команда "Еквиітес» 12.1 О Країна рад 13.10 Т/с "Есмеральда» 14.00 Велике прання

14.55 М/с "Тунсильванія» 15.45 "Українські мандри» 16.20 Т/с "Дронго» 17.25 Т/с "Троє проти всіх»

18.15 Т/с "Сімейні узи» 19.20, 2.40 Відкрийте, міліція! 20.00 Подробиці

20.30 Т/с "Дронго» 21,30 Т/с "Кріт-2» 22.40 Перехрестя кохання 0.00 Х/Ф "Міст часу» 1.55 Т /с "Недоторкані» 3.05 Т /с "Rівденне узбережжя»

3.50 5,00 5.45

Погода ICТV Ранкова музика

Т/с "Досьє детекти­ ву Рокфорда» 6.35, 8.1 О ,,300 сек/година»

6.45, 15.55 Т /с "Конан» 7.45, 8.55, 12.45, 18.45, 21.45 Факти 7.50 Ділові факти 8.00, 9.05, 22.05 Спорт 8.05,9.10,19.05,22.15 Погода

кна» з Д. Нагієвим

Т/с "Мотоза-

гін поліЦЇI'»

13.55 Т/с "Андромеда» 14.40 М/с "Пуччіні» 15.00 М/с "Кітпес» 15.50, 6.25 М/с "Злюки бобри»

Т/с "Заколотний

16.20

ШЛЯХ»

17.15 Т/с

"Макс

-

ангел з

пітьми»

19.00,23,15 Репортер 21.30 Х/Ф "Морська піхо­ та»

23.30 Швидкий гол 23.45, 0.30, 2.20, 3.15, 4,00 Зона ночі 23.50 Т/с "Щоденник че­ рвоної туфельки»

0.45 2.25

Х/Ф "Розривши» Т /с "Макс - ангел з

пітьми»

4.05

Х/Ф "Розривши» ТЕТ

6.40, 10.05, 16.30, 18,00, 20.30 BIZ-ТV. Нон-стоп 7. ОО Антресолька 7.25 Мода non-stop 8.00 Усеперемагаючий го­ лос віруючого

8.30

Х/Ф "Тимур і його

команда»

10.00 Енциклопедія 12.00 Абвгдейка 12.30, 13.30, 16.25 Закон є закон

12.40 Планета Боулінг 13.00, 14.40Джерелоздоров'я

13.15, 13.55 Телемагазин 13.35 Епоха. ХХІ в 14,05 Запрошує Б. Ноткин 14.55 Телемагазин 15.05 BIZ-ТV. Топ-лист 16.05 Душу до душі 19.00 Т/с "Сп рут» 20.00 Ім'я. Ретроспектива 21.00 BIZ-TV. Строката куля

21.30 22,25 22.40

0.35 BIZ- ТV, 205 З' •

Ніч екстра с • .. ! и

ву РОКфорда» . 6.ЗО Служба розшуку ДІтей 6.З5, 8.1 О 300 сек/годину б.45, 15.55 Т /с "Конан»

П'ЯТНИЦЯ, 22 серпня УТ-1

6.00 Доброго ранку,

Укра-

їноl

6.30, 7.00, 8.00 Новини 6.35, 7,15 Автонавігатор 6.40,7.10,8.10 Погода 6.45 Ранок ділової людини

де!»

ни

7.02 7.30 9.00

рячі новини

10.25 Х/Ф

15.00 15.25

хто вдома

7.00,

8.20, 19.15 Каламбур 9.20, 14.50 М/Ф 9.30, 17.45 Дівочі сльози 10.00, 11,00, 12.00, 14.00, 17.00, 18.00 Факти. Га­

стадіоні»

9.35, 21.45 Ситуація 9.50 Хто в домі хаЗЯIН? 10.20 Д/Ф "Шанхай» 11.00 Сільська година 11.45 М/Ф 12.30, 16.05 Закон є закон 15.00, 19.00, 21.00 Нови-

0.00 1. ОО 1.20

20.08

N962 (9468)

6.55, 7.50

Здорова сімей-

ка

7.05, 8.05 Спорт 7.40 М/Ф 7.55 Знай наших 8.15 Мusіс-бокс 9.05 Вічні істини

лотими

хто вдома

ба розшуку дітей

10.25

Перший президент М, Грушевський 11.00 Цей таємничий світ

Незале­

жності»

12.30, 16.05 Закон є закон 15.00, 19.00,21.00 Нови­ ни

15.45

Нащадкам на пам'ять 16.15 Герої України

16.50 "Надвечір'я» 17,30 Х/Ф "Гетьманські клейноди»

19.15 Фаза 19.20 Діловий світ 19.30 Саме той 19.50 Мелодія двох сердець, ч. 2 20.50 Вечірня казка 20.55 "Кено» 21.20 Світ спорту 21.35 Ракурс 21.55 Заключний концерт конкурсу ім. В. Івасю­ ка, ч. 2 22.30 Бути жінкою 23.00 Підсумки 23.20 Форсаж 23.40 Мusіс-бокс

0.00 Х/Ф "Воротар» . 1.20 Х/Ф "Місячна зозуле­ нька»

УТ-2 Сніданок з

7.00, 8.30 (1+1»

ТСН Т /с "Сегун» Т/с "Дні нашого жит-

ТЯ»

Право Служба розшуку ді­ тей 11.00 Такого бути не може 11.20 Х/Ф "Сьоме кільце чаклунки», с. 2 12.00 Домашній доктор 12.25 Пілігрим 12.50 Естафета 13.15 М/Ф 13.25 Доктор Р. Довжен-

10.10 10,50

ко

13.30 За київським часом 14.00 Т/с "Кріт» 15.00 Стати зіркою 16.00 Т/с "Обережно, модерн»

11.40 Т /с

с.

"Королева Мар-

дження Буржуя-2»

19.30,23.05 ТСН 19.55 ТСН. ПРОСПОРТ 20.05 Т/с "Агент національної безпеки-3»

21.15 Х/Ф "Формула 51» 23,25 Х/Ф "Такер, Люди­ на і його мрія» УТ-3 Суперзірки б.ОО Погода М/

М/с "Масяня» б,25 Камера сміху

6,20

7.00, 8.00, 12,00, 18.00

15.55 Т /с "Конан» 16.45 Т /с "Ві-Ай-Пі» 19.45 Х/Ф "Мисливці

за

головами»

22.20

Х/Ф "Великий роз­

мір»

Сторінками тележу­ рналу »Плейбой» О.ЗО Х/Ф "Під погрозою

0.00

скандалу»

Х/Ф "Відеодром». Т/с "Псі-фактор»

2.20

СТБ 6.ЗО Рослинне життя 7.00 Прогноз погоди 7.05 Т/с "Сила ревнощів» 8.00 "Вікна». Бізнес

8,20 8.25 9.00 9.1 О

Прогноз погоди

Шоу "Вікна». Столиця На перший погляд,

Америка. Еміграція

9.З5 Т /с "Чортеня»

10.30

Лише одна мить волі. Празька весна, 35 років потому 11.25 Будинок 12.20 Т/с "Слідство ведуть ЗнаТоКи» 14.00 "Вікна». Новини 14,10 Т/с ,~ПетербурЗЬКі таЄМНИЦІ»

15.20 Т/с

"Сила ревнощів» 1б.35 Т/с "Жюлі Леско» 17.35 Рослинне життя 18,10 "Вікна». Столиця 18.20 Шоу 19.00 "Вікна». Новини. Спорт 19.25 Прогноз погоди

19.30 21. ОО 22.00

Х/Ф "Руда Соня» Будинок Х/Ф "Четвертий ан-

гел»

23.55 Т/с "Жюлі Леско» 0,55 Прогноз погоди 1,00 Т/с "Слідство ведуть ЗнаТоКи»

2.40 Х/Ф 2»

"Чорний ангел-

НОВИЙ КАНАЛ

6.55 Телепузики 7.25, 15.40 М/с "Оггі та ку­ карачи»

7.50,18.10 Т/с "Дикий

ан­

гел»

Т /с "Кобра

11»

9.З5 Х/Ф "Гостя з майбут­ нього»

12.20 Шоу "Вікна» з Д.

На­

гієвим

13.15

Т /с "Мотозагін по-

ліції»

14.10 Т/с "Андромеда» 14.55 М/с "Пуччіні» 15.20 М/с "Кітпес» 15.55, 7.25 М/с "Злюки

17.15 Т/с

"Макс

-

ангел з

пітьми»

19.00, 23.15 Репортер 19.25 Тягар грошей 20.25 Х/Ф "Любити по-ро­ сійськи»

22.10, 3.40 Кунсткамера 23.45, 0.55, 2.40, 3.35, 5.45 Зона ночі 0.10 Т/с "Щоденник чер­

12.1 О LG-еврика 13.05 Т/с "Есмеральда» 13.55 Велике прання 14.50 М/с "Тунсильванія» 15.45 Т/с "Дронго» 16.50 N кілометр 17.05 Т/с "Троє проти

1.00

18.05 19.05 20.00 20,30 22,10

Т/с "Сімейні узи» Моя родина Подробиці

Х/Ф "Крик страху» Х/Ф "Пістолет у сумочці Бетті Лу» 23.55 Х/Ф "Бурлака» 1.30 Погода 1.40 Х/Ф "Точка зрадниц­ тва»

Х/Ф "Крик страху»

3,15

Ласий шматочок

ICТV 5. ОО Ранкова музика 5.40 Т /с "Досьє детекти-

куля

18.00 Енциклопедія 18.25 ,,35 хвилин джазу» 19.00 Т/с "Полонені серЦЯ»

20.00

воної туфельки» 0.50 Служба розшуку ді­ тей

Х/Ф "Пам'ять серця,

чи Мати»

Т /с "Макс пітьми»

2.45 4.20

-

ангел з

Х/Ф "Пам'ять серця,

чи Мати»

5,50

Х/Ф "Здійснення ба-

жань»

7.50

М/Ф

ТЕТ 6.ЗО BIZ-ТV. Диско 6.50 Антресолька 7,15 Російське століття 8,00 Усеперемагаючий голос віруючого 8,35 Катерина Третя, ч. 1 9.30 Телемагазин 9.50 М/Ф 9.55,12.40,13.25 Закон є закон

10,05, 13.45 Джерело здо­ ров'я

-

Очевидне

неймо-

вірне

21.00 21.30 22.05 22.40

ICТV 5.00 Х/Ф "Перемога» б.55, 7.30 Погода 7. ОО Перехрестя 7.35 М/Ф 7.45 М/с "Харрикени» 8.10 Т/с "Найгірша відьма»

8.40 Х/Ф "Відеодром» 10.25 Парк автомобільно­ го періоду

кти. Гарячі новини

Х/Ф "Останній бун-

кер»

2,00

Подробиці Х/Ф "Меркурій» у небезпеці» 22.40 Х/Ф "Важкі гроші» 0.25 Погода 0.30 Х/Ф "Скелясті гори» 2,20 Х/Ф "Зрада»

20.00 20.30

11.00,12.00,14.00,15,00, 16.00, 17.00, 18.00Фа­

Київський регіон Срібний диск Світова поліція

Наш сад

УТ-1 б.ОО Мusіс-бокс б.25 Спозаранку б.55 Фестиваль "Мелодія двох сердець». Рет­ роспектива

7.55 Форсаж 8.15 Контролер 8.45 Православний світ 9.05 Вічні істини 9.15 Зірки, на сценуl 9.45 Дитяча лінія 1О. 1О Автопілот 10.30 Інновація 10.45 Подружки 11.15 Хто в домі хазяїн? 11.35 Кордон 11.50 Для тих, хто вдома 12.05 Панорама (англ.) 12.25 Край 12,50 Класік-прем'єр 13.20 Милосердя 13.40 Творчий вечір А. Ма­

Х/Ф "Небезпечний

11.01 вік»

12.45, 18.45 Факти 13.00 ДКТ представляє. Світ Computera 13.40 Х/Ф "Наліт» 15.1 О Х/Ф "Мисливці за головами»

1б.55 Галопом по Європах 17.45 Т /с "Псі-фактор" 19.00 Х/Ф "Крутий світ» 20.55 Х/Ф "Мистецтво війНИ»

По сторінках теле­ журналу "Плейбой» 23.40 Х/Ф "Під погрозою

23.10

скандалу"

1.35 Х/Ф "Сезон

полюван-

НЯ»

3.20

Х/Ф "Перемога"

Нови­

СТБ б.30 Рослинне життя 7.00 Т /с "Суто англійські убивства" - "Смерть під чужим ІМ'ям" 8.15 Прогноз погоди 8.20 Х/Ф "Убивство на Жданівській" 9.55 Прогноз погоди 10.00 Ви практично здо­ рові 10.25 Д/с "Світ ДИКОІ при-

з нагоди Дня Незалежності 17.00 Не все так погано .. 17,35 Х/Ф "Дорога на Січ» 19.05 Х/Ф "Одна жінка чи дві?» 20.40 "Суперлото»,

11.00 Х пансия 11.20 Будинок 12.20 Прогноз погоди 12.25 Живе кіно 12.45 Х/Ф "Руда Соня" 14,25 Т/с "Суто англійські убивства» - "Смерть

твієнка "Моя зоря», ч.

1 14.40, 19,00, 21.00

під чужим ім'ям»

«Кено»

20.50 21.25 22.1 О

"Мегалот» Імена

16.25 Х/Ф

ЧМ з легкої атлети­

18.25 Х/Ф

прес"

23.00 Фестиваль "Мелодія двох сердець». Ретро­ спектива

Х/Ф "Два бійці» Служба розшуку ді­ тей

0.00 1.20

Асоціація професій­

них видів єдиноборств представляє

7.00 8.00

..

УТ-2 Т/с "Сегун» Х/Ф "Доставлено ме-

10.00 Чітко і ясно 10.30 Естрадна прем'єр11.00 Пенсійна реформа 11.30 Людина і закон 12.00 Приймальня столичноївлади 12.35 Архімісто

Муз. іСторї," Доктор Р. Довжен­

ко

13.15

Пані, панночка, па-

нянка

13,30 Фольклорама 13.45 За київським часом 14.00 М/с "Міккі Маус і його друзі» М/с ,,101 далмати­

14,30

нець»

15.00

20,30 20.35 21.35

Будинок Футбол. Кубок Пі­ реллі. "Інтер" - «Реал Сосєдад» 23.45 Х/Ф "Чорний ангел-

2" 1.50 Х/Ф

"Убивство на Жданів ській"

НОВИЙ КАНАЛ

8.00 8.30

Телепузики М/с "Каспер і анге­ М/с "Завойовник

8.55

Зим"

9.25 Т/с "Кибердвчина" 10.00 Посміхніться, вас знімаюты 

15.45 Х/Ф "Залишайтеся

з

17.25 КВВ. Російська ліга 19,30 ТСН 20.00 ТСН. ПРОСПОРТ 20.1 О Одіссея Р, Карцева 21.35 Х/Ф "П'ятий елеХ/Ф "Планета Ка­ УТ-3

4.05 Х/Ф "Усі

про мого ба-

тька»

Погода б,05 Т/с "Королева мечів» 6.50 М/Ф 7.35 Моя родина 8.25 Планета Здоров'я 9,00 Смачно з Б. Бурдою 9.40 Бадьорого ранку! 10.20 Камера сміху 11,00 Хто крайній? 11 ,30 Діскавері 12,30 Перехрестя кохання 13.45 Справжній детектив 14.25 КВВ. Кращі ігри, Парад чемпіонів 1б,25 Т/с "Коломбо» 18.05 Академія сміху 18.45 Пісня-2003

6.00

"Паливода" "Без компромі-

сів»

Х/Ф «Король-риба-

1.05 За гроші 1.35 Х/Ф "Непорушний" 3.00 Х/Ф "Невиправний сливим кінцем»

Х/Ф "Без компромі-

4.15

СІВ»

5.55 6,15

М/Ф М/Ф "Настасія"

мент»

Пзкс»

б.ОО Мusіс-бокс б.30 Фестиваль "Мелодія двох сердець". Ретро­ спектива

Х/Ф "Першокласни-

7.30

ЦЯ»

8.40 9.10

ТЕТ

6.35, 10.05, 16.30, 18.00, 20.30 BIZ-ТV. Нон-стоп 6.55 Антресолька 7.1 О Київський регіон 7.35 Срібний диск 8.00 Блага звістка 8.30 Х/Ф "Будинок на Трубній" 9.45 Небезпечна зона

11.40 Чого, чому? 12.30 Nota Ьепе 13.10, 14.45 Телемагазин 13.25 Енциклопедія 13.30 IDЕЕА-студио 14.00 Джерело здоров'я 14.15 BIZ-ТV. Топ-лист 15.05 Правовий всеобуч 15.40, 1.4535 хвилин джазу

19.00 Т /с "Сп рут" 20.00 Світова поліція 21.00 BIZ-TV. Строката

13.35 Х/Ф "Савраска" 14.50 Х/Ф "Мистецтво війНИ»

1655 Х/Ф

"Весна на Зарі­ чній ВУЛИЦІ" 19.00 Х/Ф "Гаррі і Хенде­ рсони"

Автоконтинент Д/Ф «Дніпровський

20.55

меридіан" Військовий парад, присвячений 12-й річ­ ниці Незалежності 11.00 Відкрий для себе

23.00

9.45

Україну

11.05 Здоров'я 11.30 Дорогами Украl'ни 11.55 Подорож у дитинство

12.25 Аеросалон 12.45 Сільська година 13.30 Діловий світ. Тиждень

14.00 Протягом

святково-

ГО дня . 14.1 О Знак Благодаті 14.40 Для тих, хто вдома 15.00, 19.00,21.00 Новини

Д/с «Легенди фут­

15.20

болу" 1б.20, 19.10,21.40Фільм­ концерт "Спогади про майбутнє», ч. 1-3

17.25 17.50

Перехрестя ЧМ з легкої атлети-

ки

20.:Ю Бінго Бум Лото 20.55 «Кено" 23.00 Фестиваль "Мелодія двох сердець". Ретро­ спектива

0.00

Х/Ф "Небесний тихо­

хід»

1.20

ЧМ завтогонок "Фо­ Гран-прі

Угорщини

3.20

Футбольні діалоги УТ-2

7.00

Бокс по-справжньо­ му. Х. Наварро - Х. Кі­ нтрон

8.05 Прихована камера 9. ОО Лото-забава 10.00 Імена 10.50 Телефортуна 11.30 Д/Ф "Творці НезалеЖНОСТІ»

12.00 На своl'й землі 12.25 Люди і долі 12.55 Оплески, оплески 13.15 Освіта для лідерів 13.25 Наодинці з музикою 13.35 Світ авіацїI і туризму

13.45 Шлях до успіху 14.00 М/С "Міккі Маус нець»

15.00 Перший мільйон 16.10 Х/Ф "Золото партї,"" 17.50 Найрозумніший 19.30 Аншлаг! Аншлаг l 20.25 Х/Ф "День НезалеЖНОСТІ»

Бокс по-справжньо­ му. Х, Наварро - Х. Кі­ нтрон

Футбол. Суперкубок Іспанії. "Реал" (Мад­ рид) - "Майорка» УТ-3 Погода

6.00 6,05 Х/Ф "Вавилон ХХ" 7.40 Академія сміху 8.15 Х/Ф "Пропала грамота»

Прокинься і співай l

9.45 10,50 Караоке на майдані 11.25 Усі для тебе 12.00 Мелорама 12.35 LG-еврика 13.30 Х/Ф "Прощання з Каїром"

15.45 ВВС. Жива природа 16.50 Концерт С. Ротару "Я тебе як і раніше лю­ блю» 18.25 Х/Ф "Рік Теляти" 20.00 Подробиці 20.15 Х/Ф "ШахраІ'»

22.15

Святковий концерт до Дня Незалежності

23.50

Х/Ф "Чеховські мо-

ТИВИ»

1.55 Погода 2.00 Х/Ф «Вавилон ХХ" 3,30 Королівські секрети 3.55 Х/Ф "Прощання з Каїром»

5.20

ICТV Х/Ф "Небезпечний

вік»

6.50, 7.45 Погода 6.55 Т /с "Прикрий мене" 7,50 М/с "Харрикени" 8.20 Т/с "Найгірша відьма»

8.50 Х/Ф "Таємниці

мадам

Вонг»

10.00,11.00,12.00,14.00,

Х/Ф "Сезон полю­

вання»

Парк автомобільно-

го періоду 23.35 Спортпрогноз 23.40 Штрафний удар

0.05

ДКТ представляє.

Світ Computera 0.40 Кентавр

1.00 Х/Ф «Пограбування" 3.30 Х/Ф "Таємниці мадам Вонг"

6.45 7.20

СТБ Перехоплення

Т/с "Суто англійські убивства" - "Смерть під чужим ім'ям" 8.10Лише одна мить волі, Празька весна, 35 ро­ ків потому

Прогноз погоди Ні пуху ні пера І Фестиваль феєрверків 10,00 На перший погляд. Америка. День Неза­ лежності 10.25 Прогноз погоди 10.30 Х/Ф "Таємниця Зо­ лотого Храму" 12.30 Будинок 13.30 Х/Ф "Відкрийте, по­ ліція!" 15.35 Колія 15.55 Х/Ф "Маленький ан-

9.10 9.15 9.35

гел»

18.00 Автостиль 18,25 Х/Ф "Собор

Паризької Богоматері" 20.55 Прогноз погоди

21.00 22,00 22.45

Будинок Перехоплення

Х/Ф "Від заходу до світанку-2" 0.35 Х/Ф «Двадцять три"

НОВИЙ КАНАЛ

7.40 8.00 8.25

церква Христова Телепузики М/с "Каспер і анге­

ЛИ»

М/с "Завойовник

8.55

Зим" Т/с "Нові пригоди сі­ мейки Адамс"

9.25

9,553 х 4 10.35 М/Ф

"Кролик Плю­

ШИК»

11.05 Х/Ф "Дійсний і

його друзі" 14.30 М/с «101 далмати-

0.00

22.40

на

УТ-1

ської імпеРЇI'" 15,15 Х/Ф "Непорушний" 16.55 Х/Ф "Невиправний брехун, чи Казка зі ща­ сливим кінцем" 18,30 Репортер

18.55 Х/Ф 20.45 Х/Ф

новини

10.30 Коронна страва 11.15 Квартирне питання 11 .55 Галопом по Европах 12.45, 18.45 Факти 13.00 Украl'на енергетич­

в

0.15М;"~_

23.00

брехун, чи Казка зі ща­

нами»

Осіннє убивство Мюнхені»

10.35 За гроші 11.15 М/Ф "Настасія" 12.40 Х/Ф "Корона Росій-

лка»

Т /с "Прогулянка з

чудовиськами»

23.55

Прогноз погоди

ЛИ»

РТВИМ»

12.55 13.1 О

"Відкрийте, по-

ліція!»

ки

1.30

"Спальний екс­

15.00, 16.00, 17.00, 18. ОО Факти Гарячі

куля

21.30 Мода non-stop 22.10 Х/Ф "Аттентат.

рмула-1".

роди»

ни

15.00 Урочистості

ліга

Новини 7.05 Діскавері Коннекшнс 8.05 Т/с "Кріт-2» 9.15 Т /с "Сімейні узи» 10.20 Уроки гарної поведінки 11.00 Команда "Еквиітес»

всіх»

ктива

1б.30 BIZ-ТV. Новини 16.40 BIZ-ТV. Каприз 17.40 BIZ- TV. Строката

СУБОТА, 23 серпня

ШЛЯХ»

Ф

Нон-стоп Решето. Ретроспе-

15.20

де!»

бобри» 1б.25 Т/с "Заколотний

4.40

6.05, 7.35, 10.40, 5.25

13.00 Х/Ф "Наутилус» 15.00 М/с "Мумії живі» 15.25 М/с "Гей, Арноль-

8.40

1б.30 Т/с "Сегун»

17.25 Т/с "Каменська-2» 18.30 Т/с "День наро-

Російське століття

Х/Ф "Таємна підмі-

пряжками»,

2 ГО»

9.40, 21.45 Ситуація 9.50 Стара колекція 10.20, 12.25,22.50 Служ-

7,02 7.30 9.00

Погода

8.20,19.15 Каламбур 9.15,14.50 М/Ф 9.ЗО, 17.45 Дівочі сльози 10.00, 11.00, 1200, 1400, 17.00,18.00 Факти. Га­ рячі новини 10.25 Х/Ф "Черевики з зо­

9.20,12.05,15.15Длятих,

11.25 Д/Ф "Творці

7.45, 8.55, 12.45, 18.45, 21.45 Факти 7.55 Ділові факти 8.00, 9.05, 22.05 Спорт 8.05,9.10, 19.05,22.15

10.20 BIZ-ТV. Топ-лист 11.45, 12,25 Телемагазин 11.55 "КіноВIZмеж» 12.50 Лінія долі 13.30 М/Ф 14.10,20.30,0.20 BIZ-ТV.

Ар»

12.50 Х/Ф

король

..

"Жандарм ІІНО­

планетяни"

14.35 Х/Ф 16.25 Х/Ф

"Паливода" "Великі дівчат­

ка не плачуть, вони да­

ють здачі"

18.30 Спецрепортер 19.00 Х/Ф "Службовий

ро­

ман»

22.10

Незалежність, УкраІНСЬКИЙ варіант, ч, 1

23.10 ГолІ 23.55 Х/Ф "Вій" 1.1 О Х/Ф «Жандарм

і іноп­

ланетяни»

2.35

Х/Ф "Великі дівчатка

не плачуть, вони дають

здачі» Незалежність. Украї­ нський варіант, ч, 1

4.20 5.1 О

Х/Ф "Вій" б.20 Х/Ф "Дійсний король Ар" ТЕТ

6.45 BIZ -ТV. Диско 7.25 Мода non-stop 8,00 Життя в слові 8.35 Катерина Третя, ч. 2 9.30, 17.15 Правовий всеобуч

10.05 Клуб "Здоров'я" 10,35, 10.50 Телемагазин 10.55 Х/Ф "Чорна долина" 12.25 Наш сад 12.45 Джерело здороВ'я 13.05 Срібний диск 13.301NSIDE 14.05, 16.30, 20.30, 0.10 BIZ-ТV. Нон-стоп

14.50 Х/Ф "Уперед,

за скарбами гетьмана" 1б.20 Енциклопедія 16.50 Прибуття потяга 17.45 Киl'вський регіон 18.00 "КіноВIZмеж" 18.30 Лінія долі 19.00 Т/с "Полонені серЦЯ»

20.00 21.00 21.35

Світова поліція Планета Боулінг Утілене щастя, Л.

Орлова

22.15 Ласий шматочок 22.30 Х/Ф "Вишневі ночі" 1.50 Особлива папка


4

І N962 (9468) І

20.08 ШI:ЯIiJt1ЩjUg: І :ЩЩjJ \[, ;І; фJ і

_Ш[іЬ'::И;іQ,DТttro[~

ІІСЕРЕДИНА ЯІТА У

AOPOrA ПОТРЕ&УЕ УВАrи хода.

На перший ПОГЛЯД, цей вислів

може

здатися

Із

скоєно

12 з

nO~BRra Apyry

ровичу Луценку. Воно започатковане минулого року

р.) і навіть назву одержало від

(14.07.2002

же

пісні В. Ілемського "Середина літа" на слова А Луценка, яку понесли по всій Україні і Європі

Причині ві­

відомі співачки із тріо бандуристок у складі

самих

туальності він не втрачає.

домі

неочікуваний ви­

АМамченко, С. Петренко, А Шутько. Яким ща­

ВіЧ'lутІІ баРВIІ БУЙНIІХ НІШ.

Свідченням цьому послу­

хід на проіжджу частину

сливим був на ньому поет, читав чудові вірші,

ЧарівнlНЇ пензf'ЛЬ АIlОIllОЛЯ

жать оперативні дані на­

та перехід вулиці в невс­

гляду за дорожнім рухом

тановленому місці. лактично-роз' яснюваль­

року. За цей період пра­

ної роботи на порушни­

цівниками відділення ДАІ ПДР,

в тому числі

144

грубих. ли

стративні

2400

резому стані,

у

водії позбавлені права

84

нетве­

керування

пору­

794

стягнення.

Зокрема міським судом

водії керува­

транспортом

Хочеться, щоб літературно-мистецьке свято "Середина літа", започатковане в Калиті, стало традиційним у нашому районі. Щоб цей захід був підтриманий ВАадними структурами. Мож­ ливий і бажаний варіант встаНОВАення районної літературно-мистецької премії ім. А Луценка.

ків накладаються адміні­

порушень

3389

МОГИАУ на кладовищі, вімали шану своєму по­ братиму і ПРОДОВЖИАИ розмову У Будинку куль­ тури. Були виконані пісні на слова Анатолія Лу­ ценка, прочитані вірші, присвячені поету.

Окрім постійної профі­

за сім місяців поточного

виявлено

без нашого незабутнього друга. 1\:lи відвідали його

транспортни­

за вживання алкоголю.

ХОДИ.

диться

гадати всім водіям та пі­

констатувати

правил дорожнього призводить

до

льно дотримуватися пра­

неприєм­

найголовніше

них. У цьому році на ву­

20

дорожнього

руху,

На "зимові квартири" дбайливі го­

бути взаємоввічливими і

ностей, інколи непоправ­

лицях міста скоєно

Що

до­

-

нас йОГО нема.

:З~\еmЯI1lЬСЯ gрузі

М"ЧОВІІМ gYXOM :!UВМІІ{Ю.

cepeg ліпщ

3і/1lf'РШ/l сліз блаКllIllНУ МIІ/1ІЬ,

!\ушо /)01"111() C/1lOI'OMICU

/

Ulllюgllть пісню ч,\>І чобра.

піснн, СУМОМ OlЮВllПЮ,

;\обром ноуіі :юБРILНIІI1Iz,.

Володимир МОСКВИЧ.

а біАУ ліАію, з пелюстків якої готу­ ЮТЬ ліки, так, щоб верхівка циБУАИ­ ни була не нижча

сподарі переселяють

пам'ята­

те. Не дно викопаної ямки посипте

діліть і пересадіть кущі півників. Дру­

"мешканців"

га половина :-іісяця

-

найкращий час

для АіліЙ. Викопані цибулини не мо­

своїх присадибних КВІТників.

У серпні треба пересаджувати ті

жна зберігати, їх висаджуйте негай­

коли помилок не прощає.

рослини, які цвіли навесні і до кінця

но. ЛіАії добре ростуть на родючому

липня. Починаючи з

рожньо-транспортних

Олександр еЛЛІНКО,.

см від рівня

3-4

rpYHТY, інакше вона ніколи не зацві­

ти, що дорога нікому ні­

ПРИГОД, в результаті яких

cepeg

ЛlІпнеВllй ранок в СlІніх росах

руху вил

у цвіті ЛІШ снується бgжілка, Це, певно, вкралася ПОМІІлка,

НА 113ИМОВІ КВАРТИРИ"

шоходам, що треба неухи­

факт, що недотримання

його віщlНЇ заповіт?

Некпюром ВJIlLВШIІСЯ сповна.

Діброву мрійну ОЖIІВ/lВ.

Ш[!l:1! шlШ)<ші'}

Наостанок хочеться на­

Як не прикро, але дово­

J-/a

25 -

ми засобами, із них

шення допустили пішо­

серце квітаМІІ ЖІІВІІМІІ

А '11ІМ Вlgповімо ЖІІВІ МІІ

пішоходів.

жартував. На жаль, цього разу свято проходило

J-/a

Лягас с,юво-gIlВОСВ1111,

Немов зоря, нам свіllllllllЬ gоля

банальним, але своєї ак­

-

КАЯИТІ"

Так називається літературно-мистецьке свято,

присвячене поету і художнику Анатолію Федо­

пригод вісім

вини

m

жменьку піску, посадіть циБУАИНУ, зверху знову засипте піском, а тоді вже rpYНToM. Перед садінням зламай­ те стебло,

злам при сипте попеАОМ.

На зиму вкрийте Аілії шаром АИСТЯ.

числа, по­

rpYНTi, у напівзатінку, але уlOжуть ро­

У серпні останній раз піДЖИВАЮ­

діліть кущики перв()цвіту, альпійсь­

СТИ Й на сонці. За тиждень до садін­

ють міндобривами ТРОЯНДИ, клемати­

кої айстри,

8-1 О

чоловік, а

державтоінспектор

ня лілій приготуйте для них ділянку.

си,

загинула.

міського відділення ДАІ,

(окрім карпатського), багаторічні во­

На

жини.

Найбільш поширеним ви­

старший

лошки. Пересаджуйте ввечері або за

попелу. Перекопайте rрунтіпосадіть

дом ДТП є наїзд на пішо-

лейтенант міліції.

похмурої ПОГОДИ, але поливайте обо­

цибулини лілії королівської на гли­

Андрій БАБИЧ,

в'язково. У серпні, хто не встиг, по-

бину, яка дорівнює трьом її висотам,

біОАОГ.

травмовано одна

23

людина

пересадіть дзвоники

1 м' внесіть 8-1 О

кг гною і

200

г

хризантеми,

• • • • • • ~ • • ~.~ • • • • • • • • • • g

І

IJtJJtl,тШВt3~ ...... .......<'.,.">: ... ' .' .

І

:>I~~Jt!J'1I ..........> І

·..і..

І І

І

..••.

>.' •..•

.

Славні наші запорожці по-

ранений січовик, скалічений

верталися з походів, де били

в КРИМУ. Ta~!, за переказаии,

царськи~! прислужникаи і

Запорожці перед застілля~1

бусурманів, скородили ребра виникло ~!iCTO Кривий Ріг.

І

: І

ІІІ

І

І

У церкві був напис "I\Іоли-

була завезена картопля.

І

І

ся, укривай нас чистим Тво-

Запорожці

кілогра-

ІІІ

І

ЇМ помислом і збав від всяко-

!'>ш картоплі засипали її у ча-

І

го зла". У вівтарі Січової це-

вунець, обливали теплою во-

І

18

ст. У Запоріжжя з Європи

брали

2

ркви лежало Євангеліє вагою

ДОЮ, поті!'>! чистили ЇЇ, щіткою

І

2 пуди і 28 фунтів чистого

відділяючи шкіру, поливали

І

срібла.

олією і сіллю,

Помолившись, козаки сіда-

І

ли ДО столів і пригощались

І 111 111

козацькою горілкою

око-

-

витою, питаючи у своїх чарок.

-

І І

Ти хто? Оковита І

А із чого ти? _ Із жита!

А звідки ти' Із неба l -Акудити?

111 111

І

- Куди треба l Їли козаки рибу з Дніпра,

111 111

традиційний куліш з пшона,

І.

галушки

з

мали в печі.

Перед боо! запорожці спі-

вали бойовий ~!арш:

борошна,

яке

одержували з жита, що сія-

І

Гей, ну-м, хлопці,

go

зброі!

НШl gОПО.чоже Святий Спас

І 111 111 І

і Пречиста Мати,

Bgpyre не юшрати!

І

І

із Запоріжжям стояли хутори. У ОДНОМУ з них жив по-

Микола БАРБОН, краєзнавець.

І

І

Турків звоювати!

Ой чи пан, чи пропав

І

І

-

І

1It • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1!!ІІ .н

О В Е

Ж И Т тя.

Броварськux

-

раіІонної 4ержавної a4MiHicmpauiї,

спіВЗАСНОВНИКИ:

колекmuв

pet.aKuiї газеmu, Броварські міська і раёlOнна

pat.U,

раёlOнна

t.ержаt.мінісmраuія.

CBit.oumBo реєсmраuію

ААРЕСА:

газета

V

міської та раіІонної ра4,

про t.ержавну

кl

N 259

ві!. 10. 12. 1997р. іН4екс 61285

РЕААКТОР

80ЛОАUМUР НЕБРАТ

В.КОВКІМ ',оварськвї

міської раа. ОrпAОШОЕ KOнкgpC

номічна, стаж роботи не менше 5 років, віком до 45 років, вміння користу­ ватися комп'ютером. Додаткова інформація щодо основних функціо­ нальних обов'язків, розмі­ ру та умов оплати праці надається управлінням економіки (кімн. 313). Заяви подавати не пізніше 16.09.03 р. за адресою: м. Бровари, вул. rarapiH{J, 15, кім­ ната 417. Тел. для до­ відок: 5-13-71.

07400,

()(}(і,"і .'Ііп/(/.

/1(1

чолові .. МlІкола,

та друзі.

соuіальнuх

До відома мешканців м. Бровари! Згідно з розпорядженням N2149 від 14.08.2003 року виконкому Броварсько'! місько'! ради з 21 серпня по 2 вересня 2003 року буде

~ Втрачене посвідчення "Ветеран праці" серії А IV N2 466198, видане 17.05.96 р. Броварським управлінням праці і соціального захисту населення на ім'я ТИМОШЕНКА Івана Прокоповича, вважати недійсним.

li!J Втрачений атестат про загальну се­ редню освіту серїI Ж N2 103626, виданий у червні 1975 року Заворицькою серед­ ньою школою на ім'я ОСАДЧОГО Воло­ димира Володимировича, вважати недій­ сним.

~ Втрачену колову печатку садівничо­ го товариства "Заліське" , вважати недій­ сною.

~ Втрачене свідоцтво про сплату єди­

ємницької діяльності

Нагадуємо про необхідність оплати заборго­ ваності за спожиту теплову енергію, що забез­ печить можливість своєчасного початку опалю­

-

фізичній особі

НІКІТІНУ Геннадію Юрійовичу, ідентифі­ каційний N2 2522711438, вважати недій­ сним.

вального сезону.

БПТМ.

ІЕРМІНОВО ПО"І&ЕН НА пocrlЙНУ РО&ОП ІОКАР

5 Р03РІДУ

Заробітна плата від

500

грн.

Звертатися за адресою~ с. Калинівка, ВАТ "Комбінат "Тепличний".

ПIДПРИЕМcrВУ НА РО&ОП ПО"І&НІ СПЕЦIAJIIClИ ІА УЧНІ

3 виrотовлеННI1

та MOHTa~y

метаnопnастикових та аnЮМIНIЄВИХ

конструкцій Тел.

3 досвідам роботи.

4-04-77; 6-92-22 (3 9.00 до 17.00).

4-23-26.

РеАакuія не заВЖАU nоt.іляє позuuію авторів.

BiAnoBiAa.:

автор.

на сторінках газетu.

За ЗМі~т рекламu віАповіt.альність несе рекламоt.авеuь.

Броварські районні державна ад­ міністрація та рада висловлюють

щирі співчуття заступнику голови ад­

міністраціl ЛУКАШЕВИЧУ Сергію Іва­ новичу та його дружині Галині Михай­ лівні з приводу тяжко'! втрати - смерті іхньої матері Софі'! Костянтинівни.

Колектив 3АТ "Броварська друка­ рня" висловлює щирі співчуття директору друкарні МАЗУР НаДЇI Ле­ онідівні з приводу тяжко'і втрати смерті їі сестри Любові Леонідівни.

НОМЕР НАБРАНО

2,

сільського ГОСПОАарства 4-02-92; промuсловості лuстів і масово'і роботu 4-04-81;

-

Володимира Андрійовича, вважати недій­ сним.

водорозбірних кранів.

пuтань,

Лuстування з чuтачамu

видане Броварським управлінням соціа­ льного захисту населення на ім'я ГУЗЯ

ного податку серїI А N2 22441 О від 19 гру­ дня 2002 року, видане суб'єкту підпри­

друк офсетний.

Обсяг

І ЗВЕРСТАНО у

Заступнuк реАактора: 4-21-34.

За точність вuклаАенux фактів

~ Втрачене посвідчення "Ветеран праці" АБ N2 552646 від 13.03.2001 року,

забезпечена цілодобово подача підігріто'і води мешканцям міста. При від''!зді з міста просимо перевірити стан

Кuївська 06л., м. Броварu, 6ульв. Незалежності,

РеАактор: 4-03-76.

бухгалтерія; прuuом оголошень

• • • •

-

'юнv ilнікOJIlI.

(!

донь .. а Віпорія, све .. руха, рідні

раДIІ Л. В. ГОРБАТЮК.

8іААілu: і

IIll1l1i

IIIl1 здОРО(і(l

з любов'ю

секретар

І

жеНИl\Ш по три пари. Поряд

І

запря-

-

Вимоги: громадянин України, освіта вища еко­

ли біля Січі. Землю орали волами,

Будь

Від і"ені Броварської

І І

111 111 111 111

круторогими

Душу хаil ,"ріс :ІІ()()СЬК(/ ()обf!ОIlIil, Ути\lН ІІІ' ШО!/

Вашим рідним.

на заміщення вакантної посади головного спеціаліста управління економіки (3 вакансїО.

Гей, Ну-.\!, хлопці, go зброї' ІІІ На герць погуляти, І слави зgобувапіИ'1І1 Ой чи пан, чи пропав 111

gвіч.і не в.чирати!

Ь'а.Ж'(/С\/о IIОС.\Іішок і11llедрої ()О.'lі,

11 11 І

Ой зіБРаАИСЯ орли

пісні ще .7)'1/(1.711.

благопо.l) ччя Ва\1 та

\1іської раДl1

u 1ІІ(;оіі, Х(llІІі

UJOCI1lH 11І0бі і .'/І()(!сЬКО,"О тепла.

здоров'я, щастя, добра,

І

І

gвічі не юшрати!

_ -

ІІІ І

хвилин три-

чайку рятувати! Славу зgобувати! Ой чи пан, чи пропав -

_

І

40

UJоб не раз

Бажаємо міцного

І

першу чарку пили над ~lОги-

скіЛЬКlI б ліl1l не .lІl1НУЛО, /щоб щедрою СОНЯЧН(І ()IJ.7Я БJ:rtiI.

народження.

І

лами полеглих у бою. Уже в

lЦоб Рl/()іл{/ ЖUI1lI1l/О.

з ювілейним днем

І

і на Січі в козацькій церкві

/іі() ЩllРО,"О серця ііl/Жl/Г. \Ю.·

ВОЛОШИНУ

І

що 15 серпня 2003 року на аукціоні було продано частину нежитлово­ го будинку площею 24,5 кв. м по вул. Гагаріна, 1-А. Ціна продажу 4491 грн. Переможець аукціону фізична особа.

із днем народження.

4

Наталію Павлівну

І

рубали польських шляхтичів, Св. Покрови молилися Богу.

раДІ І по в.О. X~

повідомляє,

Наталію Іванівну КОВАЛЬ

Броварської міської

І

ІІІ

Броварської міської ради

ЩllрО вітаємо

І

·• • • • • • :)І(.·ІВ .. . '.' '.

І

' <

жор­

Фонд комунального майна

І

..

гладіолуси,

КОМП'ЮТЕРНОМУ ИЕНТРl .НОВОГО жипя.

1 .<\.PYKOBaHUU аркуш.

ВіААруковано в ЗАТ "Броварська Арукарня·

1-------------1 управління у справах npecu з

Газета BUXO.<\.Uffib 17 квітня 1937 р.

Ь н і

в u х о А У

сереАа, субота.

та інформаuїі Київської оБЛАержа.<\.міністраиії.

:

Зам.

3049

Тираж 2070 прим.

#62 2003  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you