Page 1

СіБОТА

18 серпня

2001 р. N!! 62 (9263)

Виходить з

17 квітня 1937 року

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністраціІ 1111111111111111111111111111111111111111111118111111118ІJІ

]jМЛІІЩйШJ0fіШ:ІФ1:Q~~ШЧ:і;І

ІІ СТОАИQІ ..

..

І

І

І ЕВРОПЕИСhКИИ :

І

BИfARA

І

І

: І

Напруженим нидалося

І

1

нинішнс літо для кому-

1

І

нального піднрисмства

І

"КиївсІ,кий завод алюмі-

нісвих будівельних коне- І

1 І 1

трукцїі". Адже броварча-

ни беруп, активну участІ,

1

І

у спорудженні та рекон-

І

1

ІІІ

11

1 І

струкцїі

1шзначних об'-

сктів столиці України.

І

найбільш значущих лля

І

Звичайно, однією із І

киян та гостей міста є ре-

1

конструкція центраЛJ,ІІО-

І

-

І

лиці. Тут споруджено сучаСІІу будівлю Південно-

1

го залізничного вокзалу,

І

проведено комплекс ро-

І біт з удосконалення руху І І потягін та електроноїздів,

І

І

створення додаткових

1

І

зручностей для тисяч насажирів. Отож оздоблен-

І І

1 111111

ІІІ

І

ня

ІІОВОІ'О

вокзалу,

зок-

рема, вітражі, вікна, не-

нтиляційні решітки

-

111111

ІІІ!

І

1

снрава ру.к нраціиник~в

1

111111

заводу, яю ви1·отовили ІХ

І

ІІІ

з алюмінієвих сплавів і

змонтували. До речі, 110- І

lf'1 фарбовані ці вироби з1·і1111

ДІЮ із нрестижІІИМ ката-

І

ЛОІ'ОJ\1

І

1

RAL. Крім тоІ·о, м~ І

н ро вели

об ли цювальн1

І роботи ліфтових шахт, І І стель, балконів та голо- І І

1

вІюго входу до вокзалу.

~авершено реконстру~

І

І

кц1ю Севастопольськ01

І площі. Її головною нри- І І красою став склюшй ку- І І

1

пол нідземно1·о примі-

І

щення. Його виготовили

1

І

заводчани із застосував-

І

І

ням профілів із алюміні-

І

свих снлавів фасадних

І систем та спеціальнОІ'О І

1 І

І

скла.

І

Близько 800 кв. метрів вітражів із застосував-

І І

ням профілів фасадних

І систем, куди входять су- І І

часні вікна 65-ї серії та

І

1

тенлі двері із так званим

1

І

термомостом,

І

виІ·отови-

ли броварчани лля онов-

І леннн нлощі Незалежно- І

·1

1

сті.

І

Були й білш1 традицій-

1

І

ні замо13ленш1. Це три

І

111111

павільйони дм1 автовок-

ІІІ

залу у Видубичах: касо-

111 ІІІ!

І ве прИІчіщення, зал очі- І І

1 1 І

1 І

кування для пасажирів

І

та кафе.

І Віктор ДМУХ,

1

заступник директора КП

І

"Київський завод алюмініс-

вих будівельних І конструкІ(ій".

І

ІІІІІІІІІІІІІІІІІ8111111111111111111111111111111111111111111ІіІІІ

отримують пенсії. Наскільки мені відомо, діє програма "Турбота". Вона також підкрі-

час ІІО

ПрО ТІ

ЗМІІІИ,

ЩО

відбуваються в економічному, соціальному та куль·ІурноІ\rу жипі району. А ще повідомИв, що завдяки стабілізації вдаєть­ ся наповнювати бюджет, а це

ської сільської ради: - Моє життя пройшло на виду у людей, робила все мо­ жливе для відродження еко­

винлачувати пенсії понад 23 тисячам пенсіонерів району, реалізовувати різноманітні со­ ціальні програми, а також під­ тримувати бюджетну сферу - медицину, освіту, культу­ ру.

Наш кореспондент поспіл­ ми

з деякими учасника­

прийому.

ГО вечора майже ся техніка стоя­ ла

на машинно-

тракторному дворі. А nо-святковому одяmуті механізатори, шофери ремонтники, сnеціаліс­ ти аГрономічної та ін­ женерно-технічної служб, словом, всі ті, хто був nричетний до жнив, зібралися в кафе­ їдальні. Раз рм з ·ними був воістину народний сл yra, який і днював і ночував у полі, - кері­ вник

олена достатніми коштами. Нехай Бог їм у всьоІ\rу допо­ магає! Октябрь Іванович Хорліков, колишній завідуючий район­

номікиЛіток у повоєнні роки і пізніше. Мене радує, що біля керма влади району перебу­ вають люди, у котрих болить душа за все і всіх. Іхня квалі­ фікація, практичний, життє­ вий досвід спрямовуються на досягнення загального блага. І це вселяє впевненість у про­ довження змін на краще. Пе­ нсіонери Броварщини вчасно

у свою чергу дозволяє вчасно

кувався

ко

-

елин),

не

витримали

такого пекучого сонця.

ним німілом освіти: - Специфіка Броварського району полягає в тому, що він притягус до себе людей висо­ кокваліфікованих. Свого часу наш віміл освіти був учасни­ ком ВДНГ, отримував медалі. Я дуже задоволений тим, що наші наступники зуміли збе­ реrги і примножують всі наші

машини. Весь посівний матеріал доводимо до першого класу. Уже

у кожному колоску ми нараховували по 62 зе­ рен, але всі вони під­ горіли. Тому на цій 20гектарній площі озимої пшениці, де було посі­ яне елітне насіння і

довжує розповідь Ва­

своєчасно

силь Миколайович,

проведено

засипали

у

складське

приміщення 300 тонн високоякісного насін­ ня.

-

Крім того,

-

про­

-

Мщшла ГОМЕНЮК.

кукурудзи,

складних умовах доб­

яку виростили на пло­

росовісно попрацюва­

ласування

щі 520 гектарів. Части­ ну П буде згодовано тваринам восени, а бі­

льшість- закладено в траншеї. Кормавироб­ ничники

ли

1486

вже

припас­

тонн тюкова­

сіна, 1300 тонн високоякісного сінажу. Силосу буде щонайме­ нше 5000 тонн. Слоного

весь комплекс агроте­

плануємо

хнічних заходів, намо­ лотили по 41 центнеру

Миронівському інсти­ туті пшениці "Ми-

закупити

йону здобуватимуть знання, г01уватимуться до майбутньої професії. Вірю: з них вирос­ туть висококласні спеціалісти, і вони пам'ятатиІ\rуть тих лю­ дей, хто на початку третього тисячоліття подбав про них. Окрім слів подяки за бага­ торічну плідну працю, ветера­ нам на згадку було вручено ГОДИННИКИ, ЩОб ВОНИ відліко­ вували їм ще багато років жипя у добрі та здоров'ї. Учасники зустрічі щиро дя­ кували їі організаторам го­ ловам райдержадміністрації та районної ради Л.А. Вайефель­ ду та Л.В. Слободянюку за уваrу, можливість поспілкува­ тися між собою.

в

rосподарства

Петро

валися

в

очеретяних

заростях боліт, вони­ комбайнери, механіза­ тори, шофери, ні на хвилину

не

залишали

кермо закріплених за ними комбайна, трак­

тора чи автомобіля. Дружно, впевнено і на­ ІІолегливо збирали ви­ рощений урожай ран­ ніх зернових і зерно­ бобових культур. І ось труднощі поза­ ду. Підбито підсумки, відзначено передови­ ків. На круг зібрали в середньому по 30,4 центнера збіжжя, у тому числі озимі зер­ нові видали по 32,4 центнера на гектар.

Могли б мати бі­ льше,- розповідає го­ ловний агроном Василь Миколайович Кирій, - аби погодні умови не були такими капри­ зними. То тривалий час йшли заливні дощі. А потім, як тільки по­

-

чав

наливатися

колос,

вдариЛа спека. І навіть кращі сорти озимої пшениці, такі, як, при­ міром, "Циганка" (Ки­ ївського інституту І'е­ нетики і фізіології ро-

ровай батько Анатолій Борисович передає си­ нові Сергію, а той, у свою чергу, зі словами

ва Петру Федосійови­ чу.

На адресу трудівни­

пло­

сківським хліборобам за таку високу шану їх нелегкої, але почесної праці. У спекотні дні, коли навіть лелеки хо­

на ланах радгоспу.

Відрадно те, що у цьому році на збиран­ ні врожаю працювали династії хліборобів. Це зокрема, Анатолій Бо­ рисович та СерІ"іЙ Ада­ менки, Іван Андрійо­ вич Савченко та його син Іван. Пахучий ко­

директору господарст­

Мабуть, не один пе­ ресічний громадянин позаздрити

ли

вдячності передає його

Федосійович

ВОЛОХА

може

немає одного, не виста­

чає іншого, але всі школи го­

цей, де здібні діти всього ра­

спілкування ~ін ~оклад­ рОЗПОВІВ

добрі надбання. Сьогодні важ­

тові прийняти дітей першого вересня. Більше того, у Вели­ кійДимерці буде відкрито лі­

а також керівників сільсько­ господарських колективів. Під

своерідних воріт сто- І І

Марія Гаврилівна Лисенко, колишній директор радгоспу "Лі·rківський", І'Олова Рожнів-

Аронович Вайсфельд провів прийом колишніх працівників різних рівнів органів влади райвиконкому, сільських рад,

го залізничного вокзалу

І

1 -1

І

У РАМКАХ заходів, приуро­ чених до десятої річниці з дня проголошення Незалежності України, голова Броварської райдержадміністрації Леон ід

ків

полів прозвучали пісні, вірші про хліб, зерна,

хоч

за

сприят­

ливих

погодних

умов

могли б мати його на­ багато більше. Зерновий клин у го­ сподарстві

-

чималий.

Лише ранніх зернових і зернобобових було 1278 гектарів. У розпо­ рядженні хліборобів лише сім зернозбира­ льних комбайнів "Славутич" і шість ста­ реньких СК-5 "Нива". Найбільшого виробі­

тку досяг сімейний екі­ паж у складі комбайне­ ра Анатолія Борисови­

ча Адаменка із сином Сергієм. 720 тонн зер­ на

записали

вони

на

свій рахунок. Усе це збіжжя 11еревіз із поля на тік водій автомобі­ ля ЗІЛ-556 Микола Ко­ стянтинович Какун. - Тепер ми живемо турботами про майбу­ тній урожай, І'ОВО­ рить головний агроном

В.М. Кирій, який уже 25 років працює. Завершуємо скиртува­ ти солом'яну січку. А на очищених від жни­ вних

решток

полях

працюють орачі. Вони піднімають зяб, готу­ ють площі до сівби озимих. На току пра­ цюють зерноочисні

ронівську-67", в Одесь­

вом, зимівля худоби, як

кому іНСТИ1уті "Оде­ ську-267", "Вікторію".

завжди, тут буде теІІ­ лою і ситою.

Маємо першу репроду­ кцію "Поліської-90", яка нинішнього року дала по 36 центнерів на круг. Ми дуже вдячні керівникам СП "Дубів­ ське" і СП "Петрівсь­ ке" Таращанського ра­ йону, які торік поділи­ лися з нами відмінним насінням пивоварних сортів ячменю "Пеяс" і "Рональд". На

Галина ПОЛЯКОВА.

І\ИХ незначних площах

ми одержали по 37 центнерів зерна. Не секрет, що у ДПЗ "Плосківський" про

:чайбутні врожаї дба­ ють заздалегідь. Так і І\ього року. У кабінеті І'ОЛОВНОГО

агронома

Василя Кирія вже ле­ жать розрахунки під урожай 2002 року. За­ плановано на всій 1200 гектарній площі під озимі восени внести фосфорно-калійні доб­ рива, які забезпечать добру зимівлю росли­ нам. Сіяти озимі зер­ нові будуть 15-20 вере­ сня. Це найкращі агротехнічні строки. У ці дні механізато­ ри завершують підго­ товку комбайнів до си-

Коли верстався но­ мер, до редакції надій­ шов лист від сільсько­

го rолови Антоніни Петрівни ТЕПЛЮК, котра була учасником свята "обжинок" у ДПЗ "Плосківський". Ось що вона пише:

"Добрий вечір, люди!

про рідне село, що їх виконали учасники ху­

дожньої самодіяль­ ності ПлосківськоІ'О

будинку культури. Не підводили своїх батьків ви11ускники і учні Плоскі вс ької ЗОШ І-ІІІ ступенів, для яких

ці

жнива

були

першими.

А на занершення ве­ чора директор ДПЗ

"Плосківський"

П.Ф.

Волоха та голова проф­ кому нашоІ·о господар­

Добрий вечір нині! За Пf)ацю, за славу Нашій Украіні.

ства В.П. Шкарупіло приІ'Остили всіх прису­ тніх духмяним корова­

Такими словами роз-

єм.

почалось традиційне

свято "Хвала рукам, що пахнуть хлібом!" у Плоскому. Адже це підсумок роботи на­ ших плосківчан-хлjбо­

З

щирими

вдячності

комбайнери до праців­ ників їдальні, яку очо­ лює В.С. Міняйло, за їх невтомні руки, що ко­

робін. Обжинки-2001. Славно попрацювали вони, щоб за короткий час зібрати хороший

жного

урожай зернових. І це чудовий подарунок трудівників до славної дати 10-ї річниці Неза­ лежності України. З вуст директора ДПЗ "Плоскінський" ПФ. Волохи прозвуча­

ється.

ли

слова

11одяки

лю­

дям, які в надзвичайно

словами

звернулися

дня

готували

смачні обіди. Жнива завершено. Але робота не закінчу­

Тож у перемень свя­ ткування 10-ї річниці Незалежності України хочу побажати всім плоскінчанам міцного З,!\оров'я, миру, злаго­

ди в сім'ях, успіхів у праці на благо нашої рідної України".


N962(9263) ПОНЕДІЛОК

20

серпня

УТ-1 ТРК «ЕРА» ПРЕДСТАВ­ ЛЯЄ. «Доброго ранку.

6.05

Укра·Іно!j)

8. 55 В1чн1 істини 9.00 «7 ДНІВ» 10.00 Концерт популярних естрадних виконавцІв

10.55 ЛюбІть УкраІну' 11.00 УТН -«РаНОК» 11.15 Погода 11.20 «Сnадкоємцям

на па­

м'ять••

11.45

Ретроспектива на Пер­

шому Національному.

Група «Соколи" 12.20 ЛюбІть Украіну 12.25 Діф «ТаєммИЦІ Києво­ ПечерськоІ лаври" 1З.О5 «Сnадкоємцям на па-

м'ять''· 1З.1 О Погода 1З.15 Закон є закон 14.55 «Сnадкоємцям на па-

м'ять''·

15.00 15.15 15.20

УТН- «Д6НЬ» Погода «Таланти твоі. Украі­

но!•>

16.05 Надзвичайна ситуація 16.40 ТелевізІйна служба ~

«Милосердя" Урочисте завершення ІІІ ВсесвІтнього форуму

17.00

укра·ІНЦІв. ТрансляцІЯ з

Нацюнального палацу

«УкраІна". У перерві: УТН -«ВечІр" Погода 19.00 «Саме Той» 19.25 Бізнес-простір 20.00 «Телефортуна" 20.40 ВечІрня казка 20.55 Любіть Украіну. Анонс 21.00 УТН- «Панорама» 21.40 Питання дня 21 .45 СвІт спорту 22.00 Погода 22 05 «Сnадкоємцям на па­ м'ятьн

22.1 О

Щоденник ІІІ В сес в. форуму укршнllІВ

22.ЗО «Футбол як футбол" 2З.1 О ФІнал мІжнародного кокурса

«Міс

туризм

Інтернешнл»

00.10 Погода ОО. 15 ЛюбІть УкраІну' УТ-2

7.00 «Прихована камера» 7.35 Х/Ф «Батьки 1дІди» 9.05 Т/с «Професюнали", 10.З0 «ХІТ року»

10.35 І що в упакоВЦІ? 10.45 В/Ф «Кредо» з циклу «Десять крокІв до світла»

11.35

Х/Ф «ГетьмансьКІ клей­

ноди"

13.20

Концерт заслуженого

буковинського ансамблю піснІ і танцю Украіни

14.00 Перерва 16.00 Т/с «Район Сансет» 16.50 «Фонтан-клуб» 17.1 О Т ;с «Великий кайф» 18.00 Програма «Імперія кіно'' представляє. К. Рівз у Х/ф «ПІСЛЯ вечІрКИ»

19.30 тсн 19 50 «ТСН. П~оспорТ» 20.00 Телегра "О. щасливчик!,,

20.50 Х/ф «Вусатий НЯНЬ» 22.15 Д/с «КримІнальна кра­ їна••. «Оnерація «Пастка))

22 45 ТелевІзІйна патрульна служба «СитуацІЯ» 23.00 тсн 23.20 Т/с «Швидка допомо­ га», 105 с УТ-З

14.05 За ки·Івським часом 14.15 Т jc «ЛуІза Фернанда» 15 05 Діф «Десять крою в до СВІТЛа•·. цКреДО 1>

15.35 Т/с «Індаба», 1 с. 16.05 «На ранковому прииuм;.

16.40 т;с «ЛуІза Фернанда» 17 30 За КИІВСЬКИМ ЧаСОМ 18 ОО Новини 18.1 О Т ;с 'МарІя Селесте" 19 ОО «Чекай на мене» 20 00 ·ПОдРОбИЦІ»- «Час" 20 45 Інтерспорт 20.55 Погода 21 ОО Х/Ф . rато· 22 45 Т;с «СекретнІ матерІали.,

23.35 23.50 23.55

«ПОдРОбИЦІ» Погода

Б. Ланкастер 1Д. Сан­ да в х/Ф «Шлях терору" ТЕТ

МультфІльми «Розваги для вас" Християнська програма СТН-тижневик «Чорний квадрат» Закон є закон 9.З5 «МодеЛІ<> 10.15 Х/ф «Повернення Ба-

7.05 7 З5 8.00 8.30 9.00 9.30

терфляй»

«Влада факту» Закон є закон «За лаштунками" 1З.20 Мультфільм 1З.45 Закон є закон 14.00 Правосл. календар 14.10 •З коментарями 1

12.00 12.25 12.40

без ... "

14.20 14.50

Парламентський вісник Х/Ф «ОстаннІй з вели­

ких КОрОЛІВ>>

16.ЗО Мультфільм 16.40 «Тема з варІаЦІЯМИ». Е. Вірсаладзе

17.30 «ІМ'Я» 18.00 «Таємниці' скандали» 18.30 «Палацеві таємницІ» 19.00 Т/с «СкаженІ гроші» 20.00 «Таємниці портретне-

18.08

го фойє»

20.ЗО стн 20.45 ки·,вські ділові новини 21.00 «Розваги для вас» 21.З0 «Вісті ТИЖНЯ» 22.ЗО стн 22.45 Киівські дІловІ н,овини 22.55 «Сnортивний харак-

19.15 «Вікна. Столиця» 19.25 Т/с «Антонелла" 19.50 «Вікна. НОВИНИ» 20.20 Е. Робертс у Х/ф «Вря­ тований СВІТЛОМ>>

«Вікна. Бізнес» Дж. Пантоліано, С. Шепард у х;ф «Останнє

22.00 22.20

тер»

10.05 10.20 10.25 1О.З5

«Джек

7 КАНАЛ «КазкалірникаСашка» «Глобальні поради» Музика на ТVГ «Шоу самотнього хо-

00.05 «ВІкна. КримІнал» 00.15 «Вікна. Спорт» 00.45 «BIZ- ТУ» 1 .15 Астрологічний прогноз

«КалейдОСКОП»

ІСТV 6.00 Муз. ранок 7.00 «Перехрестя» 7.ЗО Погода 7 .З5 МультфІльми 8.20 М/с «НевгамовнІ» 8.45 М/с <.Сучасне життя Ракка''

9.10 Tjc «Квантовий стрибок" 10 ОО, 11 ОО. 12 ОО, 1З ОО, 14.00, 15.00, 18 ОО «Фак­ ти'' ГарячІ новини 10.01 Т/с «Мtлагрос», 47 с. 10.50 т;с «Милий ворог» 11.40 ,.у робочий полудень". Ретромузика за вашими листами

Л. Федосєєва-Шукши­ на, О. Єфремов у хjф «Шофер на один рейс» 14.15 ,у робочий полудень». Ретромузика за вашими

11.55

листами

Х/Ф «До початку часів» 15.З5 МультфІльми 15.45 М/с «Ква-ква гвардІя» 16.1 О м;с «Нові пригоди

14.30

ГНОМІВ>>

16.З5 М/с «НевгамовнІ» 17.00 М/с «А 1 СправжнІ мон­ стри•'

17.ЗО Т/с«Чибоішсятитем­ ряви?'' 17.55 Т/с «Квантовий стри-

бок''

18.45 «Факти» 19 ОО Х/Ф «Завдання: Берлін» 20.45 «Факти» 21.05 Погода 21.1 О Х/Ф «Сила одного" 2З.15 «Факти». Підсумковий випуск

2З.ЗО «Факти». Докладно 2З.45 Спорт 2З.55 Погода 00.00 «Плюс/МІнус". ЕкономІчний ВІСНИК

00 10 Х/ф «КВІТИ зла» 1.40 «РОСІЙСЬКі ГірКИ» 1.50 Хrт-парад «Гаряча сімка» НОВИЙ КАНАЛ 6.ЗО Репортер 6.З5 ПІДЙОМ 7.00 М/с «Бриwе каченя» 7.25 ПІДЙОМ 7 .ЗО Репортер 7 З5 ПІДЙОМ

7.45 "Телепузики" 8.10 ПІДЙОМ 8.ЗО Репортер 8.З5 ПІДЙОМ 8.40 М/с «Ну, постривай'" 8.50 ПІДЙОМ 9.00 Киівський репортер 9 05 ПІДЙОМ 9.15 Т/с «Грозові каменІ 11» 9.40 Tjc «Во'Ін у часі", 8 с. 1О.ЗО «Тетянин полудень» 11 ОО Аншлаг' Аншлаг' 12.10 Х/Ф «Сnрава «строкатих>,

14.00 14.10 14.15 15.50 16.00 16.25 16.55 17.20 17.50

Репортер Дом. фітнес «Хауз фіт» Х/Ф «Король повітря»

МультфІльм М/с «Мишеня Лапич» М/с «Норман Нормал» Т/с «БІле ІКЛО», 16 с. «Новий елемент» Т/с «СІмнадцять мит-

тєвостей весни».

1 1 с.

19.00 Репортер 19.25 Погода 19.З5 Т/с «Нова жертва» 20.25 Х/Ф «Бармен з «Золотого якоря»

21.55 22.15 22.25

Репортер Погода Х/Ф «Ейр Америка» СТБ

7.00 Прогноз погоди 7.05 АстролоГІчний прогноз 7.10 «ВІZ-ТУ" 9.05 Tjc «Антонелла», 148 с. 10.25 «ВІZ-ТУ» 12.10 Футбол. Суперкубок ІспанІ·І.

«Сарагоса»

«Реал Мадрид" «ВІкна. Новини» 14.З5 «ВІZ-ТУ» 16.00 Т/с •Манекенниці в раю•, 1З с. 17.00 «ВІZ-ТУ» 17.40 «ВІZ-ТУ» 18.ЗО «Вікна. Кримінал» 18.40 Т/с ,днтонелла»

14.00

Т/с «Курортний роман''· «Школа виживання»

00.00 •Подробиці» 00.15 Погода 00.20 Х/ф •Шлях терору» ТЕТ

21 СЕРПНЯ УТ-1 ТРК «ЕРА» ПРЕДСТАВ­ ЛЯЄ. «Доброго ранку,

6.05

Музика на ТVГ

«Добрі НОВИНИ» 12.ЗО Новини Європи 17.20 «ДобрІ НОВИНИ» 17.ЗО «Яхад" - разом» 18.00 ГрацІ! ВІД «ГравІСУ» 18.40 "Тому що я жінка» «Право на безпеку» 19.1 О Телеурок німецько·, мови «AIIes Gttte 1», 11 вип. 19.ЗО «М-стиль» 20 20 «Заглянь у майбутнє» 20.ЗО «Саме Той» про себе 21 оо сп 21.15 «Казка лірника Сашка» 21.25 «ГлобальнІ поради" 21.ЗО Концерт «Бульвару»6 РОКІВ», 2 Ч. 2З.1 О Музика на ТVГ

тя"

ВІВТОРОК

лостяка»

11.10 11.15 12.20

Новини Т/с «МарІя Селесте» Т/с «ЗОЯ» «ПОдРОбИЦІ»- «ЧаС» Інтерспорт Погода Х/Ф «Більше, нІж жит­

22.40

СЛОВО»

2З.10 Х/Ф Лессістер•'

18.00 18.10 19.00 20.00 20.45 20.55 21.00

Україно!''

8.55 ВІчні істини 9. 20 Футбол як футбол 1О. ОО Любіть Украіну' 10.05 д/Ф «Батурін -

сто­ лиця гетьмана Івана Ма­ зепи>>

10.30 «Бути ЖІНКОЮ» 10.55 Любіть Украіну' 11.00 УТН - «РанОК» 11.15 Погода 11.20 «Сnадкоємцям

на па-

м'ять)).

«Пригорща" СnІває І. Попович 1З.15 «Сnадкоємцям на па-

11.25 12.45

м'ять''·

1З.20 1З.25 14.55

Погода

Закон є закон «Сnадкоємцям на па-

м'ять''· УТН- «День»

15.00 15.15 15.40

Погода В/Ф «ХерсонсьКІ за­

мальовки,,

16.З5 В/Ф «Свою Укра·Іну любІть. ВІчна заповідь» 17.00 "Таланти тво'І, Укра'І­

но!'' В/Ф «З коханням до

17.20

КИ.ІВЩИНИ»

Закон є закон УТН - «Вечір» Погода І що в упакуваннІ? «Саме Той» «Сnадкоємцям на па-

17.55 18 ОО 1815 18.20 18.25 18.50

м'ять''·

19.00 Любіть УкраІну 19.10 «Обличчя свободи». І. Миколайчук

Третій квалІфІкаційний раунд. «Динамо» (Ки.Ів,

-

«Стяуа» (Ру­

мунІя, Бухарест) 21.50 УТН- «Панорама» 22.20 Світ спорту 22.З5 Погода 22.40 «Сnадкоємцям на па­ м'ять>>.

Щоденник ІІІ Все­

22 45

свІтнього форуму украі­ НЦІВ

2З.О5 Гала-концертучасників

ОО

фестив. Сан-Ремо, 1 ч. 05 Щоденник фестивалю

«Оксамитовий сезон», 5в. 00.20 Погода 00.25 Любіть Украіну УТ-2

7.00 «СитуацІЯ» 7 15 ТСН 7.40 Х/ф •Після вечірки» 9.10 Телегра «0, щасливчик'" 1О.ЗО «Хіт року» 1О.З5 І що в упакуванні? 10.45 В/Ф «Творці крилатих машин» із циклу «Десять КРОКІВ ДО СВІТЛа»

Муз. фільм «Хлопці,

11.40

весело'І1>> 12.ЗО «Перехрестя»

«Обранці муз». Нар. арт. Украіни Б. Сташків. «Край РідНИЙ'», 1 Ч. 1З.45 «БуднІ»

20

14.00 Перерва 16.00 Т/с «Район Сансет» 16.50 Т/с «Великий кайф» 17.40 Т/с «Серця трьох», 1 с. 18.З5 Т jc ВІДЬМИ»,

«Всі жінки 10 С.

19.ЗО тсн 19.50 «ТСН. Проспорт» 20.00 Т/с «КрІт", 7 с 21.05 Програма «ІмперІя кІно" представляє. Х/Ф <<Неnереможний загін'' 22.45 Діф «МІй Шевченко» 2З.15 Телевізійна патрульна служба «Ситуація» 2З.ЗО тсн 2З.50 Tjc «Швидка допомо­ га". 106 с. ОО,

18.20 «СВІТ. Укра'1на. 18.40 •Храм іІ ЖИТТЯ».

Киів» Л. Ско-

рик

Х/Ф «Кам'яний хрест" Веч 1рня казка стн «Розваги для вас» «ВІСТР• ··Команда + 1V» 22.ЗО Фестиваль укра·Інсько­ го КІНО. Х/Ф «ТуПИК» 2З.55 «Гуморина в Голохвас­

19.00 20.20 20.30 21. ОО 21 ЗО 22. ОО

ТОВР•,

1 Ч.

7 КАНАЛ 9.05 ГрацІІ ВІД «Гравісу» 9.ЗО Вистава «Прекрасний пензлик''

«Приватна справа» з О. Мариніноі 11.20 «Саме Той» про себе 11.50 «Доживемо до по­ недrлка•'

Телеканал «Тиждень". Т/комп. «Німецька хвиля" 17.20 «Добрі НОВИНИ» 17.30 «Шлягер" представ-

12.40

ляє

... "

«Заглянь у майбутнє» Програма УХРТ «Стимул» «Штрихи до портрета» «Заглянь у майбутнє» «Добрі НОВИНИ» Новини Європи СІТ «Казка лірника Сашка» «Глобальні поради» Торгінформ «Заглянь у майбутнє» «Престиж» «Все про податки» 22.ЗО Програма УХРТ 2З.ОО Молодіжний канал «М»

18.20 18.30 19.00 19.35 19.45 20.20 20.30 21.00 21.15 21.25 21.30 21.50 22.00 22.15

ІСТV

6.00 Муз. ранок 7.00 «Факти» 7.02 Погода 7.05 ХІт-парад «Гаряча сімка» 7 15 М/Ф «Черепашки-

8 ОО, 9 ОО, 12

7.45 <<РосійськІ гіркИ>> 8 ОО, 9 ОО, 11 ОО, 12 ОО, 1З.ОО, 14 ОО, 15 ОО, 18.00 «Факти». ГарячІ новини

8.02 Погода 8.05 Мультфільми 8.20 М/с «Невгамовні» 8.45 М/с «А' Справжні монстри"

9.10 Т/с «Квантовий стрибок» 10.00 Т/с «Милагрос», 48 с. 10.45 Т/с «Милий ворог» 11.40 «В робочий полудень». Ретромузика за вашими листами

11.55

Ю. Яковлєву хjф «На

ПІДМОСТКаХ СЦ8НИ>>

1З.25 «В робочий полудень». Ретромузика за вашими листами

1З.40 Х/ф «Завдання: БерлІн» 15.25 Мультфільми 15.45 М/с «Динозаврики» 16 1О М/с «Черепашкинrндзя»

УТ-З

7

1З.30 ХХ століття. Обране «Джаз-степ-танцкласс!•' 14.55 Закон є закон 15.10 МультфІльм 15.З5 «Земля і небо Києва» 16.15 Закон є закон 16.ЗО стн 16.50 «Все про податки» 17.10 Телепрес-клуб 18.00 «МІСЬКі НОВИНИ»

14 25

НІНДЗЯ>>

«Модний час»

12.00

зька>>

10.40

19.45 ЛюбІть Укра·Іну. Анонс 19.55 Футбол. ЛІга чемпюнів. Укра·Іна)

МультфИlьм «ВІСТІ ТИЖНі» Християнська програма 8.ЗО стн 9.00 Т/с «І завтра кохання» 9.ЗО Православний календар 9.З5 «Сnоживач» 945 «ТОК» 1О. 05 «Сnортивний характер» 10.20 ЕкономІчний ВІСНИК 10.50 «КИ.ІВ класичний» 11.15 Х/Ф «КанІкули Петрова 1 Васєчкіна», 1 с. 12.ЗО Закон є закон 12.50 «Познайомимося збли­

7.00 7.10 8.00

ОО Нови-

ни

7 05, 9.05 Погода 7.1 О «Сміхопанорама» 7.50 «Родина вІДАда Я» 8.10 Tjc «Рятувальний патруль <<Гаваї»

9.15 Х/Ф «СамотнІй автобус ПІД ДОЩеМ»

Мультфільм «УІкенд» з І. ЗІнченко «Поле чудес» Інтерспорт Т jc «Даллас» За ки'Івським часом 1З.15 Т/с «f.lуізаФернанда» 14.00 «Хіт-базар» 14.З5 У храмі Фармаце·І 14.45 До 10-і річницІ Незалежності УкраІни. д/Ф •Десять кроків до світла» «УкраїнськІ роси'' 15.15 «Інтер'єр» 15.ЗО Духов.купол УкраІни 16.00 «Недільні зустрічі»

10.25 1О.З5 11.05 12.1 О 12.15 1З.О5

16.З5

Mjc «Невгамовні»

17 .ОО

М/с •Сучасне життя РОККО>> 17 25 Т jc «Чи боішся ти тем­ ряви?" 17.55 Т/с •КвантовиИ стри­ бок» 18.45 «Факти» 19.00 Х/Ф «ПринесІть мені голову Мев1с ДевІС» 20 45 «Факти» 21 05 Погода 21 1О Ф. Загаріно в хjф «Ае-

робос 2" 22 40 «ФакТИ» 22 55 «Факти". Докладно 2З.10 Спорт 2З.20 Погода 2З 25 Економічний ВІсник 2З.40 Х/Ф «На nІДмостках сцени»

1.00 «РОСІЙСЬКІ ГІРКИ» 1.10 ХІт-парад «Гаряча СІМКа» 1. 20 Музика ночі НОВИЙ КАНАЛ

16.40 Т/с «Лу'tза Фернанда"

6 ЗО Репортер

17.ЗО За киівським часом

б.З5 ПІДЙОМ

М/с «Пуччіні» Підйом 7.ЗО Репортер 7.З5 ПІДЙОМ 7.45 «Телепузики» 8.10 ПІДЙОМ 8.ЗО Репортер 8.З5 ПІДЙОМ 8.40 М/с «Ну, постривай'" 8.50 Підйом 9.00 КИІВСЬКИЙ реnортер 9.05 Підйом 9.20 Т/с «ГрозовІ каменІ 11» 9.45 Т/с «Во-Ін у часу", 9 с. 10.З5 «Тетянин полудень" 11 05 Х/Ф •Особисте щастя" 12.20 Х/Ф «Плюмбум, або Небезпечна гра» 14.00 Репортер 14.10 ДомашнІй фітнесе «Хауз фіт» 14.15 Х/Ф «Бармен ІЗ «Золо-

7.00 7.25

того якоря"

УТ-2

7.00 7.10 7.ЗО

загін''

Національноі прем,·," з циклу «Десять кроків до СВІТЛа»

рою в потому»

22 .ОО 22.20

Репортер Погода 22.ЗО Х/Ф «Непрощенна» 00.1 О Посміхніться, вас знімають' 00. З5 Зона НОЧІ 2.20 Х/Ф «Плюмбум, або Не­ безпечна гра» З 50 Х/Ф «Непрощенна» 5 20 Т/с «СІмнадцять миттє­

12

с.

Сільська година ВІсник податково'І служби Укра·Іни 1З.45 «БудНІ» 14.00 Перерва 16.00 Т jc «Район Сан сет» 16.50 Т jc «Великий кайф» 17.40 Т/с «Серця трьох», 2 с. 18.З5 Т /С «ВСІ ЖІНКИ -

СВІТЛОМн

«Ви практично здоровІ» 1з.1о «ВІz-ТУ" 14.00 «Вікна. НОВИНИ» 14.З5 «ВІZ-ТУ" 16.00 Т Іс «Манекенниці в

12.05

раю», 14с.

«ВІZ-ТУ»

«ВІZ-ТУ» 18.ЗО «ВІкна. Кримінал»

Спорт. Погода Ш Коннері в х/Ф «Інша

20.20

людина>'

22.00 «Вікна. Бізнес• 22.20 Х/Ф Т. Xynepa «Сnонтанне загоряння''

00.10 «ВІкна. КримІнал» 00.20 «ВІZ-ТУ» 1.00 АстролоГІчний прогноз СЕРЕДА

22 серпня УТ-1 но!»

ВіЧНІ ІСТИНИ КласІк-прем'єр. Серж Лифар 9.45 «СвІт поезІ.І». В. Стус 10.10 «Не всІ так погано ... » 10.40 Всеукраtнський фести-

8.55 9.15

валь сучасно"І піснІ «Моло­

да Галичина",

1 ч. УрочистостІ у Верхов­ 10-·,

РадІ з нагоди

річниці Незалежності.

12.20

«Сnадкоємцям на па-

м'ять».

Погода 12.ЗО Закон є закон 14.З5 «Сnадкоємцям на па-

12.25

м'ять''·

14.40 14 55 15.00

УТН

«День"

-

Погода

Вручення нагород у МаріІнскому палаці 16.З5 В/Ф «Перший Прези­ дент УкраІни"

17.10 ЛюбtтьУкраІну 1 17.20 «Десять крокІв світла"

до В/Ф «Хай свІт

впізнає Укра·Іну»

17.55 Закон є закон 18.00 УТН- «ВечІр» · 8.15 Погода ,8.20 «Саме ТІ ·'" 18.45 «Сnадк<,•:мцям

на па­

м'ять>>.

19.00

«Обличчя свободи»

Дзюба Енергетичне поле Любіть УкраІну І що в упаковці? Експосвіт Укрспортлото Вечірня казка ЛКJбІть УкраІну. Анонс УТН - "Панорама» Футбол. ЛІга чемпіонів.

19.30 19.55 20.00 20.15 20.40 20.45 20.55 21. ОО 21.25

ТретІй квалІфІкацІйний раунд. «БоруссІЯ» (Дорт­ мунд, ГермаНІЯ)

-

УТ-З

7

ОО,

8 ОО, 9 ОО, 12.00

Нови-

7 05, 9.05 Погода 7.10 «Прокинься і співай'" 8. 1О Т jc «Рятувальний пат­ руль аГава·І>>

9.15 Х/Ф •Самотній автобус Під дощем"

М/Ф

10.25

«Як

козаки

«Супутник «Планети Здоров'я" 11.10 Х/ф «Кохання у ви-

10.40

гнаннІ''

12.1 О 12.15 1З.05

Інтерспорт т;с «Даллас» За КИІВСЬКИМ часом 1З.15 Т/с «Лу'ІзаФернанда» 14.00 Діф «ДеСЯТЬ КрОКІВ ДО світла" «Творці крилатих МаШИН>>

«Ша­

хтар>>

(Донецьк, Укра1на). В перерві:

СвІт спорту 2З. 20 «Сnадкоємцям на па­

м'ять''· 2З.25 Щоденник ІІІ Все­ свІтнього форуму укра-І­ нцІв

2З.45 Гала-концерт учасників фестив. Сан-Ремо, 2 ч. 00.45 Погода ОО. 50 Любіть УкраІну'

ІСТV б. ОО Муз. ранок 7.00 «Факти» 7.02 Погода 7.05 Хіт-парад «Гаряча СІМка» 7.15 М/с •Черепашкинtндзя'>

7 45 «РосіЙСЬКІ ГІРКИ» 8 ОО, 11 ОО, 12 ОО, 1З.ОО, 14.00, 18.00 «Факти». Га­

14.ЗО Т/с «Індаба», 2 с. «Домашній лікар» «Ки.Ів діловий» Ще раз про ожиріння в мед. центрі «Довіра» 16.05 «Люди І ДОЛІ». До 10-·1 річниці НезалежностІ

16.40 Т jc «Лу'Іза Фернанда» 17.ЗО За ки·Івським часом 18.00 Новини 18.1 О Т jc •Земля кохання» 19.00 Т /С «ЗОЯ» 19.55 Суперлото 20.00 •Подробиці»- •Час» 20.45 Інтерспорт 20.55 Погода 21.00 Л. Пригунов у Х/ф •ПострІл у спину»

«Клуб «Золотий гусак» 2З.25 •Подробиці» 2З.40 Погода 2З.45 Х/Ф «Калігула 1 Мес­

22.40

ТЕТ Мультфільм «ВІсТі» Християнська програма 8.ЗО стн 9.00 Tjc «І завтра кохання» 9.ЗО Спортивна програма "Команда + ТУ» 10.00 Закон є закон 10.20 «Украt'нський пацІєнт" 10.45 Закон є закон 11.05 Х/Ф «Тупик» 12.40 «Моделі» 1З.15 «МаГІЯ КІНО» 1ЗАО Закон є закон 14.00 Правосл. календар 14.05 «Бард-салон» з Тризубим Стасом 14.ЗО «Чорний квадРат" 15.00 «З коментарями 1 без ... >> 15.10 Х/Ф «Кам'яний хрест» 16.ЗО «СТОЛІТТЯ РОСІЙСЬКОГО

7.00 7 .ЗО 8.00

музею»

МультфІльм «Я- пам'ятник Соб''" М. ТараторКІн

17.00 17.10

«Золота Фортуна» Т/С «СкаженІ ГРОШІ» «За лаштунками» 20.ЗО стн 20.45 Киівсью діЛОВІ новини 21.00 «Розваги для вас» 21.ЗО «Вісті» 22.00 «ВІТраЖІ» 22.ЗО СТН 22.45 ки·Івські дІЛОВІ новини 22.55 Х/Ф «ДВІ закохані

18.00 19.00 20.00

ДІВЧИНИ>>

00.25 Молод. телеслужба КАНАЛ «Казка ЛІрника Сашка»

7

10.05 10.20 «ГлобальнІ поради"

Т/с «Я люблю його,

мама!>>,

7

с.

11.ЗО «Моя зірка»

12.15 «Калейдоскоn» 12.20 Музика на ТVГ 17.00 Т/с «Я люблю його, мама!», 11 с. 18.00 Вtтальня мовлення. Урок 20-й 18.ЗО Молодіжна телевізійна служба 19.00 «Один на один з ... » 20.00 «ХіТ-НОВИНИ» 20.50 «Добрі НОВИНИ» 21.00 СІТ 21.15 «КазкалірникаСашка» 21.25 «Глобальні поради» 21.З0 «Бути ЖІНКОЮ»

21.55 «Моя зірка" 22.25 Концерт «Бульвару»-

10.00

Погода Мультфільми М/С «НевГаМОВНІ» м;с "дІ СправЖНІ монс-

три))

9.1 О Т jc «Квантовий стрибок» 10.00 Т/с «Мілагрос", 49 с. 10.45 Т ;с «Милий ворог» 11.40 "у робочий полудень». Ретромузика за вашими листами

11.55

Х/Ф «Бризки шампан­

ського>'

1З.З5 ,у робочий полудень». Ретромузика за вашими листами

1З.50 Х/Ф «Принесіть мені голову Мевіс Девіс» 15.00 Мультфільми 15.45 М/с «Динозаври ки» 16.10 М/с •ЧерепашкиНІндзя»

16.З5 М/с «НевгамовнІ» 17 .ОО М/с «Сучасне життя Ракка»

•Чи бо'Ішся ти тем­ ряви?" Т/с «Квантовий стри-

17.55

бок>'

18.45 «Факти» 1.9 ОО Х/Ф «Обдурювання» 20.45 «ФакТИ» 21.05 Погода 21.10 Х/Ф «Небезпечне серце>>

«Факти» 2З ОО «Факти". Докладно 2З 15 Спорт

22.45

2З.25 Погода

2З.З0

«Плюс/МІНУС". Еко­

НОМІЧНИЙ ВІСНИК

2З.40 Х/Ф «Бризки шампан­ ського>'

1.15

ХІт-парад «РосійськІ

«РосійськІ гірки» 1.З5 Музика НОЧІ

1.25

НОВИЙ КАНАЛ 6.ЗО Репортер 6 35 ПІДЙОМ 7.00 М/с «ПуччІНІ» 7.25 Підйом 7.ЗО Репортер 7.З5 ПІДЙОМ

7.45 "Телепузики" 8.10 ПІДЙОМ 8.ЗО Репортер 8.З5 Підйом 8.40 М/с «Ну, постривай'• 8.50 ПІДЙОМ 9.00 Киівський репортер 9.05 ПІДЙОМ 9.15 Т/с «Грозові каменІ 11» 9.45 Т/с «Во'tн у часі», 10 с. 10.З5 «Тетянин полудень» 11.05 Х/Ф •Жінки, яким повезло>>,

12.25 14.00 14.10 14.20

1 с.

Х/Ф «Жорстокість» Репортер Дом. фітнес •Хауз фІТ» Х/ф «Якось двадцять

рОКІВ ПОТОМУ»

15.З5 Мультфільм 16.1 О М/с «Норман Нар мал» 16.40 Т/с «Біле Ікло», 18 с. 17.05 Т/с «Чарівник 11". 23 с. 17.ЗО Х/Ф «ЧоловічІ тривоги» 19 ОО Реnортер 19.25 Погода 19.З5 Т jc «Нова жертва" 20.25 Х/Ф «Щиро Ваш . " 22.00 Репортер 22.20 Погода 22.ЗО Х/ф «ДинаМІТ» 00.05 «З х 4». Найкумедніше домашнє вІДео

ОО. З5 Зона ночі 2.15 Х/ф «ЖорсТОКІСТЬ» ЗАО Х/ф «ДинаМІТ» 5.05 Х/Ф «ЧоловІЧІ тривоги» СТБ

7 ОО «ВІкна. СтqІіиця" 7 1О Прогноз п<fоди 7.15 «ВІZ-ТУ» 8.00 •ВІкна. Бізнес" 8. 20 «BIZ- ТУ» 8.50 Астрологічний прогноз 9.05 Т/с «Антонелла". 150 с. 10.25 Х/Ф «Інша людина" 12.05 «Імпреза» 1З.20 «ВІz-ТУ" 14.00 «ВІкна. Новини» 14.З5 «ВІZ-ТУ» 16.00 Т/с «Манекенниці в раю», 15с. 17 ОО «ВІZ-ТУ» 17.40 «ВІZ-ТУ»

18.ЗО «ВІкна. КримІнал"

18.40 Т jc «Антонелла» 19.15 «ВІКНа. СтоЛИЦЯ» 19.25 Т jc «Антонелла» 19.50 «ВІкна. Новини». Сnорт. Погода О. Яковлєва в х/ф «Ша­ лена баба» 22.00 «Вікна. Бізнес» 22.20 Фільм «Рідна чужина" з циклу «Укра·Іна-1 О» 22.55 Футбол. Суперкубок ІспанІІ. «Реал МадРид»­ «Сарагоса»

20.25

00.55 «Вікна. Кримінал" 1.05 АстролоГІчний прогноз ЧЕТВЕР

2ЗСЕРПНЯ УТ-1

6.05 •доброго ранку, УкраІ­ но!»

8. 55 Вічні ІСТИНИ 9.00 Молебень за Украіну в Соборі Св. СофІ-,

Концертна пр. •Молю­

ся за тебе, Укра'tно'" 1О.ЗО У /Ф •Ужгород: визнан­ ня в коханнІ»

11.05

•ВІльний nтах». О. Крю­

кова

д/Ф «Мальовнича Украtна'" 12.00 УТН - •Ранок»

11.40 12.1 О

Відкриття монумента

Незалежності Украіни. Трансляція з майдану Не­

рячІ новини

8.02 8.05 8.20 8.45

ГІрКИ>І

15.05 15.25 15.55

10.ЗО

років», З ч.

17.25 Tjc

ни

салІна>>

6.05 «Доброго ранку, УкраІ­

но·,

С.

Укра·Іни

18.40 Т/с «Антонелла» 19.15 «Вікна. Столиця» 19.25 Т/с «Антонелла» 19.50 «ВІкна. Новини».

11.00

11

19.ЗО тсн 19 50 •ТСН. Проспорт" 20.00 Tjc «КрІТ», 8 С. 21.05 Програма «ІмперІя кіно» представляє. Дж. Бонджові в хjф «Коханці» 22.40 Діс «МІй Шевченко" 2З.10 «СитуаЦІЯ» 2З.25 тсн 2З.45 Т Іс «Швидка допомо­ га", 107 с.

Інопланетян зустрІчали~~

СТБ 7. ОО "ВІкна. Столиця» 7.10 Прогноз погоди 7.15 «ВІZ-ТУ" 8.00 «ВІкна. БІзнес» 8.20 «ВІZ-ТУ" 8.50 АстролоГІчний прогноз 9.05 Т/с «Антонелла», 149 с. 1О. 25 Х/Ф «Врятований

17.00 17.40

Бізнес-простір

11 .55 12.25 1З 15

ВІДЬМИ»,

М/с «Мишеня Лапич» М/с «Норман Нормал» Т/с «Біле ІКЛО», 17 с. Т/с «Чарівник 11», 22 с. Т /С «Сімнадцять МИТ· тєвостей весни», 12 с. 19 ОО Репортер 19.25 Погода 19.З5 Т ;с «Нова жертва» 20.З5 Х/Ф «Якось двадцять

востей весни»,

тсн Х/ф «Непереможний

9.00 Т/с «Кріт», 7 с. 1О.ЗО «ХІТ року» 1О.З5 І що в упаковцІ? 10.45 Дитяча ЛІнія 11.00 В/Ф «БуднІ і свята

15.З5 МультфІльм

16.00 16.25 16.55 17.15 17 45

6

«СитуаЦІЯ»

залежностІ

«Зірки, на сцену'" у БолгаріІ, 1 ч. 1З.10 Цирк у Монте-Карло 14.05 •Спаwоємцям на па-

12.45

м'ять>>.

14.10 14.45 15.00

«Крок ДО ЗІрОК» УТН- «День» УрочисТІ збори і свят­

ковий концерт з нагоди

1О-рІччя Незалежності Украіни. Трансляція з .Нацюнального палацу «Укра·Іна». У перерві: УТН 19.05 Х/Ф «Дорога на Січ» 20. ЗО «Сnадкоємцям на пам'ять>>.

20.40 Вечірня казка 21.00 УТН- •Панорама» 22.00 Світ спорту 22.15 Погода 22.20 «Сnадкоємцям на па­ м'ять•'. На ХХІ ВсесвІТній Універсіаді 2З.ОО Х/Ф «Москаль-

22.25

чарІВНИК>>

00.20 00.25

Погода ЛюбІть УкраІну! УТ-2

7. ОО «Ситуація» 7.10 тсн 7.ЗО Х/Ф «Коханці"

9.00 Т/С «КрІТ», 8 С. 10.05 «Цей надзвичайний світ .. ·'' ((Невичерпний фе­ номен козацтва•'

10.25 1О.ЗО 11.00

«Хіт року»

«Крок ДО зірОК» В/Ф «Терези Криму" із циклу «Десять кроків до СВІТЛа» .. 11.ЗQ «ХТО В ДОМІ хазя'ІН?» • 11.55 Молода Галичина-2001. Х Всеукра·Інський фести­ валь дитячо't украінськоі естрадна·, ПІСНІ

12.35

МІжнародний дитячий

конкурс знавців укра·Ін­ ська·І мови

1З.О5 «ОбранІ часом». «Кому ПОВІДаю сум СВІЙ». В. Вин­ НИЧеНКО

1З.З5 Мультфільм

ВІДкриваємо БІбЛІЮ «ОбранцІ муз». Нар. арт. УкраІни Б. Сташків.

14.20 14.55

((Світле кохання»,

2 ч.

«РеГІон». Луганська область 15.55 «ХІТ року» 16.00 Т/с «Район Сансет» 16.50 т;с «Великий кайф» 17.40 т;с «Серця трьох», З с. 18.З5 Т/с «ВСІ жінки ВІДЬМИ», 12 С. 19.ЗО ТСН 19.50 «ТСН. Проспорт» 20.00 т;с «Кріт", 9 с. 21.05 Х/Ф «Чорний пес» 22.40 д/Ф «МІй Шевченко» 2З. 10 «СитуацІЯ» 2З.25 тсн

15.20

2З.45 Tjc «Швидка допом48 · 7

га», 108с.

...

УТ-З ОО, 800,900. 12.00Новини

7.05, 9.05 Погода 7.10 «З легкою парою'"· У гостях уМ. Євдокимова «Ел ка і кореша» «Родина ВІД А до Я» Т/с «Рятувальний патруль «Гава·," 9.15 Х/Ф «Сватання гусара• 10.30 МуЛьтфільм 10.40 «Життя тварин'· 11 1О Х/Ф «Любов у вигнаннІ• 12.10 Інтерспорт 12.15 Т/с «Даллас" 1З.05 За КИІВСЬКИМ часом 13.15 т;с «Лу'Іза Фернанда» 14.00 Діф «Десять крокІв до

7.40 7.50 8.10

СВІТЛа" «БудНІ І СВЯТа Нацюнально1 прем І-І• 14.З5 Діф «Надежда•

14.45 15 1О 15.20

Духовн.купол УкраІни

«Києве МІИ" «ЛЮДИ І ДОЛІ•

«МатІр

наша. сивая горлице··

15.З5 «Оnлески, оплески ... "

16.05

«Золоте намисто ки·Ів-

щини>)

16.40 Т Іс «Луіза Фернанда• 17.25 Торговий ряд 17.ЗО За киІвським часом 18.00 Новини 18.10 Т/с «Земля кохання» 19.00 Tjc «ЗОЯ» 20.00 «ПодробИЦІ»- «Час" 20.45 Інтерспорт 20 55 Погода 21.00 Х/Ф «Туз" 22.45 23.15

«Колір НОЧІ»

«Подробиці» 2З.ЗО Погода 2З .З5 О. Лазарєв у хjф «При­ ятель небіжчика» 1.25 Телецентр моди ТЕТ Мультфільм 7.З0 «ВІСТІ»

7.00

8.00 Християнська програма 8.ЗО стн

9.00 Т/с «І завтра кохання• 9.ЗО Православний календар 9.З5 Х/Ф «Канікули Петрова і Васєчкіна», 2 с. 1О 50 Мол. телеслужба 11.20 Відкриття монумента НезалежносТІ Украіни


18.08

NH62(9263) 12.30 Закон є закон 12.35 •Познайомимося збли-

•Реал Мадрид•- •Сара­

рик

17.15 •Автомобіль -

хіт

сторіччя»

17.40 «ТОК» 18.00 •Міські НОВИНИ» 18.20 •Киянин• 18.50 •1 0 РОКІВ ЖИТТЯ СТО­

13.10 Х/Ф •Шалена баба• 15.00 •BIZ-lV• 16.00 Tjc •Манекенниці в раю•, 16 с. 17.00 •BIZ-lV• 18.45 Т/с •Антонелла• 19.50 •Вікна. Новини• 20.25 Ф. •Балтійська доля• із циклу•Укра:Іна-10•, 1 с. 21. ОО ХІ Ф • Безкінечне кохан­ НЯ»

гословення•

00.55 •BIZ-lV• 1.25 АстролоГічний nрогноз П'ЯТНИЦЯ

19.10 Х/ф •Вечір на Івана Ку-

24

пала»

· 21.30 •Вісті• 22.00 •Сnортологія• 22.15 •Влада факту• 22.30 Х/Ф •Тривожний місяць вересень•

00.05 •Гуморина в Голохвас­ тові>',

2 ч.

7

КАНАЛ

Граці! від •Гравісу•

9.05

9.ЗО Вистава •дві Баби Яги., 1О.ЗО Концертна nрограма. Д. Климашенко 11.10 ХІт-базар 12.40 •Жіночий світ• 17.20 •Добрі НОВИНИ» 17.ЗО •Заглянь у майбутнє• 17.40 ГраціІ від •ГраВІСУ• 18.00 •Ноосфера• 18.15 •Штрихи до портрета• 18.20 •Заглянь у майбутнє• 18.ЗО Програма УХРТ 19.00 •Стимул• 19 35 •Заглянь у майбутнє• 19.45 •ДІЛОВі ЛЮДИ» 20.20 •ДобрІ НОВИНИ» 20.ЗО •Мелодром» 21.00 СІТ 21.15 «Казка лірника Сашка• 25 •Глобальні nоради» 50 •Заглянь у майбутнє• .ОО •Престиж• 22.10 •Ваше здоров'я• 23 ор Канал •М• ІСТV

7.00 •Факти• 7.02 Погода 7.05 Х/Ф •Кармелюк•, 1-2 с. 9.30 Мультфільми 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 17.00, 18.00 •Фак­ ти•. Гарячі новини 10.01 Х/Ф •Незвичайні nри­ годиКарика і Валі•, 1 с.

11.05 Х/Ф•ПригодиАлі-Баби і сорока розбійників• 1З.20 Х/Ф •Обдурювання• 15.00 Мультфільми 15.20 Х/Ф •Амазонки з Бе­ верлі Хіллз• 17.05 Т/с •Альф• 17.З5 0. МЯГКОВ, М СВЄТІН у хjф •Не було б щастя• 18.45 •Факти• 19.00 Х/Ф •Повернення агента•

20.45 •Факти• 21.05 Погода 21.10 Х/Ф •Червоний скорnюн•

5 •Факти• -

О Спорт 20 Погода 2З.25 Х/Ф •Блиск• 1.05 Музика ночі

НОВИЙ КАНАЛ 6.ЗО Реnортер 6.З5 Підйом 7.00 М/Ф •Пуччіні• 7.25 Підйом 7.30 Репортер 7.З5 Підйом 7.45 •Телепузики• 8.10 Підйом 8 ЗО Реnортер 8.З5 Підйом 8.40 М/Ф •Ну. постривай!• 8.50 Підйом 9.00 ки·Івський реnортер 9.05 Підйом 9.15 Т/с •Грозові камені 11• 9.45 Т/с •Во'Ін у часі•, 11 с. 10.35 • Тетянин полудень• 11.00 Х/Ф •Жінки, яким повезло», 2 с. 12.25 Х/Ф •Російський регтайм»

14.00 14.10 14.15 15.40 16.05 1б.35

17.00 17.30 19.00 19.25 19.35 20.25 22 .ОО 22.20

Реnортер Дом. фітнес•Хаузфіт•

Х/Ф •Щиро Ваш .. • М/Ф •Мишеня Лапіч• М/Ф •Норман Нормал• Т/с •Біле Ікло•, 19 с. Т/с •Чарівник 11•, 24 с. Х/Ф •ЧоловічІ тривоги• Репортер Погода

Т jc •Нова жертва• Х/Ф •Суєта суєт• Реnортер Погода 22.ЗО Телеміст •Литва Укра·Іна - Білорусія. 10 років nотому» 23.40 Х/Ф •Приватні уроки• 1.05 •З х 4• 1.35 Зона ночі З.20 Х/Ф •РосІйський рег­ тайм»

4.45 Х/Ф •Чоловічі тривоги• 6.10 Х/Ф •Богдан Хмельни­ цький•

7.00 7.1 О 7.15 8.00 8.20 8.50 9.05

СТБ •Вікна. Столиця• Прогноз погоди

•BIZ-lV• •Вікна. Бізнес•

•BIZ-lV• Астрологічний nрогноз Т/с •Антонелла•, 151 с.

ничкін»

райтіс у Х/Ф •Карусель• •Поле чудес•

19.00 20.00 20.45 20.55 21.00

серІІНЯ УТ-1

7.ЗО Фестиваль •Таланти твої, Україно!• Концерт всіх учасників

9.00 •Моя Україна: 10 років Незалежності•

9.30 Військові і спортивний паради і художньо-спор­ тивне і фольклорне свято

на честь 10-ї річниці Не­ залежності України

12.00 УТН- •Ранок• 12.1 О Погода 12.15 •Спадкоємцям на nа­ м'ять».

12.20 •Моя Україна: 1О років Незалежності• Олімпійська слава України 13.30 «Сnадкоємцям на па­ м'ять>>.

12.30

13.35 В/Ф •дитяча академія мистецтв»

1З.50 •Зірки, на сцену'• у БолгаріІ, 2 ч. 14.25 Любіть Укра·Іну' 14.ЗО ІІІ Всесвітній форум укра:Інців. Післямова 15.00 УТН - •День» 15.30 •Моя Україна: 10 років Незалежності» 16.00 •Тарас Петриненко. Бути» 16.30 •Не все так погано ... •. Святкова зустріч жителів с. Терnіння Заnорізької· області і с. Нетерnинці на Терноnільщині 17.00 Концертна nрограма •Провесінь Незалежності» 17.25 •На ювілейних сходи­ нках•. •Надвечір'я• 17.50 •Сnадкоємцям на па­ м'ять».

18.00 УТН - •Вечір• 18.30 •Моя Україна: 1О років Незалежності•

•десять кроків до миру•. В/Ф •Переможці• 19.20 Кращі укра·Інські фільми десятиліття. Х/Ф •Сьомий маршрут• 20.35 •Моя Україна: 1О років Незалежності• 21.00 УТН- •Панорама• 22.30 Погода 22.35 Сnорт. свято •Молодь вільної країни•. По закінченні: Щоденник ХХ Всесвітньої Універсіади

18.50

УТ-2

7.00 Телевізійна патрульна служба •Ситуація•

7.10 тсн 7 .ЗО Х/Ф •Чорний пес• 9.00 Т/с •Кріт•, 9 с. 10.05 •Молюся за тебе. Укра­ їно»

1О.З5 В/Ф •І слово було Боr» з циклу •десять кроків до світла• 11.05 Естрадна nрем'єр-ліга 11.З5 •Чарівна бойківчанка•. О. Білозір 12.З5 Х/Ф •Тримайся, коза­ че•

1З.40

• Таланти твої, Украї-

но!»

14.00 •Право• 14.ЗО Зірки, на сцену' 15.00 Концертна nрограма кращих українських вико­ навців до 1о-·Ірічн. Неза­

лежності України

16.00 Концерт груnи ВВ 1б.ЗО Програма •Імnерія кіно• представляє. Б. Сту­ пка в хjф •Юденкрайз,

або Вічне колесо•

17.55 Х/Ф •Охоронець• 19.ЗО тсн

19.50 •ТСН. Проспорт• 20.00 Телегра •Перший МіЛЬЙОН»

21 ОО Tjc •Вулиці розбитих ліхтарів»

22.00 Х/Ф •Аве. Марія• 23.45 д/с •Мій Шевченко• 00.15 Нічний кінозал nредставляє. І. Гаврилюк, Б.

Брондуков, К. Стеnанков, І. Миколайчук у хjф Л. Осики •Захар Беркут• УТ-З

7.00 •Автографи•. А. Деми­ денко

7 .ЗО

/Ф •десять кроків до

світла•. •КримсьКІ тере­ зи•

8.00 •На ранковому прийомі• 9.05 Погода 9. 1О •Самі з вусами• 9.40 Х/ф •Казки старого чарівника•, 1 с. 10.55 М/Ф •Як козаки у фут­ бол грали• 11.10 М. Ножкін у хfф •Що­ вечора об одинадцятій• 12.З5 Українська класика в малюнках. М/Ф •Ене·,да• 1З. 50 В. МоІсеєнко і В. Да­ нилець у шоу-nрограмі •дах nри.ІХаВ•, 1 ч.

б. 15 Х/Ф •Познайомтеся з Уоллі Спарксом•

Концерт С. Ротару

•Люби мене•

17.45 М. Нейолова, Ю. Буд•Подробиці• Інтерсnорт Погода

1О років Незалежності. Святкове шоу 2З.25 Х/Ф •Фучжоу• 1.00 Погода

23.05 Х/Ф •Смертельне бла­

1 Ч.

20.20 Вечірня казка 20.ЗО стн 21.00 •Розваги для вас•

Х/Ф •Лев Гурич Си­

14.35 15.55

госа~~

зька»

13.15 •МІй Ермітаж• 13.55 •Вітражі• 14.35 •Душу до душі• 15.05 Закон є закон 15.20 •Царськаложа• 16.10 Закон є закон 16.30 стн 16.50 •Храм їІжиття». Л. Ско­

ЛИЦі1>,

10.30 Ф. Суперкубок ІсnаніІ.

ТЕТ

7.00 Мультфільм 7 .ЗО •Вісті• В .ОО Християнська програма 8.ЗО стн 9.00 Tjc •І завтра кохання• 9.ЗО Закон є закон 9.З5 •Познайомимося збли-

СТБ

8.05 •BIZ-lV• 8.55 Астрологічний nрогноз 9.05 Т/с •Антонелла•, 152 с. 10.00 Х/Ф •Загублений світ• 11.45 Х/Ф •Повернення в загублений світ• 1З.25 •BIZ-lV• 15.05 Х/Ф •Атентат. Осіннє вбивство в Мюнхені• 17. ОО ХІ ф •Життя як цир к• 19.15 Фільм •Балтійська доля• з циклу Україна10", 2 с. 19.50 •Вікна. Новини• 20.40 д/Ф •Пріоритети• 21.00 Х/Ф •Регтайм• 2З.55 •BIZ-lV• 00.55 АстролоГічний прогноз СУБОТА

зька»

25СЕРПНЯ

1О.З5 П. Зібров. •Прошу пані• 12.З5 Мультфільм •Решето•. Р. Гриньків Закон є закон Київські ділові новини. Правосл. календар До Дня Незалежності України. •10 років життя столиці•, 2 ч. 15.40 •Осяяння творчістю• 15.50 Х/Ф •Вечір на Івана Ку­

12.55 1З.55 14.00 14.1 О 14.20

пала»

16.ЗО Т. Повалій. •Зірка, народжена Укра:Іною• 17.45 Мультфільм 18.00 •З5 хвилин джазу•

18.З5 Фестив. украІнського кіно. Х/Ф •Вишневі ночі• 20.00 •Безсмертної скарби України• 20.ЗО стн

УТ-1

7 .ЗО •доброго ранку, УкраІ­ но!~:~

8.55 Вас вітає гуморист М. Риба

9.00 У гостях у Дрьоми 9.ЗО •Зірки, на сцену!• 10.00 •Пригорща• 11. ОО У /Ф •Одеський край• 11.ЗО •Сnадкоємцям на пам'ять».

11.З5 Мультфільм 11.45 Дитяча лінія 12.00 УТН - •Ранок• 12.10 Погода

12.15 •Обличчя свободи•. О. Пашко

12.45 Любіть Україну. Анонс 12.50 •Світло священнихла­ мпад•.

Новгород­

20.45 Київські ділові новини 21.00 •Розваги для вас•

Сіверський Спасо-Преоб­

21.ЗО •Вісті• 22.00 д/с •ХронІка надій і

1З.20 Границя 1З.45 •Спадкоємцям на па-

ілюзій»

м'ять».

22.ЗО стн

22.45 Київські ділові новини 22.55 •Бард-салон• з ТризубимСтасом 2З.20 Х/Ф •Білий птах з чор­ ною відзнакою•

1.00 •Зустрінемося ввечері• КАНАЛ •Казка лірника Сашка•

7

10.05 10.15 •Глобальні поради• 1О.ЗО Т /С •Я люблю ЙОГО, мамо!•, 8 с. 11.ЗО Вітальня мовлення. Урок З-й 11.50 •Калейдоскоп• 11.55 Музика на lVТ 12.ЗО Телемагазин

17.00 Т/с •Я люблю його, мамо!•, 11 с. 18.00 •В гостях у Дмитра Гордона•. В. Малежик •Один на один з ... • Музика на lVТ «Добрі НОВИНИ» СІТ •ПоглядзАмерики•

19.00 20.00 20.50 21.00 21.15

21.ЗО •Глобальні поради• 21.З5 •Аnтека для душі•

22.05 Концерт •Бульвару•б років•, 4 ч. 2З.З5 Музика на lVТ ІСТV

7. ОО •Факти• 7.02 Погода 7.05 Х/Ф •Кармелюк•, З-4 с. 9.ЗО МультфіЛьми

10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00 •Факти•. Гарячі новини

10.01 Х/Ф •Незвичайні пригоди Каріка і Валі•, 2 с. 11.05 О. Янковський, О. Аб­ дулов, Є. Леонов у хjф •Убити Дракона• 1З.О5 Х/Ф •Повернення аге­ нта»

14.40 М/Ф •І(нига джунглів• 15.ЗО Х/Ф •Іхали в трамваІ Ільф і Петров• 1б.40 т;с •Альф• 17.1 О М. Пуговкін у Х/Ф •Шельменко-денщик•

18.45 19.00 20.45 21.05 21.1 О 22.40 22.55

•Факти• Х/Ф •Маленький янгол•

•Факти• Погода Х/Ф ·Острів МакКінсі•

•Факти• Сnорт 2З.О5 Погода 2З.10 Х/Ф •дошка відьми• 00.40 Музика ночі

НОВИЙ КАНАЛ

8.00 МультфіЛьми 9.ЗО Т/с •Слідопити•, 5 с. 10.00 Х/Ф •Вук• 11.1 О Х/Ф •Чарівна лампа Аладдина• 12.З5 Х/Ф •Зайчик• 14.05 Реnортер 14.15 Дом.фітнес•Хаузфіт• 14.20 Х/Ф •Балада про доблесного лицаря Айвен­ го•

15.50 М/с •Мишеня Лапич• 1б.15 Мультфільм 1б.ЗО М/с •Норман Нормал• 17.00 Tjc •БіЛе Ікло•, 20 с. 17.25 Х/ф •У бій йдуть одні •старики•

19.00 Репортер 19.25 Погода 19.З5 Аншлаг! Аншлаг!

20.45 Х/Ф •Кавказька бранка•

22.20 Х/Ф •Познайомтеся з Уоллі Сnарксом•

00.1 О Х/Ф •Діти кукурудзи 4• 1.ЗО •Бівіс і Баттхед•

2.00 Зона ночі З.20 Х/Ф •Балада про добле­ сного лицаря Айвенго•

4.45

раженський монастир

Х/Ф •У бій йдуть одні

•старики•

14.00 КласІк-nрем'єр із Т. МіЛеніною 14.ЗО •Надвечір'я• 15.00 УТН - •день• 15.10 Погода 15.20 •Не все так погано ... • 1б.О5 РеліквіІ. і храми УкраІни

1б.15 •Польова пошта па­ м'яті» 1б.45 •Спадкоємцям на па­ м'ять>>. 1б.50 •десять кроків до світла•. В/Ф •Українські роси•

17.20 17.30 18.00 18.10 18.15 18.45 19.15 20.45 21.00 21.40 21.55 22.00

Любіть УкраІну! У/Ф •Козацький край• УТН- •Вечір• Погода Вікно в Америку

В/Ф •Аси неба• •Золота Фортуна• Вечірня казка

УТН- •Панорама• Світ спорту Погода •Сnадкоємцям на па­ м'ять». 22.05 На ХХІ Всесвітній Універсіаді 22.З5 Творчий вечір-бенефіс народної артистки УкраІ·­ ни Є. Мірошниченко, 1 ч. 2З.З5 Погода

2З.45 Любіть УкраІну! УТ-2

7.00 Пр. І. Моляра •Парк ав­ томобільного nеріоду» 7.З5 Tjc •Лессі•, 44 с.

8.00

Телегра

•Перший

МІЛЬЙОН),\

8.50 Розваж. програма •Рецепти веселих кукарів• 9.25 •Повне мамаду• 10.15 •Хіт-новини• 10.40 Резонанс 11.00 Модний час 11.ЗО Публ. програма •Чітко І ЯСНО»

12.00 Надзвичайнаситуація 12.30 Т/служба•Милосердя• 12.50 •Людина і закон• 1З.20 Спортарена 14.00 Блок громадського те­ лебачення 15.00 •СВ-шоу• 15.20 Т/с •Вулиці розбитих ЛІХТарІВ»

1б.15 О. Борисов, М. Крини­ цина, Н. Яковченко в х/Ф •За двома зайцями• 17.40 Х/Ф •Кіллер• 19.30 ТСН 20 .ОО КВН. УкраІнська ліга

21.45

Брати Клички. Кращі

б01 Концерт із майдану Незалежності 00.15 Програма І. Моляра •Парк автомобільного

22.45

пер юду»

1З.О5 М/Ф •Як козаки куліш варили»

1З.15 •Життя тварин• 1З.45 •Вчасно• 14.00 В. Моісеєнко і В. Да­ нилець у шоу-програме

•Дах приїхав•,

2

ч.

14.55 •Елка і кореші• 15.05 квн 16.55 •З легкою парою!». У гостях уМ. Євдокимова

•Інтеллект-шоу LGЕвріка• 18.20 Х/Ф •Комода. Острів

17.20

20.З5 •'-Іас• 20.50 Інтерспорт

20.55 Погода 21.00 •Городок• 21.ЗО Т/с •далекобійники• 22.ЗО Х/Ф •Заводила - король кегельбану• ОО.ЗО Х/Ф •Полювання на Купідона•

2.05 Погода ТЕТ

7.05 •Вісті• 7.З5 •Розваги для вас• 8.00 МультфіЛьми 8.ЗО стн

9.00 •Створи себе• 9.20 Православний календар 9.ЗО Х/Ф •Пеппі Довгаnанчо-

1 с.

10.40 Муз. маршрут 11.10 Кіногороскоп 11.ЗО Економічний вісник 12.00 д/Ф •Індаба•, 21 с. 12.ЗО •Решето•. •Sбей Пепел's• 1З.20 д/Ф •Хроніка надій і ілюзій» 1З.50 Х/Ф •Вишневі ночі• 15.30 •Право• 1б.ОО "ТаємницІ палаців• 1б.ЗО стн 1б.50 •Лакмус ЖИТТЯ• 17.1 О До Дня Незалежності України. "10 років життя столиці•, З ч. 17.2~ •Чорний квадрат• 18.00 •Міські НОВИНИ» 18.25 •З коментарями і

без ... • 18.ЗО Парламентський вісник

19.15 Телепрес-клуб 20.00 •КИЯНИН• 20.ЗО СТН 21. ОО •Розваги для вас• 21.ЗО •Вісті• 22.00 •Сміхоностальгія• 22.ЗО Х/Ф •Патріоти• 00.05 Х/Ф К. Саури •Криваве весІЛЛЯ»

7 КАНАЛ •Казка лірника Сашка• •Глобальні поради• •Бути жінкою• Молодіжна телевізійна служба

10.05 10.15 10.20 10.45

•Шоу самотнього хо-

11.15

лостяка~>

11.45 Світ науки 12.00 Хіт-новин~ 12.ЗО •дикий світ Америки•

1З.ОО Мовна вітальня. Урок 4-й

13.ЗО Час розваг 14.ЗО 15.ЗО 1б.20 1б.З5

•Один на один з ... • •Моя зірка• •Калейдоскоn• Салон •Des MiseraЬies• 17.15 Концерт •Бульваруб років•. 1-2 ч. 20.25 •Калейдоскоn• 20.50 •ДобрІ НОВИНИ» 21.00 СІТ 21.15 •КазкалірникаСашка• 21.25 •Глобальні nоради• 21.ЗО Концерт-Бульвару•років•,

6 7.00 7.02 7.05 7.35

3-4

ч.

ІСТV •Факти• Погода •Перехрестя• •Діалоги про риболов­

ЛЮ>>

8.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00. 20.00 •Факти• 8.02 Погода 8.05 ВІдбій 8.20 МультфіЛьми 8.45 Т/с •Молодість Геракла»

9.ЗО •Російські гірки• 10.00 Х/Ф •до кінця часів• 11.30 Х/Ф •Легенда про кохання»,

1З.45 15.ЗО 1б.1 О 1б 50

17.20

1-2 с.

Х/Ф •Маленький янгол• Мультфільми Т/с •Клеопатра 2525• т;с •Альф• Х/Ф •Джейн і загубле­

не місто»

18.55 Дж. Чан у хjф •Кулак Дракона•

00.45 Х/Ф •Анничка•

20.30 Х/Ф •Фірма пригод•

УТ-З 7.00 д/Ф •десять кроків до світла•. •А жити по­ трібно ... • 7.ЗО •Галерея lV•. В. Фран­

22.ЗО •Насnравді•

чук

7.50 •Оnлески, оплески ... • В. Стеnанова

8.20 •Ліки майбутнього• 8.ЗО Курорт у місті 8.45 •Пані, панночка, панянка•

9.05 'Погода 9. 1О •Самі з вусами• 9.З5 •Поки всі дома• 10.10 •З бадьорим ранком!• 10.45 •Не час• • 11.05 •Смак• 11.25 •Музичний кіоск• О. Гончаренка 11.50 Х/Ф •Казки старого чарівника•, 2 с.

19.ЗО Х/Ф •Особливості національної риболовлі• Т. Беренджер у хjф «Заміна»

21.20

2З.О5 Х/Ф •Джентльменська угода•

00.40 Т/с •Едем•, 2б с. 1.05 Зона ночі 2.50 Х/Ф •Афоня• 4.15 Х/Ф •Заміна» б.О5

Х/Ф •ОсобливостІ

національної риболовлі•

жаху•

19.55 Суперлото 20.00 •Подробиці• 20.20 •N-кілометр•

ха>>,

16.30 Хjф •АфОНЯ• 18.05 Tjc •Горець• 19.00 Репортер

22.50 Тележурнал для чоловіків «Кентавр>>

2З.10 Х/Ф •Стриптизерша» ОО.ЗО •Гаряча сімка• 1.00 Музика ночі

НОВИЙ КАНАЛ 8.00 •Новий елемент• 8.25 Мультфільми 9.ЗО Т/с •Слідопити•, 5 с. 10.00 т;с •Таємниці стародавнього склепу•, З с. 10.ЗО •З х 4•. Найкумедніше домашнє відео 1О. 55 Дом. фітнес •Хауз фіт• 11.05 Х/ф •Гори, гори, моя зірка• 12.40 М/Ф •Пастка для кішок»

14.05 Мультфільми 15.00 Репортер 15.15 Х/ф •Зелений ВОГНИК•

СТБ Астрологічний nрогноз

8.05 8.10 •BIZ-lV• 10.1 О •Подарунки з Олімnа» 10.20 •Вітер із ПіВДНЯ» 10.40 Астрологічний прогноз 11.00 д/с •Підводна одіссея команди Кусто•, З7 с.

11.55 •М-стиль• 12.З5 •Лабораторія малого бізнесу» 1З.ОО •BIZ-lV• 1б.ЗО •Вікна. Спорт•. Зворо­ тний бік медалі 17.00 д/Ф •На перехрестях планети Земля•. •Острів МавриКJй• 18.00 д/Ф •Еверест• 19.00 •Вікна. Новини• 19.30 ФІльм • УкраІнцІ на Ду­ наІ• із циклу •УкраІна-1 О• 20.10 Х/Ф •Чоловік собаки Баскервілей• 21.25 М. МакДауелл і М. Паре в хjф •Гідросфера• 23.00 Міжнародний мо­ лодіжний

фестиваль

•Чайка• З.ОО Астрологічний nрогноз НЕДІЛЯ

26

серпня

УТ-1

8.55 Укрспортлото 9.00 •Шоу сам. холостяка• 9.ЗО •Крок до зірок• 10.00 •Наше ВІЙСЬКО» 1О.ЗО "Телефортуна• 11.05 •Хто в домі хазяїн?• 11.ЗО Мед. тижневик •36,б• 12.00 УТН - •Ранок• 12.10 Погода 12.15 Любіть Україну. Анонс 12.20 Сільська година

1З.15 •Саме Той• про себе 1З.50 •Сnадкоємцям на па, м'ять».

14.00 Мультфільм на замовлення

15. ОО УТН - •день• 15.1 О Погода 15.15 Любіть Укра·Іну! 15.25 •Ми пам'ятаємо Ваші Імена

... »

ВсеукраІнський фести­ валь сучасно! nісні •Моло­ да Галичина•, 2 ч. 1б.25 В/Ф •Вокзал нового

15.50

покоління»

16.50 •Спадкоємцям на nам'ять».

11.00 •Караоке на майдані• 11.30 •Смачно• з Б. Бурдою 12.00 •Мелорама•

8.00, 10 ОО, 11.00, 12.00, 1З оо. 1б.ОО. 17.00, 18.00,

12.ЗО •Показуха•

8.05 Відбій 8.20 МультфІЛьми 8 .40 По года 8.45 Т/с •Молодість

13.00 •Планета Здоров'я• 13.35 •Пісня року». Серnень 14.30 Х/Ф •Кишеня, повна жита»

16.10 17.00 17.55 18.25 20.00 20.45 20.50

•Сміхопанорама•

Х/Ф •Баламут• •Подробиці ТИЖНЯ»

Погода •Джентльмен-шоу». 10 років в ефірі 21.25 Х/Ф •Війна Роуз• 23.25 С. Сnейсек у хjф Б. де Пальми •Керрі• 1.05 Погода ТЕТ

7.05 В. Шушкевич. •Сnочатку було Слово•

7.30 •Вісті• 8.00 Християнська програма 8.ЗО стн 8.55 Православний календар 9.00 •дитяче коло• 9.ЗО •Мій цирк• 10.00 Сократ-Свінг. Телемагазин

10.15 •З5 хвилин джазу• 10.50 •Влада факту• 11.05 Х/ф •Веселі хлопці• 12.З5 •Моделі• •Людина і закон• •Ім'я• •Київ класичний• Кіногороскоn •І прийшов час ... • •Сnоживач• Т/с •Справи сімейні• •ЗустрІнемося ввечерІ• 1б.ЗО Х/Ф •Таємничий

13.00 13.30 14.00 14.20 14.40 15.15 15.30 16.00

ОСТРІВ»

18 ОО •Дітвора• 18.30 Блеф-клуб 19.10 ХХ століття. Обране І. Ільїнський 20.00 "Таємниці 1 скандали• 20.ЗО СТН-тижневик 21. ОО • Український пацієнт• 21.15 Прем'єра nрограми •Планета Боулінг• 21.і0 •Сенсація•

22.1Ю •Нікітинські вечори•

22.ЗО СТН-спорт. Тижневик 22.55 Х/Ф •Зведені сестри• ОО. 25 •Море друзів•

м'ять».

22.1 О

На ХХ Всесвітній Універсіаді

22.40 Світ спорту. Футбол. 8 тур 11-го чемпіонату УкраІни у вищій лізІ

22.50 Творчий вечір-бенефіс

час»

1З.ЗО ГраціІ від •Гравісу•

14.20 •Добрі НОВИНИ» 14.ЗО •Пригоди свободи• •доживемо до по-

15.30

неділка»

1б.ЗО •Саме Тоі<і• про себе 17 .ОО •Шлягер• пре~тав-

17.50 18.00 18.50 19.00

... »

•Вісник под. служби• •Добрі НОВИНИ»

ворона•

9.1 О

Розваж. nрограма •Лото-забава• 10.20 •Реальний сектор• 10.50 •Золота Фортуна• 12. 20 Зірки, на сцену' 12.50 Нова колекція 13.00 Відкриваємо Біблію

1З.ЗО

• Таланти твої, УкраІ­ но!• •Укра·Інський сnів у світі•. Укра·Інська

15.З5 Мультфільми 1б.О5 Tjc •Жозеф 17.05 Т/с •Альф•

Бальзамо•

17.З5 Х/Ф •Викрадення •Са­ вой.І»

Інформ.-аналіт. тижне­

19.00

вик •Свобода слова• 20.00 Ф. Чемпіонат ІспаніІ. Центральний матч туру

21.45 Х/Ф •Оnерація загону •дельта• З" 2З.15 Т jc •Вигнанець• 00.00 •М-файли• ОО.ЗО •РосійсьКІ гірки• 1 .00 Музика НОЧІ

НОВИЙ КАНАЛ 7.45 •Церква Христова• 8.00 МультфіЛьми 9.30 Tjc •Слщопити•, б с. 10.00 Tjc •ТаємницІ стародавнього склеnу», 4 с. 1О.ЗО •З х 4•. Найкумедні ше домашнє вщео

ПосмІхніться, вас

11.05

знІмають'

11.З5 Світ Індійського кіно

14.25 Репортер 14.40 Х/Ф •Люди 1 манеке­ ни>>,

4 с. Х/Ф

16.05

•Розміняйте

МІЛЬЙОН»

17.35 18.05 19.00 19.30

Х/Ф •Самогонники• Т/с •Горянин• Репортер

Х/Ф •Принцеса на бо­

бах»

21.З5

Х/Ф

•Снщанок

ЧЄМПЮНJВ>>

2З.20

Спецрепортер •Пек-

ло Astro до зірок•

2З.50 Х/Ф •Вій•

1.05

СвІт ІНдійського кіно

З.20

Х/Ф

•РозмІняйте

4.50

Х/ф

•СНіданок

чемпюнів~)

СТБ

8.05 Астрологічний прогноз 8.10 «BIZ-lV• 9.55 д/Ф •На перехрестях планети Земля•. •ОстрІє Маврикий• 10.55 Фільм •Українці наДу­ наІ• ІЗ циклу "Украіна-1 О· 11. ЗО «Імпреза•

12.00 •Лабораторія малого бізнесу•

12.1 О •Ви практично здорові» 12.40 «BIZ-lV» 14.50 д/Ф •ЕнергозбереКрок

до

15.05 •Зелена зона• 15.З5 •НІ nyxy нІ пера'• 16.00 Італ. футбол. Серія А.

•Сезони моди•

19.ЗО •Хіт-базар• 21.00 СІТ

21·.15 •КазкалірникаСашка» 21.25 •Глобальні поради• 21.ЗО Торгінформ 22. ОО •Вікно в м істику• 22.50 Світ здоров'я 23.00 •МіКС»

Центральний матч туру

17.55 •АВТОСТИЛЬ» 18.15 Г. Джонс іР Френс у Х/Ф •Нуки• Х/Ф •ВІльна ВІД чо­

20.05

ловІКІВ»

ІСТV 7.05 •Насправді• 7.30 Погода 7.З5 Хіт-парад •Гаряча сімка•. Підсумки тижня

21.30 Італ. футбол. СерІЯ А. Центральний матч туру 2З ЗО

Тільки для дорослих.

Х/Ф •Джулія• 1 .ОО Астрологічний прогноз

МЕБЛЕВА ФІРМА (м. КиУв) ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

напівмарафон •Кубок Не­

УТ-2 7.00 Брати Кличко. Кращі боІ 8.00 •Комедійний квартет• 8.З5 Гумор. програма •Біла

кий»

14.00 Х/Ф •Кулак Дракона•

женість. ЦИВІЛІЗаЦіІ»

• Таврійські ігри»

залежності>•

ОО.З5 Погода

9.30 •М-файли• 10.01 Х/Ф •Ульзана• 11.30 Х/Ф •Пан Володиєвсь-

МІЛЬЙОН»

1З.ОО •Саме Той•

народної артистки УкраІ·­ ни Є. Мірошниченко, 2 ч. 2З.50 Міжнародний

00.45 Любіть Україну'

КАНАЛ

9.05 Граці,. вщ •Гравісу• 10.00 •Кіно про кіно•. •Дім майстра•, 2 с. 10.50 •Штрихи до портрета• 11.00 Х/Ф •По конях!• 12.1 О •Амазонка., перемагає

ляє

17.00 •Перехрестя• 17.30 •Бути жінкою• 18.00 УТН- •Вечір• 18.15 Погода 18.20 •7 днів•. •Світ• 18.55 Футбол.•динамо• (Ки'Ів) - ЦСКА 20.50 Вечірня казка 21.00 "7 днів• 22.00 Погода 22.05 •Сnадкоємцям на па­

# Герак-

ла»

•Брейн-ринг•

Tjc •дальнобІйники~

7

•Факти•. Гарячі новини

І. Фахівців із досвідом роботи на ме­ блевому виробництві: заст. директора з виробництва, начальника цеху, майстра, економіста, 11. Робітників: малярів з фарбування меблів, столярів. Ш. У торгівлю (з досв. роботи): заст. гол. бухгалтера з торгівлі, заст. дир. мебл. магазину, продавців. Звертатися: м. Київ, ttПалац ttУкра­ ;-на», вул. Тельмана, 5, к. 603; тел.: 268-12-07 з 9.00 до 13.00

діаспора

15.00 •СВ-шоу• 15.40 Х/Ф •Золота міна• 18.00 Х/Ф •Остання-справа •Вареного• 19.ЗО Програма В. Піховшека

"ТСН - Епіцентр• 20.00 Програма •Імперія КІНО• представляє. С. Сігал у х/Ф •Патріот• 21.З5 Tjc •Професіонали• 22.ЗО •Таємничі історіІ• Д. Харитонова 2З.ОО •Своє кіно» представ­ ляє. Х/Ф І. Миколайчука •Вавілон ХХ•

.····•·····•··········•··························•·····•································ J•.Y.кgh''YкdбnГ.potdfoi>rv'~·· ... ··•···········•···б''''.'' ширдкии· еи

JR

. прОІJQНує

·.

тов а Р . ів та зошИтів . . кан . . . . . . . . .І.J................... ...................................................................

вітчизн~~оrо та 3іі~РУ(ііж-, ·

. ного

6··,.,,•,.

..:.'' '·•.·••••··''·'·.·--.·.·--··.

О·.···' виро .ництвзаломІС\

"'_N· •••••.•.•·.···••••·.''''.'•''''•'''''·•.""''....

УТ-З

7.00 •Золоте намисто Київщини•

7.ЗО •На своїй землі• 8.00 •НедільнІ зустрічі• 8.З5 Торговий ряд 8.40 •Інтер'єр• 9.05 Погода 9.1 О •Городок• 9.З5 •Прокинься і співай!• 10.25 •Вікенд• з І. Зінченко

J2.в:· .... : .... J: .... ~

..

:.... :.... .і..... :.... !:·_·_· · і·.·.·.·.·.І.·.·.·.J.·.·.· ·і· · :


Ng 62 (9263)

18.08

.::a:::;;J

~~j..!'!~~~~~:::::l~---~r~-=~-=--=~-=~-::_:_~:-=-~-~-~~-~:-~----- _-t._Jr:~_ur-_-_--_--_-_--_--_-_--_--1•••••••••• у

ПОМЕР ВІД ЕJІЕИТРООПІИV Того дня друзі брати Руслан та Олег Пишняки та Олександр Корінний вирі­ шили поІхати до столиці. На станціІ Бро­ вари стояв потяг з вагонами, що пере­

кривав службовий перехід через колі! до вокзалу. Підлітки не скористалися на­ земним пішохідним мостом через залі­ зничні колі!, а вирішили скоротити шлях. Вони обрали вагон, що був обладнаний технологічною драбиною. Першими блаполучно перелізли брати Пишняки. Настала черга п'ятнадцятирічного Оле­ ксандра Корінного, котрий і налашту­ вався лізти на драбину. Ці діІ помітив виконуючий обов'язки бригадира Ні­ жинської дистанці! колії В.І. Скрипак і крикнув хлопцю про небезпеку цього наміру. Та Олександр не послухав і по­ ліз на вагон. Через кілька секунд свідки помітили блискавичний спалах, почули сильнийзвуковийсплескіпобачиnи,як охоплений полум'ям юнак впав на зем­ лю. Викликана «швидка допомога» до­ ставила потерпілого до центральної ра­ йонної лікарні, а звідти- в опікове від­

ділення обласної лікарні, де він і помер від отриманого електроопіку. Черговий раз застерігаємо всіх меш­ канців міста від необачливого пово­ дження на залізниці. Закликаємо кори­ стуватися виключно наземним перехі­ дним пішаходним мостом при перетині

залізничних колій. Тоді не буде загрози вашому життю.

Тетяна ЯНОВСЬКА, головний спеціаліст з питань охорони праці міськвиконкому.

виrРАПИ хвипинv ВІРАТИПИ

-

ОЗДОРОВЧО-

~~:~~::с~~~7 ПОВЕРТАИСR, ИІVРАВОНЬКО!

равочка»,

що непода-

лік від Броварів, гостям часто розповідають зворушливу історію. Колись давно на тутешньому озері потрапило в біду маленьке журавленн. Діти прийшли йому на допомогу. Тож воно, від•rувши себе повноправним «членом>>

керівник Анатолій Малицький, інші працівники табору. В актовому залі зібралися підлітки, юнаки. Іван Ювенко зосередив їхню увагу на правилах здорового способу життя. Недотримання їх, особливо вживан-

чується горбиком землі з хрестом. Часто на' малюнки rютрапмrли слова «Партія Зелених>>, «Зелені проти СНІДу», "Зелені"- за безпеку", емблема ПЗУ- роз-

колективу, охоче приходило

ня наркотиків, випадковий,

квітлий сонях з дов-

на загонові заходи. Тільки тоді, коли природа-мати покликала до журавлиних обов' язків, розлучився птах злюдьми. Але згодом журавонька частенько навідуваласн в гості. Тому і місцевий табір (тепер комплекс} назвали «Жураво•Ікою». Правда, останнім часом щось не видно журавоньки. Може, тому, що все гірше живуть люди?

незахищений секс стають причиною поширення СНІДу. Саме про І\10 хворобу, про бороп,бу з нею йшлосн в листівках, що їх роздали r·ості у•rасникам акції «МолоДІ,- проти СНІДу!>>, що відбуласн в ко~шлексі «Журавочка>>. 1\айцікавішою •1астиною акції став конкурс малюнків, в якому взяли учасп, члени трьох

гими пелюстка;vrи. Перем о ж ц нм и конкурсу стали Ніна Бусигіна (перше місце}, Сергій Сурков та Оля Гаровенко (друге місце}, Олеr· Булава та Оля Гулак (третє місце}. Тут же були вру•rені призи - фотоапарат, набір для гри та фотоальбом. Заохочувальними призами стали ко-

господарями своєї долі. Про це діти та молодь вже не раз читали в книгах, газетах. Але

Вправно біr·али фломастери по аркушах ватману. І ставали зримими думки

Кращі роботи "по:vrандрували" до Києва, в штаб-квартиру обласної організації

І все ж вони можуть стати

одна

справа

-

друковане

слово, інша- слово живе.

Саме з таким словом і завітали в «Журавочку>> голова Київської обласної органі-

зації Партії Зелених України Віталій Савенко та інструктор організації У справах молоді Іван /Овенко. Привітно зустріли їх директор компле. З У б арев, художнrи . ю рrи ксу v

V

ців Рудні. Страшно в те повірити, але загублених життів не повернути. Того серпневого вечора водій мото­ цикла ІЖ-П-4, за спиною котрого був пасажир, переїздив закритий залізни­ чний переїзд на червоне світло і потра­ пив під потяг, що рухався за маршру­ том Київ - Санкт-Петербург. І водій, і його пасажир були смертельно трав­ мовані. Горе батькам, рідним, друзям, односельцям загиблих. Але такі траге­ діІ ще і ще раз є нагадуванням нам, нині сущим, що з технікою жарти погані. Хай би що це не було: автомобіль, трактор чи багатовагонний потяг ...

"

ШУКАЄМО в Бров~рах БУДІ~ЕЛЬНУ ОРГАНІЗАЦІІ<) 4J.ЛЯ юблащтуваttня даху шатрового типу на будинку площеІ() Збх36 м., а так:оЖ ДllЯ виконання інших будівель-

них робіт. •

· · • • • · • · . · • • • Контактний тед.: (044) 269;.1.1-42.

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ ЖІНОК­ офіціанток. Контактний тел. у Києві:

567-41-14.

КП ПМК-15 терміново потрібні: -муляри;

-теслярі;

кранівник автомобільного крана; -водій на "ЗИЛ-130". Оплата за домовленістю. За довідками звертатися за тел.: 5-40-ОЗ.

-

МАГАЗИНУ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: -продавці; - електрик (допуск до

1 ООО вольт};

вантажник;

6-94-04; 5-04-60; 6-06-27.

!::J ПП "Фомальгаут-Бровари" припиняє свою діяль­ ність. ПретензїІ пред'являти протягом двох місяців з моменту опублікування оголошення в газеті. ·новЕ життя·­ Броварськuх міської ma ра.а, раІіоююї Аержавної

ту житлового фонду вітає з ювілейним

раСюнна

АержаАмінісmраuія.

Свідоцтво про державну

реєстрацію Кі N 259 від 10. 12. 1997р. інАекс 61285

головного

-

днем народження

до

навколиш­

середовища,

здоров'н,

щоб,

/\О

своr·о

виростаючи,

люди вміли дбати про себе і нро рідну нрироду. Тоді не­ одмінно rювсртатимуться жу­ равоньки до озер, що стануІ'Ь

такими ж •rисти~1и і приваб­ ливими, нк були колисr,. Василь ЗАЄЦЬ, 11 редсr'авr іик

Київсr,кої

обласної орr·анізації Партії Зелених України.

кращі малюнки з інших канкурсів, аналоr·ічних тому, нкий пройшов в «Журавочці». І не так важливо, хто стане пеf)СМОЖІ\еМ. Значно ва-

Ііа фото: голова обласної організації Партії Зелених

України Віталій Савенко вручає нагороди

переможцям.J

жливіше, що під впливом та-

БК "МЕРКУРІЙ" ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ СПЕ ІАЛІСТІВ:

енергетика;

заступника

начальника

Оплата праці договірна.

ОЯ:ОРО<JУН:И:К. ~ Ое11/Ь dawozo юdі)т,ею прийміть tюЙсероеіtІіші &ітаtиІЯ та tюйІсра1Іjі поба'J/сашш Sutn.мo .13а.м .міу­ tюw JiJofJOB'я, ВелиІапо люdc-ьknw 11jЛ­

машиніст крана К-161; слюсар­

наладчик деревообробних вер­ статів; водії категорії В, С, Д, Е; кухар

/

Заробітна плата виплачується своєчасно. Комбінат має дитячий

садок, службове житло, гуртожиток.

лицювальники;

паркетники;

зоелектрозварники

3-5

р.; слю­

слюсарі­

нижчими цінами у приміській зоні м. Києва.

З

І І

131. 5-05-22 (приймальна), 7-72-45 (відп.іл кадрів).

1 І

-

бухгалтерський облік;

І

І

І

усно,

З роки.

правознавство.

Вступники складають екзамени з таких

nравознавство: основи права - усно, українська мова- диктант. Термін навчання

І З роки. І ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

1

І І

українська мова- диктант. Термін навчання

1 предметів: спеціальності- фінанси, бухгалтерський 1 облік: математика- усно; українська мова 1 -диктант. Термін навчання - 2 роки. І

І

КОЛЕДЖ ГОТУЄ молодших СПЕЦІАЛІСТІВ

_ фінанси;

На базі 11 класів за спеціальностями:

І

1

1

Вступники подають заяву про вступ до ко-

леджу на ім'я директора за встановленою І формою. до заяви додаються: документи про осві-

1

ту; медична довідка за формою 086-У; І

шість фотокарток розміром Зх4 см.; пас- І порт, військовий квиток (посвідчення про І приписку до призовної дільниці); докуме-

нти, що дають право на пільги, вступник І подає особисто в строки, визначені для подання документів; копія трудової книж-

фінанси підприємств; бухгалтерський облік;

1

ки (для вступників на заочне відділення). І ПРи колЕДЖІ ФУНКЦІОНУють ГУРтожиток, їДАЛьня. І

правознавство.

Вступники складають екзамени з таких

предметів:

Спеціальності- фінанси, бухгалтерський І облік: математика - усно; українська мова

Адреса коледжу.:

І

07400, Київська обл., м. Бровари, вул. І Винниченка, 4. Тел. приймальної комісіі: (04494) 6-96-42. І

···························---~ 07400, 2. ААРЕСА:

РеАакmор: 4-03-76. Засmупнuк реАакmора: 4-21-34. ВіААілu:

і

Кuївська обА., м. Броварu, буАьв. НезаАежносmі,

соuіальнuх

сільського госnоАарсmва numaнь,

лuсmів

бухгалтерія; npuuoм оголошень

і

4-02-92; nромuсловосmі

масової poбomu

4-23-26.

4-04-81;

+ Редакція не завжди поділяє позицію авторів. + За точність викладених фактів відповідає автор. + J\истування з читачами - на сторінках zазети. + За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

адресою:

Тел.:

ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ ФІНАНСОВО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ

- диктант.Термін навчання 2 роки. Правознавство: основи права -

за

м. Бровари, вул. Кутузова,

КИЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ На базі 11 класів за спеціальностями:

питань працевлаштування

звертатися

·····························-~ І МІЖНАРОДНА ПОЛІЦЕЙСЬКА АСОЦІАЦІЯ І І

р.

Будує житло для всіх бажаючих і на­

слюсарі; машиністи баштових

І І

5

Оплата праці відрядна.

дає можливість купити його за най­

сарі-компресорники;

УКРАЇНСЬКА СЕКЦІЯ

р.; токарі

КВАЛІФІКОВАНІ РОБІТНИКИ:

сантехніки; електрики; електро­

І

5

Нд ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ

маляри 3-5 р.; муляри 3-5 р.; столяри 3-5 р.; теслярі 3-5 р.; формувальники зjб виробів; га­

сі.меЙноtо tflliJtonoлgUя.

кранів; машиніст бульдозера;

ви­

робничо-технічного відділу;

Єfhеиію :1dолодп.мпріВ11,~1f

колекmuв

реАакuії газеmu, Броварські

молодr, вдумливі-

ставr1п,ся

нього

до «зелених>>, а зr·одом стануть сксноната~rи цікавої виставки, на яку rютраплять

виконробів будівельно-монтаж­ них робіт та будівельно-оздоб­ лювальних робіт; - виконроба спецробіт; - інженера-будівельника {проектувальних робіт);

плуатації та ремон­

І

-кухар;

няє кістяк з косою, і закін-

Колектив Бровар­

Світлана КОСТЮЧЕНКО, інспектор групи громадських зв'язків райвідділу ГУ МВС України в Київській області.

paAu,

статі та обли•rчя жінок уособлювали принади життя. А uшрици для наркотичних ін'єкцій символізували по•rаток лоІ)ОІ"И rцо 11 ocr-

-

управління з екс­

міська і раСюнна

ПЗУ. Там вони ~шлуватимуть

очі всім, хто завітає в r·ості

ТОВ "БРОВАРСЬКИЙ

сім'ях загиблих, а й багатьох мешкан­

СОІВЗАСНОВНІ1КІ1·

хлопців та дів•rат про навко-

ньому. Зелсні дерева, блакитне небо, рожеві хмарки, легкі метелики, красиві по-

ше

робки цукерок.

лишній світ, своє місце в

...ИІИТПR! ського виробничого

Тел.:

заr·онів.

ких акцій

~-----------------------------------------

Ця трагедія, що трапилася на заліз­ ничному переїзді в Шевченковому, ще довго відлунюватиме болем не тільки в

-

...-·

nРОДАЮ

НЕДОРОГО

ПЛИТКУ тротуарну, бордюри, стічні жолоби. Виконуємо кладку плитки. Тел.: 6-96-46. ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ ОГОЛОШУЄ НАБІР ЮРИСТІВ, котрі спеціалізуються в конк­ ретних сферах права. Резюме за тел.: 5-45-26 (у будні з 10.00 до 13.00}. ШІ

Втрачене посвідчення учасника війни

N~2933 12, видане 2 жовтня 2000 року Броварським міським управлІнням соціаль­ ного захисту на ім'я Красно"t Лїі Павлівни, вважати недійсним.

B-IV

[,!; Втрачене свідоцтво приватного під­ приємця, видане Броварським місьвикон­ комом за N~3121 від 9.09.1996 року, ІДен­ тифікаційний код 2495301426 на ім'я Воло­ сатової Тетяни Борисівни, вважати недійс­ ним.

ІЮ Загублене посвідчення ветерана праці М N~526794 ВІД 15.08.97р., видане Бровар­ ським відділом соціального захисту насе­ лення на ім'я Бурденко Катерини ПетрІвни, вважати недійсним.

U<

Втрачене посвідче~ня учасника війни

В-11 N~628962, видане 18.10.2000р. Бровар­ ським райвідділом соціального захисту на­ селення на ім'я Огненного Федора Івано­ вича, вважати недійсним.

д.рук

Обсяг

oфcemнuu.

І Арукованuu аркуш.

ВіААруковано "БРОВАРСЬКА

в

уnравління у сnравах

ma

ЗАТ

АРУКАРНЯ"

npecu

інформації Кuївської

облАерж<~Амінісmраuії.

Зам.

3023

Тираж

2185

прим.

#62 2001