Page 1

ЄАНайтеся!

всІх

з

Газма виходить

17.

квітня

1937

СУБОТА; 20 КВІТНЯ 1991 РОКУ

року

Ціва

.NV 62 (8169)

5 коп.

Орr•н &роварсьноrо 81Ськиом• Номпарт1J Украіни. мІської 1 райоккоР. Рад народних депраТІв НиІвсьноІ oбnacn

а тим більше в злісних перекрученних самої суті со­ ціалістичної ідеї. Н:е винен Ленін і в тому, що поза його волею був перетворений на ікону, якою непра­ ведно

освячували

злочини.

спочатку

а nізніше

-

страхітливі

Переконувати

сталінські

правдою

неблаговидні діяння Інших лі­

деРів.

Не маючи змоги в короткій газетній публікації да­ ти Nонкретну відповідь

на

численнІ

несправедливі

Навіщо нам потрібна сьогодні правда про В. І. Лев1на? З'ясуцтк це спробуваJІИ учасники «КРУГ­

на­

падки й обвинувачення на адресу Володимира Ілліча, нагадаємо, яким же був Ленін на·справдІ. Без Іконо­ писного глянцю й патетики. Отож лиш кілька штрихів

лого столу• «Ленін 1 ~учасність>), що відбувся в мJському комітеті Компартії Україин напередодні 121-ї річниці з дня народження вождя. Окрім Ідео­ ~огІчних працівників, педагогів шкіл міста учн­

до його образу.

Ім'я Леніна було

tелІв Історії та суспільствознавства, у ньому взяли у'ІJасть 1 гості викладачі Київського Інституту

1 залишається символом боротьби

гноблених проти гнобителів, бідних проти багатих, боротьби за рІвність, братерство 1 сnраведливість. Номусь можуть не подобатись ці Ідеї , хтось може вва­

n8Jdтoлorli та соціального

- Найстрашніше те, - говорила, в;дкриваючи розмову за скруrлим стоJЮм~. М. П . ПросяНик, що упродовж десятНJІіть ми самі мимоволі робили

жа'І"и їх утоnією. Та ніяка утопія не nротрималась би при владі

й дня,

якби через

неІ не виражались ціл-

ком конкретНі Інтереси й прагнення могутніх соціаЛь­

них сил. Доки на' землі існу,ватимуть

соціальна

справедливість І зло, експлуататорІ!: актуальним буде й ленінізм.

Будучи завжди

внеоноосвіченим

керувався

і

з В . І. Леніна ікону, шукали в його творах під­ твердження усім своїм ділам і вчинкам. І в той

не­

пригнобленf,

же час боялися правди, якою б вона не була. Відзначаючи внесок Ілліча у розвиток і втілення

марксистом, В. І . Ленін

конкретною

nрактикою;

тичними схемами і уявленнями.

а

не

соціалістичної

що

догма­

Иому була притаман­

і політиків здатність, якої. на превеликий жаль. була

ний

теорії,

сміливо'і

відмови

від

застарілих позицtй 1 поглядів. Ця здатність нерідко ставила в безвихідь багатьох з тих, хто його оточував. Ось чому, вчитуючись уважно в рядки його творів, знімаючи з них ,догматичНі наШарування періодів ста­ лінізму й застою, ми ніби ~ново відкриваємо справж­

Особистість

нього Леніна. З подивом перенонуємось, що у нього часто зустрічаються д.vмни, висловлеНі здавалося б з приводу непростих нИнішніх ситуацій. Не може, ~ крема,

вчення

1..

в. · І. ЛЕНІНА hвітня день народження організатора КПРС і Радянської держааа

22

Минає

121-а річниця з дня народження мислителя

революціонера,

Радянської

засновника

держави

--

Номуніетичної

В. І. Леніна.

ЩіРТlї і

Відзначається

вона в складних умовах. !{раїна перебуває в глибоній політичній І економічній кризі. Розгорнута nеребудова ncix сфер нашого суспільства наштовхнулась на вели­ кі пе решкоди. Поляризація й nротистояння рІзних пrолітичних

сил в

деяких

регіонах

досягли

крайніХ"

фж. В ряді республік , в тому числt й на Україні, особливо в західних Ц областях, nрокотилася хвиля вандалізму і протиправних акцій щодо пам'ятників вождю.

У гострій політичній дискусії , яка ревгорнулась сьогоднІ навколо найважливі ших питань нашого мину­ лого, теп ерішнього І майбутнього, і м'я та ідеї Леніна знову, як і на зорі Радянської влади, опинилися в

самому

епіцентрі

обожнюваного

й

ідеологічної іконізованого

боротьби. вождя,

Замість

найлюдянішої

людини. яким його ще донедавна nредставляли, дехто, впадаючи в протилежну крайність, намагається зобра­ зити Леніна злим тираном, перекласти на нього від­

повідальність за все гірке і трагічне, Що в

країні не тільки при ньому,

ступниках

привернути

увагу,

як

актуально

звуча'l'ь

сьогодні ленінськІ ідеІ. спрямованІ в .свій час на об­

і

не

-

трапилося

а й nри всіх його на-

від Сталіна до Горбачова.

·

Безперечно , критичне ставлення до Леніна багато в чому обумовлене об'єктивними причинами. Соціаліс­ тична ідея виявилась дискредитованою в очах людей практикою її здійснення в нашій

та Інших

країнах.

Природно, що Ленін як вождь першої переможної со­ ціалістичної революції. символ соціалізму постраждав від цього найбільше . Однак він зовсім не винний У настуnній штучній nідміні своІх справжніх задУмів,

грунтування нової економічно! політики, ролі коопе­ раЦії, розвитну демократі!, справжнього народовладдя і гласності, розв'язання складних 1 болісних націо­

нальних nроблем, боротьби з такими небезпечними явищами,

шкідливими

як бюрократизм,

й

зі

сторони.

ненавидів

подвійної

нари

-

до

від

своїх

співрозмовників

«накласти

гальмо

на

всю

цю історію•. Скептично поставився він до святкуван­ ня свого 50-річного ювілею, влаштованого Моеновсь­ ким комітетом РНП(б) у квітні 1920 р, Бути на уро­

продовжити

зрештою,

жорстоко

поплатилнся

за

у

Володимира

яких

мінімуму

йому

Ілліча,

з' ясування

довелося . діяти,

зведено

_

в . школах.

цікавого.

Та

чи

не

-

найголовніше

присутні

ді­

йшли одностайності. таК, нам потрібна правда про

юридичної.

ми працівниками він зазначив, що йому самому було б незручно заборонити такого роду явища, 1 зажадав

дискредитували

Не збираюся переповідати змісту всІєІ розмови. Скажу тільки: . у ході і.ї бу ло висловлено багато

й

Згадаймо й те, як Ленін різко виступав проти во­ звеличування своєІ особи, спроб створити його культ ще за життя. У вересні 1918 Р. в розмовІ з керівни­

часом

прагненням

суверенні права.

обставин,

позерство ,

партійно'і

І,

вивчеВня праць

парадність і галасливість. Загальновідомо. як непри­ миренно ставився Ленін до будь-яких проявів амо­ ральності, особливо з боку комуністів, вимагаючи по

відношенню до них

з

якщо й читаємо, то лише для того, щоб скласти Іспит, знайти відповідну цитату. Та навіть таке соз,найомлення• з ленінськими Ідеями та погля­ дами є епізодичним, бо, як говорили учителІ міста,

хабарництво

У сім своїм життям вождь партіІ утверджував прин­

здатися

ми

Із цим важко не погодитися. Але ж чи читаємо ми зараз· ЛенІна? Переважна більшість ні. А

циповІсть і чесність, безкорисливість і скромність. Він завжди залишався самим собою, мало дбав про те , може

грунт.

мали

тощо.

яким

Ідеї,

Прикриваючись

це. А відтак і звинувачуємо В . І . Леніна у всіх смертних гріхах. А між тим при глибокому ви­ в':Іеині його праць могли б усвідомити: вже тоді Ілліч застерігав нас, закликав враховувати реальну обстановку. А тому зараз п01:рібне нове прочитак­ ия вождевих творів. - Скажіть, - запитала у присутніх Н . В. По­ да, хіба вождева методологія розв 'язання націо­ нальниХ проблем не прийнятна для нас? Справді, при глибокому вивченні праць з на­ ціональних питань мимоволі побачиш: кожен їх рядок зверн~ до нас нащадків. Ілліч ніби застерігав вІд можливих помилок 1 в усьому від­ стоював те, щоб 1 в будь-якому союзі республіки

позбавлена більшість його сподвижників і наступни­ кІв. ян здатність до постійного творчого розвитну й засвоєної

ідею.

його справу, переносили ленінськІ принципи 1 нор­ ми побудови нового суспільства на непідготовле­

на така цінна І рідкісна навіть для велиних вЧених

удосконалення

управпіння М. П. Про­

сіник та Н. В. Пода.

.

Леніна, бо що б тат ве говорНJІи новоявлені демо­ крати, ·але його жИття є подвигом, а його помисли - дорогQвказом для нас, внукІв і правнуків тих,

хто· спочатку пішов за ЛенІним; а потім збочив Із указаного ним ш.ляху, Певен: такоІ~ одиостай­ ностІ дІйдуть І учасники мітингу, присвяченого рІчниці з дня народження В. І. Леніна, що вlд­ будетьса 22 квітня ц. р. о 17 годинІ біля пам '·ІІТ­ внка вождеві. В. ШЕВЧУК.

чистій частині його категорично відмовився. А, при­ йшовши вже nісля проголошення ювілейних промов,

присвятив свій виступ nоточним завданням парті'і.

ПОВІДОМ.JІЕННЯ

І не Леніна вина в тому, що зробили з ним, з його Іменем і словом уже після смерті, Не заповідав ВіН .чюбити й вивчати себе по-сталінському чи по-6реж­ нєвському. Не заповідав заполОНJ.fТИ наші міста І села своїми зображеннями. Не йому зобов'язана країна злочинним nоводженням з десятками мільйонів наших

громадян. долями цілих націй і народів. Трагедія Ле­ ніна полягає в тому, що наприкінЦі життя тично опинився в теоретичній ізоляц!І в партії.. нові лідери якої виявилися не на новища і звернули з ленінського шляху.

він фак­ своїй же

висоті

ста­

Щоб,відкинути вчення Леніна, багато розуму не треба. Але наше реальне життя складається так, що йти вперед можна лише після добросовісного, грунтов­ ного і звичайно ж критичного вивчення 1 осмислення

його ідей. Ленін

-

постать світового масштабу, яка

справила велиЧезний ·вплив на всю

ліття. а

історію ХХ сто­

І це визнав світ. Він належить не лише

УСЬОМУ

нам,

ЛЮДСТВУ.

І. ГОШУЛЯК,

29 квітня 1991 року в rесіАвому залІ раіІвиковкому від­ будеться VI сесія pailotrвoT Ради вародних депутатІв. Початок о 10.00. ПОРЯДОІ( ДЕННИЯ: І,

хід

земельвоТ

Доповідає: Г<Nlови

пута тів,

реформи

т.

в

раіІоні,

БерезовсьwиА

ВІfКОНІО:JМ'У

голова

ра1ЙОНІН'ОЇ

агрв,рІЮї

А.

В.

Рад и

ком іс ії

заступник

-

н.а.родних

по

де ­

ПІро·веде н·ню

земельної ,реформи в ра.Аон•і. 2. Звіт про роботу постіАноТ комісІТ по торгівлІ, гро­ мадському харчуванню І побутовому обслуговуванню.

Доповідає :

т.

Строй

О.

Г.

-

rо.лова

пості ііної

коміс ії.

. З. hpo хід виконаник рішення ІІІ сесІТ районноУ Ра:.r.н від 17.08.90 «Про стан та завдання мІсцевих Рад народ­ ІІНХ

депутатів

по

посиленню

боротьби

зІ

злочинністю

І

правопорушеннями, змІцненню закониост І І дисциплІни•. Допов ідає: т. Руден.к'оо 1". М . голова пост>Аної комісії по соціаяістичttі А за-кюн н ості та охороні правопорядку.

4.

Про

5.

Про

оргавІ~цІТ

надання

земельних дІлянок гро мадянам для се.оявських (фермерських) господарств. ДОІЮві.ІІ.ає: т. І(олодіА М. В . головн ий і нже ­ нер -земurевпоря~н.НіК

ськоУ

кандидат історичних наук.

(УКРІНФОРМ).

Про

6. •

ра йон у.

ско~~нкания першоУ сесІУ новоутвореноУ РожІасІльськоТ Ради народних · депутатІв. Доrю&і,Аає: т. Ра ч~щ:ька О. С. заступн ик гмовн раАоІІиої Р а·д н . Різне. Є. ТОМІН. Голова раііонноТ Ради


8 20

стор.

!

квітня

р.

1991

сНОВЕ

Для цІєї найбільш

-------=

мети відібрати лідготовлених

ветеранів, здатних янІсво з більшою віддачею пров01днти такі зустрічі .

§

Ножну з них слІд ретель­

но · готувати,

урізноманlт­

nюючи форми і методи її проведення.

Для бно

цієї

роботи

залучити

родної

відділи

освіти.

директорів

-~ ~ --.-і-.

лотрі­ на­

культури,

шкіл.

комен­

да.нті'в І вихователів гур­ тожитків. Зрозуміло. що у військово-патріотич­ ній роботі повинні взяти

Пам'ятник требухівцям, які заrввули в роки rро­ ма.цяиськоІ вlйвв.

чергу ,

вете,рани

Є

необхіДНість

ближчІ

роки

шу:rну

Союзу РСР,

стає не

по собі, коли звайомиmся з фактами, якІ свlд· чать про

вкрай

неза,цовІnьну

ково-патрІотнчиого

організацію

виховання

молоді,

-і і

най­

обладнати

в

війсь­

підготовку

вишну.

вже так давно

цро

йде

я,ну

мова .

а віз. ян кажуть. і нині там. Звичайно все це по­ требуватиме тів , яnі nри

деяких кош­ бажанні мог ­

лн б виділити дшr цієї загальної. але так необ­

юнаків до СJІУЖ~н в ·Радянській Арміі і Вій( ;, , ;_'.

хідної справи колективи промислових підприємств

во-Морському Флоті, проведения

міста та району. Якщо ж

дійсну військову службу.

призову

па

Вважаємо. що ці пи­

тавня .нині є . найбільш . важ~

в работі

з

молоддю.

Чому таи ставимось до

цієІ проблеми?

А тому,

що за останні рони вихов­ на робота взагалі і зонре­ ма війсьново-латріотич·на занедбана в усіх ланках, в

в

иово-nрикладних видів епорту, демонстрації си­ ли, сnритності і мужності юнаків та дівчат, в тому числі 3будувати пара­

хто віддав ,цесятки років віриому сJІУ­

CRJJaX

цій

міському парку Перемо­ ги майданчин для вІйсь­

CJIABHI ТРААИQІЇ жівню в Збройних

--=-=

нададуть

належну допомогу в благородній справІ .

НА_СІІІАVВАТИ Нам,

--=-

активну участь міськ­ ком номсомолу, місьирай­ иомітет і nрезидія ДТСААФ. інші · громадсь­ кі організації . В свою

тому

числі

і

серед

уч­

нІвської молоді. Якщо .не рахувати неба­

довір'я до Радянської Армії, необов'язковість виконання конституl(ійно­ ·го обов ' язку за межами У·нраїни. Все це нега­ тивно

позначається

якості

і

на

організованості

проведення

призову

на

не можна буде досягти спільt~ої домовленості, то питання,

.на

нашу

думку,

можна вине-сти на обго­ ворення винонкомів Рад народних депутатів ЧІf бюро міськJ<ому партії. 'У мІсті і районі роз­ почався весняний призов на службу в армію . Цьо­ го року він співпадає з 50-річчям початку Вели­ кої ВІтчи зняної війни, що повинно

стати

стимулом

службу в армію. Вважаємо, що міськко­

для

водлться по лівіУ об'єдна­ ного міськрайвійсьннома­

організованого

проведен­

му

ня

кампанії.

ту,

.народних

гатьох

заходІв,

прантично

що

про­

припинили­

ся зустрічі молоді, учнІВ mніл з ветеранами війни і nрацІ, в€'1'еранами

Збройних Сил країни. Хто, як не вони, най­ більш дохІдливо і цінаво

моЖУ'ТЬ

розловісти

про

славні сторі\fКИ з історії вЩни. і nраці, багаті тра­

1

дицІї

вИги

немерннучІ

синів

якими

тІльки

под­

БатькІвщини,

захоплювалися

радянські

не

люди .

партії,

міської

і

районної

обхідно

докорінно

глянути

своє

до виховання лоді, з-окрема

крім

ставлення

нашої мо­ війс_ьново­

виховання nідготовки юнаків до служби в Радянській Ар­

мії.

Ця

робота

nроводитись

в

повинна

комплексно

усіх :1анках по єдиному

плану. розробленому ідео­ логічною комісією місьн­ ному партії. Проводити

стійно, Зі

характер,

пере­

1

ють

·тивний

не­

:патріотичноrп

ремими

денлара­

Рад

делутатів

Щ<>ріІчні місячники обо­ ронно-масової ро()оти ма­ переважно

винонкомам

не

ви ,

намnанійсьни.

не

ок­

а

nо­

заходами,

знаннями

спра­

зацікавлено.

окремих заходів, що про­ водяться за ініціативою

Потрібно відновити на більш яніспій основі і си­

nрацівників

стематично

військового

комІсаріату.

Тож не виnадково акти­ ~зується ДіЯЛЬНlе'І'Ь рlЗ· номанlтних деструктивних сил, спрямована на n1дРИІ!

стрічі праці,

них

ветеранів ветеранів

Сил з

нями

шкіл

проводити

І

уч­

класів

профтехучилища.

янісвого

призовної

і.

Сподіваємося, що. 1 ви­ конкоми мІської та ра­ йонної Рад народних де­ путатІв ловніС"ГЮ викона­

ють свої обов ' язня важливій справі.

в

цІй

Наш лн с т викликаний турботm<і прб наслідуван­ ня

нинішнім

nоколінням

молоді тан необхідних бо­ йових

І

трудових

тради­

цій радянських людей, ви­

пробуваних

часом

в

най­

силаднІших ситуаціях на­ шої історії . Тому й роз­ раховуємо

зуміння

і

на

взаєморо­

повну

nідтрим­

ку.

Д.

ЧОРНОМОРЕЦЬ,

гоJюва

війни _і Збр-ой­

молоддю.

старших

зу­

найбільш

голова

ради

ветеранІв ,

Н.

БОНДАР,

ради

сnрияння

місьнрайвійськномату.

-==---------= ~

-

= = Е : = = --

------= Е

--=

=-•

і

і!

§ § §

--.-. -

---

---

ПОНЕ-ДІЛОК,

22

.

-СЕРЕДА; .

BIBTOr»OK, 23 7.30

t6.00

Ноаннн.

t6.10 t6 ..eO

Дя• ,qітеіі. •Весеnка».

В.

І.

КОНЦЕРТ. Тран~n•ці• куn.,туріt •Укра•на».

ЛЕІіІНА.

3 Паn~~ У nер ...рІІ

Наумоао-nоnуnІрнніі фіn.,м •1917-іі. 6ере:~ен... КІітен"'!·

-

t9..e5 10.15

Актуаn .. !Іа камера.

20.35 20..es 21.00 2t.20

РекnІма.

·

.rоІорнмо україна.кОІО». шкоnі І ІАома.

У

КамернміІі концерт. rрома,qс .. кО•ПQ­

nіТНЧННіі ТНJІІІІеІНІІ.

22.50 2J.20

моза­

муn .. тф . n~ом,

Зустр.ч, t.іркка

•Маn~оовнкча

noro-

Україна»,

,qa). 9.00 Художнім

фіn .. м

•СІі,tІна

10.~0 До6роrо аам 3дороа' І. Сt/ІД: чума ХХ стоn:тта . 10.50 Му:Jкчнй ф:n .. м •Хан буАе•. 11.~0 An• А:теіі. •І<акаn •д•.

• • •

17.00 17.18

кСонІчне коnо•.

n · снеІО

статма.

Музична nporpaмa.

вечіриііі Іісннк.

КА ТРЕТІІ'І СЕСІІ НОІ РАДИ УРСР.

ВЕРХОВ­

18.00

Нічнніі тene:Jan. ХуАожнін фіn .. м •Короткі :аустрічі».

19.00 Амтуаn .. на ісамера. t9.30 НА ТРЕТ:ІіІ СЕСН

ЕЕРХОІ­

НОІ РАДИ УРСР.

20..е5 На АОбраніч, АіТкІ 11.00 НА ТРЕТІА СЕСІІ ..:01 РАДИ УРСР. По 6.30 "Ранок•~ t.OO «Контакт•.

Еконіімічнкн

or-

• ВЕРХОВ­ .:Jакінчен·

ні- НІчнкіt теnезап. Художнім ф:n~ом •Бкч божий» ,

н.

6.30 . 9.00 9.10

окоnиці

міста•.

ХуАожнін теnеф.а .. м.

16.20 •А 1 1орі мІ.н ronoc чутні­ ше» ,

Днт1ча rоАнма німец.,кої мо1м).

17.00 18.00

.жмакй

пенін•.

уроком

•МернАіан•. Міжнаро,qні НО­

ІКНИ.

18.45 За законамн ринку •. 19. ts аКонтамт• .. Економічним orn•A· t9.30 д. ШостакоІ!кч. Преn10А: І і Скерцо. ТІір Н! 11. tt•.es

м. Шатроа.

жемо».

с .. коrо м.

11.00 11 •.е5.

•Так

nеремо­

Фіn .. м-Ікстааа

ХуАожн .. оrо

Москоа­

теа1ру

rор.. коrо.

ім.

•Час• . Про,qоІженнІ

фіn.,му - Ікс-

таІн •Так nереможемо•.

Прем " сра nубnІцнсткч'!оrо фІn..му аСа.І4ОП.,ОТ•, аКаІкІ:J і Меркурііі•.

13.05 2J.35

Концерт КраскоІрс.,коrо ан·

самб/UО ТаНЦІО Скб.ру.

8.)S

--==§ -=-=..

s-= = •

-

І

--! і

• =

8.00 8.ts

с .. коrо ХуДожІІ ..оrо те~tтру

ім.

М. fорькоrо.

11.00 12.15

тсн.

tS.OO 1S.1S

ТСН.

...

«ПереА

уроком

(:1

екзс:меном•.

аЛкст Мебіуса•.

дожнім теnефіn .. м.

16.1:1 16.35

«СІіТ ЗіІІОП."ІеІІКJ»,

•Хто ро31\сІ;ст~о небнnк~!О•·

Муn ..тфіn.,м.

1( .45

ІсrоріІ. 9 кn. •Мм прніін•nн ІSін ...• (О. rерцен).

t.OS Ітаnімс.,q моІа. 10.05 •Наш <8А•· · 10.35, tt ..eO nІтер~а. 1t 1111. О. Тпр,qоІс.,ІеІіА. .. , СftІр:нкн жнтта І тІорчостІ. : tt.OS •СІh, rpoiueii А,qама Сміта•• 12.10 в. · 6іnn.,-6ІnоцеJ»кіІСІtІІМіі. •Шторм•. ФІа .. м:анстааа . · теат­ РУ ім. Мос~оІС.,І<ОЇ РІІсАНі

t4.tS Tene~TJAii мІС1 . . І~Ф~. ТомQІІ. . . t.e ..cs К.-М. BeiSep. У1ерт10ра ,qo опери •Оберон•.

сІіту.

3б . рна НІмеч­

чкнн.

t7.30 Коnаж. 17.3S ТеnеІf:Jіннкіі му1нчнмн або. неменt. Knac nJfoфecopa Янке­ nеІмча.

і І·

•Іб:tун••· Муn ..тфІn .. м.

Зfіірма

І

Чемn:онат

Хокеіі.

-СРСР.

Чемп:онат

св:ту.

ФІНПІНАіі -

:Jбірна

У nepepai -

ІечІрн•

ка :Іка.

21.00 21 ..es

сесІІ

ІерІІоІної

Ра,qк

СРСР.

І

і а

І ••

І

22.0

мРеnетмтор•.

· :o..cs

На АобраніоІ, ДІт~

НА ТРЕТІІіІ СЕСІІ t\Ої РАДИ УРСР. По ні Н•чинн теnезаn.

21.110

:

11.30 •Роом • чсмnіонамкИ.

17.45

По:фкчнІ

д:а:;оrн.

•Смтуа­

•Мермдіан». МіІК~і:РОАНі НО•

те·

nефіn .. м.

До уеаrм тenern,.Aa..tal У noorpaмax теnеба ... еннR можnмеІ 3 wІнм. СтеІНТ8 301 щоаеннммм поеІао•n.,н­ ttJІІмн ІІНкторіІ теnеба'<енн" і Р.1АІо.

nсфіn .. му t сер;•.

нІ С. Прокс:ф'сва.

ІуДОЖІ

кНема чуже

11.15 11..:10

ДнТІчкіі му:sмчниІі

15.00 1S.tS

тсн.

тсн.

• • •

«ДІос

nіскаІ•.

теnефіn~ом.

•С1:т :Jaxonneннx•.

ІQІЄНіІ ІНКОМУС f.,'tl Прем'сра

докум«

ДнтІІча rодкна аиrnііtс.,кої мови).

17.30 18.ЗО

Муn.,тфіn~ом.

Урочксткіі аеч·р. nркС1ІІче­ нкіі 1С0-ріЧЧІО :1 ДНІ Наj)ОАЖЄН·

ТрансnІІЦіІ

:1 Веnмкоrо теа:ру С:»СР.

.cn:1ac

·лауреат

конкурсу

«tОПОСК

lj

Моnодцо1а.

ХХІ стоnІтtІ - стс нарОАНОrо сімей.ноrо

18.45

Прем'єра 1у,qожм фііі.,му ••;ема чуж"ї

t9 ..eS

21 .оо •Час•. .в·д•

npeAcтaan•c:

.поле

сері І.

21.СО •Час•.

21.10

8.00 rімнастнка. 8.1 S •КарецІ•.

Футбоn.

КуІSок

ких чемn·оніІ. ПівфіІ ее:: .. ,. (ФранцІ•) (Москеа).

23.35

•Tenecкon•.

o.zs

тсн.

8,00

r.іМНІСТІІКіІ.

S.ts

•У

іІtанта:~: •-ексn-

ромт•. Науко1о nonyn•p••~н фіn.,м. •Є куточок на 1емт ... Документаn .. нкіі теn~фіn .. м.

fеоrрафІІ.

8.35. 9.35

8

кn. Сти­

хіннІ nркроАні ІІМЩа.

9.05 Францу:~~ока мова. 1 рІк на­ І'Іанмw.

10.05 Францр .. ка моП. 2 рік наІЧанна. . 10.JS; t1.3S Істор'Іі. 1 м. Ммсте­ цтІо еnохи ВіАРо,qжеІІRІІ.

11.0S ~Мене,qжер

WІІСІІttр та

Ін·

шІ•••••

12.05

Хокеіі .

Чемп 'онат

З6!рна СРСР.

t3.15

1

с1іту.

І

3

nep :o,qн.

аПnанета•. Міжааро,qна Ритмічна rІмнасТІ1ка.

Хонеіі.

Чемn:онат

ЗІS:рна ФІнnІНАіі -

саіту.

!б : рна Ка·

18.55

•Ранкоn зорк•.

Парnаментс~окнн Хокеіі,

а:сннк

Чемnіонат

36ірна США

. Ро­

-

сІіту.

- :~б : рна СРСР. 19.40 Веч ' рнІ ~ii:J·

ка.

. 21.10 , )t.;(J

•Час• На

(3

сес і ї

сурдоперекnадом). ВеF.ІО8НОі

PeAN

СРСР.

22.45

теnефіn .. м. . 8.3S, 9.35 Фізика. 9 ІСІІ. 1 rуртку техм:чної ТІ• 9.05 Німец .. ка мова. ЧаННІ. .: 10.05 Німец.,кТ мо1а. : ЧаННІ.

• • •

17.1:0

t7.4S

•Манера». Етмка аНапереАОАНі». П

rічні пробnемм, що

НаАМ.

17.30 18.40

ІІІ

10.35, 11.35 Музика. 5 1 1 Іінс .. кнн. •Петрушка• npo- . 1t .05 •КаnенАар ммсте~ 12.05 Хоісен. Чемnіоt ЗІSірна США - :JIS.pt

rpaмa.

t4 .2S 1.e.ss

пошуках

Hayкoeo- nonynapl:8 •fonocн•. · Доку4

Фі~n•ндії , . - зб:рна

У перерІІ

Художн< й

•ЛінІ

теnефі.1.,му •Цех HON

•д;nоІНЙ кур'ср!'.

ІниН:

18.<!5 19.00

9.20 Муn ..тфіn~омн . nOAiiP а.тр.І•,.

17.15

ціІІ».

18.15 18::0

•Ранок•.

9.~ ..ДіnоІкіі кур' ср•.

16. ЗS Му:Jнчна скарбикц nіанні твори ІіІ.-С. 6а:

сіі.

•Час• (І. сур,qоперекnадом). На

мацііІним 1нnуск.

18.80 НА ТРЕТІА СЕСІІ kOi І>АДИ УРСР. 19.СО Актуаn .. на камера. 19.30 НА TPETIR СЕСІІ tІОЇ РАДІоf УРСР. _,..,

16J:O

ДктІЧКN MJ3KЧH HN кnу6.

НаумоІо-

8.35, 9.35

t8.3S 11..es

• • •

16.00 Ноакнм. 16.10 Дn• д:тен. •джереr 11.00 .. заорnатс .. кі Іі:ІерJ 17.30 «На КНЇІСІtкііі ІІКRЇІ

Ху-

rімнастмка

-

-;=етаn.

9. 4~ •Разом :1 чемn ! онаІ

чудес•. · 22.ZO КІкоnансрама. 0.10 тсн:

Хокей.

·

10.~0 .~nскк-Теnеснк•.

1!\.СО nрем'єра

Дкт•ча rодмна н < мец .. кої мови).

21 ..е5

ТСН.

Збірна Кана,qн

nубnіц•

фіn.,м •Поріr•.

6.30

Актуаn .. нмн реnорті\Ж.

М. Шатров. •ііІк r.ерсмо-· жемо». Фіzам · ІНСТі\Іtа МОСКОІ­

nопуn•рнміі фІn.,м.

t.e.55

fOAaJ. 9.110 ХуАожн ..о •

•Ранок• •.

Докумен­

ти .. ннн ф:n .. м.

18.30

му3кка,

фІn.,м.,

• • •

•Мnкн

rіrієнн•,

сtіІВІІІС ЮНЕСКО»: ЗіІІ • і<нсво-Печерс .. ка naІf

вanna.•.

9.20 Муn.,тфіn .. м. 9.30 Фут6оn.,нмн orn•A. 10.00 •Крок•. Ху,qожн : іі 1 і 2 серії. 12.00 тсн. тсн.

муn•

.. шкоn

ф:n .. м «ПрМІИА :sамку

n•A-

15.00 tS.1S

"Teneeкcnpec»,

на.

Теnеф:n.,м кrіnок•.

1

.. Fанкоа.

(rімнастмка,

11.40 Шкіn~ннй "'Іrран. 8 :Інка. М. Мусорrс .. кІІіі

НОІІІНН.

«Хотіnа б

В " Аеобnок

цій,;ої

nукаанц•• ·

16.00 16.10

7.JO

їка»

16.-СО •rо1орммо украінс .. коІО». У wкoni І ІАОМа.

На ,qоІSраніч, АітнІ МН.нІ

аРанкоса

Іrімнастнка,

аТеnеекспресп;

Сnіаа10т., І танц1010т., ,qітн.

НАРОДЖЕННІ

В!деобnок

їка»

ti.S~ УРОЧИСТІ ЗбОРИ, ПРИ· СВЯЧЕНІ t:l1·lil РІЧНИЦІ З ДНЯ

11ХТО

2

"=-"""

= -

(З архівів 'Уирlнформу).

.

8 Nt 62 (8169)

-v_т

і

:

На внзволевtй земJd.

ЖИТТЯ:t

•Театрс:~~онніі

,qожнііі теnефіn .. м •

се:~он•.

Ху·

nри переході Коnаж.

\I).OS

і\ . 10 r.

,qo

рнt

СІКРИАОІ.

триnтих. Му:~кчні lnt nовісті О. Пушкіна

20.00 Веч!рІІІ казкв. 20.15 r . СвкрмАОІ. аІ м'кті С. Ссенінап. •Час• (:1 cyp,qono На сесії ВерІОІ СРСР. •. ~

21.00 21.40

22.~0 На ce'dl

Іерх'1

РРФСР. 23.10 «Перwкіі xnonet нііі теnеф;n.,м. ,1 сер


«НО В Е

ЖИТТЯ»

квітня

20

СУБОТА,

·26

НЕДІЛЯ,

27

В!,!!еобnок

7.30

«Ранкова

~.

іка»

(гімнастика,

І·

«Teneeкcnpec»,

ДЗВОНИ ЧОРНОБИЛЯ

муnьтф:nьм, «Квітн,

квітн,

квітн ... ». •3 усіх wнрот»: Кн­ тайD, музика. мЦікаІІІа новина»; nогода). 9.00 Художній ф:n .. м аПоцілу­

І· к

1-

8.00 -

jj

Завдяин

міст

Українська колискова. Документальні теnефіn~омн «Інженери жнвнх..с. техноnоrім», ..,_Ексnеримент «Океан ...

10.05 10.50

,_

мув~ння4

17.10 О. Перекаnін. в:чності».

в-

нівечипа

',_"

тнмуt'ь

ного

наидосu.дчен1ші

вес­

журнаЛІс­

фн В. ЯВОРІВСЬКИй. КаАрн хроніки nовернуть

нас

у

Ті жахnнві дні і ночі 19ьб-rо, коnи жор.тоннй ме'f р#jііІЦІЇ оnустн~ся

.•

КВІТучу зем_лю · 'України Мн 3rада~м тих, ·хто йшов у nepw.H щер:!нзі Героїв пожежників

енергетиків, ІІінарів. Тих.

·

тував

атомну

.. орнобмп~о,

. станцію,

хто

ря~

Приn'ять,

ККІВ, всю УкраІну, а з 1 всю Євроnу. Вн nочупе раЗІnовіАі про nюдей, яні евануй...~­

нею,

вувапн

каселенн11

Прнn'яті.

у

np:1·

мому ефІрі бере участь міністр охорони здоров'я УРСР Ю. ·сnіжен­

ко. Про3вучс~т~~t також інтерь'ю з академіко.а Веnіховим, нt.р.внина­

ми cninoн •Чорно~иль•, •• нЕ.аліr.н Чорнобиnи•, виступ народnого де­

ін

nутата СРСР Ю. Щербака. rІ.сл,. внпючення маста Сnавутн­

. •••• ,..

ча

·т-

та

поназу

РИТУАЛУ

ПАМ·.,

ЗА_Г_И&ЛНХ• у телем<::ра<Ьоні

зроопена Ранку

г.ергрва

до

їІ-і

1'1

Gуде

го;;ннн

го

110. ІМ

О­

Є.

ке-

1

.,. р~»

..

11.00),

ІворІСвань.

t.C.OO МузичннІІ фіnьм

в

тяжному

те,

ян

як

це

стані

піну­

«РёІНОКІІ, 3а зведеН!ІІІМН МВС, Муnьтфіnьмн. Прем'сра художнього теnе­ фіnьму «Нема чужої землі>~. 1 серія.

6.30 9.00 9.20 9.55

1f.10 Футбоn. Кубок евролейських чемпіонів. П:ІІфінаn. «Марсел"" /Фрвнц/ІІ) uСnартак» (Моек­ ва). f тамм. 12.00 тсн. 11.15 1 твіім футболу. «МарсеЛІо» (ФрвцІвІ -"· кСnартвкн (Моск­ ва).

15.00 тс:н. 15.15 аМІст 11ере3 МС"ТТSІ». Худ~ж­ н/іі тuефіnьм. 1 сері11. .. 16.30 вСвІт sвІоnnеннх». 16.45 ПоезІв М. Шнnнnов. 17.00 •Переможці•. 18.00 На екрані сnужба Of. 18.30 «МеридіВН». 18.0 --до wІстнадц•тн і старwІ. '19.30 Внстуnас вокаn~онмй ансамбn~о •Туймаада». 19.40 _Преt,~'сра художн~оого теnе­ фіn .. му «Нема чужої :seмsii». 1

uлок •ПЕРЕСЕЛЕНЦІ• 114.0Jа nрограма •МИЛОСЕРДЯ• (12.\IU-13.0~1 uуде nрисвячена ор· rанізаціі їх. лінування, оздоровnt.n·

ПОДИВІТЬСЯ

З

nрограму

nо"'tатну

аварії

ний тягар у її пjнвідац•ї nлечі вінсьhоІ!осл.ужьовців.

nir

nрисвячених

про

19.45 Актуальна камера. 10.15 sT6-waнc». Парад відеокnі­ nів.

ну

ю.

тичної

ПраЦі

режисеру

Герою

24.00) на

13.05 Єечірній вісник. 13.35 Ііічннм теnезаn.

(22.00-

paxyttoк

телеw.~ра·

о

А з.овершнть його 123.15 MOJIEБElQ> на nлощі Б-ГАа·

Хмельницького

площі са

КІhО·

України звітуватноv.:• ь на

Жовтневої

і

дійство

революції.

ДержтелерадІо

УрСР

М.

n о

ДЇТRМ. «tfІC МИ. WY•

5fD..

старwІ.

СІ)

1:

t5.Є11 ТСН.

.

о

~

ммnосер·

о

...D..

16•.СО ~<Сnонен••· МуnІОтфІn~ом. f6.SO Прем'сра документаnьноrо фіІІ-у еПро

о

ІІІ МІжнєроАнісм

D.

фестиввnь росіk•кої пра•о­ сnавиоі музикм у Москві•. 17.30 •Контакт-форум•. f8.00· •Наш саА•· · fІ.И .Мермд:анв. 11•.U МуnьтфІnьм. t8.55 ХокеІі. Чемn:омат свІту,

З6:рна ЧСФР -

t:

зб:рмв CPCf.

10

11.45 13.00 13.30

Спогад про п:снІОо тсн.

В•

" а-

у.

оrь

8.60 Гімнастика. 8.15 «Гоnовні міста Росії». 8.45, 9.35 Природознавство. 5 кn. 9.05 Ісnанська мова. 1 рік. 9.55 Дianor з комn'10тером. 10.40, 11.40 1\ітература. 1О кn. 11.10 Німецька мова. 1 рік. 11.10 «Перwнй хnопець». Худож­ ній теnефіnьм. 1 сер:я. 13.15 Ритмічна гімнастика. 13.45 Документальний екран Ро­ сії. · ЧемпІонат ! ІВіту. ts.OO Хокей. Збірна Швеції збірна ЧСФР. f7.30 Муnьтфіn~ом. 17.40 Прем'сра документа11~ного теnефіnьму

18.40 а·

«Прихована

Парламентський

сиnа>~

.JІісник Ро­

Збірна кЧас•

На сесії РРФСР.

К·

І

зб:рІ!а

-Верхо•ІіОЇ

,.ади

23,15 .. nерший xnone:.~... ». ХуАоЖ· ній теnефіn .. м. 1 серіІІ.

до

11:05 •Ранкова зор11в. f1.05 •допоможи собі свм». 12.50 Фіn .. мн режмсера А. Шах­ мвnісвої. •МІф». 1 І 1 сер:ї. тсн.

ПоІІітичні

15.15

д:аnоrн.

«Хто

с

ІТО».

16.0 У світі казок І пригод. кrорfіоконикІі. . · f8.f5 Міжнвродма nаморвмв. t9.CS Муnьтфtn .. мн •Прнrодм М10нхrаузен,,., Ф1nьмн 1-4.

•Час». РродовженнІІ

вечора

Цент­

тсн.

лро-

1.С.35 Преземтац.І• хуАожмьоrо nефільму •Звіроб;н",

лозинка».

Муnьт- І

8.35 Російс.,ка мовв. 9.05 Т6 про TV. 10.00 Відеоканаn «Сnівдружність». t1.1~ Ві,qеоквнаn аПn10с одинад·. ЦІІТь». Пробnеми міст-курор· ТіВ. ВідрОАЖІННІІ КОЗаЦТва. ОренАа на ceni.

16.10 11У світ/ тварин» [3 сурдо­ nерекnадоІоІj. · 17.40 аНавксnо сміху». В перерві Парламентський вісник Ро­

допомога», Про роботу неур11дової rума­ нітарної громадської органі:Іа·

сіі.

ції.

20•.С5 ВечірнІІ Кі:ЗКІ. 2f.OO «Час» (3 сурдоперекnадом). 11 •.CS «МІйже. сміwна ІсторіІІ». ХуАожній теnефіn~ом. рІї.

РРФСР.

11.45

O.OS ·

8 8

: • : • :

t

.

-

ПІІL..».

19.00 Хокей. ЧемnІонат Збірна СРСР збірна ції.

світу.

кпуfі:в аЩоІ Де! Коnи».

ДІІІ

Аоросnнх.

8.~ На зар11дку, ставай\

1.1J 8.50

••

••• •• •• ••• • ••• •

..

11

Документальні фІnьмн. Концерт КамчаJс..,коі

8 Шве- : • •

1f.OO «Час». 11.45 Футбоn~онІtіі orn•A· 11.15 •&рейн ринг». Чемnіонат 11.55. Хронограф. 13.10 ·мут.тфіІІьмк 13.SO·TCH.

..

: хор о·. 8

• 9.30 «СВІТ, 8 ІІКОМУ МИ ЖНВеМОІІ, : Фіnьмн реж~~оtера М. Ссркова. • «Огоnоwений •ороrом наро-. :

Гімнастика.

«rоріхова ф!n~ом.

18.1 S «Чорнобиль -

в

15.00 тсн. 1S.1S «Марафон-На. f6.::0 Сімейний екран. •SI вас ко- : хав ...» ХудожніІіі фіІі...... 8 18.10 •Уоnт Дісней представ- •

в:деоканаn ЦАТЬ»,

«Каnендвр мистецтв». Т. Хр€ннннов. СонатІ дnя віоn.,нЧеnі .і фортеnіано.

І<онцерт-реквісм, nрисв•ч.. ним 5-м річниці трвrедії в Чoft• иобнnі.

розважальна

ML

17.30 18.00

:

вої калеnм.

•до і nІСІІІІ оп;вночів.

8.00 8.15

«ТеnеЕно.,.. Журнал. "Світ захоплених ....

а

8.00 ТСН. 8.15 Ритмічна rімнастнка. 8.45 Jнраж •Сnортnото". 9.00 t<З ранку раненько», 10.00. На сnужбі Вітчм3ні.

10.30

цїі.

1t.CO #fac" (з сурдоперенладомJ. 11.45 На сесіІ Верховної Ра ...

-

документального кВідрІІджекнІІ

ДжуnІt~ТТІ»,

сурдоперекnадом).

СРСР

с.віту.

ди.

11.00 11.45

•Ромео

Кана­

Чемnіонат

Прем'сра

теnефіІІьму

23 •.С5 13.55

19.00 Хокей.

9.5'5,«6урда моден» nponoнyc ...

ts.Dt

2tJ.45 21.15 21.45

::

••• • ••• • ••• ••• •• ••• • • тtІ-: •• ••

чемнв Кнта10. ·

9.05 Анrnі/іська мова. 1 рік. t8.0S Амrnійська мова. 1 рік. 10.35 ІсторіІ. 8 кn. М. Ломоносов. 11.05 Росімська мова.. 11.35 Муnьтфіnьм. 11.50 «ПерwиІі xnoneц~ Худож­ ній теnефіnьм. 1 сер • 13.15 Хокей. Чемnіон т ' світу. Збірна СРСР збі нв Кана• ди. 1 І 3 періоди. 14.50 Коnаж. 14.55 Хокей. ЧемnІон~ІТ свІту. Збірм;; Канади збірна Шве·

Концерт, присвІІченнй 5-11 річниці трагедії в ">орнобнnІ. Трансn•ція з Киева. •

сії

18.55

д'м».

'Теnефотоісонкурс.

10..15

ір 'є

І

.2

се·

.

ХуАожнв rІМНІ~тика. Міжна­

родні амаганнІІ на nриз журна­ nу кСоветсКіІІІ женщина», ~

• uПлюс одннад·

• 11

f4.00 ПедагnгІка дn11 всіх. : 15.00 Прем'єра нayкoвo-nonyntp .. · : ного фільму ~<КуnьтурнІ сто- • nицІ Європи». Фіnьм 4 •Ліса· • fіОН>І, : 16.00 Америквнс~окиіІ футбоn. • ПерwістІо світової nlrи. • f7.CO «Пnанета>~. Міжнародна про-·: rрама. • tS'.OO «Anica». МіжнарОАННй rвро-: nейс.,кий журнаn 1 культури, .• 18. .С5 Коnаж. : 18.50 •Чехарда». ХуАожнін те"е- • ф\пь~ : • 10.00 ВечІрнв квзка~ : 10.15 Авторське теnебачениІІ, 21.00 «Час" (:s сурдоперекnадом).: 11.45 Авторс~оке теnебаченнІІ. • Чемnіонат свІту.: 11.30 Хонеіі. ЗІі,ірна ЧСФР - збірна Канади. 8 13.15 ХудожнІ rімнастнка. Міжна-а

родні 3М8ГІІІННІІ НіІ ПрИЗ жур•:

наnу ІІСоветскаІІ женщина»,

а.tн.всьиій

форма•:. j:jl ч~-1И

В.

xsчn.i•

Ін·

виnуск.

Иошуба.

Іта;nіWсьн:а

мова.

<•МаrІ4Ма се,.оtірка•. Науно­ ВО·nоПулярh11~ ф1nь.м-. .Істо;:>нчний ЛіЦей•.

22.t..O

22.15

0 23

ВІВТОРОК Х\fЦОЖн'н

17.30

теm•ФІnьм •П'е­

P.am».

редаrt

1& 45

Танцює М. Пnісацька. 19с00 Чeмntuнat СРСР 3 футбьлу,. ~дніпро·~ "Диfіа.МОJtо

.

(Кмівj.

20.55

Франuузьна

..-аеча.ння

мов

... 1

рік

..

Фр1>нцузока

21'.25

моеа.

рІк

2

н:авч.lННА.

21.5.5 •Світ ~ахоnлени...._ 22.10 •)' СВІТі 't'sа.рин•.

8

СЕРЕДА

2l

17.30

ХудожнІЙ телефільм «Плач воІІчнці•. 1 і 2 серіі. 20.00~ с.Иа ИІІ4'асьн:і.й хамп1». Ін­ Форм-аціИНиИ

ІіІ-Нпуск.

Німец.ька

2n:-40

мова.

рІн

1

наа'іання.

21.10

Нп•.щьна

:1

мо...-..

рІк

наачr1н.н~.

21.40

«Св<т .J<>Хоnланнх ...

•Наш С.\До>. Автар""'ІІ nр<>І'рамн

2.'\ .55 22.25

О.

Gанч-Ка. ..«Леі<О.rва~:\

ГУ·

"'"""" {11. Чаз~вІ.

::

1А.30 Х&НдНІNt не:Jіі.

раnького теnебаченнІІ Кнта10,

коф'св.

в-

Тсорч;ст., нароr.·в с~ітv.

8.$0 8Kaw сад•. 9.20 •ОхороннІ гріІмота». 9.50 •ЗемnІІ наw спіnьннй

11.00 1f •.CS:

1.00 rімнастнка. 8.15 •Істинне І аидимь. 8.35, 9.35, Музика. 8 нn. С. Про·

«Л10днна І закон•.

теnезаn.

11.30 t<Y світ\ т•арнн". 13.00 «Сіnьська ГОДННІІ», 14.00 «Здоров'я».

тсн.

8.00 8.20

20.30

• : :: Худон<н'~ •

t9~5 Вечір Центраnьноrо теnеfіа­

•Чвс•. •ІІд• предстаапвL 0.~5 тсн.

1f.88 1f •.CS

,сер іІІ.

tй '· :11.00 •Час».

23.5~ Нічинн

..

санка

)Іону~t:н-rз.'іьНj1~-і телефІльм «Піцзг~нІ веди•.

20 (}!).. <•·Кl

шоу. 81

rрама.

Афганістану».

f5.15 •Mict чере:s жнттк•. ХуАо•· нім теnефІпьм. 1 сер:11. f6.20 Прем'сра . Аокументв::ьноrо

д•··

Кnуб українс~окоі nісні.

N N

:r

•Остр;в

L;астнна 2. 21.50 Вечіриііі ІІісннк. 23.:.0 Теnесnортарена.

11.СО Ракнова

каnи Тиwкаа.

теnсф.nьмv

..п.1омінь».

Гоnо­ ОХМА·

....

fO.tO ... До wістнадц11ти fO.H кЛІОДНН8 І закоН», 12.00 тсн.

МузІІчне

•Ко,-,н-

фере<~ції в Луцьку про ОУН- :

21.~0 «Т6-шанс>~.

фj.nьм

ІЛ/ІІЧа*.

Ф1nьм t-"о-нц-.!рт

:

Відеореnортаж з наук.::~вої кен. 11 )ПА.

v]ra~IO"-\И 1·8.ЗО

18 50

19.00 Актуальна камері!. f9.3S «Т6-wанс». Мрнчне woy. Частина t. 2С.Н На добраніч, дітн! 21.00 Програма мультфільмів для . дорослих.

22

Донументзn6аНН~1

1!1

14.110 •:емn:онат СРСР з футбоnу. : «ЛОІ<ОМОТНВ» (Москвt «Ді<- • намо» (Киї•). У nерерві Но- 18 вини. .. 15.45 ФілІом-концерт «Сnогад». а f6.00 «Сnужба солдатська». : 17.110 «Село і люд~от. • 17.Н кПоrnяд кр:з~о десятнnіТТІІ». :

«Поnьоти

1:

на

Кі:Е:ИЧ, народнин деnутат СРСї- і УІ->СР В. r:ІІvРІВСЬКИН, застуnнии гоr.оен Ра,nн М,ністрів УРСР К. І.1А· СНІ( rндн:../ю1·~ •. підсумки телемuр.J· фону •,.;:JBJH11 ЧuрНОЕО:1іІ:1•.

6.10 ·~•ною•. 9.'110 ФіІІьм -

rлмдач:в.

не

уві сні і наясу».

Q. Шевченну.

23.00) онста npo внесни

фону.

9.20 1-:окинн. 9.;s Художн:й телефільм ~<Два rусарн». 1 І 2 серії. 11.45 Дn11 дітем. Канаn ~<д». 13.15 «Вн нам nнсаnн». Музична

8

8

ПСНЕДІЛО:< 17.JO

ф:nьм ~<Кіnька інтерв'ю з осо- а

11 . .СО Художнім філ.,м

Соціаліс­

Увеч~рі, nротягом ГОАМНИ

І~;<фор-

маційко-музнчна лрогр~ма.

обнра10ть».

Г.- Ша·

А. Самойленку,

: :

21.~0 Р\Жлама.

оnератору-постановни­

Бордакову,

а

7.30 Р11тмічна гімнастика. 7.50 Улюблені мелод'і. 11.20 •У неділю вранці».

tи~нх nнтан .. .,,

10.45 На добраніч, діти! 11.00 Музичним ф;n~ом ссІ{асн

зн"ач·

на Про це

кі11оолератору

«Сnартак» (Вnади­

кавказ~

-у блОЦІ «APMIJ'I• (11.00 12.0Щ. Блок .nАМ·ять СЕРЦЯ• 120.0J 21.110) ~клада•н-tься · 3 сюжетів, пс.wнннову,

«Т6-wанс». Г.рем'(ра nрогра·

•дніnро» -

сЗОН./1

(17.00-18.001.

ca:u.oro

кІеснІІні варіації».

Я.ОО Чемnіонат СРСР з футболу.

теr яні науновІ доспідження nро­ водяться на забрудненій теритс..р,ї, у якому стані с~рнофаг, могнпьnИ· КН,

Ху­

мн.

ний

сього.,.нІ.

УТ.

«Перnнни дуwі народн:~ї».

t6.05 t6;:11 17.10

сьогодні

Якщо в)4 ХQчете дізнатнсІо

екрані

nІІ зnітноJ смуrн».

дитина.

ня.

на

дожнім •Іnьм «На nрнnоні бі­

15.00),

.

Впер111е

• 14.55

страwно,

живеться

сеРусалчин

ТИЖАеНЬ»,

(10.00

nєренонаєтесь,

Про

Yt"'(..t' 3 nнта._ь тнвІдацІї насn:Ак•в чорноьнnьської ката,тро­

е-

1

ВІдnочивають

здоров'••. професінннх за-

Профіnактика

тнм, хто nокинув рідні домівни у за~..рудненій зОНІ, розкаже тематич­

..,.ади

е-

-

МАРАФОН

телеефірі

.• на

криnом

11 11:1 11!1

І

передача за nнстами

0.10 Jіовннн•. t3.15 вДоброrо ВіІМ

ються. Про це розкажуть сюжети у nрограмах лr:;ЛЕЧЕІtЬКИ• «ДІТИ- ДІТЯМ• 1б.UOJ. А ввечерІ, nодивившись nрограму с&УДЕМО МИJІОСt:РДНИ­ МН,. ан на власні коли

Відкриють телемарафон голоса Держтелерадіо УРСР М. ОХМАКЕ­ ІSНЧ і голова Комі~ії Верх:.вної

с-

живуть,

еtВійна

1111'1 і Донбас.

(21.00-22.00),

ти.

•·

вони

·

Овчннннко•,

t1.15 ІІСп;,дщнна». Микола Леонто-

(9.10 -

nлечі, до­

чорним

В.

rо театру onep:~e та балету.

асіх нас у гnухнй нут. НанбіІІ•JJJ• від радіації nостражда· л,. доти. Вн nобуваt:те у місцях·, де

ОЧі

ДЗВОНИ ЧОРНОБИЛЯ У .nряІV.ому

доnі,

.. ·.аєм­

мир ... 6аnет111 вистава Оде~•ко­

nри·

загнала

2.00

ТЕЛЕВІЗІFІНИЯ

с-

їх

ДІТям•. А нкнІ жорстока реаnІ>НІСТІо

Актуальна камера.

19.30 -

1-

частнн,а

~іn .. мн ~<Не­

nровінціІІ»,

Новкнн.

· 9.30 t ..C5

в

вцІnнла у маНОутн.:. Мк звикли до крикливих гасел: сВсе нанкраще

театру-студії «Дзвін»,

9.00

Значна

камерний

ннцІІ м:ста, що 3атонулоІІ.

яtt

вірливі серця звсапнпась найстраш­ НІШа катастрофа ХХ стоnІття, no..

«Заложники Київського

Вистава

.цізнаі:тесь,

«ДІТИ ЧОРtІО&ИЛЯ•. 10.UІІ). На 'їхні худен~окі

ноrо мор11.

1-

вн

ДокументіІПІоlіі

nровінцімна

включенням

свячена саме дітям.

16.00 16.10

,_

nрямим

ресnубліки,

академ.чннм

Рнтм:чна гімнастика ..

8.10 8.40

Сюжети, nідготовлені тележурна· ліt.тамJоі, об'єднані у годинні бло· ки, коЖнии ~ яких ма~ nевне спря­

сійська література. А. Чехов МХАТ. 11.10 «Oti, Дніnро, Дн!nро ...... Cna· вутнч: віА ЧорнобмnІІ до Чор­ Новнюс. Нв доnомоrу wкonl. Марко Вовчок. Сторінки життя і твор­ чості. 16.40 Концерт ансамбn10 старовинної музики кПасторат.•.

0.30

nрох\.Ідитнме цн благодійна акція р.зннх нуточках Укра·Інн.

11 ..Cir Шкіnьннй екран. 10 нn. Ро·

і·

ським І ор.

У ПРЯМОМУ ЕФІРІ ПРОДОВЖУ· ЄТЬСІІ 1 ЕЛЕМАРАФОН сДJІІО~іИ чорно&нля.

нон».

кНа хвнnі дружбн>~. Москоп­

7.30

62 (8169)

-...

28

мсза·

~~

11

__

у_т

І•

8

стор.

3

П'ЯТНИЦЯ,

25

ЧіТВ.ЕР,

р.

1991

'fHSiP 8 2J 1t,00.Днт••а.

ГОfІНН\&

уро.

(3

*'I•.J•Ht.IIІ@~ ІО..С!ІІ*І•

їо:оа ..clli.t- гро'ш.,й АДQма с.и­ тv.

Ісnа .. ська

20.35

мова,

рІн

мо""· 2

рІк

tt&&Н4NHЯ,.

_

Іспанс.W<а

21.05

н~вчаннА.

2~ .З? Teлenparpa~a «Сім'я• . 2 ... 3') •Мat-tep.J». Етика. поаед;н. кн.

У світі му3нН>t.

23.20

лятжщя..

19.00 Шнільна

r·о,l\Ина~

16

Літеоа.

ту'ра. Муз:.+на.

20.00~ (і<Слід (Чорнобиль

·

:1ірм:н «nолин* че-рез п'яrь

роні є).

21.00 Анrлі)7.ісь.-~а

моаа.

рік

t

навчаннR

А"гтйсьна

21.30

мсва,

рін

H<UIЧiltiHR,

22.00 32.45

РО3МИмНіt АJІЯ еру.а.нтІІ!:. •Пор о рат ба:> ретуш, С. ПараДІИаnсв.

...

CYSOTA 8 27 9.00

Ро~нна дnя еруА>fтІа.

•. 50 Ісnанс....,.

мова.

рік

наач.аннв·.

«Св1т зах.оnnе-них•.

t0..2S 10;.40

•Здоров'я• .

11.10 1Z;10

Пісн" про ""РИМ. Н•МеЦ•>Н" оюа~.

рІк

н.аа-чанкя.

Педаrоrіка для всіх. ДМ,._ ГОАНЖ1 (3 уроІ(ОІ>t ФP.ntOW3bKOЇ .......,.

1·2.45 1:J.45

1,._45

Е1'КНа

-tlta..epa".

~-

n<n'•

t5.ЗО. АатщкькІ n~ О. ла.. еноІа; ..Jn)n ... ...басманоrо .. фJлософа» (П. ЧаадаавІ.

..

16.20

Фра~<цу3ь;<а

моо;а.

рік

1

навчаннА

«Світ зах"nленнх•. 17.10 Все n90 кіно . 1-.з& &~ с•ІтІ TDAf\HN•. 20.00 Читання :1 nІЮдnвже.ннам.

t6.55

20.15

УnюблечІ фіnьми глядачІв. .вІчний nеклИ+<~. Х.у­ дожній та е<ІІ)nьм. О: сер'ІІ

-

21.25

21,4\J

..

нік

9.00 9.50

1

.

•СВІТ 3ахоnлених ...

«ЗІіІія

фіn-

кулаці*.

Худож­

францу,...кою

ИfДttltl

8

мо-

28

Ро3м>Жк:а дп" ерУдИтів. І спансьна мова.

рін нав-

2

чання.

10.23

.Са.Іт ~опnенчх• ..

10AQ

«Мама, тато і я•.

1.t.tO

•Кале,.дар мистеЦТ9*•

Н_АІІ Иі-ка

моаа..

2.

рін

наа448+tНІІ.

1-~..20 Дитвма- год-.а

(з. урокам анrmкськаі мовщ.. .Сnід :sірнн· «ПQ11-• (Чор­

13:.20

моСмn ....

ківІ•

-

.. ереа

n'ят..

ро­

1.4..2/1, lt. ш-сn!р. «І'амnет... 1.5.10. •Cait" грошей АА.;tма СмІ­ та•.

1.5.45

2

P,lH

16.20 «СвіТ 33Іt0ПЛеt<МХ,., 1·&.:!5 •ГлоІ!аm.ннм кtJac •• 11t.05 Аtіrnікс.ьк" - · 2

рjн.

ФранцузьИа, моаа,.

чавч.ан._.н

навч.аннм.

1·8:.40:

ВеІІ1+КоІІрн·ан·ІІ

CDOJ'OAНi•

19-10

Кnооч ~ світо.....-? ~tк-v. •Сміт 2аХОnnенн.к.».

(росJйськсю мовоІ8).

19t40

1g:_s:;

ttapop.н;

чості

мотнвм

~арубінс. нн"'

у

теар-

нс.мnоа..-

торів.

20.~

Чнтаннн

21.10·

Іrапійсьна моuаа.

3 про~ев-нпм.

21.40

оСві'І' ~ОЛЛ!t><ИХ•.

21.55

Ж.-Ф.

22.05

Новини

Рамо.

Ко.жоерт

Nt 5

дл" фортепіано, тм і віолончелі.

т,..

рея;гі~ноrо

ф#ІеІs­

жит­


.

-

4 ctop. • 20

-

КВІТНЯ

1991

ЯН ВІДОМО, знамени­ тий .персонаж «Золотого теляти>> Остап Бендер з особливою увагою ставив­ ся до Н,риміналь.ного ко­ дексу.

намагаючись

статтею лікИ.

прочитаємо

чоловік

але

вия­

неодноразово

суджений.

ючий В .

ніде

за­

не працю­

Вороняк .

всі

МіЛО,

троє

раптом

Таке

заявили.

ВІн та-

кож

вдарив у обличчя Чубук, котра намагалася зупинити його хулігансь­ кі дії ... Вороняк втік. але че­

проведенні

строком

до

рез

tКілька

днів

«вІ дпочивав>>

одного

привело

моло­

ного фіналу? ... "У один з червневих днів минулого ' року Іва­ нюта разом з Чубук 1 Беседіною поверталися додому пізно вночі. На автобусній зупинці <<"Уні­ по

роняк ,

КУ.

побив

за

niдl-

який

справу,

при­

давали

на

Ті

ж nоказання слідчому , але

свідок

являєть•ся.

БеседІна.

1

Іх

вони

на

записав.

очних

хто

Останнім часом гучним

модним стало слово

1

«МИJІосерди•. Чути його скрізь:

з екранів

1

них

та

те­

лев.tзорів, і з радіоприймачів, і в натовпІ тодей.

ції і

старих.

дітей-сиріт

однвокнх

1

калік. . JІКІ

·дитбудинках та інтернатах .

нання

перебувають

спtвчув~ємо ім, а ось реально допомогти

смачні,

наче

tumQro,

але · не йоrо.

А

чни ж тоді це

nеревезення

ників

змагань

старту

справа?

управління

на­

Броварське

олімпійського Дитячий фонд

.tменt В. І. Леніна. Пред­

друга

для

-

навчаються

ви­

рішили внести свій вклад

між

собою

справу_

хоч

чимось

гання

виховуються

основних

в

школах­

для сиріт, всі Інші для дітей з порушенними мовно:-о го,

а'парату,

слvхового,

зорово-­

нервового .

Спортивні змагання бу­ ло орган·:зовано з тією ме­ тою ,

щоб

дітИ

що щю них

відчули,

пам'ятають,

дбають. що вони не вики­ нутІ за межі суспільства. щоб це відчули 1 їхні

батьки та вихователі. Для проведення змагань бvли надані кращІ спор­ тивні споруди нашого міс­

та : легкоатлетичний ма­ неж, плавальний басейн, слортивниІЙ комплекс учи­ лища олімІПійського резер­ ву. Суддівські бригади складали

учнІ

училища

та іІайбільш к-валіфІковані тренери. "У змаганнях взяли

У';Іасть

представни­

ни 13 команд, вік учас­ ників яких становив 14 1 · 15 років. Номанди було розділено перша -

на дві групи: для дітей-сиріт.

спецlнтер­

здружитися

і

показати.

хто на що здатен .

скрасити життя дітей. які інтерната~. За статистич­ ними даними, їх н-а Київ­ щині · 16. Із них 7 дли розумово відсталих. 5 -

якІ

натах . Склад номанди представляли 10 дівчат 1 12 хлопців. За чотири весняні дні зуміли

установ

дітей,

у

діти

цю

проходили

Зма­

з

видів

шести

спорту .

Так, перші місця .з фут­ болу зайняли Трипільсь­ ка і Мостищанська шко­ ли-інтернати; з гандболу Фастівська та Сквир­ ська;

з

легкої

атлетики­

Васильнівська та Бари­ шівська; з плавання Васильківська та Бояр­ ська; з шахів Воло­ дарська та Мостищансь­ ка: з иросу Володар­ ська та Таращанська школи-Інтернати.

Найбільшу очок в першій

брала дРУГій

кількість групі на-

Володарська. в Мостища~:~ська

школи-інтернати.

На ті

урочистому

спартакіади

можцям

всім

пере­

змагань

вручені

нагороди

ціальні

призи для з окремих

ників

закрит­ були

та

спе­

учас­ видів

змагань.

ХотіJюся кілька

торів

слів

б

сказати

про

змагань.

вьахода: вторннк, среда,

і

v

містився сосновому

ди.чних

казала,

конче

у

наядидат

що

такі

вірили

в

кожного

бе:

МАТИ,

«Я

річне

заходи

свої

спартакlад. но

деякі

Вже

но nоправки і щодо

електромонтажників;

-

мулярів.

СПМК-2 веде будівництво на об'єктах УРСР. За роботу за вахтовим методом здій­

варс~;>кого

Хочеться,

Фото

С.

Майстера.

запалила

дя в мо.

Живуть ,

Не

nоруч

у і

милосер­

забувай­ нами

-

лосміха­

ються такі

ж

громадяни.

як і ми.

поможемо

їм

ток

До­

відчути

Ниївсь-

АДРЕСА РЕДАКЦІІ: Телефони:

Наша адреса: м. Бровари, вул. Металургів,

4, тел. 5-23-92, відділ кадрів.

Адміністрація.

255020,

Фото М . Семинога.

Редактор

Київська область, м. Бровари, вул. Київська,

154.

4-03-76; заступника редактора, відділу партіАноrо життя - 4-о4-61; вІдповІдальиоrо секретарА 4·21-34; в).у.ІлІв : сіJІьськоrо rосnоАарства - 4-23-26; промисловостІ І соціальних питань - 4-02-92; листів І масовоТ роботи - 4-04-81; вІддІлу раАІоіифор­ маціt 5-13-91.

пятиица, суббота.

Арукарки

редактора

контактно­

крб.

факультету

держуніверситету.

на

розрядів, заробі­

ються будівельні матеріали. З місцями в ди­

суспільства.

журналісти!'и кого

2-4

тячому садку проб.пем немає.

О. ·ПРИПМАК, студентка

250-300

машину

Робота в 2 зміни. Забудовникам відпуска­

себе 'повноцінними члена­ ми нашого

електрозварювальники

зварювальну

рівноправні

ж

КИІВСЬКИй ОБЛАСНИй РЕМОНТНО-ВИРОБНИЧИй КОМБІНАТ

БРОВАРСЬКОМУ ЗАВОДУ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ ТРЕСТУ с:БРОВАРИСІЛЬБУД» терміново потрібні: - формувальники 2-4 розрядів, заробі­ ток 280-350 крб; - арматурники 2 розряду, заробіток 240280 крб . ;

спарта­

із

ростуть,

4-04-17.

внесе­

розбудила

людях. що

Бро­

механізації,

Години прийому з 9.00 до 16.00. Звертатися за адресою: м. Бровари, вул. Радгоспна, 1. Тел. 5-34-78; 5-45-98.

наступних

вогник

управління

приймає замовлення на ремонт: від власників автомобілів двигуни марки !;'АЗ, У АЗ, ВАЗ, «Москвич»; від підприємств і організацій двиrунн марки ГАЗ-52, 53, ЗІЛ-130.

що­

пройшла

Броварах.

МЕХАНІЗАЦІІ

-- ----------

зробле­

щоб

що

району,

відділ кадрів, тел.

змагань.

кіада,

об-

робота у Броварах . За довідками звертатися: с. Княжичі

доповнення

ходу

СВАТИ. ,

на постійну роботу термінов-о потрібні: - машиністи баштових кранів ВК-100

таких

штрихи.

ОНУК,

БРОВАРСЬКА СПМК-2 ТРЕСТУ сТЕПЛИЦЯТЕХМОНТАЖ:. на постійну роботу запрошує:

УПРАВЛІННЮ

особистість!•~ планується

ЗЯТЬ.

ТРЕСТУ «ТЕПJtИЦЯТЕХМОНТАЖ»

однієї

nроведення

ДОЧКИ,

снюється доплата 75 процентів тарифної ставки. Організація будує власний будинок для малосімейних. Звертатися: м. Бровари, вул . Кутузова, 8-А, телефон 5-31-39. Адміністраціsа.

місць

хай кожен пра се­

Надалі

Вам

ладнання;

турботи ...

можливості. Тут. вони за­ явили,

рокІв

монтажників сантехнічних систем

свої

хар­

в

ста

зварювальників;

Діти по-

себе,

до

юри­

·

потрібні.

з

наук.

к~ивому

лісі.

вітаємо

міськ­

Вперше проведена на "Україні спартакіада для дітей-інвалідів і сиріт по­

Відділ об­

ласного управління на­ родної освіти взяв на се­ бе оплату суддівських бригад. оренду сп()ртив-

БроварсІtка

маіІбуття.

учас­

до

серци

внутрішніх

з міських організацій «Біла Діброва>> , що роз-

організа­

сНовая жизнь• орган Броварского городекого комитета КоммунистнческоіІ партин УкраинЬІ, город­ ского н районного Советов народнЬІХ депутатов Кнев­ скоіІ области. (На украинском язwке). Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО. Газета вьаходит с 17 аnреля 1937 года.

Дни

слідчий

проживання.

v профілактоРії

ни

цих

за­

А мешкали .юні спортсме­

Своєю її назвав .·Відділ родної освіТИ,

та

·

кону.

директор

зоване

щирого

Бажаємо щастя І добра та людськоrо Вам тепла, щоб хвороби Вас минали, rоря-лиха Ви не знали . щоб завжди свІтило сонечко у Ваше віконечко. щас-

мі,сцевого АТП-13209 Р. Ф. Локтєв, при спри­ янні якого було органі­

нічим і не можемо. Кожен дУМІtЄ, що це справа когось

Від

думає

вимогами

висококалорійні

обіди для дітей,

l

ОНУКИ.

ювілейним днем народженни до­ рогу нам людину РУБАНИК Ольгу Павлівну.

тим .

Чування. які подбали про

у

Усі ми це бачимо

пра­

СОНЯЧНІ ВІТАННЯ

лише

й

змагань .

громадського

тужити_.

4

той

Заслуговують слів по­ дяки працlвниии об ' єд­

малозабезпечених

були, не

-

на­

в

не

майбутньому

справ ,

резерву організа­

проведенні

і

але

відділу

училища

в

в

старший

-старша

учнів

сердечно бажаємо, Іще стІльки

11

ЧОЛОВІК, ДОНЬКИ_- -~ЯТЬ ,

в. чисников,

nриміщень

олімпійського взяла участь

чуємо. І нібито реально сприймає-мо . стан справ навколо. Тож, мабуть, багатьом із вас 1 не бай­ наших

і

уроком

такі

довірли-

транспорту.

група

У сі ми народ освічений, багато читаємо, бачимо,

допя

споруд

за

Не­

вироком

сумна

нехтувати

давали і він їх ви­

вони,

нинІ

внукІв дІждатись І Ух подружити. ЦІлуGмо добрІ, невтомнІ руки .- з любов'ю

не­

показання.

лжесвідкам.

•неправильно

а

Вwановуєм

щоб здоровенькІ ви прожили, 11. в життІ

держави .

шим

попередньому <

відповіли, ЩО

каву .

же час повчальна історія. Гадаю, вона буде хоро­

ва­ їх

слідстві?» .

образив

словами.

справу

давали

t•

щиру, добру милу матусю рід­ ну, с дружнну вірну, бабусю лас­

jt

хуліганст­

карну

вони

Вийшла

свідку до­ запитання:

Такі ж показання да­ ва:ш потерпіла Чубук і підтвердили

буток

незаконний арешт . Тоді головуючий . задав

<<Як же розцінювати ші показання. що ви

що

Згідно з

~ШФІР~ а ШШЛФ(СШІРДіll

у

злісного

родного суд_у Іванюта за­ суджений до виправних робіт строком на 1 рік. а Чубук та Беседіна на 6 місяців з вирахуван­ ням 20 процентів у при ­

nостраж-

слідчого.

потерпілим і сить резонне

що Во­

і

а

визнали

забаром вони самі опи­ нилися на лаві nідсудних.

правоохоронних

розслідував

напІдпит­

його

нецензурними

невинно

від

таки

. від

винним у ско­

правдиві

тягати до відповідальності

уже

ізоляrrорі

бу дучи

що

органів,

утримання

стві стверджував,

вулиці

Іванюта

го,

-- дав

ж

.М 62 (8169)

8

Сердечно вітаємо із 50-рІччим дня народження МАКАРЕН­ ~0 Антоніну Яківну лагідну

всі

сnрави,

ва і засудили його до nо­ збавлення волі. На Іванюту, Чубук і Беседіну прокурор мkта

няти з-під варти як тако­

місьnвідділу внутрішніх справ. Потерпілий Іваню­ та на попередньому слід­

дих людей до такого сум­

вермаг», . що

він

в

тимча,сового

ставники

все

єнні

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ

року».

училище резерву та

вивчивши

ЖИТТЯ»

СОНЯ·Ч В І

Об'єктивно і

карної

Вороняка

ЛЖЕСВІДКИ

диспо­

зрозу­

задоволь­

матеріали

те,

лі строкЬ.м до шести міся­ ців або виправними робо­

обласного

могло

всебічно вони

ко­

слідства чи в суді. . .. ка­ р·аєт~:>ся позбавленням во­

дужа

ПОЯСІNННЯ.

не

нити суддів.

за

попереднього

Гагаріна,

при-

отри~ав

бійки

ві, не прочитавши прото­ коли. підписали іх.

що Вороняк нікого не бив, а навпаки розбо­ роняв учасників · бійки, що він був тверезий 1 брудно не висловлювався. Виходило так . що ху­ лігана. який сидів на ла­ ві підсудних, треба звіль-

щелепу.

вився

гово­ ... що йо ­

-

риться в ній, го дали при

Що ж

відпо­

ставках з Вороняком. Але на засіданні суду трапилася метаморфоза:

порушив

потерпілого ,

тами

в

і

запалити.

вияснити

цього,

Ініціатором

перед

Нарний

діGнання,

них

Молодий

спробував

зицію і .санкцію вказаної статті. «СвЩомо непра­ вильні показанн-я свідка чи

у

лавочЦі.

ИН респуб-

178 ··

Відкриємо і

віли,

Чу­ які

звинувачувані

парубків.

на

На це йому грубо

удар

стали

двох

nопросив

його

вимог

до

сиділи

На жаль. цього не сказати про бро­

нещодавно

декс

які

не

варчан І. Іванюту_ І . бук та В . Беседіну, су,дом,

йшов

. чину

порушувати статей . можна

сН О В Е

р.

-

КкІвськоrо обласного управління у справах видавництв, Адреса Арукариі: Квївсwtа область, м. Бровари,

поліrр_афії і книжкової вул. Київська, IS4.

торгівлі.

І

І

ІІ

А.

ВОЛОШИНЕНКО. Індекс Друк

кований

61285.

офсетний. аркуш.

Обсяг

др у-

Тираж

18.654_.

примірники .

' за.мовлення

N•

1598.

#62 1991  
#62 1991  
Advertisement