Page 1

ОРГАН

&РОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ

Газета ВИХОДИТЬ S

І

квітня,

17

МІСЬКОГО

РАНОННОІ

*

року

1!37

з"ІЗд комсомолу Всесоюзної Ле­ Комуністичної

Спіnки Моподі, що за8ер~ WИ8СJI 18 К8ітня 8 МОСК8і, СХ8аnИ8 роботу ЦeHTpan~­ ного Коміт.ту ,ВЛКСМ, од­ носта"но підтрима8 прак; тичну діяn~ніст~ ЦК по МО'"

біnізації KOMCOMon~цi. і моподі на зДіМсн.нмя 8ИСУ­ нутих К8іТН.8ИМ (1985 р.) Пnенумом ЦК КПРС, ХХУІІ з'їздом партn за8Д4Н~ со­ цian~HO -.економічного рОЗ-

КОМІТЕТУ

НАРОДНИХ

КОМ У НІС ТИЧ Н О І' ПАР Т 11 УКР А ІНИ, ДЕПУТАТІВ КИ'ВСЬКОІ 05ЛЛСТІ

Вівторок,

8НТКУ, переБУДО8И 80іх сто-.

:

З'їзд заТ8.РДИ8 т.кст ,Ста- •

у Н ....оМу ""онl етмО "06,010 ,,,,,",,1110 8 д.н.

туту ВЛКС;:М з 8нес.нимИ 8 : H~OГO

ЗМІнами.

Відбуnис~

8Ибори

=

ВЛКСМ.

го

На

Пn.нумі

wим

A8ТN

-.

ре8ізімної

КомІтету

....,.оиоІ ,ey8or...

Ц.нт-.

pan~HOГO Комітету і Ц.нт- .

P&ll~HOЇ

ВЛКСМ обрано В.

.

ЦК І

=

(ТАРС).

на свято працІ, щоб удар­ ною

роботою. на комуніс­

.. Р..е".......

тичному суботнику від­ значити 117-у рІчницю з дня народження В. І. ЛенІна. О восьм;1й годині ранку поблизу депо Москва Сортувальна пролунав гудок

Історич.ного

царовоза

ОВ-7024: Цей симввліч­ ний заклик до ВИСОНОПРО­ ДУlКтивно'і безоплатноІ праці було чути не

!'ільки

працІвникам депо

-бать­

кІвщини свеликого почи" ну., а й трудІвннкам усІ­

єІ

КраУнн

Рад.

ВранцІ, в день nенlнсь­ кого f(ОМУНlХ:тичного су­

БОТНИka,' крейсер

.Авро­

ра.

дворlч­

після

майже

ноУ пеРеРви знову вий­ щов на HeвCЬK~ воду. ЦІй подІІ

було

присвячено

мІтинг судноБУДівникІв заводу Імен! А. О. Жданова,

де

рацІя

ведеться

рестав­

неоцlненноУ

релІк­

вії Жовтня. В серпнІ, як передбачено графіком, ко-

рабель займе своє постій­ не мІсце біля парапету ПетроградськоУ. набереж­ ноУ.

У приполярній тундрІ росте нОвий Уренгой мІсто Тюменських газови­

KJB.

'РІк тому, У день ле-

нінського суботника тут було закладено фунда­

мент пlд перший будинок нового

півнІчного

мІкро-

району, а нинІшньоІ 'су" боти зразу пІсля свята

працІ ли

440

ключІ

Цього усІх

сІмей одержа: від'

квартир.

дня представникн профеСІй

спільно

працювали иа будlВНИдт­ вІ дитячих садків, школн,

магазину. стануть

до

ВСІ

цІ об'єкти

ладу

ще

до

кІнця року.

ПроектноУ потужностІ досяг у ходІ суботника колектнв новоІ нарlЗоНоІ

дІльницІ обсадни" труб у

цеху номер п'ять НнжньоДНlпровсь'Кого

трубопро­

кзтнoro заВоду }менІ Кар­ ла Лібкнехта. ЗмІна май­ стра А. В. Житченка ви­

дала' БІльш як продукцlУ,

100

тонн

призначеноУ

~ii

зекономлеиого

року.

Високопродуктивно

мlе.IСIСОМУ

Ком­

нprП YICp81н .. А. Д. еро­ IIOL Пpno ИIСІІ.еТN nep-

8 8 8

...мА 6ІІ0К 6уІІО "''''''0 ~.­ pJlO'lIii .'МI_нн.м 6у,,­ ....ку П. І. 3Iнок.кl", ro-

8

"01

""ному IІI..рІО ~.HT"".­ "blк.рнl 1. П. соку­ ру, му"." В. І. rY".HKY, "руео"ому трестом В. І. ТIC8 ..... ку. ПодllO "ІІІ УРО'

8.. ......,.

....сто, п ......Н.. ... 311lмку М. с.м....or.·

• = •

на

початку

.. о"П, 8"'КР'" ...puttI81

с .,.тар

Причому.

пІдприємстві з

"О з .,..нн. но-

Ант....' тк.р"l. '1,0....е,мА, мI'''Hr, .. р..е.....н.

.•01

всю УІ виroтовле,НО з ме- І

талу,

..

........ По .у,"щl КІР0.. "А......"..... lMy-и тр8С­ " .lpoa.p....pollo'lIUIТ..o·YA»

,

Н.

ro '"... аp0t5...... щ....

п.р-.

І. Миро-

н.нка.

cno""...

Ір .ми_Мом І pllС .... .....H~. M.YJIOro eyCSorнIoO­

Ц.нтpanІоНО-.

с.кретарем

ИКll8-

neРlllмА 6ІІ01С У фун­

,..,.Н' N0801

комісії.

ВЛКСМ

нафтовикам.

ЦІна З коп.

НА ВСЕСОЮЗНОМУ КОМУНІСТИЧНОМУ СУБОТНИКУ НА 'ЧЕСТЬ //1-/, РІЧНИЦІ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ В. І. леНІНА

=========================• ••• БА ТЬІ(ІВЩИНІ­ •= ПРАЦЯ МІЛЬЙОUІВ •• • • ' 18 МІльйони радянс~ких людей вийшли квІтня

*

21 квітня 1987 року

ТРУДЯЩІ БРОВАРЩИНИ АКТИВНО ПОТР,УДИЛИСЯ

•• •••

рін жип_ країни,

*

ом 82 (7349)

;

ЗАВЕРШИВ РО&ОТУ ХХ з'їзд нінської

РАД

попрацювали всі бригади І ---.--------------~--------------~----------------------__------------~--------------------

дlnьниці.

Протягом счер- 8 воооІ суБОти. було вида-:

но Ііонад300 ТОНН продук-

цП

на чверть

-

СВЯТО В РОБОЧІЙ СПЕЦІВЦІ

більше:

від звичайнОГО обсягу 11. ЦьогорІчне свято комунІ­ випуску. Такий ВИроБІТОК: стичноІпрацl для бровар­ тут мають намІр забезпе- 8 чан, чувати

повсякденно.

ЗБІрним

пунктом

.никІв суботника лІв КолХІди

ло ЧаладІДІ

-

JI!{

1 діЛЯ

дянськOl'О

:

,вСього ра­

народу,

учас-. ,lиве. Адже 'Воно проходи­

жите- І ло в рік, коли иаш народ

-

стало се-. готується

вІДзначити

Хобського: рІччя Велккого

району' ГруЗlI.

особ-

Минуло!

.

ЖоВТИSI,

осяяне св1'l'лом

нов партІІ І у,ряду.

зими воно' зазнало нзА- І рІшень БІльш руйнівного удару. КПРС,

70-

вели:ших

ХХУІІ з Ізду настytПних наста-

стихlI. ВІДНОВИти сenо-:-,. 1,_ Тому вже з перших цlд таким. девІзом працюдиlil створеинямlський

= вали робітни.ки І службов- штаб 'по проведенню. кому­ 8

цІ транспортних

ємств,

чамих

піДllРИ-

иlСТИчнoro -субarинка нацl­

:

фабрик 8 лив всІх трудІвникІВ пlд.­

ХоБІ, Поті, ЗугДІдІ. Інте.р' 8 приємсТl!, господарств, ор_

національна'брнгада

бу-; гаН'lзац1й It установ Н,а ви­

дІвельникІв з братніх рес- І публІк, яка теж приЙш-. ла H~ допЬмогу потерПі- 8 лим від стихійного лиха,: заклала Дружби.

в

селі

• •

парк

СОКОПРОдУІКТивну працю, повне' використання ре­ зервІв І можливостей. На цьому наголощувалось не ВЩІадково. Адже,як свlд.-

!

ОстаннІ посІвR1 агрега-

ти пІшли 18 квітпя з полш найбільшого' в Таджи-

8 :конали денні завдання ка

.

гектараХ. nрнскорення на: 110-120 'прОцеНТl'В. У(:l CTap~i бавовникового кон-. _механl3З.тори працювали

пейєра досягнуто завдякн

мисловостl 'будіаИИЦ1'вl

ємствах,

сільсЬіКОМУ господарстві - 17 тИсяч труДІвникІв. ЛlДПриємства мІста випус­ тили в цей день промис­

в

господарствах,

організаціях у де.ш. свята

комунІстичноІ' працІ про­ дУнтнвніСть працІ була

твердити, вдаJЮCЯ

ІЦО

намІченого

ДОСЯГТН.

У цьогорІчному

..ику

взяло

субот­

участь

74,3

Тtlсячl броварчан. Б1~ьше доловн:ки з них працюва­ ли на своІх робочих Міс­ цях. ,В тому числі' в про-

=У цей день на зекономле-

впровадженню Індустрі- 8 НОМУ .паливІ. Вони активальних технологій, вмІло-. но включились у весняно-

му маневру технікою. .

: полЬ()вl ро6оти. Серед до- І них В. Ф. ГрJoнченко.

Високих рубежІв сягли в день суботника. П. І. Оснач, В. М. КалентрудовІ колективи Біло-. чеш<о, В. В. Артеменко

худоби. Шофери ВИВОЗИЛИ мІсцевІ до()рива на поля. Тваринники, кормовир06ничники, тепличники тру-

дилися

безпосередньо

на·

,робочих місцях. Вaroмих результатів

ботни,ка.·

,

заводІв

свІТЛQТехні'ЧНОГО,

пласт­

мас та <lнщих. ПримІром, на завоДІ порошковоІ ме­

іменІ

Tanypr1I

та

На

РАЗОМ З

активну

участь усуботннку взяли пІонери,

школярІ,

нери. Вони ва

та

пеисіо­

садили дере­

ну.щl,

проводили

чутну

дonо~

родного

контролю.

му

субот.инку.

.

взяло'

'Понад ·1 ооо чоло­ вІК. Радгосп перерахував -І У Фонд два.над.цятоІ, п'я­ тирІЧКИ ,понад 2000 кар­ БQванцloв~

Y'JacTh

став переконливнм трудових

огля-: ту. ВеЛИRиit

досягнень.

колектИВІв. підприємств

І:

будов, колгоспІв І радгос- • трудилися пІв, установ і органІзацій, : 400

серйознt>ю перевІкою

то-. приєr.tCТВа

ГО, як пере6удовуlQТЬ вони J,>оБОТУ, ЯК

життя з'Узду

рІшення

партlJ.

:

втілюють У 8

18 квітня всі

праЦІвникІв автоп1д­ ом

23262. На

лlн1Ю в цей день вийшли

234

ВOДlY І перевезли по-

ХХУІІ ; 'над план 2, t тисячі тонн

(ТАРС).

!

иараднorocподарсьЮfХ ван-

,!,ажlв.

Найвищий

виробl-

ток зафlКІСовано у шофе­ рІв В. М. Кайдана, В. М.

Хромця, І. С. Колесника. КрІм тОго, в день счер­ воно! суботи. Вlдремонто­ вано дев'ять авто'МобlЛ1в та 16 агрегатів, зІбра­ но 4,5 тонни металобрух-

обсяг

робl'l'

провеЛlJ Інженерно-технlч­ н1 прац1вннии і службов­

цІ ка благоустроІ НОвого IЩмllнlстративно '-побуто­ вого

корпусу.

У Фонд двана,дцятоУ п'ятирІчки перераховано 1,2 тисячІ кар60ванців.

В. ВАС ЮРА.

комунІстич­ на

тися~ кар­

100

ПІ.»О ЧАСТКОВУ ЗМІНУ РІШЕННЯ ом 81 ВІД 31.03. 1987 РОКУ' ПРО УТВОРЕННЯ

ВИБОРЧИХ ОКРУГІВ

ДО ,вРОВАРСЬКОІ МІСЬКОІ РАДИ НАРОДНИХ ДЕпу'rАТIВ РІШЕННЯ МІСЬКВИКОНКОМУ

ні

89

~одали

Всього в комуністично­

виготовлено виконано ро­

У фQНД дванадцятої П'Я'l'ИpI'Чки щ~рераховано 129 тисяч карбованЦІв.

вулиць. ВIд.­

байджану 1 Литви, Мол-. ці'Вн~ки, службовцІ,· слю- мащиннorо доlння кому"давІУ і ЛатвІУ, КиргизіІ і. сарl й 1ншІ радгоспннки нlСТ А. М. Чайка одержа. ВІрмені!, Туркменістану 1: обріЗали у саду дерева, ла в цей АЄнь по 20 кІЕстонІ!. : БУДУІВали літнІй та61р для лограмl'в молока- вІд короГ. КЛЕПКО. Ленінський суботник • ___'__________________--________~__________________________________ дом

боваНЦіВ.

тисячу

трудІвниками

госпоща~тва

m-tлыйнH

1

виоо­

ВИ.

тисяч кар­

БІт на 'святІ

БІв, що зкачно БІльше за­

планованого.

випустили

107

ної працІ більше, н1'Ж

порошку

спечених

48 -

І

товарів на бованцl'в.

Всього ж

БО-річчя

тонн залізного

бригада,

61

горесурсах

продукціІ І

РадЯНСЬІСоІ УкраІни в цей день було випущено 86

ли віД кожноІ

русlІ І Узбекнстану, Азер- а,та І~~~~еРIЮ-теJIIНІЧНІ пра- :;~~~. ~P~~~a:o~

у, цей день

д1nЬHкцi І цехи працюва­ ли на зекономленІй сиро­ винІ, матерІалах та енер­

аJlюмінlєвих

roonодарству 25 працівни­ ків обласного комітету,на­

середньому по 15,6- кІлограма 'МQдoкa, що иа 2,6, кІлограма БІльше проти

ванцl;ввиконано будlвель­ ho-моffТaЖ'НИХ роБІт.

КОИСТРУКЦl~,

блаГОУ'(:трій

'корови в

працІвники фабрики верх­

Найбільщ ваго­

будівельних

виро­

.JfhOf'O дитячого ТРИJ(ота­ жtY. На 183 тисячІ карбо­

мий В'КЛЗод внеСли колек­

тиви

трикотажних

БІв перекрнли завдання і

ше, ніж минуJJ!Oрlчного су­

ДООИЛНlCЯ в день су~ии­

ка П.рац1вннки молочното­ вapнql. ферми, які иадо!­

Ш'rук

6800

ловоІ ПРОдУКЦІІ ІНа ?бб ТИlCЯЧ карбованцш, що маЙ>lreна 80 тисяч БІль­

дещо нижчою, иіж серед­

ньоденна за І квартал, розповіДає начальник unабу по проведенню су­ бonrика, !Другий секретар міськкому Компарті! Ук­ ра:Іни А. Г. Мутило. І ни­ нІ,ПЩСу!Мовуючи зроблене на 'с.аятl коr.tущІ.стичноУ праw, можна 3 пе~тю

10520,в та в

-

у ФОНД П'ЯТИРІЧКИ

• •

кистанІ, виробника бавQВ-: ни КаБОДіЄНСЬКОГО ра-. На свято комунlстич.ноІ йону. Він першим у 'рес-; праці вийшов 'весь колек.. публіцІ завершнв СІвбv 8 тнв радгоспу ІменІ 8О-річбавовнику на :всІх 14000 8 чи СРСР. Тру.дl.в.нкки ви'

чать МИНУJIQpRнl субот­ 'J!ИКИ, на окремих підпри­

ВІД

14

1987

Уав'язку, меж

.мом lЮМ них

КВІТІН!

РОКУ

зІ

виборчих

змІнами дІльниць

21/21, 22/22

міськоУ

Ради

дenут.а,тlв

ВИКОІІ­ ~apoд­

вирlШИ8:

Внести такІ зміни в БроварськІ виборЧІ окру­ ги:

В ом 139 добавити про­ ВУЛіКlj Ульяновнх, Парти­ занський.

,

В ом

140

дооавнти про­

вулок СергІя Лазо замl(:ть провулкlв Ульянових Партизанський.

3

ом

провулок

153

І

ВИJ'J1ЮЧНТИ

СергІя

Лазо.

ГОЛО8а виконком)' мІСЬІСоі Ради иародних депутатІ8 В. ЗВОЛЬ.

Секретар виконкому

мІСЬІСоІ Ради иаРОДIlИJI

деВУТ8тів В. БАГНЮК.

'

,


2

'* 21

с"nОр.

ювlmня

ре"у І • • • • • • • • !! • • • • • •

1987

О ВЕ

• "

Ж И Т Т Я"

..............._ •••••••••••••••• _ •••••••••• ,

Про затвердження CKJlaAY окружних виБОРчих комісіЙ по виборах до міської Ради народних Д.епутатів Рішення Alісь",вunонnо.му М (IllЮдовжевиs.

Початок у

Секретар окружної в:rборчої ,комlс1ї ОРЯ.J{ Ганна Семенівна,

.N!I.N!I 58, 59, 81).

пенсіонерка

партІйної

БРОВАРСЬКИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N!I 53 Голова окружної виборчої комісії БОРТНИК Микола Юндратович, начальнИк штабу цивільної

винної

-

оборони

партійної

фабр икц

від

ви60рчої комісії Олена

-

від

нього

ОКРУЖНОЇ

в'язальниця

первинної

кої органІзаціІ

комсомольсь­

фабрики

дитячого

верх­

трикотажу.

Секретар окружної виборчої KOMk:lї РУБАХІНА Марія іва­ нІвна. начальНИК дІльниці...,..

!lинноІ

чого

фабрики

верхнього

днтя­

трикотажу.

Ч.певи кOIdelї:

ЗАБЕЛІНА в'язаЛЬИИЦIІ -

партійної

ВІра вІд

ВасилІвна. перви:вноі

дитячого

водій. -

партійно!

старша· вІд первинної профсліл~ової ор­

трикотажу.

від

ганізаЦії залІзничної станції.

БРОВАРСЬКИИ

перви~ної

ВИJЮРЧИИОКРУГ

організації фабрики

верхньог()

ДИТЯЧGГO

лодимирівна,

ВО­

в язаЛЬН!1Цn

віД пер~инної прОФСпілкової .ор­ ганLзацll фабрики верхнього ди­ тячого

трикотажу.

виборчої комісії

НlРИВОШЛИК Ольга Іванів­ на, в'язальниця Ві1.\ первин­

ної профcnіmювої організації фабрики верхнього дитячого трикотажу

.

.лИТВИНСЬКА

ТетЯна

Гри­

в'язальниця

-від

го

фабрики

верхнього

окружної

МАЛЯРЕНКО

виборчої

НИРОДА

виНlюї

профСпІлкової

вІд

торгівлі.

Голова

вІд

первинної

НаталІЯ продавець

комсомольсь­

організацtї

НЕЧПАЛ

Валентнна

на, продавець

профсПІлкової

-

від первииної

уп­

торгів-,

лі.

БРОВАРСЬКИИ (ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N!I

55

Голова окружної виборчоІ комІсії ХАРЧЕНКО цетро Гри­

-

горович. пенсіонер від пер­ винноУ партliЙноУ орган~зації за­ лізничної станЦії.

торговельно­

ІменІ

го машиноБУДУtВання ІменІ ХХУІ з'їзду КПРС. Члени комісіІ: ,вЕЛИКИFI АндрІй Петрович, різальниквід первинної партійної організації заводу торговельного машинобу дуван­ ня ~MeHi ХХУІ-го з'їзду КПРС. ДОВГИЧ Любов ПавлІвна,

воду

торговельного

будування КПРС.

орrnН13аЦіУ залfзнич-'

ноУ стзнцП,

заводу

нонтролер вІД первинноУ 1К0000омольської органІзаЦії за­

Заступник голови окружної виборчої комІсії КРАСИВ· СЬКА Катерина Дqнилівна, чергова !,:І,д первинної проф-

. сп1JШЮВОЇ

торговельного

ник 'Від первинної партійної організаціІ заводу торговельно­

ПЕТРЕНКО. Павло Михайло. вич, завІ.ДУЮЧИЙ· магазииом вІд перви.нноІ профопіЛ'КОВОЇ управлІння

Леонід Микq~

CeK1JeTap

равлІння торгІвлІ.

органІзації

57

виборчої'

окружної виборчої комІсії ВРЕУС Анатолій Ми­ колайович, електрозварюваль'­

ЮрlYв­

органlзацlY

окружної

го машинобудування ХХУІ з'їзду КПРС.

~

.

ма­

'комсомольської· організації

за­

БОДУ торговельного машинобу­ дування імені' ХХУІ з'їзду КПРС. СВЯТНИЦЬКИFI СергіЙ Ми­

-

КОJ.!айович, різальник від первинної комсомольської орга­ нізації заводу· торговельного

машинобудування з'їзду КПРС.

імені

ХХУІ

. БРОВАРСЬКИП .ВИБОРЧИИ ОКРУГ .NiI

58

Толова окружної ,виборчої комісії УЖВІй Євген Костянти­

-

нович, терміст вLд первин­ ноУ лар.rіЙНо'і організації орде­

на Дружби народів заводу по­ рошкової ,металургії імені 6О­ pJччя Радянської Уtкраїни. Заступник голови ОНіружноі

виборчої Іюмісії Т АРЛСОВА Тетяна ~натоліївна, маляр - ' від

первинної

організації родів

комсомольської

ордена ДруЖби на­

заводу

порошкової

лургії ІменІ вО"річчя ної України.·

Секретар

мета­

Радя.нсь-·

окружної ви60рчоІ

.

ІменІ

«\>Ї

комірник

машино­

ХХУІ

КОЛОМІЄЦЬ

рівна,

з'їзду

Тетяна Григо­

-

НОМсОМОДЬСЬЦОї

60-рlччя

Радянської України. Члени комісії: БОЖУК Віра. Макарівна,

оператор

від

первинної

на Дружби народів заводу, по­ рошко.вої ,металургИ імені 60-

річчя

РадяНСЬ'КОЇ України.

ДУ ЛЯ Ольга Іванівна, маши­

ніст

,крана

~

:.вІд первин­

організаЦії

від

первинної

профсПіл'КОВОї організації opдe~ на Дружби нароДів заводу по­ рошкової металургії іменІ 60рІччя Радянсwюї ~,країНИ. ЛИЗУНОВА Валентина Ми­

первин­

організації

металургії

'ОВИРИДОВСЬНд

зації

ІменІ

Людмила

'нормувальниця

ордена

порошкової

іме';; 60-річ'чя

аа,

-

маляр

від

первиниої

профспіJIКОВОЇ організації ynравлlНня виробничо-техніч.ного забезпечення та комплектації Юровського виробниЧ'ОТо геоло­ гІчного об'єднання. І\УЦ Діна Василівна, косте­ лянша від первинної проф­ спіл·кової організацІї ymравлін­

ня

виробничо-техніЧ:НОГО

металургії

Радянської Ук­

раїни.

СІЮРОБАГАТЬКО

Володи­

мир Михайлович, майстер­ відпервинної партійної органі­ ззцН ордена Дружби народів заводу ЛОРОШКОВО'ї метал'ур­ lГії Імені 60-річчя Радянської Украіни.

БРОВАРСЬКИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ .NiI

59

ГО,lOва окружної <виборчої !Комісії .РИЧОК Петро Григоро­ вич, токар від первинної партійної організації YlПравлін­ ня ви·робничо-теХНіЧНОГО забез­ печення та комплектації Юров­ СІ>НОГО виробничого геологічно­ го об'єднання.

Заступник голови окружної Ви60РЧОї комісії ГАРАЖЕНКО Сергій Іванович, токар віД llIервинної профспілкової орга­ н~зацН упра.вління виробничо­ ~ехнічного забеЗІІІечення та ком­ пдектації K1pOВChКOГO виробни­ чого геологІчного об'єднання. Секретар ОНРУЖНОї виборчої н()мlсії ДР АМАРЕЦЬКА Над1я ТрохимІвна, фелвдшер вІД nеРВIiННОЇ партійної організації управління виробничо- технічно1'0 забезпечення та номnлекта­ цп н1poBcыкгоo виро6нйчого І'eo.nогІчного ОО'єднання. Члени КОмісіі: ГЕР АСИМЕНRО Валерщ во!

Геннадій Іванович, слюсар­ від первинної профспілкової ор­ ганізацІї ордена Дружби наро­

дІв

.

Члени комісії:

винної партійної організації ор­ дена Дружби народів заводу

порошкової металургії ІменІ

-

вич, спІкальник від ,первин­ .ної партійної' організації орде­ на Дружіби народів заводу по­

рошкової річчя

рошново'ї :металургії імені 60річчя РадЯ/ilCЬ'КОЇ Уkраїни. • КОВАЛЕНКО' Валентина Бо­ рисівна,

ком,ісН

.-

пресувальниц!,

первинної

профсП1ЛКОВОЇ

во

Сергій

Петрови'f, монтанtник - віД первинної llIартіЙНої організаЦії будівельно-МQНТажного управ­ ління Nv 35 тресту ~Бровари­ пром·житлоБУД». Заступник голови окружної виборчої комісІї ПЛЮТ А Ган­ на Іванівна, інженер від первинної КОМСОМОЛЬСЬ'КОї. ор­ ганізації будівельно-монтажного управління М 35 тресту ~Бро­ варИlIlРОМЖИТ лобуд».

вІд

-

первинної IlIрофСПіЛКОВОї орга­ нізацІї ордена Дружби наро'Дів заводу порошкової металург.Jї імені 60-річчя Раj1.ЯНСЬКОЇ Ук­ раі'ни. ГАЛАСЬ СвІтлана Михай­

виборчої

СУПРУНЧУК·

від

орга­

нІзації ордена Дружби народів ЗЗІВоду порошкової металургії Імені вО-рІЧЧЯ Радянської У'К­ раїни. ЖОВТЕНКО Галина ВОЛОl1Н

миріlВна, пресувальниця

.NiI

60-

-

го об'єдНання.

окружної

імені

України.

СЕМЕНЕНКО .Лідія Петрів­

ня виробни.чо-технічного забез­ печення та КОМ!І1лектації Юров­ !=ыкгоo ВJ{робничoro геолог1чно­

Голова,

м-еталургії

Радянської

на, робітниця від nер'ВИННОЇ профспілкової організації орде­ на Дружби народів заводу по­

від первинної комсо­ організації управлін­

ВИБОРЧИИ ОКРУГ

60-

річчя Радянської України. САВЧУК Михайло Кузьмо­

Юров­

:5РОВАРСЬКИИ

60-

.ношови'й ВолодИмир Сте­ панович, наладЧИR від пер­

ЯЦЮК Наталія ІванІвна, бух­

-

металургії імені РадянсЬІКОЇ У.країнц.

річчя

CbIНOГO виробничого геологічно­ го об'єднання. IПУСТОВІй Анатолій FlQCИ­ ПОВIfЧ, робіТНИК 'віД первин­ ної партІйної організації управ­ ліннявироБНИЧО-'l'ехнічного за-, бeзnечещ{я та комплектації Ю­ ровс&Коговиробничого геоло. гічного ОО'єднання. галтер мольської

мета­

.порошжової

заб~­

та' .комплектації

порошкової

Отаніславtвна, секретар -с- від первинної партійної організацІї ордена Дружби народів заводу

ського виробничого геологічно­ го об'еднання. ЛАЗОРЕНКО Сергій Григо­ рович, водій ~ вІд пеРвинноJ партійної О.рганізації управлІн­ ня виробничо-те)(нічного забез­ печення

заводу

лургІї .імені БО-рІЧчя Радян­ сь.ко'ї УкраІни. Секретар окружної виборчої KOMtciї .еВЕР ДЛИК Валентина

печення та tК.омплектації Юров­

народів

ПетрІвна,

від

60-річчя Радянсьн.ої України.

первинної

зації УГіра'вління. виробничо-тех­ ,нічного забезпечення та КОМІІ­ .l!ектації ЮРОВСЬfЮГО виробничо­ г. геологІчного об'єднання. КОЛЕСОВА Галина Василів­

Дружбн

Радянсь­

ордена Др,ужби наРОДіВ заводу

від

оргаНі­

органі­

-

комсомольсы1її

Аркадіївна,

від пер­

комсомольської

партійної

лургії rMeHi ва-річчя кої Уікраїни. ЛІСОВА Людмила

порошкової

лодимирович, водій ~ винної

ропу

1987

-'-

від первинної ·комсомольської організації ордена Дружби на­ родів заводу порошкової мета­

ної

~в,іmuя

Секретар окружної виборчої комІсії ПА,РТИЦЬКИFI Вале­ рій Петрович, тесляр від первинної партійної організації будmеЛЬНQ-МОНТажного управ­ ління М 35 тресту ~ Бровари­ промжитло5уд~. Члени коміСіі: ЕЖАКОВА Надія Іванівна, інженер -. від первинної проф­ спІлкової організації будівель­ но,монтажного управління М 35 тресту «Броварнnромжитло­ буд». ЛЕХНОВСЬКИFl Микола Миколайович:, тесляр вІд

колаївна, РОЗllоділювач робіт­

ЗЗlводу

машинобудування імені ХХУІ­ го з'1зду КПРС. Заступник' голови окружної фlООРЧОЇ комісії КРИВОНОС Раїса Дмитрівна, економіст від первинної ПрофспіЛНОВОї

кої організації управління торгІвлі.

органІзації

га1і1зацlI заводу

Гівлі.

~

від первинно!

лайович; елентрозварювальник - вІд ;первинно! партійної ор­

Людмила Петрівна, зас'Р.ynник директора -. Bl:д первинної профСПIЛ'КО­ воУ оргаНізаЦіІ управління тор­

МЕЛЬНИЧЕНКО Федорів.на, старший

-

коміІсії ОСИЮК

організації

торговельного

пресувал;ьниця

БРОВАРСЬКИИ' ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N!I

орга­

ГАТМАН Анатолій Андрlйо­ вич, старший продавець' ві'Д первинної партІйно! управлІння торгівлІ. КРИВОРУЧКО

організа­

ХІЛІНІЧ АндрLй Миколайо­ вич, завідуючий магазином від первинної профсПілкової ор­ ганізації управлін'ня торгівлі.

БОГАЧОВА Тетяна ІванІвна, управлшня

Михай­

ynравлlння торгівлІ.

Ч.певи aoмlelI:

нІзаЦії

профспілкової

товарознавець

від первинної партІйної ор­ ганІзаціІ управління торгІвлІ.

-

СвІтлана

ТИТАРЕНКО Ольга Іванівна,

-

магазином

-

ції управлІння торгівлІ.

Васильович, директор магазину

профспілкової

Ми­

лівна, . старший продавець­ ,вІд первинної комсомольської організації управлІння торгівлі. ПАРХОМЕЩЮ Євгенія Анд­ рlї.вна, продавець від пер­

гlвлt. . ' Заступник годови ок.ружної ви60РЧОї комІсії НАВРОЦЬКА ВІра Миколаїв,на, директор тарного об'єднання від пер­ винної IІІРофсПілКОВОї органі­ зації управлІння торгівлі. Секретар окружної виборчої комісії ТУРСЬКИFI Олександр

за,воду

шинобудування іменІ ХХУІ-го З'ЇІЗДУ КПРС. РЯБЦОВА Нат,алія 'Іванівна, БУХ1млтер від первинноІ

профооіЛІКОВОї органі'заЦії орде­

товарознавець' від первинної комсомольсьної орга­ нІзації ynравління тор·гlвлl.

ної організацІї· управління тор-

.первинної

тор­

Наталія Сте­

панівна,

комІсії БдіР ДАШ ВаJlентина ВасилІвна, завідуюча' магази­ ном --.!!!. від первинної партій­

завtдyюча

управління

хайлівна, завідуюча магqЗИНОМ -віД первинної профспілкової організації управління торгів­ лі.

БРОВАРСЬКИИ

Голова

управління

Члеви комісІї: НОВАЛЬЧУК Катерина

ВИБОРЧИИ OKPYf •.N!I 54

зації

первинної lІІартійної ·організації ордена Дру.щJи народів заводу порошкової металургії імені

пер­

трикотажу.

від первинної партІйної оргаНі­

cыкїї організації rгoрrnВЛМ.

ної організації гliвлі.

дитячо­

-

електрозварювальник

комісії ГЛУШКО' Олександр Андрійович. майстер - вІд

винної комсомольської організа­ ції

ЧЕРЕПАНО­

машино­

ВА, Ольга Василівна, пр-одавець - від первинної ·комсомоль­

Секретар окружної виборчої комісії ГАЛИЦЬКА Валентина Григорівна, старший товарозна­ вець від первинної партій­

горівна, в'язальниця від пер­ ~инної комсомольської органі­ зації фабрики' верхнього дитя­ чого ТРИІКотажу. МІЩЕНКО Світлана Олексі­ }1вна,

.N!I 58

Голова окружної виборчої ,комісії ШКАРОВСЬКА Ната­ лія Олексіївна, товарознавець ВіД первинної партійної ор­ ганізації у'правЛіННЯ торгівлІ. Заступник голови окружної

трикотажу.

НОВ.{;АСИНСЬКА Лідія

органі-.

. ~дopiBHa, ПРИЙОМ'оздавальниця -

КУЛІНІЧ АнаТОЛій МИХaЙJlо­ вич,

1ЮМСОМQЛЬСЬКОї

ЦУРИК Тамара

орган13ацlї фа!SрИЮf

верхнього

за­

зацlI залізничної станції. МАЗУРКЕВИЧ Володимир Олександрович, пенеіонер віД первинної Щl.ртіЙної органІ­ зації залізничної станції.

віД первинноі партІйнОї органІ­ ;зацІї

органІзації

лізничної станції. ДУДОЧКА Галина Василів­ на, касир від первинної прoфClIіЛ1{()1ВОЇ організації за­ лІзничної станції. КОШЕЛЬ Світла!lа ВікторІв­ на, чергова від первинної КОМСОМОЛЬСЬІКої організацІї за­ лізничної станції. МАТАСОВ . СтанІслав Олек­ сандрович, ClКладач вІд пер­

КОВАЛЕНКО

Сергіївна,

залІзнич­

торговельного

9

б~ування імені ХХУІ з'ї'здУ ІШРС. . КОРНІFlIЮ Оле,ксандр Федо­ рович,

комеомольської

пер­

дитячого

голови

первинної

'{леви комІсії: ДЯЧЕНКО Ніна Олександ­ рівна, чергова від первинної

трикотажу.

Заступник

від

БОЇ станції.

оргаНізацП

верхнього

-

органІзації

заводу

від

88

лівна, па'кув~льниця

від пер­

-

винної профспІЛlКОВОї організа­ ції ордена Дружби народів за­ воду

порошкової

імені

60-річчя

'металургії

Радянської

Ук­

раїни.

БРОВАРСЬКИП

,

ВИБОРЧИИ ОКРУГ

.NiI 82

Голова

виборчої

окружної

комісії КАВУНЕЄВ Віктор МI1колайович, головний механік­ від первинної партійної органі­ зації фабрики верхнього дитя­ ч-ого

трикотажу.

Заступни,к

голови

окружної

виборчої . ~KOMiciї НИЗКОВ­ СЬКИХ Павло Володимирович. електро·монтер- від первИн­ ної

комсомольсько.ї

фабрак'f

органІзації

верхнього

дитячого

трикотажу.

Секретар окружної виборчої комісії ЛУГОВА Алла Іванів­ від

первинної

організації

фабрики

первинної комсомольської орга­

верхнього

дитячого

нізації будІвельно-монтажного 'управління М 35 тресту ~Бро­ вариnромжит лобуд».

КОЧУБЕНКО Людмила, Іва­ нівна, в'язальниця -від пер­

МІРОШНИЧЕНКО ОленсандрІв.на, муляр

-

Ірина віД

первинної КОМСОМОЛЬСЬ}(Ої

нізаціІ.

орга­

будівельно-монтажного

. у;правлlння

М 35 тресту варипромжнтлобуд».

СОКОЛОВА колаї!3на,

«Бро­

Валентина

Інженер

-

Ми­

від пер­

винної профc.nlЛКОВОї організа­ ції будівельно-монтажного уп­ .раВЛіННЯ М 35 тресту «Брова­ РИlIlромжитлобуд». ШИРКО Раїса МиколаІвна, Інженер -вl:д первинної проф­ опlлковоУ 'орган!зації' буд1вель­

hO-монтажного N2 35 тресту

управління «Бровариnром-

житлобуд». ЧИЖМА Олег Володимиро­ вич, ви:конроб від первинної кО'жомольської оргаНізаціІ бу­

на,

бриг.з.ди,р

-

партійної

ТРИіКотажу.

Члени комісії:

винної

комсомольської

зації ,фабрики чого

органі­

верхнього

дитя­

1Ірикотажу.

КОСЬКО ЛюБОВ Іванівна, ін­ СТРУ,ктор -від первинної пар­

тійної організації фабрики BepXНbOl'o дитЯ'чого трикотажу. КИСЬ Олександра ПетрІвна. норму.ваЛЬ1lИК вІд первинної партійної організації фабрики верхнього

дитяч-аго

ЛЕЩЕШКО на,

комІрні!ІК

-

профсПIЛ'КОВОї рики

трикотажу.

Марія Миколаїв­ від

первинної

організації

в·ерхнь"Ого

фаб­

дитячого

три­

котажу.

МАКСИМОВ Володимир Ми­ хайлович, слюсар вl.д пер­ винної профспілкової .органІза­ ції фабрики верхнього дитячого трикотажу.

YlIJравлін­

МИРОНЕНіКО Тетяна Іванів­

ІНЯ N2 35 тресту с Броварипромжитлобуд». . . , БРОВАРСЬКИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ .NV 81 Голова . окружної вибррчої KOМ'kiї КОСТЮК Віталій Анд­ рійович, старший Інженер­

на, в'язальниця віД первин­ ної комсомоль!:ької організації фабрики верхнього дитячого

віД первинної партійної

Голова окружної виборчої номісії БАБИЧ МИlКола Cepгi~

діве,льно-монтажного

зації ордена заводу

ПОРОІШ<ової

імені ва-річчя раїни..

Дружби

.

органІ­

народів

металургії

Радянської Ун-

ЗаС1'упнИ\}( голови окружної виборчої номlсІї ДАНИЛЮК

трикотажу.

БРОВАРСЬКИИ ВИБОРЧИП ОКРУГ .NiI

йович,

бригадир

63

заливників

-

віД первинної партІйної органі­ зації

заоодУ .торговельного

шинобудування з'їзду НПРС.

імені

ма­

ХХУІ


Ж И Т Т Яll

О В Е

................................................. 1JH

"вітня

21

• • • • • • • • • • • • •'

*3

роuу

1987

стер,

Про затвердження складу окружних виборчих комісій по виборах до міської Ради народних АепутаТіВ ЗаСТУПНИrк голови окружної виборчої комісії НОЛОША Во­

-

лодимир Петрович, водій

первинної

нізації

вІд

-

від

комісіЇ"

ФЕДОРЕННО

Надія

заво­

нівна. диспетчер вІд первинної ПРОфСПіЛКОВОї органі­ зації

шиноремонтного

заводу.

НИЧИІПорівна, інженер від первинної партійної організації

НЕЖИБОРЕЦЬ Валентина Іванівна, стикувальник від первинної профспілкової орга­

заводу

нізації

"l'орговельного

машино­

будуrвання імені ХХУІ з'їзду НіПРС. Члеии комісії: БОІ;'ИШПОЛЕЦЬ Лариса Вікторівна, вихователь віД первинної -комсомольської орга­ нізації

зЗJВОДУ

торговельного

ШИ.:іоремонтного

НЕЧИПОРУН нівна,

майстер

заводу.

Нана

-:-

ної профспіЛкової шиноремонтного

Дем'я-

від

первин­

організації

заводу.

НИЖНИН Вячеслав' Нлимо­ вич, слюсар .- від первинної партЦ\ної організації шиноре­

машинобудування імені ХХУІ з'їзду НПРС., :ВДОВЕННО BirкTOP ТИМОфі­

монтного

йович, слюсар від первинної. пар:тійН'ої оргаНізації заводу торговельног'О машинобудуван­

первинної комсомольської ор­ ган.ізації шиноремо.нтного заво­

ня імеНі ХХУІ з'їзду НПРС. ВОСНОБОИНИН Олена' Бо­ рисіВН1. версз:аТJ:lИЦЯ - від первинної ·КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ор­ га!:lізації заводу торгО'вельного

машинобудування

Імені

з'Узду НПРС. ГОЛЬ Едуард заст.

:начаЛЬНl,iка

первинної

заводу

іменІ

віД

оргаllізації

торговельного

будування

-

цеху

партійної

машино­

ХХУ! з'їзду

НПРС. ЛИТВИНЕННО

Оленсандра комІрник ві,д

Миколаївна,

первинної комсомольської ор­ ганізації заводу торговельного

машиноБУДYlвання

Імені

з'ї,зду НПРС.

ОНУШRО вич.

Юрій

ХХУІ

Анатолійо­

еЛектрозварюваЛЬНИJ(­

.від первинної RОМСОМОЛЬСЬКОЇ організації заводу торговельно­ г.о . машинобуДУІВання ІменІ

ХХУІ

з'їзду

КПРС.

БРQВАРСЬRИП ВИБОРЧИП ОКРУГ .NV

-

столу

в1д

64

первин­

ної партійної організації місь­ кого Відділу в»утрішніх справ.

Заступник голови окружної виборчої комісії ДУТИИ Юрій Григорович,. інспектор. від первинної комсомольської ор­ ІОнізації міського відділу внут­ ріш~іх справ.

Секретар

окружної

виборчо!

комісії НОЗАН Адела Ностян­ тинівна, . інспектор від пер­ винної партійної організації міського вІдділу внутрішніх справ. \

Члеии комІсІї: ВІДОМЕННО Микола льович,

-

інспектор·

ВЕ.:іНОЇ партійної міського' відділу

Васи­

від

пер-

організації внутрІшніх

справ.

ГРИШІЮ вич,

ної

Віталій

-

сліДчий

профспілкової

міського

Гордійо­

від

первин­

орnзнізації

вІдцілу

внутрІшніх

справ.

МАЛАХОВСЬНИИ

Мра

Михайлівна, .вихователь

від

-

ду.

ЯНУБ

Ганна

ГригорІвна,

старший табельник винної ції

від пер­

-

профспІЛкової

шиноремонт,~ого

організа­

заводу.

БРОВАРСЬRИП ВИБОРЧИП ОКРУГ .NV

66

Голова окружної виборчої комісії ЧУБ Борис Сергійович, заступнин директора учбово­ курсового комбінату - віД первинної партійної організацlY фабрики

верхнього

дитячогО'

трикотажу.

Заступнин голови о.кружної виборчої комісії . ТАРАСІОН Людмила Васил~вна. маляр від первинної . комсомольської орга,н!зації фабрики верхнього дитяч6го

трикотажу.

Сенретар

номісії

окружної

виборчої

СИВОГОЛОВНО Ольга

Андріївна, контролер віД перви'Нної партійної .організації фабрики верхнього дитячого ТQИНОТlaЖУ.

Голова окружної виборчої· комісії ПОПОВСЬRИИ Мико­ ла Марнович, начальник пас­ порт"юго

ЗЗJВоду.

ПШЕД~ОМИРСЬНА

ХХУІ

Федорович,

Борис

Іванович, міліціс,нер-від пер­ винної прОфСПіЛКОВОї організа­ ції міСьного вІдділу внутрішнІх

заводу

Члени комісії: ДЕМЕННОВА 0лена Вікто­ рівна. в'язальниця В1.д пер­ винної НQМСОМОЛЬСЬКОї органі­ з,ації фабрини верхнього дитя­ чого

тринотажу.

НОНСТАНТИНОВА ОЛ~:Jа Миколаївна. .в'язальниця­ від первинної партійної органі­ зації фабрики верхнього дитя­

.

чого

трикотаж;у.

НРАСЮН Ольга Іванівна, бригадир від первИ\нної пар­

тійної

оргс:,;;їзації

верхнього

фабрики

дитячого

трикотажу.

МОСЯЮНА Розалія Іванів­ на, в'ЯЗrальниця від первин­

ної

алюмінієвих

комсомольсьної

фабрини

організації

верхнього.

дитячого

трикотажу.

СТ АННЕВИЧ

Тетяна Alндрі­

їЕ,,,:а, інструнтор від первин­ ної комсомольської організації фабрики 'в:ерхнього дитячого трикотзжу.

СНУИБЕДА

Лю~мила

Ва­

Олекоандрівна,

комісії ПОПЕЛЮН Петро Євге­

Онсана

-

апаратниця

від первинної ко мсомольсьної організації заводу алюмінієвих буДівельних НQнструнціЙ. СОЛОГУБ Ольга "Петрівна, інспентор вІд первинної пар­ тійної

організації

заводу

мінієвих будівельних цій. ШЕРЕМЕТ Жорж

алю­

ВИБОРЧИП ОКРУГ .NV 68 Голова окружної виборчої комісії ЛАЗАРЕВА Марія Во. завіДуюча

Жан·на Товарівна. нравчиня від первинної профСПіJli}(()ВОЇ ор­

ганlзацН по6уткоМJбінату. Секретар ОНРУЖНОївиборчої комісії ЯХНО Оленсандра Ми­ хайлІвна, кравчиня від пер­ винної партійної організації п06уnюм6інату. Члени KOMlcl'i:

Г АЛЩИН Олексій Олексійо­ вич, .фотограф від первинноі профспілкової організації по­ буткомбlнату . НРИНУН Олег Михайлович.

,віД

-

lІ1ервинної

КOuwсом·олЬсько1 органІзації по­ БУТlНомБінату. ЛИТВИНЕННО Ольга Іванів­ на, завІДуюча номбlнатом Ng

1

банно-пральним ~ від первин­

ної пр офооІл,кової пООУ'J1Iюмбінату.

органІзації

ЛОЛЕННО Алла валеріївна, інженер ,віД первинної КРМ­

сом<>льської організації побут­ комбінату. МИШНОРІЗ Ностянтин Ное­ тянтинович. 'ГQЛOlВНИЙ механш

від первИ'ИнОї профспілН<1вої

-

організації поБУll'НомБіна'l'У. НИЖНИН ЛЩіЯ Василівна. кравчиня профслlл,кової бутномбінату.

від первинної організаціІ по­

БРОВАРСЬRИП ВИБОРЧИП О.КРУГ .NV 69 Голова окружної виборчої комісії Тарасов Петро Павло­ 'вич, Інженер від парванної партійної

організації

приємства

автопІд­

13209.

Заступник

голови

виБQРЧО! Іномісії

окружної

HP АВЧУН

Ра­

їса Григорів'на,. старший еноно­

міст

від

-

спілкової

первинн.ої

пр.оф­

організації

І).вronід-

приємства 13209. . Сенретар ОНРУЖНОї виборчо! KO:'lllCiї ПЕЧЕНЮК Володимир Петрович, старший

інженер

-

лентинівна, інструктор -. віД перви,нної . профспілкової орга­ НізаЦії фабрики верхнього дитя­

від первинної партійної органі­ зац-ії а:вТО!ІІlдіІІриєм.ства 13:'Ю9. Члени комісії:

чого трикотажу. БРОВАРСЬR"П ВИБОРЧИП ОКРУГ .NV

спlJDR.ової

НУДЯН

касир

67

Голова' сжружної виборчої комісії СЕМЕНОВ Володимир

Галина

Григорівна,

ві.дпервинної

-

оргаНІзації

проф­ автоп1д­

ПРИЄМіСтsа 13209. ДІДНОВСЬНИИ Петро Олек­ сандрович,

засту.пни·н

начальни­

Володимирович, заступ,ник на­ чальника вІд первинної пар­ тійної організації заводу алю­

ІКа -. від первинної .комсомоль­ сьної організації автопLдnриєм­

мінієвих будівельних но.нструк­ ціЙ. Заступнин голови <жружної виборчої номісії НЕДОГИБЧЕННО Наталія Василівна,

ства

НОБИЖЧА СвІтлана Володи­ мир1вна. Н()НДУІК'ТОР від пер­ винної IRомсомольсыR!! органІ­

старший інженер - від первин­ ної партІйної організації авт&­

. Заступник

винної номсомольсьної ОРГаІІі­ зац~ї заводу алюмінієвих буДі­ вельних конструнціЙ. CeKpe'Nip окружної виборчої комісії НРАВЦОВ Володимир Андрійович, слюсар - складаль­ ник від первинної партійної організації заводу алюмінієвих будівельних конструнціЙ .. Членн комісії: БУТНШОВА ЛfQбов ДеНИСіВ­ на. маляр від первинної ПРОфСПіЛНОВОї організаЦії заво­ зу алюмінієвих будівельних но;нструкціЙ.

елентромонтер

нівна, травильнин від . пер­ винної профспІлкової організа­

справ.

САВІНИХ Тетяна СергіїВЕа.

-

секретар

винної

-

Др,укарка

від пер­

комсомольської

органі­

зації міського відділу внутріш­ нах, справ.

СОМ

Володимир

Михайло­

вич, інспектор від первин­ ної партійної організації місь­ кого відділу внутрішніх справ.

ЧОРНИИ

Юрій

дільничний первv.,~ної

Васильович.

інспектор партійної

-

від

організа­

ції міського відділу внутрішніх справ.

БРОВАРСЬRИП

ВИБОРЧИП ОКРУГ

.NV

Голова онружної виборчої комісії СЕМЕРЕННО Василь Павлович, шерохувальнин від первинної партЩної органі­ зації

шиноремонтного

заводу.

голови окружнОї виборчої номіс!ї ГОНЧА­ РЕННО СеРГій Минолайович,

-

комсомольської норемонтного

від перви,нної

ОРІ1ан1заЦії

ши­

заводУ,.

Секретар онружноІ виборчої

'fюм1сії ПІНЧУН Василів'на, старший

Валентина екО'номіст

розподілювач роБІт -

ЄШШЕВА Зінаїда

від пер­

Митрофа­

цП за~оду алюміНієвих вельних конструкцІй.

БОНДАРЕННО димирович, слюсар винної партійної

Петро

-

буді­

Воло­

від пер­ організації'

13209.

зації авТОП!.д'ПРИЄМС'l1ва

13209.

НОРНІИНО Ганна 'Андріївна,

пЩпРИЄМJCтва

13209.

ХИЛЕННО Оленсандр Андоі­

йович,

ної

інженер

-

від

:НОМІСомольсьно'ї

автопідприємства

первин­

організаціІ

13209.

ХЛОПЧУР Михайло Івано­ вич, слюсар -:-- віД первинної комсомольської організації ав­ топідприємства 13209.

БРОВАРСЬRИИ

ВИБОРЧИП ОКРУГ Голова

комісії

. окружної

.NV 70

виборчої

ТАРА:БУХІНА

Любов

Федорівна, лlнар' віД пер­ 'винної партІйної організації ди­ тячої лі~арні. Заступнин голови

виборчої

НОМlсії

онружної

МЕЛЬНИК

Ігор ПЗJВЛОВИЧ. лl:кар від первинної 'комсомольської орга­ ніззції дитячої лікарні.

зав.

-

віДДіленням

сандрович, лікар

ної

-

віД

органі'зації

Члени комlс1і: ГОЛЕЦЬ АнаталІй

Олек-

вІд первин­

БО-рІЧчя Радянської Унраїни. ІВАЮН Микола Григорович. слюсар ві'д первинної проф-. СПілкової

організації

ордена

Дружби народів заводу порош­ кової металургії імені БО-рІччя радянсыRїї Унраїни. ,СОЛШЧУН СофІя П~рііВНа,

профсniлкової

організації

.контралер КО~ОМОЛЬСЬІІЮЇ

НЛЕРИН Олена

Євгеніївна.

дена Дружби нарQдtв заводу порошкової металургії Імені БО­ річчя paднHcыRїї УнраїI:ІИ.

ДИlТячоі, лiJiаРНі.

санітарка від первинної ком­ со.мольської організації дитячої л!.нарні.

ОЛЕВСЬНИИ Юрій Все воло­ дович,

лLнар

-

'віД

первинної

профсПіJl'НОВОЇ орга'нізації ДИТЯ-' чо! лікарні. ФЕДЬНО

ліlНар

Ірина СтепанІвна, віщ первинної партІй­

-

ООРОНА pitвHa.

Ольга

Олексан-д­

-

зав. полінліНіКою

первинної

профооіл.нової

від

орга­

нізацІї дитячої лiJl<арні.

ЩКУРЕННО Петро Власо­ вич, гО-ловний лШар. від пер­ вин,ної партійної органІзації ди­ тячої лікарнІ.

БРОВАРСЬКИП ВИБОРЧИП ОКРУГ .NI! 71 Голова онружної виборчої комісії НОВБАСИНСЬНА Оле· на Михайлівна, завідуюча ма­

-

газинOIJI4 від первинної пар­ тійної органІзації' управління

ної комсомольської організації ордена Друж6инародlв заводу ПОРОШНОВОї металургії іменІ БО­ річчя Радянсьно-ї України.

БРОВАРСЬКИП

Заступник' голови

окружної

виборчої номісії ІВАНИЦЬНА Олена Петрівна, товарознавець - від первинної профспілкова! організації YIllравління т·оргl,влі. Секретар онружної виборчої 'Комісії НРИВОШЛИН r-в{тла­

.Леонідівна, завідуюча rBtAдi­ - вІд первинноГ партійної

на

лом

органІзації У'правління торгіВЛІ.' Члени комісії: ВР АДІИ Галина Василівна, ПРОдalВець від ,первинної ПрофсліЛНОВdі організацД уп­ равління торгІвлі.

ЗІНЧЕННО на, ПpQДавець

Ольга

-

Семенів­

від первинно!

щ>офооіЛкової органrзації уп-' равління 'l'оргівлі. іНОНОПJlЯ BLнTOP Михайло­ вич; майстер-БУДівельни'К від первинної профспілнової орга­ нroації

У'правлlння

НУ3НЕЦОВА на,

застущник

торгі'влl.,

Марія

Іванів­

.завіДукrчого ма­

газином від первинної проф­ спілк·ової організації управлІн-

..

.

ня торгівлІ.

ЛИЗОГУБ на, заступник

Людмила

Петрів­

завідуючого

ма­

гззином вl:д первинної кОіМ­ сомольської органІзації управ­ ління торгівлІ. ШНУРОПАДСЬНИй Володи­ мир Миколайович, водій ві.д первинної партіЙНQЇ організації у:правлінн.я торгівлі.

БРОВАРСЬRИП ВИБОРЧИП ОКРУГ .NI!

72

Голова онружної виборчої иомісlї НА ЧУРІНЕЦЬ Ольга ПетрЬвна, технш відпервин­ ної парТіЙ'НCn організації орде­ на Дрym5и народів заводу по­

рошкової металургії. іменІ' 60річчя радянсыRїї України. ЗастуhllИК голови <ЖРУЖНОї

виборчої

ВИБОРЧИП ОКРУГ

комісії

ПАВЛЕННО

.NV '73

Голова окружної виборчої номісії' БОГАЧОВ Михайло Дмитрович. експедитор від ПJервИІ:,;{ОЇ

партійної

номбінату

громадського

організації

харчу­

вання.

Заступнин голови ОКРУЖflOЇ виборчої комісії ЄМЕЦЬ Лю­ бов

Григорівна,

-

повар

віД

первинної НОМСОМОЛЬСЬНОї орга­

нізації

комбінату

громадського

харчування.

Сенретар окружної виборчої комісії ГЕРАЩЕННО Натери­ на Минитівна, бухгалтер­ вІд

торгівлі.

від первинної орган.ізації ор­

СОНОЛОВА ЄвгенІя Павлів­ на. краНіВНИцЯ від первин­

ної організації дитячої лінарнl.

праЛq­

нею від .первинної партійної організації прбутномбінату. Заступник голови окружної виборчої комісії' БЩЕЦЬНА

закрійнин

нович,

первинної партійної дитячої лікарні.

конструк­

Іва,нович. сантехнік - від первинної профспілкової організації заво­ ду алюмінієвих будівельних конструнціЙ. . БРОВАРСЬRИП

лодимирівна.

Сенретар онружної виборчої

БУДlвель­

,них нонструнцій.

ПОНОМАРЕННО

Члени комісії: ЛУН' ЯНЕННО Валентина Іва­

торговельного

машинобудування імені ХХУІ з'їзду НПРС. Секретар dКружної виборчої

партійної ор­

шиноре.монтного

ду.

профспілкової оРГа­

завоДу

первинної

ганізації

первинної партійнОї органlномбінату громадського

. заціУ

харчува.ння.

Члеин комІсії:

БАРЛАНИЦЬНА

Ольга

Олександрівна, продавецьвід первинної профспілкової орга.нізації комбінату громСі.ТТ-

ського харчування.

'

ГАВРИШ Галин.а Михайлів­ на. повар вІд первинної ном­

СОМОЛрСЬНОї

нату

орг.анізацН

громадсьного

комбі­

харчува,:чя.

НЛИПА Тетяна' Іва.нівна, продавець від первинної комсомольської організ.ації

номб'інату громадсьного вання.

'

САНДОРЕНН'О ОлексаНДРівна.

харчу­

Валентина повар

Від

-

первинної номсомольсьно'l' ор­ ганізації номбінату громадсько­ го

харчування.

ЯРЕМА Марія Миколаївна, повар від первинної проф­ сПliлнової організації комбінату громадського

харчування.

МИРГОРОДСЬНА 9ле,sа Анатоліївна, комплектувальни­ ця

-

від первинної комсомоль­

ської

орг.анізації

громадського

номбінату

харчування.

БРОВАРСЬRИП ВИБОРЧИП ОКРУГ .NV

74

Голова окружної виборчої номlСН ЖУRОВСЬНИИ: ВiKTO;J Ян.ович, старший інспектор від­ Ділу кадрів ,від. первинної партійної організації головного спеціалізованого нонструктор­

сьно

-

технолоn\чного бюро ми­

ючого обладнання. Заступник голови окружної виборчрї комісії. ПЕТРЕННО Ольга' Василівна, інженер-тех­ нолог

-

від

мольської го

первинної

організації

спецІалізованого

номсо­

головно­ ко!,струк­

Михайло Іванович, майстер від первИ1ІНОЇ профсПіЛКОваУ ор­ ган1зації op~eHa Дружби наро­

торсьно - технологічного бюро миючого обладнання. Секретар ОНРУЖНОї виборчої комісії HP АЄВСЬНИИ Юрій

дl!в заводу порошкової металур­

Романович, інженер

гії імені БО-річчя Радянс.ької України. Сенрет,ар онружної виборчої комісії НОВАЛЬ Вінтор Івано­

від первинної партійної ор­ ганізації головного спеціалізо­

вич:. еле'Ктрослюсар від пер­ винної партійної організації ор­ дена Дружби народі,в заводу порошкової металургії імені

БО-річчя

радянсыRїї У·нраїни. Члени комісІі: АНАНЬЄВ Володимир Пана­ сович, тонар від первинно! па,ртійної оргаНі'3ації ордена Дружби народів заво.ДУ порош­ кової металургії іМені БО-рІччя

.

РадЯнсьиої України. ВОРОНЕЦЬ Надія Михай­ 'лі.в,на, приби:раль.НИЦЯ - віД первинної партійно! .організацІІ ордена Дружби народів заводу rПорошнової металургИ імені БО­ річчя РадяН,ської УнраУни. ГЕРАСИМЧУК Лариса Ян,ів­ на, :контролер від первинної комсомольсьної opraHiGaцi"Y ор­ дена Дружби народів заводу '110РОІШЮВОї металуp:tії Імені

-

ваного

-

технолог

коиструкторсько

нологічного

бюро

-

миючого

тех­

об­

л.аднання.

Члеви комlсlі: ОЛЕНСІЄННО Тетяна Самуї­ лl.вна. технік від первинної комсомольської організації го­ ловного. спеціалізованого конст­ рукторсько reхнологічного

бюро миючого обладнання. ГОРДІЄННО Олександр Іва­ нович, старший інжеs;ер­ від первинної партійної opгaHi~ зацН головного спеціалізова·но­ го

нонструкторсьно

гічного бюро

-

миючого

техноло­

облад­

нання.

ГЛУХОВ

Олександр

Васи­

льович, інженер-від первин­ ної партійної організації го­ ЛОВІ;ІОГО спеціалізованого кон­ структорсьно - технологічного' бюро· миючого обладнання.

(ДалІ буД'е}.


ро"у

4 crnop." 21 "81",,11-11 1987 ВІВТОРОК; 2' КВIТНR. І ЗАГ АJlЬНОСОlO3НА ПРОГРАМА

НОВИНИ.

16.00 16.15 16.45

.

ЦТ

1JIКола ••

.мамин,,"

·СЦ1>РТО.. (ПортугалІя) .. В перервІ. - телепрес-таЙм. 20.45 'НвДQбранlч, дІти!

.чого І чому •. ПереА8ча ДllJI AI'l'eA. 17.15 НОВИНИ.

17.20 .Що 'l'ам.в

.Час. Док. фІльм .москва ... Ленlи •• .212.251 А.кт.уальна камера.

21.00 21.40

JlСкравій

упаковцl~. про буржуа8-

. ну

,·.масову.· КУЛЬ'І'УРУ.

~7.50 сТannlнськl

. музичнІ

11 ЗАГАJlЬНОСОЮЗНА' ПРОГРАМА цт. І ПЕРEJ1АЧI НА КИ,В ТА О&JlАСТЬ

картинки., Ф. Шубеpr. еНезакІнчена' симфон!JI •. lВ.15 ПОIIГrа ЦИХ ;цкІв. 18.45 СЬОГОАиl. у eвl'l'l.

.'.Розвиток

10.М Шсні

.Бать­

2

дІм •.

пулярннй

Час. І Хокей. ЧемпІонат св­ ту З61рна ЧССР зБІр­ на СРСР. У перервІ22.10 СьогоднІ У свІтІ.

21.00 21.40

ПРОГРАМА

І

про­

Ю.Зб 11.35 Історія. 9 кл. . Курс на колективІзацІю. 11.05 РадянськІ пнсьменни­ кн про В. І. ЛенІна. Роз­ . повІдає М. Прнлежаєва. 12.0'5 .погляд. . Науково-по-

рІйний телефІльм' .Сим­ бlрсьШ! трнлогlЯ. 1870рр .•. ФІльм

•.

боротьби

. тесту.

До 'Ю-рlччя Великого ~eBTHII. В; І. ЛенІн. C'I'Qрі'НИИ життя. Багатосе­

20.00

кІвський

ГIМиастика. Прем'єра . док. 'фільму

8.00 '8.15

19.00 прем'єра муJlЬ'l'фiJIьМY сКОАІИІ •. 19.10 Наука І ЖИ'l"l'Я. 19.55 НОВИНИ.'

.18817

.Товариш •.

1$.30 ,.uc-rуальilа намера. lІМО футбол. K~OK евро­ пейських чемпІонІв. Шв­ фІиал . •Динамо. (КиУв)­

фІльм.

Новини. Новинн. СІльська

·14.05 18.00 18.10

II ЗАГАJlЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА цт І ПЕРЕдАЧІ НА

КИJВ

ТА

О&ЛАсtь

8.00 8.15

Гlмнастнка. Прем'єра док. фiJtьму сезону •. ' 8.35, 9.Зб 3'агальна біоло­ гІя. 10 кл. Як створюють новІ рослнни. .аакркття

9.0'5, lЗ.ОО

Іспансь~а

10.05 Учням 10.45, 11.40

сад •.

.Наш

С:

12.05

про

Аксаков.

РозповІдІ

природу.

12.Зб. 13.Зб Фізнка. 8 1tл . МеханІка І механІзацІя виробництва. 1.4.05 Новинн.

14.10 Екран учителю. . Ознайомлення ·з навко­ лншнlм с",ітом. 1 кл. Новинн, «Парафраза..

]8.30

Рятмічнн

ФІльм-

.

Ху-

зустріч радянських американських воУнів квітні 1945 р.

приз

НЕДІЛЯ,

ПРОГРАМА ЦТ

16.ЗО

Новннн. СрІбний

дзвtночок.

фІльм

музеі •. .Сонячне урочистІ

17.30 17.55

.День

коло •. збори,

8.ЗО РитмІчна гімнастика.

9.15 Тираж '.Спортлото.. . 9.30 сБудильник..

цІя

.Звичайна красуня>. Науково - популярний

19.10

культури'

фільм.

.СпIВдРужнlсть •.

19.30

]31-

НароднІ мелодії. Час. .День перший.. дожнІй фІльм. 23.05 Новннн.

·20.45 21.00 21.40

камера.

ЗАГАJlЬНОСОIOЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕдАЧІ

14.15 14.20 18.00

ТА

.КИУв..

І

ІНформацlйН~Й

МІжнародна

Ранкова зарядка. МультфІльм. lVIузнка. 7.ЗО Час.

Прем'єра

док.

&.05· ЗустрІч

тел~-

фІльму .Лети, .мlЙ

:;:0.00 :10.15

рlнкн

СЕРЕДА,

перевалІ

• ,22

1f8

кl

КВІТНИ

трнлогlя.

lЬ87 рр .•. ФІльм кlвський дІм..

2

фільму

18!7()-

на

.Бать-

.

203.10 23.2-5

це

Н.

Про

СоловЙова-СЄдого.· на1l'JИТИСЯ довІря­ одне

одному..

вІдбулася не

в

му.

свято' в

АПН.

Коломенсько­

ПРОГРАМА ' УКРА'НСЬКОГО ТЕЛЕ&АЧЕННИ

музеУ­

10.00 Новини. 10.15 Концерт пІсні ..

.

11.00

авторськоУ

_

ко-математична

Оптнчнl сферІ.

17.30 ти

3)'-

явнща

Дlля школярІв. нміЙ •.

важких

тнжнlв..

1~~ркlнохронlиа •.

атмо­ .Стар­

городсlЮГO н районкого Советое народиых депу· татов Киевской обл·аети. (На yц:paIItICКOM ЯЗЬІке).

Е.ФЕДИН. 1·7 апреля

сред6.

. 11137

ПR'І'ница,

года.

ПерехІдний

.Сокlл.

з хо­

туриІр.

«ТорпеД0..

-

З

. перІод. . 20.40 ДовІдкова служба. 21.00 Час. 21.40 Хокей. ЧемпІонат свІ­ ту. ЗБІрна Швеції - збір­ на Канади. В перервІ 212.10 Новини.

.Наш дім •.

пошта..

'fележур-

Z ,~

7.00

7.:10

12.ЗО Музнчний кlосн.

Ранкова зарядка. Мультфільм. Музика. Чис.

тального 'Гелефlльму ·,За

чорним саболем..

газоелектрозвар и и·

~

~ ~

автоелектрики,

слюсар

-

Z автокранів

і

..

по ремонту

і кранових ус-

бнль: два кольори' часу..

~ся:

тецтв і творчої

~

с.

звертати­

Иняжичl,

управлlн-

суббота.

молодІ

Н

ни..

8.ЗО .Сннться днтннство •. . ФІльм-концерт. 9.00 .ЗУпнннсь. мить! •. 9.45 Всесоюзний телекон­ курс .Товариш пІсня •. 10.40 Прем' єра документаль­ ного' фІльму .Старовнн. ний годинник •. 11.05 Люднна і закон. 11.50 До ювІлею Великого ·Жовтня. сІсторіУ немерк­ нучі рядкн •. Документа­

.Подорож

до

Колом­

Науково·поп. фІльм. Грає духовий оркестр Великого театру СРСР. .

14.ЗО

8.45

15.20

До 70-рlччя. Великого

Жовтня. В. І. Ленін. Сто­ рІнки жнття. Багатосе­ рІйний телефІльм .Си1\'!­

трнлогlя. 1870рр... ФІльм З

9.45 Л. Бетховен. Симфон'lя М З «ГеРQічна •. 10.З5 Новини. 16.00 Новнни. 16.15 ГероУ С. Мнхалкова на екранІ. МультФільми .Дядя Стьопа - мІлІцІо­ нер., .Казка для велн­ І<НХ . І маленьких., сСамl винуваті., «Байкн

Ми­

.

17.10 17.15

Новини.

18.45 18.55

СьогоднІ у свІтІ. Прем'єра документаль-

Програма телебачення

.

ВірменІї.

ного телефІльму

сНас

140 мільйонІв. 19.45 Вперше на екранІ

ЦТ. ХудожнІй фІльм .Не ~ci кометн

гаснут!;>

•.

Час. Хокей. ЧемпІонат свІ­ ту. ЗБІрна Канади' зБІрна СРСР. У перерВІ .- 22.10 Сьогодні у свІтІ. 0.05 «Рнтми планети». Кон­ цер? артистів зарубіжної

21.00 21.40

естради.

пРоГРАМА УКРА'НСЬКОГО . ТЕJlЕ&АЧЕННЯ 10.00 Новинн.· 10.15 Виробнича гмнастика. 10.25 ХудожнІй ~'елефільм .Ур.оки французькоУ., ,концерт української

11.45

музнки.

lЗ.ОО Новнни. 16.ЗО Новннн. 16.40 Срібний дзвlночон. 17.00 Ж. БІзе, Р. ЩедрІн. .Кармен-сюїта •. Ба:nетна

СвІт кІнофантастики. Художній телефільм для

17.45

дІтей

нього •.

«Гостя з

:.. аЙбут­

1 серІя. Актуальна камера.

19.00

19.З5 Спlваю:гь трІо МареничІв.

20.45 21.00 21.40

На добраніч. ріти: Час.

Екран пригодницького фільму. Багатосерійннй художній ','елеф Ільм • Протистояння.. За ро­ маном Ю. Семенова. 1 серія.

22.45

Актуал,>на намера. ВечІрній внпуск. 2З.15 Вперше иа екр:\ні УТ.

Фільм .глобалыulй п')е­ сінг>.

11

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

ПРОГРАМА

НА

цт

КИІВ "А

І

ПЕРЕДАЧІ

О&JlАСТЬ

ГІмнастика.

'~.15 Прем'єра

науково-по­

пулярного фільму на

випередження

•.

8.35 В. Маяковський. . ма .ДО.бре: •.

1().~ Учням

СПТУ.

ствозна,вство

11}?5

,ПоезІя

.

.Гра

Новинн.

ІІ

Всесоюзний

народноУ

21.00 Час. 21.40 Хокей.

льорн

часу

фільм.

16.15 17.15

•. -

ФІльм

.У світі

ХудожнІй фІльм .Натал-

Концерт естрадносимфонІчного оркестру

Центрального телебачен-

теле­

тист УРСР Р. Бабич.

.

lЗ.05 Новнни.

lЗ.15 Мультфільм

Чурай.. Науново

15.65

НА

•.

С;· Орлова.

редактора

КиfВСЬRа

Адміиістрація заго-

~' г.

..

11.00 сІ я слІд •. Дон. телефІЛЬМ. 11.45 "Що таке цири?.

Z ~

раємо.. .Слово

про

','вере-

Науково-поп.

фІльм. lЗ.25 .У нашоr,lу клуБІ водському..

lЗ.50

.Дракон..

кухоии

оа·

Мульт-

тура. НайдавнІші пам'ятники мистецтва.

Прем'єра 'гелевнстави .Одна . нІч генерала

16.45

Скорнякова..

Сульянов.

Автор А.

популярного

• Скульптор

Справа всього життя.. гІмнастика.

18.20 Художня . МІжнароднІ

змагання

СМ

18.50 Хокей. ЧемпІонат свlту. ЗБІрна Канади збірна Фін·ляндIУ. .2 І 3 пеJ1l0ДИ. В перерві 19.ЗОВечlрня назка.

20.ЗО КІнний спорт. Кубок

21'n~Р~~С.

для

.

облад-

2

.

на' адресу:

вул.

50

_.,"

рокІв

. KOмoulHaT ГР9-

харчування.

Ф15-15 .

~ Z Z О

-

євщина •. Фільм-кокцерт.

ке співчуття вчителям ІВАНЕНКО Г. п. 'І'.а ІВА­

Z

передчасиоУ

О

~. ~'"

НЕНКУ

брата

~ ~

~ ~

iЮIl'I.т'1раф~r і

книжковоУ roрrllllll'\'

154.

п.

п.

з

приводу

смерті

Ух

ОJlЕКСАНДРА.

Колектив автопІдприємства М 2326'2 вислов­ лює глибоке спІвчуття

автослюсарю СКИБІ П. М . прнводу смертІ Його

з

дружини

Нінн

Федорівнн.

О

Z ~ О

Z ~ Z Z ~ ~ Z

PeдaKTOp€. ФЕДЯЙ. ~

.Тео Адам запрошує •. Кlнннй спорт. Кубок СРСР.

БогданівськоУ середньої школи висловлює глибо-

О ~

На ПРОl'ання глядачів. ХудожнІй фІльм .Ідеальний чоловІк.,. ~

21.40

18.00 19.20

Кtrt·!leЬК4.

,

~ мадського ~

~Тел.

на ~

приз журнлу .Советская

женщина..

lЗ.55 .Йшов собака по роя­

ВУЛ'.

lТИИКИ,

голова кооперативу

~ ВЛИ

Z ~ фІльму . ~ ТомськиЙ. Z

17.50 .ВІТЧИЗ~.Н рІднІ Імена •. Прем'єра науково-

лю •. Художній фільм із суб­

Бровари.

.

оо'

по

Звертатися

О.

Очевидне-неймовірне. ~ Програма телебачення О

КОМІ АРСР. 16.15 СвІтова художня хуль-

сад •. Співає Р. Рим баєва. Спортнвна гімнастика. ЧемпІонат СРСР. lЗ.10 Програма молдавського телебачення.

м.

р

14.1~I~е":іла~а.z г·.;.....;;.;----------: ~ Педагогічний колектив

14.15 15.15

.Наш

опра~ видавництв.

буфетии,

~ ианню;

Виконком РажнlВСЬКОї сільської Радн, та партІЙ­ на і профспІлкова орга­ нІзацІї. педагогІчний ко­

лектив восьмирІчноУ шко­ ли глнбоко приводУ

смерТІ ра,

сумують

З

передчасноУ

вчителя-пексlоне­

члена. КПРС КОВАЛ.ЕНКА Васиnя ФеАоровича І висловлюють щире спІвчуття рlдннм та близькнм покІйного ..

255020,

область,

і

слюсар

О. Бровари,

Фільм-концерт.

зlсть..

-

-

О

12.25 .ШлJ'lХИ, як!. мн вибиlЗ.15

,продавці,

-

О. Z залишу. свІтлий ~

-.4-03.76;

Бро~арська друкарця Київс'ЬНОГО обл&сНОГО управл.l.Инn у Ацреса друка'Р-нl:

'о ~

~

Q:ки,

Шебалlн. СимфонІя NO З.

Киівська область, м. Бровари, вул. Киівська, 154. BlдAlny партіі4ного життя - 4-04-61; віАповlАаn"ного ceHperaplt, віддіnу сіn"с"кого господарства - 4-02-92; кореспон,цента мІсцевого ра. Д!омовлення - 5-13-.1; ааступнина редантора, вlддlnів промисnовостl, nистlв І маС0воіpofоти 4·04-81. Теnефони:

активну

О.

10.ЗО РосІйська :"ова.

.Поемн революції •. І. СельвінськнЙ .• Уляла­

Пое­

КИТВ ТА О&JlАС1Ь

Із скарбницІ світовOl музичноІ культури. В.

оркестром.'

юнацтва.

роси-

взя.ти

Літні майданчики;

9.45

06J1Ас1Ь

. титрами. 15.00 Реклама_ 15.05 Музична .передача

ра' ону.

всіх

Zучасть у збираннІ вторинZНОІ.. сировини. В 3а довідками звертатиZся по телефону 4-04-76.

тІльки му~ика..

ХудожнІй фІльм.

Гімнастика. РитмІчна гімнастика. Науково-поп. фІльм: Музична передача «Ранкова пошта •. 9.40 «На перевалІ не .стрl­ ляти,.' Художній фІльм . 10.50 Е. Шоссон. Поема nля

11.10 11.40 12.25

.1

6.00 На зарядку ставай: 8.15 «Весняннй іlРИЗОВ..

2.

з

.

популярний

приймається всіма Й П

г.пунwrами

прJ~рl1.f:Jl8-r~С~~~~АЧI ~

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І П,ЕРEJ1АЧI

скрнпки

РНННОІ СИРОВИНИ.

~ Вона ~

ВечІрнІй випусн.

2З.20

Новинн. 1З.І0 .Пеппl Довгапанчоха>. Внстава для дітей. 15.00 СуботнІ зустрІчі. Спорт у нашому жнттl 16.ЗО .Сонячні кларнети •. СамодІяльнІ художні :ю­ лективи Ровенської обла­ стІ. 17.55 Художній телефільм для дІтей .Гостя з май­ бутнього.. 2 серІя. 19.00 Актуальна камера. 19чЗ5 сШсенннй вернісаж •. Концерт. 20.45 На добранІч, дІти! 21.00 Час. 21.40 Художній телефільм .Протистояння •. 2 серІя. Частина 1. 22.40 Актуальна камера. Вечірній' випуск. 23.10 Художній телефільм .Протистояння •. 2 серІя.

8.00 8.40 8.20 9.10

~

.Протистояння.. ~ серІя. ~ ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ: '22.50 Ак1'уальна намера. ~ _ молодші продавці иа

ТелефІльм .Футбол на­

ТА

-

райспожнвспlлки

16.55 ХудожюйтелефlЛЬм ~ тівельиої контори для дl'l'еЙ .• Гостя з :.. аЙО. . бутнього•. З серІя. ~ 18.00 Кубок Федерацlі ,фут- ~ . болу СРСР. .Динамо. ~ (КиУв) .Дніпро.. ~ 19.4.5 Актуальна иамера. ~ 20.20 Російський романс. О. I(A)мбінату громадського 20.45 На добранІч, діти: ~ . г. харчуваИИJI 21.00 Час. 21.40 ХудожнІй телефіЛЬ<t О.

ратури на Україні. Кон­ церт майстрІв мистецтв.

КИІВ

за-

ф!льм .M~Ba тварин..

.10.00 Новннн. 10.15 Ритмічна ·гlмнастнка. 10.45 ДнІ радянської .1Ііте;

НА

на

мовлення. 14.25 Л. Костенко. «Маруся

ПРОГРАМА УКРА'НСЬКОГО .ТЕJlЕ6АЧЕННИ

'Частина

.

~МІ~ЯЧНИК ЗБИРАННЯ І ВІД . НАСЕЛЕННЯ ВТО-

ня і Всесоюзного радІо. О. мо Днрнгує заслуженкй ар; ~

шевнм.

12.55

І

.

ка-Полтавка..

ПреМ'єра художнього телефІльму «Гра хамеле­ она., за п'єсою Ж.-П. Сартра ·.Тількн правда •. 1 І 2 серІУ. 21.00 Час. . 21.40 Концерт з творІв ком­ позитора В. Соловйова­ Сєдого в Колонному залі Будинку спІлок. В пе­ рервІ 22.40 Новини.

днтннства

НАСЕЛЕННЯІ

тора

11.55

18.45

шого

Чемпіонат св1-

10.00 Новини. 10.15 РнтмlЧ!:lа гIМJ;lастика. 10.45 з УКРЦІнськоІ класики.

Зустріч 'у КонцертнІй студlі ОстанкІно з ви­ кладачем . фізики СПТУ М 2 м,. Одесн М. Палти­

12.05

ДО УВАГИ

~

ПРОГР~~Е&Х~:~~НЯСЬКОГО Іпроводить

ко­

тварин..

~

fiI

циган~ького ~

Футбольннй огляд.

фестн­

Док.

цигани.

-

в

0.05 Новини.

творчостІ.

1

І

управл НН,я

ту. зmрн.а СрСр·- збlр- І 3 10 *вітня ПО 10 травна ШвеЦlf. В перервах-· ня Ц р заготівельна КОН-

Те-

ПозивнІ фестивалю. .Чорнобиль: два

.Ми

театру .Ромек..

17.15

Суспlль­

АДРЕСА РЕДАКЦІІ:

стави

Узбекн­

.Спlвдружнlсть •.

валь

.Важкl часи •.

халкова..

транспорту

аза

'о.

фільму-ви-

московськorо

лежурнал.

14.50

1867

19.З5 Прем'єра

стану.

14.00

8.25

бlрсьКla

щина улюблена моя..

19.ЗО Новини.

'публіцистичний

кого

б

()Іва

концертному залІ. \ г.мехаНlзацп . будується 18.00 МІжнародна нано ра~ u' . ма. . ~ палинlВЦІ. 18.45 .Як· ми. вІдпочиваємо.. г. 19.25 Фотоконкур. с .Батькlв- ~

АБВГДеЙКIt.

філ'ьм .Якщо дорогнй тобі твІй дІм •. lЗ.ЗО .Для всіх і для кож­ ного •. Про розвиток мІсь­

КВІТНЯ

24

ЗАГАJlЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

8.05

8.00

льно

7.00 Ранкова зарядка. Мультфільм. Музнка. 7.ЗО Час.

8.0()

(СтудІя

.4f.~5 Актуальна камера.

ЖИЗНЬ.-о-рг",н ,Бporварского ~ropoACКO­ IЮмитета Коммунистической ПІІІРТИИ уlораины'

вторкик.

шкоПа.

.20.415 На ідобранІч, дІти! 21.00 Час. 211.40 Прем'єра док. фІльму . .Чорнобиль.· . ХроНІка

• НОВАЯ

вЬіхода:

в

19.З'5 .Темп •. :Ю.З5 Веч:tрюї гII\(Н&СТ8ltа.

Н03ЮIИ. Срібний' дзвіночок 17.С') СкрипковІ мІнІатюри. 17 ~O ЛІтературкий театр. В. Каиlвець. сСповідь матерІ •. 18.СО Для старшокласникІв.

Газета

і

І

lВ.СО .Залежит. від нас •. Відрядження. за листом. 18,30 Народиі таланти. 19.00 Актуа,льна камера.

11".3:>

Анн

.Мlста

Футбол. Кубок європейських чемпІонів .., Пlв­ фlнаJl. .Динамо. (КнУв)­ .Порто. (Португалія). 131деоповтор вІд 22 квІтня. В перерві-lЗ.ОО Новкни .. 14.с.о Інтерклуб. 16.ЗО Новннн. 16.40 СрІбний дзвіночок 17.00 РеспублІканська ФІзи-

12.15

ВечІрня казка. ЧеМlJlонат СРСР

вистава.

КІ\lоп!Юграма

люди..

Ульянов­

PeД8lln'Op выод,", с

Репор­

23.15 сдlкерелВ: •. Фольклор­

·Новини.

.

,життя

композитора

таж про зустрrч захlдно­ європейськоУ ІрадянсьrPOlt'laAcbKOcTI, що

164')

го

меня..

. КОї,'

Основи Інформатнкн І об­ числювальної технІки. 11.05 Село І люди. 11.4Й ШкІльний екран. 9 кл. Українська лІтература. О. Кобилянська . • Земля ... 12.10 Леиlнlана. хх століття. І. Шведов. .жовтий че­

1:';.JJ

У.

ти

10.00 Новини. 10.15 ТелефІльм ... .1 ми пе­ . ревернемо РосІю. Улья­ нов •. lС.':ёі ШкІльний екран. 10 кл.

стріч школярІв ська І Львова.

перервІ

'

ТlЮрчlсть

2r2.40 ..«Як

УльяновоУ-

друзІв..

Час.

І

ПРОГРАМА УКРА'НСЬКОГО ТЕJlЕ&АЧЕННЯ

•.

В

Прем'єра фІльму-кон­ ЦеРТУ .... То, что на серд­

СьогоднІ У свІтІ. .Вlдродженкя ГатчиНИ •. Док. фІльм.

модан

часи •.

21.00 211.40

(КнУв)­ .Порто. (ПортугалІя). Пе­ редача з Києва. 21.uO Час. 21.40 Футбол. Кубок євро: пейсьннх чемпІонІв. ПІв­ фІнал . • Динамо. (Київ)­ • порто. (ПортугалІя). 2(>.',15 .~.I музнки прекрасна у

док. теле­ з запахом

ФінляндП,

кі

фІнал . • Динамо.

І.

сСни

- 19.05 СьогоднІ У свІтІ. :Ю.СО До 7ІО-рlччя ВеЛИК.ого Жовтня. В. І. ЛенІн. Сто­ РІНКИ життя. Багатосе­ рІйний телl!!фільм .Сим­ бірська трилогія. 18701867 рр:.. ФІльм З .• Важ­

.

.

Концерт

цІй

. м'яти.. . 16.215 « ... До шІстнадцяти стариіl •. 17.10 Новнни. 17.15 за словом - дІло. 17.415 Хокей. ЧемпІонат свІту. ЗБІрна СРСР збір­

16.55.Урочисте засІдання концерт. прнсвяченl 117,й річниці з дня на­ родження В. І. ЛенІна. ТрансляцІя з кремлІвсь­ кого Палацу з'Уздlв. " Кубок євро:;:0.15 Футбол. пейських чемпІонІв. ПІв­

1~ ~.(} .Адреси

на

радинсь­

фільм.

10.50 Новини. lt1.00 . Новинн. 16-.15 .Учитися у Леніна •. 16.45 Ф. Маслов. .Поема про ЛенІна.. '-

квартирt А. ЄЛlзарової.

народився

10.40 ,Новини. 16.00 Новнни. 16.15' ПреМ'єра _

неЦмовlр·

-

не.

мить.;

.

часи..

'10.10 НауковО - ПОПУ!ІЯРНИЙ

Ранкова зарядка. МультфІльм. Музика. 7.ЗО Час. 8.С5- .Вlдгукнlться, сурмачі! ..." 8.00 До 7()-рlччя Великого ЖОJ;lТНЯ. В. І. ЛенІн. Сто­ рlнни ЖИ'l"l'Я. Багатосе­ рІйний телефІльм .ОКМ:­

Очевидне

БагаТОСе­

землІ.. Концерт І$ОУ п{сні.

7.00

'9.00

ж'иття.

9.5().Я

ЗАГ АJlЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

бірсьна

Ім .. Я.

рІйний телефІльм .• Сим­ бlрська трилогІя. lВ70l&i!Ji1 рр .•:' Фільм З .• Важ-

пригодницького

фLnьму. .На стрlлятн •. 212.500 Новини.

школярІв з го­

IЮлгоспу

CBepДlloBa МогнльовськоУ оБJjастl О" Гераснмовим. 8.50 До 70-рlч~я Великого Жовтня. В. І. ЛеНін. Сто'

ВечІрня каз/tа. РитмІчна гlмрастика. :;:,0.45 Ш. Чалаєв. Квартет. Виконує Державний квар­ тет Ім. Шостаковича. 21.00 Час.

21.40' Екран

.

ловою

кІнь •.

світової

музнчноУ' культури.

20.00 20.15

І

7.00

П8jіОрама.

скарбницІ

П'ЯТНИЦЯ,.

ЗАГАJlЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

плакат.

18.:;Ж>~~ДКова служба.

19.00 19.45

Ху­

чєт'ВЕР, 23 КВІТНЯ

О&JlАС1Ь

Новини. РеволюцІйний

рІшен-

ня.

11

КИ,В

-слюсарі по ремонту

передача ~автомобілів та механізмів,

Киргизії в Центральному ~

Із

19.00

кею.

ВечІрня &аЗКЇl. Пропонується.

20.15

ТЯ ДlJIB раА8НСЬКОУ. лІте­ ратури на. УкраінІ.

НА

Теле­

журнал.

20.00

деорепортаж про ВІДКРИТ-.

:;:С·.СО Ак1'уальна

11.30

трактористи,

І ФІльм 2. . 16:15 Концерт майстрів мис- г.ня механ1Jзац!ї.

Палацу

лlтерату~..

О.

12.1~aДiIpeM'єpa докумен- ~RИ,_

у

трансля­

дружба

Музична

lЗ.ОО СІльська година.

Концерт.

з

г. О.

11.00

"Ранкова

КВІТНЯ

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

_

~ торів,

Радянському,~

Союзу!

ПРН­

• УкРаУна •. 20.45 На добранІч, дlтиl 21.00 Час. 21.40 .Дружба народІв

~

14.00 «Здоров'я.. В 14.45 Муль:rФільм. ~таиовок. 15.10 Прем єра документаль- ~~~ 3<> довідками . ного телефільму•• Чорно- ~ "

свяченІ 117,й рlчннцІ з дня народження В. І. Ле.­ нІна.

Час.

баянІстів.

УКРА'НСЬКОГО

Док.

~

8.05 Грає уральське ','рІо

10.ОО· Служу'

тресту

«Теплицятехмоитаж.

Z НА ПОС'rІRНУ РОБОТУ ~ ПОТРІБНІ: Z - машииісти екскава. Z

МультфІльм. Музина.

Час. Екран заруБІжного фільму. сМіраж. (СРР). 22.55 Новинн .

в'lдд'IЛ

~

7.00 Ранкова. зарядка.

21.00 21.40

ОВІДКОВИИ

~

І ЗАГАJlЬНОСОЮЗНА 7.ЗО

..

д.

~

~ УпраВЛіНню механізації

КВІТНЯ

26

~

а

.Совет- Z~ О.

женщина..

Час. сВесняний призов.

Художній :ІЛЬМ.

і у

ТЕJlЕ&АЧЕННЯ

16.40 17.00

журналу

ская

21.00 21.40

майстерностІ ..

25

~••••••••••••••••••••••

Мlжна~однl змагання на

.На землІ кнУвськIЙ •. ІнформацІйний випуск . 18.ЗО Співає М .. Шопша. 18.50 Хокей. Чемпіонат сві­ ту.Збlрна ФінляндlУ збірна Швеції. 2 і З пе­ рІоди. 20.ЗО Шахова школа. Урокн

СУ&ОТА,

•••••

20.00 Вечірня казка. 20.15 Художня гІмнастика.

18.00

І

,·IМНliСТНКИ.

пеРшкй •.

фІльм.

Новини. .Екран учителю. Природознавство. 4 кл. 14.ЗО СторІнки історії. .Клятва на Ельбі.. Про

.

18'.00 18.15

сДень

12.10

дожнІй

& •••••••••••••• _

14.05 14.10

.ми жнвемо в однІй кра-

іні..

концерт.

'·ОДННІі.

мова.

СПТУ. ІсторІя. ЗоологІя. 7 кл. Еволюційна теорІя Ч. ДарвІна.

11.10

•••

"н о в Е Ж И Т Т яс

,••••••••••••••••

Індекс Друк

дру/Юваний

14.525

61285.

офсетний.

Обсяг

арнуш.

Тираж

примІрникІв.

Замовлення

М

1828.

#62 1987  
Advertisement