Page 1

н

ПИ КПРС, РадІ МІнІстрІв СРСР,

J

82 (4783)

ВЦРПС І цк ВЛКСМ

СЕРЕДА

18

ЦН нnpc.

С'1"Рll1

ЦІВа

Р. .оа.

J

н

ГАаТА ВИХОДИТЬ 3 17 НВІТНІІ 1937 РОНУ OPl'AВ БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ кОМУНtCТИЧJlОJ ПАРТП УКРАІНн.

відомств

мих

громадян,

рішення

75

Четвертий рів п'szтиріТl:ВИ• •• праЦ'~• ударио~ p~:в

про

Разом 8 машиністами Ва­ силем Івановичем Петро­ вим та Владиславом Олек­ сандровичем Бенедиктовим віl! посадив r перший день роботи картоплю на площі

Б гектарів. С}'млінно працюють ва пІдвезевві бульб 8 кагатно­ го

ПОЛі

до

саджалок

трак­

'1'ористи Василь Володими­ рович Він ник і Павло Ми­ колайович Охрімчук. Л. економіст,

член

кор­

ЖВТТJI~.

Надuеи" молона в1n W()~ fкr) Порівняно до І кварталу

1978

р.

Вироблено молока на 100 га ' сільсьН'Огосподарських угідь (цнт.) Порівняно ДО І кварталу ·1978, р. Товарність молока (у процентах)

Одержано м'яса на

га·

100

сільськогосподарських угідь (ЦIiТ.) Порівняно до І кварталу 1978· р. Одержано яєць від курки-несучки (шт.)

817 -62

689 +14

-15

280

126

170

+1

+1

197 -14

53

42 +3

+7

51 -4

51'1

87

93

+2

74

Молока М'яса Яєць

99,~

Cг~

к.Рflщu:r

repJti.c'ri,

'SfJ80ay

нllзим-

8acUAJC

Субо-

Зів

Я кість

.,

114,6 115 101,5

Решту нош тів від Бс~ союзного суботника 1979 року

буде

витрачено

на

будівництво у краях, об­ ластях, районзх j містах РаДflнrь!'сго е,,]л,: ': спе­

рень,

поліклінік,

санато­

рНв, лісових шкіл). (РАТАУ).

радянських

Обираємо дорогу в ЖИТТЯ

1979

озимих

нульт:rр;

імені Щорса .ЗаплавниЙ. .Велинодимер-

ХОДЯТЬ

35

Іх

отримали

Міста і ми Перед ПРИСУТН'ми ви­ району. ранами праці .. На сторін- ступили Герой Соціал!­ ПрацІ М. З. Сюди прийшли також ках усного журналу .Ми стичио! завтра робітничого Пильтий, хірург Ю. П. представники різноманІт­ них професій багатьох за­

КJ:,Iacy, надійна

водів, радгоспІв. Це І Ге­ рой Соціалістично! Праці бриrа.дир ферми М 1 рад­ rослу 4: Русанівсь кий.

Ha~

відбулася

моза про

його змі-

цікава

майбутні

роз-

Корсаков, родно!

пре>- школи

відмінник

освіти,

N2 2

на­

учителька

Н. М. Бєлін·

фесП. На святі • Голосує- ська, військовослужбо­ мо за профеСіЮ., що пре>- вець Є. В. Шилов, пере­ хірург ходило під \час Місячника можець у соціалістичному Юрій по пропаганді роБІтничих змаганні .Жнива-78., май­ професій, учні ще більше

коМбайнер радгоспу .Тре­

ознайомилися з секретами БУХіВСЬКИЙ. горчук,

А. І.

учениця

Грн-

Велико­

металургів, водіїв, буді- димерсько! СШ Т. Поло­ вельників. Ініціатива шко- зук, яка вирішила працю­ лярів Броварського t ТерИ'ШІ по роботі допомага­ тіївського районів '.Тва- вати дояркою. ють молодому робітнику ринництву комсомоль'У р060тl зльоту взяв влитися в колектив, стати ську і піонерську турбо- участь і виступив перший повноправним його. чле­ тр ,широко підтримана секретар міськкому Ном­ молоддю республіки. Учні партН УнраІни А. Д. Гри­ ном.

РусанівЗліт став С13оєрідним Требухівської І IIlІдсумком тіє! велико! сько! середніх шкіл стве>gIpофорієнтаційноІ робо; рили з числа АШІУСК1іИК1в

ч.

зєв. Н. РУБАН, . секретар мІськкому ЛКСМ УкраІвв.'

ярих

зернових.

15

60

7

8 22 26

4

10

13

9

10

22

О,

11 6 3 7

6 6

45 104 43

10 8

12

27,3 19,7

3 3 2 6 5

71,2

7

4Р,З

.ПуХівськиЙ. імені Мічуріна .ПлоскіВськиЙ. По району

_

посіяно т.

56,3

ський. .ЗаворицькиЙ.

іМа.щ~

Всього

в

100 100 100 100 1ОО 97 85,7 78,7 78 71,8 58 57,2

«Гоголівсь]{иЙ. .ЛітківсьниЙ. імені Докучаєва

року загони, RКI пІ­

чоловік.

-

-

«требухівсьниЙ. .ЖердівськиЙ. .Авангард. .Рудня:. .НрасилівсьниЙ. .РусанівсьниЙ.

ти, яка проводиться у ра-

3 нращивиробничниками, вете-

друга

третя

• БобрицьниЙ.

У недІлю J Будинну культури за\lОДУ .Торг­

зустрічі

.

мінеральними

'Б процентах до завдання). .Зоря. 100

дуть працювати на ферми рідних радгоспів. На з.1ье>­ ті майБУтніМ тваринни­ кам було вручено путі в­

йоні. У всіх школах пре>-. ки.

держстатвствкв

зарнових

сільськогосподарських

худоби

поставлених

1

(1978

ор­

33 о

22 О

29

7

18

лип­

листопадовим Пленумами ЦН

р.)

НПРС

по

прискоренню

розвитку

тваринництва,

розгорну ли

активну

ту

Інформацlйно-оБЧНCJПOваль­ цевтру

добривами;

ним

ФОТО В. rородRЬОro.

централь­

народом.

кормових нультур не

невим

хід польових робіТ У радгоспах району на 16 квітня ц. р. (Перша графа підживлено посі-

nрофСnїАки. На фото: 8. суБОТОВСЬКИ Й.

!НоУ перукарні Ірина Мар­ :ківна Бригінець та багато інших. Це вони, Іх това­

почуття

Нагарлицького району Ни­ ївської області, які, 8ИКО­ нуючи рішення ХХУ з'їз­ ду n.aртП та виходячи з

upo

підряд товариші обираЮТ/J " ,його ч..сен.ом цехкому

стер-модельєр

стю у Всесоюзному кому. ністичному суботнику p~ дянські люди внесуть гід­ ний вклад у справу інтер­ національно! солідарност! з героУчним в'єтнамським

Центральний НоМітет HOMnapTJї УкраІни схва­ лив. роботу партійних ор­ ганізацій, радянських і

завдань,

105 99 116 101 10893

100 107

З~іНltи4 вuр66іток сягаs 1/5nроцентіг. А!С т u 8 Н g участь бере- ВаC/Ub 11 грОНоадському :житті свого цеJ6У. КіАька років

Пильтяй,

гарячі

ганів Запорізького райе>­ ну Запорізької області і

(у процентах ,до 1Іародtrorосuoдарського ПJlIJ&у І Юlарталу)

робіТ за~жа-и на" високому '. рі6ні.·

З.,

Ле­

у тому.

активною уча­

у Uентральному Комітеті Компартії У країни

223 -4 91

-19 95

і7 55 1978 р: "+ 2 -1 ПРОДАНО ц:.;ОМJЩІI ДЕРЖАВІ

108ського.

М.

про

солідарності

$i;;;J 695 -37

552

Порівняно до І кварталу

ги/(Оltуваних

районноІ лі~арн1 Петрович Норсаков,

1.

H~Ha, у фонд дonомоги братньому В'єтнамові, який потерпів в результа-

::.=;1"""

ють

шкіл

дня народження В.

СІ

nАЙСТJtQ.С

пу(!кникіВ

проведен­

впевненість

що •своєю

~Io

вого

ви­

коштів,

від

ня Всесоюзного комуні­ стичного суботника, при­ свяченого 109-й річниці з

c.Q.~ " .. u

мІськото

зліJ

прийняли

Рада МінІ­ ВЦРПС І висловлю­

о

ЗВЕДЕННЯ

проходив

1

окре­

Цей почин ще раз свід­

~

СЕМЕНА,

пувхту газети .Нового

ють

направлення

процентів

чить

ПідСУМки І кварталу

IJlібороби племптахозаводУ «РУАНі». Першим вивів агрегат у поле механізатор МИКОJlа Павлович фісько

ЦН НПРС, стрів СРСР, ин ВЛНСМ

ті варварської ахресіІ Ни­ u:а.1:зованнх ':;'Ш?,',:::Х ліКУ­ вальних закладів (ліка­ таю.

ЗМАГАННЯ ТВАРИННИКІВ ЧОТИРЬОХРДЙОНlВ

Почали садити каРТОПJlЮ

частин

а також

одержаних

днІв

китайськоІ агреСіІ.

та уста­

нов, військових lІІідрозділів

МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

12

му братерську допомогу '!І відбудові народного госпо­ дарства,. яне потерпіло віл

промислових підприємств та БУ;;J;ОВ, колгоспів і рад­ госпів,

народОІМ Соцlалt.

стичиоІ РеспуБЛіКИ В'єт.. нам, прагнення подати йо­

1

шоІ парті! 1 РадянськоІ держави і йдучи навустріч численним пропозиціям І побажанням колективів

w

За

ВЦРПС

ЦН БЛНСМ, керуючись принцшІОВОЮ Інтернаціе>­ налістською позищією на­

КВІТНЯ

1878

Рада М1ІО­ людей

СРСР,

по

користанню і

робо­

максимальному

резервів

для

стабільно! во! бази.

Plи­

можливостей створення

міцно!

норме>­

У колгоспах І paдroc­ пах цих районів намічено одержати в 1979 році з кожного гектара сІяних

маш~

з

пройшов

призовни­

чормету»

колону

вантаж­

них аВТО~lобілів

з мета.'10-

ломом. Ії СІ(.1Ja.1ІИ машини з

хівської,

Требухівськоі,

Великодимерської,

нов

І\ів

закликав

іти

ПРJIIЗОВНИ­

дорогою

батьків,

охороняти

Нраїни

Рад.

З

рубеЖі

напутніми

зібралися в актовому за­ лі на урочисті проводи юнаків БроваРів і району до лав РадянськоУ Армії.

С. Д. Мнхєєв, мати одно­ го з ПРИЗОВНИl\ів Є. П. Жигун, КО.'ІишніЙ праців­

ві

відзначив,

що

цього­

річний весняний призов відбувається в переддень визначно! noдJї в житті комсомолу республІки 60-річного ю В і лею

ЛНСМУ. кликав

Промовець

завтрашніх

бути гідними продовжу­ l!aчами славних бойових традицій Збройних Сил

СРСР,

• е.ар

Військовий

комі-

~o!:!Y' Е. М. Кршq:-

виступили

П!ДПОЛI\ОВНИК

у

також

відставцІ

ник заво.:!у порошкової металургії, а нині рядо­

вий

В.

Радянської

Армії

Горохівський.

ВІд іме­

ні майбутніх BofHiB требу­ хіЕець А. Потапенко зая­ ВИВ, шо накази броварчан бу.:!уть

виконані

ПРИЗОВНИКИ звернення

за­ молоді

СОЛЩІТ

40-45 .

по

нерів.

цен-r-

Шляхом розширення площ зернобобових куль­ тур, багаторічних трав, повторних І ущільнених посівІв, проведення в кра­ щі строки і з найменши­ ми втратами сІнозбиран­ ня,

силосування,

дення

ня

закла­

..

сінажу,

вигртовлен

трав'яного

передбачено

борошна, покращити

якість І\ормів у порііНЯН­ ні

з попереднім роком

20-25

процентів.

на

Для

Іх збеРігання ведеться ре­

монт і будівництво хідно! кількості

необ­

ти-пових

кормосховищ.

(РАТАУ).

зом

8 металоломом, зібра..

ним

комсомольцями :Київ ..

ськоі птаХОфабрики і рад"

ЯКОМУ,

з

честю,

прийн я л и

до

допризовної

Броварщини, зокрема,

у

говорить­

ся:

Ве.,икиll щаJIкам

ЛенІн бардів

заnoвlJIаll за

на·

::~:II

.~::..

К.

~~~

.s.Po .

30

тонн.

СМУГЛІЄНКО,

комсорг по групі шкіл.

lІарськога району, запеВНЯЄМ8 міський комітет партії, міськ­ ком ЛКС,\\ України, ветеранів війни. батьків. ЩІ' естафета пе­ реможН1lХ бойових траJIицій ра­ дянського народу буде і надалІ в МОЛОJIИХ. сильних, наJIіЙннх руках. Обіцяємо, крокуючи в арМіЙСькому

строю,

тримати

рівняння на правий фланг На Героя Радянського Союзу

О. д. Воробйова. віJIважних танкістів М. І. Лагунову t С. д, Мих~єва льотчнка - вини­ щувача М. Т. Поліщука ... Звер­ таючись до мо.10ді допризивно" ГО віку. МИ З.!КJ'JИКЗ€МО юнаків глибоко оволодівати 8ианнями.

піJIвищуватн

свlА

.·'1ітичниt\

по.

IJIeAH'"

рівень. идосконалюва .. тися фізично І морально, ос­ воювати віЙСьково - приклаJIнt ВИJIИ

СПОРТУ,

гартувати

харак­

тери.

Висло..,юемо наJIіЮ. ЩО ,міна в нас бу JIe всебічно роз­ винутою, Віримо. що збагаче­

НИЙ

нами

датами ших

-

-

аавтраШtIЇМИ

досвід

воїнів

покмінь знаАJIе

riJIHY

СОЛ~ стар. пІд.

rримку І в особі кожног" з вас;

У роботі урочистих збо­ рів узяв участь секретар міСЬККОМу НомпартіІ Ук­

раІни А. Г. Мутило.

перемогу

Жовтня берегти завоювання со­ ціалістичної рево.IlЮЦЇЇ я.к зіни~

=.ю

новить більше

Гоголів­

ської, Калитянської 'серед-

словами

В. Рогач у вступному сло­

мових ОДИНИЦЬ і заготови­ ти Іх на умовну голову

брухтом, який зібрали ком­ сомольці і піонери Краси­ госпу «Руса.нівськиЙ», вне .. лівської, П.'10сківської, Пу­ сок у важливу справу ста ..

Ka~. Сотні комсомольців і МОJІОДі, ветеран!в війни

Перший секретар мІськ­ кому ЛНСМ України

мен­

центнерів кор­

Учора міський комітет ніх шкіл. Усього 17 квітня комсомолу відправив на вивезено понад 20 тонн приймальний пункт «Втор- сировини для мартенів. Ра ..

великим успіхом пильно .День

45-50

Метал-Батьнівщині

Девь призовника У приміщеняl Будинку культури заводу «Торг­

ше

завідуюча

В. ЧИРОК, оргвІдділом

міськкому ЛКСМУ•


*

етор.

t у

J8 квІтн" 1979 poКJ

CJ1CTEMI n&ртІЙ:llОГО, ХОоМСОМОJlIo­

'НОВ!!

«Ma.oolO-поnIТ1l'llrI

робота І

еуча~ИI

ськorо І екоиошчиorо КlSчан~ касту­ пає пері~ IJiJIбитtJf nlДСУІоІІХlв иа·вчаль­ ного року. Мета заключних аанять поо­

умовах:.. доцІлыю ,Істосувати. ЦІЄЮ метОоЮ форму o6гoB~HНJI рефераті!.

лягає

таНIІЯ а,рарноУ політики BIНJIeCТII на піДСУlofКове

у

виltвлен'н:і

слухаqами

ступеня

програмного

у сем4нарах

засвоення

матеріалу.

Во­

ви повинні закРіпнти набутJ знання, на­ мітити шляхи практич.ного застосуван­ ня

но,вої

пропагандис'І'И

за-во­

«Торгмашу:о,

світ­

лотехнічного заводу, деяких підроціJlliВ тресту «Броварис,ільбуд.:. , Київської пта­ хофабрики. племптаХОЗIІВОДУ «Р у д­ ня:., середньої школи N2 8 та багатьох Інших.

Проведені

мІським

перевірки

показали,

подекуди

допускають

справJЇ.

Недосить

комІтетом що

партіІ

разом

з

формалізм

принципово

і

послі­

вати

довно n-і ДХОо;rять да иеї в партійних ор-

у СИСТЕМІ

інших на

Л.

І.

людей

керівни­

ві,

передвибор­

иьому тична

На заключних заняттях у семінарах по вивченню книги Л. І. Брежнєва «Ак­ питання ідеологічної роботи пропонується розглянути тему !!!

!!!

!І!!!!!

машин.

висвітлена в иауковнх ви­ данних, у пресІ. Деию надруковаи1 досn1джеКНJl мІстить 1JIIМало помилок, сумнІвних припущень, пІ

потрІбно

випраВJlJlТИ.

Ав­

тор цієї статтІ мав ва ме­ тІ 1 це завданни, 1 допов­ нення знаного невідомими фактами_ Тому дава ро­ бота носить, ГОJlОВНВМ ЧН­ ном, фактографічний ха­ рактер.

'1' ЕРИТОРІЮ,

JIR8

ни-

нІ входить до складу

В'роварщини,

називають

Придесенням. ЗвИ!Чайно, якщо брати за вихІдну 'l'очку яний-небудь насе­ лений пункт району, то це досить точно. Але да­ вайте розширимо кут зо­ ру,

а-бстрагуємось

вІд

:мІсцевих географІчних умов . Пильн{) окинувши оком карту навіть самої RиІвщини, ми неодмІнно помітимо, що Бровари, Гоголів тяжіють не лише ~o Десни, а й до Днl:nра.

Зробимо в

YJ!J1

екскурс

н

ДОПОМОГЛИ РАUІОНАЛІЗАТОРИ

чотириста

сИПКІ

рОЗміс­

контеЙне.

но в повітря

ділянку за­

л і зничної лІнІУ,

що з'єд­

нує СОЛСбеРі з Умталl великим

центром

-

промисловим

на

сходІ

краУни.

(ТАРС).

!\ерманського каменю. для облицьо­

стат, який дозволив :механізувати ручну працю. Верстат являє со­ бою зварний стіл з пристроєм ДЛj( кріплення розрІзувальних :матеріа­ лІв. Обробляють їх за допомогою алмазного круга . А щоб нруг не

вування об'єктів,

пєрегрlвався,

Донедавна кІвхімбуд,>

у

тресті

сВlлоцер-

підготовка які

плит з

ін­

будуються,

його охолоджують водою через спецІальний пристрій.

вважалась труДо~ст!\ою операцією. РоБ І тники

брали

звичаl1ні

жівки

па

дереву

і

вручну

плити

Зараз

но­

потрІбного

ла ця справа Стомливою І

нІтною.

рОЗМі­

А. Н. нер

П.

-

на чаль­ механІзації

відділу

головного

Нолембет. :з

у

Вани

виробництво

59!!! 2±

ти зелень т·рав. Шляхи на схІд. Серед них дорога на Москву найважливІша. 3 тачни зору тогочасного киянина, то - Заднlп­

перервноІ боротьби населення багатьах мІст доби-

ров'я. Це смуга ДнІпра да дельти

вздовж Десни.

нlст.ративного району вхо­ дили ЧеРНІН, Випоцово, Водянки, Жунин, ЛІтки І Рожни на Десні, Носово на притоці Остра, Сві­ тильнІв на ТрубежІ. Ближче до Rиєва розта· шоваRі НняжичІ, продані

вається надання їм гра-'іасейни ТрУбежа, Сули. мот про самоуправл~ння Псла, Ворснли, ОрелІ. в 1509 році володарем на основі магдебурзьного І ПІ~ля приєднання до Солтаном Албєєвим Пу­ права. Це створило певнІ ПольщІ втрачено! нею на стинному монастирю. Уже умови для розвитку реміс- початку XVI сfолІття існує також Нулажин. ни:цтва, торгівлІ, що спри- ЧернігІвщини це І ба­ 1569 рону, після укла­ яло зміцненню становища сейни Десни та Сейму). дення між Литвою і Поль­ старих і паяві нових міст, 1471 рону на зМі,НУ щею ЛюБЛIНСЬКО! уні! тан містечок, поселень. так званому RиІвському зване київське ЗаднІп­ у той же час Л!вабе- удІльному князІвству УТВО­ ров'я (гадаємо, територІя режжя це суцІльнІ не- рюють НиУвське воєвод­ сучасних Остерського, торкані степи. З Лаврсь- ство. До нього, зонрема, Броварського, Бориспіль­ коУ дзвІниці однlє! з ввійшла Остерська во- ського, частини Ніжи-нсь­ найвищих у світІ - за лость, розташована по кого районів), як 1 RиІв, ДнІпром видно безкраІ ма- обидва боки нижньо! Дес­ переходить пІд каблук сиви вічнозел~ших борІв. ни. Нороль Назимlр Яге­ польського нороля. у ух тіні проходять жит- лон'Чик присудив П кня.ги­ ЗадН!Jпров'я приковує тєносні артерП поневоле- ні МаРіУ Тра6ській (Голь­ увагу ненаситних поль­ ноУ УкраІни шляхи, щанськіЙ). ОКРіМ м. ОСТ­ сьних :мажновладцlв. По­

~дY. ~orQ цШ- j,1el'II~,

це багаТlQщі ~eм.

РІчний ЄНОН'омІчний

та

вер-

17

понад

тис. крб_ !!!

7храУ

я нах найзапекліших

воро·

гів східнослов'янських на­ родів, православ'я J

для наступу на росІйські володіння_ По-трете, 'JV'r знаходять притулок y'1'lRa{І 1з загарбаного ШЛЯХ'1'()ю Правобережжя, які не від­ значаються лояльнlСТlQ до феодально католицької

держави. Іх, на думку: пе­ неволювачlв, СЛІд. прибор­ кати.

1590

році сейм прий­

ухвалу

роля

про

право

роздавати

чам незаселені

заселені землі

.P~ci8_

(пустоіИ'). і

За.­

Шляхетський меч краяв його на дрібнІ приватні володіння. ського

ЗемлІ

Остер.­

староства,

прикІнці

які

нвадратних :миль,

лися до того,

на­

столІття

XVI

займали плошу понад

85

зменши­

що мІсце­

вий замон на початку: ХУІІ століття мав у сфер~

БПЛИВУ лище сам Остер І нове поселення Боброви­

Вишневецькі.

дою

PJїptI

доЮ

за' ласt

щмаТКI1 ~YKpaї1!C;ЬKOГO •

Площа хи'івсьного

цнlпров'я на першу чверть XVII століття складала 1250 квадратних миль.

ну загарбницьку нІсть розвивають

або мало­

панІв

у

У цей перІод інтенсив-

шляхти­

«епопея. гризні зажерливих

z

!!!!!!

цю_

ко­

З цього часу починає~

por~

з

х

дальшо! колонІзацІ! унра­ їнського сходу, а в пла­

У

ЗЗ

••

лІ. По-друге, плацдарм для

має

ефект вІд

впровадження рацпропозицП склав

з

л

вер­

Нови.нка ви,готовлена на дlльнк­

механІна

розробили

такого

цІ малої механізацП І знайшла по­ СТіЙНу .прописку. в ВМУ-5 трес­ ту «Б!лоцеркIВХіМбуд •.

ТРУСОВ, майстер цІєї дІльницІ Симонен!\о та старший інже­

впровадили ~ lІе!І є!! З

тресту малої

дапомогою

лястий шифер, склопрофіліт, снло та Інші будівельНІ матеріали.

однома­

На допомогу прийшли ра­

ціонал і затори ник дІльницІ,

за

стата розрІзують не тільки плити з Інкерманського наменю, а 1з граніту, мармуру, пдоский І хви­

нарlЗ:j л и

ру. Треба говорити, наскІльки бу­

ш

10

також

!~~!!!!!!!!!!!!.!!!!!~!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~------------------••

у XV:-XVI століття. Правобережжя • перебуває в складі феодального велиного князівства Литовсьного. У результаті без-

ян! НJr.ii ие може D,О!;'JПШУ.' ра.

на

Фото В. Володимирова.

.вoa3~8Д'.& • • •

А

виконує

На фОТО: передова nреСУ(li:t:lfb~я В. О. КУЛИНИЧ.

До ІсторІя БроварІв скупо

завжди

профсПілки.

почат­

!!!

виробітку

ій присвоєно високе звання ударника комуністичної праці. Товариші по роботі виявили Валентині Олек­ сандрівні високе доєір'я, обравши членом цехкому

їх

!!!е

змінні норми

/25-/30 процентів, трудиться без браку. Heeunaakaeo

пропаган.1ИС­

'!!!!!!З

з!!

руду,

а

го народу Зімбабве. Ра.. ніше обстрІловІ з міноме­ тів було піддано великий аеродром поблизу Солсбе­ рі, радезійсько! столи­ Ці, а також було виса.дже­

нич ветеран Броварського заводу порошкової мета­ Аургіl. Вона nресує деталі для сільськогосподарських

тів «Ш .1ЯХИ і методи формування ак­ тивної життєвої позиції особи в про­ цесі політичного навчання:>. На ній бу­ де узагальнено досвід кращих керівни­ ків гуртків, шкіл, семінарів по комуні­ стичному вихованню трудящих. КrJнфе­ ренці я відбудеться в тра вні, а через де­ який час після неї пройде зліт пропа­ гандистів, на якому будуть rnдбиті під­ сумки навч~ '''ІЮГ0 року. названо І на­ городжено крщих ідеологічних праців­ ників. В. РЕБРОВ, завІдуючий кабlиетом. політосвІти міськкому Компартії Українн.

крупний

приз на.

заявІ Союзу африкансько­

Молода комуністка Валентина Олександрівна Кули­

громадсько·по" I-

конференція

тонн

відчутних втрат, говорить­ В опублікованій тут

Навчальний р·ік увінчає міська наука­ во-практична

тисяч

. СЯ

ідейно-по­

пропаГ1lНl1истів

збу­ нор.а­

ЛУСАКА. Заг1.н патрlо­

чання.

Жовтня:>.

&

сприятиме

атестація

року

цього

тІн обстріляrв назарми ро. деЗіЙСЬких солдатІв, роз­ ташовані на околицІ Сол­ сбері. В результаті цlє! операцlI противник зазна8

проводять

занять,

судно,

доване

рІв.

кової і середньої ланок партійного нав­

ВКЛІІД У творчий розвиток марксизму-ле­ нінізму, яскраве свідчення торжества

!!!

високого

ється перше

тити

житті.

ВаЖ,lИВО добитися

літичної, еКОНОомічної, саціальної і ду­ ховної сфер життя розвинутого соціалі­ стичного суспільства:>. а другого року

туальні КПРС:>

громадському

сАлексанШJ так назива.

вантажІ,

раuіоналізаторст­

літичного р-івня заключних результативності.

На підсумкових конфереН'Ilіях у семі ­ на;:JЗХ по вивченню Конституції СРСР слід розглянути такі теми: слухачам першого року навчання '- «Єдність по­

ідей

соцзмагаНIІ.і,

випробування.

.пере-возити

Організаційні аспекти патрібно утач­ нити і кан~ретизувати на засіданнях методичних рад з економічної освіти.

сумкові заняття у фармі теоретичних конференцій, диспутів навколо рефера­ тивних виступів . У школі парriйно-гос­ подарського активу навчальний, рік увінчає науково-практична конференція на тему: «Поєднання арганізаторської і ідейно· виховної роботи в масах не­ обхідна умова успішного здійснення по­ літики партії на етапі розвинутого со­ ц : алізму:о.

-

у

ус­

експлуа­

чений для плавання в пів­ ІІіЧНИХ морях. В1н може

Примірна тематИ'Ка підсумкових тео­ ретичних конференцій, напрямки підго­ тов- ки рефератів, питання на екзамени, за.,іки, співбесіди розроблені кабінетом політосвіти . Іх можна деталізувати від­ повідно до місцевої специфіки.

щій ланці рекомендується провести під­

СРСР

-

«Дромадер.

БЕРЛІН. Суворов. -

цять

співбес:дИ. Такі ж співбесіди завершу­ ють програми в школах комуністичноІ праці. Пропагандисти аналізують участь

м і сть поставлених питань, простежити їх зв' язок з життям трудових колекти­ вів, пошуком резервів виробництва. роз­ витком соціалістичного змагання . У ви­

«Конституція

року

вClН­

беЛJМИ Варнемюнде дл~ Радянського Союзу. 160метровий морський гігант вантажопідйомністю двад.

У мережі економічноІ освІти І шко­ лах та семінарах, де закі.нчується ви­ вчення куроів, підсумки підбиваються у форм,і захисту рефератів, екзаменів, роз­ робки пропозицій щодо поліпшення дІ­ Я,lьності пі.дприємств, а /І . школах і се­

Завдання пропагандистів дапомог­ ти с.1ухачам глибоко усвідомити зкачи­

-

таційні

м.іжнародну розрядку аудиторії семінарів І

першого

окидати

пішно витримав

на сучаснОоМУ етапі:>.

Звер-ненні ик КПРС до виборців, У пе­ виступах

пожеж.

готуватися за темою «Виховання ідей­ них борці.в найважливіше завдания ПО.,ітичної роботи партії і КОомсомолу

мінарах

~

ви. та­ гасіння лісових

кож· для

СРСР

внробленої XXV з'їздом КПРС:>; ті, хто опановує курс «КПРС про актуаль­ ні питання боротьби з буржуазною ідеологією І Р'евізіОНізмом:" мають під­

пол.jтичн~ ВИСІЮвки, сформульовані в документах партії останнього часу,

у

«Конституція

змогу

до

засобів вІдзна­ еконо­ з літа­ Спеці­ який

таж, дає мажливість нористовувати його

пробмми «Діяльність КПРС по здій­ сненню зовнішньополітичної програми,

та

Брежнєва,

Тема

боротьбі за мир, І роззброєння:> -

ганізаціях ДОСJlІдно-експериментальнаго заводу, камбінату громадсько,га харчу­ вання, дитячої лікарн-і, СПМК ·580, рад­ госпу «Бобрицький:> . Зараз у центрі уваги пропагандистів І слухачів усіх форм політичної і еко­ номічної освіти мають · бути теоретичнІ

ків партії та держави них зборах.

дає

чи­

НОВ-І'ий За.кон нашого життя; «КПРС у

ОСВІТИ

товариша

а.налогічни·м

Конституція зрілого соniалізму:, про­ понується слухачам, які вивчають Ос­

р ік в І н ч а є

промові

заняття

-

Що навчальний

редвиборн.іЙ

останнє

конференції.

ПАРТІЯНОJ,

ЕКОНОМІЧНОJ

тони добрив або захисту рослин І чається БІльшою мічністю порівняно ками TaK()l'O типу. а.'JЬНИЙ пристрій,

ном . А в теоретичних семінарах для чле­ нів ВЛКСМ і молоді доцільнОо правести

КОМСОМОЛЬСЬКОJ

ТА

спецІальний бункер

у мереж-І ICOMCOMaJlbCbКOГO .полlтна!­ чання першorо року необхідно побуду­

цій

ПольськІ

а~lабудІвники приступила до серІйного випуску но­ вого сІльськогооподарсь­ кого лІтака «Дромадер •. В1н спроможний брати у

ди.

тим

у

ВАРШАВА.

номічні питання політики партіІ І об­ ласті сільського господарства:.. У шко­ лах ОСІЮВ марксизму-леНlінізму І почат­ кових палітшколах з курсу «Конституція розвинутого сouіалізму», школах ОСВОІ марксизму-ленінізму а курсу «ПоліТИКI КПРС маркснзм-ленj·lІ'!зм у дJЇ:', по­ чаткових політшколах а курсу «Акту­ альm пита-НН!І політики КПРС:. варто застос)"Вати фор·му тематичної СШ1!бесі­

ду порошкової металургії імені БО· річчя

Радянської України,

пи­

КПРС:. треба заН-ЯТТIІ тему

з'їзд КПРС , липневий (1978 р.) Пленум ик КПРС ' про соціально-еко­

інформації .

працювали

ПРАВОФЛАНГОВІ П'ЯТИРІЧКИ

«XXV

Протягом навчального року ц~леспря­ мавана

курсу «Актуа.льнl

ЖИТТЯ

Вони прав­

-

крив­

вІдвойовують

права

1-

БІльше

на одн! поседення,

.

діялькняз!

~:m!II lш.иt;

засн~


'Те квtтия 1979poКj' ~..,...rr

РАНО иpвйm_ JI.O вас еесва.. ирспе P.f18ro не під­ IlYCUП вон. ХJrНSopoб!z iIfQ То 38І1ІорозЮl ОXOUJ!ИТЬ зем:mo, то пі­ ~J'!'Ь рясиі дощі, CH1roм аМіТРУСить. І все"'1'!tКИ

з'

ось YJИе xtm.кa рош

...

Ш~

бlрково .проводилипольо-! роботи.

Гусеничними;

Траі(ТОpaJlИ в ваЖИR.мн

агрегаті з І

бороиаМИ

бa.лoa!Itc1

85з99

ЗА ВИСОКИR

сімей.

гектарів. Своєчасно

ХаршськиIJ тракторний завод і.шmі Серго Орджо­ нllCiдзе один з первенців першої п'ятирічки. його спорудження почалось у 1930 році, а вже через 15 .мі­ сяців з с/СЛадального конвейєра зійшли перші тракторu. Через чотири роки країна одержала сто тисяч харків­ ських сталевих машин.. j1 січні 1967 року завод випус­ тив .міАьЙонниЙ трактор. j1 дев'ятій n'ятuр~ці на nід­

площі

хлібороби

npиЄMCT~i почалось виробництво нових !нєр20насичених тракторів .:Т·150». Двом модифікація.м цього трактора присвоєно державний Знак якості. . Сьогодні ХТЗ nідnриє.мство високйго технічного рівня. й ого колектив свято зберігає і примножує tлав­

Ііі трудові традиції. На знімках: вгорі перший трактор, випущений 'Харківським тракторни.м заводо.м i.jfЄHi Серго Орджоні­ кідзе; внизу надпланові трактори, призначені для Н ечорнозем' Я, на вантажному .fШl.данчику заводу. . (Фотохроніка РАТАУ). Фото М, Тура.

Слідом за ним вИ'Вів '1'рактор ДТ-75 в агрегаті св ДВОІМа сівалками механі­ затор Гриrорій Нононо­ вич Ну;зьменко. У змаган­

гектарів. робочі

св!й

.за

За

дні

віи

.гектарів іВсього

день І

засіяних

ж

під

У

.

Перед сІвбою механіза'J'ори

провели

БИЙ

грунту,

лягає

на

ре- ді·rраІОТЬ

ткронаЙм.а'lа.

допомоГу по

літописі

вару

років

50

двlркиків М

і О

А

ВЛНСМ

і організацІй:

Пошта могла просто вида­ ти грош!, але працівниЦІ І

Н.

І.

Білине-

на вич вчинили зОВСім ІнакВони

квіти...

D!З

купили

З

д1ванИіМ

1

подарунком

прийшла до мене К І. Білиневич. Як сонячно і раДісно було мені на

ці!

Я

щиро

людяність

торт,

таким

е:: з:

!!

у

міс­

'l'З. багато. Перш за все, це участь жителІв Брова­

ріВ, сіл,

як

і

навколишніх

містечок,

проти

у. боротьбі

польсько-шляхетсь­

ного гніту, причому, не лише проти національно. го та р~лігійного, а й со­ ціального.

l! ни

Як уже «Новому

розповідалося житті., селя­

активно

підтримували

повстанців,

приєднували­

ся до козаків. Особливо широкою бу ла їх участь у визвольній війні україн­ ського народу під прово· дом Б. Хмельницького. Про це пише і М . Мале­ жик в «Історії міст і сіл України»: «3 початком

ВИЗВОЛЬНОЇ 1654 рр.

війни 1648-Вишневецький

~·"ріПИВ Бровари. перес 'ГВОРИВl!ІИ містечко на

KOМl­

вутЩі

Нороленка

заводів торо клякають у'сіх нас,

А

ІвановоІ лургіІ імені 60-річчя Ра- ваТИ У

Орди· Подвір'я дянськоІ

України,

біЛ~ ц~x буди~ків завжди м'он т}Ю-МЄХЗJНіЧН ОГО , план

по

зб~- стандартного

ВіДХОДІВ

кому­

го

так,

не- було ~СТ~АЕ~Ш~іІОко

комунально-

обладнання,

цей день

ре- щоб біля будинків завждИ ЖЕК ,м

.

СПМН-

1,' _______ _

начальник

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~e~~~~~~~--------

продавець

робів.

з про- ше.

нашого

13

експлуата­

будинку М2 З10-а з вули- говельного ма:шинобуду- нальникі!!, оргаlНізуватк ці НкївськоІ на роботу вання, порошковоІ мета- громадськість, і попрацю­

Бажає кращого 1 сані- обідньоl перерви.

РЕ ДОВА

В.

обважила

ПОРА

І.

по-

НАВЕСТИ

ПОР Я ДОК

п.

В.

Хоменко)

погано .

Робіт­

ПроJ;tавець С. А. нетактовної

овочевому магазиН! NQ 3~ (директор

і

сер­

вдячна цим за чуйність, доброту.

Л. ЗАХАРОВА, мешканка Броварів.

неспо-

опорний

випад-

ня і

бороть­

цього

ж

обраховування

бі дроти селянсько· ко· заЦЬRОГО війська. У трав­

ні

червні

-

року

1654

магнат Ієремія Вишневе­ цький зосередив тут ве.'JИ­

кий загін, озброєний 50 гаківцями . Але незабаром цей загін змушений був залишити ударами

які

Бровари повсталих

оголосили

ками

таннє

не

-

випадку

ся

посилання,

польського

рела. нота

про­

посилаєть·

а

не

шу­

першодже­

Давайте

про~итаємо

це

ос­

Автор у да­

ному

на

витри­

причому

речення

сто домисел.

ті.

коза­

•. критики ,

кає

селян.

себе

Твердження мує

під

.зберігались. пшона,

вівсяноІ,

3

Однак у продажу

деяких

крупи

пляшок олії

соняшникової рафінованої, три кілограми копченого окосту. На полицях

цих товарів не було. Ь &

обважувань

Шд час перевірки під-

твердилися скарги мешканців міста В. І. Желомаєва, А. Ф. Черних, Г. ю. Ємця на погану забезпеченість

Великої

уважно

поназnння

полоненого

влаштовано м у

на

од·

допи­

:JУЖIJa­

цями:

«Ярема Нончевич. опи­ таний під тортурами. доб·

півбочок

пороху, значну кІлькість ку ль і сім тисяч грішми. для того, щоб напасти на Олочку і Дубно,> (дИВ.

«Архив Pt-"сиИ., с. 62) .

Юго-Западной т. І, від. ІІІ,

чання

зброї

встанцям,

визвольної кому

ку,

і

коштів

по-

а

не

війн" .

разІ

на

в уся·

її

хет с ь ких, .лянсько

ких

нашу

-

Ш л я-

асе· козаць-

В і й с ь к. на

почат·

nYUKToM

опорним

неп о л ь с ь к О

вим ,

f.' юцо вдуматися в зміст. стане зрозумі.'JИМ, що мова· йде про поста

продукта­

анвалідіВ

Вітчизняної

вій­

Торговий вІдділ ще у

запропонував

не.

можна

відпочити

під час

спектори,

SJ 2L 3t ~ 22 & е: !J CJ'!Z& &:е! ~.!1!2 !!ь З

І<ОВО, адже він у той час готував наступ на' Ниїв.

8

цибулі,

не було.

кам. А який був смисл полякам піддавати торту­ пров'ї, В. Д.), вІдпра­ рам Ярему (після допиту вив у місто Бровари, що вони винесли йому смерт· належить (тут слід чита­ ний вирок!), щоб дізнати· ти: належало , В. Д.) ся, що князь Вишневець· князю його l\':Илості Ієре­ кий укріплює власне во· мії 50 гаківниць, значну лодіння? Адже ц!лком яс­ кільк і сть порnху ! дв! гар­ НО, U:;O він цього не при­ мі!ти. ХмеЛЬНИЦЬRИЙ ппо ховував від своїх. все це знає, і Марко· Чер­ Отже, необхідно зроби­ каський з ним заодно. ти принципово протилеж­ Афанасій, владика Луць­ ний висновок Бровари були під час кий. прислав Иривоносу

гаківниць,

немає

товарів:

свіжоl капусти.

час контрольних заку­

мішок пок

1

мішки

178

під

певне місце. Це не випад­

70

по,

Рейдова бригада: В, Е. Наполов завіToprOBHM відді­ Не виявлено 1 захованих дую'ІИЙ лом, М. М. Степченко, У підсобці товарів. У ма­ А. ю. Петренко. М. І, газині ідеальна чистота. Соловей, є. К. Лисен­ Для продавців обладнана ко ~ позаштатні ін­ побутова кімната, де

магазину

загарбни­

ровільно об'явив, що пан Нисіль, знаХОД;JЧИСЬ за Дніпром (тобто на 3адні­

СубоТl-

купців не зареєстровано.

пройшло листопаді

У підсобних примlщен- й члени рейдової бригади: нях

'22

у

г.

мів рулету сАсорті,. BlД- небагато часу, й · новий організувати стіл замов. пустила його покупцю директор навів порядок. лещ.. Однак до І цього ча390 rpaMiB. ':І цьому пересвідчилися су це питання не виріше-:

з

пункт

Л.

на). Фактів недоважуван-

поведінки

Але

віддІЛУ

В. В . Велем. і Зразковий поряJ;tок в

Часто ми харчування

ДО ВЕЛИКОГО ЄДНАННЯ С

У

будиикоВl

і У відділі ковбасних ви- ки обважування покупців, ни.

,стовецька

сторінок

псжращиться

введенням

Ві:дзи.ви BДJNНOCтi надВідчутну (М. І. ЛУНЯlКіна). ходять від мешкапді,в бу- Qдержуємо вІд n,ромислоП~ивні Всесоюзного динку М2 5, що п.о буль- вих пі)щриємств міста 1 ленінськОГО субо'ГНика за­

Иозлова заМІСТЬ 400 г~a- продавців.

ханням поздоровити мене.

ЛАВНИХ

прооле­

доброякісно. ків М З і .N9 5 по буль­ І _ вaq>y 50 рок ів ВЛІ{СМ

ки. Аналогічне становище тут спостерігалися

річний ювілей і над І слала відділення М 2 є. О. Ла- праЦіВНИЦЯМ

!!!2~

Вобко,

М. У. Мироненко.

на сзаробила. 8,1 копій- працював

ХОЧУ СКАЗАТИ "СПАСИБІ"

зв'язку

ця

Через ВІДСУТН·.СТЬ водоза_ (голови В. А. Довrаль та пірна! арматури не зав М Ф НУIliріян"ІУК) ЖДИ ~ВОЄча,с~ BH~~~~ M~ 304 ~o вулиці НиїВСЬ: ється замовл . кйt (Р . І. Сивець), NQ 63

ЗО коп.). Таким чином во- ступник

агроном,

Моя сестра не мала sмоrи приїхати на мій 60-

способом

граМіВ цукерок .Леся. . вартістю за кілограм 3 карбоваlЩі 80 копійок, су магазин М 2 (дирекцукерок «Тік-так. (4 крб. тор М . Я. Нругляк, за-

А. ХАРЛАН, ·

.раЙвузол

В. В.

купця: недодала по

однакову І

. переказ

СJlюсз.рі-са,нМ. Вреус, Сиротюк, . А. М. га.зозварювальник

Скритник

верам буде легше водити: агрегати вздовж рівно! і IlИВИ, менше буде поло­ мок, вищою буде якість.

поштовий

трудLвиИкИ TemiW М,

робіВ

глибину. Значить, і схо- і ди, і дозріваннн врожаю: будуть ДРУЖRішими. Та-, !Кож під час жнив комбай· · !

roловний

Але

мешкапдlв. нови:ще

І В цей час на виручку виконується ЩШХОДЯТЬ кращі наші .

купки кондитерських ви-

:

зрівняли площі. Тепер НЗ- і сіння

кран, п1дрядни'М

під час контрольної за-

11

поверхне-

обробіток

запи1l1в

ревірки було проВ'едено рнду, яка має відчутний рейд по магазинах М2 11, неприємний запах. М9 З8 М9 2 змішторГУ. Протягом тривалого ча, У гастрономі NQ 11 (диПОВІдомляє ректор А. Н. Рату~няк) й:

площ. І

вівсом

гектарів.

вода .

ма вже вирішується. Ста-

Т~РГІВЛ!. З метою їх пе· у ньому зберіrають став- кондитерського

80!

І'осподарстві буде засіяно І'

150

ча

не

мешканців міста на пога- ні одяг продавців, взуття. ДJІЯ багатьох може слу. н .роботу підприємств Холодильник не працює, ЖИТИ молодий продав~ць

три І'

більше

ми

за;::.овольн;wrи

ди народних депутатів тарний стан приміщення. ники прилавка ввічливі із надходить багато скарг Бl.'JЯ продуктів розкида- покупцями. Прикладо~

за,пис!tВ на

рахунок

2717 усіх

зшсувався

________

ЗЗ-З5,

неповні

Іноді

у

БЕРЕГТИ БУДИНКИ

мет­

-НА АДРЕСУ місько! Ра-

ПРИ завданні ЗО гектарів І сіє

порошкової мета­ К!!аРТи.ри пога'Но подаються тепло і . гаря­ лургіІ

зм'1шувач, п·огз;сло освіт- моитно-БУДівельне упра~- тети. Особливо добре лення та 6ага1"0 інших. лlння М 4, не завжди працюють комітети будин­

ранню харчових

(1978 р.) Пленуму ЦН І НПРС він іде попереду.: площ!

заводу

Дейнека .

встигаємо

площею

живе

М.

На це є свої причн:ни. Не

rн)ибра1Не,

ІНі за успішне втілення в життя рішень липневого

на

sши:x:

В.

Але в процесі роботи не завжди все буває

одній квартирі протікає капітальНИЙ ремонт бу- необх:Lдн'О берегти йог~, ба'J'l8lрея, в іншій немає ди.нків, який проводить Велику роль У ць?му B~­

~осіяли однорічні трави на площі 50 гектарів, під­ сіяли зріджені :посіви ба­ . l'аторіч'Них трав вівсом на 80 гектарах. Механі­ &тор Василь Євланович Довгопол посіяв ячмінь на площі 50 гектарів.

овес

ко­

н6 ДOIJOМocy людям. А необхідних буд!вельних іНитловий фонд це запити БУ'Вають різні. В мЗ!теріалів. Як результат, всенародне добро, 1 нам

lJOCеви. За '!dJtьn днів ЕОНИ 'Виltонали цю роботу

трудівник

у

та

будин­

69

к.ва:драт:нн.х

телл.а,

450

період,

НолєК'1'ВВ пашо! конто- ви.стачає запірноІ армату- цію п!дкач),вальної стан­ ри не великий, але друж- ри, вентилів, во.дорозбіР- ціІ, що споруджується иа ний, завжди приходить них КраіН ів, змішувачів.- вулиці Нороленка.

колос за,планова.н1й

-

3вомJIыІою

f)ioв,

Оплатить

ва

опалювальний

гладко.

ків

~ 1979 РОК'У І

ви­

осінньо-зИ1МОВИЙ

~ачів, збере­ іКе8Я 1 ехсплуatrації жит­ лоаого фонду. На нашо­

вtзaтори закриваJIИ BOJIo-l r:J ва ЗJlбу, lПіднЯlТIЖУ ще І ,

труднощІв

У

,rreняя МaJIЯРИ А . о. Вла­ м через малопотужн і ко­ будтресту .N9 З 1 сенко, В. п. Пo!llPубець теШоні

JiC1

меха- ·

Bal'6ll'o

никає

планоні :JaIJДмrв.s 1 соціалістичні зoб<Je'·JIIUJIИЯ, постійно веде 60p0rьбу за пок ра­ щєвu oбcJiyговування

TaJ1 neрев.ииопує

плавний. не втраТRJlИ ДОВіГОжданоІ XВ'ИJIИВИ, ви- і

50З, райоб' є дн аННІІ сСільroсптехніка: •.

150-

из.

процентl.в. Із знанням справи пра­ цюють на реіМоН'Т1 квар­ тр за замО13ленвям насе­

Joi 1

' ,'!'J)удівннки радІГОСпу сза-І

Ві

в.нковується:

200

wttл~о­

екашуата.цШноІ X~H I~ У ЧВCJI1 передо­ . . . . 3 ива}mlJ1'1 В KВSIP­

~ 'ІР~~ВА8ІІJI

nomt..

~XOO~~

~. З сто,,"

Важли­

. думку.

є

той факт, що в стратегіч· нцх планах гетьмана Бог· дана Хмельницького Бра· варам відводилося цілком

Шсля вигнання

Bopora

з Ииєва Б. Хмельницький переглядає

адміністратив·

но-територіальний

України.

поділ

Зам і сть

повіТіЗ,

округ створюються полки , які включають сотні.

року

1649

Бровари ста­

ють сотенним містечком. Нозаки Броварськ()}

сотн!

беруть

участь

у

ній війні . разом ми

1654

з

року вони

іншими

населення

при('ягу

активну

народ~о·ьизволь·

на

верства­

складають

вірність

зу возз·єднаних РосП

-

сою·

України

·1

"ДРУГШ

.~

половині

XVII віку, у ХVІП

столітТі

життя

не

знахрдить

часто

браження

KYMeHT~X,

БроварІВ в;л{)­

хронlи~х.

листах.

до­

Відо-

:С:

:-з!!

&

L

мості,

що

збереглися

наших

днів,

'!!

сухі,

до

не

по-,

Значені соціальною значи~ Містю .

В одному 3 писаних у ходимо

листів, Ha~

XVIII

ст.,

посилання

зна~

A<h

на

кументи 1617 року сто-, СОВНО Літок і 1645 щодо Броварів. Маються на увазі розмежування володінь.

Серед третини

подій

першо"! у пи,

ст.

XVIII

семних матеріалах відби, то лише злочин: у Бро­ варах обікрали. дячка. Ми згадуємо

уявити

ки

це

лише

щоб була

змоrа

моральні

частини

чимо,

в

установ­

людей.

Як ба­

незважаючи

сильну ку

про

roro,

для

ідеологічну

дусі

богом.

покори

владою.

на

оброб­ перед

сановни­

ками, у монастирських

лодіннях бм!.1ІИСЯ

далеко .кари

ньої'"

ПРОRс1ьонів

кОвних

і

во­

не всі господ­

цeьr.

дармоїдів.

В.

ДОВГИЧ.

(ЗаRfпчення в наступ. вому номері),


* І8 ~. rm ,.,.

І отер.

щ

П. І. НЕЧАЄВА.

..

+

ОЙ, ДНІПРО, ДНІПРО ... Щ

П

родовжеввя.

О"lаток

"1

~.м

15

і

31).

О ФІЦ~РИ ПОЛіт~ідДі.лу, заступники команДИРIВ ДИ'В1ЗіОНllil по політчаСТИНі у своїх

~iДax з біЙЦЯ~И батарей розповLдали про ЗВІрства фашИСТІВ на . окупованій територіІ приклади героІзму радянських людей без: страшні діІ партизаНіВ.

су, Ленінград...

12 жовтня 1943 року н;аша батарея взяла

участь В артна,ступі по розширенню плацдар-

му. В результаті тісноІ взаємодіІ осіх родів війеьк лінія оборони була прорвана.

ф~шиети чинили відчаf!,душнІШ оп~р. У не-

61 з явилися десятни фашистсьних ВИНИЩУвачJ.а і бомбардуваЛЬНИlQів. Обстан.овна уснладнюваЛJaСЯ з кожною ГQДИ!JОЮ бою.З'явилиея 1 перші поранені, 5биті.

Оеколком авіабotIби був вбитий телефоніст рядовий Бугін, еміливий воІн, член Ленінсько-

го КОМС ьм олу. Сильною вибуховою хвилею в

ЗАНУСКА

--

асорті м'исне 8 гар-

ноІ справи змагалися за право обслуговувати спортсменів і туристів Олім-

всі <ріРМОВl стравн і почало з захопленням обговорювати, яка чудова ри-

14.80 14.50

піаДj!-80. Учасники конкурсу - переважно молодь, комсомольці. Серед них Т. Єфремова, Ю. Фурманець,

ВОЙТОВа, головний

харчування

інженер-технолог

високі вимоги. Бали виетавлялиеь за зовнішній вигляд страв, сманові якосТі, техніку приготуваl.НЯ, теореТИЧНі

знання, стан стан кухаря.

спецодягу, санітарний

У цих боях бригада випустила по ворогу 223 тисячі кілограмів' смертоносного металу.

командний пункт:. треба було ЗУСТРІТИСЯ

сподобався жюрі борщ з пампушка-

ІІІД ЧАС одного з боїв. я пробирався на

з комбригом полновникомМ. Я. НекраСО"8ИМ.

До міеця розташув.ання. НП. залишалося мет-

рів 400, як в повітрі з'явилися ворож! літа НИ. Довелося пошвидше добиратися до найближчого окопу. Там знаходилося декілька воїнів бригади.

Інструнтор політвLдділу бригади старший леЙте.нант Машин, член партійної комісН, доповів, що проводиться засідання номіСії по :прийому в члени НПРС. Я зав~гався і запитав: _ Чи варто в такій обстановці вирішувати це питання? _ Ообов'язково потрібно, _ твердо 1 впев-

нено відповів Машин. Я затримався в окопі.

На засіданні ~apTHOMiCiї вирішувалося пи-

тання про прийом в партію командира батареї

старшого лейтенанта Корпіясова. Він щойно добрався сюди і доповів, що батарея своїм

Д?~ають трішки цукровоУ пудрн і ваИlЛlну. Щоб напій мав красивий вигляд, вершкн зверху посипають' крихтамдн шоколаду. ~ однієї порцП потрібно: кави Ч?РНОl - 150 мл, цукру 24 г, верт-

дерська, Г. М. Іванець,Т. І. Єфремо-

питували про батьків, товаришів по зброї. прийнято

кандидатом у

члени КПРС. Наступним на засіzрН'Ня комісі! при6ув боєць Норсеєв. Він· доповів про своІ військОвІ дії, зокрема про те, що розвІдав Мlсце:Знаход· ження батареї ворога, яку роз.громили наші

артилеристи.

Потім розглядалися страви бійцІв Павлrpко-

громадського

В

НІЧ на

25

жовтня наша брнгада скрит-

но пІдійшла до лівого берега Дніпра і здійснила марш вздовж лінІї фронту на північ по маршруту Єрковщ _ РоГОЗІв _ Бо. рисліль _ Бровари.

Пересувалися переважно вночі, при вра_

Для пригоrувания

<Смачно? - запитували один одчлени жюр1. А у відповідь: «дуже., снадзвичаЙно~. Дійсно було дуже і надзвичайно смачно

А якими чудовими, якими фант ас-

Для

заливне, заливні витки та мус ВИШ-

а ремонтно-б удlвельна ДіJIЬНИЦJl тресту сОблпобутрембуд~ ПРИ

ЗАМОВЛЕННЯ:

иіШ1fЬОМУ тумані. Вживалися всі заходи, щоб

ва ВИГОТО8o/JеВНJl СТОJIJlРВИХ виробів з матерlа.лу за.

такоІ зміни на фронті. Одночасно з артилеристами !!lдбувалося перегрупування третьо! тан1<овоІ армії, інших військових з'єднань.

ваиня і ~ннmoва~~ паркетних підлог, виготовлен, ня дерев яних сараІВ, туалетів, виготовлення клІток для кроликів, ВRrотовлеНИJl дачних будиночків.

фашистське командування не змогло помітити

(Даді буде).

мовника, ВИГОТОВJIеННJl дерев'яних парканІв, ШЛіфу.

Звертатися за ад.ресою: М. Бровари, вул. Челюс-

....~ кіна, 2, тел. 19-5':3,- _

~

_~~

...г4.Г~' ____ -.г,'_"""""'" ~4Г-.г""",#"",~"""""",,,,,,,,,,,,,,''''''''''''''''''J*'~-.г-..г''''''..:'А'''~~

сНОВАЯ жизнь,. - оргав Броварского roPKoM8 Коммуннстической аартив VкраинЬІ. городского и райоввого СовеТ8 в8ро.а.ныI .а.епута11>В Киевской области,

Г азета выод.итT В8 украинском Rзые.

І

НАША255~o. АДРЕСА: .,

БРОВАРи,

8УIІ. l(иlвсь".,

154

J7.30 Республіканськв математична

ренціальнІ .а.ача

ПОТРІБНІ:

розряду,

культурному ню

lиформацlilна програма .Актуальна камера». Говорять заруБІжнІ гостІ VкреТни. 19.50 Огляд оперннх театрІв ук­ раТнн. Харківськиll театр опери та балету Ім. М. ЛИ­

19.00

19.30

сенка.

!О.5О Н а добранІч, .а.lти! Програма .Час •. (М.).

21.00 21.35

Продовження огляду опер. них театрів УкраУнн. По за.

кінченні

8.10 СІм'я 8.45, 9.40 Мавпн.

рад.lомовлення

масовоl робота. фотокореспон.а.еита

НА

ОБЛАСТЬ

Ульянових.

(М.). ЗоологІ ••

кл.

7

(М.).

Сучасна ЛенІнІана. (М.). Так нам серце велlЛІІ, (М.). 12.10 Студентам • заочникам. Внша математика. 2 курс. ЛінійнІ диференціальні рІв. НЯННЯ вИщих порядкіВ. 13.25 Науковий комунІзм. Побут І сім'я при сопіаліз­ мІ. (М.).

11.10

'

14.15. 17.30 Для тн".

хто

ВСТУ'

пає 11.0 вузІв. Матема~ика" .Логарифми І іх властIfВОС:' тІ». (М.). 14.45 Нвш сад.. (М.).

15.15 15.35

СпІвучІ голоси. (М.). Ху.а.ожніll фІльм Із субтит«Зоря принадливого

рами

щастя •. І c~p&.. (М.). 18.00 Екраи сту.а.ента - заочни, ка. 2 курс. ФІзика. ДИфрак. цlя Сl!ітла. мето.а. зон Фре. неля. Дифракція вІд оДнl8' щілини.

ДИфракційна

грат.

ка.

Л. Бетховен. Сьома сим. фонІ ... 19.40 ТелефІльм сА нІ. И в хлоп'ята:.. !О.ОО Вечірня казка. (М.).

19.00

t

20.15 Телеогля.а. .Київшино. 21.00 Фільм-концерт -Цей беs· перервний

НQСf\окIЙ».

ЧемпІонат світу Матч учасникІв .рупи. (М.).

21.85

~

5

з хокеJO. фlнальноr

Заступник редактора

В. ДОВГИЧ.

І

Колектив ме.а.працlвиикІв центральноі районноУ лІ­ карні

з

глибоким

Вlд.омляе

про

сумом

пО­

перед.часну

смерть Jllкаря БОI1ДАРУК Юзlфн Олександрlвнн

І

висловлює

співчуття

pl,ll.-

ІІИМ І близькнм покlІІн01.

Адм1Иістрац1J1.

-

НОВИНИ.

-

'.10 Людвіг ван Бе.тхов,н. (М.), 10.10, 17.00 Іспанська мо"а. (М.), 10.<Ю. 11.40 Для учнів 10 кл,

- -.,. --

MlcueBoro

музи'

кИ.

------,-------1

ТЕЛЕФон~::е:;акто-;а-I'~----' ,,.... І .1.а.повl.а.альиог~ секретаря • -вl.а.-I·ЛУ· 'Сl а·сступввк, "е.а..кт.ор, - 10-4-47: І . bKoro Аезта

обслуговуваи-

шахтарів.

18.80 Любителям оперноТ

ея гурrожлтком.

геспо.а.аРСТВ8,

Пере­

публІканського семінару пО соціально побутовому (

тракторист З розряду на трактор .T-40~. Одиноні забезпечуюrь-

ль

Дифе_

2.

Ключ до усоlху. Телевl. зlliна зустріч уqасникlв Рес­

~.. . Броварському хлібозавод на постІйну роботу газоеJIектро:tварвнк

фlзИКIto

ШКОJlа.

рівняння.

18.00

саJЩТ1 беруть

.

об'єд,.

сП-авлоградвугIЛJlSl». Перед.ача 4.

приготування

Броварськ

ИМАЄ

тиву шахти «Степова»

40 r

Н САндрович

д.звl­

Атеста7

flання

одюєІпорці1 потрібно: скумбрlІ в маслі 25 г огірків - 90 г, майонезу - 20' r' цнбулl 15 г. '

іН~ИВІДуальн.ого заліку. Н. В. Бойко

СрІбний

школярів.

ввІчливостІ.

жими огІрками.

учасників

малят.

17.00 Соціальний портрет колек­

JIатющю, офОРМJIяють зеленНю і еві.

тично смачними були Фірмові етрави

Для

НОЧОК.

16.10 ДЛІІ

наРlзают~ дl!іБНими кубиками, додають ~віЖl ОГІрки, нарІзаю кубиками, T~ РІПчату цибуmo. Все добре переМlI!!УЮТЬ, додають сіль, заправJlJПOТЬ маионезом, викладають гіркою веа-

HOl'O

з lДальні N9 8 представила на конкурс рибу, тушену по-БУЗЬі\И, м'ясо

15.55

KOH~epBY .Скумбрія в мащ., рнбу

. Лисохмар.

роди. Уеі вони танож були прийняті кандида· тами в члени партії.

в.tдали, як воюють з ворогом, які ма\Оть наго-

rазети:..

11.15 Ху.а.ожнllІ телефl.цьм сНа. .а.іЙна люд.ина». 2 серІя.' 12.25 Старти на.а.ііі. Спортивв. 12.l55П1::0внчаl ~лн~ школярів.

САЛАТ РЦРНИИ .ДЕЛІНАТЕС.

ЦТВОМ К С. Дрозд, на третьому -

ут

ди IІкостl Республlканськогq теllебачення І сРобlтничоl

p:~~a':ti~JpO:~:~.

Ідальні М 2 під нерівництвом Л. П.

спеціалістів -

-

випуск

світІ».

ПРОГРАМА

Л. ТКАЧЕНКО,

харчування і грошовою премією.

моло~их

г.

ФІРМОВА СТРАВА

ва, :Л. Г. Ткаченко були непе:еевершеНl. Іх нагороджено грамотою Бро-

ва, Носика, лейтенанта Матвеєва. Вони роЗпо.

10

У

10.00 Новини. 10.15 Засі4аиня грома4СЬкоТ ра.

1

Заелужила похвали і кава по-вІдeHCF:,КOMY, майстерно приготовлена кухарями їдальні N9 1 під керівництвом Л. О. Радченко. А перше командне місце завоювала у напруженій . боротьбі бригада K~xapiB рееторану сПролісок. під ке-

Рад.

сЧас».

ІнформацІйний

кладуть чайну ложку вершків, збитих міксером. При бажани1 "1 вершкн

-

ВерховиоІ

ПРОГРАМА

розливають в чашечкн. На поверхню

КІВ 35-процентноУ жирності

депутати

сСьогоднl

КАВА ПО

-ВІДЕНСЬКОМУ . Готують дуже мІциу чорву каву

збірна Швецlr. Говорят.

Заслужениil артист РРФСР Л. Лещенко. По закІнченнІ

визначають по свІтдо-

КаЙдан. Н. д. Дідківська, К П. Паз- цукрової пудри

футБОllУ: зБІрна

21.~S .Заспlваllмо, друзІ». Му. зична програма. Ведучиll_

Для одніel порціІ потрібно: мав-

РІВНИЦТВОМ майстра-кухаря В. М.

(19.45

СРСР).

иоІ крупи - 50 г, модока - 200 l' цукру - 20.Г, вершкового масла-= 10 г, ваиіл1иу - O,01r, ЯЙЦЯ....:. 1/4 частнна, грецьких горіхів 22 г.

виконанні торгмашівців.

м"тч з СРСР (Тбіlllcl).

21.00 Програ"!а

всипати иавву

ких епітеТlВ удостоїлась ця страва у

На другому місці виявилась бригада кухарів їдальні N9 4 під керівни-

ВеселІ воткв • .' .Сьогоднl у свІтІ» • .в_оо Міжиаро.а.ниЙ товариськв.

коричневій кірці. При пода'l1 иа ст1.п кашу прикрашають консервовlUIJlМИ фруктами та поливають СОJІО,ці0і8 абрикосовою підливою.

під керівництвом кухаря Л. П. Лисохмар. ~Чу~овий, прекрасний. - . та-

зої БОЄПРШ1аси. його попросили розповІсти біографію, роз-

групн.

мішуючн, 10 хвилин. В зварену кашу додати масло, сирі 8ЙЦЯ,.ДРіБИО посі.чені І'р.ецькі горіхи,все добрепереМlШати 1 вимасти ва с:коворідку, перед цим ,мащеиу вершковим маслом. Кашу посипати цукром і поста~ вити в гарячу духову шафу. Готов-

ність с,,"рави

хокеюt

фіиаllьиоl

18.45

крупу, цукор і ваиілів, варити, по_'

ми. який приготувала бригада кухарів Удальні N9 2 заводу сТоргмаш~

варського комбінату

автомашин ворога, яка підвозила до передо-

В кип'яче молоко

учасників

18.3.0

ОТЖЕ, КАША сІ'1"Р'ІВСЬКА•.

ДЯМИ учасників конкуреу. Особливо

вогнем кілька хвилин тому знищила колону

матч

жюрі Р. r. Шаравіна, сщобтрудіаники міста вожного дня обідали етравами, зробленими вміло, з щобов'ю 1 щоб кожний день кухарі чули у Blд~ повідь щире І добре сспасибl.. . На прохання редакціУ працlЗНИКИ ресторану сПролісок.охоче погодились поділитися рецептами смачних страв, які, ми впевне.ні, еподобаютьея нашим читачам.

КИ і серветки, прикрашені вишивка-

- Почнемо, - мовила Р. І. Шаравіна, голова жюрі. І члени його взялись за дегуетацію. Причому, вони встигали досить суворо і ПРИСКlПли~о розпитувати майстрів кулінарноІ справи про технологію приготування їжі, склад продуктів. І, судячи з усього, були задоволені відпові-

15.25 РосІйська мова. 15.55 ЧемпІонат світу.

кулі~арного мисте-

успіху, а головне, як сказала голова

оформлених страв. Як гарно внгля-

п'ят.. ФІ" ...

ми.

можці візьмуть участь в .облаеному змаганні. Ми щиро-щиро бажаємо Ім

У залі, де проходив ІСОНКУРС, 8а-

ми в народному стилі. Як добре гармонують з посудом букети чудових нарцисів, задумливих калів, ніжних тюльпанів, струн ких .гвоздик 1 чарів·них троянд. Як відповідають ідеІ конкуреу емблеми на білосніжних куртнах і халатах кухарів.

Новини. До ювІлею першоТ річкн. ДокументальнІ

«Дивовижно. - таЮlЙвідзив дістала фірмова страва ШдіІ Ткаченко - печеня сеюрприз •. сподобався всім і рибний салат сделікаТес., 1 чудове молочно-фруктове желе. Ліда зайняла друге місце. Закінчився конкуре. rioro пере-

хар В. М. Найдан та інші, пред'являло до учасників конкурсу досить

НОВИНИ"

-

цем.

Р. І. Шаравіна, старший інженер-технолог О. Ф. Єрмоленко, майетер-ку-

ЦТ

9,15 Вlдгукиlться, сурм",,!! 9.45 Ху.а.ожиіЙ телефІльм со"

цтва. Жюрі було шкода руйнувати викінчені лінц, хвильки, зубчики і пірамідки муса. А який він був смачний! .. Колеги щиро ПОЗДОРО5ИЛИ Надію із завойованим першим міс-

Н. О.

неанх обслуг і онремих HOMepLB. Пригадую, як рядовий І-оУ батареУ Федой один підносив до гармати шестипудові енаряди: Гармата вела вогоир без будь-яких заминок. , В період з 3 по 24 жовтня лише один перший дивізіон в боях за втримання І розширеН'Ня плацдарму на правому березІ ДНіпра

пах. Він подавив вогонь 5 гарматних батарей і 4 батарей мінометів, пров\,в 15 вогневих нальотів зосередження по вузлах опору противника, по перехрестях доріг І МіСЦЯХ 'скупчення військової технІки ворorа. .

здавався чудом

ду якого входили директор комбіна-

ту громадського

ПРОГРАМА

а.ОО Програма сЧас,.. 8.50 riмнасти ка.

ба та мус Надії Бойко. Мус був иадзвичаИниЙ. Високий, селегантнИЙ., приємного вишневого кольору, він

ченко, Т. Лисенко та інші. У конкурсі брали участь 8 бригад кухаріВ. Авторитетне жюрі, до скла-

дають на столах оригінальні РУШНН-

~iM раЗіВ брав участь в артилерійських насту-

PeeТOPaJIJf

нофамlлець». 2 серія. ІІІ.М Заучить пlсн," росIЙс~" .. (Ленінград). По закінченні

районі села Бучак.

Необхідно сназати про геройську роботу ВОГ-

сПролісок. 8апропону~а увазі членів жюрі та учасників хонКУРСУ ca~ лат сделікатес., бульйон. а грінками, печеню ссюрприз. та желе молочнофруктове. Жюрі конкурсу апетитио при щирій допомозі уча<:НИКів среалізува.n:о.

гальну увагу. привернув куточок бригади кухарів ресторану сПроліСОК •. Редколегія підготувала гарно оформлені, яскраві І зміетовнl тематичні стіннІвки сЗ блокнота досвідченого кулінара., сЦе дуже смачно., сЧи знаєте ВИ?, сНове в кулінарlї.. ...А5торйтетне жюрі розгубилося. Скільки ЧУДОВИХ,' -красиво і зі емаком

Норпlясова було

невий, а Л. Г. Тхачепо

юром, борщ украІнський а пампушками, картопля, фарширована М'ЯЄОМ 1 грибами, каша сгур'Івська., кава по-віденськомУ. таким було меню конкурсу кухарів сНращий за професією., икий пройшов на базі рестоpa~ сПролісок.. Майстри кулінар-

окопі засипало командира взводу управління лейтенанта Полякова. йorо вдалоея швидко відкопати, і через деяний час він продовжував вкконувати бойові завдання. Вl~~ажно діяли в тому бою воУнипершоІ, друго! і третьо! батарей. Прицільним вогнем вони вив~ли з. ладубагатьох фашистів, подавили ~еюлька 105-м!ліметрових батарей ворога, ДВІ батареУ 120-мі.іІ~метрових мінометів. Артилеристи розсіяли і частново знищили скупчення танків і мотопіхоти загарбників у

ЕКРАН

РВПОРТАЖ S М3!1ИЧАIІНИХ. зим АВЬ

,О. Шелест, Н. Полегешко, З. Мокмо-

Глибоким, непе.реборнИІМ було почуття наших. воїнів 5ідомстити ВОРОГОВі за жахливі ЗЛОДІЯННЯ, за сплюндровані Сталінград, Оде-

ГОЛУБИ"

ЖЮРІ ГОВОРИТЬ: "СМАЧНQ!"

ДО з4 РІЧНИЦІ ПЕРЕМОГИ'

споrАди УЧАСНИКА БОІВ ЗА .КИІВ

корееров-

19 _ З .18: а ІАдІл!' • промасловостІ, _ 19-4.67 .

І

Гаlзет. ВRХОllИТЬ

у в второк, сере.а.у.

п'ятницю І су6'8ту Об О5 ' •

сяг

.

форм вту

1;"~~"'Нi".~....:t' ' o' 'i9-4~,",-' ~' ' ~' ' -'~' ' ;' '~. J;.;r-~:"'~"'~' . іиІ;~;;~ ;а;і;;;~;;;;~;;;~~::и;;;т;;;;.~~.;t_~~'~'''~з;: ~r~7з;~~"

62 номер 1979 рік  
62 номер 1979 рік  

62 номер 1979 рік

Advertisement