Page 1

ЗДРАВНИЦЬ

ПРОЛЕТАРІ

ВСІХ

КРАІН,

-

ЄДНАlfТЕСЯI

НІ

БУДЕ БІЛЬШЕ Рік У

рік збільшується

в

13

на­

1872

мільйо­

ЦІва

нів труДнщих. П'ятиріЧllИМ пла­ НОМ передбачається збудуваТIІ

нові здравниці місць .

На

цю

на

цього

воп.

За повідомленнями громадських кореспондентів

IFЛ_.rA.U

асигнується

близько 1 мільярда карбован­ ціВ, з них близько 200 мільйо ­ нів карбованців буде витраче­ но

2

ДНЕМ

р.

ТИСЯЧ

118

мету

за

ТРАВНЯ

пансіонатів та БУД!llшів відпо­ чинку профспілок. За останні чотири роки в них лікувалось і

32

ДЕНЬ

62 (3369)

СУБОТА

шій країні кількість санаторіїв,

відпочивало близько

а

РІК ВИДАННЯ ЗЗ-й

балтики.

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧМОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИlВСЬКОI ОБЛАСТІ

(ТАРС).

• • BO_.Irer.l

М:J.С:ЬВО_У

ОБЛАСНИЙ, ~ ~~ ЗОНА~1JЬНUЙ ~ практичний сеМінар lнспекто- ~

Q

року.

Дальшого розвитку иабудуть ••~......................................................................~........... курорти Криму і Кавказу, При- •.

:кп

Увра!і • •

~~

§ рів

шкіл райвіддІлів

§ ній

школі.

народ-

§

І ної освіти Ниївщини був про- ~ ~ ведений у Нняжицькій серед-І його

учасники

~ відвідали уроки. вчителів та

~ орггодини, переВlРИЛИ, як про-

ВирОбництву і заготівЛі корМіВ 11 партії

У

травня в залі засідань МіСЬККОМу віДбулося розширене заСіДання МіСЬККОМу КП України з участю

,бюро всіх директорІв радгоспів і птахофабрик,

а таножкеріВНИК'іВ

підпри є мств-шефіВ.

З інформаціЄЮ «Про хід постанови пленуму райкому

НІ!

від

вересня

29

Н)71

виконання КП Украї­

року

«Про

створення міцної НОРМОВОЇ бази для тваринництва» та постанови бюро МіСЬККОМУ НП України від 19 січня,

1972

року

помоги

« Про

надання

промислови'ми

шефсьної до­

підприємствами

господарствам району в будівництві сі­ ш\жннх траншеіі» ВИСТУПИВ завідуючий відділом

сільського

господарства

міськ­

кому партії Ю. Д. БІлик.

-

Перетворюючи

ХХІУ

з'їзду

в

НПРС

та

життя

ХХІУ

Унраїни , - СЮlзав він. птахофабрики за чатири

рішення

з'ї:зду

НП

-

радгаспи і місяці ниніш­

нього року дещо з більшили виробництво тваринницькаї продукції. На фуражну корову надоєно 809 кілограмів молока, або на 81 кілаграм більше проти відпо­ відногО' періоду минулого раку. Значно переВІІІюнаний

квартальний

дажу державі нуто

за

м'яса.

рахунок

план

Цього

раДГОСПі'В

і

посіlВНИХ

площ

З

Бюра міськкому НП України заслу­ хало директора радгоспу «Зорю> тов. НупріЙЦя , дирентора радгоспу «Велико­ димерський» тов. Сергієнка, яні допо­

сінажу,

а

кері,вники

радгос­

пу «lliердіВСЬЮI'Й» навіть не мають за­ ходііВ па зміцненню кормоваї бази для тваринництва. Нерівнини радгоспів « Зоря», « Нрасилівсьний», « Русанівсь­ кніі», «Бобрицькніі» досі недоукомплен­ тували брнгади па заготівлі сінажу. Незадавільно ведуться роботи по ре­

манту збиральної техніки . З невід,ремон­ тованих 18 сінокосарок 7 в радгоспі «Jlітиі,вський», па 4 в «Русанівсько­ МУ» і «Бобрицькому», не закінчено ре­ монт двох ЮР-l,5 в радгоспі «Краси­ лівський •.

Прикро, що в радгоспах «Нрасилівсь­ ний», імені Щорса, «Великодимерський. ще не приступали до поверхневого поліп­

шення

пасовищ і сіножатей,

а

радгоспи

«Бобрицький», «Великодимерський» , «Гоголі'вський», «Зоря» не ' провели вап­ нування

тарі.

550

про­

му

і

гіпсування

на

жодному

гек­

З планом створення в цьому році гектарів КУЛЬТУРНИХ пасовищ, в то­

числі

в

радгоспі

«Зоря»

-

200 ,

«Неликодимерськиіі», «Гоголівський. по 1 ОО '- на сьогодні не створено ні гек­

кормоваї

Причиною такого загрозливого стано­ вища

з

вирощуванням

кормових

куль­

тур і підготовкою теХНіки до їх збиран­ ня є те, що партійні иомітети послабили вимогливість до спеціалістів, не надають

розрахун­

ІЮ:vI. щаб повністю забезпечити тварин­ НІІЦТВО повноцінними кормами. За ста­ ном на 8 травня в господарствах посія­

належного ства,

значення

недостатньо

культурі

землероб­

впроваджують

нові

но на зелений корм і силос понад 4 ти­ сячі гектарів КУНУРУД3И, близько 6 ти­ с~jч гeктapLв однорічних трав. 2638 гек­

методи

тзрів

лові підприємства повинні побудувати в рад,госпах і птахофабриках району 16 СlНажних траншей загальною місткістю

2400

на ПОЛl~ві. Близько 15 тися'!: reH'J:.aplB однорічних і багаторічних трав та природних сіножатей відведено для сінажу.

;\;ІаТІІ не менше

якого

90,6

16 тисяч тонн. Більшість колективів­ шефів успішно виконує взяте зобов'язан­ ня. В радгоспі «Гоголівський. колектив ПДСП-2 вже :закінчує будlвницт,во двох

заплановано

тисячі ТОНН.

Більшість господа,рств роботи по зміцненню кор:vIОВОЇ бази проводять ус­ піШllО . Проте , окреМі партійНі організа­ ції. спеціалісти ще й зараз не надають цим питання.м серйозного значення. Так, у радгоспах «Великодимерський», «Зо­ ря», Руднянському пл~мптаха:заводі. Богда'нівській птахофабриці в цій справі мають місце великі недоліІШ. Зонрема. кунурудза

посіяна

планованої

лише

площі.

на

Радгосп

третині

лише

в

радгоспі

100

«Бобрицький»

гектарів

багаторіЧНIІХ

крівннх трав при плані

відремонтувавши

всі

Четверта бригада, якою керує кандидат у члени

рій

Трохимович

першого дня штук цегли

НПРС

Григо­

Иузьменко ,

виготовила при нармі

89500 5800.

Цього успіху вона досягла зав­ дяки самовідданій праЦі дизелі­

введення

виготовлення

деталей

Грязєв

розповів про заходи, які вживає дирек­ ція і партійна організація по виправлен­

ню неДОЛікІ'в у виробництві кормІв. У прийнятій постанові бюро міськко­ му партії за ві,Дсутність належного конт­ ролю за виробництвом корм1в, недостат­

ню організаторську роботу, послаблення вимогливості до спеціалістів за безумов­ не виконання взятих зобов'язань по зміцненню кормової бази диреюору радгоспу (f~ЛИКQДимерський» І. І. СеРГіЄНКУ і секретарю парторганізації І. М. Заболотному вказано.

За несвоєчасне виготовлення деталей до

гноєочисного

транспортера

вказано

також директорам заводу порошкової металургії тов. Большеченку і заводу нестандартного комунального обладнан­ ня тов. Бондаренку. . Постановою зобов'язано первинні партійні організації радгосиів і птахо­ фабрик ліквідувати в1дзначені недоліки по виробництву і заготівлі кормів. Всю організаторську і маСОВО-ПОЛіТИЧНУ робо­ ту на,правити на мобіл~зацію колектив'їВ радгоспі'В і птахофабрик ,на успішне ви­

конання заходів по зміцненню кормової бази та збільшенню виробництва про­ дукції

тваринництва.

Дирекції радгоспів і партійні органі­ зації ТаІЮіІ, зобоо'л,зано забезпечити

дію

сінажних

дівництво сінажних траншей до ня

1972

28

трав­

року.

Реда:lщіям міськрайонної газети «Но­

Змагаючись за гідну зустріч 50-річчя утворення СРСР, ко­ лектив нашого підприємства зо­

бов'язався видобути в НlІнішньо­ :VIY сезоні 39000 тонн машинно­ формового тuрфу . З них 2000 у

тра~спорте-

сягнення

шей.

передових

господарств

у

кор­

життя

квітні.

~ також підбором і розстанов~ кою кадрів, перспективними,.

§ річними

та тижневими

~ЗМіСТОМ навчального процесу,

§

§ ням

§

~ ідейно-полІтичним

добуванні

молока

за

день,

друга

-

вихован- ~

уЧНів на уроках та в по-

§закласній робаті.

§

~ . Перед присутніми § пив інспектор § НвасневськиЙ.

висту- ~

аблвно

Ч.

С.

§ §

~ Потім обговорювались pe-!S ~ зультати робuти семінару, ~

~ який приніс велику користь ~

§ його учасникам . § Q БОЖКО, ~ громадсь,кий кореспон~

~ ~

І

дент.

~

І в ДОБРУ ПУТЬ ~

~ Великодимерський сіль- § § ський клуб - у святковому ~

~ наряді. Тут відбулись урачи- §

§ сті проводи допризовників §МОЛОДИХ

механі з а

~

о рі в

§

Армії.

§

l'

~ М. Єрмоленка і А. Половка ~ §ДО. лав

Радянської

~ Виступаючі -

керуючий від- ~

§ ділком Г. М. Нравець, учас- § ~ ник Великої Вітчизняної вій- ~ § ни майор запасу Г. В. Миро- ~ ~Heць секретар комсомоль- § ~ ської ~ В.

організації

В.

радгоспу ~

Баран побажали lI1аи- ~

§ бутнім

воїнам щасливої ~ ~слуЖби. ~ § Від імеНі батьків з напут- §

~ ні ми словами да допризавни- ~

I

§К,і.В звернулась В. М. Єрмо· § ленко. §

§ •. ДиреКтор радгоспу І. І. ~ Сергієнко охарактеризував § тт. Половка і Єрмоленка, як § дисциплінованих, трудолюби-

~ ~ ~

§ ~ вих. юнаків і висло~ив упе~.: ~ В неюсть. ЩО вони 1 в аРМll §

І служитимуть так само добро- ~ ~ совісно,.

як

працювали

в~

радгосПl.

~

Допризовникам були вру- §

чені квіти. іменні годинники. І

§

П. 3АВЕРЕЖНИИ,

капітан запасу.

І

~

~

«ЖИГУЛІ» -

У ЛІТКАХ ~

З кожним роком зростає ~

добробут СіЛЬСЬ.КИХ трудівни-§

§ § купують легкові автомобілі, § І мотоцикли, телевізори тощо. ~ ків

радгоспу

ХЛібороби

«Літківський».

зводять

будинки,

~ Нещодавно придбали собі § І «Жигулі» ветлікар радгоспу ~

§ Павло

§ Іван

Залевський , зоотехнік ~

Глоба, робітники Мико- §

§

М. ПРОКОПЕНКО.

1

до-

Фото П. Теплюка.

§ І

секретар партІйної ор.га-

I

иізацlї радгоспу.

~

~

І НАГОРОДА ЗА ТРУД ~ ~

Номуніст Петро Іванович ~

І Бондар багато рокіВ

§ рює

слюса-

у цеху ширвжитку заво-

~дy холодильників,

§ §

удостаїв- ~

по

праці.

За §

~caMOBiддaHY новаторську пра- §

~ цю, сп р. ямовану на збі.7!ьшен- §

рокого , І спілки

ня виробництва

12-13.

пла- §

~ нами роботи і їх виконанням, ~

~ ка комуністичної

·t11U11U1111ШlllШUlllШ11111П111111111111l111l111ШI

йдуть

S

~ся почесного звання ударни-~

П. РОМАНЕНКО, секретар парторгаиізацlї.

попереду

єдинона-

~більше десятка легкових ав- ~ § томоБІлів. §

нини Г. Г. }{ожура, ЄВДОКія Ма­ наєнко, Ганна Шита, ЄвгенІя Школяренко та інші.

виготовлена

до

та районному радіомавленню

систематично висвітлювати хід соціаліс­ тичнаго змагання трудівників ра'ДГОСПіВ і птахофабрик на заготівлі -кормів, до­

в

~ чальність , і колегіальність. ~ ~ Інспе.ктори шкіл '. цікавились І

~ ла ,Щур та Іван Ношлаков. ~ ~ НинІ літківчани мають §

ярки Г. І. Мlщеико (на фото злі­ ва) та Н. І. Ташута. Догляда­ ючи 26 корів, перша надоює на кожну по 14-15 кілограмів

робіт-

в

ОднаІ{, до цього часу не ПРИСТУПИЛИ

Розпочала добування палива Свlтильнівська тарфодільниця, яку очолює комуніст М. П. Не· Ужсало. Старанно працюють на І бульдозерист

директор

А. Д.

мовир06ницТ'ві та роботу підприємств­ шефів по спорудженню сі'нажних тран­

хофабрики

Нриваль,

кормовиробництва,

радгоспу «Гоголівський»

НИ'ІНВ.

підпо­

тонн

радгоспу

ве життя»

ка.

Г.

справі

відставання

кому партії більшість підприємств до­ тримується графіка виготовлення та постачання деталей до гноєочисного транспортера ТЩ-30 АМ, так потрібних для. мехаНізаЦії гноєвидалення з корів­

У соціалістичному змаганні тваринників Налитянської пта­

торфу

в

причини

Нері,вників піДПРИЄіМС11в-шефів, секре­ тарів партійних організацій зобов'язано вжити всіх заходів, щоб закінчити бу­

ста М. П. Нлимася, водія дизе­ стильної машини Ф. Д. Ножура і його помічника М. Н, Мастру­ кова. Добре працює такаж і перша бригада І. Е. Захарчен-

комуніст В.

ПОЯСНІ!В

На жаль, керівники ПМН-9 тресту «Броварисільбуд», антобази ,N'g 3 трес­ ту «Ниївсільбуд», ПМН-15 відтягують

ВК.;ІАД ТОР<І)ОДОБУВНИКІВ Добре

строн. Секретар парторганізаЦії радгос­ пу «Жердівський» тов . Яценко О . Я.

сячі тонн.

до

машини, ТРУДіВНики РО/КlНIН­ ського торфОПідприємства ус­ пішно розпочала НОВИЙ вироб­ ничий сезон.

віли про заходи по зміцненню кормової баЗІ! в господаРСl1вах. Директор автоба­ ЗІІ .NQ 3 т. Іванов запевнив, що будівни­ цтва сінажної траншеї буде здано в

Налитянській птахо­

і

Згідно цієї ж постанови бюро міськ­

420.

запізненням.

фабриках .

за­

посіяно

<І великим

обладнан­

орган'ізацію і своєчасне виконання всіх робіт по підгото,вці до сІнозбирання та занладання сінажу в кіЛl>кості 90,6 ти­

СТРОКИ здачі траншей.

«Жердівсь­

приступив

номунального

Сінажних траншей. Успішно вони будую­ ТЬСЯ в радгоспах «НрасилівськиЙ., на

СемиполкіВСькій

кий» не досіяв 200 гектарів однорічних трав. У радгоспах «Великодимерський», імені Щорса, «Заплашний» не посіяно по 50-60 гектарів кормових коренепло­ дів.

кормів.

постанови бюро MiCЬ~KOMY НП Унраїни від 19 січня 1972 року промис­

-

заготіВ,lі

виробницт:ва

- Згідно

І\ОР:VІОВИХ норенеплодів, створено гектарів культурних пасовищ, з

них ~31

ня

тара.

птахофабрик,

таким

ра завод порошкової металургії, а завод

:.Іаl\ладання

дбаючи про дальше зміцнення кормової бази, в 1972 році переглянули струк­ туру

«3аво­

нестандартного

6а:IІІ, збільшення заготівлі кормів.

Дирекції

«Гоголівський.,

РИЦЬКИЙ», «ТребуХіВСЬЮІЙ», «Бобриць­ КИЙ» до цього часу не розроблені плани

було дасяг­

поліпшення

радгоспах

постійну увагу

водиться

§

працівникІв лісової ~

промисловості го

туристською

дороЖІ по

славН.

товаРІВ ши- SI

вжитку, обком проф- §

О.

нагородив йо- S~ путівкою

Болгарії та

по­

Юго- ~

ЗЕЛЕНСЬКИИ, начальник

цеху.

~


П'ЯТИРІЧЦІ

УДАРНУ ПРАЦІО,

ОВОЛОДІВАЄМО •

МАЙСТЕРНІСТЬ І ПОШУК МОЛОДИХІ

еКОНОМІЧНИМИ знаннями Ленінський комсомол відіграє

трібні глибокі систематичні знання. Лише тоді можлива ак­

І

Трохи більше року минуло з тих пІр, як край села Калити серед чистого поля будІвельники тресту «Брова· рисІльбуд» заклали фундамент велетеиської новобудови. Тепер тут рівними ряда-

щення. До 1 вересня нинlшнього року намІчено здати в експлуатацІю першу чергу свинофабрики. На будlвннцтвІ працює тисячний загІн молодІ, серед якої БІльш як 450 комсо-

екіпажах. Одна з передо­ вих бригад, якою керує до­ свідчений монтажник Василь Марченко, стала ініціатором

важливу роль у суспільно-по­ літичному житті країни, у

змагання

дарства.

ла будІвельників пІдтримати

лу,

ники, піднялися вгору адмІНістративнІ І побутовІ примі-

об ',єднанІ в 17 комсомольсько-молодіжннхбрнгадах та

її почин.

.1юції ХХІУ з'їзду КПРС,-ви­

сомолу

Нижче подаємо звернення.

ховувати молодь в дусі кому­

ських

чів. Пропагандистами стали ав­

НОМСОМОЛЬСЬНО-МОЛОДlЖНОЇ БРИГАДИ МОНТАЖ­

ністичної ідейності, радянсько­ го патріотизму, інтернаціона­ лізму, високої організованості і дисциплінованості, ве сти серед молоді активну пропаган­

ду досягнень і. переваг соціа­

віддііІів; інженери, економі­ сти, люди, що мають здіб­

лістичного

ності організа торів

ми стоять величезнІ свинар-

мольцlв.

МолодІ.

24

роБІтники

НИІ{fВ ВАСИЛЯ

ДІВЕЛЬНИЮВ

Товариші будівельнИlШ! Наша ударна Іюмсомольсьна будова Налитянський свинові'ДГОДl,вельний номплекс - найбільша на У,нраїНі новобудова дев'ятої п'ятирічни. Усі члени нашої Н01\lСОМОЛЬСЬКО­ молодіжної бригади горді з того, що їм випа­ ло

щастя

ву

тресту

ною

у снладі

півтораТИСЯЧJiОГО

«БровариСільбуд»

працею

перетворювати

лення ХХІУ з'їзду Номпартії України.

Ми,

молоді

постійну

НПРС

та

БУДі,вельнини,

турботу

натхнен­

життя

у

Номуні,стичної

партії

і

на

і

Ра­

на всіх ділянках, де б ми

не працювали, бу­

трудитися

ентузіазмом,

тися

за

з

велиним

висону .lшість

БУДівельних

вже

освоїли

штукатурів

За

-

Ми

профе.сН

та

планом

монтажнини, бетонників,

ще

по­

проте

теслярів,

чергу

9

1\0l\Iплексу в Кількості

ВіДГОД,івельного

свинарник,ї'В передба­

1

чено здати в ек,сплуатацію до

1972

Івересня

року. lІ1драхувавши свої можливості, колек­ тив нашої бригади дав слово виконати обсяг БУДі,вельно-монтажних робіт до 12 серпня

1<.1'/2

року.

Ми впевнені, що наше слово не

розійдеться з Ділом, бо ножний робітнин

ви­

нонує п'ятиденну норму за чотири дні.

ВСІХ БУ­

перегородок

у

.вище за

підняти гідну

прапор

зустріч

події

ротенком допоміг комітету ком­

підкреслюється у резо­

ладу,

добиватись,

ла активним будівником ново­

літосвіти були створені в усіх

го суспільства».

цехах і відділах. 3араз працює 11 гуртків, у яких навчається 207 молодих слухачів.

комсомоль-

програми

Цікаво і змістовно проходять

заняття в цеху М 8 (пропа­ гандист-начальник цеху А. І. Ягов), В цеху Jl.<i 9 (пропаган­

комсомольської

політосвіти

програмою навчання

«Бесіди

про партію».

гуртках

У цих

дист-заступник

3

навчалося понад 17{) комсо­ мольців і молодих робітників із цехів і віДДІЛІВ заводу. Один гурток об' 6днував слухачів із двох або й трьох цехів, і про­ пагандистам важко було про­ водити заняття. 3 відвідуван­ ням не все було гаразд, про­ пускалося багато ;занять без поважних

причин,

молодь

виявляла особливого до

ничого відділу, Е. П. :Котов), в цеху М 3 (пропагандист­ начальник цеху В. К. Зважен­ ко). Економічне навчання ста­ ло однією із форм

комуністичного

МО.IЮДЬ

не

щоб

нав-

стоять

3

в

сп-

потрібні кожній молодій люди­

звернення.

Фото А. Нозака.

3

.

ІСТОРІІ КНИГИ 1572

року Іван Фе­

доров прибу,в ДО Львова, а вже

25

ЛЮТОГQ

р. почав друку­

1573

вати свого ЛЬВіlВСЬНОГО «Апосто­ ла», який занінчИlВ 15 лютого 1574 р.

За кількістю прикрас це найбагатша Itнига з друкованих кириличними

літерами.

На

51

268

аркушів тексту ГDрипадає за­ ставка, відтиснена з гравію­ вальної дошки, кінцівои, інїцоіала, великі гравюри.

47

3

31

53

І{нша набрана шрифтом тим же, що і МОСК()ВСЬЮІЙ «Апо­ стою> 1564 року, з ЧУДОВО діб­ раним спі:ввідношенням висоти і ширини набору, підгінкою кі­ новарі до чорного тексту.

Перша ві,дома нині книга на Украї'Ні ,вийшла витонченою і ошатною. Це шедевр друкар­ ського мистецтва. Вона містить післямову, в якій Іван Федоров розповів про історію Львівської друкарні

та авою працю.

О. РОЗКОПИТ, учений секретар Книжко­ во)' палатн УРСР.

о

2

світогляд

9,

комсо­

них планів дев'ятої п'ятирічки.

С.

ГОНЧАРУК,

Для того, щоб вміло роав' язу­

се'крета,1'

вати

організації заводу

дання,

ви­

поставлені партіє.ю зав­ юнакам і дівчатам по-

кової

комоомольської порош­

металургії.

!

~#.~~#,,~~~~~,~###~#~~~~~#~~~~~~~~'~~~-~-q~~,~~~~~~~~~ ~~~~~~~

...

У жовтні

соціального

передовики

ті, в праці, у виконанні велич­

планів

прогресу.

і

заняття

мольців, допоможуть їм у жит­

молодь бере активну участь у

ного

які

нею.

розширюють

ні у наш час. Адже радянська

економіч­

завданнями,

перед

електрослюсар цеху М

--

стичної економіки наД;lВичаііно

науково-технічного,

пов'язувати

дюбов Самотюк - планімет­ рист цеху- М 15 та багато ін­ ших. Віриться, що здобуті еко­ номічні і політичні знання, ЯІ;і

господарювання, основ соціалі­

грандіО:JНИХ

вміла

це­

3 тим,

робництва комсомольці Василь Скуйбіда стругальник цеху ;N; 8, Віктор Степурін - то­ кар цеху М 7, Віктор Халюк

с'гемі комсомольської політос­ віти оенови соціалістичної еко1І()\lіIШ. ;Jнання соціалістичного

здійсненні

прикла­

глибоким інтересом відві­

дують

молоді було

вивчати

вона

робничими

~Jгідно Постанови «Про економічний

всеобуч народу»

до

наруті економічні :щання із ви­

партійного

заходів щодо поліпшення форм

;щпропоновано

конкретних

хів, дільниць, бригад

аналізував ці недоліки і вжив

навчання. ЦК КІІРС

на

дах виробничої діяльності

навчання.

3 допомогою

виховання

ставлення

праці. Пропагандисти навчають

інтересу

Готуючись до нового

начальника

цеху І. Т. Бабич), в заводо­ управлінні (пропагандист­ заступник начальника вироб­

комітету заводу ретельно про­

текст

і промов­

ців. Гуртки комсомольської по­

молу

вироблений

керівники

щоб кожна молода людина бу­

чаль ного року, комітет комсо­

На фото: В. Марчеико зачитує членамс.воєї бригади

комсомоль­

начальники цехів,

на У минулому 1971 році ;щводі порошкової металургії бу.'lО створено п'ять гуртків

в

підібрати

пропагандистів-виклада­

торитетні Фахівці з великим досвідом практичної роботи -

ської політосвіти.

-

у роз-

економіки.

Партійний комітет заводу на чолі із секретарем О. П. Ко­

Ця вказівка партії лягла в

ооціалістичного

знаменної

-

основу

В. МАРЧЕНКО бригадир, В. ФОРО­ СТЕНКО комсорг бригади, І. ЄРЕШКО, Н. ЗАГОРНЯК, М. ШЕРСТЮК, С. КИСІ­ ЛАР, А. НЕДОВ, О. МАТЮШЕНКО, О. МЕЛЬНИК, М. РЯБОВА, М. РИБАК, М. МЕЛЬНИК, Є. МАСІБРОДА, Л. БА­ ТОГ, Н. СТАРОДУБЕЦЬ, Д. ГРИГОРЬЄ­ ВА, В. СТАРОДУБЕЦЬ, В. КОЗАЧЕНКО, О. ГАйОВИй, В. КОРНУС, М. АРТЮХ, М. РОМАНЧЕНКО, М, МАТВІЄНКО робlтнlUCИ.

інші,

першу

залізобетонних

.

стійНО в школі номуністичної ПіраЦі підвищу­ вати овій ідейний і фаховий рівень, освоювати суміili'ні профеСії.

ДО

житті радянського народу 50-річчя утворення Союзу РСР. Товариші БYlдівельшики! Змагайтесн за до­ сягнення високих трудових успіхів. Боріться за почесне звання бригади комуністичної пра­ ці імені 50-.річчя утворення СРСР! Звернення прийнято на загальних зборах бригади.

боро­

робіт,

монтаж

змагання

ДЯНСЬІЮГО уряду про дальший розвиток і під­ несення СільськогосподаРСl>!юговиробництва демо

ПМН-9

168

з'їзду

відповідь

3

НАЛИТЯНСЬНОГО СВИНОВІДГОДІВЕЛЬНОГО НОМПЛЕНСУ

ти її за днів. Такі ж розрахунки ми зро­ били і на виконання буДівельних робіТ у сви­ нарниках .Ng 2-А і .NQ 3-А. Ми звертаємося до всіх комсомольців і мо­ лоді новобудови підтримати нашу ініціативу

нанрес­

ХХІУ

МАРЧЕНИА

тивна і творча участь витку

госпо-

«fоловне завдання комсомо­

свинарнику .NQ І-А було відведено 80 робо­ чих дНі·В. Ми виконали цю роботу за 64 дні. На монтаж його понрівлі віДведено 714 робо­ чих днів, а ми зобов'язались виконати її за 560 днів. На укладання бетонної ПіДЛОГИ від­ ведено 224 робочі дні, а зобов'язались зроби­

ноленти­

.евоєю в

На

прискорення

темпів будівництва І заклика­

\----~~------~--~--~-

ЗВЕРНЕННЯ

за

всіх сферах народного

стор.

О

чорне вороння? ввечері. Послав дружину Д О НАШОГО часу ді- банди, мо,в 1919 йшло

мало

свідчень

(писемних і усних) про діяльність комісара ревкому А. Андрєєва. 1919 рі!\. Та був важний час для молодої Нраїни Рад. Громадянська вlйна, розруха ... Україну ніве-

чать численні банди р.івців,

денінІнців.

петлю-

Вірні

си-

ни партії за вказівкою 'Леніна поїхали у містечка і села,

щоб створювати там партlйні осередки. Не магли не бути справжніми героями ті люди, що утверджували владу Рад, боролися за новий соціалістичний устрій. Героїчне покоління перших бу-

У лютому

року Брова-

ри були звільнені від петлюрівців, а в серпні в місто увійшли війська Денікіна. З недовірою слухали люДИ комісара, який приїхав налагодити мирне життя в

Броварах. Але згодом ця на-

ПЕР Ш І

Широка,

затишна.

Вікна будинків, що проглядають крізь зелень садів,

світяться миром і достатком. Якаю була ця століття тому,

душила

вулиця пів-

коли Україну

внутрішня

волЮція, коли

контрре-

налітали на неї

НОВЕ

коней,

рубали

Нривавий слід, наче

ний

гнали

шаблями ...

прапор революції,

червопро-

вулицею йдуть щодня до школи? Я звертаюсь ДУМ-

людні вулиці. Наче вимерло

дрєєва.

ли до підвід, шалено

- Тоді забрали книжон і паперів, -

лаконічний напис на меморі-

н-

перед-

дей. У кімнаті робили обшук.

справі,

А

му бігла з недобрим

ська були зовсім близько. Денікінці тікали із Броварів, так і не почувши жодного слова вjд комісара. А. АнДРЄЄ8а і М. Осіпава закатували по-звірячому. Прив'яза-

чуттям. Здалену помітила біля двору солдат. Завмерло серце. «Пустіть, там діти!» - з болем вирвалось і:з гру-

життя...

Вулиця

свого помічника і соратника М. Осіпова. Треба терМіново налагодити контакт між членами партійного асередку. Але вона спізнилась. ОСіпова вже забрали. Додо-

Цілу ніч гриміли канонавибухи. Радянські вій-

ди,

стораженість переросла у велику повагу і шану. І недарма: До останньої хвилини Антон Веремійович був вір-

тив

u

до

стягнувсь вздовж вулиці і увічнив імена героїв. Іду вулицею Андрєєва. зустрічаю веселий гурт хлоп'Інків і дівчаток. На грудях їх пломеніЮть ПіонерСЬНі галстуки. Чи знають вони, якою

ним

аЛЬНlИ дошЦі.

Григорівну

К О В А Л І

дівничих соцІалізму назавжди увійшло в історію.

Знову і знову перечитую

Олександру

котрій

присвя-

У Броварах денікінці. Без-

все. Тільки

грубі

!.ржання коней,

окрики бандитів

окремі людські

та

зойки свід-

дочка номісара нівна. _

Батьно

Ilас на прощання

багато згадує

Анна Антопоцілував

. -

Я при

йду скоро, ви не плачте, -.

ками у ті ПолуМ:.~ні літа. Антоне Вере.мIИОВИЧУ,

ви

уявляєтесь меН! дужим кова-

лем, що гартував Радянську владу. Я впізнаю діяння ва-

чили, що місто живе. Кілька разів приходили за комі-

тільки й мовив, виходячи з хати. Він знав, що не повер-

ші У цвітінні садів на мирній трудовій землі і у мело-

євим. Важко йому було пе-

лишив золоту

росіннин, полюбили всім сер-

саром волревкому А. Андрєреховуватись,

чинили рідної

розбій

хати

ЖИТТЯ

коли

у

місті

бандити.

прийшов

До

пізно

неться. Під скатертиною за-

обручку, пе-

редбачаючи, як скрутно буде

дії української пісні, яку ви, цем,

яку

віддали

своє

Н. ГАМАЛІй.

родині.

Субота,

за

життя.

13

травня

1972

року.

!


~~AYZAIW"Р.инн-дiJi

Резерви поливного rekmapa Землі

в

нашому

радгоспі

в

переважній

поливі'в

своїй більшості супіщані, біДні на поживні ре­ човини. Тому й не дивно,

що

недаlВНО

збирали ниJыіi врожаї. 1 О -12 центнерів зер­ нових з гектара вважалося досягненням. Та­ ке ж можна CKaJaTII і про інші культури. Ста­ ли шукати шляхи підвищення родючості грун-

1'і'В. На допомогу прийшла держава. За корот­ кий час була споруджена на наших полях по­ ливна мережа з підземною проводкою, гіДран­

тами

і

приєднана

до державної

На 1184 гектари пішла вода, стали більше одержувати мінеральних добрив, виробляти органічних. Уже торік на цій площі ми виро­

тур

ЧИl\ІаЛО

сільськогосподарських

і одержали

непоганий

урожай.

куль­

Так,

приклад, озимої пшениці на кожному з гектарів

з

27,2

мали

центнера,

гектарів з'ібрали по

60

352

на­

2~0

період

центнери, одно-

табірного утри-

Помітне зміцнення кормової бази тваринни-

цтва ПОJИТИВНО вплинуло на ріст продукти вності худоби. Торік, наприклад, надій на ко-

рову становив 2707 нілограмів молока, а ви-

.

розпу­

Г.

Олексенка,

В.

Насяна

му із

М.

механізовані

ланки

Лисенка,

В.

зобов\нзалися виростити на кожно­

гектарів

250

150

центнерів бульб. Зем­

.

лю

перед

садінням

оброблено

використовує

нинішнього року одержано від корови нілограмів молока на 287 нілограмів більше, ніж торік за цей час.

Однак, досвід сусідніх господа'рств та і наш особистий свідчить, що резерви поливного reIOapa далеко не вичерпані. Уміле викорисуання зрошувальних земель може і повинно

,різко збільшити виробництво рослинницької продукції. В цьому році М!! вирощуємо на ЦИХ землях зернові озимі і ярі культури, картоплю та овочі. Майже половина поливної площ! зайнята іПід кормовими культурами,

врожай яких плануємо зібрати значно вищий, б

н\,к торі!\. авдяки цьому со і'вартість центнера зеленої маси однорІчних тра'в на зелені корми і силос знизиться до 38 копійок, кукурудзи - до 99 копійо,н, зеленої маси на культурних пасовищах - до 30 копійок. Щоб одержати запланований урожай і виконати соЦіаліСТИЧІні зобов'язання, взяті на честь 50-річчя ут,ворення Союзу РСР, внесено значно більше, ніж у минулому роЦі до брив,

у

тому

числі

-

мінеральних

понад

наступним

розпушуванням

міжрядь

і

менше

на

процентів.

130 -140

ним бригада верстатників з початку нинішнього РОІ{У тримає перше місце по під­

Фото

П.

Голованя.

Новини науки і технікн

КОМБАЙН "БОГ АТНР"

ханізатори закінчують Сівбу качанистої. В період її росту буде два поливи водою ПО 400 кубометрів на гекта'р, спушування між,рядь і внесення на ножний гектар 100 кілограмів складних Міндобрив.

В apceHaJli техніки кукурудЗl,вникtв поповнення. У ВсеСОЮ3ІНомУ науково-дослідному інституті сlльськогосподарського машинобrдування у співдружності з спеціалістами

восени

причіпний

«Гомсельмаш»

створено новий

Ційний період проведемо дискування і боронування з наступним поливом 600 кубічних метрів води на гектар. На 80 гекта,рах зро-

ві'н зда'тниі працювати з потужними тракторами Т-150 і на підвищених швидкостях. Маши-

шу,ваних земель запланували провести залуження багаторічними бобовими і злаковими травами: люцерною, червоною і білою конюшиною, вівсяницею, райгресом пасовищним та

на оснащена спеціальною МіСТR:істю, в як'ЇЙ під час зміни транспортних засобllВ наІ1ромаджується подрібнена маса. Зав-

іншими.

днки

Організація пр-'1-ЦЇ та інші заходи теж спря-

трьох

цьому

І безупинної

ГОДИінна

М. КОРКАЧ,

байна

інженер-гідротехнік радгоспу імені Щорса.

-

вдається

добитися

роботи

агрегату.

продуктивність

80

ВИЙШЛИ в ЛІТНІ ТАБОРИ нє табірне утримання тваринники і ремонтники готувалися а усією серйозністю. Не один день

іГОДИЛИ електрообладнання, встаIІlJвлювали

механізми

ко відремонтували пункт прий­ манни МОЛОІШ, поеудомиику, при­ міщеllНЯ ДЛЯ новонароджених те-

лит. Чистота,

порядок

милують

робітники

ОК(). В цьому заслуга і робітниць

Віктор Б()ико, Іван Коцеруба, ПетрО Харченко та Олександр Кеуш.

Наталії Романенко, Анастасії Кеуш, Ольги Бобко, Надії Теп­

:~(lВдяки їх сумлінню в таборі за-

люк.

світилися

електровогні,

вчасно

~lехані:JOван() трудомісткі

пр()це-

си. Але найбільше доклали рук теслярі бригади, яку очолює Пет-

л()к(). Якщо при стійловому утри~ мопока

по

щодобовий

фермі

(РАТАУ).

200

містечко

корів, а згодом

ще

-

2:~(). Сонце, свіже повітря, зелена соковита озимина, добре впли­ вають на продуктивність молоч-

4533. Середньодобовий надlИ на корову зріс з 9,3 до 10,5 кіло­

ка та П. Теплюк доять по пуду і більше. В основному худоба випасаР.ть­

му на

опти­

відсортоване,

;Щ1ТИ

тоді,

коли

гречки

провести

можна сівбу

в

\ШЛЬJl'і, найбільш сприятливі строки для її РО~JВит,ну. Тут потрібні висоні :шання агротехніки

вирощення

Цієї

культури.

Бо ж рання сівба заважає нормальному 'РОЗВИТНОВ'і

рослин

чере;з

ни:зьку

темпе­

ратуру грунту. А КОЛИ посіяти її пізно, У землі тоді обмаль вологи. PeJepBOM Jбільшення врожайностІ гречки може бути запровадження пере­ дового

досвіду

і

нових

агротехнічних

прийомів. Вони гарантують від помилок у виборі СТРОНіВ сівби, гекта'РИ будуть щедрішими.

На Норсунь-Шевченні,вській державній сортодільниці впродовж трьох років про­ водилися досліди, як впливає передпо­

сівний обробіток насіння на урожай гречки. Брали чотири варіанти. Перший, контрольний, звичайно від сортового

о

Субота,

ІЗ травня

сівматеріал. відмитий у п'ятипроцентно­ ро:зчині кухонної солі (500 10 кг води) і четвертий -

не попелом

ві,дмите

(10

у

воді

кг попелу на

і

гр. солі насіння обробле­

100

кг на­

сіння).

Доовід ПРОВО'дI!lВСЯ сортом «Шатилів­ ська-4». Всі ва'ріанти обробки насіння проводили ;за 4 -5 ДНіВ до сівби. Посів­ матеріал після обробки просушували на сонці.

Тут

слід

зауважити,

з

якою

метою

:!астосовували воду. Річ у тім, що промивЦі найлегше насіння гречки

при (ру­

ДЯ/І) спливає на поверхшю. На вигляд воно таке ж, як і висококондицJ>йне, про­ те СХОНіість ЙОГО значно нижча. Рудяк збирали окремо і не висівали. Сі вбу гречни проводили 11 - 12 трав­ ня. Норма ВИСіВу 3 мільйони схожих зернин

на

гектар.

Які ж ми мали наСЛі'ДКИ від усіх чо­ тирьох дослідів? По першому варіанту

1972

року.

строково.

П. ЮРКО, ської птаХQфа.бри,ки.

одер­

урожай

ГОГО року п'ятирічки виконати до-

тропастухи. Доглядають за ними

СOlюї по,живності.

о

зоотех,нік

Богдан.ів­

застосовували

миття

насіння

в

роз­

чині солі. ці цифри яскраво свідчать, що при СЇівбі гречки насінням, відмитим у воді, можна одержати приріст урожаю, проти контрольного досліду (в середньо­

му

за

три РОНИ)

1

центнер на

гектарі.

Ще краЩl результати четвертого до­ сліду. Тут урожай в середньому за три роки становив 20,9 центнера з гектара, а в минулому році 24,6. Це на 1,4 центнера більше !IJРОТИ контрольного до­ сліду. Запроваджуючи останній спосіб обробки нас~ння, колгоспи можуть мати значну економічну вигоду.

І

Дирекцією розроблений i~

~ затверджений детальний план. §

§ Ним передбачена відnовідна§ ~ робота з слабішUl.1U УЧНЯ.llи. ~

§ Для них організовані консуль- §-

~ тації та додаткові заняття. Іs ~ Виготовлені стенди, один з.

s! яких дає поради УЧНЯМ,а 'дру­ § гий батькалt. У конторі § радгоспу імені Щорса вивіше- S ~ на стіннівка, присвячена екза- §

§ мена,l!

і

адресована

батькад ~

~ В ній подані цінні поради.

§!

~ КОНТРОЛЬНll-\Цl роботами тощо. ~ ~ Повторювати потрібно найваж- §

§ чий

або недостатньо засвоєний §

~ програмний

І заменів,

матеріал. У час, §

що залишився до початку ек- §

треба працювати про- §~

думано,

спокійно,

§ напружень.

без

зайвих

В. ПЕРЛОВСЬКИП,

~

зав. методкабінетом

раЙВно.

~

~ ~

SI S

ВУЛИЦІ ПОТРІБНО

~

РОЗЧИСТИТИ

~

~ Житловий масив за Кілька~

~ років виріс у мальовничий ра- ~ § йон нашого міста. Тут ~ кра- ~ ~ сиві багатоповерхові

§ будинки, ~

жит/Юві §

дитячі садки, "taгази- ~

'громадСЬКі

уста- ~

§ Масив впорядковується. Але ~

§ є ще такі, що недбало став- § ~ляться до цього .. Так, . проїз- ~ ~ ні дороги, в tж.ремих міСЩІ.Х § ~"ra/oTb

hell{J-иваблuвий (j.ltгляд,~

§ захаращені' цементними ~ .ни,

Ilерегороджені

S якесь лихо?

§S викликали

брила- §

заліЗНЦ.ми ~

Чито до коюсь ~

невідкладну

'Л/еди/{-

§

~ ну допомогу,' чи, Аюже, десь §

§ трапилась пожежа.

~

Незабаром гречкосії вийдуть у поле. нехай досліДИ, котрі проводились на

нашій дільниЦі, стануть їм у добрій при­ годі, послужать вагомою прибавкою врожаю.

В. МАРЕНИЧ, Корсунь-Шевченківської

агроном сортодільниці.

НОВЕ ЖИТТЯ

§ нової, ."h 2,. а туди вже не ~ ~ ,ножна. і під'їхати. МешкаНЦІ ~ § чього будинку, nеревізиш свої § ~ речі, закидали дорогу.

~

~ Такі порушення правил nO~§ ~ жежної беЗ1іеки мають ,,!ісце ! ~

§ на §М

за три роки середній урожай становив 1В,5 цент:нера зерна ;з гектара, а в 1971 році (найбільш урожайному) - 23,9 центнера. Другий досві,д дав відповідно 20,5 центнера та 25,3 центнера зерна з гектара. Менші урожаї одержали там, де

§ нів.

фабрики вирішили завдання дру- ~ динок 110 вулиці Марії Лагу- §

головний

насіння, другий насіння відсортоване і відмите у воді, третій сортовий по­

§

~ ревідних 1'а випускних екзаме- ~

30всі.11 недавно переїхали§ Р С Р ,доярки Б огданівської птахо- ~~ новосели у JOO-кваРТЩJНий бу- ~

ся на житі, де встановлені елек­

Г,речну часто називають українським рисом. Дійсно, вона с важливим ПРОДУІ(­ том харчування, крупа 3 її зерна ВИ­

~

середній "1U ~

§ плитаА1il, драбина,lІи, щоб не § ~ проїжджали автолtQшинu. А ~ реі-\НЬОМУ кожна корова з'їдає її ~ як проїхати, коли трапиться §

в день 80-85 кілограмів. 4015 Идучи назустріч знаменній да4520- ті - 50-річчю утворення Союзу

кілограмів, то тепер

СП~*I~:Т~~ ВАГОМІ ПРИБАВКИ ВРОЖАЮ Високий

надій

скотарі С. К. Кеуш, Б. С. Селюк, К. Ф. Коваль та інші. Крім' того трактористи І. Д. Бо6ко та Д .. М. Романенко заготовляють і підво­ :lять до табору зелену масу. В се-

становив

грама, а такі доярки, як С. Цьом­

ІІершого дня в ліТН6 вивели

ного стада. Минуло небагато ча­ су, і корови стали прибавляти МО­ манні валовий

разо,,/ з ~

~ педагогічного колективу. Тут ~ § старанно готують учнів до пе-

ком- ~ ни та інші §нови.

тонн зеленої '\Іаси.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • a 8 • • • • • • •

;(0 переведення худоби на літ- ро Дмитрович Цьомка. Вони швид­

У /(няжицькій

комбайн HCC2,G ~ «Богатир». Збираючи кукуруд- ~ зу та інші культури на силос, ~

На 230 гектарів багаторічних трав торік внесли по 500 кілограмів фосфорних і стільки ж калійних міндобрив на гектар, весною _ 70 кілограмів азотних. У вегета-

дві

/(опітка і

напружена робота прово- ~

§ Добре організована робота ~ ~ по підготовці до екзалtенів і в ~ § Шевченківській середній. П ро- S § те слід застерегти вчителів і § ~ керівників шкіл від над"Іірно- ~ ~ го перевантаження учнів різ- § § ними додаткови,,1U заняттями,§

приємству.

маси кукурудзи. Було внесено по 220 кілограмів діючої речовини азотних добрив, 150 кілограмІв налійних і 80 кілограмів суперфосфату діючої речовини на кожний гектар. Ме-

вегетаційний

не

R.

бачите на

роджений медаллю «За доб­ лесну працю». Очолювана

вне-

мовані на вирощування високого врожаю на

провести

ви

його девіз працювати сьогодні краще, ніж учора. Михайло Н'індратович наго­

рази по-

ПОЛИВ них землях.

плануємо

нує

лити:з нормою 400 кубічних метрів на гектар з

як'Ого

знімку. Він - ударнин ко­ муністичної праці, норми ви­ робітку систематично вико­

нормової морк.ви і фуражної картоплі. Площі

ками і хвороба,ми сільгоспкультур ;застосуємо період

на меблевій фабриці М. Теплюк,

також достатню кільаміачної води. Міцна для вирощування врожаю

отрутохі~lікати,

За

Віеімнадцять років працює

поливні землі

буряків, зокрема, плануємо чотири

у шко- ~

§ побували кілька разів з .\!Стою і§ § фронтальної перевірки рuботи §

органічних добрив, а !(ІіСТЬ мінеральних та

тисячі тонн. У боротьбі з бур'янами, шкіднигербіЦИДИ.

~

кормодобувна бригада номуніста Феодосія 3алозного, ст,ворюючи достаток грубих і соковитих кормів. Вирощуються кормові буряки на 60 гектарах з високим агрофоном. На кожний гектар було внесено майже по 50 тонн основа занладена

екзаменів

~ диться педколектива,lІи.

(1,5 кілограма діючої речовини на гектар). ЛаНlШ ,проводять досходовий обробіток кар­

Механі:ювані ланки д. Теселька і Г. Залозного зобов'язалися виростити на кожному гектарі закріпленої площі 300 центнерів зеленої

За чотири мі-

935

3

~ класники.

§ ти,,!

ГМТД з розрахунку три кІлограми на тонну. Бульби посаджено у ,нращі агротехнічні стро­ Ю!, якісно. На 80 гектарів внесли прометрин

Раціонально

початку

І лах. Старанно готуються до § § них і випускники, і четверто- §

препаратом

сяці

центнерІв.

§ до

лю вдосталь заправили органічними і міне­ ральними добривами. Використали сорти кар­ топлі Сулев, Чарівниця та Бородянськии.

сенням нітрофоски 150 кілограмів на <,ектар.

805

~ До екзаменів готові ~ s§ Менше місяця залишилося §§

Артемчука та

роблено його на сто гектарІВ СlЛьсь!югосподарських угідь

І~ DI~"~UШТu,~,~,~о , І~

топлі.

коренеПЛОДІВ

річних трав на зелені корми по 250 цен.тнері'в, кукурудзи на силос 297 центнеРІВ з кожного гектара. Нрім того, 130 геюарів нультурних пасовищ, які систематично поливали, підживлювали, забезпечили зеленою масою худобу на весь мання.

післяполивним

Густота насаджень ранньої картоплі - 60 ти­ сяч кущіlВ на гектарі, товарної 55 тисяч і на насіння 70-80 тисяч кущів. Нартоп­

Бортницької

зрошувальної системи.

щували

З обов'язковим

шуванням міжрядь. У нинішньому році

на них

І олОнк'дШШ ~

ДОСВІДУ

з

~

Головній

вули/!і,

будинок§

44 та інших. ~ ~ Слід 110дУАшти . начальнику § § ЖЕ/( лrі? 2 1. А. Вольвачу над §

~ тиАІ, як швидlllе

ро.з'IUСТUТIІ ~

~ /{і вулиці від' всяких nерего- § ІЗ родок

і

захаращень.

Адже, §

~ крім всього че псує і загаль- ~ ~ ний вигляд масиву. ~ М. СОЛОВЕП,

§ ~

голова райради ДПТ.

§ ~

§ §

~ у ПРАЦІ І НАВЧАННІ ~ ~ /(0"lсо"ю.1ьці, піонери та жов- ~

~ тенята міської середньої ІІІКО- § ~ ли М 5 прагнуть зустріти ів- § § віковий ювілей Всесоюзної nіо- S 11.

~ нерської організації імені Ле- ~ ~ ніна хорошиАtu успіха.llи в нав- §

.S! 'Іонні

і праці.

Вони

~ fl{Ю впорядкування

дбають §

прилеглої ~

~ території, ререКОI1.али і очисти- ~

~ ли квіткові КЛУAtби, Вl10рядку- ~ ~ вали I1лOtцадкu стадіону .• Учні ~

§

І

А!Олодших класів збирають "Іе-

тале.вий БР. УХТ' .•ltакулатуру. y~eHHЦJl

8

Г. ХОПТІИ, класу місь-

коЖ середньоі школн.NiI

о

~

§

Q

з стор,

О

5.

§

~

§! і1і!

~


МАРШІ ПІД БЕ3ХМАРНИМ НЕБОМ Воїн-переможець.

Він дару­

ЗВУЧИТЬ

команда

«Увага! Рівняйсь! Струнко! Починаємо парад жовтенятсь­

МlІрНУ працю . За традицією ЩОРОКУ в 111колі У ден!' Пере­

ких групІ»

MOГlI

ступник

ПРО[ЮДІІТЬСЯ

жовтенятських

Командуючий

парад-огляд

«вііісью>.

Цього разу до нього готува­ лись

З

особливим

піднесенням,

адже наближається ювілейне свято піонерії і 50-річчя утво­ рення СРСР. Щодня на по­ двір'ї школи звучала маршова му з ика. Жовтенята вчились крокувати

маршем,

команди,

співати

виконувати

пісні.

І ось, довгожданий день на­ став. На вулицях ранкового міс ­ та З'ЯВИЛИСЯ школярі у формі моряків, льотчиків, суворовців, Всі загони вишикувались пе­ ред фасадом школи. Урочисто

розповідь про

Михайла з

Петровича

ної

хвилювання,

пропаганди

свІтогляду героя,

за

станням. Михайло

довго не змовкали пісні юн­ арМійців і радісно сповнюва­

ків» І-В К.(1асу_ Підтягнуті, сер­ йозні, вони милують око_ Ві­

лись серця батьків . Ні, не по­ винні мирні святкові марші .

риться, що стануть гідною змі­ ною старших братів і «прикuр­

стати

вітань.

1870

посилає

році

Дра­

переконань

йо­

родницькими

його

у

університет

багато уваги приділяє особистому життю Михайла ПеТіровича, його стосункам з У Другій частині роману велику увагу до

Ниєва , його політичній і громадській пра­ Ці_ Адже в цей час Михайло Петрович

редагує

київської

газету

«НИЇвський

Б.JlАRИТНИЙ

======ЕНРАН====== СУБОТА, Перша

9.05 -

13 ТРАВНЯ

програма-ЦТ

Кольорове

телебачення.

Гім­

настнка для всіх. 9.30 Новини. 9.45 Кольорове тел е бачення. Концерт з творів Ю . Мілютіна. 10.1'; Програма мультфільмів: « Пригод и Піфа». .Ча­

-

рівн І

окуляри» .

ІІ.ОО

Передача

,Здоров·я». 11.30 - ,Життя та.IЦЮ'. 12.ЗU А.Софронов .Поема часу •. Літературна IЦ)мпозиція. 13.00 Ху­ дожній

фільм

«Сі_1ЬСЬКИЙ

детектив. _

Кольорове телебачення. .Му­ з""ні "устрічі. . 15.00 -- Кольорове те­ ле.бачення. «У світі тварин». 16.00.Nlіжнародна панорама •. 16.30 -.Про_ б",еМ IІ удосконалення управління на­

14.30 -

родltим господарством • . 16.55 рове телебачення . Чемпіонат

футбола:

(з'l5ірна).

СРСР

18.45 -

(збіРl1а)

«На

-

Друга

11.00 -

-

на

теорії

випромінювання

відносно·

і

Іltформаційне програма «Вісті». 18.!)5 Художній -телефільм .Ніч перед світанком. (І серія). 20.00 Програма <Час •. (М.). 20.30 «На добраніч. діТИ". 20.40 - Цнркова програма. 21.30 - Художній телефільм <Ніч перед світанком». (2 серія.) 22.35 - Вечірні новиlUI. Програма передач. НЕДІЛЯ, JUрша

14

ТРА8НЯ

проrрама-ЦТ

9.05 - Pa!fi<oBa ,':мнастика для ді­ 19.00 теЙ. 9.15 - Новини. 9.30 - Кольорове

новини.

програма-УТ

АНг.1ійська МОВ8 . •Огляд ви_

соціально-викри­

протязі

Новини .

його І ня .

країНи'.

Репортаж про хід польових робіт. Заключний концерт фестивалю ми стецтв .Московські зірки.. Трансляція З - КРемлівського Палацу з'їздів. 21.30 Художній фільм ,З л очин і кара.. (1 серія). 23.20 -- Чемпіонат Європи з важкої атлетики. (ПеРЕ'дача з РУМУ-

По закінченні

думки

-

Югославія

полях

видавав

Ц і лих

телебачення ннк.. 10.00

для школярів. .Буднль­ - .МузичниЙ -кіоск.. 10 .30 Кіножурнал .Новини дня •. \0.40 Всесоюзний фестнваль народної твор­ чості. Таджнцька РСР. (Передача з

18.10 -

<На

11.55 _

година •.

.Сільська

12.45 __ Для _ школярів. М . Св€тлов _ .Через

двадцять

років>.

Спектакль

Централr,иого днтячого театру.

14.30 -

вчених граматичннх тем •. 11.35 ВиДля воїНіВР.адянської Армії і Флоту. ща математика . ,Формула Остроград(Передача з Калінінграда). 15.00 -На­ ського.. 12.45 - Марксистсько-ленін- РОДННЙ телеуніверситет. 15.45 - КОН­ ська філософія. <Сусп і льно-економічні церт. (Передача з Талліна) . Iб.30формаЦії ЯК ступені сусni,льного проКольором телебачення. <Клуб кіиопогресу. . 13.20 - Фізика . <ДннаМіЧНідорожеЙ • . 17.30 - ,Пошук,. 18.00-

Фото В. Репалюка.

ХАНОй. (ТАРС). Тут опублі­ ковано за.яву уряду ДРВ 'з при­ воду посилення агресивної вій­ ни

США

проти

Демократичної

Республіки В'єтнам. Уряд ДРВ розглядає воєнні заходи США, включаючи

мінування

пІвнічно­

в'єтнамських портів , як грубе посягання на суверенітет і без­ пеку ДРВ. порушення Женев­ ських угод 1954 року по В'єт­ наму і елементарних принципів міжнародного права, свобо):і., мІжнародного судноплавства і торгівлі _

РАТИФІКАЦІЯ НЕОБХІДІІА Вонн_ (ТАРС). ШИРОКі кола громадськості Західної НІмеч­ чини вимагають невідкладної ратИфікації договорі'В, підписа­

життя

них у

письменнИl'1.МИ

якої

він

МОС.Иlві

шистсь_;ого

мав

про

й У

Варшаві_

В

до

дала орган,

педагогічної

діяльності

в якому він міг

могою

і

моральне

телебачен-

ма •.

Наші

16_55 -

до

передач.

який

17ЛО

СТЗООЧІ-ІІІХ сте ндах І\\ОСКВВ» . 18.40 .П · ятирічка . ріК Д Р )' !'!lіі » . IQ.40 Ко­ дьорове те лебачеtlНЯ . Концерт май стрів мистецтв. 19.55 Художній телефільм <Людина в прохідному дворі.. (І се ­ рія). 21.00 Програма «Час •. 21:30 Спортивна програма: 1. ЧеМПІОнат

-

орган

Броварского

Коммунистической партин УкраИНЬІ, Советов депутатов трудящихся

ТЕЛЕФОНИ: р.... актора 19-3-82. заступника ре­ дактора 19-4-47, вІдповІдального секретаря. вІддІлу сІльського ГОСПОjl,арства, кореспондента мІсцевого радlо-

мовле!lНЯ

'БроваРСl>ка друкария, Київської області, ІІУЛ. Київська,

-

має

бути

с~валений

одночасно

проектами

про

коа­

з

був­

законо­

ратифікацію

до­

СРСР з футбола: «CnarT3K ' «ДІІ_ ""мо . (КИЇВ); 2. Чемпіонат ЄВРОПІІ з важк()ї атлетики. (Передача " РУ М У ­ "ії); ~ . Чемпіонат Європи з д зю_до. (Перед ача з Голандії). По закінченні

О.

"овнин.

Друга

програма-УТ

Т елевізііі"і вісті. 11.10 Штеіі" .Флаг адмірала». Виста­ X e f1COIiCbKOf() музично-драмаТItЧНО ­

11.00 -

ва го

-

театру .

Наша

16.:'5 -

афіша.

17.00

PeC n YOJlij(3BCbKa фізико - мат е матичн а 17.::Ю « Піоне Р СЬКIІІЇ С3.1ЮТ ') .

ШЮ1.J1 8 .

'МУ:JlІчна вес"а-ї2 ". Концерт . (МИКО,lаїв). 18.30 lиф о рмаціііна про ­ 1~.oo « Від ПОilеділка

18.00 -

грама «Вісті». до ПОflеді .lJка».

Б.

Череньов

19.15 -

Наші

«РобіТНllча

-

прем'єри.

xpOHiKa~.

Телевистава . (Харків). 20.45 «На до­ браніч, діти! . . 21.00 Програма .Час». (М.). 21.30 - Х уд ожній теле­ фільм «Ніч п е ред с віТ3f1КО М ». (4 се ­ рія). 22.35 Вечірні новини. Прогр а­ "а

передач.

-

Редактор Є. ФЕДЯП.

ІНДЕКС

горкома

19-3-18,

віддІлІв

фотокореспондента

154.

урядової

дес,тагом

городского И районного Киевской области.

роботи,

партій

юзом і ПНР.

ВсеС ОЮ1 -

---- --

і до­

ГOBQpiB ФРН з Радянським Со­

Художнііі Фі.,1ЬМ «КОЛІ! ніс"и не кінч з ється". 22.~O Вечірні 11 ()ВІІІІІІ. Про­ грама передач. ПОНЕДІЛОК, 15 ТРАВНЯ Перша програма-ЦТ 17.15 - Для школярів . • Т вори . ВІІдумуй, пробуй • . 17.4;' ,Старт в н е ­ бо». 18'nО Новини . 18.10 . На ви -

ЖИЗНЬ.

аитив­

травня після тригодинної на­ ради IJIроект спільної ,резолюції.

ІІ ОЇ піонерської організації імені В. І . Леніна. С. Михалков <.ДОРОГІІЙ хлоп­ чик •. Телевистава: (Частина друга ). (Дніпропетровськ). 18.00 .Піонер_ сью,іі салют •. 18 .30 -- «Працею з веЛl'­ ч е ні" . • ШахтаРСЬК\lіі характер». 1'ел~­ нарис. (Вороши " овград). I9ЛО «На меридіанах України». 19.30 Х у .' ож­ ніі-і телефільм «Ніч перед CBiTDIIKL.. M». (3 серія.) 20.4:, - .На добраніч , д іти!» . 21 .!1О Програма «Час » . (М.) . 21.:JO --

«НОВАЯ

молодь

ЛіЦії СДПН і ВДП та опози­ ційного ХДС/ХСС прийняли 9

ШУЛЬГА.

50-річчя

учасники

Вони. (ТАРС). НеРі'ВНі пред­

задоволен.я,

Програма

прем·єрн .

виступили

ста'внини

хоплюючої КНИГIf чекають на вас, шанов­ ні читачі_

варті миру і

вима­

дянсько-західнонімецьк о г о польсько-<західнонімецького говорів .

Отже , сторінки за­

Н.

заивили

рішуче

но боротись за раТИфікаЦ'іЮ ра­

стовірностІ. а тому в книзі багато пізна­ вального матеріалу. Прочитавши роман, велине

опору

вони

західно-ші,мецьку

друкувати

« Радянський письменник», видрукував­ ши роман «Нлятва», Мова роману образна, барвиста. Авторка ДОТРИМУЄТЬСІЯ біографічної до­

збагатишся духовно.

руху

що

конфереНЦіЙ окружних органі­ зацій ряду ПРОфСПіЛОК Західної Ні,меччини _ «Спілка німець!\ого студен'ГСтва» (ФРН) з а кликала

свої дослідження з питань слов'янської фольклористики, вилючаючи українську фольклорну літературу. Добру справу зробило видавництво

одержиш

те,

гають раТИфікації договорів і скликання загальноєвропейсь­ кої наради :3 питань беапеки і слівробі~НИЦ'l\ва_ З такою ж ви­

В заключних главах книги Р. Іванчен­ ко знайомить читача з підготовкою до переїзду Драгоманова в Болгарію. В останні роки свого життя Михайло Пет­ рович црацював в Софійському універ­ ситеті. В «Автобіографії» вчений писа.в. що Болгарія створила йому умови до по­

'nвчення визначеного інтеl' рала. В л аСТIf вості внзначЕ'НОГО інтеграла. Обчи сле н ня визначеного інтеграла» . 14.25 А. Афіногенов «КВітеиь,. ТелевистаВ8. 15.55 Економічний огляд. 16.10Фільм-концерт .А п\сня людям так потрІбна •. 16.25 'КИЇВСЬК8 панора-

м. БРОВАРИ, ,&ул. КИЇ8'еЬІК8, 154.

Заява уряду ДРВ

вих центрів ФРН-Фран'кфурті­ на-Майні учасники антифа­

українськими

Ек")зн студеНТЗ-З30ЧlІнка. ПеРШІІіі курс _ 11.00 _ Історія КПРС. .ХХІІІ з'їзд КПРС та ilого ріlU""IІЯ. Зростан ІІЯ керівної ролі партії у КОМУllістичному будівництві. Боротьба партії за виконання рішень ХХІІІ з' їзду КПРС. . 12.\0 _ Аитл\йська мова. <УзгоджеНIІЯ часів •. 12.45 - Вища математика .• О з -

255020.

1

пат ну.

ЗА КОРДОIfОМ

Івацом Франком, Михай,Лом Павликом, племінницею Лесею Українкою, на

соціалізму •. До 17-річчя Варшавськог() договору. 20.25 <Запро шує концерт на- ст у дія • . Виступ ансамблю <Дружба •. 21.00 Програма «Час». 21.30Художнііі фільм «Злочин і кара.. (2 серія). 23.15 - ЧЕ'мпіонат Європи з важкої атлетики . (Передача з РУМУllії). 23.45 - Чемпі()иат Європи з дзю-до. (Перед а ча з Голандії). По закінченні - новини . Друга програма-УТ

НАША АДРЕСА :

Лі

лодими

-

Душанбе).

періоду

жовтенятських

І

..

одному з найбільших промисло­

Кольорове

<КВН'. 20 .10 -

складає рапорт

женевському

вернення

де

u

Драгоманова. його взаємозв'язкам з мо­

друкарню,

з акони •. 15.00 Телефільм <Багаття на вежах» . 16.10 Тележурнал <Скаl'бн народу • . 16.55 Програма передач. 17.00 Наші прем·єри. До 50річчя Всесоюзної піонерської організації імені В. І. Леніна. С. Михалков «ДОРОГІІЙ хлопчик •. Телевнстава. (Частина перша). (Дніпропетровськ). 18.00 Народний тслеУ.-Jіверснтет. Факультет наук .. і техніки . • Проблема управління великимн системами.. 18.30 -

Кольо ­ Європи з

присвячена

В

и- «ВlИСЬК»

науки, письменників, у тому числі й таких, як Л_ Толстой, В. Нороленко . Оцінку його творам давали А. Луначар­ ський, А. Желябов, В . Бонч-Бруєвич . Сучасник Драгоманова Г. Плєханов ви­ соко оцінив його як борця за політичну волю народних мас. У БІБліотеці Нарла Маркса стояла брошура-памфлет Драго­ манова «Турки внутрішні і зовнішні». а також брошура «Українська літерату­ ра, заборонена російським урядом». В. І. Ленін .теж проявляв увагу да праць ДраГО:VІанова. Він читав ряд тво,рlв ук­ раїнськогопубліциста, студіював реда­ говану Драгомановим женевську га.зету «Вольное СЛОВО», винористовував окремі його статті у боротьбі проти буржуазно­ го лІбераЛіЗМу та охоронників царизму. Сатиричний образ «внутрішні турки» він використав у статті «Початок демон­ страцій». Але В. І. Ленін критикував Драгоманова ,за помилкові погляди на польське повстання 1863 року, назвавши його «украУнським міщанином». Третя частина роману .«Жива ватра»

формування світогляду значний вплив .

спеціальної

Теплове

-

-

нії).

наслідки

сті .

як

20-тьох літ. Тут написав Драгоманов найбільшу часть того, що запевнило йо­ му визначне місце в письменстві, а також довгий ряд писань публІцистично­ го характеру російською, французьиою та італійською мовами, що запевнили йому мІсце між визначними публіциста­ ми ХІХ віку». його статті будили приспану суСПіль-

майбутньою дружиною-Л. Нучинською.

«Громади»,

студентською

університеті

МІ'

темному царстві. Творами Драгоманова цікавилися Нарл Марне, ФрідрІх Ен­ гельс, багато передових світових діячів

героя перед від'їздом за кордон, його душевний біль за рІдною землею, тугу друзів і шанувальників таланту за своїм духовним наставником. ЦІ сторінки чи не найсильніші в романі за своїм ху­ дожнім і політичним звучанням. За иордоном Михайло Петрович сш;­ чатку жив у Відні, похім осещ.fВСЯ в Женеві, заснував там вільну українську

раУнської

культури , з революційними народниками ,

учень 2-Г класу

ну поліТИчну думку не тільки на Укра­

вальні збірники «Громади~ . Оцінюючи творчу діяльність Драгома­ нова 'Загалом: ,за весь час його перебу­ вання за кордоном, І . Франко писав: «З 'Кі'НЦЯ 1876 року Женева зробилася цент­ ром коли не українського руху, ТО ук­

довими діячами української і російської

крило

в

ряків -

ЇНі, а й в Росії, були ПРОl\1енем світла в

ЛУНАЧАРСЬКИй.

роботи

шко-

хайло Гришии

ний був залишити БатькІвщину. Емоцій­ но передає Р. Іванченко внутрішній стан

Нрім громадсько-політичного життя. Р. Іванченко змальовує київське ото­ чення Драгоманова, його друЖбу з пере­

прогресивне

з

На фото: командир юних МО- !\омандуючому

\

ровар-

.Ni! 1.

політично ~неблагонадійного~_ Охорон­ ники ца,ри:зму звинуватили його в укра­ їнському «сепаратизмі •. ПереслідУваний публІчно і негласно, Драгоманов змуше­

Празі.

очолює

ли

Г. КвУКЛА.

наслідують, ідеями Драгоманова захоп­ люються. Та Ц~PCЬKOMY уряду не подоба­ ється ді;яльнІсть вченого. У 1875 роцІ Михайла Петровича було звільнено з

викладацькоУ

дорогою

середиьо'l

ПРОЧИТАПТЕ цЮ КНИГУ О

при­

Драгоманова

ськоУ

"КЛИТВА"

захІдноєвропейськІ 'кра­

приділено поверненню

пl0иервожата

гуртками,

А.

їни для ознайомлення з університет­ ськими БІБлІотеками. Три роки перебу­ вав молодий учений за ко.рдоном, від­ вІдав Німеччину , Австрію , Швейцарію , ІталІю, ЧехІю, працював у Берліні, Гай­ дельберЗі, Відні, РИМі, Флоренції. Цю­ ріху,

бо

~Дpaг(HIйHoв лишається джереЛОА! світла, що дивує далекозорістю. яс­ кравістю і красою свога РОЗУА1У і ли­ шається великиА! У'lителеАt. котрий далекозорістю і ПРllвдолюбствО,\1 не нижче самого Чернишевського ...

його духовним зро­

-

воєнними,

ціною здобуто безхмарне небо .

молоддю. До нього прислухаються, його

розширенням

Ниївський

ти.

Командуючий

телеграФ», стає одним з наhдlяльніших член\в пlвденно-захlдного відділу Росій­ ськО! о географіЧНОГо товариства. Він ще ближче сходитьси з нелегальними на­

страсний противник неуцтва_ З юнаць­ них літ і до останнІх днів свого життя вІн ніс людям свІтло Ізнань, Відстоював необхІднІсть початкової освlти '- дІтей ук­ раїнською мовою, брав участь у видаННі популярних брошур для народу .

у

па­

спиняється біля юних «льотчи­

ус­

Драгоманов

до

Відлуння

Та

за

иа чолі :J

крокують

.,'ятника В . І . Леніну, де до підніжжя кладуть весняні кві­

тик в газетІ «Санкт-Петербу,рские ведо­ МОСТИ;>, журналах «Вестник ЕВРОПЬІ~ (Петербург), «Правда~ (ЛьвІв), збирає фольклорний матерІал. Читач з великим спостерІгає

Жовтенятські загони

чистістю події . Потім команду­ ючий оглядає «війська» . На подВір 'ї зринає дзвінкоголосе

му, виявляється , замало, і вІн береТЬQЯ за перо, виступає як літературний кри­

Інтересом

ви­

су, юних суворовців 3-А класу.

уро ­

студен­

роздуми.

Ідейних

школи

СХІІильовані

том Ниївського унІверситету, ІЮ т,рИЙ усюди і на проводах пирогова ку­ ратора Ниївської шкільної округи, і в аудиторІях смІливо висловлює свої дум­ ки, якІ викликають в однокурсникІв за­ хоплення,

конкурсу

переМОЖЦЯIJИ

ПОДИХ,

представ­

енергІйним

жюрі

шн

частин: «Раби Ниєва не мовчали», «Ган­ нІбалова присяга» та «Жива BaTpa~. На початку t(ниги ми бачимо Драго­ запальним.

армійців.

су, юних санітарів 2-В класу, юних прикордонників 2-6 кла­

директора

ників прогресивної .j суспІльно-політич­ ної та соціологІчної думки України дру­ гої половини ХІХ століття, талановитого, публіциста, історика, філософа, фолькло­ рис та свІтового, масштабу і лІтературно­ го критика_ Роман складається з трьох

манова

закінчен.о. КраЩИМIІ серед юн­

за­

початковій військовій підготов­ ці офіцер запасу В. І. Лїп!!­ тін приймає JtЗпорти від юнар­ мійців, які стоять, затамував­

хвилююча

видатних

Віт­

знало юних льотчиків І-А кла­

МИНУ ЛОГО року у видавництві «Ра­

гоманова-одного

Великої

по

дянський ,письменник~ вийшов у евІ т доку­ ментально-Історичний POlY~H-xpoцlKa Ра­

- Це

парадом,

учаснику

ЧІІЗНЯНОЇ війни О. 6. Левіну_ Злітає в небо пісня . ОГ,1ЯД

донники» 2-Б кmісу. - Юнармійці до огляду строю і пісні готові, допо­ відає командуючий директору

партизан, санітарів.

їси .Іванченко «Нлятва ~.

школи,

ведучого:

п<ш lІам ПССIlУ, вибuреllУ у вог­ ІІі (jоїп, lІін ПОС С ЛІІІІ ІІа зеМ.1і

Телефон

-

Газета у

61964.

виходить

в\атОРО",

п'ятницю І промисловостІ.

середу,

суботу. масовоі

19-4-67.

19-4-57.

Зам .

2132-9075.

62 номер 1972 рік  

62 номер 1972 рік