Page 1

Пролетарі всіх краlн. єднайтеся!

РІк видання ХХІІІ.

Величн

п л а н и

в

д

ВV ДІВНИК

IIIYU031V

Орган Броварського районного комітету Комуністичної партії України та районної Ради депутатів трудящих Київської області

.N! 62 (1969)

*Четвер,

26

травня

*

року.

1960

Ціна

Посівам просапних

зразковий догляд ширили площі під посівами кар­ топлі, ку~урудзи, овочів, проса.

всі го сподарства району, а особ­

Так., у всіх господарствах овочів посаджено більше, ніж торік, на

посіяно

кукурудзи

і проса

-

на

ливо радгоспи, значно поповнили

тракторний парк.

на

593, 4200

на

Утворе•ння корки боротьба

гектарів.

360

Рясні травневі дощі добре впли­ вають на сходи всіх культур, але одноразово

інтенсивно

пророста­

прополочних робіт

артілі ім. Ст1tліна, Перша

Торік в радгоспах « Великоди­ мерський » і « Вобрицький » було успішно використа·но хімічний

колгосПІНики

с.

бригада,

яку

Русанів.

спосіб боротьби з бур'янами на моркві при допомозі гербіцидів.

очолює

С.

Топіха, вже закінчила бо}}о­ нування картоплі на 165 гекта­ рах і шароику ко}}мового буряка на 45. Зразки самовідданої

Ух

сока

справи

забезпечують

організованість

трудова

і

широко

рудзи,

овочів,

ячменю. врожай

JІанки М. Рябої, Х. Топіхи, М. Шпак, Г. Долавської та інших. У спіх

слід

використати

і в цьому році на посівах куку­

праці на цих роботах показують

а також вівса та

В боротьбу за високий негайно вклю­

потрібно

чити всі наяВІНі засоби. Наслідуючи

приклад передо­ вих механізаторів країни О. Гі­

ви­

зражова

талова, М. Ма·нуковського та ін­

дисципліна.

Закінчили шароику цибулі і

ших, необхідно організувати ді-

йове соціалістичне вирощуваІІJню

госпу ім. Калі,ні'на, с. Літки.

тур,

зокрема

nросалних

куль-

до б и-

кукурудзи;

Потрібно пам'ятати, що при тій насиче·ності культур, яку маємо в цьому році, успіх справи @ВИНні вирішити механізми. А ле не . Н б

сіву до з ирання на великих площах провести без застосування ручної праці.

Rодимерський » погано організо-

допущено знеосібку, порушення

тися, щоб всі роботи _

е мож-

Торік в ряді господарств було

нано початок робіт по догляду трудової дисципліни. Не ВСЮДИ

за посівами. В усіх бригадах ви- своєчасно відкрили дитячі ясла,

хід на роботу дружний, та поки салки. Цього ніяк не мож•на до-

що тут переважає ручна праця пустити

'ІІа шаровuі овочів,

нині.

Бойове

а техніка ня всіх керівників

завдан-

в експЛуатацію нову тех нологі чну лінію на два місяці раніше вста но вленого строку. На фото справа: канатна дорога Ново-З долбу нівського цем ентного заводу .

(Фотохрон іка РАТАУ). Фото Ю . .тІихути,

------ ---<>

*

На підприємствах і будовах, У колгоспах і радгоспах Україци широко розгорнулося змагання за звання бригад та ударників комуністичної праці.

у Сталінській

області

Кольчик у минулому році очолив

відстаючу брига).Іу,

а тепер їй

присвоено звання колективу ко-

муністичної праці. Бригада подолала відставання і видобуває наду Дніпрсщзержинську колектив до·менної nечі М 10 заводу імені

нень науки і техніки. З початку

року на домні виплавлено

вують техні·КУ і в пухівському б

колгоспі ім. Ватутіна та інших

господарствах.

.Якісний посів

сі вбу ярих

зай нято

мільйона гектарів процентів до плану.

21,2 96

Величезн і

площі

-

-

майже

понад

майже

11

В ряді господа рств вирощують по кілька сортів кукурудзи різ­ строків

Для

достигання.

збільш ення

виробництва

кормів кукурудзу майже на 1,5 мільйона гектарів вирощують р а ­ зом з іншими культурами гар ­ бузам и, кормовими кавунами , ·к а ­ бачками, соєю, квасолею .

НЯ КОЛеКТИВУ КОМуіНіСТИЧЛОЇ праці

·

Чудовий рух розвідувачів май-

у новобудовах

активну участь

беруть комсо-

мольці і молодь республіки.

За час, що минув після трав-

певого

Пленуму

ЦК

КПРС

успіхів

мольських путінках

папрамено

чат.

у розвитку

Учасники наради велику увагу

.

придІЛили

питанням

.

прое·ктуван-

нень науки і практики.

і досягнуть

Сл ідом за посівними

роботами

труді вники сіль_ського господа рст · ва

провадять масовий догляд за просапними культурами. Ланки і

бригади яких

комплексної

н а лі ч ується

механі з ації,

в

республ іці

близько ЗО тисяч, орган і зують ро ­ боту в

дві

зміни ,

за стосовують

сп арені агрегати.

(РАТАУ}.

сесія Ради

бу Радя·нськоrо Союзу для розгляду nитання

« Пр о

агресивні

дії військової авіації США nроти

ють загрозу загаль·ному мирові » . На засіданні вистуnив міністр закордонних справ СРСР А. А.

Громико. За

дорученням

Радянського

уряду А. А. Громико вніс на роз-

гляд Ради Безпеки такий проект

резолюції:

« Рада Безпеки,

розглянувши

питання про агресивні дії Бійсь-.

ського Союзу, які створюють загрозу загальному мирові,

багатьох

видів хімічних

продуктів.

Дальшого розвитку набере хі­ мічна промисловість у цьому ро­

ня

нових

.- . І

ПІдприємств,

.

·мехаюзацн

автомати-,

б

виро ничих

процесів, як.найшвидшому впро-

На нараді виступили секретар ЦК КП Украіни В. В. Щербиць-

майже

1957

в

три рази поріВІНmо з

роком.

вважаючи, що такі дії створю-

засуджує

вторгнення

канськи х літаків у межі

д

ержав

.

.

r

ро зглядає

..

ІХ

як

америінших агре-

сивю акти;

пр~понує урядові Сполуч~них

Штатш Америки вжити негаиних

заходів до припинення таких дій і недопущення їх у дальшому » .

(ТАРС) .

кий і перший заступник голови

ЗІІdіавицн пересікоJІа

рів СРСР по хімії С. М. Тихоми-

Здано в тимчасову експлуата­

ці. Обсяг капіталовкладень в цю деЗJжав•ного комітету Ради Мі;ніст­

галузь господарства збільшується

Статуту ООН,

ють загрозу загальному мирові,

ництву

тисяч гектарів .

спеціальна

Безnеки ООН, скликана на прось-

близько трьох тисяч юнаків і дів-

вадженню у виробництво досяг-

600

й

ью- орку від-

відзначаючи, що порушення м·ІШСТРІВ . . УРСР, голова Держлла- Тільки за остаі!ній ·час на сувереНІтету . . ІНШих держав несуну П . .Н. Розенко. ударні будови хімії по комсо- місні з принципами і цілями

зацн

майже

н

травня у

великої хімії кової авіації США проти Радян-

пуск валової продукції, успішно здшонюють завдмтя по вироб­

з начно розширяються

24

і шириться в Радянського Союзу, які створю-

Велик у ув аг у хл і бороби респуб­

році

Спеціальна сесія Ради Безпеки ООН

пу « Більшовик » nрисвоєно зван- крилася

України

І х площі в цьом у

(РАТАУ).

дарства колективу ферми колг ос-

, Республіканська нарада в Києві . У Києві відбулась республікан- наук УРСР, багато кафедр і лабо-

то значних

виробництву - пр оса й

вастополя і Сімферополя.

За раціональне ведення госnо-

ства цієї важливої галузі народ­ ного господа·рства збільшили ви­

ліки приділяють круп'яних культур

Напередодні від'їзду воїни зу­

стрілися з моряками Чорномо·рсь­ кого флоту, трудящими .Ялти, Се­

нер приросту ваги обходиться близько 250 карбованців.

ел·икій хімії-шИрокий шлях

Голови Ради

відбули в свою частину для даль­ шого проходження служби.

же·но майже в два рази, а ц~т­

(РАТАУ).

хімічної nромисловості. ПіДІІІриєм-

гречки .

мільйонів гектарів буде зайня ­ то кукурудзою. Ії вже посіяно на площі понад 9 мільйонів гекта рів.

них

сrщіалістичних зобов'язань.

полях

завершує Ними

ково організувати догляд за ни-

......

На культур.

.

У 1 посадку ВСІХ культур, зраз-

І

а в

свинини, вартість поросяти З'НИ-

ної праці.

ступив заступник

<>--- -----

Анатолій Крючковський, " Пили~ Поплавський та Іван Федотов -

колгоспі збільшилось виробництво

6500

кукурудзи та ми, забезnечити повне виконання (1 958 р.), на Украї,ні досяmу-

овочів дає величезні можливості

Украіна

.

швидше завершити сів-

_

nоросята,

колгоспів і 1 ська нарада в питмшях розвит- раторій вузів республіки.

них і комсомольських орга·ніза-

П латонова.

Після місячного відпочинку лікування в кримському санато· рії четвірка відважних пок(ірите· лів океану Асхат Зіга,ншин.

другому відгодовуються свині. На фермі є автого)сі,вниці, всі трудо­ місткі процеси механізовано. В результаті два чоловіка обслуго­ вують близько тисячі свиней. У

і зекономлено по коксу та вапня- ресnубліці з кожним днем, він ку 2 мільйони карбованців. Дом- збагачується новим досвідом, прина М 10 - агрегат комуніетич- носить добрі резущ.тати.

В

О.

ГероІ Тихого океану відбули в свою частину

ну, дьвівської області, застосу­ вали потоковий метод виробництва.евинини. У першому відділен-

планове вугілля.

П. Ві- сільсІ.кого господарства, партій- пістрів УРСР. 3 доповіддю вицій

Азрієля,

Тваринники ферми колгоспу « Більшовик » Золочівського райо­

359 ні вирощуються

бригад уже стали колективами комуністичної праці, 814 передовиків виробництва ударниками комуністичної праці. Знатний донецький шахтар Олександр

простоює. За це справедливо кри- ~ад~оспів, бригадирів тракторних ку хімічної промисловості , скли1 рІЛьничих бригад, спеці алістів кана ЦК ІШ Ук.раЇ•Н'І 1· Радою Мі• гадпра тракторної бригади

лозерова ~ращий овочевод рад-

Р.

;Jроста<; і шириться рух ро~відувачів м<tйбутнього

тику.вав на техніч;ній нараді бри-

госпу Д. Онашко. Не використо-

технологічної лінії на Ново­

Здолбунівському цементному заводі. Колектив будівельник"ів і монтажників зобов'язався ввести

від по- тонн чавуну додатково до nлану бу11Нього зростає

б

на сказати, що в радгоспі «Вели-

печі «Луганська-комсомольська» .

З. Ровенська область. На повний хід іде спорудження четвертоі

змага1ння за Дзержинського в цьому році впроМаКСИМаЛЬНу мехаІНізацію робіт по в ад ив багато н аиuН ов!.ШИХ ДОСЯГ-

моркви та прополку ранньої ка­ пусти перша і друга бригади кол­

всі це до ре розумІють.

інші об'єкти ударної комсомольської будови . На фото в центрі: на будівництві доменної

нування посівів картоплі та ку­ курудзи. Окремі ж колгоспи і

віть у такому передовому колгос­

до

І. Херсонська область. В Цюрупинську спор уд жується завод по виробленню товар ної біленої целюлози з дикоростучог о комишу. Потуж ність заводу 25 тисяч тонн целюлози і 8-9 тисяч тонн картону за рік. Будівництво підприємства буде завершено в 1962 році. На ф ото зл іва : на будівництві целюлозного за воду в Цюр у пинську. 2. Луганська область. З кожним днем наростають темпи будівн ицтва п от уж ної доменної печі «Луга нськ а комсомольська» на Алчевсько му металургійн ому з аводі імені Ворош и л ова. Високо u небо пі д нялися башти повітронагрівачів . Бетонуються електрокабел ьні туне.1 і, скіпова яма та

якнайшвидшого проведення боро­

пі, як ім. Калініна, с. Літки.

догляді за посівами. приступили

бур' яна ми вима·гають

вілЬІНо прово.дять цю роботу на­

втрачати жодного дня на

Організовано

з

після дощу,

радгоспи не роблять цього. По­

ють бур'яни. Це зобов'язує прав­ ління колгоспів, дирекції радго с­ пів не

-

правильно никори ста ти меха·нізми на мі жрядному обробітку цих культур . Тим більше, що майже

В цьому році колго спи і рад­ госпи нашого району значно роз­

853 гектари, картоплі -

ноп •

15

ро в

.

В роботі наради взяла уча.сть Розробкою проблем великої хі­ секретар ЦК КП України О. І. мії зайняті широка сітка науко­ Іващенко. во-дослідних інститутів АкадеміЇ (РАТАУ).

ГооJІоІІ,виІІ степ цію нову в І(азахстані залізнич­ ну магістраль. Сталева колія пе­ ресікає весь центр альний масив

Голодного степу і підходить до станції Сир-Дар'їнська Ташкент­ ської залі зниці. (ТАРС).


Четвер,

БУДІВНИК КОМУНІЗМУ

2

26

~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

травня

1960

року.

~~~

МОГУТНІЙ ЗАСІБ ІДЕЙНОГО ВИХОВАННЯ КАДРІВ (До підсумків навчального року в системі партійної освіти) Пі,І(ведено

підсумки

навчання

\ проценти

промисло­

економі.ки

К()НКретноі

всіх пропагандиетів ма-

господаJ)етва. в системі партійної освіти. Ни- ють вищу освіту, понад 65 про- вості і сільського раніше, працювали і нішнш навчальний рік мав свої це.нтLв пропагандист:в працюють Краще, ніж і'н";ивідуально вив­ що комуністи, особливості. По-перше, розпочав- в системі партійної освіти від 5 до

ся ві·н в умовах небувалого поліпі~несення тичного і трудового всього радянського народу, вик-

лика.ного іст(}ричними рішеН'Нями ХХІ з'їзду партії, грудневого ПJJe-

чали маорксистсько-ленінеьку тео­

і більше років. 3нач·ну до-

помоrу в підготовці пропагандистських кадрів в минулому році наобком па•ртіі, на дав Киі·вський

рію, зокрема тт. Поліщук і Него­ по да, які написали реферати праці В. І. деніна «Дитяча х·во­

.стів. Крім цього, .всі пропагандисти були об'єднані у факультатив-

партія в роки другої імооріаліс­ революція тичної війни. Друга

нуму ЦК КПРС. По-друге, в цьому році було прийшято і опубліковано такий важливий партій-

в Росіі Божко

ні семінари і навчалися при кабі·неті по.ТJітичноі освіти райкому

ний документ, як поста·нову ЦК КПРС від 9 січня «Про завдання партійної пропаганди в сучасних умовах » . Цим і можна пояснити

ІШ України.

3а рік п·роведе'Но

сім се:мі·на•рсь•ких занять.

Цілком виправдаJІа себе і така

великий інте·рес до вивчення тео-

збіль- форма підвищення ідейного рівня

рії марксизму-ленінізму,

комунізмі», в « Комуніетична

кnроткотермінових ку.рсах якого роба « лівизни» Еримець було підготовлено 37 пропаганди- т.

шен·ня кількості гуртків і семіна- кому'Ністів та позапартійного ак-

(1914-19 17 р.р.) » , тов. - « В. І. Ленін - осно­

вололожник радя.нськоі військов·оі

! ~

науки » та інші.

!

! ~ гуртках і семінарах, слухачі умі-, ! ють тісно пов'язувати з п·рак- !

В колгоспі

і

~

безпартійного тет марксизму.~лешінізму, який в «Червона Україна» першим під­

значний процент

активу, що навчався

цьому роцІ· закінчили

в системі

116

чоло-

х·опив

цівникам цеху книги, nровод ить голосні літератури , га зет, організов ує бесіди.

На фото : Г. С. Дейнега

чит а ння художньої

перерви читає

під час обідньої

газету.

Фото і текст В. Полотняка.

!

!

!

! ! ! !

а ..........•..•..•. ,...•..•..•..•.l

.................................. а u

Агітатор

свинаря

3НаТНого

почин

ки Ганна Сергіївна Дейнега двічі на тиждень приносить пра ·

набуті в

Теоретичні знан.ня,

рів у районі та слухачів в них, тиву, якою є вечірній універси- тичною діяльністю.

У швейн і й майстерні арТІ ЛІ І М . Панфілова ств о рено пункт видачі кни г . Завідуюча чита л ьним залом районної бібліоте·

!

бригаду

у

приишов

вік. · Це дає можливість поп(}вни- країни Jl. С. Чижа слухач гуртпартійної освіти. І С. Фесенко, розповідаючи про Напружена роб(}Та кипить у ці пропага!Нди стські кадри, ряди ка по вивченню історіі КПРС ти напартосвітИ ла·нках усіх В городньої бригади доповідь товариша М. С. Хрущо­ ланах на ~і r. І. Рудешко, взяли підвищені

вчалося 2595 чоловік: 1527 комуністі~~ 299 комсомол.ьців, 71 6 безпартІ,wних . това·ришш. ~они б~ли об єдн~ІНІ в 95 .гуртках 1 поШТІ'!_Колах І ~3 с~мшарах. - це на '35 чоловІк бшьше, НІЖ нав-

лекторів, доповідачів, агітаторів.

Слухачі університету тт. Риж- соціалістичні зобов'язання і ус­

іх виконують

І кін, Щербак, Буяло, Голоскевич, пішно

слухачі

Карпенко, Нестеренко, Прус, По- гуртків тт. Какун д. А. з радгос­ номаренко, Риффа, Сар'ян і ба- пу « Зоря », Корчага К. П. з рад­ гато інших відмінно навчалися в госпу ім. Щореа, Сидоренко О. П.

», чалося в системі партійної освіти уні верситеті, разом з тим П'QКазу- з радгоспу « Великодимерський імені радгоспу з І. О. Онопрієнко в минулому навчалЬJному році. ють зразки роботи і на виробни-І Кірова, Де'Нисе•нко в. r. з колгосІст()рію КПРС вивча.ТJо більше на цтві.

Райком ІШ Украіни ставить пу ім. Калі'Ніна, Довгодько А. П. 133 чоловіка, марксистську філоб Б софію - на 212 і політичну еко- питан.н.я перед обласним коміте- з колгоспу « ільшовик » і агато · номію та конкретну ек!Уноміку том партії про новий набір слу- ІНШих. на 66 чоловік. Але слід відмітити і недоліки, хачів до університету марксизмузросли слухачів На 255 нових ()Іргуртки і семінари після по стано­

ви ЦК КПРС від

9

леніІ;!ізму.

Певну Д(}помогу одержували то-

січня. Харак­

радгос­

відділка

плосківського

пу «3(}ря » . 3акі,нчуючи посів і

посадку пізніх овочів, вони при­

ступили до обробітку ранніх . Пра­ цюють самовіддано, щоб вибороти високий врожай. ПевелИІКа перер­ ва на від·почИІНок, і робітниці схо­ дяться до гурту. Немов і не було втоми. Чути весе.'Іі частушки, пе­ регуки.

-

Та і як не радіти,

ворить одна з жінок,

що мали місце. Так, партійна ганізацін ммоко·заводу висунула

віть

погода

-

траВ'Ні

в

-

го­

Верховноі Ради V сесії СРСР, прийняті закони про ска­ суван•ня податків з робітників і службовців, завершення пере•ве-

ва на

рівень . Так, в стаціонарних і за­ очних вищих і сере.~іх учбових

одержати консультацію,

закладах навчалося 59 ком}Ініс­ 61. школах тів, у вечірніх і20 чоловік, в тому числі 31 ко-

на постанові про зміну масштабу цін і заміну гр о­ шей, що нині в обігу, на нові. Роз'яснює, як здійснеН'Ня цих За­

зупиняється

коли на­

стала на­

ходів сприятиме дальшому ~tосту

продуктивності праці, збільшен­ ню випу ску продукціі, підвищен­

відмітити, що із Слі д також загальної кількості товаришів, що партійної в с исте мі на вчали ся

кість відвідувань кабінету після вивчаючі в парторганізаціі заво­

моги в політичній освіті, як створені на громадс ьких о сновах ка­

бінети політичної освіти на підприємствах, в колго спах та рад-

освіти абсо'лютна більшість бра- госпах. В цьому році їх ми мали ла ак~ивну участь в партійно-,6. Добре працю~ кабінет п~и пар­ роботі.

1120

агітаційно-масовій тійній організації колгоспу « Біль­ слухачів

системи

шовик » ,

яким

ке рує

директор

партосвіти працююrь агітаторами, школи, член КПРС П. К. Зозуля. пропагандистами, понад 300 лекторами, доповідачами. Райком КП УК:раіни, первинні партійні організації під час ком-

партійної сі1·ки плектування увагу велику освіти приділили добору, вихова'НІНІ<J і розста•новці пролаганди стсмшх

кадрів.

спокон:вічний

добробуту

ню

трудящих.

Кожен з нас, -ви_словлює

-

свою думку робітниця Віра 3а-

ві дчуває повсякден­ харченко, ну турботу рідної Комуністичної

відстають.

не

-

Своєчасно

не

ще більше високоякісних і деше­

пост~нови ЦК КПРС від 9 січня ду холодильників тт. Зеленський, 3нищиш іх, і вони заберуть із вих омчі.в і повністю забезпечи­ 1960 р оку. Цілком виправдову- Кучер, Малахов, 3авітневич, Лю­ землі багато поживних речовин, мо ними населення нашої столиці. заглушать А що до погроз за<Жеанських ей­ ють ..себе і такі нові форми допо- ба·рський, Шуточкін с~лали пла­ ЖИТ'І'Єдійної вологи,

рених в колго с пах і радгоспах .

і

-

день, докладно

втручаєть­ па,ртіі і уряду. Не залишимося і необх ідні літературу та унаочнен- рад·госпі « Семиrrолківський » та в ворог овочев(}дів, Фесенко, С. ІНо агітатор розмову ІндивідуалЬ в . » сЯ буді Міжколгосп « кільь збільшилас ми в боргу - будемо вирощувати ня. Особливо

муніст і комсомолець, навчалися в 4 школах механізаторів, ство­

політичній

І бур'яни

ше стиго-

семи-

динний робочий

шим союзником у бор(}Тьбі за вро­ жай. Пройшли ]}ясні дощі, ста-

в

пропагандиеті·в

окремих

ді.Qрати ти

на

ців

вариші, що навчалися, в кабіне- пропагандистом, т. Гебріча, який ло тепло, гор(}дина, немов з води, терним в цьому був і ріст кільрайкому не ВИПІJІавдав довір'я комуністі·в ~ освіти ті політичної иде. кості комуністів, що підвищували партії. Вони могли тут щоденно і був усунутий. Довелося заміни­ свій загальнооовітній та фаховий

службов-

робітників

дення

54

Партііf.ні організаціі при~іляють значну увагу екано_мічщи освіті кадрів. При па])'Гійних о·р­ ганізаціях заводів

ливар!Но-про­

рад­ катного та холодильників, го спів і колго спів ім. Сталіна та ім. Калініна ус,пішно працювали

ни роботи одноманітні, під ~опір­ ку і . фактично не викооали іх.

культурні рослини.

В окремих організаціях ДQПус­ процент кались зриви, низький відвідУва'ННЯ за·ня·гь. Були й ін­

вариші,

ші недоліки.

-

Хочу ознайомити вас, то­ продовжує агітатор, ­

-

як проходять польові роботи 'На нашому, а також світильнівсько­ відділках му і кулаженському

Партійні оргwнізаціі зобов'яза­ радгоспу. Вона зачитує ща:денний ні підсумки роботи за рік обго­ во.рити па зборах, намітити і за­ твердити плани політиwоі роб·о­ ти на літній період та при ступити комплектування

до

системи

пар­

тійної (}СВіти на новий навчаль­ ний рік.

гуртки та семінари по вивчен·ню

І. Цимоwинський, в . о . за в. відділо м проп а га нди

а гі та ції р а йк о му КП Укра іни.

Що дали менІ заняття у ~ечірньому університеті марксизму-ленінІзму

бю.1етень

-

додаток до стінга-

та інши х зенхауерів, гертерів підпалювачів ново ї віЙ'Ни, то ми одностайно схвалюємо заяву гла­

ви Радянського уряду товариша М. С. Хрущова і від себе додаємо : не лізьте, панове, в наш город, бо ЗН()Ву одержите по писку. Слід нещадно бити всіх тих, що на-

зети, в я,кому висвітлюється хід, магаються порушити нашу мир­ змагання між ну працю, закі1н чує вона. Про це соціалістичного

бригадами, механіза- І я написала і своєму брату Вік­

лwнками,

торами. Називає прізвища передовиків,

закликає

рівнятися

на

тору, який служить в Радянській Армії.

Нехай зроблять відповідні них. Хоч наш радгосп, заувадодає па·рониковод жує т. Фесенко, по посіву і по- висновки, садці овочів посідає одно із перших мі сць в районі, але заспокоюватнея не можна. Потрібно ще більш напружити сили, краще, використовувати продуктивніше механізми на обробітку овочів, і

І. Топі ха, - і ті державні ді.ячі, які дозволили США створити на сво­ їх територіях військові бази. Ву­ дуть і вони биті, як пси. 3акі,нчилася бесіда. Робітниці з новою наснагою приступили до

Декілька зауважень щодо нав- успіх буде забезпечено. роботи, щоб внести і СJ!ОЮ частку І ці до семі'Нарів; готуючись до у створення достатку оно­ праці них, завжди оп·рацьовував редо- чан.ня в університеті: думаю, що я звертаютьс - А тепер , мендо вану літе.ратуру і тим са- конч~ потрібно включити в щю- присутні до агітатора, - розка- чів. З аписав бесіду П. Рябов мим розширював знання, оде·ржа- лраму цикл лекцій з найголов- жіть нам, як практично здійснюжит-о внутріШІНьог питань ніших редактор стінгазети «За к:оні на лекціях. ватиметься заміна грошей стасучасних та країни нашої тя формою мунізм:~>. Найбільш цікавою рого зразка на 'НОВі. чав соціально-еК'ономічні дисцип-

До вступу у вечірній універсптет марксизму-лені•нізму я мав освіту. лише загальну середню 3овсім не було практики самостійноі роб(}ТИ над книгою. Вив-

лі·ни в гуртках партій.ноі освіти, оволодіння матеріалом є семінар- міЖІнщrодних відносин; бажано у:ніверсите­ ал~ глибоко засвоїти те·оретичні ські заняття. По закінченні кож- було б, щоб слухачі навчання напипитан•ня без систематичної квалі-

ного з них У ме.не не залишалось

фіковалюї допомоги не міг. Зро- незрозуміл их питань. Така сис­ ле кції, самостійна ротема бити все це вдалося мені в уні­ бота, семінари повні стю зак­ кріплює набуті знання. Вважаю,

верситеті .

Які

форми

що оволодів основами теорії ма,рк­

та як їх викорИ'tтав?

с изму-ленінізму і навчився само­ стійно працювати над книгою, що

ж переваги

навчання

цієї

На·вчаючись в університеті, ре­ юналіфіковані гулярно слухав

лекції, уважно записував їх . Це

давало мені можливість викорис­

тати свої замітки при підготов-

вико-ристаю в свош практичній

роботі.

майбутній Г(}Товий

пе­

редати набуті знання товаришам, І які цього потребують.

ту

за

два

· роки

с али х оча б декілька ко.нтроль-

них робіт (рефератіrв) на задану тему. Це ще більше поглибило б іх знання і навчило б готувати

доповіді, ле.кціі тощо. Тематику !!исьмових робіт потрібно давати завчасно.

П. Рижкін, випускник у ніве рс итету,

член КПРС.

•••

Коли надвечір на полях за-

Йдучи

назустріч

баЖЗІННЯМ

правління

колго с­

тихає рокіт м оторів і в невели-

трактористів,

мовам немає кінця. Трактористів,

НещоДавно закупило кілька де-

кому при}Ііщенні тракторного ста- пу організувал о безперебійну до­ журнал ів. ну збираються механізатори, роз- ставку у стан газет, причіплювачів цікавлять міжна­

сятків ІСниг художньої літерату­

ри, якими відає механізатор-об­ родні подіі, })ішення партії і уря­ ліковець М. Шеверун. ду. Цими днями бесіду про. рі­ А. Нонончук, Верховної Ради шення V се сії бригадир тр а кторної бр игади.

СРСР провів у бригаді агітатор І Д. Сахно.

Колгос п і м .

с. Пухівка.

В атутіна,


Четвер,

26

травня

1960

року.

6УДІВНИН НОМУНІЗМУ

Це зараз найгоJІовніше: о

з

ШВИДШЕ Зf\ВЕРШИТИ СІВБУ, ЗРf\ЗКОВО ДОГЛЯНУТИ ПОСІВИ

о

о

РО3ШИРЮЄМО ПОСІВИ ГРЕЧRИ

З них беруть

Добре пам'ятаємо слова Першо­ го секретаря ЦК КПРС Микити Сергійовича Хрущова на грудне­ вому Пленумі Центрального Комі­

ку другого строку. Через день­ два закінчать роботу. Одночасно

лан·ки

тету нашої партії про те, що в

з цим вони боронують кукурудзу,

очолює нині Ольга Дейнека. Бо­

якої маємо на зерно,

рючись за перемогу в змаганні, JІаІНКа першою на .другій дільниці колгоспу «Червона Україна»,

нинішньому

році

треба

різко

збільшити виробництво гречки.

Раніше наш колгоеп

культуру на значних одержував по

хороший

сіяв цю

площах і урожай

-

центнерів зерна з гек­ тара. Однак за останні роки пло-

10-12

шу під нею значно скоротили, ви-

Тепер механізатори

на добре

приклад

підготовленому грунті сіЮТ\> греч­

силос

Дружrно працюють колгоспниці

та

зелений корм худобі 518 гектарів. З 28 травня почнемо сіяти куку­ рудзу на 100 гектарах третьо·го

комуністичної

праці,

яку·

Житомирська область. Кол госпник и сільгоспартілі і м ені Калініна Житомирського району розгорн ули боротьбу з шкідниками пос івів

с. Гоголів, посадила картоплю на

завершення сівби заборонуємо. Під

зак:ріплеrні<Й ділянці. Робота про­ веде~ш швидко, якісно.

час першого міжрядного обробіт-

Тепер колгоспниці приступили д•о обробітку посівів. З них бе­ руть приклад. як треба доглядати

строку. Після ділянку зразу

ку кукурудзу підживимо аміачною

льону . Обпилення

линопідживлювачів. Ланки комплексної механізації ведуть також обробіток картоплі. Вони вже другий раз розпушують rр)'!нт на карт.опляних плантаціях. Гаряча робота і в овочеводів. Після рясних дощів швидко почали рости бур' яни. Городні бригади двічі пропололи ранню капусту, цибулю та інші культу­

потім пустили культиватори. Піз- ри. О. Хоnод, ні ше знову так. зробили. Пров~ли j агроном колгоспу «Жовтень». також передпосІвну культиващю. с. Требухів.

Г. Лень,

! !

дільниці .

~ ~

~

Незабаром

у головки,

буде

в'язатись

говорять робітниці

-

нерів овочів, з яких здати держа-

розгорнули

догляд за посівами.

гектарах при завданні

« Борец» воду

750.

на всіх відділках і в трактор-

них бригадах. Найкращих ре-

! ~

вручено перехідний

добився

відерницького

' прапор. ! ПерехідниИ ~ також·

Зібрати на кожному із 51 О гекНа другому ві~ілку радгос- гороДІНьої бригади. тарів не менш як по 150 цент- пу (керуючий Н. Мироненко) Хороший вигляд мають '!'а·кож

аміачну

· вносять

під картоплю

3 цією

і

роботою

і

грунт, на кожед гектар внесли близько 20 тонн місце·вих добрив

-

майже в півтора раза більше,

ніж 'І'Орік. Плануємо на протязі JJiтa провести дворазове підживлення посівів мінеральними добривами. Добре впоралися

з

посадкою

го, що врожай цих культур тут зберуть високий.

Однак є у нас і недоробленості.

На першому відділку відстають з посадкою помідорів. Тут не висаджено їх і половини до плану. Жодного гектара ранніх огірків не посіяли на четвертому

цибуля,

столові бУJ}яки

нізатори ведrть міжрядний обро­ біток п•осівів машинами. На цій роботі зайняті Петро Ковшун, що

~ ! !

Аміачні добрива будуть да-

колектив ні під картоплю та кукурудзу ~ відділка, я.кому

яку

~

'

Вони - поnереду

бунятинській

бригаді,

!

Червоний на площі 200 гектарів.

Червоний прапор

вручено

тракторній

і

очо-

!

А. Кремньов з радгоспу «Ях-

і

маси кукурудзи

!

сІє

!

Першість у соціалістичному

змаганні д

лює М. Калачов, а кращому

!

!

т. Костенко.

о

ра·

оя. ок

~

р

!

нону ут игоспо-

-

мує доярка дослідного

, трактористу €. Тітову, що по- дарства «Ермолино» М. Погові близько 4,5 тисячі тонн На 10 гектарах цибулі і 12 та інші овочеві культури, що ра- і садив картоплю на 80 гекта- діна, яка одержала по 1947 кітаке зобов'язання колективу ро- капусти та редиски завершено но П'Осіяні і посаджені. Щоб за- ~ рах, - перехідний червоний лограмів молока від кожної ! вимпел і грошову премію. корови. А. Щербакова - добітників радгоспу « Великодимер- дворазове розпушення міжрядь. безпечити хороший ріст рослин, По 500 центиврів ський». ярка колгоспу «Рассвет» наСприятливі погодні умови, хо- робітниці прошарували ділянки !~ доїла по 1664 кілограми молоЩо зробили і робимо для то- роша розсада капусти та огірків, вручну, чим знищили корку, що ! на кожному з 100 гектарів ка від корови і займає друге го, щоб дотримати даного слова? яку любовно місце в змаганні. виростила ланка утворилася, та бур'яни, які швид­ ',-_ Ланка кfІмплексної механіПерш за все, добре підготували Мотрони Васюк, - запорука то- ко почали іти вгору. Тепер меха­ ~ зації, яку очолює машиніст На третьому і четвертому морква,

!

Успіху сприяло соціалістич- добре справляються тракторнене змагання, що розгорнулося ти тт. Баєв і €лізаров, шофер

і зультатів

гнійних гаршечках. Листя широ­

радгоспу

«Рогачевскнй»

! !

дУ якої виростили у т.орфо-пере­

ке, сизуватого відтінку.

Рівнятися на передовиків

770

~

них дощів рання капуста, розса­

радгосп

закінчив садити картоплю на кукурудзу.

! !

Добре розвивається після ряс­

Аміачну воду-на поля На асауровському відділку

Раніше, ніж намічалося пл аном,

!

праці

-

Переможцям-перахідні Червоні прапори

і

по.пегшення

1:1--- ---

По сторінках газети "Путь Ильича", Дмитровеького району, з яким змагаf<МОСЯ

!

секретар парторганізаціі

Д.ТJЯ

а грегатом ,

У ваших російських братів

! ! ! !

нок.

другої

пр овадиться

------1 :1

рощуванню гречки почали меrнше водою. Добриво внесемо в грунт приділяти уваги і, як наслідок, за допомогою культиваторів-рос- ка·ртоплю кошоспниці інших ла-

збір зерна зм~ншився. Тепер запланували мати 80 гектарів гречки, з яких 30 гектарів першого строку посіяли. Попередник в достатку удобрений зяб, де торік восени внесли по 3 центнери калійних і по 2 центнери фосфорних мінеральних добрив на гектар. Рано весною на площі за.крили вологу, а

плантацій гексахло раном

встановленим на тракторі «Х ТЗ·7». На фото : обпилення льону. Тракторист- комсом олець Ві ктор Броновицький. (Фотохроні ка РАТАУ). Ф ото П. Бойка.

місцях доярки радгоспу «Бу·

!

~ ! !

~ !

! !

і_ ~ !

І ромский:о, зобов'язалася одер- денновец» п. Фоміна і рад- ~ ! жати по 500

центнерів зеленої

на кожному

госпу «Яхромскии» А. Афоніна,

~ з. 100 гектарів. Ланка успішно І які на~оїли по 15~3-1520 кі-

за кермом « ДСШ-14 » , і Павло Скок, який водить трактор «ДТ-20». Вони стара.нно розпу­ шують грунт, стежать за тим, щоб не пош.Іюдити посівів.

і

цю культуру.

лограм1в молока ВІд корови.

~~>•••••••••••~ •••••ІІ•••--•••••н••••н••

177

!

!

~

! !

••• ••• ••11•• ••·••• ,. ... ,.. ,••• •• ,, •• ••· .•., ••,• ., ••••••••о •,••••••, •,,••, ." ••,. ,. •·••· і

тисач :молодпя:Іш nтиці

ранніх і середніх овочів на дру- відділку, хоч для цього були і є молодняка птиці птахоферма колгоспу «Жовтень » , Все більше Овочеводи зак~нчують садити гому і третьому відділках. Роботу всі умови. Відетають вони і з помідори, яких матимемо 35 гек- nередає колгоспам і радгоспам с. Требухів, на 7000 - артілі пр(}вели швидко, на високому міжрядним обробітком ов~чевих тарів. Для прискорення роботи для поповнення птахофе;рм Бро­ « Червона У країна», с. Гоголів.

агротехнічному рівrні. Тут завер- культур. тують сівбу огірків і nосадку І . · 180 гектарах · по м ІдОРІВ на

П. Оноико,

агроном.

Радгосп «Великодимерський».

1000

лі. Отже і під посівами

озимих,

торфу для

ярих та і·нших культур

зайняті

тів, яких запланували вне сти по

сили, щоб іти 'Нарівні з і·ншими, не ~ідставати. Треба сказати, що з роботами спра·вляємось . Бригада, перших

закі.нчивши

садити

Т(}НН компостів. Крім цьо­ го, заготовила значну кількість

картоплю,

заборонувала у )І)Ва сліди,

з

за допомогою

С. Топіха, бригадир.

ра

бур'яни,

грунт.

глибоко

45

3

Сталіна,

знищують розпушують

рей)

гектарах. Че- 1

вершили сіяти ярі, почали виго-І

товляти торфо-гнойові компости. Перевиканують норми на вивозці

тор_ії гідромеханізації с і льськогосподарських про ­

щ·сІВ

.Все_~_оюз~оrо

меха нІ зацн

наук о во -дослідного

сІл ьського

господарства

навісн ий

підгрунтовий

інституту професор

добрив їздові Михайл.о Рябий, Григорій Онищенко , Тимофій Со­

ков

павей. Бригада виробила

Ба ч-зро шув ач для зернових культур і трав, а та-

понад

Н. д. Хопін і головний ін женер Г. Л. Шендри ­ створил и

підживлю­

станції.

Київщини: одержано всього м'я­ са н а 100 гектарів сільськогоспо · дарс ьки х угі д ь п о 20,4 центнера, свинини по 9,2 центнера на 100 гект а рів орної зе мл і ; Киє в о-С вя­

тошинський район на 12 місці; в~повідно по 2~6 ценmера м'яі

14,1

по

центнер а

свинини;

19

22

місці:

14

надоєно

молока

за

д ругу

де І<аду

Р?Жнисту вісь-трубу за допомогою насоса, по­

травня по 69 кілограмів на коро ­ в у; Киє во-Святошинсь·кий ра й он

з них - в гІДробури. Занурювання гідробурів в грунт на глиб и ну до 20 сантиметрів відбува єтьс л

тар і в с іл ьськогосnодарських угі дь

ш ла нги надходить у батареї, а

п_rи обертан_ні барабана. При цьому через клап ан

ла бор а·

Броварської

інкубаторної

І ОО гекта рів сільсь когос п ода рсь­ ких угідь п о 89,5 центнера, або на 4 центнери менше, ніж за від­ повідний п еріод минулого року,

речовин.

ГІДробура р1 ,ци на подаєтьс,!! в грунт під тиском

СІ]івробітники

Т. Ігнатенко, зоотехн і к

9,6

20

пм через ~умові

Московська . область.

25000

голів МОЛО)\НЯКа ПТИЦі.

відповідно п о центнери м'gса і по центнера свин и ни . Н аш рай о н п о виробництву мо ­ лока· на м і сці : одержано на

Удобр юва л ьн а рідина з бака подається в п о­

Коли тільки за­

тисяч гу­

Б ориспільський район на

гідробу рів для введення в грунт удоб ·

рювальних

Дбаємо також про урожай на­ року.

360

5

сенят. Трудящим пр одали

са

кож для амонізації торфовищ (введення ам і ач ­ ної води в грунт для створення більш високих концентрацій азоту) . Машина, навішувана н а самохідне шасі, як а обробляє смугу грунту ши­ риною в З метри, складається з барабана, по окружності якого розміщено в рядів (бата~

полоти картоплю.

tтупного

24 травня надруковано зведенн я про виробни цТІЗО тв аринницької продукціі в кол госп ах і радгос· пах р айо ну за станом на 20 травня.

Навісний підгрунтовий підживлювач-зрошувач

зразу

тисячі каченят і

15 34

Місця районів, що змагаються, в області 2j місці серед З І району

І

Р усан ів.

курчат

У газеті «Київська правда » за І йон на

керуючий руднявським відділком.

30 тисяч

Радгосп « Б огданівський» . По виробництву м'яса наш ра· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~

а те­

Колгоспам та радгоспам раЙ(}НУ

9 тисяч курчат одержав 12500./ На 10400 курчат поповнилась

Г. Номnанець,

рез декілька днів бригада почне вдруге

ста:нція.

госп « Богданівський» при плані

жінок садять помідори на гектарах за такий же час.

Прошарували також кор­

мові буряки на

лунки, а потім

10

пер її полемо. Добре працюють ланки, якими керують Марія Ря­ ба, Харитина Топіха, Марія Шпак та інші. Ко.'!госпниці

інкубаторна

тисяч каченят, які в основному будуть вирощені на м'ясо, рад­

дили помідори на одному гекта­ рі, то тепер з допомогою гідробу­

лан·кова.

Колгос п ім.

жа·в

води швидко

саду помідорів. Це на·бЗІгато змЄІН­ шило затрати ручної праці. Якщо раніше вручну 25 робітниць са­

В. Рак,

с.

одною

виготовлення комное­

тонн на гектар.

шина

робітниці висаджують у них роз­

За нашою першою бригадою закріпле;но чи не найбільше зем-

15

варська

ний на тракторі «ХТЗ-7». Ця ма- Paдr(}cn «Семиполківський» одер­ вже передали 113 тисяч курчат,

і якісно робить

Під урожай наступн.оzо року

значні ділянки. Однієї тільки картоплі посадили 165 гекта·рів. Тому колгоспники докладають всі

І пустили в хід гідробур, обладна-

4 атмосфери, ' 3злива

r

утворюючи осередки, які потім

ються в сущльну смугу. При підніманні гід­

Р?бура клапан перекрив ає отвір, і надходження рІДини

припиняється .

На фото : вач- зрошувач

навісний підгрунтовий підживлю· винахідників

Г. Л. Шендрикова.

Н. д. Холіна

та

на

·

по

І

місці: одержа н о н а

182,3

центнер а доєно

центнера , більш е,

м одока

за

або

ніж

100

гек­

на

14,3

торік,

другу

на­

декаду

травня по 83 к іл огр а ми на ко ­ рову;_ І_>ор и с пі льський район на

20

рів

по

мІсЦІ: одержано на

100

сіл ьськогоспода рських

71,6

по

76

угідь

центнер а , або на І ,6 цент­

нера більше, н іж торік, молока

гекта ­

за

другу

декаду

н а доє но травня

кілограмів на корову.


Четвер, 26 травня 1960 року. БУДІВНИК КОМУНІЗМУ ~~~~~~ е~ ~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~-~~~~~

4

~~

Свято юних

0

g

з

0

~ піонерів 000~0 00000

Починається урочиста части.на. прапор право підняти

Вони :з'їхалися з різних кінців чудова юнь, наші прекрасні діти.

Сьогодні

відзначається

-

38-і роковини

свято

дня

пародження піонерської організа­ ції ім . В. І. Леніна. І це відчу­ вається в усьому. Діти у святко­ костюмах

вих

стуками, в білих пі.•ютках. І на­

.

стрій в усіх хорлший, і пісні піо-

.

.

нери сшвають святковІ

...

Чітко в ногу крокує делегація Rняжицькоі восьмирічної школи. духовий о-р­ Попереду колони -

кестр. Музиканти

ш~ола.

Святкування

ми піонери Бобрицької, Калитян­

ської, Требухівської, Гоголівської та інших шкіл.

Кали­

пожалува­

такий лозунг зустрічає ти! » сьогоднішніх іменинників.

-·-

Останній дзвінок Вздовж лінійки

тн головІ ради дружини Наді Бобко.

Фото М. Федоровського.

-

ре працюють, відзначені. Дружи-

.ТJад,'\Я.

справді зодоті руки у наших ді-

кої серелньоі школи нагор()джує-

Парад продовжується. Чудові, на юних пожежників Требухівсь-

наочні при-

прекрасних резудьтатах виробни- кої обдасної ради ДПТ. До Книги

Ддя

Вже маємо 1040.

І як би

своіх

підтримуючи

юних друзів, піонери Бобрицької восьмирічної шкоди докдадають: « Матимемо 2500 кролів!». Великодимерської Делегацію восьмирічної шкоди відкривають

везених

свято.

на

В

райкому

секретар

привітаннях

куточку пра·•··•··•··•··•··•··•··•··•··•··•··•··•··•··•··•··•··•··•··• ·•··•··•··•··•··•f ності. А вюніокремому готуючи кулінари, і

вишикува­

і

;

і

і

! f

і

ніr:тичної відп()віли:

і

обіцяємо

Ми

всі

добре

закінчимо

тересом

бачите ви На цьому фото баскетболісток 7 «а» команду класу в складі (зліва напра­ во) : М. Цахло, В. Ковбасннсь­ кої, В. Ганжі, А. Мельниченко, та М. Снсюк. Фото В . Полотняка.

вчитися. середню

ми пока:Jниками передамо пер­ шокдасникам.

Катерині\. Рудя від імені де­

«Треба не тільки на словах, а й на ділі дбати про зелені насад­

а десятикласники подарунки. відповідь -

Учениця

1

ня ц. р. сільради ляє:

«а» класу Таня

шкоди

вчитель середньої школи. с. В.-Димерка.

на

nрикріплено

що

на

Кірова А

І

ось

розі

та

вулиці

районного поштова

1

відомили,

nровулку

центра. скринька,

як

раніш,. все ще висить на дереві біля приміщення Держбанку . У райконторі зв'язку, видно, вва­ жають, що так пови-нно бути. НеnравиЛьна думка!

сСТРОИТЕЛЬ КОММУНИЗМА:.

про кіноr ля,~tача"

.

відпо­

Немає вже дощечок на дереві,

вручила

цінні подарунки. В. Забережний,

і

відному місці».

сах. Всім відмінникам навчан­ дирекція

"Краще турбуватнея квітня ц . р . під таким заго­ ловком в нашій газеті . був вмі­ щений матеріал рейдової брига­ ди журналу ~Крокодил» і ра­ газети «Будівник кому­ йонної нізму». З райвідділу культури nо-

«Вивіску перукарні з дерева

знято

Кондратенко дає останній дзві­ нок. Учні розходяться по кла­ ня

Голова Семиполківської т. Небрат Є. повідом­

о

п

вміщеного в нашій газеті 10 трав­

у

и

л

СЛUАМНнаших.

такий висновок було ження» зроблено до фотообвинувачення,

вручають Потім найменші десятикласникам букети живих квітів,

А

н

"QРотообвинуnачення"

екзамени.

скдадемо

r

и

с

сятикласників відповідає: - Дякуємо за добрі побажання, наші дорогі юні друзі. Запевняємо, що всі ми успіш­

26

що матеріал рейду об­

говорено на зборах кінопрацівни·

ків

району.

Всі

факти,

наведені

в ньому, визнано правильними. Вжито таких заходів : стаціонарну

ч

у

телевізійна

дня»;

18.40 -

Палацу культури харчовиків; 19.50 - школа передового досвіду в «Нова сільському господарстві. та об­ технологія вирощування робітку цукрових буряків:.; ~0.20 Художній - сЛюбов актора:.. фільм; 22.00 -- телевізійний жур­

нал сСлово молоді:..

28 ТРАВНЯ 10.00 - телевізійна Субота: хроніка «Новини дня»; 10.10 передача «Пісні і танці народів «Я шукаю те­ СРСР:.; 10.30 -

художній бе». Новий німецький ліричні пісні і вір­ фільм; 18.30 останні вісті (Моск­ ші; 19.00 «Внразкова хворо­ ва); 19.20 ба». Бесіда доцента В. Б . Дзба­ 19.35 - «Я шукаю новського; тебе:.. Художній фільм; 21.10 телевізійна хроніка «Новини дня»; 21.20 - естрадний концерт . (Пе­

В. ПИНАЮРА.

Струневич Микола

Семенович,

Тара­ який живе в м. Бровари, nровулок, 4, nорушує щанський Стр~­ сnраву про розлучення з Петрівною, яка невнч Поліною вул. Мічу­ живе в м. Бровари, ріна, З. Справа слухатиметься в нарсу­ ді І-ої дільниці Броварського ра­

о

т

хроніка «Новини передача «Для вас, останні віс· новосельці»; 19.00 ті (Москва); 19.20- концерт ди­ самодіяльності тячої художньої

-

Редантар

ним.

займаються

ТРАВНЯ

редача з Москви).

­

Требухів спорт у п юблять ській середній школі, з ін­

поздо-

шкоду, і цей прапор з високи­

но

будьте готові!»

"'•••••••••••••••••••••••••••••••.,. ... ,.

успішно навчання. Бажаємо скдасти екзамени. Приймаючи сьогодні від вас шкідьний прапор,

партії

Завжди готові! к. Давидов.

-

f

із закінченням

ровдяємо вас

,

f

старших товаришів «Юні піоне­ ри, ло боротьби за справу Rому­

і

І

-

гордість, коли ювіляри на заклик

;

Товариші десятикдасни­ вона,

своїм товаришам смачний обід. ... Всі, хто був присутній на справжню цьому святі, відчули

; і

f f

каже

цювали

і

сятого кдасу О. Галіус. Потім

-

27

ники свята ще довго веселидися: співали пісень, змагалися з різвиступади спорту, видів них самодіяльучасники художньої

бутніх будівників комунізму. наша гордість, наша Діти у своїх говорять це слава. Про

з схреробітник і колгоспниця щеними в руках модотом і серсимвод нерушимої друж-_ пом би робітничого кдасу і кодгосп-

фільм.

телевізійна П'ятниця: 11.00 хроніка «Новини дня»; 11.10 кінонарис сЗ нами в Толокуиь»; 11.25 - сЛюбоІ$ актора». Новий японський художній фільм; 18.30

Бобрицької школи.

ка дРужина

кожному

від учнів перших кдасів ІШ­ ступає Та· ня Старик. ки,

тальний

Райком ЛКСМУ нагородив грамоЩJбовно оформденому адьбомі справжюи літопис творчої ,цум- тами велику групу піонеріrв. Після урочистої частини учаски підростаючого покоління, май-

пеІНКО і кдасний керівник де­

-

піклування партії про добробут 19.55 Бесіда; трудящих». «Спрага». Новий художній фільм; 21.15 - сСемирічку - достроко· попереду:.; сьогодні во». сХто 21.25 - «Молодь виходить на студентів- випу­ Вечір сцену». театрального інституту скників ім. Карпенка-Карого; мистецтва 22.25 - «Вони піднесли прапор Хронікально-докумен­ перемоги:..

пошани районної піОJІерської організації ім. В. І. Леніна за~jесені піоне:рські дружини Семиподківськоі і Русанівської шкіл. Двома Почеоними грамотами обко­ му ЛКСМУ нагоро·джена піонерсь­

чого • Навчан· ня, зміцненні зв'язку шкоди з життям. Та всього в експонатах і не покажеш. Про славні діла піонерів говориться в уооих, а особливо в письмових рапо.ртах, П{JИ-

створення кормової бази посіяли 10 гектарів різних кудьтуі)», раnортують юні кролівники :Юняжицької шкоди.

кубком Rиівсь­

тей. Ще і ще раз впевнюєшся в ться перехідним

перших кдасів. Присутніх ві­ тають директор школи А. Кар­

1

Ті, що старанно вчаться і доб-

чан за дострокове виконання взя-

телевізійна

гляд за садамн у червні:.; 19.00останні вісті (Москва); 19.20 передача сМалюнки для дітей»; 19.40 - «Скасування податків з свідчення JJ,скраве населення -

пу ім. Rадініна, боротьбу літюів- замени, добре п:р.ооести канікуди.

лися десятикласники. У пра­ шкільний вофда,нгового учні прапор. Перед ними -

І

КП Ук·раіни т. Білокі.нь П., заві­ дуючий районним віддідом народ­ секретар ної освіти т. Прус Є.,

тих зобов'язаяь.

кро.ТІів!

пає в єдиноборство з вогнем. По­ тім крокують делегації шкіл. По­ переду - княжичани. Іх колона визнана кращою. За К:няжичана­

«Добро

ШКОЛІ.

експонатах зобов'язаdrня колгос- бажають ім успішно скласти ек­

« Виростимо в цьому році 4500

пе;щх. Всі в одягу тих, хто всту­

ліс.

НІИ

На Ф?то: голови рар_и загонів здають рапор­

рощують кродів, винах<Jдять, ши-

ють, виготовдяють

спеціальній машині і на велоси­

нівський

ви-

дерева,

садять

металодом,

ють прапороносці. За ними кро­ горністи і барабанщики. кують Тепло аплодують зустрічні заго­ в ну ЮДПД. Юні пожежники -

-

вчаться! Збирають

що старанно

тут,

в центрі міста. Колону відкрива­

А ось і місце свята

крім того,

ки вони не робдять,

вільно! починається

овочевих

11.00 -

хроніка «Новини дня»; 11.10 перемо· прапор «Вони підиеспи Хронікально-документальний ги». фільм; 11.30-фестиваль історико­ революційних фільмів. «Незвичай­ не літо:.. Художній фільм; 18.30телевізійна хропіка «Новини дня:.; 18.40 - поради садоводам. «До­

ьськоі організації рай­ Піоне·ри несуть траясларанти І цівники сільського господа,рства комсомод промкомбіпату т. Вербівська Г. з циф~ами, які ~оз~овідають _про району. А учні Літківської ееВітаючи піонерів з святом, вони своіх У буденНІ справи д1теи. І чого тшь- редньої школи показади

стояти

прийнято,

зер-

наведені про макетах, розповідають на які взязобов'язання, високі прана себе у семирічці ли

і творимо!

кретаря райкому ЛКСМУ т. Гон­ чара А: - Рапорт

у Р?_чиста ~інійка у Богданівській восьмирІч­

ки продуктів тва­

Цифри,

ростемо

делегацій. І після кожного рапор­ се­ ту команда приймаючого -

Четвер:

Тут зраз­

ринництва,

ТРАВНЯ

26

восьми·р.іЧ'На

та Інших кудьтур.

про прибуття

пере­

Дивіться телепередачі ,,

ста·вш~на Калитян­

під сонцем твоїм будуємо,

бровар·

екс­

нових,

вчимося,

з

резупьтатом

Л. КУЧЕР, 4:0. чан інструктор ДСТ «Спартак». м . Бровари.

п.ред­

Партів рідна,

Один за одним рапортують го­

лови рад загонів

Багатьма понатами

ська

закінчипась

конпквим

справою

любимою

...

футбопа. Зустріч

стало

культуру

лося зробити як юним денінцям. Адже тут, поруч, висить напи­ саний від гдибини серця заклик:

видовищем.

чудовим

цим

цю

Вирощувати

пі·онерів.

довгу затримуються трудящі ра­ йонного центра, щоб полюбувати­ ся

костер

модо­

з

качанами.

дими

І знову по дінійці проходять пауза. прапороносці. Неведичка П"о,шнається парад. Діти рапор­ тують рідній Комуністичній пар­ тії, любимій Вітчи~ні, що їм вда­

піонери. По­

-

кукурудза

команда

футбопьна

Збірна

нашого міста грапа цими дня­ з місцевою у Борнсподі ми командою на кубок обпасті з

-

подів»

родева

кра­

-

палюється

гал­

червоними

з

з

селянства.

ного

учню міської середньої школи М 1 Віктору Іваницькому і учениці Требухінської середньої шкоди Вірі Садо. Одночасно за­

велике

з

кращим

надається

свята

щих

НА КУБОК ОБЛАСТІ З ФУТБОJJА

Потім крокує «ко­

Почесне

наша

-

шкі11

з усіх

раїюну,

готові!

u

д

в ж

а

Спорт

йону.

апаратуру в Гоголівському Будин­ культури

ку

встановлено,

що

за­

безпечило якісне демонстрування кінофільмів. Науково-популярні і документальні фільми райвідділом

культури заплановані і зараз де­ монструються всіма кіноустанов­

ками. які

на

Юнофільми

розташовані

в

стаціонари,

селах

no

за­

лізниці, доставляються автомаши­ ною райвідділ}' культури. Кіноме­ ханіки міського кінотеатру тт. Фі­

Гудзь Галина Федорівна, яка живе в м. Бровари, nров. Фран­

ка, 1, nорушує справу про розлу­ Володимиром Гудзем з чення який живе на Олександровичем, ст. Джакси, Акмолінської області. Справа слухатиметься в нарсу­

ді Кименського району, Акмолін­ еької

області.

кий і Жердівський сільвиконкоми приступити до капітального ре-

Сулима Микола Володимирович, вул . в м. Бровари, який живе Горького, 20, порушує справу про розлучення з Сулимою Валенти­ яка живе в Федорівною, ною м. Бровари, вул. Жовтнева, 122. Справа слухатиметься в нарсу­ ді 1-оі дільниці Броварського ра­

монту клубів.

йону.

ліппов і Закревський за халатне ставлення до роботи nопереджені.

райради

депутатів

зобов'язав

Завориць­

Виконком трудящих

----------------~------~~--~~----в труди:щихси. Гор. БроварЬІ, орган Б:рОВЗ!РСКОГо райкома КП УкраинЬІ и райсовета деnутато 158. N1 , І(иівська Адреса редакції: м. Бровари, Київської області, вул. культури. Бр011арська районна друкарня обласного управління

Киевской области.

· Зам,

2793-3300

62 номер 1960 рік  

62 номер 1960 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you