Page 1

~

СЕРЕДА

15 серпня

2001 р. N!! 61 (9262)

Виходить з

17 квітня 1937 року

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністраціІ

l!n)~rJ••;•;щa·:·,·:r:·,•·••·· ІmtN3 m(WtfiGD .· ,

.·ранніз~р~овіі.··~ерІtобQ()о~і~Л~.тури на.nлQщі1~590<r~ЦаріІІ; ()(i~oJ:io'le~Q<<1~З~Ore~apiв~. ·. .··tІa~O{J~i:J~ffQ.· ~50()0,7 тонни ~ерн~. ·YJ?o>Кaйtlt~:tь ь~~а~ 2<);~ ~~~-.:~ера ~ r~tQ:~p~> . . . . .

О

ДНИМИ з перших на

Броварщині завершу­ врожай ранніх зернових культур хлі­ бороби ВАТ "Агрокомбінат "Калитянський". Хоч хлібна нива цього року тут була дещо розширена і сягає 1200 гекта­ рів. - До жнив 2001 року ми го­ тувалися заздалегідь, роз­ повідає головний агроном Сергій Миколайович Улько.­ Перш за все, особливу увагу !Іриділили ремонту з~рнозби­ ральних комбайнів. Іх у гос­ подарстві -чотири. Це- два комбайни "ДОН-1500", один - "Кейс" і один - СК-5 .;;нива". КоЖен з них, можна ють збирати

моекида ГАЗ-53 Григорій Во­ лодимирович Гайовий. Усьо­ го на перевезенні зерна пра­ цювало п'ять автомашин. Хлібороби господарства вдячні фермеру із Заварич Володимиру Івановичу Кожу­ рі за допомогу на збиранні врожаю _ранніх зернових культур. Иого комбайн "Ко-

ють орачі. У їхньому розпо­ рядженні п'ять тракторів МТЗ-82 в агрегатах з плугами. Уже підняли зяб на площі 200 гектарів. Механізатори плану­ ють до 20 серпня зорати грунт на площі 700 гектарів. Для цього будуть залучені ще два потужні трактори Т-150К. Одночасно хлібороби готу-

лос" обмолотив чимало зер­

штів. ЛИше на придбання не­ обхідних запасних частин і на поточний ремонт було виділено 60 тисяч гривень. ·

нових.

Як розповів головний тех­ нолог поля Сергій Улько, ось уже 40 днів над Калитою не

Зрозуміло, ретельна підгото­ вка зернозбиральної техніки

випадали дощі. Спекотна по­

сприяла успішному проведен­ ню жнивних робіт. З ранньо­ го ранку й до пізнього вечо­ ра, без вихідних, майже без­ перебійно працювали у полі комбайни. Як і торік, попере­ ду екіпаж у складі Петра Вла­ совича Альохіна і Володими­ ра Скока. Комбайном "ДОН1500" вони намолотили понад 600 тонн збіжжя. На транспортуванні зерна з поля на тік відзначився висо­ ким виробітком водій автоса-

на врожайності всіх сільсько­ господарських культур. Так,

года

негативно

2 центнери менше, ніж торік. Усе зерно просто пригоріло прямо в колосках на пекучо­

му сонці. На звільнених від пожнив­ них

Новий багатоповерховий будинок,

решток

який спо­

руджує на вулиці .qекабристів колектив домобу­ дІвного комбінату' Меркурій", може бУ!И етало­ ном сучасного високоякісного житла. Тут прос­ торі квартири, достатня кількість підсобних при­ міщень, а також площі для облаштування пунк­ тів побутового обслуговування мешканців, про­ ведення їхнього дозвілля. Котельня на даху ці­ лорічно забезпечит_ь комфорт~і умови, включа­ ючи ПОдачу гарЯЧОІ ВОДИ. ОДНІЄЮ З НОВИНОК

Є

огородження навколо будинку, охорона. Тут же розміщено гаражі.

Хороші темпи, висока якість робіт досягають­

ся завдяки сучасним підходам до організаціі

виробничих процесів, праці будівельників. Пра­ вильність обраного шляху підтверджують як об'­ єктивні економічні показники, так і нові будин­ що закладаються.

Чи не головний пріоритет керівництво комбі­

нату надає підбору кадрів, заохоченню їх мора­

льними та матеріальними стимулами. Напри­ клад, саме таким є щорічне вшанування кращих

трудівників безпосередньо на будівельному май­ данчику. Напередодні професіиного свята буді­ вельників виконуючий обов'язки голови правлін­ ня товариства Борис Іванович Кима розповів присутнім про ту багатогранну роботу кожного члена колективу, яка дає змогу не лише вижива­

й упевнено

Вшанувати будівничих прИїхав перший засту­

пник міського голови ЛеонІд Аврамович Гринчук. Він передав щирі вітання мера міста Івана Зо.­ севича Петренка, розповів про стан соціально­ економічного розвитку Броварів. А ще подяку­ вав присутнім за те, що вони своєю працею не лише поповнюють житловий фонд, але й збере­

гли одну з провідних будівельних організацій. Л .А. Гринчук вручив передовикам виробництва гра­ моти, цінні пода~нки. Такі ж заохочення були і від адміністрації БК та профспілкового коміте­ ту, який очолює .П. Озірна. - Нащ переважно жіночий, колектив завжди опирає.ться на міцне плече благодійників із до.:. мобуАІВного, сказала директор пмназ11 ім.С.Олійника Ольга Максимівна Козленко.- Ми щиро дякуємо вам за матеріальну і моральну підтримку, сподіваємося на подальшу співпра­

цю.

A/J(I<e _немає нічого благороднішого,

ніж рос­

тити ДІТеи та споруджувати будинки.

.

позначилася

приміром, біологічна оцінка врожайності свідчила про одержання 27-28 центнерів зерна на кожному гектарі. Насправді ж одержали його лише по 20 центнерів, що на

3РА301 У СШЕРІ 'YAIBHIQTBA

ти в сучасних складних умовах, а дивитися у майбутнє.

У р~тому 2002 року.громщt6ьJ<ісtь

стм~-..~-:~ої облаеті sідз!'{а4~тиме7О·річ~

Ч~ зд11Я утворення КиУвс~коІ Ьбп~сіJ. · fолоза обласно't'деРЖЗДМіfІістрацїі, го~

На ~?J<інчення У.РОЧистого зібрання вихованці

пмназн та МІСЬКОІ школи мистецтв порадували

домобудівників змістовним концертом. Інф. "Нового життя".

площах. працю-

ються до сівби озимих куль­ тур. На току працюють у дві зміни дві зерноочисні маши­ ни. Тут підготували до осін­ ньої сівби насіння озимої пше­ ниці другої репродукції сор­ тів "Поліська-90", «Миронів­ ська-55». На площу 200 гектарів ма­ ють домовленість про закуп­ ку насіння високоврожайних сортів. Зокрема, на Одещині буде придбано ЗО тонн насін­ ня озимої пшениці сортів "Лада одеська", "Одеська267", "Вікторія". У Миронів­ ському інституті пшениці до­ мовилися про купівлю 1О тонн насіння озимої пшениці сор­ ту "Мірич" і стільки ж тонн сорту "Олеся".

•.•. Цf:!ОГQ~ІЧН~ С!ІfІТ'І(У •. вс:ІннJJД'fR. f.JIC1'1~, ще nроJЮдитщ;~~е

14•16

se~

ресііііІ t;ЇJ1Sf1SAO 3 .30 . рІЧЧЯІІІf .И;JtS.'JffR 1$/X)SS• РfІМ статуr;у міста обпа

t;;нoro n/Дrli:JPMllYIIBlfHR. Jt~ш l(opecrїpfiдell't зу

·ётрівсЯ з Заотуіін~коN міс&коrо rоло~и'· аасту пникомк.еріsникаробо Ч()і груnи 3 п;дrоtовки

n

прове.qентr СІІЩ ''ден•

Afтcta" в~м. r~оцен

ком І поцhtаsивсв nід. Г()ТОІІК(ІЮ ДО ЦИJ(. УРОЧИ

стdстей.

·

-ДІЙСНО, як ніколи, цьо­ горічне святкування Дня міс­

та багате на приємні політич­ ні події. Насамперед, уся під­ готовча робота проводиться під гаслами визначної дати в житті нашого народу 10-ї річниці проголошення Неза­ лежності України. Тож ми на­

магаємося в усьому: від архі­ тектурних

комплексних

ма­

лих форм до концертних про­ грам самодіяльних та профе­ сійних тв·орчих колективів мі­ ста якомога ширше викорис­

тати національну символіку, духовні надбання українсько­ го народу. Для броварчан буде підготовлено цікаву, роз­ маїту й різножанрову програ­ му. Як кажуть: на всі смаки й уподобання - буде що поди­ витися і послухати. Назву лише окремі масові заходи. Це -- спортивно-мистецьке свято, парад і виставка рет­ роавтомобілів Київського клу­ бу "Автоветеран", змагання з

1000

весло", учасників міського ди­ тячого конкурсу "Спалах но­ вої зірки", святкове шоу "Пі­ сенний зорепад" (естрада біля

і_

"ІНОІ'дати в ж~:~тті мешканців нашоіqб-

j),)К~но заходи. щодо піДrотовки тЦ ~Щ, •. зна~е~ня в місті 70:річчя здня уrв9р~~~

ня.сrОJJj.1ЧНо1о~ласті. Ними передбаче- · • ~о .•··~9Мf1)1Е!~9···Різ~ОЛ~анових (Іитан~:о:·.~іД.··••

;P?M\~!;>~0(0~'?91Y•.бPOB/:l~'f~H .•. • )З,о . •. ·•· · КІ:!t-J!SР~!~~<?J?fЗнізаційно-масових, іМй· .····нofftj'tl(fY~~XAiйcт$; Наса~~рудn~овесrц УМІQ!І ~~.р'І~і дні. інФрР~уtJанн~~.

.

.· "ІSРуглі crcщtt~ з icropii областІ,

органі·

зув~т~У ~а'н~й96му Музёt"'\'еМаJ'1~ні.•. вист~вк~··•·•Робіt· XVJJ.OЖнJiti(J~."'~Mttr;t,>j:)i~(.·

eкc~cit';••~IJ~g~~·~··~~p~•.qtq!]·•·'9~iQ!iO;•·•··. H$(jбXIJWOfiЩ!ФeФ'ttf!И• їЩ? МJ~е~~М

засобQМ МЗСОВ()1jнфQрМІЩіfрек();..І~І;Щ()~

·

ва!-іО~~свіf~~ваrИ хіАНіі.V6+Р~кі-іrа 9s~f

тку~ня 7Q"pi<f4й )ІТІ:Jор~ння О()JіЗСТі·І-f~ C'fOPiHK<l)( "t;oзor-() житrя~ .бур_е· niщ-oto......· влено цикл nу()лікацій, присвячених цій.

Даті, ·і; звиЧайно >к,)116Дям, котрІ ~несли··•· значний вКІІад у ррзвІІ'!ток міста, j(иїв-:­ щини,

Галина ПОЛЯКОВА.

футболу Бровари Щолко­ во (стадіон "Спартак"}, кон­ церт духового оркестру, фо­ льклорного колективу "Пере­

~,.~ ......... І.... І І І І\ІІІ!.І\1~~

.

ласті. ... .. ·..·.··.· .... · ~~..~иконання цього розnо~ядже!-ІН~ ~йіёоНав'ЮЮ впздою міськQ'і ради ;затв~Р...·.

закладено у траншею тонн кукурудзяної маси.

Усього планують заготовити 5000 тонн силосу. Отже, калитянці зробили перший крок до завершення жнив у районі. От-от мають справитися зі збиранням вро­ жаю ранніх зернових також хлібороби ТОВ "Требухівсь­ ке", ДПЗ "Плосківський", АТ "Рудня", фермерського госпо­ дарства "Журавочка". Закін­ чивши жнива, механізатори цих господарств прийдуть на допомогу хліборобам інших господарств району і навіть поїдуть збирати хліб сусідньої Чернігівської області.

·

Чя ·з. дня утворення Київської області~,

комітет та затверджено заходи з ni;цro.;, товки й nроведення святкування ~из~Єf,

ми почали заготовляти силос.

Уже

лова о.бласної. ради А. Засуха підnие~13 розлорядж:ення "Провідзначення70-річ~ зrіАНо з яким утворено орrайjЗаційн~й

Цього року механізований двір господарства поповнився новими тракторами: одним т150 і двома МТЗ-82. Тут при­ дбали також дві зернові і дві кукурудзяні сівалки. На зимово-стійловий період кормавиробники припасли 600 тонн високоякісного сіна, 2000 тонн сінажу. Цими дня­

довелося затратити чимало ко­

ки

.. . HAft.t•.І.qEH·o· . . . .· · ·. · · · · · .•· RORKPEJHI . 3АІОІІ

Також засипали в засіки 50 тонн насіння озимого жита. Воно добре очищене. Нині пе­ ревіряється якість насіння озимих з~рнових у районній державній насінневій інспек­ ції. У господарстві особливу ува­ гу приділяють вирощуванню кукурудзи. ЛИше зернової ма­ ють 350 гектарів. Планують зі­ брати щонайменше 1600 тонн зерна.

.казати, уже відслужив свій вік. Тому на добру підготовку комбайнів до збирання хлібів

..

-

з зайнятими місцями предста­

вники цих колективів прой­ дуть у святкових колонах ву­

лицею Гагаріна від приміщен­ ня міської ради до стадіону "Спартак". Саме тут відбу­ дуться урочисте відкриття свята і найбільш захоплюючі

-

ш ~:r.ІІІІ~ІіІ~~;· І.

БІ~ІІ8Е::>···

---+ІІІІІІІІІІ~І-=­ ііІ іі І~о:еІІіІ:::І:::І:::и:: легкоатлетичного манежу}, традиційна виставка квітів, концерт естрадної музики "Я люблю тебе, місто моє" (парк культури і відпочинку "Пере­ мога"}. Програму святкуван­ ня Дня міста буде надрукова­ но на сторінках "Нового жит­ тя", а також випущено окре­ мою афішею і вивішено у лю­ дних місцях Броварів. Вважаю за необхідне заго­ стрити увагу на такому моме­

нті, що в цьому році ми піді­ йшли дещо по-іншому до са­ мої організації проведення свята.

- Васн.11ю МнкоІІайовнчу/ Можна біІІЬш конкретно і Ае· та.11ьно про цей нюанс. - Відтепер ми будемо що­ річно з нагоди Дня міста під­ бивати підсумки роботи всіх трудових колективів, і згідно

·

дійства. Хочемо започаткува­ ти, як на мене, ще одну доб­ ру акцію. Хто народиться і од­ ружиться в ці дні святкуван­ ня, будуть відзначені подару­ нками міського голови. - Мабуть, броварчанн, ЗВИКАН ЦИМИ АНЯМН баЧИТИ рЦне місто нк ніко/ІН приваб­ ІІНВНМ,

ошатним,

напрочуА

красивим. Що ж nІІануєтьсн в цьому році?.. - Певен, мешканці нашо- . го міста і гості у святкові дні побачать Бровари традиційно замріяними, охайними, при­ вабливими. Відповідні кому­ нальні служби, а також насе­ лення зроблять все можливе й неможливе, щоб вулиці, сквери, майданчики, парки, будинки, садиби були в зраз­ ковому стані. Покладаємо на­ дії і на оголошений конкурс

на звання "Вулиця зразково­ го благоустрою та громадсь­ кого порядку", "Краща сади­ ба", "Будинок зразкового утримання", "Кращий дитя­ чий майданчик". Переможців з усіх номінацій чекають гро­ шові нагороди. Підсумки кон­ курсу будуть оголошені під

час святкування Дня міста. Користуючись нагодою, хо­ четься звернутися до тих бро­ варчан, котрі живуть у при­

ватному секторі. Закликаємо їх взяти активну участь у цьо­ му конкурсі. Тих, хто бажає виставити свою садибу на звання переможця, слід зве­ рнутися до голів своїх вулич­ них комітетів або безпосере­ дньо до комісії міськвиконко­ му, яку очолює заступник мі­

ського голови П.В. Гонтарев.

- Васи.11ю МнкоІІайовичуІ Ао реАакцП вже звертаютьсн читачі з запитанннм: чи буАе в ці свнткові АНі організова­ но нрмарокl - Безперечно. Загалом то­ ргівля, громадське харчуван­ юr будуть представлені дуже

широко. Хочу тут лише допо­ внити, що на ярмарок запро­

шено колективи сільгосппід­ приємств району, в яких мо­ жна буде придбати різнома­ нітну тваринницьку, садово­ городню продукцію. Словом, тих, хто хоче від­ почити, набратись приємних вражень, запрошуємо на День міста. Організатори свята зроблять все для того, щоб броварчани відчули себе ща­ сливими і радісними. Інтерв'ю провів Сергій ПРИС1УПКО.


N961 (9262)

Н

15.08

Ао аесятиріччя проrолоwення незалежності України

АПЕРЕДОДНІ президент­

ських виборів 1999 року Л. Кучма зобов' я за вся у виступах перед виборцями звер­

Якраз ці питання викликали най­

ми внести в чинну Конституцію України поправки, які сприяли б утворенню парламентської біль­ шості та конструктивній співпра­ ці Президента з Верховною Ра­ дою. Відсутність спільної роботи Президента, уряду і парламенту над опрацюванням стратегічних

рішень, або навіть пряме проти­ стояння

«гілок»

влади,

при­

жави за подіями в суспільно-по­

творювалася на анархію- зруч­

звела до того, що більшість по­ кинула приміщення парламенту і тимчасово почала працювати в Українському домі. 1 лютого п'я­ та сесія Верховної Ради XIV скли­ . кання зібралася у новому примі­ щенні у складі 255 з 445 народ-

-скасування депутатської не­ доторканності;

останнє питання не узгоджують­

ся з Конституцією України і че­ рез це повинні бути скасовані.

.

економічній сфері. Однак можливість

У ПАРЯАМЕНТІ ТА ЇЇ НАСЯІДКИ них депутатів. Депутати від лівих партій залишилися у приміщен­ ні Верховної Ради, але не мали

форми, навряд чи буде підтрима­ не на референдумі суспільством. 13 січня М. Сирота оголосив у Верховній Раді, що парла­ ментську більшість у складі 237

місяця в ньому не буде сфор­ мована постійно діюча більшість або якщо вона не затвердить Дер­ жавний бюджет;

- прийняття Конституції Укра­ їни на Всеукраїнському рефере­ ндумі. Опоненти Президента зве­ рнулися до Конституційного суду, який виніс свій вердикт: перше і

«ОКСАМИТОВА РЕВОЯІОЦІІ»

тур, яке гальмувало ринкові ре­

пуск парламенту, якщо впродовж

тересів регіонів;

парла­

ських струк­

право Президента на роз­

народу.

ної влади в соціально­

президент­

скликання;

дій не озна­

зумовила

можливість

путати

що

змоги

працювати через

відсут­

ність кворуму.

У перший день роботи п'ятої

депутатів створено. Сенсаційно­

сесії відбулися вибори нового ке­

му повідомленню про появу «бі­ льшовиків» (так журналісти охре­

рівництва парламенту. За обран­ ня головою Верховної Ради

стили депутатів більшості) пере­ дувала ювелірна двомісячна ро­ бота народного депутата, першо­ го Президента У~раїни

!.Плюща, першим заступником В.Медведчука і заступником С.Гавриша проголосували всі 255 депутатів. За пропозицією О. Лавринови­ ча сесія прийняла закон про но­

Л.Кравчука над створенням і уз­ годженням програми дій. У зверненні більшості було за­

вий порядок обчислення скли­ кань Верховної Ради України. Об­

явлено, що їхньою метою є зупи­

нення небезпечної тенденції ви­ користовувати трибуну Верхов­

числення тепер

ної Ради для політичних сутичок. Депутати більшості висловили го­ товність солідарно відповідати за здійснення реформ разом з уря­ дом В. Ющенка. Коли білшність висловилася за

ваного на перших вільних вибо­

починалося

зі

складу Верховної Ради, сформо­ рах 1990 року. Цей склад депута­ тів приймав Декларацію про дер­ жавний суверенітет і Акт прого­ лошення Незалежності України. До Кодексу законів про працю

чала,

що

хтось формулюватиме програму, а всі інші мовчки погоджу­ ватимуться з нею. 5-6 квітня у парламенті

звинувачень підірвали авторитет

погоджених

незалежнос­

ті

зро­

Г'!дЗе, оприNоднені лідером соці­ алістів О.Морозом в парламенті, прямі звинувачення Президента України у причетності до зник­ нення журналіста, організація ба­ гатотисячних демонстрацій і ка­ мпанії в пресі на підтримку цих молодої держави не меншою мі­ рою, ніж корупційна справа екс­ прем'єр-міністра П. Лазаренка. Звивини <<касетного скандалу>> знецінили безсумнівні здобутки у державотворчому процесі, що стали можливими завдяки появі скоординованої більшості у Вер­ ховній Раді. Та й сама більшість опинилася під загрозою. В уся­ кому разі, Верховна Рада не реа­ лізувала в 2000 році у формі за­ конів виявлену на Всеукраїнсь­ кому референдумі 16 квітня волю

погоджених

ментських і

чалося провести 16 квітня 2000 року Всеукраїнський референ­ дум. На обговорення виносилося шість питань, а саме: -недовіру Верховній Раді XIV

парламенту як представника ін­

ву про зміну радянської символі­ ки на фасаді будинку Верховної Ради державною символікою незалежної України. <<Оксамитова революція>> у Вер­ ховній Раді вперше за всі роки

дій держав­

ня

Після перемоги Л. Кучма підпи­ сав указ, згідно з яким передба­

них депутатів з 450 до 300; - заснування верхньої палати

путати ухвалили також постано­

указу

протистоян­

-скорочення кількості народ-

ся неробочі дні 7 і 8 листопада <<на честь свята Великої Жовтне­ вої соціалістичної революції». Де­

народні де­

багаторічне

власного

забезпечення.

-

лосування. Його обструкція при­

зуміли,

ний стан для тих, хто бажав ско­ для

Перше втручання Конституцій­ ного суду у політичну боротьбу нормалізувало ситуацію. Вияви­ лося, що Конституція України здатна допомогти у вирішенні складних проблем, які завжди ви­ никають в будь-якому суспільст­ ві, тим більше- в суспільстві пе­ рехідного

яви

літичному та економічному жит­ ті. Демократія за цих умов пере­

владою

жав поставити це питання на го­

були внесені зміни: скасовували­

періоду. Після по­

зводили до втрати контролю дер­

ристатися

переобрання керівництва Верхо­ вноі Ради, О.Ткаченко не поба­

більше дискусій, у тому числі в європейських організаціях.

нутися до народу з пропозиція­

<<Касетний скандал>>. Політичні спекуляції навколо справи зі зни­ кнення журналіста Георгія Гон­

розгорілися

гострі

дискусії всередині сформованої більшості з приводу ореграми дій уряду В. Ющенка. Схвалення про­ грами означало, що Верховна Рада позбавить себе права втру­ чатися в дії уряду впродовж ці­ лоrо року.

Всеукраїнський референдум 16 квітня дав позитивну відповідь на всі поставлені Президентом Укра­ їни питання. Однак реалізація його наслідків загальмувалася. Скрізь у світі результати рефе­ рендумів мають пряму дію. Рі­ шенням Конституційного суду ім­ плементація наслідків референду­ му була покладена на парламент. Щоб максимально ускладнити взаємодію законодавчої і вико­ навчої влад, тіньові структури іні­ ціювали у листопаді так званий

15 грудня назавжди припине­ но роботу Чорнобильської АЕС. Президент Л.Кучма прийняв не­ легке рішення про зупинку її останнього енергоблоку в умовах великого дефіциту електроенер­ гетичних п01ужностей. Міжнаро­ дне співтовариство, яке давно і

наполегливо ставило перед Укра­ їною

питання

про

закриття

ЧАЕС, обіцяє виділити кошти на добудову компенсуючих потуж­ ностей на Хмельницькій та Рів­ ненській АЕС. Однак чорнобильська пробле­ ма перестала хвилювати світ, але тільки не Україну. На плечі дер­ жави лягла складна робота з пе­ ретворення цієї станції та прилег-· лої території на екологічно без. печну зону. Не одне покоління громадян України ще відчувати­ ме на собі фінансовий тягар Чор­ нобиля.

Станіслав КУЛЬЧИЦЬКИЙ, доктор історичних наук,

професор (Укрінформ).

СМ t:/}!Ji:W1J

RКИМИ ВИХОВАЕМО ПОЛІПШЕННЯ становища ді­ тей, посилення заходів їх соціа­

просто бути на утриманні дитя­

м,'ї. Спільно з кримінальною мі­

чої лікарні. Треба нагадати бать­ кам, що Основним Законом на­ шої держави, а саме статтями 51, 52 Конституції України, передба­ чено: "Батьки зобов'язані утриму­

ліцією у справах

вати дітей до їх повноліття ... " На превеликий жаль, у нашому місті є сім'ї, які не приділяють на­ лежної уваги вихованню дітей та піклуванню про них. На обліку у

алкогольні напої, палять цигарки

ку у службі в справах неповнолі­ тніх. З цими дітьми наша служба спільно із соціально-психологіч­

службі в справах неповнолітніх перебуває 54 неблагонадійні сім'ї.

ною службою навчальних закла­ дів міста проводить індивідуаль­

денному контролі з боку спеціа­

ва постійно виявляють турботу щодо неповнолітніх. За сприяння !.З. Петренка наші підлітки відві­ дали обласне свято "Країна дитя­ чих мрій" у Білій Церкві, а 12 неповнолітніх безкоштовно відпо­ чили в липні - серпні цього року

льного та

правового захисту,

по­

передження бездоглядності є од­ ним із пріоритетних питань дер­ жавної політики щодо дитинства. У нашому місті проживає більше 22 тисяч юнаків і дівчат віком до 18-ти років. 125 дітей, котрі схи­ льні до правопорушень, перебу­ вають на профілактичному облі­

ну роботу, спрямовану на профі­ лактику

правопорушень

серед

них.

70%

дітей проживає у склад­

них

матеріальних та моральних

умовах. Це, як правило, діти із розлучених сімей або виховують­ ся самотніми мамами; сімей, які зловживають алкоголем, наркоти­

чними

.

ІАКИМИ Й ВИРОСІУІЬ і, що головне,

в обласному оборонно-спортивно­ му таборі "Січ".

Служба у справах неповноліт­ ніх здійснює координацію робо­ ти всіх німілів та служб викон­

поточного року було виявлено ще

18

дітей в.іком до 18-ти років.

Під постійною увагою виконко­ му міської ради перебувають діти­ сироти, діти-інваліди, ті, хто по­ збавлені батьківського пікл уван-

року 117 батьків попереджено за ст. 184 КУпАП за неналежне ви­ ховання своїх дітей. Нашою слу­ жбою порушуються клопотання

ня. Ці категорії підлітків безкош­

про

товно

навчальних

прав тих батьків, котрі не піклу­

закладах міста, оздоровлюються в санаторіях та на базах відпочин­ ку України. Дітям-сиротам, котрі

ються про своїх дітей. Лише про­

в

позбавлення

кому, що працюють з дітьми. На­ дання

цього

повноваження

дало

позитивні результати у нашій спі­ льній роботі. Окрім цього, у місті створено державну соціально­

батьківських

тягом цього року І З осіб позбав-

не вважають це

Приємно відзначити, що місь­ ка влада, особисто міський голо­

лістів нашої служби, працівників кримінальної міліції у справах не­ повнолітніх, соціальних педагогів та психологів навчальних закла­ дів міста, дільничних інспекторів. Лише протягом червня липня таких сімей, де виховується

-

за порушення.

Протягом семи місяців цього

речовинами.

харчуються

вого відпочинку підлітків. При­ кро, що під час таких рейдів ви­ являються діти, котрі вживають

Є сім'ї, які перебувають на що­

9

неповнолітніх

проводимо рейди у місцях масо­

·

психологічну службу. У її складі досвідчені соціальні педагоги, пси­ холоп-і навчальних закладів, спе­ ціалісти центру соціальних служб для молоді, нарколог. З різних

ЗО липня 1999 року літературна громадськість відзначнла бО­ річчя від дня народження Мнколн ХОЛОДНОГО -відомого поета­ шестндесятІjнка. М.Холодннй - знакова фігура в літературному житті 60-х. Иого ім'я стоїть поряд з іменамн Ліни Костеко, Івана Світличного, Івана Дзюби, Євгена Сверстюка та інших. У фунда­ менті незалежності є і його камінь. З нагоди ювілею вітання йому надіслав колишній голова СБУ, нині голова Ради Національної Безпеки Євген Марчук, зокрема, відзначивши його легендарний вірш "Привид". Читачам "Нового життя" пропоную два вірші із циклу "Читаючи Миколу Холодного".

Володимир ЗИКИЙ.

Щось пе спиться. Читаю Миколу.

Нам. обом. у житті пе везе. Черкопути б листа для приколу, Як до Мао колись Маркузе. Віп з вікпа у Острі, в Броварах я

-

Поzлядаєм. крізь піч па Стожари.

Мало схожі в пас з kим. біоzрафїі, Хоч обом. піддало життя жару.

Поважають, та і.з ювілеєм

-

все м.пожаться.

Мабуть, слід підzострити перо. І плекати падію

-

Врешті, випаде виzраш

-

зеро!

Заслужив. І йому я окремо Кипу "премію" -купить шттtи. З потойбіччя покличу Ярему І спаzи попрошу в сатапи.

татись до спеціалістів,

виділила щомісячну допомогу на навчання. За минулий рік таку

і їм буде надана кваліфікована консу ЛЬ'!'а­ ція, психологічна допомога. Робо­ та нашої служби і всіх причетних

грошову допомогу отримали діти­

ївській області, органами освіти,

організацій до цісї справи спря­

центральною районною лікарнею про неповнолітніх, котрі скоїли

мована

Втім., пе треба. Боz вірші освятить, Воріжепьки свої і чужі. - Звіспо, пам. з пим. до пих діло п'яте­

ги,

передбаченої законом, влада

сироти в сумі

20

тис. грн.

Для соціально незахищених ді­ тей у Броварах працЮє дитячий будинок змішаного типу "Люби­ сток". Дуже прикро, що за жи­ вих батьків діти змушені вихову­ ватись у дитячому будинку або

на

покращання

злочини, правопорушення чи пе­

ребувають у складних життєвих ситуаціях. Завдяки цьому механі­ зму лише за останній місяць ви­ явлено чотири неблагонадійні сі-

КОРИСНИЙ керівників служб охорони праці та го­ ловних бухгалтерів установ, підприємств, організацій усіх форм власності і видів діяльності відбувся минулого четверга. На ньому розглянуто порядок розсліду­ вання та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, здійснення со­ ціального страхування від нещасних ви­ падків на виробництві. Відкрив семінар перший заступник міського голови Л.А. Гринчук, котрий зазначив, що впродовж

станови­

ща дітей у нашому місті.

Софія КРУГ ЛЯК, головний спеціаліст служби у справах неповнолітніх міської ради.

СЕМІНАР

останніх років економічні негаразди по­ значилися не найкращим чином на стані справ з охороною здоров'я і життя лю­ дей. Сьогодні потерпання й загибельлю­ дей внаслідок нещасних випадків неви­ робничого характеру - проблема зага­ льнодержавна. Відчутна вона і в Брова­ рах. Протягом 2000 року в місті зареєс­ тровано 2224 випадки невиробничого травматизму, в тому числі 75 випадків смертельного травмування.

Підпапруживши вміппя своє.

Не усяк привітав. Лиш Марчук. На твої сиві скропі єлею Хлюпкув доктор "педрем.пих" паук.

все зможеться,

літніх, їхніх батьків, можна звер­

закладах, крім державної допомо­

отих привидів,

Скільки їм. ще подібпих

Нашою службою розроблено й доведено до відома механізм вза­ ємоінформування між криміналь­ ною міліцією у справах неповно­ літніх МБ ГУ МВС України в Ки­

навчальних

СПОМИН ПРО ПРИВИДА Ну, скажи: скільки їх, В <mостсовщькім>> ще просторі є? Мабуть, все-таки щось ти в пих вивідав,

проблем, що стосуються неповно­

у вищих

(М. Х()Л()ДНИЙ "Привид"; 1964 р.)

можливо, в містечку соппом.у Віп в цей час піспу юшку сьорба. А в уяві по рам'ю вікоппом.у Тарzапи повзуть, м.ов юрба.

/,

лено батьківських прав.

навчаються

***

"Де не поїдь, де не піди, Де не ступн у місті вільному, Він внрина, мов іа води: Знайомий привид у ЦІШільному"

Хай з-за вічпої зирять межі. Ось пе спиться. Читаю Миколу.

Давпо бачив. Гризота zризе.

Ех, зустріться б пе для протоколу. Хай хоч раз у житті повезе!

Про стан невиробничого травматизму в області ім. Києві, перспективні завдан­ ня з попередження травматизму висвіт­ лив перший заступник начальника Тери­ торіального управління Держнаглядохо­ ронпраці по Київській області і м. Києву В.М. Кузьмін. Роз'яснення щодо Порядку розсліду­ вання та обліку нещасних випадків неви­ робничого характеру, затвердженого По­ становою КМУ від 22.03.01 р. N!1 270, слу­ хачам семінару надав один із авторів провідний спеціаліст Державного науко-

Полюбив віп тебе, яко брата . І, можливо,

zomyc

свої

Мемуари, як в м.амипій хаті Ро.тивав з пею zpeчno чаї. Пом.орочив ти привидам zолови. Видать, був тоді той ще "пахал", Мо, пройдіться зі мпою по колу ви. Це ж для м.ене такий капітал.

А єьоzодні в болоті заснулім Хтось товче щось у ступі безсутнє І пе кличе вже в світле мипуле. З zам.анцем віп крокує в майбутнє.

Не страшні вже тобі оті привиди. Поступово зпикають під сопцем, Хоч бува іпшим. разом, що криво десь Заступає хтось Волі вікопце.

во-дослідного інституту охорони праці В.І.Левченко. Начальник Броварського вімілення Фонду соціального страхування від не­ щасних випадків на виробництві П.І. Спе­ сивцев дав роз'яснення учасникам се­ мінару щодо передачі особових справ потерпілих на виробництві до Фонду, про призначення страхових виплат потерпі­ лим на виробництві тощо. · Тетяна SІНОВСЬКА, головний спеціаліст з питань охорони праці міськвиконкому.


Ne6J (9262)

Б

15.08

АГАТА наша українська земля природн~ми ресурсами: чорнозе­ мами,

квІтучими

садами,

корис­

ними копалинами ... Щедра вона й на людські таланти. Про одного з сільсь­ ких умільців, якого Бог щедро обдару­ вав багатогранними здібностями, кмі­ тливІстю, зави­

дним

праце­

любством, я й

хочу розповіс­ ти.

Микола

Да­

видович Дяче­ нко

Не маючи спеціальної технічної осві­ ти, понад 12 років успішно працював завідуючим механічною майстернею Семиполківської птахофабрики. Впро­ ваджуван власні винаходи з механіза­ ції та автоматизації виробничих цехів птахофабрики, молочнотоварної фер­ ми, зернозбира­

-. уродже­

нець і житель

t~-~~~-~jJ

Семиполок. Велика Вітчизняна вшна рано забрала в нього рід­ них батько не повернувся з фрон­ ту, мати загинула від осколків німець­ кої бомби. Сімейне обійстя теж було зруйноване, тож 19-річному Миколі разом з молодою дружиною Марусею довелось і весілля справляти, і жити по чужих хатах. Згодом відбудували власний будинок,

разом

виростили

двох доньок.

Людина-універсал, Микола Давидо­ вич опанував багато спеціальностей. . Він - слюсар, токар, фрезерувальник, сантехнік, електрогазозварник, тракто­ рист, комбайнер і навіть столяр. У мо­ лоді роки залюбки ремонтував годин­ ники, радіоприймачі, патефони, різні музичні інструменти. Завойовував при­ хильність сільських дівчат та односе­ льців грою на гармошці, багатьох ви­ дах струнних інструментів.

в

рух

викликає певні труднощі

чоловічого і жіночого роду.

при узгодженні з іншими

Або

словами у роді

ниць: «песо, ере» -серед­

й

числі.

Справді, як правильно: сма­

нього

нку

сконетрую­

ван

зі списаних

мові,

деталей для власного використан­

невеликим

мотором

вних огріхів, є одна порада

-

середнього роду.

Зауважимо,

старе

пап'є­

реноме,

страшне

цу­

під впливом зовнішньої по­ дібності до форми множи­

вний

маестро,

ни

сучасний

відмінюваних

йома авеню, моя альма-ма­ стині іменників на позна­

лона

ОбеденнЬІй перерьш

І Д1єт?логи-натуропати на .пе-

фруктів нейтралізовувати багаІ то отрути в організмі. Навіть І морозиво, яке ми так любимо у спекотні дні, -

ІіІ 8

-~ скільки бе- 1 1

-

спростовувати

орден на груди- орден

освоиться

где-либо

до чого-небудь;

вої віри;

нибудь, что-либо

-

який

-

призвичаїтися (звикнути) оставить

в

покое

-

кого­

дати

спокій кому-небудь, чому­ небудь .

(УКРІНФОРМ).

· · ·"f"!~fJR~QК.·····TA. . . Yitt~BИ. . РЕЄСТРАLfІЇ

~MtFІn 1'7РІ~ВИ.ЩА, ІМЕНІ, по БА ТБКОВІ

ють сухи~ к?шель. Свіжі яблу- І ка незамІННІ при утрудненому

На це запитання відповідає Ю.М. Сміщук- начальник міського управління юстиції.

1

1

-

Реєстрація зміни прізвища, імені, по батькові громадян

України провадиться за їхньою заявою відцілом реєстраціІ ак­ тів громадянського стану з~ місцем постійного проживання заявника.

При задоволенні клопотання про зміну така зміна повинна

Ну і останнє. Тепер багато го- І

бути зареєстрована заявником у тримісячний термін. У разі

в овочах нітратів, які в органі- І

ну втрачає силу. Повторне клопотання про зміну може бути

змі переходять у шкідливі з' єд-

нання _ нітрити. Особливо це І стосується парниконих овочів. І

у погоні за вигодою (а скіль-

порушення цьоrо терміну без поважних причин дозвіл на змі­ розглянуте лише через рік.

При подачі заяви про зміну прізвища, імені, по батькові пред'являються документи:

свідоцтво про народження заявника; свідоцтво про одру­

ки, наприклад, коштують ран- І

ження (якщо заявник перебуває у шлюбі); свідоцтво про ро­ зірвання шлюбу (якщо шлюб розірвано); свідоцтва про наро­

все одно є), у грунт вносять не- І

дження неповнолітніх дітей; квитанція про сплату державного

1

ні помідори й огірки, розповідати не треба, але попит на них

всього по 2-3 штуки. Така справді чудодійна сила яблук пояс-

ймовірну кількість хімічних до- І б ив. Можна звичайно втіша- І

J: себе думк~ю ' що за' кордо- 1

що вони у яблуках особливо сприятливим чином поєднуються з іншими речовинами,

3· 4 рази вища, 1 ~.1 ж У н~с.

ном дозволена Н?рма добрив У

вень холестерину (аскорбінова

ж, справжн.ю корист.ь при.но- І

Ал~ куп):'Вати ІХ чи НІ -"ко-

І

1

І жири, молоко і холод!), але й воно якоюсь мірою легше засвоюється організмом, якщо є

кислота, фруктоза, магнезія). Спеціалісти також радять, наприклад, немолодим людям

сять лише ТІ овочІ, ЯКІ дозрІва- І ють на ~рядках У природних І умовах.

з'їдати на сніданок злегка про-

опровергать обвинения

Поясніть, будь ласка, який порядок зміни прізвища. М.Строй, м. Бровари.

жнии вирІшує сам. Звичаино

І єдиною стравою і поєднується

ти за результатами вимірю­

важали також печені яблука, І

що стародавНІ ЛJкарІ дуже по-

також здатними знижувати рі-

1

определить по результа­

там измерепий- визначи­

8

не дуже ко-

І ри сна їжа (ще б пак: цукор,

зверніться до

обретший веру

ко­

опасная игра- небезпе­

Галини Василівни; обращенньІй в новую веру - навернений до но­

біт;

печінці (єдиному органі, здатному виводити його з організ-

етом у них пектинів, але й тим,

образ ге­

мо наведені вище прикла-

ворять про підвищений вміст І

нюється не тільки високим вмі-

-

(що) знайшов віру; об-ьем работ- обсяг ро­

добова потреба у йоді буде повністю задоволена.

І рше мІсце ставлять властивІсть

членом

він член комісії

(є членом комісії);

-

мантикою слова. Порівняй­

С?.дна з найголовніших в~м~г Істи фрукти 1 ягоди не шзш-

І дшня в шлунку 1 перетворюється І:'а загниваючу масу.

-

на грудях;

на день 5-б яблучних зернят, то І

му). Досить з'їдати їх на день

является

бій; обратитесь к Галине Ва­

-

-

он продолжал говорить

він говорив далі;

звинувачення (факт);

гато йоду. Кажуть, якщо з'їсти

І у~вити собІ, як ~оно зазнає бра-

(подався) прямо до магази­

чна гра;

обжаловать приговор

сильевне

в

ну;

он

оскаржити вирок;

-

направилея прямо

миссии

обідня перерва;

облик героя

он

магазин- він папростунав

оборонний (наступальний)

льше всього, що на даний мо-

І залишити ябл.уко на десерт: не треба мат~ багатоІ уяви, щоб

свіжа

они зтого заслуживают­ вони заслуговують на це;

(факт)

сінні яблук міститься дуже ба-

Відомо, що яблука нормалі-

івасі,

RK nЕРЕКЛАСТИ 3 РОСІЙС6КОЇ?

сорт винограду має

-

они уважали друг друга

вань;

диханні і серцебитті. А у на- І

зують кількість холестерину в

ОКОЛО двух ТЬІСЯЧ- бли­ ЗЬКО (коло) двох тисяч;

оборонительное (насту­ пательное) еражение -

як

-

ОКИСЛЯЄМЬІЙ МеТаЛЛ

окислюваний метал;

славетне каберне». Кабер­

які, на їхню думку, добре ліку- І

це, ні за що не погодиться

надавати

роя;

жди можна визначити на смак,

короткни час. Тои, хго зразу-

(риба)

(риба) івасі».

роду.

І коративної прикраси з крупно

1 міє

іменник

свіжі івасі», тоді як норма­

-

-

допомогу населенню міста;

Отже, <<вистояне каберне,

овочами у

корисніші ті плоди, які щойно зірвані з плки або грядки.

нині

тивні словосполучення <<со­

спритний кенгуру і

оказЬІвать помощь насе­ лению города

го;

«івасі», адже частіше дово­

розрізняють жіночий і чо­

ще хвилин із п'ять;

жалюзі. Під сильним тис­

диться чути <<СОЛОНі івасі,

ловічий рід, наприклад: мо­

чи стільки ж води, реться молока, і підсолоджува- І ти усе медом. Це легке послаблююче. м.о~на відзначити,

І юються в кише'шику, затримуІ ючись у vшлун.ку лvиш~ на дуже

очіку­

ційне жалюзі і традиційні

перебуває

ченняістот(людей,тварин)

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

наприклад, яблук. Звичайно ж

-

ваний резуль-

вони поважали одне одно­

ком практики усної мови

тер, смачна кольрабі. У ча­

середнього

середнього

вається у множині: тради­

іменників

жіночого роду, як-от: зна­

-

іменник

роду «жалюзі» тепер вжи­

рок. Незначна кількість не­

дами. Кислі й солодкі фрукти не потрібно їсти одночасно, вони відрізняються між собою за.сумісністю. До кисли:с.ФрукТІв належать цитрусовІ 1 гра-

Ваш стан ~видко виправиться.

щодо

зе, прудконогий ему, шано­

ків, котра не пов'язана з се­

Справа в ТІМ, що фрукти засво-

не лише

какаду, спокійний шимпан­

варені в молоці яблука, додаю- І

І

тат

щодо числа. Так, очевидно,

Порівняйте: молодий

граматичних ознак іменни­

на ситии шлунок.

ожидае­

мьІй рез у ль­

рід.

Рід- одна з формально­

-

про

ваних слів має чоловічий

нові графіті.

І юколи

тільки

форми (типу «пальто - па­ льта в пальті»), але й

давні майя, тверді бігуді,

І ш.е. ніж за 20 хви~н до їжі і

-

рігається

ваються у множині: старо­

-

воспомина­

Помітно менше невідміню­

зі свіжими фруктами або яго-

1

лишь

встрече

те, моє хобі, ваше кредо.

ний каберне, стиглий кабе­

І мент дозріває...

о

ожидать

рне», поодинокі слова вжи­

І нна зводиться до такого: в ее-

одно

ние

тат;

чоловічий рід, тому <<зеле­

І зон весни і літа з'їсти якнайбі-

лися;

еще пять минут- чекати

не

нарізаних овочів на краю тарілки. Головна установка пови-

оста­

української мови спосте­

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

І

кости

ельдорадо, глибоке деколь­

вино

нати, приналежність інших зав-

лишь

лись- самі кістки лиши­

вання іншомовних слів до

ня. Так, слово <<каберне»

будь-яку зелень з

пе­

не сальто-мортале, омріяне

ка розрізняються значен­

І вигляді салатів або яскравої де-

-

одержать победу

намі, віртуоз-

з допомогою роду іменни­

додавати

взяти

ремогти, здобути перемогу;

ВІАМІНІОВАТИ?

Rl

маше, підупа­

ний колібрі і граціозна ко­

Світлу маленьких сонць радіють Бровари ... Фото Олексія МІЛЬКА.

-

верх

зустріч;

спритна кенгуру, граціоз­

•• ••

одержать гору;

мо і пишемо:

Незважаючи на свій поважний вік (а виповнилося йому вже 80), Микола Давидович і зараз надає посильну ква­ ліфіковану допомогу односельцям у ре­ монті побутової техніки, сільським ме­ ханізаторам, усім, хто має потребу в його мудрих, безкорисливих парадах.

що пристосу-

-

огнеупорнЬІй кирпич вагнетривка цегла;

спогад

селянина- господаря.

•• •••

такі слова запам'ятати.

-

перерЬІВ

каже-

Отже,

ле

голова ради ветеранів війни, праці та Збройних Сил с. Семиполки.

-

обьявлять

оголошувати перерву;

одни

ваних слів, в українській

внутрішнього згоряння, електромлин, що за потреби перетворюється на кру­ порушку. А ще майстер виготовив цир­ кулярну електропилу, створив міні-ва­ нтажівку на зразок відомого "Мура­ вья", але власної конструкції. Одним словом, забезпечив своє господарство всім необхідним, що полегшує працю

Микола МЕНЖЕГА,

слові <<ескудо»

більшість таких невідміню­

хіпі,

І готовленої страви

чо­

Отже, щоб уникнути мо­

сі, знайомий хіпі і знайома

вання з точки зору раціональності. Бажано до кожної при-

-

ловічий рід,

лібрі. В окремих випадках

І

«екю»

модне бра чи модний бра. Усі названі іменники, як і

лодий мансі і молода ман­

QJIІ[МШQjt•]:tJ• 8 8 8 8 8 І СПЕЦІАЛІСТИ вважають, що 1 найкраще підходити до харчу-

роду, а

та інших сільськогосподар­ ських механізмів. Уже на заслу­ женому відпочи­

назви грошових оди­

ловічого

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •

«колібрі»

допускається середній і чо­

ня малогабаритну сіножатку, щО:при­ водиться

тільки чо­

ловічого роду і

чо, моє кепі чи моя кепі,

них

.

ди: «какаду»-

чне харчо чи смачний хар­

льних, сортуваль­

Ф•.•• с_ln,ІІіИІ•••·· ·· ·

ЖИВАННЯ невідмі­ В нюваних іменників

(УКРІНФОРМ). І

~--·······························#

мита в сумі

5

грн.

коп.; паспорт заявника.

Особа, котра тільки-но досягла 16-річного віку, пред'являє свідоцтво про народження та довідку з місця проживання. Після реєстрації зміни прізвища, імені, по батькові паспорт

заявника підлягає обмінові протягом одного місяця. Зміна прізвища, імені, по батькові не дозволяється, якщо:

- заявник перебуває під слідством, судом або має суди­ мість та у випадках, коли є заперечення з боку органів внутрі­ шніх справ.

Якщо прізвище змінив один з батьків, питання про зміну прізвища дітей, котрі не досягли 16-річного віку, вирішується за згодою батьків, а якщо згода відсутня піклування.

-

органом опіки та


Ng6І

15.08

(9262) письменfІиків України

о ?..~~~~s

І ВІТЕРЕЦЬ

1~r '~~

~~ ~~ ~J

~

ї

_ .·

~

("11

,/

~

/// ·

: І.

:7/.

_ ,;--;; . ' ... :/ /

~ ~ ·.N~/~.4/ ... . __

S

,.

''-

/

Бджілок з квітів ке згакяй,

Хай беруть пектар з медукок, Щоб був дітям мед в дарукок, Не зривай пелюсток кіжких-

·

'}

~

:~ ::::::р:~;е~::~, мову:!.,. ку-ку.

1.."'

н.ехай бJ!дуть ~ивоцвіткі!

.,

в~тер, в~тер, в~терець, Ти притихкув? Молодець!

j~ J""'-

S

~

Скік горобчик: ці-ві-ві! Поспішають діти в школу, Який гаркий світ довкола!

l

"Добрий ракок: ці-ві-ві"!

ї Вітерець майкув з підгірка

s

Шле привіт їм щирий світ

'

До горобчика, як друг. И полеті~и враз ка :r-уг,

І.

.:."t S

Ласка · ' тt І к асол.і, рутt-М я

р пе кіжке. Усе ми •• '

Щоб учитись ка п'ятірки...

~ Звідтіля лиш чуть: ці-ві!

д чок мама виишл.а у са 0 віл.ько біл.я хати Як привцям і пижмі, .

1..

Там прис~ли у трав~,

1 ~~~~~~~~

S

_.....- _ ---"""·--

. На кота с~ар ходи тихіше, "Ти, мурюте, розбуди ил.ась миша.

кі

s:.----_,-"'. . . . ки

Я

лбо звідси геть іди! і

~

ваш яб є cyct ' 'l" а обида.

и кравсь

:Є:ре що меткі вокиь;-

В меке ще воки д:брі-тепл.і!"

f

"Я ж б~ чемІ_{-ии мимо, Не проиду ntкол.и

Іди л.іпше звt си, ~-----

теб~ ni в чі!"' виJІ:и: . Хай поспл.ять ~ завжди з пими, Я теnер тоб.tдnе вgр~й!"

-~

.S'

r-;_

Всіх курчат зібрать ке сила.

---------~---······ При стадіоні "Спартак" проводиться набір дітей ві-

І

ком

І

ванням їх у ДЮСШ. Відбір проводиться по вівторках о

1 1

16

На мою думку, не потрібно агітувати за заняття фут-

Т.а Ще·••U " - ."б!/ бJtu"х na:p!J.

-;r/Цо Це ... ':Я 11l.a11l.o"' ь - 1te "р , гА ..вz"аю -..асо;п ох '

і КаС:Сс11lрич"а ::ь "овбас~

.r't е На них: ":: lfa""a . ,..._".~~ вбасяnzа"

........ _...__

1 1

І

балом, особливо дітей, й особливо у наш час, коли

І

фізичний стан дітей далекий від бажаного. А вплив ву-

І

І

.

~

.

LJ'" "t

...!'

- --..-......-..д;

........~

і

~

Наче горошики,

На курчат, ка квочку,

\

~:::і~".fиі:~рп~~'::~~у Півекь-забіяка,

!.

На мою сорочку, Мочать аж до тіла, Та я взявся сміло В хлівець загакяти

Втік і котик Вася,

r~.:..:.;;_:::;...,J-"L-)1

стерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів госnо­ дарського уnравління та контролю, зареєстрованих в Міністерстві юс­ тиці! України, рішень Конституційного Суду України, нормативних актів Національного банку України, міжнародних угод, що набули чинності для України), nрийняті за час незалежності України, nід назвою «Зі­ брання законодавства України•. Орієнтовний обсяг видання - ЗО томів, які nланується видати nро­ тягом трьох років. Станом на липень 2001 року вже видано сім томів видання. Воно підготовлене у спеціальних папках з умонтованими в них замками на роз'ємних аркушах, які можна буде змінювати. Зібран­ ня розповсюджується тільки передплатою. Реквізити: Р/р N!!26005010697 в КИівській філііЗУКБ в місті Києві, МФО 321897, код ЄДРПОУ 30212820. Вартість одного примірни­ ка тому- 98 грн. З питань передплати багатотомного систематизованого видання ссЗі­ брання законодавства України» звертатися до Київського обласного управління юстиці! (тел. 417-21-69) або до районного управління юс­ тиці! (тел. 6-55-64, 4-03-43).

10-15 років у секції з футболу з наступним за раху- І

годині на стадіоні.

"t S J;

И перші ось краплики,

Міністерство юстиції України nродовжує виnуск офіційного багато­ томного систематизованого зібрання всіх діючих в Україні норматив­ но-nравових актів (законів України, кодексів України, nостанов Верхо­ вної Ради України, указів і розnоряджень Президента України, що ма­ ють нормативно-nравовий характер, нормативно-nравових актів міні­

і ФП&ОП- ЦЕ 3ДОРОВО! і І

1,S

l

~пала блискавка в діброву

«ЗІБРАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАіНИ>>

І

І

......._._..~........

J1

-~----

s

Гримпув грім, а nотім зкову,

f:tco:_я::~nz::~:aaapy

-~-

І

1

ку-ку.

Раnтом звихривсь буйко вітер, Став вгикать дерева, квіти, Вишкі в кашо му садочку, Розполохав курчат, квочку, На подвір'ї: квок і цікь! Суке хмара чорку тікь. Розпустила квочка крила,

.,..J t....., "..; ~ ~f"""' ~~ ~f"""' ~

'?. І CJJtiЄlnь"в~ nuщa:/; в обох, -~

s

І.

зкову:

s1.Приві3

r'?-

Що це в те е за вже я "Не раз бачил.до мишикят,

М шекят к

.

1.. 1\оввлснт

-~

-

· д то ~з ~их ве е яку ...

}* . . . . . . . . ~. . . . ~

____.,."--- - - - '"':L"":"

к вітаюсь

хто може,\ Розпізкати птахів тих. Розберіться в їхкій мові,

l s Ц~кь, скре-ке, ду-ду, "t

s~

притих ... Поможіть йому,

~ Почикаимо слухать

LS "1.

--s Та ще

~

-------.,~--:._

~:л.до:::асіі ::ими ~д:юсь,

~

Здогадайсь? І вмить

Х

~ 0 \х ряско, ряско!. ксадочок мама вииш!';а, ~ й світ прекраскии.

"L "'S S 'l.

*t

1.

'

,

Боря

у рожі,

-

півають уже виш

Зупикивсь під клепом І задумавсь, що казать! Я кий птах і як говорить! Спробуй його угадать Гек якийсь - ці-ві! -

.,.."1, s....-~...~........ ~~....~........1.

--~~ ..l_ 1.~~ '1.. ._.$ СНИЙ' $ $' ЯКИЙ СВІТ ПРЕКРА. . S,."

ДОБРИЙ РАНОК По стежикці, по траві

1t~

rПо зелекім моріжку,

S

"') Світ хай f?уде дивови~ким. ~S Медокасю ж у кас кв~ти! ~

•j :~~~::~іброву

S j.,. "t

Не б~жи так стр~мко в гаи,

1._

. ''-'·:·.. _,!".~ _.•. ~.,............ '-. .. ~.,,\~-,.~~ ...

1

..

S

tY~Y~s

\

't Вітер, вітер, вітерець, '1. Ти к~ будь же пу~тукець! •

1

лиці, а дитяча недоглядність!

І Найближчі плани футбольних команд, що будуть І 11 сформовані,- це товариські матчі, першість Броварів 11 серед шкіл упродовж двох місяців з наступним ство-

<r-

ДАЧНА ПРИВАТИЗОВА­

НА ДІЛЯНКА б, 7

СОТКИ.

Ніжинський напрямок елек­

трички, станція "Заворичі", ЗО хв. ходьби. "Вре­

20 -

мянка", свердловина, підве­ дена лінія електропостачан­ ня, плодові дерева, сморо­

дина, малина. Недалеко ліс.

І ренням напівпрофесіональної команди.

І

І за участю команд з інших областей України.

І

І

Плани роботи є, і вони реальні, але нам потрібна не-

І

праціМ

І

велика допомога небайдужих людей до футболу. Спо-

І

не Броварським відділом соціального за­

1 1 1

діваюсь, що з цієї роботи

ним серед населення. Недарма говорять: футбол- ко-

1 1 1

І

роль спорту, і в цьому є рація.

І

МЕТЕЙ» Броварський хлібозавод про­ водить виставку-дегустацію хлібо­

І

У жовтні в місті пройде дитячий футбольний турнір І

щось таки вийде. Головне,

що діти будуть займатись спортом, найбільш улюбле-

І

Валерій ОВЧИННІКОВ,

І

І

працівник стадіону.

1

Тел.: ~

17 серпня 2001

року з 11.00до

Загублене посвідчення ветерана

N2509164

від 25.07.97р., вида­

безпечення на ім'я Джери Ольги Костян­

17.00

у міському культурному центрі «ПРО­

булочних, кондитерських та мака-

•••••••••••••••••••••••

5-36-05.

онних ви обів.

тинівни, вважати недійсним. ~

Втрачений диплом про закінчення

СПТУ-15

м.Києва

N2581844

від

28.06.88р., виданий на ім1я Григоренка

Григорія Миколайовича, вважати недіс­ ним.

~

Втрачене посвідчення ВК N2000322,

видане МВС ВВ на ім'я давиденка Ва­

Заnрошуємо віДвіда1]1 вис,-авку. вільний.

лерія Михайловича, вважати недісним.

~

Загублений кутовий uпамп комуна­

льного підприємства •Сервіс•, ідентифі; каційний код З 1129393, вважати недійс­ ним.

Броварськuх

мІськоі

ma

рu.~Ооююі&~жшnю'ї~~~~u~ СПІВЗАСНОВНИКИ· колекmuв

ААРЕСА:

'ir

07400,

Кuівська обА., м. Броварu, буАьв. НезаАежносmІ,

Ре.а.актор: 4-03-76. Засmуnнuк ре.а.акmора: 4-21-34. ВіААілu:

сільського госnоАарсmва

реАакuії газеmu, Броварські

і

міська і раuонна

бухгалтерія; npuuoм оголошень

paAU, раuонна

АержаАмінісmраuія.

Свідоцтво про державну

реєстрацію Кі

N 259

від 10. 12. 1997р. інАекс 61285

2.

соuіальнuх

numaнь,

лuсmів

і

4-02-92; nромuсловосmі

масової poбomu

4-04-81;

4-23-26.

+ РедакцІя не завжди пооІляє позицію авторІв. + За точність вwсладєних фахтів вІдповідає автор. + Листування з чи~ча.ми - на сторінках zазєти.

+

За зміст реклами вІдповІдальнІсть несе рекламооавець.

f!.рук

Обсяг

oфcemнuu.

1 Арукованuu аркуш.

ВіААруковано "БРОВАРСЬКА

в

уnравління у сnравах

ma

ЗАТ

АРУКАРНЯ"

npecu

інформації Кuївської

обмержаАМінісmраuії.

Зам.

ЗО22 м.

#61 2001  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you