Page 1

СУБОТА

5 серпня

2000 р. Ng 61 (9160)

Виходить з 17 1937

квітня року

Ціна договірна

Газета

Броварських

міської та

У системі нинішньої Укрзалізниці не багато є таких невеликих

залізничних станцій, працівники яких відчувають свою причетність до далекої історії. Фразу до "далекої історії" вжито в даному випадку аж ніяк не випадково, адже саме через станцію Бобрик, чия назва пов'язана із назвою сусіднього села, 17 грудня 1868 року прогуркотів перший поїзд від Броварів до Курська. Відтоді ось уже понад 1З десятиліть ця затишна станція, навколо якої колись поселилися перші жителі з довколишніх Рудні, Бобрнка, Гоголева, Кулажинець, евітильного - Закревс~.>кі, Власьєви, Жу­ кови, Бобки, Касяни, Мовчани, Компанці, зустрічає і проводжає, приймає й відправляє вагони, електропоїзди ... Тобто, живе чітким і розміреним ритмом. Напередодні професійного свята, Дня за­ лізничника, свята людей, котрі удень і вночі, за будь-якої пог-оди і пори року виконують свій обов'язок, - наш кореспондент зу­ стрівся з начальником станції Бобрик Н.О. СЛОБОДСЬКОЮ. nо­ чала вона працювати з 1973 року черговою по станції, а потім майже 15 років очолює цей невеликий дружний колектив. Про його будні, здобутки і проблеми і буде наша розмова.

СПІЛКУЮЧИСЬ із ве­

районної

рад, районної державної адміністрації

через станцію, не

ну інфраструктуру. Назву

минулий місяць,

станції було прийнято 61 ва­ гон при завданні 25, і відван­

мог.11н не помітити, що вона ста.11а охайнішою, впорR,4КО­

ня з містами

один промовистий факт, який із плином часу може сприйматися зовсім інакше,

тажено

. колишнього

ніж було це тоді. За заслуги

ванішою. ОсобАнво вЦ чутні зміни ста.11нсь тут торік,

го

сполучен­

Радянського

Союзу, Рож­ нівське тор­ фопідприєм­ ство влашту­ вало тут тор­

колективу в спорудженні електромагістралі Москва -

Київ - Прага на станції було встановлено пам'ятник В.І. Леніну. Погодьтеся, що наприкінці 60-х це багато що

15

коли на

хоАнть

вигідність траншортно­

вагонів при зав­

данні 10. Тісні зв'язки у нас склалися з керівництвом Го­

коАн буАо бАагоустроєно

ловного матеріального скла­

пАощу переА вокзаАом, про­

ду Південно-Західної заліз­ ниці, агропереробного ком­ бінату, ВАТ "ППЗ "Рудня".

веАЄНО його ремонт.

Справді, керівництво Укр­

За цифрами, що Ви на­

залізниці виділило торік значні кошти для благоуст­

зваАн, стоять АЮАН. Це саме заВАЯКИ їм станцін Бобрнк

рою нашої станції. І не тільки нашої. Значний обсяг буді­

нормаАьно функціонує, ви­ конує всі завАаннн, постав­ Аєні керівництвом УкрзаАі­ зннці. Нинішній коАектнв

вельних та ремонтних робіт

-

фосклад, Київський і

значило

Бориспільсь­

мію, що про історію очоАю­

кий тре1=ти радгоспів -

ваної Вами станціі; пам'ятні Аатн, сАавні віхи, знаменні

зерносклади.

ПОАії можна говорити АОВ­

Словом, за­ лізничники обробляли

го. А чим живе коАектнв сьо­

найрізно­

ТН із нинішніми заАізннчнн­

залізничного транспорту,

манітніші вантажі, необхідні для нор­

ним завданням для нас було й залишається забезпечення безперебійного і безаварій­

камн тісні зв'нзкн?

кращого обслуговування па­

У перемень нашого

сажирів. С>сь і нещодавно в

мального функціонування

ного руху транспорту, ство­

професійного свята слова

цьому плані зроблено ваго­

-

...

Ніно 0Аексіївно! Розу­

ГОАНі?

-

Першочерговим і основ­

вихований на траАнцінх своїх попереАннків. Хто із НИХ ПРОАОВЖУЄ ПЇ,4Трнмува­

виконано також на інших за­ лізничних станціях та плат­ формах

Ніжинської дис­

танції колії. По всьому відчу­ вається: взято курс на підви­

щення ефективності роботи

теранами-залізничниками і

ція в основному забезпечу­ вала безпечний рух поїздів,

своїми нинішніми колегами,

то дещо пізніше вона пере­

народногосподарського ком­

рення всіх зручностей для

вдячності за багаторічну пра­

мий крок: із

я щоразу відкриваю для себе

творилася на справді життє­

плексу.

наших клієнтів і пасажирів.

цю хотіла б висловити на­

усе нові й нові пласти в

во важливий транспортний вузол не лише Броварсько­ го, але й сусідніх районів

Ко:~; ж розпочалася війна,

Звісно, що кілька років то;,;:,;

шим ветеранам,

віком від 5 до 16 років ма­ ють право на безплатний

через Бобрик ішли ешелони на фронт з людьми і озбро­

в зв'язку зі зменшенням об­ сягів виробництва продукції

один десяток років життя

Київської та Чернігівської областей. Які тільки вантажі не проходили через Бобрик!

єнням, відправляли ся вдале­

народногосподарського ком­

плексу потік вантажопереве­

тувався наступ на Київ, ро­

є як об'єктивні, так і суб'єк­

дей, хто своє життя присвя­ тив роботі на цьому виді

Горілка для підприємства "Центроспирт" і сіно із "За­ готсіна", овочі й картопля для Сибіру та Півночі й молочна продукція для Києва, зерно

ниці. Це - стрілочник Д.А. Гузій, станційний працівник С>.М. Руденко, квиткові каси­ ри М.С>. С>нопрієнко, Р.С>. Не­

все, аби клієнтам і пасажи­

кий тил натеріальні чінності. У вересні ж 1943-го, коли го­

транспорту, бо вони залиши­

ли по собі справді незабутні діла.

Судіть самі, якщо в перші роки після заснування стан-

-

історії нашої станції. Та чи не найбільшим одкровенням стали для мене сторінки істо­ ричної розвідки, підготовле-

~ої колишнім учителем "історії місцевої школи ПЛ. Кудіним. Мимоволі прони­ каєшся повагою до тих лю­

зень помітно "помілів". Тому

-

присвятили роботі на заліз­

серпня діти

проїзд на залізничному транспорті. Тобто робиться рам було створено :-.1аксимум

зручностей. ... Гуркочуть, мчать у даль

боту зруйнованої фашистами

тивні причини. Але радує те,

ділька, Р.Д.Гузій, В.С>. Нечи­

станції було віДновлено. І в

що за останні місяці ванта­

поренко. Саме їхній досвід

наступні роки мої колишні

допомагає сьогодні молодим

колеги залишалися на своє­

жообіг постійно зростає. Так, упродовж січня - червня ми

вантажні і швидкі поїзди. До Києва й Чернігова снують роботяги-електрички. І всі

нашим працівникам С>.С. Ба­

вони прямують через стан­

з господарств району й буд­

му посту, відбудовували, ре­

відправили

жан, В.В. Ненько та й взагалі

цію Бобрик, колектив якої

матеріали для дорвімілів не

конструювали залізничне

продукції загальною кіль­

усім нам.

робить усе, аби постійно го­

тільки Броварського, а й Ко­

господарство, удосконалюва­

зелецького та С>стерського районів. Враховуючи

ли його, створювали необ­

кістю майже 2,6 тисячі тонн і прийняли 119 вагонів. По­

та навкоАншніх сіА, а також

хідну виробничу й соціаль-

казовим у цьому плані був

пасажири поїзАіВ, що про-

За оnеративними даними

14039

55

вагонів різної

-

ЖнтеАі Шевченкового

тонн зерна.

Як видно, жнива на Бро­

культур у сільсько­

сільгосnакадемію, - nродовжує Тетяна Миколаївна, -вnевнена, хороший з ньо­ го інженер вийде. Майже слідом за комбайном ·вів свій трактор в агрегаті з nрес-nідбирачем ме­ ханізатор Анатолій Володимирович Тим­

6667 гектарів, обмо­ лочено - 6468 гектарів. На

nлощ до сівби озимих куль­

госnодарському ви­

ченко.

тур. Під урожай настуnного

кожному гектарі одержано в

року вже nідготовлено

робничому коонера­ тиві імені Щорса. Навіть несnриятливі nогодні умови не заважають тут жнивувати. Недаремно

-

Здається, як ніко­

дисnетчерської служби уn­

варщині

равління агроnромислового

ранні врожаю ранніх зерно­

комnлексу, на З серnня ц.р.

вих культур nрацює

у госnодарствах району ско­

байнів. Одночасно йде скир­

ранніх

шено зернові культури на

тування соломи, nідготовка

nлощі

no 21,7 центне-

в зеніті. На зби­

ли раніше, швидко і якісно проходить збирання врожаю

55 ком­

1300

гектарів nлощ.

зернових

кажуть: удача nриходить до того, хто шу­

rAPIIIA ПОРА НЕ ІІИWЕ У ХІІІІОРОІІВ

кає і не боїться ризику. Такою є голова СВК імені Щорса Тетяна Миколаївна Ру­

денко. Ця жінка не nобоялася очолити нове nриватно-орендне агроформуван­

-Усю о:олому,

;:•· f.ачите,

-тюкуємо, і

водій КаМАЗу Василь Олександрович Зу­

бак звозить їІ на кормовий двір ферми, -nродовжує розnовідь Т.М. Руденко. По тонні їІ дамо безоnлатно усім хлібо­ робам. Вистачить і для годівлі громад­ ської худоби. На іншому полі працював екіnаж В.О. Панченка з М.В. Ткалічем. Вони підбирали валки ярого ячменю. Ланка

Збиральна камnанія - очіку­ вана й відnовідальна nopa не

вали свою майстерність на

тільки в nрацівників сільгосn­

токах госnодарств, а то й

ня. Люди їй довіряють, а це- головне. І ось уже nерший урок їІ керівної діяль­

nідnриємств, але й у людей

nросто на жнивному nолі в

ності на виду. Госnодарство одним із

скирту соломи.

творчої натури, хто знаходить

Як виявилося, у госnодарстві лише два старі зернозбиральні комбайни СК-5 "Нива". Зрозуміло, 'Ім не nід силу вчас­

культури. Вони демонстру­

хвилини короткої перерви.

nерших у районі завершує збирання вро­

для себе й готовий дарувати іншим радість від щирої украї­ нської nісні, іскрометного танцю. Для учасників художньої

Нам, аматорам сцени, nри­ ємно усвідомлювати, що ке­ рівники новоутворених

жаю ранніх зернових культур, які було

самодіяльності нашого nристо­ личного регіону своєрідні "жни­ " розnочалися із районного

міють значимість таких мит­

свята зажинок у Рудні, на яко­ му nанувала щира й невимуше­

на атмосфера, звучали наnутні слова й nобажання трударям, котрі виростили добрий уро­ жай. Вогник натхненної nраці у душах хліборобів заnалив тоді вистуn колективу "Калинонька"

Великодимерського будинку культури на чолі з Л.О. Настич. Пісенну атмосферу, розnоча­ ту на зажинках, nродовжили ви­

стуnи учасників концертної бригади районного будинку

сільгосnnідnриємств розу­

тєвостей сnілкування з са­ модіяльним мистецтвом. Тому й висловлюємо за це щиру вдячність керівникам цих nідnриємств Г.М. Тов­

стенку з ВеликоїДимеркита В.М. Багнюку з с.Зорі. Сnа­

сибі їм за це! Поnереду ж нові зустрічі митців із хлібо­ робами на жнивах Бровар­ щини.

Ірина ЛИТВИН,

ріло перед ним зелене світло.

Володимир НЕБРАТ.

НА JАВЕРWАЯЬНОМУ ЕТАПІ

ра збіжжя. Всього намоло­ чено

середньому

котрі не

1

вирощено на nлощі

586 гектарів, у тому - 300 гектарів.

скиртувальників завершувала другу

А розширимо зерновий клин вдвічі. Мож­

рахунки. А якщо цим nрактиком є вче­

ливості для цього є. Дуже вже творчою за своєю супю є

наука, що зветься об'ємним словом

-

агрономія. Нерідко буває й так, що nрак­ тика виnереджає мудрі теоретичні роз­ ний-агроном із 37-річним стажем, кот­ рий майже два десятки років керує аг­

рономічною службою госnодарства, то не дивно, чому в нього добре родять зер­ нові, кормові, овочеві і картоnля. Усе зерно- і насіннєве, і фуражне за­ сиnано в комору. Очікують мати його nонад тисячу сто тон.

Одночасно ведуться nідготовчі робо­ ти до сівби озимих куль тур. Зокрема, ме­

ханізатори орють грунт nереважно на nлощах з-nід багаторічних трав. Це- чу­

довий nоnередник для зернових. Заво­ зяться мінеральні добрива, засоби за­ хисту рослин, очищається посівний ма­

... Ми стоїмо на nолі, рясно одягнено­ му в золоті стебла вівса. До нас набли­

но зібрати врожай ранніх зернових куль­ тур. Та ще коли літо щедро наnуває зем­ лю дощами. Тому, не гаючи часу, голо­

жається старенький, але вnевнений у

ва nравління Т.М. Руденко уклала договір

жаї і набагато більше зерна. Адже ту­

числі озимої пшениці

теріал. Словом, усе робиться для того, щоб у настуnному році ЗІбрати вищі вро­

із комерційною структурою, і в госnодар­

тешні землі, якщо їх добре доглянути,

можуть видавати в середньому

дала

свідченого хлібороба Миколи Зотовича Пастуха. Разом з батьком nолагодили

ство nрибув жнивувати nотужний "До­ мінатор". Так, за лічені дні він зібрав уро­ жай озимої пшениці. Вистачило роботи і для своїх людей. Головне, щоб усе збіжжя було своєчасно зібрано. А головний агроном В.І. Кравченко, котрий nризначений начальником зби­

комбайн, який уже три роки тому сnи­ сали, і стояв він у заростях бур'янів. те­

ральна-трансnортного загону на жнивах-

ті, з ким довелося менІ зу:-rрітися. Го­

2000,

nер ця машина надійно nрацює навіть

на кожному гектарі озимої пшениці

без значних nоломок. Кивнувши головою і не зупинившись ні на мить, Олександр Пастух вnевнено nовів комбайн уздовж загінки.

сортів "мірич" одержали в середньому

собі зернозбиральний комбайн СК-5 "Нива". З кабіни nосміхається юне об­ личчя.

-

Погляньте, -з задоволенням каже

Тетяна Миколаївна,- це- наш молодий

механізатор Олександр Пастух. Син до­

-

Хочу наnравити його на навчання в

вже робить nерші nідрахунки. Так,

39 це;пнерів, "'•'"'!' лебен"- 29, ської-95" - 26 центнерів зерна. ііО

"nолі­

-Саме цими сортами будемо засіва­ ти ниву, - говорить В.І. Кравченко. -

no 40

центнерів збіжжя на кожному гектарі. Голова правління ще довго розnові­

npo своїх трудівників. Для

кожного

з них вона знаходила тепле слово. Та­

кож доброзичливо відгукуються npo сво­ го мудрого керівника Т.М. Руд~нко і всі ловне, що люди довіряють Тетяні Мико­ лаївні і вnевнені, що вона не підведе.

Земля -то наша годувальниця. Доб­ ре, коли на ній трудиться думаючий і вnевнений у собі госnодар.


• ПОНЕДШОК

7

серпня

Профілаости оса

Анонс УТН- •дЕНЬ• Поrода Нова колеосцjА д/с •Останній де_.. Паnа Іоан Паеnо І

14.55 15.00 15.15 15.20 15.40

16.00 М/с •Подорож у маАбутмі• 16.30 •Обрані часом•. Гпущенко. •ДОJІА художника•

17.00 Т/с .ДОтик -rall8• 17.55 Закон і 38кон 18.00 УТН- •ВечіР• 18.15 Поrода 18.20 Саме ТоА 18.50 Хіт·2000 19.00 Нова KOnetЩiA 19.40 що а упаковці? 19.50 Футбоn аІд •УТН• 20.20 ТеnевізіАна сnужба •Миnосердя•

20.40 Вечірня казка 21.00 УТН- ПаНОРІJМа 21 .40 ПитаннА днА 21 .45 Саіт сnорту 21.55 Поrода 22.00 •Акцент• В. ЛаnІкури 22.10 ФІЛЬМ·ВИСТ888 •Закон•

19.ЗО ТСН

19.50 Просnорт-новини 20.00 Т/с •ВуІІмцІ роабмт- nlx· тарІа-2•

21.00 Х/Ф •Поеарненмt~ л-нм

...

7.00. Містечко 7.30 ТеnевізіАна

патруnьна сnужба .Ситуація• Т/с •Заr8дІ<О- nедІ•

8.ЗО Х/Ф """ааnанrи ма днІ• 10.00 Теnеаноо<с 10.05 Що а уnаковці? 10.10 Хіт-20.0 10.15 Х/ф •ГрІх•. 1 серІ8

ба •СитувцІА•

22.45 Т/с оWаМДІСа - - - r • • 23.35 тсн 23.55 Х/Ф •Краса•

УТ-3

6.00 Анонс 6.05 Доброrо ранку, УКРІJЇНО! 6.50 Анонс 9.00 Футбоn вІд •УТН• 9.30 Що в уnаковцІ? 9.40 Бути жінк010 10.10 Нова коnакція 10.40 М/Ф 11.00 УТН - •Ранок• 11.15 noroдa 1 1 .20 Приrорща 12.20 Haw rість •ддТ• 13.20 Поrода 13.25 Закон є закон 13.30 Анонс 14.55 Анонс 15.00 УТН - •ден ... 15.15 Поrодв 15.20 Нова коnакція 15.40 д/с •ОстанніА ден .... Хо

23.30 Хіт·200Q: · 23.45 Поrода · 28:60 ·Аномо 23.55 Сім нот 1 .ОО ПрофіnактиІ<а

·Ситуацій• Т/с •Заr~ nадІ• Х/ф ооІ'ІІтак . . .Ітас у д/8"

•'•n.-

13.50 Що в уnuовці? 13.55 Хіт·2000 14.00 Перерва 16.00 Старі й ноеі •Маски• на ка· Наді •1 + 1• 18.25 Т/С оЗакон І nорадоІС• 17.15 Т/с •Крок аа кроком• 17.45 Т/с •Ксена• 18.35 Т/с •РаАон Menpoa:a• 19.30 тсн 19.50 Просnорт-НОІІW<И 20.00 Т/С •ВуІІМцІ ~ ІІІх• тарІ8·2• 21.00 Х/Ф •Пох_. тасм-цІ• 22.35 ТелевізіАна патруnьна служ·

УТ-1

1З.15 Поrода 13.20 ЗаО<ОН є 381Сон 13.25 Анонс 14.55 Анонс 15.00 УТН - •день• 15.15 Поrода 15.20 Аси наба

15.40 д/с •Ост-ій день•. Томас Лоуренс

16.00 МІс •Подорож у майбутне•

18.ЗО Крок до зІрок

17.00 't/c .ДОтик aнrana• 17.55 Закон є змон 18.00 УТН- •ВечІР• 18.15 Поrода 18.20 Саме Той 18.45 Хіт·2000 18.50 Що • уnВІ<ОВцІ? 18.55 Футбол. ЛІrа чемnіонів.

Матч квапІфікацІАноrо раунду •Ди·

нвмо• (Киів) - •Црвена Зір­ ІС8• (6enrpaд, Юrославія) 20.50 Укрсnортлото 20.55Аномс 21.00 УТН- Панарема 21.40 ПитаннА дня 21.45 Світ сnорту 21.55 Поrода 22.00 •Акцент• В. Лаnікури 22.10 Гранд-концерт •Золоті ronocи УІсреТ-·. Ч.2·

23.25 Футбол. ЛІrа ч-nіонів.

КавnіфікацІАниИ раунд. 2·А

0.10 0.15

тайм ХІт·2000 Поrода

ба

ІІІІС. Х/Ф •ЗакоханмА nсихІ­ атр•

УТ-3 7.00 Новини 7.05 Інтерсnорт 7.10 Поrода 7·. 115 Т/с •ТІнь та 8,00 Новини 8.05 Інтерсnорт 8'.10 т;с .дрnІс• 8.35 M-drlve 8.50 Родина від А

0.20 0.25

ІJІТІ:.

•.-no• саІтnо-

до Я

НОВИttИ Поrода

УТ·2

ба

14.50 д/Ф •Шарrород• 15.10 Інтер'єр 15.40 Нв своїй земnІ 16.10 Оnлески, опnески ... 18.40 Т/с •Л-на мора• 17.30 За київськ- часом 18.00 Новмни 18.10 Tfc •Ваемnомсwта • • - · 18.00 Т/С •ЗU О'ІІкуаан-•. 4

•НІчнІ nрмбуІІьцІ•

22.48 Т/с · • - - - · 2З.25 ПодробицІ. ПІдсумки днА 23.35 Х/Ф •Син А СІат........ 1.00 Поrода ...А8ІС • ....,. тt''I'A8A'IJ'JI

•Ситуація•

7.35 Т/С .Заr-8 -дІ• 8.25 Х/Ф •ПохованІ тасммицТ. 10.00 Твпеанонс 10.05 Що в упаковцІ? 10.10 Хіт-2000 1 О. 15 Х/ф •Г011ос трааи• 11.45 •ОбранІ часом•. ·ВарІаціТ доnі•. В. ГорсІІІИЩо

12.15 13.05

8.00 Інформ. nporpeмa •Haw час• 8.15 д,DDеси дІ110110і удачі 8.20 Проrрамв •Стрес• 8.30 •ШnArap• nрвдстаепАе ... 9.10 М/ф 9.55 Х/ф •І-ІСТОр ІСмІUІІН• 12.10 А,qреси дІпоеоі уІUІчі 12. 15 Прогрема .Стрес• 12.25 Муз. nporpaмa 12.40 ~-~ВІнооан- аІ смарnоо 13.50 А,qреси ~лово! удачі 14.00 М/ф 14.45 Муз. nporpaмa '15.05 Адреси дІл()Щ)і уда'ІІ 15.10 Х/Ф •Зірка nрмнадноrо Ескулаn

Сільська rодина ВІсник nодаткової служби

Украіни

1З.15 М/Ф 13.50 Що в уnаІ<оац/?

13.55 Хіт-2000 14.00 Первраа 16.00 Іrрове woy •Як стати зіркоІО• 18.25 Т/с •За•- І nорадоІС• 17.15 Т/с •Крок :sa ~ 17.45 Т/с оКсана• · 18.35 Т/с •РаІІон М•ІІР88:І• 19.30 тсн 19.50 Просnорт-новини 20.00 Т/с •ВуnмцІ роа&от- ІІІх­ тарІв·2• Х/ф •ГОІІІІІаудсьІЦІ сафа­ рІ•

20.55

22.ЗО Телевізійна nатрульна служ· ба •СитуаціА• Ліrа ..амnіонІв. ВІдбірковий матч. •Мілан• (ІтадіА) - •Ди· намо• Заrрвб (Юrославія)

22.40

УТ-3 7.00 Новини 7.05 Інтерспорт 7.10 Поrода 7.15 Т/с •Пнь та свІт-· 8.00 Новини 8.05 Інтерспорт 8.10 Т/с -АрлІс• 8.40 •Смачно• з Б. 6урд010 8.00 Ноаини 8.05 Поrода 8.10 Минуле 8.15 Х/ф •НІчнІ nрмбуІІ.Щ. 10.50 Гала-концерт •Артеку- 75•

12.00 Hoewtм 12.05 Інтерспорт 12. 1О М/с •Навколо

світу за

80

ДНІВ• Суnут..,к •Планети Здоров"я• 13.00Анонс 13.05 За киівським часом

12.30

ХІт·ба38Р

13.15 13.45

д/Ф оСnовідІ. перед учите-

пам•. ч.1 14.35 Крила

14.50 15.25

д/Ф •OneкcatUІP Шиnе•

15.35 16.05

Киів діл08Ій •Люди і долІ•. Аеіедисnетче·

Ще раз про ожиріння в ме· днчному центрі •довіра•

..8'Ytc ..,._... мора.

18• 17.30

За ІСИЇВСЬІСММ часом

18.00Н~

18.10 Т/о •ВвВМІІонс...., - · 18.55 Т/С •З811 О'ІІкуаВМНВ•. 5 серІа.

19.50 Націонап- лотерея 20.00 ПодробицІ - Час 20.55 Інтерспорт 21.00 /'k>roдa 21.05 Минуда·2000 21.10 •ВарсІа - 3орІна• 22.45 Т/С •В-а ,...._ . 23.35 Вчасно 23.55 ПодробицІ. Підсумки днА 0.05 Х/Ф •КитаАс. .мА синдром• 2.05 •Казки для доросnих• 3

xt•

2.25

К. 8иноrрадоВОІО Поrода

7 7.00 7.05 7 .ЗО 8.00

.....

~

ІtаНІLС

ІІТІ'

'I'W 'I'A8A'IJ'JI

Анонс проrрам ГрвцІі вІд •Греаісу• Ток-wоу •Хто? Що?• Вистава •МолодІ роки короля Л10довика XIV•. Ч. 1

8.00 •Саме ТоА• про себе 8.30 Доживемо до nонедіnкв 10.00 ЯnонськмА раА 10.20 Свкура-wоу 10.ЗО ТорrІнформ

10.45 Новосеn 10.50 •WnArep• првдст81111АЄ ... 11.30 •ЗустрічІ в nІдводиому світі•. І серія. •Підводний кудо•·

ник•

16.ЗО Закон І 38ІСОН

eyn..

16.35 •Ім'я•. В. Зноба. Ч.1 17.15 ТедееНЦИІСІJоnедіR 17 .ЗО Розnовіді СТ8роt'О nдіТJСІІРІІ 18.00 Трансформа 18.30 Т/С •ІсторіІІ - 19.25 Бnеф·кпуб 20.05 •Театр одноrо худо-ка•. Сєров. Ч.1 20.ЗО стн

20.45 КиТасЬІСІ ділоаі 21.0. МІські новини 21. 15 АнтресодЬІС& 21.ЗО ВістІ тижня

22.15 Влада факту 22.30 стн 22.40 ПрамІ8 •Oaup·88•. Х/Ф 0.25

оСекратм серца. Комn'10тер Х

32 7.00 8.00

21.55 Індустрія здороа'А 22.00 Адреси ДідОВОЇ удачі 22.05 Х/ф •Кров І ВИНО• 23.40 Інформ. nporpaмa •Haw 2З.55 Адреси ділової удачі Муз. nроrрамв

час•

Народний нічний І<8Над. Проr­ рама •Стрес• 0.40 Реклама 0.45 Х/ф •СоІІОМ'RМИА ІС8П811-

Х/ф оРукоnнс, -ІІданнА у СараrосТ.. 1, 2 серП

30 ІtаНІІА Проrрама nареІUІч МіськІ новини Антресоnька Вісті п.ня Християнська проrрама 8.ЗО стн 9.00 Т/С •На вІСтрІ• 9.ЗО Споживач 9.40 Збережемо адороа'я 9.55 Киянин 10.25 Муз. П&у38 10.35 Формула доnі 10.50 Кіноколо 11.00 Киів кпасмчниА

6.35 6.40 6.55 7. 10 8.00

11.15 Х/Ф .н.е.с-11

._..,...

12.ЗО законе закон •Театр одноrо худ--·· Сєров. Ч.1

12.35

WОІС•

ІІАІ'Т ТО8ІС

7.05 Музичний •НАРТ ·ранок• 7.20 Спорт баз кордонІв 7.50 •Сьоrодні·2000•. МініаТІDР& 8.00 ДІвnоrи 8.20 Це було недаано ... Це було давно ... 9.00 Хіт·базар 9.35 За nаwтунками 10.05 Джаз і Н8 ТіЛЬІСИ 10.35 АнвКдот·асорті 10.50 Teneeкcnpec 11.00 М/Ф 11.30 Т/С •ЕІССтрадицІа• 12.30 М/Ф ІЗ.СО те.,еокс:1рзс

13.10 Т/С •Щасn• 14.00 ЧопоеІчі турботи 14 .ЗО Я nІОбдІО теерин 14.50 Талеекспрес 16.05 ДитАча nporpaмa •Лелеченя• 16.20 ЗдрвствуА, мамо! 16.50 Teneeкcnpec 17 .ОО Тинди-ринди 18 .ОО Тільки дnА жінок 18.30 ХІт·базар 19.05 Клятва ГІnпократа 19.25 Сnіває 0. СnобадаНІСО 19.50 телеексnрес 20.00 Х/Ф •ПовороnмА nункт22.00 Hawe ІІіАСЬІСО

13.00 Т/С •ІсторІа -н-• 13.50 Степ·урок 14.10 ЧасиІвоіни 14.35 Закон є закон 14.40 ТеnеаізІАниА конкурс дитІІЧОІ

20.ЗО стн

1З.ОО ТвІНКІксnрес Куммри ехрена

13.10 13.40

ЖіночнА саІт

на•

18.40 Т/с •Мое NtYR ..,.. 19.10 Т/С оВмр сІІІтІ8о 20.00 Фабрика НОІІОІН 20.20 Ноамни 20.35 Х/ф •ПтUІІ• 22.25 Т/с •ш-вІ те...-.. 23.20 •Територія А•. Хіт-nарад" 0.15 Голос •Паремоrи• 0.45 Проrрама передІN на 38ІІ'ТРІІ

35

"аІІ&е

22.35 Х/Ф оАаторка J ~ аамцІо

23.40 НІчинА tdнo8811. Х/Ф

•Осо6nиаостІ нацІона-І

por-·

37 "."...

32 "··журнвп

ОдІtИНа, або На вір О'І8М СВО• Тм•. Ч.1

15.00 Муз. мозата 15.05 Х/Ф 16.30 Заосон.е 38ІСОН 16.35 Фіuнса 17.05 •Кіно вчора І 388ЖдИ•. Куро­ сава

17.30 •Я- ПВМ'АТНИІС Собі!•. М. 18.30 Т/с •ІсторІа ІІОХаІІІІR• 19.20 ЖІt«а на асі 100? 20.05 •Театр одиоrо худо-•. Серов. Ч.2

20.ЗО стн

....... ........

ЕкономNмІІ вІснное М/с •Вуді Вудnеоскер та Aoro друзі• 8.30 Т/С 48ІТ8СТМ'ІН8 . . . . .и. . 10.00 Т/С •Мое NtYR ....

8.30 9.00

10.зо Сократ-Сеінr. т-а3Ин 11.ООХ/Ф •Птаха• 1З.ОО Сократ-Свінr. Тепемаrв3Ин 13.30 Т/С .со.а1110Н8 ПІ~ 15.ЗО ТелемедІа. 1V-мara16.00 М/С •РОІСІСІ та &удЬІІІнІиІьо 16.ЗО М/с •Вуді Вудnеккар ТВ Aoro друзІ• 16.55 М/с ·Касnеро 17.20 Т/о •Рохм мQІІОАІ'І• 18.10 Т/с ...,нтас.-•дІ--

н.. 18.40 Т/о •Мое NtYR .... 18.10 Т/с •ГраВЦТ. 20.00 Фабрика новин 20.20 Новмни днА 20.35 Х/Ф •ІіаІс PQA8Iapo у ХХУ

cтo.ntrrl•

22.08 Т/С •Woa-' Т8118Т8• 22.55 •ТериторІя А•. ХІт-парад 23.50 З лІОбов'оо! О. 15 ПроrРІJМа перадач на ЗІІІJТРІІ..._

35

Іtaнtu

І'І'А8ІО

18.00 Анонс nporpaм 18.05 ТорІінформ 18.20 ГрацІї від •ГРІJвІсу• 18.45 Свзонм моди: весна-ІІІто2000 19.00 Міста 11 стопицІ світу 19.10 ЖіночнА світ 18.30 Т/с •Іс:торІа ІІОХВІІН. .

20.ЗО ГрацІї від •Гравісу•

21.ЗО Саме ТоА

22.00 Х/Ф •Моріс• 23.30 МІІ<С 0.10 ТорІінформ

3 "І ІtаНІІА

І сn

•ТернторіА А•. ХІт-nарад •Час .ч•. ВіАськоеиА тепе­

&ондарчуІс

себе

7.00 Л10биw - -исьІ 7. 10 Уроки постмодерну 8.0. На ХІІМЛі успІху 8.10 ДиСК•КВНВЛ 8.40 Відnочинемо!

рмС5о__"..,

7.00 8.00

I'I'UIO

18.0. Анонс nporpaм 18.05 ТорІінформ 18.20 Грації аІд •Греаісу• 18.40 Телеуроки нІм-оі моем •AIIes Gute!• 19.0. ХІТ-ба38Р 18.30 Т/С •ІсторІа - 20.30 ГрецjІ від •Грааісу• 20.55 Хіт-20.0, 21.00 На добраніч, діти! 21.15 Торrінформ 21.25 Добрі ноемни 21.30 Дож.__ I11J понадІІІка 22.00 Х/ф оСТ8ра'-ММІСІО на РР•

20.55 ХІт-2000 21.00 На добраніч, дітм! 21.15 ТорrІнформ 21.25 Добрі ноемни

МіськІ новини Антресоnька 21.ЗО Вісті 22.00 З5 Х8111ИН д*ІІ3У

21.00 21. 15

30 ІtаНІІА

7.05 МузичинА •НАРТ -ранок• 7.20 У дружному колІ 7.50 Тинди-ринди 8.50 Тільки длА жінок 9.20 ДитАЧВ програма •Леnеченя• 9.40 дім акторе 10.20 Сnіває О. Кроокоаа 10.40 Саіт родини від А до Я 10.50 Телеексnрес 11.00 М/ф 11.20 Х/Ф •Т_и_ ......

друзі·

16.55 М/с •КосмІчні ~· 17.20 Т/С •РоІСМ MQIIOAI'I• 18.10 Т/с ОФ8ІІТ8СТІІ МІВ~··

творчостІ •ФаАно•

16.25 З•он є закон 16.30 стн 16.45 Дит- коло 17.05 Кіноrороскоп 17.25 Все про nодатки 17.40 Муз. марwрут 18.10 Телеnресскnуб 18.50 д/с •6езсмертА nодаиrу• 18.05 Х/Ф

12.00 Хіт-базар 14.00 Вас запрошує о. ГІDМ14.50 Тепеекспрес 13.00 Торrінформ 15.00 Х/Ф •Рроnмс, _..........,. 13.15 Новосел у Caparacloo. 1, 2 серІІ 13.30 Весняні nастівки-2000 18.00 Футбод-ретро 14.40 ТорrІнформ 14.50 Ноеосел 18.15 Ток·wоу •Хто? Що?• 15.00 Х/Ф .дим-І СМПfММ• 18.40 МІФ 16.30 Ток·wоу •Хто? Що?• 18.50 Т/С •ЕкстрадмцІао 20.00 ХХІІ МЬкнародниА МОСІСОВСЬ· 17.00 Торrінформ киА кінофестмеаnь 17.10 Грації від •Гравісу• 17.30 М·стиль 20.30 Т/С •ЩасnІ• 21.25 Ракурс 18.00 Проrрама УХРТ 21.35 Посольство 88ІІИкобританІ1 в 18.30 ТорrІнформ Украіні прадстаВІІАЄ ... 18.45 Ноеосел 21.50 діалоrи 19.00 Стимул 22.10 Teneeкcnpec 19.15 Телеуроки німецько! моем 22.20 Студія no~ •AIIes Gute!• • 23.05 •Шляrер• nредставnае... 19.35 Торrінформ 23.50 Teneeкcnpec 19.50 ноеосел 0.00 Х/Ф •Сдо.о3И саятоrо Петра• 20.00 Інформ. nporpaмa •НІІw час• 20.20 Адресм дідовот удачі 20.30 Анонс проrрем 20.35 Торгінформ 20.45 добрІ НОВИ'*' 20.50 Новосеn 6.50 Проrрвма передач 21.00 СІТ 6.55 МІські новини 21.30 Торrінформ 7.10 АнтресодЬІСВ 21.45 МІСта А СТОЛИЦі світу 7.25 Вісті 22.00 •ВочІр а оr.ероті• з 8.-АІ--..17 .55 Християнська nporpaмa WИНОІО 8.30 СТН 22.ЗО ВІкно а мІСтику 8.00 Т/с •НаІІІСТрІо 2З.ОО Проrрама УХРТ 9.30 З&ІСон є закон 23.ЗО МоподіжНОІІ'іІ канал •М• 9.35 Циркова а811138 0.30 ТорrІнформ 10.00 М/Ф 0.45 Новосад 10.10 СвІТ ро- вІд А до Я 1 .ЗО НародниИ нічний канап. Ін10.30 Концерт К. ОрбакаАте форм. nporpaмa •Haw час• 11.ЗО МІй цирк 1.45 Проrрвма •Стрес• 12.00 Царська ложа 1.55 Реклама 12.40 ХІФ .дІСторtс8 І трІІНСІUІь2.00 Муз. nporpaмa ванцІо 13.45 Стеn·урок 13.55 Закон є заосон 8АІ'Т 14.00 Тепевистава •ЧСJІІСІІІМІА рід, ТО810

25 "."...

.eo.r.olV-.....--

lt81111A

Візит. Mane, Фунwаn. Ч.2 8.ЗО На сьомому небі М/С •Вуді Byдn8k1Cap ТВ Aoro друзІ• 9.30 Т/С . . .НТ8СТІІІ'ІН8 ..........

час•

0.00 0.30

кОІО

13.00 Сократ-СеІнr. те__._ 13.30 Т/с ~ 15.30 Тепемедіа. 16.00 М/с •РоІосІ та &уnьаІнкп... 16.30 М/с •Вуді Вудnеоскер та Aoro

оТериторІ• д.. ХІт-nаред

22.30

•Haw

1о.сЮ т;с .мо. NtYR ..,.. 10.30 Сократ-с.Інr. т_._ 11.00 Т/с •ГсrтеJІ. . 12.30 •На асібоІсм• з О. Кот--

23.30 .саме ТоА• npo 0.00 Торrінформ

9.00

мас-

Анонс проrрам 20.З5 Торrінформ 20.45 Добрі новини 20.50 Новосеn 21.00 СІТ 21.20 Тележурнад •БІЗНВС·реВІО• 21.30 Транспорт Украіни

сарІа

20.00 ПQдробиці - час 20.55 Інтерсnорт 21 .ОО ПоrОІUІ 21.05 Минуnа-2000 21.10 •8a<tlp :а Ен ISI СІ•. Х/Ф

11.ЗО М/Ф

7.00 тсн 7.25 Телевізійна naтPV"""a сдужба

Інформ. nporpaмa

14.40 Х/• • •.,... .... -

20.30

Щ8СТ11•

а+І

нимба-•м•

20.2о А,qреси дідової удачі

М/с •НаВІСОJ\0 світу за 80 днІе• 12.З5 нло 13.00 Анонс 1З.О5 За киівськ- часом 13.15 •ШnArapo nрвдставnАє ... 14.00 д/ф •Олександр Кобелєв• 14.20 Моnодіжив телееізійна служ-

17.50

Анонс СtІІДЇОН

1З.ОО Телеексnрес

20.00

Дртасу - 75 років М/ф Ноамни Інтерсnорт

11 . 10 11.50 12.00 12.05 12.10

НІчнмА кІноааІІ nредстав­

0.00

nарасІІІ-

•Кнів Золотоае~А·

8.00 діапоrи 8.20 КІнопанорама 9.15 Щасnивоі дороrиІ 9.35 За лаwтунквми 10.10 •Шляrер• предстаепяІ ... 10.50 Тепеексnрвс 11.00 М/Ф 11.30 Т/С •ЕкстраднцІа• 12.00 Студі• •Апьтериатиеа• nред· СТаадАЄ ...

дуuнн••

ба •СитуацІА• Т/с •WІІМДІС8 доnомоr..

серпня

6.00 Анонс 6.05 Доброrо ранку, Україно! 8.50 Анонс 8.00 Що в уnаковці? 8.05 Захист 8.30 Т/С •РоІсСОІІ-а• • . . " _ 1·11. •Настун-. 2 серІа 10.40 МІФ І 1 .ОО УТН - •Ранок• 11.15 Поrода 11.20 ХІТ·2000 11.50 Фі--вистава •Закон•

Тележурнеп •6Ізнес-ревю•

15.ЗО Бути ІІdнІс010 16.00 Моподі-а телееІ31Ана служ-

2З.40 тсн

9.00

9

•Профілі•. •Шаф-кухар• ХІт-базар

22.50

9.05

СЕРЕДА

ТО810

ЧарІвниА мІкрофон 7.З5 ЖіночнА свІТ

18.20 Адреси діnовоі удачі 18.30 Х/ф •3аІІОХ8ннА аа

ненко

си Украіни•. Ч.1

8An

9.10 Минуnе 8. 15 Х/Ф •СмартеІІЬНе

10.00 Телеанонс 10.05 Що в уnаковці? 10.10 Хіт-2000 1 О. 15 Х!Ф •ГрІх•. 2 сарІа 11.35 Програма А. дмитрука •ДІа· nor зі сфінксом• 12.05 Звітує •ЦвІтень12.20 М/Ф 12.50 Перехрестя 13.20 Пам'ять серця. А. Солов'ІІ-

Мін

25 "."...

16.40 СвІт науки 17.00 Ворота в майбутнІ 17. 15 ВеnикобританІА сьоrодиІ 17.50 Теле"'Урнад •Бізнес-ревІО• 18.00 •ПрофІЛі•. •МитниА офІцвро 18.20 Муз. пауза 18.30 Ворота в меАбутні 19.00 Зустрічі в nрамаму ефірІ 20.00 Інформ. nporpaмa •H8W ЧВС• 20.20 ~..фВС'.М дЇ.'ІО&Оі удачі 20.30 Анонс nporpaм

7.30 8.25

16.00 М/с •Подорож у майбутнє• 16.ЗО Нова "олекціtІ 17.00 Т/С .ДОтик aмrOJia• 17.55 Зuон є закон 18.00 УТН- •Вечір• 18.15 Поrода 18.20 Саме Той 18.50 Т/с •Роксоnана•. ФІn1·11. •Настуна•. 2 серІа 20.00 Що в упаковці? 20.10 Новв колекція 20.20 Захист 20.40 Вечірня казка 21.00 УТН -·Панорама 21.40 Питання днА 21.45 Світ сnорту 21.55 Поrода 22.00 •А•сцвнт• В. ЛаnІкури 22.10 Гранд-концерт •ЗолотІ rоло·

ІІТІ'

13.10 Т/с •Щасn• 14.05 Академія 14.25 ДитАЧВ nporpaмa •Лелеченя• 14.50 Телее~<еnрвс 15.00 ХІФ •ЗІрки франкІ• 16.40 М/Ф 17. 10 Проrрама теnецмкпу •Право• 17.35 Х/Ф .За щуоомм МІІІ--• 18.30 Док. еІ<РSН 18.50 Т/С оЕкстрадицІа• 20.00 Кумири ВІ<Р&на · 20.30 Т/с •ЩасТ11• 21.25 Ракурс 21.35 Посольство ВеnикобританІТ в .>ііУкраТнІ nрвдставпяє ... 21.:ou Діалоrи 22.10 l'eneeкcnpec 22.20 Хіт·базар

7.00 тсн 7.20 ТелевізІАна патруnьна служба

Ші

7 "."... ....... n 'I'AU'IJ'JI

13.З0 Хіт•НО84НИ

t+J

дnА мвnенькоІ комnаніІ•

11 .40 Заосон І 38ІСОН 1 І .45 Архітектурив ranepeя 12.00 ХІФ •ВаскІа• 13.45 Степ-урок 1З. 55 Закон І закон 14.00 Формула долі 14,15 •ЖИТТЯ, ОСАЯНВ ІСрВСОІОо.

1.45 Проrрама •Стрес• 1.55 Реклама 2.00 Х/Ф •На rOJtцlo

14.00 14.20 15.20

•Еnка І корє-

30 "."...

::~.

7.20 Проrрама П8реде'4 22.00 Сrаори себе ..._ _ 7.25 МедичнмІІІ ти- •38,8• 7.55 ХриСТИ<ІНСІІІСІІ nporpaмa 22.ЗО Публ. nporpaмa •Я?!І (ЛІОДИ· на яка Ада)• 8.30 СТН·тм23.00 Муз. парад від •Кетрін• 9.00 ЧорниА d8АР8Т 2З.З0 Муз. ПОП•Stор 8.30 Х/Ф .г~-10.55 С. НіосІтІн •ВВдмосиІІ секрет 1.30 Народний нічниА канап. Ін·

8.оон-м

8.00 Ноемни 8.05 Іtm~pcnopт 8.10 Між ;...,.,.., 8.15 Т/С -Арліс• 8.40 ДобриА настрій.

23.20 Сnорт ба:а меж 23.50 Tene.cnpac 0.00 Х/Ф •Т_м_ • -

форм. nporpaмa ~Haw час•

0.10 Подробиці. ПіАсумки дня 0.20 Т/с оНастор ІSурма• 1.55 Поrода

За лewrv--

22.50

Новосеn СІТ Тележурнад •Бізнес·реtІІО• 21.ЗО Ворота в маАбутмІ 21.45 Муз. П&у38 2'1.50 Нове в лікуваннІ хребта за -тnдом БобиРІІ

9.05 Поrода 9.10 Минуле 8.15 Х/Ф ·•-ка• 10.30 Артеку- 75 років 11.15 М/Ф 11.30 •Вікенд• з І. Зінченко 12.00 Новини 12.05 Інтерсnорт 12. 1О Прокинься І сnівай! 13.00 Анонс 13.05 За киїаським часом 13.15 Крихітка 13.35 ХІт·ба38Р 13.55 Х/Ф •Ну, ти І вІдо.ма• 15.30 Райони- маршрутом 15.55 МІЛП: місцо, де 3уСтрічІІІОть­

7.00Ноамни 7.05 Інтврсnорt 7.10 ПОrода 7.15 Т/с •ТІнь та свІтnо-

УТ·2

УТ-1

ІІІАуаамна• Ток-wоу •Акули ПВРІJ•. •НОrу

23.10

ТорrІнформ Добрі новини

7.05

ся Захід і Схід

серпня

18.40 Т/с .л_... -ра• 17.30 За киівськ- часом 18.00 Новини 18.10 СмІхоnанорама 18.30 Х/Ф .Чорто- ДІ01ІСМН8• 20.00 Г.uдробиЦ:- Час 20.55 Поrода 21.05 Минуле-2000 21.10 Х/Ф .смерте- napac·

20.35 20.45 20.50 21.00 21.20

8.00 Тепажурнап •БІзнес·ревІD• 8.10 Муз. non-etop 9.00 МВІІий бізнес сьоrодні 9.30 Муз. nporpaмa •Made in Ukralne• 10.00 Тележурнад ·Бі~-ревІО• 10.10 КитаА: замчат та традицп 11.00 Нова усмІwка вІд • Три Дане• 11.15 Вепикобританія. Профспіnки 11.40 СвІт неуки 12.00 Теле>курнап •Бі3нес·ревtО• 12.10 Муз. non·etop 13.00 Чарі-цтво метаду

ВІВТОРОК

8

центрі •довіра• 16.20 Пульс

388110!•

Телевізійна патрульна сnуж-

wа•

а+І

деміка СмІдоаа в медичному

п~

22.35

Схуднення за методом ака­

16.10

Романси В. Засухіна

д/Ф •Голrофв Володимире ви ...мченка• 13.50 що а уnаковцІ? 13.55 Хіт-20.0

8.50 M·driYe

2З.З5 Хіт·20.0 2З.40 Поrода 23.45 Анонс 2З.50 Доброї ночі, УКРІJЇНО!

7.40

Телевnьманах •Основа•

14.00 Перерва 18.00 Т/с оз- І -рtІДОІС• 17.00 Т/с •Ксана• . 17.50 Т/С .ЖуnІ ЛесІСОо

УТ·1

УТ-2

11 .ЗО 12.00 12.50

5.08

....... ........

7.00 Новини 7.10 ЛІобиw - -с:ь! 7.20 Нв хвилІ усnІху 8.00 На хвилі успіху 8.10 ДиСІС•ІСВНВд 20.45 21.00 21.15

КиІасьосІ діnоаі новиМіс;ьІСІАнтресолька

21.ЗО Вісті 22.00 Крамн,.цА старожмтностеА 22.30 стн

22.40 Х/Ф •ЗаnЬwм на дара0.05 Зустрінемоск -рі 0.25 МоподЬкна теnевізіАна сnужба 0.55 Комn'10тер Х

32 "··-

7.00 •Територія А•. ХІт·паред 8.00 Вітражі

8.З0 ПерехрестА 09.00 М/с •Potcxl та &у.............. 09.30 М/с •Вуді Вудnеккар та Aoro друзі•

08.50 Т/0 . . .НТ8СТІІ'ІН8 дІ-на•

10.20 Т/0 •Мое дiJ'Ir8 .... 10.50 Сократ..Саімr. Тепем...11.00 Х/Ф •Г•".~ мІсІІІІ• 13.00 Сократ-СаІнr. Те13.30 Т/с оСокоІІмН8 ПІ~ І5.ЗО тап-едІа.1V_,._

16.00 М/С •Potcxl та &упьеІнм... 16.30 М/с •ВудІ Вудrtеккер та Aoro друзі•

16.55 М/С .ДЖИммІ-~-

бак• -.. 17.20 Т/0 ...._ МОJІОдІІ• 18.10 Т/о •Фвнтас:тм.tа дІа'Мна•

18.40 Т/С •Мое NtYR .... 18.10 Т/С •Команда .до. 20.00 Фабрика новин 20.20 Новини дня 20.3~· оХІІОnаць - що тра· 22.15 Т/о •w-.1 _ , ... 23.10 о1'ериторія д.. ХІт-nарад 0.00 •Час •Ч•. ВІі7ІсwсоІІмІІ теnежурнал

0.25

Проrрама nередач на завтРІJ

35

ІtаН&е

І'І'А810

18.00 Анонс nporpaм 18.05 Торrінформ 18.20 ГРІJцІТ від •Грuісу• 18.45 Просто собака 19.00 •ПвnІтри•. •РавоnІОціА

а

тичному стилІ•

18.30 Т/с •ІсторіІІ - - ·

...


5.08 я

·~-----·~•ir!/7(!11;Jf!:J7.~;Іf:!'l~jr?Jstf~iiJiA~r?·'il{-------·.. l.x•N.•~··•61•(•91•6•tJ)•n•:....•,w:І

n 1 1, _

УТ-2

ЧЕТВЕР

серпня

10

7.00

7.25 Те.nевізійне патрульна службе •СитуацІtо•

.r_".."__

J3:~~ ~:гт-оеці?

!1.00 !1.05 8.50

Анонс Доброrо р8Нку, ~Іноr

8.20

ФутбоЛ. ЛІгв -nіОнів. Мат'<

кваnІфІкеціАноrо раунду. •дм· нвмо- (Киї8) •ЦрІІене Зір· ке• (6єпrрад. IOroc.naelя)

Не все так nогано ... .ОО УТН •Ранок•

10.30

11.15 Погода 1.20 t;Dyтбon. Ліга чемnІоиІв. Ква-

~

,.12.1011/f::="и" раунд

14.55 15.00 15.15 15.20 15.40

~!l:fl ~:; :=::н~ Т/С •Кс8Н8•

Тел-і3ІАН8 nатрулt.На спуас-

22.30

23.50

Х/ф •ПОА

Т/с ..до'rмк ІІнrоnа•

Саме Той Хіт-2000 Що в уnвкоецІ? Футбоn. КубоК УЄФА. КваnІ· Фіо<аційний раун,q. •Ворсма•

!

(J1unT888) -

Мвкедон"'І

•РОООТНИЧКИ•

ВечірНІІ казка

УТН Панорама Питання дня СІ!Ііт сnорту

21.45 21.55

2З.20 Поrода 2З.25 Анонс 23.35 Доброї ночі, УкрsТно!

3орІн••

Інтерсnорт МІс •Наакоnо сІ!Ііту за

11.00 УТН- •Ранок• 11.15 Поrода 11.20 Медм'ІІІМА т-ввмк •З8,11• 11.110 Х/Ф •д80еАІІН8 ~- 3 - • · 1З.30

закон а :оаосои 1З.З5 Анонс

13:88 ~рожУ мвАбутН8• 17.00 Т/с •ДОnок внrоІІІІ• 17.55 Заосон с :оаосои 18.00 УТН - •ВВ'<Ір• 18.15 Поrода 18.20 Свме ТоА 18.45 ХІт-2000 1В.50 Т/С •Potcc0118N8o, ФІ- 1•А, •Н8СтуtІІІ•. 3 caplto 19.50 Що а уnаковцІ? 19.55 Зоnотв Фортуне 20.40 ВВ'<ІрнR КВ3ІС8 21.00 УТН- Панорама 21.40 ПитвнНR днк 21.45 СвІт cnop'IY 21.55 Поrода 22.00 •Аощент• в. леnІкури 22. 1О Пornttд у саІт 22.40 Х/Ф •ІСаnІтен ФрвК8С•. 2 серІ• 23.45 Поrода 23.50 Анонс 2З 55 У НІ'< на суботу• з О. РомІНОІІІ

н1

•Ситуація•

ІСУР'І8•

·~50 Првво

18.00 Т/с оКоJІом8о• 19.З5 тсн

д/с ·С••т ..а.икоr nриродИ• 1З.30 Н1ІА88'41р'А 14.00 •СаІти даnекІ, саІТм алмаwd ... •. •Подорож Кра.ІНОІО драКОН&•.

1

8.05 8.10 Муз. ПОП·SІОР 9.10 Шоу семотньоrо хоnостяка 9.50 Теnемурнаn •Бізнес-ревю• 10.00 Муз. парад вІд •КатрІн• 10.30 МаnиІІ бІзнес ChOroДHI 11.30 ХІт-базар Kiнorupocкon

12.50 Tene*Ypнan ·Бізнес-ревю• 13.00 Хіт-новини бути жіНІСОІІІ Студія ві38*8 Муз. non-s1op

Інтеранонс Поrодв

ТІс •Приrодм рQАМ- РобІнао·

8.55

Іrрм

811•

Поrо.аа

Вікно в Амармосу

Нова копекцік Проrуnянка з •Акцен"ІОМ• І не без моралІ

19.00

19. 15 ХІФ •Короtма •R-Ака• 20.45 В8'<ірня ІСВЗІСВ 21.00 УТН- Панорамв 21.40 Світ cnop'IY 21.50 Поrодв 22.00 Тапефортунв 22.35 Х/Ф · - - - • · 0.05 Поrода 0.10 Анонс УкрвІноr

І+І

ОО Проrрамв І. Мonttpa •Пврк ватомоОі"....оrо nеріоДу•

7.35 Іrровв woy ·Я• стати зІросооо• 8. І О Mtc ·Бетховен•. 2 серІІІ 8.40 Гумор. проrрамв ·Повне мама­ •СВ-2000•. Група •Нвнсі•

10.40

Не час

Рвнкова nоштв 11.З5 НЛО 12.00 Смак

10.55

12.20 дІс •Зустрі'<І в nІдводному свІ­ тІ•

12.50 •3

WOnoм, КиєаеІ

Адреси дІnовоІ удІІІ'ІІ

•Транспорт Украіни•. РеrІонало.-

ний виnуск

Інформ. проrрвма •Наш 'ІВС• Адреси дІnовоІ уда'ІІ

20.00 20.20 20.30

Анонс nporpaм 20.З5 ТорrІнформ

nеrкою napoІD!• В rостях у

1З.20 Проrрвма •ЖИТТtІ твврин• 13.50 Крві- ооvдес. ХІФ .м." - • nорд ФаунтJІероА•

....,_

15.ЗО Чаосвй мене 18.10 ХІФ •Під nокро- -..І•. серІІ

17.40 ПісН11 ро осу 18.15 Х/ф •Закон 8 МКОН• 19.50 НацІонаn1оН8 nотервtІ 20.00 Подробиці 20.15 N-кІnомвтр 20.25 ЧВс: 21 .ОО Поrо.аа 21.05 Минуnв-2000 21.10 Х/Ф ·П-тво• 22.50 Концерт Л. ДоnіноІ •Сnівачка і музикант•

23.30 •НІ'І-А сеанс•. Х/Ф •Пnата аа страх•

2.00

Поrом

•Haw

..ннwм•

8.35 9.05 9.35

Казка

38

14.50

коІ "18 Е. Уnасова

Заосон є звкон

Закон а заосон Теnеаиствва •Чоnо8і'4иА рІд, од· нина. або Не вІр О'48М сеоJм•.

Ч.2

14.110 Х/Ф •ОфІц-·

18.30 Х/. •..,.8Т8 H8~ttll•

20.45

ІС83КОІО

•Царсо.кв ложа•. Д. Вишневв

18.ЗО ТІс •ІсторІв коканн•• Царська nожв МІА Ермітаж

21.00 21 . 15

стн КиІвс.wd діnовІ новини Міс.-.і КQ:;-.щ,.

днтросоnь.ке

ХІФ -хараост-

С'!УдІR побвчено.

Світ родини від А АО Телеексnрес

-HIU

7.00 8.00

R П8ТР8•

•Haw

час•

8.15 АдРеси Діnовоі удачі 8.20 М/Ф 9.05 Оаза серед •аоеу 9.30 Проrрама •Стрес• 9.40 Адреси дІnовоІ удачІ 9 5О Ескулап 10.05 Х/Ф •ЗІрка nринадиоrо 12.45 12.50

Адреси діnоаоІ удачі

12.55

-шпяrер• nредставляє ...

Схуднення за методом Смєnоеа

13.30

Х/Ф •Гонщм-·

14.50

Питашtя д11R Каnініна

15.20

Адреси дinoaof удачі

15.30

Тележурнал ·Бізнес-ревю•

Світ науки Кіноrороскоn 18.ЗО ВеликобританІR. Профсnілки

15.40 16.00

17.00 18.00

Хіт-базар Мапий бізнес сьоrодні

18.30

Теnежурнап ·Бізнес-ревю•

18.40

•ПрофІnі•. •Акушерка•

Адреси дІnовоі удІІІ•<І Анонс nporpaм Торгінформ

Добрі новини

21.00

Новосеn Сії

21.20

Tene*YJ)нan ·БІзнес-ревІО•

22.ЗО Муз. non-slop 1.30 Народний нtчнм" канап. ІнфОрм. nporpaмa •Отже ... • 1.45 Проr- •Стрес. 1 .55 Рекnама

7.05 7.20

KtiHII.t'

МузичниА •НАРТ-ранок• Це буnо недаВНо ... Ца було мвно

8.00 8.20 8.50 9.00

=0

ХІф •Кров І ВИНО•

25 ...

Діалоrи СтврІ знвАомі СnІває л. СІСВ'<ко Хіт-базар

9.З5 за лаштунками 10.05 Казка 38 ІСЗЗКОІО 10.З5 Анекдот-асортІ 10.50 Твnеекспрес 11.00 МІФ 11.05 Х/Ф •Євроnа• 1З.ОО Талеексnрес

13.10 ТІс •Щ.СТІІ• 14.05 МоІЮдіжнв rеnевізІАна cii)')IC(Sa 14.З5 ВОІІЖ баЗ сакВОRЖВ Телеекспрес •Бnara аісТІо• з Р. Реннером

14.50 15.00

•ТериторІк А•. ХІт-пврвд ·На всі боки• з О. Котnицькооо

8.ЗО •ТериторІя А•. Муз. ти-о. МІс •ВудІ еудпеккар та Aoro

9.00

-I/UIA

18.00 Анонс· nporpaм 18.05 ТоргІнфОрМ 18.20 ГрацІІ ВІд •ГрваІсу• 18.45 Cto '<Удас сІ!Ііту 19.00 ХІт-бІіаар 18.30 Т/с •ІсторІв кохан-·

20.ЗО ГрацІІ ВІд •Гравk:)'•

20.55 ХІт-2000 21.00 Нв доІ!рвнІ'І, дІти! 21.15 ТорrІнформ 21.25 ДобрІ НОВМНИ 21.ЗО Свме ТоА

vтаа

37 KtiXIU

8.U.A8A

7.00 Новини 7.10 Лообмш -дивись! 7. 20 на каиІІІ усnІху 8.00 Гв- nІнІА 8.40 81дІ10'4ИНВМОІ 9.00 Ноамни 9.10 Ви- О'<ВВИАВЦІо 1'0.00 Tooc-woy •Я саме•.

•Краса -це

-~т-Fj;':;.с;.~':·т- nll8~•

20.30

Як на доnонях

20.40

Новини

Мвр'Ін Криnв

raA

Нв хвмnі успІху 19.ЗО О.С.П.-студія

21. ОО На •вил! успіху 21.10 Х/Ф •Нокnорн АІІІІІіаре~ Модний час

З цикnу •Ноfв ковчеr n.nмae ... •

Хіт-С\азар

19.50

Телеексnрес ХІф-детам. •Принцеса а

мnмна•

2145Док. екран

22.00 ХІФ •Красунв І ооудоамс:wсо• 23 40 Кіноконцерт 0.00 ХІФ •Сестра, сестра•

30 KtiHIIA 7.25 7.30

ш.

Проrрама nередач

8.00

Вісті Антросоль.ка

8.15 8.30

стн

8.55

М/с •КароnІна та П дРУЗі•

Місь.кі новини

ІІ.ЗО ХІФ •8ерwнмк ІІеа ronoaм•

11. 15

Муз. маршрут. •ЧорноморськІ ігри•

12.30

д/с •Щоденники НЛО• комn'ютер Х Пnаво

13.00

ГаnмоІtkІ краси

11 .45 12 15

14.30

•Балет

нооська

-

-

1 5.00

рокІв у мистецтві.

••

Х/Ф •дІвчина :1 Х8рактером•

16.30 стн 1!1.45 ТІс •Виоq>8А8tМА•. 5 с..... 17. 1О Чиста вода дnя стоnицІ 17.40 Муз. пауза 17.55

18.25 18.45 19.00 19.20 19 50 20.20 20.30 21. ОО

Екоttомічнмй вісник Створи себе •Усмішка•. А. Демчук лакмус життя Киянин Чорний каадрат КІнокоnо стн

МІсо.кІ нови нм 21.15 Сnати час 21.ЗО ВІсті 22.00 Х/Ф о&ермудс....,А трикут­ ник•

23.35 Анатомія кохання 0.05 Т/С •ІСторІw ІСОХ8...... •

32 8.00

KtiНII.t

Ale-t,._•

35 10.00 10.05 11.00 11.45

.nІОбов МОЯ•. В. Кали·

40

ІО'І'У

дІс •Остання адрееа•

8.30 Голос •Перемоги• 9 .ОО З nообов'оо! 9.30 Т/с •Ф-тесТ'ІNна . . _ _ . 10.00 ТІс •Мое IJP)'f'e •Я• 10.30 Економічний вісник

ЗустрІчІ з nІкарем О.."......,нком

15.З5 ТеnемедІа. ТV-маrаин

12.00

Ч.2

.на всІ боки• з О. КоТІІИЦІоІСОІО ВІтражІ Пере•рестя на сьомому небІ

16.05 Рвее тв стоrив ... 16.50 МІФ 17.20 ТІс о'Іудерна- ..."..... 17.45 Т/с •MOJtOAk:n. r_.".. 18.10 Т/с оФантастм'Інв 18.40 Т/с •Мое друr8 •Я• 111.10 Т/с •Затока ДоJсона• 20.00 Фабрика "Новин 20.15 ХІФ •ПроосnІн -n81СМ• 21.50 Х/Ф •ПерахІдНмА - · 23.25 Х/Ф •НВР8'18НІ Драосу""• 0.50 Проrрама ПВР8АВЧ на :оавтра

10.30

··----

Сакура·wоу

Міста А столиці світу Місто

20.55 21.00 21.15

Т/С •ІсторhІкоханнw•

Хіт-2000 На добрані'<, дІтиІ

ТорrІнформ

Добрі ноемни 21.ЗО Саме Той

21.25

22.00

Х/Ф •Риосоwет•

бе:s кохання ТорrІнформ

23.45

0.00

та мотоцмІUІ8•

22.40 Т/с •ВаrетІ те. N18'fYТOol'

23.25

На ХВИІІІ усnІху 2З.З5 Новини

J'II.DIC

KtzHIL8

ГрацІІ вІд •Гр&І!Іісу• Бути •Інкою ГІдно ТорrІнформ Телеуроки нІмецwсоr мови

7.30 .•ВІкна. Столиця• 7.40 Музика на СТІS

7.50

Проrноа погоди

7.55 8.10 8.30 9.00

·ВІкнв. 6Ізнесо •ВІt<на. ОnІвночІ• Аетостиnо. Проrрамв nврвда'<

0.08 Т/о

•AIIes

Анонс проrрам

ХІт-2000 •Шляrер• nредставпяс ...

18.20 18.25 18.45 18.55 19.00

ДоІІрІ новини ГрацІІ вІд •ГраІІісу• ТорrІиформ ХІт-2000 Вистава •6езІСОие'<на nодорож-.

Ч.1

ГрацІІ в;д •Гравісу• На добранІч, АІтИІ МІств А стоnицІ свІту

• ....._

Сеnас:та•

14.00 •Вікна. Ноеинм•

7.35 Т/с •ТроnІкаНІ<ІІ• 8.30 Реnортер 8.45.Х/Ф ·-т дб МІнота-· 11.10 Х/Ф оСтрІп- N 8 n - • - • • 12.45 А. Будницька nрвдС'Іаал.,., •3 життя жІнки•

~3.15 Т/С •Я nооІІпКІ Аого, -МОІ• 1З.55 ДомвwнІА фітнас •Хеvз фіт•

17.28 Х/Ф •С&мотіdА rp.aeauo.• 111.00 Реnортер 18.211 Т/С •Tponloca-• 20.25 Х/Ф •ICoM81fAO• 22.00 Реnортер 22.20 Х/Ф •8ІімІІСТ80 nepworo

сту­

nен••

2З.55 ЖивиА звук

11.45 Нв хаиnІ ycnl>ey 11.55 Пnанетв Землк 12.50<=- rpa 1 З.2о. HвwL упообЛІ!НІ тварини 1 З.45 Првм'єр-ВІдео 14.10 Арт·афІWа . 14.46. Що? Де? ПочІм? 17.00 ГарнІзон . 17.30 Вечора в Полtrе•нІчному 18.20 Мади'ІниіІ тижневик ·З6,6• 18. 5О На хамІІІ ycnl>ey 19.30 Поради 20.00 Нв •вилІ ycni>ey 20.10 Уроки постмодерну 20.30 Як на доnонях 20.40. Ноамни

21.00 Що? Де? ПочІм? 21.20 6іс 21.45 Х/Ф •У •'-У S Н8ЗН8ЙОМЦІІММ•

50

KtiiiiiA

СТ8

Проrрама nе~ч

9.40 •ВІкна. Столиця• 9.50 НІ'4на драматурrіА 10.35. ВеnикиА рвnоІІт11.05 Проrрама переда'< 11.10 •ІDЕЕА-студІя•. Теnемаrазин 11.30 t<nyб •І>Іnий nanyra• 12.00 •BIZ·ТV• 12.ЗО .SIZ· ТV• 111.00 Wануваnwмхам ІнАІАс...оrо осІно. Х/Ф ·ЦІ- -.тт••

17.30 дІс •АнатомІя катвстрофо 18.00 ТІс •ЕІтІ М8к&Іп• 19.00 ·ВІкнв. НовимИ •• Спорт. Поrодв 10.15 ХІФ •3а сІрн.....,_• 21.05 Х/Ф •&пука10'18 ..""•• 22.50 Х/Ф •Фам.,_І оrоuповностІ• 0.05 Проrрамв nерВАВ'<

21.ЗО саме Той ВтЬ<в, або ТаНВЦІо МОР>О 2З.О5 ХІт-базар 2З.З5 МоnодЬкниА освнаn •М•

52-І

22.00

О.З5 ТорrІнформ

37 KtiHIIA

..С...ас:та,

10.00 •ІDЕЕА-студІя•. Телемаrвзин 10.20 •BIZ·ТV• 12. 1О •ІDЕЕА-студІя•. Таnвмаrазин 12.80 Х/Ф •СефаРІ N 0•

Твnвмаrазин 9.З5 Проrрвма Первда'<

17.30

20.30 20.50 21.15

С'І'8

8.05 •BIZ·ТV• 9.00 •BIZ· ТV• 9.15 •ІDЕЕА-студІя•-

Анонс проrрвм

15.З5 Граці! вІд •Гравісу• Сни Стаrжера

16.00 11.00

КІІНІІА

~:gg ~f.';z':~~ noro.qи

8.00

Gute!• HS.30

50

6.55 Програма пар&да..

Хоnмс-2•

ВІдПО'<ИНВМО! Знайомтеся- ПІвденне Афрмкв

Фвнт-nото •6Інrо•. Фінал. Ч.2 Сократ-СВІнr. Теnемаrаин СвІт лІQДВА. Медицине

19.15

г~ вІд •ГраеІсу•

14.05 Х/Ф -п-нв -родмnаСtІ• 15.40 МІс •Іноманеrями• 18.05 МІс ·Конен- W'J1C11'4 nрмrод• 18.30 Т/С •М.пено.кмА ІіурІ\ака• 18.115 Т/с •ПрмГОАИ Wмpnl

1З.ОО Тин.ци-рин.ци 1З.ЗО МодниА '<ас

14.00 14.55 15.00 15.25

20.00

Анонс nporpaм ТорrІнформ

52-І mв

13.30

Teneeкcnpec Нон-стоn від •Тинди-ринди• Ракурс 18 1О Краіна Фестивалік 18.40 Дім актора

18.00 18.05 18.20 18.50 19.00

••

17.00

Чарівний мІоерофон

2З.55 ВІтражі Проrрама nередвч нв завтра

·-ее-ст

18.00

16.20 16.50

~:.~o.V.c;,;=·=-~~~

18.55 Проrрамв nервда'І 111.00 ·ВІкна. НовиНМ•. n....111.20 •ВІкнв. Cnop1" 10.:80 Х/Ф 4Іра ІІІВрмфв• 21.20 Х/Ф •дІфт-вбн-• 22.55 -АстенІ'ІнІdІ - - · · 1,Х/Ф 2 СерІІ 1.35 Проrрамв n&рада'<

22.00 Х/Ф •&еапи-А• 0.05 ТорrІнформ

Арт-вфІwа K.І.S.S.

воdд

14.10 Теnвмаruин 14.30 Проrрама nереда'< 14.35 МІс •Три ведмедІ• 15.00 МІс •Чврвnвшки-нІ-· 15.25 •BIZ·ТV• 18.00 •BIZ·ТV• 111.40 •ІDЕЕА-студІІІоо. Таnвмаrазмн 17.00 •BIZ·ТV• 17.50 •ВІ1СІt8. СТоnИЦІІ• 18.00 Т/С •Сепеств 1

.......

11.00 11 . ЗО 12.00 12 .ЗО 13.00

15.30 Як життя? 16 05 Дитяча nporpaмa •ЛеІІ8Ч8tкІ•

i~·gg ~~~т ~~ю:Се!"і. медицини_.

21.30 -NK Club•. -Бути собоІО• ?1 45 -ПрофІnІ•. •C1yJ\eHT• 22.00 МапиА бізнес сьоrоднІ

2.00

ІО'І'У

друЗІ•

~·:.:~=

Інформ. 11роrраме

15.ЗО ТелемедІа. ТV-маruим

14.00 14.30 17.00 17.30 18.00 18.20 18.50

С8Іф-

заборонеммА

1З.ОО •ТериторіR А•. ХІт-nер&А

1~:~ ~~:.~: ~~

21.ЗО ВістІ

KtiHII.t

НІ'ІнмА кІн_", ХІФ •Норо

14.00 СОКрат-СвІнr. Таnвмвruин 14.30 Т/С •с--Н8 rиІ8до-

11

22.00 РозповІді староrо nІІІ1'ІСІІР" 22.30 стн 22.40 П-І• •Оскар-88•.

32

-

11.00 ХІФ .н.-. 12.20 МоАниА '1110

кому заходІ• стел-урок

12.45 1З. 55 14.00

ТіnЬІ:и дnА •tнок Представляє В&І\04кий .•. Посоn..ство Веnи~~:обританіі в Ук·

10.40 10.50

nообов МОІІ•. 6алет

Ссроа. ч.2 12.ЗО Х/Ф •Тр_см_нцІ нв дм•

'П810

ХІФ •Транс.......,нцІ

35

:88

20.ЗО ГрацІ! аІд .гравІсу•

Вісті 22.00 Проrрема А. БатаnОІNІ •дя­ кую доnІ•

0.15 дІс •Останн• ІІдРВСВ• 0.15 Проrрама- не 38атр&

6.45 Проrрама nарадІІІ'І 6.50 MICW<I ноамни 7.10 Антресольоса 7.25 ІІістІ 7.55 Хрис"ІиянсDkВ nроrрамв 8.30 стн 11.00 Т/с •На вІстрІ• 9.30 закон є заосои 9.35 ТелевІзІйний конкурс AMTA'40J

19.20 19.55 20.30

Міські новмни

21.30

~:.-::.V.';,~~:':.~~~.;

::t.

Т/С •ПР8180СУ'д.ІUІІ

ТОМ•

10.30

друзІ•

о.оо ХІФ •Євроnв•

Т/С •Мое друrе •Я•

20.00 Фабри~~:& новин 20.20 Новини дня 20.35 Х/Ф -на-· 21.55 •Рv<:т•, &бо Стороннім

19.15

1!1.55 МІС •КосмІчнІ ряту8811wtІ41СИ• 17.20 ТІс ·Ро- МОІІодІІ• 18.10 Т/с -ФаНТ8СТІО'ІН8 д~..м-· 18.40 Т/С •Мое IJP)'f'8 •Я• 10.10 ТІС •Вир саІтІа20.00 Фвбрмка новин 20.20 Новини дня 20.30 Х/Ф •КррІІІ""

~~:~8 ~..Зе~.;'~~"""

17.50

Стоnиця

18.00 МІс •F'ОккІ та 6уІІЬІІІНІСІІО.• 15.30 М/с •ВудІ Вудnеккер та Aoro

21.З5 Муз. 1<811ейдРСкоп 21.50 ДІапоrи 22.10 Телеекспрес 22.20 Хіт-базар 22.50 За лаштунками

30 КІІНІІА

Лакмус життя Киів КІІЗСИ"'4НИА

д/с •Безсмертtt nодвиrу•

Ш.зОJІJt:;,;~g:i~.";:;,._

18.50 ТІс •ЕІ<СтрадМцІtо• 20.00 Старі знаІіомІ 20.30 ТІс •Щаст•• 21.25 Ракурс

Т/с •cllaNТ'8C'I"It'IH8 д~а-tм ..

на•

18.40

19.10

r.A81C

Чорний КвадІ)аТ

І 8.30 ТІс •Ф8нтаСТІО'ІН8 дІеоt-•

·Хто? Що?• зв )"ІВСТІО К. Бужинсо.·

18.10

0.20

Закон є закон ТеnеенциІСnоnе.аІя 16.ЗО стн 16.45 •Усмtwка•. А. Демчуtе

ма Джин І МермnІн•

15.~:!."1."~":~ ~ln~

раїнІ nредстаапяє ...

9. 55

14.З5 Грає бІr·бtжд М. Резницьосо-

Дикому ЗаходІ•

я ме любив ... Teneeкcnpec

17.30 МІФ 18.00 Ток-шоу 1В.ЗО Концерт

д.ереао•

16.05 16.10

23.50

Т/С •Со_"_ rм._

18.55 МІс •Kacnepo 17.20 Т/с •Рокм моnодП•

12.З5 МіА ЕрмІтВ>ІС

Хочу кліn!

Сократ-СеІнr. Тепемеrазин

М/С •РОІСІСІ та Буn...,...осnьо 1!І.ЗО МІс •ВудІ Вудnеоскер те йоrо дРУзі•

13.00 Т/С •Істор"' IIOX8MNfl• 13.50 Стеn-урок 14.00 Медичний тижневик •36,6• 14.30 Закон є закон

22.30

1З.10 Муз. життк 14.05 ЗдрасtуІі, -моІ

14.35

11.05 Х/Ф •3еnІ:ІWМ tt8 12.30 Закон є закон

Антрас:оnька

дt.емн•• ~8.-~J~~~n::;...a....

15.ЗО ТеnамедІа. тv-маrв-н

10.З5 Муз. марwру<. •Чорномор-

21.00 2 І. 15

ВІ3ит М/с •ВудІ Вудn-ер та йоrо

8.30 ~48нТ8С"І"И"н•

1!1.00

Молодіжна теnевІ:sіАна спуж­ ба

cXfit ·ОфІцари•

Економ•чнмА вІсник

14.00

10.05

~~."~

•ТериторkІ А•. ХІт-nврад

14.30

Християнська nрограма 8.ЗО стн 8.00 Т/с •На 8ІстрІ• 9.30 Світ. Украtна. Киів 9.50 •Етюди•. Т. Ше814енІСО

17.00 17.30

7.00 8.00 8.30 9.00

11.00 ХІФ -х--- -ІЩ> тре• 88• 1 3.00 Wn•rep - бо wnяrep

ВІстІ

7.25 7.55

18.05 18.20

12.05 •Театр одного худо•нмІСВ•.

Інформ.

1. 2 cepiJ

6.50 Проr"рама Передач 6.55 Міські новини 7. 1О АнтресолЬ«&

17.50

Ukraine• 16.35 Щасnивоі дороrи! 16.50 Teneeкcnpec 17.00 Хіт-базар

12.00

••rr

KtiHII.t

йони•.

Очевидне-неймоеірне І заnалюємо свtчі ... Телеексnрес Муз. проrрама •Made Іп

•ВJкІнrи•

чес•

оа

14.00 14.30 14.50 16.05

11 :~8 ~Б'::.вт -

21.ЗО ТорrІнформ

21.45 Міста А столицІ СІ!Іі'ІУ 22.00 Новосеn 22. 1О Моnодіжний канаn • М• 23.10 ТорrІнформ 23.25 Новосеn 23.30 Тинди-рин.ци-новини 0.00 МІкс 0.40 ТорrІнформ 1.30 Народний нІчний канаn.

25

•СьоrоднІ-2000•. Мініатюра

7.50

творчостІ •ФайНО•

20.45 Добрі новини 20.50 Новосеn 21.00 СІТ 21.20 Дмвrw<исІо' з А-рики

М. Євдокимова

1, 2

•Terra Viva•

Проrрема •Стрес•

19.00 19.30 19.40

20.20 20.30 20.35 20.45 20.!0

За киrесw:им часом На ранковому nрийомІ

нІ••

ТІс -с..,.СІа nорвтумку УТН - •ВВ'<ір•

ЛУ•

Новв а nІкуваннІ •рвбта зв ....,.о.

дом 6обиря Тележурнал •Бtзнес-ревю•

12. ОО

СТаре знайомІ

, 7 .зs К83ІС8 38 1(83ІСОЮ

7 --.. ~а:~=~=

Х/Ф •ПРМ88Л080wd мІІ'І~r

22.00

ські іrри•

•Wnяrep• nредставляс ...

18.05

19.00 КіНОІСОІtЦС'РТ 20.00 Інформ. nрограма •Отже ... •

9.10 Сім бІд -одна вІдnОвідь 9.30 М/С ·Приrоди Паnірусу•

Aнnttf:

117.00 18.00

9. 15

Х/Ф •ІСмтаАсwс.а СІСРМНWС8•

JT-3 9.05

ПоrодІІІ

15.15 Не все так noraнo ... 15.45 Knacvnc-npeм'ep 16.20 РеnіквJІ І храми УкраІни

7

22.15 ХІФ ·К- мІста• 23.50

9.00

УТН- •Дено.•

П-2

сак•

8.00

14.25 Альманах •ОСНОВИ•

110'11,

18.55 Х/ф •ОnІвнІ'ІнмА в5мвцв• 21.40 Гумор. проrрвмв •ЗоnотиА ry·

7.30

Нова копекцІtо

18.30 ......"_,

Торrінформ

ІЦ8С"ПІ•

нд*ер•

13.00

тр.---

~~:~ ~83~~:~ ·6~~;ісу•

8.00

ХІт-2000

Рекnама:

2.00

Teneeкcnpec 13.10 ТІс •ЩаС'ПІ•

ЖіночиА світ

7

Бенк ;дей

=~~~~~:наw час•

1.45 1 . 55

~~·~o~f •Е•ст .-...... 12.30 Ток-wоу -~? Що?•

~g:Б& ~~~~ ;.:;r~~~~

17.10

Теnеанонс ХІт-новини~2000

1З.05 Сnортивний канал

•дено.•

(КитаА). ПерВАВ,..

noroдa

1 .ЗО

13.00

11.00 М/Ф 11.20 Х/ф •Сn..а3М c•wтoro 13.00 Tenaeкcnpec '

14.00 6nок rромадськоrо телеба'<енНА 15.00 Ігрове woy •Як стати зіркою• 15.30 Х/Ф ..ос .. І монстри!• 17.05 Т/С •Уоквр- Т8118СО.КМА рвА·

noraдa

о:2о ДоброІ

Після оnівночі

12.55

Що в упаковці? Зврваницк. СнтинА землІ уосраінськоІ

'18.15 18.20 18.50

Ток-wоу •Про це•

1 .2S

дR•

Зірки, на сцену! 10.00 Приrорщв

1() ;>!)

0.40

12.З5 ТелевІзійна служба •Миnосер-

У rостях у Дрімоти

15.00 15.10

22.50 ПодробицІ. Підсумки днк. 23.00 •П'•т-ц•, 1З•. Х/Ф •СрІбна

Новосеп НародниА нічний канап. Ін-

0.30

10.05 .. w.nяrep• nредставляє •.. 10.50 Teneeкcnpec

ХІТ·б838Р

14.00 ХІФ •ІSмтwоо .nl••· 5 сер,. 15.00 Торrінформ 15.15 Новосеn

8.05

ночі ІсторІІ•

Ч.З

ки" кінофестиваль Анек.аот-есор"ІІ

...

7.05 Музичний •НАРТ·рВНОК• 7.20 Щас:ливоІ дороrи! 7.35 Муз. nporpaмa •Маі:Іе ln Ukralne• •ЖІ·

XIV•.

::і8 ~ni~-~~~~~rмосковсь-

І корє-

19.00 Kвniтan-woy •ПОле чудес•

ля ЛЮДОІІМК8

9.50

•Wnяrep- nредстаеляє:

.... -••• •Enoca

20.00 ПQАРобицІ -Час 20.55 Інтерсnорт 21.00 Поrода 21.05 Минуnв-2000 21.10 Х/Ф •СхІА мІсац•• 22.15 Т. Окуневська в проrрамі

Вистава •Молоді роки коро-

~~ :~ ~g~н~~nиці світу

Веснянt nастІSІСи-2000 10.45 ТорrІнформ 10.55 Новосеn 11.00 •С8ме ТОА• ПрО себе 11 .30 Мені бontNtt

8.00

1.45 Проrрама •Стрвс• 1.55 Ремама 2.00 Х/Ф •3акоханмА аа мас­

12.10 М/Ф

7.ЗО Доброrо раноосу, УкрвІно! Анонс що в уnаковцІ?

-

Добрий нестрІй.

22.00

8.00 Вист- •МоnодІ РQІСИ короnА Л10доаика XIV•. Ч.2

ГрацІІ еІд •ГравІсу• Світ nідводної фотоrрафіі

nporpaмa

вврніс:аж-2000. Ч.З

8.50 8.55

14.15

17.30 За киТеським часом 18.00 Ноемни 18.1 О Т/С ·•••мпонс

10.40

YT·t

УТН

1З.55 ~Аатоrрвфи•. С. П011рков

14.25 КмІаськІ мІнІВтоори 14.55 ПІnІrрим 15.25 Коносурант 18.00 Tanarpa •СІмейив nото• 111.40 Т/с -п-на м-·

1 1 . 1О Надзвичайна ситуаці'А 11.40 ДИТ'АЧИЙ nicettHИ"

7.25 AttOttC

11.45 12.00 12.10 1?..15 12.20

дІф ·МІсто Колумба•

СІТ Tene*)'pнan •613нес-ревео-

Діапоrи НоІІі імена

Анонс nporpaм

unei'IIOIIIOIC8

ХІт-бвзвр

15 13.45

21.20

8.00 8.20

7.00 7.05 7.30

...

Кіноконцерт

~8:~ tfg~;~вм..м 21.00

8АІ'Т ТО81С

15.40 Адреси А.ІnовоІ удВ'<І 15.50 МІФ 16.15 •Wnttrвp• nРВдетааnяс ... 16.50 Адреси діnовоІ уд8'41 15.55 Х/Ф •СОnом'внмА

1З.ОО Анонс

20.З5 ТорrІ,.форм

21 .50

· ·-·~·--

МуЗИ"'ІНИ" •НАРТ-ранок•

15.30

13.05 За кмІасІІtКим часом 1З.

-

7.05 7.20

14.00 14.30 14.45

С8ІТІІО•

АІtОНС nporpaм

Поrода

1.25

10.З5 Що в уnаковці?

серпня

Дитяча nІнІя МІФ

Новини Інтерсnорт

10.00 10.05

СУБОТА

11.30

Виноградоеою

13.ЗО Світ науки

8.05 8.10 Т/с •Apnlc• 8.40 M-Ciraw 9.00 Новини 9.05 Погоде. 9.10 Минуnв 9.15 Г8118·КОНцерт •Артеку- 75• 10.10 Т/с •НаІhмен·2• 11.10 МІФ 11.30 Джентльмен-шоу 12.00 Новмни 12.05 Іктвреnорт 12.10 М/С •Нввкоnо СІ!Ііту 38 80 днІВ• 12.30 ТеnваІзІАниА центр моди

1.10

Поrnяд у свІт

спужба

куn••

Відкриваємо БібЛіІО Аси неба

рсжу

1 .05 •Каак"' AltR доросnмх.• 3 К.

wа•

тсн ТелевІ3Lйне nвтруло.на сnужбв

11.00

~~-:Одt~с-&::==:•rt;;о~с,.оянCnpaaa 1 058

Інформ. npor~мa •Haw ..ас• АІ:Феси .ainoeoi уда"tі

2З.15 Проrрвма УХРТ

2З.40 ~- ПІдсумоси АНІІ ня•.

20.20

новосеn

23.30 •Wnwrep• nредставntІЄ ..• 0.20 Торr;нформ

Т/с •ІІИсоК8 xaиnw•

22.50

20.00

ІСТУ

19.50 Телеексnрес 20.00 ХІФ .СІм _ 21.20 Час •Ч•

18.З5 ТорrІнформ

19.50

2З.ОО Проrрама УХРТ

12.ЗО ·ПрофІnі•. •Шеф-кукар•

JT-3

18.55

7.30 Т/с •3аrадко88 ...,... ~О~~о~е~е--=~•амм8 nсихІатр• :8:9~ ~:О~акоаці?

9.00 9. ЗО

сарІв

0.00 тсн 0.20 Х/Ф •П_е_•

8.00

день-. Д.им

Н080ИИ

20.00 ПодробицІ - Час 20.55 Інтерсnорт 21.00 Поrода 21.05 Минуnе-2000 21.10 Х/Ф _...,... _..,...

8.00

•СИТуація•

7.00 Новини 7.05 Інтерспорт 7.10 Поrо.аа 7.15 Т/С •ТІн., Т8

МоррІсон

12

4

•1 + 1• 22.05 Х/Ф •Янrо".тко-3• 23.45 ТемвізіАна nатруnь.на

1З.25 Поrода

12.00 12.30

80

1с~ 21.3S Старі й нові •Маски• не каналі

цііІнмА рауІ'\Д. •Ворсма• (Поnта­ ва) •РоОІТНМ'4ІСМ• (МВІСВДОнІtо)

10.15 ХІф-деnом. •3оnота 11.30 Зірки. на сцену!

І1DдКО8ММК8

10.45 Гаnа-концерт •Артеку - 75• 11.30 Програма •ЖИТ'Т'111 т-рин• 12.00 НОІІИНИ

19.50 f1pocn'Jc:;;.':"HИ 20.00 Х/Ф • а nOJIIoaeA-x•.

Фvтбоn. Ку(Іок УЄФА. КваnІфІоса­

За аtі8СІЬІСим часом

13.30

Поrода

19.ЗО тсн

Анонс Доброrо рвносу, УкраІноІ

17.30

тодо-

1З.ОО Торгінформ 1З.15 Новосеn

до Я

8.10 Минуnе 8- 15 Х/ф • . .ре ..

ІІІдувам..•.

8.50А-с 9.00 МІФ 9.20 Що • уnвкоацІ?

Рецеnти ~·я

16.os •Родом :~ч.rїни•. n. . . . -~-;:':.';.~ МорІІ•

12.00

~~:=: ~~~ :=:=.",.wнІх роас-

n-t

7.00 7.20

С81тпо-

1 З.20 Нова коnвосцІІІ 1З.50 Що В УПВІСОВЦІ? 1 З. 55 ХІт-2000 14.00 Перврва 18.00 Т/С •СмІпи-ц~•.

серпня

15.55

Проrрама УХРТ 18.ЗО ТорrІнформ

18.45 Новосеn 19.00 Стимуn 19.1s.х:=~-нtмеца.кот мови

'20.30

8.45

Новини

12.05 12.10

П'ЯТНИЦЯ

П-2

цт.•

7.15 Т/с •ТІм.. т• 8.00 Ноемни 8.05 Інтерсnорт 8.10 ТІс ""'""fc• 8.40 M-drlvВ 8.50 Родина вІд А

8.05

22.00 •Акuент• В. Лаnіtеури 22.1 О Х/Ф •КаnІтан Фракас•. 1 cepiR

14.55 Анонс 15.00 УТН - •Двнь15.15 Поrода 15.20 Нова коnвкцІк 15.40 дІс •ОствннІі'

••ткwо

НО8ИНИ Інrерсnорт Поrода

7.00 7.05 7.10

8.00

Погода

11

.. _ _"..

УТ-3

За..:он Е закон Поrада

~~:gв~~.~~с~ ==є ~:=.я_: Реуное

ба •СИТ\'8ЦІА• Т/с •Wамдса доnомоr. . 2З.ЗО тсн

УТН- •Ве'<ір•

21.00 21.40

:=:

20.5J"Jr}ф-~•ннІА ....._.,

J~:gg r.f;.,j·~~~':: у майбутнє•

20.50

оПврк

22.40

Поrода

18.00 18.15 18.20 18.45 18.50 19.00

Monttpa

ВІІТОМобІnwоого nвj>loдy-

УТН- •день•

17.00

9.25

Перерва Проrрамв І.

ІІ8М•. Ч.2

~=:~~=::::-:::=мо:-·

~ ~:gg ХJт.:rооо-ко8цІ?

Нове oconeкцltt д/с •ОствнніА день•. Ян Па-

nах

6.00 6.05

1З.20 ~стр •Г-Itt•

14.00 16.00

д/Ф •СПовІдь nеред вчите·

14.00

18.00

... п~х..

Анонс

17.55

домІ rocnoдap7

~~--~ ~::~~~;.~~-=:о..т

Анонс

13.15

~:.і!т~:і •Р•Аам М.ІІро.а•

МІФ

12.55

Хто

17.48

Законе 38KOti МО88 танцю

12.20 12.25

w. до зіроос

сl,~~м)

~ ~:~

12.50

13.05 13.15

1 5.35 I-'!'!"П8t4CWQ.o~Q М8СТОS(

10.15-~ф •Кур'ср- СХІд- (8

.

Анонс

g:?g rі'Уофв уnаІС08цІ? 11

ТСН

7.40 Т/с .з• ..__"_.. 8.30 ХІФ сеф8рІ• 10.00 Уе.nеанонс

УТ-І

Анонс За кмl8С81Ким часом •Wnяг!IJ)• npeдeтeenwe ...

13.00

18.10 Paqpc 18.20 Тіnьки дnА жінсж 18.50 АнтоnогІА noe:IIJ 18.55 Муз. миттн

18.00

12.зо~:;ореме

1+1

vтаа

8&J'IIA8A

7.00 Новини 7.10 Лообмw- дивисо.І 7.20 На •еиnІ успіху 8.00 МІФ 8.ЗО Тмн.ци- рин.ци

9.00 новмни 9.10 На хвилІ ycni>ey 9.20 ШОу ІжІ .nап.....,ки обnи-· 8.110 Т/с •Woy - 1 Xlnna• 10.45 Крнnа 11.15 Чинник успіху

8.00 МІФ 8.00 ТІс 10.00 •З х 4•.

.....

8AIUUI

наАосумеднІwе домашнє

•ідео

10.25 домаwнІА фітнес .хауз ФІт• 10.35 Х/ф •дед! Г8МІntотон• 12.45 Х/Ф •Якос.. 'IBp&S _ _.. potda· 14.15 Х/Ф ..ДОМаwнІА apewn 18.00 ХІФ .н.- оІіІТО88нІ• 18.00 Т/С •Г-н-·4•. 3 серІв 19.00 Реnортер 18.2~ ХІФ ·&арх-оа та Aoro охо· І)онцІ•

21.25 Х/Ф •ВІА- Роуа• 23.20 ХІФ •3од'ІІdІ тht8A•


5.08

Ng 61 (9160) 10.1О 10.40

НЕДІЛЯ

13

В

55

9.ЗО Крок до зірок 10.00 Hawe військо 1О .30 Телефортуна 11 .05 Хто в домі госnодар? 11 .30 мед..чний тижневик •36,6• 12 ОО УТН- •День• 12.10 Погода 12.15 Анонс 12.20 Сільська година 13.10 •Саме Той• про себе 1З.40 •Світи даnекі, світи близькІ

• nодоРож

22.50 Т/с

•ТаємниІІ агент НІкІта• 2З.40 Х/Ф •Францу:м.осмй :оа•uко­

1В . 15 Хіт-2000

Еіурма•.

Фільм 6-й

20.40 Вечірня казка 21 .00 7 днів 21 .50 nогода 22.00 Анонс 22 05 Богатирські розваг" 2З 10 М/Ф дnя дорослих 23.25 Погода 23 ЗО Хіт-2000

7 00 Мtф 7.20 Х/Ф

•ПІД nокривом ночі•.

3,

сак•

0.05 Х/ф •МУ::JМІС8 1.40 Поrода

1.00

11 .ОО

•Ім'я• . В . Зноба . Ч . 2

:l14.15~ ~~:~оо~=~

Формуnа доnі

Збережемо здоров'я К•ноrороскоn Пnанета джазу 15.З5 Світ . УкраІна. Кміа

15.55 Сnоживач 16.05 Т/с •ВмІ<~А• 16.30 Х/Ф •Кам'ана ulтu• 17.50 Джаз·стеn-танц-КЛдС! 18.20 Зі стеnі у ФОнтана•

20 . ЗО С'rН-тижневик

32 8.00 8.30

37

ІдІоТU•

КІІН4А

l«:n

Це твіИ день!

-Родом з Украіни•. Пам'яті Р. Бикова . Ч . 2 На сьомому небі

7.00 8.00 8.10 9. 1О 9.20 9.55

діюча речовина :

1%

20.50 Х/Ф •Чи

-

ПицІІ?·

lf8 ІІОСІІ8ТІО нам ...

22.40 Х/Ф •ІІІІсм Іtyny. 0.20 Програма nередач

52-І І:Ш 8.00 МІФ 0.00 f/C 9.35

ЖмвмІІ ::J8Y1C •З х 4•. НаАІСУмедІІіwе РІ)­

10.00

маwнє відеО

І~о tdмo.

12.25 Х/Ф

•Все на........ 1З.30 ХІФ •ЗВАчмК• 14.55Х,/ф •3'.иттtІ H - U upнoro poawyicy>o

IUIII&C

·Лообиw- ДИВИСЬ!• на хвиnІ усnІху Рок-архів від • Тинди-ринди•

10.30 ХІФ •ВвсІNІа'в МаІІмнІацІ• 18.00 Т/С •rорtІнмн-4•. 4 СВJ)ІА 19.00 Реnортер 10.20' Х/Ф •д.пмна нвnpoun 20.50 .•СТеРх• на ·Но6ому осан8111•

На хеиnІ усnІху Про коханнІІ

Лe · Go · Go

10.25 Мjс •Омер• 1О . 50 Як на до по нях 11 .00 Х·фактор 11.30 Південна дфриоса -

метомил та приманка

мускалуре .

Властивості: засіб позбавлення від мух "Лу­ ректрон" містить швидкодіючий інсектицид, ком­ бінований з приманкою, що nринаджує мух. Луректрон застосовується в сухому або в пастоподібному вигляді . Застосування : у вигляді пасти- 100г лурект­ рону змішати зі 100 мл води (сnіввідношення 1: 1), добре розмішати і залишити на декілька годин для набухання, доки не утвориться густа паста . Пасту потрібно наносити на ті місця, де буває велике скупчення мух: на nідвіконниках, рамах вікон , на стінах, дверних полотнах. Результати будуть значні, якщо nасту нанес­ ти в багатьох місцях. Приготовлену nасту nо­ трібно використати всю.

царство ди-

Заходи безпеки: наносити пасту в такі місця, де 'іі не можуть дістати (злизати) тварини. Застосування: у вигляді сиnучого засобу. Гранули розтрушують на рівну поверхню, кож­ на гранула окремо одна від одної на відстані 2 32 см . Найкраще луректрон сипати там, де він не буде заважати прибиранню . Препар<І r д:с npt:-:-~: ом 5-6 ::~:~ні!!. Заходи безпеки : гранули розсипають у місцях , де їх не можуть дістати тварини . Uіна : 100г "Луректрона" - 16 грн. 02 коп., 400 г- 47 грн, 61 коп. Окрім "Луректрону" nідприємство має в на­ явності більше 500 назв ветеринарних та зоо­ технічних засобів захисту тварин. Просимо звертатися за адресою : 07403, Київська область, м.Бровари, ву­ л. Будьонного, 23-а, тел. (8·04494) 5-54-13,

- 6-48-49.

Працюємо з 8-30- 15-00, перерва з 12-3013-00 (щодня, крім суботи та неділі). Поточний рахунок : 26000201 в Броварській філіі АППБ "Аваль". МФО 321615. Код ЗКПО

13702726. Завжди раді зустрі'Іі з вами!

21 .ОО; Хfф •Кров ІІІtІМО• 22.40 ; Х/ф •8твча•

ДО ВІДОМА

СПОЖИВАЧІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ! Відповідно до Постанови НКРЕ від 24.07.2000 р. для оп­ лати за електроенергію в Бро­

N!!778

варському ві.оділенні ощадбанку

N!!5400

відкрито розподільчий

рахунок _N!!26034304001, код ЗКПО підприємства 20078257 МФО 320122. Платежі за елект­ роенергію повинні nровадитись тільки на цей рахунок .

Броварський район електромереж.

iilllt!)!frif•iifl!l;l щенята далматина з відмінним родо­ водом. Окрас- коричневий.

400г грану л луректрона достатньо для обро­ бітку стійла, хліва, площа яких складає 180 м 2 •

факс

3 cephl

·Poanoalд.t. про тв,

~ l1flpo 8P8N ~..

ХіФ •ІІ И8ІІІІ РМwма•

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРВЕТПРОМПОСТАЧ" м.Бровари Пропонує сучасний засіб проти мух "Луректрон"

6-55-79,

JІімтnІ•.

10.00 'І(Іф

10.30 СВІт

9.00 11.30 Т/с •Фантастична дІачина• 10.00 Т/С •Мек друr8 •Я• 10.30 -Територіи д •. Муз. тиждень

актора 1З . З5 Я вас nюбие ... 1З.50 Краіна Фестиваnія

•ІDЕЕА·сrудіЯ•. Т-rазмІІ

10.00 Імnреза . 10.30 Х/Ф •За сtрнмu-· 12.15 <ІDЕЕА·сrудіЯ• . Тепе.,вrа:sмм 12.30 •BIZ- ТV• 14.25 Програма передаЧ 14.30 •Вікна. Спорт• 15.00 Х/Ф ·••- смертІ• 16.35 ВиnадІСQ8ИА сІІІдоtс 17.00 АеТОСТІОПІо 17.20 ПрезентацІя 17.30 Ні nyxy ні пера! 18.00 ХІФ оСофІ Лорен, ІсторІІІ n

Ч .2

•ЗустрІмемоса

21 .00 Сnат" пора 21 .15 Блеф-клуб 22.00 дтnетик-ревоо 22.30 СТН-сnорт 22.50 Х/ф •ЧарІама

Жіночий світ

20.50 На добраніч, дітиІ 21.15 Сто чудес світу 21.ЗО ·Саме Той• npo себе 22.00 Хіт-новини-2000 22.30 Хіт-базар 23.00 МоnодІжний канал ·Мо 0.30 Торгінформ

1В.45 Нове кіно

ста

Програма передач

9.30 9.35

11.30 ШОу самотньоrо хо/10СТ1ІС8 12.00 Теnеуроки и\~- оАІ\8$ Gute!• 12.20 ТорrІнформ 15.30 Анонс nрограм 15.З5 ГрацІї від .rpaeicyo 16.00 Кіно про кіно 17 .ОО Міста й стоnиці С8і1у 17. 1О Тинди-ринди-новини 17.40 ПОІІЬОТV Іі/Іьна 383ат1с:ТЬ 18.10 Торгінформ 18.20 Добрі новмни 16.25 Зорян\ зустрІчі 19.10 Просто собаоса 19.25 Хіт-2000 19.30 Вистава •Безконечна nодорох•.

Фішка З5 хвипин джазу

19.10 Х/Ф

Т081С

50 '"'"и

8.00 Програма nеQВііач 8.05 •BIZ·ТV• 9.00 •BIZ·ТV•

10.00 Анонс nрограм 10.05 ГрацІІ вІД .гравІСу• 10.30 Муз. nрограма. А. КоЗІІОВ

трмосут-І<•

14.30 14.45 15.05

21.4Х!Ф •Ііроос•

35 "••tu ......

8.00 Це надnриродно! 830 стн 8.55 Дитяче коnо 9.15 М/С ·Кароліна та іі друзі• 9.30 Лоодина і закон 10.00 Світ родини відд до Я 10.20 Х/Ф •&ермудс..,...і4 50 12 ЗS 13.05

17. oo'foк-iuoy •Я сама•

18.00 tіІІWа музика 18.50 на хвилі усnІху 19.40 ~ витратити МіnьйОн? 20. 1О Амба· ТБ 20.40 І!Іи - ОЧВІІидецЬ 21.35 На хаиnі усnІху

мораn\• Програма nередаЧ на 3НТр&

7.З0 ВІСТІ

13.10 Дім

пІД МОСТОМ•

наn

15.ЗО Теnемедіа. ТV-мага::Jо4Н

д"і •pectJn~teii

11

коІ nрироди

12.00 Поради 12.30 СТМІІьне woy -Фаsон• 13.00.Woy IJiti. •П811-и оближеw!• 13.30 МОАНИІІ час 14.00 Slot на доnонях 14.10 о . с.n. -студtя

16.00 Шnягер- бо wМІІ'ер 16.50 М/ф 17.20 Т/С •'fvA8pмaцwr.8 ...,... 17.45 Т/С •МОІІОдІс;ТЬ r8рМІІ8• 18.10 Т/с •Фантастм- ~на· 18.40 Т/С •Мое друrе •th 111.10 Т/с •Затоu ДОусона. 20.00 Фабрика новин 20.15 Х/ф •ЦІmсОм - - - · 22.05 Х/Ф •М.рнІ• 0.10 Т/С •ПоnІцІа МавмІ. 8ІдАІn

6 . ЗО Програма nередач МіськІ новини

6. 50

12.ЗО Ток-шоу ·Хто? Що?• 1З . ОО Teneeкcnpec

2З.20 Сnорт-тайм

Розваж. nрограма ·Лото-забава• fO.OO Теnеанонс 10.05 Хп - 2000

11 .00 Реве та стоrне ... 12.00 Ві:Іит 12.30 Х/Ф •ПерехІдниІІ ..... 14.00 З ЦИ!UІу •НОіІ І(()8Ч8І' nІІИае ... • 14.30 МодниА час 14.55 Сократ-СеІнr. Теnемаrамн 15.00 •Час •Ч•. ВійськовміІ теnа>кур-

6.35

7.05 Музичний •НдРТ · ранок• 7.20 Нон-стоn від •Тинди-ринди• 8.20 Дитяча nротрама ·Леnеченя• 8.40 Чарівниіі мікрофон 9.10 Муз. каnеИдоскоn 9.20 Кум ..ри екрана 9.30 ·Вас заnрошує ... • Наталі 10.20 Кпятаа Гіnnократа 10.50 Телеексnрес 11.00 М/ф 11.30 Жиnя е Cnoai 12.00 М/Ф

17.00 17.55 18.30 Х/Ф •&lni Роси• 20.00 Подробиці '""'"А 20.40 nогода 20.45 Джентnьмен - шоу 21 .20 квк

•КлоочІ аІД неба•

ТІТ

ваn КІІН4А

Х/ф •ДОТИК•

30 КІІН4А ur•

Х/ф •ГОМЩИКИ•

25

4серІі •Брейн-ринг• на •ІнтерканаnІ• Сміхоnанорама

1+1

Теnежурнал •БІзнес-реаоо• Програма •Crpec• Ддреси діnовоі удачі

О . З5 Реклама

0.40

рік

15.25 Х/ф

В.45 Гумор . nрограма ·Золотий гу-

9.15

::::.

1З.20 д/с ·Підводна одіссея команди Кусто• 14.15 Ппанета Здоров 'я 14.45 • Як це бу nо•. ·Первомайський теракт е Дрхангеnьську•. 1954

2З . З5 Анонс 2З 40 Доброї ночі , Укрвіно!

tи карамазови•

19 . ЗО Ддреси діповоі удачі

7.30 Відnочинемо з класикооо 8.00 Недіnьні зустрічі 8.30 Інтер'єр 9.00 Інтеранонс 9.05 Погода 9.1О Зоряна rодина 9.40 Прокинься і сnіеай! 10.25 •Вікенд• з І . Зінченко 10.55 •Смачмо• з Б . Бурдою 11.20 Доки вСі вдома 11 .55 караоке на майдані 12.20 Меnорама 12.50 ТеnевізіІІний центр моди

14.20 Молодіжна теnееі::Jійна сnу жба 14.50 Телеексnрес 15.00 Х/Ф •Красуна І чу1б .45 Все npo nода тк" 17.05 Кіноnанорама 18. ОО Т eneeкcnpec 18.10 Муз. кабnучок 18.50 Хіт-базар 19.20 Діаnоrи 19.40 Академія 20.00 Т/С •ЩаСТА• 20.50 теnеексnрес 21.00 Гарнізо" 21.30 Х/Ф •Гумща• 22.50 Концерт за участоо груnи ·Бра· 23.05

Веnикобританія сьогодні

19.40 Транеnорг Украіни 20.00 Інформ. nрограма •Отже . 20.20 Адреси діnоаоі уда«і 20.30 Анонс nporpaм 20.35 Торгінформ 20.45 Добрі новини 20.50 Новосеn 21 .00 СІТ 21 .20 Теnежурнап ·Б•знес-ревоо• 21 . ЗО Шоnо ... Києве! 22.00 Адреси діnоьоі удачі 22. 1О Інноваuі• 22.30 Х/Ф •На гоnцІ• 0.00 Адреси діnовоі удачі 0.05 Підсумкова інформ. nрограма •Отже ... • 0.20 Програма •Стрес•

аий-2•

Погода

non-stop

•ПрофіЛі•. •Зубний nікар•

17.00 Мvз . nрограма 17.20 Ддреси діnовоі удачі 17.25 Х/Ф •Сnекотні ден...м• 19.00 ECІCYnan

-Д. Руіс

1111•

·Профіnі• . ·Британці• Хіт -базар

:~~ 3~: серед хаосу

Бокс . Бій за зеання чемnіОна світу у важкій вазі. Е. Холntфіnд

УТ·3

16.ЗО Таврійські ігр" Т/С •СПУ*6а пороотумку 1В ОО УТН- •Вечір•

УТ·2

Гумор . nporpaмa •Повне мама·

дУ•

14.00 М/Ф 15 ОО УТН- •день• 15. 1о nогода 15.15 Анонс 15.20 Нова коnещі<І 15.40 Перехрестя 16.10 М/Ф 17.00

14.00 14.20 15.00 15.30 15.45

21.50 ... •.

Теnежурнаn ·Бізнес-ревоо• Малий бізнес сьогодні Муз . 1З.ЗО КитаИ . Зв,.чаі і традиції

аuдемі•·4•

21.15

Краінооо дракона•.

18.45 Буrи жінкооо 19.10 Т/с •НестІр

9.00 9.30 10.00 10.15 10.40 11 .40 11 .50 12.20

18.10 Т/с •Коn-бо• 19.45 Х/Ф •ПоnІцеіІська

(Китай)

1810

Яхад Скарбн,.ця

15 . З5 Х/Ф •Гарцогмна і Драний Лис• 17.20 Т/с •Пригоди Суnермена•

Укрсnортnото ОО Шоу самотнього хоnостяка

in Ukralne•

8. 40

14.00 15.00

В . 50 Анонс

8ТJ

ТУ ТАІА.П

10

Лоодина 1 закон

1З.25 Відкриваємо Бібnіоо 1З.55 Хіт - 2000 Олімnійська nанорама Програма І . Моnяра •Парк ав · томобіnьноrо nерюду•

Анонс

ri'UIC • КІІН4А

В . ОО Теnежурнал ·Бізнес-рееоо• В. Муз . r~рограма ·Made Світ нау<и Кіногороскоn Молодіжна теnевіз•йна сnужба Нооа nосмішка віД Три Денс•

го

11 .55 12.25 12 55

7 . ЗО Доброго ранку, Україно!

9

7

11 . ЗО Концерт ансамблю ІМ . ВІрсько-

серпня

YT·t 7.25

Реальний сектор

Золnта Фортуна

Тел .:

4-23-42

(після

18.00).

ПРОДАЄТЬСЯ ділянка nід забудову у Броварах за заводом пластмас. Цокольний поверх, будматеріали на

весь будинок . Дешево! Тел.:

З

15

серпня . у

5-34-73.

Броварах

ВІДКРИВАЄТЬСЯ · КАФЕ у районі нового

військкомату

по

вул .

Грушевського, Зб. Організація банкетів, ювілеїв. Достуnні ціни, широкий асортІІІмент, Відмінна . кухня . Тел . : 6-24.;80. ПРОДАЄТЬСЯ автомобіль "ВАЗгаз .

21 063" в хорошому стані . Бензин Тел . : 5-22-42 (Олександр).

і Загублений атестат про повну середню освітуКХ Ng12773619, виданий Літківською се­ редньою школою 20 . 06 . 2000р . на ім'я ПОГИ­ БИ Людмили Василівни, вважати недійсним . і Втрачене посвідченя "Ветеран праці" серіі

АВ Ng155673 відЗО . О3.98р. , видане Броварсь­

До відділу звернулася громадянка С. з прохан­

-Які умови·та порядок проведений реєстрації

ням роз'яснити порядок реєстрації встановлення батьківства відносно 'Ії ди­ тини громадянином Украї­ ни І., котрий постійно проживає в США.

встановлення батьківства в цьому випадку? - Відповідно до етапі 198 КпШС встановлення батьків­ ства в Україні незалежно від громадянства батьків і дити-

·новЕ життя· Броварськuх міської та раА, ріІUОІDІОЇ АерЖавиоЇ а6МЇИісmраuіЇ.

СПІВЗАСНОВНИКИ:

ни, їх місця проживання про­

частиною 11 етапі 55 КпШС

його nаспорта. Тільки за на­

вадиться за законодавством

(мати одинока), а громадя­

явності таких документів

України . Стапя

189 Кодексу перед­

бачає, що для реєстрації встановлення батьківства в орrанах реєстраціі актів гро­ мадянського стану необхід­ на сnільна заява батьків. Якщо дитина громадянки С. зареєстрована згідно з

ААРЕСА:

ir

07400,

батька дитини, паспорта за­

звернутись до відділу реєст •

явниці та свідоцтва про на·

раціі актів громадянського

родження дитини громадян­

стану, то така заява і особи­

ка С . може звернутися до

стий nідпис громадянина І.

відділу реєстраціі актів грома­

засвідчується в консульській

дянського стану для реє­

установі Укра'іни за кордо­

страціі встановлення батьків­

ном, а також копія і nереклад

ства громадянином України І.

Кuївська обл . , 1111. Броварu, бульв. Не3алежносmі,

сільсь ... ого rocno.a.apcmвa

ре.а.акuії raзemu , Броварські

і

міська і раСюнна

бухrалmерія; npuuoм оголошень

pa.a.u,

раСюнна

.а.ержа.а.мінісmраuія.

Свідоцтво про державну

реєстрацію К/ N 259 від 10. 12. 1997р. ІНАекс 61285

соuіальнuх

+

2.

Ре.Аакmор: 4-03-76. Засmупнuк ре.Аакmора: 4-21-34. ВіААілu:

колекmuв

нин І. особисто не може

numaнь,

лuсmів

і

4-02-92; nромuсловосmі 4-04-81;

масової poбomu

4-23-26.

Редакція не завжди nоділяє nозицію авторів.

+ 3а точність викладених фактів відnовідає автор. + Листування :J читачами - на сторінках zазети. + 3а :J.Міст реклами відnовідалwсість несе рекJІ<UСодавець.

ким управлінням соціальtjрго захисту населен­

ня на ім'я МАКСИМОВОІ Тамари Микитівни, вважати недійсним . ~ Загублений атестат про повну середню освіту N2763595, виданий Шевченківською се­ редньою школою у 1977р. на ім'я БІЛОУС Іри­ ни Дмитрівни, вважати недійсним.

Броварська міська рада, 'Іі виконавчий комітет висловлюють щире співчуття Галині

Володимирівні ПЛОТНІКОВІЙ з приводу трагічної загибелі сина Дмитра. А.рук oфcemнuu. Обсяг

1

Арукованuu аркуш .

ВіААруковано в ЗАТ "БРОВАРСЬКА АРУКАРНЯ" управління у сnравах пресu

інформаuії Кuівськоі облАержаАмінісmраuіі .

ma

Зам.

Тираж

2985 1945

прим.

#61 2000  
#61 2000  
Advertisement