Page 1

Субота,

9 серпня 1997 р. N!! 61 (8851) Ціна

Виходить

договірна

17 квітня 1937 року

3

Газета

Броварських

міської

та

районної

рад

111i1llBJ!l/lTltFL Ш/llХ3/lJЛі!IХ/1 Тlf)J.!LIB 1J.MfflllJlll/fjl;J: ТЛ fВWffjl1/NimfJ,Bll/XJ 1VfJjW/l/lJ//iTCljfl, M<flJX:1 WJ./Jj§J1J/lf/ilYH/Il/1B.1111tJ/B§jI!/I/l1. .. і . ' . . .•••..•......... ," ',', .' .,. . . . " : о..

виробничі території, службові приміщення та офіси, надати мі­

Шановні земляки! 12-14

ВЕРЕСНЯ

свято

-

сту посильну допомогу в підготовці та відзначенні свята.

нинішнього року відзначатиметься щорічне

День міста. Цього року воно співпадає з 25-річчям на­

дання Броварам статусу

-

Наше місто

міста обласного підпорядкування. Ви­

ворота столиці України і воно повинно завжди

приваблювати людей своєю

красою,

впорядкованістю,

виявом

турботливого ставлення всіх броварчан до своїх будинків, свого міста.

Вуличні

і

будинкові

комітети,

працівники

житлово­

конком міської ради та рада вуличних і будинкових комітетів

комунальних служб, житлово-будівельні кооперативи мають очо­

звертаються до вас з великим проханням:

лити проведення місячника під гаслом: «Наше місто

разом із працівника­

наш спіль­

-

рою та санітарної очистки міста. Кожен житель повинен узяти

ний дім!». При підведенні підсумків місячника кращі активісти будуть відзначені преміями «За кращу вулицю», «Кращий буди­

участь у роботах по впорядкуванню прибудинкових територій,

ною>, «Двір зразкового порядку».

ми комунально-житлових служб

провести місячник благоуст­

Олексій ІЩЕНКО,

вулиць, індивідуальних садиб, у знищенні бур'янів.

Звертаємося до керівників підприємств, установ та зацій

міста

з

органі­

міський голова.

з упо­

Микола ФЕДОРЕНКО, голова ради вуличних і будинкових комітетів.

проханням виконати передбачені заходи

рядкування закріплених територій, привести в належний

стан

3 ОДНА з найрозвиненіших галу­ зей народного господарства будівельна

--

-

переживає нині ду­

же складні часи: із різким спадом

і фірм Київської області, Черні­ гова, Полтави, Черкас, Жито­ мира.

А у населення широким попи­

промислового виробництва

ТОМ користуються фігурна троту­

відпала необхідність у розши­

арна плитка

ренні площ, держава не в змозі

морозостійка, водонепроникна

будувати безкоштовне ЖИТЛО, а

(гарантія експлуатації

радгоспи

сухий вапняний розчин для шту­

соціальні та

-

-

різнокольорова,

- 25

років),

сільськогосподарські об'єкти ...

катурки за пільговими цінами.

Ось чому було приємно

Можна зробити замовлення і на

дізнатися, ЩО завод БУАівельних

столярні вироби чи обробку гра­

конструкцій активно розширює

ніту.

РАННЬОГО пізнього

ранку

вечора

не

і

до

стихає

гуркіт моторів збиральних машин на хлібній ниві акціонерного товариства «Рудня». Снують . польовими дорога­ ми щпомобілі, вантажені добірним

зерном нового врожаю. І хоч дово­ диться хліборобам зараз ночей недо­

сипати, .від зорі і до зорі трудитися без перепочинку, вони одержують від своєї праці велике моральне задово­ лення.

На кожном.у гектарі збирають ком­ байнери майже по 30· центнерів збіжжя, що значно більше від

також постачає залізобетон на такі важливі новобудови, як рес­

рахункова будівельна дільниця

публіканська клінічна лікарня у

підприємства розпочала риття

Києві (замовник

котловану і забивання паль під

дослідне медичне об'єднання

новий експериментальний буди­

370

«Діалір»), куди ЩОДНЯ броварча­

нок за індивідуальним проектом.

ни постачають до

Це буде 9-поверхівка на

-

АТ «Науково­

130

кубометрів

125

зазначеної продукції. А на будів­

квартир по вул. Грушевського.

ництво заводу безалкогольних

Причому, із застосуванням нових

напоїв «Кока-кола» у В. Димерці

будматеріалів, таких, як перліто­

із заводу надійшло близько

бетон, пінобетон, лицювальна

ТИСЯЧ тонн залізобетону! Такі обсяги за умови відмінної

цегла, стінові камені тощо. Пере­

дбачається, ЩО завдяки вищена­

якості продукції не лишились не­

званим сучасним, високоефекти­

поміченими, тому тепер колектив

вним, до того ж екологічно чис­

заводу співробітничає із фінською

тим матеріалам, що здатні збері­

фірмою «Кватроджеміні ЛТД»,

гати тепло і поглинати шум, дося­

яка споруджує у Києві серію ка­

гатиметься здешевлення як са­

фе-ресторанів «МсDопаld' s».

мого будівництва, так і експлуа­

Отож, і на Поштову площу, і на

тації будинку. До того ж на його

метро «Лівобережна», ( а всього

даху буде розташовано власну

іх буде

котельню, що відповідно змен­

34)

різноманітні конструк­

ції надходять із Броварів.

шить витрати на опалення. Отож,

Згідно із Чорнобильською про­

планується, що ОДНО,- ДВО,- і три­

грамою свою продукцію заводча­

кімнатні квартири, які пропонува­

ни відправляють на будівництво

тимуться на продаж, задовольня­

державного

тимуть броварчан і ціною, і якіс­

аваРlино-технічного

центру України у Києво- Свято­

ними показниками.

шинському районі. А всього по­

слугами підприємства користу­ ються близько

120

організацій

Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО.

гектарів. Однак уже

тепер

очевидно,

що

підвищення культури землеробства, старюще удобрення грунтів, дотри­ мання сіВО:lМін дає позитивні резуль­ тати.

у посівах :lернових, -- ро:шовідає головний агроном Володимир ФЕ­ НЮК, -- ми особливу увагу приділили підбору попередників. І це позитивно впливає на підвищення врожайності. З першого дня роботи, а це було 25 лщшя, члени :lбирально­ транспортному загону були настроєні по-бойовому. Перед виходом у поле :І ними провели загальні збори. Перед х.п:іборобами були поставлені кон­

--

кретні

завдання,

ВИ:lначені

обсяги

робіт. Їх ознайомили також з умова­ ми

комбайнера

змагання

та

Миколи

Ого­

Механізатори прискіпливо ремонту­ вали комбайн. А тепер на ділі пере­ наскільки це було необхідним. Саме

середньорайон­

думку, є та новина, ЩО госпроз­

Але найбільш цікавою, на мою

екіпаж

родніка з Русланом Пономаренком.

коналися,

ного показника. А на окремих ділянках урожай виявився· набагато вищим, ніж торік. Правда, про кінцевій ре­ зультат говорити ще рано. Адже жнива в розпалі. Скошено ранні зер­ нові культури на площі майже 400 гектарів із 550 гектарів, обмолочено-

номенклатуру сво·іх виробів, а

Скоробагатько із помічником Бори­ сом Скоробагатьком. Вони трудять­ ся на комбайні СК-5 «Нива». Закінчивши косовицю, цей екіпаж приступить до підбирання валків. На обмолоті зернових культур нині зайнято чотири комбайни СК-5 «Нива». Приклад у роботі показує

си(,'Темою

оплати

праці. Хліб у господарстві збирають двома

способами. На чи(,'Тих від бур'янів масивах йде пряме комбайнування. На решті площ - зернові кладуть у валки. На косовиці працюють дві жатки. На одній з них - механізатор Микола Бабич із помічником Олек­ сандром Компанцем. Це не перші жнива в їхньому житті. Хлібороби трудяться наполегшlВО, завзято. По­ ряд з ними - MexaHi:laTOp Григорій

надійна підготовка комбайна

ханізаторам

дає

можливість ме­ успішно виконувати

:lавдання.

Сумлінною врожаю

працею

на

зернових

збиранні культур

відзначається також екіпаж комбай­ нера Віктора Кухарчука з Вячесла­ вом Компанцем. Вони вже намоло­ тили кілька сот тоЮІ зерна.

Усі хлібороби працюють добре: і ті, що скошують, підбирають і об­ молочують колоскові, і ті, що транс­ портують зерно з поля на тік, і ті, що

скиртують

солому,

зачищають

поле від по жнивних решток. Шофе­ ри Сергій Скоробагатько і Анатолій Шленчак швидко перевозять зерно на тік. Тут воно не залежу(.'Ться.

Працюють зерноочисні машини. Їх

п'ять у господарстві. Отож все зерно швидко очищається і завозиться в складське приміщення. Словом, жнива вАТ «Рудня» проходять як у

добрих господарів:

швидко і без

втрат.

Мине небагато часу і хлібороби рапортуватимуть керівнику госпо­ дарства про успішне завершення жнив-97. І поїдуть тоді степові ко­

раблі на приватні ділянки, щоб до­ помогти селянам обмолотити зер­ нові.

Іпоспішать

руднянські

ме­

ханізатори на поміч сусідам. Так бу­ ло торік. Так буде і нині. Адже вони вважають справою честі

допомогти

іншим.

Гадина ПОЛЯКОВА.


К!!

"-2

I1fН1E,4IA()K

цiII1tм-

" .. І

11_30 TммepIu

VICP81tOOI

22.211 Too-lUO!' О3РОООО _ . 23.00'Т........

УТ-3 __

aanьт.~~ .КanинoвI ОСТро8И-

СІО-

Cnop'_"

11tg,.

7.30 ТСН 8.00 Toмcepian 9.00 ТePМIНan

П·І

10.05 Храм.. , 10.20

В.55 Нa~ хіт-парад 9.00CaNдo 9.30 мупыl~~

9.40 Т_an .прево. 10.00. ІЗ ОО. 1600.21.00. 23.15 УТН 10.10 ~on від УТН 1О 40 І тinw<и музиоа ка...,. .М •. М_

11.30 12.00 12.30

Орант.

"к кас ХУА.фіІІ..... н.

10.25 800cr..... Моі 1)"". . . . . 11.55 cniвac 1.3aJcapoto 12.15 8іА .ПореІ<рес",. - рр yc:nbcy . 12.45 Дoot.фinьм .8i3oм/Jь cna'У С8іту цьoro. 13.05 3Мон є _он

з._ є

_001

.аная. оо

...сме

11ponю. nOrOДI' ЗакOOl с _он

.ne..... по­

Трес"" цiJlYМIIII'

18.00

18_ЗО Тм8С8рІ... оІСоро,,_

"'prOo_ 7 C8PhI 19.30. 23.15 ТСН 20_00 Тмес.ріаІІ оІ"ІроІСТ1І8С:

есім

ті.

IlceyJpaiнCblr"" фести­

'1.2 17.o1o~orl1l1Д Футбол. Кубок УЕФА. .Днlгсю' - .Апані•• (Вn8Дilla8l<a31 19.50 Нaцic:JнaIrIoнмй xit-napaA 1955 с....е ТОЙ

ТОІ-ШОУ M.I!epectrIt·oTaбу. 21.30 +nм .н..,.,.,...

21.00

xy....

23.30

20.15 Націонал_ m-парад 20.20 Т_ .Право. 20.40 ~ U31<а 21.4o ...... ~·

22.00 H~_ xїт-napaд.•• 22.05 ХУА .•tл_ .04.., абмр.•• __ , •. 1 23.25 Співає HIIPOдIta 8Ртмст.. м"'м

УОЦ)аіни Л ЮР'4Н'О Анонс

!ІОМ8М'

РаН«ОІе ~ 7.30~ Інтереісті 8.15 Пor_ 8.20 Cмтyaцjro 8.30 т.,._pl." ~

8.00

...

Анонс

10.05 ~ ...їес....... ЧIICQМ 1 0.30 Т._8рІм .ш.,*"

" ..2 ""'....

Т."_pla"

1+.

."-1 "oцl-

7:;Ю rcн

'.55 '.00 8.15

'.30

......

'О.ООТ

10.30

H.цioн._мJI .tт'П8р8А

'0.45 11. І'

І TInwм

_

10.45 11.00 11.30

..

Му"",фInw,o ка..." .М •. М_

XYA-фillWo! .н-ао-

-'4'>'

12.30 cono і NOOДМ 13.10 х'А.фіІІ.....04.., ..... "' ......... ' •. 1 14.67 ас. .сім 1810_

-

'6.1~ вс. від оо

18.&5 17.15

...... н.

МV,.тфІпо,м

_Пl

.Ir-_

.n'pnинм 1:e3DМY"

&1ІІІІІ

I..IВPUI 16.15 Н.IІІОн_ 1'.20 1k;~I"QoOtМЙ фестм­ _,tI""~

.КPMtf08i ot:фОВМ18.50 Фі.-.с~ orПОА 18.10 Саме ,,,11

18.30

Н8ЦІонan_ .Ir-fIIIP8Д Т."""а

20.20 21.00

IІечІpнtO 1<830<. Фyr!lotr. JIIra .-mнJ •.

••. . -

х)'

12.00 .QIж.~ OICnIPi" Киаа•••. I - .. _ "...., "... 12.10'-'ІI.4О х",.,,- .n""МТМ. 00068 •• 1 _ _ 13.45 І<ОРАОН 14.15 Му....'фImoм 1425 в.с. calт , _ . Акт",," .....

8МП1!у8

14.55 з."""с_

17.00 17.55

ас.............".

_lІІІІсо.ао!

~ ЗМOot

""..сме22.

_.

Уpoor

• _

11.00 Т_рім

-...мl_­

IIII!JNIIM.

1'.30 т............. ""-"......Оо •• оерІ8

111.30. 23.15 тсн

20_00

T_"",~,

""

21.00 Toc-woy .А ее...• 21.45 XY""~ ..,....,.. .. 10

.0n11108.

-

.'1_ .......-

............... _2 2'J.50 Н8Цk>НanWМA кіт-_ 0.05_

XYA-~ ~_

• _IOT........... ~ .. 1м'.AD-

ACnМnt. В. ДOIrr.-

11n8м8'J. ~'a 10.00~ за 1МІ8С:_

.. _

7.05

ClТ

725П1см._ L~

.. -а.р-

Т_". .... .с-

Муо.

'11&".

n

IUlн(м 6.30 Лraдм ,...

lІІОД8іі

'Iat

18.55 1\дpec.IliIlO80i УД" 19.05 Cnмvn 19.20 Ефіраетоropr 19.30 ВiJCНO ...ісrиry 20.00 Наш..., 20.25 Адреса ДЇ/1D801 УД8ЧІ 20.30 Анонс nporpaм 20.35 Тopriнформ 20.50 НОІІОС8/І 21.00 СІТ 21.20 Анонс 21.30 l1tQДИ _ JIIW!Й 21.5OдetIдI .......T 22.05 Воістину """ТО 22.15 0а38 C8PtIД 'I1IDC'/ 22.45 Адреса АіІІОІІОі УдІІ'Іі 22.50 XYA-фІІІІоІІ O3aOAIJ "

_.....

1V-""'Іб .ХМ.

12.30

ICaмepro...

9.15 10.05 10.35

самі

..

18.4ОТ

18.15 окремо ..атміо 1830 1С8UIIPтони 18.35 Му,.Іфі_

район

Т."8С8р.....W......I IIOIl8C8_ 17.50 At<oнc 17_М Т........... -Ш.......

19 зо

INТepeicтi

18.45

18.511

Т._pl... оДІ_

... Ім'.

Дcuut.

19.30 l!f'8AIIII ...IIQQIIO 2000 ч.с 2O.45~ .._ 10.511 Х'А-..-м .IСреCyottl

-

.....

Іит8IJ8iCТI

22.30 22.45

в ПOIIJI'I'''

Фоlиа

,

......,..-о.

....._ .

23.35с..ту. . .

2'_48 Т............. 1.15

І

. . . ..

МРІОІ

Пoro»

/((I"ll.f

О...... І.

,.

7 ..... , .

"

7.00 Аномс ПРО'РІМ 7.06 Гр.цn .....Гpaalсу. '.00 Му. .'фі......

•• 00

.cr..w-.

Х'А-'- .ТоІ, 111'0

............... 10.35 """,,І

21.20 Анонс

21.30 Просто соо.. 21 45 Тoprtнфop.t 22.00 Wo<GJUI !113НСу

КlllfllА

1.00 3 JlllНI<Y н. С81т_ 1.1 О 88"'аIll1 сти"'"

'.1 О

T._DI8II ........" .....

H8ДjtI

Тсло_

2035 21 20 2150 22.00

НАРТ -евчір·.

дoanonr

P"wx:

Г уморж:ти..... nporрам, ·СеIlO мое р;д..е.

22.15 Т._прес: 22.20 ХrА.фIIIwo .м.нІ orмнo, 61се8

23.50 Т_С"Р8С 0.00 X"A.....WO .........у.

10 к."и :1.

30

/'1porp8м8

а.35 СІТ

055

"с;ма

_.

.-

_

EIretcтpoтenauoy

1.40 Му... тфі_ 1000 3OPen8A

А"ІІОНІХ

.......... _

12.2:> IJI»/C 12.45ТV_

11.00 Т.моерІм . .",..

10.~ Арабес""

1j).50T_~

11.00 Т_838.. IiвpvIoмIcT. 11.30 Муо. nPOt1I8... 11.50 Аатотopr 12.00 МV.... ІФ'13.00Т.-­

IЗ.108~-"""

13.40 Червоний ",*т /4.00 к.pr-1Sмнw '.251U111 __ 14.50Т

Му............ 16.2!·Муа.....

1•. 00 т.1І8С8ІІІ8ІІ """"'1 epDAIIOIIII. 15.00 011"""". 15.10 ети..........

N8tu,.

W~

-

nІ.

15.30 CммфoнIJI ........... міст

15.45 'tII08rO 16.00 А .... Q8МI • .,.,..... 16.30 Му,,'ф!no,м 16.50 l'OМ8Ir Кофм... І aoro QPV:JI. ~ 88~

17.40 еегA-octp/a

18.35 Woy.,.... 1'.56 Тopriнфapм

17.00 Т___. ~'" 17.30Мy...~ 18.10 "'тorapr

17.55 TV-illOn

8c8f18P8Мll~ nIIIOC

"'-""""

182OМy3.~

18.ЗО х"А.......

.Сент.......

Но_ woy-1Іі:он«у

, 110 Т..тр ....

OIfOUIYIt

18.00 Т........... ~

оС8мУІІ'

1V-aюn 18.00T.......,....~

11.55

СІ8СіММІ. Зоро... ,IIOIIOr1I

Ig.55 20.30

СІТ

Пporpaмa ~ на за.·

/1poфo.qa речеМ. &а.нни 3 .осмосу 13.30 CTQPiнк_ фetПI8IIIIkJ .'іереона рута-97.: ryprи

-ТРО!: nopocfIТ' і ·Аатем­

Му""тсе­

CIIJ88e •

ВСесвіТУ', Му",тcepian 15.3OM~_.Tepм­

TopitI Ао. ХіІ ·парад 111.30 -CN,... акордом"",

noдП ДНІ! (ТІА

·y.~n

19.56. 23.57

КПІ" ДНІ ~ .Мю­

.дам..,._ TeїМlcoplell

20.50 Пct." АНЯ. Г~ ·Ст" •• 21.00 Антрасо,... 21. 15 Micыd ноем,,,, 21.30 муз. І1ау3а 21.40 Що? де? Почnмy'l 21.45 )(poouaТИІ 22_00 х'А••ln..... 06mrr0. ПІД 88Cn"'-· 23.35 КGмn·...8p Х .lІо4Іра._

T~ .Пусте_.

2

-

32

"аІІІІ"

T8I18C8PI8JI.n...I ....... 7 .......

21.00 Док.cepian 22_00 ХУА_""- .час

оіД 'МІО-

IOIFM·

20_30 oД8nII8c" Т.,,_, 21.30 Вечірні вісті (ТІА -Вiot",·) 22.00 ОСІІ\А ..... ~ec· ..... -

__

.......

'""ес

М.. ст_1ІА І. . . . . . Терм­ Ао. Xt-

__

l1іДІР

MТV npeдcTalJlllЄ' МYS". """,""" пtIP'WI~ ... 388тре

І'

ое",,-

"W·

.45 ХУ"..... _ .n."",. . .",Ч - ост_ . .рl,,8

13.15 H08M~"

......_

І3.25Ху

".50НО_"

*_

Му",,,,,,,т_

17.00 Т_cepla" ....".,.,. 17.30 Мeдlнtий т_

....... ....".......

11.00

Т.,..

.сім'.

10:00 ГОІІСІ8О_

аs І(."а.1

11.20 Д/ІІОаНІІ * -

' '.00 Чyтrrм. еа_"" РохлІ­

A~""'''' 111_30 ТМ..,.......

....

аАІІооІ

8~

20.20 ГpaцJI ~ .rputcy. 20.50 11 • .ІІобр.н1ч • .111,,,1 21 30 Тоо<-woy .са... 'ОАО 22_00 Teмoeplu ''kIpт_

СІІ,." .МА8Н.

Т

:::&1&

22. ІО

..

ХУА-"-

-n-_

~

23.40 23.45

Т.".,.аиТ8 оПус,_.

$ріа""

14.2

50 "lІни 7.00 7.15

tI/tcиa

7.4'

...............

КІН.

н

__

8'n !)РІ

т.l!8С8ІІІм ·1ІмІ слід'

'.45 Кіт·фе6рм"

~T_.

..........

"·ОО T~ oIcтepItIlIO

7.30 Aнattc 7.35 Є lAetO 7.50 д1~

вlcмllК 7.55~ 8.00 Мlнiмакс-ТАН '.10 Кa'8C,po4or т ....... 8.40~, 8.50 Т_...... .rIyc'........ Т""_ШОУ оМу3ІО18 І _а

_ _• -

xonecтw.·

21.10 Toc-WQY oПpoфac/w. 22.05 Te.....Utlтa .1Іуст_

BIД8oмyato«8 0.45lIиQl_ ·Н........ ,\сТ... АЄМ 1.1SПor_

8.558м-_

7.25 _ _ _

18.ц Х'''' ........ _"...,...

О.ЗSт-м"_

•W""""'"

8.4ОТ....._ 8.45 UJiCn, _

11·30 Т.,..а_

0.40

22.30 х'''' .........t. ....en••

І7 КІІ"ІІА

1IIA8O~ of1)cт-'

19.25

I't&IIC

18.00 Аномс nporp.... 1•. 05. 21.10. 0.10 Тopr1нфОрм 18.20 ГpaцJI ОІА .Гровіс:у. 1•. 46 К""П·отер х

11О)С01І

V.5O ПlЦl8<t1 10.20 Ди~о-канan 11.05 НО1іІ Вме' 11.15 ШОу І .., .П_и

18.35

Non S10p

.Му""

'_'

18.00 $ріа"". '1.1 16.30 ДіІІОНЙ

Нeilмовірна ",,-'сп.

23.30"ТV npeдcт_, НIІ8

•.55

СІІ\А.

"ТМ· 23.40 Нічні Ві.""

О_·.

IIJI]hI

Хі, ·фабро«а

20.30 1IIruIa. _

.r.p..... __ 1[-.. .... ,."toc:..........

20.00

0.30

_. ..

18.ЗО

м.­

..Jt...."

КnIn

)і •. радіо

23.00

СІІІА­

ХіТ·фабри..

19.00

АНа

асn

па

/(lIlIlLf

18.00 т.......,...... lcтopll! 110-

'811_"'''' _

0.45 1'1ри8Іт. ".тр.

SPIaSh

2З.55 Хі,'.фа6рмоа

19.56. 23.57

т.ст

- Є8І ек

7.00 Вікна 7.15 Вiota-CIlOPT 7_45 т."..,ерІ.... 1ІеНІ 8.45

Но.ин..

72.50

.

....... 3 . . . .

.ЦЕПТЕР.-peetO

13.10

Тоо-шоу .Мy.lи1l3 і пре-

50

plrМедмчlo

"-'AIII~ тeJ18C8p1e1!

23.51 Т._еpl." OaPhJ

ашUl

11 25 Nnta Вene ' 11.35 Х'А_.... _

101FM. 20_00 " " . -.. , _ . _

20_30

па.

8.15 TenooI3eТa .Пуст_· 8.20 O.C'n.-студіА 9.05 Мсди'ІІеІІ1 tMJUte8IUt 9.35 Or/1tWjЧ 10.20 Єраnаw 10.40 Дисс.!I8Н3JI

~Вiorнa'l ,,-.~ •• Кo~

каlас,рофи тижня

2З.45

7.30 Анонс

8.00

Шоу бенні кіма

20.45

0.35 дlnoвий 1Ііснм. 0.40 1ЦQeoмyзи.. 0.45 ДиCl.-_

7.50 дinoвиii еіс_ 7.55 l!iдeoмy:IМQ

18.00 ~ <Єpanaw. 18.30 від .f1epeIIpecno. - рр yc:nbcy 19.00 Тоо-шоу .... 3 o...ro",.

19.26 ro-u

wllOlТ8111

7.35 "-оаІI1ЇД11ОСМНИ ; . .роб-

rcepian

20.00 20.15

21.40 Т8IIer&38ТІ .ПустtI_· 21.45 Apryмeкт 21_5! :o'YA-"- ОСТ8РООІІ аНеіІОМ.... 23.30 Тone'ilЗelа .ПусI_' 23.35 Диc.t-oaнan. '1.1

......- .Тоі, ХТО

7.25

серіan

ВіСНІе<

6inuycoв

6.45 Шість НQ5f" 6.55 cropr ти....

17.30 'ІаРіеНИА cair д;сне.: оІ'У­ фі і Iioro 1IDМ8IWI". Му.... ·

19.00 Є ідея 19.20 дllІОІІМ/І

са' .•Му"" пера'

б.4ОТ_

17.Z7 ·11pouNr. матусю·. Му"Т­

IВ.30 Ilpoeкт .Ю·. f1Iюr1Iгсю музиоу і не ті.....

19.30 -ЦВПЕР'·pe8ID 19.45 Т8ІІІ!,азетl .Пус_. 19.50 МiнiМ8kC-TAН

.МAS!t.

37 КіІНflА

'""'-

муnьти,і,амlнм

19.2:>~

f'UIC

22.ЗО х, кbatlwlOii.

rpyna ·Стап·

08.

10.40

1.28

1.21 Проrpeмe

700Мlcwf_

11~35

'8_30

СВІТУ

"""'ІКУ8

8.30 Муо. nayae 8.458. Щ8р8а_ п _ _ 11.15 КОМП'lОтер Х 130 .01. 02. 03. 9.40 XVA--"- oI'JI1IIItro. І

17.00 Дgк.QIIPIen o/1oIIIцeAcwd. 17.30 TIIJ)I1м4rapм 17.45 ГР8ЦІІ .... оІ'рнІс:уо

19.10 кaeocen 111.20 Міста І crС11И41

,.,.р. Епісо ВePCina.Q3e

7.30 Т• .....,.."

15.00

I8.05~VXPТ

; iIoro

1.05 Іоіуо.-,"н"

'.25

не6есе . .кіно ~ rdнo. - С", ,"-,"о .хто C:UI&"""" ~.

woy.1iI_

7.10 Aнrpoeonwt.

Тopr1нфogм КПІ.... O.55нo1lOQOll

7.ЗО

.с:.-'IUCIY.

Нn8МНM

2з.о5 Puмaн Кофман

0.05 0.20

".2ОН_" 11.30 ГIPOCrO соб8.. 11.50 lIOnOI ЦООіЖУ 12.50 TIмцIINIWI8 . . . . . . 13.15 НО8ос811 13.25 Т-" ее­

'3.55~_"""

22.35

а

22.40 до І AcIIIt... 23.25 Hooocen 23.35 nporpe... УХРТ

25

рочос.

"'-Радіо

cepltr

В.I18соцао-

кoro,

22.20 Фlн8нсмс:'

11.06 ТoprIнфopм

14.00 IIW<ponI

.... І

20.05 " ' І епода

·20 .25 МР8С8 4111080І уда.. 20.30 Ntoнс nporpeм 20.35 Тopriнформ 20.50 Hoaoc.n 2100 СІ1 21.15 KIItМOCfЦII_ 'Р. -1l8pi-~...

'latс*

ДНІ!. АУ\>іаВ РоТІРІ'

Ху.... фіІІ_ .rрюк

21.30

20.00

Тоpnнформ l-lоеоcen

'1.1

СІТ

IІ'ДІІОYJ1OI<И мо дІ,ей

2О.00Наш ...с

.._

.... .....,......

20.30

Музжна nporpaм. ·Хма­

Т-.рІМ

Комп'roтер Х Єpanaau IВ.25 Му3Л8у3а 18.35 Сти... _тт- ThtI Natu,aI W~ 18_00 т ceplen 4р881111

21.0(I~....a 21.150 МiCWd НО8МнМ

.CaK)1)ii-WOY·

/9.35 19.50

cepjIo3ИO про

на пам·ОТЬ.

М1V npeдcт88lltli: музика

18.00 Анонс nporpaм 18.05.21.10.005 Тoprінфоpu 18.20 Граці! від .грае;су.. 18.45 Комп'ютер Х 19.00 Міста і CTOnМЦi світу 111.30 т_рім ""-АР.', 7cepltl 20.20 ГI*Ііі іоід .Гравісу. 20.50 На ррбраніч. дin!! 21.30 Too-woy·Саме ,ОА. 22.00 т8ІІ8СерІ." .Чортом

мonoдмll. ЦІІЙ_

15.00 -80,,",ТJIOН - ~

IОIо4П'roтерм

19.5506""_ 20.15 Портрет

0.30

ЗS ~ilHIIA

д;_

17.00 т."_pla,, "ф"in....,,. 17.30 T.~" .сім'. ...."118"...

HIts

.--

16.00 IOpoк:.дм.цjtr 16 30 16.35

Н_ОIlO фyrбony

Іра

теБІІ! 'І.З

rro-.

14.50Но_.

NQn SIoр

11.30 Too-woy ' ..• О,.,."",· 12.00

13.50 Мy"""tu-

..... ,"nec.piall

М1V предст.....;.

є8pona cr.orQДНi

13.20

~_ Гостро­

Ммст-И .анм .Т_­

23.00 23.30

-ер1811

-

_а-.

торіА Ао. Кі,-парад Лідер

~".

.П... СІІІА·

23.46 Нічні .на 0.00 ХіТ •.".бр0008

ДМІІ

..

Тм

........ .,......

111.10 Т• .....-

20 30 ОіІ<на. Ноем... 21 оо ДОІ<.сеp/aJI 22.00 ХУА.ф'- • .,.,..,...

...

22.50

lC'n

тамсер1811 Ммст_"йІІІІМ8ІІ .Т_­ 'ор/А Ао. Xiт-f1IIIIIД 8. ОО чapillftмii С8іт ДicteA: 01<8чині ісroріlo. МyJ8.Tcepia/I 8.30 іІе'ІіРНі Сті (1IOIIfOP) ••00 .дам.со_ T...-pIen 10.00 ,-,-,•. IC~'"

-Крихіru ріan

.......

20.50 [lij:ItII

19.30 !lapiaЦjl СТИlIIO 19.55 Те_прес 20 оо Теnerазета. I-ІlIPV"D"'іс'. 20.30 Мym.тфі_ 20 50 Аа,отnpr

10.30

ао..ес8· 18.20 3а ""іос:

__

".\1~лен ...

17.ф ГОIlOC oI1epoмono.

••00 oCnpa___

14.30

-

18... Т•...,.,рі..

17.30 А "м самі 3 ovc17.55 Лоод~ _ ~

32 ~iI"iIA

.............-

"'НО'

111.00XlI~

пМІС'

_

XJt-фaбs.wa

18_ООТ.-......

__

12.10 СООРІМ 'OPU ~poдy 12.50 Нооі_ 13.00 дІк:о-п...,. в..щ,. , -

22.00

8n

_.2 ........,.......""·

21.30 lle'liрні Іісті (ТІА .Вi.нa·t

02, 03·

_.·.'4.2

8 45

А. П,,"іТkОВСЬ1\:0(0 .KlllCl108OДCbКII~ ту­

JМ"'He )КМП••

CePhI

__

.о І.

cnopneм сузір·.

т_о_ .П8pJt­

7.45Т............

11.40 """"",,,8

14.00 .ftиwnoll<М>. Му....товріаІІ

18.00 18.15

16.10 Мyra.тСИ16.30""'" 17.15 EnernpO-" 17.45 Му"'т4і18.10 ",,",аа Ппnоората

16.35 8i,qeoфirwoI .PecrМ5 ....

ПOtОnW:Т8а 8 YOЦ)aIнl npeдeT .....rcm.. Китам

16.45 Не_"" гість 17_00 Tell8C8plм оІСа4Іре•• f

8i~o МуА>'фі_ 13.00T_~ 13.10~ 13.55 Р....,.., -... 14.25 дianono 14.50T~ 16.00Т

0.05

110'

1'.05МО18_ 1'.15Н.мо

Дr..C.МI\ аІам...

0 ..с.5

....-..

_ _'

........

14.05M~.............

S10p

13.00

KiнaropocJCon

16.30 .K,I.S.S.· -

MТV _ " ' _ : НІ1.

"-8Ail"'"' 18ІІес8рl8ll

.nOlllO _ _

ХУА_фillWo!

u.pCIe_

r'IМIAСТ8ЛА(; •••

_

IЗ.55 ТV-won Му""rфInьм Вустам.. мaneчi 15.00 Театр не ДО"""",, 15.35 т.1І8С8рІ8ІІ с_ EIIellТpOtllll II)'WМO

<О1lQC

m..ct-....иА • ....." .TeptTgpirI А•. Хіт·пара,ц. ЛVlIІР

11.00

14.10 14.30

Нeppcмicт~

1130 Муз. rrPOtP08OI8 11.50 AaTOTopr 12.00 Ik;~

~

_ .............OOCePIen

13.00 т8ІІ8СерІм "'Н"

Сцена - Єapona Зарона старина 10.50T~

12.30

3

Муз. naY.Ja 8.45 )(рещ,аlИО 9.05l~ 9.45 Комп'ю",,, Х

Tuerueтa .Пyr;r

XI'''.~-

0.30

7.00 _ . " , . . . - . Aнмh ... ... _аМ.IСно­

_.

1О 40 ПfW"СР-IІІД80

Т..........."

10;30"".....-_.

В. '5 Міс"," """"кн

8.30

AнeI,QoT-acopтl

7.55

11.45 А _

7.05 35 _ p;raзy 7 35 Антресо"""а 7.50 СП 810 l1іСНІІ ДМІІ. Аурі«а PorIPl'

7.10

.с:.нс.т. НАРТ-88Чlp·.

.Н8111 час-

ша

i"."HtI.f

Пporpaua ПIIIМW'f

ТОС-UIOY .Зроби

JI8W.

7.00

к8 "їчнorо CТ811U'P8 8

7_30 XyA-..........,......... -

10.3OB~ 11.30 Імфоpмaцiliнa l1POf1IIUI

30

*".....

7.5:1~.

8.00 8.50

·nWOCT_O.

50 К"""А

см'""

20_30 oДaIIn8c"

23.55

'ІІТ

Анонс

7.50 дIno8м11

"0М8A/IIr0I0.

21.30 ВеЧіРНІ 8іСТІ (ТІА _ .... ) 22.00 ..."" 111""""_ r"",-

нon

"'ТМ·

Т..-.м,

lI_oWIIммll у.-....,.

-""н

Т_. . . .

О.зе~..

•• ~тan.......

125 730 7.36

1(.0_ _

)0(1

Спор'

20.00 .r.......... rOll. . .••

ДНІ

""'-І·

7З ..с.5Ю~

•.

por, . . .'1IТOf"O СМ". . 10.'0 шоу і'; .n.-... _

23.30

23.25 Муо. кniп 23_10 Х'А_фіІІ.....npoфecloи.....

7.00

,~_

.ФіТ...... ·Пуст._.·

3OН8~. Ч.1

8.511

Му",тсе-

21.15 ItoФupмaцj;lнa l1РОІ1іМ8 21_4!! Х'А."- ............

11.55

Т

•.

Муn"тфinьм

2.1.00

с:тОІІІn1i

-ПуСТ.''wtМ••

2З.2S Т_,"О,,,, .П8ртlllмa

T_HQМC О.5!5 Спорт _

Т8~

23.00

......,.

Т

""_

19.58. 23.57

22..50

ВI.OIoМ)'3МКII

21.311 х".........Т•• м,,"'"

_мм

8.00

о8І.НІ·)

EleчjpНI ІІІстІ ("""ІОР)

3ра""У на C8iтaм""l

11.00 _ _ ,8.

iOOrO _

і

7.00

МOtI Бропaнitl Ефіраетоropr

10.25,&дреса ДіIlOllOi удачі

Ч8pIroorиА С8і' д;с-: ·Гyфj

10.00

7.15 7.45

8.05 М8істрм. 8.20 Зeneнa c~ 8.45 1V-~ .хм· 9.15 80itrwty aiдlepто 9.30 Му,."фі_

........-"""

~.

7 оо ......,,_...........Т_rnPIO "'. Xil-I_

8.30

NlY3f

25 КІІНІІА

6.50 Адреса ~ Удачі

•.

ра.

I'f. . . ·.,.,

,

_ ...

т

21 15 1Oнo"'Y11"8/1 21.30 ___

3Т І(а_".І

!(піп ди. ІІА ОМ",­ :o-РадІо 101""'.

___.

IUIlltI.f

11.30

23.20

18.30 1'.. - _ _ _ _ '1.3 11.00 То<-woy ' .. ) 0t80n>f00 111.26 Г_І пад;1 ' " ' (ТІА

11.30 ОА.......

муз.

ДiIlO8H~ .ІС ....

см.

Т/С .'Iopтau _118 • IUПІІ1'8m -МАаМ •• С• • 22.80 ХІ. ма_а.

00.35

'1.20 111.25

111.35 XrA .•' - .с.""...""-

".НІСО

22.00

1..-

""""'С_

РОб"....

m-р.Т­

ООРіan 17.30 '1вpl8НМА сОІт Дjcн":

А.

'.304.-.1 , ...._

1.00

,1-10 _ , . . . "._""'" Т_ . . . .

тобе!

.,......

6аро.

8.30 )(pewaT""

8.50

__

Т.---.

ет"",,", tВOe оlln_ Ам'УрВСО.....

.Т_·

~oc,_

Про.' ЗІІnpa. L·мyCI

32

&11

Дмт_"" сеанс

1ІІм_1о·

.011

ropi« .... xlr-~

М.,N.ти8ітамtни

19.00 _

111.80 ТІ.. ...._ . с. 11 20 30 Н. АОбран"', ДІТи' 20.40 118 _ _• rdнo ••• Ш_-

ВсасооІТУ'. Мynb,еeplan

15.30 _cт_~

Toprlн-

".oo~",,"o\~-

15.00 .1о""'рОМ - o~

.'С""'"

1115 35

17.00

17.0аТ._ ................ 11.35 О1орТ тн.... 11.0. T.~ ..сім ... ,.•

пporpaм

фGpм

•. Му,.т-

..

Му...,eopian

r.a8IC

1'.20 rpau/1 0\11 .Гр88ісу' 11.45 к-,'roт,р Х

1'.00 88811Т. TYIJ8'f'IIOМ8, &8rIМ.

f18Y3II

._OO~

!О.ОО

~_IIIorO ~ •.

14.30

,630 дІ_и~

"а_аА

_ 11.05. 21.45. 0.55 -

*.....

.КА...Н1 ICТGPlI·. Му"',","­ plan

L Кj)a'fVI

Антр8<:".....

Муо.

JS

11.30 ТОО-IUCIY .".' Оп", __ 12.00 1181'0-8ОСПІМІС

13.30 Сует. сует ".00 .PoдIr'" ~

""".... 001<"'-

IЕ.IО Муз.фі,..... .3'ро.

_-

тро

.Чес _Ч·. 81ЙСЬ1<Q8ИЙ ТІ-

17.27 .r1pooe/'r.... тус/оо. .1СрІоМ1-

22.00 Х''''.................._ • м8 иlttкorо cr.,..8IJ88 0.00 "-" .. ,ер х 0.15 Т. . . . . . . оІ[о4Іра" 1

eтpuyo

11.00

_ІМН_

ат

-2O.~ ПІІ:.а АН'.

1.15

6.50

0.20

,.

11.15 I'IOГCI.U 8.20 СМтуо"

10.05

C8PhI

Пoroдa

ТDIoЙII'-' 18.3OPuo Г. . . . . . . . . . . .-

7.00Т_ 8.00 Iнrep8lcтf

1.10 11.25

.c:n...... _1

15.00 Aor-IUCIY 15.30 с.- Єoponи 18.00 IlU!lrpмтI небеса - ..дн8-

n ..1

...... Пpuo.

~1МtrII _'Ч.

.22.10

к8м8proн Д!IWA мо8 ІСМТ11І - opqc,p. 3акон с_

23.30~M""'"

20.00

06р000нда.о. (Дaнl_) .Ди........ (К..!.І

Вс_А РІОІЮО

11.55

карус.".1 fC8tIYCТ.

__

ВІдо<рмт. lІЬа 3нон с . -

10.05 10.25

ФІ,..НОО8иll О/'П"Д

.11.40 Т._ оГ1рмо. 1000. 13.00. 16.00. 11.00, 2030. 23.55 УТН 10.10 П.nI,ра

0.10

Т._eplan ~.

9.00·ПРО спорт. 9.30 .6nar• .ю- а Ріаом Р...-

Сто "У1/8С "іту

23.З5 Cмтyaцjro т.I18С8рІ."

0_ 15

~.

910~ 11.30 T• .-.рІ." .11oIIyнtooIQ.

8.00

Дot!poro paн""l, У_lноl

22.30Iнr~тi

22.45 Вi1PaJIi

ім '11 ДOJUl

7_00

Ано"с Arpoмага'''н

18.20 ~ ...Iвt.. им часом 18.45 lнrepelcTi 18.!!5 т..._pl... ОДІаОІ_ ... Ім'. ДоІІ•• 19.30 BraдaA ..,noдjro 20.00 'Іас: 20.45 ....,.... l<83ІЗ n__OМNI • .",r 20_55..... XY""~

mo-

7.00

10.00

......

14.10 Окремо 83ІІТИА РаІІОН 14.25 ТV~ ·ХМ· 14.55 11rcwo _ ,."... 15.20 Вotc_ oQIepro 15.35 ~ТМII f1)OIpiIМa 16.30 Адреса ДіIlOllOi УД8Чі

.......:а.

УТ. 1

11-·

•. . - .r_ _

.с:.-т-

101(.II&f :І. 7.30

....

~P8.

21.45~TM.

23.55 Т_cnpoc: 0.00 х,,,.фIмN . _

6 35

' - 1 •• -

18.10 Муо. п8У08 18.30 Саіт ·Апіс .. • 18.50 Catт е.-троннм. ~_ 11.20 му...'фiIIw 17.35 СЕГА-ос:тpla 17.50 1V-""," 1'.00 Т._ осоо.... -

21.30

rOl808ll-. , ..._.рІм

14.50 Но_ 16.00 Н_·."""ІІ

~T• •тic· музика

10_'"

.Г.РМ8 ......

(ТК .МI4;'.)

... a-vc-

21.15МІс"'

22.20Т.

Х,,,

В. ~

21.00

Г1ро<рама _ач на

10.30

1ІОД8....

npo

tI8IIWI' "'"М-

20.10 !(піп 2O.2S НАРТ-....,·. 21.20 ДJaJIOt'М 21.50 pooygc; 22.00 At.oдOT -осорl1 __

-

15.40

все

1•. 50 35

1.28

13.ао С-_ "",""Т.

Т1п- Тoro

20.30

. . -рІ...

М*І'ІНІ"

1'.55 Т.-.рІМ

2О.00Т_

22.21

І

.Ка!м".

14.00 14.30 14.40

~

О3ОП_"""""'"

12.106YJ11oTe~ 12.25 ~ ДіІІо8оі vAl'li 12_30 x,,,.~ ПOf'OIII ае

./1РО спорт.

n·а

17.55

6.05 0.15 8.45

._.

22.30 ",-та llООД8А 22_50 хl'.... . - .04.......

Сі.55Наш

21 17.50 17.55

AJI.

·lCanмнoel ocтporoм· Iб.55 .цру.м..", ~a ііі ..... Уораінм. КОНЦ6Р"

6.00

Cnop_

~

1.15

францy3blC,,1 MQ8М. Урсх

аал" Tenepaдionporpaм

035

3

_

17.00 Oc8IntIA

16.15Шеnмe

ти

nOЦJ-

.Прмстрасті.

УОЦ)а.... П.

~.oн с

14.55

пy6nIкaцІТ.

1645

.1I8puII

13.10 Зewiв МОІІ • . . . . . . 13.35 ХУА_фіІІ_ ~

Сnyr;y нароІ\У УОЦ)аіни! пізнаємо L'811 - світ nз-

13_1 О

чаро-

17.5O~ t.-рІ8" .ш

10.00Т_

11.00

мм·.,1 f~-І"Ю*""""

17.55

&+1

nvмao.

600 Амомс 6.05 ArpoМ8Пl3OlН 6.15 Доброго раН""І. У.раі"'" 8.45 ФінансOllllii QrIIIIД

".15Єp8Мw

".lIt1.f 7.00 3 _ ... cotтeнay 7.10foty.t_ 7.30 T-SOIa" ...............

....-м -3ncW1'

Т--.-,.

7.00

. ---"

17.00 Т_ _ _ а. _

<О1lOC

"'*'

25

х"

.УТ-2

11I11J'fJK

14.57 8се 16.10 Aotootc

т_"цІ­

..... КAayдl. кар­

Пaro.u

1.05

__ 15.00 Му....т....... 111.10 M~. П8yU 18.30 вc ___r _ A 14.5ОТ

w,..,.,.

20.00 Н.... _ 20.25 ~. АІ/Ю8О1 yД8'41 20.30 "'-С гсюrpa.. 20.35 Тopriиформ 20 50 Н,*,,*, 21.00 Too-llJlly .... Іorpeф. 2130 ~ .&01

23.35

14.25

•.

12.45ТV-wм

"...

...

'8.10 XyrA..........n--"

Анонс

18.20 за омl.,....... _ 18.45 ""epelcті 11.811 T• ...cepIu ~ ... Ім' ....... 19.30 8 .........8/IQIIIo) 20.00 чес 20.45 /ІеЧІРНа_ 20.55 Т.......... OI1CUrТWP­

22.50 _ТМо В.До........ 23.10 ........... _ 23.25 Cмтyeo.riol

...,. . . . ,.

Муо. ""УМ ет Cnpa8 JIIanorи

17.50МтотСР' 18.00 Му3.

I7.I8T.~·~

е.р_

13.40

13.55

17.30Му3.

17.15 YC:nIК

~ 22.30 1мт0lPlicП

Т_an ·п_ 2O.4O~_"

_.

~T 1p8нOWЮ1_

18.20_ 1'.30 11- ,.. .• _ . CQбj 111.20 Х М _ _ іІ -ОРІаІІ

21.00 . " - ,

21.30 HaцjOм.-.мA , . ; , - _ 21.35 мнал 23.45_ 23.50 ХІ. ~

Му,.тфі_ .г_

11.10

.....,.-ь

H8цiOttan_ Jdт-_ Анонс

..... """ ....-

13.10Ф_т

MIV

tc.o8ДIIIH".

Х,,,.фІІІ_ ..сту.

КlнGo<Qtщерт 15.10" ... с

__

Му""",,_,, .XanIф8МСТ-, .K....T8D8~

.по_.

17.50 Анонс

.......

18.45 Анонс 18.50 4>І .... ""'*'А Ot'''''A 1!1.15 со.... тоА 1!1_35_ Анонс _о 19.40 """'_.. Xy.~_

Т._

А8тотopr

13.ООТ

оД:о:еІІ-nII'РО­

шите_

nopo......му

13_00 Т.-....

1'.50Ц8М_

12.20

.ro"...

~.

сері.

Н8рух0мІс,.

12.30Мy,.~

,"""

10.30 *ИП". 10.55 oIнQooc 11.00 ДorI.~

_ _ •.

1'.30Муз.~

Му_,фІ_ .дIGIIм--

....

о.зо

•. Т.,..сеpl... 10.00 ~ •. lІ_дlй""

міс.1

10.5ОТ-,* Т.

11.20 10 _

11.40

Myll'T~

11.00

....

93O~1 9.45 Х" ,ІІ_

..д..u..c

8.00

1l00Ч_"._Т

Tonecanoн н.лОСkОrюl _ _,..8".,..·

14.2ОТ_- ........

10.OIT~'''''''''

17.45 Арбо ... - n e ( I - 18.15 Н _М" .tт-_ 18.20 Вс_роо1ttй<иQ ф8Стм-

...

15.20 18.30

10.00 Aotootc

.

др8бесом

10.25

ОО. 8IAnYММJI тн_

...

_.._.

НАРТ_р'м

9 15 '.40

9.55I'и_

........

"". 14.00

II.OOM_T~

18.1561noo1l1'J)Qll ,8.45 ""-'фInwoI 15.55 Друам... "","-,ТІ At'.M у р.,..... '(онцеРТ'·

7.00 Анан<:

7.05 o\epGбid 7.25 .QIж.Ф'n- .НЛо.., .3а· ,..,..,. Kocuoca8.1ІХ'• . . - ..........-

13.40

CiIOP'-''"''''

8.25

·П

С.,.

'.00 '.20 Пo<QМ 8.30 PRQ-U1(RAINЕ А

ІІТУ а

n т......

".,и,..

11." Х",..._

7.00Т

00.30

I'fUIC •

,

10.00

22.~ ТСН

18.30.

_ _ -ео. 20.00_ х,...,а48..,...

111.10"'-с

20.10 20.15 20.20

.1Іоро/І­

м._

8.45 на~й Jdt-1ЩІ8д 8.50 -о_й ЗРІЗ 9.15 Вмс.... ·Жи_ труп' 9.45 І ТInbМ _ . 10.00. 13.00. 18.00. 19.00. 21.00. 23.35 УТН 10.10 МyN.ТфItIw.o 10.20 Моюда г......_.-97. '1.1 11.30 Томфlllwo 12.00 МoJIЩI8 Г."........ ·87. '1.2 13.10 ТOIНЦIUIYб До...._ . . . п· powyo; 14.51 1Іс.. - ""Ім

ЧІ

С8ІТУ

11.00 Т............" .....1 no-

11.00 NtoIlC

8.0&~ & 15 .Qj)6poro _""І.

НІs _ !

18.00 _т_ _,

" tg1NlJl

GW'D --

61 (8851)

19.OO~

111.30

.

.. &1-

є.r

r....."...n.... CIII,rI-

......... с...

20.308..... _ .... 21.00 Дot<.cepIвII

22.00

..........,,_ _

ХУА

роОе.

Нічні BiotНl 0./5X11-~

0.00


.,

),. .~"!.=-

І ,~E=

'---------"

"·1

1I05~

8.15 AoIIporo _ .

7.311

.......

6IБIIID ІМ' ....." , -

11.00 J1iцIpaf'1PМ8

-

' •.00

ОСІМ

РіІІ

"""".... ...

,.

. . ...,,,,.

Вс."",,,,,,,,,

-,~

•ка,..,на8і OC'fpOlМ-

18.110 ФittaнcoIIиiI 111.15 еа- ,оа

-

19.40 loacr<m-woy 20 15 Анонс 20.20 Т_ .ПроВО' 20.40 lleчipot1o __ а 21.40 Хр. ...........с ........ . . -•••• 3 22.50 Н"""""''''''_

0.15 HIIЦiOН8IIWrМIi al"nap811 0.20_ •. 25 X1/•• ~ . - . . - .

[

,s tIIIIfI

/І' ,.....,.

-Арт••

23.4$ ."".-м

8.56111цiotteJaнi1111т-/IIIIIWI 9.00 д.еpena 3/IDPOI'.. ЛІхт·

... а&!р8Т11

1.00 ynf cмat

11.30 тl/ІІІФіІІІ.М •т8EIr1IIIIЦi ме-

11.• 3uoн с

..... .....,.

14.57 вс. -

І" 1511P1PQA11/ .... 18.50 ФІнт'JIOIО 'НuII. 17.20 Імена. 0t'IIIII T8IirI 17.45/.1і_ мра lO_нaupr/

18.2O~~ l~оКІІию· Іі OCIl108l' 18.50 ~ 0І'11ІД 19.15 ТРІМ. а.-.

tllrAN

J1t.

.., , , , , , , ,

12. Дак.+!Ім

"3

14.00в-..E~ 086'cuo 'IDIIIIIira?. А. 2 17.00 МomrtIIaIIII8НIII. мyaмot­

...

. . щ .Kмlll-1pIН84f. 17.51 з.ан І _ _ 1'" Т............. ІІІІІІІ­

21.10 ТМ8ОІрІм ~ ..... ........ _ ІІОС

23.00Т---'

=- .0.,.._. ".1 ..... Ні

1.00 '.-рім ...... CYWJ-

7.10 .,........ .с...р..--

..... . . . _

.....,................

IО.00Т_

'.55 МyafфiIМJ 9.050p1ma

tO.40~~

...... оІр8Т11l1'. .

• 35 НIцioиarIrнIIIII1Іт.1І8РІІІ '.40 т J1p8I.

__"

10.10 Mbm-1llOy 10.45 1c-а р!1ІІО.

11.00 Хто. РІ1М 11І3111"1 М_

13.10 хм.ФІ_ .....,.... UМIМН\IO

1•.2S~ "".1І8РІА

1••11 НОІІ iмeta 15.00 Мор. rtPOrPIМ8 -6IDIМ _ ... 11а/І8мОІ" '1.1 16. tO ФінанCOlllIl:юі3 16.35 ~ ytepa1la&ol8C~n/cмi0Н8_

Саіта.

17.Q5 Mv-фІмм " ' - І ДТIr. .'епа.

17.30 8м11рм1lll 11.00 Ylpelн8 c:wIfQlllli 1830 ан. • AIIIIII8'r 19.15 ІІА оІ\ІреІр8с",. - ,., ~.

2О.35М1нс

21.45 AImIUOY

2250 T....,..ц.piIIfI· 23.20 Н........ lIII'of\IPIUI

• «IUI'"

tO.05~....,. . . .•

10.35 3аІСОН с 38ОІС

lo.~T_ 10.50 ДОк.......Міа·

_. _'.1.•

...,.

ПJCI1QIII1IXWI . - . . ІІІ­

11.00~.-fIIIIIUI. _ CМI.tIIНOrr

INIII·,"

/2.05 AIQtC

-

12.10 х,-...-.

............

l1/P',VIOrU

15.50 ~. ДinOIOi УАІ'і тv·~ .)(М. 115.56 16.25 EфipIвmopr

18.10 Aeтot. 18.20 х,..

17.30Мy~

.... ..nau.,к ""'••

ІІУ"

=

!Т·І

10.~~nOWТl 11.00СмІк

11.20 PAO-UICRAINE 11.15 І"".....·..... 1. ОО UIiPМ 14.25 __ 14.35 Дак....... oCIмo6yМc:'~

...... APf1P 11801II8I1tI-. rwnoro СIOl1y'

17.00 н.- C8tY 17.20Т................• 17.50 ~ OПIUI"'"

12.55 з.он е _

1'.15 х....... .ам СТНІ'" І

13.00~~ 13.~ ,-O~. Фecno.

11.00 Т.-рІм OC\1IOr!I ІІІ

1UIrOpoМ'. П. І 14.00М-

............. ..,....

1••$OIМ·............

•••

1О8ІІІІ

WIOIII..,.... 15.50 38Joн І ~

1$.56 8 ~ omo-.

8_

s--

Г.

1•.35 ....~

11.00 МOIIQIPМOIi_

11.55 з.ан

18.00~_oICIIortI

... _

..... -

1у &,8іІІРО

19.30. 22.45 тсн

20. . . . . . . . .1'ІІІІІІІІІІ:;

--. wor

22.15

",.1ІНСІСІіОІіІ8

23.00 ......... 651рllPllІІІІІІ181 __ " 8

rOlV1ilWll

20.00 ~,...,...-. .Іт.·

22.40 22.55 /CP8IIf ,........

,

ІІІІ'

К.....

..... .,. ",.au..

18.30 ДOМaWttIi /ІОІІМІІІ 18.50 CnOP1IIIН8 су.І1р'. 17.25 CEfA-QC1PiI 17.40 Мyt.тфirмI

17.55 ТV-won

21.15

6ерао

ICiммoc:napT_ ~

.napi.

....

п...r.

l8QA1Iii 21.40~""_·

_

ZI.C!O 6yдi118U11 - WI1IIk end :::.

...

сері..

17.30_ Чapi8r8riI _

"""~: ..., _

іс,QIIiI·.

Му

рі...

.,... U ка"и ..........

21.45~ 22.00 І'. . . . . .1ItIICnO . .

lI'If

8.00 oCnpe............ Т..

13.00T~ ~1J)IIoIII.J(8pТ'

13.10 Мy.J.

а_

........ nІ,...·.

21.ЗО в.4рн1 8Іст/ 22.00 •_ _.

.--

22.50

0.30 1.28

г_-

..... -Т_-

Ммст_..а

тор/А'"

23·00 23.30

(ТІА .lIiotна·)

Хіт..,.,,,,,,,. лідор

мтv предст .....": HIIs Non 8Іор

MТV

..-._."

f1porp8м8

_

My:мr.

..... _ .

Тре

35 "ОНІМ

.....

18·00 _ 18.05.21.10.0.40 Тoprlнфopoo 18.20 Грвціі ВіА .....су. 18.46 l:oмn·.,,"I' 11

11.00 Міста і стоnиw сеіту 1 •. ao1'............. ~·

..

ново:

,

.m .11І ЩВtio

Мyзичнмt1~ 13.00 ВіЗІІТ. CIiiUIenJrCI,Q ОСФО811. Мaдaracap. '4.2 13.~ ПанІ. есе ДІ1ІІ .u.cж 14.00 lСі.-УРНаД oЄpanaw. 14.:JJ .Kacnep і i\oro JI'Y3Ї" МyJIbтcвpian

oбopoнвцt.

1JceI:8iтy-. Мyto.тЩ)r8I1

15.~ Ммст........ ЦNIIII.T. .• • • А•. ХІІІІІІІ* 18•• OCnP8I8 ~•

17 z7 '-.іІ' .11pм8ir. матуооо. МVлIr'·

CePi8It

17.30 Ч8РіІНМіІ c8т~;"'~ І iior9~. t.tyItI.rcepiІІІ

pttODI. 11.~ OftIIIIII

...•.... ITK

1~.00 ТDIC'1ІІОу .... 3 o.vоюо

-.-

".ao~. Ко •.."..... В-

18.56. 23.57 КМ P/fA .......... l'ІДіО 101FМo ао.оо.г

...............

~ 'I'I/18OIfII8tI

.• -д.-•. Т--..Ім

ао

21 30 ВеЧІРНі eInIl11A ......) 22.00 .в.noн.s·. ~ 0I1IJ/In

2250 М1ICTtIЦbIМiI QI\8II.TtpI-

19.20дІ

.f1vC.-..

19.25 1Iiдooмy3or... 19.30 ,._ _ 19.35 .ЦEJlТI:P ••...20 25 T...·wny .я сама·

21.25~.МI T~I. _nYCTf!JI:Нf«8

21.35

2\ .40

Худ.фiJowll .П~

__

",," Теnerазета .Гt;cte....,,,

2:3.20

23.25 Дмca· ...нar, . ха..... Ч1

.M_1~·

Kiнn<:вiT_

23.45

0.35

~му3И""

0."5

~""'_ -МIUfQAII ~q.

22.00T.~ .......~ Cl8р6а .......,..".

22.30

............

х1/д.........МIф ~

$0 ".НОА

.,,.

О.ООI:_С"'О

ПП

37 ..'аН.А 6.45Т

unau

_ _ ІІ:

'.60UJic;~_

7.00 Ті• .то ... 7.25 T_ _ '~T""""'" 7.ЗО_ 7·35 r _ 7.110 ~ 8iatI8<

7.1i5~ 8.00.~ '.110 Т--. .~",_"",

D8

35 «."(lА

rN8I

11.00 ArOII: ...,.. 18.~ 21.10. ОФ "Ojlriнfcpu ".20 e;д1IpJI1Il116tc:a .•38ІІаро. . , . 3І\ІІІ.

18'- Т/С . . . . . со 10 1915 «-'ІОІІІР х 20.30 Грації ІІЇА .гP8llCY" 20.50 на іІО6рНІ. Аітм! 21.30 Т<Ж'ІІІОУ .С-1Оі!' 22.00 Т/С o'fopW1811 ~. UIIIМТIUII....uм•• 11. 12 22.30 ХІ••hpмc nte МOIIJ . , . 101'о

'7 ".".А

М8ІОДІІСІ'

C'f~

7.00 lliaна 7.15 щоу ДOIII'OtIOCМ"'" 1'.411 Т.",",."' ~­ ....А •• І . . . . . . 8.411 Хі'-фаr!proц . 18.00 T8A8C8p1our . . . . . . "".

_..

.. -

19.00 Xir-фalljмш 18.10 " • ......,.... """"' ...... ....•. 9 ""'"

:ІІІ.ЗО _а.

_""

21.00 Доа.серім

22.00

• .-.- ...__

х

w8Ie_ . 23.35 23.110

10.4OAp,·~

_

д;.-и;;

"НИW-. ~1.2

."'Н.

НIortri вir<нa )(j,.фаlipмrra

I8.ЗО ДIIID8IIIi lІіааІІ

16.35 Мyg.ТIIIII8IitI! 17.00 дtt""'" C8IIIC 17.30 t.-.pIu ........... '8.00 Tenectplм o(;jм'. к.... ~

19.00 npo.oaaцi. 18.2O"-1IicI8IJ 19.25~

18.311 oЦI;f!ТВ>o-piIМI

18.46 t8llП3!lll'~ 19.50 ~

.К)r.1\JarpIIIIII1JID

lІ\І3МІІУ lне ~

20.20 "Ol-1lК7f .Зроби крок> 21.1511од8тОІІ

21.35 Т,IІП3ІП8 ~ 21.40x,...... . . . ~ wlllllIp.,.

23.30 T'дer838Т8 о/1усІ. . .

пв

23.35 ДIu·uи." ОВСе ЧІ! РІІІ* роn•. ~.1

8IDW

23.45 IQнocrtlт/88IA

6.45 T8iI88НDIIC 6.5Ou.uc.. ...... 7.00 11. IIJO 7.25 Т--. ~I' 7..30 Aнottc

O.~ ДjncII8IIII1iQtмJ

035~

0.45 ДМСІ_" .Все Ц1І 18*, JXI/1·· Ч2

50 ",,,"

7.ЗSr.c.u-

7.50 ДjII8II1I1icн1tk 7.56~

8.00 .цЕПТЕР....рево

11.15 8.20.....,..."

ТaItIIraIm ~_(O

8.~ ТОІІ'WOY .я C8U3O

.... 1'....,.*.'......... IfIII8'rn~ 11.00Nola~ 1'.IОНeзnoJll1llCllllllМ 1І.35 ..... ·ср-.

_.

7.00'" 7.15 Персона.

ІІІ

M1UpCIoj18 . . . , .

ма

8.1'1opnircoea 7.45 f.-ep/alt '.45Xit'·фа~

18.00 TenecepiaI1 оІстopilt_·

,..

111.00 ХІт...бpмq

.•

т-... .118нІ,сІІІІ-

12.00 Дtи:Ir_ ....,. 110-

.....IO~ 20.30 ІІЇІІІІ. новмми

13.05~

21.00 ДoLoepм 22.001"'...............

11.1111.....- ...... мерт.... І WPItI

/fIII

16.00 'ІеРеОИМА 1ІР8С'

. -.

Т8А8С8ІЙМ ооС\м' •

Keмn6мa..

19.00 &с"""'__

0.30

.... тоА·

14.5ОНовмІ

.-~

17.30 T.~ ...........,.

Г,.. NI -г.-;.;у• На дg6раніч. ді",'

Тор/ІІ ~. JQ\'nвpIIд. lІІДеР

12.30 СІП .......... мeдмrtмнa 13.00 lCynlнlPli l1О,1ІІІРОІІІ ~ 60-

111.30~_.

16.35 ~""",oiт"""" 17.00 Мyro.tф;,_

Тоо-....., .с.

23.00 o.tмrDa 23.30 MТV /1PIiIAC,.I11It; .Р18 1.28 ~ nepeдaoi на_Т'

_ТWММiI." 11.~TOIt·1I/OI'·.",o_ 12.00 .вп і C8h......

м

20_50

20.30

ні Icropi!o. _T~ 8.~ lІеО4ІРНі lІіСТІ (ТІА ·ВІІС\ІІоI 11.00 .дu_ T~

,.ntetpiaJt

д..а<

;/1_30

1'10_""'"

11.00 небо хх cтOlinl, /JPI:"r

~_

12.5SH_ 13.05 __ 1З.5О )lyд.фUrIoм 14.110110_ lа.ОО SpIмh. '1.2

18.00

Сynep6an

11.М\....... ~'I.

12.10~'

12.00 Му,.".,..,

.г.рМ

8.15S ~ I~ oQIIos. '.45 ТІІІІ _ _ ..rIpoф8c:ht-

.аІС,,)

19.55 це - ММ! 31.30 сп 20.50 1'IarI ..... л- З1~ 21.00 AНТPeC:OI1I.U 21.15 МіСІОІі НО8ІНІІ 21.30 1rIy3. t1IIYМ 21.-40 Що? ДІ? f'1rIOIOМY?

_... ............

20.00

18.00 .к_ _ _ ~ 18.30 П8Н1. 8се .",. _ 19 ОО 1'ос·......, .... , , 0 _ ,

,.....

_23.-40 ННі \Іі<на 23,55 Xit'.фа6P11d ПВ

37 ""HtlA

W'NII

6.45Т_

11.1' .t-qII 1IIttcio, __ І' ...Ч8МІм' ........' ... '

6 50 w.cn. ItQIIИН 700 П. хто 7.25 Т_8:1818 .ГІус _ _

15.00 Жмm ICJIOI1I

14.15 Му,.тф/ІІом

16.00Т._

16.10 мynы1~ 18.~'IcJt,rfacв

ніна 8 КмеІІ. Ч.' 15.20~ . 15.35T. . . . ~......

1'.15~ 17.45 МynьT"""

1'.30 ЄP8fIIUI

7.35 Пpoeoqцjst 7.50 Д!JIOМIA ІІЇСНМІІ 7.55~ 8.00 Тоа.woy.Зроби (/!ОР 8.55 Тenerазе'8 ..r1ycт$18oIIII1t. 8.110 1,..ФіАм

14.20 ДJМarМ

13.45 'I8pfttи1 norir. '1.2

14.5OT~

15.30 м,..тфіІІ.м

18.05 Р8УРС

18.15Т_С_

18.5OT~

19.00 Т............ "'іІІ',,,,.. ' ...__ 19.50 Те-..с . 20.00 1--.ra. НttPPaМ/r:JIO 20 8V\ItYttItI зо

-_...

_ІІІ

...,.

• """и

........ _ -

14.30 КOМЦIPJ а.СаМДРа ~­

-

16.-40~.X 17.10 TeмcepIu 4о11ре.. 3

C8fI8

нeмaмit Ііс,.

18.00

-_.

1'.15 t4y3.118V3I 1•. 25х,,,..... . . . . 11.00 ,.......,. . . сІм8Іі11Іо 20.00 кiмut UjIOOr.On 20.30 ClТ 20.50 1'Іс:на"... (icl. . . . . ~ 21.00 Aнlpeco....u 21.15Мicwci_

21.30 T.~ OI8rC. Емк-

YJIOIIIII ......

22.40 lСР8Щ8 ~. М1V 2З.40~

23.50

22.55 АНОНС

KOHIU

-с.-

T.-.;;jOIU - 17.27 ./1pиroiJ. _~" Му..,.

18.00 IIIIIw088I11O'f .в.:е-і

23.10х'... . -

1PiiIra>

25

..·

,..10

1••00Т-..,..с:........

23.00 Мор. wt

21.20

D.40I'.............. r-

е'*'РОН- РО_

ZI.SOН-

2'.00 ат

-

....- oCIyrr•. 7 •

х,

20.30 Амане ......

ZI.25 ..... ~YNN

O,tIII8 . . . . . .

fjp81н-ри /нtept/CII

:І.

30 ко"..,

9.~Cnop_~..

21.00 M'O'gpr 21.10 Інформ.ом ,..."с-е 21.10 х""....... OI'OLI8I_

20.35 TCIJI'ittopм

1.30 l1OrOttIiI

15.35

ГJJOБI. ~ аСУРО,

110І'.

IIIQC1IIIIWIІІІ

2О.00'lar:

21.55

.......

19.45 П.

.Крмхіп<а Г· .... Мy""'re·

1500 -ВU,.rpoн .- ~ 1kecW'Y·. Мy"'~ 15.ЗО Ммс:1OЦbIDIЙ _ .т

ltoМ8Дil1ммii

14.10~ 14.20 l)q8Ю ІІ.'ІІІІІІ РІІОН 14.35 8!J/cn111r--.по

1••00Т......... .....-.-

16.35~,.....

.... , _ ;C;тoprl.

'0.80 ....рм_ ,.,....•.

13.•5 f1n3c:111i1irtOt1_ 13.55 ВаРЩі "11І110

......

А.М8pIt_z'I1eиN'D

1520 6Ір8' МРІ\ 16.10 3 8 . . . - - _ 111.30 lImtPIМaНC

.......

O/fDI83Мd а·

15.20 АІІР8СІ _ _ YДINi 15.30 Aнoнt 15.35 AВPaSq 15.55 Aiюнr: 18.00 х"" OIkrrYmO 18.011'n.

14.50 . . . --"*'

.Г~

Мynbreoplan

22.00"". f1)OI". . . . оКарт,'

11.45 Ар:а ДInOeOi rJIIЧi 11 •• JJ.............• 13.:11 l1ОІ*'ОН 13.45 Ар:а _ _ JдtIJi 13.50 , - .... 1qIIi

14.50 W·UtW6 ......

l1.иXr.......

_.~''''3''''''

.

17.00T....,...~

0 .....010·

Heo'I..OIIiptr. _ісІ. Фaбpouoo .....

ntcepi8l1

фроста

14.25 AНONC 15.30n'O"' . . 1IIIДIII1

'.0531"*-_ 9.30 lнfept/c:11 9.45 fICIr'QA8 10.00 дiт80pt

І І.ЗО ТОо'1uDv .... "

10.00 . . . . . КОМІАІА..... т"

l8..oaT. . . . . ~

16.ЗО ~1IJIiIJЙ ГWIOC

p/IчjI.

lСРОДа

•.

НАРТ 'rмНp',

18.56 ТV·won

18.20 ..". /1Іуіа

11.z1 ~

10.00 oAм.ot"~".

14.00

101fM.

.-р....,

.....

•...гJry"'.......... п_'

19.56:~:t: _ Іід -м.,·

nporpaм

21.05 сма 11ІрІІСІ 21.30 дiaron4

16.00 А UII самі 3 . . . .

...... ___

/1.50ЄpмIW

..,,,,,

ІІІІЦІІ

.....

..

пом

2

15.30 ~ IСтОІІСІІІОі ...

___

AiC-:

_'4opttм1ill nnaщ •. МylthTC8·

I\IO~' 15.00 B.~ ...., _ 15.00 .ЕІопЬІрон -

13.10 ZOOIrI х 12 13.-40 ()g, 1ОІІі • T8кt 14.10 ..". I18ІІРТІІІ •Terrcr8iW. ' • .50T~ 15.00 х"' І

1.15 Пaroдв

"". '1.1

'.10

1.f$~

2D........ ~

......

IЗ.оот

1'.

13.00 х"".......Кlн... 14.00 Tentetplм 4ygм1 J

11.50 A8IOIaPr 12.00 Му.тф/rIoм

...,..."

j

Т--.....,. оІІоОр8о.

12.45 1V'UiOI1

1'.3O~~

23.10~ 2І.ао І,.. .-м ~

23.40 емст... .no-.a, v/INP'

•. 15Р

21.40 ............ AЇlofI8I*I

...... 0Іі88!; Е. " " 22.30 іІІУ8РІіСТі

J23.35~

11І'.

18.45't;.. _ _ 20.05 ~ xlrofl8llll

.......

со6і. На·

г_

21.00 сп 21.20 AItOНC 21.:JJ СТОІМЦ; СІІІТУ

10.00 Т8іІ8О!ОО 10.35 МyJao,~ 10.50 Т_аІІ* 11.00 T.,..I1.1f8pyJroмIm

21.56 .... JIIIIO _ _ _ _

,....- .......-lI8iIrrYII8

Кмl:еі

..... 2І "ри ,...

.1_·

_

Уор/А АІо. Х!т._

13.00 TeJ08C8lllu """',• •

12.15 Сві,

22.50T~

22.45 Cncpт-fliм

тсн

"·і

12.00 К- .М•. 12.~Ciм .",

.

NiCЦ/

2O.501t-.

23.05 НUIOCen

20.45 ..... .... ао.1ІІ Т....... OCIPIrO МІ

ЧapIettIoII ~IIiT

plan

11.00 KOНWIPT СеРіА f1tНIНa •

22.20КIUI

_

8.00

14.30

на_

12.45 W-wun

РІ8

21.40КОМ1ІС·Qю

20.00 lfIC

oic1aPhI.--

7.35. 10т. 13•• 16.00. 19.00. 21.00. 23.25 УТН 1.45 ____

11.30CINno

-

10.C5311C\1~'IIICXIII

Моое,_roA

13.ЗО

ЧОfV"IЙ .~

10.00

•НІМІ 'ІІІ> ;Ю.25 ~ "ІІСІІОІ УАВчі

20.30 Анонс f1)OI"P4III 20.35 Тoprfнфopм

0.30 T8/МC8fII8II ......... 18-

18.20

........ 19.30, 22.45 ao........... .cr..-_ .....

,-__1'_tIII __IІ__,J

19.50 ЕфіputОЩ)l' 2O.DO . . . . . (iiIмa~

Т.-.......

7.00

б_

19.25 Ар:а ,1IinoIoi у",. 19.35 МОДІ QOOI'OJIItї

17.50 Aнottc

1UO'. . . . . . ~

1&..s веа. СІЇІ NII1P't 20.15 ..........1II111т."'PfД 20.20 т_ of1p8o. 20.40 ......... 21.40 1tiIцiDнмwtмII1dr.,...,..

nм_

8.00~_"'·.

ІЗ.ОО

:~~,~ep~

20.25

ас'"

/t.HlLf

12.00 WIw"P''''

20.10 КIin

17.30 КaМIPJ_ 17.35 Ар:а ~ УІІ" і7 .•5 х,.....- .811Of'0111.

... "............

_.

20.00 TIVI8IНDItC

17.1 О /It:WI ",. /IfIAЄA

8.00 11І'.'1

.ДІІІ8

17.50 Муа. J18Y38 18.15 к_,· Х 18.30"'-.....

17.05 Ap:aдinolol УДа'ІІ

32

11.00

11.110 X,•• ~ .оо..- nIa

....

_ _ _"" РО_

_ІЙМ

18.30 3 _ _ &....... ОТ8ОрНОСт. ",.,.1ОС1111

18.35 оае серед JI80CY

7.ЗО д.ею_.woy

....

•. 00 Т.... серІ8"

17.00

С81т

7

10.30_ .г8РМ8 ..... ,..,...... ........

16.OO~_

Те_і:Прс

16.10 Му...,Ф'......

УТ·а:

830Муз.'f8Y>'I '.45 )(рещаrм<

14.55 KOItЦ4IpT Л. Пау/ІСІІ " lСМаі .

oipvrooooro r.ty..тфі....

18.ООТ_

7.00 Р..088 р.а

..."'"

22.40

...

. . . . . . . . .R

. Mic""I...-_ 815

ІЗ.55 Я

ГDI10C

13.40 Т_ cТМl80 14.20 ДjaдoгM 1•.IІОТ_

15.SOФ_ст

21.00~ 21.1$101 __ 21.30 Х,..........г_

8.30 Вечірні rrk:тi (""'''''1 11.00 оДам8со. , ..._ ....

o-carw> /\О.

8. , О nІ""" АН"

12.00 ТІ"· Топ 12:30 10 _,..,н

13.IОМмI_

17.55 TUIC8pIм ...........

13.55 ЗIraн е _

1'.00. МaIWМI iaapillllcтa •••

.

_

12.10 . . . 8. ~ 12.40 х,........,.."..

еСІМ

".10Мн:

12.ЗО

-

_ . 0 - . . . _ 110·

l'ICНrI

61 (8851)

ао.,. .Амам.· ,._еРАМ

ріМ

750 сет

11.25

0001.

npo_

муз.

__

аесrt6rюro·

""'0'011"

13.00

18.45...,....1і 18.55 Пonв 'IYJI8C

..........

.......' •• 3

11_30

16.10 Домо<:троll

.ее. 3а 1II/8CмaIu

~

11.50 12.00 _ _ _- - -

Д/У_

10.00 AItoиc:

10................... 11.31 cn. НІНа 3WIa

11Мір'" 11.50~_AмlKy. . 12.30~

11.10 _ ...-м

-

_

.....

~T_ 10.06 38шIt І . . .

1'.00~~~

.

"1111

'.00 т....,.,. rlPOftlll ......

10.10 Все про Ііно

10.40 8yn11l _

.""

1C8IIOiiДOt.

.9.05 CIPIUI um 1I.351'........ ~.s

.................... .r...,...

х,..фіІІ

10.50 T_c:r>pec 11.00 Т.-азет... ~I"

12.ЗОн-.см

..... дом.

8.00 Т....,.,. rrI1OIIIц8b­

..

....

НАРТ......,,·. ~.55 є.pn.rirl" 10.25 TIJJ10IIYPНIIII

8.15rb-цм

НІ

·eeno моє РІДНе7.300.,1_ 7.40 ...._

9.1$

Пpиuт" ~_

13.00 ~

I'o3cnV\y'

I~_....",..

11орс.

".SO~_..

12.20

7.30 тсн

10.00. 1300. 16.00. 19.00. 21.0.,.

•.•

8.2O~

,.,.....

tзOМyItr,.-м 9.40T....... ~

.--._.

_

.1IW<JIм1I

... Х

7.00 TМIC8pIu ......... naцI­

дорф

1.10

011.00 11'........... . . . - . 10.40 Тopr1мфOpo.I 11.00 Дgмuc,poi; 1120

=

еа._.

-.... ат

ХІ

К-"'_. т,.,.-.-.,

Мр. П!ІУ:І8

T~ А-о )G,-R8P8д

7.35Aнt_

Прог_ УХРТ Чу",м

ItCIМn'ltПерОІ

20.15 20.30 20.50

( - 3ІІУО)

"'" 30 "он(ц :t.

7.00~

~opI\o_ про

23.15 ..........0 . • С. В. АООІС"'.·

705Це-МИ!

7.00 3 """"" ка ""8НІ<У

.

18.ЗО к...,'."

-

8.45 ~i 0І'1ІІд

.-r

.. &он-

23.00 ЩодвнНМІС V ~oro

6.1$ ДО6РМІ РІІНОІ. УІсреІ..,!

7.~ AItOНC

...

QIIIIIм_, ф. 5 0.56 Нaцioмaraим1 Jdт~ 1.10 Анонс 1.11 X~ tДaCIIIOIeII8

6.00Анонс

7.55 ВOrНI

ТopriI<фapW

25кони

-Грвоісу.

...

Соіт ~, фотorp8фIl

21.~:;-. . . .",

S.05~

.'[

~

""-О QIoфecIlIl""

' - - - - - _ _....J

Граці!

м.wr­

18Q118A.

оа_

14.40 ГP8ЦII "'" ....paoriQy. 15.00 Дро.с........~. 15.35 ТoprIttфopм

8.'OВn.,.""

]

).10 ).40

ЯУ

14.IO·=-с::"' .... I'ООСІІі.

...........

С-І""""-'

7.05 7.25

~ фотarpaфrJ

!З.15 ее;,

n.40

n1'......

14.00~,.

8 ОО ..........,.. 8.111 Пorцu 8.20 Crny8ц11o ••10 Т.-рІм

.Ac:JT....

1'''ІІІІ11

......

,

13.3111Cni1U!1

7.00T~

_oдl4'.~~·

r.)

.........

JТ-3

22.55 8Uw>oon. V ~

IIPIIW'..... 20.00 .1(.1.5.$.- -

...-

!2.45 к... ,.

•.

Му:о._

21.15 lhek-аІіА"а ,...,_ 21.45 х,. .~. 22.55 Му3. na_ 23.10 ху... . - _р г...-

".

НО8ОС8І1

n.10 c8ir

7.00_~

21.00 rr .... "У' 11.10 Xy..~ .п........ -....-ма 23.30 Т........... 4 _ ort-

__

21.50 22.00

Te_ueтa. н..ру.омість

""'0'011" 21 ОО Му"тфUrIoм

).ООН-..

"ОН4.і

./IpМC1J>8C­

20.00 ' - - " "

or~

19.35~"'

('.8-

18.10 , . - . . . . . . . _ . _ _ .......... 11 . . . . 18.30. 23.20 ТСН

му

18.20

1

20 оо '20.30 20.50

Тopr1нфopo,f мет., С"""",, colтy

21.35

-

.....

17.553aortс_... ".00 Т-...,. .,..""" .....

... _ _

~

Вар/ац/і,. lтulllcwty

_1'1_ ІІІТ

1.00nor_

22-

11.IІТ_..............

""-"'11

_АсорТі_

__

..

сп КiиNDcnap_1Q

Г_С1_"""-

18.50Т

21.30.п""·,рІІ,,,,___

Мy.JМЧOJi - . . 23.40 Т.-...... ..см-.

~_.-

16.4SJ1iтo. C,~~_

Т.-.......а-'

23.25

17.00 Ос8ІnoIII _ . h n _

ІІІІІ>

хоооу

-

21.00 21.15

..

....

19.30

2O.35T~ 2О.IіОН_

1•. 00'......... ...,.....1

18.40Т_ ,..ІОТ...- . . ...............

2U.251',/p1C1 . . . . .1 _чі 2О.ЗО Aoruorc ~

М"," сім'.

Т_""а

..

.......

111• • T.-......~. 20.00 'Іас 20.45 a..iPrttI _

CllY*5а

8мст_ є.Р...-.....-О

.86'o.tO ~8'

.............

18.45~

.•.

.... Т...."'._·

11.20 ев.,I_

IH5~YXPТ

17." "_PIOUr""'-

22.45 Тос•....., .'1-'< ХХІ сто",",,, 23.15

-'.2е>оор18

16.1~ все про ,""О. РОМІ UJнaA·

17.40 18.00

1830 P1IOWX:

22.ЗО

oIcтoplo

ІЗ.55 3ман в _он

npoМаll:_

все

• -,_"1

12.15 Wм,дo_ 12.45 ly",,-,- .l1poouno.

18.10_

1'.1$ Дor • ....., 18.45 ТopriмфOpN 19.15 100 чу,.; "';ry 19.ЗО 'ОРП"""""" 19.50 Но_ 20.00 H8JIf 'І8С

.••

....... 12.10,.rwup6 ___

13.111 Xy.,~ ..... ____ '" ' - " - ' , •• 2 14.10 Т._"Чі - . 1 . СІ1апІ-

10.80Т............ш-'

17.&0 Анонс:

2'.45

~'.ф.2-.С1_

10.10~

..

ХТО

11.30

12.00 ЛРО<...-

c«miм

17 35 Му:о. _

с:.у.... Г.

, I)'nI)НМMIC

10.40 ~ мy.aoru 11.10 Х1/... . - ..ц.rpo _-

14.57

"".

10.55_"_

9.40 T_.nCO10.00. IЗ.ОО. 1І.0Сі. 111.00. 21 оо. 0.05 УТН

.--

18З5 AllтO<J>8Ф АІІІІ "С

НО8ОС8n

І.'ПТ. .. . , . . .

~

8 оо QWIP ,~

17.20T~

17.35

111.00Т_

P'W''''-••

511~"""·_

1700 Грщll4д .rl*kY·

'0.0$38ІІ;ІІ

11.20 38 ....,.,,_ _

10.115 к-. ~la.35 .... _ _·

~,,,,,,

10.00 Aнvмc_ _

'.00"""""" .~ ___ ІІ.ООТ

•."45-"-""_

8.ЗО

тсн

.,

7.30 Анонс

...,.. . . ,.

110,111n0.

1020 ~ оЮ'. ПpcwIll!lllI!Р. мy:oиr:y і не

ru..

14.... TмecerIм . . . . . 11 .10 xYII-~ .,.",... ltOIIМC І C8IIfI8JМ ..,... 12.30 Дмctt.. aкM

_.

11.15

.

Х'А•. . - . . . . , _

".00 КІІіІ w.r1l111. . . . 18.2О~Йrlicнotr<

18.25~'

19.ЗО Т_ _ '8 -NWC-.... 18.35 Apryweнr

....

18.45Х'... . - ~-

21 25 Т8""-I38'8 ./1y&~ 21.10 xYII-..... ~_

Пост

'.

"'111М


К!

61 (8851)

"-2

~

";'.'1.2

9.10 ДoI.~

oac_~

8.00 ДoI.cepian ..... l1IIIIJQIII

"-І

С81ту.

8.00 м.-.;І. Гoмiayдj

10 05 kJтOШtif

c-..oro JIDIIOCT.a

IО.30 шоу 10.50 3асон є _ом

10.55 l'Iponюз _CWI 11.00 Н8цicItIaмtIIIй .-ПІРІА У1с:

..

8.50 9.30

Міlli-футбол. Кубок ·1IenII· .oro Днk1pa" Фінм

IІІІІнм.Моі .... 11.30 ~ l/ItOIII poeu-

...

ceno і ІІІОДИ

JЇТ'!..aд народу Уkpа1ни! п'отий хуу Kapyte... і Kanyc:ta t.tyn. тфіпьм К8ІІаЛ .М•. М3ІІОІІІІ Муз. фirн.м .Кma-дереза>

10.15 CnYIIY 10.45 11.15 І 1.30

IЗ.ЗО

.......... •.. 2'" .....-.

16.10....--

фOrIJ8I8 .БІрвоІ

3М8У 11мIttotc'. Ч.2

17.50 все ~ lіІІО 18.20 Анож; 18.25 1Iaцio~

-г.м-

1Іі_ 31Cepnaт·

17.00~_

.. ......

_

0.00

11.00 TIJI8C8pIu o/'8p8JМC.

r...................·

....... •.....

О.25Анонс 0.30 Вмct_ of1owIIIтIIcь у ІІУР-

8.00 Анонс

._,

....

T8МCIpIu .МIтqo

•.EJ.зIo.

вonт Д;СН8ІІ npeдcT8I1М:: 18.30 .I'ycenoнwta •. MyAIoTc;I8IJi8n

2030 СІ'. ~ ,...,.. 20.50 ПIat. _

18.00 ~ _

__

21.10~ Що?~? Пoчat.ty? 21.40~

22.00

Х,..

-.а8ФТІ (с

~ rpI.ПарІ.

23.25

трііІІа.

cr6T11fP1-1

I1рм8іт _тра

22.10Aettдl·fII8pI8Т

6.00 lI1V npow:т_:

"""'ОІМА

Старт

22.40 X'I-+М1оІІ ........_

",,,,,,,,.,

21.00 У 21.ЗО

..... m

8.ЗОМcwd_

8.:11 МYJOНCO-~

ІМРі МQQМ

7.00 ДllтNIII

фес_.НІдіІІо

6.40 f1cIt. _

1.S81'1porp8м8

35

ріму.Дотмс ~. 8.30~cн18

9.00 '~I" Мy/IofCll]iм

nePIIIIII'I на

_.

ра

7.30 ГOlК848 CIIDIIO ..00 1CIt. 3~_o се10m Д;Cнeii~:

сері.

23.00 м,-. ~.... ·Ха.та· JIcNoc' 0.00 Cщiнraмoт фест_ О'іеРІОНа pyra-97. 0.30 lI1V npow:_: CN11 OUI

zone

~oOno·,..

It••

16.30 ДIt....М elcнИI

16.35 Му,.'и..т....'"

12.00. 15.35. 0.00 10pRtф0pм

17.00 Д/!ТІІ'ІОІіІ сеанс

1~15T~.~

17.15~""'"""'.

1оАІМс'

17.30~TM..... 18.00 Нe-3ooIr8\. ЕІІІІіС 19.00 1Са_...., 19.20 ДЇnOlllilllCНиr

15.30 Aнootc .......-s15.50Caqpe__ • 18.00 ~ небес~. OI(nY6

19.30 Тoneтазета .Пус'en....... 19.35 О C'n'·cтy"," 20.25 Пpew'ql-1UIeg 20.50 шоу l.демідо8а .обоз.

19.001huuм

21.40 Теnerазет, 21.45 х'

20.00 КIIiWe 2O.~ Док.С""'8/1 оПоІіцellcOlCl. ...,..рІеІІ". кnv6 .6iМIit nanyrа22.40 M'CTIVIЬ 23.00 Муз- I1JOI'paua

23.SБ Му3. фі....

0.30 ДinOeМiI

tи r'lI8

:r.u.u

50

6.45 11іс1Ь _

7.25 Т___ та '~T_' .7.30 АНОІС 7.35 КиЇ8.~ 7.50 ДjI1OlllilIli...... 7.55 ~кa 8.00 ПіАТ8ІІСІ 8.30 1___тз .~_. 8.35 Apryмeнт 08.45 Х'А.фl_ .30pt01І8 ІІІ.

......C:ePIan .сто poode 1іА-

_. 6 серіо! 9.00 ~ k8to 9.30 ФІІСС. )(POНIU РО3ІІаІ' 10.00 д.m.""iI C:ePIan .Xpottb

Нapнr.. 10.30 Дoa.~ .МІфітІ'. 5 ее· ріо! 1••00 Т8ІІ8С8РІМ -.ІСТОРІТІ КІ' 19.00-Дoк.c:epIan .HaiIтy>cнIIuI

f1JIIIIOAY

11.00 Ap-aфlwа 11.30 ........ _ _ 12.00 ЛIriqмн8 l106tЦi tirtr 12.31 ДІОаС_ дIfI.... 13.10 Доа.с:ерІм OIIММId lIiННaC1t

_хх ст.'

19.30 1!ich-c:napt 19.55 :/0.30 КН, ноаммм KYfIWP 21.00 ДaLcepiIII 22.00 ea,..-nвpc 22.» .,... . . ..c::w.cQчIlІ1ІІr1IIIeIo ......

wor . - - .

13..-40 єpмaw

•••

СТІ

KtltUU

ІІА.

8.00

С8І1УО

10.00Аюс~ 10.05 г Гpllicy.

ТіСІМС

0.35~ 0.45 l\I!CI<-1ІаІІ8ІІ. '1.2

6.40'_

Ю.ОО cepвn ~

Трм МІОС

23.25 Т_ _ та .l1усте_. 23 30 ДІоссс-канan. Ч.1 23.45 Ненае'lІ3ІІМІі ~

21.00 T~ .с.lІР8ТНі

ТО.

.Пуст_,

...............

19.30 /Jp(-iWJу

37 ".....

преслі

19.25B~

17.00 ГІрос,о ообеоса 17.20 М'оста І СтоіІиці СВіТу 17.30 My"",c:epian ·СІм_· 18.00 вond '"""

6.55 CIrafWIIII! ,......

.rOlUlI.,...... ~.

X'....rн-+їn.... 2

22.20 ПoIIIrон 22.35 Адреса - - ' УДІ'Іі

O.40~.-tиМI ....

•._

a~.X,

20.00 .Кресун. і "УДОІІИІКО'. Tenecepian

21.50 Адреса ~ удачі 21.55 Бу.т. ~

O.25ДвoW ......

IІО3МСІІІ'

..-м_I..,.

.........._ _

----

т18.

15.00 1CiмocIir/IМЦII

ОСе8Р811ІІ

21.50

17.00 ЛВГО'ЄlCЦJIIC 17.45 КJOaJ<YPttan .Єралаw. 18.00 Ммст......... аная .,ерот0рЬ8 J".

21.30

8.25 ~ nВPeД8'I

8.05 Aepo&ra 8.25х_. .·li1Ir . . ...... ... _ ...... __

дjtI. (ТК .Міст.)

Jbeнoa T8II8C8pIu ocмn

20 оо ет-

·M~·I CтQlJiltкaaм фесТМlWI(' oМ8liCWt. (ТJ( 'МісТ.) 16.ЗО ДМтмоіі фос,"18ІІІо .На·

21.ЗО ЛІОДІІ дlfllIIOД8iI

'11&'"

~.ЗО~ 22.11 Т. . . . . . .Уаар-

111.00

IЗ.ЗО ~ У копі дРузів. 'і1 (ТК .Міс"І

15.00 '6.Фpaнк/*t •• Му,.тфі,15.30 CyrНи ОВ'""" /ТК 16.00

бере.

20.35 ТOCJПнфopм 20.50 нo8ocen 21.00 СІТ

OCrPOrO 118

21.00 oГopQjIDI'

1'.00

c!ммyn EфIpaonОТОІІ' МO,Qa CWWIIAНЇ iotфopu8цijIиа nPOrPIМ8

20.30 Анонс nporpaм

_....

1t

з.т.n

20.25 АДРеСІІ дI~1 _

rWOНaТY CIIIrY-a

Пora,qв

KU8A

".00 Х,..... . - oCnpм8/IP-

22.1О Т...........Ц8рІ8ІІ8.

'*"-"

15.30 Муз. nay38 15.55 ЄP&l1lW 16.15 г.,оон 16.30 Вyct_ .._ 17.00 Ім •. feopriil

ohaIt·

21.40 КВК«:OPll

,

16.55 t1POnC03 narQAМ 17.55 з.он·е

20.00

22.10 М8юp8мt 22.45 кду6 .іііllllll nenyrao 23.35 Фут_ 3111У11ЇС:1М11 ч..•

16.30 СІаатм ..u...a-o містІ

";NI8PIд

18.35~·.

23.аоХ,..

20.50 Т.-.рІм

16.05 КонцертНІ nporpeмa

19.15 ~1IiI реесУр 19.25 т...,нмцllIiчнoCtl 19.55 cro ЧYJIIIC calтy 20.10 ~ Jdт'1I8I*I 20.40 ВеЧіРМІІ - - . 21.40 Cnopt.....

19.20 19.35 19.45

21.15

20.40 f1oro,q8

15.40 ВIдqмтa" 16.00 Зuoн є 38tOtt

17.40 Му/ІІ.. . . .

..

...........

ІІІІ1

15.35Т_

15.00 зllipu lCТoНCW<oi ....."ї

qgcy

17.З5 Адреса дI~1 удачі

17.00 Дo8r--1IIOV 17.25 1мecepi1n ......,..... 18.00 Щ.ВС-А lІ1ІІІДОС 18.50 YIntUI 18.20 д..tr_.woy 20.00 Вil:tltIIIIIII. M.I<aItiweIIao-

~•. n.2 14.00 Auнcцeнa. Г. ~ 14.30X,~ ..........

14.ЗО Арт,aфiua

17.00 к...ртон.. 17.05 ЧіТIО І ясно

стопуо

f - ; 1IiчнoRi. Фeтmt­

..

1~.00 т ·т""

10.ЗО ТреІ8ІІіі ( 1 _

11.00 l1tUIW<М 11_15 T...-,ull

Д3иr.. BepTQ8Io

.Терм.

торі_ А.

12.ЗО Т8Ор'ІІІА ....ір o-.tдpa Po3eнбayr.Ia

Eф/pmoтopr

17.45 х'

.Чepootоа PYa-91.

13.00 Мист8ЦЬ&ИИ oaotan

11.55 Цо-МИ!

15.ЗО ЛІОДІІ дlfllIIOД8iI

I6.ЗО оаза СВРІІІІ

11.30 Пані. все ІІ/ІІІ,.;.... 1200 IІі3ІІт. llвиечі.. Ao..-.yn..o 12.30 Cr~ фес'ИR""1О

10.40 llщJpoJI( 3 .ЯНOlO. 11.00 MY"T~ 1І .15 1tanePeМQ.. 11.25 Cliт ..... ронии. PCJ3IIa(

15.45 МРеСа ДЇТІО8ІI YJI8Чi 15.50 Бnn 1liC1Ь

І Щ/fIInCЇ noцapi "II)'I'1IOrO

..,. -по.-. riтo ~

orД81W1118

к_.

1ІІІіН- NMcepIм

.--y.~?

.......

16.20

11.10 ...... rиt_

10.00 А. гveм .Що '" '" wvкaou.

12.45 Мy"T~ .~. IЗ.15 Уа

L1IriМtIIOi

...

к-,'ООТ8І) Х

9.30AT_K~

".15 х,.. .......... -.а·

IЗ.ЗО CМXOnaНOPIМa

14.00 н.w-& зустрН.

8.ЗО 1CIн00000000T

9.00

38р8с.

одіссеІІ._ Кусто-

IЗ.О5 Сеіточ

...tII . . . . . . ., •• 5 14,20 H~A ";T-napIIQ 14.25 Один іЗ т..сl'tl W)Oкії 15.00 Мyзotчit. nOWТ8 15.30 ~ 6ібrilO

ра.

ttOfO"IМНl8

11.55 Анонс 12.00 Т...-рІм

15.25 КиII1:Wd МІНіаТІОРІІ 15.45 єрв/-. 16.00 l1CQAМНI на 3IIIWi 16.30 lитeplТlOttC 6.35 Му,.тсер1811 .корм. Артур

12. 15 Закон є :!8ІОМ 12.20 УІРІ'" arpapнa 12.35 My...T........ -onepe ·ее· 8int.CIIIII1 циру_.

13.10 X,A.....w. •• 'І8с:"

16.40 МyJ.

'.30 ,"Tepeicтl 8.45 11or0.9 9.55 Н. lIIPUIМiI IIOfIlТlД 10.15 У смl т ...... 10.50 Ф..-кny8 11.10 пооо 8Сі_ 11.40 РаикО8а 3ipra 12.15 Оче_ -1ІІіІМОІІіРНе 12.45 дlж.серіan .~a

базар 15.00 ВIдnoчoI88fI

11.45 ....088118Qi1мa ftICIIIO·

10.10 НaцJoмllloНМЙ

12.00 12.30

~.

10.00Т_

та

OOНJIOa

11.50 ТОІ<-ІІІО, -.\мorp8ф. 10.20 Х,..+.......... ,..

9.103ll1lll~_

18-

8.30 O'InC - lІОіІОМІ _ . Х'''............ 2сеpltl 10.30 .wnowyнcwd npooctp8c, 110. ~ тwll8C8pl.

7.30 TмeQIpiaIт

9.35Єpeмw

1+&

7.00 T.-рІм .У.... -

7.35. 10.00; IЗ.ОО. 16.00. 19.00. 21.00. 0.15 УТН 745 Пммас"",а 7.55 УІрІі_е аІОРтlІОТО 8.00 X'A.....W. .'laP-іІ

6.5O~ ·CIt<та·Бар6а·

9.05 Анонс

14.00 Доа.CIIpian ·ТеоріІ3ІІОІІО.

JaRТI

~------------~----------------------------------------------~: УВАГА!

серпня

13

1997

року о

14

Учителю

ТОРГИ

RYGAllfHI

Плосківської середньої школи КЛИМЕНКУ Миколі МарковичУ.

годині в приміщенні

з ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ­

Броварської філії АТ «Укрінбанк», м. Бровари, вул. Гагаріна, 26, відбудуться публічні торги по

.

(Стартова ціна Бажаючих

12000

взяти

в

торгах

тел.

Хай буiJе сімllвся зiJорова,

6лozородній npаці. Хай творіння рук

багата,

ай радісНі й довгі пливуть у Вас роки,

ваших зaлшuaють дo6puй елю ІШ землі!

І кращають учні від року

iJo

року!

Наснага і щеiJрість у серці хай квітне,

просимо

Поки ювілеЙне настане столітній!

Педarоriчвий та учнівський колeк'ПlВВ

звертатися в Оболонську Філію АТ «Укрінбанк» за адресою: м. Київ. вул. Тимошенка. 18.

-

року щиро вітають Вас

Хай щастям, веселістю повниться хата,

.міцного здор()tJ'я, успіхів у вашій

гривеАЬ).

1972

з Дием иароджеиия!

Ба:нсає.мо .мupного не6а, сі.меЙНого щастя,

поблизу села Рожнu.

участь

Випускиики

роварського заводу будівельних конструкцій.

реалізації заставленого майна: Двоповерхова дача без виконаних внутрішніх робіт, б соток землі у садовому товаристві «'ланды»

Шановний Миколо Марковичу!

Днем будівельника вітаємо працівників

СШN!8.

418-98-04.

Автомобіля УАЗ та автомобіля «Нива».

(Стартова ціна відповідно Бажаючих

взяти

5000

участь

грн. та

у

1000

торгах

у

грн.)

ПРОДАЮ гараж металевий, із середини обладнаний цеглою. є погріб (гаражний кооператив «Металург»). ПРОДАЮ «готельку» поблизу СШ N2 9. ТелефОН: 5-33-24.

просимо

звертатися на ВАТ «Факел» у с. Княжичі.

Взупєве підприємство запрошує на постійну роботу молоше

20

12.220 В; вартість - 200 трн; магнітофон «Орель-101» -100 грн; велосипед розкладний «Аист» - 130 грн; палатку 4-містну (нову) - 1ОО грн; сейф металевий (великий) - 90

років. для опанування цією професією.

Звертатися за адресою: бульвар Незалежності. маг. «Взупя».1<онтактниЙ телефон

БРОВАРСЬКИЙ

14.

5-11-65.

грн. Тел.4-07-11.

~ технічний ~~б ТСОУ за_прошує на . . . . , . . . курси

ВОДІІВ

вантажних

спортивно-

легкових

автомобілів

«В»,

м. БРОВАРІВ І РАЙОНУ!

«В-С»,

Порожні

підвищення кваліфікації з «В» на «С». «Д» і «Є» на вечірнє та денне відділення. курси можна за тел.

пляшки

в

необмеженій кількосri

ви

можете здати в приймальний пункт за адресою:

Заflисат~ся на

м. Бровари, вул. Кирпоноса,

5-80-95, 5-80-07.

Режим роботи:

ДКП «ВІКТОРІЯ-СЕРВІС» реалізує алюмінієвий

ТОВАРИСТВО

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ _ .

З

ФІРМА

«ЛІК»

реестрацію кl", 17 вig 17.12. 1993 рIнgeкc 61285

20х20.

25х25,

бухгалтерського

підприємств

громадського

ЗАГУБЛЕНЕ пенсійне посвідчення за номером Р

5-34-97. N2 143593.

видане Київським міськвійськкоматом на ім'я СИРОПАТОВА

Станіслава Олександровича. вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНЕ посвідчення інваліда війни 11 групи Б N2 501067.

«ЦЕНТР»

цінами

договірними

за

реалізує:

-- цеглу селікатну -«півторачку», -- автомобіль «Форд-скорпіо». Тел.: 6-33-94, 5-02-52.

-

видане міськсоцзабезом на ім'я Наводкіна Андрія Васильовича.

. АДРЕСА: 255020, KuJвc:ькa обл., м. Бромpu, вул. KuJв<:ькa, tr Pegaктop: 4-03-76. ВlgпoвIgмn.нuQ ~пар: 4-21-34, 5-1З:'91. ВlggIлu: сільського господарства 4-02-92; промисловості і соціальн~х питань. листів і масової роботи 4-04-81;

бухгалтеРІЯ 4-23-26.

керуючии теплицями, тепличниця.

Звертатися за тел. у Києві:

543 - 54 - 49

ПТУ-4 оголошує набір на денні та вечірні курси водіїв вантажних автомобілів категорії «В,С». Початок навчання з І вересня 1997 року. Проводяться також вечірні курси водіїв категорії «В». ЗВЕРТАТИСЯ ЗА АДРЕСОЮ: бульв. Незалежності, 14. Тел. 4-01-22.

ПРОДАМ або поміняю однокімнатну квартиру

в Броварах на двокімнату за домовленісno без посередників. Тел.: 5-40-96

Колектив ДПЗ

«Плосківський» глибоко сумує з

приводу передчасної . смерті головного економіста

БОГУША

ЛЕОНІДА

КОСТЯНТИНОВИЧА Друк офсетний.

Обсяг

1 друкований

аркуш.

Віддруковано в

ЗАТ «Броварська друкарня»

Київського обласного комітету у справах преси та інформації.

Pegaкц/sI не - 9 1 rrOg/mIe ЛО!І.ІцІю uтoplв.

за ТO'IНkть ~КЛlIgeн.ur фaкт1zJ вlgлoгIg« uтon ...

-ІІІІ

в

агроном закритого грунту,

==:~вв!аж~ати~н~е~Д~іЙ~С~Н~ИМ~.~==~=:;?====:;=====::::=~~ви~с~л;о~в~лює щире співчyгrя сім'ї покійного.

ЗАСНОВНИКИ: місЬКа та районна ради.

бланки

ДЗвонити за тел.:

припиняє

nJ)одається. розукомплектований' автомобіль

«ГАЗ-69». Тел.: 4-23-26 (крім вихідних)

CBigoцтвo про gержавну

для

(<<уголок»)

ОБМЕЖЕНОЮ

Тел. 5-78-36.

КОJlВКТИ8 редакції газети. БроварсЬКі

ЛПО-60,

обліку

двох місяців з часу опублікування оголошення.

«н·о в Е Ж И Т Т я»

кутик

світильники

харчування. Ціни договірні.

свою ДІЯЛЬНІСТЬ. Претензії пред'являти протягом

ПІае11Іта~Ю::~ЬКОI

анодований

свого

11.

8.30 - 20.30.

Наща адреса: м. Бровари. вул. Київська. 1-А. ПРОДАЮТЬСЯ будівельні матеріали: дошка для підлоги, дошка-шалівка обрізна, балки обрізні, кругляк на стойки. Звертатися в будь-який час за адресою: с. Світильне, вул. Щорса, 40.

неповідомленням

Н А Б И Р А Є М О працівників дпя роботи теПnИЧНОМУwГ0Щ10дарстві с. Велика Димерка:

ПОВІДОМЛЯЄМО МЕШКАНЦЯМ

та

категорії

ФІРМА

«ЕлеКТроніка 414-Д»

з

вважати нед)исними.

ПРОДАЮ переносний кольоровий телевізор

затяжчиків верху взупя. а також набирає учнів. не

ЗВ'ЯЗКУ

місцезнаходження, рішенням Арбітражного суду КиТвськоТ області від 06.05.97 року· скасована державна реєстрація малих підприємств «Каріна» та «АлЬфа,!. пр~ватних. підприємств «Арон» та «ГокмалІ». ДОЧІРНЬОГО ПІдприємства «Агротекс-Київ». Печатки TC!v штампи вищезгаданих підприємств

Зам. Haкn..

2591 3185

прим .

#61 1997  
Advertisement