Page 1

Га:аета вихо~иrь кmтки 1937 року

з

8

СЕРЕДА, 29 ЛИПНЯ 1992 РОКУ

17

.N!! 61 (8304)'

Громадсько-nоn·Ітмчна· rазета &роварщини ДОСТИГЛИМ КОЛОССЯМ ШУМЛЯТЬ ПО­ ЛЯ в радгоспі «РусанІвський•. На ПJІО­ щІ 995 гектарІв вирощено тут ранні зернові культури. 860 гектарів із вих зайнято під озимою пшеницею. Чимало

працювало

сортів

на

Ії

внрощуваJІВ

внвіmнього

успіх

року

грунт

до

сівби

пожнивних

олійної редьки. де

вирощували

До

-

15

пожнивних,

С. Ф.

На ПJІощі вчмІнь,

длв того,

каже

вирощений· У. о ном,

лісти.

Марченко.

вість на два-три зелений коивейєр.

здебіJІьmоrо

продовжити

rоворити

про

будуть

~- За

кермом

мішель з котлет ю, с етана, а також свіжі ово і, яблука -

компот, все це

комори

має

заповнюватися добірвим зерном

нений,

що

механізатори

зберуть

е

оф аінс

ГрнгорІй Паиаборщ, нер-

проходить збирання ультур. Під пекучим сонцем на току о ищють зерно, готу­ ють иасін.ч:в до сІ и озимих. Недарем­ но кажуть, що х іборобський рік не спочинку.

П. ТАЛАВІРА,

пшениці, жита, вІвса, ячменю, гречки. Все це вже вирощено. І агроном впев­

часно

роботи,

иииі немає. То­

дощу і злих вІтр врожаю зернових

урожа.в. І тепер він впевнений, що че­ радгоспві

важливішоУ

Жнива- у роз алі. Навіть поrода спривє ударній п хліборобів. Без

ловний техволоr поля зробив усе, що міг, длв одержання внвіmніх високих тиждень-другИЙ

-'

до обіднього стоііниварІв.

майбутні врожаї. І не дивно. Адже го­

рез

ЗдаЄться,

автомашини -сови'І Бож к. У

аrровом

У розмові з нами Сергій Федосійович намагався

головнИй і~нер 'Іа Інші спеціа­

Петренко пр

уже П посіJІJІи.

місяці

й .. РІазом із механІза­

у поле головний агро­

му й турбота ро хліборобів у госпо­ дарстві особл В обідню п а жнивне поле Оm.га Іванівна С ло та ТетJІВа ІвавІвва

Це дасть можли­

-

зусНJІь

своє­

перший

заступник

ректора

агрокомбі

КАЛЕНДАРІ

му,

за

1992-й.

Рік,

у

яко­

обіЦянками

ків народу,

бать­

ком.

ми давно вже

у

мали б жити у комунізмі, себто у раю. Насnравді ж НИНіШНЯ ДіЙСНіСТЬ ДЛЯ більшості людей нагадує страшний

сон,

у

якому

nоруч із такими ніби ми­ •1озвучними нями,

як

Ція»,

словотворен­ «демократиза­

<<приватизація», «На­

родовладдя»

nриживаєть­

ся, nускає коріння явище: назва якому коротка 1 страшна,

як

удар

меча,

- бідність. Не стукаючи, вона вповзає у двері осель

усе

більшої дян.

більшої

категорії

І

й

грома­

насамnеред

тих,

хто мав би бути гордістю нації, nенсіонерів, фронтовиків - інвалі д і в, солдатських вдів.

.. .Ій -

Президента щині

86

років. У ха­

тині цієї жінки з Требу­ хона не те що nристой­

Л.

на В.

Бровар­

Слободяню­

Заворичах

два

вете­

рани і два інваліди війни померли,

а

телефона

встановлення

не

У Літках весни для інвалідів

ний

дочекались. із

nриходом nенсіонерів,

настає

суд.

гною,

страш­

Щоб

впорати

виnисати

город,

тре­

ба їм всі ноги оббігати і начальникам гу

в

зів

го

пояс

різного

з

десяток

ран­ ра­

уклонитися.

Водії автотранспортно­ nідnриємства ігнору­

ють

виконання

уряду

про

nостанови

безкоштовний

nроїзд пенсіонерів на nри­

міських

маршрутах.

змушують

сnовна

Або

nлати-

. ти

за проїзд, або виво­ зять за село і висаджу­ ють цих людей.

Досить на

цій

прикладів?

зустрічі

Іх

наводило­

nо­

ся стільки, що не те що вуха у власть імущих, а

nоїсти їй щастить не кож­

й стіни, здавалося, по­ червоніли. Але не керів­

них

меблів,

а

навіть

стільної білизни немає. І ного

дня.

хвора,

Знесилена

витріnана

вона

nриречена

nову

смерть.

і

життям,

на

nосту­

Та хіба вона одна та­ ка? Повірте, страшно і соромно водночас було слухати

слова

сивочолих

ветеранів

війни,

говорили

на

лів

ветеранів

рад

які вони

зустрічі

го­

війни

та праці з Представником

-

ництво місцях

районне та на винне, що найне­

захищеніша категорія гро­ мадян

оnинилася

умовах,

в

скотилася

таких за

межу бідності, за якою - страх, відчай, безна­ дія... Повністю захистити

їх але

може

в радгосПі

тільки

доnомогти

пору лихоліття в'язок усіх нас -

Держава, nережити

-

обо­ органів

трудових

широких

ськості.

Тут

докласти

колекти­

кіл

є

громад­

до

рук,

чого

адже

сьогодні

nенсіонери

ветерани

війни

складають

лення цим

---------,-..,- - - - - - -

г осnо!J:арства

набрався

Тому з нього і почалися жнива.

Комбайнер

П.

О.

<< Бобрицький»

Лещук з nомічником В. П. Писаренком скоси­

комбайнер

Онищенко

і

О.

«Гоголівський»

<<ЖердіВСЬКИЙ»

""\

В.

вориць~

І

поміі!·

«Зоря»

в с

<< l'р/lСИЛіВСЬКИЙ >>

ли~Юі. Ко:f'\ен>''гектар по

І

25 ).;ц ііерів зерна.

Для

с лівських

мель,

кий

жна

ожай

.

зе-

вважати,

та-

хороший.

<<Лридеснянський»

: "

<пухівськИй»

Дійшла черга і до ози­ мих

та

ярих

«Русанівський»

зернових

Імені Щорса

культур. Комбайнери І. І. Гусак та М. К. Тру­ тень

скасили

60 70

більше НИЦі і

у

Імені 60-річчя СРСР

валки

гектарів пше­ гектарів ячме­

<<Авангард»

ДПЗ <<Плосківський»

ню. Ком;zай ериg,· о~

.

молочують

дії даст тік.

вал

и,

ТрудіІІник

<< Богданівський•

чаJІи

у

Ме-

та

nраЦі насе­

району.·

не

повинна

ше

, д'І

на

чверть

Доnомога

знедоленим

людям

зводитися

виконання

ли-

захо­

дів( ц~редбачt!В.Их загаль­ норайоннщо ~рбота•,

13р~арщині

nрограмою що діє на

:}' 1988

року.

ДЬбре, що у ході П у

селах району проводять­ . ся перевірки умов життя, ·незахищених категорій населення і найбільш нужденним

теріальна

надається

ма-

доnомога.

Добре, що ось уже третій рік nраЦівники від­ ділення соЦіальної допомо­

ги nри райвідділі соцдо­ nомоги опікуються 545-ма немічними громадянами доставляють Ум хліб, інші nродукти, доnомага­

-

« Семиполківський >>

культур,

ДППЗ <<РУДНЯ»

масу

згодовуватимуть

Імені

худобі.

Кірова

Всього по . району

АНДРІЄНКО.

оточені тримною

всебічною підта піклуванням

зведена нанівець. Завдання виконкомів

і допомога надавалася їм

Рад

народних

не

не

лише

від

виnадку

до

випад-

деnутатів

координувати

ку, не nісля чийогось нагадування, а nовсякденно. Про окремі напрямки ЦієІ роботи говорив на зустрічі голова районноУ ради ветеранів війни та nраці П. П. Білокінь. На-

діяльність рад ветеранів війни та праці, праЦівни­ ків відділення соЦіальноl допомоги, але й вишуну­ вати можливості для nов­ нішого задоволення по­ треб соціально. незахище­

сnравді

них

ж

Іх

може

і

по-

громадян.

винно бути набагато більше. Промислові та сільська-

Активніше мають працювати в цьому nлані й районні служби. Це і при­

госцодарсьКІі . фдn'риєм~ ства могли б, nриміром,

скорення робіт із теле­ фонізацією будинків, де

узяти на себе ро ' за"н- мешкають іди війни ня таких проблем; 'Jt!t-..жа.-J]~~.~солдатські вдо­ надання доnомоги у р · ви, одинокі громадяни по­ монті

житла,

гною,

оранці

діленні

достав і

городів,

малоімущим

в

-

пр

хилого віку, nрацівниками

райвузла

зв'язку.

відкриття

в

Це

і

універмазі

дуктів, що надходять п бартеру. Я вже не кажу

райспоживсnілки відділу <tВетеран-., де б малqlму­

про необхідність поширювати практику, якоУ дотримуються в держолемзаводі <tПлосківський», радгосnі сАван-

щі могли за достуnними Цінами придбати одяг,

взуття. ня

Це

і

забезnечен­

регулярності

у

виnла­

nаливо.

кій

Добре, що в районі діє будинок-інтернат для ве­ теранів війни та nраці,

котрі йдуть на nенсію, виділяють одноразову доnо-

ті nенсій, доnомог, іюм­ nенсацій із боку праЦів­ ників відділу соЦіального забезnечення. Свою nро­ граму дій .по наданню до­ nомаги малозахищеним можуть виробити і меди­

могу

JКИ

де сьогодні доживають віку чоловік.

бованців.

Але ж одного цього ма­ ло. Значно важливішим є

ликої дітей

ють прибирати житло, до­ глядати

265

30

26

415 145

43 28

36,7 22

10 5713

10 42

33,6

Птахорадгосn

ханізаториУготую ріллю для \СівбtІ: nожнивних зелену

37,1 ~3 ' 13 26 . 43 25 38 42,5 24 32 75 38,3 37 35,4 29 32 68 33,9 56 38,1 42 37,5 21 41,6 52 45,1

Птахарадгосn

во-

JІЮт~· зер о на

скиртувати.І сал

26,4 25

с;;.

149 120 90 125 675 283 290 137 248

<<Літківський»

·'

41 41

(-· ~ . і l/.:).~L·-'"'v 232 _) 347

«Заплавни

Р. В. Писаренко ком а ном ДОН::1500 p~lif4o и­

дн~ І hидав

310 510 R72 420

«Великодимерський»

ли цю бобову ку ль туру А коли на всій nлощі. горох у валках трохи

nідсох,

% до ПЛО· І ра.нніх 1 ~·ражаі! І Обмолоче-,І щі

--------------LI_110_ _ (ra) j зернових і (І~/га)

nотрібної стиглості горох.

33,9

ВО :~:~БІДНІСТь~~

влади,

вів,

РАНОНУ СТАНОМ НА 26 ЛИПНЯ

нива

«Красилівсь­

Першим

Г.

ГІРХЕС.Л А

УРОЖАЮ 1992 РОКУ В ГОСПОДАРСТВАХ

хлібна

громадській

господарстві працюють свідомі, само­ віддані люди. )м можна довірити і на

н

і

кий•.

яких

без втрат. Бо ва жнивах-92 У

1

Дозріла

коп.

50

ПРО ХІД ЗБИРАННЯ РАННІХ ЗЕРНОВИХ

ГОРОХ

зі­

крб.

1

ІНФОРМАЦіЯ

ЗАВРОЖА ЇВСЯ

скосн­

)tІаксимум

ніж збирjnши врожаю,

rектарів,

rоловвнй

механізатори

11ИДІф і акісво зібрати

торами вихо ят

серпии ми завершимо сівбу

-

полі

Кипить робота ~лі і на току. Хлі­

-

куm.тур

жнивному

бороби док~аюrь

rотуваJІВ

35

ком­

машина.

Ліворуч при 11'їзді в Русанів на поввий хід ведутьсв жнивні роботи. Уже зібрано врожай пшеницІ ва п~ощі 150 гектарів. Механізована лавка Ікор­ мозаготіве.льииків завершувала скирту­ вати солому. Механізатори важкими ПJІощі,

ДОРІДНО

зернових

дев'ять

Одна за одною рухаються автомашн­

КОМПЛЕКСІ

дискували

А

ии з поля на тік. Нагар Михайло Нико­ норович Топіха із задоволеннвм нази­ ває прізвища шоферів, вкі вайбіJІьше перевезли зерна. Це Грнгорій Анд­ рійович Гулий, Петро Грнгорович Кузь­ менко, Микола Ілліч Соловей та iвml. За кожним комбайнером закріпЛева

Жнива-92

тракторами

косовицІ

три жатки.

лн зернові ва площі 420 rектарІв, браJІВ зерно ва 320 гектарах.

зерна.

У

ж дня ва

байвів збирали урожай примвм комбай­ нуваннвм. Так, за чотири дві роботи

хлібороби. Та вайкращим із ввх вия­ вився сорт «донський вапІвкарJІИК•. ВіН не внлигає, витримує різні примхи погоди. Та й урожайвість його поріввв­ но висока. Так, ва окремих ПJІощах ці пшениці дали в середньому по 50 цент­ иерів

можна сподіватися.

Toro

Ціна

город,

завозять

15

створення

в

населених

пунктах району такої об­ становки, щоб соціально незахищеНі люди були

гард»,

у

nтахарадгосnі

<tСемиnолківський», на Гоголівській стрічкоткаць-

фабриці,

в

де

кілька

людям,

тисяч

кар-

ки,

Школам не складе веnроблеми залучити до шефства над

людьми

старшого

віку.

Мусимо відновлювати цю

роботу, часом

адже вона

останнім практично

та

автотрансnортни4

nобутовики

армійЦі.

та

А

культ-

втім,

для

кожного із нас знайдеться в цій сnраві до чого до­ класти

руки.

тільки бажання. І

ще

часом,

як

одне. не

Було

б

із водою вихJІюпуємо і дИ11ину. Маю на увазі пе­ реоцінку, ігнорування всьо­ го

того,

дивно,

робили,

чи'м

Дійшло до того,

nідкрес­

лював П. П. Білокінь, що навіть перемогу у війНі ставимо колишнім

фронтовикам Схаменімося,

у докір. люди! Вони

ж бо врятували нас, ви­ нісши на своїх nлечах всі виnробування тої кри­ вавої битви. І їм, і тим, хто

десятки

літ

трудився

на мирному nолі, є чим поділитися, є що пере­ дати нам, нащадкам. чи маємо право не слухатися до їхніх

рад?

А

тому

колишніх знатних

дарів з

у

залучення

минулому

тру­

виховної роботи

молоддю

нішній

Тож при­ по­

фронтовиків,

до

набирає

час

в

ни­

особливого

змісту.

Так їм на старості ви­ пало

виnити

Але вони перед

гірку

чисті і

совістю

не

шкодували,

ні

здоров'я,

труднощі. право

чашу.

чесні

своєю, ні

долали

Тож

бо

життя,

чи

всі

маємо

залишити їх напри-

зволяще,

без

оnіки

і

турботи?

ухаменімося,

ми

н~д1Ш_емно є

ж бо

людьми!

Останнім

що

жили люди старшого віку.

__ ..--· ' ·· ·


2 стор. 8

f

29 липня 1992" р. ДОВГИХ ТРИ РОКИ вони жили цим будинком,

ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ:

що прихистив нарешті 107 молодих сіМей. годні цей білосніжний красень на вулиці

ЯК МИ ПОПРАЦЮВАЛИ?1

ного

житлового

комплексу,

заповзятливих

летанту? Бажання було, але ж досвіду, досвІду ні! До того ж постійно трввожИJІВ переміни в су­

ми підприємствами міста та району виготовлено товарів народного споживання на 1332,5 міль­ йона карбованців. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року їх випуск знизився на й5,5 мільйона кароованців, у тому числі про­

спільстві: а чи не прикриє всемогутня рука чи­ новника добру справу? Тільки дві третнии з них свого часу працювали на об'єктах будівельного комплексу, решта ж - ІніЦіативна група

на

мільйона карбован­

0,6 на

-

при

За цей період виробництво товарів народного споживання знизили 12 піДприємств. Серед них заводи порошкової металургії, світлотехнічНИЙ, пластмас, будівельних конструкцій, кранобудів­

ний <<Стріла>>, деревообробнИЙ комбінат ті інші. ДоговірНі ції

зобов'язання

виконані

всіма

по

поставках

промисловими

місь:к:комі

комсомолу

продук­

ми

піДприємства­

lІ'ІН. Продуктивність праці в цілому по місту та району знизилася на 5,5 процента.

За шість місяців 1992 року промисловість міста та району виготовила товарної продукції на 570,3 млн. карбованців, що на 5~,5 млн. карбованців менше, ніж за перше півріччя то­

ретельно

було розв'яза­ організаЦійних

питань

підприємствах,

не

на

будівельного

порта і прое:ктно

рік.

-

У

цілому

обсяг

промислового

виробництва

технічного обладнання,

плівкв полtмерної, виро­

бів з пластмас, меблів кухонних, к анів

мобільних

тощо.

частин

тракторів,

до

Але

збільшився

стwових

тильної галантереї./'/

ипуск

мат

.. /І

авто­

зап­

іалів,

текс­

справи

,

І

ресня

і

першого

ве­ но-

мали

під

було

Таню

і

будівель­

527542,8

числі власними сила-

то символічна :карбованЦів, а стали

аж 20 ми всі

членами

мольсь:ко-молодіжного бу­ Дівельного загону. Пер­ шими прийшли на ново­

вантаженням

населенні<> а а

к ч

в

в.

б' яг побутових Jii'o~·yr

а

ців, на

стан

вив

а,нців. ПромифІівіс ю ра~он ИЬ надано пocJifr f.4,5

tJa

відповідний пе

за

д .мину

3,4 млн. карбованці· і Господарствами за ~й на 2392,9 тисячі кар~ванц бутових на 746,2рисячі

53.

ІЯ~ -

ва

року

~

-

надаво івmвмв

·тисячі- карбованців.

58217,8

·

державної і

о.ІJІ.ІРатив!fоі торгівлі (йдеться також і про гро-

t<!ьке харчування) за перше півріччя становив

тисяч карбованців і збільшився у по­ вянні з відповідним періодом минулого року 4,3 рази.

0590 vy

ТРАНСПОРТ

Колективом

автопідприємства

.NV 13262

за

півріччя перевеЗено 590,6 тисячі тонн вантажІв, що становить 100,4 процента. У порівняннІ з

відповідним періодом зwІеншились на

мннулого

281,3

тисячі

року

тонн.

обсяги

Виконано

договірнІ зобов'язання.

Автомобілістамн план

автопідприємства

пасажирських

конано

на

110,7

перевезень

процента,

.N2 13209

за півріччя ви­

додатково

отримано

тисячі карбованців. На 126,9 процента виконано державне замовлен..чя по обсягу до­ ходів від перевезення пасажирів.

1191,2

ЗаJІізничники залізвичної станції Бровари план навантаження вантажів за півріччя пере­ виконали на 22,8 процента. З початку року по­ над завдання відправлено 128 вагонів, за чер­ вень 21 вагон. Виконане державне замовлен­ ня по навантаженню 16 видів вантажів.

С:ІЛЬ~ЬКЕ ГОС_П_Q_~~РСТВQ_ За перше півріччя 117817 центнерів м'яса. більше,

ніж

за

1992

Це на

відповідний

року

7490

період

вироблено центнерів минулого

року. Найбільший приріст цієї продукції дали радгосп імені Кірова, радгосп-комбінат ((Кали­ тянський>>, птахофабрика ~Киівська)).

На 63747 центнерів зменшилося виробництво молока. Тільки у двох радгоспах ~Пухівсь­ кому>> і <<Авангард>> воно зросло. Середній на­ дій на корову по району на перше JІВПНЯ склав

кілограмів, що на 139 менше, ніж на цей час у минулому році. Середньодобовий надій

1536

зменшився на О, 7 кілограма.

Всі птахофабрики району ИИЦТВО

ЯЄЦЬ.

зменшили

ді

цих

переговорів

погоджень певні

було

зміни у

вироб·

і

кою

рин:ку

і

вельних

мате~лі

ряд ності

умов, своїй

важелі, ють

Що

нути

на

до

розподіл

подібних

лано:к

і

питання інженерних мереж вирішується до цих

всіх

-

будівельних

подали

з

першого

міськвиконкому

бути

варто

було

б

контори. пітал,

Завдя:ки їм

і

Барометром

На

ній

відбувається

гулювання

Цін,

рин:кових

централізованоrо

Щовоно ча-

сом і зривів. але прис:конабирає.

Рино:к, в е:кономічному розумінні цього поняття, не можна уявити без різного роду торговельно-

посередницьних

фірм

фондових

та

бірж,

торго-

брокерсь-

:ких контор, центрів нятості. Багато з ми

і

комерЦійних бан- /

вже маємо

в

зайчого

Україні.

наших

умовах

а,

.отже,

во, послаблює!Ьсj( монодержаJі'И

щодо

розnо-

ділу товарів./Більше того. таною 91Ржою може

снористатиtя й саме дер-

жавне

J(ідприємство, за-

пропону~авши

їй

свої

понадн6рмативщ товари або лишо:к після ви-

_Jx

:коІ_Jtшня н.Я'.

..-·

держзамовлен-

Ведучи

мову про бір­

жу, додамо до

деякі її

това

цього

різновиди

торгівля,

-

і

оп-

торгові

доми, аукціони. вистав:ки­ nродажі, на я:ких теж ре­ алізують

товари

відповіД-

будинку.

Записав ГОМЕНЮК.

що від оптимального, а навіть мінімального варі­

анту.

Тут

Реальність

вих

власника

відносин

значитися

ді­

між

ринко-

може

ви-

розбіжністю

динамі,Jюю,

востями

можли-

вИробництва

і

населення.

А

воджується розбалансо­ ваністю самих виробни­ чих зв'язків.

уміння

реа-

лізувати

вироблене,

реа-

лізувати

на

основі і

взаємовигід­

і для

для

допомагає

особли-

по­

маркетингу. Саме маркетинг, який передбачає

ємця,

. ре-

що

доходами

ній

е:кономіч- ·

сімей:

Будь-яна біржа не мо­ же обійтися без служб

насамперед

них та й політичних ПР'О.::··· цесів є товарна бірща.

полія

все-та:ки

ка-

-

бага­

вдосконалення,

М.

nіД­

брокери,

для

rилення турботи про мо­ лодь з боkу міських в~астей приведе десятки молодих сімей до порога

підцрЙ­

споживача,

визначи:юися

з

це,

.

Для цього тим,

Іщм займається, но ···-дапІ стан

ня

ви­

інформацію

риlщу

наших

хто

необхіД­

виробнинові

черпну_

збуту.

ум6"ЩJ.х

НОВИХ

про А

в

становлен­

'··еJЮНОМіЧНИХ

відносин зробити .це над­ то

с:кладно.

Справа новище

в

тім,

нашого

просте. Воно не тільки від запропонують і

на

що

є

живача.

що ринку

не

залежить того. що виробни:ки

nопит

Хоч

ста­

у

сnо­

здавалося

б. цього ціл:ком досить. Але тут проявляє себе третій Тіжна

компонент

-

купця.

-

спроможність

А

правило,

Маркетинг поглиблення явищ

не

в~ва!и

вона

пла­ nо­

СЬОГОДНі,

у час горезвісної лібера­ лізації Цін, дале:ка не те

в

може

~

МІЧНІ

супро­

умовах :кризових

не

врахо­

е~оно41

сучасJ;Іі

ЗВ ЯЗКИ

селом,

МІЖ

МІСТОМ

промисловістю

і

господарст­ теж є недос:ко­

налими.

Важливою с:кладовою інфраструктури ринку є ринок праЦі. Він знахо­ дить свій вияв у сnеціа­ лізованих біржах, служ­

бах

кількістю і з ціною і з іншими категоріями то-

. вару.

як

сільським вом, я:кі

Еко#:tQ.м.ічний kо.ментар

говорити:

а

-

товару

вулиЦі

МЖК

наДії

молодих

через

лери_

сказати,

все-тани

'l'ЬОХ

представники,

мовити,

на

недостатньо.

промінь

РИНКОВА

ІНІ,

труднощів,

би

роботи на спо­ 176-квартир­

будинну

І

навnаки.­

Цінами.

діють

та:к

ти

ІВФlАСТРУИТУРА

ви:ко­

вається сьогодні в У:кравідносин_ почалося. нравда, проходить

nониженими

теж

Зараз

проектно-дос­

хто

за

МЖК має

знайдуться тут однодум­ ці, справжні лідери з відповідними кваліфіна­ Цією і досвідом. Адже бажання просто працюва­

і

'··.

Беручи

формування

чи,

про­

Як би ми до­

життя.

почалося

номенклатури

наша

виду,

ідея

на

власного

вищеними

цього

імені 60-річчя СРСР. Хочеться вірити, що

ще

рахунків,

вдава­

вся

на

що

ного

"'-..

у

можемо

ної

адже

лідницькі рудження

тимчасовою

але

зведення

перебуває у русі, знаходить більш доЦільне застосування, звичайно, в інтересах іНвестора.

ринко-

відносиН>>.

вельних

·

тонкощі

ведуться

немає тепло

будинок

за

Прикро,

зупини-

можна

у

взимку схемою.

відмо-

замовником.

для аналізу те, що відбу-

нів,

лю-

року відДіл будівницт-

у

право

Затягнулося,

ситуації,

Передусім у цьому зв'яз-

не, воно й складає той процес, я:кий ми називає-

контор,

дівнпцтво

пір. Біля будинку бойлерної, хоча·

:ку

тривалого часу, а, влас-

рення

робіт

разів. До того ж, зважаючи на складність

вимагає

<<формування

року.

і матеріалів вже в цьому роЦі в 30-50 і навіть

рин-

сили

початку

ці виплати до деякої міри внесли розбрат серед людей, які об'єдналися навколо ідеї МЖК Бу-

вився

т. ін. Формування цих і

без

часу

згар-

тися

Еодиться гласно. там не було, але

nро­

довелося

мали свої рахунки на «картотеЦі>>. До того ж кошторисна вартість будинку зросла у 10 разів,

ва

забезnе­

робочої

не

фінансофні · і/lнші

початку

цього

того 1992 капітального

струн-

маюtь

ристання

вих

і

настали

З

100

чити рух товарів від ви­ робни:ка до споживача, рух :капіталу, Цінних па­ nерів; дбати про раЦіо­

мо

не

часи.

хочеться

діяльність

Були-нами про­

Як це не прикро, але всі

забезпечу-

Насамперед

нальний

для

не

uели,

ком­

зрозумійте

~1ене.

всього,

ну арма уру, rуtзові плити, лін еум, fанфаянсо-

Бальну техніку, їм допомагають nосередницькі

поняття?

що

и посувалися до того часу, житлового бу-

пайони к и

:ку. Одне слово, він повинен мати свою інфрастру:ктуру. Що включає в себе це-,

тури,

:к хам лял

необхідний

що

пере-

і

житла.

По-.1юдськи

РІ_Іємств - па-

грами,

діяв

життєдіяльність

вирІшило

визначається

фортність

. кл ти спорудження пооя\.ню- ~ гре ів та проведення ~резj опоряджувальних робіт

які в сукуnявляють ті

безвідмовно,

і

нерів-

11-

вета-

діяв

в

11

т

ня

ож-

,

~ цтв ~ ·

-

тися на біржах. На по чаток нинішнього року у нас було зареєстровано 79 товарних бірж. Вони мають у своєму розnорядженНі Ділном сучасні інформативну й обчислю-

зв'язо:к

бу і

по

ві вира

новле.ння прямих е:кономічних зв'язків між виробиином і сnоживачем, залежність першого віД останнього. Проте, щоб цей

чне

по:ки

а

в

за-

на самих членів МЖК Ми ж оплатІjд.fі столярНі вироби~с:кJ{о, :сантехніч-

озна-

є

ч ·ня

зви-

бу

зн

зробив більший вклад у спорудження будинку ... Складно бу ло ділити квартири. Адже ·в залеж­ ності від їх розташуван­

можли­

те, ~"но о_бу б( ла ~«;;_:ково Алё як и там не бу-

року

та

прое:кт

умові,

наявності

підприємства

внесено

Н АйПЕРШОЮ

карбованців.

"~ .у ТОРГІВЛЯ , О~ роздрібного товароо.біrу

L~

млн.

січень­ карбоваи­

Будіве ьн;ими ор*и.ізадіями Ірайону послуг' а 815,1 ~-'карбованціВ,

орг а

млн.

96;6

працював

при

чайна,

наж:кі

:комітет. Адже потрібно було ·вирішувати і пого­ джувати безліч питань з працівнпнами іНституту « У:крНДІцивільп р о е :к Т», відділом капітального бу­ дівництва МісЬКВИ:КОН:КОМУ та генпіДрядни:ком. В хо­

осо-

защ:кавленістю

дівиицтва

будову АнатоЛій J\асян, Ми:кола Вірич, Олен­ еандр Кривошей, Вінтор Хитрий. З великим на­

і

Це дало

ЧWІ на

пояснюються

ло, а спр вперед.

:комсо­

генпідряднина

темпи

трим:ки, вали, т

бухгалте­

зарплата у неї бу ла чис-

цілому по становив

ції

мовника.

вість придовжувати. роботи. Вели їх господарським способом. у:кладаючи прямі угоди. Зважаю-

людей,

забито

Різничен:ко,

тем-

повер-

новобудови. Тан, у роді було зведено два під'їзди, а у наступному ще один... Тані

бистою

На цей час

свого

швид:кими

1990

за­

року

дому

Не маючи належного досвіду, номітет МЖК всета:ки взяв на себе фун:к-

хн

Зрозуміло.

першу палю.

І ра

БУ.

1989

побудову ми

Досить

пами піДіймалРІся

:констру:ктивній місь:ких влас-

Нарешті

І

результаті цього запрое:ктовані колективні заглиблені погреби.

пас­

полегшилися

вдя:ки підтримЦі тей.

на

На Н080будоваХ .МіС tna11ИI81111111UIIIІIIIUIIIIIUIIiii.IIIIIIIUiiiiiiUIIIIІfllli~lllt

виготовлення :кошторис н о ї

до:кументаЦії.

знизили колективи 12 підприємств. У порівнян­ ні з відповідним періодом минулого року зни­ жено випуск металокерамічних виробів, світло­

порога рІдного

кажучи вже про підго­

тонну

скільки випробувань випало

долю піонерів цього руху на Броварщині, краще послухати розповідь голови оргкомітету МЖК Яна Антоновича ТУЧКОВСЬКОГО, який запропонував свої послуги і досвід бамівського << самобу ду>>.

готувалися,

перед цим но чимало

конкому. Щоб зрозуміти,

Важна дорога до

була створена у 1988 ро­ Ці. До неї ввійшли Він­ тор Хитрий, · Михайло Грищу:к, НаталіЯ Новаль і я. І в же в грудні того ж року відбулися перші установчі збори. До них

34,9.

майданчик після ос­ генпідрядника виступав

кової металургії, виробничо.торговельне трикотаж­ не об'єднання, меблева фабрика «Дружба>>, трести <<Теплицятехмонтаж>> та <<Броварипромжнтлобуд>>, птахофабрика <<Київська)), інститут сільськогоспо. дарських аерофотогеодезичних досліджень. Замов­ ник відділ капітального будів.чицтва міськви­

ців та дівчат, які вимріяли, зрештою, відстояли своє право мати дах над головою, хоча й споруд­ жений з великими труднощами власними руками. Причому всупереч сумнівам: а чи під силу це ди­

ПРОМИСЛОВІСТЬ

N2 61 ( 8304)

8

колектив будівельно-монтажного управління .N2 35. тресту <<Броварн.промжнтлобуд)). Фінансували но­ вобудову підприємства-пайовнкп завод порош­

хлоп-

За шість місяців поточного року промнслови­

Я :а

1

приходи.1н на будівельний новної роботи. У ролі ж

Сьо­ імені

Кірова вже опоряджують. Причому, кожна ciм'lf робить це самотужки. Ну що ж, їм не звикати! Адже мова йде про колектив МЖК молодіж­

(ЗА ДАНИМИ МІСЬКОГО ВІДДІЛУ СТАТИСТИКИ) .

довольчих товарів ців, непродовольчих

Ж И Т

сН О В Е

зайнятості.

структури

Названі

вже

почали

діяти й у нас в У:країні. Вони займаються праце­ влаштуванням людей, ЯНі

З

ТИХ ЧИ ·іНШИХ ПРИ­ залишилися без ро­ боти. Причому, у цій ситуації важливо не

. чин

просто

боче

запропонувати

місце.

могти

Добре

людині,

обхідності,

у

разі

змінити

ро­

допо­ не­

про­

фесію чи спеЦіальність, пройти відповідний курс навчання. А для цього на госпрозрахунковій ос­ нові

жа

розгортається

спеціальних

мере,

:курсів,

створюються банки даних про потребу виробництва у тих чи JJicтax.

інших

cneЦia­

П. ФЕЩЕНКО, кандидат

наук,

економічних

(Укрінформ).


аН О

ж и т т я,

RF

НАСТУПНО МУ ро иться 60 ЦІя· виповп · на УкраіНІ роюв, б к рг анізова штучно у ло оьо роКІв, . · но голодомор. бІ·льше ніж nівстоліття. ' та пам'ять не має віку. Вона болить і автору цього матеріалу, наш ОіУ!У r земляку Петру Пнлнпо-

у

ра>>, Дубов ·язівського ра-

йону, Сумсьної області. Збирання зернових було

закінчено. На мою відпо-

у

відальність було покладено збирання цукрових

б"ряків " моркви капусти зб ирати

ЯІtих не зумів з бе-

регти, і тих, яким не дав nомерти з голоду.

на

" нялися сходи,

шn.-

Зерно те ми змололи 1· організували обіди в

державі, а 30 зг~ду·вати збІЛьІІІенняхудобі надоїв для молока. я

Люди перестали мерти, вийшли в поле і за 20

ніяк не Міг згодитися

НОІ..

0 бла с т1· ·

усіх

ланках

колгоспу.

тарів

абн

.

кому. у сеЛі лютувала голодна смерть. Щодня

. ть багатьом люможлив1с

ління нолгоспу, що б ре.:

нав неnосильний план хлібозаготівель, і це дало

помирало 5-10 осіб. Вирішив скликати прав-

дям вижити.

ально

Петро Пилнпович пройшов усю війну, має ба-

~важити

роздав

брали останній хліба.

до 25збирання липня. ли

pF,

Тримаючи в рунах рознарядку, вийшов на

с~_о1 везл~~шльlfІ -~юги-

J

ренЦії, сназав, що носи-

пщ.во и

можливостІ. І зрозум ,. оц. 1 , урожаю нам не зібр ти\ . 'На кінець -1'Р:jдня

і

трибуну п 1д

час но нфе -

ти на норм не буду. Мене піДтримали іНШі голо-

3-

З населення залишил "\ го смерть з НоВfім ос ахворі, голодні стариюv Нінням обрушиЛася · на

ви нолгоспів і тут же засипали запитаннями і

В язове. ПОЧАЛО весніти. на вул.иці рідко зустрінеш живу істоту. Ні сабан, ні_ котів у селі не лишилося. Обійшов я всі хати і побачив, що 200 гентарів сирітсьних городів позаростали бур'янами і

пахати їх ніному і нічим. Тоді вдруге поїхав до

лю все стадо по 10 норів, поставлю дітей і

монструється цей

візиту не думав. Спочат-

зерно, яке поділив парів-

корів у лісі,

краІИН.

ХотілQСя б його nобачнтн і п. п. Супруну, і

нам, його землякам.

попросив у нього 300 центнерів пшениЦі. Про можливі наслідки свого ку мене добре вилаяли,

а тоді С. В. Носіор понлинав Постишева, нотрий займав пост голови

Носіара і

знову

звинуваченнями, мовляв, чим годуватиму 500 норів. Я знав, що мене могли розстріляти, але було мені тоДі 25 ронів і страху смерті не відчував - була вона звичайнісіньним явищем. ПоясНИВ начальству, ЩО ПОДі-

привіз

ну МіЖ дворами,

З

стариків, яНІ

ве-

були засіЯНі ярою

тис. цнт. зерна, винонавш•·rr. план хлІ·бозаготівель. 13 СЕРПНЯ 1934 року мене винлинають в ЦН НП України до С. В. Носіора, де я повідомив, що з лозиною розрахувався. Секретар ЦН ·і голава Ради Міністрав П. П. Постише~відо­ мили про~ т~ . на равляють мен . чиіги у · Вищу сіл е адар­ сьну школу у ернігів. Так я

пастимуть

ставитиму

.Сталіна

rдуть

t•iuнo ••ереа

справ

автомобіль

пограбу­

ня здобич була прнстон­ ною: 1о хутряних шаnок, сnортивні костюми, паль­ то, туфлі, джемпери.

що

найбільше

продавці

дивує

ніби

мисне чекали крадіїв, залишили для

суму

нав­

бо

nІд

кругленьку

близько

-

те,

них

прилавком

тнс~ч

9

купонів. Про яку теХНІЧ­ ну оснащеність магазину t можна говорити, якщо невідомим легко вдалося

проникнути

в

приміщен­

ня через вікно. Так

вікно

же

сам

невідомі

~

.п

ІіІWtІWІІІІІІІІІІІІUоІЧ'

витя,rли

лограмн свин

4

н

вар Іс­

карбова~ів. f~ач, тю

блнзJSКО

не

,

не ~т ть

і

ьомУ--'госnо­

,

Б.

І.

_ри

-

np=cd '-~а }._ фе~мі і тушу вив уть;, *о~ ясо із xoR нл~нн~ вкрадуть. ~

мdже

!Цричнна

Петров. троє

яких

3

ють,

А

пасажи­

ниян,

ніде

двоє

не

з

працю­

очевидно

супрово­

Уозіхара.

Не

на

енснур­

сію той приїхав на Бро­ варщину, а за тим, щоб роздобути манових голі­ вон. Пони що не відомо

де,

але

nридбати

прошенj)МУ

ся.

Дри

їх

гостеві

огляді

не­

вдало­

автомобі­

ля rом виявлено близьно чот,ірьох Нілограмів ма­

кі)І'он. Звісно, пасажири а томабіля затримані і раз

проводиться

е

роз-

ання.

А

от

ниянин

ленко нах

ви.

О.

орудував

під

Нова­

у

панровом

Рож­ темря­

І теж був затриманий

<<На гарячому\}. У нього вилучено 1 нілограм 300 грамів

маківон.

.JІ. е ~_., 1.11

т.~~~

тому, щo.\JJ' радгосnі 1 має надіиної охорони

родного

-

_\

добра?

ІІа 't'at~ei

\

аа ~~біJІою

дивно,

районі

падки

,

появи

шених їдуть

вже

цих

гостей. на

смерті>>

мани

що

зараз

почастішали

не

з

гастролери

тільни

Ниєва, з

ви­

непро-

Причому

пошуки

усіх

<<білої нарно­

але

рубали не що-небудь, .1! дерева у лісозахисНій смузі на площі 140 квад­ ратних метрів. Занорті­

ло,

бачите,

голові

во-дачного

садо­

товариства

Г. до­

датновий проїзд до дач, от і дав вназівну -«РУ­

Хто-хто, а наркомани знають про наближення таного релігійного свята, ян Мановій. І тому готу­ ються до нього. Тож і не

І

<<Академічний>> Г. Властнову розширити

СИСр'І'Ю"

у

,

й

усюд.

байте!\}. ним

Дарма,

що

чин­

зананодавством

за­

боронено самовільну рубну лісонасаджень

ви­ без

дозволу

Але

органів

що

товариства

Захотів ж бо настав

для ця

влади.

голови заборона.

зрубав, воно нічиє. Здається,

-

час

і

пронуратурі

району

втрутитися

кликати

до

воявлених

і

порядну

господарів

чужій землі.

за­ но-

на

за-

малярії,

ту-

нейровірусних

інфеІЩій

та

інших.

укуси

рушують

нормальні

праці

г.лоду

Бо­

комарів

і

по­ умо­

відпочинку.

Особливо вони дітя:.І.

дотнуляють Місцями ви­

комарів

можуть

бути вода,

підвали, де є що з'явилась там

через

несправність

водо­

провідної системи, аварії в каналізаційній системі, на теплотрасах. Така во­ да

має

запах

гнилі,

бруднена

органічних

човин,

яні

і

Jt.ИВЛеНІ!ЯМ

ЛИЧИНО!\

Потім

уже

комахи

ються

по

на

інди~"'t!~ні

.1-М(

по­

Тут тільюr

засо~и ~a­

ЗаСІТЧИТИ

BCl ВІК­ віДкриваються,

що

·

про­

верхні

верхи будинків. мож~-- порадити xиQ'W.

до­

розліта­

квартирах,

никають

ре­

служать

ДЛЯ

комарів. рослі

за­

продуктамн

розкладу

чи зробити самостійно в квартирі дезинфекцію 0,2-процентним розчи­ ном хлорофосу або іншо­ го інсеюициду. Санітар­ на служба неодноразово пропонувала

організува­

своєчасне

усунення

несправностей і укласти договір з профд~і.ІU(і­

рів.

Але

Ні

наіаЛJ#'ИК/

ЖЕ;Ь

·•

1

тов/

А. М. ~рбк, ні інші на, чальники!

ЕЮв,--,нЕjVЮ-'\. 1 ~тися.

Им

сад чи город.

Ні

мо свій nогляд на розв'язання цієї nроблемІ~. Одному хочеться до моря теnлого і синього. Інший не може Від-

У самій Словенії, принаймні у тій час­ тині; де ми проїждЖали, не було зруй­ нованих будинків, доріг, війна обмину­

важитися

ла

цю

ре,

що у

Звичайно,

кинути

всі ми має-

наnризволяще

свою

«фазенду\}, інший ... У сьогоднішньому інтерв'ю nіде розмова про «інших». Людей неnосидючнх, доnитливих, зрештою

здорових.

Броварчанам не потрібно особливо представляти керівника велоклубу «Ат-

лас», майстра' здорового

спорту,

способу

жнnя

nроnагандиста

Володимира

ІJІЛіча ЗОТОВА. І цього року він легко розв'язав проблему відnустки. Сів на велосиnед і з двома своїми друзямиінженером лабораторії контрольно-вимірювальннх приладів

Володимиром

військовим

заводу

nластмас

СТУПАКІВСЬКИМ

пенсіо~еро з м~ста У. ~

їнка Валерієм БОРО ОВИ у Словенію, де про ва~ 1 й велосиnедисти. \ V

В. І. ЗОТОВ: -

пешт

та

Для цього

о д

\J нам} потрібно

поїздом,

а

об'їжджаючи

Угорщиною

звідти

(

, було по-

.-

з

·х

. зІ

через

знамените

мар-

ми

Буда-

озеро

частину

новоствореної

держави.

Але ми знали, і про це нам розповіда­ ли, що там було багато жертв, завдано матеріальних збитнів. Тому дуже доб­ українсьного народу вистача~

хто хоч трохи знає топографію

С;й-

",..:

новили вони, ян правило, 10-12 про-

центів. Але зуміли ми їх пройти без травм, серйозних поломон. Хоча дорога є дорога і всякого було. · Зараз ми чуємо по радіо, читаємо у газетах, що нраїни Східної Європи переживають труднощі.

Як на

мене,

то

жити в таких труднощах ми вважали б

за щастя. Насамперед дороги. Вони

-r

порівнянні з нашими пр~~то пренрасНІ.

;,тгорЦі еліДнують за своll\_'ІИ П<~мешн~н-

нями. Будинии там нрасиВІ, маиже ?ІЛ~ кожного ануратНІ газони, розюшНІ садни. І все це у більшості виладнів

огороджено символічними тинами. І ще

!V!ене дивує те, що люди піД вигля­ дом захисту свого права на свободу, визнання нац· нальної самосвідомості посягають н найсвятіше життя ін­ шої л

ро

и

.

Невже своя

свобода,

он-

жою нров'ю, є свобода? Під

пором свободи нас зупиняли на хор~

атсьному і словенсьному ·кордонах І випитували, нуди, для чого ми їдемо. Чи є у нас запас доларів? Невже тане

Дійсно,

магазини, особливо

ово-

ЖЕНу (нач. ла). Це ж

ста­

цього

В. М. :Кодо­ саме можна

сказати' і про санітарни~і стан будИНІ{ів N2N2 300, 300-а, 300-б, 300-в, N2 7 по вул. БО-річчя ВЛНСМ, N2N2 10, 12, 16 по вул. Гагаріна (ЖЕНів N2N2 2,

Саме

низький

культури

рівень

жит,lа

доводить

до

наші

неймовірного

вул, Нороленка, N2 21-а по вул. Черняхівського так

користувались

лізаційними що

кана­

системами,

вимушені

були

під­

пільно підваЛІ

відкручувати в відповідНі крани,

аби

попливти

не

тирі

разом

з

в

квар­

нечистота­

ми,

ли

підвальне

клубу багато подорожували по Навназу,

ня.

А як ми користуємо­

У минулі роки

представнини

середньоазіатсьних балтиЦі,

Тепер

нашого

респу~Ліках,

При­

же вони вщмовляютьс~

від цих поїздок через жорстокості

ВІ­

r'

Во

спр~>ту б rvкн. З

Аза

та

димвре Іллічу, ми від теми

гоnолучно nерейшли до n~лі­ шимо все це для nолітнюв. -

; В. І.; ЗОТОВ: · - 1 на совісті

кожного з нас.

Бо

1юл~ народи поважатимуть один одного k.с1'шжуть св~~м гарячим нерівн.икам не хочу тако1 «своб?vди», то НІхто не розпалить пожежу вшни, яку ми зараз сором'язливо називаємо міжнаЦіональ­ ними конфліктами.

Що ж до спортивного боку . справи,

зате

ся

Отож

тарії,

вести

ше всього списати всі болячки на зруи­

нований реантор і все.

Не хотілося б

цим висловлюванням потрацити у число впливу на організм людей.

Впливають,

тися оздоровчою фізнультурою.

Розмову вів, М,.....А~

u .. \ OJ.Ae ~vи\·J

оті

комарі,

які

баіідvжос~і .

ен_:о:-.то.1ог

Л. В СІОН, с~епі ан-

ЕФЕкfИВНИЙ ІНДИКАТОР

Дати точне

оперативне явлення

ДіаЦійн

Чорнобилем територіях

можна

і

вечора·ми не дають спо­ ною, і є породж~~~м безкультур'я, - ант~сtНі-

Jleнa

здоровий спосіб життя. 3Бичайно, ле~~

зали­

приміщен­

сміттєзбірниками

лить

і в умовах проживання на забруднених

нечистоти

сміттєпроводами?

то ми ставили собі за мету довести, що

ще й ян! Але захистити себе можна і один з радинальних засобів - займа-

-

будинки

буде і на території нолишнього Союзу?

Можливо, у вих і діти, і дорослі мають вдосталь фруктів? В. І. ЗОТОВ:

інші

затхла

кращому

становища. Наприклад, жителі будинку N2 .59 по

нолишнього

<<ТеоретикіВ>>, ящ доводять, що чорно­ бильсьної події не справляють ніяного

-

в

Союзу.

вається у інших регіонах

одна деталь: ми ніноли не бачили, щоб хтось обривав чужі ягоди. Ось тана r>Исона нультура у цього народу.

і

Не

Лагунової

4).

У Словенію. Ми жодного кілометра не jІальні конфЛІкти у Середнш під'їхали поїздом чи елентричною. Хо- /на На:!і .

---:r 7

вода.

М.

стоїть

мудрості жити і вести свою політику так, щоб не лилася кров, як це вЦ\бу­

Бала~он. перетнувши Хорватію, в'їхали зового режим~ у ПрибалтиЦі.._ мі~~аціо­

складний. Із 1.150 нілометрів 800 бу ли підйоми та спуски, причому··

вуf!.

місяцям!r'

хати будь~ного з нас лізти у сусідсьІШй

ціну відпочити?

по

13

чеві, у них дуже баГаті. Ціни Доступні. Але навіть нестача їх не -повинна штов­

відnовідь на nитання: де, як, і за яку

ча маршрут, ще раз нагадую, був дужr;/

вільних ~о~тин злодіІ~;у

ляремії,

Вони­

різних

Так, в бyд~Щll:Jt N2N2 18, у кожного з нас, що називається, зараз болить голова, коли ми шукаємо

поїхали

11

хворювань:

Чуть

шрут. До нордону

-,аж ~І' ріски

переносники

ви

житлових

номарами.

об'єднаного

це зд· орово!

долати дуже снладtrtfй і важний

J-»'fOR.JІИ,

заселеність

лючі

потік

санепідемстанц. на· дезинсекЦію про·р( _но~-

із ки-

джували в поїздЦі гостя з далекої Грузії Емзарі

'J'o св~номатку nocepen \,очРзаріжуть дарст~r-

Г АЗ-24

зріс

санепідстанції

лом

затриманий

ївсьІшми номерами, за кермом якого перебував

з

через

увал

в їдальні радгоспу\ <<За( ворнцький\}, де! з ~о­ дильника

був

на

до

1\імнат

ти

здоровча культура-

-Саннт-llетербург -правнутрішніх

вали магазин Бобрнцько· го радrоспробкоопу .. У Мокреці. І цього разу ·~­

Але

о

СУПРУН,

Іfаші інтера•ю

Цівниками

ttіеиць знову

ловляться.

авт~;~~~~/0 о~~~ня н~;

хронtка

злодії

і .. о

ст іляли.

·

ких норів, і давали, ~о~f"'.~'_рснра~

"ІІІUІІІОІІUІІІUUПІUІІІІІІІІІІUІІІІІІІUІІІІІІUІUІІІІUІUІІНІІІІІUІПІІІІІПІІПІІІІІUІІІІІІІUІІUІUІUІІІІІІUІІ~ІІіїІІ о

удентом.

учитель-пенсіонер, нолишній голова нолгос-

.ІСІІІІ~ІІІІ • •

Кримінальна

став І

Це була МО етя м~ тання зустрі з Holt~~~~~~ і Постишеви . У1 с араму часі за івнами

нолись пас У ЛІСІ пансь-

пше-

налиячменю, поча-

щі, у людей у хаті уже був хліб і пампушни. До 5 серпня ісирівЦі здали на нонотопсьний заготівельний пуннт 10

їм по 80 трудоднів. Сам . .

ними труднощами городи

І

пшениЦі на основній пло-

шматок

Похоронна бриг а що .. дня збирал?'v.\ складал<}--\на.

нолгоспнинам.

міста

скарг

З 300 гектарів одержали 12 тис. цнт. зерна, яке

.._..__

ші запаси і смер~знову почала носи'І\и людей.

лення

· ть витіс радІС Бо пшениця

л · · була · надія пн 1·дростала 1 ' що буде у нас хл 1·б · 12 ЛИННЯ на Петра і павла почалися жнива.

fОЛОДУ

3

В останні дні від насе­

<<чорний во-

т рон>>. а и а страх

днів вибрали всі буряки, які відправили на цукровий завод у Дубов'язів· на - ~ матеріалу, а в людеи заку. т а заюнчилися

та напівживі діти. Від важких думон було не до сну. А на ранок, ледь-ледь почало сіріти, я вже був на вонзалі. Сів на потяг і поїхав до Харнова, добився прийому у секретаря ЦН Унраїни ТОВ. Носіора і

в усіх куточках

ось приїде

цІ·єю директивою. Все ц. -~ нагадувало попередиш 33-І'и" рік, коли колгоспи залишили , без посівного "

лював на Броварщині, до виходу на nенс~ю бу~ директором ПухІвськоІ середньої школи. Через 5Н років знайшли його вдячні іскрівці у Броварах. Тоді ж англійське телебачення, яке зНімало фіЛЬМ про· ГОЛОД на УК-

Ф~:хьм

хворіли, надої там не ле-

ревищували 7-8 кіло· я ж че каю , ось грамІВ.

з

.N9 61 ( 8304)

А ВСЕ ВІД БЕЗНУЛЬТУР~Я

лися зеленою масою, по-

ти на зерно і здати його 0

1У33-/У93

nродуманим маневрам а. лише його колгосn внко-

раїні, взяло у нього інтерв'ю. Як nовідомили з Англії, уже рік, як де-

пасуться мо1 ко

лісІ, ь о а в -. . · р 1· 8 даюмолока сусІ:нт ' · к· виконували роз ДІВ, я І : порядження, корови об ..1-

пшениЦі вирощува-

8

ЧИТАЧ ЦІКАВИВСЯ

по 25 літрів .. молока. рови І от у · т п 13 1о_

зазелеНІ-

ли· . А тут у травні директива приходить із земвіддІ·п-.у, де вказано: 500 гек-

НІЖІ8 ПОМИРАТИ ·

відвестн голодну смерть від сельчан. Завдяки

гато урядових нагород. У пісЛявоєнні роки вчнте-

й

81 ·

винахідливість, був гоІовнн

самоnожертву,

ницею та "чмеием.

.. ·• Ради МіністріІJ ""кр3ІНn,

· і дав ому вказІвку оформити пoзttl\y на 300 центнеодержання Рів пшениЦі в р оме н с ь кому районі Чернігівсь-

~~-РАЩЕ ВМЕРТИ ~ r)МОЛОДУ 111 · '

Молодий голова колгосnу

виявляв мужність,

- 250 гектарів, - 5 гектарів та - 3 гектари. урожаи" б уло НІ-·

стор.

3

р.

ДЕСЯТОГО жовтня 193:3 роІ\у я демобілізувався з армії, а 13 жовтня :~tІене призначили головою колгоспу <<Іск-

внчу Супруну, яки " ' ·> 9''4 ро"ах очо 1.,.о;й-l v "' "олгосп ~<Іскра>> 1: лював ~ вJдпо· а "' особисту вщчув в вl·дальність за людей; і тих,

1992

липня

*

.

й

29

ситуаЦію п

тативна

тронна

стема,

коне

і

про

ра­

дозвоелек-

розро{)-

укторами,

·

на­

уково-вироби чого .. ...-'бб'єд­ нання <<Ватра~,/Ця своє­ рідна <<ПастІ)<Ь> \для гам­ ма-випромінfованіN;!. ви­

даючи рб'єктивну

'-..інфор­

тьо

радІ~-

маЦіІ?-(

б"

-

допоможе ",?ага-

позбутися явища,

особли

оширеного на забрудне­ них радіонукЛідами тернторіях.

(Укрінформ).

·-,


8 29

стер.

4

липня

р.

1992

е

• Реила:иа ••• БРОВАРСЬКЕ СЕРЕДНЄ ••

Люб11 і •най с1lй plднuil ІЦІаіі

і

До історії церков

ва Броварщині З

перших

же

більшовиць1юї чалося

влади

була

по-

:культових

поруч.

В

зберігається

безпрецедентне

нищення

руд,

днів

:ковного

спо-

план

цер­

:кладовища

креслення

історичних пам'ятни-

архівах

церкви

та

Різдва

Богородиці.

ків, святинь нашого народу. Священослужителів оголошували ворогами народу, піддавали торту-

У Чернігівському архі­ ві знайшов чимало факті~ з. історії будівництва церкви у Требухові. Церн­

східні Історія

дована у 1714 та пере­ будована у 1851 р., до­

рам. висилали в північно-

У

райони нищення

ва Св. Трійці була пабу­

імперії. церков

Броварському

районі

кумеити про її побудову

така ж, як і по всій

-

датовані

Україні.

На зорі радянської вла-

й

ди у кожному, навіть не-

великому селі, була церк-

17 40 роком. У

р. була споруджена

1869

дзвіниця.

У

Княжичах

році

була

у

1885

побудована

ва. Значення її важко пе-

дзвіниця церкви Преобра­

реоцінити. Це була справ-

ження

дні релігійних свят і щонеділі, тут одержували

ниЦі, церкви, план сади­ би та пояснювальна за­

жня святиня для людей. Сюди вони приходили в

благословення на подружнє життя і життя вічне, тут думали про спасіння душі і намагалися ЖJ{ТИ,

не порушуючи Заповідей

Господнього.

Зберігається в архіві кольорове креслення дзві­ писка до планів. У Плос­ кому церква була лобудо­ вана у 1768 р. Це одна з небагатьох, що зберег­

лася до наших днів. У

Господніх, не зобижаючrи .Црасилівці церква Архан-

ближніх,

піклуючись

п

гE:VJa

Михаїла

була

зве-

старих батьків, про - дфіа у 1704 році, у Вемотніх і недуl:. От еи 1 л кій Димерці, згідно з храм Божий бу не л · хівними даними, уже У осередком Дух ної ку ь 564 році існувала цер:ктури, а й мо~нос ·. ва. Село було у в?.лодін"У.:же в семидесятих о- ні Києво-Печерськ01 Лав­ ках на вал му бул н на церк

) ажа:к \А

Світиль оєна дерев'я-

ри. Про церкву Різдва Богородиці у Ядлівці (Перемозі) є відомості за

. Кому вона за-

зазначає

с.

Семиполки.

Храм Святої Трійці ста-

иохійського патріарха а:карія до Мос:кви у

укріплення з 1647 року. Літківськиj:j: храм Свято­ го Миколи у 1767 році

сьний

у

<<Подорожі

яв в центрі стародавнього

столітті>> rУІІарабської,

(Переклад СпБ 1898 р., с. 38), у Гоголеві у 1658 році було

перебував у віданні Видубецького монастиря. При ньому були шпиталь, шко­

<< ... дві церкви: одна в ім'я Преображення з 1631 року, друга - Різд-

ла, де вчителем був дяк. У Рожівці відомий храм Св. Миколи з 1705 ро:ку .

ва БогородиЦі. Є також

У Пухівці церква Св. По­

церква ляхів, ще не до-

крови була побудована У

будована: наш Владика Патріарх велів жителям освятити її,- добудувать і

1714 році. Вона згоріла у 1740 році і була по­

новлена у 1751 р. За ле­ реказами церква у 1620

здійснювати в ній служ-

бу,

того

назвавши в

ім'я свя-

Георгія».

Церква

році

одну

Преображення

чверть верети,

а

від церкви Св. Покрови в 5 веретах. У 1862 році надійшло прохання жите-

.'Іів

Гоголева до Чернігівської консисторії про

уже

існувала.

Храм Святої Трійці ле-

ренесений у Троєщину У

Господнього побудована у 1755 році на віддалі від церкви Різдва Богородиці в

рік.

1656

Павло

1681 р. з Київського жі-

ночого монасn~ря, де ви­

конуван роль На 1863 р.

трапезної. у

цьому

--селі було дві церкви. На сьогодні у нашому районі залишилося лише

побудову в Гоголеві церкви Різдва Богородиці. У 1864 роЦі стояло питання про побудову нової дзві-

сім храмів, в тому числі у селах Требухові, Плос­

кому, Заворичаh ({)го­ леві, Княжи~аf'~им'ї,

ниці на місЦі старої церкви Преображення, а нова

Великій Дим

Д.

член

1.

АМАЛІИ,

ВсеукраІнської

Спілки

краєзнавців.

Броварській спеціалізованій пересувній ме­ ханізованій колоні .N!I 1 об'єднання «Украгро­ легконструкція» потрібні на постійну роботу: монтажники сталевих і залізобетонних струкцій З-5 розрядів;

кон-

електрогазозварники З-5 розрядів; слюсарі-монтажники З-5 розрядів. Заробітна плата від 4 тис- крб. до 8 тис.

крб. на місяць.

Проводиться доплата

за

роз'їзний харак-

тер роботи або відрядження.

За

довідками

звертатися:

с.

Княжичі,

СПМК-1.

•• ••• ••• • ••= • ••• •

•• •• • •••

•• ••• • І •• ••• ••• • ••• = І І

!•

•• ••• •• •• •••

••= ••• ••= •• • ••• ••• • ••• •• • •= І •• •• •••

61 ( 8304)

навчальний рік

І. Слюсар по ремонту автомобілів . 2. Електрог азозварювальник ручного

РОБОТИ

ВАХТОВИМ

МЕТОДОМ

в республіці Комі потрібні: муляри, монтажники. Оnлата в цях 18 тис. і вище. За довідками звертатися по 5-42-82 після 19 години.

І .• Учи~ище готує молоди?' кваліфікованих ро­ бrтниюв з середньою освrтою на базі 9 класів загальноосвітньої школи за професіями (строк навчання 3 роки): зв а-

карбовантелефону

МАЛЕ

рювання; електрозварювальник на автоматич-

ПІДПРИЄМСТВО «ТОНЕР»

при підприємстві СКТБ мийного обладнання

них і напівавтоматичних машинах. З. Майстер оздоблювальних професій (штукатур, лицювальник-плиточник, маляр).

надає послуги по розмноженню технічної документації організаціям, малим підприємств~м, приватним особам, виконуються термі 11. б~зі 9-ти класів без одержання середновІ роботи . ньоr осаrти (строк навчання 2 роки): Оплата здійснюється згідно з рахунком, І. Муляр-електрозварювальник. договором. 2. Штукатур, лицювальник-плиточник. Звер:атиоЯЗа адресою: 255020, м. Брова~ З. Слюсар-сантехнік, газозварювальник. ~ вул. ЛІС~а,~2}. Тел. 5-З2-15 . .f. Маляр (будівельний) -штукатур. /. і} _,l,{/ t.. 8 5. Швачка (д.'ІЯ Броварської трикотажІн6УІJ j ( i • АДМІНІСТРАЦІЯ УВТК фабрики). jtt~ ІІІ. На базі 11 класіІІ (строк навчання 1о ~іорендного підприємства «Броварисільбуд» засяців): ~ошу~ нА Р?боту столярів, пилорамників .

!fa

В'язальниця виробів верхнього дитячого

1.

трикотажу.

Учні, що

навчаються на базі

9-ти класів

знаходяться на повному державному забез:

Ce~Jtд омІсячна зарплата ІО тис. крб.

юа ад

8 оголошує набір на курси: машинопису, крою

в'язання на машині, макраме,

фриволіте.

Початок занять І вересня 1992 року о 18.00. Адреса: м. Бровари, вул. Київська, 2З5. Тел .

5-24-95 .

на роботу потрібні:

-- столяр, - слюсар КВП і А, - робітники бу дівельних

Толстого. 17. Тел.

КОМПЛЕКТАЦП -

II-IV

запрошує на постійну роботу: жерстяника;

бетонувальника.

розрядів;

газоеле~трозварники ІІІ-V розрядів; слюс~рІ механо-складальних робіт II-V

і

•• і •• •• ••

розрядІВ

Середньомісячна зарплата -

Броварському

•• •• •• •• ••• •'!

колектив

сnівчуття вичу

з

nриводу

середньої нетом

заводу

і

на п;остійну роботу терміново потрібні: маляр по металу (заробітна плата 7-8 тисяч); інженер-хімік (заробітна плата 5--6 тис.); терміст (заробітна плата 6 тис.) . Звертатись за адресою: м. Бровари, пром. вузол, БКБЗ «Стріла», те.'!. ВК 5-4З-12.

радгоспу

школи

радгоспу

см•ерті

та

його

сnівчуття

Требухіоської

глибоко сумують

цівниці медамбулаrгоріі

і

внеловлюють

з

завідуючого

ЮСАН

~исловлює

Івану

-

щире

Григора·

Гр.;,;;иг•о;::.Рі;;;в;.;;ни:;,;,·---:-:--

учн·івський

ГРАЖЕВСЬКОГО

колективи

МИЧАКУ

сестри

Параски

сумують

історії.

висловлюють

торії

«Придеснянський»

комбайнеру

Педагогічний

вчителя

кранобудівному «Стріла»

6000 крб .

Наша адреса: Бровари, вул. Металургів, 4 . Тел. 5-30-54, 5-ЗО-59, 4-22-24.

.

Оплата відрядна. Адреса підприємства: м. Бровари, вул. Ліс­ на, 2, тел. 5-69-88 .

ПІДПРИЄМСТВА

с:БРОВАРИСІЛЬБУД»

ПІДПРИЄМСТВУ

токарі

ОРЕНДНОГО

«ДОСЛІДНЕ» і

вул .

4-ОЗ-22 з 9.00 до 18.00.

АДМІНІСТРАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБИ ЙЧО-ТЕХНОЛ ОГІЧ Н OJ

терміново

на постійну роботу потрібні: фрезеруваль~ики

вим розрахунком. Адреса:- м. Бровари,

За довідкамк звертатись за адресою: місто Бровари, вул. Декабристів, З, тел. 5-20-Зб.

ОРЕНДНОМУ

вул

реалізовує стінові керамзитні блоки 400 х х 200 х 200. Оплата за готівку та безготівко­

потрібен в о д і й.

МАЛОМУ

професій. м. Бровари,

МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАРК»

'

інспекції

5.

або

'

БРОВАРСЬКОМУ МОЛОКОЗАВОДУ

Боженка,

Адреса училища: 255020, м. Бровари, вули­ ця 50-річчя ВЛКСМ, 14, СПТУ-4 тел. 5-20-60

насінневій

пошиття,

Звертатися за адресою:

ня.

Районній

та

в'язання спицями та .гачком,

. 5,-.. Довщка з мІсця проживання і про склад

5-44-7З.

0-54; 5-ЗО-59; 4-22-24 .

БРОВАРСЬКИй РАйОННИй БУДИНОК КУЛЬТУРИ

СІМ І •

6. Довідка з місця роботи батьків. 7. 4 фотокартки розміром ЗХ4 см. 8. Для юнаків - військовий квиток приписне свідоцтво . Документи подаються до 25 серпня .

H':l·

са: м. Бровари, вул. Металургів, -t .

' Тел.

печен~і. Іногороднім надається_ гуртожиток. Уч_НІ на баз! _ІІ-ти класів одержують сти· пендІю в розмІрІ ЗЗ5-З70 крб. і доплату. Початок навчання -- 1 вересня. Час навчання в училищі зараховується в безперервний стаж роботи. Відмінники навчання користуються пільга­ ми при вступі до вищих навчальних закладів і технікумів. В училищі створені хороші умови для на . вчаwня .. і відпоч~нку, працюють гуртки ху­ дожньо! с~мо~!яльності, спортивні секції, гуртки техНІЧНО! творчості. Вступники подають такі документи: 1. Заява. 2. Копія свідоцтва про народження. З. Документ про освіту (оригінал). 4. Мед_ична до~ідка (форма 086-У і 25-Ю).

І

••• •• • ••

ДЛЯ

.N9 4

проводить набір учнів

1992--1993

Ж И Т Т .Я» .М

ПРОФЕСІRНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ на

«Н О В Е

_ Красилівської

колективи

пр.и.Воду

районним Анатолія

рідним

близьким

дільничної

Поліни

методичним

Івановича

і

з приводу

передчасної

лікарні

смерті

Анр,ріївни

глибоке співчуття

рідним

смерті

кабі­

покійного .

і

амбула­

колишньої

і

пра·

близьким

ПО·

кійної .

Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО.

2

сНОВЕ

ЖИТТЯ•

гр8мадtько-політичиа

Засновники

"іська

і

АД?ЕЄА

гаsета.

- колектив редакції rаsетв, Іі~варські районна Ра.в:и кародних .в:епутатів Кк'івськоі

•:rт•.

області.

Редактор Газета

А.

1·' 3

ВОЛОШИНЕНКО.

виходить з ДнІ виходу:

квітня 1937 серІ!да, субоуа.

17

на

стооІиках

Рер,акціа

не

rаsетн.

завж.в:и

воАІJІВ&

оозвціJО

автооІв

-

?б;

255820.

uтор. JІнстуаавв8 Рукооис:Ів

8

читачамн ае

оовертаемо.

рар,ІоіиформацІr

-

кований

А.-рес:.а

АРУІІ&рнв

АРУJtврвІс

Замовлення

КнТвєькоrо обпасвого уоравлІвва полІrрафіJ І ІІВRJІІІІовоі торгІвлІ.

((вТвс:ьu

об.Іас:т.,,

ОбсяІ

І

аркуш. Тираж

nримірників.

Б-13-91.

Броsарська

: ._, ·-·

61285.

високий.

Друк

-

•І.-аІлу

оублІквцІІ.

Індекс

Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 154. 4-03-76·• аастуон и 11 а редактора, вІд.в:І.ву суспІльно-полІтичного 4-04·61; ВІАповІ.в:а.вьиоrо секретарА - 4-21-34; вІААІJІів: сільського rоспор,врства промисловостІ І с:оцІальвнх аитакь 4-02-92; листІв І масовоТ роботи - 4-04-81: реАакто,а

року.

За точність викладеник фактів вІ.в:вовІдапьвІсть несе rІJІьки

РЕДАКЦП:

Телефони:

11,

&р011арв,

у

ву.а,

справах

N• 3727.

вир,авницта .

КнТвсьu.

1~

D.DV·

4.~

#61 1992