Page 1

Газета виходить

з

ВІВТОРОК,

17 квітня 1937 року.

КВІТНЯ

17

1990

Л; І;) (7~70)

РОКУ

Ціна

К(lП .

:j

Орган &роварсьного МІСЬН НОМУ НомпаРТI," Унраїни, МІСЬНОЇ І районної Рад народних депутаТІВ НИІВСЬНО' обпасТ1

Спору джують У

новому

навчальному

J~0f.\1 діти, якІ ..., ЖIjТЛОВОМУ

в

34-му

одержать

сью!lі»

та

електрики

СЬКИХ

мешкають масивІ та

. лІнь

мікрорайонІ ,

хоча

справдІ

« цар-

подарун<JН.

Після

Із

КИЇВ­

бу дівельних

М

прикрі постачанням

пор);шують

у прав-

та М

521

422 .

І

затримки

із матеріалів

:jвичний

ІІа новобу дові. цьому об'єкту

РИЙ двоповерховий пІД­ ЛіТІЮВИЙ клуб. БуДІве льники комплексна бригада . мулярІв Павла Івановича Липин­ ського Із пересув"ої меха­ нІзованої колони NQ 15 тресту « Броварипромжит ­

чИкІв і дІвчаток, які зай­ матимуться хореографіЄЮ,

лобуд»

.-

вже

закІнчили

вулиця .

Заради

живописом ,

димир

вальнІ ри ,

в

участь

маляри,

яких

штукату­

плиточники

. спеЦіалІзованого будІвель­ но - монтажного управ­ J1lння М в тресту.

Визначені

й

іНШі

-

Jlдрядники

суб­

сантехнІкИ

ОСТАННІМ

часом

міськвиконком

від

у

пра­

ГеоргІйович

Щоправда ,

опоряджу­

роботи,

візьмуть

хлоп­

у

ВИХ друзів, виконроб Віта­ лІй Васильович Роман і старший виконроб Воло­ дарєв готові

розпочнуться

тих

спортом

СПТУ- 4 ,

тут

одно зелена

спецІально обладнаних за­ лах , знайд у ть соБІ іНШі заняття до вподоби 1 но­

його спору дження поблизу Незабаром

все

ритм

підвалів і тLсних кімнаток клубу старшоклаСIIИКіів до їх послуг буде просто­

.--

де

мовіЛЬНО

бот .

левина

все

ряд

викопаних

-

ж

міськвиконкому

сту

приділять

танню

гу,

у

віку,

надійшла

велика

кІлькість заяв з проханням

городи ,

І

це

цілком

нинІ

турботами.

Ником

для

сім'ї

двJ сотки) ж вулиці .

своєї

шу

городню

ту

чи іН­

культуру.

У зв ' язку з цим була 1Jиконана посильна робота

ub

відшукуванню

J . ,ілянок.

вільних

Оtновний

город­

НіЙ масив у міСТі розмі­ щений в раЙОНі хлібозаводу'

ці земельнІ

ділянкИ

залишаються тим же ор­ ган,ізаціям іще на один Рік. Виняток становит? IJИше частина земельНОl

Ділянки по ВУЛИЦі Черня­ ховського, біля продовOWIЬ­ чого магазину, поряд з яким буде встановлеНО ще один такий же для прийому склотари та тор­ гівлі

овочами.

По тій же ву лицt Чер­ няховсь\(ого,

за

теплиця-

тора

Це

жителям

лише

морі»

від

городів

заяв,

Тому

конком

звернувся

ханням

до

(по цієї

розпочато нульовий цикл для БУДівництва гуртожит­ ку тресту на 490 місць. Молоді будівельники вже наступного

лять

з

про­

дирекцІЇ

рад-

ствам (РТП, ДОн. заводу торгового машинобуду­ вання та іНШИМ) в раЙОНі кІнцевої міста,

зуПИНки

«Аеро­

на ЦІлинних землях

що

наМ\чались

автогаражний «Південний». (іменІ Юрова

року

справ­

новосІлля.

Н.

ЧЕМЕРИЧЕЮЮ.

об ' їзної

І иlмаються вгору поверхи

І

першого

будиику

«Молодlжиий»),

І • рюЮть

тут

В

ЗБІр

гро­

оголошуєтьея

ПервинНі

в

«Аеропорт»). При собі мати по чотири кі­ лочкИ , Надl\Тlятись буде від 0,03 до 0 ,05 гекта­

ра,

земельний

намІчено

виділити

яНі

проведуть

ма­ ор-

самостій­ розподJл

землІ мІж своїми робіТНИ­ ками та службовцями. Звертаю вашу увагу на те, що радгосп іМенІ Ю. рова ВИДіЛИВ свої землі лише на один рік, в той час, як мІські землі на­

діляються на

3-5

рокІв.

БУДf,-яке будІвНиЦТВО цих землях забороня­

.•

Л. ЗАХЛЕНЮК, землевпоряд­

ник.

пожежникам

Адміністрація Дliтячої ~~ариІ ВИ~ЛОIW06 вдЯЧ·

.ть командІ 1. особовому 'складу СВПЧ-l О за до­ помогу

иашому

закладу.

Цей колектив перерахував грошІ у фоид дитячої niкаРНі.

Вітаємо наших помічни-

ків з професійним святом

-

дием

пожежникІв.

Зичимо доброго здо­ ров'я, сІмейного ~агопо­ луччя,

мирного

чнстого

неба.

П. ШКУРЕНКО, головний лІкар чої лі;карнl.

дитя­

ЧЕРКАСИ. 8 1989 роцІ виро­ стили 500-центнерннА урожаА цукрових бураІІІ. без з.стосу­ ваИНА

герБІЦидІВ

трудl8НИІІИ

kОЛГОСПУ ІменІ ленfна ЖашкІв­ ського раАону. На переробку Ух доставлено в пІвтора раза біль­ ше,

нІж намІчалось. Не ' зааЖАИ безпечну, АОРОГУ <хімІю» тут успІшно замінили рацІональною агротехнІкою , Т Jlьки за це J\ю­ ДІІМ додатково ВИПJ\атили 40 процентів заробітиоТ ПJ\ати. (ТАРС-РАТАУ . ) .

входить

до

скл ав у

роботою , М.

Семннога _

KiJlI,Kir,·t,

Міськком паРТії

З9

РБУ-4

10

УпраВЛіННЯ 'торгівлі

4

7

ДОН

141

БСТЗ

15З

Радіостанція МіСЬксуд Фабрика «Дружба» Торгмаш

41 10 51 186 14

СШ N2 1 Тр, «Броварипромжитлобуд»

ЗПМ

147 4З5

ДТСААФ

62

Місьвиконком

АТП-ІЗ209 СШ

N2 5

Агропромбанк станцІя

Бnовари БВТТО

СШ

N'g 2

БДЕЗ

ПДБП-2 Мостозагін-112 БЗБН З-д будвиробів З-д комунального обладнання

Школа-інтернат

СШ М.

3

66 51 25 19 113

11 166 19 21 30 52 71 18

ПМН

К і л t.k: іс Тl ,

'І Л .

КПР С

Укоопспілки

11 78 15

Виробlll!чі

коопераТIІВI!

7 241

«Ниївшляхбуд~

З6

Аптека N (, :з

СШ

МІроб .

7 75

СПМК-580 }{ооператив "МеГа')

молоді

ЖЕД-З База «УКООІІТОРГгалаlfтерен »

ЖЕД-1

23 65

БИТУ

:Jl

З-д

«Стріла »

90 51 Музична школа Ny 1 8 З-д пластмас 176 База «}{иївенерго » 5 Позавідомча охорона -91

АТП-13262

Ниївський рем. вироБJl . комбі нат 1()

ОРПК

ІЗ

Об ' єднання rPO:VI. харчуваWIЯ СШ

6

Nq

Міськстрах ВУВНГ РеспуБЛіканська база МТС та збуту СШ Nq

7

Хлібозавод ШБУ-50

В'иробllиче

32 20 8 29 18 25 25 17

об'єднання

господарства

Міськвно АдвокаТУРа

16 21 ]2

КПР С

БЗАБИ

Тр.

комунального

34 22 16

2

OГip .Y Г~··

чл

Друкарня ВосьмирІчна школа М

Залізнична

ГЕРБІЦИДАМ ВІДСТАВКА

яКі

КіЛЬКіСТь

П3Е-60

ВдячнІ-

Фото

(бригадир).

ЧЛ . КПРС

ШРЗ

ється ,

головНИй

за

Віктор

Марченко

оргаНізаlllї,

.N2 331

на

Кир ' ян

фото

(чле!\

ОлексіЙ

оргкомІтету) .

КількІсть членів КПРС 3938 КількІсть первииних парторганІзацій 85 КількІсть мандатів на ХХУІІІ · з'їзд КПРС КількІсть мандатІв на ХХУІІІ з'їзд КП України

середу 18 квітия о 14 годниі 30 хвилии иа кІнце­ вій зупинцІ' автобуса

но

четвер­

Мосlйчук

спільного Нроварського міського одномандатного партійного округу по виборах делегатІв 'На ХХУІІІ з'їзд КПРС та двохмандатного на ХХУІІІ з'їзд КП Українн

підприємства­

мІськвиконком.

гаНізаЦіям,

з висоти

Сергій

і

землевпорядни­

Другий

дивляться

поверху .

На

основиому

ком пеНСІонерам та Інва­ лІдам, якІ подали заяви в

сив

мІсто

того

Господа­

Земельний масив пло­ щею З гектари буде на­

мадян

на

МЖК

Вони

кооперативу

МіЖ

ділятися

му лярн ,

Попрн всі трудиощі під-

ми.

пІд

" кооператив Радгосп виділив мі-

дороги

1

та близько 1 О гек­ по ВУЛИЦі Нрасов­

NQ 2 тарІв

що

міськви­

госпу ІменІ Кірова про видl\Тlення місту в тимча­ сове користування піД ГОРОДИ земельної ДіЛЯНКИ площею 15-20 гектарів . Одночасно було розпоча­ то наділ землі підприєм­

порт.

новими

лютому

сту понад З гектари землі

«краплина в

тих

надІйшли .

в

б tlЩ

міста наділено ' пів ­

десятка

живе

ІЦе

по­

ПРО НАДІЛ ЗЕМЛІ' ПІД ГОРОДИ адже люди са­ виростити для

бу ІІС

са­

землевпоряд-

зрозумl..ло, мі хочуть

такОж

А бригада П. І . Липин­

лівський»,

го

пи ­ ува ­

вересні,.

під

гро­

цьому

бу ДИІІОК

здано

видІлити земеЛЬНі ділянки

та окремих

мадян, особливо пенсійно­

управ­

першочергову

ського

приємств

та

ЛіННя виробничо - техно­ логІчної комплектації тре­

У кінцІ ВУЛИЦі Черня­ ховського, біля польового масиву радгоспу « Краси­

ПіД-

на

новище схоже . НайбіЛhllН' непокоїть зволLкаНIІЯ і:І прокладанням :ЮВlІ.іUlllіХ мереж . Але якщо відділ капітального бу діВJlицтва

гаражного

органІзацІй,

тур­

лягає

Як І !\а сусІдньом у ПіД­ лІтковому клубі , тут ста­

гребів, до кІнця року має розпочатись будівництво АТС ,

ЦІвникІв

частка

таЮI

генпіДРЯДІІИКі:І .

плечі

ського

'у відповідІ

розміщено

проте

Бон­

1111, все.

вони й за Інший об ' єкт , який вже здіймається по­ руч ,' дев'ятиповерховий 117 -квартирний будинок, його монтаж здІйснили спеЦіалісти проектно - бу­ дівельного об'єднання «Бlлоцеркlвжитл о б у Д»,

ми ,

І

МОЛОДИХ!

для

Тр .

6

13 13

« ТеПЛIІЦНТ('Х '

М О lІтаж »

~

І З6

Комплекс СІІОРТСПОРУ Д ДБН

8 71

,;"Rиївт е п л о.,о-

м у " е llерг о»

[j()

ГСИТБ СШ

:31

М

І)

22

МіжшкільниЙ уч о бововиробничий n-т

8

ЖЕД-2

'27

МВВЄ ЛабораторІя

;')(}

СlІнтетичних

р е ЧОВИlJ

Підро з діл

МіЛїЦіІ

14

Міський відді л стаТИСТИЮI

iJ

БМУ-5

СШ М

9

СПТУ - 4 У чбово-n~' рсовнй

І,-Т

СВПЧ - )()

ЖЕО МолоЦіЖJJе внробl!иче об ' єднання СШ

М

М" ; !ИЧllа

І() !ІІКОЛ;1

]1 22 27 7 12 .'52 4 :з

.'\и

2

!'j


стор..

2

квїтняl990 р.

17

сН О В Е

() рганlзацlї .

не

всю 11 СТРУК­ починаючи від ЦК і

Безпосередньо ду

:з а кінчуючи \1ісцеви~1И орга ­

lІа ми.

Ми

з абули . що ком­

с омол не політична партія. цілі якої полІтичні . а СУС­ IІlльно- політична органlзаІ

фя .

ДЛЯ

ідеєю

А ле

ЯкОЇ

є

чи

не

стрижневою

помІчати

ронами

ні

ті

ж

елементи

Д

Думок

про

комсомо л у

у

становище наш

час

ду­

же б а гато. Одні говорять . що ком с омол уже не існує. ІнШі виріш у ють проблему необхідності такої органі­ :J ацїі в загалІ. ІЦо ж все -таки

сталося

з комсомолом? Треба виз­ нати. що організація зараз перебуває . в такому стано­ вищІ. що чер е з рік - два в ній мо ж уть залишитися ли­ ше звільненІ сенретарі та відповідальні працlвнини (апара т у .

як

зараз

гово­

будови

комсомолу

організації, яка в наш час

ти в і д НТТМ МТО та інше. До р ечі. в Київсь­ к ій області вже є районні комітети ЛКСМУ . які пра ­ цюють н а дотаціях обкому

цьому

Та к в чом у причина та­ кого с т а новища ? Зараз ба­ г а то

пиш у ть

про

кризу

у

с пілці . вона н а вустах у n ожного ви ступаючого. А чи

не

краще

вдатися

нам

до її характеристики? На м Ій погляд . цей дуже за­ раз модний термін ство­ р е ний шт у чно . А запро­ ваджений він . вважаю . д./ІЯ відведення всіх від гли ­

бокого аналізу становища і

зведення емоцій до про­

в едення широки х дискусій .

Криза нриза

не

в

ВЛКСМ.

в

будови

Маючи

Статут

СИБІру

ще же

ні­

родний

. приємства) . ства ,

заводу.

участь

мось,

виставках

то

дуже

цього

з

ки-

разу

клОпітна

був

приємства

у виставцІ

по-

ловину вказаної суми СЛід заплатити у вІльно конвертованІй валютІ.

ХХІ

Тому, на . мою думку . не-

ХХІ

общно

кооперуватися.

особливо

Статистика свідчить: СРСР займав · . сьогодні 28 місце у ' свІті за освІ­ ченІстю. 52 за коефІ­ цієнтом інтелектуалізації молодІ,

. 39 -

за благо­

получчям днтннства.

.

Так, тількн четверта ча­ стнна школярів має умов­

но мІцне здоров' я, а 1 млн. 185 тисяч дІтей _ пснхlчно неповноціни.1

91

відсоток'

старшо­

RлаСНJfків не має ст1йRого

інтересу до знань .1 праці. [ поряд з цим зростаюча

ще є труднощІ з оплатою поставок

думаю .

Броварах

го

успішно

цього

для

можна

року

Будинну за в

А ' жити

Щоб

в

шляхи взаємовигід­ оБМііНу. Ну . напри­ поставка

ви­

пр античне

вті­

життя

гуманно­

ідеалІв

со­

-· · за по­

дІтям

через

так .

щоб

простІр

окривввcr.

I1рнАдешнilx днІв .

(Борис

аJJКоголІ3М. ста­ тева розпуста, рІст пІд­ лІткових правопорушень.

-

на­

слІдки Чорнобиля. Ось чому творчо

пра­

цюючі педагоги бачать вихід в єднанні всіх зу­ силь та пошунlв по норма­

ДY~OBHOMY через

ЇУ

відродженню

громадсьну

педаго­

гічну оргаНізацію твор­ чу СПІЛку вчителІв Унра­ їни.

Спlлна, установчий з'їзд якої

вІДбувся

ДУ"

з

ШНОЛИ .

багатих

цит­

вітамІ-

зробили

вис­

про­ уже

із аеропорту.

да.

колега

12-15

.

ПАСТЕРНАІ() .

культури . з її родовІдни­ ми НОСінням добра і лю­ дЯноt:'і'і.

nерш()ю }{ОlшреТlЮЮ справою Сnlл}{и має ста­ ти

оргаНізаЦія

ської народно

-

Унраїн­

педагогіч­

ної анадемІІ з факу льте­ тами : «Міжнародного клу­ бу педагогІв - енсперимен­ таторів». «РІДне СЛОВО». «Р.іднИЙнраЙ ». ~ Народне мистецтво». «Сім ' я». «Охорона та захист ди­ тинства» . «Авторсьні шноли» та іНші. СЬОГОДНі

в

прямо

назвав

мою Ідею «маренням», а наш торгпред диплома ­ тично пояснив . ЩО вІдсут­

ні

пристрої для

каЛlбру-

свого правлІння

буде ,

шнолах

та

У пустелі рівень життя чотирьохмільйонно­ го лівійського народу на

дІ­

якими

б

перекона­

атеїстами

ми

читачаJt буде

дІзнатися .

суперсучасні

шляхи

налІзацією.

розв ' язками ,

яносТj

яких

що

жартом

попутникам,

як

працюють.

На жаль .

поставити

не вдалося

це

Міністру

запитання

зовнІШНІх

дагогІв.

зв ' я з кІв.

ено­

Серед

котрий

них

лише

в школах району удостоє­

но почесного звання «ВІД­ мІнник

народної

освlтю>

більше 300 учителів . зван­ ня «Старший вчитель» та

-

« Вчитель

методист»

<! Заслужений

57.

-

-

-

4.

педагогові .

роки .

ться

20

за

. кОЖНіЙ

ВІд ІменІ АсоціацІї мо­ педагогІв

УкраІни

колективиого

члена

-

звертаюсь

трудових

колективів,

до ор- І

ганІзацій, кооперативІв та установ з пропозицією ма­

терІальио пІдтримати бла­ городю . цілІ творчої CnІл~ кн учителІв України. Кожна коп!йRа, перерахо­ вана

вами

на

рахуИОJ(

в Печерсько­ му вщдІлеииІ ЖСБ Києва МФО 322090, буде вико­

000700106

ристана

майбутиього

А.

Ім' я

-

два

ще

два

схоже

Із

ЗсЩі­

прочитав .

демонратичного

Є

вирішен­

ня цІєї проблеми . Зелена Книга дає остаточне тео­ ретичне леми

вирішення знаряддя

Але

це

ПРОб­

влади ».

онрема ' розмова .

'" Виставна

закінчилась . експонати залиша­

Наші

ються

працювати

на ' лі­

вІйсьних підприємствах. Зроблено перший нрон на афринансьний ринон. Ем­ барго США на поставку запчастин

вІЙЦІв

примусило

шукати

шляхи

лі­

їх

вІдновлення .

Інтерес танож прояви ­ ли фІрми Єгипту. Судану. Туніс у. Індії . Ми готовІ прийти їм на ' допомогу. А.

на

кордоном .

КОЗЛЕНКО,

генеральний дирентор спІльного радянсьноавстрІйського пІдприєм­

ства

« Інтерфаке.I».

Все робити по-господарськи

нашого

дітей.

МУЗИЧУК, вчитель~

сесії

Шев­

ченкІвськоі сільськоі Ради депутатн одноголосно схва­

лнли накази виборців про ремонт та будівництво до­ дороги

творчості

знайти своє мІсце 1 досягти поставленої мети!

-

СпІлки

ще

роні в У ЛІвії сухий

історичний

-

потім

ПТУ, і потім університет . Багато студентів навчаю­

pir.

-

освІта.

навчаНня .

сім·ї. кожній дИТИНі в цей

лодих

безноштовна .

На першlА

час

не

шнолу дІти йдуть в 6 ронів . 6 класів середня .

слову

вчитель

Ян бачимо , є всі мож­ ливостІ для поліпшення і пі днесення народної освІ­ ти . Тож побажаємо кож­

ному

5-

люб-

мислитися . . Ну . напри­ нлад . « Головна політична проблема людства це проблема знаряддя влади ». « . .. ДОНИНі не цда­ лося знайти остаточного

господарством.

початкова

жит ­

пропозції і висновки . яні примушують серйозно за­

а займаються

Освіта тут

мовою _

навленістю

до­

правило,

дуже

співзвучне

сійською

На 800 тисяч жителів Тріполі припадає 5 міль­ йонІв легкових автомобі­ лів. З народженням нож­ ної дитини сlм ' я одержує 5 тисяч динар (17 тисяч долларів) матеріальної допомоги. Жін ни в цІй нраїні.

рівня

Авторитет КаддафІ не­ запереч н ий . його «Зелена Книга » продається і. ро­

зауважив ми

до­

« Люба».

вистачає

ЯКЩО

такого

щось

їдемо, то слІд запропону­ ватн фІрмІ безкоштов.но випробувати ЇХ машини, переганяючн у Радян­ ський Союз.

В

не так .. .

позазд­

колес, ни мата». З

нормами проблема. А як же АВСТРія одержує з ЛІ­ вії цитрусовІ? НенаЛібро­ вані І навалом? Щось тут

І з санІтарними

ка­

«Опель. иІколи не випро­ бовував таких ДОРІГ, на якІ. за словами Р. Рожде­

«... НИ

НЕ!

в

лять свою країну і пишаються нею . НавіТЬ в ЇХН1И арабській вимовІ « Лібея » відчувається

давня поїздка автомобі­ лем із Штутгарта в Чер­ ювці, Київ. Стареиький

гІрким

місяць .

вистачає

Л ШПЩІ

МимоволІ згадалася не­

не

се­

ЛіВli.ї 1 ооо

тя.

па.

ственського,

на

її

досягти

рити навІть 3ахlдва Євро­

домашнім

Та

може

з

все

не

статку. Дуже дороге жит­ ло. Є тут L гетто. І біД­ ІІі . І все ж не всі сусіднІ араБСЬНl країни змогли

один з найбільш високих ступенів у арабському сві­ ті . НІмці тут побудували

вання і пакування у ящи-

ДОШ}{іЛЬНИх установах на­ шого мІста І району пра­ цюють більше 2 тисяч пе­

.1юб8 ' JO

команІя,

стану

нам

при ·

вчителя.

покликом

молодІжна lfapK()- і ТОJ(СИ-

лІзації

й

НоміЧIІИХ

яcвfв.

юрбою.

цього

знайти

; оргу -

республінаllСЬКО-

звання.

ДО ВСЬОГО

вал юто ю .

дорозі

Підприємствам ки :

невелиним та нооперативам. раціонально поєднуючи Інтереси ножного . А можливостІ у іНДУСТРІ-

Ганебно . пРитчею витати І(оли нІщо ти без Ати

розши-

нову оплату валютою лІтаном в обмін На дві участі радянсьного піД- установни У Д-209) . Прав­

успІх розм l ннт • .

са",озванно

вивчен-

рення співдружності . Хоча у лівійських фірм

по

карбованцІв .

роздати .

Не

незабаром

конкретного

УРСР»

в нризовій ситуації я}{ за змістом. тан 1 за форма­

років

що

ності порочнІ . І якщо тве­ резому способу життя сприяє вІра. то хай вона

піДIІЯВ

Броварщину

можливостей

клад .

випали на ШНОЛУ . Поряд Із значним :1щ' lІшенням

виховання .

для

дорога

І

Bci~1 С ЬОГ О ДНі lІел е гко . найбільші тру днощі

а МіНнОЮ . постійно незадо­ вільним станом харчуван­ ня в Ш}{ільних їдальнях народна освіта опинилась

еКСПОРТНО-іМ-

спеЦil.аЛісти

інші ного

оновлюваНі навчання і ви­ ховання їх родовІдної

до не На

сили на

При введеннІ нового пра- Думаю . ароматнІ плоди вила торговельно-промис- не були б зайвими для на­ ловою палатою про част- шого колективу (40 ТОНН

<

себе

бажають

ринках арабських нраїн, що ПІдписано протокол про спІвдружнІсть з лі-

тисяч

10

вернення

методами 'навчання та

які

спробувати свої

нвадрат- у достатку .

ЦІалізму. СПlлна

ми ,

сліджеllllЯ :. !доров · я люди-

них виставки у далекІй ' НОВО1\ ЛО численних нраїнl обходяться в 6давцях цитрусових

Фото М. СЕМИНОГ А.

дво­

боржником, лідер революції М . КаддаФі за

Ііа

русових .

демократичних

ганебною·

ЗАЛИША Ю Ч И С Ь

20

значить .

ПОкОЛіНня

що традиції нашої гостин­

років .

доларІв)

Для колег зауважу . що ном С. Про те, що тут їх

лення

).

-

редня зарплата в 300 динар (майже

10-20 метріВ9

ступає

са мн»

обставин

це

Думаю.

дебют. що це

«утІха».

Броварсь­

делегат

у

наш самостІйний ВІдразу вІдчули,

номсомольсь­

ча­

110-

політичних

минулих

цінаво

свlтиль- вІдвІдають

Якщо раніше ми брали

і

.

«застіЙIІIІ М IІ

япон ­

-

но

що створився в ос­ за JjaxYHoK воєн­

а

друге

ними були.

свІтлотехнІчного ня

МіЩенНІ

3

сучасного

ського обладнання для

матеріалознав- Ії експонатами

нашого

квІтня

lІ янні

закупку

у

<! Інтер-

освІтленим

нинами

з'їзду ВЛКСМ Ю . . ДутиЙ.

порів­

новному

та Інституту портною фірМОЮ « НафlЯ» .

проблем

виставцІ .

Лівії.

таку

виставну. дивись-і збула­ ся б заповітна мрІЯ Івана Павловича Сокура, голов­ ного лікаря району. про

австрійської війською

фІрми МТС

Ю. ДУТИП, кого МВВС , делегат

де

стенд

Наприклад , тут же. на

асигнувань

організувати

усім

міжна- ни хочу ПОВіДОМИТИ орга-

фанела » з обладнанням заводу (спІльного радянсьно _ австрlйсьного під-

інших

з'їзду ВЛКСМ.

снігу. У

ярмарок,

готовлений

бути номсомол .

-

нам

узбе­

яка

цього велині.

тих

. б

вирІшу­

в майже

Африни.

наступним

Т80рчостІ

дитя-

доводилось

вати надзвичайно важливе питання як бути з ба­ гатомІльярдним боргом

через. чотири

середземне

ни на місцях самІ повинні вирІшувати , ~им повИнен

Ціль

числІ

стру

з

режжя

альних

Та

тому

трикота­

на

пенуче

б входили до Спілни на основІ договору. РеспуБЛі­

фото:

центр

іН ­ ІІа

створенням статутів ЛКСМ союзних респуБЛіК. яні

На

в

павІльйон І СРСР був пlД- нізації.

створення

організації

(7970)

тей народжується в умо­ вах абсолютної твере­ зості . СнІдав у лІвlйсьніЙ сім ' ї У номпані:ї міЦних ЧОЛовІнів . де абсолютно нормально сприймалася відсутнІСТЬ СПИРТНОГО" Нам важко погодитися .

по­

порожньому літаку в ший бін потрапив

спілки спілок . Це прий­ няття загальної Програми

комсомолІ .

системі

створення

секретар

у

польщу

ТрІполі проходив

молодІжних організацій . По-друге, з думною про

ної

години

сліпучо-білого

відстою- .

заперечую

з

пла­

велина.

радість

вати інтереси молодІ. При

комсомолу

наша вже

наметами

як

рять) . яКі існуватимуть за' рахунок господарської ді­ ялыoсті •. тобто на проце~­

к ом с омол у .

що

тана

пере­

метровими

зумІнням необхІдності збе­

неоБХіднІсть

не

і

ноли не бачила

З яким настроєм я їхав з ' їзд? По-перше, з ро­

схвалюю

звикаєш

Тепер

монт .

не

жем,

разом.

години польоту

Для того , щоб вижити , потрібна корінна перебудо­ ва, а не носметичний ре­

і

уже

снІгу.

мог .

виражати

ко

трапив

ХХІ З'ЇЗДУ комсомолу, про­ СТО в долоні плеснати хо­ четься від здобутих пере­

може

закон .

зитом. Ми на виставцІ його чекали. Але МіНі­

торгівля

Зібратися

ОВІДСТ АН Ей швид­

тири

ня виборних органів . А читаючи звіт ЦК ВЛКСМ

реження

янра з знаходився тут з ві­

Два тижнІ тому через чо­

КОМСОМОЛУ З дещо зміне­ ними формами формуван­

на

жвава

...

нета

КОМСОМОЛІ

в

світлотехtdчноro

нонуєшся ,

КРИЗА НЕ

та

чим .

второваним

Ось j в проенті нового Статуту ВЛКСМ занладе­

HOrl-

вІтражами

алюмінієвими

струкціями

ського

в

шляхом .

вав

Воронезький з авод . Зі стендів Каза~тана Й,1lJла

ЦК ВЛКСМ , впевнено ІДу­ чи

стен-'

виставки

у Тріполі продано облад­ нання «Інтерфакела» для відновлення деталей, ата­ кож свІтильники Бровар­

не помічають

хочуть

зі

міжнародної

заводу

розвиток людини.

цього

.МІ 61

партії .

(" копіювали

т у ру.

Ж И ТТ Я»

Потрібно з

прокласти

тверднм

тям, насамперед

покрит­

по вули­

иянськоІ сільських Рад народних депутатів. Але навіщо внтрачати кошти,

коли в селі Шевченково­

му пустує добротний три4

поверховий будииок (табір праці та вlдпочИJU(у)? Для вирІшення цих пи­ тань І враховуючи можлн­

цях КалІнІна, МихаА.пІвсь­ ка, Гвардійська, МолодіЖ­ на . Радгоспу «Бобриць­ кий. викоиати ТaRИй обсяг

вості нашої екоиоміки, пропоную: припинити робо­

робіт не пІд

ли

В

силу.

той Же час райоиие

дорожньо-будІвельне

уп­

рІвлІния розпочииає рeRОИ­

струкцІю шосейиої дороги по ву лицІ Вокзальиlй довжниою 1600 ' метрІв. Хоча Іі можиа ще eRсплуа­

тн по реконструкцІI вулн­ цІ ВокзальноІ, а матерІа­ та

кошти

шнх

вулицях;

віЙии.1 праці

В . П. Шевченко нував збудувати

запропо­ л1карню та профілакторІй для жи­ телів сІл, що входять до

БобрицькоУ, ШевчеикІвсь­ коі, ЖердІвської І Руд-

передати

будннок праці та відпочин­ ку

у

розпоряджения

ДИЧНИХ

установ.

Це

ме­

буде

по-господарськи.

тувати ие одни рік. Ветеран

ВИRористати

для будІвництва доріг 3 твердим покриттям иа Ін­

Г. ЖИГЛІП,

голова постійиоІ коміс!1 аrропромислового KOtlt! DЛeRСУ

t

соцІально·

kультурного будІвництв~

ШевчеИКlВськоі сІльсько' Ради народиих депута· тів.


ж и тт я.

«Н О В Е

квітня

17

р.

1990

стор. 8М

3

61 (7970)

~//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////.r///////////.

~

.

.

.

І

~

.

~

~ ~ ~

І

~ ~ ~

~

~

~ ~

17 КВІТНЯ

18 КВІТНЯ

19 КВІТНЯ

~

І ПРОГРАМАЦТ

І ПРОГРАМА ЦТ

~

68'30 lм20 хвфилии. .30 ульт Ільми. 0.05 О. Гельмаи. .Наодиицl

~

Московського театру ССО·

6.30 120 хвклин. 8.30 МультфІльм. 8.40 Фlnьм .Розlрваие ио· ло... 10.05 ФУтбол. Кубок СРСР.

~' ~ ..." ~

з

~

усІма..

ФІльм·вистава

временник..

~ ~

s: ~

- ЦСКА. 2 тайм. 10.55 VII! Мlжиародний фес.

12.~5 Колаж. Час. ТелевІзІйна cnyж· иовии

родноl твор,\остl • Весел· ка.. 11.30 .Навколо свІту.. АЛь·

ба новин. 15.45 ФІльм - дІтям. сАрмlя Трясогузки.. 17.05 КвІти для Квмбоджl.

12.30 Час. Телевlзlйиа служ. ба новин. спуж. 15.30 ТСН . ТелевІзІАна

S 12.30 S ба

~ 15.30 ТСН. ТелевІзІйна служ.

s

~

~

~

~

КІнонарис про сьогоднІш.

,~

нІй день країии.

.~

17.35 Мультфlnьм. 17.45 Здрастуй, музико! 18.30 Час. ТелевІзІйна cnуж.

.~

.~

ба иовин.

"

~ .19.00 Прогрес.

..J ~

~

~

~

Реклама.

ІнформацІя.

19.30 ПолІтичнІ дІалоги. Об· говорюємо ПлатФоРМУ ЦК КПРС

КПРС.

до

ХХVІІІ

з'lзду

S

21.00 Час. ТелевІзійна служ·

§ sS

21·~~рт:.леФIЛЬМ .остРIВ.. ,

~

~

S ~ S

ба новин.

22.35 Футбол . КуБОк СРСР . ЛІвфІнал. сДииамо. (КИУв) - ЦСКА. 2 тайм. 23.25 Культура росІйського заруБІжжя. В майстернІ художника О. Целlкова.

~ 23.55 Щодеиник ХХІ "'І.

з'Узду

sS

ВЛКС .. 0 .15 ТСН. Телевlзlйиа служ.

sS' ....'.

0.40 ТелефІльм.

~

S ..." ~ S ~~ ~

~ ~ ~" ....

S:s

Пlвфlиал. «Дииамо. (КИІв)

Оа новин.

сКрах

Ін·

женера ГарІна •. 2 серІя.

1.43 2.13

Спортивиа програма. На.IШЛО смІху. ВечІр

гумору в КонцертнІй сту. дП ОстанкІно.

тиваль

телепрограм иа·

маиах.

ба иовии.

Народне

15.45

ЗІмбабве: ка.

мистецтво

камІнь ~ музи·

16.05 сТелеЕко •. Журнал.

17.ЗО Дитяча годииа.

18.ЗО Час. ТелевІзІйна служ· ба новин.

19.00 до 120·рlччя з дня на·

~~~:::о"кя ле:інс~іси~е,~и:,':і иа сучаеиому етапІ.

19.45 РосІйськІ пІснІ Т. Петрова. . 20.00 До ЗемлІ.

спІває

Всесвlтиього

дия

Науково,поnyляр,

иий фІльм сГолубе око СиБІру.. Про долю озера

6 й ФІ а' каll. льм 1. 21.00 Час. Телевlзlйиа служ . ба иовии.

21.30 Колаж. 21.35 Актуальне 21.45 ТелефІльм с

ерlя

.

22.50 СпІває

ПРОГРАМА УТ

милосердя.

Док. телефlnьм сВережlть тьотю Шуру..

15.30 теч . ТелевІзійна служ. (\а иовин. 15.45 Фlnьм - дІтям.• АРМIЯ

15.45 Музична скарбниця. ФортепІаннІ твори Ф. Шо· пена. О. СкряБІн.. 16.5U Фотоконкурс сЗемля

17.05 Тиждень ·

16.55 УрочистІ аоори, "рис·

Трясогузкн. знову в Оою>.

Док. фІльм

милосердя.

.Княгиия ми.

17.25 Хвилини поезll. 17.30 В. Чайковський.

ба

иовии.

21 30 Актуальие Інтерв'ю . . 21.40 Телефlnьм сІ залиши· лось, JlК завжли. недоска зане щось....

ба новин.

~:;~ :нос~с~йв м.raзсе~чаро. ваиье •. ФІльм·концерт. ПРОГР"М" УТ

.

....

перемоги.. 10.35 ШкІльний екран. 9 ~n.

3 . зв сВег"а Іде. веснl АОРО'

Украlиська лІтература.

9.00 Новини. 9.20 ФІльм сПоразка

~ 18.30 Актуальна камера.

11 .40 Шиlльний

~

~

сьои..

церт духовоl музики.

~

:.'1.20 Реклама. ~ 21 . З5 ВІдеомлин. ~ ~

S: ~

Музична

рОзважальна програма.

22.35 Вечlриlй вІсник. 23.05 Пlcиl степового краю.

~

11 ПРОГРАМА ЦТ

....

8 .00 Гlмиастика . 8.15 .Зустрlч двох цивlлlза·

S:~

~

S

s~ S:~

~

цІй.. Науково.популярниЙ фІльм. ФІльм 1.

3Д~'lр·3:нцФуl~==:. J;в:.Лі рІк навчання. Французька мова .

10.05

2

рІк

навчания. .... 10.35 Природознавство. 2 кл. ~ 10.55 Школа спlлкуваиня з

S:

S ~ ~ ~

дитиною.

11.25 До ' Рlчннцl

утворения раАянськоl пожежноУ охо· рони. ' ,На екранІ служба

01.. 11 .55 Хокей. ЧемпІонат свІту. ЗОlрна Швецll зБІр· S иа Фlнляндll. 2 І 3 пеРI. ~ ОДН. S 13.15 РитмІчна гІмнастика. ~ 13.45 ТелефІльм сМинуле по. ~ 1 . сер І JI. S .вернути.. S 16.ЗО Хокей . чеМнПlонат свlS ту. ЗБІрна ФР - зБІрна ~ СРСР. І І" ~ і8 . 30 Час. Телев з nна служ. . S. . . "ua новин (З сурдоперекла· S~~...

~

1.."

~

~

S: ~

S:~

ДОМ).

19.00 СесІя Верховної ~PCP. у перерві .-

'"''І''''' "''''''І! .

Ради

20.00

!,

ПРОГРАМА УТ 9.00 Новини. 9.20 Нароцн І талаити. 9.50 Село І люди. Колгосп Ім. Чиалова

Петропавлlв-

ського ' району на Диlпро..

пеТPQвщннl.

10.25 Фlnьм сзакохаиий за власним бажанн..... 1.1.50 Говоримо украlиською . 12.10 Для дітей. Канал сД.. 16.00 Новини. 16.15 Для дІтей. До, мІ, соль. 16.45 На допомО1")' школІ.

після ~.

'

дак·

екран.

10

12.10 Фlльм·концерт -КоренІ І кроиа.. 12.40 Майс'l:РИ ГYMO~. 13.55 ПолІтична три уна (вІ· деоповтор передачІ вІд 9 квІтня). 16.00 Новиии. 16.10 Для дІтей. Веселка. . 16.40 Республlкаиська фlЗи. ко-математичиа школа. Як розв'язувати контрольнІ задачІ з математики .

17.10 Шляхом

ко.полlтична програма.

18.30

На ниІвськlй хвилІ. Ін.

формацlйиий виnyс~. 19.00 Плеяда. Художньо.nyб. лlцнстична програма. Час·

тииа 1. 20.00 Актуальна камера. .; І І! 20.30 На AOvDaH ч, А'!'Н 20.45 Що вас хвилює сьо· годиl? Інтерв·ю.

21 05 пп Х б . еяда. удожиьо.ny. . Лlцис~чиа програма. Час· тина 22.35 Вечlриlй вlсини.

"

ПРОГРАМА ЦТ

8.00 ГІмнастика. 8.15 .Зустрlч двох цивlлlза· ~й • . Науково·поnyлярниЙ 8.зJ~~~ЗsФм~:к~. 2 кл. 0.05 НІмецька мова. 1 рІк. Школа сп лкування

печалІ...

кl акварелІ..

тenеперекnику.

мося володІти' собою.

2-1.00 Концерт. (Народний артнст СРСР А. Солов'янен. ко, на"однl артисти УРСР

Р. Кирияенко та Л. Забl· ляста у супроводІ Дер· жавного . ориестру народ· них IHCrpYMeHTIB УРСР). :Н . 35 МолодІжна студІя .Гарт •. У перервІ _ 22.35

Новини.

"

ПРОГРАМА ЦТ

з

свl·

·

цій.. Науково·популярнн;; фІльм . ФІльм 3.

11.05 Школа

;ІИЦЯ..

екр"".

кл. ФІзика.

11.40 ШкІльний сщ)ан. Істо , рlя. Початок революцlйно\ дІяльностІ В. І . .'Існі"а. 16.00 2 Новини. Ф 16. О . Шопен . Коннерт. 1f1.35 УрочистІ зборн. "рис· а"ченl t20·" рlчннцl 3 "н" В.

І.

ЛенІНА.

Святковкм конц_рт. Траис.

ляцlя з Палану культури .Украіна..

20.00 АктуаJlьна ",,,мер.. . 2() ,30 На доОранlч. дlтнl 2().45 Що вас ХВН/lЮf: с.,огnд. ІІІ? Інтерв·ю .

21.00 у колі друзІв . 22.15 НечtрнНі вkНИI<,

Ус·

навчання.

10.05 АнглlЙСЬJ(а мова. 2 рІк иавчання. днтиною.

21.00 Хокей.

ДОМ).

Верховної Ради

СРСР. У перервІ ВечІрня казка.

-

2Р.0О

'

но). фIПЬМ·КОНl'ерт.

12.25 ТелефІльм .Минуле ~~:~pr~T~.. 4 серІя. Час. t 7.00 Тиждень милосердя. Дон. фІльм • БІлІ троян·

ди. . 17.З5 Спорт для 8.сlх. 17.50 Колаж.

17.55 Концерт. По аакlичениl - Час . ТелевізІйна служ·

ба новин (з сурдопере. мадом). 19.00 .Із записок провlнцlа.

Т\'.

:З.1Imllt

;"'"!''''' ереІ' .

ФIIІ.,НІІДtї

ЧемпІонат еві·

ЗБІрна СРСР

на США.

-

зОlр

Пархомеико. Спектр.

15А5 ВІдгомІн стаDOВИН". тнвanь телепрограм родноl

ка..

творчостІ

на·

.Весел·

ба новин.

~t:gg ~~~~:~~й внпадок.

23.00 Телепортрет. Члеи По· стІйного комІтету ЦК КПК, Прем'Єр ЛІ Пеи.

Держради

КНР

2З.30 Новини популярноl му· зики

1.00 'IСН. ТелевІзійна спуж. ба новин . 1.25 ТелеФІльм

.ПривIД •. 1

4.04 В. Гаврилlн

.Анюта..

Фlльм·балет.

ПРОГРАМА УТ

Па.

~ ~

S

І при·

~ S

18.25 Хокей.

ЧемпІонат евІ. ~

ту. ЗБІрна СРСР Швецlі.

S

~(\Іриа

-

S

ба новин.

~ S S S

родження В. І. Ленlиа. Ва.

. ~еф'l~е"р~Й~И~ІЙ~~~=IЙ портрета

В. " І.

T:~ ~

Леиlна..

Фtльм третій -

дlльна моральна І

2З'.оВ5Д Ьл·.

Не·

пропо·~. ~

Бет~овен . n

~ ..

~

S S ~

.ПовIТРJl

Раднаркому.. . 22.50 д..умки про вІчне.

Соната ~ ~

14 ( МІ а ) ,.. • ся'!н.. 23.20 Футболь ни А огляд. 0,00 ТелефІльм .Довга до. р"га в дюнах •. 11 2 серlІ. 2.30 .БоlІовl супутннки

....

~

s:

~

~

~ ~

КiHO~OHцepT.

~ S

.~

!:~g !~~:fчИ,.і~ Гlмнаgтикдё

а хвнл друж и. K~' :aS:cHb~~O~cBp~ капела . О 20 ЛІ У 1 .РIlЙНН.тературна карта к· Чеський поет .

І. ОльОрахт на Закарпат. тІ .

10.50 Муз. фІльм

~

9.00 Новнни.. 9.20 Рнтмl"на гІмнастика. 950 . . У"едlлю вранцІ-•. lи форма'lійно,музична грам.. .

S

~ ~

~ ....

про· ~ ~

10.50 Урок без дзвоника. ук· ....

11 . З5 сВ об'єктивl - тварини • . Док. телефІльм сРоз.

11.35 у вІнок ІллІчевІ. Кон. ~ .. І в І .... lІ е рт .,,,,"стр а мкстецт ~

мови на змlїиих стежках..

11.55 ТелефІльм

дnя

дІтей

.Бродяги пIВНО·II.. 13.10 Новнни. вам

здоров я.

оБСЛУ"овувания

ПолІському ')аl\о .

14.0р~д~еJ:~-r:1.ЧЧІ.Я le~:~. ні: Шведов. .Ленlнlана. ХХ столІття.. Моновистава дв

с

а одкровення..

15.~.с;.а'lf:nn::g:~В.Л::I~а~ селянами..

15.45 ТелетурнІр кларнети. . худож І

.Сонячнl

Самодl.льнl и В

линсь:оr об~:~;r ви 17.00 Суботні зустрІчІ.

о·

Укра.

Інське республІканське вІддІлення Радянського дн.

тячого фОНДУ Ім. В . І. Ле. нІна.

18.за Акту"льна камера.

19.00 ЧемпІонат СРСР з фуТ. болу. сДинамп. (КиІв) -.Шахтар.. 20.45 На добранІч, діти! 1 ОО З І ~1'5O J1УЧИТЬ Н1 род '(:а n СНЯ. ·то.82:0комеА я • портло· 23.20 ВечІрнІй вІсник. 11 ПРОГР"М" ЦТ .. ..

мов..

в

ХаркІв· ~

художніх

_

Коицерт

д.~я скрики з оркестром.

21.30 Показують театри кра. ЇИИ. А. Д.ударєв . • Вечlр_. Фlльм,вистава.

23.30 ФІльм ,Хто ж мlnьяр. дер?.

.

~

колективІв ~

урср ,

:\

13.05 Для дIТЄIf. Канал .Д.. ~ 14.35 Н"ВННlI. ~ 14.45 Село І МОДН. ~єдина • . ~ ~

~

Теленарис.

писали. Му· пер'ща'!а Зи лнста·

•... ~ :-;;

16.00 С.'lужба солдатська. ВІ СРСР 1~пo. Чем онат з фуТОолу . ,ЧорномореUh. - .Днlпро.. 18.45 До 120·рlччя з дня на·

~~ ••

15.15- ВИ !і8М знчна

ми глядачІв.

родження

В.

і.

Ленlиа.

'ЗВlримо час>. Передач. 4 .• Полl'РНчниіі заповІт.. 20.00 Актуальна камера. 20.40.На добранl'l, дІти! 21 .00 Музичне _ побачеиня.

Телешоу естрадних викоиавцlв БlлорусП та · Укра·

іни.

В перервІ ~

Ве'llрнНі вІснкк.

22.20

~

~

:-;;

~

~

§S ~

~

~

S ~

~ ~

S ~

§~

I1 ПРОГРАМА ЦТ

~

8.00 На зарядку ставай І 8.20 Концерт Великого сим. фонІчного оркестру д.ерж. TenepaAlo СРСР. 8.45 '.Кяхта':: Доlt.' теле. фlль~. ,. А'

11.40 ПедагогІка дпя всІх. " Т 1_.40 иждень милосердя. ТелемІст СРСР _ СІІІА. ПРоблема . lнвалlдlв. ' 13.25 Колаж. IЗ.30 .Подорож у краІну ка.

Сlбелlус.

раlнська

"ЬКОМУ універсктетl.

9.10 Грає квlитет

кої пІснІ .Веснянка..

:Ю.55 Я.

ніНОфln"му .Метl·

."

ПРОГРАМА УТ

.Пассака.

лІя. .

18 30 Ча Т І Ій .;, с. е( лев з иа СIlУЖ, va НОВИИ з сурдоперекла. 'дом). 11/.00 Футбол. ЧемпІонат . СРСР ,СnаРТ8К. - .Ме· талІст.. у перервІ _ 19.50 ВеЧІрня казк... :'0.50 Колаж.

звІр морсь"Н"..

~ S ~

год. сКам~яна квl,.ка..

мої..

з цнклу .3еМJJЯ тривоги нашоJ.. 17.45 Тиждень милосердя . Якщо вам після...

3

норам... 16.55' У свІтІ казок

ми. ~

21.30 До 120·рlччя з ДНJI на·

фол~·музикн .Фермер·ОО..

наш спІльний дІм..

-

S

М". 14.30 _І музики 'lV. "овІ .. тІ •. Концерт . 14.55 3доров'я. 15.40 СІльська година.

21.00 Час. Телевlзll\на служ·

17.05 Док. фІльми

Кадр

S

21 .00 Час. 1'елевlзll\на служ. ~

17.боОСJ,Я;Токонкурс .Земля

чара.

s:

S S

18.00 МІжнародна панорама. 18.45 МультфІльми. 19.05 Тиждень мнлосердя. , 19.15 Фестиваль ' кантрl І

14.30 ВІдеоканал .РаДJlнська

Ареиа. Спортивн" про

ма.

~..

?I~~T.I прнгод.. КlноКон·

грама.

ту.

.Оле~сан"р

Лукова.

19.20 МультфІльми. ' 8.00 ГІмнастика. 20.00 В .. чірня ка:ши. 8.20 На екранІ служба 01, 20.15 Інф"рмаlllйна програ. ~.~ ~7HцePT. ма.·? й ль;, сДвr роздІли з 21 .00 ПІсня залишається з с ме но хрон ки.. 11.00 Прогрес. ІнформацІя.' .~юдиною. Реклама. ~I . 55 Хокей . Чс"пl""IJТ I'вl· 11.30 Виступ хору росlЙсь.

ДОом).

19.0

режнсера

ФІльми

ла •. Док. телеФІльм.

6в НОВИН (3 "~'рдоперекл", ·

19.00 СесІя

опали • . Частииа І.

Роки

(фортепlа·

~ n. 13.20 РитмІчна гІмнастика. 13.50 ТелефІльм .Минуле.по · вериути •. З серІя. 17.00 З иаших фондІв. Нон церт В. Со~олова (ктор . нет). 17.50 ТелестудІї мІст РРФСJ> . .Маршал Жуков.. Роки опали •. Частииа 2. 18.30. Час. ТелевІзійна СЛУ""

20.00 Вечlр'іЯ казк". 20.15 ІнформацІйна прогр" .

Жуков.

Дан.

1\1 ,

18. :Ю Час. ТелевІзІйна служ. Оа новин (з сурдоперекnа·

-Маршал

Партнер.

нІ Киlвськоl областІ.

8.35, 9.35 Музика . 7 кл. 9.05 АнглІйська МОВА . 1 рІк

рушанського

S S

~З·~~м~7. ~~~~I;;~~~ГОпро.;с:. ~

дІтей в

тюрт.. Науково,популяр, ний фІльм .

прочитаннІ

~

§

У свІтІ тварю..

Меднчне

11 ПРО' ГР"М" ЦТ .. ..

та .По

."

9.00 З раиlfy раненько. · 10.00 !;Іа служБІ ВI,.чизиl. 11.00 Раикова розважальна 11.30 Клуб маидрlвникlв. 12.30 Музичний к1ос:к.

13.30.доорого

8.00 ГІмнастик... 8.15 .Таємниця Плато

~

~

10

Il'~f ~Jт;B:~~ЬM • ВІчно жн·

НАРОАжеННJI

~ ~ ~

СуверенІтет РосІІ . Грає С. Іголинс·ькніІ.

.Гор ·

спІлкування"

12дг50ИгТо;л~я~.~~вIЗI~~I.Я творІв

~

~

.

телефІльм

l8:gg, Ifг.~~С~~~Л~~~~·92~~(.

17.40.ТелестудIJ мІст РРФСР.

.~ стрlnи..

музики.

фортепlанноТ

8.35, 9 . З5 Заl'альна Оlологін , 11 кл. 905 Іспанська мова. 1 рІ.. .

S ~ ,Дві

9.00 Новннн. 9.20 Концерт

е.ОО Спорт' для всІх. 8.15 Ритмlч"а гlмиас"нка. 8.45 Тираж .Спортлоro..

програма.

Малеиький кокцерт.

І 2 серll.

оиоалення

ОсобистІсть І перебудова.

8.00 8 .15 .Зустрlч двох цнвlnlЗА

13.55' ТелефІльм .Минуле по . вернути_. 2 серІя. 17.00 Шсиl серця. нІжностІ.

кінофіnЬму

ПРОГРАМА УТ

10.35, 11.35 ІсторІя. 8 кл. 11.05 Школа ('пlлкування а

ГІмнастика .

ва..

3

ор·

18.35 Екран заруБІжного кl· но. сСама В човнІ •. ФІльм. 20.00 Актуальиа камера. :Ю.30 На добранІч, дІти! 20.45 ВІзит до лІкаря: Вчн·

ту. ЗБІрна ФlнляндП зБІрна Чехослова,чини . 2

Кадр

кестр.

його

17.20 Муз. фlnьм сЧервона РуТа. - квl,.ка надП.. 18.00 УсІм миром. Громадсь.

ки.

І 3 перІоди. 13.25 .Шаис Бегlма Донбае.

~

І

те..}' виконаннІ Б. Пет·

.... ~ ~ ~ .." ~

S ....

КаравеллІ

12.05 Ф. Лlст. Фантазlя,сона·

дитиною.

1.....

3.43

18.15 Темп. Слідами виступІв

11.05

S

яз вви: а rЬОТЯ·К·1 25 . с з рки. н,?концерт.

17.40 Муз. фlnьм .Карпатсь.

иа·

12.05 Хокей. ЧемпІонат

~ ~

Оа новин.

родииЙ . хор Ім. Г. Вlрьов.

Музика. Украlисьиий

S

~

По за

зlйна служба новин І балет А. Хачатуряна сспар.

кл. РосІйська лІтература.

~g:gg, ~і~:sц'jft~еМIР~~р;. Р~ККл.

~

8.

Н бо а !сова.

~

S

'Узд в

шІстнадцяти 21.45 Продовження балету А . 19.45 Грав Ю. Дранга. 22.~~ч~~~~~~а сСпартак. . 20.00 До Всесвlтиього дня. :'2.35 Це було ... було... ЗемлІ. НаУКОВО'ПОПУIІJlР' 23.05 Погляд. . ниА фІльм сГолубе око 0.50 ТСН. ТелевlзШна служ· СиОlру •. ФІльм 2. (\а новнн. 21.00 Час. ТелевІзійна СIlУЖ. 1.15 ТелефІльм .ЗдрастуЙте.

1105 М фІ П . уз. льм. а

9 оо К О СРСР з футбо ~ 1 . УПОІ вКф ' І нап. синам. ДО· ~ лу. S вІ(Київ) - ЦСКА. В перер· - З телетайпноУ стрlч· ." ки МВС. , S 20.45 На добранІч, jl;ITH! 1..' S 21.00 Вечlриlй настрІй . Кон·

П

так.. Вистава Великого театру Союзу РСР. 21.00 Час. ТелевІзІАна "луж.

1.05. • Крах Інженера ГарІ. на • . ТелефІльм. З серІя. 2.08 ЗустрІч з кlиорежисе. . ром О. Германом.

~

з . кг.еМЛIВСЬ.

17.55' Об'єктнв. 18.30 Час. ТелевІзійна служ. '19'~aijif1Jo

Закон гармоиlі.

16.35 ПолІтичнІ діалоги. 17.25 VIII МІжнародний фес.

~?~~еи:fа~ ~ac . . ТелевІ:

ба новнн.

Л.

Музичиий фольклор.

."ч_нl 120-11 рlчиицl а "н"

ТрансляцІя

с"рунного

милосердя. нулися в життя..

Док. фІльм сТІ, що повер.

15.15

НАРО""'_НН" В. І. n_нІНА.

~

І ПРОГРАМА ЦТ

9.05 Тиждень 9.35 10.00 10.45 11.00 12.00 12.20 13.20 13.50

~

11 КВІТНЯ

І ПРОГРАМА ЦТ

6.30 120 хвилии. 8.35 Наш сад.

наш спlnьний дІм..

Сим.

фоиь.та для оркестру.

ВЛКСМ.

гу....

І

І 'ба новин. елев з иа сп.·

Ленlиградська

ба иовин.

ирпано,

1~.;j0 Час. Телев1зlйиа служ, ба ковкн. 5 зо ТСН Т І Ій уж

10,35 ШкІльний

0.40 ТСН. Телевlзlllна служ·

КІ

~a;;'~~к.i~eHЬ народжеиня

0.25 Телефlnьм .Крах Ін. жеиера Гарlиа •. 4 серІя.

~~rн~:.lчна капела Ім. М.

СиОlру. .

1().45 ... До шlстнадцятч старшІ . 11.30 Порk року. Квlтеиь.

ба н~;ии.елев з на служ·

одаток до •

10.15' Док.

НовІ методи лІкування цукрового дІабету.

S

Д

9 5 .4

0.00 ТСН. ТелевІзІйна служ.

23.10 Додаток до .Кlиопаио· рами.. 0.10 Щодеиник ХХІ з'lзду

> ...

око

н а У к О В О . популяриий фІльм. ФІльм 2. 9.35 Шсиl СергІя Березlиа.

.Острlв • . 2

9 ОО Новнни. 9:20 Все про кІно. 10.30 Доброго вам здоров'я.

S 16.00 Новнии. ~ 16.10 Для дІтей. Веселка: ~ 635 Т фІ n ~ 1. еле льм l • рирече· s..... нІ до загиОел •. .~" 16.50 Господарем на землІ. .... Закон про землю І вІд. ~ родження сІл. ~ 72, І 1 . О Звучить n сня. ." 17.30 Депутатська годнка..

6.30 8.35 .Голубе

9.30 Здрастуй, музикоl 10.15 МультфІльм. 10.25 сІ цей голос неОува. лий.. 11 ~ Д . итяча годнна. 12.2.51 Колаж. 12.30 Ч . Т І Ій

23.40 сТерези •. Феномен Іитерв·ю.

21 КВІТНЯ

1:.1~':~~~::A ЦТ

6.ЗО 1:.10 хвиJТИИ. 8.30 ФІльм .ГолуОе око СН, БІру..

лосердя. .

16.З5 здрастуй, весно .

17.00 Тнждень

20 КВІТНЯ

І ПРОГРАМА ЦТ

11.00 Це було ... Оуло... 11.25 Дитяча годииа. З уро· ком французькоУ мови.

)

S

~ ~ ~

~ ~ ~

S:

баянІс· . ~

тІв хору р)сlйськоJ

nlc· нІ ДержтелерадІо СРСР.

~~

9.30ф1Льм .Щаслива. Жеиь·

.." S

со ·

~

ко!-. 10.50 КlнопуОлluистика юзиих

республІк.

фІльми.

11.30 КлуО мандрІвникІв . сурдоперек"аАомl. 12.30 Колаж. 12.35 .Свlт. в якому ·ми вемо..

Є.

Фільми

У'lнтеля.

нlflграда..

Док . '

~s~ ~ ~

(3

жи· режисера

.Подвнг

S

Ле·

13.40 Подоро;к у краТну ка.

~ S

~s

...~

~

S S

§

14.зgКіl:~':.~~~лКl.н~:~:~t.:а ~ РосІя..

-

17.~po~~:::~...

МІж'IІ>РОАиlt

18.00 Колаж. 18.05 .Вертикаль •. дРк. лефlльм сУ вІльний роботн час.. 18.35 ФІльм .Тривожна

те· ~ вІ,,· ~ не· ~

ДІЛ 2 я •· І 0.00 в еч рня казка. 20.15 Всесоюзниil турнІр 3 аероБІки. 21.00 Час. ТелевІзІйна cnуж'Оа новии (3 t'урдоперекла. дом).

21.30 Концерт ансамблю пlс· нІ

ка.

і танцю

~Трускавчаи·

Будинку

Всесоюзного .Трускавець..

культури

курорту

22.00 Хокей. Чемпlоиа,. свl· ту. З(\lрна Канади - зБІр. на Чехпсловаччнни.

~

§ . ."

s:

S S S

~ ." ~s

." ~

~s""

." ~

S

~ ~ ~~ ~

."

~

~b,//////////./././/.H.///././/././-'-,/-,~-,.//-,.//.///./,п'///.//././//./././././././'/./././'/././'//'///./././././/././././././././././././J~.JIW'/.AI'N'././././:/././//f./././//,.//////////././/'///.//////////////////./~ 'І


4

стор.

17

квітня

«НОВЕ

р.

1990

у СІІортзалі школи N~

--

Бо"с

7

пройшла особиста ІІер· шість '\Іїста з настіJlЬНОГО

тенісу

Середній

рівень

майстерності учасників був досить високим. і в фі_

ФОТ()РFП()РТЛЖ

()

СН І ГУРА.

пробились навіть багато lІершорозрядників. За під_ сумками відбіркових зма­

-

вища ліга.

Ігри проходили в без_ компромісній боротьбі. захоплююче.

Універсальна

І

раціо­

нальна техніка Олександра

Чернишова не мала· рівних.

Він

од·~ржав

перемогу.

зустрічі

-

спорту

У

Броварах.

заслужену

провівши

без

єдиної

ки.

Хочеться

що

ми

ще

всі

пораз­

сподіватися,

почуємо

його

ім·я не раз .'. званні пере­

попу лярннй внд

:vrОЖItН

На

Друге

~Iiclle

ааЙН}іВ

змагань на кубок ШВСМ.

Юрій Чувенков. який прог­ рав лише одну зустріч чемпіону. ЮрІй творив чу­

які нещодавно відбулися у

деса.

нашому

двадцять

фотозНімках

місті

«Спартак»

фрагменти

-

на

В

дістаючи.

безнадійні

стадіои!

плані

тивною

(

здаваЛОСh.

м'ячі

метрів

від

столу

їх

на стіл

вертаючи

підго­

товки до чемпіонату Украї-

тенісист,

і

за по­

з а!-і_

мабуть.

сник першості Корогодський. гра

з

великим

легко

«жіночу

»

цікавість учасникІв і глядачів. І Юлія не роз­ чарувала. Ії гра стала справжньою

шості.

окрасою

вона

пер­

поклала

на

лопатки багатьох досвідче­ них тенісистів. І ось ПіД_ сумок: вона дев'ята ракетка міста в абсолют-'

слово.

ному

Не можна не відзначи­ ти успішний виступ інших членів новоствореної ви­ щої ліги. зокрема Олек­ сандра Ханка. Ростислава TYPOBCI,!-іОГО. ВІктора Бой­

заліку.

Крім

названих

до вищої настїльного

гравцІв

ліги МІста з тенісу ввійш_

ли також Валерій Нли­ менко. Микола Ненько, Олексій Ненько. Володи­ мир МОlІІна і Володимир Гончаров.

ка. Олександра Шматова. СуддlВСпка колегія дя­ кує Станіславу Гончару_ КУ. який допомагав при проведенні першості. Лише

це

необхідністю відволікатися

Hpi.~1 названих гравців, :JMaraHHH пане почат­

ном

з організаційних IШтаНh ~lОжна пояснити ЙОГО ви_ ступ нижче своїх І\ІОЖЛИ­ востей (8 :\-Іісце). Паралельно з абсолют_

щорічних

особистих

першостей з введенням рейтингу гравців і постій­ ним

уточненням

їх

спор­

тивної кваліфікації.

В. СОЛІСТИИ>

оргкомітет

окрему

Воробйова

ну

т а

першістю

Юлія

виграла

першість. Ії участь у ви­ щій лізі викликала постій­

підстави сподіватися. це не останнє його

IlровіВ

Ng 5

ли

прийомів

Першість

дає що

61 (7970)

серед жінок. "Учениця шко­

арсеналом

_.міс

.МІ

Те ніс

Леонід Технічна

відшліфованих

ною

атакою.

Третє :\-Іісце виборов дос-

найбільш титулований уча_

нальну частину змагань не

гань в шести групах було визначено 16 найсильніших

Бокс

відчений

ЖИТТЯ:.

головиий

першість

суддя.

ни, що має пройтн в Енер­ годарІ.

ред спортсменів

Плавання

народже"ня

Гирьовий ·сnорт

помірЯТИС}і

вики.

Турнір богатирів фізкультурників

ника.

У

категоріях

заводу

стали

і

м. БроварІв від­

змагання

на

пер-

шість місцевої ДЮСШ се-

«Рудня»,

третє

місця

Білої

плавців

Обухова,

участю

Церквн,

Борнсполя і СК

«Полум'Я». час

за

року

На

фото:

під

змагань.

заліку

Фото о. СНІГУРА.

а

друге

відповідно

зайняли спортсмени радгос·

пу імені 60-річчя СРСР Київської птахофабрнки .

жердівчанок. Таки·м чином у фіналі зустрілися команди Тре_ бухова і Калити. Пере­ могли спортсменни з Тре_ бухова: Ольга Хромець. Людмила Оксюта, Вікторія

воду «Ру ДНЯ», а волейбо_ лістки Київської птахо_ фабрики над клубом « Імпульс» (Калита), тре_ спортсменки пе­ із рад­

госпу .імені

булося

басейні

.племптахо­

дарі -команда

Іван Пономареико. Юрій Смалько, Олег Житниць­ кий (всі з ППЗ «Рудня»). Анатолій КОЗ<l чок (радгосп-

бухівські

загальному

«Восход»

У

перемогу святкували госпо­

реграли суперниць

«Ка·литянськиЙ"

ветерана

кандидата

над командою племлтахоза_

На попередньому етапі змагань з волейболу серед жіночих команд колентивів фізкультури радгоспів і птохофабрик перемоги здо­ були команди радгоспу­

"а приз

один

вагових

,

Чемпіонки з Требухова

Футбол

імені 50-річчя СРСР). Ми­ l-іОла Марченко (< Рудня »). Михайло Оснач (радгосп імені 60-річчя СРСР).

виконалИ

lIepIIIopO:'P}iA·

А переможцями у своїх

за

Волейбол

---------

НИХ

з

любителів гирьового спорт~' з року В рік зростає.

програмою спартакіади ра­ йону. На цей раз у СПОР­ ТИВНОlvlУ залі племптахо_ заводу «Ру ДНЯ» вийшли

Г;ОI\;бінату

l-іОмбінат

в майстри спорту. І треба сказати. що майстерність

Тривають старти сільсь­

ких

Три

«Калитянський

»

силами гирьо­

иормативи

квітня

6- 8

,

1977

Оксюта. Людмила Бабич. Любов Бабич, Софія Ов­ дієнко: Любов Мельничен­ ко, Олександра Нощій. По­

Щорса.

У півфінальних матчах команда з« Калитянсько­ го» завдала поразки волей­

переду

болісткам з Київської пта­ хофабрики. а в іншому требухівчанки перемог ЛІ-'

в

-

них

обласні

змагання.

І. СУШКО.

------------------------------'----------ІІІ турнір

респуБЛіканський дитячих

футБОЛЬ-

них команд на приз учас_

традиційними. ціатором «Метеор»

на

київського

М.

ся

нещодавно

«Динамо»

Гончаренна відбув­ у

нашому

~lіпі. З~lагання стали вже

іні_

(тренер А. І. тичинсы<й) •.

ника матчу смерті ветера-

м.

А

їх був клуб ЖЕД .NQ 2

На турнір запрошені манди з

Вінниці,

1<0·

ших

сандрії. Rілої Церкви і на_

Перед

почат_

ників

звернувся

М.

М.

ГончареНl{О.

Перея(;.

лава-хмельницыго,' Олек_

клубів.

ком змагань до його учас­

До

речі,. юним

лістаМ

було

футбо­

створено

хо­

рош'! умови для проживан­ ня

на

час

змагаНh.

У

АЇЛЬНИЙ час 1l0дорожували Києв~'

110

пІдготовку

XOPOIIIY казаЛИ

команди

(Бровари).

«hристал»

(Олеl{сандрія)

(Вінниця). розділили зові

по­

«Метеор,>

і

<'Факел»

Власне.

вони

\Ііж собою

і

Юрій

при­

вручено

моти.

якого ви

А кубки.

у

вільний

від

роботи

чи дів

рrОЩlР<'ька

СOltіа.1ЬНИХ

питань

іНформаl(іТ

друкарня

КНЇВСиКОГО

оБJ1С:1\'НОI'О

Л}J.n(·(·~1

-

4-02-92:

відл.ілу

листі"

і

масовоУ

Редактор А.

/tPYhi-l[іI-n

І<JlїІКI.К;І.

спраН(t,х

()б:нн"Т1'~

ннданннцтн.

роботи

ч , l)potii.lrH.

IIUЛI,'раФїі

Н'·,1

І не

4-04-81;

вІддІлу

радlо-

ВОЛОШИНЕНКО. Індекс Друк КОJ<з.щІ1

і

і'flїlН·W'fl.

КНИЖКОRОЇ

1.j1

торгіВЛІ

61285.

офсетни~. аl)КУIІІ .

Обсяг

І АРу­

ТНj)аж

15.858

flрнмфникіR.

3амоuлення

у

можна

спорту.

5-13-91.

у"раkJ1іНЮI

часто

свято, де він ие брав би активної участі.

АДРЕСАРЕДАКЦIJ: 255020, Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 154. Телефони: редактора - 4_03·76; заступника редактора, віДДіЛУ партіАного ЖИТТІ( 4·04_61; Вlдпог.lда.,ьного секретар". вlдділ~ сІльського господарства 4-23-26; вІдділу промисловостІ і

його

Фото В. БЕНДИКА.

---;:---------------------------------

06тlСТIf. (На украинском ЯЗЬІке). Редактор А. ВО.l0ШIIНF.НКО. Г.вета ВІ,ІХОДІП с 17 і:tгlреJlН 19:37 года, ;':"1111 BI~lxoдa: вторннк, срt>да. []ИТНJfца. суб60та

час

випадково Юрій має чимало розрядів із ріЗних ви­

суддя респуБЛі канської натегорІї.

('кой

знімку,

заводу порош·

без нього не проходить жодне спортивне змагання

подарунки.

М. ДУБРОВСЬКИИ,

«Новая ЖИЗНЬ» .-. орган Броварекого городекого КОМИТt.~та Коммунистической· IІЗрТИН УкраИНЬІ. город­ СКОГО и районного Советов Н3РОДНЬІХ депутаТО8 KHt>B

4

зустріТн у спортивному комплексі «Металург •. Теж

гра_

ГОЛОВНИЙ суддя змагань,

----_.-.

бачите на цьому

кової металургії імені вО-річчя Радянської Україин.

~Іі("ця.

Переможцям рам

Шелест,

трудиться спікальником у цеху }(q

N.

1849

#61 1990