Page 1

18!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~--!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!18. ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КР А ІН, ед НАWT ECSir

ОРГА.Н &РОВАРСЬКОГО Мl·-СЬКОГО_ КОМІТЕТ)' МІС.ЬКОІ І PAROHHOI РАД НАРОД.НИХ

Газета

виходить з

щsі·rня

17

1937

* .М 6t (7142) *

року

К О • )' Н І СТ И Ч НО І П А Р Т 11 )' К РА І Н И, ДЕП)'ТАТІВ КИІІСЬКОІ О.БЛАС.ТІ

Середа, 16 квітня

*· ЦІва ;:~ хоІL

l986 року

У міськ:ко1tаі Компартії України, виконкомі районної Ради. народних депутатів. райкомі профспілки працівнИків сільського господарства та. міськкомі ЛКСМУ

Ударвв:іt СПОВВЕВІ РІШІМОСТІ

ПІДСУМКИ РОБОТИ ТРУДОВИХ КОЛЕКТИВІВ РАДГОСПІВ І ПТАХОФАБРИК РАЯОНУ

Як і всі радянські лю­ ди. робітники, інженерно­ технічні працівники і слу­ жбовці радгоспу «Ава~:~­

ни м'яса, механізатори nідживити 60. гектарів

гард•

ти діІ

сповнені

ознаменувати

номуністич­

суботник,

ний

116-й річниці з

присвяче­

.

народження В. новими

зернових, nосадити 10 гентарів картоnлі, вивез­

рішимості

ний

І.

на

450

лективу.

вnорядкуванні

Тваринники nо­

секретар

цІі

тон-

Долаючи .відставання, що було допущене на nо­ чатку січня,. використову­ ючи вцутрІшнІ резерви, колектив деревообробного випуску

nродукцІІ.

За

nерший квартал її додат­ цово

до

nдану

тисяч карбованців. сягнутий

внесок в до­ доробок зробив

-«АвІUІ­

му

торік

nідnриємства

комуністичного

суботника. В цехах. на те­ риторії комбінату яскраві лозунги

· закликають

дере­

Понад кварТальне завдан­ ня їх виготовлено 50 штук,

затв.ерджено

вих

цеху

nромисло­

холодильних

nричому

дифікацій.

камер.

трьох

мо­

Значна заслу­

га в цьому . nравофланго­ вих соціалістичного зма­ rання бригади столя­ рів, яку ·очолює комуніст· В. Д. Онуфрієв.

Майже nлектів

3600

нових ком­

кухонних

«МріЯ• трьох

меблів

цій виготовлено у nершо­ му кварталІ робІтник;,1ми меблевого цеху. Найкра­ ще

трудиться

кухонних

на

очолювана

О.

камер,

кухонних меблів і виро­ бів народного сnоживан­ ня

не

менше,

ніж

на

54

на

--торішньому

су­

Зароблені гроші 4,8 тисячі карбован­ ців будУть перераховані у фонд n'ятирічки.

комсо­ П.

лових ХОЛОДИДЬНИХ

ботнику.

мольсько-молодіжна брига,­

да.

шта­

бу, визначені завдання ви­ робничим nідJ:юзділам. На­ мічено випусrити промис­

ного

виnуску

меблів

, склад

тися~! карбованців. Це значно більше від ~робле­

модифіка­

Ма-

19

nоруч

риторії і

учні. Групи третього кур­

місцях.

а

зароблені

стан.

за

секретар

продажу

державі

змагання

першого

та

радrоепу

та

серед

'

•3оРІJ~,

ферм

(брига­

rоспу

му виконанню зобов'язань. стартового року і дванад­ цятої п'ятирічки в цілому по виробництву 1 nрода­ жу державі молока, а ке­ рівників, nартійні органі-

•Л1ТІdвеьквй•

переможцем

визиана

перництва,

пере­

ти серед споріднених гос­

серед

щувавшо

подарств

подиика з ра.дrоепу Jмев1 80-pi'I'UI СРСР (бригадир С. Є. Бабич), копекuв брвrади ра.цrоепу ІІІеві

можцем

визнали

змагання

господарств, які спеціалl­ зуІоться на виробництві молока, радrоеп імені

Щорс!!

(директор

Г.

С.

,ПасІчний, секретар парт­ кому В. М. Тетянич, го­ лова профкому Т. М. Ру-

сь~оrо

Rиівеькоі птхофМрвки за району

.

(дирек­

виробництво

яєць

Кірова,

·

в

peмOII'l'llorq

.вквй

облад­

поді райоІІ:у

рішень КПРС.

працюють

Першою

В; КОМJіАЦЬКА.

життя

дидися і комсомольці, які кій галузі.

хідні.

в

XXVII з'їзду Самовіддано тру­

ву­

no

для мо·

місяцем ак­

тивuога втілення

лицях . 50 років ВЛ:НСМ та Черняховського, ремон­

лодь вважає, що всі Ці завдання важливі, необ­

.

'··ПОЧЕСНА ВІДЗНАКА

·

у

тваринниць­

у

тtsудовому

суперництві на nриз Ге­ роя Соціалістичної Праці М.

З.

лода

Пильтяй стала мо­ операто'р

машинного

сумлінну і вмілу тру дів­ ницю. Зона nостійно довищення

своєі

ції. Від груnи

кваліфіка­

із двадцяти

корів вона одерЖала у бе­ резні лока

5700, ної

кілограмів мо­ при : зобов'язанні надоївши від кож­

7800

корови

в. середньому

на 108 кілограмів молока більше плану.

А. НАГОРНЮR,

доїння Із радгоспу •Зоря• Ніна ~оболь. Комсомолку знають у го~подарстві як

'

тримується технологічноі' дисципліни. дбає про nід­

працІввик

.

мІськкому

комсомо.пу.

ДО УВАГИ ·ДЕПУТАТІВ РАЙОННОІРАДИ НАРОДНИХ .дЕПУТАТІВ квітня 1986 року о. годині в залі засідань

18

райвиконкому

відбудеться

п'ята сесія рай9нної Ради народних депутатів дев'ят­ надцятого. скликання.

На порядок денний ее­ сП виносяться такі nитан­ ня:

·

.радгосnів

•Аван­

гард•. •Заплавний•. ППЗ сРудня• та радгоспу-ком­ бінату сКалитянськ~й• зо­ бов'язано nоліnшити робо-

гання і брвrада по ввро­

тор, І. І. Хлюnка. секре­ тар парткому М. М. Роз­ гонюк, голова профкому Т. П. ТагІль. секретар ко­ мітету комсомолу Н. Ф. Клименко). За період зи­ мівлі

зації

п.пемптахорадrое·

пу. В числі правофланго­ вих соціалістичного зма­

робо­

роботу,

спрямувати її на мобlлІза­ цію трудящвх по успішно·

рик

ко.пектвву

ідеологічну

дир О. В. дІЮбот) та брвrаду ферми .М З рад·

ництву

показники

· Звернуто увагу партмо міВ. керівників і спецІа­ .пlстІв радгосnів •Гоголів·

КОJІеКТВВ, ОЧОJІІОВ8ІІВЙ Р. П. Яковець а Бровар·

продажу Яєць

громадсь

колективамн

ра~сnів с~ердjвськнй~ сі>усанівський»-:.

(бригадир Т. С. Гардина). Серед бригад· птахофаб­

Перше місце по вироб­

стада

району визнано коnектвв тварІІІІІІІІКІв брвrадв · .М 1

.молочнотоварних

кварталу

утримання

1

с<щlалtс­

амагання

ників сільського господарства та міськком ЛКСМУ, розглянувши nідсумкитрудового су­

найвищі

вого коrо

nраців­ госnо­

мо­

ту по виконанню зобов'я­ зань

по

продажу

державі

м'яса. Всі колективи зо­ боВ" язана nоліпшити робо­ Т'У по безумовному втілен­ ню в життя завдань. що

працІО8 ва

вІдrодІв.пІ ВРХ (бригадир 0. В. Качура). КОІІСОІІ~ сько-мопо,цЬкввй кuеавв

виnливають

XXVII

з

рішень

з'їзду КПРС.

Уваrа: _к:онкурс ccHAW СУЧАСНИК~:. 1986

рік увійшов в історію нашої країни як рік

визначної події світлу

-

XXVII

перспективу

1. Про завдання місце-·

вих Рад району по вико­

XXVII

нанню рішень

з'їз­

ду КПРС та XXVII з'їзду НомпартІУ України 1 соці­ алістичних

зобов· язань

ХІІ п'ятирічки.

Доповідач

голова рай-

виконкому

І. С.

2.

тов.

Ру дак

Звіт nостійної :комі­

no

сії промисловості. транспорту та будівницт­ ву.

Допавідач голова nо­ стійної комісії тов. Хлюn­ ка І. І.

3. про· хід виконання· наказів вИборців, даних депутатам ХІХ скликання. Доповідач

секретар

райвиконному тов. РачІ:Ін­ сьиа О. С.

РаЬикомом.

з'їз,цу RПРС. Він відкрив

розвитку

нашого

сусnільства.

накреслив шляхи прискореного розвитку його. Творцем нового. nередовогq є· наш· сучасник людина nраці. Оголошуючи цей конкурс, редакцІя чекає

віД

читачів

нарисів,

зарисовок, оповіДань.

фотог~афій та Інших творів, які 6 розповідали про

багатогранне життя і працю людей Броварщини. Іх захоплення. духовний світ, звеJІИчували красу рід· ноф краю, порушували nроблеми моралі тощо.

ФотографІї

виконуються

розміром

не

менше

13Х18 см на гля.нцевому nапері.

Матеріали. е11Ід

14

пе­

ський•. сЗаворицький•. сЗаnлавний•. Імені Мічу ріна, -•Красилівсьций• .н~ необхідності значно nолІп­ шити всю ор~ан1заційну

тичного

м' веа

державі. м'я­

присуджено

ву 1 nродажу держав\ тваринницької . продукцІї в період зимового стійло

мІськкому

ЛRСМУ. Переможцями

план

са.

І

Бор'­

присудженІ

дарства

нього зросли на 57 гра­ мів і становлять 631 грам. Перекрито· також по продажу

М.

ко­ гра­

Відзначено також хоро­ шу роботу rio внробн:нцт ·

комітету

О.

кому nрофсnілки ників сільського

рівняно з вІдповІдним nе­ ріодом минулого року в першому кварталі ниніш­

план

секретар

названі

нагороджено

ЛКСМУ.

рехідні Червоні прапори міськкому Номпартії 1 Ук­ раІни. райвиконкому,· рай­

на 55 тонн. Середньодо­ бові nрирости ВРХ nо­

прода-·

парторга­

Колективам-переможцям

комітету

nерекрило

М. Дмитри­

сук).

комсомоЛу В. М. Деми­ денно). За перІод зимІвлІ гос­ nодарство

В.

секретар

nланів

мотами міськкому Ном· nартії України. райвикон­ кому, райкому . профсnіл­ ки nрацівників сільського господарства та мІсьt<кому

колективу

комсомолу

профкому І. М. Стеnанен­ ко,

нання

лективи

нІзацІї С. Г. ~.люга, го­ лова nрофкому ~. І. Бер­

Кірова (директор О .. М. Чижик. секретар парткому В. І. Глушак, голова

nлан м'яса

тисяч

655

•Ру~•

(директор

збільшення продажу дер­

Бюро міськкому Ном­ партії УкраІни, виконком районної Ради ·народних депутатів, президІя рай-­ кому профсnілки праців-.

Березе1ІЬ був

туватимуть обладнання. nриміщення училища. Мо­

су, а їх 8, · виконувати­ муть завдання базового· господарства заводобу­ дівного комбінату. Вони nрацюватимуть ·~а робо­

чих

училища·.

нанні зеленої зони

пра·

викдадачі

району

За успіхи в соціалІст.ич­ ному · змаганні і перевико­

план

ченко.

жаві м'яса визнано ко­ лектив радrоепу імеНі

но. 256 тонн м'яса, :Іо41:5 тонн молока, 3 мільйони 441 тисячу штук ·яєць.·

1

гроші будуть nерерахова­ ні у фонд дваJJадцятої п'ятирічки. Інші учні будуть зай­ няті на впорядкуваІfІfі те­

штаб суботника.

квітня

господарств

комсорг Ф. М. Болдишев).

понад

присуджено

серед

радrоепу

Кірова (керівник Розуменко. груп­

шому кварталІ їх. продано

радrоепу

соціаліс­

змагання

Імені Є. В.

ІІОJІО'ІНО·

ферми

А. Г АВРИЛЕНRО•

У день •червоної• су­ боти на свої ділянки ви· йдуть всі учні й nедагоги СПТУ .М 4. Хто і· де са­ ме буде nрацювати, ви-

цюватимуть

тичного

товарноі

рону

За пІдвищення родю­ чості грунтів перше \ІІІеце

кожну корову

Переможцем

3аЗИІІ' JІІІСЬКОі

відnовІдним

штук.

nро­

127.6

з

минулого

тут зросло на 2 мільйони 512 тисяч штун, а в пер­

лщ:·о року.

свою

першого

державі

на

На

порівнянні періодом

кілограм більше. ніж у вІдповідний nеріод мину­

району

nлан·

кварталу

Всі за'вдавва ваЖJІвві

значив

Пона,д

.

.

Заглин­

одержано по 952 кілогра­ ми молока, що на 191

мопока зросло на 1196 тони. яєць на 6 міль· ЙОНіВ 36 ТИСЯЧ urryк.

активно готується до Все­ союзного

виконали

цента.

виконаJІИ на 108,5 про­ цента. мопока на 105,9, яєць на 107.8. процента. Порівняно з вІДnовІдним періодом nопередньо! зи­ мівлІ валове виробництво

ретарем цехової комсо­ мольськоУ орrанlзаціУ.

комітету

Я.

План nерщого кварталу

nланів

ІГоеnодарства

О.

продажу молока державі працівники тваринющькоУ га~узі цього госnодарства

Завдяки цьо­

за період зимівлі продажу .державі

секретар

комсомолу ська).

усnішне виконання народ­

та завдань.

вообробників дружною сі­ м'єю вийти 19 квітня на свято праці. Цими днями н~ nартбюро комбінату

колектив

підnорядкували

ногосподарських

Rопектив

денно.

роботу сnільній меті мобІлізаціУ трудІвників на

каренком. Відзначаються в роботі сталярі-скла­ дальники В. А. Маковкlн, М. І. Глушак. комсомоль­ ці Петро Гаровий. Вале­ рій Мазурик, який є сек­

внrотовде­

ІfО ІІа зв тисяч, а реалі· зовано більше на 15 Значний

.

·

НИ

rард•.

Біnьwе, ніж

комбінату нарощує темпи

1750

парторrавіза­

радrоепу

за­

ні. радянські, профсnілко­ ві. та КОМСОМОЛЬСЬКі орга­

ЗАДОРОЖНІR,

R.

ставили перед собою зав­ дання надоrти 8,1 тонни

3,8

терито­

авангардІвці внесуть карбованців.

·труди­

членів но­

молока. одержати

трудитиметься

рій виробничих nідрозді­ лів, збиратиме металолом. У фонд ХІІ n'ятирічки

радгосп-

виробництва

тиметься

праці

квартал

року одинад­

цятої та. Перший квартал дванадцято! n'ятирічок ввійшли в трудову істо­ рію району як дні само­ вІДДаної праці по гіДній зустрічі XXVII з'їзду НПРС та втілення в жит­ тя накреслень форуму ко­ муністів країни. Партій­

Частина учасників сая­ та

в

господарській діяльності. Передбачається, що· в день -«l;(ервоноІ суботи• на ного

200 тонн добрив, а во­ - доставйти 250 тонн

народногосnодарських ван­

Леніна.

різних ·ділянках

Останній вершального

·тажів.

дня

досягненнями

В lV КВАРТАЛІ 1985 РОКУ ТА В І КВАРТАЛІ 1986 РОКУ

надсилати

до

15

грудня

1986

року на адресу редакції газети «Нове життя• з по­

міткою сНа коннурс•.

Для переможців встановлено такІ nреміІ: Перша 50 крб. Друга ЗО крб. Третя

За фотографії: Перша Друга Третя

-

15

ЗО крб. крб. 15 крб.

20 -

крб.


*

Z стор.

16

квітня

1986

року

сНОВЕ

ЖИТТЯ»

ШВІХОМ ПРИСКОРЕНОfО РОЗВИТКУ ВСІХ fADY3EЙ \

12

квітвя цьоrо

року в за.u1 заеі­

нізації будівельного виробництва. більше уваги прцділятіf розвитку й модер-

.цаиь місьКІІІІКовкому вtдбуВСJІ ІLІІевум

І

міськкому · RомпартlІ Украінв, JІІПІЙ обговорив nвтаивя: <!Про . підсумки XXVII з.'ізду КПРС і завдавия: міеь­

нізації власної базИ:

·

.

першому кварталі цього року будівель-

коі партUtноІ оргавіз~і по викова~100 його рЦПевь•. · ·

Виступаючи з доnовіДДю на пленумі, перший секретар Мlськкрму Номnартії

України А. Д. Фролов nід:креслив, що в ПолітичнІй доповіді Центрального :Ко­

деревообрОбного

комбінату. ·По-

найрішучішим

чином nо:кінчи-

Колектив

ти з цим.

росту загального обсягу nідрядних робіт, а також власними силами nорlвняно з відnовідним nеріодом минулого

Надто відnовідальну роботу· належить виконатц, щоб до 2000 року забезпечити · кожну сім'ю окремою квартирою або бу­ динком. В нинішній п'ятирічці заnлано­ в<Іно збудувати за рцхунок :каnітальних

року більше

щитлової площі.

про

вкладень

108 процентів. Це свІ.д-

великі

резерви

nідвищен-

з планом колектив тресту сБроварисільбуд:., де лише одне уnравління.".--ПМН-7 (начальнюt· В. В: Лось) не виконало за-

тИсяч квадратвих метрів

310

Надаватиметься ,rюnо-

мога в nрискоренні

ня ефективності nраці в будівельних організаціях. В цілому добре сnравився

Генеральний секретар ЦН НПРС М. С. Горбачов, глибоно і всебічно nроаналізо, ваний нинішній. етап розвитку радянсЬІ<о­ го суспільства, чітко визначені основні напрями, завдання.. внутрfшньоУ і зов­ нішньо! долітини НПРС. З'їзд, як в~;tомо, затвердив нову ре­

маш•.

ра вже

ними організаціями виконані основні планові nоказники. Забезnечений темn

чить

мітету партії, з я:кою на з'Узді вистуnив

мало ще робимо для їх реалізації, все ще чогось вичt:куємо, . боючись зійти з наїждженоУ RОЛії.

·стос~ється шиноремонтного заводу, за­ водобудівного комбінату, заводу сТорr­

Приємно, що за nідсумнами роботи в

розвитну коаnера­

тивного т.а індивідуального житлового будівництва. в сільській місцевості роз· ширюватиметьс.я

газифікація, поліnmузебезnечен­ .ня сіл централізованим теnлом,_ сnоруд·

· ватнметься водопостачання,

.

гального обсягу підрядних робіт. В трес- · 1 жуватимуться :каналі.заційні мережі. За ті «Броварипромжитлобуд• · не ви:конаний nлан з вини ПМН~15. де начальни-. ком Л. С. Нривошлик. Не забезnечили винонання nЛану також :колективи

дакцію Програми НПРС, зміни· в Стату­

ті nартіі, Основні напрями розвитну країни на n'ятирічку 1 на перспентиву до 2000 ро:ку, визначив шляхи реаліза­ ціУ цих завдань.

СПМН-1. СП~Н-2 і районне будівельне уnравління.

Номунlсти, всі трудящІ міста і райо­ ну одностайно nідтримують рішення XXVII з'їзду ІЩРС та XXVII з'їздУ Номnартії УкраІни, донладають батато

з·

n'ятирічку буде збудовано загальноос­ вітніх шкіл на 5000 учнівських місць, nрофтехучилищ - на 1440 місць .. дитя­ чих дошкільних закладів - nонад 3 ти­

шляхово-

сячі місць. Завдання ,

ПЛ е Н. уМ у

благоустрою

міста 1 сіл,

МІС Ь К·.К ОМ у

За n'ятирічну нам належить винонати велику

ВИ"І;КУ

но виробів на суму 2,8 мільйона карбо­ ванців, а реалізовано на 2,9 мільйо­ на карбованців. Проте

о:кремі

nідnриємства

цтва. чіс,ть

ний•. імені Мічуріна, сНрасилівський•.

«Заворицький•. В цілому дещо з"'ен­ шився nадlж худоби в господарствІіх району.

·

Досягненню

п'ятирічну

н.а:креслених рубеН$іВ на

сприятиме

глибока

технічна

реконструкціп на б/ізі найновіших досяг­ нень науки і техні:ки. На Ці цілі.на nід­ приємствах міста і району за п'ятирічну

буде

в'итрачено

нарбованців

більше

капітальних

мільйонів

44

вкладень.

За

ра~нок механізації і автоматизац~У ви­ робничих процесів nланується вивільни­

ти' від ручної nраці 728 чоловік. Буде механізовано цехів і дільниць 31, меха­ нізовано 1 автоматизовано ліній 29, встановленd верстатів з програмним уп­ равлінням 1 робототехнічних облад­ нань 79.

Одна:к в:клад окремих nідприємств в цю сnраву далеко не однаковий. Якщо дослідний завод . обладнання «Фа:кел• nланує за ·n'яти.річ:ку вnровадити 36 верстатів з nрограмним управлінням, то всі разом nромислові · nідnриємства -

лише 43. Низьким залишається коефі­ цієнт ·змінності роботи обладнання, зо­

крема на заводах порошковоt . металур­ гіІ, ремонтно-механічному, завоДі сТррг­ маш• та інших.

В

матеріаЛах

звернуто

на

цП.

:кінець

На

з'їзду

nідвищення

велнну

п'ятирічки

nитому вагу nроду:кціr

увагу

яності .nродук-·

планується

вищоІ :кат,егорії

якості в загальному обсязІ атестувати до 80 nроцентів. Низьким цей поназник залишається на завадобудівному комбі­ наті,

шиноремонтиому

заводі,

дослідно­

чіше вирішувати викоІ;lкоми

Рад иарод­

ром

докладніше

розглянуті

на

сесіях

Рад народних деnутатів. На XXVII з'їзді НПРС nідкреслюва­ лось, що охорона і Зміцнення з·доров'я ._людей сnрава nершочергової ваги. Виходячи з цього, nланується будівницт,

В тваринництві слід різно nідвищити nродуктивІНсть ху:доби · у в~дстаючих

во дитячої поліклініки. буде проведений ремонт і ренонстру:кці.я дільничних ліна­

госnодарствах.

рень району.

піДтягнути

ни ми nовинні виробляти

Іх

до

серед-

92

кілограмів

на

Виконкомам

Рад потрібно

домогтися того, щоб на кінець n'ятиріч­

тисячі тонн

молока за рік, що становитиме до

ки всі населені ·nун:кти мали сучасні лі­

кувальні заклади з

3600

корову.

необхідним

Великі завдання

вище з виробництвом і nродажем дер-

сфері

жаві м'яса, якого мfІ повинні виробляти

виховноУ

облад-

·

нанням.

В районі силалося напружене стана-

nоставив з'їзд і в

роботи. Будь-які

наші

плани nовиснуть в повітрі, nідкреслював

на Кінець 1 n':Ятирічки до 29 тисяч тонн.

·.

nобутового об·

них· депутатів, нерівники nідприємств. організацій. Ці nитання будуть- незаба­

ньорайонного рівня. На кінець n'Ятиріч-

з відnочідним пе­

ріодом минулого року. ВіД кожної но­ рови одержано по 708. кілограмів моло­ :ка. що на 41 нілограм більше, ніж торік на цей час. Проте за цими добрими загальними nоказниками є 1 nри:крі недоліКи. З nла­ ном nродажу м'яса не справилися Рад: гооои «Авангард•. сЗаnлавний:І', рад· госn-:комбіІ'Іат сНалитянський•. молона - радгосnи «Гоголівський•. .«ЗаnЛав­

виробни-

В nершу чергу, підвищити родю· грунтів. збільшити виробництво

М. С. Горбачов, я:кщо залишаться бай-

Викликано це тим, що радгосnи <<Авангард:~>, Імені Нlрова до цього часу не вийшли на проемтні nо:казнини, а в рад-

дужими люди. якщо ми не зуміємо пробудити трудову і громадську активність мас, їх енерrію, ініціатИву.

чається реконструіщіЯ' коJІ4Лле:ксу. голові ради РАПО ·А. в. Березовсь:кому слід глибоно розібратися. ;3а рахунон

нізаціях ще не відбулося відчутної ле­ ребудови в іде_ологічній роботі. Це сто­ сується деревообробного комбінату, рад­

госnі-комбінаті

сНалитянсьний•

нам!-

C.n.lд

чого буде винонаний nлан продажу м'яса. з цією метою треба більше заготовляти висоноя:кісного сіна, для збереження якого уже в цьому році слід по-

·28 і б . удувати с носхQвищ. буДе збудовано 56. в й

визнати, що· в nартійних орга-

госnів імені 60-рlччя СРСР, сНрасилів­ ський:~>, заводу сТоргмаш•. Потрібно всюд11 активізув~ти роботу агітаторів, nолітінформаторів,, лекторів, більш ви-

..

могливо

всього ІХ

ставитися

до

мар:ксистсько-

ленінської освіти. Вся вона nовинна бу­ ти сnрямована на

nідвищення

яності

нинішні п'ятирічці належить роботи, е:кономію 1 бережливість, до, збільшити виробнИІJтво овочів до 68 тисягнения накреслених рубежів у кожносяч тонн. Цьому сприятиме будівництво б і 20 і реконструкЦія 19 гектарів теnлиць. . му колективі, на кожному ро очому м сці. Цьому ж nовинно бути nідnорядкоПартійна організаці~. адмінtстР,ація треване соціалістичне змагання у всіх без

сту . «Теnлицятехмонтаж•

зобов'язані

винятку колективах.

наJJати в цьому госnодарствам належну

допомогу. Нам проваджувати

в

nотрібно енергійно за-

астраханську,

nроnаганді; роз'ясненні

матеріалів

з'їзду, виконанні йоrо рішень багато на-

молдавську

лежить

зробити

засобам

масової інфор­

індустріальні технології вирощування овочів, розвивати матеріально-технічну базу їх виробництва:. а також збережен-

мації. Редакціям міськрайонної газети «Нове життя-. і місцевого радіомовлен­ ня слід оnеративніше перебудовувати

з'їзду НПРС, а

глибоких.

ня і -nерероб:ки. nродуюЩ. · У відповідності з вимогами ХХVЛ НПРС

і

також

Постанови

свою роботу у відnовідності із сьогод· нішніми вимогами. більше друкувати

ЦН

Ради Мініс:rрів СРСР «Про

Потрібно ще

дальше вдосконалення економічного ме-

ханізму госnодарювання

nроблемних

в агропроиис-

nи-

яцтвом. самогоноварінням· та. іншими негативними · я;вищами.

тися того, щоб кожне госnодарство пра-

У відnовідності з

сnеціалістам слід nовернутися лицем до nи-тань економіки. Треба всюди 'домог-

сприяти розгортаи­

ню масової. фізичноУ нультури і спор­ ту, розвитку культурно-масово'! роботи.

цювало на принциnах самоокуnності і забезпечувало розширене відтворення за. рахунон власних J<ОШтів .. Хіба можна

рішеннями

з'Узду

хотілось ще б раз зробИти наголос на таких головних наnрямах підвищенна якості партійноУ ·роботи, ян добір і роз­

миритися з тим, що торі:к в цілому по й .ра ону одержано 3 2, 4 мільйона карбо-

становна кадрів,

. форм

роботи,

поліnшення

зміцнення

стилю і

дисциплlин

і

nорядну, створення умов для відnочин- , ку трудящих.

24,8

м~лЬйона карбов~ців), а рентабельність склала 21 nроцент. сім госnодарств, а саме радгосnи «Гоголівський•. «Заво-

Важливі завдання в реалізації рішень з'їзду покладаються на nрофспілкові, комсомольські та ін~І громадські орга-

рицький•. «Заnлавний•, імені Мічуріна, «Вели:кодимерсь:кий•, «Літківський• і «Пухівський):: мають 7 мільйонів 739 тисяч карбованців збитків. ХОч окремі з з них раніше були рентабельними.

боротися з

nравопорушеннями,

лово му :компленсі країни• :керівникам і

ванців nрибутку (без надбавок -

матеріалів.

рішучіше

різноманітн~ми

, '

нізацlІ, органи народйого контролю. Сло· вом, настала пора активних дій. НожнаПартійна організація, кожвий трудовий колектив зобов'язані розгориутн ціле­ сnрямовану роботу no виконанню рішень

експериментальному. Невелина nитома вага планується на виробничому де­ ревообробному об'єднанні. ремонтно-ме­

В матеріалах з'їзду .велика увага придtляється задоволенню потреб трудящих

XXVII

ханічному заводі.

му пленумі· міськкому nартіІ була .затверджена Номплексиа програма виробИІЩТВа товарів народиого споживанця і сфери nослуг на 1986-2000 роки. ·Але ще не всі підприємства вносять свій вклад в nоnовнення товарних ресурсів. НизькоЮ залишається і їх якість. Це

жень. Першим в обговоренні доnовіді виступив делегат XXVII з'їздУ НПРС стар­ ший nечовий заводу nорош:кової мета­ лурrlї В. В. Кузнецов. На мою дУмку. сказав він, ми багато і nрави.льно гово­ рИмо про важливість рішень з'їзду, але

n

Технічну реконструкцію не здійснити без докорінного поліпшення сnрави у на' пітальному будівництві. Jlf надалі сліД вnроваджувати індустріальні методи бу­ дівництва, nодіпшувати ,його якість. і ефективність. nіДвищувати . рівень opra-

в товарах широкого вжитку.

fta минуло·

з'їзду НПРС та XXVII . з'їзду Номnартії У:країни, ие чекаючи дода,.ко­

вих вказівок,

ний госnрозрахунок з участю інженерно­ технічних nрацівників. В цьому наnрям­ ку слід чіткіше працювати й партному та адміністрацlУ sаводу. С-е:кретар nартбюро заводу nластмас В. Jl; Rymиip зуnинивел на nитаннях перебудови партійної роботи, індивіду­ ального підходу в ~ій до :кожного кому­

ніста, кожного робітни:ка. Ми немало nриймаємо ділових рішею., але не зав­ жди маємо можливість їх виконати. При~ чиною цього є здебіЛЬшого робота над різномаиlтними nаnерами, звітами. Часу

· -:-- РадгосП «Гоголівський~ в минуЛій

слуговуваная населення nоклинані рішу­

кукурудзи на зерно.

деревообробне об'єднання. Невиnравдано знизили обсяги виробництва продукціІ деревообРQбний комбінат, фабри:ка художніх .виробів, хлібозавод, молокоза­ вод, комбікормовий завод. Аналіз роботи за· nерший :квартал свідчить, що й nрацівники радгоспів та ·nтахофабрик· в цілому сnравилися з ви­ конанням nродажу державі м'яса,' моло­ :ка, яєць. Зросли і обсяги виробництва

nорівняно

сільськогосnодарського

nоліnшення торгового

роз-

тара. З цією метою розширювати nосіви

до­

слідно-е:ксnериментальний завод, «Торг­ маш• .. комбікормовий завод, виробниче

nродунціУ

прискореному

1990 року валове виробництво зерна за рік ,:греба довести до 54 тисяч тонн, а урожайнісtь --'- до 33 центнерів з ген-

цтва не виконав колектив номбі:кормово­

-

по

зерна, овочів, картоплі, кормів. Так. до

nродов­

жують nрацювати неритмічно. Так, n_лан беР,езня з обсягу nромислового виробни­ го заводу, з реалізації продУ:кції

nрограму

працював у

ми не вистачає. -тому вважаю ·за необ­ хідне nеребудовувати внутріnартійну оо­ боту і нам, і оргвідділу міськкому nар­ тії. спряМ\)Вувати ri иа кон:кретні cnpa· ви по реалізації рішень з'їзду.

І

кварталу з обсягу промислового вироб­ ництва, реалізації продукції, продуктив­ ності праЦІ колективами nіДприємств. Тільки nонад план за цей час виnуще­

·заводу добре

минулій п'ятирічці. Та чи вичерпали ми всі своІ резерви? Думаю, що ні. Є вони у наших . госnрозрахун:кових бригадах, яні складають .лише 20 nроцентів від загальноУ кількості. Більше можна еко· номити 'й матеріалів nри належному ї~ обліку, сміливіше сліД іти на nоглибле­

ж для роботи в цехових nарторганіза· цimr, nартгруnах. з окремими :комуніста­

~о"...партіі Украіни

зусиль для nеретворення їх рішень в життя. СвІДченням цього є усnішне ви­ :конанн.я основних nо:казнинів першого

..

'

роз'яснень і

розпоряд-

п'ятирічці заборгував державі багато різноманітної nроду:кцlї, був Збитковим, -- заявив у своєму ~иступі секретар nартному господарства М. М. Кваша.­ Звісно, з цим не можна було миритися. Місь:кком Номпартії України зміцнив -господарство надрами. Зараз ми nеребу­ довуємо роботу з людьми, nрагнемо,

·кожвий

сумлінно

безnосередні

обов' язки.

щоб

виконував

Особливу

свої

увагу

прид'іляємо роботі керівників середю.ої і вищоІ ланки. зміцнюємо роботу цехових парторганізацій · Разом з цим у нас багато невиріше-. них питань. В Госnодарстві тривалий час не здійснювалось будівництво. Нам по· трібні і житлові будин:ки, і виробничі nриміщення для розвитку тваринництва.

Особливо великий обсяг робіт належить виконати по механізації nроцесів у тваринництві.

трудомістних

Делегат XXVII з'Узду Номnартії Украї­ ни Н. Ф. ДжуВІdвеька, пташниця Бог­ данівськоІ nтахофабрики, .розnовіла про внесок колентиву у винонання Продо­ вольчої nрограми. План першого квар­ талу ми·

виконали

достроково, сказала

вона, 1 до 116-У річнИЦі з дня народжен­ ня В. І. ЛенінІl будуть виконані соціалі·

етичні зобов'язання чотирьох мІсяців оо­ ну. До цієї дати· ми виробвмо 26,5 :Міль~она штук· яєць і 205 тонн м'яса. Бригадир тракторної бригади радгос­ nу сБобриць:кий• Г. Т. Чуприна зуnи· нився на nитаннях вnровадження бригад­ ного nідряду на виробництві. Ця nро­ гресивна форма організації й оnлати

nраці зацінавила наших механізаторів, але результати 'були б ще :кращими, ко· .ли б оnлата праці бригадирів і агроно­ мів теж залежала від кінцевих резуль­

татів р()(5оти пtдр6здtлів.

- Наш вклад в nрискорення - що· денJ:Іо давати nонад nлан 5 процентІВ стрічок, сказала ткаля Гоголівської

стрічкотнацької фабрики О. І. Толпекі­

ва. За рік це складатиме сто тисяч метрів. Ось чому ми твердо вирішили закріnити трудовий ритм, викликаний

підготовкою до

. XXVII .

з'їзду

НПРС.

Фабрика достроково виконала план пер­

шоГО кварталу. До дня ,народження В. І. Леніна колектив зобов'язався виновати план чотИрьох місяців. Працюємо й над nоліnшенням якості продукціІ. Питавням ,nідвищення урожайності всіх сіЛЬсьногосподарсь:ких культур, до­ ·тримання технології вирощування ово­

чів; картоnлі, зростання продУктивності громадського тваринництва nридtлиs свій виступ голова ради Р АПО А. В. Березовський. Про удосконалення форм роботи в світлі вимог реформи загально0св1тньої і nрофесійної школи говорив у своєму виступі завідуючий міським відділом на­ родної освіти В. М. Троценко. В

обговоренні

доповіді

також

висту­

пили директор фабрики верхнього дитя­

чого трикотажу

В. 4Р~ Хамевушко, на­

чальник міського відділу сnрав М. Т. Омельченко.

внутрішніх

На пленумІ з промовою вистуnив за· стулнИк завідуючого віддіЛом nромис­ ловості обкому Номnартії УкраІни В. Г. Лук'авевко. З обrовореиоrо nитання пленум nрий­ няв відповідну постанову.

· З ІнформІіцією літичних заходах виконанню рішень

по оргВ!Іізацlйно-по­ м1ськко~ партіУ по ·XXVII з Узду НПРС

вистуnив другий секретар міськкому партії А. Г. Мутило. Пленум схвалив

ці заходи і зобов'язав nартійні орrаніза· ціІ неухильно втілювати Ух у життя.


«Н08Е

16 квітня 1986 року

ЖИТТЯ»

*

3 стор.

ТварнввиКи! ·Докладемо максимум З.усиль ва ви.кОнавня рішень XXVII а'ізд:у КПРС! ================-=Підсумки роботи працівників ферм За перший· квартал ц. р.

Завдання

Як nоnрац10ваnи nершому кварталі

у

_По-ударному потру,цВJІИсв в

першому

на

кварта.лl

·polfY.

.· НайбІnшвА птос у Радrоспа.Х ЬІСЩІ «Пухtвськвй•, •Зоря., сЛlтІdвськвй•.

друrии

Гмуючи гідну, зустріч

стартового року двавадцатоІ n'Jn:врІчки црацtввики тварввввцькоІ ruyзl rоспо.царств району.· В. серед­ nому вlд корови :щ цей ,час одержаво ва 41 Шо­ . rрам мопока 6tm.шe, вЬв у вІ.цDовІдвому перІодІ мцу.ІJоrо

-

.

.

НІ; ІІІ· .РІІНІІТlСІІ

квартаn

ОПЕРАТОРИ МАЩИИНОГО АОІННЯ

116-й річвв~ з. двя ва­

роджеВІUІ В. І. Левlва, твариввики

району взяли

підвищеві соціаЩстичві зобов'ЯзаШUL Окремі з них

ПрІзвище,

.цап аово до цієі зqамениоі дати ~:~икоиат)J чотири­

мі~

Щорса,

DJiaiJH. Всьоrо .ж господарствам району в.

,цруrому

ДержавІ мопока -

IIIDIJ.IIoro квартuу продано: · 18815 това при птщt 17200 то~; м'щ · - 69Зв топ nри ПJJаВ1 6200 товв; аєць - · 78 мі.JІьйевtв 153 твсачі штук при. ппаиі 7 4 Ііd.!Іьйовв ·7.30 TBCJI'I штук~

квартаJІі

вербхідво

мо.ІJока

реалізувати

25100 тони; ІJ'яса 6600 тони; а.єць 1'5 міJІьйоиів 5О

-

Карасюк Н. О. («ПлоскІв"ький•) Топчанюк О. М. ( «ПлосківсьІ<Ий•) Коб'юк ~ .. В. ( «плщнівськи}Р)

державі:

-

Голоnапа В. І. («ПлоснівськнЙ»-) Топчаиюк В. А. ( «Плосиlвськнй•) Левкlвська В. М. ( «ПлоснІвсьІ}ИЙ»)

тисяч. штук.

Зелена О.

~ , '

МИНУЛQГО оnератори

Уння

кварталу

машинного

нашоrо

одержали

в

У ПОІНУКУ РЕЗЕРВІВ

до­

відділка середньому

на корову по 657 кілогра­ мів молока. І хоча плано­ вий надій перекрито на

В кожному приміщенні обладнали побуто~і кімна­ ти, подбали про душові, .Удальню, забезпечили тва­ риннИків всім необхідним

17

кІлограмів, проте .це далеко не ті показники,

якими

можна

Це так

би

для роботи

гордитись.

мовити

з

відпочинку.

од­

ног боку, з другого ж

-

ця прибавка і значний плюс порівняно З відпо. відним періодом минулого року свідчать, що ми взя­ ли правильний курс, роз­ почавши докорінну пере­ будову роботи у тварин­ ництві. Оскtльки успіх справи вирІшують люди. то саме про Ух умови праці, побу­ ту l відпочинку nотурбу: вались

ми

могтися

У

високих

ків nросто

Klf4Haтl

здаємо

іменІ

звідти/

частими гостями на фермі

лей.

стали

голову від карбовацlв.

корми,

якщо

то

політІн­

того,

·

тварини

СРСР.

одержуємо

Платимо

ян

за

А

ває,

нете­

роз­

телюються, заnланованої продуктивності домогтися неможливо. Не можутвердити, що в Требухові сnеціалісти 1 тваринники недобрфсовісно віщюсять­ ся до своїх обов'язків.

-

ж

але, приміром, те, що тва-

авІмку,

успіпuІо

тварин­

року

nлануємо довес­

ти до 600 голів. По суті, перейдемо майже: nовністю на за минутий цикл,, 1, вва­ що тане вирішення

.жаю,

.

прuтау.

Джус л. А~ ( <<Р.усанlІ,ІСЬКИЙ»-)

мадського

дастЬ,·

стада.

~еху

тва~нн­

ництва · вімілкц І~tеиі Кірова радгоспу «Вмн­ кодимерський•.

..

Дубив,а Н. П. (іменІ Щорса)' Неиажевко В. Г. (імені Щорса)

Чолоч Н. Н. (Імені Щорса) Сеа,евог О. А.. («Великоднмерський») Матківська Є,. М. («Велииодимерс~к.•)

r.

Прима Г. І. («ВеликодимерсЬІ\ИЙ») Міщенко О. П. (Імені 60-рlчЧя СРСР) Карпенко Н. Г. («Русанівський:.) Барбон Н. Ф. (ІменІ ·Юрова) Карсим О. К. (імені Кірова) Ві рич М. П. (« РусанІвсьиий:.)

323

1940 1723 1726 1680 1630 1575 1540 1535 1519 1503 1486 1477 1471 1459 1455 1449 1444 1426 1408 1390 1375 1363 1280 1280 1256

429 402

388 401

339

349 373 348 346

336

339 349 325 327 289 300 342 359 371 388 288 119 119 289 289 306 306 317

і25,6

1244 1244 1236 1213 1213

346

348

н&з

Хомич Н. В. (ПП З «РудНЯ»-) 1151 Купрій О. М. (ПП З «Рудня•) 1151 Рубанка Г. О. («ВеликодимерсЬкий•) 1148 Шеремет Н. В. (Імені 60-річчfІ СРСР) 1145 Баранова Л. П. (імені 60-рlччя СРСР)'.1145 МоrИJІьиа Т. Б. (Імені Щорса) 1135

НестереикоГ. С. · (імені 60-рlччя СРСР)

иа~апьвик

408 300

300

422

252 252

1133 1111 1109 1101 1101 1006 1086. t~

1073 1069 1047

334 302 300 257 4 499 246 246 394 :247

246 . 530 333

Соповей Г. О. («Русанівсьиий•)

1046 1046 1037 1030

Особа О. М. (імені Юрова)

884

33

(іменІ 60-річчя СРСР) Ммьничеико В. М.

790.

69

790 790 789 780 780 780 777 744

69'

69

740

68

711 627

40

333

293

:332

.'

·n л А н У

в и к о-н А н н я

Божок О. (). (ППЗ" «Рудня•)

Бібка Л. А. (Імені Щорса) Намистюк- В., І. (ППЗ «Рудня•) Миколаєнко Л. М. (ППЗ «Рудню;)

можливlеть різко ·nІдви­ щити продунтивцість гро-

питань,

В. Б.\ГНІ()К,

Фото М. Семнвоrа.

( «Плосківсьиий»-)

Щиголь О. М. (імені Юрова) ЛИТ1іІВИеико о. (імені Юрова).

.

Jdкуму JJP81P)118TDJe у господарствІ аооtе:пdвоІІL

К.

КопаиИ'Іук Т. М. ( «Плосківський•) Строцач Г. ·А ( <<Плосиівсьиий») Дзюба К. П. (<<Плосківський») Топіха Г. Я. ( «Плосківський»} Хореико С. Ф. ( «Плоскlвський») Перката К. П. ( «Плосківський•) Коротенко К. А. ( « Плосківський•) Яце)Jко В. Є, ( «Плоскlвський») Голик Н. А. (Імені Щорса) Топіха Л. П. ( «Плоскlвський») Кизима Р .. А. ( «П.лосиівсьиий»-) БрОJіІКО П. П. (ІменІ Щорса) Ткаченко В. С. (Імені Щорса) Медяна С. С. (імені Щорса) Безимениа Г- Г. (імені Щорса) Гузеико Т. І. (Jменl ЮроJііа) Марченко Н. І. (i!'deнl Юрова) Ященко М. ~. (імені 60-рІччя СРСР) Бцран Є. Я. (Імені 60-річчя СРСР) Мівочка В. В. (ППЗ «Рудня:.)

nроблеми зніме з порядну денного багато Інших на-

болілих

прохо­

38ІdвчеІІІІR Helll· шаІвськоrо ра,цrоспу-тех­

-

·до 1 О иілограмів. Хіба це продуктивність?

вого

в

.Шеu

рад­

рощуватимемо нетелей у себе. Це поголів'·я до но­

дИТь зараз виробввчу ве­

р&ДДВП.ІJомву

з

раємо теличок від високо­ nродуитивних корів і. ви­

ра.цrосп1 сВuвкодвмер­ сWСІІh. Г8JІВІІ8 КорвІІвва Котuр, mry ба'ІВТе ка

n

розтелах.

ницької галузі, так би мовити, на місці. Відби­

пра­

1

на

одержаних

продуитивності

ввт.ввй пІ.цбІр 1 розета~ вовка кадрів запорJК8 успІХУ .у буАЬ-акій с:пра­

nодбаJІВ про це

нете­

Тому ми вирішили шу­ кати резерви підвищення

кою мІрою зaJJeЖJI'Пt вlд КJWІІф1кац11 працівВІоdв

ві.

ми

гам. Після отелів від тва­ рин з цієї групи ми одер­ жуємо по 15-17 нілогра­ мів молока. Від решти ж

стІ моао'ІВоrо стада ветr­

Адасе

карточках,

госпу імені 60-рІччя СРСР нетелей, ми віді­ брали групу у 25 голів, .я1щ відповідає всім вим о-

а

3ростІВJUІ продуктВІВо­

тварввввцтва.

100

Із

кож1;1у

нас

.

одержуємо

позначається

до 1200 Проте nісля в

в

спецгоспlвськи­

лей низьких вагових нате­ горій, що потім негативно

1000

вони

розтелюються

ми спеціалістами, свід­ чить не на їх користь. Бу­

до­

радгосп

ІіІО-річЧя

тваринників для їх послуг свіжа преса, журнали, агітатори,

записано

показни­

в

нас

складених

неможливо!

телят

в

на два тижні. nІЗніше, ніж

сам.е ця ділянка робОти в нас поки що не на висоті. Сnрава в тому, що ми

і змістовного

форматори, цожвавилась l<УЛЬ'l:масова робота. Не менш важли-вим фактором у 'боротьбі за високі надоІ є робота ·по відновленню. стада. Адже як би добре не працюва­ ли трудІвники. яними б високопоживними не були

в nершу чергу..

низьнопродуІ\тивні,

рини

госnод&РС'І'ао

ВИРОБНИЦТВА І ПРОДАЖУ ДЕРЖАВІ ПРОДУКТІВ Т:РАР.ИННИЦТВА ГОСПОДАРСТВАМН РАНОНУ ЗА ПЕРШИП КВАРТАЛ 1986 РОКУ (38 Д8ВВМВ мІСЬКОІ'О І.ІІформаційво-об'ІВС.ІJЮВUЬИОГО ЦеНтру державноУ СТВТИСТИКИ) І

; І; ,,~ а е !f. 11 11 :,if t" і~ ~f g .... і~

fOCIIIDQIIIPC'I'B&

:!!iQ)

І.., :Z:;: сПлосківський» сПухівський:. ППЗ сРудИІІ» сАванrард»

імені 60-річчи СРСР

імені Щорса імені КіровІ с Бобрнцький» сРусаиівськиА:. «Зори» . «ЖердівськнА:t сВеликодимерськиА» сЛітківськиА:. «Краснлівськнй» «Г оrолівськнА» імені ~окучаєва і_меиі Мічуріна «Заворнцькнй:. сЗаnлавиІІА» Радгосn-комбінат

'1347 1104 1026 1006 978 952 848

828 804

708 703 665 657 614 533 511 .;501

412

І3$4

-99

516 +143 409 +68 401 -81 346 +5 364 +19.) 346 -82 292 .+22 327 -25 294 +136 242 +32 250 .+62. 255 +109 247 -8 233 +44 218 193 +37 -4 2()2 :+48 191 142 +29

о

~-

6 ~:..

і~~ !~1

Jt!i ~!!є. . 18'; ~ ~~ .et it ~--~

102,8 1,4 98,7 89,7 35,2

99,2 .49,7 ~Ю,І

97.1 94.,3 100,9 87,1 .94,3 88,2 9(),0 94,6 88,0 91,8

92,8

ео

619 68 358 12 71 444 85 319 388 297 331 276. 299 271' 191 182

164t 199 127

-78 +9 +23 -11 +81 -4 +8 +5 +48 +28 t-29 +40 +І

+16 +18 -7 +21 +16

ІіІ

~

·:~~-

і~і

-28&-.а

>.

'». ~>.

!1~ a;u і-! IDP.

~ ~е ·ео

~

g~!і

itl>.

:t

47 16 74 5 10 34

ІС

ІІЗ

,23 18 11 24 2215 29 16 45 1'6

,Q~

Q

tІ~:ІІ

~~

!а.:;.,~

.,:.:~

gl_

»

-о.

CQ

-11 -2 -4 -1 -2 +2

62 37

о ее є()

t:(

~ ~~ ·і +Ііі!~

+І -З

+2 . -2 і+2

+4 +19

46

+15

10

8.

Q)

-5

+tl

Продано в nроцен·

о o:t~ тах до nлану ~З ІІеРUІОГО кварталу

-10

• а: о

•і

;

••

117,2 133,9 133,0 107,2 130,5 127,6 118,2 114,9 111,9 114,1 121,6. 113,2 110,7 94,4 86,7 108,8 80,9 95,7. 79,9

126,5 118,3 158,4 55,0 ,19,2 '113,2 173,3 107,3 121,8 148,3 167,3 141,8 106,8 142,7 109,8 250,4 208,0

(Імені 60-річчя СРСР)

,Q

:f

!о>· а;

104,3

-

~СемІІnолкІвська n-ка Київська п-ка По palo•J

- 1413 476 197

708

+41

26&

J•І.~

239

+11

78.

-271 ;t-114 -28, t-3

59 +І 67 54 -12 63 +І 61

108,2

Дроботук в. м

__

(імені Кірова)

ДроботувІ С. В. (імені Кірова) Половко М. Г. (ВеликоДимерсьний•) Євтушенко К. П.' ( «Великедимерсьн.•)

69 43 62

62

62 69

13

Пріевище, roc:qoдa'PC'i-80

361 Видай О. Д. (Квівська)

і64,3

76,5 75 Повомарепо Н. В. (ППЗ еРудня•) 75 Св• Г. М. (Киівська) 73.1 Компцець Н, А. (ППЗ «Рудня•) 72.7 ,JІ.ІJасевко Т. І. (Кн'івСJ>ка) 71,8 МОтузка М. Ю. (Боrданівська) 69,1 :J;oC$J.Co О. К. (Богдаиіsська) &7.7

· Шумепо Г. О. (КИУвСJ.ка)

95,7 94,7 138,5 188,0 122,6 119,8 107,0

Луценко Л. С. (іменІ 60-річчя СРСР) Cemtк О. І. (Імені Кірова) Пру.цка Л. О. (імені 60-річчя СРСР) Жеребець Р. В. (імені 60-рІччя СРСР)

Салівон Н. М. (Імені 60-ріЧЧ.fІ· СРСР) Сидоренко С. І. (імені Кірова)

сКалнтииськнА~о імені 50-річчи СРСР БоrданІвська n-ка wf)роварськюі ППР

Трофимова О. Є.

108,5 102,1 101,3. 104,6

1653 1036 245.6 2~

228

1164 2245

1844


* 16

4 стор.

квітня

1986 рок~

сНОВЕ

ЖИТТЯ»

ЧИТАЧ ПОВІДОМЛЯЄ

'ЧИТАЧ­ г-АЗЕТАЧИТАЧ

ВІДКРИТО новИй nродовольчий мага­ зин у центрі села Завори­ чі. Floro · площа вдвічі більша старого. який за­ крито на реконструкцію, і становить 150 квадрат­ них метрів. У магазині працюють всі відділи. створено заn

самообслуговування.

Це tрапнлося 31 берез-

Іванович

Босий

· праці

РУ

облич':Ія новича.

викону- ·

в . 1. воснй

504,

мог дорожних знаків сДай

дорогу•.

сПроїзд без зу-

один

наказом

вдасться...

ласного

В. І. Босий прийняв єди-

не вірне рішення -

начальника

транспорту в.

кож нагороджений цінвим подарунком.

результаті автобус лише доторкkувся машини . лі-

п. ДІДКОВСЬКИИ, ВВКОJІЛО'ІІІЙ обов'язки

вою

аастуmівКа

вачальивка

АТП-31014

е

передньою

частиною,

nричому пасажири . не постраждали.

відділенням Юрію Петро­ вичу Корсакову. Він прекрасний

Проте розби-

--

вертає людям

життя,

И. ГЕРАСИМЕНКО. Житомирська область,

Коростишівський

район.

=====================================

ЧИТАЧ ОБУРЮЄТЬСЯ:·

Що ж бу де· завтра? :Коли

згадую

своє

· ди­

тинство. то перед очима постає зелений бережок з

м'якою травою, на якому ми гра[Інся цілими днями.

За

чверть

століття

наше

село дуже змінилося. У Пухівці з'явнщrся нові за­ клади соціадьно-культур­ ного

призначення,

споруд­

жено чимало сучасних добротних осель.

Але дови

н~

тільки .новобу­

впадають

зараз

у

близу кожного будинку є сміттєзбірники, з яких ре­ гулярно вивозять сміття, а в селі J<ожен сам собі

вічі. Вербові гаї з краси­ вими берегамн перетвори-·

господар:

куди

лнся у звалища для сміт­ тя. І чого там тільнн не­ має: і горн шпану, і бан­ ки з-під фарби й нонсервів, і шматки заліза та

битого •скла. Літньої пори

ці смітники не тан поміт­

но,

адже вони ховаіоться

в траві, а навесні,. нолн трави ще немає, на такий глум над природою боля­

че дивитиСя. В містах по-

·

·

"

одержала

відповідь

директора новак

везе

неnотріб

заманеться.

Страш­

но навіть уявити, що бу­ де із зеленими насаджен­ .нями через якийсь деся­

ток років. Нам хочеться бачИти своє ceJJo красИ­

вим і чистим. а зелені на­ садження nовннm стати місцями відnочинку і для дороспих. і для дітей.

в. холошвm. с. ПухІвка.

в. д.

Бубнови •Перший де& дІІ закову• . Іронічне спів­

чуття п'яниці вІдчуваєть­ ся у назвах •Думи моІ,

думи моІ.... та сОй, що буде зі ·мною, .ик тебе ве стане•,

надіспаннх

/

снту­

ацlУ передає у своїй назвІ

БІЛЬШІСТЬ останнього

туру

учасників конкурсу

дотепників була одностай­

ною у с~юїй войовничості по вlднощенню до виnи­ uох. Про це свідчать навІть однакові nідписи, на­ діслані читачами До газе­

В. Комнацька сВосьме чу­ до світу•. Цікавий і. ін­ ший підІ,Іис пе_опонує В. Нупліченко сджвв сер­ йозно розсердввса, ІШІз. у 1DU11DКJ 1 закрився•.

Сnопепяючо10 є пам­ фпетна назва В. Івашків­ ського сНаступна ставцІя crneвaxa•.

--

·

Але найвлучнішнм, най­ дотеnнішим виявився .під­

ти. Так, назву сЗаmтопо­

nис сВвдвт око, да ауб веймет•. Він передає об­

нецова,

сtавннн. у янІ виnивоха. Ного

риu• пр'ндумали Н. Куз­ Н.

Шульженко,

В. Кулліченко.

.

Актуальність теми

го

ма-

нувала сім'я Бубнових.

сНОВАЯ ЖИЗНЬ•-орrан Вровареного rар()дско­ комиrета

Ко~еакой

потраnив запроnо­

Редакція газети

паор'І'И'И УкраниЬІ

городсноrо и райокного Сове?ОВ нароДRЬІХ Депу: татов КнеВС'КОй области. (На 1'_R_Р-а•инском язЬІке). . РедаКІІ'ОР ' Е. ФЕДЯИ. Газета ВЬІходиrr с і 7 an):)eiiR 1937 года.

· Дни вьrходао: втортtк, · среда, ПJІТИІЩа, суббота.

участь

у

цьому

турі конкурсу. і бажає ус­ піхів у наступних.

Сьогодні ми

nроnонує·

мо придумати підписи до фотографІї. яку надіспав до газети М. Іваненко.

сНове

1.

КИриченко. І старшим

МТС

.

nрацював

ветлl к а р е м

про- І Хмельницько!

МТС Він­

області,

згодом

}(иУвсь­

а не дирекція кінотеатру. І кої області. у 195t3 Іfоці направлений 1 очолив ветеринарну спуж­

правил 1 :Кювсьної області~ днреk­

нрокату дитячих нінофіль-

тором ГавриnівськоУ пта­

атру Імені т. г. Шевчен-

шинського району.

мів кіномеханікам кіноте-

хофабрики

вижrовськии.

Києво-Свято­

ка Шпичці та Андрусенку оголошено догани . ін• щенера кінотеатру Мат-

ю. г. Наго,Рний член КПРС з 1956 року. у 1973 році Ю. Г. На-

вtюка

горний

nопереджено.

очоЛив

.N.! 6

І ннкоr.t

--

бінату

nерщос­

І

r

піднімапи-~1 наш І

Соловей 1

fi!

Сергієм. Нули-

У всіх

трьох раув-

1

дах перевага була на боці І

мкх

.

боІ,

1

Блискуче

провів фіналь- І Іщенко з І'

: 1 Прекрасну підготов- І

боксером із Донецька талієм Буряковим.

--

Bl- .

ку продемонстрували бон-

сери Київщини на першості

республіки,

головний суддя

-

сказав

а

nрмаоду

nереА­

с•

коnектм• ПР&nора ра..-осnу­

·

1

r ::

!! .

змагань, іІ

неодноразовий чемпіон JІ УРСР І. І. Гайдамака. 11

nepe,~t~чagcot

смертІ

дн.реІf­

ра,qrосnу-ком6Інату сКаnкТІtмсwснй• ІменІ СРСР · ІОрІJІ Грмrороенча НАГQРНОГО І аксnомrос щире сnІачутт,. рІДним та бnн:а ..нкм nонІйноrо. ·

50:.plot'UI

npg- 11 І

;а npмaom

тора

!! 11

переможців.

ний б1й Олег

сумус

П·рамІннJІ КапМТІtМІСwсоrо -paдrocnpoOкoony rnм.

боко . сумус

11

прекрас-~ ну техніку. також ~авою- І звання

rіІІІбомо

ДмрекцІІІ, nарт\ойна та npoфcnU!кoaa ot:~raнl:saцlt КаnктІІКсr.коrо ком6fкормо110rо · sа•оду rnмбоко сумуrот.. 3 nрмІІОАУ n~ч-ноТ смерті АМР8І(тора ра,qrосnу-І(ом61нату сКаnмт..мсwсмй• · ІОрІІt ГрмrQРО8-а НАГОРНОГО І aкcnoanroroт.. щире cntl•чyrт,. ірІоДнИм та СІnм;а~оккм noi_Ciйtioro. .

· демонструвавши вали

деnутатІ•

раАf'осnу-ком6Ьtату ІОрІJІ Грмrаровнча НАГОРНОГО І амсnо8ІІІОІОТ.. щире сnІ8чутт,. ріАНИМ та ОІІН3Іо­ кнм nокІА:ноrо. ·

БроварськоІ

тренер В. І. Чубов),

І'рJПа товарІІІІЩІ.

AHpe~nopa

разом

кілограмів,

серцях.

комбІнату сКаІІ'ИТJІисr.кмА» ІмекІ 50-рІЧоtІt СРСР rnкбoflo · сумуrот.. 3 nРмеодУ nередчасмаі смертІ

боксера. Два 'І!

70

наших

.. · труАСИІнА

одержа" звання найбіJІЬш

(вага до

в

сомоnьс ..ка орrанІ:sацІі, •ес ордена ТруДОІІОІ'о Чер80Моrо

nереможця

сядпо грамів, тренер Л. С. Новарськнй) і Олег Іщенко

ся

АдмІнІстрацІJі, nартІй.н.оі, npoфcnlnкoaa та ком·

.

грамів), усnішно пройшов­

попередні

·

жит­

nонІйноrо.

цього тренера Олександр Нещерет (вага до 54 кlпо­

дипломом

Світла пам'ять про Юрія ГригоровиЧа Нагор­ ного назавжди збережеть­

І амсnомrос щмре сnІ8ЧJТТJІІ 'fJiN!Mм та .ОІ!Nwсмм

бова. Ще один вихованець

ши

.

nмтмсr.кмй• tilliiWI Sо-рІччІt СРСР, деnутата \. ІІtІЩНоі PaNt tІ&fЮАНМХ деnутатІ• ІОрІІt Гpttropo~~-a НАГОРНОГО

1

Миколи, який тренується nід керівництвом В. І. Чу­

з

деnутатів, орденом

'ІІКНоі с-ртІ днреІn'~а радrосnу-комбІнату сКа­

Сміливо вів фі~

(вага до 42 кlлограмів) з

ком.

ди народних нагородженИй

ДмрекцІІt, nартІАна та · nрофсnІІІкоц ОІ)rанІ:ааЦІі pawoиry «АІІ&нrа))ДІО rnнбоко сумуют .. 3 nрмаоду

nередчасноJ смер'І'і «КаІІНТІtНС ..КМЙ•

.

АНректора

радrосnу--бІнату

ІОрІJІ Грмrоровмча . НАГОРНОГО І аксnомrоrот.. щмре сnіечутТІt РІАН им та ккм nомІйноrо. . ·

Коnе~nмв

KanttтRHc;ІoКoro

бnк:а~о-

іреМОМТНОГо . nідnрм.

смстаа rnнбсжо суму• 3 · nрмаоду nереАчасноt с-ртІ Nfректора радr:осnу-комбІнату сКаnмТІtн­

.с ..ннй•

Імем·і 50-Річ'ІІІ СРСР ІОрІJІ Грмrороа-а НАГОРНОГО І -вкcno•nroc сnІ•чутт,. ІРІАКим та ОІІМ:аІІоІСмм нІйноrо.

nо­

ПеА&rоrІчнмй І уЧЖкІоКНЙ ноnектквм КапМТІtН­ с ..ноі сереАН..ОІ wноnк імені В. J.. Леніна rnнбоко сумуrо.т..

3

nрк•оАУ

nе~час:.ноі смерті АНf)ектора

Пlспя nіДрахунку очок в ~

радrосnу-ком6Інату 'UІ СРСР

неофіційному з а л і к у І' спортсмени КнІвськоІ об- 'І

І амсnомrо~ сN8чутт". ~нм та сsnк3wсмм nо­ кІйноrо.

місце піспя

радгосnу сЗ..аормцr.кІfй• rіІнсSоко сумуrот.. а nрк­

ласті

вийшли

днцlйно сильні ноаентиви Донецька, Львова, &єва,

1

11 !!

де є сnеціалізовані цент- ~ ри.

І

К. СЕМЕИЧУК. ~~

Рt.-Іктор Є. •цІІА-~ ~

•КапнТІІнс ..ннй•

іменІ

ІОрІІІ Грмrоров-а НАГОРНОГО

на друге

Хаt>кова, за· І

лишивши nозаду себе тра•

l\a-

Ра-

ВнкОНtСОм · ICa.atmІttCW«Oi селмщноІ РаАМ нароА.

ся вихован_ ці ВроварськоІ 1

одеситом

сеJІИщноІ

мtс ..кком . КомnартіІ YкpaTttM І ІІМКОНКОМ раА-­

сходинку п єде-

поєдинок

свідоме

деnутаТОМ

литянеької

ноІ Ра,qн tt<Ч»ОАНКХ деnутатІ• rJІмСІоко сумуrот.. а npH80AY n~Д"ІаСНОТ смертІ каttАНдІІТа 8 '1118ММ мІс ..мкому КомnартІі УtІІРаі-нн, АМРеКТора раwос­ nу-ком61Нату сКапНТJІНСWСНЙ• -Імені 50-ріЧЧІt СРСР ІОріІt ' Гриrарае-а НАГОРНОГО І aнcnaвnroroт.. щмре сnІачутт" сІм'J І РІАМММ nо­ кІйноrо.

публіки.· Чотири раз~ на ІІ

земляк Микола

своє

. Укра)НИІ

«Знак Пошаhи•. медалями.

року

1981

сКалнтянський•.

Уее

На рингу зустрlпися по- І сланці 18 областей рес-11

нальний

ви-

тя Юрій Григорович НагОрний присвятив спужін­ ню народові, справі роз-

сТрудові резерви• з бок­ су серед юнаків 1972-1973 років народження.

ДЮСШ.

З

по

директор радгоспу-ком­

тt УкраїнськоІ ради ВДСТ

сталу пошани

директора

робництву.

Урочисто зустрів Іплі­ чівськ, що в Одеській об­

найвищу

радrоєnу-комбінату

1 ми підпряємст:ва, заступ­

Всупереч традиціям учасників

Ю. Г. Нагорний був об­ раний кандИдатом у чл~ ни місьkкому КомпартП

дільницю

Працю­ вав начальником nлеІУІфер- .

+ СПОРТ + СПОРТ +

ласті.

витну сільського господар­ ства.

«Калитянськнй•.

Володимир Сон- -~1 (вага до 52-· кіло- 1

вдячна усім тим,

взяв

року

1955

дає контора кіноnрокату, І СквирськоУ МТС

ДЮСШ

відпо­

вІдно Л. Шкурком з На­ лити та М. Галицьким із Броварів.

Парадоксальність

хто

ветеринарним

граму мультфільмів скла- 1 ницької

технічвогО

КОНКУРС ДОТЕПНИКІВ життя•

від

кіноуста- І З

Вона пояснила, що

вихова~

люнка nіднреспюють в од­ ному із . своїх підписів

ституту

НА ГОРНИИ

фельдшером ветеринарної

об'єДнаної ди- 1 дlпьниці СквнрськоУ

рекції міських

здо­

уклін Ім.

руху.

наро-

йону Нlровоградської об­ ласті в сім'ї спужбовців. Трудову діяльність nочав у 1954 році nісля закін­ чення Білоцерківського сільськогосподарського ін-

У rкІвотеатрІ 1меS1 Т. Г. UUевчевка. і н а цеn лист редакц я

ро­ по­

ров'я. І робить і1 чесно, самовіддано. За це щиро вдячні йому хворі. Завжди чуйні, уважні до людей і медИ'іні сест­ ри, нянечки. Низький

безпе.JСВ

.

Долинськ Долинського ра-

у uсті бровар'І8ВКВ А. О. БабJІ'І йшпосв про вщдовJ.т.вай добІр фІJІЬмів АШІ днтJІ'ІІІХ сеансів

х!р_ург, чудо­

ва людина. Щодень бить велику справу

І. Босому

свого автобуса, різко повернувuпі його вправо. В

руху

висловити

подяку людям. яні пов~р­ нулн мені життя. Це перш 'за все завідуючому

управління авто­

·ог.олошено подяну. він та-

траєкторію

І нині, прибувши додо·

об-

рович Нагорний.

Ю. Г. Нагорний

за порушення

лагостювати

хочеться

Юрій Григорович

50-

дання програм мультфtль- іІ -Жовтня• Переясла в­ мів, · 1 Х~~ЛЬНИ~КОГО району

лення.

му,

імені

11' днвся в 1930 році в місті

Зараз ними

в Вровари до сестри, і до­ велося туТ JІотрапнти в лікарню. хірургічне відді­

відпові-

змі-

ннтн

Приїхала

« Налитянський•

річчя СРСР Юрій Григо-

лист в контору кінопрока- 1 бу радгоспу сСквирсь­ ·ТУ ·з проханням більш 11 кий•. Працював двректо­ уважно ставитис11 до скла- 11 ром радгоспу с15 років1

• xtpypry

ВИСОКОЇ

дальності.

відві­

~кліп

з

За самовідданий вчинок

Здавцлося б, зіткнення не

і ПОЧуттЯ

. громадянської

линки заборонено• .

уникнути

водія.

обслуговування

Іва-

нщ-ороДи. в складній ситуації спрвна про'явнлися і професійна майстерність

який не виконав ви-

умови культу­

ЧИТАЧ ДЯКУЄ

вав рейс за маршрутом . п~редовнх водіїв нашого .N.! 340 «Кнїв-Жердова•. · автопідприємства. Він ве­ Б саМні · автобуса було теран праці із 24-річннм близько 55 пасажирів. стажем, неодноразовий На автошляху Київ-При- переможець соціалістично­ лукн. tам, де роздоріжжя ro змагання, . має урядові з об'їзною дорогою, водій побачив. що спра;ва рухаєт~ся автокран МАЗ·

поліпшать продавців,

В. ЛИЗУН, ІвсТ}tуктор райспожвв­ спітuІ.

'

Владислава

приміщенНя

дувачів.

тим склом було Поранено

року. BorтHt Владнелав

підсобні

значно

СамовідланиІ нл цього АТП-31014

Су­

часне обладнання, просто­

рі

в ч.и нок

~

-._.~

Пішов іЗ життя дирек~ тор радгосnу-комбінату

ДкрекцІІt

•оАУ

.

nартІйна та IФOdlc.nlnкoaa орrамІ:ааЦІJ

nеJ)4І!АЧІКноІ

6Інату

50-рІч-

.

сме:РтІ

~ICanttтRмcwcltA•

АІQ)ектора

ра,qrоеnу-ком-

ІОрІІt . Грмrаров-а НАГОРНОГО І 8ttCit08IIIOIOТ.. щире сnіачуттІt СІМ'і та 6ІІМ3 ..ККМ nокІйноrо.

Коnектм. Пі)ацІwtмиІа wккоремоктНОrо :аааоду rJІмСІоко сумус 3 nри~ neP-e}l'lacнot смертІ nан­ сІонеркк

І

Гаnикм

•кcno"'roc

nокІйноІ.

ЄrОРІІНtм

СА&АДАW

щмре ~mвчутт"

АДРЕСА РЕДАНі&ІJ: 255020, Нміасьна обдасть. м. 6роварн, вуд. Нмівсьна, 154.

Теnвфонн: ре.-актора - t-03-76; . аІмІnу nартІАкоrо ЖМТТІІ - 1·04-61; вІдnо•Ідал ..моrо секретарІ!, аІдАІnу сІJІьс ..коrо rocno.-apcт•a t-02-12; коресn~кта мІсцеаоrо ра­ дІомоаnеннІІ - f-02·71; :аастуnнмна Р8А&Ктора, аІмtnІ• nромис11011остt, nкстt 8 1 масо­ аоt роботи t -04-81.

·

сІм'J та

. Друк

6Аиаwсмм

Ін.rr.екс

81285.

офсеІ'ВВЙ.

др)'І«1ІІІІІІНИА

Обсяr

аркуш.

nримІ,рниІОв. 3амовnеиня• Nl

1

ТНрмс

14.000

2170.

#61 1986  
#61 1986  
Advertisement