Page 1

~іІ!!!!!!іІ!І==========-=-ІІІІІ!!!!!!І!І!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!І!І!ІІі! nРО .ЛЕТАР І

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬ_КОІ

І

МІСЬ-КОГ() Р-АД

PAAOH_HOJ

Газета виходит11 а-17 квітня

1937 року •

КОМІТ_ЕТУ·

·нАР·О-дНИХ

КОМУНІСТИЧНОJ -ПАРТІJ

д·ЕПУТА-ТІВ

Субота,

61 (6724) •

В С ІХ

КИ'ІВСЬКОJ

УКРАІНИ,

О&ЛАСТІ

14 квітня 1984 року •

ЦінІ

коn.

2

КВІТНЯ :- ДЕНЬ РАlІЯНСЬКlІТ НАУКИ

15

с-.оrодні

f Броварах ПОЧІІНВG роботу ofJ.JJacнa нарада

а ПІІТRНЬ poaBІITRf tJtiaкy е~1ЬТfрІІ j СПОрту

На маршрутах

------------------~-ЦІй ПОд!J ПРИСВАЧУЄТЬСR -СЬОГОДНІШНІй НОМЕР ГАЗЕТИ Більше дsох ронів : nро.йшло з дн·н nрИйняття ·nостановИ-- ЦІ\ КПРС і Ради

груn від дошнільнят старшого віну. Друга -

ня масовості фізичноІ

і сnор­

на_ змаганнях ви соного рі Б ня t проt.'!ав­

ту~. ·Б ній чіtно визна нено. щ() турбо­ та npo. розвиток_ фізнЧ'НоІ _нультури nо­

ляють наше •місто, область. республіну. 1\-Іи. зрозуміло. більше турбуємося - про першу частину. Бо саме там розв'язує­

1 п!длітнів

яюіх ·RоЖнИй громадянин: наШої нраїни

ться

Чit• .

міг ·'би в nовній мірі вю-юристати rаран­

спорту.

то.~ану йому Радянсьною КонституЦією мож.rІивість займа-тися спортом. зміц-ню­ юЧИ tває здоров'я- з користю для сус­

ного нласу. ·до того ж завдяни різним змагаі1ням ми залучаємо маси до за­

nільства.

нять. спортом.

Міністрів, СРСР ~про дальіпе 'nІДнесен­

винна

забезnечити

ну ль тури

створення

YJ\IOB,

·при

Міський ;комітет _nартП. nервинні n_ар­ тійнІ органІзаціУ. нагро~,~адили · значний досвід •no R1!!)івництву ма~овим фізну ль-

_ _.;.....__ _ _

XXVI

РІШЕННЯ

r1po

тих

головне

--:--

це

янІ

завдання

до люде!\ турбоrа

t1ИСтупають

фІзнуль_тvри

масовість цього руху.

маємо

їх

змістовно. і

·вільний

-

і

-

та.

3бррр.~

'nарtІJЩО-госnода,рсьного

ак­

тІ{ву ~ecl#. 1 .~ас1даннях· tJинонr~омів М!tь~6~ і .. райСІнн~У І? ад н~родних деnу­

ле:о.Іа.

сової

tатlв, 'н< n~ртtl!;НИх: f · робfтниЧих зборах nili~P~tм~f:В, nтахо~абр~8.

орtаиtзацій,

раДгосnів

1

.·За ~ttaю~~ :РОJЩ в щсті і райоНі знач­

н6 змlЦнн-ласЯ матеріа~1ьна база для за­

нять Ф~.зR:У-~ьтурою І ·сnорт6м~ Ми має­ М!) ·5 ·n.і'!а.аль'них баtейнів. Два з них -

~ се.1ах . району. ЗаЕершvється будів­ ництfіЬ . ІІіостого басейну. Є також два стад16ни, .що !!ідnо:відають _найРищим !~моrам, З9 іфових спортза,,ів, 18 стрі­

J!ЄцьнИх ,ти_рі!. і бі"1ьше 40 різних сnор­ ·тц!f!йх майданчиків. Проведено велику

~(і6Ту

c1J1:-

rio за.'Іученню жителів міста і

.іІо с;ис'іематичного заняття фіЗкуль­

no

тУІ\РЮ і сі'і6рr6м.

nідготовці значнів­

цl•' f'ПО. сhhртсменlв·рсзр.І\днинІв.

Cьo­

· 11 О . ко.'Іе"'тивах фізкv ль тури · 51- тисЯчі · чмовін займається Cri6pTOM, б"'ІИЗЬН~ 22 ТИСЯЧ .:. .:_ ЗH!'.t:rHiBUi ГПО· !!сІх стулені! .. Ті.'tьни за. 1983 рік буJ!О nlдroтQ!neнo 288 сnортсменів nepwo!oo роЗІ'!\ПУ. S3 кандидати з майстри сnорту СРСР, 11 ма,йtтрlв сnорту і 3 r~)tнl·

бtлЬііrе

майстри

міжнародного

~соблизо

сі'rо]5тtменів,

класу.

хочетрея

- ян

назвати

О~'Іександра

Irop~ Сабмевськ~rо, щука та Інших, якІ

таюrх

Аnайчева,

ОJТександра Полі­ nрослави"'Іи наше

М1ст9- в зшrаннях висоІ-Іоrо рангу. Па~Ійне

· · керівницт:во

частИни. Перша

-

ue

робота

· на

no

дві'

запу­

ч~ннrо насмення ·мІtта і. району до за­

.нят! рlзнимЦ. видами пп

-~'МаrЮІь.

спорту, організа­

жителів

різних

nеремоги

нагородами

nорося.

На

за

разом

отримала

Не можна не згадати ко.'tентив- сnорт­ нлубу ~полум'я•. и:ний діє nри за:воJl порашнавої металургії Імені 60-ріЧЧіt Радянсьної Унраїни. Звідси зарОJ!-І:ВСЯ великий спорт у місті і районі. Заво::t­ на тромадсЬких

засадах

ф!знультурної

І

організовано· змагання

вінових

тивно-масової

роботи.

Ії

спорт

ють

на

uьому

усnішно

nроблеми,

пІ.JІnриємстві

розв'язува.т»

виконувати

ПОЛЕ ДИКТУЄ ТЕМПИ

виробничі

-140

ВНЛЮЧ!'/0.

!

-'-

шкі.'І

ТО

Ві;ікриті

ханізаторам Шевч~ннlв- лодf!МИР tь~orb ·.зі;х;t1.1на рацгос пу Цьомна

тури

і

і

спорту.

Ці.

.- _другий д~)'Ь сІємо ropox,. - каже бригадир

Псру·ч.

на

внеонИх

мора:Їрни:r

_

секретар

УкраїШі.

викснує nроцентів.

на

130

А. МУТИЛО, мІськкоntу

Koмnaptii

широна

г."!а~нjсть

- змаrания.

соціалістичноrо

д!-fктують

грунту та й Ін-

'Р""'·цну.nась ~е-'ика шю- торис.т Віктор Іванович ших робіт бажає багато ща nідготовленої до с!в· Па.::~аака. яний норми ви- кращого. Тут би в нагад!

земних

В. НАУМЧУК

-

Інже­

нер райсІJІьrоспуnрf!в­ ління по орrанІзацН ·.і:О· ціалістичноrо змаr:аииJІ,

r.

І\1ИШRО

-

секре­

тар райкому npoфcn.i.Jt~ ки nрацівишdв сіJІь ськоrо Господарства, П. ТЕПЛЮК ..;...;. ··кор.

. ~новоrо

життя•.

напр

дали

лоземних <Jрбіт. співробіт­ ющи науково-виробничо­ го

-об'єднання

Rоrмічн:п:

Азер6айдж-ану

сн.rа.:rи

дослІджень Академії наук k'О,смоtектонічну

1-{ав~азv.

достовірні

нарту

- Вона

містить

відомості про

ме~!· й

харантер

бину

1ОО

гіЧнИх vтііорень до

на

гео.тю­

г лн­

ні.1ометрів.

.

.

І

.в ІТОЄМО. ·.

1lк•зом Президії Бер· хо:виої Ради СРСР наrо­ род;,tеио

орденами

Дuямв вмику

- rатодітаих ' !ому

і

rрупу

иатерів.

ме­

ба-

В

чисJ'Іі по Броварсь­

кому· району:

ОРДЕНОМ

«МАТЕРИНСЬКА ІІІ

стала

споруджу'є­

tnец!алістам космічнІ апа­ рати. Вrшористовуючи знімки. зроб.rrені з нар.кс>­

зміuнен·

_Механізатори ·нормо до­ Адже мИ H\,';t-e не nобачи­

дорогу, під однорічні трави трак- rотовю~

дови

також:

якостей. виховання з.:.орового 1 життє­ рцісноrо nlдростаючоrо поноління.

l\Іихай.1ович раз він культивує ріллю ІМ темnи роботи. сівачі Варвара на іншому nолі nід .нуну· . І все ж ~реба зауважи·

через

БерезОР.rькому

на

ведеться МіСЬRНОМІ:!М

спрямована

формування

с:Ве.1и'КО;:(И ме р с ь ки й•. Андріївна Нузьмин І Лі- рудзу на зелений корм. А ти. що на nолях вІдділка Усь~rо кІлька днів.- тому· дія Петрівна Прима знач- трохи да.'Іі. за нільна со- мu 11е nобачили 1.-:tеально на no,1J'I вийш.rи трактор· но перевиконують норми. тень метрів. готує грунт ro _nорядку. Яність під­

ні a.rperaт:1.

т:Ься

яка

Б~ку. .Нові мож.пивnсті вияІ'};Jёння ·глибинної бу­

процен'т!в:· У сnортзали. .ба·

ня здоров'я тру.:.івників. nідвищення їх nрацездатності і пр6;н·н~ивнсст1· nра­

Тракторист Во- Іванович Лит:виненно. За- ·~оrоднl умови

.

· установна .на

·тонн.

розрl:зІ .N9 1 Нансько­ Ачинського басейну .

СПОW~

винористовуються

тонн

zty.Rr:Utlнiшв

75

50-70 дні

ці стіне ·до ладу ще пpo­

·

бівники цьоrо року пра­ ли на arpe_raтax _ nе}'1~хіз­ - - - - -.........----ПОВІДОМЛЯЄ РЕйДОВА - - - - - - - - - - - - - цюЮть на бригадному nід· них вимпелІ~. Не заtт):>со­ Цьоr~рtчна :ееtна. вида- нормоДобувної бригади би рlдлі. Тут буде розмі- ряді. 1 це багато до чого вуються поки щt :й \1'ІУ,Іі ~ась затя'Жною Й холод· Цьоrо ВіДДілна :Мйно.'!а щена нунурудза. 75 rен· .ЇХ зобов'язує. Ножен засоби моuальнаrо та ,·ма· :ио_ю, 'ще _не 'дозВО.'Ія;'!о Панте.1еймоновиЧ Гунько .. тарів уже забороновано І nрагне добиватися ви со теріа:іьного стимутоІ!ан· розгортати nо,1ьові робо· _ Нам доведено .п.1 ан 40 перший раз закультивова· ня. ти. гектарів. а вже nосіяно но. Старанно поnраn·•1Вав ного . виробіт.ку. допомогРейдова бригада: Д~вго д~ве.іrося ченати 35. До вечора !'Іесь лан тут механізатор Минала ти товаришЕ.!ІІ. До того ж

tn!Іиятливої noronи І ме- засіємо.

:.1а ·добу бл-изько

Рц нароJних деnутатів. nервинними nарторганізаціями no· розвитну фіЗКуль­

nлани і_ соц!алl-

робітку

6

Вся робота, що

шо­

доnомага-

сен­

nартії. винонкомами місьн6ї і районної

ме­

річно підби.ва.ють~я' на за~і!!аннях nроф­ спі.оtковсrо комітету. Фізкультура і

в

не nовністю.

спортивно­

nі;:rсумни

занять

загальноосвітнІх

nap·

ГОДИНИ

сейни

створи.1и

cepe;::r

до

дітей

майланчнки на ·вихідні святнові

масової роботи. Спортн.'tуб ~пс.'Іум'я• Зараз об'єднує_ 15 ко.1ектив!в фіЗкуль­ тури uехів із загальною кі.1ькістю в 2800 чоловік.

Тут

·

.

21

собІ добру ·матеріальну базу д.'!я занять сnортом, виробили стр:-,---нку систему ор­ rанізаnІї

вуr}ллЯ. В наступному ро­

за.тrучення

·

чаrтіше.

тоннІІ

rивні секЦії, заняття в яких ведуть -не вчит.елі фізкультури. а тренери днт_я:Чо·

про

ДЮСШ

1

живими півнями. Змагання пройш:ти весело, цікаво. Учасники вислови.'!и · по­ бажання лодібні ··змагання nроводити

однієї

Ш}(l.Л. В ·багатьох шнолах створені спор~

т,ння

nінх

процентів Із них займається фJзнуm.­ турою спортом. Турбує місью-юм тії і таний важливий момент у ф!знуль­ турному русі, ян ефентивність вююрн· стання наявної спортбази. Спортивні споруди міста І району заJ вантажені нерівномірно. Янuіо. наnри­ н:;ад. спорткомплекс ~мета.1ург• _зайня­ .тий nрактично з годин 30 хвилин. до

ці на цей раз воно стало ознакою успі­

чаFи

одержання

житнах міста і району. адже там МЄШ· кає майже 4 тисячІ чо.1овін і лише 20

ху. Багато спортсменів за nеремогу в своІх вінових груnах наrородж~rва:чІся

по одер­

синтетич­

ного nалива з вуrі~1ля. Для

Ще багато нам належить зробити по

приказ­

комнленсу

жаюІю рідного

ро.звитну фізкультури І спорту в 'гур.т.о·

. :>з.смажеf:е

противагу народній

завершується пєріrюго в

нафти потрібно чотири ТОf!НИ вугілля. Неве.1инr-ой завод:-на шахт! «Бельнов­ ская~ -.зможе переробляти

-'-

ін­

.

краУні

шніЛJ:,Ні змагання піднор:rти одній меті масовій підготовцІ учнІв до успіш: ного винонання нор.м к.омплеІ\СУ -ГЛQ .

ма·

з

/Х\ё~•. -ра:дпИСЬКОЇ . ~ау­ tн став· с'правдl_всена­ JОДїum · святом. Про te~ резуJІьтатн ос­ ,.х д~сJІlджень вчс­ ~ 'повlдомлmоть ·r.о­

сейні. ·Тут будівництво

ЦІлорічних фізнультурЕих занять~ а всі

хів і відділів на· нращу щ>tтанО-Бh'У сnор­

сnортивно-ма­

с6іи'м рухом: можна р6Зді."Ити

шими

~ Гого.о"Іівсь:ний~

волю до

о

~вмьковсная• в Підмос­ ковному вугільному ба­

юнацьких спортивних шкіл. Перед ниМи

І наt6роди nереможцІ цих стримали незвичайні. Тан,' ~<о­

r

'чому

М~ква. Прообразом май(jутньоІ нової галузі nромис."Іовостl стане в наМли·жчl місяці шахта

також nостав"1єно завдання допомагати nедагогічним нолективам в орг<tнізації

Ради

Ось

рісповденти ТАРС.

прожи:ванж.іІ'.

шнолах. адже там навчається 20 тисяч учнів. Правда, в. місті і районі вже діє 5 ДЮСШ. в яних навчається більше трьох тисяч дІтей. Зараз. на тренерських 1 nе:(агогічних радах розглядається ·пи­

.'1і.1'Jьників.

совість,

мІсцем__

розвиток. фізку.1ьтурно-масової роботи в

СРСР. 1'сд1 на стАрт сt.nь­ ських <грудівникіе: · зібралосі багато бо" змагань манда радгосnу

за

nрацює 14 секцій з різних видів сnорту. Біл-ьш· масо!'ими стали :змагання за nро­ грамами <<Ючісrь'-> і ~здоров'я•. на nри­ зи нлубlв ~Шкіряний м'яч• та •Зодота шайба•. · _ Посилено.У уваги до себе вимагає І

ред сільських механізаторІв. ~айстрів машинноfо доїння: і лtашн':нць. · tx nри­

:. ВерховноУ зийшм 490

робоrи

Та!<. обладнано спорпІвні майданчикИ. створено .два підліткові нлуби. в яkих

ПроЕедено ряд турнірів, розіграно ftl." ~ТО · кубнів . на . чесt:Ь \'IIUI' ЯТ.І:!НХ дат; уо~ що. У цьому роЦІ в · районі лІд !;Jac Тижня, лижнина пройшли. змагання' се­

дrJ

.

Не все вдається тан. ян того хо­ але в місті вже· створені пє!Щі

вПЛиву

rехиічн о

rqtc)ipecy.

умови д.''Н організації фізну.льтурн~оМ<І~

за

В ЖИТТЯ!

святи!!и виборам

Іауково

Q_соб.ЛИВ:У увагу ~1іСЬННОМ rtартії nр.М­

чет-ься.

П.АДІЙПА ПІДМОГ А .;~ннях б,ю~с •. nленумаі мt~Ьіtкому nар­

клуб. 4 Чelitni­

.

!JRaroтвopнoro

при Ж1-ІО номб\натv в ·минv,_

за J~Jicneм проживання. Це склади~ .h:JХІ§:-­

У ТРУ ДІ

TYJ.JIЦK. -руха_м. ПЧ:З,ННЯ, ~6в'я:зан1 з noJІitlW~ЬIJІlf фl~)tуnьтурно-.Ма-t:о~оІ робо­ тИ' ptryJII}Ipнo pq3rJJя.llaютьcя на засі­

.

.

минулий рік райспорпо~тітеt nrюЕІ_в літню сnартаніаду 3 видів t!Порту.

17

А для 'ді!'ей

Важко. знайти та.ку ~феру іІ ЖИТТІ . країни, оа --не відчувада б

діJ-rя-є фізичному вихованню трудівнн~

цікаво- зай­

·

пrацівнинів nідприємства.

,,o~ty році бvв віднритий

Зsідси

Час .. Напрю;.~ац.

прогресу

етичНІ зо ао в· язання._ Багато гмиться по роз.витну .фізнультурно-масової робо­ ти і. на деревообробному комбІнаті. Тут мстЩно проводяться сnартаніади серед

.

йде поповнення· рядів спортсменів вію)­

З'JЗД:У ИПРС

СПОРТ

спортсменів,

1

СЛАВА»

СТУПЕНЯ

.Ярош Валентину Рома­ иі.виу с.' 1-{алинівна.

МЕДАЛЛЮ ~МЕВАЛЬ МАТЕРИНСТВА»

.І -СТ-УПЕНЯ

. Косу:іу Ніну Воло::~а­ '«Ир~!Іну_,, с:·.. С:емипо.1Jни. «МЕДАЛЛЮ

МдТ'ЕРИНСТВА»

11 Бірсу

tТУПЕНЯ Л10бов Іванівну,

с.- Рожни.

рЬров:нк Валенпшу Іванівну. с. Жердова.

Браславську Валентину Федорівну: с. Семиnолни. МузиЧ~нко О.:rьг:v Іл· -1іЕІНУ. ка

.

с.

Оев$ч

с.

Ве.1ика

Ганну

· Требухів.

Дим~р­

Петрівну,

.


clf о •

а

Jl( и тт .Іі

BJ

·пЕРШІСТЬ

РЕСПJБЛІКП

у Диtnponerj:\6tl~lo}(~ Ве1>Ірнлие.іІ зм•r•ІІІня nJіав~ниа

иа

чз

n~f!wicrь

УРСР серед ДЮСШ МІ­ иtстерсtв4 0свtти. Номан­ да д,ЮСШ Броварського М!с~квно зайняла третє М1сце.

:ВсІо()tЬ . S туриірІ :е!І1J1И участь 36 ко:о.~анд. Наш колектив nредс:rам.яли уч·· ні міських шкі л. Це -

На еиорткоМJtпеkСі сМеталурr• ~тво­

заводу nорошкоQОІ металурrц за межами pecnyбJJiкli.

реІd хороші умови для занять рІзиома­

вІдоМІ

талурr)І) Леоніда Борисовича J\oroвa ра· зом Із rаІІдболісткаІІtи пtд час оАкоrо а

.1\СЛЕ!\ТИВ фІзкультурИ

середньо1 ш:коли М

рОки тому назад. І з

пиtІ.ннв

здороІіІ я

на.

лурr!ї

заводі

Імені

}'країни

трудящих

таІЮго

ту,

еnорту йдеться в планах соціально­ розвитку , вІдображено в nолективному договорі . . Хід ВІ~ио­ нання накреслещ-Іх захоДів пост ій н о

1

.еконоМі'JНОГО

6бtоаорюється на засіданнях партій­ ного І профспілкового · Іюміте;rі!\.

за

кварта.:J

1

рік .

Для занять фі зкультурою .1 том за1'!пді;ани мають суч.о. с нv

переможцІ

спор­ спор­

п і шно

виконали

ти•ну базу з чотирма спорти13ними за.'Ів.ИН. плав&ЛLІШМ басейнои. є стрі­

ц я ~ш .

:тець.кий

спортивні·

днщшс до

свіжому

- nьтурою 1

тир,

ІІІіІJЙдан •Ію;и

найпросtІuіІ

дл!!

:щнят,ь

на

приймає

ємсr:еа ·і

тяЧо ;юнапьких

сnортклубу.

·

мІrта.

трудІвннніs

членів їх

а

с імей,

СРСР.

їх

етапи

1

пrпи

заводі . Це 6 видІв, літня

Ш!\1.1.•

в t:іх

занять

варчан .

з

семн

1311дів

спорту,

в

яких

~jrі<Jується близько 1590 дітей . На чемnіонат! СРСР серед 1юманд

510 ·

f<~.1ОВНЄ сЬоrоднІ - рОЗ!!ИБі­ ~аt!)Jість фізку.льтури і

~МІJ!у . . У uмму наnрямку

tРJічних

Тут

ра­

~~wн~ рг=І' ДС'f · «Нолос• про· ~;(Jitь

~а:ходlв.

ряД

роБе

.· цІлесnрямованих

Так .

щороку

і!уютьtІf tnартан!ади : Я:КОЇ ВХОДЯТ Ь ЛИ ЖІ/і

/J.(J

орга.w!зо­

зустрічі.

присвячені рІ~ним

« Ка.'Тит ян ський• Імен! 50f!l<tч.s С РСР , заводу « Торг­

маш • .

Ниїв с ьиої nтахофабрики.

щороку Бідбувається

3-5

ама·

rань . Однак в ря;rі радгоспІв та

організацій ця

справа постав­

лена незадов І .пь но. Це стосу­ <<Бобри!!ький • . .-ДJтkівськr:й :<> . « Жердівський•. ПДБП М 2. · а втоба зи . М 3. райоб' єд н а н ня « С ! .'!ьгоспхімІя• . tу :іе~та хорадгоспу « Бро варсь­

фт~сн радго r:лІв

юій•. Дарницького РБУ . ~·nraв­

Jriн'l!я nор-ту

\1еханl.заu!І 1 автотранс· тр есту « У крс1 .1ь енерrО ·

)tФ :~нJ:К:<>, ЛіткІ~ с ьн о Т фабрик11 ~.дежнtх виробів, району е.1ек-

.

·

є

Призові

мі сця

виборювали

однією

з

cnapra-

нla) a . Перше місце завоювали сn{)ртсмени Київської nтахо­ фа брики. Ре зультати турботи н~ рівни кlв господарства ро зви ток ф!з ку льтури 1 с порту тут наяву : побудовано· с портивний за.тr . стадіо н, зав ершується ти­

ру, є лижна база на 120 nap Лиж . На . друге мІсце в спартаніа­

участІ

в

СЛід

та.нож

з,.іrостр·Ити

Районна рада

Із

рд госпу

о ргані затора

диспетче ра госnодарст ва А. І . ВанІ на.· У зимовJй спартаnlадt взяли

\'Ча сть

25

колективІв із

49.

І

Знову на .1ижних стартах н е бу­

ло nраu івн иків

.кlвськи й»,

.

,ІП{ТВ/-ІНЯ

люtrвоr

лиж. Закlн'1ується

бази

на

400

будІвництво

І\осин . Вона добре знає СlІ!Й

вмІлий органІзатор, nредмет 1 володІє

методикою викладання. , Працює твор­

чо . nоt:т!йно

:еніnукує

цікавІ форми

наІІчання.

Сьогодні

цілком

.оЧевидно,

що

ефективнІсть ypoJQY, загальний фізич­

ний ро звиток школярів у . ~на'Ц'Іій мірі зале~ить від наЯвності в шІСо­

лах

нестандартного

сnортивного

об­

ладнання. Особливо ж ·цьо.го ви~~.rає

в

впровадження. новоУ nрогр*мн.

І туr

школі повинні . доnомогти базо"! nід• nриємства.

nвтель

В. RYKCA, фізкультури.

семінари . серед орr•нІзаторів.

ресnу6л1канс~кІ

1984 дою в

ДСТ .-Колос•

nроводить

навчаJц.нІ

ф!ЗRульоrурних наnра•ляє

курси. .

а

на

з

року разом з облпрофра­ nроводит~ :еиїзиl семІнари

ко лективах.

·

У мрипічній ситуацІУ nеребу­

ва ють питання 6уді зн rщтва най­ простІших спортивних . май,аан ­ чнків 1 стадіон ів. У вирішеннІ їх найп ершими помІчни:ками nовиннІ стати базові nІдnриєм­ ства. а також комсомольцІ й

ентузІасти

сnорту.

радгоспів «ЛІт­ «Жерд!~ с ький•.

елоруд

КОІІИ 8 1977 роцІ 8 ПІ,ІІВіІІІІ РДНОІ'О 3 JІСИТІІ08И.ІС 8yNtNo ків вІдкрився шаховмі:і кnуб ДСТ «Сnартак•, в ньому всього два кан,11ндати в м;а.:tстрІ4 . сnорту І ,ІІекіІІ ...

/lyno ка

11ажко :вести

годні

мо­

минІв

ру ху.

ництву

спорти вних

'

споруд.

ВсІм - 1 nрофспІл новим. І. :ком· сомоJтьськи м антивІстам-нео6 х!дно пqставитися До ц !єУ спра · ви з ус Ією серйознІ с тю І вl.trn6 · вtда льн!Стю . В. ОЛІЯНИК; rояова райради ДСТ cKonoe• •

розрядникІв.

кnубу ,

в кnуІІІ

3

кожним

nоnовнюваnис:я.

роком

ряди

:арост4в

ша~t~:~стtв.

вже & один маі:істер сnорту

С~оо­

СРСР з ша·

хІв, 20 кандмдгтів у майстри, сnорту, 35 nерwорозряд·

:еу про масовІст Ь фізкультурно­ го

десятків

авторитет

· Адже без

Зара з в ра йо ні проходить мІ­ сячнин по благоустроіо ! будІв­

їх

бороть­

номlтеrlв иа необхідностІ . посилення коJJ.тро­

чити

Щорс а,

:'!ал

y:~~a­

ry . профtпІлкови"

тани х

с портсм ен і в

спецІалІзований

районниж

дt ви йшла ко м ан да « Торгма­ шр. третє ра;жгоспу ІменІ Що рса . С .11д о соб .1иво вІд зна ·

і мен !

nо­

сnортивних заходах ко лективи учgтелів 1 медпрацівнихІв.

шотижнв

колективів

стрІ.:~ецького

-

З метою nролаганди фІзичноІ куль-

не беруть уч ас т І 1 в районних змаrанн ях . П ро якІ оздоровчІ заходи т ут можна говорити? !

спорудження

наших

НожниІt у"ІнтеJть школи nрагне доби­

турнірах з легкоУ атлетики, лижного сnорту, кросу, естафет.

лю за роботою 1.яструкто.Р1З-методистlв. . .

зимова

всІх

тися високої якості уро~у. З дня :;асн уваннn школи учите льною фіз­ культури nрацює Любов Па:елІвна

в

1

мате­

необхідноУ

будівельники

9

врахувати

плава льного басейну.

~старти надІй•. займаючи перші мІ­

осно.вних nричин недо лІкі.в у ФІзку льтурно - ма с ові~ роботІ.

цих

шене

мirnfo''{X змаганнях з .велосnорту , руч­ ного м ' яча , баскетболу, за nрограмою

сця.

слабна

в1дсутніс1ь

з,~tачl шмли М могли

пар

ГПQ.

1

база.

Інтернату. Є також стрілецьний тир, стадІон. гt~~.настичне містечко. ВирІ­

боротьби ,

КОМП ,,ексу

проблем шнІльноІ фіз­

би. де тренуються спортсмени школи­

процентів виnускників ви­

НОрМаТИВИ

з

залишається

Зараз у школІ є три зали , один з

за лу­

Наш! учн І успішно вистуnають

зустрtчt з вlдЬм!і­

по ·створенню належноУ бази.

Зnос.1• спортивна ма/kтернІсть учнів. Іюна.щ

школ! пров6дя'tася

гоnчний колектив донл ада ють зусиль

Всі ф!зку.1ьтурно-м~сов1. оздоровчІ захоДи nраносять хор6ш1 резуЛьтати.

90

аечори .

треб. Тому адмін!страцІв. весь nеда­

ста­ рік

фам nрацІ вникам :Заводу алюмІ­ нІЄFШХ бу дІве.іьннх конструнцtй.

Понад

ОднІєю

не

;те гн"r ат сі етини. а~робатини. с:тJ)і .nь­ би. Необхідно га~начити, що свою спортивну · базу ІІІКОJ1а надає І ше­

:пісь вІд

дослlдно-еке:пе­

що

катання ,

Л.

Дарницького l'БУ. Самоусуну­

не вирІшене каZІ­

питання,

фігурного

А.

ми сnортсменами. nоказові вистуnи, перегляд тематичних фільмів .

них

nридІляється

старшего

форми та Інвентаря. Зрозуміло, що

шко.1а.

yl!ara

у

tnoPfy

ріа льна

фізкуль­

1428

« Зорв•. . сЗаворидький•. аато· бази М 3, «Сільrосnхlмії•,

npo

3на ~Іе нним датам . У колективах ф!зку ль тури м вин ятком радrо с-nу- комбін а ­

tv

І досІ

Завершилася

і-у. Нр!м цЬого , прово,!!ять сЯ ёnартак!ада доnризовної І лри 3-t!вної мо лоді. тур н іри 1 матче­

бЬ.1у,

тур~ І

cn<>prЩ>нl

культури

цьогорічне

фі ану ль турою 1 сnортом. До їх пQc­ .'!yr - сскuІї ручного м'$ча. баскет­

дІтей бро-

заводу.

l'Іредставни ки

зимова , tОН}(И І

6аrатоборство комnл ексу rпо . а т;акож лІтня з 17 видІв спор­

~1

мереж.

риментального

вся

Велика

В. ХАРЧЕНКО, rолова спортклубу .полум'я•.

РО3ВНВА6МО ~ІАСОВ.ІСТЬ ~JІ

міських спор­

на

Литовченко

тренера ДЮСШ Парвина.

~ри

nрактично

;~<~ентами .

sищоі .'J!ГИ з ручного м 'яча виступає

в

nідряд у нас вІдбуваються . туристич­ нІ зльоти. походи . в яких бере участь

На початку цього JIO!(I:V при спорт­ нлубі «Полум ' я• вІдкрито uе н тр «Здоров ' я>>, я sий працює за або не-

ЦюІQТ.Ь дві днтлчо-юн а цьні с порпrвнl w.к~.'ІИ

1

Оле?Іа

УЧНІ АРУJКАТЬ 3 СПОРТОМ ·

Школа бе­

згуртуванні класного кlJлекти8у ли туристичні походи. Другий

зимова спартакіа да з - з 11 ВІІдіlІ, спарта ·

!УfІЯ, всього більш ян

пра ­

комnленсу

походи.

НезамІнним nомІчником учителя в

нз

3000 чоловік. У плава.'Тьному r.aQeЙ­

«Полум я »

на­

турників.

фізІ\у-

працю ю чих

нl навчилися плава.ти

класах

no

сСтарти

нормативІв

туристичнІ

свЯто t'Нгуна ви·fішли

значкі~­

ВИ~f1f!УВіІти любов до фІзкультури І сnбрту. Rолектив пІдnриємства об'F:­ ,j!;нує 15 цехоних колективІв фі зку.'!Іо­

2800 ,чоловін.

nроводяться

за лроrрамею

тивних заходах. '1'ак.

f;ігдн .здоров ' я. змаrачня серед гур· ТОЖІПКіВ, !\ОП);:ИЗ~В Н ОЇ МО.'ІО;:І!. У масових сnортивних змаrанні!х за минулий рік взяли участь більше

Ні! заводі стало загальним обп­ !І'.ІІ~кЬм бер€rтИ здоров ' я кожн ого,

1 ~nортом.

ченню дітей до систематичних :<Іанять

ре rу пярн нх

праиично

залученн.іі щколярі в

ре активну участь

-

та;;.ож i>clx жителів

у :Спортивио!І-1У клубі

ГПО ,

спо ртом ста.на заводrьf.:а ш;а nочннається в бри­ гада х , пехах. а в фі на лі сере;~ цехів . Розро(')л енІ н ові фо рми nрове­ Д!?ІШЯ с партаніади з тим , щоб охо­

підпри­

шнолt

снладання

сп а rтаІ;Іада ,

учнІв ди­

сnортивних

першостІ

днів

.!Іій•. в ·яких беруть участь всі учні. ЩьвереснJІ орrанІзовуєтьс~ тиждень фІзичноУ нультури і спорту. До про­ грами його входять змагання з фут­ болу сереД старшокласни!(ІіВ . кроси.

с~і­

Доброю формою по залученню тру­

nо!!!Ітрі , лижна· ба за. На спортня,ному но мn .1ексі <<l\1eтa ­ JJYPr• завжди 6агато .'1юдно. Він го­ сtr<інно

рекордсмени

На заводІ ветша увага прид! .тІяє­ ться масозим стартам . Номп лексом мужності 1 здоров ' я на зивають ком­ п :rенс ГПО . У складаннІ 4НЬрмативів його в мину лому роцІ взяли участ.ь понад 1880 чо .п овік, 787 з них ус­

враховуються

nрн пІдбитті пІдсумків

У

змаrанн.11

44'3 першорозрядники.

nрезидІях спортклубу «Полум я•. ПонаЗниm~ розвнтку фізwчноІ куль­ ТУfJН І спорту введенІ в умови соцІ­ змагання,

ігор,

масове

до .sанять фІзкультурою

Спартакіади народів СРСР. УРСР. Це Валерій Ку зннченко, НаталІй Тпмошr(іна, Любов Одинокова, Юрій Шаповалов, Олена Тихоненко, Ната­ лія Гн утова. Раїса Катюнова й ІRШі . За останн І десять рок.Ів було під­ готовлено 6 майстрІв · СІІорту міжна­ родного к,1 асу, . 54 майстри спорту СРСР, 203 нандидати в майстри,.

важливоrо

значення, як і виробничі. Про даль­ ше лІднесення масовості фізкультури

а:rІєтичного

-

0.11мп!йt:ьких

Радянсько!

ж

вана на

жІноча номавда «Металург». Серед вихованців клубу чеr.ш!они свІту,

щ

порошковоІ меrц­

60-річчя

набули

-

nерших

йоrо. діяльності робота була сnрямо­

.здОРОВ'Я КОЖНОГО ОргаІ!!зац!я активного .!ДПОЧИННУ:

мІсьноУ

ст:еорений два

9

Лариса

тренуються

Фото М. Семниоrа.

&ЕРЕГТИ

Тетяна Лазарє­

( школа М 5). Людмила Сливинська. Ір ин а Гасько (школа М 9). Всі вони

ка,пеико.

тренувань.

Нонин.

Парвина.

ва,

Бойко Із IUROJIВ .Ni1 8 та Олександр Брюшииtк la ШJ(ОJІИ .М 5. Тренує Jx майстер спорту СРСР Микола Петромич

тренерів відомо! жІночої ІtОІіІІJЦи сМе.

ц сиравжІіі · еиор!,mнІ .кадри, у рІзио­ JІJ.ніfRИХ секцІях тренується баrато 6~в•р•ак. д~Ь'вевия tандІ)оmстlа Із

аІUцvення

На фото справа однІ Іа багатьох тобитеmв · вІльиоt боротьби OJІer

На знімку зліва ви 6ачите одиоrо tз

іdтВИ!ІІИ видами сnорту, Тут виховують­

Оксана

.

і

бnмзьно t~~вохс:от .сnортсменів

інших

розрядів.

Усnішно внс-rуnают~о наші wахмсtм на· 'ІJІ3нкх зМ4rгн. нях. Наnриклад, на Dс:тан ньому особистому чемnІ-4ті сбnастІ. який відбувся в n!Отсму 19~4. рему. броJІарча· нм С . О. Куцик та дев'ятикл ас ниця шкоnи К. 1 Ірина Закревська· :sайнJІІnм nершІ місця серед .чсnDвікІв і ж\. ·НОК•. У

1181

році

ЖНТІІОВСГО

нnуб отримав неве nримІщеинІІ в цен1'рІ

масиву,

ФотQ М . Сёмннога.


•Н О В Е

14

Ж И ТТ Я~

про

Лнвіна

ВШторо-

:!1./tl"tиlc1'•.

6адьер!сть.

1 nлаs~нн•м у басейнІ .. Чимало із rpynи ЗгурсЬRОго починають заА­ матней бІгом.

годнІ почувати себе так. ян вчора, щоб тан само nочувати себе фізично здоровим І завтра. І ця

Про любителів бігу· t його ен­ т~т~іаста та нерівнина ндубу •Нрок• А. ·в. Згурсьноrо -'- мова·

моя програма незмінна уже понад n'ятнадцять ронrв•.

йому вже п'ятдесят

tкди

енергійний,

Два. Зав-

бадьорий.

І

роцt

поназав

спортивного

лише

Нв

норму

рони

кандидата

А

тому

ВіН очолив

у

нашому

пробіг

33.5

всього

пам' nті

Бровари,

винонав,

у майстри .спор~

ry із. зимового багатоборства.

ченістів.

кілометра

Траса в

Зазим'я,

через

Пухівку,

Ка­

линівну.

'У tНгун!в е й інші забіги. окре-

Погодьмося, спортивні ,r(OcJІІrнення для такого вІку досить ·зи-

мі з. них доtнть оригінальні. Тан,, щ~рону органІзовується пробіг лІсовими стежнами на витрива­

Лнвіна

льни чоЛовіки пробіжать

сонІ. І з~ову ж тани· це Вінторовича.

-

сnорт

ne

«Для

мет& · лість. Ставиться завдання -

сні·

мене

три

це життєва необхідність.

а участь у змаганнях

години,

перевір-

-

на своІх можливостей•.

за дві.

Аб~ такий забіr (берут:.. :в ньо­

го ае-

-

-

а жінки

за

му участь найбільш стІй нІ і муж­

рить він.

иl;

Регулярно займатися сnортом :Анвін Згурсьний почав з 1956 рону, мав друГий сnортивний розряд з велосипедних гонок, .а лиtкі любить 3 дитинства.

починаєтьсіІ він 31 грудня о 2З годинІ 15 хвилин, а закінчується !І Новому JЮЦі. Учаснин,и 1!б1га­ Ють у рІн :новий, ніби доводячи беЗnерёрвнtсть, ві..цданtсть бігу.

Свою пристрасть культури

він

до

фІзично!

передає

багатьом

тані

ян

Анвік

ВІкторович):

А ще Анвlн Вінторович

-

OSat.lyA• III.UtfP.,.. І&JІІ -.их чудоанА aoм•· tlltlte І ltpoaaar IUOIII

,ЬІ, fPd)'JWЬI

передав Пост фІЗорга,. яний мав

сім

цеху

єму цеху. ЛИше

два

роки

ронів

постійно

зові місця.

піДРяд.

займала

nри-

ром.

·

Важно піДрахуsати ри, що пробіг Анвін

ті ніломет· Вінторович

ЗгурсьнІИй за чверть віну . лісо!!и~

ми стежнами. Нелегно визначити і нільність людей. яним він nрн· щепив любов до бігу, фізкульту­ ри. Тих, яних він своєю пристрас· ною

вІдданістю,

перенонаністю

у

велиній силі спорту для здоров'Я людини захопив, здоров'я, гарту,

вивів на стежни - сотні.

Г. БУЛЬВІНСЬRИй, громадсьний 1\ореспандект.

хо-

.

На фо>rо: А. В. Зry~cькltlt.

тому

Цmс дівчат середньоІ

із мlськоt

ту спортивного

проф1JІЮ •худож­

ницями». І справді, у цьо­ го

виду

rімиастіІRи

є,

мабуть, щось від мисте­ цтва. Представллємо tmтачам

кращих

нок

групи вдосконален-

13

сnортсме­

ня спортивної майстернос­

ті, яких

·

тренують М. Д.

Богатикова та Е. О. Вар­ галіва. Це Інга Шатіло­ ва, Олена Родвіиа, Олена Кравченко,

Тмер IO}ff

Вікторія Ва­

Фото М. Семиноrа.

го чекати. У груднІ

мІжвІдом­

ча

УРСР

nершість

rан~олу

серед

де

наша

зміцненню

нів

їх

здоров'я,

сімей

в ордена Праnора

та

розроблена

чм­

і

діє

Трудового Черваного paдrr:i~11Hm·~

«На'!ИТЯНСЬНИЙ1>

СРСР.

фізичному

працівнинів

імен!· 50-ріЧЧJІ/

Це захсщи, спряr.іовані.

насамперед. умов праці і

на поліпшення побуту, антюншго

атлетики,

інші), яJ..ис>

на:tтільноrо тенісу та

в

Іших займається б.тrи­ 320 чоловін. Роботою

сеТ(ЦrИ

нерують

найантивніші

фtвнуЛьтурниюІ і спортсмена. Це тренери на громадських Зfіс.адах: В. С. Вдовиченоо столяр ремонтно-будівельного А. r. Шеsченно елен­ трик .Ж ЮЗ; · С. Ю, Дубінін -

в!дпочннну тр~тдящих. nода,7Іь­ ший розвиток фізнчно1 ку.льту­

uexy,

ри

старший . інженер.

1

спорту.

Налендарний но-масових

ред6а чає вось-ми

-

з

план -сnортие­

заходів

зимову

видів

на -рік

пе­

спартаніаду

спорту

і

з

літню

Проводятьсf! нубни . ра.. госпу-номбінату з семи :ендh! спорту, традиційнJ турніри з тансж

чотирьох.

змаrанн.~;

на

волейбопу і настільного тенісу за участю номішд Києва. БрОварів. радгоспу-номбінатv «Тuу­ бізьІшй~>,

присвячені

'дянсьмї А11мП

та

1\Іорсьного Флоту, му жіночому дню

Дню

· Ра-

ВlйськовоМіжнародно-·

8

березня.

Серйозна підготовна до .змагань

відбувається· на всіх дільницях і

в цехах.

В0.1ЄЙбО.'!ЬНЇ НО!'.')ЄНі

де

об,1аднано

ігрові

майданчіпш. ВСТіі­

столи

для

насті.-rьноtо

ма

--:-.

ник

·

руд, чун

· та

JI.

оператор

В.

Аште­

очисних

Р. Шелест

Діль"нищ,

сnо­

.,..- началь­

В.

А.

нача.'!Ьнин

-

Г.

Ливар-

лабораторії

інші. Згіщю з розробленими

пщrnтеннями

системи

нараху-

В<ttІНЯ очон. нолентив ф!зйчt-юї h-ульт:vfJи підпрИємства щорону визначає

на

переможця

. н.ращоrо

струнт_ора.

С'меном

А.

І.

спортсмена

Тан.

у

· ноннуреу

1983. poni

Щевченна.

струнтором

-

та

нрнщим

В.

визнано

нnашим Г.

ін­

спорт·

if!·

Аштема.

Тому

збІрні

номанди

гатора:зових

СРСР

гирьового

багатобор-

ства

ГПО

неодноразово

СлІд сназати, що 11 цьому

вагомий

старщого

лення нина

тренера

УРСР Л.

М.

беруть участь у проводяться

но мандами

це.

основне

змаганнях. онремими

радгоспу-комбінату.

нашо!

учнів

за·

тенісу, гри в шахи і шашни.

зд~. .1

У радrоспі-номб!наті працю­ ють· 10 ·спортивних се1щій (з

нього. та старшого в!ну. звичайно. в зjt)станні

норм

ГПО.

мо nоза :v.вагою

't

Не

:>алишає­

Хача. своєї

М. RОВАЛЕЦЬ, сенретар

ІtОМбІнату

парткому

радгосnу-

<<RаJUІТЯНСЬКИЙ».

·

С.

вими

вийшли Д. Дя·

ВолохІн.

бронзо•

призерами

Кухарчук, · Е. Р. М1нгажєа.

о.

.....

Куприкові

Кандидатом у tбtрну СРСР з еІльноУ боротьби нааваний

,аалерlй

СnравдІ можна

Нанун.

rрІумфальноКt

назвати

nеремогу:

номанди

НиївськоУ облас­

зимовІй

сnартаніадt

na 11

тернату. У й<>го антиrнзолотих. 7 срібних, 6 бронзових медалей 1 ne~

12

ше місце а спартанІаді 3 лижних гонон. Сьогодні у такий ро:з­ складІ збІрноУ номанди

за

територІ­ не

мо­

у

шнолу-ін­ уч­

lІЮtористовують

хоро­

можпивостей

Інтер­

нату.

:За приналежнlст!О до добровільних спортивних товариств і аідО\І'!Ств nред­ ставництво сnортсменІв

УРСР тренуються Тетяна Тищенко. Тетяна Влиц·

успішними.

того. щоо успІшно провес~ ти весняно-літній перІод nІдготовни І добре стар-

ту.вати у XVII Всесоюз• ній спартанІаДі шно"1яр1в. Важливими

весняними

в І дальше КиївсьноУ області також турбо-rами добору бажає бути нращии. Я удосконалення далекий вlд думни. що .н_омплентац!ї ш;,оли пер·

J

ком­

показники.

людей серед­

lнinl

перспективних

робничі

систематичних

області,

146 -

ознаками

керівники

до

107

Украіни.

заходів в радгоспі значно зро· ели організованість 1 продук­ тивність праці, змІЦніла трудо­ Ра дисципліна, поліпшилисЯ ви­

фізнульт:vрою 1 с. портом.

легка

nредставляють

Київ.

.,.ься. насамперед.. для ~1acoвnro МлученНЯ ТрудЯЩИХ Та ЧМНJ!'!

сІмей

-

Еільна боротьба.

регулярного

нят'-

чук.

шно­ атлети;на, ручний м'яч. лярІа Украіни. l<олектив плавання, 6онс. лижні був повn1стю уком:nлеt<Т<>­ гонки. tу,цожн.я tімнасти- ваний lS учнІв wноли-(н.

Іjаявна спортивна база рад­ rоспу-но~іб!нату ВИІ{Jристовує-

їх

з боксу

нультивуються тІ 3 лижних гонок

учні.

сІм І'ІRДІ·в спорту

не

Сьогодні можна з упевнені­ стю сназати. що в р€зультаті фізну льтурно-масових

-

краіЮf В.ИрІmуЄТЬСR усnІшно. У школІ вчаться

ших

монтажах.

проведення

завдапня

пІДготовна олІмпійеькоrо резерву, збірних команд

Чемnіонами краінІІ се­ ред учнів шкіJі-lнт!JІн•т!а

стри спорту Олена Крав· Полісьноrо, ОбухІвського, qешю 1 Ольга Горностає• Іваннlвськоrо. Бородянсь­ кого. Володарсьноrо. Ка· ва. гарлнцького, Макарівсь­ Ми усвідомлюємо, Щ<) ного районІв. Із цих райО· це незначний внлад у ви• нів немає жодного nред­ конання завдання. Тому ставнина ·у шнолннтерна­ зараз І нашІ вихованці, І ті. Прннро. що тренери тренери роблять все для

під-·

Спортивне життя трудІвників господарства, школярів постій· но відображаємо на спеціально оформлених стендах. у фото­

пленсу

Євтушенка.

збір»оt команди СРСР.

Радують своїми висту· нів-спортсменІв аіддІли представницІ ху.. народноУ -t>світи Чорно­ nами і бнльсьного .. Яготинсьного. ДожньоУ гімнастини, май•

rосподарст.ва, учні старших нла­

яні

. вІдд!·

·ВІдмІн­ освіти

1984 рІк - другий РІК роботи з дня: заснування шноли. Незважаючи на

тернат

шефної .середньої шноли імеиі В. І. Леніна. У розnорnдженні дітей всІ спортивні споруди сів

ycntty вклад

гандболу,. народноУ

правленням

захп·

Особливо· слід відзначити по­

з уЧнями

Юрій Івано~:~.

Всесоюзних змаган·

ПР!іСЄНіН .. Салават Муха•

змаганнях.

зв' я зон

На

ти. о-бласний номітет з мадєєв. Хочеться сподіва· фізичної нупьтури і спор· тися, що старти на Все• ту, область в цілому. Не союзних змаганнях для займаються добором і на­ наших лижнинів будуть

щали спортивну честь району на обласних і республінансь~mх

стійний

котяхІн.

же задовольняти облас­ но, Фаїна ХаняфІєва. Ігор ний вtдд!л народноУ освІ­

госпу-номб!нату 4Н:адитянсь­ ний>> з футболу, баснетболу,

зимового

році чемпіонною з легної атлетики

в естафеті 4 х 1ОО м~трі$ ~tандндатом у. склад Rнf;ва І

І Інших nроstдних нлуб\ІJ.

альними

рад­

атлетини.

У нинішньому навчаль· ному ·СРСР

чeмtt\oJfoк

сnартан!вок

Безумовно,

леrноІ

ном:анда

гравців лноr вихованцІ школи-інтернату. Вона одка Іа лІдерів першостІ

облас1'1

спорту,

нандидати в

23

майстри спорту. 65 nер­

е плаванні май· Ще більшого успІхУ до­ стернІсть стри сnорту Земфіра Де­ била-сь МОЛОДІЖІІа HOM&R· нисеюю. Оленсандр Ще· да «Металург:~>, полов.ина

28 -

спортивноУ майстерностІ більш зацінавлені молоді виробнични­ ки.

кілька

бронзовим: призеСавчен· pecttyбJIIHA!ICЬl\ИX стале валентf{на нG. Удосконалюють май· з.магань.

nоділ

розвитну

наведу

з шорозрядНИІfіВ.

стаЛ.!! ром

райони

ВІК-НЕ ПЕРЕШКОДА млеМолу .. футбму, баснетбо­ Jf.у', кульової стрtіІьби, легноУ

сдорrу.

дІвчат

1968-1969 років tщ.од­ ження.

вихованців

no

•1983

року проходиJJа

. :ка.

прогfJаМ:а

Все ·Ж

цеаt­

одержми можлмйІс1'Ь принладів. щоб перенона· rrро·з.одити nовноЦІннІ тре­ ти в nеревагах школи-ін­ НУ,ВАЮІІІ і ПіДВИЩуВаТИ тернату сrrортивноrо про­ сз.ою м:айстернtстІІ. Ре­ філю. За цей рік у нас зультатів не довеJJося: дм­ підготовлено 7 майстрІв

282

силевська.

ДовгостроFtом

сnертемени

комtорта·

аJдновиим

1

юu на npиs rазети «Ком• СРСР серед молодІжнn с6мОJ'JьснН tJ.ра.вда• ЮріІt команд, двІчі о<ііграла ба· Іаенов став nереможцем

школи-інtерна­

часто вазивають

r.Jtaдatda,

СJеJІЬ:dНМJІ роадJІ1'8JІЬВJІМ11

Команда

лише

J*MIJIOM :>Ох50 мtТ•

81 100

мй·

Коли спортплуб «Полум'я• дає А. В. Згурсьному доручення. зав­ жди можна бути впевненим. що він винонає йо·го на совість.

рощий організатор спорту і 1!! сво­

бажаючим подовжити свою ~жнттє-

Сі~- оІЛ8 у,ІJ1І W.OJtH-1KT6JK&'t1

•rahle&._.

місті.

пролягла

etu

ІU'Іальвоrо роау

emtptaJIOre вpotUuo. На честь 40-річ-ц ••· -.uiiQIII BpoltQia щ ІІіІІецько-фашистс.киz llfapllllllda тресту «БрОІ&рJІ.

груnу

У rому ж роЦі було організовано

результат

розряду.

чотири

роцІ

1975

J;Іюбителlв .бігу

nершості міста з лижних гонок У цьому

.........

...,...,.ro

IJМІfh

особлива.

У

3 стор;

турботи

Peryл.s:rpнo,

вича Згурсьного. начальнина тех- тричі на тиждеНJ>, вІн аа своєю нологічного бюро цеху .N'9 4 38:110- ·особливою програмою aeJ(e · груnу ду порошновоУ металургії, можна ЗJ(оров'й. Обов'іІзновий біг, фі­ було б почати із розповідІ npo зичнІ вnрави для есіх груn м'яsів щоденнІ заняття його бігом. Сам поєднуються З грою у бМмІнтоN:

він говорить тан: «Я бігаю, сіаю на Лижі чи приходжу у спортнвний зал з єдиною метою. щОб. tьn-

*

року

Весняні

СТЕЖКАМИ: ГАРТУ Розnовідь

1984

квітнJІ

.

спортивних

ор-

сnентивними

учнями.

ганізацій не оцІнюють пе­

цьому

ронІ

реваг школи-інтернату спортивного профілю nе­

л1

перший виnусн.

вихоІ!анц!в

ред іншими формами

дорослий

ntд·

готовни сnортсменІв висо­ кої квалІфіШJUП. А.rте та­ ке

ставлення

до

школц

цих нeplRHИRlв просто не­ зрозуміле.

-

місце ну.

І.

У.

в нашій шно-

65

·'R!ллют:ься в

cnop1.

чеr:аємо

На

rі;шу

rx

змі•

МЕЛЬНИЧЕНКО,

директор вату.

шко,rш інтер..


<:то~· .

4

"N

K'ВJTHSI

14

року

1984

О В І!

tH

Ж ИТТЯ•

СОНЯЧНІ

мииуJІому

'f

місті вперше

ВІТАННЯ

роІХІ в

.проводи-

JІИСJІ ЗмаrаииJІ з· во.Jtейбоnу. між комаНдами rуртоЖиткlв ·промис:лр-

вих пl~приємств. · Боки

і

! .

пр~АІІІJІи. ' з успіХ _ ом. Іrри ·· завжди . зб. IJ}JaJJИ

1.· і

= -===

баrато болідьиикlв. На фото: моІІІевт

JP~·Фото . М.

КмеКТИJ . t;;p,cwapcькoro раАпобуткомбінату се'рдеЧио вlтаа в4!'1'ерава. ВеJІИКої Вkчизияної

і

Семииоrа.

==="'!

вlйliJf · •i цpatll. ~ ЗасЛ)іжевоrо працівника служ­ би. · побуту · УРСР, директора райпобуткомбІна -ту:. BoJІQJRM:нpa , Q~еисlйови'Іа Ковбасинськоrо 3 60-рІ1ІИJІМ· 'ІQВі~~єм~ . . .

· SІжа~м~.·.ttому .д.оброr,о здоров я, успІхів у працІ,: цoisr.oJJitтJІ, блаrоПоJІУ'Ічя.

Yct,

tJlднt .: ш.щІо_ аіт&Jоть з днем вароджев­ RJІ дирЄХто.ра· rрайонвоrо ·. к6мб1нату пОбутового І)бс~овrаЩJІ Во.JU)Димира . · Олексійовича

Кd,вб.аСаісЬкоrо

та ·

кОJІrоспвоіо рИJ!Х'У,

·Jtнем ·· ,н&.р,одж~ИЩt .

Aoro брата.

В!таJІ!JІ.

працtвиИRа

· Олексійовича,

з

.Б8Жаемо їм доброrо здо­

ров' JІ, усП,хlв _ у . прІЩ{~ щастя , І блаrополуччя.

ШЛJІХ

nіввІковий ювілей

ДО СИЛИ ·

_

в

.легливо

трудяться

над

оЧевидним

на

nІдприємствІ. й

елортсмен

·Є

також

~tращий

nередо:в.иком

ви-

де фізку.'Іьт~ра і робництва. Адже фІзична· культура займають чІльне доломагає усnішному . виконанню ви­ nомітно лІдвищен- робничнх Завдань. Тому . 1 nридІля­

nродунтивності

заводах

nраці,

ється

така

nорошкоаої

ве.1ика

· Найбільш

металургії і nластмас, де-

нашому

ревообробному

слартакІа;щ

комбінаті.

увага

·

масСІвому

боку . дИренції. npoфcпMкo~t:Jro

nолулярн-ищ

код.ективl

стали в

зимові

та

лІтнІ

серед

виробничих

цехІв

змаганнІ -

нолект-Пви

лісо­

здоров'я, особливо nильного та

меблевого цехІв -

як

людей середнього І стар- nравило . виборюють лризо~і мІсця · І шого віку. вІдіграють о з- в комnлексному залІку сларrак!ади.

доровчІ групи.

Це

особ- Так. в минулому

лиЕО nереконливо

демон- слартакІади

роцІ

У:емлІоком

комбІнату, як'' nроводи­

взяла

наша

.іІітнь·ої

веде А. В . ня було nІдтвер;:~жено ним І в сnар-

3гурський . на

такІадІ із зимових видІв спорту ни-

'Пов':ІальнІ

приклади

деревообробному кor.t·

бінаті.

Тут силами

нішнього року.

Команда меблемrо

цеху зайІ:Ія.'Іа

енту- У зимовій сnартакіадІ

зіастів спорту. (керівник груnи п . Ющен~о) обладнано спортивини зал заrа.%НОЇ nіДготовкИ.

І таких nрикладів мож-

друге _місuе.

На третьому · мІсцІ команда де~у решІтчастих меблІв. В цьому чима­ ла заслуга фІзоргів цих ·ко.'!еКт!Jвін - л. В: Саврука, г. о. ОхрІМЧj;Ка та М. П. Бє л оцького.

Усnішно

вйстулив

ко~ект.ив

фіз-

на навести чимало. Вони культури r:омб!нату . в зимовІй cn·ap~

гання:

літньої

культури.

них

одниr.t

завдаНЬ

Gічне

з

радянських

щення

Є

все·

nідви ­

nраце:щатності

На

ряді

1

nрацІ.

промислових

підприємств нашого r.taлo

уваги

ДНІО

здоров'я

людей ,

продУктивності

міста

звертається

в

за кладах .

викІв.-

на

магають

·OPJI С81'1 УЄ ТЬ СІ Багато.1юдно було. минулоІ нед1:r1 на трасах обласного кросу.. nрисвfl­ ченого Дню Перемоги. У·. Бровари

родної освіти області. На старт rт~я:- · ти дистанцій Іфосу вийшла рекордна доло- для ·таних змагань нІлькІсть учасни­

хто

само­

стІйно займається фізку­ льтурою. Вся робота зво­ диться

до

того,

nідnриємс твах

що

на

створюють­

ся 2-3 малочисельні секuІї або команди з

nрес.тижни:<

видІв

план.

Серйозну nриділити

1

нормативів

ми

Велш:их rо

·

часv

ГПО.

втрат

робочп­

завдають

і

лросЬ1.1актично-оздо­

рс.ичу о;рібно

роботу вести no· ці.'ІесnрямованІше.

В. ІВКОВ, rо"1овз

мlськоrо

1\омітету.

-

-

ління. на третьому

заводоуnрав­

цеху решІтчас-­

тих меблІв. Активно проходять І тур­ кут,ової

стрІльби

та

волей­

Перші усnІшнІ кроки робить І не­

ваІ;fЯя

створений за. мІсцем прожи­

сnортИВНИЙ

nІд.1ІТКОВНЙ

Ко.Jуб

«Ч~мліон•. Він об'єднує роботу n'я­ .ти. . сnортивних секцій: з шахів 1 .ша­ wок. фу:-бо ,,у_ 1 хокею. ку_льоnої

стрі"1ьби. настільного тенІсу. загаль­ ної фізnІдготовюr та атлетичної rtм­ нас~икИ . . До роботи в цих секцІях·~­ лучено

· rtонад · 160

дІтей та

на'шого Житлового масиву. .

. .

.

ntдлtтків

+-..

·

А. ~о~tУд~.

ІІіструНтор :1· фізкультури

1 спор:

ту; ДОКу.

500.

ТренерИ

1 лрац!в­

нини школи-Інтернату сnортивного лроф! ,,ю зробили все. щоб сзято· ви­

йшло на славу. захоnлююче.

ненню

Змагання nроходили

що

високи·х

теж

сnрия.1о

досяг­

результатІв.

На найкюротшlй дистанцІ! 300 метрів у дівчаток бу ло nроведено

спробували

nолІnшнти

результат

лі~ ·

дера . але в лІдсумку змогли зайня­ ти лише друге місце. На фІнІші -їл роздїлю1а 0.1 секунди. Майже 100 учас:ниuь зафІксува ,'Іи суддІ на фІніШІ в забігу . на кі .'Іоме~ тровій дистанції, де змагалися , Д)в-

.

.

старшого

шкlльноrо віку.

Ве­

слец·іалІстів І

r іІя­

у

'1'vва.'1;:~ Галина Приходько Із Миро­ ніаськог.о. району. КонкуренцІю. їй

скла.11а спортсменка ·Із Сквирського . райqну НаталІя Фіално. Так ВtЩИ 1 фінІшува.'Ін. Наташа nporpa.'!a чем­ nІонцІ

всьог.о

секунду.

А щоб визначити nереможця Jta 500-метровІй дистанцІї у юнаків мо­ лодшого віжу. nо1·рІбно було 12 забі­ rLв. кожний 'Із яких міг nринести сюрnриз. У третьому забІгу Михай,ло

Оголь Із Броварського району nро­ біг за 1 хв. 21 сек .. але в ,ліДерах був всього кілька хвилин. Вил~редіів його Ігор Понятенко Із Прил'ятІ, який nоказав найкращий резу.'Іьтат. У командному заліку nеремогли брЬі!арчани. · на другому місцІ сnортсмени Із Прип'ятl, на третьому - легкоатлети Білої Церn1ви.

Технічні результатя: дІвчата 300 м. Л. Покоти .1о ївськ.

1000

юнаКz'!

р-н)

м.

Г.

-

47,3: .

Приходьно

(ТетІ-

·

(:Ми­

ронІвськ. р-н) 3.20.0: 500 м. І . Понятенко (При­ n'ять) 1:20.3:

1000

м. П.

вари) -·~

3000

вари) су~.ця

спорт-

.

м. Ю.

-

Горобей

(Бро­

9.22.0.

Г. КАЦ, Батеrор11~

нІв Кишинева. Тирасnоля:. обах нолективІв з ·Бен­ дер.

взяда

участь

1

варів виграли у сrтортсме-

від ви-робництва nІ.ztrотовці, е.JІектрозварників, мулярів­ монТ:а~ник~:в.

no

Принмают~~jі( юнаки та n.Івчата

з освітою

і.'І3с.ів ' $З .: ~а~·равленнями з nідnриємств. д~'1~· '!ІСТу(Іу · .ц~ , учюtища неq~хі.~но nодати такі , ,~окумент~·: , з~я:ву _ на - ім'я _директора, сві­ доцтЗ6 np<~ нірd.J·Ж~І-{Ия; 4окуме\іт про освіту,

S-19

медичну ·.довідку (форма М 286), довідку 1 МЇСЦЯ,~ ЛРІ"JХ<И.ЕЗНН,~ і· npo CKJ1 З;fl . сім'ї, 4 фото·

гр,афJ.ї~р~мі}')()м ~~4 . ;м., .а&т'ооіоrЬафію. Пас•

nci'p:r

''маtІt

MIJ!}'

;к-0мn~elft.!Фt' (-JI~;

r.iptt

cet•i.(

.

1~~тr~,,.:,v :: r-.DyІЦil:~n.caвин:a~-rp;c,x у -квітні, по ·

.. <:11'\Ж

Jn~J,І~*- ~~· ;мек;rf."Q~~~.рниюв З. .

·. :А~_Р~_ ~ёР:Х~ИJІ)ЦU;~: N _.: .~:~~tарИ., зул. 50 років

.

:вж-к~·~ ·'f4 т..:л -s~~~~··l; &ts-2o. s-20,6o. j-~~rи"~~~yt~н N~.N'2 41~ 120 ,до зуnинки «А•моІ'іа'РК>:

Дирекція.

"Бр:ов~рс""І)'~у f!дАІJіенню «РаАсі.ІІьrосnхімія-.

НА 1\ОЄТНf·НУ-_РО&ОТУ ПОТРІБНІ

Тf!ак:Тори~тк

н,а трактори

т -150, ЮМЗ-6,

др·.~rJ!~н 1 .~л:з, яаванта)Кузачі ТЛ-3, rол(')в­ ниА . ін-Jt\~нер

і ~жеfІер з ;у~\І{иію{ безпеки.

~а наn:ра..в.ІІе·ння:м~;~ ма роботу звертатися ~

Брt>аарсЮ<е .ій~ьке аіuілення

· no

працевлаш ..

туванню.

Племnтахсrра4rос:nу «Броварський:& (с. Рожівка)

Нд ЛОСТІЯ· Н·У · РОБОТУ ЛОТРІБНІ rмо:вн14~ · бухІ'а:лтер. ст~ршgй виконроб с.'!юсарі а'І{тоtара,жа, С.'tЮtарі-Фtератори, еJІек• ·три кн·, , ст~рший . еетJtікар .

Дос~а~ка на , роб~ту і з роботи тих, хто

nрожцsає

8

nposa'pax, -

тр~нсnортом рад­

госnу.

nирекція.

ДО В1.1З.9А.\А ДОМОВЛАСНИКІВ. БРОВАРІВ ТА . РАйОНУ

РембуДуnр~sЛиt»SІ . м·.4 облремтресту

li.OBO"

диіrt> 110 ~\;!'ома · домоJІJІ.асників.' що лозвіл на

.

а

програ .'1и

·

лише

Турнір д.'ІR учнІв . :команда ДЮСШ МІ.ськно ман ді з Смбо;хзЄна ·І дю'сш ЦJ71-1972 ро- ВІ-!О (тренери В Р. Рахма­ зайня;іи nерше мІсце. · :sІв народження з футбо- нlйно . . S. І. Подзі1гун) . лу ві;::бувся в ТирасnолІ. ЮнІ футболІсти · з Вро­ В ньому

..УЧ.ЮВ

до ІS~чірніх rpyn з інівчан.няr.t без відриву

Бурлаєнко (Брп­

2 53.0:

респубJІ!канськоУ

Успіх юьих футболістІв

.~.P~t~~~e, •ш:~ке -; n'роф.'1;~~У'fІt;Іище .М ·4

0[0'ЛОUJУ€-~ДЬ.!t.АТК6R'ИИ ·· прийОМ

б ;Mt'Є:~tЩt, ;(NI М:i~-p1t:.~~:r;a~1iJI~t8 ;

лро­

студ t: l ·захворювання. To-

r,:y

більше

забігів . ОДна!t резу.'lьтат Люби Покотило Із Тетіївсьного району. Д')· сягнутий в третьому забіщ нІхто не міr nеревершити. Лише в. n'ятому увагу слід забігу двІ слортсмеюш Із Приn'ятІ­ ск .1 аданню Олена Антонова І Анже.1а Нинько к,омллексу

ко ~шлексу

-

ма­ на

ГПО. Адже кожного року лише . невелика нІльність трудящих віком старше років складають нор­

30

ків

. сnор­ 13

ту. У зв'.язку з цим совість відсувається другий

cn6p:fy.

·дачfв виюшкав другий забІг. де стаР.

медичних

слабо

тим.

яка. rtро­

видів

другому

.'ІКНІИЙ Інтерес

Інструнтори

фізкультури

вибороі!а

ВЖе відбулися: змагання з наСтІль­ ного тенІсу. в яких брали учаtть сtм Rомаяд ·. цехІв. Місця poзnoд.tJiиJ)ИCR так: на nершому кома1:1да мебле­

чат}{а

·DEPENOtll

на цей важливий фактор. зокрема в трестІ <<Брова­ з'їхались учасники · 34 команд мІст учн.1 середніх рипромжитлобуд», на фа~ І районів Київщини шкіл. виховішцl ДЮСШ системи на­ бриці верхнього дитячого трикотажу,

. змаганнях ·

голов­

Яr:ЮЇ

зміцнення

в

де

сnартакІади.

воДитиІф:ть·ся з 11-ти

· фізичнq1

розвитку

І

nерше мІсце З' настільного тенісу. · ЗараЗ :' на ·комбінаті почалися зма­

характерні для сучасно.г?. такіаді міста. Деревообробні1kИ · t!\ули' етаnу

команда

· сnартакіади.

що;~.авно

Це зван•

JІY'f'IJI; , щастя · 1 .P!IR;OC;t1. ·.

чій естафеті. ЩО дало ЇМ МОЖЛИ!І{СТ.Ь

лурrії.

яку

CROPTI

nо;ІІлити· 1-2'мІсця Із . слорти~н11м. нлубом · ~поЛум'я•. Добрий старт

ніри з болу .

мета- лектив лісоnильного цеху.

Рl.цвl, дру.п . щкр,о вІтають ' праttlвиика мІсь· JСОї- · дрУJЩрВі ЛіоІtlда · Опексійовича Шкуро­ пцсЬкоrо~-rа . йеrо ' Друж~иу Ольrу КостяиТИ­ . JdвІjу з .· 25-р11І'ІІІМ •п~ружиьоrо "иття. Бажа­ ют~ ~м- ~~pQro_. 3,1оров'JІ; сlмейиоrо блarono­

гий резуЛЬтат фізкультурники ДОНу nоказали в лиЖних гонках та .жІно­

струє груnа ·здоров'я на лася з десяти видІв сnорту. став ко­ заводі . лороuшовсї

RP.Aill

·neprt!iМii. у багатоборствІ ГПО та чоло­ віЧІй еt:тафеrі 4Х10 . кІлометрІв > Дру­

та відділІв. ЗасnІвувачІ в соц!алlстич-

·Важливу роль У змІц- ному

ненні

І

виконання~

така:

зменшення втрат робо · розвитку сnорту з чого часу через хвороби. nартійного бюро та Таких прикладів досить комітету.

на

· КОJІ4'бі­

завдань одинадцятої п'ятирічки. Се­ ред ~обрих традиЦІй, що скJІалися:

тих трудових нолек-

оrивах, сnорт місце. ня

стало

Існування

нату, nрацІвники nІдрриєr!істБа н~nо­

і бадьорості · Нин1

DЕРШІ У

БАГАТИй на трудовІ та crtdprпв­ нl традиції :колектив .· деревообробного номбІнату. ВІдзначивши . рfк тому

Р.вдантор . Є. ФЕдА й.

е·ксш1уат_аLІ.і·ю ~а,мь~і.,~Яо збудованих та утеn­

л~ни)( б~з

уч~ст~: . улр;авліню~

димових труб

вrд язових npifлa:4jв ~и:а:аватися

не буде.

·

Роб<;>ти,, no за,~ва;х шодо . бу11івннuтва та УJ:~л.rr~н~·я · ~и~t>ХО1І.із . ~иконуються протягом трьсж мr<:яаrв )І часу мдачі . заяви.

сНОВАЯ ЖИ:ЗНЬ•- орrан Броварскоrо r,ородско· ro комитета Коммуни.стичес!'ой nартни У~раиньІ.

АДРЕСА РЕДАКЦІІ: 25~020, Ниївсьна oбnaCTh, ·~. 6равари, Іуn. К/4ї~ьма. 154.' Ікnекс 61285. . . . . . Т~nефонм: редактор,. - 19-3-82: застуnника редактора, вІддІІІ~ riQi:rtl'iiolio ·-"'Мі:Ті. Прук вимю1й. · Обслr - 19-4-47; вІдnо.вІДаn .. ноrо секретарі! , віддіnу сІn~ос~окоі-о rосnодарс.тв& .- 19-3-18: nJ:Іукованиf.і ~ркуш. Тиргж . коресnондента ІУІІС:Ц8ІІ.Оr.о радіомовnеННJІІ - 19-3-05; аіДДІІІів ..nромМС:ІіІІВОС.ТІ, ІІНСТі8 12.'700 щ::нвІІJ"JТІІJ.(іВ.. дни вьrхода: вторник . среда . nятниuа, су!5б_о_та_._ _ _ _ І _м_а_со_в_о_т_Р_о_бо_т_и_-_ . 1_9_-4_-6_7_• ....;.·-------------:-~-:--:--:--:----::--:-----за_~_!~:~_в_!'!_«-н_н_л_л_;_1_71_б_._

городекого н районноtо Советов нароJІньtх деnутатов Киевской об;r асти. іНа '' коаинском язьІке) . Редактор Е . ФЕДЯИ . .. Газета вьrходнт с 17 · аnреля 1937 rona .

Броварська друкарня Ки\'всІ>коrо обласноr~:~ уnрав.:1інюІ' у Адреса

друкарні:

255020,

Київська

сnравах 8ид;нщицтв . nonlrpaфlї t··R~й.,fc~·l'ol то!1f1в.ІU,

область,

м. ·Бровари,

вул .

Київська, ·: · 1~4;

#61 1984  
#61 1984  
Advertisement