Page 1

ОРГ А Н

D Р О В А Р С Ь К О ГОМ

МІСЬКО'

Газета ВИХОДИТЬ 3

І

квіТИJJ

17

І С Ь К О ГОК О М І ТЕТ У

РАПОНН'ОІРАДНАРОДНИХ

року

1937

ом

61 (6517)

КОМ У НІС ТИЧ Н О І ДЕПУТАТІВ

ВіВТОрок,

ПАР Т

19

квітня

у' КРА' Н Н,

11

КИІВСЬКО'

ОБЛАСТІ

року

1983

.

ЦіН0'! КОП.

.

ЗАRJIИВИ ЦЕ ВПРС ДО 1. .ТРАВНН 1.988 РОВУ 1. Хай живе 1 ТраВИJI - Де... ,Міжнаро~оІ со­ mдарності трудящих у боротьбі DpOтиімперlа.пізму, аа мир, демократію і соцlаJIlзм!

Хай живе маркснзм-левlJdзм

3.

чим партіям!

.

~

",

.

. Хай міцніє єдиість 1 зrуртовau1еtь ro світу! : 5. Хай міцніє ке:!~Jlанивй сою:! БратерсьКИЙ

7. Братерський приВіт 8apcsitaм, яКі ВИЗ80JIJt7Ц(СЬ t оБР8JI8 mлях соціалісrич80ro розвнтку! _' • : 8. Братерський првв1Т8аРОll",. ui ведУТь MnC..

..

,

БОРАаМ, аа свободу,

.

рюtЬCJt протн Імперla.idзму, КО.1l0иlаmзму 1 расизму, ІВ .зм1циеиии поmт~оІ І екоиом1'1irоІ незалежиос­

тlІ

Свободу

.

'-

.

.

иомtчвt машини і прклади!

Будьте

в

аваиrардl

для

л~зацГі

успІшно!

ре-а­

соцlальио:еконо·

ВIДК;РИЛИ

пасажирську

на·

23.

.

ТрудящІ РадянськоrоСоюзу! Шдвищуііте про­

ДУJ(ТИВИ1сть; ефективнІсть

з жит

31. ПрацІвники промисловостіІ ЗбlJIЬmyAте ви­ робинцтво, . розширюйте асортимент . і потпmyArе

якІсть товарІв для· иаселеиня! Виробництву товарІв' народноl'O

32. ПрацІвники транспорту І зв'язку! РІшуче tr111-

ВRЩуйте якІсть і ефеКТИВИіСТь роботи! Добивайтеся безперебlЙНОГО перевезення иаРОдногосподарських вантажів,

шення

посівної.

сильних

150 тонн чавуну. 200 тоНн

високоІ KYJIЬТYPH

леиня!

.

33. БудІвельники

машин.

вельнини ТЕЦ-3 в столи­ цІ Литви, маши,нобудlв­ ники Молда,віІ. екіпажІ суден Латвl'Йсь}(ого мор­ смюго

ТРУДЯ'

ВисокІ й

зОВlіХ промислах в Ни- показали зилкумах і Наршинсько- ванського

Нирги­

понад інституту,

професійнІ на­

організованість

студенти Єре­ політехНіч.но,го

ЯН'і

працювали

план десятки мільЙонІв кубометріВ палива, яке

поруч 3 кращими прохІд­ НИRами ме.трополlтену, що

передано

прсжла,дається в столицІ ВІрменії. Зразки високо·

на

Урал

І

·в

де'юнстру'вали

праці

про·

газодооув-

ники Шатликав Ту!ЖменіУ .1 колентив цеху 3'алізобе­ тонних конструкцій домобудівного комбінату в столиЦі Есто,Нії.

ВелиіКОГО успіху добила«ШеЛЬф-2» ДOlВ:.peHo від ся бригада бурового май· у день КОМУ'нісшч.НОГО п()відальну справу _ ві,н стра В. Вустіна 3 оо'єд- . суботника було прискоре. має пройти свердловину кон­ на леrендарио.го паровоза нання ·"я.малнафтогазгео но темп 'головного рекордних глибина, Мінського трак­ Наспію. ОВ-7024. Покинувши своє лоrlя». Випробовуючи три- вООє.ра свердловину торного 'за.воду майже м:сцев музе!, вІн прибув кілометрову Виеоинми ,:(о,сягнення на НО4І0І10ртовськlй пло- до трьох х,вилин СRороче· .\lИ вІдз>начили дє*ь сvбот. У . цех пlд.п.риемства. МОСl\!Вичj зр06RJIИ все щІ" вона одержала про- но Інтервал ви!Пуску кож­ нина трудові коле,нтиви ДJIII TOro, щоб VAapHI амl­ МИСЛОВИ:Й при.nлиВ нафти ної машини. На чtдпри· всІх республІк. Дооре по·

ти, раДЯНСbJКl люди проде мо.нстрували прагнення

. ИабатЬ'КІВЩИНj

ro

почннw

Ве..,1ИіКО­ в

і діяльністю

в

('ИМ

БJ.pС'ьку сім'ї УЛЬянових.

висо,н·осортної сталі додат­

СТИВ пр·о почаТDК цього колективу

ПРодуктивної

вахти Азер нафТОВИКіВ.

тям

ково вироблено в MRpTe- iJайджанських Молодіжному н:вському цеху.

ен;,паЖОіЗі

депо

Мосюва-Сортувальна су­ ботнИJК поча'I3<СЯ за гУДКОМ

ии

дали

та.ТИ.

найвищІ

СТRЛИ

рєзу ль:

п.рИіКладом хіlДНОГО 'Сцб!ру

ІІ'Р'одукти.вної. орrанlзова­ ної роботи в усІх галу' зях.

Ле.н~Н'Градj

На ·геологічну'

.

в

новий горизонт.

'карту

За

ЄMCT'~I

ведеться

Н'анесено масштабне ня

Ставши

виконати падового

на yдajJIНI вах·

nішення листо­ р.) Плену

(1982

му ЦН НПРС.\ Творча Іні цlатива, почуття відпо ВіlДаЛЬ'НОСТі за результати

спільної

справи.

і, виробнича дис·

цИПЛіна

бу ли

пр·ацювали

кІнцева

радгосщ' для учасн~;;I,в «Найрат» , якІ почали Сів· продовжувачlв

механізатори

Герой СоцlаЛI'СТИЧНОї мета ЯRОГО завершити бvна НОВС'О'СВСЮl3а-них Праці Дмитро Золl.н. вІдо· в 1984 porцi перехід на землях, ГРУЗИНС1>кl чаєво­ . С&ІІТІ мий у ста,врonоль>сЬ}(их BImyat БІЛЬШ потужни~, ди 1 цитрусоводи, буді·

висои"

ТРУдова

j3елико

переоснащен­ КазахстансЬ>кого

вироонwцтва,

Насе.

.

Шдвищyй'rt

На пусковій новоБУДОВі

пароплавст.ва,

зН.

щих Узбекистану. На га- вички \1У степу видобуто

монтажRИRИ!

ефекntВНІсТь каПlt:альннх BKJIaдeHb! (Закінчення на 2-11 СТОР.).

ВІд відро,г:в Паміру до автотранспортники

у;}бе.режжя Аралу несли ударну вахту 6:льше

дев'яти мільйонів

і

оБСJlуrовуваивя

ПОЧИНУ

досконалих j комфорта' бельних тра кто р І в <,МТЗ-80/82». прискорити серійне виробництво СТОз6и­

степах ЯН майстер раННIІ хл:бів. На ленін­ ському, суботнику в рад­ госпl "Изо,бильнеНСI{ИЙ~ siH показав себе і як ква­ л:фlко,ваний І<ер!вник ме· хан~зс>'В'аної 6урЯНівничої .'Іанки. Вже до полудня цей КОJlfЖТИВ доповів про переВИRонання 3:vIIIНHOTO завдання І повне завер­

споживання­

повсякденну увиу!

1 якІсть працІ иа кожно­

ВЕЛИКОГО

Мrац!ю на сере·дніЙ ВолзІ

нІ місця. зв'язані

селення в хІмічних продуктах та матерІалах!

му робочому мlсці!

райони краї' Загравою плавок віДСЗ- Центральні Ж'Чн.ого курсу партlІ. Уро­ П'о велин1й росіЙсь.кIЙ· лю'тували святові . ко:.Іуні- ни. чи'сто І разом ' з тим чіт­ ріЦі в цьому роЦі при6у етичної працІ металурги Державний п~ап~р близьно півко, по-діловому Iliров·еЛlо! ::\е в мІсто який заМаІіОрlВ туристІв, Я1К: MaK1ївc~oгo за,всщу i:vIe СРСР. трудящІ наш",! країНИ 16 мІJIьйона Ленінеь'кий ні Юрова. Доменники ви- 16 Rнітня на плавучій бу кrвlтня ударну вахту. при­ В!'ДВlдають «Шельф-2>.>. спові: :vI.еморіал та іНШі паМ'Я'Т. плавили понад завдання ров;й С:вй'Чену 113-I·Й річницІ а дня народженНJI В. І. ЛЄJН!Jна.

ЗО, ПрацlliИRКИ ,xiмf'IRoI ПРОМИСЛfJвостlІ ПовJI1mе аабезпечуАте потреби· ttародиоrо г.осподар~тв* І ка­

вtенародноl

КРАїНА НА У ДАР~ІЙ' ВАХТІ

хідних

n:РИС~ОРJ(}йте,"х~ічне переозброєиня, веа l'UJ'.

мІ И8\!ЮДИOl'O rОСlЮд8рства!

боротьби за викоиання Історичних рlшеиlo XXVI з'їзду партІї, травиевоrо І листопадового ПлеИУМlВ

ІСКРИ

у . ряду славних трудо­ Пірацl dрали участь понад ІВИХ традицій радJ'lи.с~ки:х ЧОТИ'ри мІльйони ЧОДОВ::і\. .JЖюде!Й особливе місце на­ Вони вирббИЛНПРОДУКД!l леjf(ИТЬ комунІСТИЧНI!iМ су- більш як на 39 ml-lІьйонl,в 60 ТНИІКa..vr. НароджеНІ ін\­ карбоваJЩlв. У фонд п'яціативою передових робіТ­ ТИР:'ЧК'и . 6удеперераховамІльйонИК!JE! 'у важкий час пІСJIЯ но понад десять . перемоги Жовт.ня, вони нlв кар60ва,нціВ. стa.rrи в нашІ ДіН'і 1!Ісена­ УльяновськІ Р:ЧlКовики родними свят&'Ifli працІ. в день суБО1'нина на пІв· оrлядами резер,вів. необ ~І:ICJIЦЯ раНІше звичайно·го

та Інженерну думку в новІ високопро.yкrнвнl й ехо­

Хай ЖИве IІІRpоmoбна .1Іеиіиська зовRl.iпRllпо­ P-t,UJЦ'.UOf9 Союзуl

ЦК КПРС!

'.

Машни-обудlВКИКН! Швцmе втlлюlте наукову

29.

миpJ

Комуиlсти!

'

ио! металопррдукцtl!

..... ·

22.

.

!!1J.JвищvЙТе якість, рззmиpюйте вlПІУСК eв080мl••

Слава великому радянському народовІ. бу· .18ИНКоВl комунІзму, послІдовному борцевІ за МИР! 21. ТрудящІ Радянськоrо Союзу! Вище прапор СОЦlаліСТRЧноrо змаrаиня за виконаиня і перевино­ КВИНІІ по всІх показииках плану 1983 року, завдань ХІ п'ятирічкн! Хай ще сильиІшою,баrатшою і кращою стане на· ша велика багатонацІональна БатькІвщнна!

реакцlІ, за демо­

краТll'lliий розвиток своІХ краін! 13. Народн арабських краіи!' Згуртовуйте сво! ря­ ІВ а боротьбі протн iapalJIьcькoI пресіІ і 1JИктату tмnеріатзму!

потреби краінн в метат!

HaдUtвo забезпе~

eJIeKTpoeKeprli! 28_•.• Радикськl меТ8лурrи!

20.

12: Гаря'JВЙ привІ! народам Jlатвиськоl Америки, f

инцтво

·ПриБОРJ(аємо гоику озброєнь, усунемо зarpоау війни, вІдетоїмо і'ПОfлибимо розрядку!

,~У{JtИмо' ~ життя радянську ПроrР4МУ цруl

иародам П1вдевиоІ АфР8КJ1 І НамlБШ

оі' борються проти імперlаJI1зму

Екоиомlцl , - іитеисивинй розвнток! . 27. ПрацІвники палнвио-енерrетR'IRОro компле(Сm

ЗБІльшуйте видобуток нафтн, газу, вуrlJlЛЯ, ВВ1'об­

тТ

lІемократlю І

Свободу в'я3JUIМ імпеРIaJ.ilsму і ре8кц1ІI 11. Братерський ttpRRiT иаро.ам АфрВК1l, п1 бо­

форми орraиlзацlУ та СТНМУJIЮваИИJl працll

,

DIИзмуl

, ·1~.

lQ.. БратеJtCький ПрОіt iJlеиаtaif;m.. у фamиcr­

ських катІвИJIX соц1aJIiЗм!

Наполеrлнво 8проваджу~те у внробниЦтво 1I~

И8М пІдступам ІмпеР!aJIlзму, МІJIlтаризму І рева8-

СвlтовІ

ПрискорюArе

нення наукн і техиіки. передовий ДОСВll1, ефекtВВJd

.

вох зброї!

Братерський 8рІПІ1t РОбlТВВ.О1llY Ц8еЬІ ПJd-.

!аJt~СТlI'IRИXкраІнf'

26. ТРУДЯЩі Радяиськоrо Союзу!

lВ.Jlюди. всієї ПJl.иетн! Прнмиожуйте 3УСRJIJJя В боротьбі 3а Відвернения ядерноІ катастрофи! Внмагайте забороии ядерноі, иейтроИИоі і х1М!.ч-

,

RЮ БОротьБу за зм1цlЩlD нЦіО8aJIЬиdІ ,*єзuеж­ ~CТf І.. еоЦіць1lВЙ пpfJrPее! . , : .. .

творчQe.

високої alДnOBlд...

науково-технІчний прогрес!

,

.Ід КOJIов1аіІьиоrо 'ярма

обстановку

товариської взаємодопомоrи,

Зміцнюйте орrав1зовавlсть І порвдок, свідому ко­

, 17. Народи CSITY! ДавайТе рІшучу відсіч arреeиJ.

...,

колективІ

JIЬHOCTI за виконання п'ятнрl'IКR!

хай Азія стане контииентом довір'я і сmвробіт-

Хай живе єдв1сть, СпівроБІтництво і зrУРТоваа1еtь ~aiH соц ' алlСТR'lRоі 'епtвдру.иосТt" іх ве:похитиа рі­ іпиМ1сть зміЦИlOватн І захищатн аЬОюв8ВИJI СОЦіа.

трудовому

мунlстичиу дисциплІну!

внцтва!

мирна земт!

ті,

мир, беапеку І спІВРОбіТИRЦТВО!

та безпеку!

,..

mЗIllУ

-

ТрудящІ

25.

перІалІзму, иеоколоиіаJIlзму І rеrемоиізму, за мир

привІт Ii8po~aM coцlamcТН'IJIJIX

країи!

народу' вос­

~6. Народи азІатських краін! Боріться проти Ім­

-

ВВ$ВОльиоrо руху!

8.

ЄВРОПІ

cвiтoвoro соща­ ПРOJtетаРlату ,і НlЩіОИaJIЬИО-

м~жнародноrо

o1Ii.nIy,

палеСТИRськоrо

ракетно-ядерної зброї!

KOмyнienB усьо­

Союзу! Створюйte в

кожному

справа

роам1щення в Західкій ЄвроП1 нової америкаиськоі

.

Радянськоrо

торжествує!

БJlИЗЬКОМУ Сходу міцний І справеДJIИВИЙ мир! 15. Народн європейських краІн! Не допускайте

ВОJIЮцjАне· Іитериаціональне вчеин.! . 4. Братерський привіт к~уністи'IRRМ І робітни-

иаш патрlотJI'DIRЙ .Н

ським агресораМ та їхиім ПОКРОВИТЄJIям!

_Справедлива

- 81чио живе ре­

-

1итернаціональннй обов'язок! 24. Громадяин Радяисьиоrо Союзу! Берltь aК1"DO ну участь у всенародному русі за економію та бе. реЖJIНВість! ЕкономІка ПОВИННа бути, екоIЮМНОЮ!

Ізраїлю проти арабських країн, веrайliоrо, повного й безумовноrо виведення вІйськ окупантІв з Jlівану, з усіх заrарбаних арабських земель! Ганьба IзраIJIь­

2. ,Пролетарі всіх краХи, єдиайтеCJI!' , Х8й' живе пролетарський, coцiaJlicTJI'IIВ'IdI інтерна­ l{іQJ~алIЗм!

Працю"ти по-ударному

Хай м1цвtв радянсько-арабська дружбаl

14. НароАВ свІту! ВимаrаЙТе прнпниення arpec1i

"аракт'ерн:

суботника традицій

Вери~~rо по'чину.

(ТАРС).

На

-

пусковому' об'єRТt новому

фабрики чого

І1Іриміщеню

верхнього

трикотажу

ДИТJi{­

-

m..ц

час~червоної суботи» по­ ударному

трудилися

ген.

пLд'рядни:ки І заМОВІНИНИ.

Нолектив дІльницІ БМУ-З5, яlким керує В. В. Шевчен:ко. sик·онав

БУДі,веЛl>но-монтажнихро_

біт на 7 тисяч ка.рбован,. ЦЇів. Бригада монтажнинlв І. Г. Нлименка змонтува. ла 8.9 кубометра залІзо­ бетонних плит, залила 15 кубомеТРі,В бетону, а бри­ гада Б. В. Гордашевича встановила 6 кубомеТРіВ заЛізобетонних колон і укл.ала 8 кубоме1'ріВ цеr­ ли. Бригада мул я Р і в

О. М Гаврилова споруди­ ла зо квадратних метрІВ перегородок·

З пІДВИЩNJИ:М ентузіаз­ мом 'l'рудилися тут також

інженерно-теХНіЧНі праців­ ники

і

службовЦі

фабри­

Ю~ па чолі з головним ін­

женером

Вони

rиСIІ'tу

О.

С.

Худ,їним.

зашта6елювали штук

цегли;

21 впа.

РJ\ЦнуваJJ.И Д'ва поверхи.

А. ЗАРІЧНИJL


н О В!

Ж И тт·"

",.'

ЗАВЛ'ВВВ ЦЕ ВПРС ДО 1. ТРАвва :l.вг8 РОВУ (ЗаКінчеННJl. Почаroк на l-Jй стор.).

40. ДІячІ JJ1TepaTYPH І мистеuтва, прац1ВJDIКИ !Cf,JI~"I*IВ.ЩС8 неСіт. . ._..ер КОМРlетн""о' I.J". нОстІ, партійНОСтІ І народност"

Будуйте КОМПJJetC(JJО. АК9ИОМfJIIO І IJOfpqТJЩ на ,еу.

'1lсній технІчнІй ОСНОв,\! Зда.вЦЙт.е JJУСЩlJЧ о,б'ЄК7н в

CfBop,ol'l'e UClPВ, l'Jди! ...~Ї

'

"рок!

m»ввJ

34. fIраціlnПlКИ ~ Ko~I ДІ)_

БRвdт.есь иад1йJwо

.al!без.пе'il~8.R''- пр()др­ ,~льствоw. 1,СіnЬСЬКОfОСПОД~ cнpe. .вo~

=

J?Ni~~ Jlpq}f.Q~ ~",.g.

.

справа!

DCТЬ, св"'здf І незаnежJd.еть нашоу Батькltщ;В1ItI! (51. Ха. Ж1р' неlJlOtPИВIQI ІнтеPlWlfриаЛЬQ •• R1eть І БІІа~сыla

.

,ПІКОJIJ

СоJOЗУ -

помlчннк І

бойовий

резерв

.

53. Хай живе КонституцІя СРСР!

трудових традицІях КомунlстичноJ партіJ

IlporJJeЄ, D;а.п.Вlе

Кот.о lfip!)дyl

зміцнення' екоиомllQf К'ВlоУ виыdщIIIIwf 39. РаДЯНСЬКі вчеиtі ЩАВИIIQ'ЙI'е ефеuпJdетіо досл~жеиьі Хай MIJЦtIЄ МІО! В.УВ і 8ИJЮ6иНЦТ8аl CJiaBa Jlаj1lНСJoкій !lауц1! .

.

М. Хай ,,",ве МВ1нet.Кa Ко\IJуиIeП1J1а дaII'ft. , .. , ДIІНСЬКОf<l Союзу! ЄднІсть партt): 1 .'РОАУ; lІірПl~ь зеJIОlJlтаltJ JIemI-

Koro ЛенІна - запорука всІх наших иеремМ'1 55. ХаІ . . .е оаВІа IIЄJJIIQ 8.'1'ItJdIJIUIП - Cmlta

J ,.~neь-

Радянських

16.

46, . Жmн КраJщJ Pa~1 .lJepJT. Р1ИВ1І1 ",~ у

СоцlалlстlI'ПDIX

РеспублІк!

nІ. Ilpa80JЮlІ JJeвlнa. рі.

муиlстичиоl партll -

8JQ)об1fflЧ91JY 1 rpома.ll СЬКО IlJ1 1КИf'Ii!

ЦЕНТРАЛЬНИИ KOMlf!T 2' &

мrf,

Радн

МIidС!'рі8

ClJcp

.Про

,цаRЬШИ.

роз.

лищІ

ГагарІна.

IWМУНlсm:ЧНОI ПЛf1'П РАДЯJJСЬКОГР СОІОЗУ

....--......

=-----=....--=-IІІІІІ8=--ПОСИЛИТИ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПОСТАВОК

них

сиеrо ,айWJlfутаIlfiIUТу.

замовлення.

мe'lОЮ

a,JfВOиан­

НR завдань неухнлыlre IdД8ИJЦеВНIІ добробУТУ

Значно

,.",. .. 15

тне_ч цplo.а.цlв

валню

.

....А8~иа­

дати побутових оо.иу, 'JllDВjipUHa. tI 1~ JЮ. т;

закінчитн '. QIe'l'JDoeIllY КQ,,:aJlI О~ОЩІ­ ІІЛОЩ . .еro 8у,циику' _ofуту J тим, щоб

НІІ

1ЦJ;,J,li1JJ J JПt)М7 ~

...,. ~

••Дір

ЩІCJIУr Jlа~м:!!ивJO;

иJднlП'JI .а еf'laelfИЙ рl_JJЬ ДJlСJJетчер­ слу_,.

~BII

обenуr~аQJI

еlпьс~ких

ЮШ.

• .

СПУl51 СЕРВІСУ РОЗВИВАТИСЯ

t

кореспон Д е

11

т

Н .. Ч~JIJI'I4!ІІJlО 3YI!;!;Waся

з

диреКТОРО~1

ПООут1!0оМ6:нату

О.

наших

3

Во;ч.;>ДИМlq)е

-

Зf!остає

.

приЙ'маль них'

майстерень.

Чоерунарень

СТ80РЮІ6'ГЬ

ЩІ!СИ М У И

з~~чностей юа,

для

еl(ООQМЛfl!fh чає

Олек,

першого

колектив

Так, нвар­

райпобут

";омб:нату справи~ся на 100,6 процента. у пО'р:в· запро­ НЯlЩ'j з '!ДЦ()ji!Лf!ИМ періО'

cllовнчу, РОЗі\ажlть, буд"

ROBOr!)

паска, що воиують ПРllцlвиики сер· вlєу мешкаНЦRМ міСта І

1

ема

ro

-

цьвму роцІ?

Цей рlН КDлективу

тим.

що

здал~

8

ек.сплуq.Т'ЩіЮ НОВІ/Й ЧQ. rиРИПOJЩРХОВИЙ будино!<

ро6уту

4ЮВілеЙииЙ •.

ступово у

H~.

!lе

вИ

Дf!Я

!іоl,

~раз

ПО'

прИМіщен.

створені

всІ

ума.

fjИСОf(ОЩ>ОДУКТИВ­

як;,сиої

l1дутр ренр

но,ве

иаЩі

праці,

КОРистуються

неруна_

багаТ(І

ЖIl'fЛОВРГО Ц~С·И'

ву.

Сьогодні ми пропонуємо ваєеленню понад 300 рlВиомаfl:lтних послуг. К!,льк!єть їх ЩО)30КУ збільшуеn.єя. Лише f)сталнlм Ч8'

року

над/що

тисячІ

БІ,льще.

nО'слуг

у_а-га

на

nридіЛя'

ється у f!{)CraH6i1i рен:ню цосдут по

життя

розши вІДIlОВ'

речам.

::к 1

знаходят!>ся

у

ванfIi

ВведеН!jЯ

людей,

дію денням

крок

lЮРИСТУ­

чистни плям

на

у

TepM1;IJOBoY

атедьє

хlМ;ЧНОУ

у

з

виве­

присутно­

-

перп'ий

шляху

ПРf!СКО­

рення і полlI!JШ€ННЯ' вико­ Jj:ааня замо~лень бровар­ чан. У новому будинку

побуту

буде

розтащ6оВВ'

НЯ за jЦ)oне1!4ентами. Swварчани вже, напе13' не.&Ц!ПIfЛИ пе.реваги ОО· РЯДОВOFО салопу 1 двох бмще!'них залів, ян! до­

(и:щення

~ВЯТl(.увати

килимів

вели-

мИ' ПО8ИIНН! заДОВО,1ЬНЯТИ

го

СJJужб:

ні

люблячі

свою СІІраву,

KOмneTeHT-Н! ~адри, ,,~l 8JМ!Ю'J'Ь культурно Н8ЗJIlГ&­

;:(И'fИ

помагають

к_ 11O~iJ!~' Ті тг"ани.н з IОв!.МІ, Л в

YPO<ЦrCTO весІлля

УкраІни.

.

iO-~IЧЧ.

ООСЛУГG!і!уванн" в.­

яеобхllИ'lО реТ.JlftИО RИ1ЮИУIJ1И КОЖ" 'Ноге МіСІІЩI j ~PTIlJY. Треба CIfC'I'E!-

раWШCilХО'!

~!!'JI~tчн()fO,

це заl\ОН ~JlIІ

кожного трудомго колективу. І Ама

foftТИЧ!f" Й fЖ1J.{#~О nОСJ411,/JЯflf с,у. мIЖJfНЩВ{ і в T"Pf'~eIlЬfJY мер,жу

мветмас.

продукцІю

у

повному

JnteOKOJ /JJ«oe'l'l.

,

асортиментІ

Це 6У.ае ваf'~ОЮ .a~,

IД>РУIO ВIf'Щ)НЗ1lНЯ рJще1іЬ ЛIJСТ9-П3Д(IJIО­

ии та ІншІ.

:ЗРОС1l0 вире68ИЦnЮ !OJtapi. хул.. ТУРIЮ-побутов-оro J1PИ'3Н''JeIf'Яя 1 пред­ ме'Ііа IUJf>Poкoro ...,:И'fflу. ДoдaТl<OВO ДО

ro

сяч кврБОlаlщjJ, Однц поряд' з до.смпениSf.МИ ~ чи­

посилити повсякденний UQПТРQЛЬ' :3і

riltHi, пPQфсnlДПОUі 'щ ПОМСQМОJlЬСЬ­

заадани. УЖ IiftfОfМЛl!ffе ІІа б4Q ТК­

кІ

не

ВИJКонали

ВИ1'JY\!J(У ',І'ОВірlВ' tta'pOJJ{М'O

плану

opr9;f1i~liiї

ритмІчним

пllll1рПЄЖТ»

виконанням

повпнnl

пл,!!нІв

з ура­

(Суващщм договфirи:Х поставок. Це;

мало ІЙ уJtYщен•. Т8ІI). наПРИRJJоІІа. за. 1:10.:1 пероШJIОВОУ MeTaRyprlY, деl't!JQоб­ ро6ний ffомб!Н!\т ! цромкомбlнат рай­ споживсп; лки

(196.2 р.) ПЩШУмУ ЦR Ю1РС.

А тоиу госrюдаРСЬJ!! lie-рlI!НППИ. пар­

с~ю

по

CI'JQIRJiBIH- \ .

.

чергу.

сприятиме

'!

ПОЖJ!авленlЩ)

І"о:!витttу <:ОІtiалlстичного змагання за rLдiHY' зустрl'і Міжнародного свята

ТРУДЯIIJJiХ ~ ПеPfjIОfО ТJ>а)ИJЯ. .

ВИКОНАННЯ ПЛАНУ "')mI4!JlIІВИ". JlдnРПЄМСТ"JllIІ за І квартал 1983 р. (;sa лаlJПМIІ MfC!l.Kor& .ифоJ'JIfЦ.~.о.об'Pfсmo.аJJJtaorD центр;>, IІl!р ж стаТJlСт}ц(Н, ~ fJPOR~tt). .. ОЦОР •• СЕ • • Оі « ..• ' ще. .J. .. Ї

'.-1.

сел·ення.

·nl,IIP""~'·

Доброю славою корн­ стуютрся У жителІв райо­ закр!,йнин

сел!!

Гего­

лева Андр:й Павлович Коцю6а. фотограф Олеjf',

с:й

Олеl;{С:ЙО'ВИЧ

Гал!цин,

перук,а·р ЛЮД~і:Ила Володи­ мирl,вна Нежиборець, приJ1;маЛЬНИЦ.і КПП села Рудн!- ГаЛИ1на СергlїJща

Осьмак. села Плоского - Ганна Петрї'UЩ фесю~.

Дбаємо ми буrню

ЗМ:НУ.

і

про май­

Вже

зараз

34

наших праців-ники НАв­ чають,ся в училищах, ві­

оволодівають

з~раз

на

курсах Т"И досВ1дчеНJ Зі. Ifр!ЙНи.и,и поБУТ1{ОJ,fБwату. Це також ОДИІЛ Із захо.ц1·Iі. яImЩt сцриятиме 5иrотов' в.{д­ леНJНЮ вир06l~ вцсокої 1бо якостІ на iЦt6~JЦj~НЯ ііа.

старому бу"

iJJЄJf'

,1'~8e З8МДобуJl,!ВНИЙ К6Мбіпат.

і);оговlРНі' Пое?&..к-и -

виf)t)6vяц,..,у ~УКI(IУ т'рудяться ко­ ne-кТIf.Jf ••~Jda JlОfjqUПWВО'! мета­

потр:б­

JIQflYTY

у теХН!іКумах t ний с~аоний цех пр . Jje- CtM ставраці'і та ремонту зд,я' четверо в галузеви~ Ін­ гу. Плануємо ВiJРЩЩДflТИ ститутах. Передов'ИМ, та1l 'TaIAY Il'PОІ1'ееИI811j' фоPf>fу званим ~ЖН!летнflМ. ме­ послуг, ак ~луroJil'Y'Ван. тодом LнДПОШИ13У ~rY,

еом осв,оєно в'''lм нОВИХ моделей ПОIl1ИТТj ОДІП'У І !lигоrО"1"l(,іІ!С.~ трикотажних вироб:!! ('.' Н'\lУ ЧИС.l11 1'10qm.ття ;j"ТЯ'lJ1~ ~пубщ( ",

штучного хутра). а Такm-'

повніше

кл!єнr:в. пlдщ!­ ЩУ'вати ~KIICT. І ку.1ЬТУРУ обслуговуеаWJlЯ. Для цьо­

ну

В€лииа

леlППР

насе·

карбованцil!

служби. !3ще стІ замовнина

послугаМ1і

ЖИfелlв

пере'

И!4НУЛОro

:JЄЩlijО

33

ЛЛИ ПЩІО­ знаменний

дом

тру­

ДIJЩИХ.

1 популвр·ність

планом

талу

замо,вни­

-=-

TtмЦ8MIJ ПО nl'~fIfNlOe1'l Пl'ацl 1

fI!ДВИЩЄltll~

дере.оtlбро"t)t'~ ~OMt!IHaТy І IJИl'tJ6ничorО де"евее6!юБJi~ f)б'єдна'Ння, ГeГMl'ВCl>Кel' етptЧКСТRацЬf<ОУ фабри­

колекти,ви' ательє,

шІсть пlдцряемств. lJай61J1ЬШУ заб&р­ t:OІ:Іа:иіC'rЬ. -43 тисячі каl'БО!!!!нці.

на .ар6ОННцїВ. З ВИП8реАЖіWЧ!Wf(

пі;ІІП,риеметвв перейшли на зручний для наСЕлеиня розпорядок р06&rИ.

вечора.

На,мі TIlJla.CJJ тенлеlЩЇЛ ШОД!) полUJ· шення ВИ:КОН8J!ЮНЯ завда,яр до pQ.JJ14.aціУ щ:>оД}'}щН .3 Ijр.а~у!!аНn1lМ .ІІОГОIIР­ пщ lIостаl!(>І!. На 1ОО Щ10Д~JiТJ.I RИlконали свої ЩjЗ)Yrальнl плаliИ 14 заll!щі'j! 1 фа(ірик. !Ja 9В,5-Щ),15-

та, що AQJttJ 3Jtf<>rY lІі,AQнтаJКИТV J'pa1nl и!!ДПл&НовИІХ IlИlЮбt. )11 1.3 мІльйо,

луl'f'lІ

ПI'JВЦЮЮЧИ З 7-8 го.диии ранку ДО 20-21 rодини

QНцii.

3ок,рема, ман м обсягу peiJJl~цjJ продукцІІ винонаво на 101.9 процен­

Не WЖlНа 06мииyтv І той факт. щО' всІ нашІ

ФОТ0- потребя

пі.цприємств,

~Л ••

пункт·lв. На деЯJ{ИХ заво­ дах (цлас'Г~,;u:, fJOp.<mIi;.pвої металург;ї !,м·енl 60р:qчя РаД~НСЬj{ОЇ Укра. ЇНli, С~ітлотеJЩічно1!4У та ре!ІЮНТНО - меХіН:чЩому) також !І1рJЩЮЮТЬ ПРJiЙ­ ЩІДЬНИЦ! Ют.

ще

P~M9/iT

інr!!ра1УРИ.

рай-

IJ.

КоJiбасннськИм.

JlЮРе!{сом,

унrи

В p~ItGH! lJii6Tf> 2-8 Kot.m-

леJ{'СНИХ

H,IJ. Н4Ш>IЛQШY \3абоpr()іjніСТit· JI(!II'Iye~ .,ИЛИ trp!Jltf~~il П!l1РО:WJl1J раftем­ *~Jl, яl(! )Ів 1iQВlЩ 11 p"т~ цію продукцІї на 65~ ТИ'Сj!:1іі Kio~

БИffО підсумки р06.".,. аа пеРШJJЙ цар­ тал' третьtИ'O ptlilly одинамято'! п'я­ тирІчки. R цілOll(У TpYJl:OBl КQде,кТJJSil I'fJЮIlИСМ" ~HeMCТВ И1ст~ і ра­ Jtoкy дщ,мrлис. 8-1дра,д&ИХ успlхі~ з усІх Т~ХН!КО-elКlif.МІlmtих f,lОFi'ЗИ!іJtіз,

eOCllYfOJY'

fРУДі~'НИJ(і<ll

HleltJtoмy t"~:ІЩ1йlJо-Qlj'іJ{~­

JalIW8WY llеиТJ/Ї МР~""Т~l'}lJtи n1Jl·

ви,р-061в на

білрще

Звичайно, Наш

v

по

,n,~o'f~m-

в'язаних

раДJIИСЬККХ людей КflRЦnr, взя" нАі ~~~e PjД- п~діJiI>J!lИО

IlIJU,I#Щ coJiJ.yJ,CTJPЦiI :J~РJJ'SJ;У1J1ИЯ;

ііТ,~Л!?~

виготовленн)р

ня населення. Blдfly~ 8· JCОnЦ'J'Рl J)PPN,P' З

незабаром

РО;ЩЩР!J''!'ЬС!1

",р18J1Qт,о.~·

ап.,.., IIIJ ••,.orи РМ,.

'rf'W€HH. ІІУІ "І3IУ Иf1РС "'"" І ЖИТТЯ ..,..............-------------...,--....., НАШ "(Jf,tHTA'--... ШllJlOке . . . .,...11 ~'J'''OIIII ЦК ІЩРС диnжу no(JYTY. ЦІр 110 »'111,1,І10' J ~О,JJfл.ш~mю поБУ!'ОJlОГО оБCJl1rОВYUIJl'

справ)d

де мmСРllТИ"lll1 opran влади!

l.5уд",те «;JIJJ.LOM"~H БР)ЖJJМJJ .3" справ, JfеJфll, Ja ItOM)'m~1WI . "47 Сnавн. ~TJ!PIJlIfI НJста,,1ІРи мом,," Вих. fItI1I. 1'11 ІЮ;ІЮ~ IОКO.JIIJuJ" tJJ pe1JОJlюц1ЙIIRX, бottО8И;І t

38. Винз:s.:JР..1ЩRИ f р.аці,Dнаmзиори! 8Yil:Ь'I'e в Jlep-

нашого суе-

"аЛ ~JIJIY1h Ради qllРОДНИХ депутатів -

:waJJJJЯIt1И, IS):Jlьrурою,цр.оФесJJJJою .Jllait"eJJd~'fJ01

зТ. Працlвникв ropгfB,III, ~a~CЬKM8X8pllY.8В-

811, иобутового 1 кемуиаJlьнеrо 06cJIYNttYвaJВiIlI Пlд­ внщуйте якість і культуРУ пріщі, повJdmе вa~­ вольивйте по,llИТ насеЛeRnf

иароJdв, t-IдЯНeuQft

су, u ....e.cll8Or• .селяистsa • "ародноl j.ИТllПгеа;tІ!

КомуиlстичиоJ партіJ,

передовий виUl ~:JJU)~ БУ41JJв.mIJ JCOIfYJJ1J.Mll 46. JOшшв 1 ЮJЧIJ'І'! JbIJM8fDJI,f) 8J1PJl'R1Bd1e

110-

д"жh

животворне джерело СИЛИ

UЬCflа! 82. "ай ж,ве иепорYDIIЦІЙ с,nюз робlТ.Чom 8JI8-

-" -45. Хай lКиве левІ...... aoll!C8". -..........

ВІОЙТ~ його кормову базу!

БQ,РJф,l за техиfчиий

спортyf

,

ВІчна мau героя••. Ці nолягли в бороть(Jl аа

~aulIЩSJ, школа ~ПОUРЮiIJ~ mиeла 8Омуиі..

110 пlдвищуйте продуктивність тваринництва, змlц­

JlJJ,1UIx

Хай живуть доблеснІ ЗбрОЙНі СИJПJ ере!'!

10. ХаІ .... ": 8pru OtaвPIWJМPЙ повn",

43. ФІ~улиурникн І CJIOt'lClJенн! В.., маС0IIЩ~ ФIЗЛ1Jll>rу,nоl'O руху! n,ИІІJfDЖУlrе еяt81 ра·

4.4. ~й жнвуть. p.!!,iI..Qськ! nPОфJ:ll.lЛКIJ -

",.,.

QlИЖ

,~O ~ц1N!а"1!

BQOBallP

ДЮіського народу у ВеликІй ЙІтчнзняній вllи1l

ARHChKoro

ВеаяНО-ПQ.!fWIejJМ JIOбortм "исоку ЯКk'J1f 36. Т"Д"'JiIJ ~м;,o r.oc~,pCТBa! IcetJ1p-

,.

ПИЛЬJlО І надІйно охороняйте мирну працю р.. ДlІНського аароду, заВОJOВlІ1ІlІJI еуеиі~а ,.....

ПlдВRЩyЙТе

~ВНЩyйJf! СІЮІО ПРОфеСІIIJу qjkтеРИ.f

"-ин, TPY~; фJlf8tW.вJ ~H!

"a,mt:!

.

...

шуйте медичне обслуговування радянських JJJOдей,

35. RoЩ'~н, ЧРiJ,Q;lswmи Р..ащ'О-'»J.!I.! АктивнІ-,

яє~ь.

,вародноІ

.щцчю n!IГ''ЮВКyf

42. П""tIIНИfИ M~ 3~'" 8 ...rf.tNi8 ......

DIe ~OBapк~e наукно DБГрyll't.В-.., снстему ~JЩЮfiстваі .3бlльшу_ 1IJ}Iобни. .о ,ерна, тех­ HI1fI8I[ та iHIIJIII[ dльс~рClo8Х .,..;JЬTYP! По-хазяйському ВJIКIDрнстовуйте землю, 'стехніку,

JlOJ(,a

.

ПрацІвники

пІдростаЮЧоDГО поколІння!

.ас.евар.оJШa

Боріться за' збfnьmен,вJl 1ІвpefJИІІЦ!'Ва "lІеа,

tellUoJ БИWl1а-

QCBITH! .КТ.Q.krrJ>~.",а.и І )roMy.ln.u,ro 41.

Слава Жlнцl-матерil мир І IUС'Ія AlfBItJ 1cI~ землІl 49. l'аАяиеыd tIOІиJl! У.схо.аnюlм 6818", І

с~.qе~щя.

~'!~.!S t!! l:a0.;1 .

3&1()Д ПО'рf>ШКМfI! Мilтаllуртl~ СВітлотехнІчний Рlед За.ед пл&<:тмас i-tеревообробOlИЙ l(ом61ка, 3аводобудїаций ИQмбl;аат :..(ослIД/fо-е1(CJJl!РlJмеlll'J'8щ.JtI!Й ,-'емонтяо-мехаЯічний

103.З

103.6 t02,9

. ЗІНІQД

ФаБРЯІ<а I!~PXJjboro ,ІІИТячQГО

TpQ"raJt<'J ,

Друкарня

]авод аЛЮМiflіЄВих буді1!<МЬJlIfХК()ИСТРJ7EЦій ЩRlfореМОНТJlИй ЗзllО,l( Вир~нкче дереlilо~р~ве 06't:,lUiaHHII Дсіслlдно-еКCJJеримеитаJJwнЙ lПОД

бу дконстрyttц1й Хлібозавод ~lобут}(мdilва'1'

Завод нестаНД'fJТJIer~.et4!,VИЮJJorо

'

J6ладН&иия

Завод TBpM.e1IWlOfO мt.WJmC34rДУliЮJJf Р.аом &0 lItleт:r ,vlОJltЖоааВt>д ;>.ЙсІЩ'J'О(;nте)Щl!icе.

.

Г'ргоц!.всьиа стрt~~1ltапЙ(і фf6f>In"

,1іцl'ВСі>кафабр~а Ю'ДOЖfIіі jЩ1'lQO~JI ~~ИТЮJСiN!Ifj;t комl5!J>ОР!<f9Jиjt ~iiQ.Q; 3ааод J,lеталок(,)иеТР)1іцНt і ~РОМИСЛОВ1СТЬ РСС Рааом QP p.AQ)l:y

Р,іО": 110

1'Uc»1IJ' 1 м1~Т1.

• .3

101.0 116.0 tOO.B

101.5

tOJ .е 100,0 101-,6 101.9

4,.

44

.....

".".

102.$ 103,8 {О4,$

104,4 105.8 100.3 104,'

!О2/і

105.5 10з,g lоа,о

102,5

1041.(')

126.8

1~1,O ІОН)

!ОI.З !О2.4

,1(')9.4·

100.1

122·8 ЩJ··,

lОб,~

1(')~.e

102.3

100.1 104,!

103.4 03.1 100.(') 10З.~

101.5

tQ6,З

42.6

97,t)

101,9

І 03,8

~(')5.3 1(')4.~ 1Щ.3 45.~

103,.6

laa..t


ЖМТТ"

"Olf

оtТ'Ня

"

1983 .року .... 3 стор •.

Т.ар8•••цтво-у~арни •. фроuт

ВсІ сили Н8виионання ПРО40ВОlЬЧОЇ програми! ЩО НАМ ДA ' € ДВОЗМІННА РОБОТА тм.РIJКИJJJtJ{ pa~ .L'ІІ WX01lYJUJI, ШО Jie с 5оБРIfШоltиЙ. дtJбре JJ()o JПроВ&ДиJtиlorО р,И1ЦІЄ. ТРУllИЛИСR 1i3ИИltу 1 Jloe~r­ Прк QгРeNлерЗФеРМIІ ли 81драдних рєзу",м'аn. .а д~1"кy p~ спо·

у змагаНнІ. План першого к"рталу ТР.Т.бr~ року

'fЗ.тку не І!иеr ••uо раб.о ,01 сипи,. АрI.и:1~тр~ П'ятирІчки 1I() 8ItP~RIJ­ IJ8,pТK014 PWQeJJY І І"· IІТIУ молока I't)Сllодаретsе IO!fИОМ 5о(ІРШU»jrоІ ctm.· I!IIЦ(fflf81IO На 1О 1.5 п~­ ~ьиоt Ради ЦРО.РIJЖ · В' . цеіП'а, продажу Itог() перо­ lJY1'a1U aнPВYJJlftlJf а !JJ)l)-

ЖІ·І'І ~ ІІа 111.4 проц".

та !ІрИ бааlteНlй ЖИРНQeтl З,в процента.

3ар",з наеn!! заклю'l.ИИЙ еТIIJI у пр()ве:1еннl

хr,"ol'Jи,

не

зкмlwn!

atan&

менш

lаицl'lf

жmt!.1U9

.110

сел!!

йrн I1pa~<lTH .1 Т8іРИfl IfIЩ'l'JIO. Бага'l'О ПО JWn-

IJYtJIC" " а<lіЦЩРf.,wj{· pcl(SO:

'г! В KtМ8f, npel1u&в ва ферму.' Пе"дпII\f1J буnв

-' як

tt0СВ11JIІШ_J!JI в-ес·

к. рUfi<'И', ...:.. П()ММI.J1а B1~ rаврИJtI.ilна, ви:!tШОR­ mи иа lІ()двіl"ll. - Це, п~, В!:Д lАІh'yючих са· д1і.

І1раJl~ЦІИЯ тиша наПО'IІ­ нювал@Ся лаг!.дним

"1'&м

арома­

a6pmioeOвGrO . цвІту І

.хвилями

иetlВ:ДНМИМИ

сте'

JIRJIaell ПД ЗеМЛЄJe. В<lиа ще '~aiY Мrи.нула зачаро­ .ваи.им пorлЯдом &е<:ЮIНи1t сад І IlfJlreкорнла ХО;ІУ.

~'pмa . зVt:тр!ла

доглянут:, а у телятсж

к<>жиа

шерстинка

-

ви6лие­

кує. І , знаєте, є тут СВ]­ рет . Щоправда; дуже про­ стий. ВІра Гаврнл~вна на:].

~e А

любить хто

сил,

свою

роботу ні часу

роботу.

любить, не

н:

шкодує,

Є доста'l'НЯ K!JJIt-

ІКІсть

r;copMIB, а порука YWixy..

це

~ ва-

fИIIlІНн-t8

H&J!ewrn

ayeтplw

Ten.n"

ЛО1р16~о l1.Ut.

~o6po.oпь.

ДOOВ!.д"leН1 ооо".те}l"­ .цспQllt'Jll't) доІ.п XC)J)lB ннк' ферм по-rоспод.l'­ М. М. КОІІ08М, І. Т. Пе­ сw(и ставився до витр., RОМ8,реJПOe, Р. І.' 8orА.· чаИIІJt.фуражу, Й()['І.') ощад­ Jlev;ft, Г. А. QИІЇЩetIf(8, лише,

щоб кожен працL9-

JIИІЮГО

:ке

використанн",

1I0'l"PIIМYUIII

чtт­

режИlИ

Г.

Є.

ro- Д~1fМ1I

p1ВJII й ДPnljJДY тваРІІН. Це дозволить колеl!'1'ИВ? І

СR1lИ il8et18R1I!IUOI1I

A.nt.eIIJ(o

r.lолод!, JWJ'l~ П не­ ex.nJIПІА, аllе иefJ6xtдн!й І

~aJlI"" усПішне вlUЮIfYВВ." пачеfllft. ТIf плани

та соцlалlC"l'И'Чиl

зобов'язання

цтву

по

продукт1.в

виробни­

тваРИННі{­

цт.ва.

е.п«t!альиссrl

ОІІератора,

Пере,ати дво~.и1QоІ ро­

(SОrИ ФI!РМИ поmr.г8ЮТЬ Н,е т1JrЬrАИ в

,","'ermte9ll1 прац! ПЛJf 86tльwtlJи« IJIJI;OXi tвapll1Ul_IB, ., ,,"в'М­

Мр.І10ка на фермІ ДРугогО '"'Ред, , JJ1..ц8JВЦєul надо­ ~:ДД:лка у селІ Бобрику Ів 14()доиа, що ДQCЯГЩ:ТЬСJl (брИ!!'в.ц.ир В. І. Нравчеи­ за рахув<ж lид"вlдуаЛЬИМ'Q ко) впроваджена нова тех­

-

RО.1югlя

три,ра.зове

до­

ІНflЯ Kop~\1I при ДІІОЗЮ·IJН!Й

п~!JtX'''ДУ'в' ДОfJlllдl і roдib­

nt _01:>111.

Тat!ОЖ кl31Ь­ к<>Ст1 доЖі.. Якщо . до дво.

.ро6О1'1 ооераТОРlВ. ОсНО!!­ 3MIJ1J(If рд~рntnaJJJJ на ~o­ не заВд'МfЮI новоІ фОI"МИ рову по в,З K1norpaMa мо· ре6ми - ПМЕГПІИТИ )Іра­ Jlек8 ва деn, те т~пер Цlt) nsaРIJ"IJИК\В,

пt)flищи­

,." ПJЮ~ТИ'Н:(1'Ь Багато

хто

машинного

з

стада.

операторjв

доУння спочат­

ку не вlрИ'В у це. Аnе !Іже

ч~ "'RIIКn~И'"

усІ n~pe·

(,trnаЛJreR

У

ностях

виг~дностl

.1

,елИ'Ких

гресивного

3РУЧ­

!ТРО­

методу,

в.-

ТY'l 1Щ~ОI01МЬ и() 'fJ, 7 кі3l"­ ",ама •• 3,1 кІJIOJ'P.­

ма

б!Jtьще

вI:дgtOtВ~ДНИМ

ПОРівНяно;)

пер~одом

MJI-

НY1lore РOR'Y. М,

ВАЛІЩЬКИВ,

корів

дить!Усі щедро

зеJr~

IlИПИіI

шати.

ВІра

БJИ1t цю пору ке

оживає'

по.юее'!'to(f!

року,

IiОЛ И

навкруг,

Il'fаmини~

на,

за РД1ReЮ,

повагу

стара!!-

пеРвістон.

.Незабаром травень. аі знайомим хвилюванням

нотної біл.ш ЯІ(

в,:ра ГаВРил:вна до

своєї

Пlдхu­

улюб.lени­

цІ.

Ще !!Єд<l8HO НОРОБ..1И­

аа

Іюрова

зараз

охоче

І!!ддає МО.l(ЖО. тепли:'>!и г~ами тЯ'гнеться до її рукн. ЖIН'К'а звичним ру­

хом

пlднлючає

доїльний

ата,рат. І ось уже РИ7:\!::ч­ но

ПОСТУІ\УЮТЬ

Пу.lьсато­

ри, струмує у трубах теп­ 'ла мол()Чна .рЖа. А вона ТНіМ часом

811 -

roтye

!flшу групу

-

Хоро.ша ГО1Юрюь,

серЦі

подумала

вона.

найкра-

ПРО ЛЮДЕй ХОРОШИХ

до до!н-

коріІІ:

роБІтниця, ДИВЛlt'Чись

У

у МАlвутвє Па.рнею в минулому 1f<I.зивали невеличкий хутІ· рець, оточений з усіх бо­

KilВ лісом давнІ

та болотом. У

часи

їх

HaGBa

на

рі.liа.

вІДЗ!faчає го­

-

даючи

графіК

попередніЙ день.

надоїв за

рить вона. праЦlO'Валоси

ре'зультати

То й нам рад:сно. І

драпІ

маємо

що

гарячою

;,

надією

І

омутком

хвн'

вдИ!ll­

тялася вона в обличчяве­ терамів,

які

одягалн

8

ц~ день на г,руди орденн, і ножноt МИ1'1 ладна була повіри.ТIf в ДИВО В'пt,з-

нати серед них батька. m-шй не повернувся з' в-аж· КИХ фронтових доріг. Яко­

ro

че-кали навіть тодІ, ({о­

_.'Ін

.

_

_

трималн в руках неве личкого папІрця 3 страш­

ною Н'lШ1ЮЮ «похоронна •.

в і'Іітнl табори. Вони вже підготовленІ до

теЙ. ВІра пішла пра.ц:ова­ ти рано, ДОІПомагала ІЙ у

нового сезону.

р:.'шниочIЙ бригадl.У т.в(\риннищтвl

працює

понад

В. Г. Ненаж€~ко ще в 15 рон:в. І завжди роботу

авангардІ

СОц1ал;стичного

з.м~['ання твариннИJКLв гоС-

ВИIКОН)'1В8.'Іа

та'К,

ян

.

ве­

ЛодаРства. Упершом)' лить сов!сть. Ось І за.раз, юеартал.1 !Юна надоїла вІд хоч 3од. вІком давно вже r,ro?КНoI к, оро.ви біJ1ЬШ як старша за бать.ка-солдата, по півтори

тисячі

к.lло-

грам:в молоR'a. А валовий

надіЙ с'К,лав

ри .

зarвжди питає в нього по­

ра.д.и

1 ро6ить так, ЯJк пов' Ч'аВ колись У Днткнств!: 92 .4 центне- «ЖИТИ, диrrино, ПОТРібно

За р06000Ю непОМі,",:> ДЛЯ J!ЮдеА. А працювати сплИ!Ває час. Ось вже й вчися Tal!, Щ~ RІІ«>ЛИ не rюrrороа.ла свою групУ. було со.РОМНО за свою Всюди чистота

ВІра

1

порядок.

ГаВРИЛіВна ще ра;,

JI.рацю •.

В. ГАМАЛІВ,

роцІ xy-rLр пере­

наава.

З органІзацією рад.госпу

«ЛітківськиЙ~ єятами

були

риННWНіВ.

Нині на фермі Itlдділка утри,мується 936 дійних корІв. Вона благоустроє­ на, тут діє потужний кор­ моцех. А ЛlткLвсьна діл&­ нкчна лl.ка.рня створила на ферМІ! профілакторІй. ос. нащений сучасним устат­ куванням.

роші

де

това

Кі,мната.

тум60Ч;КУ

твариннкнів

книги, журнали. На стен­ дах соцlалісти'Иfl ЗО­ бов' язання нолеG\ТИВУ

фермя і кожноІ попере~у».

В!драд,но

.

те,

що

феРМі закрИшJI.ИСЯ доярок, диться

тут

ветера,нІ,в

цтва.

иа

кадри

трактористів,

тарl:в.ЧимаJ10

сна­

тру_

виробни­

у господаРСтвІ

&:1 знають 1

шанують

Уляну

Шанди6у. Єв, Юхимен.

Наталію

Григорll!!НУ

Степанівну

чеmю. скотарі'в

Иири.

Михайла

Яковкча Турчина. Миха/і- · ла Федоровича Омельчу­ н:а, Павла Івановича При­

мана

та

Інших.

у першому }(;варта.lі на

сти1tЦYJt~­

КОЖНУ

ПрОJl.а­

Н'ОРОВУ

тваринники

одержали по 588 кілогра­ мІв молока. що на 97 ';,і­ лограмів бі,lьше. нІж то ..

рІк. А так! дояр.ни. яи Уляна Григорівна lllан.::tи­ ба, ЄВДОКіЛ ІваНівна !ОХ'{­

зацапь,

встано-в-

менко

певних

доярни.

На онре.vю2IfY С1'енд!­ блиск'8tlка ~XTO сьогоднІ

щих

при

ма-в

особистих

ннй гарними меблями. До. ПQСЛУГ

па_та та.КО! наД(j"ки завчасному

кожна

для

речей. Заслуговує на ува­ гу червоний кy-rочои. Це справжнІй клуб. обстав.1е­

1іювати І навіть коригуаl!-­ Це ОЗН'а'іалt>, щО ВИ­

вах

ха­

доярок_

кі.ю МИКИТіВНу ОЦУН. Га­

TJJ.

.цаl!алась

для

ДЛЯ них облаДRaJна побу­

лину

жу державІ продуктів "а­ РnНlЩТ1lа тоді ке Асе.­

можна

створеНіI

умови

Пез.

про~ цих предукт~.

поста.лених

побудованІ

Т1!аРИlНницькі примащення, житловІ буди,н:;ш для тва­

ТкачеНlНО, ИатерlliНУ ГРІ{· гop.ilвнy НорендІО;" . Євдо­

СО, молоко та яйця ПРОа<)­ ДИ'.lася · за над,плаНОВlrtt

плаки

Париl

но, НаталІю Лав.рентіївну

Ще ие.даllJ(е ІIШ3ІаТІ 50IJJIЩЄНТНОУ НіllбаВЮl' до заГОТ:lВельних ц!:н ІІа м' я-

бо

У

створено молочнотоварну ферму. 3а ТШlови:'>!и про­

докІю lван1'вЦУ

Джерело додаткових надходжень

r""

розпарюва­

несли на нове місце. З переселенців утворила­ ся цІла вулиця, за Я'кою І збереглася хутірсьК'а

лею несП'ОД!вaJно огорну ло душу. во ще з дитинства

EHOHOМIHA ПО8ИННА &УТИ EКOНOМ~

Таю{й спосіб

жили

обіддя .'fегше

селища.

1938

у

СИ1l!,lший м!·сяць весни. І веЛике свято· День Перемоги~. Ще з Дитн'н­ ства знайо~ Ій оце від­ чуття,

було гнути.

ГРИТОРІ'вну

&аИНЯ з6ільшении

тут

ли. Ось з.в.ідси і похо'дить

ЯК ВЕЛИТЬ СОВІСТЬ

14 к~логра:'>!!!! МО.'10на. повністю

дить

поспі­

хо-роші. А иеза6аром хуб' І o;tep· доба буде переведена у матерІ улап ятеро д-

Щодня т.РУД:В8ИЦЯ

по

не

додому.

на­

вооа самостІйн.о роздоІла Да! r"ynи '<(~plв.Oc.ь І 31-

жує B~Д

Д3

стельмахи і rHY ли для коліс. а щоб

ЩАІ! . XмapY'J< та Меланtr - НинішньоІ зими J{уцєюю, Я/К'j цраЦЮЮТі> порид. І гол,овному. зоо­ ферма добре БУ.'fа ;,абезT~XН:KV Михайлу СеР!"іЙО­ печена груБRМИ І сокови'- гововичу Гол1)Т!. :ж три рони тнми кормами.

28

своє

ще-

на, вlдраl1У впа.l0 в очІ і

раз у ж:~и

уже

!!Де

НаliпоеТИ'ЧНIШИЙ.

у колективІ. А що роб . )- ЛОБНИЙ зоотехн:и. розгля­ тяща

тепер

шаючи ,

v

усп~х.

ше . ТРИ роки. За цей к.о· _ У хорошої труд:вни­ ротхий час встигла заеою- ц! ніli().lИ не М~Jllє МОJ1ОЧ­ І

очt

промІння.

~Iaє

На фермІ pai\гoaty !~@- .10ка, бlдьше, ніж за по. и1 Щорса юна пр'&цює ли- передній день.

ватн авторитет

в

вихо,

Сонце

обіДНЬОГО Доїння залиша· ється кі,лынa годнн, І во·

каштанl~ .

Гаllpt4J1!!!1і'а наАб!.nьше лю­

СИІПле

ПАrВJI КРОКУЄ

погля­

І

подвФ'я.

CJIіпуче

OCJ,-i)tІ> ВОНИ !!беруться в

ro.поВJlJf" аО9Т,Хfфt РІД·. госпу.

сжидає

своІх

щоб винонати П якнай­ краще, той в нагороду

в.да.!tЬ8ИЙ, ніж був ПOllе~ бе-то.м ...RJ(ИМИСЬ незбагненЛюБОВ Фед'ОРОВСJ>ка,'~­ нами таємницями прироНоже<і трудовий день редній. ВІн вимагав П08- JJевтииа л"цlQК, raJIИ!l8 са:\lе !1'РИlНосить робітниці ра­ НРУ еіддачl сил усіх тва­ Roвmyн та l'mШ. Дехто а 'ДИ. І здається :РИИJJИJКІв, ПQollС"і<деИИQJ IJИJ[ "еrЖ:тyml~ l!091r кє­ ЖИТТJrнабуває тодІ Особ- дlсть. Ось ! вчора вІд за­ кр~п_"еної групи корів н'lУ58ІГИ зоовеrcneululстів f . I"I8IНrKa ~ у Є1Іоему л~~rо змkту. ,доУла 396 кІлограмІв моIReрщ.Нlffilв господа1'(:тва. 1J<1I1'r1.

оу -НІС '

В,до.волено

дом

УІ зиаАо-

ш~т&м

IIf1fM

УІ б1Jк, М. С. Голота. Норови У неУ 'Іистеньк\,

nt!l-

добилися

ще

кра­

результа ·гів.

Однак поряд з пе'ВНЮ1И

умо­

плаку.р­

P.JO 6ез налеJfOноІ КОНЦЄіТ­

уопіхами

є

Зокрема.

феР~lа була

ряд

неДО,l:ків.

не­

достатньо забезпечена нонцентроі>анюlИ та соно­

рац!! зусиль колекти·ву ла !JRтенСИі&не lІироБЯИ'ЦТ1S0

ВИТИIМIf

продунц1ї.

ИОР~lа~IИ,

мали

міспе перебої з дост'? RНОЮ сІна. Д,lЯ того. щоб збіль­ ШИТВ ПРОДYlКти.вн:сть ху­

д06и. XO'IЄТЬCJI вLpнти,

що а

!tOTOUOiJfY

роцІ

всІ госПО'

tстО1'НИХ

lfaJ(ХОДЖень

'Іа.рсna районУ доб'ються І

евоУ бюджети за рахунок в_~и n'JlТАесItТНlПРО­ IН"!1І'НИХ на~ба1!ОК. Я . . ВОРОНЕНКО, головииl .8p.aaroTI8l)J(eR'Op 110 8poaapeuoму рalову. .

Шанують і поважають у ТРебуХіВСЬКОМУ раДГОСПі імені 6О-рlччя . СРСР Олександру Григорівну Рогач за її працелюбнІсть, вІдд а

lІІеть любимll справІ . . Багато роКІв TPyДRТЬCII .она иа фермі, стала пеРШОКJJIІСНИМ маЙСТРО~1 машинНОМ дoїllНJl. За три місиЦl нинІшнього року одеРЖ8J!8 по 1178 . .uюграмІв МОЛОК8 Яї' кожну КОРОВУ закрІпленої групи, а rепrr . щодня надоює п,:> 18.6 кілограма.

На фото: О. Г. РОГА 'І. , ФОТО М. Ссмниога.

необх:дно

бeзnосерепнь()

з'авезти

:10

ферми

сІно. силос І нормов! бу· .рояни на весь стійловий пер:од .

Тв'ари.fI/ЩИИ ферми роб. лять все необхідне. щоб в· нинІшньому РОlli ВИ';,о­ нати

соц!аЛіСТИЧНі

бов'язання

і

заБОРГО'l!ан:сть

30-

.1;кв;д\о·вати

за

'1982

рlя,

В.

ПЕТРАШ, <:lЛЬКОР_ і


(eтOtp.

КОЛОНКА КОМЕНТАТОРА ,

НОН Г РЕ·С СОЦІНТЕРНУ У Португалії завершив роботу XVI конгрес Соц­ LHTepHY. в якому брали участь близько 150 деле­ гатів з більш як сорока країн,

які

партії,

представляють

що

входять

до

нього. На й о r о· по-' J)ЯДКУ денному були питання, зв'язаНі з еконо­

питання

безпеки,

зброєння.

увагу.

ЦК КПРС у своєму по­ сланні

до

УЧасниКів

гресу

звернув

:на

що

те,

їх

кон­ увагу.

становище

в га­

лузі міжнародної безпе­ КИ, миру· і роззброєння :8иклинає серйозну триво­

Необхідні негайні заходи щоб спинити

терМіНОВі, для того. спов,зан:ня

ry.

людства

ДО

ядерної

ката­

строфи, говорилося в по­ сланні. Тепер немає і не !Може бути більш важли­ вого завдання. ЦК КПРС закликав

соціалісТів!

Ціал-демократів.

со­

робіТ'НИ­

чий демокра.тичний РУХ .. з !Ними зв' язаний,

ти . свій

збідьши­

вкдад·

tВрятування

у

c.ripaBY

людства

В!Д

ядерноУ ката,строфи, в. боротьбу за ~ир і розряд-

.

_

ку. ПОСИЛИТИ ДІЄВІСТЬ вис-туп~в у нонкретних !1.Итан'нях

міжнародної без-

'Ilеки і припинення roн~и

озброєнь_ .... Т ре б а с.казати, що . ц.,... заклик був

ПОЧУТИЙ

JюнгресіСОфнтерНу_

на

Не-

"ващаючи на серЙоз.н! не.'" згоди В питаннях миру і

<>

роззброєння.

більшість

ЙОГО' учасників висловила-

ся

за

вжиття

f(ОНRретних

заходів з метою

нення

ядерної

відвер-

катас'тро-

фи. яка поставить під за-

.

срозу життя на землl_ Предста,вники

етичних

паРТіЙ

соціал!-

ФраitціУ

та ІталіУ, як і слід було чекати,

'.

й

захищали

нульовий

гореа

3Вlс.ни« . В р!ант:!> США щодо ракет середньої даль.но,ст! в Єв. Р опі.

, Водноча,с з боку керіз-

в

читачів. с:rр)WЦій,

3'

інтересами

перего.ворах

tншоrо

св1тлІОЮТЬ.

СРСР

про

на

рОЗе

C~CSP

~

райМly_

щ.

ПРАЦІВНИКИ

..

ВИХОДЯТЬ

~

1Ю!lI8Jfl

в

изах,

.0-

25

3 MMm<J 1IIIjв _ _ _ .• р, _._ВНТ'І Н!Й в:,дображаються 8<;і талуpr. заводу порошко­ стор(")ни еКОНОМічно! 1 со. воУ металургіУ . !менl 60- дiЄ~Tl С'!іин81 ""8118,. 1І8д8ІіЦ1I Пd .tв* кращІ ці'аЛьн(")-культурноr д1яль· р!ччя РаДЯНСЬRОї УкраІ­ розширення кма. і глиби- примірJIJIКJI стінгаЗет. ності працівнИІК!вТОГО чи ни. сХлібороб. радгоспу ни питань. ЯТ',,! вони ви· Підсумки к,онкурсу бу' Підприємства,' ус-

«Жерд-!вськиЙ.,

таНОЕИ, оріаНlзацїУ. ходять трива,rnй СЬОТОДн'і стінн! rа~ти стали справжньою виходять у дєсятиах' тру'

ною

мас.

ни

мїн!~зих

якІ

ХорошІ

ви­

~.ІІакulя

час І м!ськрайонн,оУ газети сНо· ДУТЬ підбит! po6c.1JtЬK(")p!B трибу.­ ве життя •. (")rол(")шує ~OB'

номери

курс CTiнrueT, . присвJI'Ie- пього

на. l5

РО'і\у _

нарад1

тра'""RЯ

Редакц!йні

ДОВИх колеК·ТИБlв. JШ(олах га,зет виходять' також на ний ДНІ(І' преси. Учасни- колеr1І, чИУ :газети будуть району. Із±!ебїЛЬЦІоrо во- заводах сТорrмаш.. алю­ ки конкурсу (а ни,ми мо- I!ИGНанl rrереможп1l'МИ, на· користуються

qЄЛИRQIЮ

будівельних кон-

Навчаються ВелИІКУ .YI'!ary

щенню

жуть бути редколеrіІ

універс'итет

городжуватпмуться.

СЛІДАМИ

'ловік

НЕНА.аРУКОВАНИХ ЛИСТІВ

маркс.иUiУ'

JIен~н:зму'. б.'1иаько

50

чо­

Жител!

навчається'·. H1Цl1.

n!ltВИ- Для 'них читаються лек- Ідейно-полІтична

IіІПал!ф::Нац!У

ВС!Х

політичну осв!ту •. За. ()С­ танн! трн роки блНlЗЬКО· ] 80 вчителів З8К'!ИЧИЛИ

вчитепі

ШКОЛОЗН'З.В- ї-м в

Пqшука.х!· вибор!

педагогІчному всеобучу стм, методЮ(и' викладан' оrrтима.'ТЬJ:fИХ'- Рішень, нав­ баТЬКів прИ~іЛЯЄ ра йон- ня. оптимальної орrаніза. чання 1 виховання ~iB. ний . B!ДД:~1 на.РОДНОУОСI!I- ці! 'праЦlвчитедя та інДва· УН:lВерс.итеТи . пе!!R­ ТН. його методИ'Щий І\аб!·

ЩІ.

оцінку

нет.

одержала

сЗа O<;TaJ!!Н! роки,- РОЗ1Товідає меТ(")ДJ1СТ Л.О_ Азов,а. у нас склала<:R певна систеМёr .роботи 3 педаго,г!чни~ Kaдp'3.~·P..

ведеН'Ня науково-теоретичних і практичних конференцій вчителів· з участю в'чених вуз!в столиц!. та· к'l конференuії прантик"-

rог1чних

у багатьох сіЛЬСЬка клубах та бібліотеках рес­

та соц!аль­ району на

умовн для всебічIf.:>ГО роз­ витку майбутИіХ культ­

PomнЬB

.ек<Жомlчного

20 УХ н(")го розвитку П1'актиr"а про-' ф!Лlал:з. 6 JIeKTopl'!.B .!I1~ 1981-1985

Позитивну

1.

с.

Мичак, Н. Rа.рпенко, С. публіки працюють випуск­ Мехедзаrrитували про никн Луцькоro КУJJЬТУРИО­ стан газиф!кацtY села. освітнього учвлвща.В Г6л(")ва райплану А. Г. цьому сучасному, добре RрYRОВСЬКИЙ ПОВідо'мив, обладнаному навчальному Щ(") п'ЯТИРіЧНИМ планом закладі створено відм1нв1

озбрм-

ке- цП з питань педагог!ни, ніСТЬ,У'!итмІв .lI~oM~гa8

ріlВНИХ кaдp~B, 1 вчКТЄЛіВ. ncих-ологіІ.

знань'.'

рони гази­ працlвиикІв. Велнка УJ!.чrа ф!кгц!я с. Рожнів не пе­ приділяється вивчеииJO редбачена. народної творчості.

в' район! дJVI м(")лодих батькlв_ nона'Д 9 тисяч батьн!в ОХОПJ'!~НО педа~­ гіЧ'ни:\ol всеобуч~м. Уніве!>, ситети. їх ф!лl3Ли' та -ек­

• • •

На знІмку: майбутв1 Житель с. ЗаtВОРИЧ Г_ Прокопен!(о у своє­ КJlубн1 працівнНRИ Любов

R. му

при райвЩо с.твіорен! ·rro- JOТ~ у КалИТ.ЯНСЬ.RіЙ ее- торії пр,!Uюють запрогр~­ ст!йно діючі семінари ди- реднІй школ! ІмеН! В. І. ма,МИ,ро,зраХ(")Е'ЗЮfМина

листІ

ня

!ІРО

порушив

те,

видІляє

що

ЙОМУ

дН",

земелька ділянка

П'(jДовженO'rО

АктИ'Вно'

зчитеЛlв-пре.1!метнИ-Зч'ител,!

району

,?,м..

, ... ',: -

!I_~ ХVJlожн11 фlJlЬМ сЧужl ді-

.

TV.

".

н"виИ1І.. ЗЛГА,лЬНОСОЮЗflА

22.45

11

.

19'

В. мИкоJtмнко.

ПРОГР-ДМ.'

8.1Ю Гlмнасти"а.

haYKOBO-nОnУJllІрвиl ФIJlЬМ

яНу Прос.ив.R. пеНх(").

22_00 СЬОI'l'lДИ! y ..eJiTI.. 22_15 Ч~мnlоиат ~IIITY. s ,ХОКeJII. Збlоиа СРСР ·5бll'lІ& ФРН.

прогrАМА цт

YXP-АІ·ИСЬJ(оrо

'Тt:Л~5АЧ!ИИЯ;' .

9.45 2 "JI_

8.35.

І(ВІТН.

І 'ЗАГА,лЬН'(jСОЮ3НА

. ПРОГРАМА цт 8.M·~TpaMa сЧat:~;

.ПРИРОДОSllаllC т

13_~ ХУJlО1КиIIФI.,JOМсЧу]J(f

,-.11.

8.4~"XY:~::':~. ТfJlТф~JlЬе~I;.ПI:Jo I()'o~o~~~~:. Пl:а'ФI~~~етичве ІІН' 17.~Ь;?~~и:=Jlе(ljt1tе:~~ І ':~~~y

шахтарІв

м. ЄиакlЄllllrо J10IlецыІу,, об-

дяиському т І

Jla~TI. Участь бере. 4вlчl re- 14.зоМ~:;::0:~

'роl

РаДkи~ькоrо

Jlьотчик-космоиаu

Г_ т. 5ереrt'JвИI_. 16.45 Концеотх'VдО'жиlJ . тивlв РРФСР; . 17.15 Розnовlдають,иаllll nоидеити

ТEJ1Е&АЧЕНЮI

.

(Фотохроніка РАТАУ)_ ____________ 9

0.01 ra.

Заступник

Г. Проко­

йому, виділена:

А.

.

ЗАПРОШУ€МО

редактора

ВОЛОШИНЕНІЮ.

НА

РОБОТУ

,Міськеві:дnілення по працевлаштуванню населення запрошує на роботу тих, хто тим-

часово не працює ..

а о.

11.10 Новиии.· 10.35. 1І.4іІ ГеоrраФIІІ. 8 1(". 14.З>ОНовиии. ПlВАеииа АзІя. ІНДDeтаи та 14.50 ДокумеитаJlьиl фIJlЬМW. ІИДt'J-Гаиrзька ИИ'08ина. .сК. ШJlЯХУ .110 аеJlи~rо ",о- ІІ.М Шахова ШКОJlа. Jlока'. с)l(аЗИJ\6ек-ата-, 12.10 ІстоРІя. 6 KJI. Вчевl еПОХИ сЧерка~и_ ДоеIlIАУСlllху·. 15.50 о. СКРllб1и. 'сПое",а ек- 13.10ВIДРОlІ.жеиия. 5. Лавреньо~. Сторlики І •. ~~тсаг,уо:и.и_ ІІИ-О.'"'-И~~, ж.иТТІІ І творчоетl. u "" ~ ~ ..... "'-~.14_00 Образ В. І. ЛенІна 11 раТмеиарие!фО

творчості.

. На промислові пІдприємства потрібні: ТИ'. -'' 16.00 НОВНІІИ. . майстер газовог(') господа рства, ста РШИI1 Ве~и.иl rO~TI_ 16.10 СРlбииjl Д31111М'ІОК; '" . 8.55 HaYKOBO-nОnУJlЯРИИЙ фlJlЬМ 16_30 ДJI. ~таРШОКJlа~иикllІ; T~. . Мl!истер;заступник начальника цеху, юрис-ЖИТТЯ неlроиа·. 8ариш. к(')нсульт, комірники, бухгалтери, начальник 9.15;сПриватие 12_40 Францу,ька мова. 16_55 кnнцерт XOIlY та ~имdllІ2·Й рlк,- навчаиия.. иlЧllt'Jrо IJpKee'rJ!Y УкраТIІ- зміни, майст~р ремонтно-механічної дільниці.

8.15

с&риrаДIІ'.

ВІВТОРОК.

ДиреКЦІя радтосll1Y !ц. lIо~lдомила. що

заклик кій середніх Школах.

НІ:·:>Ї

Фото В. Бєлова.

п!дтримують ні В. І. ЛенІна. ,Княжиць- Нірова

ків, зчителltВМО.'10;ІШИХ мос:"овських колет .кож. клас::в, Ійыreзожатих.,' ному " вчителю вищу

'-/~. 1."1". \ ~/IIII·" ',' ,'. ~I .

нюк на заняттях

не

земельної

дІлянки.

ТМ:". ГРУ!"

ШеВЧIfR і СвІтлана Пархо­ 3 XYДjO&

nитан­

радгосп

ректор!в UJ}{і~;'(jрган!зато,' Леніна. Великt:lдимерсь- 2-З РОКИ. Д66ре opгa~i1':В позакласн'ої! rmза- КіЙ, }tнЯЖИІІЬ.к!Й та 1н- зозаний педагогіЧний ВC~­ ШК:ЛЬН,,"Ї роб.Cl'ТИ . .вих~ва- ШИХ школах району. обуч у Налит~нськ!j% ~Me­

СоІС!}}"

14.45 П. Неруда. Сторlики тя І 'rворчоетl. ..oJle.- 15.25 Новинн. 18.00 ffовинн. срср

КОСІее-

ЖИТ'

lIi.ZO Мамииа ШКОJlа. 18_50 І<ІиожурваJl сХочу

все

с 1І.:ro Новини.

'І4.30НОВИИИ.

П'итирlчка'

14.50'

-

справа кож·

иоrо. ДокумеитаJlьиl ФI.,ьмн_

TeJle·

15.45 РосіАсь"а МОllа. 16.15o"MJlI. Людина - ,o~noдap на 17.10 Вlдгу"иlть~я. ~~мачl! ,... 17.40 Прем'єра музичиоrо TeJle· фlJlЬМV сДеиь п~ихо"ить , ... ~ nlcию qРИИDeНТЬ'. 18.10 -Наука І житт... 18 45 С "иl вlтl 19:00 уЬО~~~Нб~/ ",аJlЮВКУ

~O&IAe_

ЗаУЧlІТьцуховвl opl<e~'rJ!.

19.15

ZO.OO ПреМ'єра .. теJlеф І JI Ь М У сВ. І. Леlllи. Стt'Jрlики жит-

ТІІ'". ФIJl.М

еькиl дІм..

кпРt -

ча

Аіі. npIIAO'IIII.'I"-

8

-

nроrраиа

иоrо_

18.00

~JI1)aBa 'k(lЖ'

Кори~иl' nt'JраАИ.

IS.:ro.ФI.,ь",-коицерт

cl~I(Opкa,".

19_00 АктуаJlьиа Ita"'etla.

2 -

с5атькl8-

21.З5 сЗнlмаЄ'rЬ~1І кIIm'. 'ТІІОРЧОЮ

",уnо.,

І

еи иа

.б ез~мертие'.

ЧОГО навч~ння, шорох'увальник:,

-

ник,

-

машиНІСТ

компреСОРНОI

вулканізатор-

установки,

t'

ники,

'

Н

бухгадтер,

Sye'rJ!l'I тел!"

електрики.

СТРУКТОР,

б

а

.

УДІВНИЦТВО:

начальник

кошторисник,

..

цеху,

Інженер-кон-

інженер-бу дівельник,

Iнженер-теХНО,10Г, газоелектрозварювальник, столяри, рамники, .мулярі, бетонники, слюсарі-

електри.ки, трактористи, бульдоз,еристи, маляПРОГРАМА цтри-штукатури, шляхові' робітники, слюсарі-

. 8.00 ГlюrаетИКI. 8.'15сви:"аVfИ H-УК-ВО-nОn::УJlIІ"lІиІ' ча-..... - фlJlЬМ ,~~

8.З5. 9.З5

Сv~nIJlЬС:Т80знаКТIІО.

10 КJI: КПРС - партІ. ро-

бlтничоrо

K ..

a~y. ВС:ЬО;'ІІ ра-

дян~ькоrо ,народу.

9.05. 12_45 HIMeЦЬ1la _ІІа.' 10.05 tr\узика ИIЦ)t'Jq.IIІ. срср. Передача 2. . . IО'З~аll~:еJ~~:r~:ЦI~. п.КУРС .. . "n, '.'К.вас .. "аТЬJ<И. . 12_IОПоозlя С. Гудзенка.

IЗ.151t.ТОDIІІ_ МІІстептво Вlд"оджоиня.

епОхи

13.40 М. r"ro.'h: '.Шиие"':ь.. . б

14.I~J:;:'о8f~и~,:вьдк:ии~1 JI~aT:::: ~ЬKOЇ 8J1ади'.

14.50

Hayko';O-n;'ПV.'JIРИИI· фlJlЬМ

. сантеХНІКИ, стропальники. " • . от ПІдприємства ToprlB

і

громадського

харчуванtlя: кухарі, кухонні робітники, машиністи миА_ 11

. них. машин, буфетники, робітники ситроцеху. б

,ро ІТНИКИ

б

ез професій. продавці.

В інші організації потрібнІ:

. б

,стаРШІ б

ухгалтери,

бухгалтери-економісти,

ух,г,~лтер-реві:'!ор. санітарки,

робітники

.

Бажаючі можуть укласти договори по

18:00 H~:::::18.20 HaYKOIlO-"оnу"'lІрннl ФІJI.М . сЛиl достиrаии.' ·вишевь~. 18.40 А. ХачаТУРІІИ. Фра';мен"н s музики .110. баJiету сС"артак.. 11/.00 СIJlьська r"дииа. . 20_00 Вечlрия казка. с'АрlаllиlІ екраи'.· . . .

2O.1~;'::I:.a L техиll<&:'. КlвоV м'жиа1l0Jlииl Фее"иa.lJiь телеnРllrрам "1111' .аРl>IІ.НУ

20.25

Т80рчl~ть sикаити

.cBeceJI,X8" «Му""иIХаJl ••.. (ндр).

.

сПоеДIІ-

ИОК'.

нерцІ е:. М. Рймар з прнводу тя",liоУ атрати

смертІ Ії матерІ.

Дни - выода::

вторник,

ереАа,

цятиица,. ·суб.б.о,.а.

ре.дакцІУ:

255020. вул.

І

« И ЛІС уд» тресту с Братськлісбуд», на бу• і Ч б .. АЕС ,в трестах ДІВНИUТВ ор но ИЛЬСЬКОІ «'Ки' 'І'впро М б уд>,

.

заВОДІ

с

.

Р

с

к,,· б ИlВСIЛЬ уд»,

а

також

БРОВАРИ

а ДОВІдка ми звертаитеся у МІське в Iд.zl!дення по працевлаштуванню, яке знаходить-

·сЯ В будинку HOrO

управління

ремонтно-механіч-

за воду.

3 15 п,о ЗО, кв!тня цього рону смуги в!д. '!!~дy Д'ля: в,С:Х місцевих автомобіЛЬНих дор!г

.

обр.:>бляти:мутЬся гербіцидами.

. Ви'nа.сання

Р,<рІО пkJIЯ

_

Ю<fТВСЬКА.

КИТВСЬКОТ

редактора вІдnовіА8J1ьиоrо

заступника секретаря.

.

худоби

забороняється

обр·о.бки_ .. Р

.. _

на цИх

смугах"

протягом

а...,нне

шляхове

катего-

десяти

дні;!

ремонтно-

будівельне управління.

ОБЛАСТІ,

154.

реА.ктора.

на

. аДlатор>.

З'"

al.u.IJlY nalJ'1'lABoro ЖИТТІ! '_ 19-4-47; BI4AIJlY clJlbC.Koro rOCnOAapCTBa - 19-3-18; коресnондеит, місцевого радіОМОIІJlеИНIІ 19-3-0&; 8WIJlI. 1\R0lІИCJIовостl. Jlи~тlв І. масовоІ робот& 19-4-67. . ТеJlефоии:

- 19-3·82;

11.

opr-

сБ~mк"оськиА заnовlдиик.набору для роботи у виробничому об'єднаннІ 152О Н . . Сб' б

Пе.цаrоrl'lииl КOJIеl<ТП СIІI"ИJlьmВС:ЬJ(ОТ .(lCь_И1'І~иоr ШкОJlR ВИ~JlОВJlЮЄ rJlибоке ~nIВЧУТТIІ· а'lитеJlIoЦI-""всl&-:

А.а.l'еса

без

сп'еЦI.а.ЛЬНDСТ.еи, теХНІчні працівники, СТО,1ЯР. сro.,рож, прибиральниця, вахтер, завгосп.

~~~~~0:г~л:я~д~а~ч~Т~А~р:·~с~.~~2~1~.IЮ~п~р:о~~~:а;м;а~сч;ае;·;:а~.~~~ве~:;::':;::::::::::;;;;;;:::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~;;;·;;;;;;;;-;;;;~;;;;;';;--;;~;;;:;:~';~;;~_~~~.~~

cHOBAS! ЖИЗНЬ'" - opr.1f Бр"варекоJ'() I'OPOJlcxoro комитета КоммунистичесКОЙ партИИ украииы. ropoд-' СКОІО и paAOHHoro Советов и8рt'Jлны • . nеnУ"'атов KII~ екой оБJlасти. (На украинском ЯЗЬІке). РелактОР Е_ ФЕДЯІ'І. . Газета выодитT с 17 аПl'еJlІІ· 1937 1'О4а.'

сто-

ляр, штукату1'l, муля1'l, робітники в цех ізолу,

11 ЗАГА.ііЬНt')С(l"ЗИА

21.1Ю Програма сЧас_.' 21.00 Про",ама сЧас.. 2І.35ПоеТНЧllакомnозицlв сІм'. 21.З5 ХУJlО1КиIА фlJlIoМ Л

старш'иА інженер-енергетик, інженер виробии-

токарі, фрезерувальники, в'язальниці, вантаж-

І-

фl.,ьму сСlмеlиа справа.. 22.З,; Новиии_ 22.50 vm JlITII" Cna'J!ТaKlaДI . УкраТни;, Волеlбол. ЧО.101l1КИ. ФlиаJl.

контр(')лери втК, І!таршцй технік-конструктор,

t'

1~.3iI ПР(lnаrаидист_

10.05 3. КоРІ!. KII&p'reт образотворчому 20.25 СтаВИТЬ~1І nитаИIІ". 20.40 На добранlч_ дІти! nОnYJlkрииl 21.00 Пооrра",а сЧар.

фlJlЬМ сДи,аАиери'_

10_00 АктуаJlь.иа камера_ , 10.35' Прt'Jrрам'а 'фIJiьм!в' СТУ.l(!Т ' Р н сукртМефIJlь..... : 'оу прмйнятій резо.'llОЦії 11.05 'телеnОtТ иа удариll БУДІІ"""'асники .конгресу в.исловІ. Н081 поту",иоетl' XapKIJ". , С І мО вилися з,а припинення ~hKoro saBOДY: с. epn єнь за пов"р 11."oJlO оn'еА p~l""ь·.x T;I··I' озбро гонки A '. . -ТИКИ ров". 'комnоsито~18., . • .. ~ "" .. ПОЛІ до нення . , б 11.40 .Шкі.,~ниl... eKpall. 10 J(JI. ряд,ки. на користь . езУк"'аТнська Jllтература. ОбII яд ерних зон в Єв:ро.Пі та'" раз Кt'Jмуиl~та ". еучасв Lнших районах. на п!дукраТиськlІ Do.eslY. (6. 0,111· тримку радянсько • аме- 12.1:К:уд~,;.и?:8~:~~Ф~~ьм .Час риканських переговор!в у оа с"ицеМ' .. І 12 еерІТ. .. б єнн . 16.1Ю НОІІИИИ. питаннях розз ро я. У друтій резолюції КОН16.10 срlБНJій Jl,5BI&0'l0l<. rpec засудив П!ДТРИlМку 16.30 ТіІ".· SeMJlB. РО8еСlІnУ, . 17.30 ПОe:r Імуаика. Вашінгтоном репресивних 18.00 Концер" уча~!,IІJiIIl ХУАО.. Центральн!й иьоТсаМОjllllJlЬНlКтl. реЖИМІВ у, '8.30 А:ктуаJlЬиа' камера.. Америці і ВИСТУПи,в за 19.00 ЧемпІонат СРС)' s фу.бомирне врегулюв а н НЯ JlY. сДииамо. (КиТа) ег!он1 ЦСКА. В ,перервІ 10.41 про б лем у цьому р . ,ставитьс.· nитаННIІ. І. АБЛАМОВ, ~.45 на ·добраиl ... 'АI~иl .

18___ __' -JI;

РЗJIгоспіlмеиl т8І3еТ),

60'р~JI

17.43 Чемrilо~ат -~BITY S XOKelO. знати!'. них діячів інших парт'їй Збlриа ЧССР - збlр"а Ша~· 19.00 5ecllla rОJ!OIІИ РадllИСЬКОна конгресі лунали зацп_ 2 І 3 nерlО)l.И. Впе!)еР' Ю жМlтету захисту' миру ';ли.,vи'. в раЗІ- яvщо на ' вl18 . ZO Chor~ABI YМ1lcalтl .. '4 . }'Хова. " n n 19.30 ПI~иl рад"иеЬJ(П .ItO оп- 19. 5 Вечірия К4зка_ сПро - ма'nа"янсько аме.рикансьторІв у викоиаиlll '8еJlИIEf)I'І'І Jlеиькоrо~аЖОтРу~а'. ,... ,... у ц -аJlh1lO1'О 20 ІЮ 11 І СРСР Ф бо!Ких переговорах у Жене~:.~:б~~~;r::р І =;;OIOS80ro . JlУ. e~д~=:~o. (м:':кв:) _ іВІ до кінця року не буде радІо. ,..... сСnарта'к" 2 тайм. аєморозумLН ZO.OO ПреМ'ЄDа :r.еJlеФIJlЬМУ 21.00 Програма сЧас._ досягнуто вз сВ_ І.' Ланіи. СторІнкн жит. 21.3.; Поем'єра ху.ДО1Киьоrо те. J!я, висловитwся за відТІІ'. Фі ... IоМ·" 1':- сК....")' JlефlJlЬМУ CUII ЧОJlовlча с.трочну на рік розм!щенЖИ8ИХ! •. · . дру",ба_. ия в Західній Європ! но21.00 Проrра_а сЧас:а. ,21_-35 Спорт за "НJl:Jlепь., • . вих· змериКа.нських ракет 22.00 .СьоrОllиl y,cilrTI. П - 2 і нрилатих n.15 ЧеМnIОИХТ'.t:lllту 5 хохеІО. СЕРЕДА, 20 КВІТНЯ • ершlНТ- :!> Збlnна Кавади sбlРlfа І ЗДГАЛЬНОСОЮЗНА ракет. Ряд, діяЧі,В вимагаСРСР. ПРОГРАМА цт _." ВІ'Д СЩА рахуватися •• ' . р' ·Т .. СьК ..... о ...... ПРОГРАmА У·К,А.. ".. 10.30 У С81тІ тварии. зб оє ня

ВЧАТЬСЯ КЛУБЩ

КОНКУРС СТ~ННИХ ГАЗЕТ

Я~ відомо, сr1ина rазе-. ПО1ТУлярнІстю

роз­

о'стаННіМ ОСОбли.ву

..

ж и ТТ"

та дзе-риaJtО· жиТ'l'll Це, в першу черrу. стосу­ буДЬ~ЯlЛО1'о H~JteKTIUsY, 'в 8T~II·. С'l'1нних rазет сМе·

припинення

гонки озброєнь. було приДілено

-

УВАГА:

МіЧНИМ становищем у ка­ піталістичному Сов!ті'l :нраІнах, що розвивають­

ся,

'НОВ!

lялекс

61964_

Друк

високиА.

-

Обея;

'.РVИt'lo

BYJl.

КIІЇВtIoаа.

1584.

..ни~ .ркуш, Тираж '2.51>0 "римlрни,j" Зам_ Бро рСьк. дj)у.арня Київського обласноrо упра.ління у ctТP".ц ВИ1l8RАИЦТR tТолlгра<t>1l І кн"ж"ом! торгІвлІ. ААрес. дру.арнl:

••

м_

БРОВ8РИ

154•.

ТелефО8

КИЇ.СЬКОЇ

19-4-37.

об.'8стl.

255020.

#61 1983  
Advertisement