Page 1

Трудящі Радянськоrо

."РОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН. ЄДНАl1ТЕСlІl .м81

(4784)

Союзу! Боріться за ви ..

ВШТОРОК

1.7

конан~я історичних рІ­

КВITВJI 1979 р.

ЦІва

2

шень ХХVз'їзду КПРС ..

KOD.

прагніть повністю реа­

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 17 КВІТНЯ 1.937 РОКУ

лізувати

можливості

р о з вин У т О

ОРГАИ БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧЦОІ ПАРТІ! УКРАJНи, МІСЬКОІ І РАНОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИJВСЬКОJ ОБЛАСТІ'

ЗАКЛИКИ ПК КПРС ДО

r

соціа-

Л1ЗМУ.

1ТРАВНЯ 1979

1. Хай асвве 1 ТpaBВJI -

РОНУ

День між- раДJПIСЬКОro, вароду, ОПJIОТ загального І й багатства краіни, охороняйте р,дну І 54_ Братерський привіт ..робlтJПI1IОl!lJ. . І природуl класові капіталістнчних краІН - C~M,:!" рмьбі проти імперіалізму, за мнр, де22. ТрудящІ РадJПIСЬКОГО Союзуl Шд38. СП~ЦlaJJіСТИ народного господар-· відданому борцеві .проти експ~атаціl, В&рОАВоl

солідариості

IlЮкраТіІ()

r

трудящих у бо- мируl

соціаШзмl.

вищуйте продуктввв1сть ефективність і ства! РаЦІОналізатори

2. Пролетарі всіх краУи, єд,аЙJ'есяl 3. Хай живе марксизм-леиінізм -

і

вннахідники! гноблення МОIjpПОЛIЙ, за права

трудя·

яJdстьпращиа кожному робочому міс- Удос~онаJ!r1Oйте виробиицтво, боріться за ці! .БоріТЬСЯ за успішне виконання пла· пр.искорення науково - техн.~чного ПРО-, могутня ідейна зброя трудящих усІх ну 1979 року, завдань десятоі п'яти- гресу, повсюдно впроваджунте передокраїн у БО'ротьБі проти імперіалізму, за річки! вий AOCBjA! перемOfY соцlaJJlзму і комувlзму.~ 23. Слава. передовим колективам, 39. Радяиські вчев1! Шдвищуйте 4. Хай жнве леИlltська КОМУИ1стична ударНикам п'ятирічки, які йдуть в аваи-, ефеКТИВНіСТЬ, иаУIЮВИХ досліджень, партія Радянського Союзу - керівиа І гарді комyidстичнorо БУДівництва! зміцнюйте зв язок науки з внробни-

добилхся визволення від КОЛОИ1ального ярма І ведуть мужню боротьбу за зміц· нення націоиальиої незалежності 1 со-

Слава радJПIСЬК1й иауцll 40. Діячі літератури і мистецтва, пра- І цівники культурн! Внсоко иесіть прапор, партійності і народності радянськог~ мистецтва, створюйте твори, гідв1 наШОІ великої БаТ.Ьківщинн!

сизму і иеоколоніалізму, за свободу,. на· ціональну иезалежв1сть і соціальиий прогрес! . Народи світу! Посилюйте піД~римку; боротьби иародів Зімбабве, Намібіl, Шв­ дениої Африкн за повну ліквідацію ра,

QlPQlОВУЮча сила радянського суспіль-

24. Працівники промисловост1І Боства!· І ріться ;ш. дальший розвиток ізм1цнеиня хай живе велИка иепорушна єдв1СТЬіндустріальиої могутності' нашоі БатьпаРТlі івароду! ківщиин! Швидше освоюйте і ефектив5; Xalжвве у віках ім'я і справа но внкорнстовуАте виробничі потуsносВолодимира Ілліча Лев1на - творця і т1І Впроваджyйtе иову техніку, прогре· JCeJ!pИВRa Комув1стичиоі ПQтіі і перо сивну технологію .і.передовlій досвід!

і цтвом!

щих, за мир, 'Демократію і соціалізм! 55. Братерський привіт Hapo~aM, ЯКІ

ціальннй- прогрес! 56. Гарячий. привіт народам Африки, які борються

протн

імперіалізму, ра.

J;DOЇB евіті соціалістичноі державн! . 25. TpyДJDЦ1 Радянського Союзу! Бо-, 41. ПраЦІВНИКИ иародиої освіти! Шд- систських режимів! 8. Слава. великому радянському наро., рtтьсяза· прнскорєнийрозвиток продук- вищуйте ефективність і якість навчання! 57. Гарячий привіт вародам Латин. ~0JJ1 - БУдівникаві комунізму, послJ- ТИІЩНХ сил Снбіру і Далекого Сходу, Виховуйте підростаюче поколіяня в дусі ської Америки, які ведуть мужню бо­ девному борцеві за мнр в усьому CBin11 нарощуйте темпи будіВництва Байкало- комуиізму, радянського патріотизму і ротьбу проти заСИJIJIЯ імперіал,lстичннх :7.. х8Й. . ,живе геррУчний РОбіТН. ИЧий І АМУР.ськоІ маГ. іСТР.8Л.!! . пролетарського інтернаЦ.іонаЛіЗМУ, свідо- 'МОН.ОПОЛіЙ, проти реакції і фашизму, за мас КраіlПl Рад - провідна сила в бу28.. ПрацівИlIКIi ПРОМІ!сповост1І З біль- мого ставлення до навчання і праці! вільинй, незалежний, демократичннй діВНИЦ1В'l комув1змуl шуйте . вироБИИJ'(ТВО, розширюйте асор42. Працівники охоронн здоров'я! Шд- розвиток своїх країн! . 8. Хай ЖlПIе с.павне колгоспне селJПI- тимент, пtдвнщуlте якість товарів на· внщуйте якІсть і культуру . медичного 58. Братерський привіт робітиичомУІ С1'во - ,"ктивний будівник комуиіЗlИуl родиого сиqживаиllJll обслуговування! Краще вико~нстовуйте класові, всім трудящвм . І . AeMOl.tpaTaM . 9. ХаІ живе раДJПIСЬка ~pOДHa іитеПовиimезадовольняlте зростаючі по· на:itвовіШl досягнення меДИЧНОІ иауки! Чілі, які ведутьМужвю боротьбу проти .1Іігеицlя - активний буДlВИНК кому- требираДJlНСЬКИХ JIЮдейl . ' 43. Працівннкн фізкультури і спорту, . фашистської. реакції! Ні.зМ~!-27. ПРацЬDки. будІвництваІ Cboe'lac-· спортсмени і спортсменки! ВпроваджуйБратерський ПРИВітпатрlотам І демо-IQ• .xat живе иепорушвнй союз P~HO вводьте в ДіЮ ввробвичі потужності те фізнчиу культуру ВПОВCJlкдеине жнт- кратам Нікарагуа, JUtt героїчио борютьб~rничого класу, IЮЛГОСпиогосєлявства та 06'6"ТИ! . . . тя радянських moдей, ширше розгортай- ся проти тираніі! і. цap.OД)ft'tJ 1пелlгеиц1і! . . . .. В'удуйте добротно, еllOиомі'UlО. на СУ· те підготовку до MO~KOBCЬKOЇ Олімпіа59. Братерський прn1! '8Иемагаючим XaI..J!JfcIO§ СО~~О·DоJt1ТВ'ІНа т ча~~OCQat1. .в;и-80! . у тюрмах і ф8lJlЖТСЬИИХ 1С'Тівня~ мужІдейна ед . сть. р.адяв;ського суспільстваl . ~ .. ,:. . . . '. • транспорту 1 зв'язку! 44. Ве~ераии ревоmoціі війни і пра.- І НІМБОРЦЯ.М за свободу народів, демокр.а.. 11. Ха. живе братерська дружба І Пови \ • за~оіІОЩ;IІJ1I!е аапити радJПIСЬ- цil НастввliВИИ молодІ! Б~ріть активну тію і соціалізм! неПохитна e~~TЬ yclхнац1й іваРОА·. ких '.!DOJжh~'nоJI1mDYЙте обслуговування участь у вихованні молодого Dокоління • Свободу в'язням ІмперІалізму іреак.

вос~йиamоі соціал1С'rВЧИоі БатькіВ·йарОАногогоеподарства,· ефективно ви- на револ.юцЩвих, бойових і трудових щї! ЩВИИ!. . корис:товуйте тран.спорт IзасоСіи зв'язкуl традиціях радянського народу! 80. Хай мІцніє могутній неЗДОJlаиний ·12. Хай живе Ра.-.иська КОИСТИТУ·Все1llJ.риорозвиваЬе трудову сп1в45. Шонери і школярІ! Гаряче лю-союз трьох основних революцІйних CIIJI ці. - Основний Закон першої в світі QуЖНіСТЬ транспортників! 6іть PaД~CЬKY Батьківщину, наполегли- суЧасностІ _ світового соціалізму,

соціаJdСТИ'DIоІ

загальнонародио!

дер-

жавв! ·Хай живе СОЦіаJJ1СТИЧН.а демократІя! . ·13. хай живуп. Ради народних депу!атівl . Хай mвриn.cя. участь робітників; се-

.IJJIH, . 1JIтелJ;rt!цlі

29: ,. Труд_щ1f'аДJlНСЬКОГО Союзуl ,Бо· во ОВОЛОДlвайте знаинями і трудовими мІжнародного· ПРОJlетаріату і иацlоиаль,

ріТЬСв З8 всебі'ІИИЙ і Аннамічннй розвиток СіЛ. ьського. господарєожваl Прискорюйте темпи його мєха,нlзаЦіі І хімізації, мелlорацll земель, розвивайте спе· ціалізацію І коицеитрацlю виробництва!

наВlJчками! Готуйтеся стати активними І но _ визвольного руху! бор~ями за справу Лев1иа, за КОМУ-І 81. Гарячий привіт иаРl!lдам арабських в1зм!. країн, які борються за повиу ліквідацію 48. Братерський привіт комув1СТJJЧ- . наслідків Ізраїльськоі агресії, проти ним і робітинчим п~ртіJIМ стійкнм І антнарабських сепаратRИХ угод, за вста•

в управліив1 справами держави і суспільс.тва! .. 14. Трудящі Радянського Союзу! БорlтьCJI :,а виконання Історичннх рішень XXV З Ізду КПРС, прагв1ть повиlстю реаJIЩувати Можливості РОЗВИИУТОГО со-

. 30.· ПраЦівннки ~Ільського господарства! Шдвищуйте ефектавність виробннцтваl Бережно викорнстовуйте землю, техніКу 1· добрива, всІ· матеріальв1 ресурси!. Шнрше щлях прогресивним методам

t§орцям проти імпеРlаJI.iзму, за мнр, демократію, иаціональну незалежність і соціалізм! Хай міцніють єдв1сть І згуртовав1сt:ь. комуністів усього світу иа непорушній основі маркснзму-ленінізму, пролетар-

по-леиінському, по-комув1стнчиомУІ

біт, за одержаннявисокихурожаlВ!МЩніЄ світова система соціалізму -

НОВ.11teння справедливого і м1цвого ми. ру на Близькому Сході! Народи світу! ПОСRлюйте підтрвмк~ боротьби 'рабських народів проти IIIШ~~ ріалістичного диктату! Хай міцнІють 1 розвиваlO1Ь СЯ дружба

ціалізму! організації праці і новоі техиології! . 15. ТрудящІ Радянського Союзуl 31. КолгоспllИКR і працівники paдrocШнрше .розгорт8Йте рух за гідну зуст- пІв! Збільшуйте виробництво і продаж рі'! llлО-l· рlчниц1 з дия иародження І державІ зерна, бавовни; цукрових б~яВ. І. енlиаl , ків, картоплІ І овочів! Боріться за зразУчіться жити, працювати І боlЮТИСЬ кове проведення. весняянх польов.~ ро-

ського іитернаціоналlзмуl І співробітництво між иародами Радяи• 47. Хай жнве пролетарський Іитериа- ського Союзу і арабсьних країи! цlоналізм - випробувана і могутня· 62. Наррди європейських країн, США зброя Міжнародиого робітничого класу! І Канади! Наполегливо добиваЙ'l'еся пов. 48. Братерськ~й привіт народам со- вого втілення в життя Закmoчиого акта ц~аJdстнчних краІН! Хай розвивається 1 загал.,ноєвропеЙської наради, перетво.

~ДЬTe в авангарді _с:евародноі ,боротьби за вихонання рімень XXV з ізду КПРС, за підвищенив ефективності і якості роботнl 17. Радянські ПРОфсПілкиl Беріть активиу участь в управлінні державннмн і ~ПіJlЬННМИ справамн, у вирІшенні

рішальна сила антиімперіаліст~.чної боротьби, опл.от миру, демократн і соціального прогресу! Хай живе єдність і згуртоваиість браТНі,!: партій і иародів країн· соцlалістично! СПіВДРУЖНОСТі! 49. Братерськнй привіт героїчному

18. KOMrHiCTH!

по тичних, господарсь,нх і соціальнокультурних питаиь! Удосконалюйте СО-,

Трудівиики сільського господар ства! Розвивайте громадське. тварннннцтво всемірно зміцнюйте його кормову базуі Збільшуйте поголів'я худоби підвнщуйтеП пРодуктивніСТЬ, иарощуйте в бництво і продаж державі м'яса м':!:'окаі вовни та іншої продукції! ' 32.

. '. . с юз ! Ак33. ТРУ.АящІ Радя~~ького о у ._ u;llІлістичие змаганив і рух З8 комуиіс- Т~ВИО БОJlІТЬСЯ за зд снення ~омплекс тичвеставлення до працll иоі програми пейетвореННJI. сІ льського Хай живуть радянські профспі"и - ГОСПфОсД8ррства ечорноземно зони школа· комув1зму! РР !. 18 Ю .і і ІН· 34 Працівники сільського господар-

r

ви- рення Європи в континент миру, безпе.

ки, співробітництва' І соціального про63. Народи азіатських краін! БорІться за зміцнеиня 1tIи ру, спІвробітництво 1 добросусідські відносини, за гарантуваиня безпеки в АзШ 84. Народи світу! Посилюйте бороть. гресу!

в'єтнамському народові, якнйведе спра. бу за припннення гонкн озброєнь, за ведлнву БОРОТЬ6~ за свободу 1 незалеж- роззброєння, усунеиив 38грозн нової нІсть своєї батьківщнни' свІтової вІйни поглиблення Рукн геть від СОЦіалістнчного В'єтиа міжнародної напруженостlІ

му!

50 Б й . ратерськн

і

прнв т

чі' наки ~aTa аполегливо ства' заготІвельних транспортних пере- лаоському народові! в . ТЬСЯ комуЮзму.. ВО~ОДівайте знан- роб~их торговельи~ піДпрнє:vIСТ~ І орХай мщніє 1 процвітав

розрядки

Викрнвайте підступи сил імперlалізм)'j

мужньому

І

і і

гегемонізму, мл таризму

му -

і

реванmиз-

ворогІв миру та безпеки народівІ

Лаоська На- ·85. Народи світу! Добивайтеся, щоб ~~:;I культурою, профес :itвою майстер- ганізацій! Доdивайтеся, щоб кожен кі- родно-Демократич~а Республіка, . як~ незастосування сили стало закоиом у

ПОЛіВ.. . і ферм бvв по шляху БУДІвництва основ СОЦlаJU-/ мІжнародних ВіДНОСИН. ах ' а ядерна зброя Б удьте активними, ев ідомнми БОРЦЯ- логр ам. про··д·у"ції .. " збе- йде стнчног СУСПІ'л С ва' реженнй і використаиий на благо на. о ь ~ . була заборонена навічно! 19. Хай жнве Ленінський комсомол- роду! . . 51. Братер~ькни и привіт кампуч1ЙсьРішуче виступайт~ проти плав1в ви· иадіЙиИЙ· ПОМічник· І бойовий резерв Ко35. Працівники торгівлі, rpo~aArbKo- кому наРОДОВі, Яl;ИИ c~aB на ш.'lях демо· І РОб~цтва нейтронної бомби, всіх видів

Мllза . комув1змl

му·иіСТнчно.ї партіі, передовий загін мо-

JIОДИХ будіВННКівкомунізмуl 20. Хай живуть радянські жінки _ 8JCтивні будівникн комунізму!

Слава жінці-матері, яка -віддає теП.10

го харчування, служби побуту 1 жнтло-

36.

Трудящі

Радянського

нове суспільство! Хай міциіють і розвиваються· Цру:t:ба

метал, сировину, ефективно використо· і співробітництво між народамп РаДllН'

21. Радянські воїни! Безустанно вдо- вуйте паливио-енергетичні ресурсн! ського Союзу і Демократичної Респуб·. сконалюйте бойову І політичну Пlдго-І 37. Громадянн Радянського Союзу! лікн Афганістан! . І товку, будьте завжди готовимн до за- Свято бережіть І примножуйте соціалlс53. Гарячий прнвlт іранському аарохисту БатькІвщинн, велнких завоювань тнчиу власв1сты Рацlонально,- по-хаЗJlЙ- 1 дові, Яh'ИЙ здlйсннв антиімперіалістичну, І соціалізму! І ському Використовуйте всі· можливості І націоиально - внзвольну революцІю! І

cp~a: ~ИВlаТ;НbJ~~JI:::~ж З:=::~ ~=

І збро І масового знищення!

Союзу! народові, який завоював свободу, бу~ує Д()м КПРС Програму дальшої боротьбН

СВОГО серця вихованню дітей гідних Зміцнюйте трудову' дисципліну, береrромадян соціалістичиої Бать"lвu"~ииl жіть кожну робоЧІУ хвилину! Економте

Мир і щастя дітям усієі земл1l

крати~ни~ п~ретворень.

во-комунального господарства! ШдвиХан ~ЩН1Є і р~з~нвається Народна 66. Хай живе мирол.юбна ленінська щуйте якість роботи, культуру обслуго- РеспуБЛіка КаМПУЧІJJ.! . І ЗО[Jнl!Uня політика Радянськоrо Союзr..! вувалня радянських людейl . 52. Братерськнй ПРНВІТ . афганському· Втшимо в життя внроблену XXV 3 ІЗз. мир і ~іжиародие СП1вробіТНИцтво, за СІ')60ДУ і незалежв1сть народів!

67. Хай живе наша велнка БатькlвЩlfНа Союз Радянських Соціалістнч-

иих Республік!

68. Шд прапором маркснзму·ленІніЗ­ му, під керІвництвом Комунlстичиої пар­

тlі -

вперед, до перемоги комуніЗМУ.!

ЦЕНТРАЛЬНИЙ НОМ/ТЕТ НОМУН/СТИЧНОІ ПАРПІ РАДЯНСЬНОГО СОЮЗУ


у1 квfтня 1979- poкj

---------

HOB~ -----------------

РІШЕННЯ ЛИПНЕВОГО

ЖИТТЯ

(1918 р.) ПЛЕНУМУ ЦК КПРС - , В ЖИТТЯ'! •

ПІДВИЩЕНІ

соціаліс- роБНИЦТВУ,

тичні зоБОВ'Я8IНН,J1 В3$lЛn H~ четвертий рІк десятої пятирічки трудівники рад«,оспу сЗоря •. ВОJllfl намlтили продати держав і

6750 тонн молока і

т?нн м'яса, n ятнрlчки -

який

очолЮє рІв, 080Ч61lІ

a,rpoНOM Грйl'ОРІЙ Тарасо­ вич ЗаУка. Цех об'єднує І! ~ спецlаJlltнl бригади, цt ,кладу J[НИХ ВХОДІІТЬ ІIiWlrь механІзованих ла-

26U ноа.

В

розпорядженнІ

топлю

4е5, кар­ дОбрива. При

-

І 1240 токн. них Т. ракroрl'8, На сто гектарІв tlm.tыt-­

10,

майже BnBIплощІ тn травами, котрІ дають 2Ha'IRl'I ВJlЩНЙ культурами,

господарських

угІдь

буде

як! уком,

визJЧt1tllJl1

кормовІ lXОЗ Іх виесенвя коРlteту­ 2352 І J!l'lдники - 5 гек­ ЄМQCЯ Kaptorpa_olO. СІМ­ тарІв. Плавуємо на кІ­ JtP.HOIO за резУJlьrатUlК нець п'ятирІчки розшири­ вrРОХімlЧIІОТ'о анаПІа)' ти посІви пІд зернО1!ИМИ грунтІ•. У нкнlшньС'му ро­

-

иl на кожен гектар nриn земеm. ПІд KOJ)М{)II . к),ЛtI­

а за роки КQlPМовиробничникlв 15 чІ збіЛЬШИТИ вІдповІдно гусеничних та 25 коЛІс· багаторІчними

--- 35200

1..

тури

ilрИ'Паде

1ІУ по

48

S

середньо

!о!! oprt!I'It!HX

ра м'яса.

Для успІшного виконаи-

ня цнх завдань необхІдно

ТАРА СІЯНИХ УГЮU Ь ЗВИРАТИМ)rТЬ

КОРМОВИХ ОllИН ТИ

KOPMOAOBVBH

О ПОЄШАННЯ

ЙСНИВН

нІлограмІІІ мопона. плеКТОllal!l Запорукою успІхІв 'l'ва· I1DИЧLnиlfJМ

ПРИМНОЖУВАТИ

кор..

ТРУДОВІ JJ.ОСЯГНЕННЯ

нІж

інших

кор­

~IX, загоrОlnеtnrx Jз трав .

ПоріВНЯНО а tилосом, нІн ~aв

нижчу

Кltслотнl(ть.

Це да. МОЖливІсть зrодо­ А:Іватн його тварина,м у sеЛJrкІй к!лькotтl. 1.В цьо­

всІх

роднІ ВКХ

Ь.

КІВ

РAllГОСПУ

УЩІЛЬНЕНИХ,

ПО

ПО

ЦЕНТНЕРА

44,3

О НА ОЗБРОЄННІ -

Jla

llОСВІД РОВО-

сПJlОСRІВС Ь К И и

ПlСЛЯУКІСНИХ

І

4000

угІдь

480

.

тони.

'IaCТ1lHY

займають

при­

762 гектарн. Із

rеИТ8рl8

пасо­

-

вища. Побудовано огород­ ЖєнІ культурнІ пасовища

площі

320

І'ектарlв.

'

Щоб забезпечити худо­ бу вдосталь зелениМи !lормами в літньо-осІннІй період. необхІДно вирОби­ тн Іх 28200 тонн. Для цього ми маємо озимІ

•.

ПlСJlЯ-

необхІдним урожай, нІЖ о:tRОРIЧИI. І 11'0 1~ Інвентарем 1 Зростуть площІ Пі,lX ку- ральних

3200

тоу,

Майже шосту

Х СІВІВ. О llОБРИВА ВНОСЯТЬСЯ ЗГІДНО З КАРТОГРАМОЮ. О сЗЕJi~нии КОНВЕМЄр,. ГОСПОДАРСТВА.

передбачено одержати по

В'СОКOIrOЖКВНВМ

тeQМ в С1ВlЖ. У ньому ~eP1r.n.CJI бlm.wе карІ>

ТОІКТИ йorо

О НА КІНЕЦЬ П'ЯТИРІЧКИ РАдГОСП сЗОРЯ. МАТИМЕ 3800 ГОЛІВ ВЕЛIfКОJ РОГАТОІ 'Х}'ll(1)И. О з КОЖНОГО ГЕК-

мати на кlиеnь п'"тирlчки 3800 r оЛ lв велико! рога'тоУ худоби. Питома вага корів ста.нОВНТI!М.е 65 прсі6 центів проти 1 процента в минулому роцІ. ВІд кожноУ З них У 1979 роцІ

' ПОВІДОМЛЯЄ:

чу рОІІl запnанУ'88ЛИ заго­

КОРМИ ВИРОЩУЄ ЦЕХ

вироблено 1330 цеН'І'не­ рІв молока І 4912 центне­

ФОТОХРОНІКА РАТАУ

.--..._

центнерІв Мlие­ культури на площІ 400 добрив. Особли­ гектарl'В, багаторІчні тра­ ринникІв Є мІЦна нормова clJlьськorосподарсь ким и kYPyn~1O на Зелений во ttотребуюn ВПРОВ8.1t­ йИ 480, . ОДНОРlttнl - . база. Тому ви-рlшен.ню, машинами. У перІОД зби­ корм І силос, пІд корМ\)- ження праllильноl систе62, кукурудзу на велений цього питання в ГОСllодар- оання врожаю додаткOtIО 8КМJI бур"ка,ми. Поєдиаil- ми удО(!реННJI ПOJlя , де корм 50 гектарІв. Для ствl придlJIЯЄТЬСJl особли· ~идIЛЯЕ;ТЬСJ( робоча сипа, ня УЩільнених . 'nlсля- щ>сводимо пlCnJIIжиивиl Й гоДІвлІ тварин викорнста­ ва увага. Ми визначили, а також транспортНі за­ УКІСНИХ І ПІслNИННВНи,х пlСЛlrукlснІ посІви. бо ємо тако2К гичку бурякІв що загальна потреба в соби. нормах

138100

становить

центнерІа

кормових

ОДі-

Оплату

працІ

1Іленам

кормодобувного

цеху

посІвІв дасть змогу знач· но посилити ІитеИСИфlкацlю CI903МIH І пІдвищити ваnовl збори КОРМО8ИХ'

через те, що земля двІчі родить на рІк. з rpYHTY виноситься веnйк& нІЛD­ кІсть елемetlтlв ЖИ8леНИJl.

При внрощу·ва.инІ ущІJtЬнеНI!Х посІвІв ОСобливу увагу звертаємо на вмІст перетраІІНОГО протеtну в зеленій масІ. У Ha'ponl кажуть: -Що

ОСКlm.ки пожи в н а 'РІв зикорИ'Стовуватимемо якltть sелено! маси І еl­ ()зи·мІ на осlинlй випас. на за'лежить вІд стрОКІв НинІ кормовиробнични­ збиракня, трави с~шу­ трудІвники вмо BlдttOBIДHO ДО рм!). КК, як 1 всІ nОЛlі, розrорнУ'ВШИ соцІа­ мендаціІ науки: бобОll1 -

НИЦЬ. ДNЯ виробництва Іх встановили залежно вІд одержати 3 виіюнання роБІт у кращІ культур.

необхІдно кожного :кормових центнера

гектара . сІяних угІДь по кормових оди-

44.3

строки, кІлькосrl І якостІ вироблених кормІв. З& Основу взяли рекоменда­

ІНИЦЬ Із 100-граМОІКМ 8мІ- ЩІ, ВИКЛ8Денl в нещодав­ стом перетравнorо протеl- ній постановlЦН НПРС І ну на кожну кормову оди- Ради МІнІстрІв СРСР посlЄш, те й пожиеш~. в перІод бутонl3А:ЦIІ БИЦЮ. сЛро додатков! заходи по Тому насІнництву ми прН- цвІтІННIІ. а злаковІ НОРМОДО(!У1Іники рад- забезпечению збирання дlnflЄMO велнку увагу. передодиl викидаttнlІ госпу зобов'язаnИСIІ в ни- врожаю. заготІвель сlль­

нішньому 'РоцІ грубих кормl,в тонн,

соковитих

25500, 2950 І

про­ ВсІ

виробити ськогосподарськнх :..... 8400 дуктlв І корМ!В У роцІ

концентроваюtt зеленнх 291 ОО

та

успішному

трави

1979

сІЄмо ЛИ1Uе

якІ

на

МС'l'осовуємо

lІентилюввння.

коренеплодІв, методом

займатимуть

200 гектарів,

ме мо

вис()ко-

сортами.

Так, Сlllбу

цеиню зи,мІвлl худоби в перІод 1979/80 року •.

овочІв. На

лІстичне змагаННІ!

ка­ Kt)-

пІшне

втІлення

рlшеJlЬ

(1978

за ус­

в

жнття

лип н е в о г о

р. ) Пnенуму crфимовують

ЦК смУ

ку Ль тури І лоса. rl1д час загатlМі СІ­ НПРС .

врожайними

прове-

тонн. Взимку майже всІ кор:. ДосвІД роботи кормо- мовиробничники навчали­ виообничникlв ра.дгоспу ся. знайомилися з досвl­ ., ПлоскІвськиЙ., ІІКНЙ мн дом передовикІв, щоб у запозичили, показує. що нннІшньому роцІ Зlбрат~ високі врожаУ кормових високІ врожаУ кормовнх культур можна виростити Jlнше за умови впровадже.ння високо! культури

кормовІ

І вІдходи вІд

4~0 гектарах проведемо ПОУкІснІ і пожниЗнl посl­ ЗИ. На площІ 380 гекта­

ПЛОЩУ

проводнти-

сортами

СЦ6НТ8У'Р.,

сурсус.,

йorо

8КТйtl"~

За

таким

зусилля на своєчасне про­ lІєдеННlI

комплексу

весня­

заготовлятимемо чих польОВих роБІт . Вони

300-400

тонИ.

Значн'у питому

роБЛЯТЬ

вагу І

кормовому балансІ займав

_екендорф- СИЛОС, якого

буде закла­

все

ДПI!

того,

щоб у нинІІіІНЬОМУ забезпечити високу жайнІсть

кормових

роцІ уро­ куль­

- по 30 ський.. НасІння одноріч- деН0 13500 тонн. Важли­ тур: зернових кукурудзи на них і багаторlчннх .трав. вим фактором одержаННІ! центнерІв. 260. кормовнх бобоВИХ культур МИ виро- високоякісного СИЛОСУ' в силос -

600, сl­ щуємо в себе, в кормовйх дотримання технологl! си­ коренеІ:ІJIOдlв коренеплодІв І кукурудзи лосування здрІбнення. иа - З~ Ц~HTHepIB з кож­ закупилн в держнасlнгос- пln'І!люваню'l. завакта­ ного гектара . А. Д3IКОВСЬКИИ, господарствІ пах. ження траншей у короткІ

культур. пІдвищйти дуктнвність лукІв І вищ.

про­ пасо­

землеРобства І вмІло! С'РВсього в ганlзацlІ працІ. Взявши в обробіТКу 4352 гектари ДmІ пlдвнщеНl'ІR poДJO- строки, ущІльнення маси його на озброєння, ми землі . ПІд зерновІ культу­ чостІ земель 3астосовувмо та Ізоnяцlя УІ вІд доступу створили цех по кормови- ри вІдведено 1520 , гекта- органі'ІИl та мІнеральні ПОlllтря та опадІв.

Г()JlОВНВЙ . агроном рад­ госпу сЗори •• с. СвІтильне.

НЕЩОДАВНО через го заводу сЕлентрнк.,_аііііііііііііііРАДIІНСЬКЕ В1''ДІВНИЦТВО==&Еа! ~rки населених пунктІв . газету сПравда ' УкраИНЬІ. удостоєннх державного ПіД час його проведення маШНИобудІ"ники і .ченІ Знака якостІ. буде впорядковано вули­ ці сІл, двори, пофар60ва­ Харкова звериулися до Перехід вІд ручного до но паркани, посаджено де­ всІх трудових колектнвlв, наПівавтоматичного зва­

НА ЗАСІДАННІ СlnЬВИКОНКОМУ

працІвникІв науки респуб- рювання

JliKH ти

дозволяє пlдви-

ПІЮ участь .Kym.ТOCIIIT­

Із заклнком посили- щити продуктивність пра- ~x, медичних,

боротьбу

' за

npиско- Ці . в

1,5-2

рази. знизити ків

авtолавк&,

npаціВННКJI

рева.

БІля

Будинку куль­

пра.цlвНи­ яко! достаВ.ТJI!ТИМУТЬ това­ тури буде встановлено но­

сфери побуту у вес­

ри

перш<>І

необхІдносТі

вий обелІск на

честь зем­

ЛlІкІв , IІкІ полягли в· боях рення науково - технІч· вартість вИ'Трачених зва- няних польових роботах бе:зпосередньо 8 ПОЛ&. ЯкІсть проведеН'НJI по­ ВеликоІ ВітчизняноІ вІй­ ного ПРОГ'Р8СУ і пIД8И- рювальних матерІалІв нинІшнього року йшла мо­ щення ефективностІ робо- удвІчІ, зменшити загальну ва на 38сIД&RнІ виконкоМ}' сlвноl кампаиll контролю­ ни 1941--1945 рокІВ. L

РУЧНУ ПРАЦЮ

-

НА ПЛЕЧІ МАШИН

ПЕРЕВАГИ

АВТОМАТИЗАЦН

'Іи. Добра справа зна­ йшла широкий вІдгук на підприємствах мІста . Про те, що робиться у цьому нап:ря,мку

на

говельного вання.

ми

повісти

заводІ

тор·

машинобуду­ ПОПрОСИ.'!И

начальника

роз­

бюро

загазованІСть у ~-6 ра- ЖердІвської сIЛЬСЬКО! Ра- ват,н.ме депутатська груп&, з18. ВІдпадає необхіднІсть ди народних депутатІв. чnени якої В. Н. Налюк, у оббивцІ шлаку. ШОВ , ДоповІдач тов. Самоltле.- М. І. Горвл.ко, В. Н. Фе­

ВRконаний

напlвавтома- ко М. М., виступаючІ чле­

том. мІЦнІший вІд ручно- ни го.

виконкому І

нІ гоюрнли

ДІльницІ павlльйонLв,

..

'

І

nОМНИ·К В.

зварюва. н!tя нlость чІТко! бортІв пlд- дІяльностІ Ф

І

культурних

авто ургон в, перІод

торговельного

облад-

-

ПрофесІя

зварН1і1\д.

на

еле.ктро­

нашому

піД­

IПриємствІ наймасовІша. 'у зварювальному вироб­ ництвl зайнята зн.ачна чз­ стина р(>бlтникІв 1 Інже­ нерів. Великий обсяг зварю­ ваЛЬНИХ рОБІт ВИК()ИУIlь.ли

ручним дуговим

І

на напІвавтомати.

ремонту

І

наладки

нинами

II ЛІ!

llей

НИЙ

метод

був

нання органlЗУ'валн брнга- зацІ!

Центраnьнкм

Перед

і овочІв-

виступатимуть

товариства

сЗнан-

ду з досвідчених електро- агІтку льтбригади .

llо по-

Н1І.,

слюсарІв.

вгlтатори,

слуг трудІвникІв.

ВирlШНли ми І пробле- тих на весняних

му навчання бажаючих працювати на новІй техНІ­ нерному вІдкрили

подачІ

зварювальних

до '

постІв. Це

дозволить повнІстю вlдмо- '

вІд

балонно! си-І

ноУ uистерн" пода вати­ М~'І'ься ка t{С)жItИй П6ст

наУК0· Для

повноУ

во - ДОС.Jilдним Інститутом зварювальних TexHoJ'J. огl! . машинобуду- пІдприємствІ

.

мехвнlзацll

роБІт

на

необхІдно у

.ання. За дВа роки В8ели найближчІ два роки пу­ • експлуатацІю 46 капІв· стити 11 роботу ще майже автоиатljJ Лен1иrрадсько- 16 напlвавтома.т1а.

l

столами.

розглядалося

АГР Е Г А Т

встановленими

в однlйлініУ агрегату.

Продуктмвиlсть за' годину

. роботи -

рекцlУ

на

-чадив за останні роки УК­

І раТНСЬ1Сий

ресnуБЛі~нс"киа

спеціалізований

б удlвеЛI>НО­

-ч(}нтажний трест «Укррадгоспспецбуд». З-чіцніла f

виросла його виробнича ба­ за. Пересувні спеціалізова­ ні колони і управління -че­

ханізації виконують роботи в 23 областях республіки.

Одночасно з водогосnодар­ об'єкта-чи трудівни-

. ськи-чи

ки тресту будують вироб­ ничі сільськогосподарські приміщення, житлові будин­ ки. об'єкти культурно-побу­ тового

За

призначення.

nідсу-чка-чи

ного

Всесоюз­

соціалістичного

з-ча­

гання за підвищення ефек­ тивності виробництва і яісо­ сті роботи, успішне вико­ нання плану 1978 року ко­

,лектив

TpecrY

спец буд»

«Укррад.го"n-

визнаний

nере-

-чожце-ч І нагороджений nереХідни-ч Ч ервони-ч npa J nоро-ч ЦК КПРС, Ради Мі­ ністрів СРСР, ВЦРПС І ЦК ВЛКСМ із занесенням на Всесоюзну дошку поша­ ни на ВДНГ СРСР. На -зн(-чку: ' бурильники IJ бригади Ф. В. Нацика ве­ дуть роботи на свердлови­ ні .м 825 у дослідно-чу гос­ подарстві с. Олександрівка Бориспільського району Ки­ ївської

області.

Фото В. Репнка.

ТОВАРИ ДЛЯ НАРОДУ

еи­

критичних

адресу

гос·подарствз.

ди­

МІж

Іншнм. радгосп ДО ' цього часу не вирІшив питання про будІвництво д()роtи з

також

К. КУДРЯ, депутат ЖердІвської clJlЬCЬKoI Ради на­ родних депутаТі".

пи­

тання про орrа'НlзаціЮ мІ ­ сЯЧ'Ни,1\а благоустрою, озе­ ленення І сааlтарноІ очи-

зерно ОЧ1іщає повітро-решlтнимн ма­ шинами, а при необхідності трІєрами. Насlннєве додатковими зерноочис­ ними машинами СВУ-5 І пневмосор­ тувальними

ряд

зауважень

досвід

селІ нагро-

,

ЗАВ-40. ДвопотоковИЙ. Одночасно може обробляти дві культури. або иа ОДн1Й лініУ продовольче зерно. а на другій нас1ннєве. Продовольче

· снстему і

вуглеки,слоти

зайня­

роботах

ЗЕРНООЧИСНИИ

У нннlшньому роцІ на заводІ буде введено в дІю централізовану

члени

сл,овили

внконкСІМУ

Значний

дирекцl.я: І робlтничиlt ко­ твердим покрИ'Ттям до се­ мІтет радгоспу підбива­ ла ЗахарІв ки. тимуть підсумки соцІалІ­ З обговорених пита.нь стичного змагання серед виконком прийняв вlДпо­ механІзаторІв І визнача­ вІднІ рІшення. затвердив ' кален.дарниЙпла.н· прове­ тимуть переможцІв. На saсlДЗннl ви,конком), денняробіТ.

TBXJI.lQ"Z

корпус! заводу клас. д с щорІчно

пlдвишують свою квалІ­ фікацІю 25-30 чоловІК.

елек'rро- ВИ'rись

розробле.

на

лектори первинноУ органІ-

облад­

зварюванням . Тепер Інрl- стеми постачання. Газ по'. шили з&мІиити ЙОго на- ' трубопроводу з ІзС)термlч­ пі'ВSТоМАТИЧНИМ в сереД0· вищі вуглекислоrо газу.

соцlаль н о-

установ

посІвно!.

зварювання Бориса Івано­ цІ. З ц:єю метою в Інже­

вича ПРВТУJJУ:

Тру дов о! про необхід- тимуть . листки п'ять nR1B орга,нIЗ8Ц!У слаВИ . НожнІ

нан"я повнІстю переведе- механІзаторами н

за.проше-

сюи разом з культосвІтнІ­ ми праЦІвниками випуска­

Члени

Ки і в.

будівництва на

чисто!

40 тонн на очистцІ про­ доВOJtьчого зерна пшеницІ І 15 тонн йt ()чнстці насІннєВОГО . П6тужнІсть 77кВт. Застосовується агрегат в ра­ йонах нормально! вологостІ зериа.

У додаткове обладнання IІХОДЯТЬ комплент трІєрних циліиДРIВ, ваГОВИ­ БІйни! апарат І мІшкo:saщивочиа ма· ЩJ(на 3ЗЕ-М.

..

ОВ

....

ЗЕРНООЧИСНО-СУПІИЛЬНИИ КОМПЛЕКС

КЗС-40.

сирцJlt ,

гороху,

Призначений

для очистки нас І нн" колосових. рису­ пр~а ,

СОНЯI1Jника ,

ку­

курудзи. За годину чистоУ роботи очищає 40 тонн продовольчого - або 20 тонн насlннєвоtо зерна . Разом з шах'І'НОЮ сишилкою С3Ш-16 за ТОЙ же чае просушув 20 тонн продо­ воm.чого . або 1О тонн насІннєвого

~риа .

Сумарна потужн,ість електро­

двиryнів 160 кВт. Застосовується в зонах надлишковоУ вологостІ зер­ на .

у додаткове обладнания входить комплект !'t)lєрних цилlllдрlв.

І. П. КИРИЛЮК, СПIRPЙ lІІ_вер ДерJКkомlтету

VPtP 110 .-роБRll'lO-технІчвому з.6еа•••еlllDO clm.e••oro г()спо­ ,-рства. - Д.IUI .ltoBoro ЖИТТІ ••

го

П' ять заводів ВОАинсько­ виробничого об' єднаю!!,

«Волиньконсерв» виnуска­ IQTb овочеві і фруктові кон­

серви

64

кварталі

назв.

У

nершо-чу

нинішнього

року

nідnриє-чство виготовило nонпд план 857 тисяч У-ЧОВ­ них банок. Вся · nродукція атестується першою І ви­ щою категорією якості.

На

фото :

-чеханізована

Аінія по /виробництву раАьних соків.

Hatll"

Фото В. ПеслиК8. (Фотохроніка РАТАУ).


НОВ!

'*

17 квІтня 1979 року

ЖИТТЯ

3 СТОРі

Т*

НА ОХОРОНІ НАРОДНОГО БАГАТСТВА 61 РІК ПРОТИПОЖЕЖНІЙ СЛУЖБІ

СЬОГОДНІ виповнюється ЩЕ НА ЗОРІ

станов-

лення РадянськоХ влади В. І. Ленін підписав де-

!ір ет .Про органІзацІю де~.авних заходІв боРО'l'ьби з вогнем.. Це буЛФ 17 квІтня 1918 року. у царській Росії, де панувала

приватна

нІсть, уряд !іаliJ!еюій

ефективних

ротьби

За роки мирного буд1в- нІсть ! B1ABaty

ша краІна перетворилася в могутню індустрІальну державу. Росла 1 пожежна охорона. Вона осна· щувалася сучасною по-

влас- жежною

організаціІ

заходів

роки

ПрофесІйні

техНІкою

орденами 1 медалями. Зараз у всіх мІстах, райцентрах 1 на· ВeJIИКИХ пІдприємствах пожежна охорона має боєздатнІ ча-

вІТчиз- стини.

не був зацІ- няного IЩРОбиицтва.

в

в

На

риках

рідко вони були засобом наживи багатіїв. які oD;ep-

СЛАВНІ '

громадськостІ.

птахофаб-

створюються

бо- рено' Головне управлІння ровlльні

лику профілактичну 1 роз'яснювальну роботу серед населення. Така робота неможлива без залучеИН1І широких мас

пІдприємствах

1 в paArocnax,

У' 19~ роцІ було ство-

пожежнІ

з пожежами. Не-

УкраІнське добровІльне

доб-

протипожежне

дружи- засноване

великі страховІ' суми.

СТОРІНКИ

ІСТ'

За Радянської влади Щ)жежна охорона набула державного значення. З

О

Р

І

1957

році.

жежногО

товариства, яку

протягом 11 років очолює М. І. Соловей. ПІд його керівництвом первинні ор-

ДПТ значно організаційно і

обов'язки ради входили протекторні, газодимозапопередній розгляд І хисн1 та багато інших. розробка законодавчих НаМільшою перевірпропозицій, видання' за- кою боєздаТНОСТі частин rальних правил, інструк· пожежноІ охорони була

П0жежl. За вмілі, мужні д1І у. боротьбі з вогнем тих, хто особливо відзначився, нагороджують урядозою нагородою ме-

цій тощо. Молода, ще не зміЦніла

водозахисні, виявленІ п1Д

час

гасІння

Голова

райради

ДПТ

М. І ..СоловеЙ часто виступає серед населення І школярів, де пропагує правила протипожежної безпеки. Президія Україн­

Велика Вітчизняна війна. даллю .3а BiAl'Jary на по- ського республіканського Працівники пожеж н о І жежі.. З часу встанов, протипожежного товари-

пожежна охорона H~ ли- охоронн, ЯК і весь радян- лення медалІ (ЗІ жовтня ст!!а нагородила його на­ ше ВИКОНУl'Jала покладене ський народ, виявили не- 1957 року) лише н'а Ук- грудним знаком .Почес· на неІ державою завдан- вичерпну енергію, висо- раїнІ нею нагороджено· ннй пожежний доброво-

ня охорони від вогню на· кий патріотизм І муж- більше 500 чоловІк. лець •. роднмо добра, а й захи- ність у роки суворих ВИ-. У 1969 році медаллю С. ТРОФІМЕНКО, щала 31 зброєю в руках ВІД ворогів соціалістичну

ВіТчизну '11 роки ДянськоJ війни.

пробувань. Гасити цожеті доводилося Під ГУРКіТ

ГРОМtI-. ворожих .літаків падаючих бомб.

ПРАЦІВНИКИ пожежноТ 'l'ехнікою

.

охорСнн вірно служать сво-

ним

рігають народне

добро 8і:!

вогню, працюють

під деві-

зом «Пожежу легше попередити, ніж пог:!('ити». А коли і трап.7ЯЄТЬСЯ лихо, на

бойовому посту знаходиться t"ужба «01» і завжди гото· ва

допомогти.

f',\айстрами CBO€Ї справи зар~ко.мендували С~бе. стар-

шии IHc~eKTOp ВI.'1.llле.ния пожеЖНОI охорони кil.Щ'l'il.н

СЛУЖБА НА

,,01"-

посту

та пожежотехНіч·

ннх

старший іRспек~.р відділення пожежної охо-

сВист За муж- ченRo І В. В. Павленко.

1

озбро€нням.

Ій Батьківщині, пильно обе- серед

.За відвагу на пожежі. нагороджені жите л І с.НрасиліВки К. С. Дя-

В.' Г.

рони Броварського району, капітан.

ГОТОВНІСТЬ НОМЕР ОДИН

Кращі

Лисюк,

Г. П. Скивка. це досвідче­ спеціалісти

. великим

з

Сидоренко. І. І. Мичак. Г. А. Перинос. 3а .багато­ річну бецогаину працю їм прНС80€НО з!АН1ІJI «Кр ашнА за професією». дер~авиого

рядження

ністю вони можуТЬ завдати ва­ ВЄJIичезвих збиткіll дер­ від жаві. До таких організацій

itоllалюв!лася в ногу з роз­

пожеж­

ручного

ногО нагляду надають доб­ ровільні пожежиl дружини

пожежного

H~coca,

бо'іОК !І водою на підводі - до потужної сучасної внутрішньої служби С. Ф. радгоспів та птахофабрик. пожежиої техніки, здатиоі ТРОфіменко, інспектори ка­ Добре працюютl!o добровіль­ вйріmув~rи найскладніші пітан П_ П. Фурман, старші промислових

ні

.'ІеЙтенантн

піДПРИЕМСТВ,

гону М

майор у

3

Bi1lCTaB' ceKpetap

lІі Ю. В. Токар, парторганізації, голова рай·

paд~ ДПТ М. І. СоловеА 1а

ІНШІ.

Понад п'lІтнадцять років 'у органах пожежноі охоро­ НИ працює інженер-профі­ лактик підполковник у від­

ttaBui

д. М. Шульга.

Він

Ha1l

постійно працю€ удос­ J<Qналеннilм бойовоі маli· с1ерності всього ОСОБОвого складу. йому є про ЩО р()з­ ловісти моло.'lИМ працівни­ кам,

він

щедро

передає

rocn01lapCTB8X

Be1leHi

пожежиий стан. забезпечені первинними засобами поже-

жогасіННlІ,

lружина

Ng 45

майстерність

Сахнюк.

,N'g

З~lаl'а!lНЯХ

1(.1аlНИХ

Ткач. П.

П. І.

минулому

чаСТИr а

по·

Ng 4. М 5 і КМИТИ, n.e iHCtPYK-

Ф.

Остапенко.

році пож~жна

4 11

ІІа

обласних

.

перше МІСЦ

е

ники

~~Ж~~:~Н~~~КЛ:::::НН::Ді: Друзь, спорту. а IlІі о('\ласних _ б~tiLttl 11

місті

і

різнобічний

IiRмаГIІЮТЬ

8і!l

пожежноі

е

бу-

районі.

Y.lo('Kn· І

..

3,

протипожежних

за-,

Кожному активісту поВИlів спорту зай­ же,жнЬі ~хор{)ни СJlі1 прой-

казО\1 началь.ника Управлін­ ня пожеж~ої охорони УВС

справу охорону rpnMa!lського майна Bi.~ пожеж. І

СТІІНН».

Водії пожежних часtин вели),[у увагу приділяють ДОГЛilj,оal аа пожежвоlO

Д

lІачальнИlt

пожежної

ві.1ПО-

ГУЗІП

,

складів

..'

Та стерНІ сть.

і

'

е

: .~!.

. змагання,

бойову

маи-

Д. ШУЛЬГА,

Інженер про Ф ілактики

по-

MiCT~ nро-

I~'.,I ~~."

<

зоручену

В. М. Кпьмик

r=>

нstfИсl'І

за

)'досконалиtи

.А. С.

інших.

С \.:І

няла

Киї"ського облвиконкому бу.~а удостоєна звання .,Bi1lMiHHOЇ пожежної ча·

почyttі!М

Тар!н,

j €J; f

н~л Н"'" l!1>нтрОJlЮ 3Н8НЬ. .1IИСНІ'ННЯ 33 викn- ,. ~'.1

і!і.1ЗJlhності

в

ППЧ-3.

_~~_._~~~

ПРЗllівників

ЧІТКОГО

HaH~"M ХОДІВ.

завд~ння

жежних частин

XapaKTf'p

охорони

І. М·.

Начальники

пожежно,прп-

з.руге місце серед по­ жеЖНflХ частин області. на­

складні

пожежної зустрічають

повні рішимості підняти прапор

~ МИНУЛОМУ боротьбі з вогнем є nожеж- соціа.'Ііс'Гичного

рош З~ННRла

.lіВНИЦfва

с. торами П. К. у

держплемптахма- вати

BO.ly«PYJtII,.» . .• .

і первин­

характеру.

ПраціВНИК1t охорони гідно

ве чергування членів дпд. диЩиnЛінованіСТЮ, вмінням річницю, . в короткі ХВИ.'lИни вирішуД б О РОJ!IЛЬН8 Пожежна ще вище

З року В рік зростає про­ його

жежних частин

вил режимного

сумЛінного

відділу

випадку загорання иа

ниві,

лася

не

жодного

значно

хліба

зменши­

кількість пожеж

на

Так, завдяки

тому,

що

вчасно було виявлено п~ рушення

ної

правил

безпеки

П.

П.

пожеж.

інспектором

Фурманом,

було деро.

врятовано тисяч державних об'єктах. Працізники держпожна­ жавних карбованців.

60

Важко

гляду першими починають

підрахувати,

на

яку суму зберегли дep~ переджуючи їх. Узажно жа8НИХ цінностей за своє інспектор Обстежити об' єкт, усуиу­ трудове життя капітан ти можливостІ виникнен­ держпожнагляду с лУж б и ня вогню з цією ме­ внутрішньої старо. тою приходить інспектор С. Ф. Трофіменко, лейтенант внутрlш~ держпожнагляду на за­ ший боротьбу з пожежами, по­

ВОД,

фабрику,

ферму,

радгосп,

магазин,

школу

чи дитячий садок.

Прикладом

для

нь01 служби

Л. М. Орl..

ховський, лейгенант внут;

рішньоJ служби Н. В. БІ~ спів­ логуб. Пожежа на Ух об'~

робітників є начальннк ВіддІлення інспекцП держ­ пожнагляду майор внут­

єктах

ЯВИЩ~ рідке.

його заступником секре­ таря партійно! організа­

жимами роботи, конструк­

-

І

В РОБQТі пожежного Ін.. cneiCtopa є І свої складно­ рішньої служБИ Д. В. Гу­ стІ. На його дІльницІ зу; зіЙ. 3а добросовІсну пра­ стрічаються підприємства техно. цю, партійну прющипо­ з різноплановими ВіСТь коМуністи обрали логічними процесами, pe~

ції l!ІідділеннЯ. Дмитро Васильович нагороджений шістьма медалями І на­ грудним знаном .Ира­ щий працІвник. пожежноІ охорОНИ МВС СРСР •.

тивними елементами 1 плануванням споруд, різ..; ною, стосовно пожежно!

безпеки,

сирозиною

І го,

товою продукцією. Інспек; тор повинен знати пожеж­

ну

небезпеку

технологіІ

служби держпожна­ меблевої фабрики, заводу

гляду

звертаються

пред­

З!лізобетонних

НОНСТРУК1

фабри.; ставники підПриємств І цій, трикотажноУ організацій, щоб узгодити ки ... Значну увагу приділя. проекти будізництва, в ЯКИХ були б виключені ЮТЬ Інспектори агітацій­ Буд~ можливосТІ виникнення ho-маСОЗіЙ роботІ. яке пожежно-технічне об­ пожеж. Лише в 1978 році 1 в стеження об'єкта закінчу~ І кварталі нинішнього РО­ ється переконливою бесl.; ку працівники держлож­ дою. нагляду розглянули І Багато справ у НИ:Х: зробили зисноВки на 210 зараз, пІд час проведення проектів новобудов. весняних польових робіт, 1 пер&! Інспектор держпож- вони здійснюють піонер­ нагмДу капітан внутріш­ вірку готовності ньо! служби П. П. Фур­ ських таборів.

ллються,

них

сходово! площадни облад­ гонь

-

а

завдання

не з легких.

у

Во­

безжалісний. Вік

-

там, де є для нання. Шсля наполегли­ виникає найменші умови. Мі РОЗ'яснюмльноІ ро­ цього

боти, проведено!· Інспек­ Закритн дорогу вогню головне завдання тором, для обладнання таке Знайшли більш пристосо­ пожежииків.

С. НОСКО,

ване місце. А вночІ на центральному пуюtті пожежного

заступИН1l:

начальника

ВВС, капітан міліції.

Добровільна дружина-учасник Виставки )'

лавах мбровlJllоноtо npclT.~ І ,оспlв

l!"енl

Шорса,

С30Р.".

пожежноrо r08ариства у нашо- .ЛlткІВСьКи/l., DобрицькнА».

о На внсокому орrанlза'ЦіАному I~ tIlC"" "I)ЛІ18Iк, 811 06 ЕдваНI рІвнІ. ~ост.влена робота добров 51 первинну орrаН\!lЩlю. І вІльно! пожежної ДРУЖИНИ не му

!".Аоні

.

наЛ'ЧУЕТlоrtl. n над

Добре. працюють

op~aHI1*ult п"емпrахо.а80дl

дпr заводІв по"ошко.О!

мета-

«РУДНІІ'

(гО,

nова А. Я. Мовчан). ц. орга.

лургП, «ToprMaw»,. ДОКу. фаб- нізаuіll налІчує

200

членІв. 8

~;::'~.'B':'~X~~~~o.a~H'r·"J:~o BTP~:~: ~=X т: і6 ~о:,,~~~"Кlю;~Н~~О~:: ненко.

В . .\. ПОl'УН08. Г. А. ПетреllКО. Ю. А. Сяницьк"lІ.

РИТОD'., господарств • • авжди у

зразковому nopaa"y.

у кожно_

СлІд 8IДЗН.""1И ~QрОШУ роБІ)' му прИМіщеНІІІ ОбладнанІ по. ту первинннх іфtанізаціil І рад· ",е .. Ж та КУТО_К/І наочно! ari. rацП.

Працівники

птахозаво·

ду обізнанІ • пра8нлами протн_ fI!JжеJIIНО! охорони

І

вмlюrь

ко-

рlltТуаатиt" первинними засобами

_~~_ _ _ _ _ _ _ _ _~~

. ..

пожежоrасіНня,

тут

.асто

otНТ8юТ.t" .l'екцІ! та ПРОВОДЯТЬ-

~" бесІди. у пож~жн"му n'aHye чисУота І порядок. депо

ЮДПД мІсцеао! школи аеде Po~'ilCHlOlla"'ЬHY роботу серед у.нlв

І' а

молодших

класІв.

wеф-

стаує над днrячим садком. бе· ре tКtивну участь в o~opOHI І

, .• !) >'

з8ираннІ урожаю та СКИРТУ8ан, нІ ("у/івх КО"мlв. "

І

.

Рудн.нська доброаlльн, noжежна дру",,,на стала першн'м призером Обласноrо конкурсу 1078' lІоку на кращу первинну

, І

охо рон и

рокіВ

__.......__________~~.__.....:-.___

орrанlзацію' ДПТ.

відділення І·.,....,;.....,;;.....,'='

Броварського

тйгом останніх

заводів. запропонував' ке­ рівництву прибрати 3

профе­

обов' яз к і в,

депо оргаиізоване ціЛОДОБО-

Розмах грома.1СЬКОГО

вачкам.

Приклмом

пожежних виконання

о,не 3 ПРИJОВИХ місць. досвід "110-

і:!І:Й баг·атющиЙ

Ф осіинз

при

І

нести керівництво зміштор­ гу. Тут не турбуються про

у зразковому протипо­ сійного загону постійно жежному стані перебувають вивчав пожежну техніку, район електромереж, Дитя" удосконалюв бойову ~Іайчий комбінат «Терем» за­ стерні сть. !lОДУ «ТОРl"маш» та інші.

у цих та підприємствахsироl5ничj та службові приміщення при· в зразкоsий проТН­

жавне

Сво!ми завданнями пО1 ман, обстежуючи протн' справ.; пожежний стан одного з жежники успішно

них засобів цожежогасіння, про дотримання усіх пра­

Бромр­

гайно по тривозі були під_ громадqьке май­ няті пожежні частини. мІ, но. З року в рік у. нашо­ ста. На сходовій площад. го. му місті І селах району ці, там, де ще шість прозодиться велика про­ ДИН тому стояло цінне 0(5., захищають Від вогню дер­

в першу чергу можна від­

наявність води

пожежні дружини держ­

завдання. внутрішньої племптахозаводу «PYДH~». служби Л. М. Оріховський, радгоспу ім. Щорса, завоitів Особовий склад М. М. Білогуб, начальник «Торгмаш» та ДОКу. ського nожежиtiго

професійного пожежного за­

держпожнагляду,

крзїні розвивалась і у.цос­ забував, що своєю бездіяль­

витком усіх галузей праців­ родного. господарства -

Ве.'1НКУ допомогу никам

Пожежна справа в натій

чути нагляду міськрайонного заводоуправлінні вІддІлу внутрішніх справ сильний запах диму~. Не­

ДО

Декрет «Про організацію водять значну профілак­ по недопу­ стажем роМти, хороші, Державних заходів бороть­ тичну роботу чуйні товариші, якІ корне­ би з вогнем», виданий Ра­ щенню пожежна 06' вктах. туються заслуженим авто­ дою Народних Комісарів 61 Однак пожежна безпека не 'ритетом у колективі .. рік тому,' 8 . основним доку­ завжди залежить лише від Працюють у нвс І "ідмінники бойової та політичної ментом, який визначав вав­ працівників пожежної про­ пожежної філактики. Ряд керівників підготовки, .начальник" ка­ дання· органів раулів Г. А. Хромець. М. д. охорони СРСР. ' пІдприємств ігнорув розпо­ ні

тривож­

сторожа: сВ

зареєстрова:но

протипо·

чуються сучасною пожежВсю пропаrандис'l'СЬКУ, ною технікою. У нашій аг1таційну І частково про­ кра!нІ високо ціниться фtлактичну роботу ведуть г~роІзм І самовіддаиість, наші добровольці.

В шини

.

ний' сигнал

ДОброВІльного

рони почали надходити потужні автомашини з жежну раду, яку очолив насосами, автомеханІчні rоловний комісар у. спра- драбини, спеціальні ма-

страхування.

СпівроБІТники вІДДілеи­ зв'йЗку пролунав нядержавного пожежного

фlлактична робота по по­ ладнання, сталася поже. усунули. передженню пожеж. Про­ жа, її швидко

могу надає районна рада

018

ЛІНІї ВОГНЮ

но! охорони, велику доло-

метою захисту народного По вигстовлеиню протипо- ни (ДПД), у колгоспах ганізацlІ добра від пожеЖIJОГ0'лиха жежноro обладнання, на пожежно-сторожова охо- зміцніли та розвитку заходів бо- озБРОЄННJI пожежно! охо- рона (ПСО), які забезпе- виросли. ротьби з вогнем декретом було засновано по-

товариство

в

Нам, працІвникам пожеж-

жували за згорілі будівлІ

вах

НА

пожежиі

ниЦ'Тва піД керівництвом' вІйни близько З2 тисяч частини не тІльки гасять КомунlстичноІ партІ! на- пожежникІв Н&І'ороджено пожежІ, а й проводять ве­

Іі

..

досвІ"

роБОти

цьоrо

року

і1уде представленн/І на вднг .vt>(;P І ""8 q оти .. еТhr" в Vd8

внутрішніх сtфав, ма· :;;;;;;:;~;~II!I!!I!~~_"iIII"_"8i ~;;;::~=;;;;;;.1І "~рвннних орrаніЗ8цlях дп~ )'краJRИ.

Ао.. !IIYT"IDlIlt./lX tлуж- І І" І" б~'

М

СОЛОВЕR,

rOIlOI. райради ДпТо'


8ТО1'.

1І()В!

"

МИСТЕЦТВО ІІJДЮІЛАСЯ ЗАВІСА

виб~

1 :san

оплесках

своУ,м

відчувалася

зеМЛlІка'м

гаряча

самодіяльним

-

R!JПoка рокІів сказа-rк,

:!вання

народного

і

-~

Щоб дощ ішов

.мо., М. Стenаиеrnca.

ДОЩ "P""'иc '1uг,..

художиJм

Дtин.o ,zг Ш 6иА5,

В. С. Ниящух. Треба

ca.ve _

"oUШlІ "ІІЮІ Іни!,.,

~...

його lIJIєчі

колективу.

Люблять свій хор жителі Пагребів, 8З/зим'я, Троєщини. І в цьому немає

3 АМ

А .lUJти "росить: «Дощику. Ш ,ордийl»­ /сщ, 4 коцю61 • хати 4 кида на nад!lр' JIe Що6 e)OAf fш08, Щ06 ерадо,1 ш бут ... В аlді6С/)1U ,Ірит" до'cf

Щ' n08ір'""

І .ItC,1n'tIl .лpn с06і ка 60АОТ/І ВСІ Щ - AUВ гід житМІ І гід nоАЯо

Е Н

погоду,

,

І ~., Buн.oCиTII

т.. 'оща,.., lЬu, н.,хаЙ тol

НА МАЙСТЕРН ІСТЬ

Незважаючи на. дощову

.trrx,.40

І ~o

ЧОІ'ОСЬ . незвичайного: кожне село пред· ста-влене в ньому найяскравJшими своУ· :ми талантами. Серед глядачів у _зал1 троєщинського Будинку культури можна було бачити того вечора труДівників з усіх згаданих вище населених пунктів.

Е К

ростуть

,

aONf,/M>

ЗеААА ОРАан.о крила niдн.IACII~ І IC8lrHf7''' , АСа.. и 8JЮрШКIJ нл ЧОАі.

сОТНі

Ни.о. '~Aкa

Лист від матерІ

до пісні. Заглибитись у її народне пер· шоджерело, пройнятися силою, на· строєм, донести усе це крізь себе до

n:

творчого

Від .матері Аиста Ч/.lтаю. Л ечуся, нач, на !огн.и «Щодня те6, JI ждg,

напрям Іхньorо

кредо.

Вони щотижня збираються 8ідділковоІ молочноУ ферми

разом. З чи Ma~­ стерні, від трактора чи комбайна, виді­ пивши годину-другу з

невеличкого

ро:sробка матер1алt' J(ЛЯ кожноl парт11,

життя кожного з них. Без

часо­

вчиться У видатних виконавців

часткою

про нову пісню,

чиюсь

розповідь

про

зично

що

ці

люди

ці вони,

по-справж­

на р!ЗНих

щаб­

виконанн! ки,

виконавцями.

З

що

..

Соцlа"ьний портрет ко ек, тиву шахти .Степова. об'еднання Пав orрадвугі Передача 2. Концерт хору УкраТнськото

..

.. •

..... 17.30 телебаченн •. І радІо. 18.00 Престнжнlcть професll. Репортаж зІ з"ьоту 010"0ВІВТОРОК, 17 КВІТНЯ дИХ працlвннкlв громадськоПРОГРАМА ЦТ то xaR:lYBaHH. Днlпропетров, 905 Р б Р бн н щини. . · роб~ HK:a~:M:~c.O (lід":).М' 18.31) ЗустрІч з nlcHeiO. 10.05 ХУll.ожніЙ те.. ефі"ьм .Ос- 19.00 Інформаційна просрама .. І .АктуаJlьна камера". '::~::::~ ~ к~~:::и~· По за- 19.30 Маршрути дружби. 14.30 Новнни. 20.00 Тележурна.. -Старт., 14.60 ДокументаJlьнl те.. ефl"ьми 20.45 На добранІч. діти! -Якщо не ., то ХТО?, .Уро- 21.00 Проrрама _Час •. (М.). 21.35 Вmрше на ('кранІ )'Т ху· Ф. дожній те .. ефl"ьм • Н адlйиа 15.41>кнНашІЗКУІІЬТУРИ.. са4. І 1&..15 концерт наР04НОГО ансамб. "юднна •. І серІя. По аак Н.. 10 оlснl І таицlO lІоІІубу .. еинl - ИОВННН. ЛАСТ .ВОСТОК.. (ТашкеIJТ). ПРОГРАМА НА ОБ Ь ). )(1.45 Об'ектиа. 8.10, 15.15 Шахова ШКОJJа. (М. . 17,15 В. Кожевннков. споле....о· 8.40 і 9~~OЦB~TT~'~' (~~i~HiKa. КвІти поле. СторІнки повістІ. 9.00 Основн pall.AHCbKOro кримІ. 18.00 .юностl нашій вІриІ •. Тео иа"ьиого права. (М.). .. енариСо" 10.10. 17.00 Французька мов.. 18.30 У кожному малlOНКУ 10.40; 11.40 10 К". Суспl"ьствосонце І . бо 18.45 .CЬ~ГOДHI у свІтІ., :~~:~~BO~a с~ечОа"с":.~~~а етапі~ 19.00 Концерт·вальс. 11.10 Та .. ановитиЙ г .. ядач. (М.). 19.25 Леиlнськиll унl_ерсн тет мі .. ьЙоиів.• Інlцlатива І со· 12.10 Студентам • заоч;ик в м. ціао!lcтична дlловнтlсть.. Вища математика. курс. 19.55 Прем'ера художньоrО те· 14.15.' 17.ЗО Дл. ти"м хто a:~~i .. ефl"ьму сО.llиофамl .. ець.. ёа " до вуфв. І aTe(~ ) . 1 серІя. 445 т:пенева уи~u.~ю A~KO 21.00 Програма .Час», 1 . ro.. ~~f"nc';;o.:' К(м.); • 21.35 ЧемпІонат свІту s хокею: 15.15 Шахова шко.. а. (М.). зБІрна СРСР - зБІрна Ш_е· овІчч. JlIi. В перервІ інформа· 15.45 Мистецтво cet;>.;AHb л .. J.,іl!ниЙ внпуск .CboroAHI У 16.15 Сторlики ~~"l~lpO (~)H' свІтІ.. СЬК\l1І план • . аоч~~ ПРОГРАМА УТ 18.00 Екран СТУ.ІІента • з • 10.00 Новини. ка. І курс, 10.15.Сузlр'я 3олотих 3Iрок.. 19.00 ЧемпІонат свІту 3 хокею: 11.15 Те .. ефl"ьм .Ескlз .110 порзбірна фін"яндlї - збірна трету.. Канадн. В перерві - вечІр11.40 Шкі"ьний екран. Україн· 21.0~ЯКИ~~ЗК~' ~rc;~· мое. . ська .. 11:ература. 10 ILII. 21.40 ХУДОЖНІ'й ф'ІЛЬМ. Р О ман • О. Гончар .• Прапороносцl.. 1210 Мlжко"госпна Koonepa. ТНКИ.. (М.). · І 22.45 Довід"ова с.. ужба. 15.5: д я малят. Срlбннй ..ІІз_lСЕРЕДА. 18- КВІТНЯ 1І0ЧОК. ПРОГРАМА ЦТ. 18.15 МУЗИЧИИЙ фl"ьм сКо"н 9.05 МУЛЬТфl"ЬМ .PIKitl·TIKKI·

.

Таві..

КіровцЯ;МНбули

потужними

його творчістю знайомі тру­

.. t •.

9~б ХудожнІй телефІ JI .0днофамl ещ.. І сері 10.ЗО К уб кіноподорожеЙ. По аакJнченні Новини.

.. - H081lHH.

..

14.30 14.50

Документв"ьнl

циКJIУ.

фlо!ьмн.

присв.ченого

р.цн,

ським жІнкам. Концерт народвоl хоро_оl капе .. н Палаl6' itY.. bTypH ім. Т. Шеаченка м. Ммl·

15.45

r.

тооо....

16.00 ПlДМОСI(ОВННЙ меридІан. 16.30 ВідгукнІться, сурмачІ. 17.00 Соіва' нароll.ИИЙ артнст СРСР Л. Іманоа. 17.30 Жнтт. иау"н. 18.::;0 Вірщl - дІтям. 18.45 .CboroAHI у саlтl.. 19. ОП' 5 рем ера докумеита.. ЬJlQ10 те .. ефі"ьму .МаЙБУТНІ сн, бірськоJ ннвн.. 19.55 Художній те.. е фІ .. ь 01 .Однофамl .. ець •. 2 арІ.. 21.00 Програма .Час.. 21.45 Об .. нччя друзів. По .акlн, ченні - ІнформацІйний вИ· пуск CCborOAHI у свІТІ., ПРОГРАМА УТ

10.00 НО_ИНН. 10.15 ЗУСТРІЧ з nlCHelO. 10.45 Для юнаЦТВIІ Оріентир. 11.З5 ХудожнІй те .. ефі"ьм .На· lI.іЙна .. юдина •. 1 серІя. 12.40 д .. я весняноі посlвноТ. Ре. портаж з кlровоградськосо заводу сl .. ьrоспмашин .Чер. вона зірка.. 15.55 д ... мал.т, Срlбннй 4звl. начак. . 16.15 Камерний концерт 8 тво· рів М. Ко.. ессн. 16.45 Му"ьтфl"ьм. 17.00 СоцІальний портрет ко. .. ективу шахти .степова. об'еднания .Па ... оград_уrl ... ..... Пере.llача 3. 17.ЗО В. Косенко. .С_lтанкова Ба.. етна внстава. 18.00поема-. Ре".. ама. Ого.. ошенн.. 18.30 Те.. ефі"ьм .Дебюта. 19.00 Інформаulйна програма .Актуа"ьна камера·. 19.30 Лпературна пере4а".. 20.45 На добранІч, дІти!

гучні

ХВИ-ЛЯМR.

оплес­

ПРОКОЧУJ:lа­

Які мені купляв

..

•. 2

..

-

ПРОГРАМА

НА ОБДАСТЬ

8.10 Д... вас, батькн. (М.). 8.40, 9.45 9 К". -Фізика. Е .. ектроминlтна Індукція. (М.). 9.05 Кінофі"ьм .Художник революції.. (М.). 9.15 )'чн.м ПТ)'. РосІйська моПlдготовка

до пнсьмо-

ВОГО екзамену. (М.).

10.10, 17.00 Німецька мова. (М.). 10.40 Т_о. Jlеиіllська бібліотека. .Квітневl тези •. (М.). 11.10 Та .. ановитиЙ Г"ЯlI.ач. (М.). 11.40 Композитор О. П. Боро· дін.

(М.).

12.10 Студентам 13.25 Qо .. ітична Особ"ивості

зао"нн"ам . економІ •.

rоспрозрахуи.

кових відносин у сіоіІЬСЬКО'

му господарствІ. (М.).

рокіг, Якщо немаг не ~ypиc". А втім, даРА/а не трать гроше4,

Мені нічого вже не треба, Л риlдь, поки ~ивa іще, Хоч подивлюся я на

А о у_аrи кері_ввкі_ піАпрввиств, Якщо вам потрібно провести будь' які землянІ ро­ боти, з'ясуйте у ви.конкомі Ради ':Іародних депу:а­ тів, чи неп,роходять на мІсці наМІчених робіТ шд­ земні' кабеЛЬНі лініУ зв'язку і кому вони належать.

На заміських дІлянках траси піДlемн! лінlУ зв'яз­

ку ПОЗНЗ'іені замІрними стовпчиками

22 липня 1969. р. М 567, на виконання р·обіТ в охо­ ронній зонІ підземних кабельних л!ній м!жм!сько­ го зв'нзку потрІБНО одержати письмове погоджения за

адресами:

м. КиІв·ЗО, буJЩвар

лефон

25-90-64.

м. Козелець

Чемпіонат

c.. :~y

учасників

з хокею.

ф!"а"ьної

І, 2 перІоди: В пе.

рерві

веЧірн.

ІМ.).

21.00 Науково' ми. (М.). 21.45 Чемпіонат Матч

itаЗitа.

попу"ярнl фl.. ь·

с_lту З хокею.

учасників

фінальної

l2.2~Pf~:~;HigePi~~... e~~~)~M сВ дорозі •. (М.). 22.50 ДовІдкова CJlужб.. Заступник редактора

8

'ДОВІ ИЧ

. •

мольська,

10,

Шевчевка,

18

(ТВСМ4), те­

ЧервtrІвсьиоt облаеті, вул. Комсо­

лініУ забороняється.

групн.

попереджу~

ВідповІдно сПравил охорони ліній зв'язку., за­ тверджених постановою Ради Міністр!в СРСР ві,1(

сере..,ньовIЧ. 15.45 Мистецтво чя .• (М.). 16.15 EKpafl науково'ПОПУ"ЯРНО' го .. іно. (М ..). 18.00 Екран студента _ заочнн. ка. 1 курс. Вища математи,

Матч

1

вальними знаками.

.Ni 9.

ка. основна таблиця Інте. rралів. Інтеrрування частн. на·· ... 18.55 Незв .. ;;~ilна кібернетнка.

тебе ... ~

Ан.атоліЙ ЛУЦЕННО.

opraBiBaBii, уставов і васелеННJI!

Н.15, 17.30 Для тих, хто вступа8 до вузів. Росlllдка мова . 14.45 Наша ~)rрафI8, РІк

19ї3·1І. (М.).

колись,

Пройшло відтоді в~e п'ят.

В. ДЕМ'ЯНЕНКО,

Програма 'ІЧас іМ.). ХудожнlА Те ефl"ьм .На­ дІАна юдина.. серІ.. По аакlиченнl новини.

19.25

ЗА/о~еш

На валянки, оті глибокі,

члев СпlJIXJIЖУl'lваJ1lетів СРСР.

21.00 21.45

аа.

,

лися залом. Високо !,цінид& 'майстерність самодіяльного колекти;вУ. і голова жюрі методист республlкаНСЬf!ОГО міжсоюзно­ го Будинку самодіяльноУ творчості Ук.­ раУни В. О. АлімніЄJ:lа. Вона' висловила спільну думку жюрt про підтвердження само діяльним хором радгоспу ім. юро­ ва звання народного·і побажала успіхів у другому Всесоюзному фестивалі са­ модіяльного мистеЦllва.

дівники Ленінграда, Волзька,' Закарпат-

17.00

хлібороб.

-

cUьча/l. ЧUТI18

la

IJ zaзетl, Що '1и xyдO~HиK неnоганu4. То, .мабуть• .маєш гарні гроші, Жиtlеш , достатку, дай ~e, БQ~е, Купи дАЯ АСене там калош!, Якщо дістати , А/іси

Промовистою оцінкою кожиоІ пlсв1 У

виступити у закл.ючному концерті кра­ щих самодІяльних колектиз!!3 f{иУвськоІ

області.

ХТОСЬ

на тхнення,. талант, Кого називають ІІНСО­

ким людським словом

невтомний пошук, постійне tIІдвшцtння виконавсько! майстеРНОСТі. Хор учас­ ннк конкурсІв. йому надавалося право

Чижика, секре-

авучать пісні..

б~чи­

Хор кіровців сьогодні вже має свою біографіЮ. Створений 1960 року, колек­ тив під керівництвом Заслуженого арти­ ста УРСР В. М. Минька став народним. Цьому передувала . деС.jП~iJІТRЯ праця,

Тож не дивно, що У. склаДі хору ми ба­ чимо його ветеран:і.. соліста дирек­

ЕКРАН

Я1(,то кажуть,

стерними

однією із важливих дІлянок роботи пар· ТІЙнО!, профспІЛково! та комсомольсько! <!рrанізафй, адмїністраціУ радгоспу.

ГОЛУБИЙ

можна

до новачка, щоб допомогти йому В· оВО­ лодінні азами музиЧного мистецтва, відчути себе в колективі, стати май­

праці і зарплаті Г. С. Вертегела, брига­ дира кролекомплексу О. І. НульчицькоІ, Шофера Л; С. Лнзуна і багатьох іншнх. Розвиток самодіяльності вважається

11.

людьми

останН4.<4

'мовби реф-.

ре ном звучить елом сземля •. Так, саме П, красиву, багату, щедру прославля­ ють Ті, хто приюшів до неІ .серцем, хто вкладає у працю на ній PQ~YM,

лях. й ОТУТ,' справді треба Мlти підхід

ньому люблять красиве і духовно бага· т-є пісенне мистецтво. Воно повно завою­ вало серця зоотехніка Троєщинського відд.ілка О. В. Начури, інженера по

тора господарства O~

Я називаю піснІ, 11 яких

ти зовсім юних. ЗрозуМіJIo ж, у.пlдготов­

го чи іЩuого видатного хорового колек­ Т1fBY реС'публіки, Союзу. І я ще раз пе­ ресвідчувався,

rрамотними

Дlcrан.,ш, JCажв, дес/) брикети. .Бо ги4шло паАиво

воді хору.

ник а хору кіровців як педагогічний такт.

то­

Лриrдь, nрошg, '"' пару дн.lа.

зміст повно передали сотсти Тетяпа Страшко та ОЛЬfа. Петровська у еупро­

У самодіяльномукОлектИвІ поруч з му­

репертуару,

нову· програму

вокаль­

б особливо сказати про таку ри~ керів­

і чvти розмови

взяту до

чекаю.

Тепло приймали 1І0НИ СДУ'И'! про зем­ ЛЮ., створену нашим зеМЛЯКОМllіДОМИМ поетом Миколою Сомом 1 композитором Володимиром Верменичем. 11' глиБОкий

но! музики, широко впроваджує набуте у своІй творчій діяльностІ. Але хот!лося

цього вони

вже просто не уявляють себе. Мені не раз доводилося бувати на (J!.\дділках радгоспу, на робочих місцях

Fамодіяльних apT~CTiB

!

звичайно ж, копІтка напружена праця над УІ засвоєнням. Василь Степанович - досвідчений опеціаліст. ВІн вчився 1

вorобюджету сім 'У. Участь у самодіяль­

!НОсті стала мовби склаДQВОЮ

1!он.ад

рlдниАС /ерав...

люди різного віку. Та всіх Іх ніби !Зв'язує 'одна життєва н~точка nюбов

ось основний

tntн.ювагі4.кА

,

-

-

gн;a7'a,

.tЮbеЙ 6ула щаСАив,

А Ьощ Ме,'

JIю6цтеЛів самодіяльного мистецтва при. були на звітний концерт хору. У самодіяльному колективі кіРОВЦів

інших

,opo~,.. !СІ сеАв.

f

иа~ичаЙНО8епик. чорв.ова po6o'l'а, перш иіж n1СЦ 8ІІЩ' СІОІ сцев1ЧИ8 віДТВОренНІ'; Це й n1д6J:р репертуару, 1

арти­

стам, які саме цього дня мали підтвер­ джувати

щ.

ІІА ІІIТI!I'ЛТУР81111ItО8J;!f'

-- - - ---- ---------- ---------

[Q'IDQa.

бeвGм1!U1J11(

кераикком хору

підтримка

НА1'ОДУ

СЛУЖИТЬ

пря паРТК(8[J В. L робіткому арофсв1Лd

rpoмомоплесКіВ. 'Так зустрічали гnяда­ чі появу н.а сцені самодіяльного народ8()1'() хору радгоспу !.м~i Юрова. В цих

_"ТТ"

телефQВ

виробиича дlЛЬВИЦIІ

2-14-73,

Без дозволу ВИКОНJКому З відміткою в ордерІ ВИ­ робничоУ дідьиицl І виклику представника підПРИЄ~­ ства яке обслуговує кабельну лінію міжміського

зв'язку, винонання робіт В охоронній зwі кабельно~

За пошкодження кабел~нх ліній міжмІського зв'язку Указом ПрезидП ВерховноІ Ради УРСР вlд 15 грудня 1969 р, встановлена кримінальна вlдпоо вІдальніСfЬ:

Texв1"1J11d 1ІУЗОЛ союзних магістралей ав'ЯЗКУ І телебачеввя.Ni 4.

До відома насел~ння мІста Бровари

ДОВОДИТЬСJl,

що телеграф і переговорний пункт міститься на ву..

лицІ ГагарІна в новому приміщенні райвузла зв' Яlз., ку. Адміністрація. І

е

Виконком Жердl.ськоУ сl"ьсько Радн народинх, д. путатІв ВИС .. 08J11О6 r ... ибоке спІвчуття секретарю внкон, кому 8. В. 'Вlтровlй 8 прнводу т.жкоі втрати - емер·

тІ Іі батька

. .

ШИМЧЕНКА

8аен ... Харнтоновича.

.,

-="-~~~~-ж~~;-:t~ '5-;0:;;:: ;;р:о:а-, "'H~;;:Д;:C~-I -;E~H;~=:: "'!9~:;~=::::T:;:~~-1 -;~--B;X=: І'

}

Коммунистической партни УкраинЬІ. ГОРО.llСКОТО н райоиногО

Совета народнЬІХ депутаТ\:)в КиевскоА области, Газета 8Ь1ХОДИТ ва

украинском ЯЗЬІке.

11.

'YJI.

255020. БРОВАРИ. КиївськІ, 154

вlдповlдальвЬго секретаря, вlдді .. у CI.1bCbKor.о соспо.дарства .. кореспов,

4е іта

місцевого ра.llіомомення - 19-3·18; _Іддlлl_ npOMII~"OBOCTI,' масово! роботи, фотокореСПОН.Ilент.а 19·4 67.

~ ВІВТОРОК, середу.

ПОБТ~я~Ь~5 ~~~~a~ тазетн сПравда •.

.......,...",..,......,.-, """"""""""""'41" - "'~."." .,. ,.".".~~ I'c-~.."..,...:.-..,.,..#-" II'"...".... .. ~..,.I ,....,....,.....,..,.....,."...."....., " ., """"""""''''''''''''-1>''''''''' ,. .... L.i '" .. ,. ......... Ін.!!екс 61964. Броварська lI:рукарня Київського oБJIynравління 11 cnpuai IІИ:JI.UНИЦn, поліrрафіі і книжко,воі торгімі, вул. Киі~ька, іl54. Зам, 2245-Н,32041'" , . . , . " " ,

..

6>- ......... " " , "

.

#61 1979  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you