Page 1

Нарад;а пред;ставників комуністичних

nР().І!етарl 8сlх Ца7Н, є8наl1теся!

СТЯХЯНDВ[UЬ Орган Броварського раЙОI}НОГО комітету Комуністичної партії України та районної Ради депутатів ТРУДЯЩИХ Київської області

(186з)11 П'ятниця,

.. 61

23

------~------------

травня

1958

року. ЦІна

коп.

15

11

гектарів

ротьбу за те, щоб набагато випе­

мів молока

від корови,

в тому

числі за перше півріччя по

-

1580,

один з найважливіших, най-

відповідальніших

пунктів соціа-

редити по

капіталістичну

виробництву

Америку

продуктів

учасниць Ради економічної

В роботі наради беруть участь представники:

1\0-

лека Спіро, Нгьєля Кічо, Штюлла Бехар, Хаско Аріф; Болгарської комуністичної паРТll тт. Живков Тодор, Югов Антон, Дамянов Райко, Панчевськии Петро, Христ,озов Русі, Лука­ нов Карло;

партії

тва­

зведення

тт.

Кадар Янош,

Штоф Віллі, Лейшнер Бруно, Вінцер

Польської об'єднаної робітничої партії тт. Гомулка Владіслав, ЦіранкєвичЮзеФ, Єндріховський Стефан, Ярошевич Петро; Румунської робітничої партії тт. Георгіу-Деж Георге,

Ківу

Стойка, Боднераш Еміль, Сележан Леонтін, Бирледяну Александру, Буна чі у Аврам, Гастон Марін;

Комуністичної партії

Радянського Союзу тт.

Хрущов

М.

С.,

Мікоян А. І., Кириченко О. І., Козлов Ф. Р., Кузьмін Й. Й., КабаНІВ

про надlИ молока в колгоспах ра­

І. Г., Хрунічев М. В.; лістичного зобов'язання ТРУДіВ-, йону за станом на 20 травня (в Комуністичної партії Чехословаччини тт. Новотний Антонін, ників сільського господарства кілограмах на корову). Широкий Вільям, Доланський Яромір, Шімунек Отакар, Ломський : :

!Е.!:о:

Назви сіл і колгоспів

~U~.

І<няжичі, ім. Щорса В.-димерка, ім. Леніна Зазим'я, «Шлях Ілліча:. Погреби, ім. Кірова В.-димерка, ім. Шевченка Русанів, ім. Сталіна Літки, ім. І<алініна І<расилівка, ім. Жданова Рожни, «Більшовик» Гоголів, «Червона Україна» В.-Димерка, ім. димитрова Бобрик, ім. Сталіна І<улаженці, «Зоря» Мокрець, ім. І-го Травня Світильне, «Червоний прапор» Семиполки, ім. Леніна Требухів, «Жовтень»

Плоске, ім. Леніна Жердова, ім, Леніна І<алита, ім. Сталіна В.-Димерка, ім. Кірова

Пухівка, ім. Ватутіна Заворичі, ім. Кірова

Рудня, ім, 40-річчя Жовтня

Богданівка, «І<омунар» Гоголів, «Перемога»

Троєщина, «Дружба»

Пор а й о ну

o:g~ 1279 1206 1140 1118 1115 1083 1079 1047 1039 1024 1006 988 982 980 978 962 950 937 927 911 896 887 886 830 813 800 733

РІЗИІІЦ9 ПРО,..

с>' ::;

s

~-=:[:::

"Q

:I::~f:' 112 102 88 101 109 100 93 88 98 109 75 94

3 g:

88 92 96 78 109 ІІЗ

97 77

70 81 92 75 81 38 91

ЦИфри свідчать, що становище молочно-товарних

ферм

За

успіхи, досягнуті

збільшення

у справі

виробництва

і

заг 0-

тівеш, зерна, винограду, фруктів,

молока,

м'яса,

вовни

та

Закарпатську

інших

продуктів,

область

в

числі

десяти областей Української РСР нагороджено орденом Леніна. Врученню

високої

урядової

нагороди було присвячене урочис­ те об'єднане

засідання обласної

Ради депутатів трудящих і облас­ ного

комітету партії,

лось

20

що

відбу­

травня в Ужгороді.

Від імені і за дорученням Пре­

зидії Верховної Ради СРСР член Президії ЦК КПРС, секретар ЦК КПРС

К.

О.

Фурцева

представникам

вручила

області

орден

Леніна. Після виступів трудівників сі­ льськоГо

ників

господарства

урочистого

промовою

до

звернулася

стрінута

учас­

засідання тепло

присутніми

тов.

з зу­

К.

О.

Фурцева.

В роботі наради на запрошення беруть також участь представники:

~+~ І +144 +198 +105 + 152 - 3 -114 - 39 +198 + 47 - 47 - 25 - 16 +194 +185 - 45 -118 -194 - 69 +123 +232 -116 + 46 +232 + 75 + 26 + 15 - 55 + 13

99

981

Богумір.

WhИУАоrо року

~~~

вручено орден Леніна

сільськогосподарських

Албанської партії праці тт. Ходжа Енвер, Шеху Мехмет,

ринництва на душу населення. Почитай, товаришу,

-

взаємодопомоги.

Отто;

сільськогосподарських

кілогра-

тичних і робітничих партій країн

Гротеволь Отто, Рау Генріх,

району. Це має стати одним з наших вкладів у всенародну бо­

3200

травня в Москві відкрилась нарада представників КIJмуні<:­

Соціалістичної єдиної партії Німеччини тт. У льбріхт Вальтер,

260 100

угідь, надоїти по

20

Угорської соціалістичної робітничої Апро Антал, Ревес Геза, Кішш Арпад;

Щодня виконувати графік надоїв і поставок молока державі Виробити в 1958 році по центнерів молока на кожні

і робітничих партій країн-учасниць Ради економічної в~а~модопомоги

ЗакарпатсьКій області

партії трудящих В'єтнаму тт. Нгуєн 3уй Чінь, Нгуєн Ван Чан, Данг В'єт Цзау;

Комуністичної партії Китаю 1Т. Чень Юнь, Лі Фу-чунь, Є Цзі­ чжуан;

Трудової партії Кореї тт. Кім Ір, Тен Ір Лен, Лі Ден ОК. Монгольської народно-революційної партії тт. Дамба Дашійн, Ценде ЛубсанцеренгіЙн.

Повідомnення про скnикання наради поnітичного консуnьтативного комІтету країн­ учасниць Варшавського Договору Уряди країн - учасниць Варшавського Договору вирішили скликати 24 травня 1958 року в М. Москві нараду Політичного Консультативного Комітету Варшавського Договору на рівні глав урядів з участю міністрів

закордонних справ і міністрів збройних

Урядові

кож

сільського

радянських

ких

працівників

на землях радгос

.

.

ПІВ

та­

передовиків

і

партій­

комсомольсь­

Закарпатської

області. Того ж дня в Ужгороді відбув­ ся багатотисячний мітинг. На мітингу виступив перший заступ­

ник Голови Ради Міністрів Укра­ Їнської РСР М. С. Гречуха. Від імені Центрального Комітету КП України, Президії Верховної Ра­ дИ УРСР і Ради МінЇС'грів Україн­ ської РСР він сердечно поздоро­ вив трудящих Закарпаття з вру­

ченням

області ордена Леніна їм

нових

і

досягнень

в

усіх галузях комуністичного бу­

* ••

Вищі учбові заклади

вручено

господарства,

них,

побажав

сил.

нагороди

великій групі

Нові навісні сівалки

дівництва. З

промовою

виступила

член

Конструктори Кіровоградського Президії ЦК КПРС, секретар ЦК

На території навчально-дослід- заводу «Червона зірка», врахо­ КПРС К. О. Фурцева. них господарств

переводиться з вуючи пропозиції

колгоспників,

Учасники урочистого засідання

міст ряд вищих учбових закла- створили і відправили на випро­ і мітингу з величезним піднесен­

дів. В числі їх - Литовська і сільськогосподарські

взяли Латвійська

бування

18

зразків різних навіс­

них сівалок. Серед них

-

зер­

ням

прийняли

вітальні

листи

Центральному Комітетові КПРС, на цій ділянці колгоспного ви- більш високі зобов'язання. академії, Горьковський, Крпм­ нові, бурякові, квадратно-гніздо­ Президії Верховної Ради Союзу робництва загрозливе. В 11 колПоруч З збільшенням вироб- ський, Іркутський, Благовєщен­ ві з точним висіванням насіння, РСР і Раді Міністрів СРСР.

госпах, зокрема таких, як імені Сталіна, с. Русанів (голова колгоспу т. Хазан М., секретар парторганізації т. Петрук В.), імені Леніна, с. Семиполки (тт. Чере-

ництва молока трудівники сіль, ського господарства району зобов'язалися достроково виконати план молокопоставок державі. І тут у нас незадовільне станови-

паха Д. і Малій В.), «Жовтень», ще.

ський сільськогосподарські інсти­ машини для внесення добрив та тути. Харківський ветеринарний інші. До кінця року кіровоградські і зоотехнічний інститути злива­ ються в один великий вуз, який машинобудівники дадуть сільсь­ розміститься в навчально-дослід"' кому господарству більш як 40

розбазарювання ному господарстві. В Казахстані тисяч навісних сівалок.

Rнаслідок

мерка

(тт. Лимар

Г. і Лебеди-

не тільки не зросли у порівнянні молокопоставках з минулим роком, а знизились.

Не можна вважати просуван-

серед

35

на

22

Костромський з міста в радгосп

Недивлячись на суворе попе- на базі якого

переводиться

волокноутворюючих

«Караваєво»,

розробці

Веnикий потік пересепенців у Казахстан У цьому році чотири з полови­

ною тисячі сімей колгоспників

. посіяні для годівлі худоби зеле- завчора нарада керівників колгос- стерні, гаражі, причина

плив,

Справжня пів, яку скликали райком партії

. ВІДставання -

послаблення

само-

боротьби за

виконання взятих зобов'язань.

і райвиконком.

реве дення

-

поліклініки. Пе-

інститутів

Графік надоїв молока і моло- но-дослідні копоставок державі

у навчаль-

господарства

реальний, змогу студентам набути

Щоб виправити становище, ра- Хід його виконання цілком і пов- навчання

йон в цілому повинен вже зараз, ністю залежить від того, наскіль- У сі основні

практичних

дасть за час навиків.

сільськогосподарські

у третій декаді травня, надоюва- ки партійна організація, . кожен роботи в навчальних господарст­ ти щодня не менше

мів молока від

11

корови.

кілогра- член правління і ревізійної комі­

Вих()-' сії колгоспів,

завідуючий

фер- вах

виконуватимуться

дячи з цього, з~ачна Ki~ЬKЇC'~Ь, мою п?-партійНОМУ, . по-держав- студентів. доярок,

колеКТИВІВ

праЦІВНИКІВ

ному

ВІзьметься

за

кої

ДІЛО.

силами

(ТАРС).

Литовської

РСР

і

переїхало

Молдавсь­

на

постійне

проживання у Казахстан. Іх гос-

На нових місцях будуть спо-

не були використані і зараз як лока, забезпечити неухильне ви- руджені навчальні корпуси, сту­ слід не використовуються вели- конання графіка молокопоставок дентські гуртожитки, будинки для чезніплощі, що були спеціально - під цим знаком пройшла по- прОфесорів і викладачів, май­ ною масою у травні.

руської,

радгоспів країни.

Припинити розбазарювання мо-

-

переселенців з Української, Біло­

лограмів. центів, як-то можна бачити, на- вання високопродуктивних плеНіякими об'єктивними причи- приклад, у гоголівському колгос- мінних тварин для колгоспів і

У багатьох колгоспах своєчасно

по

процесів.

(ТАРС).

40- племінну роботу з костромською

пі «Червона Україна».

Все­

речовин,

технологічних

створюється нав-

нівка, де надої молока збільши- 50 процентів від валового на- породою великої рогатої худоби. лись всього лише на декілька кі- дою молока, замість 75-80 про- Буде також продовжено вирощу­

нами не виправдати відставання.

створюється

союзний науково-дослідний інсти­

тиме роботи по створенню нових

нях вперед і те, що досягнуто, редження, керівники ряду колгос- чально-дослідне господарство. В наприклад, по колгоспах ім. Шев- пів, зокрема сс. Княжичі, По- цьому господарстві намічається ченка, с. В.-Димерка, «Перемога», греби, і зараз дозволяють собі ще більше посилити селекційно­

с. Гоголів, «Комунар», с. Богда- здавати державі не більш

Калініні

волокна

тут в широких розмірах провади­

сільського спо­

місці дарський інститут

районів Київщини.

сuнтетuчного

тут синтетичного волокна. Інсти-,

стачання трудящих столиці рес- ся на території радгоспу.

нець М.), надої молока на корову публіки молоком, опинилася по

Всесоюзний інститут В

(РАТАУ).

с. Требухів (тт. Ковбасинський І. молока Броварщина, яка несе Акмолінський сільськогосподар_ і Холод О.), ім. Кірова, с. В.-Ди- особливу відпові,!l;альність за по: ський інститут також створюєть­

(РАТАУ).

тинно

зустріли

госпах Херсон. За високі показники в соціалістичному змаганні колектив

комбайнобудівників Херсонського заводу імені Петровського занесе­ но на дошку пошани. На підпри­ ємстві успішно виконуються за­ мовлення

сільського

господарства

країни по випуску кукурудзозби­ ральних комбайнів. Ці машини направляються т'акож демократії_

у

країни

і

швидко

місці,

надали

нізатори

тваринники

новому

площу.

хлібороби, меха­ активно

включилися в роботу.

На спорудження придбання

На фото: колона нових кукурудзозбиральних комбайнів перед

карбованців

Фото Ю. Лихути.

житлову

-

відпущено

в Чехословаччину.

на

Переселенці і

рад­

допомогли

влаштуватися

народної

І відправкою

в цілинних

колгоспах,

корів понад

будинків переселенцям

20'

мільйонів

довгострокових дер­

жавних позичок.

(ТАРС).


П'яntиця,

СТАХАНОВЕЦЬ

2

травня

23

року.

1958

Пленум ЦК ЛКСМ .· Украіни травня в Києві проходив пленум Цент­

20-21

4

ких путівках уже виїхало більш як патріотів. Між колективами

рального Комітету ЛКСМ України. Обговорю­ валась доповідь секретаря ЦК ЛКСМУ М. Ки­

лодих

риченка про роботу комсомольських організацій республіки по мобілізації молоді на дострокове виконання завдань партії і уряду по будівництву доменних і мартенівських печей та гірничозбага­ чувального комбінату імені Ленінського комсо­

будівництва.

розгорнулося

змагання

На обговорене

за

тисячі мо­ новобудов

дострокове закінчення

питання

пленум

прийняв

від­

повідну постанову. Вирішено на честь сорокаріч­ чя

1

ВЛКСМ оголосити з

червня на комсом()ль­

ських новобудовах ударну трудову вахту.

3

молу.

На ударні молодіжні будови по комсомольсь-

пр()м()вою

на

пленумі· виступив

секретар

ЦК КП Украіни В. В. ЩербицькиА.

---------------------------------------

В

ПІДСУМКИ

НАВЧАЛЬНОГО

СІТЦІ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ

Виховувати молодь в дусі революційних традицій, на повсяк-

денних героїчних ділах, тісніше пов'язувати ідейно-виховну ро-

3а такою ж програмою працю- з них працюють в артілі. Органі­ при комсомольській зація не зростала за рахунок організації княжицького колгос­ кращої молоді. пу ім. Щорса (пропагандист Підсумкові заняття показали, вав гурток

боту з практикою комуністичного Г. Бондар). Комсомольці добре будівництва -- таке завдання вчилися, сумлінно працюють в поставив перед

з'їзд бути сітки В

РОКУ ОСВІТИ

комсомолом ХХ

КПРС. Цій меті повинна підпорядкована робота всієї комсомольської політосвіти. минулому навчальному році

в районній комсомольській організації утворено було 46 гуртків по вивченню історії КПРС, істо-

колгоспі .

Так,

група

молодих

Партійна організація (секретар т. Кудря К), правлін­ ня жердівського колгоспу ім. Леніна, яке очолює КОМУНІст т. Баранін Г . , приділяють серйозну увагу роботі клубу, біблі­ отеки, оздобленню села змістовною наочною агітацією . За їх

що в окремих комсомольських ор­

ганізаціях у нас були допущені серйозні недоліки при комплек­

рішенням на кошти колгоспу, що призначені для культурно· освітніх потреб, придбана мебель для клубу, телевізор, фото· апарат для щоденної стінгазети, фанера, фарби для плакатів.

доярок з комсомольсько-молодіж­ т}'ванні гуртків. ВЛітківській ної ферми відома в районі, як промартілі «Радянська Україна», майстри високих надоїв молока наприклад, поруч з юнаками і від закріплених за ними корів. дівчатами, що закінчили середню

Все це відіграє значну роль у поліпшенні виховної р060ТИ серед

рії ВЛКСМ, поточної політики і 16 політшкіл. Навчалося в них 1230 комсомольців . Понад. 400 комсомольців вчаться у вечірніх школах робітничої і сільської

з середньою освітою. 3 допомо- допомогти підвищити свій загаль­ гою пропагандиста С. Хабазня во- ноосвітній рівень. ни не тільки добре засвоїли Вісім слухачів -- майже тре­ кожну тему, але і привчили ся тина складу гуртка комсомольвиступати з політіНформаціями.

молоді, в заочних середніх і ви-

Такі з них, як доярка Віра Щи­ колгоспі ім. Жданова вкрай по-

Вони показали, що більшість СЛУ-Ізмагання. Варвара Щиголь вису­

фермою,

О.

Мельник

працює

Наведемо декілька характер- кролеводом. Ряд з них стали них прикладів. При комсомоль- агітаторами, клубними активістаорганізації

гоголівського

ми.

. колгоспу «Червона У країна» пра-

нами

лист

книгою

не

лавки,

цію на

активізував

слу­

хачів, прищеплював їм любов до знань, праці. Як наслідок, більШI'сть слухаЧI'в rаМОВI'ддано прац ює на різних ділянках колгосп-

ного виробництва. 3а час навчан-

колгоспах

сс.

Л'

працюють

Т

ІТКИ,

ре

б

в

. УХІВ,

p~дy підприємст~, зок~ема завоДІВ холодильниКІВ,

у

поводженні

активна

танні

з

допомога

у

політично-масової

турно-освітньої роботи

більшим

не

що

.

тич ну

В усіх комсомольських органі-

сумніватися

лектор

одержав

в би

розгорнутн

мораль.

дуже

КОМУНI'с

Але

цього

-

не

було тому, що голова КОЛ-

людьрозгор­

і

на

куль­ селі-­

у

ТУ6ТЬСЯ

нього

розвинута,

авторитетом серед

він

широких

тим

корис­

мас

кол­

госпників, які бачать у його осо­ бі не тільки старшого товариша,

але і розумного друга і порадника.

Лист, який ми навели вище,

госпу т. Мальвін М. виАшов показує, що т. Мальвін не засвоїв

на трибуну і заявив, що сзапитань

року, накреслили заходи по

ПОЛlПшенню

чемність ми,

сочка

багато запитань, і це дало б

СlЛьгоспзап- заціях відбулися збори. Обгово-

В колгоспі ім.

худож­

Бервиць­

кого клубу».

взяті з життя нашого села.

МОЖЛИВІСТЬ

частин. Однак в. ок.ремих комсо- І рили на них наслідки навчальвсе гаразД.

гурток

Від редакції: Висока культура,

во цінна тим, що наведено ряд фактів побутового характеру,

Можна

увагою

нізацій на місцях.

1-го· ного

сім'я І

виступив

самодіяльн()сті

сноков В. Лекція була особли- колгоспу. І чим більше ця ри­

кому комсомолу і партійних орга-

мольських оргаНІзаЦІЯХ далеко не

ньої

п()кращав як дуже

структор райкому партії т. Че- риса, яка характеризує керівника

цікаву розмову про

що

СІНЦІ.

тему сШлюб,

моменти історії комсомолу місце-

МОЛОДІ,

і

кохання», з якою виступив ін-

тому,

вання

поза

але

ники з інтересом слухали лек-

вання занять і в ряді інших І гуртків, зокрема в гоголівському часто

проходи,

Молоді, а також літні КОЛГОСП-

дружать.

проходили

змагання.

правда, краще популя·

Настрій у людей тільки після того,

сКлуб був переповнениА. 3аАняті були не тільки всі

Низький був процент відвіду-

ти

6,

вдало

рії ВЛКСМ. Пропагандист А. Ванполіпшенні комуністичного вихо- комсомольських організацій, райсович уміло ілюстрував окремі . фактами,

учителя

пише:

з семирічною освітою, а П. Рад­

з

соціалістичного

Про чемність і куnь туру гоnови коnгоспу Перед

Плодотворні результати політ- колгоспі «Перемога». Всі ці фак­ цював гурток по вивченню істо- освіти можна бачити також і у

вими

розгортанні

ризувати успіхи передовиків під час польових робіт, хід вико­ нання графіка виробництва продуктів тваринництва. Н а фот о: один з стендів на садибі колгоспу ім. Леніна. Текст І. Силенка. Фото М. Горбатенка.

хачів гуртків і політшкіл добре нута ланковою комсомольсько­ ченко закінчив середню школу. засвоїла програмний матеріал. Це молодіжної ланки, В. Ковпак -- Причина дуже проста вони сприяло_ росту ї~ політичної і І завідуючим молочно-товарною на багатьох заняттях не були і

ській

у

ської освіти -- в красилівському І. Вікторова з с. Мокрець. Він

щих учбових закладах. голь, їздовий Г. Якуша, стали гано орієнтуються в тих питан­ Проведені підсумкові заняття. заспівувачами соціалістичного нях, які вивчали, хоч сім з них

ТРУДОВОІ аКТИВНОСТІ.

колгоспників,

Засобами наочної агітації слід було

В гуртку при комсомольській або семирічну школу і вивчали організації колгоспу «Шлях історію партії, була одна дівчи­ Ілліча», с. 3азим'я, 18 слухачів на, якій слід було перш за все

немає»

у

недопусти-

ЦI'єї істини. Партійна організація

мому тоні почав читати нота- має допомогти йому у цьому. Во-

ідеино-виховної ро-

ціі молоді, не називаючи пр" на покликана невтомно вихову-

u

Травня, село Мокрець, напри- боти серед молоді на літній пеклад, 17 комсомольців на~чалося ріод. дували до кандидатів . у члени І Заболотний, КПРС; 9 . юнаків і дівчат стали в гуртку поточної політики (про-J •. комсомольцями. пагандист Т. Орєшко) і лише 5 секретар раикому ЛКСМУ.

цьому жодного .прізвища по-

ня трьох комсомольців рекомен­

рушників. ся

Погане вра~ення залишилоу

ПРИСУТНІХ

від

свиступу»

вати не тільки колгоспників, але і

керівні

колгоспні

кадри,

щеплювати їм найкращі

при­

якості

голови колгоспу т. Мальвіна. передової радянської людини.

~~~~~~~~~~~~~~~~~.,~~~~~.,~

РАДЯНСЬКА БІЛОРУСІЯ

і славний шлях свого розвитку.

НАПЕРЕДОДНІ СВОГО 40-річчя Наближається

велике

націо-

вадили

боротьбу

за

своє

визво­

нальне свято братнього білорусь­

лення від усякого гніту і експлу­

кого народу. в результаті

атації. Під прапором Комуністич­

Жовтневої

люції

1

січня 1919 Р(ЖУ перемоги Великої

соціалістичної

рево­

ної партії народжується нині на­ ша молода республіка і під пра­

вперше в історії було пором цієї ж партії ми вишикує­ самостійну Білоруську мось у залізні ряди, щоб битися

утворено

Радянську державу.

Білоруська РСР,

до останнього подиху за торжест­

як

відзна­

'lається в прийнятlИ У зв'язку з цією датою постанові Централь­ ного Комітету КП Білорусії, була створена трудящими під керівни­ цтвом Комуністичної партії і її вождя В. І. Леніна в складній обстановці громадянської ВIИНИ та іноземної воєнної інтервенції.

В ті грізні дні відбулася Північно-3ахідна

обласна

УІ

конфе­

во робітничо-селянської справи».

1

січня

1919

ліковано

року було опуб­

Маніфест

вого

Робітничо

Уряду

Білорусії

Тимчасо­

- Селянсь про

к о г О

утворення

Білоруської Радянської Соціаліс­

вається в 400 раз більше, цемен­ Одним з визначних підсумків 3авдяки зростанню сил і мо­ ту випускається в 16 раз біль­ сорокаріччя Радянської влади в гутності Радянського Союзу в ше, ніж у 1913 році. Виникли Білорусії 6 небачений розквіт 1939 році збулися сподівання зовсім нові галузі промисловості творчих здібностей і талантів білоруського народу про возз' єд­

-

нання всіх його земель в єдиній соціалістичній державі.

автомобільна, цукрова,

виявив

білоруський

народ

у роки Велик(}ї Вітчизняної вій­ ни

і

вніс

загальну

свій

гідний

справу

гітлерівською

вклад

перемоги

у

над

Німеччиною.

Незважаючи

на

величезну

ШКОДУ, заподіяну народному гос­ подарству

публіки

війною,

в

трудящі

небачено

рес­

коротким

тичної Республіки. День опублі­ строк ліквідували тяжкі наслідки кування Маніфесту і став днем фашистської навали і добилися

бувся

2-5

лютого

1919

року,

ренція РКП(б). Виражаючи волю ний акт, прийняв першу Консти­ і сподівання білоруського народу, туцію Білоруської РСР і Декла­ вона прийняла історичне рішен­ рацію про встановлення федераня про утворення Білоруської тивного зв'язку з братньою РСР і оголосила себе Першим РРФСР. 3міцнюючи нерушиму з'їздом Комуністичної партії Бі­ дружбу народів нашої Батьків­ лорусії. щини, Білоруська РСР однією з «Під прапором Комуністичної

цифри,

що

яскравіше

реваги

перед

піталістичною,

технічних працівників, спеціаліс-

населення

в

БРСР тів

тепер виробляється приблизно стільки ж металорізальних верстатів, скільки в США і Англії, і значно більше, ніж у Франції і Японії. По виробництву вантаж них автомашин Білорусія випередила Австрію, Швецію, Данію, а по виробництву тракторів - Італію і Австрію.

сільського господарства,

но­

ваторів, учених, героїв праці, чиїми ділами пишається весь ра­ дянський народ. До революції в. Білорусії не було жодного вищого учбового закладу, а тепер в 24 вузах нав­ 1fається понад 54 тисячі студен­ тів. Більш як 57 тисяч чоловік учаться в 114 середніх спеціаль-

Величезні зміни сталися і в них учбових закладах.

послідовно і · наполегливо бореть­

будь­

ка­

ки тисяч інших сільськогосподар- СЯ за мир в усьому світі, зміц­

животворну

ських машин . Тепер у республіці І нює свої дружні зв'язки з соціа­

системою

про

силу радянського

душу

системи тисячі зернових комбайнів, десят~

від

соціалістичної

На

Неухильно зростає роль Біло­ руської РСР на міжнародній аре­ ні. Республіка є одним з заснов­ ників і членів ООН та інших міжнародних організацій, вона

яких слів говорять про великі пе­ господарства

народу. 3 середовища робітників текстиль- і селян вийшли тисячі інженерно-

сільському господарстві, яке перетворилося у велике механізоване виробництво. На полях Радянської Білорусії працюють близько 32 тисяч тракторів, 7,5

народження БРСР. Перший Все­ нових успІХІВ у розвитку своєї білоруський з'їзд Рад, який від­ економіки і культури. Ось деякі законодавчо закріпив цей історич­

тракторна,

на та інші.

Безприкладний героїзм і муж­ ність

верстат~будівна,

державного і

-

на мільйон гектарів посівних лістичними країнами.

суспільного ладу.

площ більше, ніж у 1913 році. Готуючись гідно відзначити В 1957 році обсяг промисло­ Сільські трудівники БРСР вносять славний ювілей республіки, бі­ вого виробництва республіки гідний вклад у розв' язання все- JlОРУСЬКИЙ народ знає, що всі перших увійшла до складу вели­ збільшився в 25 раз порівняно народногО' завдання в най-' його успіхи -- результат мудро­ партії, . -- говорилося у 3вернен­ з 1913 роком. Тепер в Білорусії ближчі роки наздогнати США по ГО кого Радянського Союзу. керівництва Комуністичноі ні з'їзду до трудящих Білорусії, електроенергії у виробництву м'яса, молока і мас- партії, яка веде· весь радянський 3а сорок років Радянської вла­ виробляється

_

ми, робітники і селяни, про-

ди республіка пройшла великий

800

раз більше,

торфу видобу- ла на душу населення.

народ до торжества комунізму.


П'ятниця,

травня

23

Радіє око, коли поглянеш на колгоспні

У третій рільничій бригаді на 33 гектарах з'явилися сходи кукурудзи. Куди б не подивився: вздовж чи впоперек гоней на всій площі точні квадрати. У гніздах не більше З-4 рос­ лии. Любо глянути і иа посіви кукурудзи у четвертій ріль­

-

результат відмінної роботи трак­

ценка та О. Лнсенка, які посіяли на зерно

гектарів ку­

105

курудзи і стільки ж на силос. Вони також посіяли рядковим способом на зелений конвейер у суміші з кормовим люпи­

ном, вівсом та викою

125 гектарів.

кормів.

На

тонн

першій

-

і на третій дільниці

1200

дільниці

соковитого

корму,

викопали

нових

на

-

другій

на зоо тонн. Траншеї,

сівби

найбільше

тепер

завершують

на

7

горшечках.

на

в яких

тарах по

гек­

І

БУЛАВКА,

центнерів. Трактор­

40

на бригада, яку очолює М. Сом,

зобов' язалася

за

прикладом

ме­

рудзи

бригади

Соціалістичної

Посіявши

двічі

Праці

О.

кукурудзу,

2,5-3

центнери

силос.

Героя то

на

день-два

почнемо

ші

ведуть

обробіток

кожен

Овочева Бігун) М. Пропололи

колгоспу

с.

гектарах.

боту.

овочеві

голова

садять середні і Через

Хомич

гнойових

компостів

центнерів

мінеральних

КисіnЬ,

Тракторист

І-го

бригади.

Травня,

***

6-8 а

- по 20-30 тонн по 3-4 центнери мі-

О. Рубанка

перше боронування картоплі. Одразу ж після появи сходів необхідно провести першу культивацію. Враховуючи те, що запаси вологи у грунті недостатні, культивувати слід не на велику гли-

6- 8 сантим"..т р'в І . Другу культивацію, глибину

20

від загальних масивів,

забезпе­

чивши господарство на

наступ­

центнерів посад­

35

травня закінчив боронувати кар-

Хмельницького району, картоплю на насіння висадили на торф'яни­ ках з тим, щоб у наступному році посадити її на мінеральних грунтах. Цей дуже важливий агротехнічний захід набагато підвищить посівні якості клубнів.

Під час цвітіння картоплі на

якої також слід вибирати, орієн- насінних ділянках ланки повин-

туючись на наявність вологи, ні організувати прочистку від зробити з обов'язковим піджив- хворих та пошкоджених кущів.

завершили шаровку цибулі на

3 гектарах, 4 - моркви та на 2 гектарах - столового буряка. Прополото 3 гектари раННЬОІ І цвітної капусти та 3 гектари

навісні культиватори. На трактор теріалу.

«Бєларусь» - «КРН-42»); на Особливу увагу слід приділити трактор «Універсал» - «КОН- догляду за ранніми сортами: «бо-

2,8П»' і на «ХТЗ-7» - «КРН- роДЯнським», «приєкульським», 2,8». Одночасно з культивацією а також за посівами нового сор­

клубники. Обкопали в саду при- ними можна підживлювати кар- ту «островський-419», що його стовбурні круги на 19 гектарах. топлю сипучими мінеральними окремі колгоспи завезли цієї веМ. Таран,

добривами.

-

На кожен

гектар

сни від знатного

картоплевода

вносити по 1 центнеру калійної республіки М. Худолій. солі, 1,5 суперфосфату та по 1 Забезпечивши

центнеру азотних.

.~

б

б'

к

пе

дбайливий

до-

гляд за посівами картоплі, засто-

Т ретlИ о ро ІТО ред цвітінням при до- сувавши

при

цьому

передові

статній волозі гли- агротехнічні заходи, доб'ємось бока культивація, особ- виконання взятих зобов'язань по ливо

це

важких

колгоспу

на

важливо

Важливим

вирощенню

високого

топлі

заходом

в

врожаю

картоплі.

грунтах.

В.

в

правильна

Торгунськміі,

головний

догляді за посівами кар­

Плоске.

СІМ' Ї

Ще

по

добрив,

б ину -

агроном колгоспу ім. Шевченка:

агроном.

Бобрицька МТС.

Молока. Тоді вона одною

родині тваринників достаток, за-

на фуражирів. З приво-

в минулому році вона одержала

з перших накинулася можність. На вироблені трудодні

зустрів її

ду цього вела серйозну понад 6 тонн хліба, близько 9 розмову із завідуючим тонн картоплі, більше 10 тисяч

Передумали, при-

Вони швидко вийшли з хати йшли? Добре зробили. на ферму.

і

ділянки слід процентів

20

кового матеріалу на кожен гектар.

ім. Леніна.

с.

Вставай, Катю, запізнимось Зоотехнік на роботу, - будила дочку Ма- привітно.

і попрямували

агро­

місцевих і

ЛЮДИ ТРУДОВО! СЛАВИ

рія Микитівна.

завдання

ний рік по

Q<><>QOQ(>QQQOQOO<>QOOQQQOOo<>Qo<>Q<>Q<><>OQOOQ<>

ЧЕС Т Ь

Невідкладне

багато інших

М. Журавеnь,

гектари клубники,

культури.

одержують найвищі врожаї кар-

OOQOOQQQQO<>Q<>OQQO<>QQQQOQOOOOO<X><>Q

27

Колгоспниці

тарної ім.

голови

* * *декілька

як'у висадили нинішньої весни. пізні

40

с. В.-Димерка.

днів вони повністю закінчать цю ро­

на

Ганни

М.

«Жовтень».

(бригадир шаровку

3

12

тур.

Требухів.

бригада закінчила

ранніх ОВQчів

причому

М. Прудкий, заступник

та ін­

посівів.

повторний об­

кукурудзи та картоплі.

гектар. Трактористи М . Хромець,

А. Кривенко, М. Швидак

с. Мокрець, догляд за картоплею

Окр.емі артілі, що рік у рік знеособили.

буде в нас також 200 гектарів. Колгоспниці комплексної брига- ленням. Для цього в усіх кол- Цим забезпечимо поліпшення На обробітку картоплі зайня- ди, якою керує А. Сидоренко, госпах є необхідні механізми сортових якостей посадкового ма-

мінеральні добрива з розрахунку робіток

по

із

Матимемо ще 200 гектарів. Пожнивних посівів цієї культури топлю на 120 гектарах.

Гітало­

внесли

гектарах

Ланка

с. Мокрець.

4 просаПНІ· трактори. Трактористи О . Овдієнко, І. Сом, М. Осва своїми силами виростити 75 нач щодня розпушують грунт на гектарів цієї культури і одержати 25-30 гектарах кожний. Через по 45 центнерів зерна. ханізаторів

на кожному гектарі.

Дуже велику роль покликані віді- с. Світильне, «Зоря», с. Кула­ грати у цьому механізатори. женці, за порадою ПанфіловськоБільшість колгоспів завершила го дослідного поля, Переяславна міжрядному обробітку куль­

Колгосп

на

на весь рік за ланками закріп­ лені площі під картоплю, завжди

підготовку причіпного знаІ шили ряддя, яке використовуватимуть

люпином посіяли 150 куку

з

В нинішньому році у ряді кол­ посадку ПОМІДорів закінчить за неральних добрив. Найголовніше тепер-дбайли- госпів, а саме: ім. Сталіна, с. Ру­ 2-3 дні. посіви картоплі. санів, «Червоний прапор», Механізатори повністю завер- во доглянути

врожаю

кож­ кормо.вим Зараз боремося за гектарів

112

овочеводів.

процентів її у ТОРфо-перегнійних

У декілька строків в СУМІШІ З

цент­

нерів кукурудзи в зерні з

те, щоб зібрати на

у

добротну,

'С:і.#,..".."._-..

ного гектара.

гектарах.

150

обліковець трак-

Для багатого

роботу

картоплесаджалками

ліна, с. Русанів, внесли на кожен Площі під насінні гектар по 40-50 тонн торфО- виділяти не менше

ростили

агроном.

35

праці,

боронування

за планом. Розсаду помідорів ви­

Колгосп «Червона Україна», с. Гоголів.

Торік ми одержали по

доклали

пора

леніють

був силос і згодували худобі, також вичистили. В.

картоплі. організація роботи ланок. Там, де цю

262

~ ко, пр.ошарувала цибулю, морк­ ву. Висаджують помідори, які зе-

гектарах.

1500

кормо­

провели

посадка артілей

\

Одночасно з доглядом за посівами бригади готуються до на

сходи

бі,1lьшості

~ Бригада, якою керує Н . .lIремен­

Вдруге розпушили грунт, знищили бур'яни, які почали з'яв-

траншей

З'явилися

Завершена В

топлі, ім. Калініна, с. Літки, номів колгоспів - правильно ор­ «Більшовик», с. Рожни, ім. Ста- ганізувати насінництво картоплі.

Розпушуємо грунт на плантаціях картоплі. Ії в нас 500 гектарів. Перший раз цю роботу провели на всій площі.

силосування

заколо-

Гаряча

лення знову знищимо бур'яни на всій площі.

70

дорідні жита, які от-от

картоплі на

Кукурудзу на всій площі заборонували, розпушили грунт. На ділянках, де вона зійшла, рослини підживлюемо аміачною селі трою. Тракторист Ф. Романок туковою сівалкою розсі­ ває по І центнеру добрив на кожен гектар. Після піджив-

лятися, на

стоять

нормою висіву від 25 до 30 цент- врожаї одержують найвищі. Між нерів, забезпечивши густоту по тим у колгоспах ім. Леніна, гектари. Механізатори, що під час 40, а подекуди 50 тисяч кущів с. Семиполки, ім. І-го Травня,

Тимка, І. Ситюка, машиністів К. Га­

3.

Стіною

сяться.

поля.

вого люпину, якого посіяли

гектар.

-

Точні зелені квадрати

тористів М. Лисенка,

Дбайливо доглянемо картоплю

БОРОНУЄМО ПОСІВИ

З'ЯВИЛИСЬ ЗЕЛЕНІ КВАДРАТИ

ничій бригаді, якої тут ЗІ

s

СТАХАНО8ЕЦЬ

року.

1958

ТОГІ) неякісні, але завдяки тому,

карбованців і в додаткову опла-

фермою. Хочете, щоб

молоко було,

-

настоювала

Він і завідуючий фермою пока- що вона підготовляла Їх до зго- забезпечте своєчасну доставку зе-

Дуже рано, от-от зійде сонце. На- зали ій корів. Вони були худі,

дов уван ня добре, корови з апети-

дворі тепло, свіжо, від чого так брудні, видно було, що давно їх том все споживали, помітно налегко на серці. Марія Микитівна не чистили. бирали в тілі.

лених

кормів,

вона.

ту близько 5 тисяч літрів молока.

За успіхи в роботі Марія Ми-

китівна Бобко нещодавно нагород-

жена орденом Трудового Червоного Прапора.

згадала той перший день, коли Зоотехнік і завідуючий фермою Хоч з якими труднощами не Невтомна трудівниця з гордіс- З великою увагою ознаот так, як зараз, тоді поспішала дивилися на неї, немов виправ- зустрічалася в роботі Марія Ми- тю розповідає про те, що у тва- йомилася з промовою Микити на ферму. довувались. китівна, особливо в перші після- ринництві працює не тільки са- СергіИовича Хрущова, яку він ... Вже була друга година ночі, - Весна, кормів обмаль, та й воєнні роки, коли худобу навіть ма, а вся її сім'я: чоловік Петро виголосив у Києві під час вру-

., . Олексійович Бобко і дві дочкиЛ"~ б вона ще І не ЗІмкнула ПОВІК. доглядала ІХ попередня колгосп- доводилося годУЬати соломою, чення ордена еНІНа нашlИ 0Гнітила одна думка: вчора вве- ниця погано, - відповів один з але не пішла з ферми, як зроби- Марія та Катерина. ласті, - говорить Марія Микичері голова колгоспу звернувся них. ла її попередниця. Минув час. - Це для нас честь, - го- тівна. - Ця нагорода - аванс. а

до неї з проханням, щоб ішла Марія Микитівна взялася за Почали давати перші плоди іс- ворить вона. Буду працювати ще краще, щоб працювати дояркою, бо одна кол- роботу - навела порядок у стій- торичні рішення партії і уряду Чоловік Петро Олексійович одержати в цьому році по 5100 госпниця залишила ферму, і те- лах, почистила корів. А коли фу- про круте піднесення сільсько- влітку пасе худобу, а взимку ---< кілограмів молока від кожної копер нема кому доглядати корів,

ражир привіз суху солом'яну січ-

го господарства. І торік від кож..;

вартовим

на

фермі,

доставляє

рови.

а вона відмовилась, мотивуючи, ку, набрала її у вер.еЙку, ЗВQЛО- ної З закріплених за нею корів корми. Старша дочка Марія пішМарія Микитівна вже надоїла що така робота для неї важка. жила теплою водою, накрила Марія Микитівна надоїла по ла працювати на ферму три ро-І по 1750 кілограмів молока від

-

Неправильно поступила,

-

мішковиною,

щоб хоч

трошки

5057

кілограмів молока. Вона за- ки тому зразу після закінчення

докоряла себе Марія Микитівна. розм'якла. Навіть покришила КУ- воювала одно з перших місць у школи вже вважається одною - Вже другий день корів ніхто сень хліба, що взяла з собою на соціалістичному змаганні доярок з передових доярок, а менша взяне доїть, в них перегорає молоко, обід і вкинула у корм. Корови не тільки колгоспу, а і району. лася доглядати корів взимку. До а я спасувала. Корів шкода. Треба буде йти. А коли рано-вранці зібралася, ледь вловила слова чоловіка:

ся!

Не з ~eДOM буде, каятимеш-

все поїли дочиста. Доярка

кожного

Доводиться разу

школі, а

На фото: голова виконкому КИЇвської обласної Ради депутатів

ня

ших,

тись.

а

поверталася

тоді,

з'являлися нічні вартові

тарі.

Кормів

було

коли

Якось

інколи влітку

цього вона вчилася в

поспереча- матері, щоб допомогти ЇЙ в ро- трудящих фуражири

боті

і

одночасно

вчитися

доїти

ск 0- затрималися з підвозкою зеленої корів.

-

обмаль

колгоспу,

Микитівні

Г. АндрІєнко. Колгосп ім. Леніна, с. Семиполки.

пр их 0- інший раз навідатися до правлін- коли здала екзамени, прийшла до

дила на ферму чи не одною з пер-

Марії

корови.

і

до маси до табору, і корови збавили

Наполеглива робота забезпечує

т.

Стафійчук

І.

А.

вручає орден Трудового Червоно-

го Прапора доярці М. М. Бобко.

Фото М. Горбатенка.


РЕ

з

Д

К

J\

СТАХАНСІВЕЦЬ

Ц

І

Й

ної

п

народuа учит еЛЬ.ка

о

ш

т

и

Ком сом О Л Ь Ц і­ організатори клубної роботи

За допомогою пар тііінnї нізації сільвиконкому

Сlворена рада

була

КДуUу. До неї вві ­

йшли і комсомоль ці. наприклад,

орга­

Г. Бондар,

доручили

керу~ати

драматичним гуртко м, К. ЛоЙ -

хоровим, Н . Норець фічним.

хореогра­

-

Відбувся вже пе рший концерт силами гуртків художньої само­

діяльності. програма.

ПіДГОТОВЛЯ6ТЬСЯ нова Хочеться зауважити

А. Воврику, щоб він, як голова

ради клубу і завідуючи й клубом, І більш

!

Останній

дзвінок.

класи. Лнше в ·канце Опустіли лярії за­

~

лишились учител І, які пlдсумо­

! ~ !

вують свою

Молодь

~

роботу

за деиь.

звертається

тельки-пенсіонерки

до

Над

вчи­

Федеративна Респуб ліка Німеччина. На знак протесту про бундестагу про ти рі­ атомне озброєння було влаштовано бундесверу в Гам великий автопохід бургу . Плакати і трансп кликали вчинит аранти за­ и опір озброєнню бундесверу ато Н а фот о : колона мною зброєю. автомашин на одн ій з вулиць міста.

вдумливо керував роботою ради, спрямовував 11. Адже від цього залежить усп іх. Щодо ком­ сомольської органі зації, то ми й

бо кої внутрішнь ої радостІ за­ буває, що за її плечима понад тридцятирічниil стаж педаго­ гічної роботи. Почуття Надії Сергіївни ви­ дають очі, живі, променис­ ті, молоді, кол и вона згадує ! !

надалі

допомагатимемо,

брати

найактивнішу

будемо участь

клубній роботі:

ії Сергі­ ! ївни Богаєвської. Вона дає ! поради, мет одичні вказівки. ! про маленькнх Кол и слу хлопчиків і дів­ ! хаєш розповіді На­ чаток. ! дії Сергіївни, Ось тепер чим ало з них вга дує ш, якиА ! пре передовики дмет вона вик с і л ь с ь к О го ! ладала. яс­ господарства, ! крава, образна, сокови інші закіич

шення

Фото

в

~ По cmopiH~ax

В. Кришин,

Фотосинтез як факт ор u

11

журнаЛlВ

11

Центральбільд .

врож

*)

комсомольської аИНОСТl росл ! ин В другій частині ста тті «Кладо- за доб ! організації. у. при цьому на ва сонця~ А .. А. І;І ! гектарі ичипорович на- пос Колгосп ім . Щор іву з площею листя са, ! водить ЦІкаВІ даН І. Виявляється, в 5 тисяч с. Княжичі. ква та мова, или ! дра про тни цес фотосинтезу заб х метрів добови вищі учбові ! часте і доречн й П" и­ заклади, пра езпечує ріст сухої мас е використання цю­ ! утворе~ня 9q -95 и загального ють лікарями, прикладів про цен тів з художніх вчи зателями, аг­ ! логічного врожаю творів гаЛЬНОI СУХОІ мас ста рономами. и врожаю. Допереконливо сві ПРО ВИПАДОК ! дчать, що вон -2 5 кілограмів, а при новить 20 СЛlДже_ння показу а ! площі .1ИС ­ ють, колись була вик щ? висок~ тя в Н. Богаєвська 3 ладачем мови ОД 40 тисяч КВЗnратних НИМ ЛИСТОМ взяла на ут­ ! врожаl можуть давати ТІльки і метоіl3 літератури. римання і вирост ! ТІ - відповідно 16 0-2 00 рослини, у яки ила двох ді­ х своєчасно роз Святий обов'язок кілограміз. ! teA-сиріт. І теп ! ви· Створююч 3 1936 року і до пер працівників вається нор ер вона живе и ; для рослин наЙСIl')И мальна поверхня у еходу сво , лис- ятливіші умо єї вихованки. ; зв'язку - без найменших зап на пенсію Надія Сер ви живлення і вод гіївна пра­ із- T~, здатна .~бирати значну ! о­ кіл ! цювала вчителько ьпос тач Над анн КІС ія нен я, ТЬ ь, Сер ене не в гії РГІ мо ю ден вна ! жна заБУl3аТIf Калитян­ ь одержання на сонячного світла . не ПОРИRає ! пош- засвоювати і і про такий зв'язку з школою ті вручати Itореспон . 6агато фактор, як д06 . Часто з'яввуглекислого вив ~ ської семирічної школи. ір і ден ; цію ляє еде адр тьс ння ея сюд газ нов у з П~ВІТРЯ. ~ля и, дає цінні поради Любовно, з моло их форм і сортів сатам. днм запа- вчнте, пра ~ил ьно го рос лин ям і батькам, при , здатних давати лом, не шкодуючи розв~IТКУ .! ЖИТТЄД Амає ! підвище,­ ІяльносТІ рослин сил І здо- також ров'я, працювала ні врожаї . Нам активну участь в Мабуть, іншої дум ПО-:Рlбне ІХ добре ОСВ ~ не06хідно також вона, щоб гр 0- ! ки листоно­ lТл енн ~. Зви- дбати ! зро секретар

·

J;o-

!

! !

чаино воно ств про розширення ша Ганна Іщенко. орюється тоДІ, посівних Вона 19 трав­ гус коли площ. Цьо го можна досягт тот а р_о сли н не дуже._ вел , и, ос­ ~ ня підміняла листон чесниика ! ми людьми. , воюючи нові ошу Григо­ а площа ІХ листя учитель. землі, на які баг в стаДІ! макси! ата рія Кальчевськог наша країна. Надія Сергіївна, за її мального роз о, витку не пер що був ви­ ! власевищує На знімку : вчителька-пе .~ ними словами, 30 -40 хід тис ний_ Обслуговуючи яч квадратних мет завжди на кільнсіойого діль­ на гек рів нерка Н . С. Бог Великим і цінним дж ~ ка років відчуває тар . При велико аєвська (злі- ! ницю, вона ерелом по­ себ му е мол заг загу- живних мат одуби ла ва лис тре т, адре­ щенні, багатому ~ тя) шою, коли потрап еріалів є моря і сер ед вчи тел зво ів ляє в середолож окез­ по енн сов і гру ани нй закінченні уро Васюку М. М., яки ни. Відомо, що пл і вище учнів у год ку в учительсь й про­ ту і надмірному живленні азо оща їх в 2,4 ини позаклас- кій кім ! живає том раза більша листя рослин дос ! ної роботи. Вона наті. у Броварах від площі суші. Що ягає непомірно по вулиці тоді від гли­ до фОТОСИlН"етично і великих розмірів. Фото М. Горбат Коккінакі, М 34 ї продуктивнас­ енка . І;" . ".". '1. ". 1'.". . В результаті ті вод ! ' ,. 11.11 8' _1,еН8 " е. '.".Н."8 на флора-найдрібні цього затінюються ".". " . " . ' 1.1'8 1 18118 11 . " . 11 8 ' 1.' • ші од­ нижні яруси нокліт ,. , 1 .11. ".'1 .".' '.".118'1. І, .Н.' ! Учень десятиріч инні водорості, так ,е ' ки, комсомо- рослин, що призводить до шви званий д- ф.ітопланктон, лець Леонід Кушн кого пожовтіння - в середньому в і опадання лисір підняв за­ ПІв тора раза перева тя. Стебла ж у свята гублений лист на жає (на оди­ цей час продовРадісно відзначила шляху, відніс жуют ницю площі) наз ь швидко рости, наша школа І емну рослинність. і вру Сек вит чив рет ягува- Проте питома ар комсомольської його адресату, 36-у річницю ств за що тись, а потім почина оргавага продукції мо­ орення піонер- ніз ють, як ка- рів від нього заслуж ації і океанів у загаль колгоспу жуть в народі, ської організації ім. ив под «Ж я;к ов те у. ному балан­ «жирувати» . нь» В. І. Леніна . І. Куз сі харчових продук ьменко вручив піо Такий інтенсивний тів, одержува­ 19 травня о 8 годині нерам поС. ЛучанськиЙ. роз вечора дарунки: слин часто веде до виток ро- них людиною, відносно м. Бровари. барабан, 2 горни піонери, а також гос низька. вилягання Основна при ті, серед яких аль хлі бів, бавовнику, до чина цього - в труд бом. Біля піонерськ росту кар- нощах ­ були наші ого вог шефи з топ ни­ екс лі плу в ата бадилля, ції морів військово

!

бити своїх вихова нців освl-

ченими,

мадському житті села.

!

!•

І. РЕПЛЛЮК,

працьовитими

! ! !

в день піонерсько го

частини

ї ща учасники свя та співали пісні,

Київського

гарнізону,

зібралися на луках. На урочистій лінійці гостям були пов'язані червоні галстуки.

О. Рогач,

Середня школа, с. Требухів.

піонервожата.

•••

погіршує утво- мій і в сз­ природі водного орг рення зерна, плодів, анічного бульб, коре- світу. Справа в тому, що неплодів . Але праців частина никам сіль- однокл

Краще задовольня ти

.

запити покупnів

ітинних водоростей - фі­ топланктону постій но відмирає і

ського господарства треба враховувати й інше. кожним роком під Практика показу вищується що вро є, жаї знижуються і матеріальний рівень при неколгоспни- достатній родючості грунту ків, зростає іх купіве або льна спро- під

3

спускається на дно , стає

недоступною для залучення в біологічний круговорот.

На честь свята час посухи. В цих піонерської раз умовах можність, але . Іжею , яку людина - , весь в молочному задовольнити за- листя розвивається повільно, одержує з організації і ЦВІ ТУ. а великих і мал 40-річчя ВЛКСМ 17 пл ощ а • йог их пити ПОКУПЦІВ оди о в період мак водойм, є, як тра вня сим н на все село аль- правило, . була піоиерu посадили діл орг б ані ТІл ног З авд зована невеликий маг янку вино- урочиста ання азин не може. Ее- 15 о розвитку досягає лиш~ 8- полягає в ьки ри а. передача закріплених зумовно, тому, як пише про тисяч квадратних мет за старшокласни феграду біля школи . наз рІВ ріл а потреба збудува- гек ками на сор А. А . Ничипоров плодових Організували дерев тар . Отже, дуже важл ич, щоб доучням молодших кла догляд за шкільним ив о ств о-, рити для рослин кладно ви~чати фот сів. садом. Сад ти новий. Однак і такі умови, коосинтетичну в цих умовах ли лис ПРОДУКТИВНІСТЬ М тя вод

добре розвивається ,

особливо за-

с.

n.

Рожни .

ехед.

Причина пожежі -самогон

Позавчора громадянина

оваріння

серед

розвивається нормал них рослин, організувати ТОРьно ~наход~ти способ і досягає оптимальн и її підвищенн~ их роз мір ів «В . добрих умовах, І всеМІР пвлю РІЗНИМИ тов арами, зокрема пише ланцюги НОу спрощувати хаРЧОВІ А. А. Ничипоров водному середо книгами, ич, вищі, яких тут зовсім у так их роб ити Їх високопро не І культур, як пше дуктивними 3 ниця , кукурудза точки зору iHTepeC~B продають. (на зерно), картоп ля, цукрові булюдини. Найближче до цього ряки, Jlл можна краще

.

.

білого дня в сідні будівлі _ Згоріли так ож бу­ І. І . Авраменка , динок іс Правлінню Літківського арай Ф. п. Пилипе ССТ який живе в с. нка. Троєщина, заго­ Троєщанці з гні слі д про це рівся сараЙ. Пер вом засуджу­ потурбуватися. Треевірка показала, ють ба, зокрема, завезт злочинні ' дії сім'ї Авр що пожежа и до нашого аменвиникл

що

а

дружина

з-за

того,

ків, які порушили

Авраменка Парас­ зак он і призвели ковія та ' іх син Кос тянтин гнали збиткі в чесного в сараї самогонку . Вогонь <І Ф. п. Пилипенка.

сараю швидко перекинувся

.:1

загOJlОВКОМ

-

у' газеті

було вміщено лис­

ветеринарного

лікаря

В.

Се­ менова про те, що у великоди~ р­

ському колгоспі пункт штучного

на

другій

Голова

ім. Димитрова осіменіння корів

дільниці

колгоспу

закрито.

т.

иких

колгоспника

Б. Єгоров,

старший пожежн ий інспектор.

СЛІДАМИ

«Стахановець»

радянський магазина необхідну кількість лівел

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

знову на цьому ж місці_

під таким

та

на су-

до

Прима

П.

І. Миколаєнко.

Колгосп

с. Рожни.

одному

•• • із

листів

доб

ірки «Про благоустр ій кладовищ_, яка Адреса редакції:

була

у

про

9

травня,

те,

що

«Ста­

/ішлося,

Гоголівської

жується,

зроблені

стабільною,

зменшуватись

4- 5

на один

а

потім

-

листя

в

сіл

м. Бровари, Киї вської області,

Далі

метр листя

ЛЯlІська,

Танаиай

автор

статті

підкре

слює значний інтерес, який являють со­

бою

випробування, а також роз­ робка техніки масової культури одноклітинних водор,остей, що € резервом збільш ення кормів, на­ приклад, для птиці.

(*,3акінчення. Поч аток в номерІ

від

16

травня).

Реllактор С. ПОГРЕБ ІНСЬКИЯ. Микола

Сергійович, живе в м . Бровари,

в м . Києві, вул . Же60, кв . 17, порушу є

ОБГОРОД-\ ву про розлучення

ворота.

шляхом застосува ння добрив .

грамів сухої реЧ ОВИН!І

квадратний

ьської Тананай Ради т. Шум ай І. повідомив ре- який . живе

дакЦlЮ, що кладов ище

залишається

зо ­

кладовище

с. Гоголеві зан едбане.

Голова

час

площа .

відмирає». незагущених, нормальt!о

ренню

хановець;о)

Ця

забезпечених водо ю і поживою посівах продуктив ність фотосинте зу в середньому відповідає утво-

надрукована в газеті

крема,

гектар.

деякий

flОСТУПОВО

«Більшовик»,

НАШИХ ВИС ТУПІВ

но на засіданні правління. Критика визнана правильною. Будівництво при міщення пункту штучного осімен іння корів зак ін­ чено, і він поч ав працювати .

оща листя на двадця тий розведення культуІДеалу тепер 5- 6 У ставах, де фот рних порід риб 20 - дуктив ть фіт осинтетична про25 тисяч і на шістде опланктон сятий _. 30 підтриніс муватись на високоуму може -4 0 тисяч квадратни рівні х метрів на після сходів досягає тисяч , на сороко вий день -

починає

-- -- -- --

понідомив редакц ію, що листа об­ ГGіюре

В

тератури.

І день

Марією

спра-

з дружиною

Петрівною,

вул. Київська, N~ 138. Броварська районн а друкарня Київсь кого обnасного упр авnіння культу·ри .

що

ва,

11 .

вул.

Садо­

Справа слухатиме ться в народ­ ному суді І - ої дільниці Бровар сь­ кого району. '3

3ам.

2384-2500

61 номер 1958 рік  
61 номер 1958 рік  

61 номер 1958 рік

Advertisement