Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАЙТЕСЯ!

По НАШІй БлтькІВЩИНІ Казахстан виконав

план сівби зернових Орrав Броварс:ьвоrо райониого :комітету 1\О][JВістичвої па }i'J iJ

f враІ:ии

та районвої Ра,ци ,це путатів трудящих Київс:ької області

~g

61 (1010)\\

П'ятниця,

24

травня

1957

року.

Ціна

\1

15

коп.

Повідомлення

грунту

Міністерства фінансів СРСР Де'J)жашІНу по~иrvу 'ІЮ3Ви~ку нар()дного то<;;nща.рс11ва СРСР (ви­ пу.<ж 1957 роrку), вмуще:ну 11а суму 12 мілья:рд.іtв :ка'рооіВruwцІв, розміще'Но що· 1к.інця ·дня 20 тра:вня :на 686 тисяч карбовмщ.іtв. ·

Мtні•стерстоо фі,на.н.с1в СРСР

HJ.

14

:.rі.1ьярдів

535

•мільііо•нів

пі'д·с'!1а:в-і ·11КаJЗ1вки Рwди М'Ї!Ніііст­

р.іtв СРСР ·даwто ро;mорядження tПРИІПИ!нити повсщно дальшу nеред-

nлату пооИІІtи.

21

травня

Міністр фінансів СРСР А. ЗВЄРЄВ.

1957

року.

Еолек.тив f()голівстюrо

сіль-

товарИСТSа,

SLКИЙ оч<щює ком-уніІе'l1КJа

«На 'JІіВерях ММ'а·зина. налпо•го •СL'ІІІСЬКОГО

СПО'ЖИ!В"ЮГО ТОО!арИІСТ­

т. Ко- ва в·ИІСить тruблИ'Чjка. На ній на­

нах Н. , •не .працює бе3ПОСС'р€j,і!J~ЬtО на :wл·rоспних лашах 300 у лrтНЇХ таrорах ДЛЯ ху_wби. ПрОІТе, 3

ПИІС<ІІН{) : магазин пра.цює з 6 до 9 rо,л;ИІВ!и ранку, з 12 до 3 rодИ'Н ДНЯ і 3 6 ДО• 8 ЮДИ'НИ ВеЧЩJ.а.

к& ВИІ '!ОО ПОІrо'ВО'РИ!ТС з rОІГоліІв- Р<r3ПО'РЯдm ~я Х{)рошИІЙ, зрУІІJНИЙ ЦЇВ, КОІЖЄН :ВаJМ б.к.аJІrе: ІКООіlІера-

ДЛЯ .!WЛГ(}~ІІ!НИ~'В,

типmі ІІ1РЗЩЇІВ'НИJКИ всЬм:, що 'J.1ішьки мажуть, а:к.тИІВ'НО доп01ма.га-

'М'. Ша/М'раІй В. та РJІіба К. нору­ шу:ють ii:O'ro. Тапt, НЗІІІ'РИІІ:іІЛаJД, 15

але Il}:IOДaJJЩi

:ють '11Р"'У'АЇ~НІІ!КОWМ ІООіJLГООП.іtв В(}На Y~~tpaJuнa»

та ім .

проектною

(( Че.р- ~РШВ.RЯ 'ВОНИ ЗЗJК.РИJІИ МЗІГЗ.ЗИ'Н о MмO'J.'OOJa 7 ГООАИІНі 30 хв·ИJІИ'Н рwку і лі'ш­

в

ек·

сверд­

2500

метрів бурильники роз­ к;рили новий нафтонос ­

ний

горизон т.

Добова

продуктив ність

свердло ­

вини 160 тонн . Недавно стала до ла­ ду свердловина, проб у­ рєна ра ніше ного

встановл еІ­

строк у

комсомоль­

сько·молодіжною

брига­ дою майстра т. Самка .

"За взяття Парижа"

личезне водоймище нового гідровузла _ Воно зай­ ме понад 500 тисяч гектарів. Иде підготовка ложа майбутнього водоймища. З зони затоплен­ ня вивезено першу тисячу будинків колгоспів і радгоспів. Почато перебазування районних уста· нов з села Бухтарми в робітниче селище Сереб­ ря нка, куди перенесено адміністративний Бухтармінського район у.

кузов.

центр

Турбіни великої потужності виготовлення

нової

парової турбіни

потужністю

тисяч кіловат. Вона створена конструкторами пі дприємства і призначається для теплових елек-

150

~сr~~й.

стемою вентиляції, яка дає можливість влітку

·

До 40-х роковин )Ковтня конструктори заводу зобов'язалися закінчити розроблення технічно­ го проекту парової турбіни потужністю 300 ти­

а

по·

Садовад -любитель Ва · силь Крупнов (Астра­ хань)

у

своєму

саду

знайшов металевий предмет. Після його очистки в ід землі з'ясу ­ валося, що це срібна медал ь , на одному боці якої викарбувана голо­ ва,

увінчана

лавр овим

вінком, на другому напис: «За взяття Пари­ жа 19 березня 1814 ро­ кр.

На Харківському заводі імені Кірова почалося

відсік для багажу ласа · жирів . Новий автобус облад­ на ний поліпшеною си­

холодне,

нову

Знайдено медаль

Наближається день, коли Іртиш, зупинений бетонною гре.блею Бухтармінської ГЕС (Східно­ Казахстанська область), почне заповнювати ве­

і марш­ Мікроав ­

лідігріте

потужністю.

БУХТАРМІНСЬКОГО ВОДОЙМИllJА

задній її частині­

-

ство­

ПІДГОТОВКА АО ЗАПОВНЕННЯ

У машині десять м'яких місць для сидін­

подавати

здала

листопада.

тобус має суцільномета­

взимку ві тр я.

строку

ловинУ: На глибині Це

Зараз іде монтаж двадцять четвертого агрега­ ту. Колектив «Камгесбуду» зобов'язався поста­ в ити його під промислове навантажен ня до 7

На Ризькому заводі автобусних кузовів ви­

в

море.

ного Уралу вже близько трьох мільярдів кіло­ ват-годин дешевої електроенергії . Тепер г і дро· станція виробляє її більше, ніж перед бачено

МІКРОАВТОБУС

ня,

Камське

рює добрі умови для повної експлуатаці ї двад­

затримала

обтічний

стало

цяти трьох аг.регатів Камської ГЕС. З дня пуску станція дала промисловим підприємствам Захід­

Колгоспи і радгоспи Казахстан у продовжу­ ють надпланову сівбу .

левий,

на, Станіславської об­ ласті) на 2 місяці рані­ сплуатацію

НА КАМСЬКІЙ ГЕС

темпи сівби кукурудзи. Цією культурою вже зайнята 331 тисяча гек­ тарів.

сш '~'РУдЯЩИХ рутних рейсі в .

Б урова бригада май­ стра т. Зі·ненка (Доли­

Багатоводним

га·ІО» . Він призначений для заміських екскур­

ЩО ПРАЦЮЮТЬ В ПОЛІ С:ІІОЖИіD'ІОГО

трохи

Нові свердловини

У заволзькому селі Велика Глушиця (Куйби­ шевська область) спор уджено пам'ятник В . І. Леніну. Двометров у ск ульптуру великQго вождя встановлено на площі Революції, в цен тр і села.

ше

готовлено дослідний зра­ зок мікроавтобуса «РИ·

ПІКЛУБА ТИСЯ ПРО ЛЮДЕЙ, Сюt<УГО

Трудівники полів Ка­ захської РСР виконали план сівби ярих зерно­ вих культур . Колгоспи і радгоспи республіки за­ сіяли колосовими 20 мільйонів 786 тисяч гек­ тарів. Всього ярими культурами в Казахста­ ні засіяно 22 мільйони 514 тисяч 800 гектарів. Низька температура

Пам'ятник В. І. Леніну в селі

сяч кіловат.

Ця

цікава

знахі дка

не

випа дко во

на За

астраханській землі . історичними даними.

виявлена

в битвах

з Наполеоном років брали участь два добровольчих кавалерійськи х полки, С'!'Ворені в Астрахан­ ській г у бернії.

1812-1814

ви.к.ООІ<ІІТИ в:Jяте :юб<m':sшаІНІН'Я по

ли по DВ()ЇХ СІІrраіМХ. ГрУJІІа мл­

Михайловський гірничорудний комбінат

. Рекордна

вирооЩеJНІНю

І'ООІІ'НИJК1в і ·кмr01~пнищь втрати­

Почалась підготовка до освоєння на йб ільшо го

На Дніпродзержинському заводі ім. Дзержи н-

.весо;кого

врО'.Жаю

сілЬІС:юtОО'ОІСІJІО){арсІ>ких к.ульт}'lР і ла з-1за цьо·rо багато підІІНицеопню щщв;уtктmвноогі твариН'Ництва.. lt<rmpeтнo ця До()ШJІ~юга полягає у ІСЛЇ'дуючому. Гщини Т();рІ1Ї!Влі в ИЗіМ3ІШах в•етан<JІВлені тшк.,

'дОІЮГ<щіп­

ІЮГо ч~у». На,в;іІйшли тшк01го ж ха~ршктеру <жа;рги до ра;йонноо rШІети з 'Іlроє­ ЩИІНИ, 3ав(}рич. Ча1ето с.а:ме у ті Г()ІДИІНИ, коои ІWJІІГОСІІІНИJКУ є чаІС,

що!б коJ!'гошrниu;;у, кмгОСJІІJНищі, Маmа/3Н'Н на WМJку. 3 П()Іrреб.іtв які пр<~~цюють у полі, :rр}"ЧНО бу- п~омляють, Щ{) досі не 'l1і11шки ло ІКуnИІТи те, що Ї'м Il'O'Гpiбuro. 3 не .воі~риті дитяrчі яма, але ще ПОЧа11Іtу ІПОЛЬОІВИ:Х р·ООЇТ праЩЇ!ВІНИ- і Не ВИрLШИ.ЛИ, де ВОІНИ будуть. ки оооживч(ІЇ к<юперащії си·сте- У Кали.ті та деяких ~ВJШиrх селах )Іа'ГИІЧ'но виїж•д;ЖJ.ють з roвwpruм·и є ]]]рим:іrще'ІІІН!Я д.ля ЯlceoJr, Jl'Лe кев 6рИГаJДИ, 3(}К.рема В~аІЛе<НЇ. ріtВІНИJКИ К.МГОrОПі•В Не ІІ()ІіllІЇ'ШаЮТЬ Кол,rООІІ'НИіК, 'l1РаІlt'ГОрист може з тим, щоб їх уІСТ1ІІ'l1кув.ати. поолІЮу .м1сця .с.воєї робт-и купиНа'Став на.йві!Ц'шmі:дt3:шніший і ТИ Не ТілЬІКИ ПЛЯШІКУ СИтра, JiiWI- ІНаіІІ'РУЖеRИЙ Пе.рЇОІД ПО'ЛЬО'ВИіХ ро­ .ДИ/ГефІ(}Ь'ltЇ вироби, J.Ле дещо і з біт: догJUІJД оо посіІвІІІми. Приблиз­ ЩЮМИІС'JІООJ·их rоварШ!, на ЯJiti ве- но 15 чщлтя МсЗІСОО!Иіі' вихід ЛИІІtИ'Й ПООІИТ у сел•і. Tant, HaJJIPИ- на С•LНwОИ'Р&ІІ'НЯ, за ЦІЮ! ЖНИ­ КЛ&,!;, минулої н~ділі праціІвів:ИJК ва. Прямий ОІбОО!'.я:зак лрацwwИІШіІВ прил111в:к.а. т. T()llleiRIЇJН•a В. за кіль- торrовмьни.х і мещИ'Чних запша­ ка ГОДИІН реашrеувала У рЇJJШНИ'ЧЇ•Й дffi бЛИЖJЧе С'Гаf!'И ;ДО '!1РУ!І(Ї.ВНИ­

брИіГЩІ(Ї М 4 к.олNюпу «Черв-ООІІа Y·rqJaЇIВia » чо.біт та і•пших ТОІВЗІР'ів

кі'В КО\JFГООПНИХ ЛІЗІ!fі•в, всіляко сприяти 1м: ЛІmна.ЙІк.раще вик.ори­

ма·ііІ.же на 3 ТИісячі к<ІІрбоова,н:ц.іtв. Хороша Т})ЩІ(ИіЦія у літшіІВсших медичних пращіІSнИJКіІв, :к.о·л·ектиm

стати ·к.ооюну Г()І,Ц1ШJ.'У мя ВИСQ'КОпродУJ:tтиmної pooorrи. БаІгаtrо· :\ІО'жуть

~Р'О'бити

tд:Л·я

яких ()Чо.:rює .:rі!Ка•р т. МелннИJК И. •кшгосrrни•кіІв т.а механіз·аторіІв, Вони :НЩІ!аЮ'l'Ь -'ДОtПОІМОІГу ІtОJИ'ООПУ ЩО ІDРЗіЦЮЮТЬ В ПМі, ПJ!'(Jl\ІИСЛОІВІЇ і~і . &!..1•ініІна В <JоРГ31Нізruції р()бОТИ ясм для діт~й коогооп:ниць, що

а;рті:ді пооутоою:rо о00.:1уЖуtВМJІН!Я, ЗОІКРСІ)ІЗ. і•м. Па.нфі:Лова. Ч01му б,

ІІ!Р3ЩЮЮ'l'Ь

НіWІІ'ршtЛ•а.д, ЗіlІШІ.ТУЄ

В ПОЛ!і,

Під:rоrовлеасі

На фе·ржаІХ.

IWJtro·CПHIIIK

сruншюти, які М()-

з 'С. Стrи:полІКи т. Вmкаре'Н'ІЩ не

жуть на1даrги ПtJPillY МЩІІІЧНу доО-

перffі'л•януrги на лі'І1Ній чаJС годи-

пооюrу .

ни при.йО'Му заІМовлешь на пошит­ тя і реt\ЮН'Г о1дягу, В'Зуття, не

Не

се~кре'Т,

проте,

що. дЗіЛеrко

не .всюди у нruc так.. Ось, що пи­ шуть П. Юрченrw, Д. Юрче•НJк.о та П .

.ве :ЖІЗІЧе'НІН'Я. Ьr повинні ЛІРИJділя­

тотир.мюнО"і га зети

ти ·мЗJКJCimfYiM у,в а,ги оільс ькі Ра­

до

вали без каnітального ремонту замість чотирьох. І тепер піч

стані, продовжує плавити метал . 22 травня видано перші тонни чавуну в раху-

найбли жчі півтора -два роки.

нок десятого року

експлуатації .

був потрібний

ремон т домни,

на

виплавив додатково понад

------------------------------

Струнобетонні балки довжиною Колектив

Криворізького

автоматизованого

за·

кожна .

В он и

балок довж иною

призначені

для

18

перекриття

Перша

метрів

В

1928

роц і на

базі

метрів 4-5

раз

лізобетон.ні балки для метрів кожна . Почато

мостів довжиною до 17 підготовку до випуску

двошарових плит, пер ек,риттів житлових б удинків .

(За повідомденними ТАРС

*

країні

і РАТАУ).

*================

м те

радгосп у

імені Ш евченка, Березівського району, на просьб у селян-п ересе­ ленців хуторів ім ені Шевченка,

імен і Красіна, ім ен і Калініна, «Червона зоря » і «Схід сонця » , розташованих недалеко від Оде' си, було створено першу в країн і машиино·тракторну станцію. Вона відігорала велику роль у справі колективізації сільськvго госп о ­ дарства . В перший рік роботи МТС мала тілЬJ<и 10 тракторів « Фордзон» . Тепер в ордена Леніна опорно-показовій мтс імені т . Шевченка налічується ІІЗ вітчи з ­ няних трак'І'орів, 104 комбайни і багато іншої техніки.

r.

Воі ці пит.а.ння мають ва:жJЛи­

ди, парті,йні оргаJНі•за;ції.

•••••

Піврічний план-дострон:ово В СОІЦі3w1ЇСІГИЧНЮІУ З1ІаГаІННЇ На ~НІ1!КИ щеоржа.пr з Моокни почес­ Чt'СТЬ 40-Х j)OKQIBИH Ве~1ИіКО'ГО ,nе за·~юІвленкя в~ваmтажwrи Ж.Овтня rwле~к·гив Хе.рсонсюtоrо д.1я учшсниrкі1в М01е~кав-смwго фос­

;кзнсервно•го зшводу і.м е,ні Стаurі:на

:ЦОібИІВСJІ

3Ha"JJJFOO'O

}1е'ІІ1ху:

nepe-

tВИiJiiOIH.allro піврічний П.'І<ІіН по ви­ пус'l\.у валової прадУІlЩЇІЇ.

Цими ДWЯ'МИ херсонсмvі 'ІWІНІееІР-

тива~1ю :д;ва поі3ди сОІКіІв, ФРУІК­ тових Та

ОІВО'ЧеіВИХ

ІК'(ЩООрв~В.

Перший па~:ц вирушить з Херсоо­ на

27

тра.sн:я.

На фото : праворуч

внизу

-

-

перший

теперішній комбайновий

тракторний загін машинно - тра.кторноі станції ім ен і Т. Г. Шев ченка,

парк МТС.

11

На цьому ж заводі освоєно типові збірні за ­

про­

в

колектив

тисяч тонн чавуну.

більше навантаження.

льоту головного корпуса будованого у Кривбасі заводу с тінови х блоків. Форма балки двотав ­ рова. Порівняно з звичайними, нові с11рунобетон ·

~==============*

18

100

За час , який

ні балки вдвоє легші і витри мують у

воду збірного залізобетону виготовив п ерш у пар ­

тію струнобетонних

дев'ять років в задовіль:ном у

до 'Гj}а\КТ()рнИХ ВЗІГ!rНЧИІКЇ'В?

з русwніІІІСЬІКОІГО кол­ rошу ~м. Оталіна до евоої бшm­ « Вперед

ського зм іни майстрів тт. Заплавного, Гальперіна та Дорохова на домен:ній печі N2 8 відпрацю -

оргаІНіЗ'УіВати ВИЇ':JЩИ па:рmк;мах ер.іtв

T<Joillxa

К•U')[у'ІНЇ!3Му» :

родовища з алізних р уд Курської магнітної а·НО· малії, відкритого і розвіданого поблизу села Михайловки (Курська область). Великі запаси надзвичайно багатої руди, яка залягає на неве ликій глибині, дали змогу запроектувати т у т спорудження потужного гірничорудного комбінату. Будови першої черги Михайловеького гірничору дно го підприємства намічено завершити в

ІІампавія доменної печі

(Фотохр<Жіка РАТАУ) . Фото А. Подберезького.


П'ятниця,

С Т А Х А Н О В Е Ц Ь

2

травня

24

року.

1957

БЕСІДИ ПРО ВЕЛИКІ ЗАВОЮВАННЯ ЖОВТНЯ

СРСР-країна передової культури і хіба в ім'я цього найвеличне варто nрацюва-

нішого історичного завдання

віднині

і

добро'ІІ,

загальнонародним

-

Ми це знаємо,

с ... Всі чудеса техніки, всі здобутки культури сt· ануть

ти, не варто віддати всі сили?•

ніколи людський розум і геній не будуть обер-

В. І. ЛЕНІН.

нені в засоби насильства, в засоби ексnлуатації.

На

наШ()Ї

й ·на1!-

аде

всіеї рс:шти Р<:~сії? .. Хrба не пе-

ав().щ~іти

реtв111жає всюди в цих м1сцях теж

читИІсь бу .пвати но· вс жwrrя fit':J

пра.цюють

Батьківщwни

гра;}ІОТІІЮ,

і р111дгоспних СQіЦіаліrстИЧПІQЇ

.колrоопних

но.1ях

б~гато

по~іщИікіІВ і каа1іта.1іrсті·в.

облюювщина,

патріа,рха.1ЬЩІІ!на,

Ра!дяrнської ,Щ)Жа·в'ні

тисяч еучаrсних Мі<ІІШИН, ·мухняних )1 Мі.1им РУІКаІМ меха~ні:за;Т()рів .

на,Пі'вди·кі;с'fь? » (Тв ., т.

318).

В міру зміІ(Не•ІІня держшви 3ро·ста.1и

На бу)(ова:х промиелО<Вих :ПідбудиншJв, ,каприє'МС1'В, ЖІЮИХ

та,к, Ро·с·ія. яІ\а д <'\1.11\. лю~ст.ву вИІда11них уче.них, писюІ('ІН'НИІКіІВ,

аІсИІТнува:ння на С(}Ціа:лІ>НО -<ку.1ьтурні захщи. В ]}Оrки дРJ1ГОЇ п·я­

наліІв і )!()СТів молщі 'ІЮбітJшки і робітниrці упра1в.тяють СІКJІЩJІJНИМИ юраrншм:и, еІООКамеханізма;ми вато·рш.'І!и, ·само•екидшми ... П·о 'дротах да:лвКQІЇ 8./lе:ктрООІе'РЄА&Чі день і ніч посила.:ють енергію rі:гшнтп<~~•v· -. В ••"' ТР"'"т•;оц;, еЛ"'"' С L'"І. "'A.Jn"а<Р"" шn ' 1 un. иг.

.\!ТЗИІК.аrнті:в, худоЖІнИіК.rв, залИІШа- тиріч.ки на цю мету бро витра­ лаrсь однією 3 нwйбільш ві;JJста- чено ма,іJ:ж.е у вrсі1м ра.з бі.тьше, нек:~1ьтурних н~ж у перші'Й п 'ятирічці, і в де;rих, найбіuшш к·ра.ЇІН в Нвропі . Д е-в'ять де:оятих в'.ятнщщять ра,з більше, нtж у її н&селенн:я жи.1Q в жах·ливих !Щб),дО'вний періщ. Т'е111ер РадянсЬІКий Союз ЩQір{ІКУ вwrра;чає злИІДІнях і темноті. ., Ц · ей С;)"'МЯИ'И фаІК,Т НШ}ІІаІГа•'І И'С'Я на. на.рщну ()Світу &іл~:~ше , Ні'Ж

них вис·О'Та.х

3

веr.шче:mою швид­

П()Вітртпrіі пронизують кістю прО'С'Т~Р наЙНІ)ІВ~і .:~ітажи «ТУ104». - С11ВQ,рено' і діє ІВ СРСР ЄДИ:НИЙ В СВіт'Ї ЩЩО ПОТУЖІН()ІС'Гі СИНХфОфаІ3()оТРОН

ВИІВЧЄІННЯ

СИЛ,

-

М:аШШіа

ДЛЯ

ЯІКі Т3ІЯ'ГЬІМ

все­

j}Є'ДИіНі 'аТ()ІМНого wJІJpa.

В нашій краііні 3дііfснеоно -за­ гадьне се;миріЧ'Не на.:вчаІНня, а. те­ пер

постуІJІово.

3аtІІlJ'ОВад'жується

чамві;к;

це ооНІача.є,

ЩО КОІЖ'Ні!ІЙ Че'!1ВЄІР'fИ'Й ГРD 1 МW~Я­ НИ!Н Рад:янськ()Іrо Со100у вчwrься. Д01 революдИ в Росі.ї налі'Ч'}"Ва­ ЛОІСЬ Ме:НШ ЯІК 200 ТИіСЯ'Ч С.ПеЦіа.­ ЛЇіС'Гі'В З ВИЩОЮ і сере)ІJНЬОЮ СІПе­ ціаЛІ>Н(}Ю О'ооіwю. Тепер 'В наІр()Д­

Н'ІІМ.У гоопоrда: рстві СРСР зайнято бі.'ІЬШ як 6 мі.'ІЬЙ()НЇІВ та.к.их спе­ ціалі1сті:в. У нас ЩОІРОІКУ вида:єть­ ся бі.л:~:~ше мільярда примірник:ів •все111ере:матаюче Ве:лИІке юниг! ·ВЧеJНІН.Я, МШІJІКІеНІС'ГСЬІКО-ЛеНі1 НІСІ>Ке і'деї по•бУ'дОІВи · ко· му.нізму в СРСР, оороть<би За .МИІр і ДЄІМОІК.ратію

В

стали прові~ними У'СЬОІМУ світі іо.деЯІми ·в тоорчіІй діялнності ра­ дЯІНСЬІКО'го

;нар'ОІД у .

Високий рЇіве,нь тех,ніки в проми;с;юво,му

сь·wм;у

і

·сілЬІСЬІК()rосподар-

ВИіІЮОНИІЦТІІі,

рrок'ВіТ

нащіонал~:~них

культури в УІС.Ї!Х

СТ()р.

ристи лоді

вони

в

одИІн

кричали ,

ГО>д()!С

На початку березня в раїіон­ бі:б.1іОfГеці ві,дбу· в~я семінар.

На.окідьк.и п'раІВильною є Т3Іюа

У бідьшоовИJк.ів, у Лені.на були

Jfітера.'ГУІРИ.

інші розрах· у111ки. В()ІІИ не заше­

нинішнюго Тшд·жИікистаJНУ навча­ ,1()СЯ лише 400 чо.товіrк. Ні о~НQІЇ

біб.1іоте·ки,

е<К•СПдуата'ГОрі. в,

в.1а:д·у

ли бідЬШQВИ1Ш.

Кй'ли б у цьо•му спорі робітни­

CT(l!B

На бі,к і\!Є'НШОВИ­

Б'іВ , Т(} наJ}О'ди Росії і досі С'ІІраІЖ­ ПQ't!і'ЩИКІВ і да.ш б , ПЇ'Д !1НіТО't! .кюrі-га"1 іІСТі'В. 3а. цаІрИІ3му о~н.а що

пИ!саЛІа,

га,3еrа

люе:ра.1ьна

при крwііІніх )Л~юва,х, на ЯІЮі тіль­ бу.:~о

ки

здаtrне

б

~О!ВелІжж

сruмоде,ржwвс'!1Во,

прибли• зно

чека.ти

ні

250 років, щоб ()ХОпwrи всі·х ~і­

А в наІІІІі ~ні. чиrмо УЧІНіІВ в цИі реепубІІ:і!Ці перЄІІници.1о 360 ТИІСЯЧ. Тут діють 8~3 .бібЛ'іотЄІк~, пооюІJД ТИІС~. клубJІВ .' бУ'дИН'КІ'В ку.'!ьтури, Вl'СЮІ театрtв. У ТадЖИІКИІСта~і є А~к~еtмія на)lК. Ствока!l{ри вчеtних,

Р~но на.цюнадЬІН1

НаІ,І,Х(),]іЖеіННЯ

селешmя».

лише в бібліотещі, а в )~сіх людна:Wбільш

1

ВИВЇ'Ш)1Ва~1И:СЯ

них ·мkцях: в

НС

K<JHT(}Pi· 'КОд.rоспу, навіть і в

фермі, )ЮЖ.JІИІВО,

на

по-

:юнwЖІІVові

нові

М<lІГа:зИІні або в медЩlІFКті. Ті;rьки

є · видача юниг. І не що пра·ктичшо на це зruвжди ~де найбільше чжу і енерті_ї. Спра, ва в ТО'МУ, що лише при видачі кни: безпосередньо, ЯК КаІЖУТЬ, В'ЇЧ-На-'ВЇ.Ч З)'ІСТріча.ЄШСЯ З С'ВОЇІМИ ЧИТаЧа'МИ, ді'ЗНаєшся лро ко ;ю їх Ї'нтерес~в, про

при цьому бущ зшзна.чен(): тре· ба УІВ<JЖІШ с.тЦкуваrги, щоб такі ШJ­ від-ом.лен· ня не вИІсіли по , к.іr.'ІЬІКа

·ді.1ЯІнкою

яка. •1ітера.тура •на:йбі.1ьш

їм

ПО'fІр<l'ПИ'ГЬ НеЦі-

мі'СЮJіів., Тепер ми про осоолиrво цінні, З ПИТаНЬ ІСЇЛЬ­ Н<JВі ПІУСі• 6НИІКИ СЬ~()ГО ГОІ(ЩОДарСТВа. ВІКаІ3уе}І0 НС .пmпе в ошюках нових на~~хо·д­ жень, а й с.пrJІвіщаєміJ ;rюдюІ че­

еті,нну

рез ЯІКа

«Щорсіщ•ць» ,

гшзету

ВИХ()ІДИ.ТЬ

у

Н:\•С

Т() .ві'Н книга, кшва ,1;.1я нього 1 вдруге до бі б.:rіот!"ІШ 1Не С•К;()РО

екземплярах.

заИще.

ча~і\Ю, як зростають

ішла про рооботу fііrбліоотеки з мо-

КатерИІна. Корч<ІJга .

На. цю тему пkля семіна,ру я тов\JІІ)ила. 3 на:шими а.ктИІвістшмивчителями Даділ()ю Косо.:І1ШОВ()Ю, Подіною КD'стеющ·, На;Ді€ю Норець. ЧOL't!y ті.1ьки 3 вчитедя·ми? А Т()ІМУ, що І\ЬОО'<)о ра:з у мова у нас

пращівнпків ІrРОМИІСЛОВ1}СТі, сіль- лщдю, бо ЮНіІ>І\И і ді1вчата. ста· с~:~коrо гоопющщретва

про

ЩО'б

р(}боти

·В ру1КИ ЧИ'fаіЧі\

о~ НQЇ га.з е'fи.

дщу, ВИІІ'У'ШИТИ на;здогшmяти інші на.ро.ди. Т· шк Ду1 мали і тшк ,дія­

чий КЛаІС

муз~ ю,

оодного

ГОО!уВаННЯ К<НИ!ГОЮ Сі.:ІЬСЬ!іІОrо На-

підходить . А~же не с<жрет, .mкщо

Не видшвалос ь .ні одної КJНІИИ , ні

ра.дЯНІСЬІКtJ•ГО

і

ВІЛа:ди

ні

Ві·ДОІМЛеІІІНЯ

те,

о~н-о.го театру або хоча б к ,тубу!

а лоті· м вжr, на ое.нові роrбітнич(}­ С&.'Ія:нсІ>кої

ОІДИІН

На всій тери:rорії

писи1енний .

т-ру;дящі к;rа;си повинні сашчаmк.у

пова.диrги

при:пад.а'В

Ч(}.ТОІВUК

ДВісті

юОІЖІні

тут на

До революції

Д"1Я ПОб)'І"ОВИ СО­ реч)'ІВІа.'Іи, ЩО ціалі~му по"Грібен пенний рівень ма~с. і І<у:ІЬ'ГУl>НОСТі СВі:Д(}'МО:сті ЦЬ()ГО рі1вня, Але, щ~б досягти

гов()Ір~ння ІНОІВО·Ї брОІІІІури «06му-

бібліотек.аря

ооої блиrокучі

струвruв у Моокrві

Gy.1o

ВИ!СЛ@Лене побажЗІння,

тілЬІКи тому,

ДІОС.Я:ГНЄ'НJНЯ В ГаlІlу• зі МИ!СТЄЦТВа і

Зокрема,

цінних .порад.

Пр()Іоо,ІJ;ЄІний "Ві.НІ б·УІВ у фО'р}Іі об­

.ві~п()віщад~:~ною

.КИІЙ на•р(}Д, ЯІКИ!Й НЄ'Д<<ІіВНО ДеМ<JН­

сенком. В(}НИ мені теж да.1и бжа­ то

нашу. )'Вагу ·на тому, що

тwджиць­

нації. Віrз~:~ме•М(} хоча б

людІ>ми. а ш;т~м вже скидати 'ка-

пісні, твори

народні

ній

Се·мі•нар ще і ще pruз 3аtГОстри:в

ба·чити

М()ІЖ:н.а

уряду,

на ІІІРИіклщді бущь-Я'к()оЇ рІІ(ЩЯНІСЬІК ОЇ

кудьтурнИІ:ми

стати

с;пQІчатку

•1ШЇЯ 1\іJ'М:УІН~С-'ГИІЧНО'Ї партії і Ра­ ДЯ!Н'СІ:Ікоrо

Всесвітнього фестивалю мо­

БУДНІ СІЛЬСЬRОІ БІБЛІОТЕRИ

ніж США.

соціалі>стиq.на. реІВ·ОІЛЮЦія в Ро,оії НеМО)К;,1ИіВа. RНІаІСдЩОК ЄІ&ОН():МіЧНОЇ і К•У•1ЬІТУРН()Ї <BЇU(ICTaJ.IOCTi :к;раJЇ'НИ, ЩО рІ}б'Ї.ІНИІКаІМ і CMЯ'IOJ.JM треба

ан­

банду ·

Тепер

Фото А . Подберезькоrо.

(Фотохроніка РАТАУ).

пи, Азії, Афр.ІtJк.и і Австрадоії, ра.­

що

VI

входять українські

До неї

самодіяльний

культури.

На фото: ансамбль бандуристів на репетиції.

році з-ом оояті, і в ба-гато· раз біл~:~ше,

у 1917

тію бі.:ІЬШ{)ІВИ:К.і-в.

Будинку

готують нову програму до і студентів .

існує

років

десяти

Балтського

бандуристів

радянських комnозиторів, театралізовані nостановки .

КИ та іJнші прислу•Ж'НИ;КИ бУІР- в-rі .капіталістичні держіl'ВИ 9вро­

жуа.зН ·в ~внїх наша·щка.х на пар-

Близько

область.

Одеська самбль

О С'ВЇТУ

НІа.рОІ~НУ

на

ВІf'11Р(l!ЧаЮТЬ

В •ОВіЙ Ч<ІІС ВИІІWРИ'СТаТИ МеІН'ІПО>ВИ-

ООО'В' JЮК>ОІВа cepeJJ:HЯ ОІС·віта.. Всіма ВИ'ДаІМИ На'В'ЧаІFНЯ ОХООШеJН(} 50 хілЬІЙонів

32,

,кі,1І>КІtХ

В

ІІращюючи в біб.1іют<щі, поІ){і-

культурні зашити наших людей. Хто, наприкла.д, зшра1з у ншс є кращими чита:чшми? Це ,1юди, що прщю­ ють 6ооrюсередньо в по·л-і: траrк­ торИІст Воло;щми.р ГончшреJІІК;о, їздовий І·ва'н 3адІ)'3'НИіі, .1аІНІкова

3роз·}нІі.то, у .тюдеіі·, що ці.тиіі

і кущьтури. НQВЛ·ять у нас знаІЧ!НИЙ пр()цент дt'ІНЬ зайняті на ро·б·оті, іН()ІДЇ не

Truкi ж СІПРИІЯтли:ві

на~с.л~~ки

читruчі'в бібді()ІГеки. В тжовному,

ВИІстачає ча,су, що· б з<l!йти ДQ біб-

рооолюції

в га.тузі

це

коо.11ишні уЧІні нашої ШК{І-

сr~аці'Оінальної

культури

ли.

ліотеtки. Тут на доnомогу •прИJХодять юнигоноші. Та~, майже ІКОЖ­

ЖовтнЄІВ(}Ї ІЮ3КІІtіту

-

!Вчителі дали мвні дуже ці'ННУ н01rо· ТИЖ'НЯ до біб:л:і•оте:ки 3ЗХО­ рооп)"бл~ка.х, загаль:на ПИІСь·меtн- теіі іІІк.і•ЛЬІНО•ГО' віrку на:вчruwням. ві'ДІ'ІУ'Вд€ коок:ний на1юд в Ра~ЯІНнkть, зр()стшння К()І.\fУНЇ'С'ГИJЧІНОЇ А ДІЛЯ ліп:ІїВід.wцtї н~пwсьrменності ськ;():ІІу Союзі, коЖІна '11РУд·ОІВа сі- ПОІР~У - поІСт.ійно дбати не ли- дить Михайло Мадяре•НІко, ЯІКИ'Й

ові:домості Т!рудЯ:щих м;аrс -

це, p.a13oor взяте, порv~mя:Н(} з недwвІrім МИ'Н)'Іw1ИІМ Р()Ісії озна·ча€ наWвмичнішу

до

бе'Ре кнИІги, ;в осІН~нооrу, для бать­

а і лоро ІРОGШИJНШНЯ

ка. Уче:нь п 'ятО'го клаrс у Лу;к'я-

буржуа.зного

ла~у?

мла їх ЧИІТаrц.ьких інтеvооі<в. В ОВО'ЇЙ пщальші.й роботі врахува-

неНІко теж чжто буває в бі· бліотеці. Шн НОІСИІГЬ кrниги ~ля евоеї

є нема.11 о по:мил<ж, 1ю,щробо<к і ріJ'нобічному на 1ве.'ІИЧЄІ3ІЮМУ фроті к~тьтурного бw;івнищтва ще Баrгшrо К•рruїни соціа.лі•:жу. aure вже за.раз треба зробwrи,

ла зауваження активісті'В, і це да.11о хороші< нruслідки . ДQ наш{)ІЇ бібліотеtки і ра,ніш часто зах<>дила доя·рка Люоо'в Кришиш. ВО'На ц~кwви.1wсь літе-

матері і батька. Не так давно ми оргruні'З У'Вали дві перес)1ВКИ - на МQЛ()Ч!НО-'Т()-

ГОІІ';ПІ)І~рства. В бQі];ЮТьбі з rоло- ІНОrо і культурного рі,вн.я народу

д.івчИІни, але це .1re зruвЖJди вда-

к~рувати ЧИІТаІННЯ'М К.()J.;1•ГQіmrникі: в

ІВсе cepe;r; ·на'Р()Іі(LВ СереtДІНWЇ АG"~ї •ІІІРИ

люцію, зді'~Ніену. під 'к.~~і:вниrцт-

4.600 років! Teillep це питаrння знято з по­

оом К001:уюстичнщ П<ІІР'ГИ Раrд.Я'~-, рJІ1ДІку де·нного . І знято 'lюно_ заІВ­ сІ:ІКого СоюЗ')'. Таrк~а. рооолюцм дЯІки лерЄІмозі Жовтнеоої ре:вмю­ с;ала .'М{ІІЖЛ~~ю 3а.JІІДяrк.и пеtре<МорООІТН.ІfКі'В 1 CNJ:WH 7 ЛИІС'NJІПа­

ції.

3l

читачm

ше про за.JІучеІFНя

с:пита:є себе: чи: М'!ІЖЛИІВе було б ·б'ібіJІіотеки,

темшах зростаІНня писн}ІІенності , що іwува.л:и тоді, б)'І.~о б потріб- )'ІСе це за стаІЮго,

кудьту;рну рево- ·нtJ

дщдИіна

м 'я . Ха.іі' же рщдЯІІіІсЬІм

варній ферм.і і в трЗІюrорній брига:ді. Цими дооми )'lК.О'мшлек-

Шдомо, яку ГО'стру неостачу РаrдянськИ!й Сзюз є юра:Їн{)ю ~-Й- раТУ'РОЮ, J!K-'fO к.ажу"І'Ь, по РІУдУ т-~пващи ще QI;J.HY бtблі{)Те'ЧІку для 1917 року. с-ооєї роботи і На.')"кооо-фаrнта- праціІJJ1НИК-Ї'В овИІНоферми. «ПО>дИІВЇFГЬІС·я на ІМІРТУ РСФРР, кolll'l'iв ·ВЇЩЧу'.Вала РЩІJJЯ'НІСЬІJ.tа деІр- пер~овішої КУЛЬТУ'РИ. .Н зупинилася П{Jоки Щ() лише Л всмя.ко сти:чнІ!1Ми ТВО'рами. жата 'в Р~И J'РО'Ма;д'Я'НJСьrкоо 'В'ііfни . . д - ПИІООІВ ЛЄІНі'Н у 1921 рооці. ПОwТІтич- прrurнуда за•'()ІВ(Л,1 ЬІнити заІІІити на ТО'МУ, як бі,б.тіотекар праІІ1НІС а;льше ІІІ)(Вищен·ня і в лері-О'д вЦбудови наrро,ІІJІЮГО " На піІВніч в~д Волагди, на півда

~еІІІПІИ!Й еrід 'в.ід Ростооа •на ДQну

· · Сарат()Іва, 1 В.J'д

•на

· швдень

Ж"ИТТ"ВУ ПО'"Р"'"" · ДOl't! і розрух-ою Д<JВОДИJІІ)ІС.Ь ЄІКО- СТаІН"'nИТЬ yv vv, ра- ВадОСН 3""0WГИ VЦ> ВІід

номити на. ВСЬО':ІІУ' Оре.нбу!l)га. і ві·д Омська, на пів-

нrч ВЇ:Д Т()І}ІІСЬ/Ка. Й'ДутЬ НеОіСЯЖ:НЇ

шкщах. А.'!е ~

3vvvИ'Лa

Рщдянсь:к.а

О:СН@Не:

BQIHa.

!ІJЮСТОрИ ... І на .всіх цих просто- ТРУІд'.НЩим шкрооtий рах па'НУЄ па>Тріархадьщина, напіІВдикіеть і <mраІВЖІН~~НЬІКа. ~и-

на:віть

·

які ста.JІи гоепода.рЯІми

"

вла.да

ВІ',ІJі&ри.Іа

достуІJІ

куль'fУ'Ри. Рооітники

б. ,J"'не біб;rіоrеки не дуже М вmпе ч'"' J"іІІду. на , ДЯІНІСЬІ""'ГО ....., ... " nv

Вистав"а ДІНІЯМИ · В Н<ІІШЇЙ 6iiJJiioo.eцi вЦ­ Кр.ІfJЛЖЯ

Н{І!Ва.

.4 о

і седяни, кршіни,

ро" і в

фotroironH

вШЖJЛИІВИХ

ei!OOIIOIHYIOTЬeJJ .мате,різши, ЩQ рОІЗ­

д'Оо&умеІmЇІВ, рЇІ3НffіІ:а.Ні'11НЇ фО'ТО, ЩО

ПО'Ві,дають zrpor ~У і rrро­ в~енШІ ЖооrшІ:евої рrоюлюції. В

вЩОО<ра<жають еталrи пі:;r;rоговки і

центрі тут баrчимо

га.РІЮ оф()р­

ІМені ()Юремі роботи В. І. ЛеtНііш: «Кrвіт.неві тези», «3WВІЩЗІНІНЯ про­ реоолюції», летаріату в н.аш1іі:

ПJЮВеІДЄІНІНЯ

.ми б)1Д~\ІО рrов'яЗУ'ВWТИ

д. дєnов.

РЄ!ВОЛЮЦЇЇ.

Тут же, на стещі, 'ВІІІвіІшено

ВИІСт<~~вка. міrститьrся в залі ·д.л\11 юнmго•вида~ч. Воо!а. відразу при:вер­ ну.ла. У'ВаІГУ ЧИІТачів. Через к.іль­ :к.а )IJ!fW >МИ ~}'ІИаGМО ІJРQІВеіСТИ ШИ­

IIOU ООГО!ЮРffіІІНІЯ ЦЇВЇ ВИІСТШВКИ. Т. Зоnотуха,

пші'І'ИІЧ!НОЇ Jl.Ї'тержури про Ве.1и­ кнй ~еІНЬ.

бібліотекою. м.

Але треба

роль тут

К'О'НферЄІНJЦШ,. ВеЧ(}рИ,

дітера-

Тепер цьо.ш нілш·ли не б}'Іва.є. ТJ'ІРН'і ()!Лл.щди, ВИІПУІС•К плrшкаті'в, розмов

дівчЕна. а!F()Та.цій.

.п<JЧа;,та. брати оперту не з ,uже

·в.еликою .охотою, бі.ЛЬІШИ'.\f

j

Ось Ч()ІМ,У ,. ко,ти наша. сіш.ська

а да:лі все з Рщца приfu't!ала сщіа:лііСтиqне зобаІЖШННЯ•М: бо·в'іІІіЗаJНІНЯ В .~Май'а:Н'НЇ

бJJІЬШИІМ

!113.

ЧЄІСТЬ

40 роІtооин ВелИІК{);ГО ЖОІВтня то ратУ'РИ. Та;к бул() і з ІІіРИ!ЧЇJ!Мю- там, З()ІЮреtма, б·уло с:каІ3аН()·: і.о 7

завідуюча районною

СІПИСОК.

КИ:

додому без JІі.'НШГИ.

твори класиrкw ук:ра.їНJСько•ї літе-

РЄІМ.МІШІД{mШН()Ї

БеЛИЮ!ІЙ

дід Ча:с КНИ!ГQІВИ'да'Ч.

батruті. Tmry сказruти, Що ва.жливу

булиr 'ВИІІІWДІКи, коли Люба ішла вЇ;іііігра.є і м а сова ·роооота бі.б.1іотс-

веr.1и:кі Шсл.я кілнкох

3аІВД<ІІНІня П{)б·ущоош комунізму.

то .му•

«Дер.жаіВа і реоолюція». На ви­

BIIOI'amta. На ;ній тащі -

,_культурНИіЙ Та ~Д!'ЙІНО-ПНЛіТИЧJНКЙ

д·о ріоонь 1'РУІД.ЯЩИХ, ТИ!М уопі.шніJше

мО'ж.ливіеть не ТЇіЛЬІКИ --------==

к.rеть. А в селЯІНськи;х з.иt-y'I\R.al ~с'ІІа'ли

• •

={ІЇ Н"·(Шll ф01"~И ""'

Бровари.

б.іІб.1іmека сіль.ська ваче•м J,ва~ нюr 3аІЛО3НИІМ . Спершу дИІС· rопа.да. він ці<Кruв· ИJВІСя ЛИіІІІе т~х:нічпrою лі- ПО'ВИ:Нна маrrи не менше 600 чи­ ВИ!пу,стwrи д:ва тературою. Т<еІJІе'р же .в іfО,Г{І· фор- та.чі'В, пооИІнна мулярі за;пиrс,а;но батато. й х:уJдажн1х '11ІюріІв. ПісJІІ.Я

.ceмlliarpy

•оори,.,1а і з ншши:ми з

ІЖремо

по•rо-

ІJІІЮВ('Істи дві вели:ких пдакати, читацьких конфере:нції і щва .1Jі­ тераІl'урних вечори.

С. Хоменко,

ажтивістшм:и

чиюла. .к.олrоспн.ІfІк~в:

ном, М:. М:ель'НИ!ЧеІfІЮ)(,

А.

бібліотекар.

Кwся-

М:. Ли-

с. Княжичі.


П'ятниця,

травня

24

1957

року.

С Т А Х А Н О В Е Ц Ь

ЩО ДАЄ ВІДГОДІВЛЯ СВИНЕЙ

ПОЧАЛИ ОБРОБІТОК ПРОСдПНИХ НУЛЬТУР Наша

~ригаща

зібра.ти по

180

з-обов'.mзалжя

Ц!"нтнерvв

50

топлі ІНа коJЮному з

к.а,р-

rектwрів.

рос'ІІаJТИ. На пе,рmих

10

RЮІИ.

Ощноча-сtн:о

боJЮнуемо

НЮ!у Г,!)}"іІ'ТУ, З :ВНе>СеНІН.ЯіМ У Л)"Н-

К)ЖУР}l.'(ІЗИ, Я!КОІЇ ЮlіЄ:МО

1\И

ри,

С}'1ПШІ

орrа.но-'~ІіІнера~'ІЬJІИ'Х

добрив. Це за,бюпечило резуJьта.ти. Іtа:ртоІпля друж,Іrа схощти. вона

РQС:Іа.,

ХО'ІЮШі ло-чада

Щоб

rrnвиц.ко

ро·Jюuва.lжя,

геr:кта.ра.х

ка'р1'аплю пролоJО'.1И вручну са:п-

Її пос-асщли ло· добре піІ'(ГОЮВ.'Іе-

і

зобов'ЯJзаш11ся

ПО<сіви

62

rекта-

з1б-рати

по

ценТІнерів зе,рна з .К(}ЖНОDО rе'Ктара. Прошарували такс;ж 8

45

гс.ктарів

бпrяRі1 в.

В. Набан,

боро­

нуемо п~сі1ви. Цю1 саме знищуємо

бригадир рільничої бригади.

.ко:рк.у, .ЯJКа у'!1Вориша:ся .пtсля до~

Колгосп

щі-в, і бУJр'яни, що почаІЛи про-

с.

ім.

Калініна,

Літки.

------Сіють гречку і просо ИІІІкосrа.

Іtш:ІLа:сь.

Тршк.торна

на, с. БобрИІк, посі.ала 30 геІІ>та­ р]в щюса при ІМWНіі 20. Мепні­

ро;б<оти доб'ра.

Найбільше

за:тори зшкіІнчили сЁвб-у цієї куль­

-

-

53

гекта,ри

посіяв

Отепа.н Будах,

який ,воцить '!1ра.ктор Оіють гречку

«Бєлару;сь ».

)Іе'Х<lІНЇ'затс;ри в

ко.поші ])І. Кжа,но:вwча, с.

в ~а:ртілі і·м. Отао1і­

3

тури та~юж

в

rщ-Jr:ro-eпi

Ьшні

А'Щ'(рєева, с. Во·г;ІіаІНЇівка. О. Борщ,

Р)';(­

диспетчер.

Бобрицька

ня. Тут ;~;iJбpr пращює траІІtто,риІст

МТС.

-------

СЕМІНАР КОМБАЙНЕРІВ При БроваtрсrтШ МТС прDІВе.де-

СРСР,

УД()ІШ~оналенн.я

Н() д'ВО!деJНІНИЙ ·С~МЇ'На.р КОІМі6ЗJЙНер]в .ІЮМ6а.ЙІН-ЇІВ і ЇХ ПОМіЧІНИКіВ, ЯІКі ПР3ЩЮ:В3ТИ-

.~rуть

на. сИІJІо•сrних КОІ)ІІО·а:Й(!ІаХ. Во­

та ЇХ ~К,СПvТуаrrа.цію,

'Та!К.ОЖ

ПРШКТИІЧНі

VII

сесії

ВерхD'вної

Про-­ 3аtІІ'ЯТ-

тя.

ни ІЩ)QІСлухжи ЛеІК'Ції про ·РQбо­ ту

сиІІІСІсних

orL'Iaтy пр:щЬ .кс;:мб.а.і!теріJв. ведено

О. Гаnімурза, секретар

Р.ruди

НА ПОСІВАХ КАРТОПЛІ Наш колгосп рік у рік розши­ рює відгодівлю свиней. На кожні сто гектарів орної землі ми одер­ жали в 1953 році 12 центнеRіВ свинини, в 1954 році 18 цент­ нерів, в 1955 році 19,7 цент­ нера, а торік З8 центнерів. Водночас з підвищенням товар­ ності ферм зростає і продуктив­ ність праці тваринників. Якщо в 195З році на кожний затрачений у свинарстві трудодень ми одер­ жали 16 карбованців доходу, то торік 25 карбованців ЗІ ко­ пійку.

Одним з головних «секретів» успіхів ферми випасання сви­ ней на посівах картоплі. Ми ши­

Траtкторна. бри:гщ~а М 1, що оосдужує ко.шюп і:м. ЛеІНіна, с. Сеюmrодки, за:мршила. сі>І~бу гречки :на 120 гекта:рах. Лt.к1с:ть

брига,да. М

з

парторганізації.

роко використовуємо в цій справі

·досвід Ленінградської обласної сільськогосподарської дослідної станції, часто буваємо там, ради­ мося, дістаємо вказівки.

Ми

переконались, що

лю свиней

на

відгодів­

посівах

воду

з

рівчака,

який

протікав

лю:

молоду

один-два

і

до

конюшинну

кілограми

одного

кілограма

отаву,

ЗО-50

рослих свиней ми відгороджували загони розміром близько 400 квадратних метрів. Там і трима­

загородку з ЗО-З4 щитів. Кож­ ний щит робили з трьох тонких дощок або 4-5 обапол, які скріп­ лювали двома планками. Довжи­ на щита - . З м:три, висота 80 сантиметрІв: МІж дошками за­ лишал~ промІжки , в 5-8 сан­

цих

тва-

j тиметрш.

заЛІ_~ними

му об'ємистими кормами. До літа

ли ІХ. У

посадили

дерев яних

гакам~. в_~глядІ

стояКІв

картоплю

недалеко

від

свинарника. Тварин виганяли на пасовище двічі на день вранці і ввечері. Опі,вдні вони перебува­ ли в евинариику або на вигоні біля нього. Тут їх підгодовували концентратами

Такий

і

свіжою

розпорядок дня

травою.

не

втом­

лює свиней. В жаркий час воюt відпочивають у затінку, в примі· щенні або в кущах.

Щити , з єднували~ь _з

доп?могою

рин годували помірно, в основновони важили по 60-70 кілограмів. Відгодівлю на картоплі ми почали 15 серпня і закінчили 10

В останні роки випасання сви­ ней на посівах картоплі ми орга­ нізували ширше. Для цієї мети

борки бульб, звичайно день-два.

бульби будуть досить великими, тобто, приблизно в середині серпня. Закінчуємо відгодівлю в еередині жовтня, залежно від того, яка осінь і який урожай. Вперше ми запровадили винасання на картоплі в 1954 році. Взимку

різко здешевити її.

ли свиней до можливо повної ви­

Щоб утримати свиней на відне­

маток.

поряд з іншими заходами дозво­ лило різко nідвищити валовий вихід свинини. Одночасно вдалося

до­

деному під випас загоні, ставили

пого­

у тому, що випасаннЯ свиней на посівах картоплі має виня-пково важливе значення для збільшен­ ня товарності свинарства і зни­ ження собівартості свинини. Па­ совищне використання картоплі

ністю, в результаті значна ча­ стина картоплі пропаде. Краще відводити невеликі ділянки- за­

випасання

ж

Досвід першого року переконав

разі не треба займати під випас відразу велику ділянку картоплі: тварини виталочать посіви, вири­ ватимуть бульби не підряд, а тільки в окремих місцях і непов­

можна починати тільки тоді, коли

Відгодували 60 голів, з них 20

більше·, ніж від такого лів'я в 195З році.

Досвід показав, що ні в якому

Для

зекономити

нини ми одержали в півтора раза

харчових

відходів.

гони.

колгоспу

близько 50 центнерів ко-нцентра­ тів і до 100 трудоднів. Треба зва­ жити, що при випасанні відпадає потреба в копанні, перевезенні, зберіганні і варінні картоплі. Сви­

концентратів

картоплі

раЗових

дозволила

поблизу дороr и. Ввечері, через 3-4 години після повернення з випасу, евиням давали підгодів­

ІЗ

Встановлюва-

Крім відгодівельного поголів'я,

прям?ку'Гника.

ми пасли на посівах картоплі та­

жов11ня. Під випас виділили nів-

Нижю кра1 двох ниж-~Іх дощок ро~или го~трими. .ПІДс~нувши «n я_тач_ок» ПІд го~трии кр~и ~ош-

ки

кож маток після того, як від них відлучали поросят . в 1956 році відгодовували три

тора

дять,

групи в різні строки - з 10 . серпНЯ ПО 25 ЖОВТНЯ, ВСЬОГО ВІДГОду-

гектара

ЗНаХОДИЛаСЬ с~ин_арника.

картоплі

Ділянка

. . у 750_ метрах

ПерехІД

· вщ

1

ЩИТ

в обидв~

вщчувши бІЛь, свинІ _вщхоне

·

намагаючись

ПІдняти

вали 129 свиней і одержали 1761 залишати І кілог ам п и ост живої ваги при

.

В :агою не можна

КІНЦІ був ~ажким дл_~ тварин, 1 евинен без догляду_: вон~ можуть сереfньодГJ~о~ом/ прирості в першІ днІ прогон нам

ІХ завдавав

чимало клопоту.

Спочатку тварин

Молодняк

всіх розбі-

гався_ по кущах, _і його важко бу-

ло зІбрати. Попм ми стали ви-

потІм

2

у свинарник,

самІ прямували

да

дівлі тварин.

випасання.

свиней

тільки

раз

на

дин, залежно від погоди.

до вигону, свиней

Піл час випасання

Вранці,

не годували. вони

охоче

випасання,

судячи

по сусідній,

---~----------------

терпить

люди повертались

Щити переставляють свинарки.

Випасання тривало майже два місяці. До початку випасання се­ редня вага однієї голови станови­

ла

75-77

кілограмів. Тварини бу­

ли

нижче

середньої

а разові матки худими. До кінця випасання

середня

жива

вага

збільшилась до 112 кілограмів. Добовий приріст споЧ1!тку був 550 грамів, а згодом піднявся до 600 грамів на голову. При зви­ чайній годівлі приріст не переви­ щував 400 грамів на добу.

Відгодівля

зволінанн я

вгодованості,

картоплі трат

свиней

потребує

праці

і

на

посівах

невеликих

коштів.

За

Х'Уід()бИ

евинен в на,зюmtі

пі:~віСJні ·д·о­

вже зшве:зти, <Jt.'('Hruк праrn:ліІншя ар- го рано1ну, ЛеІНіІНrр1Іідtсьмї облаіс-

ПрВ]ЩеІІІНЯ.Х

Та

рі;ЖіКл.

Нее це в ціжJму по МТС. ЯкЩО Ж 'ВЗЯtТИ ок;р~МЇ 'КОJ.І!ГОІСJПИ, ТО

з ме.хшНІізащією на ферма;х тут не['ара3д. В артілі ім. МмО'І'ОІВа, с. ГошліІв, не оди:н р1к точать·ся

вЇІ)І)С)'"ТНGеті

тих же

опоtр.

вартість раціону при н:ількості картоплі і

такій же при вико­

ристанні

му

трав як соковитого кор­ стано.вить І карбованець 70

копійок, а кілограм приросту ва­ ги обходиться 4 карбованці 25 копійок.

Цього року ми ще ширше практикуватимемо

на

її

посівах

4

відгодівлю

карrоплі.

гектари в два ст,роки

метрах

від

свиней

Посадимо

в

50

свинарника.

партз'їзду.

XVIII Гатчинський район.

ЗА І"Х" при· илАДОМ

~з-за віJд,с}"І1Ності фаJсованих ча-

11,

стИІн, опс;р, цегли та мдооrід:Ио,мв централшr~н п~еі ми читаР013Ї!б'mю на кілrша ювіІ!дратіІВ, на. них тру!б і Ш'ІІаІнг. 3н111ч:ну ча.сти- Jи щю ці-нний до1с,віrд колгоtспу

3.10'ЩаІСІних ну цих матеріалі-в можна д·ruв·но і'М. XVIII па.р1,3 ·ї~дУ, Г.wтчИІнсько­

Вин.JІ:ячи з пероп~.ктщших ша'Нів ро-звиm:ку гро:м:аІДІСЬІк~го ГO'Cilloда'І)ства, J\.ОШО•спи в ЦЬ()М•У РQ'Ці ПОВИ!НJН:і пробИІТИ 5 арrеІЗіШНІСЬІКИ'Х ооердло•вИІн·, зб)'Ідувати 10 водо·наІllірних башт і вста.НОІВИ'І'И на них б.аJКи, пр01юлruсти більш'е 6

при­

В. Єршов,

ДJf.Я ВМИІКОЇ рога1ГОЇ

16

Кілограм

ваги обійшовся 7 55 копійок. Влітку

зоотехнік колгоспу імені

с. По:rре1би, М{)ІНТа~ підвіІ~ної до-

у

КО!l.ійок.

за­

спра.13і механізаціtї ТРУІдом~стких ж се.'Іа, у '11рьох тваірин:ницЬІких рооіт у '!1ва,ри:ншицтві. НМІещемо прmміщ~ннях та'RОЖ 3Монтували дш;,ілнка ЦИІфр і фаrк.тіІв. У 21 пtтвіJсні Д()РЇЖJКИ, у rоЩ>і'ВІІІ'ИІКУ 1\ Ор і'І!ІНІИJК у ВС'Т!ІдЮВ~'І е1ні аІВ'f ОП О ЇJІ­ в~тасrювИІЛи ruвтопоїіllІкл на. 1ОО КИ, НЗ. 9 ~ВИІНОф~рМах ПРОІІО.ІІШДе 1 НІ .коріrв, шле не ІІ!ращюють Ю-за

ріЖJКИ та B()tiJi()llpQIBЩY ІІ!іl)И'ПИН~НО

10

росту живої карбованців

нашими

У :колгоспах 3ОНИ БІЮва.рснкої б.аmти та водопр()Ві(іІіІЮЇ сітки. В с. ГО!ГО<1ЇІВ, 1м. Ди:мwr.рова, се.'ІО підрахунками, відгодівля свиней МТС зро:блешо першин крок в С)~С'Ё)І;Ні:И: артілі 1м. І\,іtрQІва, цмго В.-Дmм~рка. В аtртіІПі і:м. Еі•рооо·а, на картопляному полі в 1954 році

ВІ)ДОП_!}ООЩ'Щ

був такий: 5 кілограмів картоплі, кілограми концентратів, З кіло­

ванці

1

рівноцінній з нею, становив 200 центнерів з гектара. Повертаючись з випасу, свині охоче пили

не

у них іде на це ЗО-40 хвилин.

Літня відгоді,вля на картоплі виявилась набагато вигіднішою, ніж зимова. Відгодівельний ра­ ціон -при стійловому утриманні

~~

ся відходи підприємства. Тепер на пункті є 600 тварин. На фото: на міжколгоспному пункті. (Фотохроніка РАТАУ). Фото П. Кекало.

Механізація ферм

57З

грами.

грами сСІКовитих кормів. Собівар­ тість цього раціону З карбо­

поїдали картопління і бульби. Урожай на діля-нці, виділеній для

Для відгодівді використовують-

під

маток, готували корм для підго­

збільшення виробництва молока і м'яса. Недавно в селі Лютенька, поблизу спиртозаводу, організовано міжколгоспний відгодівельний пункт великої рогатої худоби.

який

час годівлі чергував у загоні.

няк._ L:ви~І швид~о до цього звик-

добу -- з 7--9 години ранку до З-4 години дня, тобто 6-8 го­

борються за

·

щлян~и, а_ за ними ишов 1 молод-І прибирали приміщення, годували

Дальність відстані змусила нас

країни,

ня виділили пастуха,

. Відігнавши свиней на пасовище,

випасати

Полтавська область. Тваринники Гадяцького району, підтримую-

_по

пу~кати_ перп~~ми дорослих евин~и, ЯКІ спnКІино ~рямували до

мІсця

чи патріотичний почин передових колгоспів

1 розбІгтись

всьому полю. У нас на час пасІн-

ми випускали

вкупі.

зламати загорожу

тілі не турбується про це. Відомо, що -механі(Jі!!Ці\1! ферм н~ •виріmу~тЬІСя зра:зу. Тут ююб-, Х~а 'ПОВІСЯІКД·СІІІJН3, НаlПQІ.'ІеJГЛИJВ,а. рСІб-ОТ<3. по коmлеr:ктуваrнню <В~смго О'блащн·аІНІНЯ, ву~ліІВ і ~еталей. Ця спрruва не т~рпить ВІДtкладаrн,ня.

ті. Тут запр()вадили ви:шІІеаашя СJВ:И:Нl1Й ІНа tІІОІСЇІВах карrошІ:І .t завдЯІки цщму знruчІю збілІ>ШИІЛИ ВИ!роб,НИІЦТВО ОВИ.НИНИ. В~годіmля С'ВИНен на. ІЮСіІВшх­ дуже 'ВИІгjщна oopruвa, ::новий ре­ зерв. 3більшення ТО<Варно,сті оои-

ЯІКИХ ПО ЧС·р3і ВИПаJСWТИІМеJМО ~ВИ­

ней. Їх вигатятимемо щл:і, коли СТаІНJУТЬ бульби

О@Сіб

ВСЛИ!КИІМИ. Цей

B.lliпaJCalll'HЯ

СJВИНеЙ ДО3ВО­

ЛИТЬ JІа.м 3(:ЖОН-():МИІІ'И Д!JК,МЬІК.а СОТ

трущад;ні1!. Д. Сахно, агроном.

Колгосп ім. Ватутіна,

с. Пухівка. •. свИІнини. Вирі-шили ниніrmнwго Щоб пеvеrоонатиея на В.'ІаJеоому л-іта ВІЗЯІТИСІЯ за це д'іл() .. Н& при­ \ЦОІСВіді, ЯКУ К>ОРИІСТЬ дає ·вИ!Пафе:р.мсьrкій ділянці, що за 400 с ruнн я еви:н ей на п о'с iJJaoc к-арна фврмах мехшнізІ:tІи боо .на:rля- 1510 tІШрі•в, аша_ра.ти для Д()ЇНJНЯ ymarr:и меХJашЇ'<Jаці-ї тр.у)Ііооr1с'І1ких метрів 'Ві:д чотирирядного свИІнар­ ду і внаrсл~·ОІlt цьо:го ЧЗІС'І1О mcy- не МІООШ .fL'lt 500 .К()рів, юнттува- прощесіІв у '11Ва:рmнИЦ'І1Ві. Наша нИJ.Іtа,, :віЩ'Вели 5 ге:юта:ріJв, 'Ra .mких таші, ми за прИІк.1,ащо·м кО'л·госп­ ЮТЬ'ОЯ. ТИ 3600 ПОГО'НІНИХ Mei'J.1l)iB ПЇ!дві~- брИJГЗІДа мехатізаtr(}ріІВ HWIM маж- ПОІСЩІ\ИЛИ перПІО:ГО СТРОІКУ 1,6 'НИКЇІВ а•ртілі іJМ. XVIII па'j)ТЗ'Ї.з}{у,

р """'"""И, напрПJ"'па·д, -'="'"

rrp·o впп-n,"_ тИІ~яч rюгонших метрі1В во•д·ОІП'РО- Одн"·К-, в р«ді колоос.пrв її за_т-я..''"" "' " ні·сть мехшн~чно,го· доіїни-я ІWРЇІВ, ВОІд'У до тваІрRНІНІЕЦЬІКИХ феІрм '1\а гукіть :=~дебільш01m на. осі(ІІЬ. Та~ле фшктиttно ні"ІQrГО не ро~б:лшrь. в•се.РСІдині прmміщ~ь. НеоІбх:і:дно кі фаі!і.ти овідчаrrь mp.o тrе, що в Більш того, ·pa;нirue УJСТаtном~ні тшrоож устаІНовшrи автОrпоїлки на нruc Н€ прИІдіJІlяють ще серйо'3НОЇ U""..,.\)W'

.

нарсТІВа 1 знИІж~нн.я соЮІ1Ва.рrоета

Аіоо· візьм-~мо ще колrосп і:мені ниrх доріжооt. ЛИІВQІС.ті nрацювати на. ПОІВ'НУ си- г~:ютара :к.шртОtm'Іі. На Pffill'Гi ПJ.І!ОШСІВ:Ченка, с. В.-ДИІМ-ерка.. Тут У Обс.аг р.оІбіт чима;лmй, є до чю- лу ще н тому, що .не .за;б~злеJЧена щі цю Р'О'боту кормощо'б'УВІНа брита-

ТВафИН!НИІЦЬІКих

змо.нт}'ІВали

прmміщСІНІmях

го дрИІК..'Іаrсти рутки

:мехаmЇІЗато.- а.втом.шіrстернею, д·о:статнь()ю ·кіль-

250 л<;гонних ме'!1р]В рам. Але фа.ктичн()' в .кмгосшх ·кіс.тю нообхі!)JJНИХ

ін:струмеНІТів,

да заш:іІНІЧить за.

2-3 !1/ll'i.

Гр)'Інт 'В Д()ІСТа'11К.у У"д'І)брили -

підJІr1сної ~о-рmи. витратИJВІши .на зwрщз н~Ч{)ІГО -не роблять, хо-ч НІJ- х•о-ч МТС і маІЄ моІ1ІМИІВ1сІГь вирі- дали по 35 'ООІНІН nною на :rшж~н це ЧИLмало• іw:штіJв, · і на. Т()Му ро- ні .н:аШращи:н Ч1ІІС дл:я IIO:mJ'.P'ГaJН- шшrи це пита,Н!Ня. r~.кrop. Щоб збільшшrи ВаJJІОІВИЙ бота припИJНилася, бо не підго'l'QВ. Музиченко, збір ка,ртооmлі, сащ:амо її згущеJно вили QrП{)'IJ для проrишдаJНІНЯ до- ня робіт. Це бі!ЛЬІШ .ВСЬОО'(} стостарший механік по меха40Х40 СЗJІІ!ТИіМе'l1РіВ. ріtЖJКи на ПОІД'Вір'ї, матеріали, щоб суєтЬІСя KOJИ'OOnitв і•м. Хрущова, нізації тваринницьких ферм. І Прифермсьч ~ілянку, тк раП()оЧ&ТИ будlвн:ицтво ВОоАООІаuірної с. 11р-00ухі:в, «ЧерВ()ІН& У:ІtІРаіrна»,

Броварська МТС.

\ІЯТЬ

11&ТЧИJВ1СЬІ!Ш

колrооонвки,

* * *

ГаТЧИJНJеЬІІt!АГО ршнону' л~нЩrгращ­ СЬ:ІШЇ OMlliCTЇ, 'ВИІДЇЛИІJІИ :Н!JД&JICIIW

·нЇ!Д ОВПІНОферми

2,5

ГСІКТаJра кар­

ТОПЛі. Її ,вИJрощує третя рЇІJІЬ'НИІча б_ригщща. Н. Буча, голова

колгоспу.

Колгосп ім. Сталіна, с. Бобрик.


П'ятниця,

С Т А Х А Н О В Е Ц Ь

4

На

/

шкільні

=======*

*'======11

3а штЦюмше.н;нлми fl!Pecи, ка-

На сесії О'СТаІі'НіИ

сесії

.вшнь во~евих бо1м·б. КаJНа,д,сЬІКий конгре'с

сі:льсЬІкої менту ВмИІКоб·ритruнії і •ко;н;гре.су тів н.а. !НаІСТуlmних

виборах з зшкликом пі•дтрwю1ти ПрОПООИЦlІ , ЩО )!::ІІОТЬ ·н,а Ме11і

і Про ХЇД :Ви;бухіІВ З.ТО:WНИХ і ВОІД'НІJВИ.Х ПіДІГ()'Г()dІRИ ШКОЛИ ДО· НОО!ОГО На,В­ бшFб. Піщ'І1рИІМуючи ІLJЮПозиції чаЛИІОГО ·року. ДеЩ''Т::І1:И 3i\JC;1y- РшдяН1сьмго Союзу в Г.(11.1У3і :розXaJIИ і обгооорИJ.1И щомвідь ди­ зброєтtя, громщщсь:Б'і'сть 1\.анащи ре~кrора ШК.ОІJІИ т. Горді~нка... з.ruа)'І,!;жує у:ря:д з.а те, ща :він ухиСтворенQ опеці.адьну коміеію для ляєть:оя В'і'д ПраJКТИ'ЧНОГО 'J)ООВ 'ЯРОІ3СЛідУ'ВаJННЯ ·НаЯВНИХ ВІШа,дІКі'В за•НІНя ціеї ІІроІОО!еми. парушення зшкощ- про обОО! ' язко­ ,3 .втогою прИІпинеН!н..я ІВІшрове наrвча·ння. Розробл•t'ІН{) ка~1І:Ш­ бу'1Вашь sца:ернm 3ОJ.!'()ІЇ виступає да:рний П.1а:Н Пj}ОІВ€І~!ЖНЯ підrо­ все ·білЬІШе чwс:ло каІнщщів. JІ'к ТОВІШ шко.аи до ро6оти в НОІВОМУ ПОВDДООІ:Л.Я€ пре.са, прові'нціашмrі ншвчальнач рощі . А. Барбон, О!рГ<ІІНі:за:ції соц:і:а.л -і!\ІШ·оюра.тИІчної

« ПОІКІЛ:ІІСТИ ,ttpa!Й аТООІ'НLЙ З<ІІ1'ро!3Ї» . Члени ()Ірrшнізації РО'бітничо ї

За>ІіІОІНУ

ІІірО

ЗаІГ.З.ЛЬ'НО­

ОбОІВ '.ІШКОіВе 'НаJВЧЦІН1НЯ

семирічної

школи .

У•Іні

виготовляють

у В

коридорах

наJШої

З'Я!ВИЛИІС:Я ГЗJСJІа:

ІНИТЇUПЖИ' На

ШКОЛІ В

.

ЦІ

Т01му і зараз у Н(ІІС ПОІзакд:ІJсна

т.к.оли

«3!1,3/МОі екзаJМе­

«4» і «5»!»,

.

•u

нашІи

голова

робота не згорнулжя.

.

}1СПЇІХаJМИ

пер(;думова

пора,цуєм.о

УІСПЇШН()ІЇ

рідНУ

пі'){ГО'l'ОВКИ

ДО е.К.З<ІІМЕтіВ! ».

Ш:IWiJia і в ці дні планаво пo-

Bi;J:pa;;ty впа:д~ в (ЖО

З'Я'ВИд~Я схоци сі·JІ!ІЩів пл·аД()']!ИХ І ;1 ено сот.ні трудод1ніІв. ()сі)блиJВо

,іJіерев. Іх мі;кtрящдя в хорОІШQМУ Про те, що в роботі школи на­ ста~ні~ Сюди КІОЖІНОГ() 'дня приходійшов 11~йб~шш вЦпООJЩашЬІний д·я.ть учні 5-8 •кла1с1в. І ВО1НИ періщ, rооорять •не лише шrаІRа­ не дише займаються проn()ЛJК.()ю.

всіх цікавить рО"бота на артідь­ них городах і •В са:дах. Тут діти прооодять ·на~йчruст·іmе хі:м]чну б·арО'Тьбу з шкіднИ!КМШ і <>ДJЮ-

ти, стіІНні гruзети і ст~:шди, QІе .ви­

День у де:нь юн,нати щедро птrи-

чжно робюwь вW!ові~і mюсте­

ІІІіІm:ені і'Jrетруп;JЦіЇ 111/)0 ffitiЗaJМ!JHИ,

ва.ють В()І,J.ОЮ СУЯ.НЦі ДЄ'\)rоІ, ГОрQД-

ре.Же'ННЯ.

а й рооклади рооОІТИ. За ст]нсwи корщору, в .клшсах,

ідуть ост~нні ПРИІГОТУІВаnп;:.я ПІЮВОtДЯТЬІС·я ·мжові та іІНДИІВі­ дуаль.ні wнюультащИ. 3тра,з, де не зуе.трінеш уЧJнів, ·ві•д'Рооу по­

.ні культ)ІІри і подекуди •Вж·е роок:вітлі ювіти.

.

Доскідні ділJІІНІК.И скрізь в хо-

рошоІ!tІУ ·стшні. СО'Тні затtульованих жпв.ців мають 1BMИ!lte темно­

міч~ш, що кажний з .них став

зелене ·лИІстя. П01Сщджені 11tілька роІRЇІВ WMy ЯібJrу,НЬІКИ ЦіЄЇ ІВеСІНИ

30'СеІРеДІJІVенішищ,

вже

-

ЗІрооу·міJІО с~но:

зі6раІНЙІІим.

а;щже

І

ПРа.БИІЛЬНО

еrозаІМени ·в· lІІ!КІ()лі,

що

ШНСІпраrвжньому

П()ІJ)аJДУJВаІВШИ

ЛаблІЮу

збори, де батьксw дітей бушо на­

НаJШИХ

ЗаІНЗЯ­

ТИХ На.тура.ліІСТ'ЇІВ.

жшооа в полі.

·Ма-й;буnні ВЕ3а'М!JНИ В цrorrpi )'ІВ&ги всіх. Прове,леоо зruгашьні

ЦИМ

зщвіJІИ,

OiКJ)rolltX

ОооблИІІЮ

школи,

КЛаtсЇІВ,

на ,Іtілянках

ТеЖ

гаtр.ІШЙ

ІЩ)ІJ)ЯДОО\.

ВИ'ГЛЯ'д

мають

гащаJНо про їх· обов '·я::ntи nіІд ЧІJІС

КОЛООК.ОО!і 'КУЛЬТУРИ. Щоб робО'Та на дослЦни;х. ді-

ПЇДіrо::r'ОІВІКИ ДО E\J.V3iJIMe11ЇIВ.

JГЯ!нках я е прИІнесла ШК(JоДИ

ВіJ}Jібу­

ЛИС•Я T<l'ltOЖ УЧ!Ні~СЬ'К.Ї ЗаJГалЬ'Н•О­ ШКіЛЬІНЇ і клжні ЗІоори. Пиrrшння підг<Уrов.ки

до

ек.зwменіІВ

обrово-

рювалОJСЯ піоІНеtрсмоооо і МООІЬІСЬІКою оргаJНіза:цЬІІми.

КО\.'ІІ•со-

Е•КJЗаІмени

-

зараІЗ

го.щвне.

е'Кі3а­

менмr, .прQ!в-одwгнся вОJІа ІЗа. т.вер­

до

всттновленИL\1

rша:но-м.

Роз­

У'С~кій інmИі 'СІПJ.!'аві, тільки шкодить. На цю СІбста.впну заздале-

В. f()~arretк.к.o, В. Селі'В<ШЮІВа.

гідь

Ім: не до.з.вмяем:о

нашої

Л. Логвwнешжо, Але тепер ми і подО'М',у

В шкіurьнШ ма.й•стерні в ці ~ні теж не за.тиосае ,сту.к,іт. Це Г)'ІрТківці готують е:tосаюнати на ра­

йоmу 'ВІrета:вку. Серм чИІСленних

і

-

ПРОІJ:ІРОСИІDН'()Ї партії Торонто З'ве•рнулИJС:Я

м'еІнмініІстрі1. Сеш-Лортна з пос ­

І~шнаща ловИІнна піїJ;тримати вич·нуту PaщilrHCЬRIU\1 Союзом і·;~;ею ·ство.реооя між.па,рлш~н~Н'І1СЬІІ>.аrп .комітету СРСР, США і А.mгдії .д.1л .вивчеІН1ня метщів припинеtНІня щ.ерюrх ВИІПРО'буlВа;нь •В•сі·~щ кра:їнами.

(ТАРС).

ПОВІДОМ:ЛЕННН

+

яка

візьме участь

Делегацію Союзу

в

святкуванні

парламенту очолює

Верховної

листа

Фінля11дії.

Голова Ради

Ради СРСР

+

серед

в

листі,

«Протягом

довгого часу обстрілює» східну частину країни і нарощує сво ї сили поблизу кордону.

+

виборів до парламенту і законо­

Згідно з опублікова·ними

травня

давчих зборів штатів Індії, пи­ тання про зростання рядів nар­ тії, новий бюджет і пропозиції

І

офіціальними

жовтня

населення

податків,

1955

року

даними,

20 на

чисельність

Данії становила

4.448

тис. чоловік.

+

продовольче і прийняв

становище в країні відповідні рішення . Пленум прийняв також резолюцію, яка вимагає припинення випробувань ядерної зброї .

Як пов і домляє кореспондент агентства Ассошіейтед Пресс із Порт-о-Пренса (Гаїті) , вчора в Гаїті було зроблено державний переворот. Влада перейшла до

20 травня відкрився другий І. РУК військових лі~ерів н~ .чолі з

з •·1·зд

т

овариства

радянської

рашtах. Нещодшвно в на.:пwму се­

розповсюдження

дії Англії проти йемену. Англія,

З ІЗ по 19 травня в Делі відбувся пленум Центральн·ого комІтету Комуністичної партії Індії. Пленум обговорив підсумки

+

для

говориться

уряду про підвищення

йемену в

делегацій краін членів ООН. Лист містить скаргу на агресивні

П. П. Лобанов.

МалЮНІКИ у &РШСИІВИХ

Глава делегації

ООН nринц Сейф-уль - Іслам Ха­ сан надіслав ген еральному секр е · тареві ООН Д. Хаммаршельд у

делегація Верховноі Ради СРСР,

50-річчя

'Р а й <f н у !до прс­

ЛаJН'ШЯМ, В Я:КО'М:у ГОН()І.\)ИІГЬСЯ, ЩО

На заnрошення парламенту Фінляндії в Хельсі·нкі прибула

ГО'ІО'ВИХ вир.оібіІВ ТУТ МО.ЖШа лоба-

ВИШИВКИ

ROPOTRI

+

ЧИТИ МJОІДелЇ ріЗІНИХ МаШИН, ПЛаІНИ ГОСПО,1;арСТВ К01Л•Г()ІСПіІВ, X)'IДQJIOHi

дружби.

командуючим армІєю

монгольська-

В

роботі

ралом

Л

+

еоном

К

ГаІТІ гене·

антаве.

з'їзду бере участь делегація ВОКС. яку очолює міністр куль тури Туркменської РСР А. Оразов. Товариство монгольська-ра-

21 травня закінчились анг­ ло-малайські переговори в питан · ні про конституцію, які почалися в Лондоні ІЗ травня. В офіціаль­

б ухі·вськ&ї і РУІса.ніJвсЬ'К;ОЇ . Пер­ шrсrгь ЗаJВОІОО!а.'ІИ НадІІі УЧJНі. Але

дянської дружби, десятиріччя з дня створення якого минуло 22 трав-ня, є однією з найбільш ма-

ній заяві, опублікованій після за­ кінчення переговорів англійським міністерств о м коло н ій , гово.рить­

ВО'НИ Не зач:ІЮ~ОЮЮТJjСЯ .Н"а ДОСЯJІ'­

сових

організацш

ся, що нова констит уція н езалеж­

НУ'ЮМу. 3акрсма, наші

республіки . З 1952 року, коли від бувся перший з'їзд товариства, до кінця 1956 року його чисель ність зросла з ЗО тисяч до ІЗЗ

н ої Малайської Ф едераЦії набер е чинності ЗІ серnня цього р ок у . Таким чином, Малайя стане неза­ лежною державою Британсько ї

тисяч чоловік.

сnівд.ружносl"і

лі ві~булИІся

фіз.культwні зма­

ГаJНІНЯ п'яти шкіІл:: Гогмі·в смtО·Ї, 3аворищькоі, В.-ДИІМе.\)'СЬІІtої, 'І1ре­

ста.ршо ­

КШlІС'НИіКИ ЗІве.рнулися до ,всі~і мо­

СеІРед в·сіх учні'В і вчmгелі<в на.шої ІІІJ:к.оли. мжн(}му ХQЧетІ>Ся на честь 40 рооwвИІН Велm:к{)<Г.(} Жовт­ ня ДОбИТИ!ОЯ НаЙІК'РМЦИХ у!СЛІЇІХЇJВ .

громадських

Ре,аав:тор

націй .

С. ПОГРЕБІНСЬКИЯ.

~~========================~ ЗО ТРАВНЯ 1957 РОНУ відбудеться 57-й тираж виграшів Державної з 0Іо внутрішньої виграшної позики в м. Києві.

Г. МедвеІІенко,

зали-

шатИІсь на д01слі(л;них .ділЯІНІКа.х

школи.

С1ІіСІ!tачеваш

Онт.а'Ріо,

ВеurИ'ке пі,днесеНІня почуmа~ться

т. Mmц~Нilt() М. р()І;шові~;w:

Але було б rюtмиunкооо зар&Ди них, - У на1с є учні, що НЩJ;3ВИ­ УІС·е 'l!la чwіі'Но захоплюються дослtДІНИЦЬСІВ'іті. {)юrосторОІННіСТЬ тут, ЯК і В. 'ltOЮ рОООІТО·Ю. Це, Зi>'KJ)rola,

педра~а.

Колумбія,

ло1ді foroдei!Ja. із за'КлИІКом, щоб роолеаш.fі ві!н не лИ!Ше яа чтс вкна/ЙІблИЖ"ІНІМ часом облшДІнати за­ за'меtніІв, а. і на уtВесь літніІіі пегальносіль'Ськиіі: ста.ді•(}Н. ріод. Вчитель !JlРИ.РО.J.ООН&ВСтва.

ЯІК-то кажуть, заІбува.ти

ЗІВаJЖила

Врwr.з.'НІСЬІКа.

хай не за.бу.вають ПJЮ .повто·рен-

.ве.пmtий да.є ПО!СИІЛЬІНУ дООІФюгу wл·rос­ Ві-тчи:mу! », «Дотриммrня чi'l1КtO­ маJси:в. Тут •на чітко ві~езmєхва- ПЗІ.\1: села. 3а ОІСташІНі ~а тиЖ'ні ro і)ежЮІу І)обі>rги - •найnеІРmа НИХ О'ДНа від O)I;Н!Gl ДЇ..1JІІНКаХ уЧІНЯ'МИ 8-10 ltЛaJCЇJB уже ВИІl)О•б­ МИ

nа.ртіі в правінціІЯ'х

ДНІ

ня МЖеІРіа<JТУ.

Ось ми IIOl дослі\д'Них дБлЯІнках.

«НОІВ'И­

сільради .

с. Зазим'я .

Фото М. Горбатенка .

фе.дера;.'Шни.х

США з 'п:ропозицLею пра .ІrеГаЙІНе ІІРИІПИНffіІ'НЯ еJЕСПВJ)ИL\!€ІН·Та.ЛЬНИХ

ВИ\КООІЗ.НН'Я

Пухівської

зах·wсту

ВерХОІВНІJЇ Ра.ди СРСР ·ДQ парла- МИІРУ зверн)mся до ;всіх каІЩіЩДіl-

Ршди ми обговорИJ.'ІИ пиrrruння про

У майстерні табуретки.

року.

1957

заЯіВИІЛИ Піро.тест прО'ти вищ)ОІбу­

'НЩІtСЬІка громад~сЬІкі·с.ть з ІВеликою }'}ІЗJГою rоrрИІЙ!ШЯЛІ'l 3вер.неаrня

сільської Ради На.

травня

Канадська громадськІсть вимагає заборони виnробувань ядерноУ зброї

теми

*

24

учитель .

с. Гоголів .

В тиражі буде розі­

Чому велозмагання пройшли неорганізовано Позаминулої

неділі

відбулися І самим

судді

не

лише

порушили

районні .змагання_ фізк.ультурних

с~ої обов'язки, а й образили гід­

колективІв

нІсть

середюх

шюл

з

вело -

молодого

спор тсмена.

сипедиого сnорту. Перше місце зайняли фізкультурники нашої школи . Треба сказати, що, хоч ми і вийшли nереможцями, змагання в цілому і зокрема іх організа-

Чому ж стало можливим nо­ дібне? Тому, що орrаяізатори змагань М. Яхно і В. Калюк, як це й раніш у них траплялось, ча­ мусь не залучили до судді11ства на змагання людей з відnовід­

цін

ною

нас

багато

в

чому

розчару-

вали . Наших велосиnедистів не· nриє мно вразило, наnриклад, те,

Звертаємось

до

Про організацію з маган ь вони з ними також мало р адилися . То ­ му під час велогонки н е почува­

тах і на фініші були виключно броварчани. До того ж вони робили часто далеко не об'єктивні оцінки. Ім, як-то кажуть, хоті лось витягнути наперед бровар· ську команду. І це не випадково. Суддями чомус ь були особи, що ні.коли н е мали і н е мають від повідних суддівських категорій. Ось чому зовсім безnідставно не був зарахований результат

лось ніякої турботи про учасни­ ків. По всій дистанції чинилися безпорядки : в одному місці беш­ кетники м'яч ем збили веломзши­ ну, в іншому затримали дів­ чат-велогонщиц ь . Тр а нспор т ру· х а вся н а повну швидкість ав · тоінспекція н е з ро бил а нія к их попереджень. Я вважаю, що проходити бай дуже мимо таких фактів не . маж-

представника нашої школи В. Ге-

на .

В. Драний, викладач с. В . -Димерка.

грано

таки

почнуть

20

демонструватися

Адже, здається, зима вже мин у ­ ла. Невже ви , т. Карандюк, цьо­ го не помітили? » Т. Кравець.

с. В. -Димерка.

***

нов ,

що

в

наше

п.рнходить

менше газет, ніж ми

випи с ує мо; ·

Вам ,

райкон тори

як

зв'я зку,

начальнику

уже

повідомляли,

що

в

Русанові кілька раз н едоодерж у ­

вали по

40-60

екземплярів «Ста­

хановця » . Чому так буває?

1

еиrмwнІй no3tщl

БерІть участь у (),)A.uuц rt лf.юдаЮjZ:ел

тиражІ!

r t:ицт

і '"•"···:1

klfП'f">/i <''~ oш,udtta.иu kщ·аАUІ У прав.11lнвя ,ІJ,ержтру дощадкас Української РСР.

Л. Бе3nалнй.

фізкультури.

КАР&ОВАНЦІВ

ОО ДЕРЖАВІtІй 3% ВНУТРІШНій

Купуйте оОлігаціТ в ощадних насахІ

тов. Розд'яко­

село

виграшів по

50000 карбованців; 50 по 25000; 250 ПО 10000; 800 по 5000; 7000 ви­ грашів по 1000 кар­ бованців і 76880 по 400 карбованців.

фільми на літньому майданчику?

Чи не чули ви,

85000 виграшів.

В ,тому числі:

завіду ючого

клубо м т. Карандюка: « Коли все ­

nідготовкою .

що суддями на старті, на поворо·

расименка, хоч він цього . дня домігся· найкращих пока3Н І!'<ЇВ. Цим

Конкретні запитання

с. Русанів, Адреса редакції : м. Бровари, Київської області, вул . Київська,

N2

Броварська районна друкарня Київського обласного уnравління культури.

І З8.

Зам.

2143-2580

61 номер 1957 рік  
61 номер 1957 рік  

61 номер 1957 рік

Advertisement