Page 1

fipo.JIeTapi

всіх :краІн, ЄДBal~

ЧЕТВЕР

Поряд з закінченням у стислі строки жнив і

27

здачі хліба державі, доглядом за просапними куль­

ЛИПНЯ 191Ю р.

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У ТА Р АЙР АДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ, КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Всемірно ширити досвід передовиків

Ціна

61 (651)

15

коп.

турами і підготовкою до осінньоі сівби, перед кож­ ним колгоспом з усією гостротою постає завдання -виконати і перевиконати план заготівлі кормів для громадського тваринництва.

З ЧЕСТЮ ВИКОНАЄМО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ДАНІ ТОВАРІІШЕВІ СТАЛІНУ

Вся країна свят­

Виконали першу заповідь-хлібопоставки

кувала день

свиноїдсыtйй колгосп ім. Леніна

(голова

Літківський колгосп

ім. іВ-го

партз'їзду

Військово-Морсь­

т. Макаренко І., секретар парторганізаціІ (голова т. Король Г., секретар парторганізаціі кого Флоту СРСР За ВJIрощеннн в 1949 році т. Пастуmенко М.). т. Юрченко В.). Урочисто відзначила країна високих урфжаїв картоплі-одГоголівський колгосп ім. Петровського Світильнівський колгосп ім. Комінтерна День Військово-Морського Фло­ пієІ з найцінніших сільсько- lГОЛОва т Тимко І., секретар територіальної (голова, він же і секретар парторганіsації ту. Першими почали свято мо­ господарських культур в нашо- парторганізації т. К раСllіцьк нlІl.). ' т. Нестеревко О.). ряки Тихоокеанського Флоту. му районі 18 кращих стаРусанівський колгосп ім. 1-го Травня Троєщанський колгосп ім. 13-річчн .жовт­ Місто Владивосток одяглося хв,новців нагороджені цими (голова т. Гура Р., секретар парторганїзації ня (голова т. IrHaTeHKO І., секретар партор­ в убрання. О 8-й годині ранку днями орденами і медалями т. Литовченко М.). ганізації т. Ереденко Т.). над рейдом бухти Золотий Pir Радянського Союзу. За високі Роженський колгосп «Більшовик» (го­ Вигурівський колгосп ім. Ворошилова (голо­ розносяться звуки сурм. Здій­ показники у розвитку громад- лова т. Мехед 8., секретв.р парторганізації ва,пін же і секретар парторганізації Т.Коваль А.). маються овіяні славою прапо· ського тваринництва колгоспи т. Довгодько 8.). (( Червона Україна», с. Гоголів, Калитянський Іtолгосп ім. 17-річчя Жовт­ ОпанасіВСЬІ\иfi колгосп ім. Леніна (голо­ ри бойових кораблів. Парад (tПереможець», с. Требухів, ім. ня (голова т. Матвієнко І., секретар терито­ ва т. Степанов П., секретар парторганізації почався. Командуючий поздо­ ровляє моряків-тихоокеанців з і-го Травня, с. Русанів, премі- ріальноІ парторганізації т. Малицькиll І.). т. Батечко В.).

Днем Війс:ьково-Морського Фло­

-------------'----ХЛІБ-ДЕРЖАВІ

йовані автомашинами. Хід обмолоту но району

по­ ІШЗУЄ, ЩО коли по всіх колгос­ пах буде до кінця проведена 1О колгоспів району ДОСТР9- хліба державі русанівський горлдних справах, а між тим рішуча боротьба проти втрат, то ково ВИІ\онали першу заповідь. I\ОЛГОСП ім. Сталіна. молотарка весь день простояла, валовпй збір зерна буде у нас Наближаються до завершення Затягують хлібопоставки КС- колгосп у цей день не взяв цього року набагато більший, хлібопоставок державі русанів- рівники . красилівського кол- участі у хлібопоставках.

ніж у

1949

зараз

центнерів пшениці і

-

жита

ський ім. Димитрова. На 95 хлібопоставок голова т. ІІавлен- (о о

С)

.

на. Ще день і закінчить здачу госп і поїха'ли кудись по дру- (голова т. tlleOHeHKo). --------------------------~---------~---~--

який був коли-небудь на наших землях. Такі та Ще вищі врожаї

Нарощуємо темпи молотьби

колгоспниками

та­

ЗВЕДЕННЯ

зма­

paRoHHoro

гання за перевиконання взятих

зобов'я~ань.

найвідповідальuіший, час

ci.IIЬCЬ­

когосподарського року.

найнапруженіший

Ми зо­

бов' язані в наllближчі дні вико­ нати річний план хлібопоставок, без втрат вивершити збирання врожаю, рішуче посилити тем­ пи молотьби і поруч з цим з О серпня на повний хід роз­

1

горнути

осінню

сівбу,

забез­

печити для всієl ГРОМ<1дськоl худоби вд')сталь кормів і теплі

приміщення на зиму. Від того, наскільки в кожному колгоспі буде чітко спланована вся ро­ бота, зміцнена трудова дисцип­ ліна, розгорнуте змагання, вті­

лещ> на практиці

досвід пере­

довиків-залежать як госио­ дарські наслідки цього року,

таК і господарсьКі наступному році. Піднести

всі

роське

«ура»

зливається

з ве­

личезною мелодією Державного

Гімну Радянського Союзу.

Морського Флоту трудящі Моск­

парантами місто-герой Сева­ стополь. Трудящі міста, війсь­ кові моряки і численні гості,

Комсомольсько-молодіжна мо­ У піднесенні темпів МОJЮТЬ- цювали також ті, що біля со­ ІtОЖ ряд колгоспів, значна кіль­ лотильна бригада нашого кол­ бп вирішальне значення мають ломотряса, полови, зерна. госпу з перших днів намолочу­ дисципліна, злагодженість в Молотильна бригада ставить І\ість бригад. Тваринники колгоспів «Чер­ вала по 18--20тонн зерна за змі­ роботі. До початку зміни вся собі аа вавдання - намолочувати вона Україна» та ім. Молотова, ну. Це не задовольняло. Ми обго­ молотильна бригада була у пов- за зміну 50 тонн' зерна і в со­ с. Гоголів, «Жовтень» і «Пе­ ворили це питання на зборах.Ви­ ному зборі. Машиніст Дмитро ціалістичному змаганні серед реможець», (:. Требухів, вже рішено було посилити підвозку Костюк вчасно оглндав молотар- молотильних бригад колгоспів другий рік показують зразки снопів до молотарки, організу­ ку, змащував її, тракторист Ми- району вийти на перше місце. боротьби за РОЗВИТОІ\ і підне­ вати подачу їх на столик до кола Рябий забезпечував, щоб А. Соловеli, боків. Так і трактор не мав перебоїв в росення громадського тваринниц­ барабана з обох секретар комсомольської тва. По цих колгоспах провади­ зроби.'ІИ. Результати добрі. За боті, барабаНЩИltп ні на хвилиорганізації. ться зараз робота по епоруд­ світловий день на.МОЛОТИЛИ 32 ну не затримували подачу сно- Колгосп ім. Ста.,іна, пів до барабана. Відмінно прас. Русанів. женню удосконалених ПР!Імі­ тонни зерна. ----------~----------~~---щень, механізація на фермах, заготовляють вдосталь кормів Молотарці-повне навантаження для худоби. Така потужна молотарка, як бригади тут немае, працювати ністю завантажують молотарку. Секрет успіху передовиків в колгоспі імені на току починають, як вже Не opraHisoвaHO також безпере­ в тому, ЩО вони неух1ЦЬНО МК-1100 дотримуються вимог передової Леніна намолочує лише 10-11 сонце добре підіб'ється, довго бійну підвозку снопів на тік. 24 липня молотаРltа стояла. радянської агрономічної і зоо­ тонн зерна. Чому ж низька продуктив­ обідають, і рано закінчують. С. 8еJlідчеико. технічноl наук, всі види робіт провадять точно У встановлені ність? Постійної молотильної Але і в робочі години не пов- с. Требухів. строки. 'Тут під керівництвом партійних організаціЙ розгор­ окремих культур виростили

Зараз

на

Зволікають хлібопоставки жер­ Урочисто відзначили всена­ рицькпй ім. Сталіна, красилів- ра, в Т,LКПЙ відповідальнпй час дівськиfi колгосп «Передовик» родне свято День Військово­

урожай,

найвищий

нуто між

здравицю

процентів виконав річний план г л ва т. ушко, руднянсьКl ви. (". Русанів, хлібопоставок та натуроплати ко та секретар парторганізщії ім. Ворошилова (голова т. Ком­ Прикрасилося прапорами роз­ по 20-25 літківський колгосп ім. Rаліні- т. Якубовський залишили КО'п- панець, ім. 20-рі'1ЧЯ .жовтня квічування, лозунгами і транс­

ія. 1-го Травня,

гектара

проголотує

Борючись ський колгосп «Жовтень», ооб- госпу «( Червоний прапор». Вчо-

році.

по-більшовицькому за виконан­ ня взятпх зобов' язань перед товаришем СталіНШf, колгосп

намолочує

ту,

честь більшовицької партії, пе­ ликого Сталіна. Триразове мат­

успіхи

колгоспи

в до

ріВШlпередовиків, забезпечити в 1951 році участь всього ра­ Іону на Всесоюsніl сіЛfjсьt\о­ господарській виставці--бойове

ааВД&ННIІ партіЙНОI організації.

вlдАlnу

clnbcbKoro rocnoAapcTBa про lід 8бнрання зеРНОВНI куnьтур раlону станом на 25 nнпня 1850 року (В процентаl)

по

---

Назва села і колгоспу

:3 ~ ~ а; ~ ~a:-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1I 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 z1

Свиноіди. ·ім. Леніна Русанів. ім. І-го Травня Бобрик. ім. Сталіна

Рожни. "Більшовик"

Опанасів. ім. Леніна Погреби. ім. Кірова Калита. ім. 17-річчя Жовтня Требухів. ім. Сталіна Вигурівщина. ім. Ворошилова

Пухівка. ім. 7-го з'їзду Рад Пухівка" Червоне село" Троєщина. ім. 13-річчя Жовтня Зазим'Я, "Пролет. шлях" Требухів. ім. Леніна

Калита. "Переможець·

В.-Димерка. ім. Котовського Світильне. ім. Шевченка Требухів. "Жовтень" Русанів. ім. Сталіна

Требухів. "Переможець" Красилівка. "Черв. прапор"

Гоголів. ім. Комінтерна В.-Димерка. ім. Петровського' Бобрик. ім. Шевченка І Світильне. ім. Комінтерна Жердова. ім. Шевченка liiтки. ім. tв-гo партз'ЇЗДУ

28 Русанів. "Жовтень" 29 Княжичі. ім. Щорса І 30 Гоголів, ім. Петровського 31 В.-Димерка, ім. 2-0і П'ятирічки

Назва села і колгоспу

~y"'~~~=

u=o~~

95.2 85.7 80 79.5 78,9 78.3 78 77,4 7",5 76,4

76,2 75 74,6 74,2 74 73,2 72.8 7'2.6 72,5 71.6 7О.6

70.5 7l),3 7,\2 69,5 68.8 68,6

68.5 68

67.6 65.9

'

СВЯТQ почалося морським парадом. Командуючий Чорно­ морським флотом на катері об­ ходить вишикувані в кільва­ терному строю бойові кораблі, поздоровляє моряків з святом.

У відповідь звучить могутнє матроське «ура». Після параду плавці флоту демонстрували свою спортивну майстерність.

День Військово - МОРСЬІ\ОГО ФЛО'Іу святкувала вся країна. Радянський народ з гордістю відзначив нові досягнення BЇfi­ ськових моряків і суднобудів­

ників У зміцненні обороноздат­ ності нашої країни. -ф-

ДОСТРОКОВО ВИКОНАЛИ ПЛАН ЗДА ЧІ ПРОДУКТІВ ТВАРИННИЦТВА

а ~ ~ о:: ~ ~~

Борючись за першість у со­ ціалістичному змаганні, кол­

Бервиця. "Новий шлях"

65,4

Заворичі, ім. Кірова

б5,l

госп ім. 7-го з'їзду Рад достро­ ково виконав річний план м'я­ сопоставОІ~ на 131 процент, здачі МОЛОІіа. на-1 Н), план

Кулаженці. "Зоря"

63,9

яйцепоставок на

~

~y"'~"'~=

u=o~~

32 33 34 35 36

.....

~c _ ... ~~~=~ ~~~~'~-

районів

Криму, заповнили трибуни вод­ ної станції, Приморського буль­ вару і набережної.

Konrocnal

----------.;-....;;.----:-------:---------.;",...;;...;...~--~-.-с о ~ ~ .....

=o~:s:~=~ ~~~~~тc

що приїхали з міст і

Красилівка, ім. Димитрова Красилівка. "Нове життя" З7 В.-Димерка. ім. Шевченка З8 В.-димерка. ім. Леніна 39 Заворичі, ім. І-ої П'ятирічки

40 Жердова. "Передовик" 41 Літки, ім. Калініна 42 Бровари. ім. Ілліча 43 Рудня. ім. Ворошилова 44 Жердова. ім. Леніна 45 Богданівка. ім. Сталіна 46 Богданівка, ім. Леніна 47 Бобрик. "Шлях Леніна" 48 Плоске. ім. Леніна 49 Гоголів. "Червона Україна" 50 В.-Димерка. ім. Кірова 51 В.-Димерка, ім. Ворошилова 52 Рудня. ім. 20-річчя Жовтня 53 Гоголів. ім. Молотова 54 Світильне. ім. Кірова 55 Мокрець. "Нове життя" 56 Рожівка. ім. Молотова 57 Рудня. ім. Кагановича 58 Семиполки, ім, Ів. Франка 59 ':~\{i.l:)H..t:. ім. Л~!ll!l а 60 Калита "Червоний Жовтень" 61 Гоголів. ім. Будьонного 62 Семнполки. ім. І-го Травня

63,S

62.7 62.0 62,4 61.3

62.2 62,1 62 60,6

59.3 59.2 59 58. Б 58 57 М.5

56,1 56 55,2 53,7 53 52,7 52,6 5'Ц

51,8 51.6 &1.4 43.3

~

108

процентів

П. Пивдюра. с. Пухівка.

Колгосп ім. Молотова достро­ ково на 103 проценти виконав

річний план здачі

м'яса

дер­

жаві.

А

с. Гоголів.

Коваль.

-о­

РАННЮ КАРТОПЛЮ­ КИЯНАМ З ко.lгоспів, ЩО обс.lУГОВУЄ наша овочеперевалка,

найбіль­

ше відправив киянам

ранньої

картоплі-183 центнери-опа­ насівський колгосп ім. Леніна. О. Кисиленко, зав. овочеперевалкою.

с. 3аворичі.


СТА

2 ПАРТІЙНЕ ЖИТТ,Н

ПартІйнІ збори на збиральнІй На 4 день 31ОЛОТЬuJl погода. погіршала,-нішов дощ. Окремі .колгоспники і навіть дехто з БРИГа1ирів почали ВИС:IОВ.повати думку про те, що ("лід прппинити молотьбу . Негаі"іпо бу .1И еК;ІИкані партійні : Іборп, нкі продовжувались ІН' Gі.1ьше , ЯК 3 півгодини. Впрішсно бу.1О дати відсіq таІ;ІЛI відетаЛЮI Ш1СТрОЮІ. Разом :\ НІ}! бри тут же накрее:lені к ()нкретні :Іаходи Д,ІЯ рішу'lОГО

вала безперебійно вдень і впо-

'Іі, не ~ваlliаJ()'Ш

на

ПРИМХИ

ІІОГОДП.

А

Н

О

В

Е

Ц

Ь

27

3а високий стаJlінський врожай в в районі становить на г.ож­ НОЧ геюарі жита на 2, а озимої ІIПІ('ниці на 5 центне­ рів бі :шпс. В колrоспах же ім. і-го Травня , с Русанів, «Жов­ тень» , с . TpeGyxiB, ім. МОЛОТО­ ва та «Червона УкраІна», с. І'оголів, і рнді інших ПрІІріст урожаю збільшився на () - 7 ц('нтнерів з кожного гектара. Вся ~ш("а І,О.1ГОLПІшь:ів від ь:e~ рівництвом парторгані:.laЦій цих апивно

боролася

за

(БоБР!щЬІ\а llожп.віл У

МТС) тракторист ревагу в цьому над сортом сеМИПОЛl\івському« Українка». Так в броварсько­

І.;олгоспі ім. 1-го Травня

лише ш!,

12 -13

см

орав му колгоспі ім. Ілліча RОЖНИЙ

з під ня- гектар дав ці єї ишсшщі по

24

тими переДПЛУЖНПІ,ами. До- центнери, а «У "р;tїш,п ') - ПО пустив бракоробство тра,кто- 14. Отже потрібно, щоб І\ОЖ­

рист Пав.1СПКО з тракторної ний колгосп посіяв ва;е в \{І.о­ бригади т. Зозулі (Броварська му році « Лютесценс 17 », проте :м ТС), якпй працюf, в краси - слід також сіяти і « У країнк У ., . лівському колгоспі

«Червоний

В

середньому

па

кожний

прапор» ,-ПРІ10РЮвав Jlюпин на гектар неебхіДІІО висіватн

см, замість 18 - 20, втілення на практиці передо­ залишаючи його багато на. пового досвіду І;раЩІІХ l,О.1Госпів верхні грунту. Це слід розціІtраїни, виконання всіх вимог нити, як зазіхання на наступа,гротехніI\П. Не мала тут за­ ниіі високий урожай, і ПРО-ТІІ слуга і агрономів НИХ І~олгоспів. будь-якого бракор06ства слід

13 - 14

с і льсыI.еe ГОСПОі(арство, вчить вести рішучу боротьбу.

жи-

та 160 кг, пшениці-170. Але потрібно в кожному випадку при участі агронома встанов­ лювати норму висіву в залеж­ ності від грунту, попередника, строків, абсолютної ваги на(:ін­

ня і способу посіву. Сівбу про-

А ще гірше те, що в окре- водити тільки Ciвa.IlltaMII, пасін­ час,у

гаНlзува,т~ :23 лип~я чер.вон~ ! ніЮІ, ~OiI\Ha ДОМОГТИСЯ ВІІСОКО­ ~лку ХЛІба JержаВI . Н?МІТШШ І ГО ВрОіЮНО. :3араз у наfiвідпо­ нули вивезти у I~e~ деш. :)0 TO~II~ віда.:ІьніlllИИ 'Іас збирання і зерна , а : Ідали З, . На другиfi І МО.10тьби врожаю , хлібопоста­

озимину. Треба негайно

ско- агрозахід підвищує врожайність

третій день )11І Щ(' iii.lt.IIIO ([ОС\І- вок, зда'! і ЮLртоплі та овочів лили Т('1ІІПИ СУl\lіння і Вl1ВI'зеIІНЯ .1еРіlіаві . і ні шt Сl\іJЬЮІ не

озимих треба закінчити до 10 І кою, а де ПЛОЩІ запирн:ш­

ШIO- неві ділянки 060В' язково пос.і,я-

lIИТ~ННЯ пр? те, як I\P,ill\~ op~ дп ЗtL Bci~la ВЮlогами агротех­ ща з під якої повинпа іти під ти перехреСНIIМ способом. Цей

зерна , що дає па)1 МОjl\,швість знижуючи темпів потрібно

всіх

СІІ]

(:ьогодні -завтра ПОВllіпю вш;о- 1І\0б сво(;часно

нати річний 11.'1(1)[ Х.Ііі)ОJlо("та- в {'ШС.ІЇ строки,

ЦНХ

робіт,

-15

се.1а.

r

ім .

зовсім

ці недоліки елі :!. негайно усу­ річки , ВОНlІП

.УТИ .

П. Рябов, голова

КО ,lГОСПУ

імені Леніна. с . Плоске.

не

та

ім .

мало.

"Ішорали

весь заздалегідь

Жовтень »,

і)l. ШfВченка

Сівалки

слід

відрегулювати

на

15-20

тонн на

. •

та

• .

КОЖНИЙ ,ред ПОСІВОМ жито

І

СУХИМ

ки або супе.рфосфату по 2 цент- . Найкращі СТРОltи

H(,P~ ('ОЛІ.

чи.

110

Добре очищене

1

переВlрене

рука високого врожаю. В колгоспів

способом. посіву

Д.1Я

кг калійної нашог() району: жито на зелс­ . . НИЙ корм почати з 1 і закін-

70

на СХО;;І\ість пасіння _ запо- чити до ді

.

пшеницю

1О -15 серпня , на

ря- зерно масово почаТІІ сіяти жи­

цьому приділя- то :J

10

і пшеницю з

теріалу надісJШЛИ в контрольно-

насінн{>ву Jlабораторію на ана-

« Чер­ кпх «Нове

ТРl'ба :ЮК.1асти всіх ('ИJ, щоб

жердівський прапор » , РЯД

інших,

потрібно

будо

ЖИТТЯ » , «'ІеРВОНІІіі вепи оеіннІО оБМОJlОТ

відкладають надалі, забуваючи, . т)()ці.

мабуть, про те , що осіння ба па порозі.

прпорttтn й()го давно.

лося близько ловік .

огляд

44

ciBGy, завоювати

насінників ВИСОІ\иit урожай в

CiB-\

АбхаЗЬКІ АРСР . У підніжжі Кав­ казького хреб.а розкину лось ве­ лике село Окумі. Тут знаходиться колгосп імені Лrніllа-ОДІІІІ з пе­ редових в Гальському районі. Річ­ ІІИЙ ПРllбуто" колгоспу досягає I~ мі.1ьЙонів карбованців. В се л І є три ШКОЛИ, КНІІЖКОВІІЙ магазин, клуб , бібліотека і ряд іНШІІХ КУоІь­ турно-побутових закладів . На знімку: приміщення КОJlГОСПH_OГ_O_Г_OT_en~.~.

______________

У МОСКВУ, НА ЗЛІТ ПРАЦІВНИКІВ ОЩАДКАС Кадуріна Ганна АНlІ.рШовна­ краща IІрацівнИlЩ ,гОГОJlівської оща.;{i'lої каср. 3 місяця в мitяць вона все бі.1ыlle залучає тру­ дящих ВКЖ\;,шпкаМIf . У Сl)ціалі­ стичному іВiltгаПllі ееред прапів­ нпків оща.дних кас реепубліЮl т. Кадуріна заііняла ОДНО 3 пер­ ших місць і преміfiована двомі­ сячним окладом зарп.чДТlr. 2,2 липня вона виїхала в Москву

15 серп­ на всесоюзниlt ~літ працівникі'в

ють увагу: вже обмолотили на- ня, а закінчити 1І0вніетннівбу сінники і зразки посівного ма- до 1 вересня .

1-0Ї п' яти­ мих кqлгоспах, як красилівсь- кому агротехнічному рівні про­

ка.1Итянськиfi

в той час колп

Міжнародний

внести

колгоспи ліз. Однак не ВСЮДИ так. В_окре- добре підготуватись і на виео­

з,tВорИЦt.ь:і

Кірова

грунт

гектар, а також фосфорНОї ч- протруїти

і ту піДГОТОВ.1I'ПО д ору­ До 1\1.01'0 'Іму

інтелігенції

центнери на кожному

серпня. Необхідно в 'Іас вигребти пирій.

на високому дибах колгосшв І КОЛГОСПНИКІВ

Як ііі!' обстоїть еlJрава в ра­ поні з ВИ!\ОIIaIIІІЯМ: всього КОМ­ ПJексу роГІіт в підготовці до осінньої сівби Слід СКitзати­ негаразд. Не зпажаючп на те , що ПJоща озимих зна 'ІНО збіль­ шується, R ряді колгоспів ГРУН­

чеНЬ.Мало заЛУ'lено до~уча('ті.І1it дюшш

3-4

підготуватись і Г~lii, що нагр~м~!{ився на e~- BCTaHOBJleHV HOPMV висіву . Пе-

партifiнпх

громаДСЬІ\о-поліТПЧJlПХ

шющу. виорати. на

Однораз.ово з цим СЛІД орати гектарі . ПередиосіВІІа культиСТІ'рнеВ1 попередни~и . ПlДго-1 . " , ТОI!КУ грунту під весь клин ваЦlЯ не ПОВИІІІІ~ оути .1 Л.ІUО-

докласти, ОР~!IRИ в

Але разом з ТНМ CJi.l ВК<ІЗtL- осінню сівбу.

збиральпій

сити вику і

<Lгротехнічному рівні прове сти -по

віряє ВИІі.ОНаІIІШ

роху,

році

1951

Так само оперативно UY.lO запізнення в роботі. Тільки МИХ колгоспах до цього вирішено на партійнпх зБО}Jах виконаВШIІ сво"часно всі захо­ не косять вики на сіно,

ти і на істотпі неДО.'!іІ\ \\ в роГІоті Нi:lШОЇ партійної організації (секретар т. l\fалюга Г.) під час збиральної. ROlla ще неналагодила еистечtLтичного І,ОНТРОЛЮ діядьноеті І{ОЖНОГО :комуніста і tLriTitTOpa, не пер"-

1950

РПl\лад, з бригади т. Федореlша що вона добре родить і ма6 Ilе­

партія, не ,вюбить черговості і

вок деР,l\аві.

JППUlJl

3а ПЩlередніми IШЗIl<1'1ення­ Бригадпрп деЯКІІХ тракторПершиfl рік вирощування в мп IІРЩJЇcТ урожаю В порів­ них бригад допускають мілку наших колгоспах озимої пше­ нянні з мпнулим РОКОМ тепер оранку під озимину. Так, нап- ниці «дютесценс 17» показує,

Ilосилен- артілей

ня сушіння зерна. Рішсннд партійних зборів ШВИ.'Іко дало свої наС.1\ДКИ. МюотаРІ;а МК-1100, як і р,щіше , "рацю-

Х

на('ТУПНО1llУ

В. ТорrунськиlІ,

ощадних

кас.

r.

..........

МеІвеІенко. ф--

ПОСТАНОВКА "КАЛИНО·

ВИЙ fАЙ" У БРОВАРАХ Артисти Київського обласно­ го українського

драматичного

театру вчора у районному бу­ ДИНКУ культури поставили п' ~:·

су лауреата СталІнських пре­ міli, нашого .ІІепутата до Вер­ ховної Ради СРСР О . Кориіfi­ чука «Калиновий гай». Спектакль пройшов з успімільйонів чо­ кого поширення в Європі, що хом. А. Щер6аl. це можна розглядатп як вели­ ГОЛОВНИЙ агроном раЙсільгоспвідділу .

Злобна наклеПНИЦька кампа­ кий успіх }) . В авангарді боротьби за мир нія реакційної буржуазної преМісяці , щО МИНУЛП з початку досягло 250 мільйонів і про- си проти прихильників миру і іде великий радJIIІсыfi Союз. ка)шанїї по збпранню підписів довжу" безперервно зростати. репресії властей свідчать про те, Одностайно ставлячи свої під­

РЯДИ БОРЦІВ ЗА МИР ЗРОСТАЮТЬ І МІЦНІЮТЬ

3

-о-

ЦЕfЛИ ВЛАСНОfО ВИРОБНИЦТВА

Нещодавно споруджений на­

під Стокгольмською Відозвою У спіхп руху прихильників що могутній рух народів на писи під Стокгольмською Ві­ шими майстрами цегельний за­ Постійного комітету RcecBiTHbO- миру приводять до люті табір захист миру викликає все біль­ дозвою, народи Радянського вод з двох напільних печей

го Конгресу прихильників миру, вНіІІІІ і реакції. Правлячі кола шу тривогу в таборі паліїв вій­

дав нам перші 30 тисяч штук цегли високоІ якості. Закін­ Вашінгтона, ПОСИ- А~ошіеttтед Пресс змушеllе бу- свою непохитну волю відстояти чується друга випалка . Брига­

показали, що немає таІ(ОЇ краї- маршаJлізованих країн, діючи ни .

ІШ па земній кулі, де б на :Іахиет МJlРУ

широкого

не

відгуку.

рух за указмю

Американське агентство

Союзу ще

раз

демонструють

знайшов люють переслідування і репре- ло визнати, що Стокгольмська справу миру та

Американ- сії щодо борців за мир. Однак Відозва « набула такого

ська збройна інтррвенція ІІРОТИ ЇМ ІІІ' вдається ЗЛОМІІТИ волю і

волелюбного І\ореИС"ЬІ\ОГО наро- рішимість захисників миру ПРИду ВИЕЛИl\.а.lа нове піднесення руху на захист jШРУ. В уеіх країнах з І\ОЖІІИМ днем нароста.·: хвиля обурення миролюбних народів ЗЛОЧІІННШШ дія~ш американських агрееорів у Кореї.

боркати паліїв війни. У Франції під Стокгольмською Відозвою підписалося 12 мільйонів чоловік , в Італії - понад 1О мільйонів. У США , де прихильники миру піддаються особливо жорсток им репресіям , зібрано понад

зірвати

вели- сивні П.1ани паліїв віВни.

агре­ да по виготовленню місцевих

ПОСЛАННЯ ТРУМЕНА КОНГРЕСОВІ Відхиливши пропозицію індійського прем'єр-міністра Неру про мирне врегулювання корейсloКОГО питання, керівники ураду США остаточно викрили себе В оqах всіє! світової громадської думки як ворогів

асигнувати на воєнні цілі додатково 10 мільярдів дОJlарів, дозволити міністерству оборони мобілізувати частину національ­ ної гвардіІ і призвати на вій­ ськову елужбу резервістів. Послання Трумена підтвер-

Відповідаючи на 3аІ\ЛИІ~ сеЕ- 1 мільйон підписів . Слід від- МП~У: Біл~Ш~ того, американ- джує, що урад США має нз;мір ретаріату ПостifiІlOГО комітету значити, що трудящі США особ- СЬІо lмпеРlаJllСТИ намаrаЮТhСЯ провеети ряд воєнних заходів « посилити

збирання

підписів ;шво активно

почали ставити використати

свою

агресію

В на Філіппінах,

в

Індо-Rитаї

як приві ~R для ще біль- та на Таі1ва. ні (Формоза). ТруС токгольмською Відозвою }) , свої підписи під СТОКГОJЬМСЬКОЮ ~opeї 1\ . . . Відозвою після того, як амешого РОЗПaJ.ювавня воєнного мен заклпкав також до посинаЦІОнаЛЬІІІ І\оштети прихильпід

будівельних матеріалів, .яиою керує т. Захарченко М., 30бов' язалася щ~ випустити и цьому ропі 60 тиенч штук цег.llИ. Всі твариннипькі приміщен­ ня, що збудовані з дерева , за­ мінимо цеГJlЯНИМИ. Споруджує­ мо вже наЙнеобхідніше-с.винаРНИl\. В . МехеІ. голова колгоспу

с.

Рожн.~и~ .

"Більшовик".

________________

Редактор С. ПОГРЕБІИськиl Броварська вечіРНJI середня шко­ ла р'обітничоі молоді ПРОВАДИТЬ

риканські правлячі кола роз- психозу і дJlЯ з6і.в:ьшення гон- лення воєнних приготувань в приАом УЧНІВ ДО у-х КЛАСІВ.

ників миру різних країн ще ШИР-в'язали війну в Кореї. ки озброєнь. Про це :красно- Європі і на американському ше ро:н'орнули масову роз'яс- 3 великпм піднесенням про- мовно говорить останнє послан-' :континенті. Визнавши, що нові н!Овальну роботу серед населен- ходить збирання підписів за ня Трумена американському воєнні заходи поведуть до дальня. Результатом цього були но" б оо б" Il' О . за ОРОНУ аТОМНОІ з рОІ в .1,и- конгрес В1. шого ~ростання витрат, Труві мільйони підп псів під Сток- таflеькій Народній республіці. Трумен BlUlarac у своєму мен вказав на необхі,"ність гольмсь:коІО Відозвою . На сьо- 3а даними Китайського комі- посла.нні розширенпя машта" го),ні число людсtі, які поста- тету захисту миру, під Сток- бів америка.нської агресії в Ко- збільшення податків.

вили свої підписи пі;.{ Відозвою, l'ольмськоlO Відозвою підписа- реї .

Він

пропонує

конгресу

14). Борисов.

Навчання

ПРОВОДИТІlметься

І, Заяву на ім'я директора.

2.

Копію докумеllта про народ. женю,.

Довідку з місця роботи. Довідку про освіту. Прийом заяв до 15 cepItlU.

3. 4.

ДнрецїJl ВlХОIІИ.

І

,БИ

01529

&вIJIсыш

06.11., 11.

Бровар., ВfI. lіро•• Друкаро раlra.sеrи cCтa.xaвoвenь)

без

відриву від виробннцтва. Подавати ДОКУМt'!нти:

8&11. 347-2500

61 номер 1950 рік  

61 номер 1950 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you