Page 1

ПРОАєтарl

tlclx краін, єднайтгс1ll

І

61 (336)

"Пленум ЦК Кll(б)У вважає, що виконання пос­ тавленого лютневим Пленумом ЦК ВКП(б). завдання збільшити виробництво основної продовольчої куль·

НЕДІЛЯ

31

тури-озимої пшенипі, площі якої

липня

1947

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У ТА РАЙРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИЇВСЬКОї ОБЛАСТІ

15

коп.

(Із постанови ХУІ Пленуму ЦК

з ЧЕСТЮ ВИКОНАЄМО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ДАНЕ ТОВАРИШЕВІ

З НОВОЮ СИЛОЮ ПІДНЕСТИ ТЕМПИ ХЛІБОПОСТАВОК о

Не послаблюючи ні на йо­ ту уваги до

хлібопоставок

ми-партійна організація,ке­

рівники колгоспів і сел-не маємо права ні на одну хви­

о

л о Ш К А

О о

16.

ПОШАНИ

Колгосп ім. Кірова, с. Погреби

о

-городнє-овочевий. Ми,бі.'!Ь шовики, колгоспники Бро­

о хлібоздачі державі.

варщини

о о о

Колгосп ім. І-ше Тр:шня, с. Русанів, (голова тов. Р. ГУРА, секре­ тар парторганізації т. ЛИТОВЧЕНКО)

о

29-го липня четвертим у

О

ністю розрахувався по всіх видах хлі

о

боздачі державі.

ред

пе­

партією і державою

за

забезпечення столиці УкраІ­ ни міста Києва городиною і картоплею. Цьому зобов'я­ зали нас лютневий Пленум иК ВКП(б) і березневий Пле нум ЦК КП(б)У. Героїчна ців і

праця стаханов­

в додаток

рясні

ДОЩІ

ністю

казом

цього

є

знову

досвід передовиків,

мих артілей,

таки

тих

са­

які в авангар

по всіх

видах

17.

о 18. Колгосп о Требухів, (голова о

о

СИНСЬКИЙ, секретар

парторганіза- о

районі

пов­

19. Колгосп ім. Кагановича, с. РУДНЯ (голова т. КОВШУН І. П.) ~ 30-го липня шЬстим В районі повніс-

о

тю розрахувався по всіх видах хлібо-

о

здачі

державі.

20. Шофер КАЦИМОН О. П.- ~

водій автомашини"ЗИС-.')·' (робітник київського тресту u ;\1ійськпос тач")

о о

що дня приставляє з красилівських

о

"Переможець", с. колгоспів по 1000-1100 тов. П. К О В Б А- на заготівельні пункти.

пудів

зерна

о о

0000000000000000000000000000000000000000

ХЛІБ-ДЕРЖАВІ

достроково­

ГО виконання своіх зобов'я зань п~ред державою. До­

розрахувався

о

створили Ha~ найсприятливі ші у мови для

о

о (голова тов. Ів. БОНДАРЕНКО, сек­ ції В. МЕЛЬНИЧЕНКО) ЗО-го липня ~ Оретар парторганізаЦ;І тов. М. ПУЧ­ п'ятим у районі повністю розрахував о ОКОВ) 28 липня третім в районі пов­ ся по всіх видах хлібоздаЧі державі. о

лину забути, що наш район

відповідаємо

СТАЛІНУ

000000000000000000000000000000000000000 О

Зростають лави

ПА

передовиків

ХЛІОО­

здачі. На дошці пошани вслід за троєщан­ ською артІллю ім. 13-рі'lЧЯ Жовтня, го­ голівською ім. Петровського стала сьо­

ТОКАХ

району

по

виконанню

по картоплездачІ. Дякуючи l'м район успішно виконав місячне завдання

молодої

по

здаЧІ

картоплі.

Разом з ТИМ рС\йон зали­ шається в боргу перед кия­ нами по

огірках,

капусті

і

jНіціатор

червоних

валок по райо­

лі "Нове життя". іlід час перевірки за

Хто нам заважав мати за()аз наіімен­

ше ще 20 проц. до річного плану хлібо­ здачі? Голова літКіВСької артілі ім. 18-го партз'їзду т. Король, ЩО вишукує які зав­ годно ПРИЧf'lни, але не органіЗ0ВУЄ моло:rь­

би, саботує вивозку х:rіба державі.

Фак­

ти примушують нас тут же :~гадати і

голо­

ву

заВОРИЦЬКОІ арг[лі ім.

І-ої

П'ятиріч-

В

урочистій

15

с. f{расилівка.

липня День Військово­ Морського Флоту СРСР.

27

В зеленому

* *

пі ім. І. Франка. Машиніст С. Штрільник і заВТОКО\1 А. Грамак не сумлінно вико­ гІУЮТЬ свої обов'язки, припускають вел:икі втрати зерна. Перевіянши полову. ~ами ~ібрзно 42 кілограми зерна. П. ЗАІКА.

театрі Цент­

рального парку

культури і

відпочинку ім. Горького в Москві воідбулось урочисте засідання Московської Ра­ ди

депутатів

:у10СКОВСЬКОГО

трудящих

Micbl{oro

і

ко­

мітету ВКП(б) разом з пред стнвниками армії і флоту та трудящих столиці.

Доповідь про День Війсь ково-Морського Флоту зро

бив адмірал тов. І. С. Юма шев.

З

великим

піднесенням

урочистого

послали

засі­

привітання

ТОВllришеві Сталіну.

----0-Спортивне 'свято в столицІ України У неді.11О в Києві відбув­ ся парад фізкультурникіВ, в якому

7

'" Переві рена я·кість молотьби в колгос-

обстановці

радянсJ,КИЙ народ відзначив

дання

За неякісну молотьбу райпрокурзтура притягає до карної відповідальності зав­ током Гноренка і машиніста Дяченка арті­

КП(б)У).

Святкування Дня ВіИ­ CЬKOBo-~oпCЬKOГO Флоту СРСР

учасники

хвилин здо­ плану хлібопоставок -гого­ ну артіль ім. Кірова, ім. І-ше Травня, i~l. буто з полови 17 кілограмів зерна. Орієн­ Лівська артіль ім. Петровсь­ Кагановича, "ПереможеllЬ". Сьогодні ви­ товно в полові до І 12 пудів жита.У квад­ СКИРТИ соломи були і "Жов­ раті 4х2 метра біля КОГО,русанівська іМ.СтаЛіна вершують колгоспи ім. Сталіна та інші, які достроково тень" с. Русанів. Район виконав близько 50 'Зібрані збоїни і пропущеНі через ВіЯЛК-у­ напіяно 13 кілограмів жита. процентів ріЧНОГО завдання. виконали липневе завдання ді

годні

розши­ збирання

врожаю і робіт для підготовки до сівби озимих". Ціна

--------------------.----=---~-----------ПОСИЛИТИ ЗАГОТІВЛЮ ОВОЧІВ І КАРТОПЛІ

значно

рюються, вимагає правильного поєднання

р.

взяло

тисяч

участь

чоловік.

понад

У другій

половині ДНЯ десятки тисяч

трудящих заповнили трибу­

ни

стадіОНу

ім.

НайбіЛЬШІІЙ

не

Хрущова.

стадіон

міста

З~lіг вмістити всіх

ба­

жаючих.

с. Семи полки. На центральній трибуні .); члени УкраУНСЬКОГО уряду і Це з вашої ВИНИ т. Бобко ки т. Ситька. Ви вивезли на станцію 6 26 ЮНІНЯ не провіяне зерно залиши- кер\вни!<и КП(б) УкраІНИ на (голова арТілі ім. Леніна, тонн, а в коморі у взс 25 тонн. Не навЛ. М. Кагано­ с. Богданівка), вашої т. Ба­ чилися як слід ПіДГОТОВЛЯПІ хліб ДЛЯ здачі ЛОСЯ після молотьби вручну на току. Уве чолі з тов. крзсилівських чері воно від дощу намокло і так його вичем. бич (голова артілі ім. Леніна, на заготпункт керівники с. КНЯЖИчі), вашої т. Пота­ ;зртілей і i~l. Петрапського с. B-ДимеРl{а. вогким через день віяли. Тік після МО­ - - ф --пенко (голова артілі імені Дарма машини ганнють, 60 хліб вологий. лотьби не очищається і зерно перемішано з землею. lлЛїча, с. Бровари) і ряду На повний хід МОЛОТ:lРКИ, більше З вини ваотового Г. І. Макаренка вкра jнших керівників колгоспів,

JJЯДУ інших видів ГОРОДИНИ.

* *

молотити вручну, втричі збільшити кіль- деН0 І І снопів жита,а з 30снопів відрізані ЩО як ВИ СТflЛИ на антидер­ кість червоних валок і перемога БУJ1,е за колоски. М. ЛИСЕНКО, П. ОНОПРІЄН­ жавний шлях. У погоні за нами. Ми можемо і повинні за 6-7 днів КО, ТОЛОЧКО, РОГОВЕЦЬ, ХОМЕНКО, базарним карбованцем ви

забули про свої державні оБОВ'Я:JКИ. Хто дав вам пра ВО возити на базар городи­ ну

тоннаМИ,а

на

ВСІМ РАЙОНОМ виконати ріЧIlИЙ

хлібоздачі держа оі.

СОЦІАЛІСТИЧНЕ

присікла такі дії го­ колгоспу,

передила,

суворо

по­

що колитаке пов­

ТОРИТЬСЯ він буде притягну тий до суворої відповідаль­

ності. ти

Так само

кожна

має зроби­

парторганізація,

сільвиконком-рішуче

при­

сікати будь-які ПРОЯВИ анти державних тенденцій. Більш

гнучким,по-більшовицькому оперативним

ЗМАГАННЯ МІЖ

КОЛГОСПАМИ

ІМ. МОЛОТОВА І "ЖОВТЕНЬ"

заготпункт

Парторганізація колгоспу ім. Леніна,с. Свиноїди, своє­ ЛОВИ

Колгосп ім. Леніна, с. СвиноlДИ.

--------------------------

державі кілограмами?

часно

ПШfl'J бригада "КОМСОМОЛЬСЬНИЙ НОНТРОЛЬ".

має

стати

апа­

ПремІя маШИНіСТУ ВИКОНКО~1

татів

лісом на

машиніСту молотарки МК1100 т. 1'опіху О. Ф., відзна ченого на

ВІД

229

перевищить

нову врожайність, а з проса буде

не

но

вродила

ІІла­

30

менше,

20-25 центнерів

по

га

боОові. кращі

з га. Ряс­

ГОРОДИl1а,

зок­

достро­

ково виконати свої обов' яз­ перед державою,

На

темпами

підго­

збирає

дошці

косарі

і

ПОШаНИ

в'язальниці

ріЛЛЮ

під посів.

22

липня

за день.

сюди

прибулз

почати 2-3 серпня і закінчи­ ТІІ за 15 днів. Повним хо­

сом

шість

-А як у гоголівському кол­ госпі ім. Молотова, не обіг­ на-НІ нас?

моло­

ЛИПНЯ).

На початку

року

пове р­

нулися з Радянської Армії т. Т_ І. С. ФедоровськиЙ,А. Голова арті.'!і т. Таран та і ВСІ колгоспники З інтере­ П. Бабошко, Л1. ,\\. Жига­

МО.1Отарка і з того ДНЯ біЛЬ­ колгоспників

дошці

Пnиклад двмооіліЗ0ваних

Планують

т.т. Топіха, Писаний, Хам­ дом іде ремонт приміщень бір, Гула, Пильтяй-дають ДЛЯ ТВ3РИНlІицтва. по дві норми

Головне зар:в-все по-хз­

зяйському зібрати,

НИСОЮІМИ

як

рема огірки.

r<И

'27

стахановську

га

рзйонніІ'і

----0--

Жито, ячмінь заскиртова­ працю Не набагато відстали і ДРУ-, ОЗИ~lИну но. Площа ретельно очище­ земля віддячила артілі не­ гі. Артіль зіі)ралс. колосків. Готують поганим врожаєм. ОЗИ\IИНЗ З1 5 днін, овес. ЯЧ\оlінь за 4, на від на

преміюван

будівництво хати

.пошани ("СТАХАНОВЕЦЬ"

Дні напруженої роботи За

Райради депу­

трудящих

РОЗІІитували:

ло і

зразу

ж

приступили

ДО роботи в КО.1ГОС:1і. жен

з

них

працює

Ко­

по-стаха

тильноІ бригади, щоб не про рат "РаЙПЛОДОовочторгуQ(ке новському. Федоровськ иіі товитись Ао сівби, забезпе­ гаяти ні одн;єї години, но­ рівник т. Шапран). викошував по 1 га жита за чити колгоспникам повно­ чують на току. nMK-1100" НапружеНі дні і там за­ день. Думою Виростити високий вро­ цінний трудодень. дає по 18-20 тонн за світло­ раз. Переможе з Вас той, про це живе зараз вся ар­ жай картоплі, городини, дуже добре бро, ІШЛИ 6 вий день. Якість молотьби хто краще виконає веСl, стати справжньою городнє­ тіль. хороша. По 8 ходок з току комплекс сільськогосподар­ з НИХ взяв ПР!-1клад т. Гайо­ овочевою базою СТОЛИІІі Оголошеннянаслідків co~­ на заготпункт робить шофер вий П., який давне вже деських робіТ, хто раніше ви­ змагання під час бесіц, у України -наше зобов'язан­ мобіЛізувався, а на роботу т. Середа. Боротьба за те, конає ІІершу заIlовідь. ня,

яке

ми

дали

великому

Сталіну. Па~l'ятаймо свято виконуй мо!

це

польовках, підносить людей

щоб до І-го серпня викона­ на нові трудові подвиги.Пер­ шість на збиранні посіли бри ти план поставок хліба дер­ гадит.т. Маркуця і Вірича. жаві.

Г. М. ЛИМАР,

агроном раЙсільгоспвідділу. Колгосп. "Жовтень", с. Русанів.

не

поспішає.

І. С. ЖИГАЛО с. Заворичі.


СТАХАНОВЕЦЬ

2 ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ

31

1947

року

комсомолыl,' МОЛОДЬ! ПРАllІОйМО ТАК} тов НАМИ

А ВіЗ і досі там".

Крашим-Похваnьиl листи

Минулого року на сторін­ ках газети "Стахановець" був надрукований лист »Ко ЛИ Ж вІдбудують Броварсь-

ПАРТІЯ ПИШАЛАСЬ, ЛІОВОВАЛАGЬ ВАТЬКІВШИНА

Міспо CBKD8T8iH ПНVТОD гаНіз апН Секретар парторганізації -більшовицький вожак. Від

липня

ку школу". Мова ішла про З метою залучення широких мас KO~I- і радгоспів УРСР та ик ЛКСМУ встановили З-річну тяганину з відбудо-

того, де його MICI~e під час сомо.1ьців, позаспілкової молоді, піонерів Похвальний лист для нагородження ними вою приміщення школи. битви за врожай у значній і школярів до активної боротьби з втраиього року, але ще у бе

-

Мірі

залежить перемога.

Неділн

ку

ім.

. . І теХНІЧНИХ

тих, що найбільш відзначаються на

куль-

зби-

липня. На то- тур, міністерства сільського ГОСllодарства ральній.

27

заворицького

11\'

тами врожаю зернових

Кїоова

колгос·

виключне

піднесення.' Молотарка пра·

цює з повним навантаженням. Не встигає одна !>Іаши·

МОЛОДІ ТРУДІВНИКИ

респондеНЦія

зерном.

рерва на обід-люди

"Створимо в

райцентрі справжнє

ТРЕБУХОВД

ще

культури".

ТУТ

БОГНИ-

мова

ішла про будинок культури,

Коли правління колгоспу га вона зібрала по 18,2 цеНТІ лосків за день збирають піо- У якому брудно, про варто

Iм.Ворошилова,с.Вигурівши нера жита.

Найкращий вро нери Бабич Віра і Галя, Ган- вих, які не

на від'їхати до заготпункту, на, укомплектовувало склад жай 'городини дає молодіж· жа Галя на ланах як для другої вже підготов- косарів і молотильну брига- на ланка Ольги Голеuь. ІІУ "Переможець".

лені мІшки з

резні, була надрукована ко

Ilе- ду. то молодих колгоспників

Дарма, ЩО

уперше взя·

Удять і колгоспниць майже неВК/ІЮ .IИ у руки коси юнаки артілі

вартують,

про

колгос- прибуткові вечори танців і брак системи культурно-ос-

Заслуженим авторитетом

вітніх заходів.

Досить пройшло часу, а

і слухають прекрасну радіо- чило. Які, мов, з них косарі ІМ. Леніна т.т. Велидченко, користуються серед колгосп віз і досі там ... Нічого

не

передачу з Москви. Тут-же і ~ІОЛОТНИКИ будуть? По ін- Оснач і Грінченко.День-два ШJКів молоді трактористи. змінилося. Нарад було біль на току радіОllри(імач, га- ших артілях не дуже сміли важкувато було, а після ком прицепшики, їздові, водово- ше, ніж треба, а райнарос­

зети, журнали. Поруч дош- во висувають молодь ланко- сомольці слово своє додер :іН, тт. Миронець, Сом, який віта так І не закінчила бу­ ка пошани. Рука агіта- вими, бригадирами. жали-дають по дві НОРМИ Адень працює з своїм трак- дівництво школи. Темпи ре­ тора .1Jюбовно ВИВОДИТІ, Таким-би керівникам кол на косовиці. У чотирьох тором на молотьбі, а вночі монту такі, що знову таки прізвища кращих людей бри

госпів ми порадили б відВі·

IрТілях села ПОН:1Д сто мо-

перевиконує норми на оран- є загроза сквозняків в кла­

гади. Сьогодні відзначилась дати артілі с. Требухів. 10ДИХ косарів, жеllців, в'я- аі. Луцко. І. Дідусь, В.Куць, сах і температури нижче подавальниця снопів Кали- Тут партійні організації і за.'!ЬНИЦЬ, які систематично .\\. Го.lець, М. Бабич і ба- нуля взимку. ниченко, барабанщик Воєт, правління колгоспів всіляко перевиконують нор~lИ. гато інших. ~T колгоспі "Жав Хто ж, нарешті, покладе ко, член Ilравління Єременко. Кінчився чий день.

1100

Вівдя сприяють висуваНIІЮ моло, Комсомольці.МОЛОДI, є зас тень", який перший у на- край бюрократичній тягани РОБО-ІДі. А наслідки Іх роботи r1івувача~1И соцзмагання, ак- шому районі ще минулого ні між раЙнаРО(.ВіТОЮ і буд

Молотарка МІ{- самі за себе говорять.

намолотила 18тоннза-

Крім машиНіста т.

тивні учасники

мість 12 за нормою. Графік і /151, вся молотильна бригада колгоспах.

ви возки хліба державі

по ТУПНИКОМ голови

лектована 3 молоді. Кращо заЦІЇ артілі i~l.

Сталіна

т.

го барабанщика і не треба,

Рогач Василь ініціатор соц-

парторганізації села. Згаду-

~aHi Зайця. Мало хто з ча

гадами. Він же і

ючи

зас- конторою? Хто спитає, ку-

висунута ди і

на чиї потреби пішло

Комуніст-секре- ~lОлода стахановка Т. Солод- стільки лісу, що було відпу

бри-

гади

всієї

полі- року став міліонером,

роботи

ВИ- в артілі .Жовтень" укомп· тар комсомольської органі- ка Парзска.

конаний на 250 процеН1ів. Натхненником

всієї

Кова- тично,масової

Чим

ротьба за повне

т. Рижков--секретар так оцінює машиніст роботу змагання між ланками і бри- ня

роки війни, він каже: ловіків порівняється на скир стінгазети,

щено ДЛЯ школи, а ремонт

упертіше стає

збираіІЬНОЇ

бо- і

без

річ-

llечити

школу паливом на

хлібопоставок, зиму? Свого ж

транспорту

- Тік це мій командний туванні ПОЛОВИ з 17-річною тивної роботи ~10ЛОДИХ кол- ТИ\І більше зростають лави школа не має!

пункт зараз. Дотепне порівняння.

дівчиною Вірою Бабич.Мо- госпників Т.Т. КорНіііl.;а, Ді- молодих стахановців. За Іх Сподіваємось, що ті самі лотарка працює безперебііІ дуся, Kyua. З ініціаПI[зИ рахунок, хоч ще дуже по- парТіЙНі.і ра,:;,янські органи,

Весь час збиральної в по

но

і щодня

дає не менше

Лі, на токах секретарі KOJI- 18 тонн зерна-150 проц. госпних парторганізацій т. т. норми. Пучков (Погреби), Барбон На чільному місці дОШКИf (Зазим'я), Єреденко (Троє· пошани артілі молода JiaHщина). 27 липня багато сек ретарів обрали собі.команд

кова Пріська Зінченко. З

ні пункти" на чоr.і черво-

Інше місце у цей день об рали собі секретарі партор

8

комсомольськоІ

Щоденно

організаUIЇ

ВіЛЬНО,зростають комсомоль і яКІ

.10сків.По

l'

50 учнів семи-,

7-8

кі.lОграмів

РК ЛКСМУ.

питання про

1 головне,-праКТИЧНI ДlНo-

ві заходи для перетворення

fi ИD8ІОТЬ n УЧНІ' з U "олоrrrи иП :;: :;:

с. Пухівка-т. річноІ школи, на чол.і з учи-

1(0 .r.OM

*

цього будинку у справжнє вогнище КУЛЬТУРИ. Бров.<tрчанин. ---0---

І класів на збиранні колосків.

Вихованці дитбудинку що За один день 2? з них ~i6pa

ЛИСТИ ДО РЕДАкиІЇ

Різаненко-дома, ат. Микал тельк~ми т. т. саШКlВ~ЬКОЮI дня ОРГiJНізоваНО,rlід керів- ЛИ на 4 га 45 КІлограмІВ ко-

-на призьбі біля сільради. С. С. І Градовою В. lvl. ~би- ниuтвом своїх ВИХ:JватеЛЬОI<, І лосків.

Вкрай невдале місце для кері~ництва битвою за вро-

рuЮТЬ ~ОJIОлСЮI .на полях КОЛ- збирають колоски. госпу ІМ. eHJНa. здано артілям села

Місце секретаря парторганізаціІ колгоспу, села за-

грамів колосків. u Б. ЗАБЕРЕЖНИИ.

жаl"J.Ім нав\'ть не видко було,

ВИРlшат:ь

ПІонерка Оля Рогач органі- ські організації артілей Села. і школу, ВИРІшать разом і зувала ланку ~ 6 дітей. ДіІ питання про будинок культи відзначились на збиранні В. ЧЕСНОКОВ, тури. Тут потрібне фін-ан ягід і зараз на збиранні ко·' . . сово-господарче обстеження заВОРГIНСТРУJ(ТОРСЬНИМ ВІДДІ-. . . .,

llІ'ОНОDИ

них ва.10К.

ганізацій в

Хто

втрат, рові т.ЧерНЯХіВСькому забез

редактор достроко.[3е виконання

залучив ДО ак- ного ПЛаНУ

зараз не закінчено?

вивершен- активно дОПО~lОже директо­

НИШІ понц

200

+

Кр1м того зібрали

кілограмІв В·

І. А.

ПономареНКQ

і М.

лікарських Вітьом скосили іпропили . 0,55 га колгоспного сіна.

Подає школа допомогу в 1 5 ' . 'рослин. IДзначились учНІ Р язанкін вкрав 4 снопи жита ПУДІВ колосКІВ. Ф Р З Щ що за цілий день Тільки 2 БОРОТЬ?і з втратами і ~Ok А О. СТЕБАі(ОВА. . здченко, . иголь, Г. у колгоспі ім. Кагановича. . госпу ІМ. Шевченка. УЧНІ гроном Рижа. машини хлі б а ПІшли з ТОІ<У с. Заворичі. Складені акти, але винних на заГОТІІУНКТ. здали на тік понад 200 кіло:;: і М. П. ЗАПОРОЖЕЦЬ, ніхто не турбує. В. К.

раз-на току, в полі, тем, с. В.-Димерна. де вирішується доля врожаю, дострокове виконання

плану

хлібопоставок.

Восени

Г. ДЯДИК,

В

U _ ПАРТІИ

НИХ І КОМСОМОЛЬСЬ-

минулого

рону і на

терито­

мені пенсію по переводу. Ка-

У результаті тривалих пере- І очистити райони, яні таним чи-

жу:ь, гроші вам переказані

уряд не 140М, ВНЛЮЧИЛИСЯ в територію на Княжичі. Я туди, а мені

з запропонованими республіни.

заявляють, що Іх немає. Я

Однан, голандські власті

не знову У Бровари, а мене зно

він а обговорювалося поруше ~~B. Не да.ли представники. днг тільни не виводили своіх час- ву посилають у Княжичі. І не Англією питання про розши Лll танож І твердих гаран:,й B~, тин, але нагромаджували зброй. Д ення ТОРГІ'ВЛІ' з Радянсьиим ионання nQCTaBO для л СОВОІ так вже деКілька разІВ оР " : ' _ " .1 ні сили, намагалися РОЗ'єднува U

Союзом.

готовність

Комуаіст т. Пунько склав

:;: Прийшов:;: я /'Бровари, на пошту, одержати належну

І

РаДЯНСЬНIІЙ Уряд, виявляючи

КИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

с. Рудня.

[l

міністра занордонних справ Бе у~~овами врегулювання плате-І

--

звіт перед зборами

І

Ш

бування в Моснві англійсьного погодився

П. САМІЙJIЕНКО.

О ПЕРВИННИХ

:і::;:

початку 1947 рону під час пере- говорів англійсьний

інструнтор РК КЛ(б)У.

-

З

. захо~ленн~м працюють старша піонервожата. шонери І УЧНІ молодших с. Зазим'я. М' І Ж НАР О П Н И О Г л н д

поставляти

ліс, консерви та шив

питання

розплати

І нафто ВОІ ПРОМИСЛОВОСТІ C~CP ТИ молоду республіку, провоку- ки ж я. ста ра людина, буду Т~_ним чин о':! в ре~ультаТI по вати нонфлінти.Головне завдан Дdрма ноги бити, щоб одер-

Англії ЗИЦІІ, заЙНЯТОI АнгЛІЄЮ,

зерно, пору- говори припин~лися про зміни УЯОВ * Т . 15 *

OpIH,

по нредиту, надано-

листопада

б

пере-. ня

голандсьних

імперіалістів жати пенсію?

зводилас_ь до того, щоб удержа-

уло

. пІД

О. З. ЗАЛОЗНИЙ

ТИ в СВОІХ руках нонтроль над величезними багатствами

с. Княжичі.

цієї

му Англією Радянсьному Сою- писано угоду між урядом Гол- нраїни і зберегти попередні ріальної парторганізаuії про зові під час війни. Пропозиції ландіі і нолишньою голандсь- нолоніальні підприємства.

свою роботу У участь

у

колгоспі

і

громадсько-полІ­

Радянського

Союзу зводились

ту і розстрочна платежу зроби тичному житті. Пу нько виз­ ли б умови нредиту для СРСР нав недоліки, на які йому не більш обтяжливими ніж ті було вказано і зобов'язав­ умови, на яні недавно погодилися Англія при перегзворах ся їх усунути. з Францією про врегулювання Г. АНДРІЄНКО. її воєнного БQРГУ. с. Літки. Погоджуючись на поставну .~

На зборах

* * комсомольсь-

кої організації колгоспу ім.

ною НОЛОllією Індонезією. Народ

до того, щоб зниження процен Індонезії в боротьбі проти анг

Англії

твердих

В підсумну після

ультимату­

Бригадир

ве

*

колгоспу ~Ho-

Ю. П. Дарага

над колгосп­ ло-голландсьних війсьн, від- му, яний зводив на нівець he стояв право на свій вільний залежністьІндонезії, голандські ним тяглом. Був випадок, розвитон. війсьна почали бойові дії, які коли він залишив пару во­ 3а цією угодою Голландія тепер перетворились на справ­ лів без води і корму на два визнала "Сполучені Штати Ін- жню війну. В останні дні пре­ донезіі", ян республіну, що са повідомила про зростаючий дні. На свинофермі антиса-

П. І. ВІРОЗУ'Б. здійснює владу на території опір індонезійсьних САЛ на всіх нітарія. с. Монрець • островів: Ява, Мадура і Сумат- фронтах Яви іСуматри.

нонтингентів

ра.

ропонував також і англійсьний

що

зобо~'Я-

~.

знущається

25

березня

1947

р. в

Лінг-

Демонратичні партії і газети

своїх товарів, уряд СРСР зап- жатсьній угоді було записано, всіх країн обвинувачують Ангстороні взяти твердІ

життя"

.х-

індонезійсьна

республіна лію і США в

входить, ян рівноправна держа-

тому, що

Відповідальний

редакто1'

вони С. А. ПОГРЕБІНСЬКИЙ.

своєю політиною іпоставнами

Кірова обговорено ,,3вернен зання щодо поставон дЛЯ ЛІСО- ва до снладу Нідерландсьно-ін- зброї заохочували Голландію Овсієнко И. А. ВИК.lикав CBoro чо· ня ІІІ пленуму иК ЛКСМУ". вої промисловості СРСР (УЗItО І донезійсьного союзу. За наяв- до розвитку цієї несправедли­ lов!ка Овсієнка В. Н . .ІІО Вроварсьхоrо Є. КОРНІЄНКО. нолійних рей он) і труб для наф ними угодами іноземні війсьна вої війни. с. Світильне.

БИ

01467

тової промисловості.

повинні до І-го січня

1949

р.

В. ГРИШАНІН.

и. Броварі КиївськоІ обл., вул. Кірова. Друкарня райгазети- uСтахановець". Телефон-редакція

нарсуду в справі РОЗJу~енвя.

3

Д3В. Тираж

2500.

61 номер 1947 рік  

61 номер 1947 рік

61 номер 1947 рік  

61 номер 1947 рік

Advertisement