Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, еДНАRТЕСЯ!

ОРГАН

&РО8АРСЬКОГО

М І СЬ КО,

Газета ВИХОАИТЬ з

І

РА ЯО

квітня

17

МІСЬКОГО

tf

НО,

РАД

*

року

1937

КОМ)' НІС ТІ( ч НО, ПАР Т

KOMITETf

НАР О Д Н их

*

.NQ 60 (7761)

Д 'Е П.)' ТАТ

П'ЯТНИЦR,

КИ,

18

квітня

14

ПРОdnеми [іnьсьних БУДівеJlьНИКіВ на

у

ceJII Гоroлlв внросло два житлові 12 квартир КОЖеН. Іх спорудасував

пудlвЩІКlв мІсцевий радrocп.

буДJIВRН ДJIJI своіх

квартирн.

'іп, хто недавно прнІхав сюди працюватн. Всім тнм, хто стояв першим у черзі новнх

квартир,

полІпшення

на_

умов,

вцaиl ордерн на заселения.

Тепло вітали з новосіЛлям мехаНізаторн

Шдсу мк и

сім'l майстра

1

машввноro доіиия Надіі Дзюбенко, шофера Миколи ДикyJiа, куховарки радrоспноl IдaJIЬHi · Любові Ларчеико, недавнього сафгавця., секре­

одержЩlВЯ

житловнх

Святкувалн новосіЛJIJI

участь

про

старшоклас-

ників

у

тру довому

'.

навчанні

за

«шкільної

Багато дбают,ь

у

Гого­

земельні

Ділян­

одержання

нових

квар-

дуальним

забудовникам .

ки, БУДівелЬНі матеріали. З відчутною допомогою · радrocпу 'зводить нову оселю бригадир рільни­ ків Микола Думенко. Бі­ ля будинку є сарай, в

а

повна

вартість

рудження

Впадає що

учнів

то

чому

650

«довroБУДI{».

тир або чекають ПОЛіП­ Звичайно, цегла «вле ­ Коли ж до осені вони не шення житловИх умов , тіла» в, коПійку радroc­ будуть . споруджені, то худобу і птицю. не пізніше 1991 року . ПУ, бо для перевезецня Ніkуди буде ставити май­ З одержаних в радroc­ Справи з trудівництвом її на таку відстань дове­ же 900 корів на зимове

· якому

господар

можливість

пі на

виділених

ділянках

земельних

зводять

дуватимуть ' нові

·

матиме

утримувати

будівельних матеріалів або

бу­

оселі

за

проектами, які вибрали собі сім'І слюсаря-налад­ чика по механізації тру­ домІстких процесів у

і надаЛі йшли б добре, коли б вистачало матері­ алів. Але їх обмаль. Мину,лого року за домов ­ леністю госпу

керівників з

рад­

адміністрацією

ЛОСя

внтрачати

пального,

багате

людськоІ

праці.

Хорошинсько-

деяким

ж

зведені

ще

у

роки

ко­

ми

ють в аварійному стані. А яК буде далі, з чого

пересувноІ

механізо­

повоєннІ

хвилює

як

радгоспу. сІльських

Першою

керівників

гідравлІки Віктора Різаненка :? присвоєнням вІйсько· вого звання молодший лейтенант привІтала иачальиик віддІлу кад· рІв підприємства, вІд ' повlдальна за справи

.

літ

пам'ятннк

воду ,

назвати.

Напрнкlицi

березИJI

працював

з'ізд cuоасивчоІ коопера­ цll СРСР. Повноважним представником вІд Бро­ варськоl Р8ЙспоасввCIdл­ ки ва ньому була С. Г. ЦурJЩВ, старший прода­ вець Гоroлlвськоro прод­ магу 1. Не знаю, чи багато де_легаті-в з'Узду вели що­ денники,. але списан·ий СофІєю Григорівною 'ГОВ­ стий загальний' зошит, . де

»

~TenЬHO

ні

всі

законспекто~

~И'С1'упи,

на

мене

T~

сп~авив враження. - НавІщо це ви, ад­ же в газетах були опуб­ Лlкова.ні звіти? запи­ тую Софію ГриroріВНУ. - Знаєте, було цLкa­ во. Адоке занотовувал.а те, що наШ>IJIЬШ хвиmo­ ваЛ0,' що МОЖІНа викори­

ст~ти У практичtFій робо­

· ті.

До

і4.Ього

того

року

ж

збираюсь

вступати

'fоproвельнOfO

ПОВЕРНУВСЯ

у

ХІІ

до

техНікуму,

піДВИЩУВа.ти кваЛіфікацІю.

знання іІ. Отож всl

проблеми гаЛУЗі мені

не

3

Уздки ,

ще

байдужі. -

служити

ІншоІ відповіді я й не. чекала . Бо знала, що

покупця.

ця

привітна,

лода · жІнка

чистому

моторна , мо­

в

бездоганно

біЛОМу

спочатку пера.тивне

халаті

закінчила училище,

коо­ а

по

роках (до речІ, нещода­ ВІНО ) й вступила до лав КОМУНІСТИЧНОЇ партії.

рала

Професію

СВіДОМО.

цю В

06и-

мене

сусІдка пращюваJ}a за прилавком, я Ій трішки заздрила :

завжди

серед

nюдей, доброоичnи.вa, охайна., розповідає Со­ фІя ГриroptВo1lа, а я ди­ вуюсь її вмінню швидко 1 невимушено -робити від­ разу кlцка справ: прий­ мат-и това.р, перевіряючи

МОСКВИ . ДЕЛЕГАТ

накладнІ, ділитися зі мною враженнями від іlО­

й

побlЖ1Ю об­ нетерплячоro

Такий поспІх зрозумі­ лий. Адже колектив ма­ газину

дом

працює

за · метО­

бригадноro

підряду,

меншой>

кількіс­

тобто ІГЮ .

Наприклад, вирІшили оБХQДитися без qpзсу­ в'алЬНИЦЬ. Хоч і зросло навантаження, але й ви­ нагорода

чутно

за

працю І

збіЛЬШИлася.

заувaжlfТИ, що ефе,кт можливий дружному

від­

СлІд

такий лише в

/і.Олект-иві,

де

всі однаково вболівають за кінцевий результат. му

Велика заслуга в ЦЬО­ зав.1дуючоУ ,магази­

~OM,

ветера;на

СтавниЦі

Віри

п.рацt ;

на ­

АнтонІв-

ни

}{омпанець .

.'1ива,

Справед­

чуйна,

ввічлива ,

вона особистим ' прикла­ ДОМ вчить молодь -Ла­ рису Сав ' янею<'О та Лю­ бов Пилипенко буtи справжНімИ фахівцями.

-

А

ків ,

прізвища більш

до­

для

верстат ни­

котрІ

працюют!:

результата.ми

прац1. А .починаємо із с'а­ м1с1ньких др16ниць: сво­ є.часlЮ роБИМо хлорний розчии

дЛ'я

миття

прибираємо

по

дотримуємо

РУК,

кутнах,

порядок

С . Г. Цуркан, Л. Г. Паш­ кової, Н . Т. Кроль не раз зустрічаються в

одній.

тиву

люди

1

пропози­

всьому

КОЛЄК­

дякують

бочому місцІ.. - Це вже залежить від нас самих, погод­ жується Софія Григо­ рівна . Ми вже звик­ ли,

що

наш

має

-

Тому

про

й

розтрати

А,

на

сеn1,

де

знаєш

Ьнакше

і

сВ'Ої,

чи

з

відзнача ·

десятикласник

СШ

.1'1І9 2 Р. Долженков. Причому лідирує тут М. Боженко.

Не

випадково

давно на профеСійної ності.

що

нещо'

конкурсі майстер·

-

чально комбінаті . став

проходив

міжшкільному

нав·

виробничому Михайле

переможцем.

кінчив }{иївський по­ літехнічний Інститут , має кваЛіфікацІю ін · женера

цlї.

по

автоматиза ·

Але

на

переходити

інженерно-техніч ­

ну

посаду

вІн

спlшає

не­ кра­

чис­

кожного змалку,

неможливо .

\ГОголівські.

.1

І

руку »

на

робочому

місці .

«до лиця» Віктору і пеРШе' офіцерське звання. Заводчанр вІтань .

до

при

сказаних

начальником

йому

вІдділу

Ka.qpiB .

ня

десятки

уже

робіТНИКі!!

відвіДують

завод ·

їдальню.

не ' ШУ ·

ську каючи

по

манця

з

кишенях

га·

ГРІШми.

Добірку

Інформацій

-

меха­

нічного

заводу

пІд­

готував

наш

ський

кореспондент

з

Є.

ремонтно

громад­

МИГУЛЬКО.

залу ,

урізноманІтнення ДOCTa~KY

Так . у ПQр~внянНI з ~ншими цей ма,газин бла­ гополучний (транспорт радгосп видіJJJlЄ , холоди­ льни.RИ

працюють-

справ­

но, та й взаємовідносини в ,колективl . любо-до­ ,рого глянути). Однак Т,рапл·яється якась дрІб­

-

ничка.

що

культуру

впливає

Наприклад, папір, в який загортають мас­

ло , рибу. ст:ати

Иого часто а

це

може

приводом

для

скарги . І хоча від 'них н1хто ие застрахований ,

Звідси

жають ,

що

А Соф.Lї Гри,горівНі та подругам хочеться ще

просторІ шого

не

вже

справедливо

взаємна сим­

на

обслуговування .

голівЦІ

лавка.

більшого:

по·

патія, щовlдчувається тут по оБИД!Ja боки при­

її

не

«набиває

вистачає,

що торгують,

та зл.а,года

го­

одна

зцачить,Пра­

покупця

:жінки,

А

мови

ЦЮЄМQ спокІйно, тою совLcтю.

торго.вель­

:ний заклад один з кращих в систеМі спо-

-

діжки.

за

старанНіСТЬ, відзначають чистоту і порядок в ма­ гаЗИJні, на кожному РО­

у

торговельному заЛі і під­ собках , вчасно робимо довІряємо

скарг

раннlстю

ються ті ж В . Мачусь­ кий , М. Боженко та

продуктів.

за

това.рів.

Ім і

трудових

здобуткІв красно· мовнІ числа у граф! «зарплата». ПО ній видно. що иайбlльшоіС працелюбністю й ста ·

жець

викладку

Книзі

най вагоміший

асортименту,

ловне

ЦіЙ :

Та показник

живчої кооперації району. неодиоразовий перемо­

продаJЩlв­

С&1Дчених

про

на метаЛООбробному устаткуваннІ . без· платні комплексні обіди . З початку квіт '

СЕМИНОГА.

-

п1клуючись

зувати

цli знайдеться йому по­ рядннй хазяін? І поспри ­ яє цьому Товарнство охо­ рони пам'ятникІв?

МосквІ .

.1'1І9 7) , Володимир Ма· чуський (СШ -.1'1І9 5). Михайло Боженке (СШ .1'1І99) .

ВЕРСТАТНВКІВ за

виробничо - побу'l: о в ) умови роБІтникіВ, знайшла змогу органі ·

ніхто

Може після цієl пубnlка ­

Фото М .

10

УВАГА АдМінlcтраЦіЯ

ту . А його замовник ... МОЖе

3 коп.

приєднуються

сІчня ВІКТО(: відзначив своє 30· річчя . Він заочно за-

15

соБІ мІсце... лнше пІд парканом майстерні по внготоВJIеиию па.м'ят­ ннкlв райпоБУТКОМБlиа­

не ,

облlковогс

стола А. Доценко.

Т. Г. Шевчеику знаходнть

ЙОГО

-

воєнно

Ось так 41 віДС8ЯТКУвав. Кобзар своє 175ліття у Броварах . П'ят­

вже

і

слюсаря

.

дільницІ

ФОТОЗВИНУВАЧЕННЯ

На жаль,

за- кілЬкість

КОРПУС

питання

АНДРІЄНКО.

надцять

* Ціна

3 СIРЖА8ТIВ-В ОФІЦЕРСЬКИЙ

так і всіх трудівників .

n

Причиною . є й те, що

господа рст -

Це

моло ,

шанувальник!!! по металу у

оцінки

лишнім колгоспом «Чер­ вона 'Україна». перебува·

будувати?

найбільше

якість виконаної робо · ти . Отож по двІ п'я­ тІрки одержали Вален , тин Кир1єнко (СШ .

при­

перші

новозбудованого

дав

міщення,

СтаРі

Але, на жаль, в остан­ ній час спорудження ко ­ рівників будівельника·

у місті ваної колони М 8 трес­ Ромни заводу останні ту «Броварасільбуд» тваринництвІ Володими ­ відпустили 600 тисяч фактично припи~илося , ра Гонтарука , робітника штук цегли-блоків . З них бо не вистачає збірного будІвельної бригади Во­ половину радгосп пере­ заЛіЗОбетону. лодимира

утримання .

46 ли­

мІських школах.N9 2 та м> 9. М-айстер виробни· чого навчання Г. В. Котеленцев виставив майБУТНім токарям

перетворя ­

у

те, спра ­

зацікавилися

дих рІзця

з Фінансуванбуде й надалі,

КОРіВНИКи

ться

око

ше двадцять сім. При­

тисяч_

Якщо ням так

в

токарською

вою 1з зараХОВ'cl.ниk

їх спо­

складає

дІЛЬНИЦі»

підприємства .

го та інших трудіВНИКіВ.

буде пере­ вам району . З цегли-бло­ РАПО , яке леві як про спорудження В roсподарстві поставили ків, залишених для себе , творено в агрокомбінат виробничих приміщень, собі за цей рік до­ два жит­ «Десна», на мету вирішити він і збу.gував так і житла. Бажаючим питання будинки, звів стіни зволило витратити на бу­ забезпечення лові зай&fатися індивідуаль­ житлом всіх працівників, двох корівників ли­ коріВНИКіВ, а час­ Дівництво ним БУДіВНИЦТВОМ виді­ які стоять реалізував індиві­ ше 50 тисяч карбованЦіВ, на чеРЗі на тину ляються

третю

чверть з' явились у «робочому куточку»

таря КОМСОМOJIьськоl орrавізаціl rocподарства ' Олександра Деркача та ще 19 працівниКіВ.

рад-

року

1989

Н,

О Б Л А СТІ

Г JlACBltrfL-СDР АВІ ВЕЛИКІ

госпу своro товариша по роботі Миколу Поно­ маренка. Вому вручнли ключі від трикімиатноі

І переважно ' ДJIJI

JI )' КРА' Н

С Ь КО,

8

ки

набагато

читати

го­

.вва­ подя­

. п.риємн!шв~

А, значить, треба і на­ далі не послаблюватИ увагу до людей, робити свою справу на совість.

Н . ЧЕМЕРИЧЕНКО.


oo ... O"'~'~OOO~"'MOOOOO'OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO'OOOOO'O"'Oо •••••••••• оо •••••••••••••••••••••••••• о ••••••••••••••••••••• о ••• о •••• о •••••••••••• о •••••• о ••••• о ••• ооооооо.мМMOOOO~

.....2 сторІнка.

нове

'oeoo'oo'ooooooooooo,.oo.~oooo,.o.o

ж и т 7; Я

14 КВІТНЯ ·1989 роКу .....

•••• oooooo.ooo.oo.~ •••••••••••••••••••••• ОО •••••••••••• О ••••••••• О •••• О ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• о •• о •••• ооо.оо •• ооо.0 •• 0',,,

ДОСВІД ДРУЗІВ На l"ІІииулlй ХХХІ-й звітно , внбоРНIЙ IООн­ ференції мlськоі пар­

тІйної оргаи1зацlІ, звІ­

-

тно

внборних зборах

в первИilннх парторга­ нізацlях було внслов­ лено

чнмало

них

критич­

зауважень

і

про­

позицІй на' адресу ке­ рІвників сlльськоroспо­ дарських підпрнємств, працівНИJdв ;агропрOl­ мнслового об'єднання. Міськком Ко~!Партlї

України

тримає

1989

ці . Документащlя на ко­ телькю буде виroтовлена

Ііо

1990 року . . В доповідІ

.

І виступах на партконфереи Ц І У йшлос,я про невирlшеиl питання в . соцlальиlй сфері, зокрема в будів­ ' ництвl житла, шкІл в радгоспах - комбіна т а х

«ТепJlИЧний., • КаJJИтяи­ ський., В радгоспі «Боб­

на

по­

РИЦЬКИЙ.

КОНТРОЛІ

хІд

яких

К'РИТИЧ;}JJИХ

за­

лежних

стІйному виконання

ків У радгоспі « Rелнко­ димерський", 'ЯКі спору­ джуватимуться в ро­

,_

керІвники

мало

вживають

заходів

до

иа­

ви­

пропозицІй,

праВлення становища . Мі­

допомагає парторганіз.аці­ ям в їх реалізації.

сту І райоиу потрІбний свіА цегельний завод.

уважень

Про

та

. це

ПQВ'lді

!Свідчать

ВІд­

керівникLв,

наДІ­

Micbf(KOM

слані в па,ртJї Украї,ни. ·

Ком­

Днректор мlсыооi середньої шкоJIН М 7 В. А.

МАРУНЯК

roворив

для

якІ

иа

завозяться

громадського

харчу-

ваhНЯ дІтей, в ИИХ понаднормативна к1JJьKICTЬ иlтратІв, слІд заltр1пити господарства, яІСі б постачали доброякісну продук-

.

цlю місту.

З

аг,роп ром об 'єдна:н ня

повІдомили,

що на всю продукЦІю, Іреалізуєтося, агра-

. пло.доовочеву

що 'ХІмлабо.раторія видає господарствусертифікат на. наявну кількІсть нІтратІв. Для більш 'чіткого

наукового

обгруитув.ання

ВІдділ капІтального бу­

радгоспІ

комБLнаТІ «Те­

_

За

ПЛНЧіН:ИЙ»

ПIДГОТОВJIена

введення в дІю

тирно.го

80-коор-

житлового

бу-

динку. . В радгоспі - комб Іна­ т1 «Кал·итянеькиЙ» готу­

ється технl'Чна докумен­ тацІяна _ споруджеЩіЯ ·трьо.х багатоповерхових будинкІв. ..

В

радгоспІ

«Бобриць­

Брова-

ральноІ котельні Й газо­

«Красилівський", 1м. щорса 'І радгocn - КQм6інат «Тепличний», які по-

документація на споруд­ . ження будинку готельно­ го типу.

раМИ закрІпленІ радгоспи.

цроводу .

Підготовлена

ставля1'ИМУТЬ місту овочеву продукЦІю, в тому

Враховуючи цlюсекретаря

числі ·,ранню.

нІ31щlІ експериментально-

. Sригадир

по

за~рито-

му грунту радгоспу

~Be-

го

заводу

В.

П.

цропозИJ­ парторга­

«Торгмаш»

ЛQхова,

ведуться

ликоднмерсьКИЙ. О. Ф. АДАМЧУК критнкуваJJ8

проектно - п{)шуков! ро­ боти на будІвництво це­

господаp1lRRlв за те, що в радroспl пракТИЧІІО не вирІшується житлове питаиия. За останнІ роки ие було збудовано жодногобудиику, що закрlпJJЮвало б молодь в сеn1. В побудованій пoлlкn1н1цІ холодио, бо забуJJИ

гельного заводУ в селі Михайлівці. Уже замов­ л· ено обл·аднан.ня для ви­ робництва 12 мільйонів штук цегл-и на рік. Ткаля Гогоn1вськоУ (:тptЧ1ЮТНl8ЦЬкоУ ФІабрики О. І. ТОЛПЕКІНА roворип на конференціУ про

про котельню.

необхідність

ВіддІлом

капІтального

будІвництва

цlУ

реконструк-

Гоro.л1вськоУ дlJJЬннч­

агропромоб'-. ноУ n1кари1.

єднання

пІдготовлена

те-

хнlчна

докумеН~ЗlцlЯ

на

10

спорудження

будин-

мова

МЕДИЧНИП

про те, щоб райвиконком оперативио вирішив пи­ тания ' про будівництво буднику престаріJJИX .. Прийнято ІрІшення рай­ ВИКОНКОМУ,

бачена

яким

ПЕКІН. На JlЮАННХ а)'.lНЦ.Х коТ

дитя.чого

ко­

аарl

сад­

-

:включена .року

в

за

лікарНі

плаи

рахунок

1989

коштІв

поданн.

цlА ,

актнвие

рих

І

ВирІшити

вняв..ення

ТИХ .

хто

в

тому,

що

Jlerllo

вступає

веJlНКОЮ

в

ПОАаюqи

'м В

AOnoMory.

квалlфlковаву цlJlОМУ Р.АІ

про

нІсть

СОТНАМ

Фото Л. Добровольськоrо.

... /

про

иеобхід­

коитроmoва­ земеm. · пІд сади І да­

· будНІ 1 двоР1

чІ, зберlгати заJJИВиl лу­ ки ДJJЯ випасІв худоби. вІдповІдностІ

з

з

про

вико­

-

А.

жІнка

че,рез

плече.

стала

завмагом

,

ни:нl

парторганІ­

Лtткlвському

фабрики

МарLя

худож­

ЮхимІвна

розлучається

· ВОЮ

з

сум·кою,

не

пошто-

повною,

як

·сказав би поет, людських

віддІлу ор­ ПЗjртl"йноУ мІськкому пар­

новин .

. ганlзацlйно -

Останнl· м часом зазаж­ кою стала . ХІ оскільки !'лаоність

дила

своєчасно

житИ

щодень

приносить

обслу­

до

двохсот

nер.едплат.нИКіВ.

!Комусь

вона

журнаJIИ

І га:зети, KOMYCb-JШсти, грошові перек·азн, пемеП. А ще реал.1зує листІвки І

конве,РТИ. Та й оплату за КОРИlCтування радlоточка-

.

людей.

ноша, пробу­

Довгодько

чимало

похилого

.вІку,

людей

jнвалlдlв

війни і працІ.

Людину

-

чує

кажуть

звели­

у

наРОДі .

обов'язків

М.

·Ю .

Довгодько

нагороджена

почесними

грамотами,

медаЛJJЮ «Ветеран щ)а" ЦІ», іІЙ оголошено бarато

-

подя/{. До речі, . та,ких же нагород удостоЄlНИЙ І Ії ЧQЛОвtк МИКQла АндРІЙОВИЧ будівельник

радгос-пу

«Придеснян-

ський».

Вже два

'

вОна

каже,

бути

ближче

ХQЧС1'ЬСЯ

jl.o людей .

що й кааати ,

все

пливуть

своє

й й

ЖИТТIі

стать соБІ й дІтей. Сергій трудився й чався

у

злагодІ, виро­ виховалН> пІд

.вечірньому

на

культеті Київського

Син на.в­ фа­

noJt1·

ІНСТитуту.

J

нинІ працює майст,рОМ на столJjч,Нj.й ТЕц-в: А донь­

ка Л.аlриса пІсля закІн­ чення ЧерН1гl.вського юри­ дичного

техніКуму

пра­

uює в ЗаліЗНИЧ:НоМУ ра­ йоні Києва юристом у ·сиетемі - соцІального за, 'безпеlченн.я. Без відриву вІд БироБНИЦ'l'.ва вона навчається

. чих

курсах,

на

пlДготов-

мрІє

про

вступ в деlржуніверситет .

Недарма кажуть: дІти йдуть далі своїх батькІв

.

В. БЕНДИК,

'РОКИ

МарІя могла б пере ­ пенсН . Дехто

ЮХИМLвна бувати !На

ще

роки, як вода в ДеСfll. - Та Іне марно! МарІя JOхи­ мlвна і Микола АндрlЯ.,­

технLчного

праця

І це так. За довголітнє і дОбросовісне виконання своїх

навіть радив Уй заJJИlШ'''И роботу, мовляв, І вІДП~IfН­ ти пора, а їй все не си­ диться : Тож 1 лищилась у трудовому CTPOf1). Як

дружБІ стили

Адже :в -селІ

проживає

хор,ОШUХ

.вич

Наш сучасна"

ми збиРає.

у

Л Iтк.З!х де працювала майже п'ятнадцять рокІв . ПQтІм була швеєю.,мото­

в

'l\реба

поділиться

ніх вироБІв Імені Т. Г . ШеВlЧенка. Після цього пІшла в листоношІ . І до­

ДОБРОВОЛЬСЬКА,

роботи ТІЇ.

школи

фІлІаЛі

виборНих зборах

в первинних зацІях.

нашою

простує

завжди

ристК'Ою

заува­

жень І ПРОПОЗИIцJ.Й, висловлених на мІськІй партконфере;нц!ї та на

ЗВlіТlНO

заметІЛЬ,

Понад сорок лІт ломи­ нуло вІд'ООдІ, як М. Ю . Довгодько пІсля закІн­ чення КиївськоІ Торгової

Міськком ~ОМnЗjpтlї Украііни ;інформуоотиме й надаЛ,1 комуністІв 1 критичних

на­

новиною.

вІдводяться.

'І1рудящих

чи

спека,

сумкою

вІтна,

тивних садІв обмстl, затвердженою ІрІшенням Київського облвиконкому. ЗаливнІ луки під

всіх

коли

Не по лІтах жвава, не­ високого зросту. З-пІд хустини у неІ проглядає посрl6лене життям ВОЛОС·ся. Вона говl,pли·в·а, rnри­

земель пlд .1І'О­ лективн1 <:ади проводить" ся рІшенням райвиконко­ му у Вlдпоеідностl зІ схемою розвитку колек­

нання

чи

ВУЛИ'цею

ділення

H€

свята·,

дощ

мороз

постановою ЦК КПРС ·1 Ради Мlнlcтрі.в СРСР ви­

сади

ближче до людеіі

Не зн3Ію, як кому, а MeнL й моїм сУС1.дам' на листоношу повезло . У

опаленням.

у

радгоспу Імені Щорса . У

тель працІ В. Ф. Яловчук. На знІмку ви бачите йоro з гуртк.івцяМи Ваднмом fончареНJООМ, Рома­ иом Залозним, Вячеславом Вітром.

(ТАРС).

включення в план будів­ ництва на 1990 рік при умовІ забезпечення у'і

но чіткіше ТИ розподІл Rооперативиl

Клуб «Юннй TeXHIK~

гуртку декоративної обробки деревини, що дІє вже другий рік, ПРОВОДНТЬ своє дозвІлля БJJll3ЬКО тридцяти школярів. Заняття з ним){ проводить вчи­

JlЮАеА.

школн.

Райвиконкому

,

жнтеJllа,

випаАкlв рания Аlаrиости­ ка початкових фОрм захво­ рю.аИИА АаJlа 3Mory вIАВО­ витІ!' ·3J1.0POB'A І - праце'Аат­

рекоиструк­

питання

меА-

контакт

кІлькІстю

цll Княжицької середиьоУ

шується

хво­

потребує -

наrJlЯАУ.

персона.. на та"их субо"н­ ках працroe беЗПJlатно І

,року.

питання

проведення

опе­

АОПОМО­

"08СУJlьта­

ТаllнА меТОА MeAH"Horo оБСJlуrовувавн. насе .. евн. вже увlАшов )' прt"тиау пе­ кІнських Jllllарlв І Аає АУже позитивнІ реЗУJlьтати.

перш~й

поточного

пер­

насеJlенню

ПРОUАени.

Справа

половинІ

Це

меАНЧННХ

меАНЧНО'

rH,

Jllкарського

інструктор

РеН'ОНlCТруищія

меАсестри. сто~иqннх

ративио'

прокладено те­ в

СТОJlамн

иаВQаJlЬННХ заКJlаАlв про818 заrаJl"иомlськнА «меАН"­ ииА суботин .. ' ; Мета Aoro

плотрасу, підведена вода. ЗакІнчення ремоН'Ту

передбачено

за

І

ПРOЄlН'11Н:О-кошдокумеНТацІя, будІвельний

матеріал,

А

сонаJl

ка птахорадгосriу «Семи­ полкlвський" пІд буди­ нок ветеранів вІйни 1 Пlрацl на 30 чоловІк. ВиготовлЄlЦa тори.сна видІлений

СТOJIицl

баrатlоОХ кнт.Ас ..-

з ПРИJlаАамн І внносвою АІ­ аrиостнqною апаратуроJO JlI-

перед­

реконструкція

лишнього

СУБОТНИК

документацІя на споруд­ В даний час вигоже:ння школи, БУДІВницт­ товлена проектно. - кош­ во якої роопочнеться в 'l'орисна документацІя на наступному роцІ. НинІш­ бу дlвницт,во КияжицькоХ нього .Року передбачене середньоІ шкоJLИ, ви,рl-

в,несення мІнеральних ДО-кий~ ~деться проекту­ брив з овочевих площ .БаННЯ . одноповерхових взят~ зразки грунту для 'житлових будинк~в , цент­

дослІдження.

На зборах йшла-

ЗА СЛОВОМ - ДІЛО

партконференцll, що по- ~дlвництва агроnромоо'ЄД­ трlбно полІпшити якІсть нанНІЯ ПОВІДQМИВ, що в овочів,

агропромоб'єднаИИR .

сІлькор .

Рожни .

с.

машинами

.

«БагИ-АБ-82.,

ка РТИНlГами.

Не вперше чую таке запwrа:нн.я. А тому Із за­

б~чне у досконалення обо­ роноздатностІ РадянськоХ

ли мІсячник оборонно-ма­ совоУ роботи, яким бум

доволе,нням

держави, реалІза Ц 1 я прИНЦhПУ єднОС'Т1 військо.во.па1)ріо.ТНЧНQГq. Іік.

ШіІСть rrрудящих :раЙону.

хочу

-це

на

розпо­

мс.и

про

сторІн­

ках

мІськрайонної

газе­

Отже, що ж ДТСААФ, чл~нськ.j

таке внес­

териацlОНіаJJЬНОГО

ти.

ки

товариства,

сплачує

1

куди

хто

іх

вони

ВИ­

тра ча'ються? По-перше, ДТСААФ СРСР це масова обо­ ронно

нізація краХни,

-

патрі~тичНа орга­

тру дящих основним

Нl3шо~ завдан­

НіЯМ якої Є активне СПРИ" яння зміцненню оборано­ ;щаТНОС'l'і БатькІвщини L підготовки

трудящих

її захисту.

ЗМ1СТ

1'ичної

ідіЯЛЬНОСТ>і

до

ПРаІК-

-

ви~

ховання ленінсьК:НХ ідей і положень Програми КПРС про всенародний характер захисту соцl­

алістиЧіНОЇ

ВІтчизни,

все-

ВЗJНня

ТРУДЯЩИІХ,

молоді,

1

8Ихо­ зокрема

практичного

навчання П основам . віlЙ­ ськовоУ справи. На сьогоднІ :наш . М'!сь­

кий

комітет

ДТСАА Ф

об'єднує 122 первинНІ ор­ ганіЗацІЇ 1з зз.rальною кlлькkmo членів понад

50

тИсяч

чоловік.

В на­

-

охоплена

переважна біль­ мІста

1

В ходІ мІсячн:ика мо­ ліодь, І не тільки вона,

.

ціКавилась

ДТСААФ , том

01

дІяльністю

його

метою

бюдже­

,витрачання

членських внеств. Не секрет, . що дехто й до цього часу думає, що цІ КOlll'I'И ідуть переважно

на

У11РИМ3Н1НЯ

штаrrНого

апарату .

ших ,рядах школяр1 старших класів загально.­ освіТніх шкіл, УЧНІ про­

Перш за все хочу ска­ .зати, що міська орга'Нlза­

фесlЙНО - техн\,ч:ного учи­ лища, робітнича t сІль­

держбюджету

ська

молодь,

ТРУД{)ва

tH-

ц!!я не

ДТСАА Ф одержує .

телtгeнЦ\'я .

;диться

В органІзацІУ напере­ дощli Дня Радянської А,рмlї і ВіЙсько.во - Мор­ ського Флоту ми прове-

розрахунку

ності.

на

коштів ~з практично

Вона

знахо­

ПОВіНОму .госп­

!

самоокуп­

ПоловиНІа

I1Ірибyrrкlв

одержує .від

всІХ

товариство

плз,тноУ

під-

ГОІтовки к&дрlв д.ля .народ-

1f'Oro • ливим

господарства. джерелом

Важ­

на.дход­

В первиини" організа­ Ціях ДТСААФ вІд спла'l'И членських

внесків

зали­

ження 1J<0ШТі,В в респуБЛІ­ канську і союзну оргаНІ!­

шаЄТЬС'я50 процентів, якІ

зацП ДТСААФ

rгись на IРоз.виток оборон­ но-масрвої роботи .І зм1ц~

є rrакож

rnрИбутки ВІд госпрозра­ хунковоУ д.і.Яльностl промислових пІдприємств, будІвельних органІзацій

І

майстерень ДТСААФ. КомLтети ДТСААФ ма­

ють

в

с.вОЄМУ.

розпоряд,­

женні різнома:н1ТН1 спOtр­ rrивнІ споруди, вІД яких

.1йК'ОЖ ки. В

надходять прибут­ Ииєві, зокрема, є

сП'ОртивН'ий комплекс 4: ЧЗJЙК'а" , палац т.цводно­ го

спорту,

іН11iЧН\

спортивно-тех­

клуби.

Близько

14

проц~нтІв прибуткЬв рес­ публіканськог(' бюджету С.кJJадають

1<И

4

ЧJi€нські

fliрибу1lКИ

вІд

заціУ JЮтеІ>ейних

това:ри.ства.

внес-

pean.i-

квитків

повИНні

нення

використовува- '

MaTeplaJlЬiНo

-

тех­

нi~HOЇ бази органlGацій ,

Решта спЛJaТИ

50

цроцеН'Тів ВЦА

членських

внескІВ

\М'ОСЬКра!Йкоміrreти ства

'І'()вари­

використовують

закупІвлі технІки,

для

зброУ,

IСпоprивноI'Q і !Навчального майна,

проведения

тивНИх

ня

/

заходів,

спорту

СПQР­

утриман­

взагалі .

ТІльки оо останНІ '5ро­

кІв в респуБЛ~ЦI

на

це

вятра'Че'НО 1О МіЛЬЙОНів К'арбованцIВ. ПідлІтки, на­ приклад,

оде.ржали

витрачається на будІВНИ­ навtrальних пРиМІ­

IlJjTBO

щень,

них то-

спортивно

клубів,

1

-

теХНіЧ­

.басеЙ:Нів,

ав­

мотодромІв.

Можливо ви, дорогі чи­ таЧі, ПОМlчаJJИ , що на де­ яких сrю,рудах прикр1пле­

ні

та6личкя

на

кошти,

«збудовано

одержаНі орга-

нізаціями дТСf\АФ СРСР від членських ' внескІв лотерей ДТСААФ • .

Спод1Lвaooсь, ВiCIJМ

ЗlЮзумlло,

t

що тепеlР куди

трачаються внески

ви­

членів

нашого товариства. За~ прошую всіх бажаючих брати ще актив,1І'1шу участь в роботІ первин­ нИХ о р г'а н І з а Ц І й ДТСААФ.

мож- ·

лив!сть оволодlваrrи нови­ ми МllКроamомобlЛЯМИ

• Пlсхнер. ,

Близько 20 n,pсщен1' Ів бюджету респуБЛІкамеЬК0го rroвариства ДТСА.АФ

дельт3.манами,

В. голова

ГРИГОРЯНЦ,

ДТСААФ.

моськ ком У

'


м ~ еом"", М" _

"'''''''''0..0 0"'"

, . " " , ,O""O".....M.o.e.H~'" M~' _ ,

14 КВІТНЯ 1989 РОКУ

.....

О,

00,'00..0"""'''''''''' о о О, ,.,ОО, 0.0 О, оо о м.о.м.мООООО ООО, О, о о о о о 00.00000.0; О О О О'" О ~OO "ОМ" 'оМО" 0'_

НО В е

ж и тт Я

з сторІнка.

-+

tL ПРОВЛЕМА ня

якості

підвищенвиготовлю­

-

ваНої продукції з найгостріших в Чи не головною ною

цього

чистота

ми,

недостатня

деталей .

стружка ,

разом

є

одна кра'іні. причи­

що

з

Пил,

потрапляють

ними

в

механіз­

викликають

маСі'ве

процентів і вище. ЗВіДСИ і Відповідний рівень якос­ ті техніни, виготовлюва­

виготовлення

побутових

кондицІонерLв

застосову­

ється мийне обладнання японського виробництва,

кордон

що

нологічних

засобами є переважно світлі .нафтопродукти, а

мийних

також

розчини,

міс'ІЯТЬСЯ

Тому

в

хлор

яких

і

щорічно

фтор.

в

країні

працює

етилені,

на

гасІ

пе.рхлор­

та

сполуках.

експлуа1'ацП протягом 12 рокІв воно зазнало силь­ ного корозійного руйну~ вання і потребує замі,ни.

гасу і дизельного пального.

недоліки

торговельні

.І1ро недоліки тут не до­ водиться і говорити. Всі

ти

речовини вибухо- та по­ ЖРЖОНР(ЇР:1прчні. 'токсичні

кі кошти (вартІсть імпорт­ ного ()б.1аднання набагато

представництва СРСР за кордоном . Через .~изьку надійність. нрд о нговіч-

ВихІд із ладу вказаного обладнання може призвес­ до

зупинки

заводу.

Як бачимо, дуже вели­

ня

розвит~у

і

До того ж 'іх застосуван-

створюваного

пит

На BiДMlJнy від досвіду зарубіжних кра'ін, де про­ блемами . виробництва об­ ладна,ння для очищення і

ня повністю виключає можливІсть механізації процесІв очищення. Як не дивно, проте саме цей недолік є ГОЛQВним аргументом 'іх ши-

які вкладаються в період будівництва Підприємства за закордонною теХiJОЛОгією, гарантують 'іх ста­ лу роботу лише в екс­ плуатаційний перІод.

миття

ракого

СJ\ладності

·на

вІтчизняну

техні­

ку.

займаються

фіРМ У

:СЩА,

ФРН,

200

у

57 -

потрібні

та

сіЛьсько­

госродарського

БУДУВанНЯ

маШино­

ОРСР

створе­

на Лflше єднна спеціалl­ зоваНiJ організація го­ ловне '

конструкторсько-те­

хнологічне бюро (ГСНТБ) мийного обладнання. Але тіЛЬ}(И по десяти

MJi

роках

оБХіДНУ

одержали

ментальну

базу

з

лабораторії,

рактерно й те, що мийне обладнання виготовляємо не на спеціалізованому

нок

власного

раху­

верстатОбу­

дування.

Ось ни

чому

мийнІ

у порівнянні

з

маши­ парком

оброблюючого обладнання становлять 1,2 процента в автомобільній промисло­ вості, 2,2 процента в сlльсыгосподарсь'· ком У маШинобудуваННі .

Лише на передових під­ приємствах Мінському моторному заводі, НамАЗі, ВАЗІ до ' 10-12 про­ центів. Цей же показник на МО1'оробудівних підпри­ ємствах США доведено

до в

процентів,

23 - 25 .

до-

Але ж

окремих галузях до

а

50

пізніше.

аналогічного,

в

ж

В

СРСР),

виникають

той

же

час

рацій І

До

того

ж

опе-

є

на-

гальна потреба у додаткових

заходах

Або

ж

роз­

ЧИНИ. ' Хоча їх мийні власти·вості значно слаб­ проте

деякі

метали

ними з'азна­

ють корозі'і. Щоправда, сом

міЧjiИХ, екологічних, ерго­

НОМічних

З

безпеки .

водолуговl

останнім. ча­ позитив­

намітилися

ні зрушення і' вннайдено високоефективні

біологіч­

показникІв).

МЕТОЮ

створєння

сучасної

вітчизняної

техніки, ла

яксі б

вимогам

робництва, ГСНТ,Б нання

відповіда­

якІсного

ви­

колектив

.

мийного

облад­

встановив

прямі

зв'язки взаємо·вигідного сПівробітництва з відпо-. відними фірмами країн _.

членів РЕВ (Болгарії, Угорщини). ВлІтку запла­ новані

редовища

мою «Ехо Ноне» (ФІН­ ляндія). А перший між­ народний контракт підпи­ сано нещодавно з болгар­

синтетичні

мийні

тех­

засоби,

які

використовуються

замкнутих

технологічних

процесах . за

при

Тепер

справа

концентрованими

силлями

всього

бу дівного

зу­

машино­

комплексу.

Мабуть, вже час вІд­ мовлятися від невиправда­

переговори

здачу' «n-ід

рьох

досягнень.

імпортні

сучасні

мийні

нання,

техноло­

засоби,

ліцензії

виняткових,

облад­

лише

у

економічно

.

обгрунтованих

випадках .

строки

ракту

валі

ними

ключ»

одиниць

них

гії,

чоти-

мийного

реалІзації

досить-таки

н,авіть

за

вання І по три ження

-

конт­ нетри­

мІжнарод­

.мірками:

проекту­

-

виготовлення місяці, впровад­ один місяць .

. Великий

інтерес

ють

кондицІонер»

нішньоторговельні

процесі

ор­

Причому,

Наведу такий приклад. На Бакинському виробничому об'єднанні «Бакв

фір­

ганізацією « Балканком­ плект». Ним передбачено розробку, виготовлення і

закупівель -закордон­ обладнання. Тобто по­

з

ською інженірінговою

них

ра придбавати за валюту

галузі

очи­

·мийногооблад-

буде

Плануємо

учасником виставки

показ

- 8 9» .

останнІх

наших розробок: мийне обладнання ЄДИНО~ серії прохідне

універсальне

мийне обладнання серії .1lП-1320, розроблені на основІ крупних унІфіко­ ваних

і

стандартннх

придатних для

вання

один

різних

з

розробок

ГСНТБ

стикус

одним

такому

можна

економити

час

адже

сить зібрати вузли зв'язки.

також

союзні

Нова

і про­

дозволяє

розгорнути

-РОQНИЦТВО

і

особливо які

ють

зов­

орга-

на до­

система, створе­ рІвні ВЩlаходlв,

на

дам,

в

Зав­

рішенню

IІроектування,

А це

потрібно

свою

ви­

модернізацію

часто

дента

не

всі іке

з

заво­

поновлю­

продукцію,

реПрофілюють

пе­

виробницт­

«жданикк.

відтоді

день

і

день.

Ще

під

ка,

про

,навіть

рахування, ' доціЛЬНО ширити

нашу

роз­

експери­

ментальну базу для ви­ готовлення продукції ма­ лими сеРіями. Для цього вже

є

погодження

і

міста.

Однак на цей май­

данчик

партІйних

радян-'

ських

органів

претендує

гараж­

ний кооператив. Вважаю, поки час, необхідно все но

зважити

цього ства

уникнути

небажаного Із

споруд.

зоною

очисних

при

рахунок

май­

переході

регіональний

чення

сусід­

До того ж в

бутньому на

і

ще є уваж­

госпроз­

важливого

зна­

розвитку

усіх

для

сфер району матиме вклад кожної організації і підприємства .

Т.

НОВИКОВ,

головний

ГСНТБ

інженер

мийного

об-

ладнання .

а

Ра­

ЗВЄ­

у

новоство­

реному господарстві­ сп.ридеСНJlНСЬКОМУ •. Взяв в оре:н.ду десять бичків

на

віДгодівлю. А

црогодувати

таку

щоб кіЛь­

Кість худоби, треба мати Чимало нормів. Значну часТЩІУ

з

них

заготов­

ляю ·самотужки. орендарем

Але ми,

Словом,

звусь.

вирощувати

виявляється,

уже й просто.

'нор­

не

так­

Не тому,

що .важко, а по тій при­ чині, що город Ніяк не

можу ГО,

виорати.

ЯК

і не

відомо,

посадиш.

Без не

1

захворювань цук­

ровий близько

дІабет

ви­

На

тів . Причому, на дитячий континrент

8

цьо­

посієш

Грош!

за-

ка

орендарів,

коли

останніми

тів ції

зе­

ду­

о.

важа ют..

81,11.П081,11.а.ll ..НИ..

юється. нині цукровий діабет входить до тріади хвороб, що ' наЙчаС.тlше

nPOrp.".

кровнородинних

шлюбів

та шлюбів між хворими діабетом. - ЯК же лікують цуlO­ ровиА діабет? - Вирішальний фактор успішного лlкувauня хво­ рих на дукровий діабет­

рацІональни~ дієтичний режим (єдиний і провід­ ний при легкІй фОРМі за­ хворювання). Номплексна терапія при середuій чи важкій формах складається 3 дІєти згідно з показання­ ми цукроnoнижуючих пре­

паратів, інсулінотерапії та

стають причиною ,інвалід- інших патогенетичних і ності чи смерТІ (atePO-Qимптома,тичних лІкарсь­ склероз, ,рак , цукровий ких засоб і в, лікарняної

дІабет).

В нашІй країн! прийня-

то

державну

програму

вивченню

по

ФіЗкультури

ТИЧfЮго у

ФіЗlотерапев-

І

рортного

епідеміології

санаіорно-ку-

лікування.

харчуваННі

вііКОРИ ­

цукрового діабету з метщо ставують продукти, багаТі раннього

виявлення' й

тивно"!

ак.-

диспансеризації вітамінами

XBOpwx.

Причиною

б

падкІв

б

є

розвитку

іЛq!достl

поєднання

групи

чані

крупи,

и,

горох;

б

сир,

В:

гре-

квасолю ,

бо-

метіОflіЛОМ:

ТРіску,

ви- баранину,

обезжирену

вівсяну крупу .

спад-

кову неповноцінність. Це переїдаННR. особливо зловживання солодощами; гострий або ПQВТОРНИЙ тривалий стресовий вплив у вигляДі нервового перенапруження; .інфекції ,

кіЛЬКОСТі дозволяється вживати капусту. огірки, кабачки, томати , редиску , щавель, в яких міСтитьс я не більше трьох процен­ тів, вутлеводів. Винят­ ком є картопля . Нількість

особливо віруснІ, в тому буряків та моркви не по­ числі нерІДко у дітей винна перевищувати 300 (грип, кі.р. краснуха. епl- грамІв на добу. З ягід та

демічний паротит) ; літнІй фРУКТіВ і

старечий

ний

слід

надавати

вік ; вираже- перевагу яблукам,

атеросклероз.

Початок

нам ,

захворювання

лимо­

апельсинам,

сли-

вам, клюкві , чорницям .

більшості випаДКіВ поступовиЙ. Раптовий початок 3

Відомий цілий ряд лl­ карських рослин , що

тини

протягом

Це козлятник, листя чор­

ДНіВ

або тижнів

розвитком

клінічної

кар- сприяє

кІлькох

зустріча-

ється в дитячому або юнацькому віці . «Безпричинний»

ни

,розвиток у дити-

нічного

енурезу

прогресуюче

також

або

похудіння

може

бути

почат'

зниженню

ниці,

горіха,

цукру.

звіробою,

де,l!'ЯСИЛУ , брусниці, суни­ ці, лопуха , заманихи , стручки

квасолі .

готувати

у

н1

сушених

дини

1:

Наст о ї

співвідношен­ рослин

-

зо

до

рі ­

1: 40.

ком цукрового діабету. _ Що нового пропоR,aйбільш ТИПОВІ скар- кують науковці для по­

-

сухість

або

в

підвищений

йо

го

роТІ,

_

стану

хворих?

ОстанніМ часом на-

. .. ... МІТИЛИСЬ НОВІ тенденцн в .. лікуванн! хворих на цук-

апе-

зниження

лівwєння

слабіСТЬ, похудlння, свер-

ровий

у серЦІ та HO~X. Вирішальну. роль у ~тановлеННі діагнозу ві-

ної інженерії: трансплattтацlя панкреоти ч них острІвків або культури

слІдження

(визначення

ня імплантованої

Які

профі./lактнчиі

діабет.

Пошук

ве-

використан­ Залози.

Продовжуються спрямоваНі на поліпшених ,

мендУЄ медицина?

препаратів

До основннх профі-

штучної

пtдшлункової

засобн по попередженню цього захворювания реко-

продукти,

акІ за~ пра­

цівии_а.. раАГОСПУ ви_оиувати ОАВУ 3 наЙГО.llовнlших СЬОГОАнl заповl,ІІ.еll на се .. 1 Аопо .. ага­ тн се .. аниио.1 ГОСПОАарювати, ААже Ао ц ..ого 3.КIІИК.. нинІ агр.рн. ПО.lllти_а КПРС, в.­ пр .... е". 11& ' вирІшенн. ПРОАО­ ВОIІ~чоr в ар.Т.I.

цукровим

діабетом з року в рік зростає і кожн-І 15 років кількість хворих подво-

та його лі}(ув'ания. Слід обмежувати і навіть ПОВністю виключати з меню

. те, що

експер­

шкІдливість

роботи, одержання очищених

інсуліН1У.

ТрансплантацІя

пан-

лактичН1ИХ заходів можна креотичних острівків та віднести раціональне культури бета-клітин харчування дорослих 1 один з нових методів лі­ Д,ітей , фіЗичну активнdсть, кування. Це підтверджує­ попередження ожиріиня ться успішними експери­

БІЛЯВСЬRИП.

ВІД РЕДЛІ(ЦIJ: Важ_о зрозумІти А можут~ бути причиии,

даними

хворюв.анїсть

-

Кеwвниц1',В() ПlДгоспу «Придесня.нськИ1Й» . ди-\ виться .на такі реЧІ бай­ ·дуже. Думаю, що такими повернути

За

Bcecв.lтньoї організа­ охорони здоров'я, за­

-

ЯКИ­

млі господз,ря буде же й дуже важко.

до

хворих.

цукру в кроВі та сечі.) .

мож­

Х'ОСЬ п'.!,,, нещасних со­ ток вчасно не орються? Не задарма, sa- плату.

підходами

припадає

процентів

населенню

генетичну

.д'lГрають л,абора:ГОРНі до- бета-КЛіТИНИ;

вІДразу не

займає процен­

60 -70

пояснювати

біж . При цьому та- деться в трьох напрям­ кож можливі. ускладнен- 'ках' одержання інсуліну ня: погіршення зору, біль людини з допомогою геН­

на , БО це не .реально. Одна,к чекати по кілька тижнів rеж не діло. ХІ­ ба то допомога, mдтрим­

ніше працював у радгоспі часу

городи

ендо­

кринних

тит

закLнчилось . всім

на

його

В СТРУКТУРі

-

спрага,

тиж,

284.

діабет,

ги при цьому захворюван-

накладну

усе й

виорати

Живу я у Рожнах. сЩТКіВС.ькиЙ.,

не

патологічною .

попередити

кової схильності та ек30- сою. Рекомендується та­ генних фаКТОРіВ ризику. кож кефір , кисле молоко. OCTaHH~ провокують спад~ З овочів в необмеженій

Ад­

березня

мені

Ро;}умію,

ГОРОД?

давнього

22

захворювання

ЦУКРОВИЙ

Щоб

діа ету в

пройшов не

номером

цьому

ОРАТИ

поїв .

відпо­

Проте, щоб налагодити в майбутньому значні за­ рубіжні поставки і таким. чином мати валютні від­

затримки

було . . Чекав-чекав

писали

коли ж

цим

Ханіна

грами, або чия вагітність виявилася

пере­ відає nlkap-ендоIllpНИОЛОГ хід потенЩального діабе­ Т. О. ДЕМСЬКА. ту в прихова.ннЙ чи явний, - Тамаро Олександрів­ необхідно як мОжна раНІ­ но! Розкажіть, будь лас­ ше його виявити. Слід

нІ

платив,

О.

иашоro

КО~СПОИ~

во.

до

виявля­

вуз­

поЄДнаннях .

дяки

на

запитання

ГРОlllа~кощ

червні

«Металооб р о б к а

лів,

,На

етнологію та дiamOCTHKY. травнІ

потоковим методом.

ливі для навколишнього се­

.нічні

в

вимоги внутрІшнього рии­ робити

6 процентів ,Ні із світовими (з еконо­

попередніх

Ха­ ні та набагато менш шкід­

групи.

пІДприємстві, а за

майже

при обробці

інже­

нерно-лабораторним кор­ пусом. Щоправда,. в де­ яких галузях є відділи,

вить

вартості

Ші,

не­

дослІдно-експери­

площі.

від

ручний процес підвищує ку в галузІ очищення трудомісткість, яка стано- досить -!іизькі у поріВнян­

у Великобританії І т. Д., при Міністерстві ав­

61 -

том'обlльного

не

обладнання,

датковІ

у Франції,

60 -

використання:

вища

практична

міжнародної

та

ність захисних . покрить постійно знижується по­

і

рів­

щення.

ГОН'ТБ

ключ ДО . ЯКОСТІ

технічного

маши.н,

Поради спеЦіадіста

рів­

реклама, і, нарештІ, мож­ ливість напряму вивчити кон'юнктуру і тенденЦІї

нання

для· екології .

ком­

відповідного

вищення

у

шкідливі

тех­

і

плексів

відчуваю гь

ці

ліній

ня. Тому зарубіЖНИй ри­ нок для нас і серйоз­ не випробування, і сти­ мул Аля подальшого під­

Особливо.

поломки.

вітчизняних

водних

час

.УІРОІІІ 1І15ЕТ

вбачають здійснювати поставки за

За

витрачається до 300350 тисяч тонн бензину,

та

якІ

ної в СРСР та на · Заході. ТрадиціЙНо мийними

заклинення

спрацювання,

нІзації,

можливість комплектні

Брнга,ll.а

""

4

птахора,ll.ГОСПУ

«БогданlвськнА'.

успІшно

виковує п .. анн по .иробннцтву аєц... у чнслl пеРЄ,ll.овнкlв тру­ АО.ОГО суперинцтва пташинца С. І. Рома нен_о. На цьому

звlмку 8И б.чите слюсара-оператора МихаАла БОБКА, 8киll ТРУ,ll.итьса поруч Із переАО.ОЮ

Ного

багатиll

,ІІ.осаl,ll.

СПРН!l2

росту

ТРУ,ІІ.ОВНХ

РомаНО8ича пташннцею. 3Аобуткl. ко­

ІІО_ТИВУ.

.9Т9

М.

Семивога.

які

містять

ментами . З допомогою штучної підшлунКОВОї за­ лози (<біОСТ~ТОР») можна вивести

хворого

на

цук­

легкозасвоювані вуглеводи (рафінований цукор і т . Д.), та їжу, багату на тваринні жири. Цих обме-

ров1Ій' діабет з прекома­ тозного І коматозного ста­ ну , в період хірургічно­ го втручання чи полог.ів.

жень

Проте

слід

дотримувати

в

для

щоденного

ін,..

першу чергу особам ЗДИВіДУального ви\\ори­ ПІдвищеним ризиком за-І стаиня подібні препарати хворюв:ання, а також ж-1н- занадто громіздкі. Тому кам,

які

народили

дити-

ну з масою тіла більш

як

чотири з половиною }(lЛО-

продовжуються

портативних Ш1'учної

пошуки

варіантів

6ета-}(Літини.

._.1

'.:.


0 •• 0 •• '0 •• о

[+:. .•

о о 10 .10 •• 010 •• 1010 .oo.o~.oooo '. о •• О .0 •• 00'0 •• 01••• О'.' О. М ••••••• 00 •••••••••• 0 •• 00 •• о .04.0 ••• 00 •• 100 •••• 0. о ••• 0 ••••••••••••••• о. о о .8.0 ••••• , . . . . . . . . . . . . . ее ••••• , ••• о о ••••••

нове

стоptИКL.

)'OOOO~OOOO'O"OO~OдOI.oo.oo.oo.o

о гол ОШЕ Н Н Я 6pOBap~ЬKOMY управлінню зрошувальних систем

НА ПОСТІННУ РОБОJ.У ПОТРІБНІ: інженер-гідротехнік по JоДовикористан-

Р ЕКЛ А М·А -о го·ло ШЕ Н Н

-

Звертатися у бюро по • rtpацевлаwтуванню або за -адресою: Бровари, вул. KpacoBcbKoro, 16, відділ кадрів. Тел. 5-21-50.

головний гідротехнік (начальник відді­ пу);

інженер-гідротехнік; інженер проектно-кошторисної. групи; інженер проектно-кошторисної групи

(геодезист, топограф). в

бюро

. по

працевлаштува-нню

або· на адресу: м. Бровари, вул. Воінів-ін­ теjНіаціоналістів, 6, відділ кадрів. ТелефQН_

5-42-33.

надає

платиу юридичну допомогу підприєм­

ств'Ім, організаціям, установам, кооперативам та громаДflнам з усІх галузей Р,адянського права.

.Зокрема, громадянам юридична допомога надається у вигляді консультацій і роз'яснень з правових питань,

ПОВІДОМЛЯЄ, що сільськ;і комп~ексні приймальні

райпобуткомбінату

Адреса кооперативу: м. Бровари, вул. Київ­

166,

приймають

замовлеННfI

Броварському побуткомбІнату ТЕРМІНОВО· ПОТРІБНІ: кравці 8~РХИЬОГО чоловічого і жіночого

ОДSlгу і кравцІ л~гкого жіночого .плаТТfl для роботи в новому ательє СМОЛОДI)ИНа M~дa,.

(вул. 50-річчя ВЛКСМ, 1) і ательє НІ! 2 (ПІсля ремонту -:- адреса: вул. Київська, 298). . - Для роботи rI будинку побуту «ЮВІлейний» потрібен закрійник легкого _IН090ГО

БРОВАРСЬКОМУ УПРАВЛІННЮ

на постійну

В ательє Не 3 {«Торгмаш») терміново потрібен закрІйник . верхнього чоловічого.

-

' - майстер по експлуатації вуличних проводів,дворових вводів і ГРП;

_

Для роботи в майстерні при будинку по­

.

ланпреі І парасольок.

ЗвертатИ'Ся на адресу: М. Бровари, вул.

50-

річчя ВЛКСМ, 7. . . Управління побутовоro 9БСЛУГОlувания.

..

О~ЄДНАННЮ

сСIЛЬГОСПХIМIЯ»

слюсарі-ремонт~ики;

інженер з техніки

За довідками звертатися Бровари, вул. Чкалова,

11,

"8

адресу:

::-

інженери-конструктори

-

слюсарі

розрядів;

.

реробці зерна. Оплата праці відрядна.

механік по

. м. Бровар", вул. Кра­

совсь'Кого, 16, їхати автобусом НІ! пинки с:Торгмаш».

331

до зу­

ЗАВОДУ сТОРГМАШ» ПОТР.JБНІ: слюсар механоскладальних робіт 3-4 розрядів; слюсар-монтажник 3-4 розрядів;

-

електрозварювальники

рамник на

j--'5

.розрядів:

пнлораму;

верстатник деревообробного верстата; слюсар-електрик 4-5 розрядів;

-

СJlюсар-сантеХflік4-5 розрядів.

Одинаки забезпе'lУЮ,ТЬСЯ гуртожитком.

opr81l

~HOBal .И3НЬ» Броварсхоrо I'OPO"'CKO~O комитета Коммунистичес:кой партии Украииw. І'ОРОА­ и райоииоro COB~ТOB продвыx Аеnутато. К.е.· скоl области. (На укра.иском І/3ІоІке)

C"OI'O

Редактор

ДВІ

А.

Газета ВWХОДИТ е выода:: .Ториик.

..

ВОЛОШИНЕНКО.

.

аПpeJll/ 1937 I'ОАа. среда. nlтинца. с:уб6ота.

11

·и,оI'РС'" а,""..

звертаТИСR на

Відділ кадрів.

А.цмlністрацI8. РАДГОСП)'

.:..-. -

4.

сПРИДЕСНЯНСЬКИR»,

головний інженер;

головннА економіст; інженер-механік; "tайст~р-будівельник; заступник головного бухгалтера; механізатори ш~рокого профілю;

.

муяяри;

-исJiярі і інші кваліфіковані працівники.

ААмlнlстрацlfl.

5-6

обслуговуванню розмножу· працевлаштуваннlО­

ПтахоФабриці· «Київській. ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ дЛЯ роботи на Заліському цегельному· заводі (с. Калинівка) робітники:

кадрів.

виставлювачі; обпалювальники; підсобні робітники. Оплата праці.~ відрядна.

Тел.:

2.

5-02-21.

садЧИКИj

Робітники, які nропрацюваJJИ на цегельно­ му заводі не менше. 6 ~ісяців,,можуть IфИ'

.

дбати цеглу .по соЩвартосТі-.·

ЗвертаТИСR у. відділ кадрів «Київська» або на Заліський

Броварське районне виробн~че

НА

с:Сільгоспхімія»

ПОСТl8НУРОБОТУ:

.

птахофабрики цегельний за­

вод в" с. Калинівка.

трактористів; електрJка; інженера-елек-

1'рика; автослюсарів; агрохіміків для РQботи в лабораторії., ~a довідками звертатися на адресу: м. Бровари, вул. Чкалова, 17, відділ кадрів.

раАоб'єднання

сСільгоспхlмlfI»

, НАДАЄ ПОСЛУГИ сіЛЬСltкогосподарським організаціflМ, ничим

кооперативам,

окремим

садів­

громадянам

по визначенню якості ·сіЛЬГОСППРОДУКI.ії, кор­ мів, грунту, органІчних та мІнеральних доб­

рив, а також на вміст нітратів і залишково'

,

139.

зрізувальники цегли-сирцю;

Броварське

За довідками звертатися в бюро ~O працеАдреса СПМК-580:

З питань.працевлаlUтування адресу: вул. Київська,

слюсарі-інструментальники;

вання підприємств по прийому, зберіганню іпе­

,

бухгалтери (середня .зарплата 130 крб.); продавці в магазини НІ! 28, ХІ! 34; продавці на сеЗQННУ торгівлю квасом; ~ завідуючі складом на тарний склад.

або за адресою: м. Бровари, промвузол, ав­ тобуси НІІН!! І, 3, 330, зупинка с:РМЗ». Відділ

-

ПОТРІБЕН НА ПОСТІННУ РОБОТУ,

'продавці в магазин с:Орбіта»; . головний бухгалтер (оклад 200 крб.); експедитори на продбазу і тарний склад;

.

ме,ханоскладальних робіт

об'єднаННfI

580

продавці в ·магазин с:Дитячий світ»; комірники в магазин с:Д~:,:,ячий світ»;

(машинобудівни-

ки);

місто

пов'язану з відрядженнями, інженер-наладчик технологічного, електротехнічного устатку­

влаштуванню.

НА ПОСТІННУ· РОБОТУ ПОТРІБНІ:

.-

конструкторсько-технологічного

ЗАПРОШУЄ

мехаиlзованlй колонІ .м

)'праВJllнню торгІвлІ

інституту сВКТlбудмеханізація» НА ПОСТІННУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

відділ кадрів.

Броварській спеціалі30В8,ній пересув"11

50 - ріЧЧR

Бров~фського мlcьквикоикому

Українському філіалу Всесоюзного державного

Адреса: М.· Бровари, вул.· Кутузова,

безпеки і цивільної обо­

вул.

міново на постійну роботу потрібні:

БУАтрес,ту може реалізувати автомобілІ ГАЗ53 (борrовий) і ММ3-555 (самоскид).

трактористи;

Бровари,

якиАнедаВflО організований. у с. Рожни, тер­

Адреса: м. Бровари,· вул. Шевченка, Тел.: 5-04-40; 5-04-33; 5-09-44. Бюро по працевлаштуваиню.

-

м.

.

Броварськ~ рем будуправління облпобутр~м­

на постійну роботу потрібні: водій автокрана;

рони.

і

слюсар ·2-го розряду по доставці зрідже-

ного газу (с. Заворичі, с.-Гоголів); - водії 1, 2 і 3 класів; - бухгалтер по матеріалах.

Звертатися в бюро по

БРОВАРСЬКОМУ .РАЯОННОМУ

SИРОБНИЧОМУ

газо­

вальноі техніки.

~ідАl.JI кадрІв.

Адреса: ВЛКСМ,2.

майстер в. службу зрідженого газу;

. -

.

слуг сБроварчанка» T.epMiHO~O потрібен маl-' стер-шкіргалантерейник по ремонту шкірга-

роботу потрібні:

майстер в службу по ек~плуат>аціі вну­ трібудинкових газопроводів .і обладнання жнтлових будинків; .

.плаття.

одягу.

5-32-35.

або звертатись по телефону:

ПО ЕКСПЛУАТАЦІІ ГОСПОДАРСТВА

на ремоит взуТТfl і трикотажу. Адм іиістрацlfl.

Звертатися у відділ кадрів комбінату' гро­ мадського харчування. Тел. 4-15:.15.

в судах

fA30BOfO пункти

ПРОАавці на літнІ майдаичики;

ньому слідстві і діЗll'aнні,в судах по криміна­

ська,

.

оператор машинно-лічильиої станції;.

по цивільних справах, взятті ·участі в поперед­

Броварський райпобуткомбінат

_;

представницtва

льних справах і т. ін.

-Броварській санепідемстанції НА РОБОТУ ПОТРІБЕН водій на спецмашину (не нижче 2-го класу).

комірник;

SI

кухарІ І кухоинl роБІтники.

КООПЕРАТИВ сРЕГIОН,.

ItЮ;

Звертатися

,+

14 КВІ1НЯ 1989 РОК)'

Ж·ИТТR

•• o.o •••• oooooooo.too" •••••••••• О •••• О •••••••••••• О ••••• О ••••••• , ............... о ••• о •• оо ................................................ і

кількості пестицидІв в ОВОlІевій І продукції. Оплата здіЙСНЮЄ1'ьсяroтівкою і по безrо­ тівковому ·розрахунку.

Наща l1-а.

адреса:

М.

Бро.вари,

вул.

Чкалова,

На ·концерт запрошує "Ирин"ци" в ОАВо_у

РОАВо_у хору сКрвввца. районноro буДlllllCy вуn!)'рн BНDOВНН.IJOCS 15 років.

Броварському комбінату громадського хар­

АДРЕСА РЕДАКЦlІ:

З ваroди ц1е! дa'I'В

-

266020,

партійна

pqrocll1a-1t01І41.

Q:Тахофабрввв, 3UO~ сТоР....... У пpcцtр", . вовцеP"fавІту увраУвс... Qr

рОдні. Иlсв1, щeвt -РО.

18

ro-

СРСР, '1'Вори paднвcr.вa ВОМDоаиорlв АЦ народ­

воro ХОРУ, а ва вІршІ Т. ва. сJ(РВВВЦ8.

пів і_евІ КІрова, cBe.JIВKoднмepeыcllb' сЛlткІв-

!1UC08C оор.

r.

Шев'IQ-

аапРОШУI

ва СВЯТО всІх ПРВXВ.JIЬІІІІкІв народноro eпlву, та

профеПl.llкова

орr8Иіаа~lr

5POBapC:IoKOI'O • райпliбуткомбіиату ВНСЛОВЛlOlОть закрійнику новосьолову Олекt,:іlO йовичу • приводу емерті 101'0 бат.ка.

епlвЧУТТl/

rлибок!! Микма­

по·

Заст. редактора В. ТУГЛУК.

..

.IAno.IA••••oro .. CI•. rocno..aPCT.a •• IB.~II.цlt '- l-ll-'l~ K.ї.cькol'O ocs..aeHoro уирамlвк& у справах IlИАаВНИЦТ8. ПМіrр.аФIІ І КВIІ"КОIOЇ A.lрес:а Арупр.і: КВЇIс:."а оОо1.с,"" ІІІ. &ровар.. 8)'4. Кllїlc:.... 1~•• .. .. . ..

.

ву BYJlЬT)'pB вl.цбуде'1'ЬСlІ '1'ВОР'ІВЙ авl'1' воаевтввУ'. 'На свато аапрошeJd ХОРОВі воаек'l'ВВН paдroc-

Киівська об.llасть, М. Вровари, ву... КИівська, 154. 4-01-78; з.ст),вввк, реА,ктора, .1.....,1.)' в.ртllвorо lInl - 4-04-11; секрет'Рl/, ·.І і.)' ЬCIoKoro 4-23-'8;' .1. .1.)' ВРОIІИС.08остl І co~la."'I!X вит,вь 4-02·82; .Іддl., стl. І .,со,оТ ,оСІОТІІ 4-04-81; 11.....,1.)' ра"'о­ Те.ll.ФО.И: реАактора

сltКВЙ..

катів сКIDТJIИс..... , сТеплвlJllJlЙ., Квl8cwrol

квlтна (початок О 14 дивІ) в районно_у будви-

Адмlиlетрацll/.

чуваНИfl на поєтійну . роботу терміново трібні: ~ з~відуюча виробництвом;

номерів

8

нama raaeтa пвcua про те. .що ca_oдlaJlьвOllY ва-

,выt.

тopri

.... l.

Інд.еlе

61285.

Друк «!ФеетВIІI. коваllИЙ

ар"уш.

OCScl/r

примірв/ІК.

З.МОlIJ!е8111/

І АР'­

ТJlра. ,.

'336.

16.,...

#60 1989  
Advertisement