Page 1

! Сьогодні- Всесоюзний

.~~'#####*####;##;~#_.~--~--~-!

ПРОЛEl'АРІ ВСІХ КРАІН. ЄДНАRТЕСЯt

t!II

.N!!

:ecraa (4374)

! оо

'"11

СУБОТА

18

!леНі~ськu~j

КВІТНЯ

р.

1977 Ціва 2

t ко.мУНlсmичниu

Коп.

з в::бі~~ь КВІТНЯ 17

1937

РОНУ

~

~~~~М~І~С~Ь~К~О~J~I~Р~А~И~О~Н~Н~О~J~Р~А~Д~Д~Е~l~l~У~Т~А~1~1~Н~Т~Р~У~Д~Я~Щ~И~Х~~К~Ч~J~В~С~Ь~К~О~I~О~Б~Л~А~С~n~~' ~--.-..-..----------~..-..-~----..-_..- ,- ~

с в я т О ~ УДАРНОї ПРАЦІ Стало чудовою традицією

нашого народу

перед

днем

) народження Володнмнра Іл-

) ліча Леніна дружною трудо-

~

вою

сім'єю

иа

локомотивного

го будиику по вулиці Гагарі­ на й інших. Будівельники ос­

12

квітня 19Н. року по-

ознаменувати

праці на честь 107-ї річниці

ських трудівннків.

з дня народжения Ілліча но-

району вийде

вими виробничими досягненнями. Нинішній суботник

сяч ють

стане помітною віхою у все-

кукурудзу,

народній боротьбі за успіш-

внесуть п'ять

го року

рив,

десятої п'ятирічки,

тнсяч тонн

з

230

Дружним колективом внйдуть на комуністичний су­ ботннк і відзначать його ударною працею трудівники радгоспу імеНі Кірова­ в цей день заплаиовано ви­ робити 50 центнерІв молока та 50 цеитнерів м'яса. Пере­ Дова доярка із Троєщнисько­ го відділка Г. Д. Єреденко зобов'язалася надоїтн вІд кожної корови по 14 кілограмів молока, а телятниця

про повну готовність до свята праці, гаряче прагнения

1000

трудящнх

го прнросту.

у

ударно

попрацю-

цей весняний день.

За попереднімн даиими, у

суботннку, девІз

досягтн найвнщої тивностІ працІ,

якого -

продуквІзьмуть

понад 52 тисячі тру\ участь дІвників промнсловостl, бу-

дівннцтва, транспорту, зв'яз-

ку, торгівлі

і побуту, сіль-

ського господаРC'l'lВа. У цей

К.

Г.

З повідомлень, що надхо-

ду пластмас Г. Томорко, Г. БУГЛaR, ливарники Н. Крот

готовлеио

матеріалів.

із

зекоиомлених

Першим почни москвичів підтримав колектив заводу порошкової металургії. ВіН

\ внрішив виконати зміині \ завдаиия иа 120-130 процентів. Лише цех .N!! 1 вигоТОвить додатково до плаиу \ 2,5 тонни залізного порошку

на зекономлених енергоресурсах, відремонтує два вузли технологічного обладиан-

ня, полагодить два електро-

моторн.

Робітники

заводу

торгового машниобудування, котрі вийдуть на свято в робочнх спецівках і працюватимуть иа внробництві, пере-

) рахують у фонд п'ятирІчкн ) 3200 карбованців.

~ Гідннй вклад у првмноІ жения славннх традицІй , «Великого почниу» внесуть будівельинкн. Напружено, з повною віддачею .трудити-

муться мостобудівники. У «червоній суботі» візьмуть

справ.

ресувальники

заво-

иицтва

і

підтрнмаио

якості

«Броварисільбуд»

вийдуть

мннулого

±

Н. В. Іванчук.

за місто висо­

копродуктнвної праці й вн­ сокої культурн, броварчани продемонструють трудовий героїзм і иа благоустрої рІд­ иого міста, сіл району. Вони

відремоитують доріг ПJI0щею 25 тисяч 940 квадратних

всі

-

новими

нашего

-

60-річ­

перемога~ш

господарського

100

Леоніда

комбінату,

Ілліча Брежнєва оер~ечно поздоро­

-

АНТОНі'на Анти,пова

Братцевської

птахофабрики,

пташниця.

леНінгра';:ІСЬНИИ

студент Анатолій RарІПО13 чемпі'ОН світу з шахів, Петро RлИ1\"УК ЛЬОТЧИ:К-КОСМОНР.ЧТ срор, двічі Герой Ра'Дянсько'Го союзу, ВО­

JlОДИ!\ШР Носов

-

секретар комітету влкс.м

-

ЗІJIу, Любов Кондратова жата московської ШКОЛІ!,

старша піСІнерво­ секрета,оі і члеНІІ

Бюро ЦК ВЛКСМ

JI

(ТАРС).

'8 Л іі с. 11 І В

гектарІв

року

БарнШівський КОРСУНЬШевченківський

156

114

+24 533

+28,5 652

+55

цнт. до відповідного періоду

шт. до відповідного періоду року

ЩО1КОВСЬКlfі,

+159

40

33,6

-0,9 50

+5,6 52

-2

молока

119,7

111

м'яса

110

114

яєць

99,3

кличуть:

на суботник!

.".."....,-~.,-~------..-~~

Торік хлібороби радгоспу імеНі Щорса виростили непога­ ний урожай зернових культу,р - по 26,1 центнера на ноmно­ МУ (ектарі. Нині за почwном кубанЦів вони ведуть боротьбу за те, щоб у другому році п'я­ ти.річки Iзі6рати по 32 центнери зернових з ,І1ектара, озимої пше­

ниці по 33,2 центнера. По меРЗЛО-'l'алому грунту під­ живили озимину на ,всій площі. Rалійні і фосфорНі добрива ,вноси,лись

У

грунт з допомогою

розкидачів РУМ. З настанням весни, як тільки площі підсох­ ли, на них з'явилися ~Ba спаре­ ні тракторні агрегати 3 Сіва,лка­

ми. Зараз їх енlІІІажі закінчують KopeHe~e

підживлення

озимих

культур на площі 200 ,reнT;i.piB. nf. АДАМКОВИЧ, директор радгоспу

.

3766 т (+96 т) 116 2904 т (+555 т) 110 30286 тис. шт. (+4255 тис. шт.) 127

111 ІК

ВСІМ ОЗИМИМ КОРЕНЕВЕ ПІДЖИВЛЕННЯ

і

вили передовики виробництва Валенти:на Го­ Л:\о"6єва ткаля Іванl,ВСЬКОГО ка'МВОЛblНОГО

ського плану:

требухіВЦЯМН

почнну»

всіх діля.нках

Продано в процентах до народногосподар­

дружно

ЛНКОгО

тресту

розумом і серце:"I,

культурного будівництва і змЩнеlННЯ оборони любимої БатькіoВlЩИНи. на всіх фронтах нашої боротьби за номунrзм.

сільгоспугідь (цнт.) ± цнт. до відповідного періоду

день

сичі

на

СИЛИ,

Броварськнй

Минулого

о. І. Красовськнм, о. М. Овдієиком, В. І. Дідусем, А. М. Чайкою, о. М. Ковба­ сннською, Р. В. Жеребець, Борючись

-

чя Великого Жовтня

Одержано яєць від курки-несучки (штук)

внести гідний вклад у бо­ ротьбу за успішне внконан­ ня завдань п' ятнрічкн ефектнвності

усі

вірні справі партії

шої країни зустріти сла,вний ювілей

еНТУlзіаl3М і творчість само­ за здійснення історичних

«червоиої суботн» з максимальною продуктивнІстю і

метрів, посадять 2367 дерев, 14 ТНСяч кущів, побудують 18 спортивних майданчиків. Сьогодні свято кому­ ністнчної працІ. Позивні «Ве-

трудівникІв

молодь віддадуть

Внроблено Молока на

\

в

будуть

ділами своїми. Він побажав КОМСОМQ.1ІЬЦЯМ на­

рішень ХХУ з'їзду RПРС, за кому,нізм і мир

иоваторів вироб- )

працювати

рево­

заlпоВіітам

мннулоrо року

цювати иа суботнику з максимальною вІддачею, вироб­ лятн продукцію лише від-

участь 240 робітників, спужбовців та інженерно-техвічних працІвників і виконають робіт на суму 5,7 тисячі карбованців. Понад дві тн-

!

натхненну працю, відданій боротьбі

±

підпрнємства пра­

Заклик

вірні

Жовтня

Вироблено м'яса иа 100 гектарів сільськогосподарських угідь (цит.)

стан

міниої якостІ.

завжди бj'ДУТЬ

пра'порові

МННулого року

і А. Мамаєва заКJIикали тру­

дівників

ТоварИІШ Л. І. Брежнєв від свого імені, від імені Політбюро ЦК вислови,в впевненість. що комсомол і КОМСО1\юлЬЦі завжди будуть 3 честю нести свій леніlНСь.киЙ прапор, заВЖДIJ

Надоєно молока від корови (кг) ± кілограмів до відповідного періоду

роси, відо­

радує те, що иа 43,4 тисячі карбоваиців вироБІв буде ви-

сяч карбованців. І особливо

!

тІльки

загальиий

молодь

а lИ А І' АНН

дуктивиості праці, а й вн-

сонце в краплі

реоЦінити.

Показники по внробввцтву і продажу державІ продуктів тварвнництва господарствамн Броварського, БаришІвського, Корсунь-Шевчеиківського Черкаськоі і UЦолковського району nfocKOBCbKOЇ областІ за перший квартал 1977 року

вІдмlниої якості. І в них, як

бражається П

Є.М.

RО;\ІСОМОЛ наших днів, пі'Дкреслив У СВООМУ виступі Генеральний секрета,р' ЦК Н1прс, це активний бойовий учасник номуністИlЧНОГО будівництва. З вагником, з ініЦіативою пра­ цюють ко!\юомольці на RамА'Зі, на БАМі, на

й

день воии ВИГОТОвлятЬ _продукції більш як иа 388 ти-

ВЛRСМ

нашу ленінську партію і .комсомол.

ся не т льки на вищої пропродукцію

ЦК

Брежнєв сказав, що де вручення він сприй­ ilЩоЄ ЯК символ нерозривних уз, які зв'язують

вок, ЩО трудівннкн району вирішили цього дня добнтн- \ пустити

пінлу­

молодь.

Приймаючи КОМСОМОЛЬСЬ1ШЙ квито'к і По­ чесний знак Ленінського КОМСОМОЛУ, Л. І.

, зетн, можна зробити внсно- ) і

Rомсомол, наша чудова радянська :vIСЛОДІ> вносять великий вклад У розвиток радянськоі культури, нашої сОЦіалістичної науки і ми­ стецтва, у виховання :\юлодих поколінь, н охорону здоров'я на'роду. Цей вкла:ц нері,дко пс'знаЧlений .пошунами нового, свіжістю, МО­ лоді,ЖНИМ запалом. Значення ЙОГО важко пе­

міжнарод­

за ленінсьне

радяНJCЬНУ

сенретарем

радянська

Гнатенко Досягтн грамів середньодобово­

дять до штабів, редакції га-

і

на з,емлі.

гектарів каРТОПJIі, 270-0ВО­ чів, 320 кормовнх коре-

Патріотична ініціатива москвичів провести ленінський комуністичний суБОТНИК 16 квітня знайшла палку підтримку у трудівників міста і сіл району. На промислових підприємствах, у радгоспах і птаХОфабрнках, установах і школах пройшли багаТОЛЮДНі мІтинги і збори. Повсюди дІють штаби по проведению суботника, інформації з місць говорять

першим

СО:\ІОЛ,

половнною

неплодів.

во перелічити.

в:рний помічник і боЙо.вий резерв Н!ПРС, го­ товий виконати будь-яке ,доручення lПартії, будь-яни й наказ Батьнівщини. Ленінський HO:vI-

ти­

ТИЧНОї революції.

ВЛlНСМ.

Леніна, справі партН. ЛеНінськиЙ номсомол,

овочі,

посадять

знак

комсомолом

НОМОО:VIOЛ і

ра:дянська

органічних доб- \

а також

перед

:vюлодіжним РУХО:\І,

.rrюцїЙному

чоловік. Вони підготу­ 1500 гектарів площі під картоплю,

По,чесний

~liTeT Н!прс, RО:\lуніСтичну партію і радЯН­ сьний народ у тому, що ленінський комсомол,

ciJIb-

16

заслуги

нєву

На поля

понад

да>тН!

золотий

Л. І .. Брежнєв удостоєний цІєї нагороди за ви­

ТяmелЬ'ниновим. Він запевни:в товариша Л. І. Брежнєва, Політбюро, Центральний Ко­

тисяч карбоваИЦіВ, у фонд п'ятирічки перераху­ ють 7 тисяч карбованців. у

-

~

десятках і сотнях інших великих і :\Іалих ILiд­ приємств та будов нашого часу, на безмеж­ них полях наших кол'госпів і радгоспів. Тру­ дові ПСідВИ!І'и і почини КО!\IСО:\JOльців не:vJOЖЛИ­

Rомсомольсьний нвит<Ж і Почесний зна,н ВЛН10М були ;ару,чені ЛеОНіду Іллічу Бреж­

40

програма

:\lОлу

вання про

воять В цей день більш як

Велика

нвітня в RреМЛі були урочисто врученІ

14

Ген~раЛЬНО.\іУ секретареві ЦК НПРС то;аари­ шеВІ .п. І. Брежнєву номсомольський нвиток М 1 і найвища нагорода ЛенінсьнОоГО номсо­

НЮІ

нічного заводу та деревооб­

свято

ие виконання ПJIанів друго-

,

цехів ремонтно-меха­

Москва-Сортувальна,

вати

) ) ) )

школн,

робітників

гідну зустріч 60-ї річниці Великої Жовтневої соціаліс-

~

спорудженні важJlНВНХ об'­ єктів: міської середньої робного комбінату, житлово­

нення

~

працюватнмуть на

комуністичний

клалн початок «червоннм суботам», трудящі району сповнені патріОТНЧНОГО праг-

І

\

Всесоюзннй

які

j

ннчннків

Урочисте вручення Л. І. Брежнєву КОМСОМОJlЬСЬКОГО квитка і Почеоного знака ВЛКСМ

\ \

~

,

,. ____ , _______ ~ _ _ _ _ _ _ , _______

\ \

внроб- ~

1255

суботник!

КОМСОМОЛ-ВІРНИЙ ПОМІЧНИК ПАРТІЇ

\

\

суботник. Наслідуючн почин депо

І

внходити

на свято праці.

Всі-на

~

\

~

\ )

~

~ с У б о тни К. ~;

j

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНО' ПАРТIJ УКРАІНИ

\

\

ВL.~'~'~'"

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ДЕПУТАТА ДО БРОВАРСЬКОJ РАПОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ ПО КНЯЖИЦЬКОnfУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ

.Nir 42

РІШЕННЯ внкоикому райоввої Ради депутатів ТРУДящнх .N9 111 від 28 березия 1977 року В зв'язку з припиненням повноважень депутата районної Ради депутатів трудящих по Rняжицькому виборчому округу М 42 тов. Rалюжного М. Е., відповідно ст. 109 Закону Ук­ раїнської РСР «Про районну Раду депутатів трудящих Унраїн­ ської РСР1) та ст. 119 «Положення про вибори до обласних, районних. сільських і селшцних Рад депутатів трудящих Української РСР», виконном районної Ради депутатів трудя­ щих внрішив: Призначити вибори депутата до районної Ради депутатів трудящих по Rняжицькому виборчому ОКРуігУ NQ 42 на неділю, 24 квітня 1977 року.

Голова викоикому райониоУ Ради депутатів трудящих nf. СЕРГІЄНКО. В. о. секретаря виконкому районної Радн депутатів трудящих І. ЗАБОЛОТНИR.


За КОНТРОЛЬ АіЙОВИЙ, ПОСТіЙНИЙ, конкретний 8 КВіТНЯ 1977 РОКУ в районному БУАИН- річчя CFIOP (Ю. Г. Нагорний), радгоспу ку культури відбулися збори активу ор- «Літкі.всьииЙ» (І. А. Глоба). ці та багато

шиноремонтний за.вод) випуокають ВИРО-П))ЗІВило, обговорюються на партійних би зі Знаиом якостІ. Із 1169 Н8!ЙмеНУ-IЗбор ах, висвітлюються на спеціальних

гаНіВ народного контролю міста І райо- інших груп серйозно ставляться до ВИ- вань ПРОДУlщїі лише 33 удостоєні висону, на Яких обговорено пита.ння «Про ио.нання вимог жовтнеБ~ГО (1976 р:) І{ОЇ категсрії, питома вага яиих у загальзав.дання органів народного нонтролю по П.ленуму ЦН ~ПРС, ЯИJ:!.~' виходячи Із ній кіЛЬКОСТі Сltладає всього 2,8 процеіНдальшому І.Іідвищенню трудової і гр 0- РІшень XX~ З.І.ЗДУ паРТІІ, звернув YB~- та. мадсько-поЛlТИЧНОЇ аитивності народних І гу на неоБХІДНІСТЬ присиорення теМIll~ Слід наполегливіше боротись за підвиионтролерів у винонанні р~шень XXV росту сус.пlльного виробництва на осноВІ щення ефеИТИВНОСТі ВИJюристання мате-

стендах. ЩОІІІравда, о.кремl партійні ор­ Г1liНі131Щії цехІв ще сла.бо направляють роботу народних KOHTpo.1eprB, не заслухо­ вують иерівників груп на зборах, не вживають належних заходів по лін.віда­ ції недолІків, виявлених перевірками.

з'їзду І{ПРС і жовтневого (197() р.) всебічного науиово-теХНіЧНого прогресу, р!альних і ГРОШОВИХ pec~pC~.B, знижен~fЯ Пленуму ЦИ НШРС». інтеНСИфіиації виробничих процеСІВ, Битрат .~І!РОВИИИ, ма'~еР1аЛlo~:. метал1J3, Доповідач другий секрета.р місьи- біЛЕ>Ш повного вииориста~~я резервів і тепло.ВОІ І е:!:еКТРИ~НОІ енеРГll на одиникому Иомпа'рТії Уи·раї·ни А. Д. Грязєв посилення р~иму eKOHO~~~I, на змщ~ен- цю ПРОДУ,КЦll. Topl~. ДОІПУСТИЛИ перезисказав, що трудящі міста і району аи- ня держаВНОІ І виробничOl ДИСЦИПЛJ,НИ, Tpa~y елеитроенерг.Jl ШВУ-50, ВМУ-58. тивно працюють над виконанням рішень на посилення боротьби за беЗУ:\lОвне ВИ- В СІЧШ-ЛЮТОМУ ц. р. перевитрату щ~иXXV з'їзду ИПРС, постанови жовтнево- ионання планів і СОЦіалістичних зо- родного газу .~опусти~:! 13 споживачш. го (1976 р.) Пленуму ЦИ ИПРС, а та- БОВ'~·зань к?жним тр~довим иолектив?м На .за.l!ІзничНlИ ста.нЦIl Вров.а·ри в 1976

f10лова групи народного контролю радгоспу «Літкі.ВСЬИИI!"r,> І. А. ГЛоба до·пО'ВІв активу, що в минулому році було проведено 2<6 перевірок у господа'рстві. Результати їх розглядалися на з,асідан­ нях партійного комітету, диренЦіЄЮ ра;(­ гоопу і то,варисьиим СУДОМ. Під час пе­ ревірок найбільше уваги приділяли

кож постаниви ЦИ

якості виионання робіТ.

ИПРС,

Ра;tи

Міні-

стрів СРСР, ВЦРПС і ЦИ ВЛRСМ «Про Всесоюзне СОЦіалістичне змагання за

підвищення і якОСТі

ефеК'І'ИВНОСТі

роботи,

успішне

з

УСІХ

teXHlI\o-е~оноМlЧН~Х

пока~Н1І~'IВ.

Проте, якщо раи?н у ЦІлому торш. І В першому иварта\lІ! цього року. УСПlШ,но

виробництва виионав державнІ план~ і ВЗЯТІ з~?ов яви,конання

заН!lЯ

по .ВИРОбництву І реашзаЦIl про-

~JавдаllЬ десятої п'птирічки». Торіи ли-j мислової і сільськогосподарсьиої продук- І

ше понад план реалізовано промислової продукції на

мільйона иарбованЦіВ.

4,2

СіЛЬСl,Кі труді,БНИКИ JIIf плаНIІ

продажу держа·ві

ДОМОГ Jlися також

дівельних

П!~

вантажним~ операщями

ми

Ь!lИзько

ТИСЯ'Ч

45

штрафу.

не справи-

малана, м'я-

!{олеитиви бу-

лено. На жни.вах

Велике поле ДіЯЛЬНОСТІ народних нон- пилько стежили {)бслугову- .втрат ,вро'жаю.

вання. Мова и~е про краще

обслугову-

і транспортних

орга'нізацій,

праЦівники підприємств сфери

обслуго-

-

:l. з

зб

opj в

В а р о

r

7r:И о

о

JZ

:в; о и тро

полеглих хлібів

За неяиісне

не було

підбирання

брwгадирові

диреиЦією було

Карпенку

оголошено

догану.

В

ионтро-

;(О\lагаЛIІСЬ

ТОГО, що·б якомога краще винористовува-

Ю

ТИ иорми, не допустити зниження

~УКТИівноСТі належний

зма- лись з цим завданням. За МlшУлі три про- місяЦі ці пiдlприємства недодали державі

контролери

Jlери РaJЗОМ ІЗ твариннииа·ми

вування.

За піДсумками соціалістичного гання по збільшенню виробництва

народні

за тим, щоб

період зиміВЛі худоби на,родні

• орга Н.І В

аЕ т и' ву

""'

Наприклад, ,на

иарбованцJ.В втручання ДОGорців спра,ву було поправ-

.

ції, то заводобудіВНИ~ комбінат, ВИРОБНИ-1 тролерів підп~иємств сфери че деревообробне об Є.:lнання

затри-

~l.aHO понад норми БІЛьше 15. тисяч ваго-, садінні помідорів було виявлено велику НІВ, з~ що було випла,чено пІДrПРИЄМСТ,В~- зрі~женість рослин. ПіСля негайного

значно перевииона-

ей, яєць, зерна, овочів, картоплі. Певних успіхів

РОЦІ

тваринництва,

санітарний

про-

забезпечити

стан

приміщень

вання населення Bci~Ia видами послуг. Це сприяло ТО;\lУ, що радгосп надоює Пuтрібно рішуче боротись з порушнииа- на корову зараз по 10 ,КілограМів молоиа,

мислової і сільськогосподарської продукції шість ПіДПРИ'ЄМСТВ вийшли пере-

ПРОДУНЦії на 411 тисяч кu'рбоваНЦів. Не- ми правил радянської торгівлі, розира,даритмічно працювали в першому иварталі чаl'Y1И народного добра, не допускати за-

або на: півиілограма більше проти мину­ ЛаГ0 роиу.

Г<lНIІЯ.

ВО?б~?,бНОГО

ня поиупців.

ефективності і якості,

парадних ДО'ЗОрЦіВ. Вони проводять масо-

са В. М. Куценко. До складу поста вхо­

нання деякими пі·дпри.ємства';\ІІJ; плану по

ня

доручення. Цього року вже зробили чо­

ється заво;(у пластмас,

державних

МОЖЦЯМІІ

об,lасного і Всесоюзного зма- тако·ж иолекти:ви заноду пластмас, дере- ВИЩЄШНЯ Цін, обрахо.вування і обважува:но

иомбінату,

молоиозаіЗО.:lУ,

Нинішня п'ятирічка -

-

П'ЯТИРічка

сказав у своє-

-

І-~епоган~.и ~TapT. ВЗЯТ~ І в другому раиоо Є.:lНаІШЯ «Сільгооптехніка», заводу У сфері сільсь!(огосподарсьиого ви- му висту1Пі иерівник поста народного РОЦІ деСЯТОІ .п ЯТИРІ~ИИ .. ПІДСУМRИ робо·ти заЛі'зобетонних виробів тресту «Бровари- робництва прiJ.ЦЮЄ ДВОТИСЯЧНИЙ за'гін контролю на фермі ра·дгоспу імені Щор­ в першому

Понад

I.I.:n aH

кварта.!!1 СВІдчать

реаЛ!зов~но

ПРО'дУКЦI1 .на CY~lY

иарбова·hЦlВ.

маюне

Бшьше

про

це.:

Щ?ОМ~СЛuОВОІ ПlВМІЛьиона

СіЛl>буд».

Особливу тривогу

викликає

народн?господар- росту ПРОДУ;ИТИВНОСТі праці.

ськог<;> плану про~а,но

держаВІ

мол.а ка

невико- ві перевірии ремонту техніЮІ, збережен- ДИТЬ чотири чоловіки. ИОЖНИЙ має своє

Це

насіння,

illінеральних

добрив,

ходу

стосу- посівних і збиральних робіт, дотримання тири перевірки годі.влі

заводоБУДі;ВНого

станДартів

,пр!!

реалізаЦії

~юлока,

дотрима:НlНЯ

худоби,

НОрМ

яиості

санітарного

на 2640 тонн, мяса на 372 тонни, .КОМбінату, фабрики зерхнього дитячого молока, м'яса, обліиу, збереження і ра- режиму, стану трудової дисципліни. По яєць - на 136 тисяч штуи. ~ ЦИХ до- трикотажу, вироБНИЧОТ0 деревоОбробного ціоналы}гоo використання кормів, ведуть иожній перевірці вжиті відповідні за хо­ сягнеllНЯХ, безперечно, є певнии вкл.а,д об'єднання, ОПМИ «Головтеплицятех- 60РОТІ>бу з будь-якими втратами. Однак ДИ. Ми домоглися того, що працівншш багаточисе.!!I>НОF.О з;;:гону народних ионт- обладнання», які в лютому МІста І Р<J: ИОНУ ,. яю

рол.еРIВ

ТИ.Б!rзували

свою

~начно аи-

ДlЯЛЬНl.СТЬ ПJiСЛЯ

вихо-

.не справи- не всюди народні

лись з цИМ ПОК3ІЗНИИОМ. Внаслідок відcrювідальності

і

без-

неДИСЦИllлінованості

контролери

а.I\ТИВНО ферми тепер не ч€кають чергових пере­

борються за вчасне виионання державних ,вірок, планів.

Радгоспи

«Велииодимерський»,

а щодня стежать

приміщеннях,

за чистотою

дотриманням

ду.. в СВІТ l!останови ЦИ НПРС «Пр~ па·р- о.кремих иерівників в лютому не вико- «Гоголівський», імені Доиучаєва не спра- ПОРЯ'ДКУ, роблять аналізи ТlIIне

керІВНИЦТВ?u ор~~нами чисельно, змщюли

стаЛ~1

BiД;YT~OI?

нали завдаlНЬ підрядних будівельно-мон-

вились з планом продажу держа.ві м'яса,

лока в групах, що дa€ з:vrогу більш опе­

оргаНlзацlИНО,

ПМН-8, Пl\1 і И-24, СПМК503, упрааління

ПРОД2mу держзві молона. Групи і пости

вати їх.

~ромадсь~ою

сило~.

НиНІ в раною ДІЄ 256 г~уп І ~,29 ПОСТІВ наР.?д IlОГО контролю, ян! об .єднують. в СВОІХ рядах б~ИЗЬКО 4,? Т.ИСЯЧІ ДОЗОРЦІВ. f~PC~ ни.х ~5~0 КОМУЮСТІ.В, 1620 ЖІНок, .},)н. с.пеЦІашстІВ народи.ого господар~тва: }{РІ.М

цього,

при

МІСЬКОМУ

КОМІтет:

jj~POДHOГO. ~он.т~олю C~BopeHO 9. позаlUгаТIІИ~. ВІДДІЛІВ. Виионую~ Р1ШеНнНе~ XXV з ІЗД~ КПРС І поста~ову жовт ного (1976 J).) Пленуму J-{JН K~PHCI' To~ lНШИ.Х парт!И~их ДO.KYMeHT.IВ, ~a~oд. ,~o

,робі'Т

ПДБП-2,

ОПМИ-580, ~Вели'кодимерський»,

механізації і автотранспорту

«Укрсіль- У

прав,

цих

та

інших

«Заплавний»

господарствах

енергомонтаm», РВУ оБЛМісцевпрому. з~Ш,снюють належного ионтролю Обов'язок ИОМітету і груп, всіх по.за- товарністю і я'кістю МОЛOl{а.

не

контролю

суворий ионтроль за виионаснням

за виявленням і використанням додатко- ки, до:vrа,гатись ВlПров\3.дження за'гонового займається питаlННЯМИ трудової

дисцн­

мет·щу роботи, правильного і ефекти.в.ного ВИІ{ористання мінераЛE>lIИХ І орrга:нічних добрив, не допусиати безгосподарності в їх збереженні.

ваджується нова

незаlдовільно

те)ені,ка

впро- шення керівннцт.ва економікою,

і прогресивна

Вlважа- зорЦів у другій зміні

ють неоБХі~ню! здійснити ряд заходів по

~lають ~1icцe великі простої;> різних ПРI!-

чин. Прикро, що на 1 січня

організацію! у 311їцнеННі

дисципліни і но ~ c.BO~MY.

ІХ склад наиБІЛНШ СУМЛІННИХ працІВНИків. За допомогою партійної орган~зації планується робо'Та дозорців, регулярно

карбованЦіВ, на ,за'ВО.:lі пластмас ТИСЯ'! К3ІprбованцїВ). Великі ,резерви збільшення

проводяться

продуиЦії закладеНі в

результати яких ВИНОСЯТЬСЯ на ооговорення партійних зборів, засідань лартбюро, заслуховуються звіти иомуністів, що працюють ~ ГРУJпа,х і постах народно-

го контролю. Торін, наприклад, всього було проведено народними дозорцями

16

перевіРОк по питаннях викона'ння ви-

на 472

-

-

ВИСТУ'П!,

наголоси.в на не­

вельн~х орга!:.I.З~ЦIЯХ, ТОРГІВЛІ, на Зfclл~з­ ни'чюи ,стаНЦІ! ~вари,. критикува.в BIД-

тисячі ухильно удосконалюваПІ ОРГ3lНіЗaJЦійну ~~р:Вlу·д~~~~.~\е:~~~I~~~~~Вки З~аПР:;:~~:~ на

та ідейно-виховну роботу, ЗМіЦнюооти державну трудову ДИСЦІІШlіну, організувипу<;иу вати чіТl{У і здагоджену роботу всіх ла-

50

'підвищенні ефек-

нок

нашого

багатогалузевого

господа,р-

"',

ємствах, ТРУДОВ.ОІ ДИС~И~ЛІНИ тощо. ВоБГОliореиН! ДОПО~ІДІ _такоm пили дире.ктор

світлотехНl'ЧНОТО

ВИСТУ­ ЗaJВОДУ

тивності .ви'и·ористання трудових резер.вів_ ства міста і району з тим, щоб успішно В. О. Проценко, голо~а гру[!и наl?ОДНОГО На підприємствах ще мають місце про- F,.ико·нати державні плани, взяті соціалі- КОНТРОЛЮ тресту «БроваРИСlЛьбуд » гули, простої, ЗaJпі'знення, Невихід на ро- стичні зобов'язання і гідно зустріти 60- М. В. Просік, голова .. гр~пи народного боту з дозволу адміністрації. Тільии з річчя Велииої Жовтневої соці.алістичної контрол.ю Гоголі,ВСЬИОI СІЛЬСЬRОІ Ради

цієї причини в минулому році було втрачено близьио 15 тисяч людино-~нів,

революЦі.ї. Виступаюч][

внасліДок недодасно державі продунцїї на

сеиретар

робничих планів, використання виробни- суму понад 500 тисяч иарБОВaJНФВ.

чих потужностей, матеріальних, трудоних і грошових ресурсів, впровадження

працювати

цього року Іпідвищенні В:ДПОБі,.:Іальності за доручену o?XIДHOCТl б.IЛЬШ CYB~po,гo НОН1РОЛ~;~ вия.влено багато справу в удоскона:Іенні aJпарату у.правлін- зоереження.м J:lapo,AHOl вла~н~ст в у.,­

~а'водсыlїї іо ~ехових гр.уп, добираю.чи в рошкової металурlГН огляди,

став

слюсар по peMOIНTY обладнання. Зменши-

лись простої до 20 годин за зміну, що по освоєнню .нових виробів. А все це утвер~ження спра:вжньО'го партійного дорівнює 300-500 иарбованцям товаррєзерви збільше.ння випу'сиу продукції. стилю роботн в усіх сферах господа:р- ної ПРQ.дукції . Перевіриами встановлено, що 3-5 ської діЯЛLності_ Тож дозорцям слід наН НИЙ С'. я процентів обладнання взагалі не працює,давати більш ;:!їйс.ву допомогу партійним арад )ДД. міста Л. П. Дехна підприємствах міста невстаlновленого обладнання, в тому l-:Я, в боротьбі з бюроирати3'МОМ, тя·ганичислі понаднормативного (на заводі по- ною, безгосподарніСтю. Потрібно .не-

перевірии,

пліни, органіrзації роБОЧQI·О часу, третій ві,дповідає з\3. збереження соціаліСти~­ ної вдасноСТі. HelЦoдaBHo проrвели само­ фотографування робочого дня в трьох

На .;r,ИIЮIУ етапі кому.ністичного БУДіd- змінах, ,виявлено чимало додаткових ре­ використову- ництва па·ртія і уряд вима'гають поліп- зер.вів виробництва. За ПDОПОЗИцією до­

,погано

СIlРИЯ'Є розвит.иу ініціативи і аитивності їх, підтримує в роботі, постійно турбується про ОРГaJНізаційне зМіЦнення за'l'ально-

рейдові

на три сеитори.

Дозорці першого стежать за яиістю на

збере­

teXJ-iологіЯ, не вживаються діИОІ>і заходи удосконаленню управління і планування,

В

контролю

бочому місЦі, ПО кожному аиду виробів, ділити контролю за .винористанням техні- жен.ня .гото:во,ї продукції. ДруlГИЙ сектор

. vа:слуговує уваги ДОСВІД. РОБОТИ_ партійної організації заводу СВlтлотехН!чн~х .вирorбів (секретар М. Л. Хлипа) по Kep~Bництву ГРУ,пою народних ионтролеРIВ. у ніи нараховується 112 дозорців, серед НИХ 44 комуністи. Парторганізація

Д

HapO~HOГO

ро;щідом, оргаНі';>аЦією, на иожному ро- теплицях. Важливо особливу увагу ЛрИ- робочих місцях і правильніСтю

аитивн~ ничі потуЖНості,

р

групи

дер- жити за якіСТЮ сівби, ·садінням иартоп- в:н, групу Р03ІПОіділили

жавних ПЛaJНів иожним виробничим під- лі і овочів, обр06ітиом зеl\lЛ.і, роботою в

ється обладнання,

І

Голова

Нaj:ЮДНО'ГО В ці ДНі весяних польових робіт на- зорЦів цього пі;(приємства. Для більш систематичний і родні контролери повинні пи.льно сте- ПGВНОІГО охоплення перевірками, ск.азав

встано.вити

~?.п?магають ви~онувати ьД~рпекитив,воиятпьар ТІ.І 1 держави,_ ВІДкривают д н ?, вироБНИЧІ резерви.

ративно ВИЯВЛЯТИ недоліни і ліквідову­

за цеху лиття під тисиом заводу пластмас М.. д. Покидько розповів про роботу до­

штатних працівників органів

ВИХ виробничих резервів. Слід постійно і ГЛl~боко аналrзувати причини, що стриЗ?РЦl стали ДІЯТИ БІЛЬШ ЦІЛеси рь мсо:вна ен' мують ріст і ефективність виробниБІЛI>Ш настирливо, !І~магаюч си У У и- цтва. Адже фаит, що на багатьох під!lЯ виявлених неДОЛl~.IВ, ефеит вного. в - приємствах повільно освоюються аиробкористання наданих ІМ

жирності мо­

НаІРОДНОГО

контролю в ЛатВ!йс~ю~ РСР». J?ОН~uВИ- тажних росли

в

належного

в обговоренні

па'рткому

заводу

доповіді,

ПОРОШИОВОІ

меТ3IJIургії Г. І. Єршов сиа:за.в, що за rПїд-

У діяльності органів HapO~HOГO конт- сумками роботи минулого року пі.дприралю особливе місце відводиться бороть- ємству присуджено перехідний Червоний

нnвої техніки і науиоВіОЇ організації пра- бі за випуси висоиоЯ;{іСНОЇ продукції. Ці, тн:()сті вироблюваної проду;иції, збе- Непогано поставлено це питання на зарешеllНЯ соціалістичної власності тощо. воді світлотехнічних виробів, фа6риці Все це сприяло тому, що на, піДIПРИ- .верхнього дитячого трикота:жу, Гоголі.в-

деПJ'1lат.J.В трудящих Р. А. Таран. На зборах активу з промовою виступив

голо:ва обласного иомітеtу rнapoДHO­

го ,конт·ролю М. С. Степаненко.

Він та­

кож ВРУЧИіВ пам'я:тний подарунок голові ГРУ'ПИ на.родноl'O нонтролю свІтлотех.ніч­

пра'пор обкому Иомпартії Унраїни, обл- НОІго заводу К. К. Павленку, нагородже­ ВИКОНКО\fУ, обласної ради профспілок та ною облаани.м иомітеТО1\І народного конт­ обltо:vJУ комсомолу. Иолентив за"юду ралю. перевиконав план першого кварталу цьоМісьиий иомітет паlртії і місь&викон-

С11стві торік було зеиономлено 150 тонн ській стрічиоти.ацьиій фабриці, де пиль- го роиу з усіх техніко-еиономічних пок·а:з- иоМ за акти,вну роботу нагородили грамо­ проиату чорних і кольорових метаЛі.~, но стежать за Я&істю продукції ПО ників. ПGСИЛЬНУ частку в ці досягнення тами заВідуючого сеКТОРо:\і глас.нОСТ.і 285 ТИСЯ'Ч иіловат-годин електроенеРГll, .всьому технологічному ци'клу. Иожний внесли і народні контролери, до складу місьиого коМітету народного контролю

матеріалів

карбованЦіВ.

і сировини

на 32,1 тисячі вилаJ.\ОК

Економія фооду

часу складає 54574 НОРМ0-ГОДИНИ. Справжніми

по~1ічни,ками

ОРl'ііні·зацій і господарсьиих

браку

тут

обговорюється

робочого БРИlГадах, на дільницях,

в яиих входить 195 чоловtи. Вони

де

доиладно реджують ув а'гу , головним

ЦІ

ПlДПРИЄМ- конанНІ цe~xa~1~1 план~вих завдань,

зосе- заступаии,а редаитора місьирайонної га­ на зети «Нове життя» С. Ф. Приступа і гф­

анаЛі'ЗУІ?!I>СЯ причини ВИlПус.иу н.еяиісної переВіRЦі використання обла.:lна:ння, B~~ лову !Цехової групи народного ионтролю

партійних ПРОДУКЦI1.

Невипадково

пр

деревообробного .комбінату М. І. Васька.

иерівників ства пе~ши~и в раЙОНі. СТ~JlI! випуска'Ти ~1~Д~~ькор~~~~~~~е~~~IРг~И e~~ ~rва:~и~~~: Міськком партії та раЙВИIКОНКОМ за сум­

СТUсlИ ГРУ~.И народног?.. ИОГТРОЛЮ з;,воg ПРС?УнИ~~:IЗ~:::іОйМ Яб~~~~'ОСТі підпри- ріаЛіВ, ПОРОШКО,ВОІ

чином,

метаЛУРГll Об:g~оваиомбіна' ємстдв ще як слід не

go

використанЕю рРОб~ЧОГО часу лінне виионання оБОlв'язків .на,городили

налагоджено бо-І та інше. Добре

зареИОil1€нду,вали

себе грамотою голову ·г.рупи народного КОНТ­

ГУб~~НКіев~\g~~)в~~~~ду торгового Ma~ ротьбу за RИlпуск ВИСОКОЯИіСНОЇ ПРОДУК-І групи цеху ,N'Q 5 (голова Г. ~. Свердлии) І ралю р,адгоспу «~оря» ~. М.. Шкарупу. ту (б' . Р (А' . А. І.fУШНІ·Р) ції З 24 пі'Дприємст.в лише о п'ять (.крім І та цеху NQ' 8Р (голова KO~!YН!CT .В. І. СаУчасниии збоРІВ" прииняли Звернення ШИН0 удування ' радгос, ' . . u пу-комбінату «Иалитянський»

імені

50-

-------------------_._------ ---._-------о

2

стор.

Q

. ,

на:ЗІ>аних, ще дере.вообробнии комБІнат І

-- -------- -

---

НОВЕ

.-------~~~----~--.---------------------------

мохва·лов).

-------

ЖИТТЯ

езультати

переВІ·РОИ,

як

ДО .вСІХ контролеРІВ МІста І раиону.

----_._-----------------------Субота,

16

квітня

1977

року

о


ВИКОНАННЯ

ПЛАНУ

-

Спосіб життя

виробництва і продажу державі продуктів тварииництва господарств амн району за станом на 1 квітня 1977 року

радянський

(за даними !lIіської інформаЦійно-обчислювально] станцiJ державної статистини)

~

:>.

'"

~

IlаЗRIІ

0_

ГОСllОдаРСТА

;:

О

~

.::

;; >. о'" ~O

.1g

'"

.... .<'

1270 1085 975 857 843 812 803 758 730 687 681 660

«ТрсбухіВСЬКIІЇI» і\lені Щорса П.~еМЗ<lВОД «РУДНЯ» іме ні Кірова «Л ітківський» «Авангард» «Русанівський» «Гоголівський» <Жердівський» «3а90РИЦЬКИЙ» «Бобрицький » «" р асилівrький» «Зоря» i\l('Hi Л1ічуріна <<За плавний» i\l('Hi Докучаєва «В('л"кодимерський» «llуХівський» I\ІІівськс об'єднання

б58

640 609 514 501 474 290

с.'"

;:g

':

~

СО

"

С

11 ~

«П.'lоскіВСЬКIІЙ"

" ~>

.., ?f? .... '" u

" g

~8 ~

:; ~

s;

+65 +49 +19 +21 +32 +10 +77 +32 +141 +З1

+20 7 -23 -49 -5 -22 +10 -48 -

')-,;:

,,~

'g-:: :::"::.0

--

CJ .:; '(;

f-:;;

96 4 89 90 86 94 97 92 93 93 92 87 89 89 90 84 86 81 73

'"

S?>;: :::."'

:S:::::~

СО

с

=-: :::::.

З28

161 324 228 283 253 272 270 253 181 158 166 173 3

20

І .)

')

+ +25 +37 + 3 +29 + 9

()

-- 9

30 :31 86 15

+41 +36

19 7 16 19 20

+12 -6 +13 - 2 --28 + 2 -- 17 + 1 -І- 4 8 + 9 + І 8

+З8

+З4

+16 +12 + З + б + 6 +35 + 8 + 3

ЗІ

15 14 27 8

Ра:lГОСП-КО\ІGінат «"а ЛIІТЯНСЬКИЙ» і\1 50-річчя ЦДС

Перший шості

господарств

для

біль­

за

І,РИЄТЬСЯ що

весь нинішній рік другий рі/\ десятої п'ятирічки по виробництву і продажу державі продуктів тваринництва. Пере­

доведеними

плани

з

Особливо кількості

здачі

їх

молока,

'виробництво

відповідним

періо­

року_

радує

збільшення

l\lОло/\а,

робництво його

Валове

ви­

по району

за

три місяЦі перевищило торіш­ ній показни}( на 16200 центне­

рі'В.

Найбільшого ІПРИРОСТУ до­

сягнуто У радгоспах «Гоголів­ сьний»-2794 центнери, «Пло­ скінський» 1721, «Літківсь­ /\ий» 1684, «Русанівсьиий» -1583 центнери та в ряді ін­ ших. У сі господа,рства, за ви­ нятком радгос,пу «Велииоди­ мерський», успішно виионали й перевиконали доведені їм квартальні плани виробництва

молока. ВеликодимерЦі ж не­ добрали 869 центнерів продук­ ц:ї і 'виконали план лише на 92 Іпроценти, У передових господарствах зростання

валового

ва

триває

молона

рахунон

+ 7

703

-205

не

чима.10

5~.8

118 ,З

121,1 llЗ,1

136,2 115,7 113,б І ІЗ,7

120,0 98,5 103,9 88.2

+7

в прорахуннах ,на

по­ гос­ з

про

від­

годівлі худоби, внаслідон чого недоодержано багато продукції. На 'сто гектарів сільгоспугідь по району вироблено на 4 цент­ нери м'яса менше, ніж за перші три місяці минулого року. Най­ більше зниження мають Н:иїв­ ське виробниче об'є:днання пта­ хофабрик 205 центнерів, радгоспи «Авангард» 28, «Гоголівський» - 17, «Требу­ хівський» 9 центнерів. А всього мінусують 12 госпо­ да'рств,

Певні першому

досягнення ,нварталі

і

с?кою. КРО:В.

- - -t

мають

у

птахівничі

господарства району. Проти відповідного ,пе.ріоду минулого року вироблено на 2 мільйони

тисячі штук яєць більше. Фактично 'збільшився їх збір У

552

всіх господарствах Н:Иївського виробничого об'єднання та на племптахозаводі «Рудня». Про-

у

радгоспах

ва

та

«Авангирд»

ЗІІЛОСЬ

дунції

У

у

зни·

l{ОJJеюив

на

389

трудеРів на \іУ заводі

-

на

Проте ці пок аз нини .:\10Г ЛlI б бути набагато кращими , якби вищення

постійне

ПРОДУ'ктивності

під­

птиці .

Адже від нурки-несучки одер­ жано на 1 нвітня в середньому

по району

на

3 яєць менше,

ніж торік, у Н:иївському 'пта­ Хівничому об'єднанні на 4, ллемзаводі «Рудня» на 8 і в радгоспі «Авангард» на

штук. Лише у радгоспі іме­ Донучаєва несучість курей

15 ні

зросла на

яєць .

7

Підсумки роботи тваринників і

птахівників

про

те,

що

вах

ще

є

району

в

усіх

свідчать

господарст­

невикористані

,резер­

ви для збільшення виробництва продукції. Швщдше привести їх

у дію, порадувати Вітчизну но­ вими

трудовими

ювілейному році не

завдання

здобуткам!!

-

в

ОСЬ основ­

колеКТивів

ферм.

ЦЯ

в

-

-

праЦі

робот;,

з

щО

дають

колентивом.

вагання,

І

ДіDчата~1 лися

не

одну стежку

школи.

не

.1ише

З'явиться ше

було б

вони змага­

М;Ж

собою

а

:\ЮЖ.1'!шість

застосову'вати

шир­

методи

ро­

боти багатоверстаТНlJ,нів. Так вважає бригадир. Валентина і зараз нерідко обслуговує два екстру дери

до людей

і РОЗРЯіджати КОнфл і нт.ні гр оз н. Поки що це не да­ ється одразу бракує до­ свіду' бригадою нерує мен­ ше півроку. відтоДі як її по­ передниця на Цій посаді ;rішла на пенсію. Раніше працювала З\lінним майст­ ром . А Іпочинала робітницею. у заводський .відділ кад­ р:в Валя прийшла по за­

нінченні

цікаВіше якби

що після завершення ренонструкції на діЛЬНІщі встановлять но,ві агрегати.

ще б ільше зблизити людей? Ій ще доведеться торува­ ти

Девіз

ше,

по­ не

зривів

з машиністами екструдерів заооду пластмас. ТИМ біль­

по

яін

ВалеНТІІна

й могли помірятися СИJIами

і

спокою ВалеНТИНі :

досягли

працювати ,

А

сумніви

бри­

нув,а ти 3~IЇ'HHi норми.

Дехто не знаХО'ДI!ТЬ спіль­

ЮІ

авторитету

у них «Жодного відстаючого - ПОРУ'І!» - реальність ро' бо'Чих дн ів. Деякий час одна дівчина не справлялас;] 3 нормою . І бригадир, і това­ риші по р обо ті піДТРИМУlвали ЇЇ, невдовзі вона стала вико­

знімає

товаришами

J\lай­

Взагалі, всі члени бригади

ди і свої ПРШЩИШІ.

з

для

працюють без

свої уподобання. Свої по'г ля­

ної !\юви

кращих

Ії

во­

ська_

е"с­

смани

Зараз

Добровольська, О,lьга lVI 3тяш. j Валентина Н:озбасин­

обста.

людьми.

свої

лю­

гадира. у пеРШ(НIУ нвартаЛі найвищої продуктивності

СВітлотеХНічно­ невелиниЙ. Але

\lашинюш

ножного

як

гартувалися

в ЧИС.'Іі

важить

УПРCJJвлінських бар'єрів. Н:е­ рувати треба н е дільницею, не

лиття

стрі,в колективу, а це не~lало

Н:ОВ6асинська.

не

тут

-

на

яну очолює

маШИНістів

Н:овба­

дільниЦі

профеСіЙНі якості .

При зу­

діловій

Валентина

на

її становлення

ДИНИ,

риса, прнта­

обстави.на

дев'ятна'дцять рок;в

під ТИСI\ОЛ1. Тут продовжува­

новЦі.

про­

другому

дбали про

в

цієї

тисяч.

скр!зь

Уже

трудиться

ПОсмішка ств?рюють аТМОСферу до­ BIJ). я, _ взаЄ:llOрозуміння, щи­ РОІ ВІдвертості ЯНЩО го.во­ рити просто , :3 таким керів­ ником \lОжна працювати . І

ДОКУЧ..lС­

пеРШО~IУ

штук,

значно цікаВіШИм своїми ру­ ПРОДУlщію.

лося

бригади,

на

ві;РІОВИ.1ася . Не приваблюва­ ла ЦЯ робота. НаДі видалося

Та

дати

як донор ...

ВалентинІ.

приб­

пого,Щ­

аГРРГППl

за юлька днів до цього вона вж.~ зда,вала кро.в. У черго­

значно

виробництво

-

тисяч

75

іЛlеНі

до

с'Янська

Трудяться те

але

тю( .і не сназала Банній , що

Лlан.на

103.0

стати

_\lаШ!l

~lала

1Н !lропо,ну,ва .1И Місце у в::\­ ДІЛІ техні чного J\ОНТРОДЮ -

очен І невимушена

R8.1

уявлення.

лас я

CTPI'~I З нею відчуваєш від­ КРИТІСТЬ, широту робітничо­ го харантеру. СПілнуваТIІСЯ :J H~I~ .тreГHO. Теплий погляд

80,0

лизні

ками ВИ'ГОТОВЛЯТІІ

раз

фах

екструдера

діЛьниЦІ лиття ПJД ТИСНО \1 Погодилася ТО:'І)', щО ХОТі.lа ~.ІрацюваТIІ фіЗIІЧНО. ТОДі ni

ПереЛИlвання пройшло

JIюдяність -

З60,0

97,4 3 1,2

донор.

Погодилася

Про

Ніста

НОР~lально. Незабаром хлоп­ 'І~ШQВі покращало, а ЗJ'ОДО:l1 ВІН видужав. Н:о,вбасинсьна

вии

18.2 :іЗ

працювати.

Нов6асин­

Вона ж

ВlДра:зу

ВалеНТlfна

що свідчать показники опуБЛі­ кованого тут зведення . Причина криється

ти :3 Валентиною

:310,0 119,8 217,6 168,5 164,2 181 ,9 121,7 60,2 129,2 206,4 156,8 1118,2 115,4 103.6

140,1 224,0

,ьанної трапп·

\lОгун'! До якої .1ЮДI!НИ звер­ НУТІ:Сіl 'і Вирішила поговори­

15(). !

члени

справилися

завданнями,

~=:~

::t

=~.:: ,:.r1:. ;: - ; : - -:::і::

43 - 15

''<

~~:.

:tC':] >.

OU

127,З

48

'"

-:-:

~

-:::z::o.

ci?~

~~

!

1':;1

:;:;;зі ~

Є~ДOHiї

ласн біда ТЯЖКО :шхворів СІІІ! ПОТРібно було Tep:l1 iново .зро бити йому перели­ ваннн крові У .\lатеРі холо­ ІІУ.'/І) серце Хто щ)же допо­

:;~~

IOG.o

середні1\!

подарств,

м'яса, зросло

нашого

Однан

казником

минулого

:=

с'

І

З2

* * *

цента.

ра­

порівняно

:

у

A-:o;"J

..... r:t-

Еі

о

23

йону став хорошим стартом на

дом

~~

c~;

СРСР

квартал

виконано

'"

-

"= ~>- "-

:':г;

с.

" §'s.

138,<1 100,0 126,9 145,0

І ~

З4

ПТ<І'(ОфаGрик

:: ~

..t:.

0;:::: .t:

~

о:

(.Іі .)

о?·

»;;,

:>;-

q

~-'"

"'"

c::~

- ;. ~= +1 ~ ~ ;: ~-

оо::

о

'"

е ~,

:;

~•

'%-

:! :>,

А

- '" "'О>- =-" ~,1

~:: -

+1 ~ :.:

" ....

=5

:>.

,.,

с

-

t

536 65 419 275 74

g

"" "'- .... ·::;8

В ~~.

r:;-u

с."'

>-

'" ~ о

;-

"'~

s

"

3~

g'" '"

замість

О'ДІНО'ГО

за

нормою,

ІЩЛИ треба підмінити хвору робіТНИЦЮ чи відпуснни'цю. За законом людяності . А незабаром кращі ,вироб­ ifJlЧНИЦЇ піД~lінятимуть її: за У'спіхи у саціаліСТІІ1ЧНО'МУ

зма:ганні їхнього брwгадира премlйовано туристською пу­ т!вкою до Чехословаччини ...

В. ВІТАЛІЄВ.

Прийшла

виробницт­

переважно

підвищення

за

продук­

тивності дійного стада, але в окремих раД['оспах помітне значне ,зниження надоїв. На­

ПРИJ:(лад,

у

радгоспі

«Плоснів­

СЬКИЙ» середній надШ молока від корови збільшився на 65 кілограмів порівняно 'з першим кваР1'алом

J\IИIНУЛОГО

року,

а

в

радгоспах «Великодимерсьиий» та «Зоря» він 'знизився на

кілограмів.

48-49

У

цьому,

безсумнівно, і нриються IIJРИЧИ­ ни невиконання планів. Знизн­ лись надої молока та«ож у рад­ госпах «Н:расилівсьний», «Боб­ рицький», «Заплавний», імені Мічуріна, хоч вони й торік бу­ ли

невисокими_

Не справилися з своїми зав­ даннями

по

державі

мерський» гато

ж

продажу

радгоспи

молока

«Великоди­

та «Заплавний». Ба­

господарств

ревиконали

значно

,квартальні

Ритмічн о, з повною від да ­

пе­

чею сил і енергії

плани.

нуто

цього

в

основному

за

ра­

хунок збільшення кількості по­ голів'я корів, а не підвищення

картоплесаджа.rJЬНИХ

ряді

інших

чі бригади, які працюють на

перебиранні бульб. Майже вся картопля якісно підго­ товлена для висадки у грунт .

1_ ні

господарств,

зокрема у радгоспах «Заплав­ ний», імені Мічуріна, «Жердів­ ський»

та

жу

м'яса

державі

цілому по району Іна

о

114,8

картоплі

працює з норм;

Фото М . Семинога_

в

про-

Субота,

він

за­

вантаження картоплі на ав­ ТО:\10білі, садіння картоплі.

прО!Ца­

виконано

На знімках: тракторист П_ Труба, На навантажен­

перевиконанням

інших _

Н:вартальний план по

агрега­

тів забезпечують дві рільни­

їх ЛРОДУКТИВНОСТі. Про це крас­ номовно говорить таке порі'в­ няння: у березні тваринники радгоспу «Плосківський» на­ доїли по 466 нілаграмів моло­ ка, а ,в радгоспі імені Докучає­ ва по 189, «Великодимерсь­ кий» по 176 кілограмів, На­ половину менший надій і в ці­ лому

працюють

картоплярі радгоспу «Пухів­ ський». Безперебійну роботу

Але слід зауважити, що досяг­

16

квітня

1977

року

Q

НОВЕ

ЖИТТЯ

о

3

СТОР_


Корисний обмін досвідом Понад ничникьв

молодих вироб­ ааводів порошкової

2000

металургії,

пластичних

торгового

машинобудування,

ремонтно-механічного

ших підприємст'В,

Як

про це йшла

ін­

форми і методи

і транспортних організаЦІІІ Броварів проживають нині в

ків у зв' язку З підготовкою до 60-річчя Великого Жовтня

гуртожитках.

розповів

o

o

o

<:>

завідуючий

o

o

o

орд

ганізації виховноі робоТІ! по­ вихователі гурто­ житків упраВ,lіння щхані~щії :\; 42R П. Є. rO.rrOBaНI, і іірор,;'РСЬКОГО

заводо6У,~іВНОГI)

KO\fGiH!lTY .тІ. М. ПоважеНJіО. Г. ВАСИЛЕНКО.

ві;ці.l0\1

o

осв

ді.lІІ.lиея

виховної робо­

ти серед "ешканців гуртожит­

o

На семінарі досвідом по ор­

мова на семінарі виховате.'Іів робітничих гуртожипів. Про

будіве.1JЬНИХ

Кр

зШ.

організувати з

-

ними роботу

ще,

та

краще

пропаганди й агітаЦll місько­ го комітету партії М. К. Ко­

o

o

o

o

o

Переможці фестивалю з хвилюванням Їхали наші на ІІІ тур Республі­

кр,

хористи

канського

фестивалю.

російська

Адже

перші два -Ів районі і області

тонська

-

ЮР\lее та на вірші

пройшли

передні ли,

успішно, тож по­

виступи

:зобlYВ' язува­

тич Гіільше,

що

учаснИlШ

капели

уже "ають звання лау­

реатів

і

золоту

пуu.пікансыогоo

~Іедаль

пісня

пи

в

І'епрртуарнии

ораторія Свири;:(ова МаЯКОВСbf,ОГ(} « Г()­

І,І)МІ;­

3

J;C

тв()рів

\ІПОJиторjр,-к.lасю,ів,

.

УlіР;\-

n'.1цається

ЇНСІ.ких народних пісrlll" тво­ рів наРG,lів братніх реСIl) 6.1іl(, а 'І':ШnЖ пісень відn\IИХ р,цян­

не були ого.l0шені відразу, хо-

виконується

полегшено

('h!;ИХ

зітхну.'!И,

J;О""ОЗИТОIJів.

hохаІIИ\l1І ~

заключни­

ми

феСТИlвалі, підвищи.'Іа

мив обласний будинок худож­

ТУР!!,

ньої

нні! світ \IР.'ІО;:Іііі.

на

настрій

Аж

усім

ось

«Висту,пає динку

учасникам

ведучий хорова

культури

ко­

хору.

оголосив: капела

саМО;:Ііяльності

лок

бу­

30.1]ота

броварського

\Іеда.1Ь

панувала

запрошення'\!

жюрі

серед

членів

пожвавлення.

перші

акорди

Линуть

акомпаніатора

В. Мисковець, і зосереджений

IВ3ЯТИ

участь

ріПIlИК

а репертуар складний за пар­

гато

титурою і змі·стом. « Восхвале­ ние ПРИРОДЬІ}) Бетховена, ук­ раїнська народна пісня в об­ робці Козака «Зелений дубоч-

рової

корисного

у

того

ні

ад-

Г~OH», ЗО." МУЗ~Ч!llfli ТВІР М. ДреМ_1ЮГI! З2.

невіД'Є\lна

-

Раїса

Тож

на

О. днректор

Ba~[

СИНИЦЬКИй, будннку

заводу,

Склnв

ПУНFiТУ

кор­

«Новаго жнттю>.

нують плаиів

Г;7--;, ~йcии

l--.</ /LHAIllIIX

811СТ!l1J/8

У кореспонденції ловком

«Дамни

лобрухту» ці

риниої

під

заго­

які

"На добраніч, діти!». Програма «Час'. (М.). Художній фільм «Королівська

І І ре-

гата-.

КВІТНЯ·

«В ГОСТЯХ у каЗI<И». Художній фільм «Старик Хотта-

II.~O К.

т.

1940-й',

«Наша

Документальний

біографія. фільм

ПРОГРАМА

НА

і

І

ОБЛАСТЬ

ТИ'.

ФІльм-вистава

Рік

K~ax.

КОЛОНlаЛЬНОI

системи

РІаЛІЗМУ». (М.). Учням 7

9.35 І 10.40

«Мавпи». (М.).

10.00 Спеціалістам дарства.

«Будова

Московсько-

ФІзика.

академІчного те-

Програма «Час.). По закінченні _ новини. НРОГРАМА УТ т. .Наша 1938-Й-.

забор­

План

нпвтика. З2.

К.

біографія.

Рік

церт.

сіда.

17.15 К. т.

Для дітей. Концерт ансамблю піснІ і танцю «Червона гвоздика». І

Концертний

зал

18.00 18.15

К.

т.

сонце».

.у кожному

малюнку-

К. т: .СоціалістичниЙ спосіб жит-

Тя

І

добробут

народу».

На

лис·

ти телеглядачів відповідає політичний оглядач Л. Вознесен-

Імпе~

ський.

тебе_

спеЦІаЛІСТІВ

у

науково-технічного

~1.~0 К. т.

світла.

Ме-

ськи/!

22.25 К.

однієї щілини. Дифракційна грат·

19.00

«Наша

Союз».

адреса

-

зразковими».

району

ської області.

Ільниця

Закарпат-

11.40 Шкільни/! екран. Українська література для учнів 10 класу. О.

Гончар.

ті».

Донбас. 17.10 «Мереживо

«Прапороносці».

10·ї

будівництві

п'ятирічки».

каналу

Дніпро

І

танцю'. «Першотравнсвець..

Ансамбль

17.55 Телеплакат «Цифри нашого зрос' 18.00 Для дітей. «Лісова прогулянка..

фІльм

«Кого

ше любимо». (М.). ІнформаційниА

випуск

ми

бlль-

.День

за

днем».

19

Концерт.

18.30 Інформаційна програма 19.00 К. т. Відкриття Днів

КВІТНЯ

ція

ПРОГРАМА ЦТ

9.00 Новини. 9.10 К. т. Гімнастика. 9.30 М. Погодін. «Кремлівські куран-

17.55 Екран студента-заочника. 2 курс.

комплекси І

педагогІчних

Учням

4

КЛ.

ІСТОРІЯ.

~~____ .--._" _________

\

~ Експеримеитальному

Марксистсько-ленінська

І

дослlД-

"Перемога

фія. «Народ Особистість. і

філос.'?-

творець

ІСТОРІІ.

суспільство',

К. Т. «Веселка». Другиіі Міжнародниіі фестиваль телепрограм народної творчості. Італія. (М.). «Зразковому місту зразкове підприємство •. К. т. Вечірня казка. (М.).

Концерт солістів

Шведської

Ко-

ролівської опери. (М.). Художній фільм «Дівчина з робкою».

(М.).

122.40 Інформаціilниіі випуск днем •.

з

на

Палацу

«Вісті..

польської

Україні.

культури

Трансля'

"украї-

на·. 8 перервІ - «На добранІч, дІти!» По закінченні - тележур-

нал «Старт» І новини. ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ

._'' _ _ . \ заводу \

ко-

"День за

-

~ --~:~ <:;;B:~;;;~:-

иестандартиого комунального, І \ б ~ О ладнання r \ НА РОБОТУ ПОТРІБНІ: (

~

тання'.

літератури

ВІВТОРОК,

якІсть

жень •. (М')'.

~

автомехаиік,

( ) (

автослюсар,

електрозваринки,

~

К. т. Вечірня казка. (М.).

ХудожнІй

7 кл. Ге 0-

12.10 НІмецька мова. (М.). 13.05 К. Т. «ВинахІдник •. (М.). І 19.00 13.35 Екран у.чителю. Мвтематика. 8... кл. «ЛОГІчна будова геометPII». (М.). . 19.30 14.05 І. Пущин. «Записки про Пушкtна». ЛІтература. 7. клас .. (М.). 20.15 14.35 К. Т. «Мустай КаРІМ'. Лlтерату- 20.30 ра. 10 кл. (М.). . 15.15 ~KpaH - учителю. «ЕфективНІ\ТЬ 121.30

\ ) На'

зу!.

(М.).

Учня~ «П~ИРОДНІ

СхІдного СиБIРР. (М.).

Радян-

України бути

Селище

Іршавського

фортепіано з К. т. «Супутник кІноглядача', К. т. «Музичний кіоск'. (М.).

К. т. «Служу Радянському Сою-

Ствол.

11.45 і 12.~0 К. т.

15.45

11.00 Новини. 11.15 «Містам і селам

16.45 «Рубежі

2 для оркестром. (М.).

ГОРЮНОВ.

т. Прем'єра документального радянського народу у Великій ""'!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!! телефільму .Ріка'. По закінченВІтчизиянlй вiilнl». (М.), =-ні - новини 16.15 «Співає П. ЛісІцІан». . 16.50 КіноповІсть «ЗОРАиа хвилнна". Редактор Є. ФЕДЯR. ПРОГРАМА УТ 10.00 МузичниА фільм.

ка. Нормальні спектри».

К. т. А. ЕшпаЙ. Концерт .Ni

ЗО.

графІЯ.

HapOДHO~O. ~оспо- 21.00 Програма «Чао.

«ДифракцІя

телестудіі

пов.

ТОД зон Френеля. Дифракція від 12.10 «П'ятирічка ефективності і якос-

19.15 19.45 11.00 Новини. 20.15 11.15 Дні польської літератури на Ук- 20.30 раїні. «Поезія.. А. Міцкевич, Ю. Словацький, Ю. ТувіМ. 21.30 11.45 Художній фільм «Любов». IЬ.ОО Тележурнал .ПартіЙне життя». 22.45 16.30 К. т. «З берегів Тясмину'. Кон17.00 «Величні здобутки Жовтня •. Бе-

т.

НА ЗАВДАННЯ .N!! 3,

По вертикалі: І. Траса. 2. Кольт. 4. Крило. 5. Виток. 7. «Вос­ ток». 8 Стереотруба. 9 Севастополь. 12. Кожедуб. ІЗ. Мате.ЮТ. !4. ТагефО!l. 15. Сабуров 21. Pal(eTa. 25. Лідер. 2б Топка. 29. По­

ПО

. І 19.35 К. т. Вперше на екрані ЦТ хуЗООЛОГІЯ. І дожні/! фіЛьм «3 тобою і без

кл.

~Роль

прискоренНІ

атру СРСР ім. М. Горького. (21.00

10.00 К.

перекрнто.

ро,.

По горизонталі: З. Трактор. б. Красовський. 10. Стеля. 11. Но. мер. lб. «ДОбро». І ї. Каботаж. 18. Запал. 19. Офіцер. 20. Десант. 22. Кудря. 2З Доватор. 24. Оплот. 27. Обхід. 28. СОП.10. З\. Аеро.

планових

метаЛОбрухту

«Орля». Новини.

,18.35

В Заполяр'ї». ~poгpecy •. (М,), .' 15.10 К. т. «Наш сад». 11.40 І .12.40 Сервантес. «ДОН-КІХОТ>. 15.40 Художній фільм для дітей еМанЛІтература. 6 кл. (М.). 12.05 Французька мова. (М.). дат». 13.05 Екран - учителю. Вивчения тво17.00 К. т. «Адреси молодих». рІв В. І. ЛенІна в середні/! шко18.00 Новини. лІ. «ОстаннІ статті В. І. Леніна». О о зма- 13.35 ДЛА тих, хто вступає до вузів. 1188,з105 Кщ' т. • Веселl ио!киі»· . ;ан~::~НИК СОЦІал стичн г Математика. "ПоверхНі і об'єми 19.15 К. т. «Веселка». ДругиА Мlжнатіл». 14.05 «ВписанІ і описані те епрограм кулі». (М.). Й Ф родни естиваль л 16.45 Художні/! телефІльм «Роса». народної творчостІ. Канада. 7 19.45 М. Погодін. «КремлІвські куран- І .55 Екран студента-заочника. 2 курс.

го художнього

17.15

9.10 ~ 11.10 К. т. Учня~ 2 курсу проФ~, ехучилищ .. IсТОР.!Я' «Розпад І,

9.30 К. т.

15.00

здачі

році. Допущену

1977

гованість

мета­

ПРОГРАМА ЦТ 9.00 Новини. 9.10 1\, т. Гімнастика. бич».

в

по

крити­

23.00 Концерт польської музики. 18

виконання

завдань

керуючого ПО торгівлі районно­ го об'єднания «Сільгосптехнікз»

20.45 21.00 21.30

ПОНЕДІЛОК,

зумовне

Заступник

ВОЛОШИН.

праВИ,lЬНС

І(росворд «Військовий»

М. С. Федьков повідомнв, що адміністрація підприємства І заг()тівлі металобрухту за сі, не вико- спрямовує свої зусилля иа бе- чень-лютнй перевиконано.

чекають

були піддані

піДПРИЄМС'l'ва,

по заготівлі вто­

сировини.

ВІДПОВІДЬ

,

~

В.

Відповіді надсилати до 25 квітня 197ї року. Зп п'Н'ЗilННЯ БУ:ІС нараХОВАНО 20 очок.

куль­

член

ЗІ. Піонерський ЖУJlна.l

Н,ІІИ ~ypHa.l. ІЗ. РаДЯhСЬКИЇ! воєначальш!К, війська якого визволяю! ;у краІНУ ВІД фашис.тських загарбників. 14. Гостре запалення шлун. ку. I~. Частина MI~Цb на стадіоні, у СПОРТИВНОМу залі. 20. Ви­ даТНШІ французькии поет-байкар. 21. Український балетмейстер. 22 . .опера Г. Майбороди. 25. ЕлеКТРО:llі1гнітний IlРИ.1ад. 2б. Цінний IІі1Нlр. 28. Бік, край розташування.

.................................... .........................

,

турн

радянський поет.

<--РСР 1974 po.~y. 4. Урядова нагорода. ї. Персонаж з відомого TB~PY О. Коршичука 8. Стиль плавання. 9. Український літератур­

1\'Іе,~ЯНИІ;,

нехай

;у кра І НСЬКІІІІ

По вертикалі: І. Посібник з географіі. 2. Півострів на Далеко. му СХО.1.1 З. Одна з найкращих гірськолижНlЩЬ країНІ!, чемпіонка

парп ст­

щ:l'стить і в піснях, і в жи г­ ті, ,~()poгi наші лауреати!

хо­

тільки

І8. Положення, твердження. 2З. Текст, переданий з однієї мови І!ІШО"Ю. 24. Украінський радянський співак. 27. Український радІО!­ с~кии композитор. ,,29. ,пнсьмеННlIК, автор роману «Пqчесниї! .1е­

пере\lО­

до"рого

хору

БУХОНСbJiа.

існуваННІ!,

розвитку

:t \І:! торів виді.1ЯТИ

.\;, 4

По горизонталі: 5. Вірш Т. Г. Шевченка. б. НаЙВИЩllй покаЗШI!\ у змагаНIІІ. 10. Сани у народів Півночі. 11. ПРIПОl(а Дніпра. 12. Судно. 15 Кінофільм виробництва Київської студіі ім. О. П. Довженка. Іб. Спортивне товариство. 17. Корабельні східці.

чарів­

і тю; Юlі.l0 ВИРОЩУЄ хор~[ей­ стер і керівник хору .'Тариса

3;1

колективу-­

не

у

н()вачкіп,

вони

п,і;ЩРИЄ"С'J1ві, а й у місті та районі. Насамперед, це шеф­ ські концерти в ~елах, висту-

куль'тури

;JАВДАННЯ

іти

І\У, що п()с:ци.н КО.lишніі\ ІН'­

«Україна».

всього шість років

ні

всі

ри

хорового

ПОРІІНУТП

хоченся

же

та за цей період зроблено ба­

часу,

ІН'

Ч<lСТИНil

Неве.1ИКИЙ ,відрізок часу

Їч

.йслуженоlO

у

виступу

мало

ГОІ ' ),

з

BrTcpaHiB,

плечима

відведено

щnn

З~.клЮ'Чню[у концерті, який відбудеться в палаці культу­

колекти'в разом з своїм керів­

перешко,~Ж:!Є

.!

ником Л. Бухонською прой­ мається настроєм пісні. Для

I(f' 3:І­

,JаВО,~СЬfiОГО UУДИН!і), Ііу.1Ь­

('HeНlI

Рrс­

фестива.1Ю

НІ'

П();)дор()в.1ЯIUЧИ

нагорода--

.'1aypc:lТiB

пу;бліканського

,~()

J;олекти·ву

почесна

заводу «Торгмаш}) ! У залі за­ тиша,

прОфспі­

нашо,,),

присr.оєна

BTn\l:t

Rf'C

ЩИРІІ

пісню, точу ніяк:!

виступити

наШО\IУ

І

.1ЮДL.\IИ

.1]ЄКТИВУ

пропоную'гь

пс­

Gагаж

lИВУ

копітка праця пройшла не Ylарно. Добру звістку повідо­

жюрі

веЧОРilХ

аплодував самодія.'1ЬНIІЧ митцям. І хоч пі,їСУ\IКИ жюрі ристи

про те, що чле'ни

урочистих

та \Ііста Бровари.

оfiробці

Пїс.rrя І,ОЖНОЇ пісні за.1] щи­

на

на

ре,\ трудящюlИ рідного З:lВО.ІУ

ро

честь 50-річчя СРСР. Звістка

жартівлива

poд~caд»

Рес­

фестивалю

народна

'в обробці Римського-Корсако­ ва «Со вьюном Я хожу», І'с­

підсобиий робітник. Одинаки забезпечуються \ житком \

гурто

.

Звертатися на адресу: мі- (

~

сто ва,

1_

Бровари,

42

.

Т

ел.;;

Ф

вул. {Новтне-

он

.N! 18 18 5 2

-

-.

Адміністрація.

,

r \

~.........,...,~~~

~ І

МІСЬКІИ

ДРУКАРНІ

10 кл. Сутерміново потрlбеи 17.50 «На ланах республіки.. ти». Фільм-вистава. 9.30 і 10.40 К. т. Учням 18.00 Рекла .. а. Оголошення. 15.00 «Твій труд - твоя висота-. Кіно' спільствознавство. «ХХУ з'їзд розмотувальиик паперу. 18.30 «ВесняниА настрій». Коицерт. програма. КПРС про Ідеологічну боротьбу 19.00 Інформаційна програма «Вісті». 115.30 К. т. "По рідній країиl •. Груна сучасному етапі». (М.). Адміиістрація. 19.30 І ВсесоюзниА фестиваль самозинська РСР. 10.00 СпецІалІстам народного ГОСПО-І \ ~ = ~ . діяльної художньої' творчості 16.00 Вс. Іванов. "Бронеп01зд 14-69'. дарства. «Зміст праці керlвни- ~ --~ ~ трудящих. Ворошиловградська 16.45 «Основи радянського законодав· І ка •. (М.). У СПРАВАХ ОБ'ЯВ ДО ГАЗЕТИ область. ства». 11.10 К. т. «Мамина школа-. (М.). ДЗВОНІТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 19-3-18.

на постійну роботу

-\ \ \

ПОТРІБНІ

\ водії вантажних аВТОМОбіJlіВ~ \ для роботи на будівництв!

~ дови

автошляху

до

важливої

десятої п'ятирічки

бу­

ос-' кольського електрометалур· , гійного комбінату. , Оплата відрядно-премlаль- \ \ \ \ на. \ Одинакам надається гур· ~ \ ТОЖИТОК. \ Звертатися на адресу. \ \ м. Бровари, вул. ХХІІ з'їз- \ \ \ ду НПРС, 4.

Адміиістрація.

\

--- ---./-.---~ ---.../'"'"".......----...."..............-...",.-....,.,.-..~ Педагогічний

школи

Х.

2

, \

колектив середньо!

висловлює

глибоке

співчуття вчительці П. Ф. Давнден­ ко з приводу тяжкої втрати смерті її чоловіка

ДАВИДЕНКА Вячеслава

Кононовича.

~~~~~~~~#~~~~~~#~,~~~~~,~~~~~~#~~~~~~~~~~~~~~~~~- ~~~~~"I'~~.,

j

«НОВАЯ ЖИЗНЬ. -

орган Броварекого горкома

Коммунистической партии украииы' городекого и районного Советов депутатов трудящихся Киевской области. Газета

выодитT

на

украинском яЗЬІке.

НАША АДРЕСАм. вул.

ТЕЛЕФОНИ, редактора -

19-3-82; заступника редактора -

19-4-47;

Газета виходить

255020.

відповідального секретаря, відді.1У сільського господарства, корсспон.

у віВТОрок. середу,

БРОВАРИ,

дента

Обсяг

Киівська.

154.

масової

місцевого

радіомовлення

роботи,

фотокореспондента

-

19·3·18; відділів - 19·4-67.

промисловості,

п'ятницю газети

0,5

і

суботу.

формату

«Правда».

~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~g~~~~~~,~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~,~ ~~~~~~~~~

IlІдек( 6!964. Броварська друкарня Київського облуправління в спраВаХ

видавництв, поліграфії і КlIІІЖКОВОЇ торгівлі, вул

Київська, 154.

Зам. 2477-10990.

\

~

~

#60 1977  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you