Page 1

Иа:аzі Pfa виданна 29-1 .Ni 60 (2754)

Пролетарt всіх ?>ра-ін, єднайтеся!

:aza•o••i

то:аар•:аzі

ЧЕТВЕР

Віиор

23 ТРАВНЯ

Григорович

майстром

дідьниці відділу

головного

механіRа, а С-гепан нович Дячею;о

1968 р. Ціна 2 коп.

Бо-

nальчук працює

С-гепа­ :•іай-

стро\і

слюсарно-механічно­ го це-.у . На ремонтно-меха­ нічний завод вошІ прпйшли

::і перших

днів

ввеJення

його в .дію

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РдЯОННОГО КОМІТЕТУ

КП УКРдІНИ Тд PдROHHOJ РдДІі

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОJ ОБЛАСТІ

!Іере;{ові

ПОРА

Змагаються суміжники

ВЕЛИКОГО МОЛОКА З ДОСВІДУ кожний господар знає, що вже з другоі полевини травня наступає пора великого молока. Справ­ ді, достаток зелених поживних кормів, багатих на віта­ міни, мінеральні речовини, весняне сонце і свіже повіт­ ря пр11 tтараниі людей дають добрі нас.11Ідки.

_з переводом худоби на пасовища і літньо-табірне утримання в кожному господарстві відчутно підвищи­ лась продуктивність громадської худоби, зросли надої молока. Переконливо свідчать про це наслідки передо­ вих господарств, бригад, ферм. Вnевнено тримають першість в районі по виробtІнцтву молока пеr:еможці ювілейного року тваринники рад­ госпу « ПJюсківськнй» (директор ·т. Волоха П. Ф. ). З початку року тут уже вироблено на 100 гектарів сіль­ госnугідь по 280 центнерів молока і надоено на кожну корову більше 1000 кілограмів. Середній надій на коро­ nу зараз становить 10,7 кілограма молока. Кращі дояр­ ки r·адгоспу Г. д. Строкач, Г. П. Какун, Ф. І. Лесик надоїли вже по 1450-1550 кілограмів молока на ко­

Ноле~тивн суміжних підЛІриємств Лt.вова і Ннr.­

реалізовано

ва внетуnили

нlв

ініціаторамн

соціал.і.стнчного за

з~1а :анн я

достронове

плану

1968

винонання

року

і

зав-

дань п'ятирlчни при за­ безпеченні випусну про­ дунцlї високої яності.

Змагання

сумІжнинів

сприяє

значному

шенню

випусh"У

народного

За

збіль­ товарів

споживання.

місяці в республіЦі

4

продуюm

більш

~Іі .1hйо-·

нових

1600

Понад

ВСіХ

52,5

процента

взуття

одягу

вппусІ·.ається

~>ращими

і

і

та

про·

« Бобрицький » ,

радгоспу

ідучи назу­

рову.

а;нває. але й у багатьох містах і селах нраїни доб­

Створивши тварин.никам всі умови для високоnродук­ тивної nраці в літніх таборах, дирекція і сnеціалісти радгосnу «Русанівський» (директор т. Хазан М. Л.) до­

агронома-пен­

ження В. І ..1еніна, зобов'я­

сіонера Невінсьного. Юль­ на р01rів займається він

залися виростити в третьому

мGглися

різкого

підвищення

надоїв

МОJІока.

В дію

встуПІІв зелений конвейер. Кожна твари.на одержує до­ статню кількість високоnоживних кормів. д звідси і хорсша віддача. Господарство в цілому має надій 12 кілограмів. Ще кращі наслідки мають окремі ферми. Так, колектив доярок молочно-товарної ферми М. К. Ря­ бого вийшов переможцем в змаганні і має добовий на­ дій на корову ІЗ кілограмів, д доярка Герой Соціаліс­ тичної Праці М. З. Пильтяй надоює від своєї групи корів по 18 кілограмів молока. Пудові надої мають її подруги О. Ф. Семенюк, А. А. Ряба та інші.

Хар·актерний приклад І\ІОЖна навести по радгоспу « ВелІІкодимерський». Тваринники відділка ім. Кірова де утримуеться племінна чорно-ряба порода корів, мають надій на фуражну корову вже по 1300 кілогра­

мів. Забезпечивши худобу в літньому таборі достат­ ньою кільІ<істю зелен{)Ї маси, доярки щодня надоюють по 10,5-11 кілограмів молока на корову. А окремі з НІІХ, зокрема У. п. Базир, г. с. Юхта, по 15 кіло­ грамів. Хороші приклади по зростанню продуктивності худо· би е в радгоспах ім. Щорса, «Зоря», КалитИнській пта­ хофабриці. Все це результат плодотворної р•оботн з людьми керівників господарств, спеціалістів, партійних організацій, наслідки дійового соціалістичного змагання

за дострокове здійснення завдань третього року п'яти­ річки, за "ідну зустріч

сторіччя

з

дня

народження

В. І. Леніна.

ре

знають

вивченням вирощування

нашій нраїні овочевої нультури броннолі. Від цвітної капусти броннолі nідріз·няється ти:vr, що во­ на не го.1овчаста. а гіл­

ляе-та. П.'ІОДОНОСИТЬ 3-4 місяці підряд і дає вдвоє більше харчової пDодун­ ції.

Нн·нішньої весни пал­ кий прихиш,нин бракколі

плану

по

виробництву

і

продажу

ну.1І.тури

І!О

6

кілограмів.

Причина

-

корів, погане утримання, велика яловkть.

Значно •·ірше проти своіх можливостей працюють тваринники Се~ІИnолківськоі і Бог данівської птахофаб­

та

НЛАДОБА

висоІ;ий

ВРОЖаЙ усіх сі.'ІЬСЬІ\ОГОСПО­ дарСЬКИХ ку.1ьтур. 3 пrр­ ших днів на по.:1ьових робо­ тах від:шачилос.п fіагато мр­

хані;Jаторів.

рист

Так,

Микюа

траио­

Степанович

Tn.ro•н;o з свпїми товариша­ :ІІИ

СаДІІІJ

ЩОДНЯ

КіlрТОП.lЮ

на Н-10 гектарах. при нормі 4. Всього за ниніш­ на

ВОНІІ

ппсади.'Jи

21 ()

гсиnрах.

r '·'

ФоІ'О В.

свідча ·rь

відмінна. Про це сходн ~:артоп.1і .

По.ютнн:(а.

У МЕХАНІЗОВАНИХ ЛАНКАХ

14

гектарів

.1яє

щодня

.\ІО.1одпіі

оброб­

траиорист

Мико.н Гега при нор\ІЇ 9. - Я, ю; і \!Ot товариші, вирощує в· нннішньmІу році ь:артоюю па ·;-о гer:rapax, ;ua т·І?ріа.lьно заінтР.ресовапий Наша ш~ханізована .Іаю;J

Посіви розміщені на щ;ащих попередюшах-.tюпиющу і

конюшині.

Посади.1и 1;артоп.1ю ;;а

f2

днів відбірним насінням. Провели шестиразове боро­

нування. З'явилися сходи-

у Rінцевому реау .їиаті ро­ бош. Вищий е~JаТШІf,ІО вро­ а;ай ма·rю1емо бі.1ьшу

доп.lа't'У. Та і :ia))aJ непога­ но зароб.1яємо. Що~rісяця одержуємо ПІІ 160 тtрбо­ nаІщів.

Мсханіаа тоtш

.ІіІНІШ ncl'

тисяч кущів на кожному зроб.1ять д.1я того, щоіі гектарі. Приступи.ти до своє зобов'язання виІ\оІм·

50

міжрядного ofitJoiiiткy. Пrршr rлушушшня

ти. П. ХИТРИИ,

rоfіюю на

г.1ибину

Н сантиметрів, нно~.:ю1о добриво. По 13-

ланковиА

механізов~ної

ланки.

вказівками

СПУШУЄМО МІЖРЯДДЯ

КОРИСНИХ

КОПАЛИН

Осиовна

nлоща

картоплі

Пухіаського

маиню високої агротехніки.

Оt\еани і ~Іоря н.1адові корисних ноп:злин.

n.~емnтахоr:епродуктора розміщена в ро- І Картоплю посадили в строк і якісно. жівськііі бригаді. Вирощують її механізова- Пj]с.r:ели кількаразове бораиуваиня, а renep

сьІюrо моря

ренка. Кожна з них на

ДосліДжуючи дно

4-зов-

геологи

'Ук-

ні ланки Миколи Висоцького і Миколи Ги- р:>зnсчали міжрядний

обробіток, внесення

129 гектарах зобо- аміачної води. Усnішно сnравJІяються з раїни знайшли тут значні в'язалася одержати по 110 цеитнерів бул~>б. цією роботою трактористи Микола Гирен-

запасн Г.'ІИН

l

висонояRі с н и х І На наших супіщаних грунтах таюtх показ- ко, Грнгорій Сrрсй, Володимир Коваль.

за.1ізних руд.

mшів добитися не так легко. Тому особли-

(РАТАУ).

О. ШЕВЕРУН,

ву уnагу приділили угноЕнню пдощ, дотри-

обліковець

РАДЯТЬСЯ ПАРТІЙНІ ВОЖАКИ

мо.1ока.

недогодовування

п 'яшрічки

її вирощуванню.

Мало що зроблено для подолання недоліків і в цьому році. Навіть в цю найкращу пору надої на корову не пе­ ревищують

році

відправив у різні райони країни понад три rисячі посн.1он з насінням цієї

На жаль, хоr:;>ші умови літньо-табірного утримання худоби виксрнстовуються далеко не однаково. Радгосп « Гого,1івський» через низьку продуктивність не ІІІІКона в державного

агротехніки рідкісноУ в

стріч сторіччю з дня народ­

п'ятпрічн о

На фото: В. Г. Новаnь­ <Іун (:шіва) і С. С. Диченко.

за

Жердів- Лкість

вiдJ{i,lRa

. 21 травня в раіІонtннrу Г,уднш:у r:у.ІІ.турп відііуuс ;І ~:ечінар

С " і:рl'тарів

Ііl' JННІІІ­

;,а:rу'!І:ІІШІ нрівних

Raдpiu

до вихоnної роботи з .liOДL-

ми,

аиивізації

Бонтро.1ювати

вш; онян н ч

n<ір1· Шних доруч .•нr ..

ко~t.:ного

І!ИІ\ОрІІСТОБУВаТИ

\ІатеріаJЬ·

ні спшрп.

рик, радгосnу «Заворицький», Рудиянського племn rахо1аводу, в яких надій на корову за чотири місяці ста­

ШІ:\ ·ІІnртt:ргані:J;щіі'і. Па ш.о­

ч.lrна партії.

«Про

ТрР 'ГЯ тr:~ш СІ"\Іінаr•У -посІІ.1fНН!і пn.lітично-

Поті'r учасники семінару зробп.1и с·ІШіурсію на за­

новить всього 590 кілограмів. Це неnрипустимо. Ад­ же умови в усіх господарствах майже однакові, а в де­ кого з сідстаючих навіть кращі за nередових.

го fiy.111

Ct'liPf"І'api

ІІри рол.1яді друrогп пи'ІШІІІН «Партійне дору-

виховної роботп Сі'JіРД насе­ .1є·внп ра йону>>. ІІід •вс 11 оіігпnnрt·ння ви~·і \іІИ. r;І t:PI>-

Привітно їх ауr.тріли світ.1і, в·росторі

J1PT<Іpi парторrані: ·а цііі J:1ІНІ•

сучасним обладнанням. Ви­

.lY ІІ.ІіІС'І\Іі1l:

роGничі п.1ощі і вся терито­ рія підприємства добрt• б.1агоустроєні. Радують ОІіО із ошко\r написані .lозун­ ги, fІiRHi асф::t:ІЬТОВ<Ші ДО]JО­ ГИ, обсаджені деревами, l:j'-

Обов'язок в пер·шу чергу керівників господарств, пар­ тійІшх організацій виnравити допущені недоліки в зво­ ліканні nереходу на літне утримання худоби, всюди за­ безпечмти найдоцільніше використання літніх nасовищ зеленого кснвейЕр·а, обладнати всім необхідиим табори, nотурбуватися про створення необхідних rоботи тваринників у nолі.

літні умов

Партіі\ні, профсnілкові організації зобов'язані оnера­ тивио керувати соціалістичним змаганиям, піднімати иа ЩІІт слави Іlередовиків, розповсюджувати досвід їх роботи, забезпечувати на ділі моральні і матеріальні стимули. В літніх таборах, де вирішується зараз доля походу за велике і дешев·е молоко, щодня зобов'язані

бути керівники господарств, спеціалісти, лектори, агіта­

1\ОШІХ

:ШПJНіІІІl'НЇ

таr;оа;

і ві;ці:r· 11<1 ]JТО]і!'<ІІІі ; ; а 1\ І 11, 1\t''ii'BII\

партrруІІОJJГІt .

:!

цir;aufiJo

і

;;містовною

.11'1\t{ією

пt•рсд

присутніми

виступив

:шзідуючий відді-

.1u:1r

машиноііудування

і

хімічної ІІJННІИС.lовості Ки­ · ївсr,коrо ofir;rнry ІШ Украї­

ни В. Н . 1\ривцов. Лектор детаnLно висвіт.1ив питання про роль парторганізnцій в

;щійсненні переходу на но·

ч е ння

важ.1ива

участі комуністіl

в

фnр '.Іі\

роі\оті

парторганізації »

дом

досві­

ПОДі.lШІИСП

CP!i]JPT:lfli

парторганізацій

радгоспу

«П.lОСКіВСhІ<ИЙ» М. О. Бр­ ник

і фабрИІ\И

дитячого

триRота;fіу

Є. Х. ІіузLМІІЧ. прпсвяти:rа

BCfJXifhtJГfJ

Цііі

свіІї

Тt':ІІі впсrуп

завід:,· юча І<ому

оргві;ціло'І рай­ партії JI. І. Ше-

\'.

p:l;(l ' tІI:fiY

:\Іар\іІ'ГJ\1)

lf.

((,lіІfіЇВеІ,f\НЙ>>

Ч. \І. ilpor:roi!І'Itl;,,_ :~а ввід· .\і:ІІІ\1 щюпаган.:~н і :lrіта­ І(іі райкочу n<Іртії

Нхн ;J ~jу шшився

() ,

П.

11:1 підго­

Т•JВЦі до 100-річчя народ;І:еншr В,

:J дня .1еніна.

Необхідно підн.-·rш

r•iBt'HЬ

r.

агітаційної роботв

по

до­

вш;.-он3 нню

аа в­

тори, культnрацівники.

ву

Наш район nостачає тр·удящим м. Киева свіже моло­ ко. Ного можна одержати вдосталь лише nри умові

РІ>ономічного сти\Іу:rювання.

дест,

Кривцов вміло пон'язав теоретичні по.rrтr;rння :J

.1а, що с.'lід бі.l!,ше уваги приді.1яти мо.1одим Rомуні­

уда]Jника Лt·нінсt.~;ої трудо­

практикою роботи

етам, добиватися,

вої нахти,

:іразкової організації годівлі худоби, nостійного nіклу­ nання про людей, що працюють в тваринництві, ство­ рення міцної кормової бази в кожному госnодарсrві сснови основ далt.шого nідвищення продуктивності мо­ ІІочного

стада.

систему

п.1анування

Ton.

нромис-

ЯІ\а

зокрема

rf;aзa­

що(!

на

лових підпривмств, підкрес-

партзборах

лив

виступапн всі ч.1ени партії,

необхідність

ширшого

систематично

11

:Іустрі•t

Членп fiПPr В. !'. llu· вадьчр; і С. С. ,~яченпо ~·умлінно юп;онуюІ' L партій ­ ні доручення.

поліпш~нимн

Механізатори

R

плану.

зразнами.

ського

rі;{н~·

:1:1nершення

мо­

ТЮіНИН

іі '()'П.

І'ІЩЇа.ІЇСТІІЧІІІі Г

І 00-річ•оr а .\НЯ нарщжt:>н­ шr В . І ..1Рніна, ,'{остроІ\ов~

процен-

54

ВИДІВ

І'Ї't'ї,

;шаганнн ;Ja

ВИСОКИЙ ВИРОБІТОК

Тростянці

він

як

тимент. ти

ПЕВІНСЬКОГО

па Су:-.tщині, де

план

делей взуття. швей!fнх і 11ринотажник виробів, значно розширено їх асор-

ХОББІ АГРОНОМА т.lльни в

на

і;і'ГІІІІ 1 ІОЇ аlJаІІІ'<Щ'{Ї

І;арбовющів, · впровад­ жено у RІІрОбНІІЦТВО

ДQБРІ ВІСТІ

Не

понад

вирtІііІІІІ'ІІ!ІІІ\ІІ

Щl'ДРІJ ПСfJеД:НоІ1'1> евііі ,'(іН:­ ві;( ІІІІ!\І)\ІУ. ІJ()ПОВНІ'НН~І рО-·

rтрт;овому

вод

пороптової

мета.1ургії .

цехи, устатковані

щами.

Підсу\ІRІІ се~Іінару підвів другий

сеRретар

райкощ·

ІШ ~1 Rраїни М. О. Сергієн­ ко . Він вІ;азав на основні

дань п'ятирічІ\ІІ, розrортан­

аавдання

шо

організаторської і виховної роботи первинних, цехових і відді.1Ііових парторганіза­ цій .

витку

:нш га ннл

::а

:ша ння

да.1ьвннІу

:тагання

ст·ичну пр:щю .

С.1ід

роа­

1\омуні­

юti:ro

Л.

по

пюіпшенню

СF.РДЕЧНИЯ.


На фото: зJ"юuва

РАДІСНО відзначила юна піонерія району 46 річни­ І\Ю піонерської органі:шції імені Володимира Jлліча цим ВН}їШ Ілліча розповсю.1Іеніна . Гомінлива і всеела дили на десятки

сотень кар­

іІітвора :1 піщриємств, рад- бованців творів Володимира

госпів

пrахофабрш; на І.т1іч~ .1r·ніна та іншої по­

прикрашених

автомашинах

приnу,lа в Бровари, де біля

пам'ятника дорогому Іллічу вишикувалася

на

лінійку. Голови ких

дружин

урочисту

літичної

ратури,

рапорти

про хороші і корисні ~пра­

ви начальнику районного піонерсьІ\ого штабу Тетяні Вірозуu.

і

художньої літе­

відправили

героїчного В'єтнаму

дітям ~ага то

подарунків.

піонерсь­

здали

Півторатисячною

коло-

ною, під звуки горнів і ба­ рабанів юна rrіонерія про­

йшла містом до обеліска Мужності Геройства радянським воїнам, ЯІ\і ~аги­

А їм uy.тro про щu .~опнві- нри пі.~ час ВелиІ\оЇ Віт­ дати. Піонерія району :Ji- чп:шяної війни. Бідя ІJього брала і здала дrржаві 250 діти .~али 1\ЛЯТВУ ю вір­ тонн МеТаІlОбрухту, ПОСа;ІИ- НіСТЬ hІІ~І)"НіСТИЧНіЙ партіЇ .тrа біл ьше десяти тисяч де- і денінсному 1\ОМСО\Іоду,

Ко~І унkтнч н і:й обеліска пок.ла,1и живі кві­ ти.

Радісне своє святп піоне­ ри продовжили в 1\атшів­

ському лісі. БІля монумен­ та вічної слави,

ЩІ) вста­

новлений чекістам

227 пол­

ку військ НКВС, які в гріз­ ному 1941 році раJом 3 на­ родними ополченцями би­ лись на рубежі Рожівка -

Науково-методична конференція батьків ~' ~шнулу суботу в Броварах відб~'Лась районна на­ уково-методична ІіОНференція батьків.

ливості підлітків виступив ДОІ\ент кафедри психології І'Lиївського педагогічного інституту В. Авра~ІеНІ> ІJ. На-

му.

Перед

піонерамн висп-

1\ОН-

курс на кращого кашовара,

художньої само-

учасника

діяльності, 301\рема соліста,

чизняної війни за учdсть у

якпю

війні

J святом вітали також сек­

:Інсею; п і сеІ\ретаІ> райко­ '~~У партії В. Г. де\ШІЩЬ­ кий.

Ячник.

Союзу

значені переможці, вручені подарунки.

ЯІіШІ

Довго .1унали в лі сі

nio-

п ерські горни, веселі пісні. Г. АНДРІ€НКО.

ЗВІТ ЮНИХ МУЗИКАНТІВ Пр О ТЯГО\1 ІІа•ВЧЗ•1ЬНОГО року

300

ВІІХОВЗІІ·r

Осо·б.lІ!ВО аnодоІбЗ:В'СЯ

ВІВСТ)'іП

ЗІІСЗ~ІбЛЮ

ред св·о:ї.шІ

б а.тька\ІІІ, ·старш и:~~и

де,юнстр}~Ва.lн

шко.1і , свою

знання,

брата:ІІІІ і н абут і

в

виконав-ську ~1а.йстернісrь.

Прогрю1а звітного кон.церту широка. і р і з­

ІІО~1 ан ітн а . В ній nредставлені 11вори Е . Гр і ­

ва, ра.l,Я'ІІСЬКНХ росііkьКИ~ украt'ІСЬК ІІХ К О\І'ІІОЗІІТОрі;В, реВО.lІ!ОЦШІІі ПіСНі.

Ол .теока:~~и стунш юІшх

нагородж·у1Вали .nриІ(:ут ні В ІІ­ баянісl'і в В. Соболевського,

.ВЧІІТе.l і

Цю думr;у ІІJJО.1ОВЖ ІІВ диреиор місьІ\nЇ середньої ШІ\О ­ .\; 1 О. Л еві н. Він ро:шпвів про війсьІіово-патріотич­

гато Cll.l і Ю1іННЯ ·ВК.lЗ...11!

к.

Е. 1. П устовіт,

оnври « Руслан

Лю.дюmа»

с.кр нп <l'Чка

Л\. Кузовкіна,

:в іо.юнче.Ї і ст О.

Гі.1.1ер. В іх ~вшшнашtі лрозв уч а.пн nерша часткна кон!lерту В. Рндінга і « Ро,Іаас» Р.

Шу)Іана.

Пока:з а,1и с.во є ЮІ·іняя грн на

ре знал и, ІІ Я:

-

листи ,І по­

дяками.

Про іІЦІІВі дуаш,ну роііоту

ниіі керівник Літківської

3

учнями ро;юові,1а r;лас ­

середю.ої

ШІ\ОЛИ Г. І! ово­

хацька .

Голова батьківського ком ітету міської сере,~ньої ШІ\О­ ли М

2

О. Оксюта та інспектор дитячої Ііімнати рай­

відділу міліції Н . Манимова говоридІІ про шаяхн дa.lr.­

шoro поліпшення виховної роботи з під.'Іітками . Присутніх вітали піонери міської серс.~ш.ої ШІ\0•111

м

1. Підсу мки конференції підвів голова ВИІ\ОНІ\0\!У ра­

йонної Ради депутатів трудящих П. Білокінь. І\онференція прийняла рекомен;~ації , в яких вира­ де ні порад и щодо піднесення рівня навча:~ьно-виховно­ го процесу в школі і поза класної роІ!оти. На закінч ення відбувся концерт.

ЇХ ІJЗВ'ІЗ'ННЯ

В друго:~~у відд·і .1і концерту вастv nилн nвдагогн. За :ІІ ай.стерне виконання багатьох

ІІУЗ І1ЧJІИХ !Ю:ІІ еріВ BIIXOBЗ•rfU'i ШКОЛІ! 'l l ,]Нес .1 11

Ї\1 букети баf}вІ!'стнх веоня;них кв іт і в .

в. nолотняк.

як важко синів дог.1яда т 1І та

·В ІІ.вод ІІтн. Між

1\ращих учнів-випусІ\НИІ\ів

В

п . Ма l1ків.ськи й,

Вонн викона.1н у~раїнсь ку .народ ну nісню сусіtда ха та бі .1а » .на роя.1і у дві руки.

«J.

В CIM'J НЕГОД трашшось .1н хо . На сцнm1у з дар ­ І ІІІцькнх зав одів .від :нещасного виnа.JІк у ·заг ин у в Грн­ ша. Тількн - но nовернувся з армії, маштувався на ро­ боту і от на тобі ... Б ат ько горював . За кі.1ька днів осунувся, СІІзою зробилась і без того бі.1а голова. Ба ­ гато .1юдей ·спі.вч,ув а.lо Ф ео;1:0с ію Г орд і йов и чу . Адже доб ­

ранами ві ііни і прщі, пр ищ еплення д ітю1 .'!юГtові до праці. У школі практю;ують вручення ііатьІ\ЮІ JІ(•ршоа ііатьІ\ам

зе~шю,

захисників

фnртеці . ні

11

ські

міської школи. Г.рест­ нїни, що

на себе удар

-

ШВІН

зіт хаІН.ІІ·Я·ЧН

н а свою ;щрогу

ч у.1ос r, га,рячс

:.rшnі ІІ ­

прийняли

фашисгських

загарбню;ів, роЗП'()Віди на~І про Nужніх

і безстра.nних

захисників . .Ми пп;mайоми­

вим

ВпL,внено себе nочувалн на сцені учні

1. То!J'ба .

не виховання під ро<"таючого поко.1іння, зуст річі :1 нете-

класниІіів пам 'яток з порадами, як виховувати '!а;1ЯТ,

кров'ю

фортеці

В. ;'v\ :тченка, О . Дерев'янко, В. Якуші . Ба ­

ли

омиту

лись

номанітні. Це: батьківський радіолекторій, с пеr1іальні передачі по місцевому рад іо вузлу, збори батькііl; це

тується сільська музична шк ола, створена за допо~tс­ rою оnласного хоровоГо товариства. Багато I\ituшoro чсІ\ає .~ітей в дні наступних .тrітніх Jiaнirtp .

пити на священну

ІІО \юра » з м.. Г.lі·нкн.

тяГом всього навчального року . Форми цієї роботн р і;І­

зв'язок з радгоспом і підприємствами, де прщюють fіатьк и наших учнів. Заслуженою популярністю l;vрис­

школи мріяди давно . fм хо­ тілося якнайшвидше потра-

·н:•с ті·в - с. п . Титова вшюна.в «Марш Ч ор-

.

2'•\ин уоlОЇ суботи в районно:wу БудІІНКУ крьтур н :~~ай.бутні ~І узнкан ш ЗІВ Іту.в апи ne-

Чюrа.lІІЇІ успіх приnав на долю учениць nер шого к.1ас1· Н. Ря б ух и і Л. Шевченко .

ми працю є'Ча nро­

Брест ... Побувати в І(І.ому

туру.

Г.l і НКІІ, П . Ч ай•ковського•, с. РаХІІаnіно ­

-

Мрія збулася

баян:сrів , якн. й пі•.:t .кері•ВІШLНВом nедагога­ .1ауреата ресnуб.lІк анс ького ·кон·~<:~рсу бая­

:\\ .

сказав в і н,

«Bt>c

Фото А. Козака .

ні в ч іо,к.о ї )Іузич·ноі ~KO.l ll . оnан.озува.lІІ Т!'Ор !Ю :~~:- .заюІ, со.1 ьфедЖ1ю, ~~~\шчну .1пера-

виховання ;~ітей .

-

а-нса:~~·бль

Привітно на с :іустріди уч­

р с.я.1і учешщі 2 к,1асу .1. Зброжек, Т . Сан­ та.lова, З . Мезенцева ·і інші .

а батьками,

Ге­

вистуnає

-

tюї ШКО'.lІІ.

Під кінець свята пі.1веде-

га . Р . Wy. \raнa. І. Баха, Л. Бетховена , Ф . Шо~І еі t а . Ф. Ліста. ·вндатннх рос іїІ.:ькІІх КО\іЛО'ЗНТОріВ-іК.lЗ.СІІКіВ СВ іТОВОЇ МУЗІІКІІ

1\ОЇ середньпї школи І. Осадчий.

nіонерський

біля і

нянка » з Руднянеької 8-р і ч­

Ф.

r..

nа:ртїі

Муж:вості

р ойст-ва ; о11рава

Герой

родниіі судя раііону д. Фіа,lко !JРИСвянша свою ,\ОПО­ відь моральній і юридичнііІ відповідальності батьків за

Повчальним дос ві;~ом: поділився .111ректор Требухівсь-

~юну>:\І ента

но підсумки конкурсу, ви- героїчнощ• місті гші нашої

Пізніше на « Brce,liil га-

ду Антоніна Лисенко :ца.1а

~;омандував

3 Фіндяндією було Радянського

ретар раіІкому дКСМУ А. П .

Потім на місці проведен­ ня піонерських дініііоІ\ секретар райкому комсомо­

проводився

танцюриста, читця. Піонери взяли участь У військово­ спортивнііі грі « Зірниця-2 »,

Дніпро, юні ленінці провели перек.'ІИК поколінь.

Краси.1івка,

-

дЯВИНі»

пив колишній танкіст Сергій Федорович ЯчниІ\, якому ще .10 Великої Віт-

:1ахищаючи переправи чере;І

сє;ст.ра)1 Н,

Пере,1 присутніми з доповіддю про психологічні осоn­

рапорт про піонерські спра­ ви секретарю райкому ІШ України В. Г. Лемпицько-

присвоєно звання Героя Радянського Союзу. Піонерів

І~алинівка

.рев і чагарникових кущів, хвилиною мовчання в:пану­ провела місячниІ\ по iJлaro- вали світлу пам'ятЬ загиб­ устрпю району. Ра зом 3 лих, а потім до підніжжя

-

nіоне-

ри дають клятву на в і 1)Ність

з

учасником

майором

оІ!орони

Гаврило­

Павло~! Матвійовичем.

Тепл а зустріч

ві;~іірася З НаШЮІ і!еМЛЯКОі\1 Ді.~ИЧе Н­

КЮІ Гаврило~І СемсноР.ичем. Ми відвідали

таr;пж щ-зеіі

оборони форт еці.

1\оі!і е н учень прІІві:з у шкпау жменьt;у ;l е­

рід ну

гендарн о ї брестської .~ем.1і.

Наза вжди ~бережеть.:л пам'яті ця поїздка. Н.

у

ВІТОШКІНА ,

старша вожата місhкої середньої школи .І'е

Згадайте

2.

свою

!3 і а прнту.11tв х о.lо дІІІІіі, n деш.св·ій ра~щі n ортрет дру­ ЖІ ІНІІ і ніби лор••нув у ті да.1вкr час и , •колн вперш.- n о ­ бачи в струнку \J. і вч ІІн у на сільському сході. Промаї1н ув жаль за ті рок н.

Нап.1сцнв КО\І СО~І0.1Їі 1 Ванн в тебе ні бога . 'Іі ч о р ­ не nочнтаютr.. Гр і хо11 за rpi·x! Н е доnу·ска іі . щоб

та ·ВОШ І В

KCHICO\IO.li

тер.lИСЬ ...

Засп івувала в тому отруііному хорі і'rого сестра 0.1е ­

Ванн з Настею ЖІШИ в зла годі . Виростнл 11 од ІІн а .'l: Іtя т ь д ітей . Ко.1и Феодосій ішов .на війну, б у.1 о к<нtу n.lа ­ кат н , було кому виглядати . Може, том у й не чін ала

ііого ворDЖа куля. Повернув ся з фронту і від р азу

до

на Бондаренко. О. вона була в д р ужбі з бого~r! Що­ :rt;:> ав да, ·nозн•ча.пt •до Ісуса Хрн-ста на х.1іб н е ход и.1а, горя особл нвого н е зв і дала. Чого ж їіі к а ртати доб р е н ь­ ких свят и х?

р о·бо.тн. Чо.10вФкі•в післ•я вій•нн в се.1і на. rnа.1 ьцях п е р с ­ _, :чн т н, а їхніх ру-к 11р еба Іющи: і в комооn і, і в с.воє ­ .~І У об:•й.сті. Згаrдю1 тр·охи обтяглиІСя . Синн nі .l.­ росл и . Ніб11 й горе фашистської навали забуват и ся по·

Феодос: й Горд·і·йовнч все нижч е nо:шюn,1ював го.1ову, горе стиска.1о грудн . Ч ув і не чув шипучи х ел ів. Про ­ с то н е :~~ ав :J \ІОГН добраш з ~,,:.сrу. Скю1 ' ян і .1 о д ІІВнвс я н еред себе і бачІLВ .1нш ріrд.козубі роти бабі•в , ща, "ов па.В'укн, .1 :з.111 ,на ньог-о звідус і,1ь, xana.1 11 за по.1н, щось крнчал11 npo с миренність, про кару божу.

чала .

- Геть з :ІІОЕЇ oce,li ... просто г.нЗJв Фе одQІСЇ;Й.

важко доводилось матері іх nрогодува ти, одягт н , сnоря­ ·дИТІ І в шко.1у. П е ред с:~~ертю nр осила Ф ещосія: «до ­ г.uя;нь за д іть:~~н. Хай вчаться добре. В те:~~н·оті Ж І ІТ ІІ ва-ж ко . Стар ші па~южуть ...»

-

хот;:в закричати, та .1нше

Вже кomJ з а.1ишІВВоя ca\r, ві .:r:чув , я.к дз-венить т иш а. Мимоволі nобіг оч им а no стін ах наnівтемної хат 11 і стрівся з іншим и очим а дорогими , рі д ними. Іх важ ­ rю забути, ті очі він візьме з собою в домовину. Н араз .з да.1ос я , що во·ни n.1ачуть. Тр.е:~~тячюш .рукюш діста.ІІ nортр ет :

- Не nлач, Насте. Хі ба можна nлакати? Коли ти вм11рала, то говор11ла npo дітей, доручила вивестн іх в .lюдtt . А як я іх вІІв еду? Крида в юtх •ВІІр·О ~.l ІІ . За ;t есять ча ne вг.1ядиш. Винен, Наосте, прост н ста·рого.

Аж н.і, .1яг.1а. в nocтi·,lb Н а.стя . Далис ь взна.ю1 і го­ лод, і холод . Дітей, бувало, на руках. як nташенят. Са.Іr а недоїоа.1а, абн ВИІглядіти. Феодосі.я все 11 екала . І ось те nер вона лежала в ліжку. Від неі не в і ::tхО.1И· л н ді ти. П ' ятеро 3 них були дорослі . Ванн 3 налн , Я!\

Овдо:в іІв Ф еодос ій. Ніколи було жур 11 тись. Того .І іта в

1954 році до школ11 мали йти n 'ятеро . Наііменш ііі, Ду­ ні, nішов третій рік. «Якось уn9раюсь, - міркував ба тько, світ не без добр и х mдей . Держава нідсо· бнr ь, са ч руки ~І аю, та Васи.1ь 3 І•ваном р~у дадуть.

З а рмії явнm1сь. Молоді, здоров і » .

Н а цьому й nорішили. М атір вже ніхто ді тя м не за :~r іш 1ть. В н ріш нtв, що сю1 буде ового в і·ку до·живати .


Jf ОР ~ІІІ--- ВСЬО JJ;J J' ГОJІ О В А

ШІІІІІШІІІІППUІDІІUІІІІШІІІІІІІІІПІПШІПШППІUІШППІШІШІІІПІІІІШІППІНUІІПІІІІІПІJПППІІІШІППІІПІD Паршп;опа

НАШІ РОЗРАХУНКИ ІІі ,Ісвrn,

що .1а :н.ше :ннльш е ння

вирnііництва

бриr;ца

'ІПінсьІ;ого

Мі-

найііільша в радrоrні

<< Ве­

ЛІІІ\0,\ШІсрськніі » , в нііі ІІа­

•tnлnr; a

н е ~ІІСЛІІ'І!е ііс :1 ДОІ\Орінного поліпшення поріднn с rі )Jа1' очного поголів'я, зміцнення кор,tnвоі ііа зи . радо с пі

n

« Ііраси.lів с ьr\ІІЙ » уже чюrа.1о :1рnбдено в І\ЬОМУ

нап­

ряш;у . За рахрюІ; прщuаних телщь чорно-ряііоі

nopn-

;щ відuору те,111чок від власних високопіі1ннх І;щІів ПОПОRІІЮЄТЬСЯ СТЦО. Мине ріК- ,\Ва, і ферми tJ) .\YТI• ПОВНіСТЮ УКОШІЛf>І\ТОВ:lНі ВІІСОІ\ОПРОДУІІТИВНОЮ xy:liiUOIO.

лічуєнея пuнад GO роіііт­ ниць . Пп вироіІннчих поне п е рший

йде в 'ШС .lі

pif;

Торік після

-

nyrти в

f;a-

р:t,шх

~111

1200

по с а ,\11.111 огіркп,

~· ,\РУ­

~rів перший відділок. Керуючим призначили комуніста ] . ~Іатвієнка. :Ja ко.1еІ\тивом закріпили трактnри, · ~с~ше­ оііроfіні та аіінр<.шьні машини, відповідну шtощу :1e~r.1i.

ГЮІ~·

.!іІіра :lІІ

а-пі.1 І;ожноі ра~ш.

іїих і соІ\овитих 1\ормів, а й підвеаення до

їх

до фер~І .

згодовування.

Практика підтвердила вірність такого заходу,

ііого

доцільність. ~'же · в минурnму році при несприят;швих погодних умовах було заготовлено значно більше гру · · бих і соІ\овитих кормів, ніж у попередні роки , а раціо­ нальне використання їх, в чому зацікав.1ені в О1НаІ\о­ вій мірі рільники і тваринники, сирияло успіншому проведенню доям

зимівлі

худnіІи,

порівняно непоганим

на­

молока.

У цьому році fіуде вироб,lено 1\Ормів

ще

нінського відїдка висоІ;о­ яІ;і с ною розсадою, аде й вирощу є uагато прод-щіі в

-

оплату,

У

-

минулому

н·

КОІ\1 В ра ,l,ГОСПі « 3аВО· рицький» Микола Се­ менович Тнмоше 11 ко. Він л:обре оволодів своєю професією, бере активну

участь

у

rpo·

ІІЯJІН сумлінного

бітниці мали додаткову оп­

Гадина

же сумлі· нно

парпнкової

і в

нинішньому

fіригади

рnці . Вони етатню якісної

виростили

кількість

розсади

Іванівна,

і він

-

вали

вирощувати

помідорів по 100 тисяч штук у кожній. Надалі ду­ маємо

розширити

впровад­

ження цього методу, бо при

ньому набагато скорочують­

всю

ся затрати праці

і коштів.

Галина Іванівна із аадо­ воленням

показує

тепличне

господарство. В трьох теп­ лицях , дійсно, рівною зе­ леною

ковдрою

всю

вкрила розсада

площу

поМІ\Орів.

В інших висаджено огірки й помідори для вирощування продукції, на багатьох рос­ линах

уже

висять

плоди.

Справжній подив і ;1ахоп­ лення викликає багатоблоч­

прий­

на теплиця. :Майже до са­

пра·

мих КУПОЛіВ ПО Н&ТЯГІІ)'ТИХ

в

вертикальних

шнпах

по­

вилося гудиння огірків. Все воно густо вкрите І\Вітом, а з-поміж широкого сuко­

На фото : М. С. Тимошен­ ко.

По.1о тняка.

витого

листя

в

багатьох

n.

Ідемо селом,

за~вітчаним

На .4topa.u,нi

МОЛОДІСТЬ, тату

те ли

Дочк11 та сиІІІІ зів'ють гнізда, ходІІтиме в гості ньому щастю радітиме -

та

їх·

І от траПІшось горе. Сина поховали. Потекли н с щнр і ~n- : в•Іуття божнх. Основною прІІчнною неща~rя , на їх лог .1я.д, є те, що Гриша ко:~~со~І0.1еuь. Дивно і оІ:ш­ ' ю чутн такі с.1 ава в наш час. Проте , як ~ювІпься, ка.п-

c.l)T

.lЯ іі кюІі .нь крншнть . Та й не ч-ужа ж людина ко~ІСО'\10· .Ю\1 доріка.1а, а рідна се стра Феод ос і. я Олена . В се частіше він ховав від дітей і знайомих свою душу с вої ;(\'~ІtЮІ . Рідко понв:~я.lа,сь посмішка на його обл нч­

чі. Так і жив старий Негода.

В \ІІІН у,юму році сере.1 у..1ьшиіІ син Гордій ~ІІ тіяв одр у жишся. Схопились у с і родичі. Давай на Фс,Jдос і я 11 а.по с-jда пюя:

- Гріх lllll(b ...

нин і

вес:.1 .1я

спра.в,lятиІ

Хай

почекає

"'яс·

Але Гордій не зважив . Зібрались друзі , брати ІЇ е е ·

стри. Сіл11 за багаті столи. Лиш місuе батька пустува· ло . Він не з ' явився на весілля. Потьмар11лось сяято длn Гордія. Він пив, щоб заглушитн ~ннівську образу , щоб показати себе веселим.

Вже п ' яний завія трактора, якиіі стояв дома. В при· чеп наб1тось чоловіків. Гордії! рвонуя з місця, а через сотню метр : в юрба закричала: «Стій! » . його старшиіі брат Василь упав з кузова. З весілля ііого відправили в лікарню, а через кілька днів поховали . Теж н е щаснІІіі ВІІЛЗ\J.ОК, З.lе ВИ:К.lИКЗНИЙ П'ЯНКОЮ.

Служителі бога, всі оті сестри і брати хрестові , . га.1а· сували

на

все

село:

ТЕПЛЮК.

зеленню . Розпитуємо

Rуліш.

Галина

ФедорІвна

-

А де вона працює?

-

На парииках першого віддіпка радгоспу .

тання ,

·

чуеаю зуар!чне запи·

-

--:-=-u То це ~ НулішихаІ Он там, ліворуч, будинок

·

новtт шд залюним дахом .

Заходимо

. на

подвір'я . :Крислаті яблуні

вишні

обс:rупнли оселю. Не :По ронах рухлива жІ~І\а зу­

стрІчає нас . :знайомимося. Запрошує до світлиці просторого будинну._ Зав'язується ,невимушені! роз·

мова . Галина ФедорІвна розповідає про своє життя.

---: .. Почалося воно , -згадує, - ще задовго до рево· люцІІ. Зроста~а в селянсьн·ій родині, трохи повчнла·

С Я В ІЮЧаТnОВІЙ ШКОЛі, ОД~,аК Не ІД0 ЦІ>ОГО ТОДі було

-обста-вини примушували працювати . А підросла і с т~ла напорі замІж вийшла ~ По чоловікv моє прІзвище Нуліш, тому дехто і << величає>> НvлІши·

хаю. Та ~е ~е образливо, можливо, .навіть, і Зручно, б~ в сещ шхто не переплутає з Іншими однофа· МІЛЬЦЯМП.

С~ос.терігаєш, Я/\ рояться думки, і в ктююмv

слов1 вщчуваєш

-

життя прожити для неї було

..:.

не поле перейти. Разом з чоловіком працювали у влас ному господарствІ .від зорІ до зорі . Світу не бачили, а nорнст.і?

-

То ж треба було на 1\усень хЛІІба заробляти

І 'все власними мозолЩІи, втручається в розма­ ІВу, відклавши газету і nіднявши на лоба окуляри

свекор Микола Андрійович Куліш.- Дерев' яНі плу: ги 1 борони

-

1

то не ІВс1 мали. В суnрязі з сусі­

дом землю. обробл-яли.

Врожай

мізерний , родина

велика. Х;mба до нового не вистачало. 'Dільни після

рево~юцІї на повні груди стали дихати. 89 J)окІв мен·! 1 з них лише півсторіччя при Радянсьmй владІ по-справжньому

. -, Так от, -

живу.

продовжує Галина Федорівна,

ян т.льки почалася нолентІtВізація,

ус-

моrи .

в_ одного з перехожих, де живе

розсаду

до-

члени КПРС.

Фото В.

-говорить

високо­ на

справиться

КУЛІШИХА

А

посацжено

добре вдався. У трьох кар­ касних теплицях попробу­

тру.­

члени

вона

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ

Цього року ми прове­

-

ди експеримент,

50

цівника кандидато~1

мадському жи~ті.

них

нових завдань · всі наші ро­

господар ­

ства нещодавно

в

К}·зьмик, Анастасія Федорівна Кушка і комсо-

зда­

тонн.

27

тіївна

огірки й помідори.

Майстер голубого вогню електрозварюва. 1 ь н

но й відправлено в магази­ ни столиці близько трети~

тепер

каже

В. БУРТОВИй,

Комуністи

ли відп-равдяти споживача~! ще на початку квітня. Най-

ли державі

головний агроном.

пр1цюе

Та не тільки в парииках вирощує продукцію брига-

щували цибулю, якої

центнерів зеденої маси.

Восьмий рік

~>' .. з ншвсько !

ням

під поліетиденовою пдівІ\ою мінського типу, яка :Jаймає п'Лощу один гектар . Взимку тут виро­

році значно поліпшили також природні паеовшд,І, щu

по

мальна група

о розвитку росному росту и

У 1\ЬОЧ

дасть мnжливість одержати а 1\ожного гектара

хва.литься

Не­ зні-

помі•орів "'

дицю

Люди стараються, бо

Так

R І;ілограмів на звільнені nдощі

ни

П"обувала

,\а. Вона має ще 14 соняч- більше її зібрали Ольга ни наміченої 1\ількості про­ них теплиць по 500 квад- Мусіївна Рудя, Віра Іва- дукції. А це і є початком ратних метрів кожна і теп- лівна Васюк, Агафія Терен- майбутньої тру~ової нере­

закритому грунті, дає рад­

дяться

нnсті худоби. Щодобові надnї зросли до

nе)Jеорюємо і rіємо 1\УКУРУ.\:ІУ та - викn-овес .

ІІЮІ від ро~са,1и

лату, а ланковій Марії Іва­ нівні І\узьмик було випла­ че-но 150 карбованців.

Підго,Іівля 1\nрів з еленою масою о ;ншої пшениці, ніч­ не випаrання СП"рияли різко.му підвищенню про;о·Іітив­

в МdГази- давно тут

їх теж займають огірками. лин. Продукцію звідси ста- пішно, бо уже зараз зібра-

році за перевиконання пла­

пnтребу в них.

огірків багатьох спеціалістів .

Отже, бригада не тільки :1аіІезпечує овочівників Ле­

бригадир.

щнорічнпх і багаторічних трав xyдnfii надійде більше R122 тонн зе ,1сних кормів, поукісні кукурудза та вш;о­ овес дадп, 17 40 тонн. У сього зелений 1\онвейєр при­ несе на~І 121) і'!2 тонни r;nрмів, щn повністю забе:1печуr;

касних теплицях зацікавив

тонн

-

та

з елені вирощування розсади в кар­

уже ві,щравишІ Києва,

пдівкою

обігрівання

посади.lи в них огірки. трямується літня темпера- парниково-тепличних ово­ Тепер по мірі звільнення тура, яка сприяє нормаль" чів. 3 поставлеюш з'івдан-

жують

аеде­

газове

пі~

тири тиеячі рам) О,\ерЖ.1ШІ пn R-1 О кілnграмів при шані б .

-

нюш кuІJмами на ча с табірного утримання. За рахуноІ\

кnрову. В міру вииас~шня' озимини

площі (пі.І огівками

у нас буди зайняті всі чn­

по результатах праці одер­

170 центнерів силосної маси, на 340 гект:tрах­ по 150 центнерів люпину . Всього буде закладено з~>­ леної маси гnтового силосу R тисяч тонн. 60 гектарі!) f; оренеплодів дцуть 1450 тонн.

Іванівна

багатоблоч­

них теплиць

які торік мали мо за день. для нової 1 ;артини. пайвищі показники, 1 разу В цій теплиці встановлеБригада дала слово виж після ~вільнення рам ві;~ но газове обігрівання, май- ростити в нинішньому році розсади ранньої капусти же всю • зиму тут під- і продати державі 125 тонн

на

інші кудьтури .

аайнятогn під ІіУКУРУдзою, вnни зобов' язалися одержа­

худоби

ре шті

Досвід ведикодимерців по переведенню

Тrп.'1ю1; ,

JJ.l0,1i!! А

гаду після закінчення шко -

Ііру!і , Мотря Іванівна Юх- хазяйка цих зелених .воло- кіностудії науІ\ово-п 0 пу­ та, :ІІе.rщнія Тихонівна Се- дінь. Тепер, буває, і лярних фільмів і ІІ:JОВела ~1еног, Марія Григорівна по півтонни ПJlодів збирає- зйомки оt;ремих процеrів

прис)утки . В третьому рамооборогі тут садять цвітну капусrу та

оі.1ьше

ти по

забезп·еченню

1;і,1огра~1ів

13

Тетяна

П'ять

-

Тердюк,

прийшла в бри­

ли.

на

визирають

Батерина

ЯІ\а торік

одер- п·доди.

8-9 кілограмів з-пі.1 кожної з 3 ти-

rяч рю1 .

Гашша

рамооііороті

в місцях

по

огірІ\ів

госпу додатІіові

ТаІ\, пере,1бачено нагромадити грубих 1R62 тонни, ео­ І;nвитих 941 О. Вирощують кормові культури меха­ нізовані ланки . На 250 геиарах основного 1\ЛИНУ,

Ведику увагу надаємо

но

жатн

рюпu­

віда ~:

зоііnв'язалие,;я

;{руго.\Іу Р:l)Іообороті

внрощу-

ранш,ої

r:a рниково .1 Іванівна Бщ1сук. -

В їхній обов ' яаок входить не тідьки вирощування гру­

П.'Іощу,

nrp C,\OBИX.

вання JЖ!С:І.\11

молІ\а

пере}\\оги

1\<ІЗНІІІ\ах ЦеЙ KO.l (' I\TIIB у;І\І'

Щоіі успіuшn вирішити і друге питання цього еІ;.lа ,І­ ІІІІГО :щвдання, ми спеціалі:Іувади на виробництві кор­

приготування

Почаmоk

вІд1 іШ:t

-

ми во! родинок

. - А що, як на ІІІіст весілля. <:!fiPaJWI"''ИI іПокарМІ roc· подь·боr. Тн , Феодос і ю Гордійовичу, Х·ОЧ менше"Ньку,

вступили в колгосп. У п~рші роки не з медом було, але rур:ом долали _11руднощ1. Уже в нtнц1 трцдця·

[JЦО С ТІ B:.J .l'Y'IЗ T I!. ДіЙШОВ Н3-В 1 і'ТЬ ДО раЙКОМу КО•МСО· \Го .1 у . щоб . не приймаvІн її. Директор-ський :каб інет в По· гр с бськ ІЇІ школі шту р:~~ував :

срашистсьwої

д ~ н.яш у , В І д КО\ІІСО~10.1у того окаянног- о убережи. І І ІО~Іа в_ Hero.1-a овою дочку від колектИІву, від юної

Н е •Прий:~~айте Дуні до кожо:~~олу. А ;;очка лоступила. Тй хочеться житн так, як 1юі дів·

-

ч а т а- о:t нО .lІткн. Бать.ко карта1в ,дочку. загро:ж у·вав їсти не да~ ат н, no-n:\1 з-п ашнов ·КВИ'!'ОК сер-ед книг Д уні і ЗІНИ·

ІІШВ

ІН~І_'О.

р у ки

11 n'.1

'І!І.lа

:1

к .1 ас.у

К о .111

на

то в ариш і

КО\І •со:~~ ольс~:~ких зборах

rо'1ОС)'вали

кви11ками,

дев'ятого

вона

.ховала

ларт у. Да.1і не С11ри:~~ала.сь і, п л ач учи, ви-ско·

кп ас :-".

Д о\ t а го н о рнла батькові:

-

З г адайт е свою ~ю,1одість, тату . Коли я бу.ли ма ·

.1 ~'1-І ькою,

.li•B,

ви

оповіда .1и

)Іені,

як тнули

спину на

курку·

як ry.l. Я.lll по ваш і й спині нагаї. Чи, :~~оже, забуJІи?

Вн все життя ска.ржн.1ись на свою те:~~ноту, не:·j:>а:~~от·

н:сть . А тепер хочете , щоб я за ,111шила школу , комсо· чо .1 , nодруг? Нік о.111 цьо~І'У не бути, ч у єте , ні·коJІи!

Так. не.1егке ЖІІття діста .10сь Феодосію Гордійовичу . П о важають в Погребах його ou~y голову . Поважаюгь за

т е, що ·внр ос тав одинадцять д ітей~ Чёсверо працюють

в ра,дгосп і . А н .:tрій-.в Дар;ниці, на заводі, Оля-в Києві.

Є в йог о . в е .1и к ій р сци НІ і і т рактористи, і слюса·рі, і бу· д1~ е .1ь н ик н, і рибалКІІ . То дорожіть же , Феодосію Гор· :t : и о вн чу, .1юдс ьк о ю шаною , синівською любов'ю . Не за· крнвайт е св : т.1е сьогоде 1шя для Дуні примарою бога! Хай ід 2 д о чк а в шир о кий і дІ~вннй світ , хай здобу.ває зна на я . З г адай т е свою :v10.1одість, коли ла)r'ять 11е зра· д11..1а ва~І!

Г. БРАТЧУН. с. Погр е бн.

1 их роюв наша .. ар·шль зміцніла. Тоді я вже орига­ диро:І1 городнь01 бригади була. Колгоспники замож­

І!1шали.

Жити б тільки. А тут прийшло лихолІття навали.

В сеЛІі

почали

госnодарювати

о купанти.

В повній мірі на власній шкурі ·відчули їхні << По­ рядки >>. О~_облнво знущалися головорізи над поло·

нен_ими вошами Червоної Apl'd!ї, які по11рапили в табІр, сrворений на подвір'ї, де тепер центрdльна с адиба радгоспу. Люди чим могли допомагали поло­

неним. Ризикуючи життям, перекидали за колючий дріт їжу. Робити це бу.ІJо заборонено. За невико­

нання на~азу і мене одного разу за грати посадили, та спасибІ односельчанам виручили.

Тікаючи під навальними ударами Радянської Ар­

'Іії, гітлерівці розграбували І епопелили усе артіль­ не

господарство,

громадськІ сnоруди,

багато

будин­

юв_ ко~госпників. Але не злоl'dили вони волі народ­ НО!. ВІДразу ж після звілЬІНення села гуртом, за допомогою держави , почали відбудоВУІВати колгосп.

:'оіинуло небагато часу, І наше господарство стало

невпізнанним, міцнішим, ніж до війни. Виросли нові Ііапітальні споруди, вІдбУдУІВалося село. Живемо гарно. в достатку. Ось і я з чоловіком Миколою

1\Тинолайовичем (він nрацює фуражиром у радгоспі) з аробляємо непогано, та 'і власне господарство є.

Звикла я жити у великій родин1, а тепер залиши­ шrся втрьох. Трохи незвично. Зате на свята завжди весело , коли в гості заJВітають дочка з чоловіном

1

син з дружиною. У Надії три сини, а у Воло~ими· ра дві дочки. Бетигайте тільки, дід І баба, відпо­ відати внукам на численні запитання.

(Закінчення на

4

стор.).


ІОІОІІІІІОПІІШІІПІОІПІПІПППІDІUІІВІОІІІІІІDШІІОШІІІПІІПОІІUІПІПІІІПШІІІІІІJІОПІШІІППІПІПІІПІІІІІПІJ.==========:.========

ку л І ш и ХА

Якю1івна Гисар, О.1ьга Манарівна Шсвсль тз інші. Усі вони су:v~ .1інно трудяться .

Но .1еІ;тнв першого •Відді,1nа,-: розповідає l'а.lІІ­ на Федорівна, зобов'язався одержати з Іюжно­ го ГLІ·:rара по 160 центнерів помідорів, 110 центнс-

-

(Закінчення. Поч. на 3 стор.).

рів t,г:;жів , 400 центнерів

років TOJIY Га.1нна Федорівна при.1учн.1а~я до

35

щцентивнuї

праці.

Після

закінчення

Ве.1шюї

Віт-

1\ілІ,Jіісп, доброякісної

чнзнЯІюї війнп вона бе зз:wінно очолюва.1а nарюшову

Олексіївна

Хан .

розсади.

~-

звільнених

пар-

~1а огірІ\ІІ . Всього буде здано державі 96 тонн ранНІ,ої городи1Іи, уже надійшло в ~тагазинн І-\иєва 20 тонн. - і\Іи вже звикли , - говориТ!, го .1ова робіТІш~Іу радгоспу Антон Ноеипович Вансович, що 1:0.1ІІ за діло береться наша Ну:rішиха з свої~І !:о.1С!\ТІІВО~І. то обов'язково доведе справу до r;інця . За десятиріччя в цьому пере1юналися не ті.1І . !Ш

І;ерівншш. а і всі працівники господарства, вірять

з нею в ПRрюшовій бригаді працює не~1а .1о Ганна

В 3 тисячах

ІІІІнових рамах бригада вирощує ранні овочі, :юкре -

rії. Передає свої знання, багRтющий досвід ~юлоді.

її под•руг,ветеранів:

капусти.

парнш.овнх р<вІ і\ІИ своє•Іасно вирости.1и необхідну

6ригад у І\олишнього колгоспу < • Червона Україна», а тепер радгоспу <<Гоrолівсьний». НагороджеrІа '\Ієд а :1.1ю << За доблеспу працю у Ве.1икій Вітчизняній е іііІІі 1941 -1945 рокі-в >> . АкТІшву трудівницю, актнвісп:у грш1адської роботи неодноразово обнра.1и дспутато~І сі.1ьської Радн. Чотири роки ТО'І-ІУ Галнна Федорівна вийшла на пенсію, а:1 е не за .1•шш.1rt то6ю·!у роботу . Я1; і раніше , вона повна си .1 і енер-

Pa:JO'\I

її золоті руки, ЮІіння.

n

Ганна

М. ІВАНИЦЬКИй .

ШІІІІІІІШІІІІІПІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІUПІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПШІІІІШІІІUШІІІІШІІІШІІІІІШ

У квітні 1969 року ~акін-, •Іуєть·ся строк дії воf .ІІюго б.ltJKY НАТО , \'К.lаден а г о ІІі! 20 роКіВ. ЙОГО ЩJ: · ~:І і за: т ори і ,в першу чергу аме-

участь 400 вищих офіuе р : в НАТО. А в Бр.юоселі щойно зак '.нчнв .роботу т ак зІJа н нй К ~ .ІІіТСТ ПО П.1аІІуВаНіІЮ ОбО· ро!ІІІ НАТО. ІІа засі•да!!:ІІЯХ

рика:нсьюі

к О .\І Ї Иl'У·

захід,но-ні·vІеuь-

кі м·:·л : та.рн·сти вже те п ер пр ово.1ят ь гаряч•кову ;\іяш,-

які

ві.1fіу· ва.1нс.я

з

;: :::.t .;,; и ІJІІХ ~ННІС ТІріR країн, .].осягнуто .1.о.мов­

. :.-";·: ' '''

га ніозащії. З так ою ~1етою стратеги НАТО прQJ.овжують нагнітати _обстановкv

І4 .1ен <Хті про розширення го н•ки озброєнь . збі.1ьшення о-:о бо вого ск.1аду а.р>І:й, .:.т:во·рен•ня новнх резерв:в і т . д.

т11рі Атлантичн-ого ком ан.1ування в Бельгії недавчо бv-

НАТО стараються ВЖQ те­ пер зв'язати учасшrк)в бло­

останні

шо « nі,.1кр·і•n.1юють» ileoбx : .1н:.:п, збереження союзУ .

н:сть, щоб про.J.ОВЖІітн ісІfІ І '[J аН· І ІЯ цієї аrр ес ав,юї ор-

н аІІ11р у жен· о ·сті: у штаб-«вар-

л о провед.ено най•біль:ну З а роки

ві й;с ькоRv нак,>J.ОВ .) :о :ззв о ю

pa·.ly

п:..1 «Шашек::-68>>,

·в

Я'-:'їr

Такюш •J.i юш в.с;рх:.>В О J.І!

~у .ріЗІІІІІ~н зобов'язан!с!ЯМІІ.

В' ~ .111

Пrотс

в~ ·~ре.J.ІІ t:о:

краї.н-

_,и.сті;вках .

Ви•СТІ'!lаючи

Го"1а!Іідією!»

-

пі.J.

НАТО. Внетули ря·.1у орга­ нізаІJJій і визначних грrшад­ ських J.іячів Іlіроти у • Із.сті в

Ста~Ібу.та іі Анка·ри, 'Іа розповою.J.жува.ннх в Туреччині

аrр~ СІИЗіНШІУ союзі відбу.1ІІ­ ся о~та•нніч часо~1 у Норвr­

за

гії

і

Да ! rії.

Зростає

рух

вихід країни з НАТО, ту-

·і}ротесту

·рецьп;,а 11ро\ІІІі.1СЬкісгь вю1агає .li·KBi· .lauiї а\Іерика:ноту-рецькнх ую.J., на .н:.нові яоюrх Пентагон заб'.'зпечиа собі пра.во ~Іатн на гурепькій зе\1 ..1: свої бази ; в:йсь!о1а.

Франції і Іта.1'ї. НАТО зЗІrроза д.1я ·СПра·ви \ШРУ до такого обгру.нтова.нюто внсновку nрнход.ять де.J.алі бі·.1ьші ~Іа­ си .liQJ.oй захі.J.но-європейських країн.

«Бе.1ьг:я. Го.1юція -•nоза НАТО , НАТО -поза Бе.1ь-

€.

проти

сувала

КОСТЮ:\ІЧИК,

художник~

Володимир Крамар, nра­ Іtівник Броварського заво­ добудівного комбінату, став постійннм автором нашої газети. Читачі часто мають

на теnлоходах і літdках, а то й на nоnутній автомаши­ ні кожного літа відпраІІляє­ ться Володимир кудІІ-не­ будь на 2-3 місяці.

можливість

Ще навчаючись в школі , він зачитувався книжками про художників, про нові невідомі кр•аї. Він мріяв

знайомитися

з

його малюнками, в. яких відображено красу рідної nр·ироди.

всюди побувати. 1 ця мрія

Проте мало хто зиае, шо Володимир заnовзчтли­ вий мандрівник. Сьогодні nропонуємо малюнки

бома

з

читачам

Ця

В свої 30 років він про­ їхав і nобував в багатьох куточках нашої Бать~івши­ ни, відвідав - великі міста, плавав по великих ріках і морях. Він їздив сnеціаль­ но, щоб nобачити і змалю­ вати Заполяр'я, Якутію, Карелію, Урал, Зака'р!Іаття . Кавказ, Крим, Молдавію,

два

дорожнього

художника.

здійснюється.

аль­

серія

малюнків виконана ним в одну з nоїздок на Далекий Схід, до берегів Тихого оке:шу. 217 робіт nрИ!3із він з нієї поїздки. На поїздах,. в автобусах,

І:;ілорусію.

На

мандрував

нього

v

БАШМАЧНИJ(ОВ, коментат<Ір ТАРС .

точку

Цікаву

серію

ник в

допит ливо

навколишню

вчає

з~tаганнями.

і

ВИ!\Ладає

про­

он '11ашина вже їде.

І

зноn тяжко-тяжко зіт­

хнула.

Приїхав Петрик на броварсІ,кий стадіон і за­ губився серед галстуків та дитячого гамору. Бо таю1х П е триків ще й Ок­ санок прибуло дві сотні. ПіднялоСJ , сонечко. стало nригрі·вати. Пролунали судійські свистки, за'\Іаха­ .'Іи

сигналt.ни:vrи

цями .

прзпор­

Почали . дітни

біга­

ти ·і підняли таку куряву,

що й самі в ній потонули. Дія.1ось таке довго. бо ж хоті ,1ось

nоказати

та силу. · Ті,

дихали,

важ­

спльовували

пісок.

Далі

очима

ситра,

ви­

об:v~а­

пристадіон­

не

потрап"1яли.

Почуте й

намагаючись

величність рідних

Завжди, у всіх при ньому його планшетка,

'!a~ta,

дукти в буфет. - Ой га'Рячий же тн, :Іtій хлопчику. Ну біжи.

nередати в _ своїх малюнках просторів.

і

прюловляла:

- І що воно за біган­ ня? Сорому немає дорос· .1им . Воно б після отого спорту

та

поїсти

добре,

то й веселіше бу.1о б ... О шостій годині веч о ­ ра

сумні

та

лоденням

ви~1учr:tі

ці­

роз'їхалисІ,

ді­

ти по далекнх і блиJЬІ\НХ ДО'І-ІіВІіах. Ніхто їх не

проводжав: ні райспортра­

да.

ні райвно,

КО'\1СОМОЛУ . СЯ

ні райьо~

l\O~IY

жа.риnІ с r,

в

ХО'І е ТІ,­

таІіу

спе­

котияву без води. без жа­ даного холодку. Y~t просто ніколи за навчалІ,нrвш справами

потурбуватІісІ,

про дітей, те,

що

подумати

спорт має

про

З\1іцню­

вати молоді тіла. прнносити радість. душевне вдоволення. А вийш.1о, що згадані змаганни пс­ ретвори,lась на нудп:rй і вневажливий захід.

Відповідас1ьні

товаршиї

гадають по-іншо'І-Іу. 13опн сповнені стоїчності. Хай дітки бігають. хай нуш­ тують nісок за!\rісТІ, пи­

ріжнів, хай ковтают1, со­ лоний піт зюtісп, 1·а~во­ дн. Одне слово, . гартуй· теся. дітки!

О. ШКАРУПИЛА.

вдивляється nрироду,

життя,

красу

·-

ГИХ ро'Нів їй!), ІІаІ!\'ІЗаЛа піонерів криннчною во· дою. Подавала 1\yxo:r ;, та

Шукав і Петрик, але мар-

Всюди в nоїздках худож­

вечора

дали. Спасибі бабусі (дов·

Не буду брати~ Щоб з :'Іtене всі оtіялись? 1\Іи ж не в ліс їдемо , а в ~tісто. Дайте краще кар­ бованця там усе нуп­

ні кутки. проте на буфет, де можна було б виnити

малюнків

торговоперсс увнJ аж до

Синок побачив і СІ\ривив-

сухий

Байкалі.

Е

ся:

ц:-,'ва.1и

ському, Чор·ному мор11х.

Оце

голодували, і КО:'І1арів го· дували, 1 від жари страж•

но

рі. Волзі, побував иа Біло­ му, Баренцовому, Касnій­

їжею.

Чекало багато ді тсіі на

різала ще й пляшку мо­ лоІ>а з погреба на1ила.

що вже одзмагались,

теnлоходах

вузлина з

тан пообідав!» якусь

\'О і~І

по Дунаю, Аму­

виконав на

З::ІаГО­

lШKU

но. Об.1изуючн персс-ох.1' губи. згадав, ю; ма~ш зіт· хала. <<Даремно я не взяF

.1а К· ілька кришеників від­

спритністr,

З альбома

11.

ДН.lа хліба з · мас.1т1. са­

зітхнувши,

такнм .1озунгш1 ·в цих краї­ аах бу.1н nроведені ІІедав­ JIO ПОХСЦІІ протесту ГІрОПІ

ст і,нах бу J.ІІНК~В

др у · ж ин з м

Мама. як водиться, випра­

"'1ІІ

СІІ.lЮt:rьая рух я·к проr!І по.lіТІІКІr бл о ку, так і 11ротн са~юrо ЇІОГО іСІІ\~ВЗНІІЯ.

і

.районні з магання по лег­ кій атлетиці (бігати, стри­ бати, ющат·и) >1•іж п!онер­ сr . ними

д

на

Щоб не хвІІ.1Ю3аПІ П е т·

г:єю

брУJк : вках

Петрнк, що живе в Се-

миполках, збирається

рнка перед відповtда.1ьrнІ­

учаснинь НАТО ПО)Іітно по-

«Ні--;НАТО»-ці слов:а ~южна бачити наnиса;нюін на

За~артовуйtпесь,

.1ю .

НА ТО-ЗАГРОЗА МИРОВІ і

ФЕЙЛЕТОН

ЛЕДАЧИИ

поїідках друг -

альбом,

і туш.

СИН

Одного разу мати та.1а

рал сnитав солдата: <<Ска­ спи­

сина :

СІ;ажи, що тн ро· бИТІШеШ, КО.1И Я . ПО:ІІру? -- Візь~Іу й оженюся!

-

перо

-

Нині В. Крамар готується

<<НЕМА

до нової nоїздки. В лиnні він відправиться на два мі­ сяці в манщrи по Донбасу.

ПО ЩО»

- Ти, Орисю. не йдеш до \<Іагазнну? -- Та нема по що! - А я оце хочу J\УПІі-

Щасливої путі!

ТІІ зо дві

катушки

І•нток.

То ТІІ слухай, :·ол~·б ко . заодно купи й :І! е ні со.1і. цукру. б~·ряЕів. Ііа­

п у сти.

Т0)1а Т у

НЕ ВИЛІКУВАНА ХВОРОБА Якось одну жінІ;у спи­ та.1Іr: <<Чого це вн, тіпю, да є те ду .1і .'!Lвою руr;ою? >> Жінка відповіла : <<To :~ ty що права всохла! >> О. МИХАИЛЕНКО, с.

Це 6~' -10 ще в ;.:.арСІ , кій На

жи. солдат, подобаt::тІ.ся тобі служба?>> Солдат від­ повів: << Так точно . Ваше превосходительство! С.lу­ жив би ВСеВІ!ШНЬО:vІУ весь вік, якби ті .'ІІ.ІШ в!дпусТІІ­ .'Іи додому!».

...

СЛУЖИВ БИ ВІК ар~tії.

записане

перевірці

ге не-

ВигурівщІша.

Редактор Є. ФЕДЯИ.

.............................................-.-..........................................................................,...,..................-.,-._.._... РАГЮІШС

І

АІТІ-ІТ\.ТВО « СОЮ:1ДРУі\ ,

НАГАДУЄ, що

~~~ сІІЩ_к~ ____ ЧЕТВЕР,

Телевізійні вісті . «Операція с І(обра» ХудожІІій J7.15 До 19-х роковин l);:uJ.~t

!7.45 -

nомо•·и. (М.). тиnліКаційний фі ..1ьм . (М.

). 18.30 -

Телевізійні

прикордонних фільм. 1ї.ІО Наша Екоtюмічно"і Взаємодо­

вісті.

18.00-:-дJІя

дінй.

Муль­

18.15 -:- Населенню про цstві.1ьну оборону .

с Весна хлібороба• .

Перек .•ик радянського та угор­

!9.UO -

ського те.•ебзчепt<я. (1'•\.). •Оnерація •Трест•. Пре­ м'єра те.1евізійноrо багатосерІйного художнього фільму. (2 lf'· рія) 2С. 35 Інформаційна nрограма «'Іас• (М.) Сто­ рінки музичного календе.ря , (М . ) . Концерт румунської

..

-

22

21 .15 -

21.30 -

музики. Передача з Бухареста. ОО ЛітературниІі театр . О. Гончар •Тронка•. Телевізійний сnектакль. Що. д't"'нник . фестивальноr:-о тижня. 23. 15 Програма передач. 23.:!0 -На велогонці Миру. (М . ).

-

Друга

23.00 -

програма

ІН. 45 Програма навчального. телебачення . Ддя студентів першого курсу. Історія КПРС. Перемога соціалізму в СРСР-­ торжt"ство Лt"нінської rенера.ІІьної лінії партії•. Анг.ІІійська мо­

ва.

•Часи

..

•Київс кі

груnи

зорІ•.

перфект• .

Концерт .

Хімія.

20.30 -

•Органічні

•На

сnо.,укн•.

добраніч ,

військ.

•Опера<<Ія

•Кобра•.

фі.:Іьм.

П'ЯТНИЦЯ. Перша

24

Художній

ТРАВНЯ

програма

1ї.:l5 Наша афіша. 17.3U Te.le-Riзilitri вісті. JR.OO - Д.111 школярів. •Сиітнть зірочка•. (М.). •Кдуб кІномандрів­ НJІкіо». (А\ . ). 19.30 СвАто слов'янсьhоrо письменства. Перt"да­ ча з Софії. ОО Естафета новин. (М.). Любите.1ям естрадJІ . (М . ). :?2.00 Телевізійний театр мініатюр. «Ті~'Іьки про

!8.30 -

23 ТРАВНЯ nрограма 11.15 - До 50-річчя

Перша

11 .00 -

віЛ...:ьк. афіша.

До 50-річчя прикордонних

діти!•.

19.VО­

20.45-

20.

футбол•.

(М.).

21.00 -

23. СО

-

В

ефІрі

•Мо.1одісt· ь•.

-

Щоденник фестив' альноrо тижня. 23 :ю На велогонці Миру. Фін<t.1 . (М.).

2:!.35 . 10.05 -

Друга

•І"винтнк На nолях

nрограма

2.1.20 -

(М.).

Програма

-

перt>дач

Телевізійні новини . (М.). ІО . Ііі Д .1я шко.1ярів. Марини• . Му,,ьтнплікаційний фі,1ьм. (М.). країни. (М.). Тедевізіііні вісті. Те.,е­

1!.00 1!.:!3 -

!0.30 11.15 -

візійннй фі.1ьм •Наш Ваня•. •ШкІльний екран•. Д .1я учнів !О класу. Українська .1ітература. •драматургія Івана Ко­ черги• . Для шко.1ярів. •Ко.111 уроки зроб .іеtю•. Перrда­ ча з Будаnешта. ТелевізНіні tювини . (!\\.). Про­ грама навча ..1ЬІІОГО телеба,Іення. Ддя студt>нтів другого курсу.

12.!5 -

І.:торія

І( П РС.

17.05 -

«Розвиток

17.!5 -

марксистсько-:sенінського

вчення

про

31\.

партію ХХІІ і ХХІІІ з'їздами КПРС•. Німецька мова. •§ З варка у Радянському Союзі•. Теоретична механіка . Приско. рення Коріоліса•. Розв'язування задач. (Дві .1екції).

!9 30 2!.45-

Концерт, присоячений 100-річчю Київського державного музІІч­ иого учн.1нща імені г ,,іера. 21.00-•На добраніч , діти!•.

с.Знаііомство на

ву.'Інці» .

·

1............................_ ........... ..--...· -...--·------·---··.-···-·-··-··-··---..--.. • ::

:

І

НАШАБРОВАРИ АДРЕСА: М.

~

«НОВАЯ ЖІІЗНЬ•

11 1 '

.

. .

.

- орган Броварского районного комитет,·• КПтрудящихся УкроІІНЬІ иКиеиской районногообласти. Сов.ет~ депутан.>н

І:, ''

11

.

ІНДЕКС

Газета. виходить у вІвторок, 6\964.

~

::~

вул. Київська, 154. ' .. _ . . ... . ...,~--"'·=-==--==-=· ' четвер і суботу. : · ТЕЛЕФОНІ!: редактора -- 3-82, заступника редактора, від-, токоресnондента - 4-67. вІдnовіда,11оного секретаря - 3-IS, вІд-} дІліи (nартіііного жнттА, nромисловості, масової роботи) і фоділу сіJІІоСLІ<Ого господарсна 4-47. : ........................................... ........................................... ................................... ~ .................................! Броварська друка,рня. Кнївськоі області. вv.1. Київська, \:'А. Те.1ефон Зю1. 1946 6464. 4-57.

.

строк пере 'І.П -1ати

півріччя

1968

на журнаJІИ

-

на

друге

ро1.;у закінчується :

31

травня,

на центральні газети 14 червня, на республіканські газети- 19 чеrвня, на обласні газети 24 червня, на газету «Нове ж•птя» ~·

..... ·····.

- 28

червня.

•8• !•-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· БРОВАРСЬКІИ -·-·-·-·-·-·-·ДРУКАРНІ t ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ • і на постінну роботу ! • в друкарськиИ цех t ! УЧНІ ДРУКАРІ В. і ! Звертатися щоденно з 9 до 17 гол.. А.:~- і ! респ :Lрукпрні: 1\1. Бровари, вул. Київ· 8• 8 СЬІЩ 154. • і Дирекція. ! -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·ДщJ-с'КІІія ньої

і п;:юфорган 'зація Тре-бУхівсс.кої сеrе.:І­

шко.ш

те.lь!lі

ви~·.lОВ .1Юють глибоке

Стась

Га.11111і

оп ' .~чуrтя

Ан.:tроніаві

з

счер11і її батька Андрона Павловича.

вчІІ­

пр.ш01.1І'

60 номер 1968 рік  
60 номер 1968 рік  

60 номер 1968 рік

Advertisement