Page 1

Міжнародна виставна

ом

у "Соноnьниках" На'ЙН\Оівіша

теXJні\І;а

ВUСОКД нагорода

РіК видания 28-й

Пролетарі всіх "раіН, єднаv.теся/

3а вели.кі 3ЗJCЛуrи 'в 1ІІ00Да.н­

60 (2599)

ЧЕТВЕР

Н!Ї.

18

ха'рЧ'ОІ8'ОЇ

,їlгдуеDp1ії, аIВ'ГОіЖ1.ТИlЗОRa;не YCTafГ­ і\}1В'atн:нlЯ ДЛЯ ка.Фе, реСТОІР<IJНlі,в і IЩЖJ)JJООJ.OЛlRИІХ ма;гаIЗИlНlів, безлj,ч Iлм_уівалыlихx lі 'І1ра.Н!r:п(фтних

IНіі ДОПОМОГИ J!3/дІ.яІнtcыіи о,х'щ)о­

ТРАВНЯ

1987 Ціна

ма­

ШИlН \~eM(lНlcTPY'€.ТbC'H :на міЖJНiIllWй іВИe-J'lІІlЩі «lmРOl,щМ3іш-'67», ЩD яЦюрИІЛ.1іСЬ 16 ТJ!аВlНЛ ІВ м()с­ IIroВICЬ'W<NY па]JI~У «Сmtl)JlІ:1Il'IВКИJ». В н!ш ,беPlУТЬ уч&сть близЬіЮО Т'и­ NFчі фірм, пiWJРИGМС;ТВ і

У1чatс<ТЬ

хреста і ЧеРІВOtНО-ГО пі'fI"іся;ця СРСР fYPДе!НО>,f ЛеніlІМ.

"КОСМОС-158"

оріГanij­

15 Тр.wнlЯ в СРСР Пij}OlВe­

зщіЯ. ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАйОННОГО КОМІТЕТУ КП

ВЮС[J.(wці.я СРСР, ОІ.ЩОО з н&й­ більшИіХНа. IВИlСТМIIІJ;і, рооШщlmR ііі Тj)ЬOtX пшїідькoorм: і На зцшри­ тих ПJF()ІЩ~.

оооі

,ruі~ПіРIf6}tе<І1В і

,нtOВИ1Н!tИ

Трудовий

ОІргаlll1!заціЙ.

Ба:га'l1O Щ}игіналЬІНІО[ теооll1Ї1Юf ІВ па'ві:ЛI>Й<А!ftaJх ВоЛІГа'рії, УГOj)lщm­ :ни, НДР, ЧЄ'J[,ОІОЛ'ОlВа'Ч'чmпи, Італїtї, ФіНJJ1J11н~іі, ФРМItЦіії, Швеції. На цереоонІії 1ІІі)щрwrтя ВИlС'ТalВ­

щи JlИ1СіТУ'ПИlВ за,стуlЛJНИ'К Г ОЛOlВИ ~a:ДIf Mil!!iiICТ~UB СРСР В. М. НоtlИlКQВ.

...........

(ТАіРС).

Успіх виставки

"lнтерпреСфОТО-66" 'ВелИlКУ ,П'OJП)'ruIРНlіtТЬ У ЮIiЯlН Ma;G ВИіcrI1alВlк.а «Інrr'~~СlфО­

'1'0-.66», еli:СШОЗИ1ЦLЮ Я1Юl ,роз­

ropmyтl) s РеСІПуБЛЬКallІ!Сl>liЮМУ tВИlСіТIІІВО'ИІІОМ1У Пlа'll іл ьЙОІІnї. IIi~ .:\elDіІ:юм «3а ,МИІР і Д!руЖJбу, за J'y;м3IНIЇI3М

і

прО/Грес»

T?r ек.с­

IІюн1yt6тысІ[ 13 9О p()l6iT Ф'0'l10ма ЙС!ГРЇJв з 71 К р,аї'ни C'B:iIТY. Cetp.eIД ,HJrn: '/1В'()'Ри, Лt()СТОО­ ні 31)J1(YJ'ИlХ,

C-jJI!ібших

ПЕРШИЙ ТРУБОПРОВІД СИБІРУ 'рів

15 ТРalВlН'Я

«Ін-

тt'IjЖIlреіС1фото-66» вt)JJВЇДШЛИ 'ке­ 'Рі'ВlНИlКИ: ~О[\IУ1НIЬС'Г"ЧlIЮЇ Л~jYI'ії і УР'ЯДУ Ук:ра ЇllіИ'. (РАТАУ).

І1азу

Бу\'J;Ї'lI'НtИЩ1'ВIО

пеРе/Ка­

50-РІЧЧЯ

У'СТ3ІІІІОВІІШ

на­

рів,. Та'юа Jt1ЇіЛЬК']СТЬ lЛаlЛИlва ПО

ВОlна

каЛОj}ЇlЙІЮС'llі Р~ІШо.ц1нна. ТИ!С'Jllчі

331ГOlГОІВІ~а,ми дJю;qі на п,Wrриmt­

ещеJli(шіll' ВУl/'іюІ'Я. Iпу'IІ1IlJн1сыиіии ПIРИ\Р!'цНИЙ га,з п() пі,щзе~ltН!и ,Mari'CTpatJI'Ї' Йjде ,на УіРМ.

ствї ,найбільші В країні a~e­

ОКОРО НИВА

ПIРОIClп~.цсталь»

до

ЖIНИ!В.

3а да,н,юlИ

ЦСУ СРСР,

у

КlМгоопах і ра~г()сшах 'Кlраїн'И

Blitдip ем OIН1'ГOtВ,aдLO бtіlJll>Ш J1JК 1 08 ТИСіЯіЧ зерНЮIВИІХ КОМlбаЙ'НlіIВ, 60 :rисlJlllї жаток.

МОНТУЮТЬ ОСТАННІЙ АГРЕГАТ На М0Лід3lвськ,ій

ГРЕС

ел еII\ТРОШ\~.а!ООВ'О[\()

п е!Р е­

ПОЧАЛИ МІЖРЯДНИЙ ОБРОБІТОК Після третього дос ходового боронуван,ня картоплі механі­ затори Семиполкі,вської птахо­ фабри'ки поча.ЧИ міЖРЯдlНиli ОQробіток посівів. Траю"Орш:т Григорій Різаненко з Першо­ травневого відділка першим дн,і

~.

лНl зда.ти йог'о під І1РЮllІІсло'ве НaJВR!НІІ'ажеffiНЛ ДО 50-'РhЧ'ЧЯ ВелmкОО'о ЖОlВl'НЯ. П(Угуж,нїсть ста'нlЦВї .щClDJЮН~ 1 мі~lЬЙОIН 200 тимч юШ()ва,т.

МАТРОС ЛЕГЕНДАРНОГО

заБООіпечи~ь

плаllУ метаЛІУ. Бу,дrвмЬІІПШИ ВИlР~ШИ.лИ' Jliве<СІГИ в дію НОВІУ

включився

ДН:UCJТj)OtВlСЬКУ М<АнтаЖ1НИ!КИ 'по­ 'Мли ClК"lJIа\.т~аТIfI Оос,таНIНlіIЙ a:npeгlliТ. EJнеp1!lОО}"Д~ВНИlКИ озmріши­

ВЕЛИКОГО

3аІюріж.жі.

ПО!ІуН'і,с'/1Ю

r а'ГИ,

На IILЇIВtJIIHi :ВЖ~ зак,олOlСИЛИ\СЬ ОІ3И1м'ї хл.Uба. Меха'Н.їзаТОlj}И го­ ту.ютьСіЯ

У

)1СТа.І!lОВКУ JI ЦЬОіМу рощі.

ПОКЛИЧЕ КОМБАЙНИ

він

в

роботу.

обробив

kульти,ватором

з

ІЗа

визначились

Учора

там

ще один посіви

почав

агрегат.

вівса

і

ви,

50 -

тарів

lКарrrоплі

прнродних

Мінеральні тори

ми

вносять

в

грунт

В. головний

,КОВАЛЕНКО, агроном

птахо­

фабрики.

НЕЗЛБАРОМ за'вод ХОЛ<Q!.ЩЛЬ· н.Иlк1в, ЯІК і багагго іншИІХ У селищі. Кам'яний Брід НовограД-ВОЛINIСЬRОГО району на ЖитомирщиНІ можн'а зустріти л,ітню людину, одягнену в MaTpocыyy форму. Це ГРИГQР1й Єгорович ВислабоRОВ.

Щ,~ав~ снлалася його доля. Народився на Орловщині в СІМ 1 бщняна. В першу світову війну його бу.т1O призвано в цapcыl(y ajрмію, а в 1915 році зараховано матросом 'На нрєйсер «Аврора». Тут ГригotP~й Єгорович познайомився з чле­ нами біЛЬшовицьхої підпіЛl>НОЇ QрганiJзaції. Потім нолишній балтієць боровся 3 нурнульсьними бандами

H~u QpЛ.?ВЩИНі, . воював проти Колчана, визволяв від 6ілогвар­ ДIИСl>НОl нечисТІ Крим. В одному з бої:в був ТЯЖІЮ поранений.

Після видужання Григорій Єгqpович відбудовував шахти Донб~су,. добував вугі.7!ЛЯ ІНа Сахалdні. Потім переїхав на YHpa~HY І понад 25 роюв трудився на Кам'янобрідсьному фаян­

_

совому заводі.

Зajраз йому

73

рони, він на заслуженому відпочинку, але

часто приходить на рідне підприємство, розмовляє з молоддю.

. Не забувають старого авроровця моряни. Воои пишуть йому листи, под,арували матросьну форму, яну з гордістю но­ сить Григорій Єгорович. На фото: Г. є. Вислабоков розмовляє з молодими робі1UШ­ Ка.М'янобрідсьного

фаянсового

заводу

Фрідою

Поплав­

ською (лLворуч) та Валентиною Бондаренко. фC1ГQ п. Бойка

няло

(ФОТОХІроніка РАТАУ)

П;fД!ГDРИI€МОllВ,

переЙlде

на

П;ЯІТИІ·

деннИlЙ ;робоЧИIЙ ТИlждень з IДВl()~a

IВ1ИХ'ЇдIIШilМИ дlН'ЯIМlИ. Вироб~И'1ffl%ЮИ cтa'pal~~O 'I1ОТу'Ю11Ь1СІЯ д;о ц.ієї ЗН'aJЧ­ tНюіі ПQДИ. П~ре)(l~Д Нlа ,п'яотИtденний ІРО· бочий ТИlждень 3 діВШlа в ИJХі(,щни· ми дlНlЯ~И дасть бaJГaJl'О ,ВИlІ1і\д Я'К

-

З2IВЩУ,

так

і,

робі11НИКЗlМ,

-

1'0-

старовинне

місто

Чернігі,в.

ставили

редали

ruy,

ІВ

Я'іШХ

БУДlІІнків Лe<J1К\О1!'О ти· вл.і11ИСУ

В

тр ИІ

черги

п.р ОІВО;ЩЛИІ В іЩjП/у1()1'fи;У .3 СІВІОЇ М И оім"ЯI~'И 'БЗ!гагго РOlбі1'НИlмів, інже-

ви­

до­

хословаччини

з

ціOtНалЬІНОГО

нагоди

свята

на­

22-річ­

-

:ниці визволення Чехосло­ ваччини від фашистсьних загаа>бнинів. 16 'fIPЗ.ВJlя уч:аснини мото­

естафети

діРу­

вирушили

томИіР і далі ЧехословаччИ!Ни.

на

Жи­

до нордону

(РАТАУ).

ФІЛЬМ ПРО МИКОЛУ КУЗНЕЦОВА «Сильні

духом»

-

це

но-

вий широоюеиранний фільм про леГе'Ндарного розвіднина, Героя РatДЯ<НСЬИОГО Союзу Минолу Івановича Кузнецова. Зйомни нартини закtнчено на Сверд­ ловсьній НіНОСТУДіЇ.

Нй 'ВИlхід!ні д1н,і

~ЮідИ rupи,ЇЖt.джаIJЮ

atRТОІБУlСiilМИ ЮQЖJНОro разу по 200-300 робіmЮIІК:,в на <UJ~OAeH­ НИЙ вї,.щПQIЧ·I\ІНОК.

У ЧIІ'НlКlУ

цьому 'році

міlСгеЧtКО

збагатwться

ВЬдіПО·

ПЛЗІЗУЧЮЮ

ях­

ТОЮ, Вона має 17 кают, КОЖІНа, IНlа Ч,(}JJIOIвіка. У m-ісгеч.КlУ СllвqрlЮЮ­

2

ТЬСЯ 'всі Vlмови, д\ТJIЯ доброго sїщ­ ШIЧИіIllКУ. Б')1де об.лаЩНЗI~а кj'lXlИЯ, nolc.TaJВlJleH,O б.лIllзыІо 8 газов,ИlХ

березі

14

яному

""

На

ст аlВlлено

в

......................_.............................,.............. ......

каrrа,тиюя

ЧIІІIИ"у, що ЗlБУідРва\н~ на бelрезі деони, біJJlЯ села Рожнів. Тут У нас ~iJлька І)JIОІК:ІВ Т'ОІМУ буlJ1() по·

її

посла'н'Ня,

естафети прибули в столицю

R:,c:rb

д!оз­

унраїнсьне

Сюди

чехословацьким

оргаlltі'З'r1ваrш

віlді!ЮЧИНО'К,

тано

словлені палний братерсь­ ний привіт і наЙщи·ріШі по­ з.доровлеНlНЯ трудящим Че­

зям ПОДЗlPУННИ і щирі листи. 15 травня учаснини ц.ієї

ІПЛІИ'Т.

ї,х

УИ1раїни. На мітингу, що Відбувся в Києві, бу ло зачи­

спортемени-моroцин­

ІВЮР,и'ть голова зatвком,у П,рофапі.л· ~И, т. МQзерав. Щоб кр.аще З1JLJ1lЯ ,в лі'J'\Н,іІй час, МІИ НaJмітИlТШ ріЯс!І. ЗalX'Olдli'В У цій ,ваЖЛИІВilй СІ1Іра· ві. ЗнaJЧIIIУ YlВalГy прид·іIl1Я€,МО ві.д­ ПОЧИ1Н1КУ р'О\біrгНIllк.і~ на Нla'шїJЙ ос­ НlО'ВнJЇJЙ базі в міютечк:у р,іЩ[JО­

,1і, ЯlКУ ClЧ(ЩЮЄ І. R'Оj}Нllйпvo. Ви­ сі'ЯіНіі у В'~;Dк'риrrl()~I~' пр,)'н'ті на 15 ГelК'llа,р.а,х ОІгіРІ\П Дil.'1И 2\'РУ'ЖІні

лісти Білорусії, яних зустрі­ чали представники облаСІНО­ го центру й гості з Києва. На місьному cTalltioHi ,від­ бувся мітинг. Чернігьвці пе­

,гек­

rrукови­

пї,д Iполіel1'И-

,MempaL<

П.lів~'О'Ю, де ВИIj}ОЩУЄ~Ю {)nї,ptки та каI 6а,чки, П'РО'РИIХ.тJetJilї,

травня естафету миру дружби, яна вирушила 1О траВJIЯ з Мосиви до нор­ донів Чехословаччини, прий­

морк­

сівалками.

IКвwа'т:Н'И,х ЛffiIiOlВО'Ю

14

55

механіза­

3ДatГИ

1

сіножатей.

добрива

ПОО!ИЛІ'НІЇ

'1Iа!ooroт()6ї1лыІІІ,' ніж ПJLIІІНl}lва:JИ. вro площі paiНlНіх культу'р, в '1101М'Y ЧИ,С>JIIі Іна 12 , 5 ТИІС!Я'Ч а,х

ЕСШl:1феml:1 АРУ жби но у kРl:11нсЬkіи землі

цього

40

Ю(1

ваlllШИ CJb'()Ї МIОІЖЛИIJIIClСіті, ,ви'рішили здати раJlШr.Шс ОІВlОІЧ'і,в 450 TOНlH­

аг,роном-овочі,вни,к.

гектарі,в

нері'в 'гоlptццини, але від нас 'наді­

Н. ,КОВ,БАСИНСЬКА,

Володимир

гектаРI,В

30

В е.чОір а

ШИТЬІС:Я: ,3І)taВМ'И лише 290 цеlН/Т-

моркви. Вручну і механізмами піДЖИ8лено

року

пщрникliJВ. На червень на)1 з~и-

упоперек.

20

«К,()С­

ту, салarгу, ПWРУ'ІШШ, ІН'В>elН<Ю, а ,СХlОіди. В ()IC:НlOВlH,OMY З311і'Ї,Щ},RТЬСI[ [lО\1'Ш ПOlЧlПЮЮ зда'В"lТИ аIl~РКИ 3 ,садїlНJНlЯ ПО~l':)д'()рів.

по догляду за посіва­

гектарі,в

піl 3Н<ЬО/ГіО

ЦЛ тp.aIШLЛ з рщд:гоопу у ТОРГОIвелІ:1НУ м~ежу Н.l'ді,Й~е ще 800 цe:нrrЯl~~В реди~у, ЦИlБУЛlі, ІІІІІІ)Н.а-

Успішно проводяться й інші Т,ракторист

штуч­

3емлі

П)aпm1x ,ооочш 200 'гool!н. 3а стаII~OM ,оо 15 ТJ)aJIШI[ зі1 БРWН10 і від- \п і.щж IfВ'ленL. дО'ГЛJЯlд З& НИNИ, П'JYо­ JВlа.нrrаЖelНlО 91 TOНtH'Y. ДlCJВЖlY6ІМО,. ОсоблИlВО Х<СIр.оопе шрJIiюі mщі рwpаху;;nки? ~() ,кliн- rlаlНtїЗYlIlали Іробату 'В ~р.УIlій бри~а­

працювати Після

ДО

,!{I)І1()ВClРУ,

два

Розка обробив гербіцидамн

КРЕПСЕРА

г{)

сходів.

заборонують

ї

ЦЯХ рщцг()\('lIFY «Т;Р'еіО'УхівськИІЙ» IІИір'УЄ ЖИJ1П1Л. р.обirmw.IКИ і РClбітlНиці за'JqpИ'l'ОІГ() 1lJ))"НIТY зооO'J~'НвашІСЬ ювilлеіШИІЙ рік ві,ДOOl'а1fИlТИ IІ'ИІС<OIКJI1М iБlроок.ае}[ ОБач ЇІв, 3(11i1peМla 'Ра.НІіЇіХ. В~,щІ1'Ові',щJro ДО ClКJIaдeн.o-

лапами-брит­

рядкн

заПУС'Іt

0========

~

гектарів

20

черговиu't

/l-:a парн<ик3ІХ, в СОНЯЧІНИХ Те'ПЛИ- ііде її :ШЗJЧ\Ні()І біU/I>Шt'. ІЩJJра,ху­

вами, щоб на поверх.н,і ГРУН­ ту ЗНИЩИ'N! бур'яни. На такі,й же площі добре

роботи

ЖОВТНЯ

.

ЮВlлеиного

3раШRУ

пі/вlнеlIIе.ре'j}В'НО!'О IРЮЗШШlання сталі ПОlчаJI(J'СЯ на зшJtOl.Д;ї. «Д:ні­

ми.

ДО

,,\elНlО

IlПOlГО С}'ПІУ'І1Ни'ка i!l{l)с-1'58» .

ііД;f"ТЬ р АІІНІ ОВОЧІ

Ч,I.IlIІО іПО П epIll'OlМY в С ИlО<;ру r а зшtроводу IігРИN -СЄуо'В, Ді()'ВlЖИ­ на ЯlIiJOlІ11) ЩШЩД 700 l!i;itJIONm'-

і БРОffi:JOr­

ВИС'І'3!ІJlЮУ

ЦРИіРО~Н'()іГ()

ритм

УСТАНОВКА НАПІВНЕПЕРЕР,ВНОГО РОЗЛИВАННЯ СТАЛІ

11ри міlЛbJlJР!.'\И кубі'ЧlJ-IIИХ 'мет­

вих м~далеИ.

3а )!)ва ТJfЖ1Нії на ВИ1СТа1Щlі .П'О~YlВаIЛО бшшміІО 70 ТИlС!ЯЧ ЮI!ЯlН '/1а ГОІ(';1'elЙ С"ГI)JIИlЦі УіК­ ·j}аїIlJlИ.

УКРАІНИ ТА РАйОННО' РАДИ

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКО' ОБЛАСТІ

Т}'ІІ' демOOJструооть більш тк 140

цями

atIrГИВНIУ

із 1О О -V1Ї!ЧЧJII~1 З даnя: зaclНlУ­ 'ваlШDН 'ЛОJВаl!ШIC"l1В<і Ч еРВIQІПОIГО xpelCrra ~, lфаїIН/Ї ПрооидііЯ ВеIР­ хOtВ!IЮЇ РаДИI СРСР tНаГОІJ)'ОЦИІЛ'а Со'юз ТОIВ<lJРИ\СТВ Чetрв.оllJiOlГО

р_

коп.

2

зщоро!В" я,

:в БОР()'l'ьБ,r за. мир ,і 11 ЗІв' ЯІЗІК;У

ВtдпочИ!Ва юч.і

мзrrИl\/SТЬ

МtОЖ\1Ш­

на ЧОВІнах

і ,юа'те·

р,і, ЯIКоі тут є. Човнів бjще бл ИІ3 Ь­ КО 15, за'м.lсть 4, IlItO мали TQj}iiК. ДelC.нtI~

\\1з,й:даIНЮIІКИI: к€'тlбмыиlйй

В

об.лаЩjна~МlО

волеЙ1БОЛblНИ\Й, і

Л е'н інlС ы'і'йй

ДЛІЯ· Г;JИ

к'іlМIН з Т і

у

бас·

flQjЩдіКИ'.

пр аlЦЮВ агги .

МlУ'ГЬ телев'зор і рщд,іоп'риіі:мЗІЧ.

3 наіСТЗIIІ'НЯ\1' лitrа у М'lIС11еЧlКlО Пlj>IItї'Ж\!IJЖll1Тиме баlга11О ,робl11НIИlкhв, щоб вже провес.11и H~ ОД:Иllf, .а діВа

ВИlXlitщні діні. Gкщи чаСі'о НalВlilдУ­ lsаrrиlмj'\тыся аlГі''DКУЛЬ"[1б;Jигаlдаl 'КЛ'У­

lliеРIНIQ·'Т'€!XllJ1і,~НIИХ 'І р.аЦЇІВltиКіЇ:В і бу, яка даlВа:ГИlме КОІ!щ~рТИ, ху· СJrу,~БОВlЦів. ~piM цього, У неділь- іІІІОЖіНЬОЇ са.МI()ДVЯl1lbllюсті. Tyrr пр.о-

В основу сцена,?іЮ фіЛЬ"), поиладено ннигу Д. Медведєва. Винористана

танош

і

нові

до­

нументи.

Фільм виЙде на енрани до 50-річчя РаДЯНСЬRОЇ влади. (РАТАУ).

ІВ ОІД И>ТIliМIу!ГЬІСЯ ЗlМ8IГЩНlIІ'Я,

вetЧСIРИ ЗaJХqди',

М,ЗlCОRі,

ОПОР,ТИ/ВJн·iJ

ОР'Г alНliвOB )~RаТИlМIУТWЯ

11РіУ'дOl!ЮЇ що

слави. та'

опри<Я;ТИ,М'У"ГЬ

інші

до,бро­

МІУ в,itщПОЧИIНКУ llР'у/дJЯЩIІІХ. Щоб ПірОГЯIГО\І' літа, О'~ДQРС:В.иlТИ яIh1нlайlбіlJlыуy ,юілыкl,cfгьb РOlбі-ЛНИК1'В, С"I'\ВIQрюєтЬІОЯ за,ВО!дСЬІК,а баlза ВЇід­

Г:ОЧИlНIКІУ на березі ЧО')JIНЮlГО МЮIРЯ в ceJIIЇ МИIІЮЛlаlїIВlка HeIдalJleKO B'tд Сіlм.феРСШOlТІІЯ, ід,е БУlде ПОС11atВ'n€'НО БУ>ДИlНlх.:IВ,

10

на

2

cil\l'Ї

~((}Іжеll.

ОТ1же і тут віL'1ПО'lИ\'!е ПOlIlЗі.1 100 ~обі11НИlКJіlв та чл,€tніlВ їх сіlМеіЙ. Бл\lt3Ь1IЮ 100 ріО'б:'l1 ..шк'.в за!JЮJ.'У поЮу1Rають по П''r'ТlіIВ<!<atх ЗЗІВК'()МІУ В

Са\I!ІаIТОРhЯ'Х

і

ЧIІІIIlК;У КЗlв'каlЗ'У,

буLд!' нкас(

віlд'П'О­

~Р'ИlVI'у, 3аlкарпат­

тя та, в і,ншИlХ місIЦЯХ.· Вже по· правляUJИ своє З\llJОРО'В'я Коваль МИlXа'Й..тю ВаСШIlЬІОІВIИIЧ, ЯКИІЙ лiJюу­ ваlВСя в с.Зlнаrrофії Нальчип<а, ІЮН­ TPOIJ!€IP В\i(щ!rі.n'У 1'еІXlІІ'і ~НI()IГO К'ОІН!ГРЮ­

ЛІЮ kHTolН::Ha, ЧОPlН'а, КО1'\Ра !ВІіЩjві­ Д21Т1а КУІРОРТ ЕС€1Н1'У1КИ. В callfarгo­ р.ія,х і БУ\дИlНlкаlХ вїідПОЧИilllКУ Івже побув.ало б.ливыо 30 ВlІ1jJ10БЮlltFНИ­

" iu.

Г. AHДPI€НI<O"


ЗАВJВДИ ГОТОВІІ ~l инУ.лий саl\IОГо

Л[JOЧ'У'д

неді.1ЬНИrЙ

ран!!,\"

день

видаlВСЯ

п,ога.жюr. - В

з

блЗіКJj)'[1НО\lУ

ІНебі ЖQ;JJН'ОЇ XJма,РИ'Юf. 3 a'l'И\СОКОС­ ті лз,С\кав() сві'тить щедре TpalВHeІ

l\OJJ;ff гorДИlНIНИКОІваl ст,рі.nка

дО

Нlа-.ш

ЮНІІ,Х

піонерїlВ

стз<рі і

СЩИ

Іюм'унircТIі',

ЗrВИТIЯiЖJНІОЇ

за-ві:га-

8еl'ера\Ни

б.1ИЗИ<'Іась до ЦИlфР'И десять, це<Н-

'8'ООН

т,rаол ьна ЦУ-НіЩЯ міста З8<П08Н'ИI.1а" ся ,гомі' l~h'QЮ .и.іl1ВОРЮЮ. 3 YICЇrX

Зіі збрOl€1Ю в PYIК8<X ШТУр!М1у,вЗlJ1I1 з ИІ\І{)ІSИЙ , ПИlJlblНО OtХОj)'ОIlЯlJJoИ за­

з ДН'Я згlСН~lваlНIIІІЯ піонерсЬІК'ОЇ ОРrГ,аlн. 'lзаIЦ ~Ї ьмені В. І . Ленінrа і 50-lр,'I Ч IЧЮ Веmшюго Жюв'тня _

РOl.1іне гоопад!81РС1180, ВDДСТОlrJlJИ с,воооду і неЗ8lлеж'ність ріДrlЮЇ

шк, іl1' району з'ї'хаl~ИlCЯ піон~ри Нlа сві,й З:Jlіrт, ПIР'ИIClвя'ченИlЙ 45-річчю

пра.ці. Ті, хто

,воюва'нн,я ВеJПDКаго ЖОВ'[1I1!Я в I1РOlМ8ідЯlНІСЬіКУ, IIIЇдJНlЯЛJt з pj'I~H на-

Баїl;кіаШИIНИ у Ві''[1ЧIІІЗlНЯ<НУ . ВсЮДlll ПОЛ'У'М 'rЯlнІIЮТЬ l'р а НІСІП а В нrеза~l1Н'Є С!rЯТО пеprellВ' ОРИВtpаlН'ТИ!. ЛегеНI;КИЙ в:іl'еРtЩЬ поло- ся ТОІЙ нед1лblllJИlЙ день. ЮНИХ ще Щ)1 2ІПОIРИ' Все сп іlВає нarВIІЮЛО . n iOHrepUB тепло ПrРИlВlіlтал'и перrший Юна 3\.\lінаl - .1ен'іlн.ці заrВЖJДИ .се,КIРеїЩР IРЗJЙIКСі\lіУ КіП УlКJра,ЇIНИ були ПОМ'ЇЧіНlиrкаIМr Иl стаРrШИIХ . Ось 8 . О. КjРИ180ШЛИ'К, учаraнИІІК ревоі за,раз ЙIдУТЬ ВQНИ' д,РУЖtн,О і зла ГЩ'lрroен'о. НаlпереlдOtдJні ОВOtГО СВІЯ -

.1I!оц'іlЙ!Н>ИХ ПОlді,й Ч.1е!t КіПРе з

та

IocalЄ.B,

роаIЗ'ОIМ

КУТЬ

з

Д'ОIРО<:ЛИМіІ'

ВіГГЧИlзніr про авої

раIПОРТУ-

п~рем&и.

У ПеТj>Ol'раlді, 191ї року Г. І.

з>аlвilдУЮЧИIЙ

ра'Й.QIНоНІIІМ

А

КОЛИ

lд,аlll€rКИlЙ

ТР }UiClEЮЇ

СоК!веоРIІ

С.1аIВИ',

і

саl:l.и,

пап:жrИ,

алеї,

5О-р.і''tчя

LMeHi

Ве.1'IШЮГ,О ЖаВl1НІЯ, заtкла.и.€Jн'і НІа міоця,х геРО!ЇIЧ1НИ;Х БИl1В, десяl'КіИ МеїалеlЮГо

TO!hlH ле'НОІГО

ЛоОМУ, 6ЇдJn!p8IВОП(~Р",1джеНІН,Я МУ'зею

на'

це

СТ\ І Ч,НОЇ Від

PI'y1K

СГlра, ва,

піонер,ЇІЇ

Ч~Р'В{)ІН,ОІГаm-

БроваIj)ЩИlНИ.

раЙIКОl \lУ

!<ОІ\ІСОІМ'ОЛУ

Q,:1зна

ОД'ВОЮ ЦОНТіра_1I;fЮЮ \!a~:ICTlpaJI-

33

лю

міста

КРОК'r'ЮТЬ

КОЛОНІ!.

Во-

Хо,~шч,

сеюретаlР

раlЙ!КQМ'У комсо­

MOlilY М. М. Кір\УІК. ПіlCJIJЯ

цього

бу.1О

пitПJВеІд€lНО

n.и''уlМIКIІІ ра,йOlН1Н,ОІГО orГЛIЯIдУ «Gя,й­ те, ленrіlНІСь:кі зорі». БаlгаlТЬО\l

Otlфе\fИlМ В'р'У'ч-erн'О

пuО!~ра\\!-переможu,ЯI\!

почесн,і

грамuти

обкому

j раIЙlКО\~!У ЛКСМУ та ціОНІні пQ,Да, РУІНІКИ"

\1 "ЯТ1НlІlка

«чеО:ВОІН'і

сто.1иrці

УІК-

'I'€

СЛ~ДО[JIИ'І'И»,

Киева во:"а'м-чек,і'стаl~! жи,іщі,

юНі .дJ~p8111 ет И1'О\!

спортаМ€\НИ'. 3

Cboг~!~i , не ВtпіIЗtНlа:I'И. ВсlQ:ДИ КІВ і-

ЇЛІ! уча'снИlКИ Зt.1ЬОl1У ~'маrчrНIИ1Й Ко)' ­

ТИ,

ліш,

поеМ,:rшки,

:-1О;>е

{шіх .

ЧЕ')рtВОНIИIХ

ХВИЛЮ€ТЬСЯ

знамен .

риб'яrчу

приrГСУго/ВЛ€iні

СОНІЦе

обрій,

неза6Уl1~

rНa,

схова.~()СЯ

запа."ав

за

В€rЛИ1КИU"1

араІжеНІНЯ.

фото :

ВlГОірі

ЙідУїЬ

-

неРСblкі ,КЮl1'ОНИ!, В!І'lfЗУ IРalЙОНIІІО~О піоне:рськоГоО

РІ та

Боримська

му

oeКJp,eTa,peBi

лу

М.

М.

З~J.a['аIННЯ

честь

-

раІПОРТУЄ рай,кому

Круку

пфо

піrо­

член ШТаібу

першо­

KOI\IICO\!{)-

ре~ульт,ати

піоне:рсl;КИоХ

50-річчя

д'РУЖИlН

ВелиlКОГО Фото А.

на

Ж{)і811Н\Я_ К033о",а,.

ЦЕ БУ ЛО В ДВАДЦЯТІ РОКИ

іН!crrр)~ютор обкООІ'у ЛКСМУ К. С.

дО cal\loro 'веЧОіра на га,J]ЯlВ,И1Н.і СТlllхаJlИ' пі>Сні ~ д;з,віlНікі д:итяrчі ГО."ОСИ. ОВ'()JЮ К\lіrr.1И1!!1ість пРОДе\\lоОНIСТ\РYlВlаL~И' юні пажеlJКlНlИlКlf,

заlХИrOlfИlКЗ\1

ЮШКlУ,

rнші

Сl1раlВИ,

юни\ш

Ю'у'ха,рями.

Піонерсьна орга,нізація в нашій шнолі була створена взим-

атеїстичної літератури, влаш­ товували диспути, роз'яснюючи

ку 1925 року в роковини смерті В. І. Леніна. Мені тоді ЙlЩ)в дев'ятий рік, ходив я в перший

клас і тодІ ж був прийнятий разом з своїми товаришами в піонери_ Навчались ми у велиній школі (тан тоді називали сучасне ПРИNlіщення старої шноли), caNle в тій кімнаті, де зараз проходять з~няття учнів другого класу _ НлаСНИNl кері.внином була в мене Г_ Д. Грищенко. Вона ж разом із яноюсь дівчиною, пев-

реанціЙ.ну суть релігії. Нрім згаданих заходіІВ, ми допомагали Cl!итив1стам села в справі нолеитивізацП. Одного разу я був навіть на хуторі іме­ ні Войнова (тепер хутір «ЗоРІО» . Там ми проводили агітаційну роботу 3o:J вступ В колгосп, Відбирали хліб у нур нулів, збирали податни, словом, займалися нолеитивізацїєю і хЛібозаготі,влею. Звичайно, ми були допоміжною силою . А от в справі офQрмлення загаль­

но

НОНОJIГоспних

піонервожатою,

і

записа.'1а

і

нутнових

них газет ми були першими: Nlалювали заголовки, нариИ'аТУ­ ри, допомагали в оф<>рмленіН~ ДОПИС-іВ, бо письменних в той час було небагато, а завзятих до цього діла ще менше. Важливо відмітити , що в шнолі

Першим нашим п'Їонервожатим був учень 7 к_ласу [,І. П.

питання випуску стін газет стоя­ ло дуже висоно _ До того Ж все

Лебідь,

робилось

а

коли

його

ВІН

заКіНЧИВ

замінив

М.

Т.

НЗівіть

рунами

сільсьні

учнів _

газети

Часто

створю­

Жм,інька, Загальношнільною піонеpdєю нерував номсомолець, киянин т. Цієр. З ним та ще з молодим учителем А . Л. Фартушним ми займалися громадсько-нQpИОНОЮ роботою_ Піонери разом з комсомоль-

валися в стінах ШКО:JИ, а по­ тім виносилися в клуб чи сіль­ раду. У нас регулярно відбувалися ПіонерсьНі збори. ДеяКі з НІІХ присвячувались навqанню, але більшість громадсько-полі-

цями

тичним

проводили

серед

населен-

питанням:

колективіза­

...................... .................................

tНЯ антирелігійну роботу: організовували колеитивні читання

ЦЇЇ, політичній самоосвіті тощо Активну участь брали піо-

~

YlчаlCНИrк НИ!,

р іlК

ог ЛіЯIдlУ

n іон ере ЬІК И'Х

.дJр,у:ж ИlН

«Сяйте, ле.н і'НСІ;К1 зо'Р'» на честь 5O-ЩlJlЧЯ ЖrOВllН1Я. Добре ПQІ<Ра.uюв:ми піонr~рИо. Є ЧИМ 3У С1]~і,тИІ цю знаl"ШI'НУ ДЗ'­ ту. Ось ІВ/же треТlі,й рі,к :tРУЖИlна

ВОІНИ ВН'І\ликаmь Ве.ШN€ ПОЖlва'в­ ,1ення

СЕ')Реід

Д()

дітей.

цьо.го

СВlята,

чеcrrь

КО\f3lЩll до свят,а,

діР'УЖ'I~Н а

Р,ад я JtC ЬКОЇ

аrl~ТИ1в.НlfЙ n Qt\! іЧ'llIllК КожН'Ої осеН і пі.оН~р'И

pa\!!,rocrry.

-

ДСШО>,fаlгаll<Yl1Ь сооіім, теprям

t8Л'ади .

зrби,раТIt

КI~К)lР)1АЗIt

та

, поt:I.а' РОСI;КИIХ

ЩClрііЧ'Н'О

,во/С€lНИ

шк.мм

збаlга­

ВQД,ЯТІ;СЯ

2

_ і

В

шко..1Іі

лісні

«Н О В Е тра.Вf!Я

кращі

onqp11CMe-

піlд!ніt\l8rЮТЬ

~раrПО()Р.

СіР''у1IJКИIМИ

К<'ІИlка1€

В/ру:чеНlНіЯ

Д,шлеЙ.

ХОЧ

а

р'я:даIМИ

з

піс­

про­

СПоіРl'У·

ж и т т А»

1967

року .

~!еж.

дa,~b,

піlНЬ

і

й

та,

не

ме­

сп:ра;ВЖJні,

ДИТЯоцї!й

pa\J.ocTi

Aдv!<e це перша

п{'}реможці, стоять

вwще

На l

переМОЖI.IJЯIМ

ВОНИ

ШОКOJIЗl)lЩlі,

HeI.\lla~

зайrнsrтoго

чеcrrь

50-рі'Чч,я

на

Ме ­ Сl'У­

~іоu,я.

ОНJ!денОІМ

Леніна.

ДСІJJIO>ВИЧ

в

на,горщж,е!:иіИ

ВОЛО/дИ'\!\ІІР

~ШН,} .lОМ'У

Фе-

JlЬОТЧIIIК _

-

80IСI;\lОГО

т:раIВ'НЯ два

зіб~31~IІІСЯ

затоп и'

бі­

.11Я

ШКОЛИ

ні

Гс.1!іl!,щва, що 8ЗЯВ IнайаКl'Иівні­

шу учас ть в зБОІр і

U\feHII

Льо­

Maтepia~:IB I11роО

4ra1С'Ю МЮІЖІна побз\'1ИїИ йOt~о в ОТlQlчен,ні, ХЛО!JЧИ'Кі!в. А ІІоОІЧалос'я

Г. М. КУЗl;м,еffiКl3о, і 3Зlгіrн Tp,erbOro клаіСУ _ А о 10 ГOl,Щи,Н'і palНlKY

ВІС,е з дlНIЯ кос\юна.вТИIКИ. КОЛІИ в шrкол'і було, ОГОЛОШ€'ііО КQом'іЧIНlИlЙ день, а КОІЖ€IН за'г:rн кос\!ііЧ'НIІІ\! erк.'lпаrже>,f з сво€ю піснею.

ТИ:ЩУ 'НЗ Л'у1к,' ЯIНііIВСiollЮМУ K<'Ialдo­ Ів,ищі ПQРYlШИLЛИ 3B)~К!i піorоор,сЬІКО­ го ГОРІНУ та баlраібан.а. Це при­ ЙШ.1И до МIQгltJ1И! КузьмеНtка, JIjба!Й-

Ра'ЗО\l з В . Ф. Шабз.~ 'tI~И\І юні ~OCl\lrOHaIBTH

ВIDlliроБОВ}lваЛlI

на

.1И,ВО

пр,иора'ної

нащі

\1<юні.

вИ\Сот\' й даЛI;Н':СТЬ ПЮ.1ЬО1'у ВIlІГОТCl8оЛ'elні ПОtвітрtЯtні змії . Тепер Во-

стрій,

ЛОДИ'М'И'Р

по'р

Фщо.РOlВИIЧ

ОЧОЛИІВ,

1lY1p-

ток ЮНІІІХ ав і амоде.11ст',в. А rше ваlРТЮ в,іlд'\І:і1'ИТИ, ЩО коже<н ЗЗlгін

а

ПOlП~еду

-

ЖОР/!1ня

літо

-

в

rroра

В'і!діПOlЧИ1Н1КІУ, ціКЗіВI:ІХ ма,р.щр'ут,ів. IКрім СI1Оір'rиI3JЮГО клубу «ОлІм­ пі,я», <в ШlКолі лра,ц,Ю€ КЛ~lб ви­ .хіід>Н'ОГО донtЯ «АлЬІЄ па1руса»_ Б а.жrаIНИ1Й гість учн'lВ і ВЧИ1те­

.1'ів

В.

Ф.

Шабмін -

3і\l,аlГаlвая

за

К'омуНlіст,

Нlа,йб\і,~ьшу

П"ЯГГ'ІРОК в 1"00 день J3\ИIЙШС\В

!J)'К<lМИ tГniюrнерUв,

3aIS\f,,!p в ХВIІ.1ИіНІНОМV МО8ч.аtlllні lfаlД

м'оги.'ЮЮ с.ХИ'ЛІЕ,н,О

lЩJ'~1ЖИ'нrи

заlЮНУ 3-,го но ,Ї!\І'я Г.

і

квіти.

пра­

Саlме ТУТ

Ні.l1аІСУ було ІПРИІОВO€­ М. Ку:зьме:н'К81. УIЧ'ні

екіпаж

Ki."I;KrircTb

ПOl!(ЛrЯ~ИlСЯ

бути

Пеrемож'це\l

Т'Рalдиці,ям

баТI;К1Uв-.ге;РCJЇIВ .

«3аря».

ні СЛ" I,:lOПИТИ !!!оКО.аи. Вже ДРУгИіЙ pilК ВОО!! П,рацюють на:! ВlП5foв:rerн­ !!tЯМ ма'теріз,~і'в прю зе\f.~я кі.в, яrкі в,іlдд,а,1И ЖIІТ'J1Я за нзше щаСllЯ. В ЦЬOl\lУ роц і маIТ~Р:lали !ІРО

п.:ОІнер.н р\'че Н1Н1 Я,

б~l В311И

в

іCТ'QРИlЧiНС\\І'У

знаIХС\дИ'ТblСЯ

ЯIНіиlй

~IОГИ,.1У

ст ЗІВ

МУlЗеї,

де

npal!l0p

;JЛ)''у'Ж ИlН 11 ,

відбувся

бойoOlВИlМ

проаl!1ОіРОМ

ній

l11исаlВШИ' н,а П>О<ІІCJТ1НlІ'ші «CMepT~ фа!шИ\С,re!>к,И1\1 oКlYn8<:fT,aM I )}_ КраЩІ

слltдОПНТН ДIР'УЖИНlL МИlга:шко,

ДИIМ~р

Те'!1ЯIНЗ

МИ1ГЗШКО,

Ол "'l'1а, OuосютеНіЮ, peнrкo.

ВзлеlJ1тltна

ГаIВlРИ1Ш,

Вікroр

ВоJЮ-

Kac.:~,

в

НИХ

РусаНіВСЬНій

школі_

лише

над

Для

нас,

років,

для

школи,

а

й

ними.

піонерів

боротьба

за

двадцятих

справу

Но­

муністичної партії, за справу Леніна була і залишається н:щ усе в житті.

В,

ГАЦЕНКО,

учитель Гоголівської серед­ ньої школи.

ми Іх ЛЮБИМО Нн

добре,

справжні

нали

друзі,

допоможуть,

поруч

яні

в

є

усьому

пора.цять.

Отан і HaNl, піонерам 7-б нласу Т:ребуХіВСЬНОї середньої шноли справЖНіх

радіоно,

друзів,

що маємо вожатих -

десятинласнинів Віру Дем'яненно та .4наТО.lія Чайку. Вони завЖІДИ поруч. Налринлад, у школі Л60нінський тиждень­ Віра й Ана1'ОЛій разом з нами слухають

вождя;

ЛЕ\нції

саДИNlО

про

великого

парк

імені

50-

річчя Великого Жовтня во­ жаті ДОПОNlагають в роботі. А зовсім недавно в Займицькому лісі відбулась війсьнова гра, яку

проводили

з

піонерами

на­

шої шноли демобілізоваНі вої­ ни. І тут з нами були вожаті.

Та

й

хіба

можна

без

них?

Адже, мабуть, ніхто не ВNlіє тан майстерно розповідати, чи­

тати вLрші, як наша Віlра . А АнаТОJlій ян заграє на баяні, то заслухаєшся_ СпіВУЧий ГОІіIOС ЦЬQIГO

МУЗИЧН()fI'{)

СУЩ>ОВQДoЖує

нас

імениннинїв,

і

фестивалі,

інструмента і

на

на

вогнику

шкіJlЬНОМУ

присвяченому

50-

річчю Ра,дя\Нсьної влади та 100,річчю з дня народжеННІ! В. І. Леніна . Та Анатолій "е тільни грає. Він член заго­ ну «Юний дзержинець», хоро­ ший СПОРТСМЕШ. Не.забаром у наших вожат~~ - випуснні ензамени, а по­

Ідо­

вирroc­

серед-

Присвячений

він

ми

впевнені,

що

й

після

заН'ЬнчеIИUl школи Віра і Анато­ лій будуть частими гостями в нашому загоні. Завтра день народження пі()Нерсьної ОіРганізації імені В. І. Леніна. Це найбільше на­ ше свято. Але це й ваше свято, ВіР0 і Анатол:ію, бо ви назавж­ ди

в

душі

із

за.lишитесь ленінця­ піонерсьним запалом у

се,рцях. Ми бажаємо вам ус­ пішно онласти ензамени і виб­ рати правильний шлях у житті.

ПІОНЕРИ 7-б КЛАС'У.

Ленінський

ПО-

паlРТl:lзаlНІСblКОГО заrГOtНV. P'I.oro ВЗЯlВ у заlГUН [іРИlг()~іlй МИКИТОВWЧ, (Д, О-

З3lllаLiЮМ

б,уДЬ"Яlке З

не

жувати

ми

за'гOlНУ

героя.

шо

кращим

А. ЗˆЈВА, старша піонервожата Троє­ щинської восьмирічної шко­ ли .N!! 1.

ПI:rOнери з.наЙШ.1r11 Г. М. КУЗblмеНіІ(а

партизаl!OCькоrо

В і рИШ,

тів

цілого села. Тому доводилось по нільна днів підряд ПРОСИД­

тім ... прощай рідна школо! Од­

р3\1..

JКОЛ'ИlШНЬОГО ДИ,;:JекТ'С:Ра, TpQofЩИlНСfjООЇ ШКОЛИ, члена КПРС,

Леніrна,

з Я,'Ш[\!

ВИlIЮJII'у1ЮТЬ

вати ЧИNlало лозунгів та плака­

Інак

Т\ ть сстраlВlіКні гrО\fа,д,яни Кр,аIЇ'НIІ

-

і,мені

в.іIРIН'И'ЛИ

С'ПЮlСтерuгзоючи,

He\fa.•1Y роботу ПІРО,В'ЮН Ч е;>1В 0-

КО\I3іН/;щра

д,руж И'нlі ВСІсени 1966 року оголо­ шetню пох,їщ-ecrrафету піlД девіlЗОМ «Чи знаєш ти свій рalЙі()\Н?». ДоО цil€Ї ДЗїИ' п'іонер<и. В~1ІіВliJд.ають ВІсі Ce./li80, В ИlЗlНачн-і IMircu61 БРOlва l ріЩИ­ НИ. Вже ПlРі()\!JIetJI,и 4 Т81КIІІХ ПOlXО­ ди,

весН'ою

СВЯ'l1а,

18

Поо::rм,

ПеТ1ренuю готсшніСіЬ

сіЛЬСI;КОГОС­

мз,­

чується НСIВИlМИІ Т'РЩ':ЩlЦі'Я-мИ'_ ВЖJе Вlві, Йш.1rO в 3ВНЧ:JQУ П'РО3М€lНlНIЯ пі() ­ иеРСblКИХ ТlfЖJНUВ на, честь ВИідат­ JlИIХ дат, я.к от: 23 ЛЮТОГО, 22 кві'!1Н1Я, 9 т,равн:я. Прomя,гом цих ТИlЖJніlВ в:'дб'уlваютьс'Я Зу1Сllріrчі з сві,ДКlаl\lИl 8leЛИ'КИХ по.а.}Ї1Й, КОІІІІКУ,Р­ СИ, ~1CHi аlН\кети, а 19 ЛЮТОІ1() 1І1'і'о­ иo€'ріИ rраз, ом 3 КОіМОСОІМОЛIЩЯlМ-И про­ іВ,МИ війісыв\'' І'РУ «Салют», ЯtК8< заJlIІІШИLll8r в УЧIІ·ів веЛl!ІКі і баlга,ті ВІР аж €lНlНІЯ

ШКОЛИ

В. ПР'О

даrч.З'ми_ ОсоБЛИlве ~аlхоrrлеНIНlЯ ВИf­

і

KY:nbTYp. жИ:ТТ'Я

н:и

р,Зlпqрт

БУР>ЯIКі,в,

врожай

іIНШІ{ІХ

«Олімпія»

П'РИlйtМвє

нею ПРОХQдlять ,nіонер,и та KOI\lICOЖ).;rl;ці перед qУ'.!І!д'ЯIМИ, ЖlКJ}р,і, ГЛІЯ­

баТЬК3\\І

ВіТЧИIЗНЯIНОЇ !rій: І

за,паQУ,

РОСТУТЬ СПРАВЖНІ ГРОМАДЯНИ КЛу1бу

юв і.",ею

заtГЇ'Н

У ВИ.3ІН l аrчеН-fI1Й ден,ь комаlИlДН. Лrрези.ден,т

ні IКОС11ЮМfI1. ШИ1К)'ЮТООЯ

не має .!І!Р'}lГQр'і l Ч'ниrк:іIВ . Пі,он"р'и з ій здали деР-КЗrві 20 П)l!1lН Meram'o.loMY, П'Orощд,ИLЛИ ПЗlрок на

6ра.пи

коокеи

rCJ!J')€ СТРОІЙЮІВУ ПdlQНЮ і ВlіlдJповіід­

Вел ИоКОЇ

МЗІЙОР

нери в проведеННі революцій­ них свят. Треба було намалю­

стін­

нас у піонери. Нас' це Янова Примана, Данила БеРМaJНа, Ольгу Приходьно, Миколу БоРИСІПольця, мене та інших. Вс.і вони й зараз живі, лише МИНОла Ворисполець загинув на війні у 1944 році.

ш~олу,

Н ИlНІШНIl1 наlвча,7ЬНИlЙ 'рі,к ,пі'ClН€iРИІ .l.РУЖИlIІИ b\leH,i С. М. Кі,рова, ТРОЄЩИlНСblКСЇ ВОСbl\lИіріЧIНQtї школи N2 І ~~'стрі'ЛИI 3 Ок."Qtб.1!~ВИМ пilдiНеСІ€lIІІНlЯIМ. Адже це оcmаlНlнrirй

піонерської організації імені В. І. Леніна

'33\дОВOJIені, повеРТд."ІНlCЯ піо()lне­ РИ Д:OIДO()I~IY'. 3.літ СIІІ1>З'ВИlВ на НИІХ

.'І:ЇVЮМ наrpC\дJIЮЇ ОІСвітИІ О. І. Хор-

'ни Н31П1раlвл.я'ЮТI>ОЯ до '~!Іісця "IР'ОiB·e-Д€iНIН'Я З.1ЬОТУ в КаЛИlні'всьКІ!ІЇ! .1'с. Пrр,осто'ру l'а,~,я'вИlНУ біля 'Паl-

IрЗЇIНlИI -

45 ;років

заснуваlfНЯ

в ід­

мо.1.QДОПIJ.аIРIд,UЙціtВ у KpaCH<JIдorнri,- ШКОJІ>ІІІМ, піанеlP'СI;КИlМ' ЩPlУ'жи,наl\l і

.ке

ДНЯ

, КОІС"l'ер.

А раIПО РТl'у1ВаIТIІ' є про що . Ле- л і,ІЮlВ, ПQМаlнець Г~РОЇЧНlQго 1Jj'€'Т­ ІllіІН'СІ>Кі ,,,i,\lI:-tати< і КУl'очки, м~зеі ,на'МІСblКОГО НЗ/jJOrду, СТУtЩен'т Ки,і,в­ і К\'Т()JЧКИ рево.1lЮціЙlноі, бойової СblКОГО УН'Ї!В€lРСIll1'еТІУ Ву К'YlН Тьяу,

і

3

ПІОНЕРСЬКИЙ ЗЛІТ

liа-

Бе (!ОІНІце.

Завтра -

тиждень

йшов огляд нартин про тя і діяльНість Ілліча.

жит­

97-й річниці з дня народження Шнільна бібліотена разом з своїми юними аитивістами виВолодимира Ілліча Леніна. З УЧlНЯNlИ 5-10 класів про­ готOtВила МОІНтажі , планати , аль­ виставни про ведено вечір на TeNlY «Сторін- боми, нниmнові r В' б Леніна. Помітно зр,іс попит на ни великого життя». lД ув{;я .. .. літературу про Ілліча. збllР ПlOнеРСЬКОl ДІІУЖИНИ на Н. ПАНЧЕНКО,

Тетяна Пеї-І тему «З іменем ЛеН'ЇJна в серці назавжди» .

В

усіх

класах

про-

завідуюча ліотекою.

шкільною

БІБ­


ДО СУСІДІВ З ДОСВІДОМ І ЗА ДОСВІДОМ В ІДРАЗ,У Ж,

КО.1И по'Грз ПЛЯ€Ш}

'у твзІрилflн'и'IJ.,ыеe

У бо.рогьбі за високі

Micтetl'KO ·рзд-

культур,

збільшення

врожаї

виробництва

ХОРОШОМ У ЗЕЛЕНУ

всіх сіЛЬСЬКОfосподарських

lIрЗ,~ЮЮ, У пер'€IД'lювілє:йному ір оці

х,воагіlВ

ДІІІ,Я

продуктІв

наlШ

баlГIllТО

ВIIJ11РЗlЧаlєТ'е

тваринництва

в

РЗlді!1ОСП ВИlроб~в на

віщIЧУВЗ~Ш

гое,подарствах lРа,йону аа ОСТ8ІН'н·і роки ВИРОСЛа плеяда пере-

таІріlВ

довиків змагания, які добиваються висо.ких покаЗ/ни,ків. Ус-

lН€\pihB малОЮІ, а в ИIXl!,д Й ОІГО на lЮ­

ферМСЬІК'іlЙ

пішно продовжують вони IПрацювати

j ,над в,ltконанням 'со-

l(іадістичних зобов'язань,

честь

Ї'MelН,i

JЩГТИІХ

Щ~сз,

ДО!РOlзі

і, 'під'ЇIЗДЗ'Х.

alСфЗ\ІІЬТо.м, Ї'Зlдові

зз-

ТЗ Clю-

rnі).IJSОЗ·Я'1'Ь ДіІ).Я Х\'ДОби КОіРNИ.

взятих

ІНа

висо-

.!ІРЯIPfКИ розносять ЇХ в КОРМУШКИ" с.тюЮСЗlрі пере:в.іIР'Я'ЮТЬ спрзвність елen~п;рQдоїлы'иlхx У;СТЗІН ОВОК тз ЙflШWХ .меХЗlнізмі'в. йдуть ОС· ТЗІНН'! ПіjJ.ИlГОl1У'ВЗ'Н'НЯ до о'бїlдlНЬОГО

КИ'М'И нагородами ОІЩеНilМИ і ;медалями, а двом доярці радгоспу сРусан.і,вськиЙ» Марії 3ахарі&ні Пильтяй та ланкові й радгocrlУ «30РЯ» Катерині Терентіївні Дяченко при-

Д,О'ЇІН:НЯ Kop'~B. По ШИlpoJ<ЮlМ'У проходу чотириРЯLZIJного корїIВІНИКЗ В Сj'lІІраводі

людей, ,наші перед.ови'ки прагнуть передати свій доовід іншим, зробити його надбан,ням всіх ,працівн,и,кі,в сільського господарства Брова,рщини.

l'JejР:IВЮIIКІВ ГООПО\.'LЗ'Р'Сl1ВЗ 'і апеціЗл,ісТЇIВ пф·)t',{У€ СТР}1f!'КЗ, ЧQРНJЯІВЗ

3важа,ючи на це, оюро райКОМу кп України 'Винесло постанову про організацію, при участі IраЙОННОI'О товаРИlCТ'ва

жіНіка з Зош>Тою ЗUjJ'КО'Ю Н,З пру~ЯХ. Це ПРlfбу.лз аЮДИ I дClЯіріка ,р<щ,гоооу 4:plyi.:аlніIвсы{ій» ГеfJ'CIИ Соц<із.лісТИlЧНtOЇ Прзuі Мз,рі'я Зз хаIР~НЗ п.и,~ьТ'5іЙ, щоб роопавісти

«Знання» JЇ ,редакції газети ,сНове життя», зустрічей Героїв Соціалістичної п,раці та ,новаторі.в ,виробництва з твари,нниками, овочtвни'ками, каРТОПJlярами rra робітниками інших галузей сIЛЬСЬКОГОCJ10дарс:ького аи,робництва в радгоспах і птахофабри,ках району. Нижче подаємо розповідь про першу таку

про

свій

ЧИ'!'!!

даавід

робо-ти,

все ,к:раще

у

своено зван'НЯ

Підтримую чи

запози-}

КlНЯIЖИЦblКИХ

Героя Соціалістичної ",раці.

~

і

множачи

хорошу

традицію

..................

НеПQГза~И'й

-

--

ВИ!''ИЯід

МЗ/ІОТЬ

ВlCлух ",РОМОВJI,ЯЄ ВОІН'З,

З Яlкі Щotдобові надої? -

-

ці,КЗ-

8ИlТЬСІЯ.

радянських

.......

ТІВ a'plfHНИlk'lіВ.

КОРОlВи,

{ {

ча.

В

~

зоБOlВ'Я<ЗЗIНIНЯ

'НІОЇ

Є

.LIJOtЯ'РIІШ.

",р.иіЙlмаIЧ,

с,в:,жі

РЗ).'І.іо.1а,

ГЗlЗети,

цент­

767

Т,ВЗIРИlН'НИlЦllао

пеР'€lд. деDЖЗIВОЮ 2646 1'ОНН ,МОЛІОІКЗІ.

стало

ГЗIЛYJ3ЗЮ

реН'І'Зlбель-

Гоаподз'ріС'\1ВЗ',

да,є

в ИІС OK'~ ПіР'ИlЦУl1КИ.

-

УQпіlХ СЦРЗtВИ,

вонз, ки

.................... r

підк,рес'лЮ€

-

В'ИР:<ШИ.1И ЛЮДИ.

IПQ..!])БЗ'ли,

бі\lJl>ше

раИО'іках з фОТОІ1раіфі'Я'М.И

сощіа.лФстиЧtн:r

зобotВ'Я'ЗЗJlmЯ 3ДЗІВ білt>ше НОЮ

зустріч.

"

по

роау СТЗIНЮВ\fВ 2727 lКiілOU'PЗІМЇВ. Я ж Н8ІДоїлз по 4081 K'i.ootГpaМlY, з ВСЬОГО 109 ТOIИf. Р,ЗДГООП ЗlНЗ!'!­ но п~еВIІJlЮНlЗВ 'ріЧJне Д'OГOlВiplНe

п'ятдесятиріччя

Радянської держави. IБагатьох '3 них уряд відзначи,в

CiVl'bГOOl1iY'riOДb

сто. гєк­

n,W!I;C жИ'ГГЯ КОІЛeJcrИlВу'. По між-

ГООПУ

щоб

KOPlM,ilВ,

Ptі.лЬ'нW"

н.З'ГРО\lздиrrи

а.

ми,

'\1В8ІРIІНlНИ­

ки, рЗ'З,ClМ З зоовеroпеціЗ\ІІіст.аlМИ ПРЗJПН'УЛИ ЯК!НЗIЙI~РЗlЩе їх ВІІПЩРIIJC­ ТЗ'!'!!, БЗIГatто зроошли і роБИ'МQ, I.I.Wб феР,МIf )1КQ~ШЛetКту:взт·и тмь­ ки В~СOlКОП{Jірі,ЩI'И'\lИ коровз,ми. МЗ'Є'\І'О ДІО'с.ТЗIТIІІЮ KiL1bK~tCТb Телll\ЦЬ j КОЖJНОГО роюу ПQIПО1В'НЮ€.мо, Оім.о­ ЛОід,ж,уемо ді'Йlн'е стадо. Мш!е 'Не-

б дзти ці грами: К'ОІМІбіОСНroну обі'.J.Н'Ю ДЗІІ\ЗІН!К'У. дaIВlH,O ТЗІК робим{). КОЛОСЬ ПРНІВЧИЛИ ~op,itв, з тепер не ДЗ,Й ЇІЙ «під ніс» ;, МОЛО-

на

ФЄlРМУ

ПРИI\f1tщеНlНЯ

,~ЗI\fШ!1 д~я елеК11РОО{lРСI\f'ї,Н'ЮВЗіНlНlЯ Р'Ї,К наlдOltQвз.1И B~!Д КО'Ж,Н'ОЇ. ТЯЖіКО lЙо.l'О.~П.риїIдУ AP!!l.OI\lY і розповіМ

[Тр,о ,Вlсе. Обов'.ЯІ3кавю, з,ро6I1М,О TalК

бу.тю

оо

Пlрацюв,зrrrr,

З,lе

Т'р\)I.дIНlOщі

ф~р'м У РуІіІЯКИ'. Тут СЗlм,і обсТЗIВИl'lИ СіП1рИlЯ- с alНОІВ і, ПООу'д'У'JВЗIJIИ нові, кatПlі'та\lJЬ" П"'" зб' L,Ш d ють ЧИісто::еPlД€IЧI!ЮМIУ оБМ'Пну. '''''М- І Н '" ·... v .Ме.,vзіН !ІЗ' з.,·ю ..: ' , 'ІЛо "ItН'Я КНІ"И.

Із

смаlКо.м

офqрм.l<eJ1'З

про-

"""

стора ~:IМіН3'ТЗ відПОЧllfIКУ:' МЗr .1ЬOlВНИlЧе паlННО про дwЖі6у на!po,~iIB, лені'нсЬІКИ'Й К\УТОЧОК 3 підборо!'.! 'ВЇtдiповідін.ої літ €ІР а 1JIIРИ' дО

сторіччя

n І ", .,ИРОI",НИlЦТIВЗ

'І ,коlр'М.В.

Я ква, р З ІХУ-

НО\К ДОNОрОЩetНИIХ теличок B:~ виСОtКlO)'lдlіIЙН'И'Х КІОlрі,в фо.р'М'УШЗ'.1И ді,ЙІНе CTa(:l.{). На llBeplдiY Ornf'<)B'Y СТЗJВЩl10 тва-

АГРЕГАТ-ВЕЛЕТЕНЬ НАР АГ АНДА. регат-велетень

Посівний

црацює

на

аг­ по­

Вез за.l'parrи }}}'ІЧІнu.ї ПРalці вже

радгоспу

прох,ід він культивує,

засіває

1 ТClІТJJЮ.

ко.ткує 96 РЯДКіВ. А за день­ до ста гектаріВ.

ВКЛАД ня

-

Своє з0600'ЯООН­

зекономити

державі

до

50-річчя Радянської В.'щци 25 м,ільйонів КСІ!рбованцІ,в успішно. вшюнали

молдавські

раціоналі­

затори.

СІЛЬСЬКЕ МІСТО ШАБО почали споруджувати будівель­ ники на мальовничому березІ

дн1cTpoBcык.гоo

ХaJніізаТ(фIl\. НИНWНІ>ОМу

РАЦІОНАЛІЗАТОРІВ

КИШИНІВ.

СТlа,рашї',

ДІІClвіДЧetні

~,e­

Об~Ба

КОІМУ'IfЙСТИ. В

році

h,ожша 3 цих

лatН(ж 'ВИlборює ВИСOOtиИ Iyytлыб на 105 г~кт&pax.

'ВІР()жаlЙ

Нелоока .вдалася :Бе'С'на ТЯЖіНа і «.м,оюра». D1!щчу'lJ1І10 ;на. Л()J]JЯХ

3JilJ-

ОсоБЛIІ\ВО це ж e'pдїIВc Ь:ІОІІХ ,

НИ3111Н\НWХ, ~e і 'зар&з п(}ДfШУ'ДИ СТО,Їть Вi()~a. Лмщі В. Фесюка бiJшш «1ІІ()!JIЮJlО» У 'НЬОГО ПЛО­

ща па. ,ВИlЩООІ'У М'ЇІщі. Шн швИ!'~ко 3atitін:чив са',Щ~НlНlЯ бульб. 'l1ри :ра,зи РАТАУ !ІІІC'l'ИГ 'заБОРОПІ'у;вати ПOlсї,ВИ. А ОТ

лиману,

по.ві­

домляє ко.респондент з Одеси. Занла,цено перші чо.ти­ ри БУДИН1\И.

'ЮЛ~Iі1ГИlВУ П. ХИlWWО ДOOlО'ДИІІ'ЬОО

ч~мало

У

!році

Н,Иlн,ішнЬQМУ,

РіУС3lнlі,щі

ПРlІІКлаlдОМ

КЗIГЗ\р<JГИЦ!;К'ИlХ

Гlі,сля

паміl1Н'О ~рос.ли.

'Раіді~ОІС'П,у

ПрИСТaIlIНЮ.

(РАТАУ).

громадський корес:пондеIlТ.

щ.ло""у

НЗtдої

н,а

СТЗIНОВЛlЯТЬ

26

юор.:'в. зр,ос.ТalНlНЯ

Х)1доби

«РУ'саlНівсЬІКИЙ»

є

в

РЩJ!ГОС­

те,

що

тут

З:РЗЗlf;О'ВО СlргаIНII3'у'ВЗЮ! табі,р,не ут­ РИI~IЗІн.н'я: поБУl;lдваlні в п 0,.1 і к,р'И'Т'і

НЗJв:си, обл acrH а,НlЬ 2'В'ТОН'8[]уlваLlIКИ, I3<CTaIH'O·B.l~Hi е.,е~тр.сlдоїЛЬJ!'і апа,ра­ ти. I(QРOlВИІ ,В ИШ ас аlЮТЬСЯ , ,пі,д,гС1ДО' В')'ЮТЬСЯ

зе,"€IНОЮ

3аІКі'НlчшлаlСЯ нз "і

,к,і,сть п-еРЕЩ!СJlВ'ИІкі,в, ЯІК; ве;1И і I!€-

д)'ТЬ зз собою в.ос.ь колек''Гl~В. ОдНОЮ З них і є т. Пи.1ЬТЯЙ. В 1958 році ~РУlПа р)"сзіІ~іI3с,ыиlхx llВЗ'РИUlНИlКі'в <ЩЄlРіжзла УРЯlдові н'аIГО'IЮIдИ, В TOVnY чиtc.лі і МЗlР'j,ї 3а'хз·р·іlВ'Н'і зз ВИI;оак;і НЗІД:ОЇ вручеНlО о.!1'ден ЛеlНі:на.

ВШJ1a

стаl.lIЗ

'ІІЛеном'

\!а.сою.

з З!J,\'lli€IЗ,Н.а

kG;>ИС­

,розм,ова. Т,взриlН,НИ1КИ ра':І!ГОС­ iWH~lНi Що,р,са, се:рдеЧ;НQ ~,я,I(ІУ­

ЮТЬ МЗrр ',ї За')Сз,р'івні за по,рЗLд.и, піl.1НООЯТЬ ,ЇЙ б"1кет !~B,iT,:'B, ПРИlй­ мзють

зз'пр,ошеНIНIЯ

В;I,J.,вLдаТ'и

р,у­

сз,ні,ВlCькі фер'ми. На, ЗГZ';!JКУ про ЗУl(лр'і'l IКQлеютИ'вн,о фО'ТОIГ'РЗфуються

БЗІГа,'Го ча:Су, і ми в OBO€,M'V І1Q1C-

ЛlCtд2lРIС11ВЇ не l<іОІРОIШ, Яlка меНІШе '7--8 ТаlКУ 'корову у ВЗІШОМ'У Ж

IJ!€IКiОНЗ\ІІЗIс'ь

зз.пИШИNО ЖOl;!;НОЇ б щодоби ДЗВЗ.1З к,іJlJOГр,зIМЬВ МОЛОІКЗ. трима,ти збиrrко~ю. ГООПOlдар.стві, ЯК пе-

я,

ще

БЗІГа'т'о та,ки\Х

. М.

ІВАНИЦЬКИй.

На </:,0'1'0: Г€\рой Со.ці.а.піIСТИЧІЮЇ п,раrЦ;' ДQЯ'РКЗ РЗ!;!JГО<СП\" «Р.\1СЗ­ н',вlсы'ий» Мзрія 3ахар'івна Пиль­ тяй се;нu доярок рзщгоспw ll\!effi Щарс,з.

ФQ'fО А. І(ОЗЗ'ка.

.-===============================-

l(о)..1'У-

ГРЕЧUІ

- U1EAPE

ПОЛЕ

.ЦBi~e бу30К;ЧЗС сіJЯТИ греЧtКУ., НЗдJБG.IЗI'~У га,;>аIНТ'УЄ З'Іptкою Пщ '1IJ:IНlHY КlI>Yl" ІЯНУ К:V'ЛЬТіУІРІУ IГоОС- оБРОlБіТ'СІК . nОЩЗI!JC"ва ~РЗІЇІНИ ВИJI.іЛИ\ІІ,И. В~1И-I' 1l1]JИ' Р'ОВП)lUDуls,ш!!ні \1іжр'яідЬ ~ Героя СоціалістИ'Ч'ної Прз'ці і орКУ ПЛOlЩУ 'П~Нlаlд І МІЛI>ИОН ~ЮCVII:lНl УТІВ'GІ;>ЮЮТЬСЯ .LIJО\дзrгкОIВ'І ден СІМ ЛеН!IНаІ. 7{)О ТИQЯJЧ оок.тзрвв. К'Сlрен:і, зшв'ЯI3У€ТЬСЯ у 2-3 рarзи - Чи МСІ:-л,з Я, ,до І',а сеЛЯ'НИIНЗ,Б,зга,т'О. roanОД~ріСт.а. .гирЗlКlТИlку- більше КІВ ЇtТ СІК, 3€'рlіЮ БУ'В'ЗЄ Кр,уп-

IНIЗIІ'ОРОIд,ИЛ1!І

-.. 1'1

З

,О,Н,ОТОЮ

біlllJНЯ1КЗ, НЗlві'l'Ь мрі,яти ІКlО.nиlсь л:р'о Talкty шзну, ДОВ:'Р'я' - СXlВИ-

ЛЬОIВ'ЗlНО кз,же Мафія ЗаХЗlр,іIВН-З.­

І?ТЬ

НИ!ІІ)l

r:rИРIЖОIРIЯIJЩ~іІІ

с.п.ООI·б

С!lвби. ДlQJаВllД ,"9Ka~y€, що в ЦЬО-

3аil~Ь!J1ЧУ'ЮЧИ сьвбу ї садьНlllЯ пїз-

1В],~Д]J]юа

IКИIЙ»

раф!госЛl!У

радгt}(]п

деlЩО

до

заБОРГУВaJВlСЯ

ле­

['eкrra'pa.x, ЩaJвель Іна 4 ге<ЮТlа,ра'Х. Є ревен,ь, зе<JН~lна ци:IJ.УJllЯ, ча'c.l!iИIК. 3WлІ>ШУоемо к:Lлыfiіетьь рOtбі"ІІНИЩЬ на зби,РЗlНIlI,і pialНJНlfJC ООІl)Чі,в і віщ­ ваlllvгаJКеНlпі, Їх У ма.га,зИ1НИ Ки~. 3щвіли ,і 3aJ1J'язуються ІІІЛОДИ m'i,PI~iB У С,()Н!ЯЧJНИlХ 'ТelIМИ'щях. ОтІже, траlВе'НIЬ С'l'аlЖ~ МЇІс.ЯJЦefМ масооої ~аlчі раіlllН'і!Х овО<чів.

М. ЧУНЯК,

3а МИlНlУ'JJ1і ЧIПIllРИ мkяці

з,БИlРall!'НЯМ

ЩJlд8IТ­

в:рuжаю. (Т ААС).

БУі~ytвали, за 3'j)al3KOM « Ле-JJI~НІСЬ­ !Кої ОВОІЧеll10Ї фаlбрwки,» ШлорytСЬ­ кої РСР, т,епЛИJЦЮ н;ющею ІВ 1О

НaJШ

агроном-овочівник.

'30lВtmlIY ОІб l jГ!plїlвi1. ВИ\ІііGlнро,б М. Хар­ ЧeJНlК'О і Іве,сь КМеІІ,'ТИIВ б'УlдіIВetЛЬ­ іНIІ\К'Їів, 3'ОІюрема, тес.1ярL О. Сос­ IІIООІIClЬiКИ!Й, Г. )W<lJНИIЙ, IПЇДIСОlбlllli ро­

бііmники Ф. С~IИlНОІГ, М, 11каче:н\ко та ~Н1IlIIi ЛO'I1W"ДШIIИіС'Я до ().ре. За ус­ піwше ;ви'к(шаlН1НіЯ завдаlНIН\Я дИ,ре:к­ ці,я ВИlдала 6УДЇІвель!І'ЇЙ б,РИlгаці i1j)'ОІШОrв,у

премі,ю

ка'J)БOlвaJН\цііВ. С[Н)lРУIі{ЖetНJні

Перmочерrове ДОСТЗГ11НIЯ

юілЬ'Кї'Оть вОIJFОГИ ('ДI'рИЯЮТЬ швwд-

завдання

СОООМ 06роблеІН'О цибулі і ГOiJ)IДУ.

пое,іви

МOtРlЮВи,

ПРОПI>ШOOl8JIІН.я

В'Р'УЧ:Н'У ІВ рядках. ХL'd'~Ч:НИМ DПО-

А.

ГУЛИй, агроном.

су<м,і

60

Ве-ЛІІ\КУ допомогу в тesПЛИI!~і на',1а.JШ ше­

фи! ра,'QГОIСПУ -

ОІВочів. РO't:Юt)чarго

Сlбjро,б:'1lOК

1І'і.х ()ROlfid3'. 3аІраtЗ !JaДtО<ЛУlЖу"ЄМ'О до,гЛЩУ цpOO'adllHe. Дозріла Ре'Ди'ока іна 1О ТИІС'ЯІЧ IЮВ'ЩЦIР·а':І1НИIХ метрів на га­

'РОЛЮ Iза я:кіс'\1Ю ,роботи.

)]іні,

ІІа

ВУІ,'Ч~веЛlmи:ки Радгоспу «В~ли­

'третього І Ре'Д Дetржаll~О'Ю ,п(} прО(Дажу РаІН-

~()Іj)КlВИ, 6уljJ1Я1ЮВ, щропу та ]Н1шИJX '(}аllпніх культур. Klpi~1 ,мі.ЖJР'ЯЩНо,го 01(і'Робі'!1КУ мехаljf,UЗМ,aJМИ, пропOlЛЮЄМ'О овочі ТЗJюож ,ВtpУЧНУ. 3а. КОЖIНіОЮ lю6і''І1fiищею 3ЗJliJрimлеН10 'віlДrювЩщНlУ []JJ1OЩУ ТИХ ЧИ bнlши.х ()JвочіIВ, ЯJКЇ вона Д()ГJIlЯ'дає. ЦИІМ ліКВЇiWваlНО< ЗНе<ОClп5ку, CiwapetНlO у~юви iliЛЯ П'{)В'ClЯіКДеІJlноrо K'Oнrr-

Теп~і ПOlГОIЖ'і

ж

раз ОІК'У1!Т.аютьс.я

'КОДИ1М~р'СЬІ!iJИ'Й» за. діва міеящі ло ..

К'РШСИlліlВ'СЬ-

mРИ1С<Т'у'ПIІ\ЛИ,

Зат:рати

У Ік,іmжа

НОВА ТЕПЛИЦЯ

ДОГЛЯДf\ЄМО ПОСІВИ НІі'Х О'll'(~чів, рот'l1НИfШ

Н'ШИМ'.

МУ разі уlРО<ЖЗlЙ зер'нз пiдJВИЩУЄ- 1Кi0lВИІ\І тыяя на 20-30 процентї'в. T,aIКY

1\iа.'1'У I}}ClCТУ рашlllїlХ О<&Qчів, але ІРа.­ РаlНlНіЯ ГQРО\ЦИJНIa під ПOlЛ'іеrrИlЛе­ зом 3 НИіМW fiїЩlНlїМаооть roлOlВY ,ї нOtвОІЮ ттівюmo IН8і 6700 'КlВЩТ\'!}ат­ бytР'ЯНИ. ТОМУ-ІГО 'в ра,дгоооі «'Ру­ IНоИJX метраос теж ,~OIбtj)е ~OtI'ЛЯlну[·а. МroclЗJНl~зarrОI}}И пIWО'І1(шЛIJИОТЬ СaJІШ\СЬІКИИ» ДОО1Л'ЯдУ за. поcJ~В-зJМИ ОлвOtрені Івсі YlМІОВИ ДЛЯ ТО'го, щоб г!рУIНТ на за.ІМаві 'l1руб е!Жа , де оу\Нада·ють оoot)'ЛИlВУ Ylвагу. Калек.­ ROOБJН100'0 ЛНlJl здamаТIf 6 -'7 ТОIJШI де :пО'Сі<ЯlНiО б~зрroсщ~НИN CIIFoc'a6oM ТИlв ЛР}1ГОГ(f ~і\щді:JJка 'JIIJКe JlIPOllllB 42 гetК'гафи пі~ньоі IWШI'YСТК'. І міIЖiРЯ,щнИ1И ООрооі'l'OК ооіх 'j)ЗJII!І!іх paНlHI~X ()/)jI(fч]в У маl['а,зи:ни Києва.

І. ШВАЧКО,

В

Щ(щоОО,ві

!'It).l€ЮГИ,В за'воД'у

ПІЛІаС'l1Ма С.

В IПРОCfГО'рі,й 'Т('Іп.1И'ці

Л'іil по-

JІ'і€ТИ.'Іен,сlВ·()Ю п.lі'ВIІ\'[;Ю ще ,1,0 !Пе<рllЮIГО

TpaBН'JI

ВИlсаджена

РО3С3іда

OIГnpк.iJв. К(;лetЮ1'ИlВ ОІваЧ'іВlНIІ\КnВ '3(;БОВ'Я3aJВlМ IВИIр.о'с'тwrи'

Шабо прикрасить набережна з

ВИlветабори

,1 і,т'н і

нішньО'~у

тяться аДМінІс'l1Pативний і культурний центри, будинок ТОіРг.івлі, готель, школа на 940 місць, стадіон. лікарняне містечко. Архітектурний ансамбль

за

llвар,ИlН­

IІ'ИlК,:IВ, каж·е т. ПИ\лЬТЯіЙ, ВИlробитИ' н:з кож'ні СТо геmа'р'ів УіГЇ(Дь по 860 центнері'В ~lОло,юз, а 'НІЗ/доїrrи' B~Д кор,ови ПО 2800 к'іло­ r;paM':IВ: з.вер'Ну\ІІиtC.Я ~Q всіlХ ТіВЗ­ JJ ИlНlН ИІК і в р atЙOlН'У з з з,кл и,к,ам, ор о З­ ГОIРIНУ'ТИ' бqро.тьбу за велИlК'е ~IO­ .10КО. Це НЗ'С ще біJlьше зобов'lЯ­ Зу€. За Ч{JІ'[И,РИ місяці ми вже M,aIЄMO по 212,8 Цeltйше,ра Ноз СТ'О геюгЗlрів, З на КОІРОВ'У 727 lКі-

житловими

розміс­

ювілейному

зобов'яіЗа\llИіОЯ,

Чel!i.a'ТИ, П ок.и ст ад е lВoдat. Дасі В Шабо. будуть тіЛЬ1\И бага­ топоверхові БУДИН1\И. По.руч з п~а~ешо тїJJIыки 60 Г~КТшpj!в. ~арталами

ТЗІ!(ІІІ,

м',ЯСІОIКСIМlбіlна;r. добрий ГОСПOlДЩР Ж'ОІдІНІО'го д,lJЯ не ТіРИlМЗIВ би.

лі

в ед• •ому ВОМПJZевсі

меоса:нт00!'ан'і ЛalНlКИ «Цілинний». За два рoour TpCl!KTOpoM «Н-700» зчеши tПе11Ра. ,J]jрок.ffiIОВИlЧ.l Xw11Poro.j «СП-15». ДаЛі чотири КУЛI>ТИ­ ВіltlІ'О'ра КУШ>lМОІВИlЧа Фе-сюка. На вато.ри «НПГ-4», а за ними ще 4 же'рІ)J;і,вlсыкIt~уy 'в1ЩДЇJЛ:ку J)щ~г,оarl'У сІвалки «ОЗП-24». Захват аГ!ре­ ІВИІРОЩУЮТЬ 'каф­ гату 16 метріВ. За один «,Tho6рищыJий'» лях

Н,ЗlС

ПРOl!l}lКТИlВlн,ості

у МЕХАНІЗОВАНИХ ЛАНКАХ

Радісні новини

У

З,ЗIЛОІруlКОЮ ДЗ>.1t>шого

дня НЗ'РОIд.женІНIЯ Іллі- І РИlflН'ИlЦТ'БО, з.м,іЦНlІОlв,а\llС'СЯ іВ ціЛОI\Щ І у відіПОlвііДЬ Іна все це ще крзще

3

ви ..

корі,в, що вже ДЗІВН.() n.р'ОІСЯ'ТІ,СЯ на

нoti з

і в наШСІ\IIУ РЗ!дІГОіопі. пер 01)ОІ.1ІИ... НlilcТИIЧlНОЇ пщрті,ї, булз д'etл'е.га.ТQМ Неви.М'У'lШена, відlвеprrз 'РОЗlМОВЗ ,з )lВЗIГОIЮ CJlухзють ,пр ИJС'У"ГН і ХХ'" і Х,ХІІ! з'Ї'~ДVВ І(ПРС. T,eipitК j1РИlва~ в н;і'М,н.З'l1і віlд.nоч.иtlIlЮУ, де 'Р06пов'і'дь ЗІНЗIГJlоіі до.ЯР~И rnро те, Пр,єщщuя ВеI)J'Х'ОВНОЇ Р.З:ДИ СРСР H'~а' З'·"""'р';'Ч ВІС,' llВЗ.РИlН- ,ЯІК Н'ЗІ міоці старИІХ ЗІ•;''''раJJ''~~ '" ,,,,,,п г~·"

вп

а

9,7 кілOtr,РЗI"З, . ло нзші,й QРИІГЗ,ДL 12, з Я НЗ~ ,д:ОЮЮ ло 16 Ki\llorpaM;B ві,;!; кож­

_ ДИlВЛЮСЬ Я ,НЗ, 'осе, це, _ з каlЖе т. Гон- ООВИI.I~ЮВ8ІННIЯМ кзже Марія Зз,хз­ чщреН1КО. ptЬВІНЗ, і РЗід:Ю, що в рз,Йо.ні - о.н Т'У корову, - прО\д(}I!ІЖУЄ СТЗ1Є все бі\lJьше госп од,з'р,ств , де МаIР~Я ЗЗlхЗ\рі,ВН8-. - і3'же за'на,д'ГО по..сПlраIВЖНЬО'м,у дБЗIЮТЬ про ІМІС, 'розГOtП:уlВЗЛИ ВОНЗ" Я1К si..n, за,- llв.ЗJРИlIliIll~~nВ, 'CT'BOP-ЮЮl Ь нзлежні ЖИlріла. ВіІд ,ноеї маІРІНЮ Че!Кати мо- )/МОВИ дл,я роБОТІ!! і віl;JJП'О"lI~Н'КУ. •10,ка. А Сlце У ваlС ПО-ГООlЮlда,ріСЬ- ПО с.~бі 3НОЗlЮ. ЯІК це ваlЖ,~'И1ВО. гсюпо.дз'рст[!о, зросташ доБРOlQУТ ,кому ЗРОІБЛ1etн.о, ЗЗlуlВЗIЖNЄ ге- Паlм',ятаю 1950 рик, ко",и вш~рше 'І1Р1"Щ:IВНИlкі,в, зб:.пЬШУlВа.лзс,я кільПРИ,ЙЛlI\lJЗ

-

Д,ОО!lptКи.

КОірOlВіУ

кз не вщдЗtцуть, -

РОЇIНОЯ, ог,.lЯЩЗJЮЧИ 'pQдIIiJIынe приtМі-

Н<И,Х

ПраlВИЛЬІНО ви "о.во.РИ'fе, Ма­ З ЗJХ З р'іlВlЮ , П:'д1)jJ.и,ма\lJИ її

Ірііє

даlJilНlЯ Пlрз,цLВНИlКlів сі.1Ь1СЬКО'ГО ГОС­ 110ДЗlріСТВЗ, по·стз,в.пеJНИIХ перед НИІ\ІИ' пзрт'ією, про. рубеЖі 118'ЗРИ'НЮіlК~В НЗІ ювілеоЙ'IІІIЙ рік тощо.

щеНIНЯ і IJl1рофіЛЗIКТОР:Й ДЛЯ Т<е- стз,р'і, і Пl}}Иl\lіТIІ/ВlНlі. KOP'\I'UB обма,1Ь, .1ЯТ, де обда,д,нЗІНа, вен,ТИ.1ЯЩЯ, Н'liЯIКОЇ меХЗJніВЗllJ,'і,ї, зб.і'р,нlЄ, НИIЗЬІКІопоставлеНlі КЗЛ(1)Иф~РИ для обі- IІJ.РЩJYlКтиlВtltе поr.oЛ:IВ'я КОIІ)'іIВ. Не 'l1ріIВЗIIІІН'Я МO.JIО\дJНЯlКЗ, спщіlllllЬНlі біL1ЬІШе 1500 к:і'nQ/Г'РЗl\I!,В МОЛQlка, ЗЗ

НЗ

кормів,

СО~ОYlдіiЙJн.их KqpUB гощуєте гі,рше, МОІ.1ІОКЗІ ві'д Н\ІІХ МЗlєте ,менше, Ніі,ж MOiIVlII :б 1jОНИІ ~ЗТ~.

HalДOIЇ

жу,рнз,nи.

т,р'еба вitдJдзти на.лежне па.р-rіlЙ- Маlllj'IВа'1'О, ЗI!IJЖ~ зелені !юр- ~d,й j ГИРофсl1'і.тш<овіЙ ОР,ГЗlніззціям ми' пїдaanі.ли, ЗЩ.УВЗlЖУI€ Ма'рія тз ДИ!f>€IlЩіі РЗДlГOOП'У У)..1ені Щор­ За,харіВНЗ,-<пО'Т!р'їБI!О ДОЇ'!'И вже 6 СЗ'. Бзtrа,Т'о НЗ~ЗlІОть вони УВatГИ більше. Ми ЗЗРЗІЗ ()ІдеР'жt}'ElМ,О 'у1НЗIQtIН1еНlНllO соцізmіlСТИ'ЧіООt!'O 3\1З­ rЮН21.1 9 кіЛQl1Рз'міlВ. А чи' ВЗ'РТО, ГЗ'Н1Н'Я, пакЗЗ'У роботи пере.дiOlВИЗillертзlЄТООЯ Т. п.ВЛЬ"ЯIЙ до l4і1В, П(JlfТУо1'Я1Ри,зз.цД ·jJ.і.шень партИ. БОИlГаI.1Щ)З фер\!и ОЛЬJГИ Гонча- ОБЗlБіч Д{)/рОГИ ПОРl1рети переРtlНК,', дalВaT~ КОРОВа,М K-QРtМи іЮВИlХ доя'рок. ПClВСЮДИ на Ч'Ї,%­ «під Н;С» перед ДОЇН'rI'ЯІ"? З п,раlК- ІІШІХ МI:ЩЯlХ l1ВЗIРНIН'НІи.ЦbJКО"О м,іС'l'еч­ ТИКИ З'НЗ1IО, щО KQpliCTi Бllд ЦЬОГО ,~ЗІ Х)lД~Ж'НЬО офОj)\lJre'ні щи'ти" н,а Ma,~o, а, заmР8lГ ПРЗlці 6аГЗI'І'0. І(,ра- ЯlК,I~Х \юж,на, П'РО'ШТШТН про зав­ ще бу.lО Kqpt\IY 'в МІ!! вже - т.ак

РЗIХYlНI"lУ.

.rrorp ЗІМ і,в мо.~ОІКЗ. деН/ня худоби .в

кож-

РЗl.'l.lіQ-

6,7 ~іло~рама.

-

почину­

вулицю

сеЗОlН,і

50

іх ІВ .ни­ l'ClШЕ.

Г. ВАСЮРА, заступник

«Н О В Е

)8

l"р,atВIНIЯ

директора.

Ж И Т Т Я»

1967

року.

3


-

RYTOIJ.OK ГРОМАДСЬКОГО ВІДДІЛУ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

3

ТОГО ЧАСУ, ЯіК ПИlСblмеНlН'ИIК С. С. О"JИРНIQВ дет3IJIЬ!Но по­ з~rз>ЙОІ.'ШВ нас з ге;пїЧIIJИМ Брес­

ТІІ!НІ МlіlOцевого га,рІН>Ї>ЗОНУ. На день flаlllа'ду Фз,ШIІІС11СblКОЇ НііМеЧЧИIНИ в фарт'щі переБУ1ва.;ю бі~ьше ТРЬОХ ТИІОЯ'Ч бійu:~в та 1Ю\!31Н'Д:ИР:IВ. !п'РQiХОдlИlМоО 'МНІМо >Qвящен;нИlХ, КРОIВ'ю ПОЛІІІТIIJХ Й СЛЗ'ВОІЮ ові:я­ них, руї'Н фОJ)reці_ Ось руїIНИ Те­ peooivlbIcык!го УIКJр'і[Jле:нНІЯ, Тут зз­

том, а ОСОlб.л,и'во пі'CIJIIЯ TQГO, ЯК П1JИСВОЇл;и йому зваlНIНlЯ «ФОlрт-е­ ЩІ-геРОIЙ'». ба,гаrro хто СТ81В МІріІЯ­ ТИ, про ,rюїЗiдlК'У В 1ІіЮ легецд~. І ось в чущовий l1р,аlВневий

дelll'ь Їlдеw.о і ми до Брес'та,. Ми це 60 'YlЧн'llв ~ Ч>eтlверо ВlчnтeліlВ БJЮваlРСЬК/Olї ВОСblМ,ИРі'Чної WКОЛИl .N'2 3: З. й. НевмеРЖИЦblКЗ" орга­ НlllзаТОIІ> П1Оїздки, Н. А. Пе,ТJрова, О. М_ ЄpelмеlllКО та ЗІВтар 'l'ЯIд'кі>в. Цень Пер,емоги ВIИJpі!ШИIJIИ З'УС1lріти

,ці

QрltгilН'зльні

шкатулки,

В8і3И,

1}a<MIКI~ В!ІІГ()ТІовл,яє із ЖИ'ТlНIЬОЇ Со­ ЛОМИ на,рQДIНИЙ )1м,ілець В. О. По­ стригач к,оювшній учиrrель се­ IP€lДIHbOЇ школи' Ce'J!a дерно l(ilвер­ 'ші,оського район'у в()лиlнсыюїї ОІб­ .~'aICTi. НИ'ні він пеНlсіOlнер. Фото Г. СЗЖ'Н€iВЗ

НА ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛІСТИКИ ТrJИlває нє та теТIУ

прийом

!J.еРЖalВ"Н'ОІro Т,

ЗЗIЯIВ

Be~~p­

J\ніверситегу

Г. ШоочеНІКа. Цьогорі,чні Р!OlВИ1

ред.бачаlЮТЬ

ХТО

НЗ

з.3іО~Нlе відJділЄlН1ll'Я фа~yiJlЬ­ Ж)lр,на,~істИlКИ Ки,Ї'ВlCblКЮlГО

фаІХОW,

а

ПРИЙОМІУ

заохо'чеНIНЯ

ПIРЗ'ЦЮЄ

за

tїMffiili

ДЛ$!

пе­ ТИ,Х,

ЖУlрналіlOТlCЬКіИlМ

також

\для

аlКТИlВЮIХ

'робсіЛblк.о'ріIВ lгр,ом,а'~blКИХ кар ес­

ПОНіДflНт.:,в, ЯlІ\,і ПРОІЯ,ВІМИІ себе в l1!ЮР'ЧО~IУ ВlіiдJНОШе1Н1Н1і. ТОІМ'У всryп­ :НIИ1КИІ раlЗО\1 офіці1Й>НПlМИ д()КУМI6Н­ Т2IWИ' ГlО1дають ,~O' прИlЙіМЗЛblНОЇ KCIW':dїї IВИіріl3lКИ з гаеет ОВОЇ'Х ви­ СТ~1П:'В. ДЛЯ 'ЮВ'ЗІРlfшів, ЯlК\і 00стіlЙіно IlIРЗ'Ц,юкль 11 О'РГЗlНа;х пре­ си З160' Р,Зlдіо. БЗIЖЗНО ТЗІІШЖ ма­ ТІИ ,рек;о\!,ен,дзції РЄ!дЗIiЩій. Іх ,ви­ дзють НЗ. llM' Я peКJTOp з Y'НiIBt1PICIII­ тету

за

рішеИ1НlЯlМ'

т ПІв,у,

збо,рі,в

піLдiП ИІС'уІОТЬ

,IЮЛeR­

'на

ср.ср

та

і н,оlзем'н ої

фіЛЮЮЧИI,IИ

11РИ,

ВВaJЖакльсlЯ

Пlpelд;\!ети,

оціlНI"И

В,раIХOlВУIЮТЬСЯ

А:ле

Й

з

"ІОВИ'.

і!1Їід

і,НlОIЗ€IМН'ОЇ

перші

з

ЧJ'С

Про­

ЯЮПХ

і

КОН1КуіРIСУ.

мави

'І1реіба

магги ПКJlзиrrИIВIН'У ои.інlЩу. Сл::1д заtз>наlЧи'm, ЩО фЗlЮУЛЬreт

Ж'УРlн'злік:тики перейшов lfIIa НlовИlЙ н2Iв'чалыlиlйй

СЩ1дентw

пл,а,н,

згі;:що

з

ов'ол~іlВають

хі\ЩНlі,шИ\м,и

для

Я~И1М

наlЙlНеоб-

СЬОГOlдIН,tlШli'bОГО

фа.ХЇі~ЦЯ-UКУ/РІна.~'іста, ДИСЦlllпліна­ ,'v1И : с,оці ал,ь;НIQ - eJКOfНI()М,і'ЧlНН'МIИ, МIQIВ'­ 'Ho-~:,тераТ)1Р'НIИІ\І'И, ilcrорИlКО-~УІріll13l­ JliіIС'ГСblКИlМИ, З т'еарі,ї і п,раlК'l1ItКИ

ЖI)IРIН.а'л~ClТИК"'. вча'Є'тьс,я

на

ДЛЯ

ТИХ,

,в,ечіРIН'Ь(ШУ

ХТО і

На­

зао'IOНQ­

МУ .віщді,лetНlНЯХ, встаlИOlВлено обо'в'я,з,кОІВИ'Й м.і,н,і'Мум вист,ymіlВ У iIllР,ес.і ООО по р аід і о чи 'l'ел е6З1Че'Н­ ню. Без ЦЬОГО 'Н1€!\ЮЖЛИllВИ1Й пере­

хі!д CT\lдeH'Т,iIB н,а стаlрші IКУ1РClИ. ЗаlВ'flРillil;ОЄТblClЯ н.аIВ'ЧШНІНІЯ наlЛИса'НlН1ЯIМ ДИІПЛОМІНОЇ роботи і, сюла­ Д€lНlн,ЯI\f держ.аlВІНИХ eкJЗа,меніJВ з історії КПРС та 3 Teqp'iiї і Пlр,а:к­ ТІІІКИ

рщдіяІнIсыїї

Пе;РШИIЙ

Т)1Р

IРОЗlПочнетЬіС'Я

з

'ОСТУ1П1Н1ИIХ І

~СlпитіlВ

чеРIІШЯ.

ЧОЛОВ'VК_

300

т:Iл'ышш

В

шес­

ТelРО. Цмий ТИlЖ\Цен,ь '!!,аlСмерть стояли на OB'OЇJi ПОО ИlЦЇ>Ї , віw;би­ ваючи

ЧИClлetНlНі

aJТа'ки

ворога.

гер\()ї'з-

зелений КИ~">ИіМ Бі~QPlJlCії. Б'p.elaТ! -1 ізнatJM'O>Cb, ЩО 'Н'З, СІВ1ЯТІК')'1ВаlНlНЯ

де 'р,осі'!lJНlИ були ВЇlЩКlIIJIIYI'I'і 31бо РОlЗiБИ!Ті. через деяки<й чзс в'ЯlВЛIЯ­

IlIРИlБУ1ВЗ€

ЛНІСЬ

понад їИіСlІ,ЧУ

ГOlCТей

3

нові

lВІ1І)l~НЮ,

!1ІУ'ОО,і,к.

РОC.JIИ».

ЩО МИ: баl'Ш.lШ, пережИIJIIf й ао­ Ч)1J1oИ? Фqртеця СІПОрУ'дже-на !Це В 1833--11842 pOlКalX. ЦeНlTpOM і н,аlЙ1біІіІьш заюmценюlЮ чаcrиlЮЮ ЇЇ б'уVIа Циrг3lд1elЛ'Ь. Вона РОЗ1'аIlliОВЗ­ НЗ н& ocrгpoBi', Yl1lБopeНOM,y діВо­ М3! РJIК3!ВЗ:МИ' .pi~1II .'\1уховець Л'ри ВП3\l1:ЇІН1Ні в 3аlХіІд'НlИ'Й Буг. дwпо­ ~,XOВla OIoopOНlHa казармаl ЦИlТа­ делі, дOl8ЖННQЮ 1800 м.e11j)iIB з Сl'Ьна~1И ,мmже дiВOMeТ'J)ODQЇ то,в­ ЩИИ.ИІ,

pilВ

кіL1lЩЯМIf

ОПОЯ\СyiRaJЛа,

і М'ЗL1IЗJ мизы{l()

1,500

СЬіка,

т1JIY'П'1В.

()СТ­

з

Бря'н­

.".

Од!Н>ОГО

Р')!Ч'Н ИІW

ДООЯ11КJI1

-

З

за­

К)

1.lreMeTOM .

фЗІШИ1С'ГСЬІК>И"(

це

БУ'В

ОІЦ\ІІН, з

-

От

ЦЯоЦЯ-\дИТИlн,а!

-

InЛЗЩИ­

ли по ГОЛCJiВі баIТЬКИ. Г.раlЙ'ОЯ, г,райся сі;р'НИ'ЧіКЗМИ. Тільки щО\б не

ПЛalкаlВ_

Цяц:я-<дитин,а дог.рЗ\Лась до то­ го, що 'пLшла ІВ са,рай, П>рll!бу>д.о­ ваlНИ,й ,ДО хати, і, піl'\,ЛаL1lИIJI,а Й()ГО'.

ДРУ1ГИЙ випад.ОК. ЧО'\1I11РlllрїЧНі!l1Й Сашко Маlї Дмиrг.p.:,В'!ИL чи,раювої г р,а'вая з 'д:ВОЮjpIЇIд!! и М бр ЗІТ НіК'О М O,l'&QIM, РО,ВelCIІІИIКОМ. Сашко заліз в IМlа'Те!рин>у ~, ВИТЯГ сіIРНi\lЮИ. Потtlм ПQIJJ'ЇЗЛи Уд!ВО'Х на, l!1щ)ише

в

хл,іві

і піLдiпалили' 6но... Дitrей

вр,я,товаIНО,

а

шифеРІІЮГО

ДЗ,Х~

-

н.!.

Це 6ул>о 4 11РЗ/ВІНIЯ В Сем,IIIIJОЛ­ ках. Цього Ж ДНЯ В Бер:ВllfЦjі ВО­ ЛQД,Я п'яти J)ОlКі'В СИ\ІІ Б!.10'уса

та,борі

ДЛ'Я

lIl'O\11OН€­

,Н'ItХ.

р.».

41

Остав'н'

':11:1 і

ЧЄ';;ІВ'НЯ

ClОрОК

пер­

ШСІ~СІ, т 21:,':ПІ' з л;JеСТ21\1И м3'іі'і! В,ПрИТ}.l П!і.1'СТ'\IПИЛН до vці.l'ЛИ'\ БУl1',ВfI_1Ь і стріляють по аlWl6ра'зу­ 'р а\.'(, в і КНlаІ\. В'ОЛН e:l1 ет'НІШШ пол и­

Івають 'ВiQlлне\1 тов,сті сті,ни,

скло.

піt!I)ВЗ.l'И...

Паідають

Пl.13,ВИ,іЬСЯ

Не\lає

цеГ.1а,

. с,п,ра,тз.

мучить

ряс:J.И за'Х'І'СШI,К',з.

ЖІ~ВИ,Х,

ме­

БОЄ'ПIРИlпа6в,

БОIРЮТЬСЯ,

А ті.

6ар'Ють­

...

ДВЩЩl.lяті ЧИС.1З .1ИПН'Я. І через місяць B~Д П{)lчаТ'ку Т'О

Ту Т,

то.

та,м

тепер, в'ЙIНИ,

о>бзи.ваютьсlЯ

ко-

рот.к'і lІ"улеw,еl'Н'і чер'ги, Q.J.Иlнокі ПОоСтрі.1Н 3 'ГВИI'пів()К. Це голос ОІСТЗ'Нlніх за'ХИІСНИlкі,в. KOO\[y'IНicт ,МЗ­ йор М. П. Г3І~РИI.lЮВ на 32 день оlбоФони' був контуuкеНоИlЙ, ПОт/рЗ­ ПI1IВ У ПО.l0'Н. Пот:,\! ЧОТІІР!! Р,QlКИ

ПО~1СI!IУ.

Зз

ОФігаlн'іlЗа,цію

сіБО>ро'ні!

с,хіI.1'1Ю-О фО';JТУ \'РЯД ПРИ'ОВОІїIВ ЙС\\ІУ ЗВ3ІIІІНIЯ Геро,я Ра'.1,я'НСblКОГО СОЮ3lУ. НИІ:і'і ГаlВlРШТlОО 'НЗ пен.сї.ї, П'РQlЖИlв,ає у l\iраIOНО1дафі. Часто провіщує пзм':Я1ІНlі м,ісця Бреста.

30

ФСIРТец,ю 33>ХИlща,,1И СИ,НИІ панзtЦ націонзльностей НЗШОЇ баlга-

ТОlнаціон;а.1ЬНОЇ держави Се:р:па і Моло,та. Ба'гнетом і IКРQВ'ю воНИ .на'ПИ'С21.111 ООЗіС<меРТIНIУ КЛЯ 1J1ВУ 1Іі'р'Ності БаггЬІКіlВlЩluні. Це б)1JШ юm,щрі ЛИІЦЗ\jJIі!

отО'ліття ДOКl,YMelHTIIJ

20

раlЩЯIНІСblкі м,У13ею БQЇЮ-

{.ої С.nЗIВIf і реЛ:lкв'j,j-ек>Опон'а'l'И СВtДЧЗТЬ :п'ро н,епов rop'HicTb 'ге-

МИІ за~Р0і10нува~и IrPQfIЛI.Ваtrксь до

Ч'J'ЖИlНІЦі'в_

заIХИIСНИIК:'В

ЗPlуЙіНу'ІВалИl ЙОГО лише оом!ба'рLд,'У­ ва~'blН,И1КИ. У пі\дJВЗ!Л;)Х переБУ'Ва.­

мене

СИЛОЮ

П1,щ,'(€:НIНI1Х

JI:Y'XY,

за-

ТИlВНIiIКУ

3ахапWГID будинок п.ро-

довго

не

вдаlвалQlOЯ.

m~ 'ПQра'нені_

У

1949

ар И РОЗlКОlІІкаlХ

ру-

0-

СЬКО'Ї

вежі

зна'Йідено

остаlНIКИ

14

У'ЧЗІСТЬ

-

в

lІ131ртиза­

наіХ Іна' теlРИТОІрії ЧеХО,СЛQlва,ччИlНИ, П()л,ьщ:,

НИlНі яі е

ПQ\в'Ї~ом,7]Я'КЛ,Ь, де ТріYlд'ЯТI>ClЯ ті, хто

Італіlї;

ЖИ,В\УТЬ

до'рогою

році

ЇIН 'на ДnO',1ГО,'Р' поверсі Тереспі!ЛьI'J'

В

воріт

-

і

ЦllНОЮ

заlплаТИIВ

за

М'И/Р-

с ь ОIГО\Ц,еНlНIЯ.

С,хIВИIЛЬOlВаlНі

і

ГОР\ді, 'СТ'РИlвоже-

ні, і, ЯІК хоче1'е, ВИlрослі ПOlвер-

OICTa'НlH,hX на ЦЬОМУ ~~юрі,пле!llні бу- ~!'ДИ;~Р"В~В2~~'З~~~:'1.11 Р)и.1'Н,uодвОІВlIГI~меЩJlае. таVlИС'Я ми з еЮОКl)lРІС'ії ~ ПQlДlВИ'Г. ФаШИIСТIІІ обливаVlИ

Н21МИ

обпалена

JlаlМIУЮТЬ ваlНIНIЯ у

раlДJЯIН- руіінзх о,стаlіі>К11 48 заХИIOНИlК:IВ_

цегла"

УЧlні

були

вал

ДООЯТIІІМ,етров'(}ї

ір'ОНО>ІО ВЩ!'Г керу,ва,lИ КОW'У'НlіIСТИ старший поліТР\l\(: н- В. Нестер­

ЧУК і Л8ЙrrеlНа,нт І. Ф. АК',МО'ЧJК'іаl. 'СХ'ЇЩ!НИІЙ фо,рт. Тут бої трива""lІ

Наші гості запрошують в гості

під­

квІти.

ЗміСту цієї виста,ви ие розкри­ ваємо ,навмисне. Цікавіше ди,ви­

І. ПРОСТОПНЮК. Рудня.

тиметься!

Проте

скажемо:

тема

стерно-і автором твору В. Ша,в­ ри,ним,

і

виконавським

колекти­

Тlр,охима П'Ц.1і!1аVlИIВ солом'Я,НИlЙ вом ,Калінінського драматичного заlГаrг. Пожежа переЮIІНlУЛЗК:Ь НЗ театру, що гастролює нині у Киє­ інШі бущ'іlвл'і. Ф,ата,ЛblНИЙ C:'piHIfK І ві та .області. Постановник - на­

lПоже:р хаlТ)' ,і двз сусі дlСЬІК,і хл'іlВIf_ Ilр<ша'дя:ни'! хоВ>зй.те оіIpiННlКИ' вїІд ,щітей, не заЛИIШЗ1Йrrе Їх C3lMlfX

~.'lJOIMa.

Г. ДУЖИК,

иачальник інмекції державного пожежного нагля:цу.

«CiVlbcї>Ka 'fl'Olви:на,». (М,). 21.30 « І ОП аlНС blКlа ,Р'31П СОід:IЯ». ( Б оЛlГ а р і,я) . 2:1.50 Б. тaJртаlковсыиійй -

І

,~нии артист РРФСР Г. ГІЄВСЬКИЙ.

Гео,р-

Тож наші 'дорогі гості .запро-

шують Івас,

ша,новні

«1V\еРИlді'аll!

ВИ­

СОІТИ 45-мі,ліl\lеllРOlВУ ГЗjjJIмаrrу. Два бійці вогнем 'роз6яли піхO'frv ОО" РОІга. КМИ буіВ У'бишй Н3ІВЇ!д!НlИІК, КОIМСОl\lолець ВаІСИл.ь В()Локі,тї/н за\11'ИlШИlВСЯ ОідИlН ПР'ОТИ ЗГРЗІЇ тан­ к'і,в. Пос.тр'іл, дІР'У!ГІIІЙ, 'Тlреті>й і ,вед~'Чи>й таик оп ал а.xlI/УВ. Решта IПСіВeJj)IНlУ.Ш назащ,. ГерО!Й-аlРТИIJIе­ ІРИІСТ заlГи~r,ув на полі бою. Обо­

'J\iB. Біля могили несли почес­ ну ВЗlРТУ піонери. Громадя­

броварчани,

• на виставу «Сім'я Плахова», що

І відбудеться завтра у районному Будинку культури.

Прем'Єрз,

лІЮ. ЧЕТВЕР. 18 ТРАВНЯ Перша nporpaMa. і6А5 -

На-

ша аіфіша. 1,6,50 Д.1'Я ШIVОЛ,Я­ рів. Телев,ізі'Йlне alгeнrгcTBO «Ніо­ lН'ерія». 17.'20 Те.1евіlзіIЙIНI~I'Й аlllЬ­ Ma~ax (~l\ipa.oa людсыа>>.. (ЛЬВ~ІВ). 17.60 - Телені:Зі'ЙIНі вісті. 18.10«Овіт CbOI1Qj]JH,i». (М.). 18.50 Дl'DЯ юнаlЦТlва. «Журнас~ ЮТ» за­ прошує до КИЇIВіСblКОГО Дер,жавIНО­ ro універсиrrет'у». 19 зо «Ук­ paiї'llCb~k веЧОРIНИlЦі.,_ (,л ь.віlВ) . 20.40 - ТеЛelвізі,Й'Нj НОSИІНІІ'. (М.). 2'1.00 ПРОГРЗl~lа УТ. Теле;вів'іIЙ­ ,1іИIЙ ді'ЛЮIВИlЙ КЛlуб. (Одеса). 21.30 «ТИСЯlча, 'ПОР3ід»_ Телереклаlма•. 21.40 - «Вliрі,ша"1ЬНlиі юрок». ВО­

-

IВИ'й Nудожній ф:llЬМ. (2 сері:я). Друrа програма_ 11 оо Теле­ !В'ів:IИI:rі ,воісТ'і. 11.10 ·"СуріМОІНО». ФjЛЬМ"КОіНlце[)т. І і.40 «,Шкіль­ 'НИ>Й ек'раПI»_ Ьшн,ом;чнз гeorpa"

-

ф:IЯ.

«ГОШНЦЩJ'СТІВО

київсыQїї О'б­

.1аlсті та пеР'Шlект,r~ви ЙQГО Р03вИ'11К)>> 17.20. «КУРСЬІКа, 'магнітна ЗIНОІ\lаJf'IЯ РО3&И1вається». (М.). 17.50 «!V~\'>ЗWЧlни;й маIЯIЮ>.

(М_). 18.00 -

НlО[,Ю

Програма, наlВІЧаL1lЬ­

тел'ооз'ченН'я_

:д>Р'J"roГО КУРСІУ.

Для

студентів

АіНlглЬйська МЮlваl.

«Окл3JДlН: реч,еНIНIЯ». Фі'ЗИlКа. «Елек­ ТJ;JЮIП'равitщн'!IСТЬ г а>Зі'В». (д,Віі лек­ ції). J9А~«Окарби ресЛ~1б.тІіIЮИ». Тe'J!,ооіві'ЙIНИ!Й фі(llы.. 21.00-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ІІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . ,., ............................................................................. ...

НАША АДРЕСА: Бровари,

154.

«НОВАЯ

ЖИЗНЬ:.

комитета

КП Уюраи,нЬІ и ,раЙОНІного Совеса депутатов

-

т.РУДЯЩIІІXlOЯ

ОР,ГЗІН

Броварского

районІНОГО

Кие~кой области.

ТЕЛЕФОНИ: редактора 3-82, ЗЗ-':тупника редактора, відділів: партійного жит­ тя, масової роботи та промисловості 4-67, сільськогосподарського відділу і гро­ мадської приЙма.льиі «Київської правди» 4-47, відповідального секретаря, редак­ ції районного радіомовлення та фотокореспондента - 3-18. НДЕІ(С 61964.

вчитель.

від- '11111І111І1111111111111111І1111І111111110111111111І111111110111111І11111І11І1111

оК'!>ИХ~'ТIКУ ДЛЯ еюопЮlН'У­ ШlКіI1ЬНОМ\у музеї.

'на

М. ЄРЕМЕНКО,

РО]I'ЛЯlДа'є:мо ОДИ'Н з числеН'НИIХ

СхіtПJні BqpoTa КоБРИlНС!>К{)ІГQo '11К­ ріlПленн'я. А!РТИ.1.еристи ВИll'ягли

- скооав доп.">ві.дач, - буде споруджено обеліск воїнам­ односельчанам, котрі заги­ нули Сl\1ертю хоробрих на полі битви, а також тим, що були закатовані гітлерів­ ськими перевертнями В табо­ рах смерті. Не долічились руднянці по війні 180 чо­ Jюв~ків, батьків, синів і бра­

її

дlHillв.

СblКИIХ ,воїніlВ воmем,етаIWИ. Перм

Біля цього пам'ятника,

вул. Київська,

д,р'\'ги;й

ла І1РJ\па лей,тенаlНїа, М. Є. Писvo п І П]РИlвезли овяще.ШУ ,біРеСТОIiКУ каIРЄlв,а. Бої не ПlРИlПИIJI$!IЛИlCЬ шість H8,~iTb У 1958 ,році 'Зlн'а'Й>де>н,о в зе\lЛЮ в Бро,вари'.

МісцеВQЇ шк,оли т. Діденко.

м.

герої».

>Своїх ра3()1\11. П'!>ИКОІР<д<JIНtНИIК з сИJЮКI 'POi3lКP'11.В потрпзlI'i ,губи, лю'ГО вrДIIЮВ~IВ: «Н!lкiуди я ~В'W:И не П~дlу». І беЗ!lмеН>ни'й герой, ТЗІК

ЛИlНІСIiК\ОГО YlКj}іПЛе'J!Н:Я_ ОдІНі'€ю з

ДІТИ ГРАЛИСЬ СІРНИКАМИ .•• lішіТіНЯ шеСТИljJііч.ниЙ К~l'Я I\'НЯЖИ'lЗlнина ВОЛQ.!l.I\І\!Иlра KQP,HiЙОIВИіча Кущенка ~3ІЯВ на леЖЗlНці С>ЇlplНИIКИ' і при тarТllшві Й м,амі С1':аIВ С11рk'lЯТИ' з і,грашк.QIВОЇ I1В И'Н1' і Вк.и.

в

ЯІК

роїзму бре'С1'СЬіК'IІIХ вої'ні,в; РО3ПО­ віl::Lають ПРО- Iпо,дас1ЬШУ ді'ЯЛl>ні,СТЬ

пЇ!Д­ На'с.

сучасна, хвилююча, розкрита маА­

21

ПРОТИВІНИКУ ,~а!Лось чаСПllНlУ каЗаІРІМИ, де

перебі)lваlВ штаlб фортеці. КОІН,ТУ­ жених ФО\lLнаl і капіта'На Н. І. 3у,баЧОІва за,хСЩIfЛИ' німці_ Комісз­ ра, роз,стрі!л,яли, а З'У1бачава заl\1j'Ч€lНО

ПClWИlра,л,и

ся

йдемо до Г~lOI~HOГO jpа,йону оБD'РО'НИ Циrrзделі. ПіД'1JIOзділи П~'!ІКо()Іrюго камі>са,ра Є. М. ФОМ':lна вас'('Иlща.1И її діва дJHi_ На Iв'ОСЬіМIfЙ

на

НІ,ХІИС: «ПО\I'1!раю, З"lе аlе зда­ юсь. Прощай, Ві'тчІІЗНО, 20,УI[-

ХТО Ів

КУ'3ІН~ЩblКОГО \!еТЗЛУРГll1ноrо ком­ біlНа.roy віЩ;Ш\IІ\іШВ У фо'рТ'і цей п;р,аIПОР. Уч;ні ОX1l1МЬQlВШНО роз,гля­ даlЮТЬ ц,ю ре.lіl!(!В:'Ю. Тепер біля неї \I~~OД; ваї'RИ ДJЮТЬ клятву на в'і'р,Н'ість Б а'ТliюіlВЩИlНі.

день війн,и ЗР<~IЙlну.ва ТИ

і

Рщ.шають

в ПО4ВИГ

ба'ГіпетоіМ

Площа наlВlКОЛО Біло,го па­ лащу. ровЛОIВ:lДає на\! 8КС>К'У'р­ СОІВ(Щ, була IвсіЯlн,а l1Р~1Па\ми

б ,М и ,ІЛ'Я

доповіддю виступив учасник ВітчиЗlНЯНОЇ війни, директор

с.

з

ЛИШНІВСЯ ... ». ··

пам'ять

дОІ

КОЛИIШ'lІьаго

СJlЮС3IJJЯ

МЗol~уть,

вразивши

Мітинг відНіРИВ голова сільради О. С. Литовка. 3

1

опог3lдИ:

д1Уlже

ЖИ,ТЬ нмрwгQJМ'Н,И1Й_ Тз ось ИЯІВ 'ГOJfQBY і пО!д1llВ1І!ВСіЯ на

загиблих вої,нів жителі се­ ла Рудня. В день Перемоги біля пам'ятника відважним відбувся багато.1JЮДНИЙ мі­ тинг. Сюди прийшли колиш­ ні ветерани війни, комуніс­ ти, партизани, робітники птахофабрики, шнолярі.

покла.ли

втрати

ЩО баl!'ЗlТО (днііВ lНе тав і lJIe брз!! У рот ї,жі. 3Jц,ЗJВзлася, боєць ле­

ВИ~ВОJ.итеJ.ів

вtнки

СllріЛЯJtIf. TalК

ЩJlІlІЮрідOlНIWItХ пості.в заcrаl!!И. Тут ЙОГО застаJfа в і,й'Н а, і fюі ц,і .ЩНі, вііН' за.лишаlВlOЯ на М:>оці. 'ве­ :діУІЧИ <Нй з ворогом. ВИІГ Л'ЯIд його був С11РЗШIliИ!Й: з aJПа.лeJll1і оч'і, тем­ носі ре Qблнч,чя, >P'~lКНI MiцНlO СТи<С­ lКаL1ИІ РУКОЯ'ТК'У кулемета. Ви;л.но,

ЗW'Ище­

Дорога пам' ять

села

наші

Кл ІІШ И, про

ПОlдал:,ю

IНElШИJpОКИМ рукаіВОМ Бyir[y. Д.в­ ЖИЦJ,а обоРQНIНОЇ лінії по земUDЯ­ ному Ba.n<y Д<JICЯlГЗL1Iа 6,5 к:Ї/.оомет­ рз. З 1940 ,РОКіУ фортеця, .втра­ ТІІІВІШИ КOJIIIШНfЄ IСТраlJ'егіЧІНе зна­ ЧeRIIIЯ, викорИlCТOВУВзлась П~ РОЗЮlаIРТИlР'YlВ3ІІІНІЯ вLйcЬІКОВ>ИlХ час-

ни

Яlкі

3'Ро,б.1е,"ИіХ

ЦРС'.1с,ВUЛЬСТlва,

«ТаІМ,

БіL'llЯ ,н'ьorо ТИJCIЯIЧі, ШТ\1К стріл'я­ них гїЛIiЗ і' зз,пatCн'і ДJllок.IIJ, а Іне­

було 3З1х.И1Щ!Н'0 РОІВЗNИ З ВОІд()lO. Tepeand.JIЬCЬ&e -

-

П_

КО'РІЦ'ОІIiН'Иlюа,

IІ<ЗlЩ)!ІІКІ1ІаjЦ,

шанують

ЩО

Botp<JIГa:

ХИС'НИІК~В ФО<1JI1'ецk ~Піщ чз,с Іна­ ШОІГО rтрotРИIВУ че<рез За.Х:ід!НиЙ ОІСТрів мн зустріли, В К у1ЩЗХ ПlРи­

'НИ'Х 'вщ вonню З'J)'Тилеріі ~азем,іі­

Свято

ОИIJIИ.

ЧИlта-6МО Ilюї>На, iНlflні

тів. ЩДСТУІПИ дОІ ЦWJ'IаДeJЛі щж­ КРИlВали П'~ДlМООІІ'і VOO1>ЇJnЛ6JI1НIЯ. во.линlcыкe і I(.Q6p.и.рсыIre ytКрш­ ДeJfJНIЯ,

calМOCO

н,аlпиr.:і,в,

,СТ:ІН,: фор'т,ец,і: «1941 р:Н" 26 черв­ ня_ Нгl: б~ .10 троє, наl\1 6уло :ва,ЖI:Щ_ Але ми не в.nаml ДУХО'"

Т2,l,

ЕКСКУРСІЯ

бра1'lll'i1Х к:раї'Н та .рЗiдJЯ'НСblКИ'Х рес­

НіЖЖЯ

Ж'уріН'аl1l'іIC11ИIК'ИI.

було

ЗЗ\ТFИІШИЛОСЬ

СlБі,,Щч8ИІНlЯ

~"',Р'наL1lістИ1КИ

IВlСТyiПlНИКИ ClклаjЦЗlКЛЬ і'ОПIІІТИ з УІК,раIЇНIСblКІОІЇ мови. і лі '!1еіраrryри (,ПИСЬМОВО та YClНО) , з icТlOlpiї

ЯІК!ІІІХ

ж ИlВ ИІХ

\ІУ, на I1ІРИIІЮр1ДOlН'Нtї. Заl~ДЗIНlНIЯ КjJIilM ВіРЗlЖetНь і C'j'IБeН1ipilВ, !Dpи­ ,веЗТIIJ у Бp<J1В3ІРИ CiВlЯ1Щен>Н'ОЇ зеМVIі. ПозаlJ.'У Юj)а.сень КИІЇІВ, Р:'Вlна стрі,чка шосе ~e ЧflРез Жиrrо­ ~rИlPUЦИIНУ, РОІвенJЩИlНУ, пеРеІС~к.аl€

КОНКУ1Р1С'ОМ.

фaJКІУ'льт'еті

масового

стави,

Ire\jJlі'вІИІІКИ

-

У;СТЗIН,ОIВ ТЗ ГР'ОІМЗiдjCЬКНlХ Оріг,а'НJіІзоз­ цій. ВС11~1ПIНИ:КЗIМ, ЯlКі МЗ'ТИlМlyrrb т ЗlКі ,р еКІСI\I'ещц аlUlі,ї , Н З\д ЗJВІЗ.ІТІИ'М еть­ ClЯ ,пере~з,гз при за:раХ''11ваlНlні за

На

мі'СіЦі

Хlfщаl1lИ оорі,г ра.дя,нсь.кої зем.lі Boї~1IJ дев,' Я'ТОІЇ п,РИJК1O'Рдоmюї за.­

сім Д:H~B. ФаШИIСТИ в и,пР'ОіЦvlваIЛИ всі 'В'ІЩИІ з,5р::>Ї, але ЖОдlна з НІІІХ IНlе \IОіГ.1а ЗіPlІ'ЙIН!у;вати УК,Р:lплень. ТСI.1і ,ооро,г пішов на IХИll'рі,сть. Зшб,ра'вшиIСЬ на 'вер'( форт а·. BhH СТ3І3 'КИt:I,а'ти' в казе\13ТИ' ЗЗJПаJf,еНіі 60'~КИ з паL'ІI>НіІІМИ речС'ВІІlНаIМ,И, дJв,:,ч'і заСіОСОВ\~ВШВ гази. І To~i горі.ЛIІІ і обвал.юВЗIЛ'IfСЬ КaJзе\1аrги, ТQ.1і ЗЗДИІХЗЛИСЬ бjlЙlЦі. Троє з ниХ 'На ЧС)ІЛ'і з cepoкallfTO'M Р. К- СеІ\lе­ IНЮIООІМ за,рили бойовий ПlраlПОР 393 Оюре~юго зеН'і>Тно-аРТИIJIеріIЙIСЬ­ КО,О дивLзіl<JlWУ. І ЛИlше 'ЧejР'ез 15 ро>к;,в СЗ,М Семенюк а'па'ра'ТIН;ИlК

Газета виходить у вівторок, четвер та суботу.

t ..........,................................................................................................. .........-......................... Бр()Ва'рська .д.рука,ркя, киіllсыоіi обnаС11t. ву..'!. Ки,ї ВCЬJ(a , 154. Тe.rJефОIJ 4-57.

За\!.

2062-5895.

І

llнженера.

Іраісова».

тел,ев,і,зііЙНОIГО

спектаlК-

(IКраIСН'Оід8Р).

П'ЯТНИЦЯ,

19 ТРАВНЯ

Перша прогрзма. 11.00 Піо­ 'Нер,і,ї 4б літ, (М.). 16.55Нашаl афіша. І НЮ ,- До 50-,річчя ВелИІКого ЖОВIfIН'Я. Програма У,К­ pa'ЇIНlcblКOIГO 1'елеБЗIЧ'ЄІН!і'Я, IПlРИЬНЯ­ чеНlа дню ДОІНеЧ>ЧІllНоИ. 18.00 Те­ orеВ!lзійші в,ості_ 18.20 ПРCIJ.ОВ­ жеНIНIЯ ПРОlГ'ра,\!и, пр,и"аяченої д'НЮ ДОНlеЧlЧ,ИIНоИ. 19.00 І. М~китеfi­ ко «Ді,вчата IІІЗIШQoї INраї'ни'». Пlре~і'ера теЛ€lвФзLЙIНОіГО спеКітаlК­ ЛЮ. 20.30 - Естафета НQВи.н. (М.). 21.30 «Ста,рт-67». Те.1е­ пjіЗLЙIН,ИЙ ЖlY'р,нал. 22.10 «Гори­ ЗОНТ». (ЛенїlНiI1р3lл.). 23.10(~П:юItЯ МЮ;'!ОЩQlсті». (РУМУІН~'Я). Друга програма. 17.30 п'рс,,щмаш»-б7». Рetпо'рта:ж

НЗIРОід'НОЇ

вистаlJorш,_

(М.).

з

«Ін­ '\lіIЖ­

18.00-

.проnра,ма наlвча.1Ь1Нorо т,е.1еБЗlЧен­ 'НІЯ, ДЛІЯ CT)'Iд€lHггi,B ДlР'У'ГОIГО КУ'р'СУ.

Ні,мецьк3І 'мюва. «~ЗО. ЗВ"lрюв,з.1Ь­ іІІ'а Т'Є<XlНilК.a р, Ращ.ЯIИlCЬКQ'МУ СQюз,і». ФівИlКа. «ПРOlблема KepOBaiНIlX теРМQlя!деРIНИХ реаlюторів»_ 19.40«IOtН'~ Лelf!lі:нцj». До'<ум,еНlтаЛblНИlЙ фільм. 20.35 «Поет В. Камен­ с І>К ИlЙ» . Тел e-в'іIЗ ііЙІНIl~Й єЬ~л Ь\l. 21 . 15 «ЦИІВ:~і'rьна. 060РOlна». 21.30 ВСІкаЛblНIИlЙ ЦІІІКЛ Іна віІРші Р. Бе>рq,са, (CBep';VlOB~bIК).

Заступник редактора В. ПОЛОТНЯК.

'~:::iiii~ic""~ ПРОДАЄ

КОНДИЦІЙНИЙ

~

організаціям

~

ТОРФ

та

населен'ІІlЮ.

Дирекція. ,...".....,..,.#~~.

60 номер 1967 рік  

60 номер 1967 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you