Page 1

єднайтеся!

Пролетарі всіх краrн.

КОСМІЧНИЙ КОРАБЕЛЬ В ПОЛЬОТІ

ХХІІІ.

РІк вцання !

••ttеІІ.ІІ811.1І·ІІ·ІІ·!І·ІІеІІ.•І•І

і

ВV ДІВНИК

! і

На

.N! 60 (1967) СУБОТА

IIIYU031V

радіолінія, за допомогою якої здійснюється управління бортовою апаратурою, вести продовжують станції Приймальні телеметричні функціонує надійно. команд, що постійний контроль за роботою бортових приладів і виконанням передаються з Землі.

21

Радіосигнали бортового передавача «Сигнал» впевнено приймаються великою

ТРАВНЯ

кількістю приймальних nунктів.

Хімічні джерела струму і сонячні батареї забезпечують нормальне живлення

р.

1960

Орt·ан Броварського районного комітету Комуністичної партії України та районної Ради депутатів трудящих Київської області

бортових приладів електроенергією.

Радіотехнічні і оптичні станції продовжують спостереження за рухом кораб­

!.,,............................... , Ціна

15

20 годину 18 травня радянський космічний корабель-супутник зробив 59

обертів навколо Землі. що показує, Телеметрична інформація, одержувана з кораб.~я-супутника, Командна нормально. працюють встановлені на ньому прилади і системи

ля-супутника і його ракети-носія. Програма наукових вимірювань успішно

коп.

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ М. С. ХРУЩОВА В ПАРИЖІ v

налістів, які з'їхались у Францію для висвітлення наради на най­ вищому рівні.

слово Громико, що надав СРСР Міністрів Ради Голові М. С. Хрущову, який о 17.00 за часом виступив із московським

А. Л.

жур­

для

прес-конференцію

рижі

.~ості» з боку президента Ейзен­ хауера щодо Радянського Союзу. Ми вимагаємо від уряду США не

мі­ Прес-конференцію відкрив СРСР справ ністр закордонних

половині в друГІи травня дня Го.1ова Ради Міністрів СРСР Па­ М. С. Хрущов влаштував

18

І

Заява Голови Ради

Радян'::ького ної політики щодо Союзу, на основі якої і чинилися

Міністрів СРСР М. С. ХРУЩОВА Шановні дами і панове! Ви, очевидно, вже знайомі з за­ 16 травня явою, яку я зробив nрезидентові Франції де Голлю, прем'єр-міністрові Великобританії

США

президентові

і

Макміл.ІJану Ейзенхауеру.

Обставини, при яких Радянсь­ кий уряд визнав за nотрібне зро­ бити цю заяву, загальновідомі я маю на увазі агресивні nольо­ ти американських військових літа­ ків над Радянським Союзом, про­ ведені напередодні зустрічі у вер­ хах, і публічну декларацію уряду США про те, що такі nольоти є його державною політикою. Тепер нас намагаються обвину­ ніби Радянський ватити в тому, у

і

нараді

якісь уль­

пред'являє

Америки.

Штатам Сполученим Ал~ ми заявляли і за­

являємо,

що

тиматуми

готові

участь

взяти

у нараді, якщо уряд США публіч­ но зніме ту образу, якої він зав­ своїми агре­ дав нашій країні сивними діями. Проте у нас досі в тому, що впевненості немає прово­ які шпигунські польоти, дять Сполучені Штати, не повто­

Згадайте,

ряться.

поводились

як

Штатів

Сполучених

керівники

президент

США виступає з заявою, що Спо­ свої <<nрипинили лучені Штати їх не і відновлювати польоти» будуть. Дехто, nосилаючись на цю фразу, запитує, чого ж ще треба Радянському Союзу? Адже загро­ за польотів американських війсь­ кових літаків над Радянським Со­ ва,

Ця зая­

нібиrо знімається.

юзом

може,

при­

б

задовольнила

Імnеріа­ імперіалізму. робити так, як за лісти звикли старих часів робили російські куп­ ці: вони мазали лакеям губи гір­ <<сnасибі» і а ті казали: чицею,

служників

кланялись.

низько

Ми з образами миритися не мо-

участь

взяти

відмовляється

Союз

' Сполучених

Парижі

у

Тепер

є своя

жемо,

у нас

власна

гідність.

Ми

гордість і

представляє-

мо могутню соціалістичну держа­ ву.

попередній зустрічі 16 травня Ейзенхауер сказав, що смисл його слів про припинення військо­ польотів американських ось

Але

на

в тому, що вих літаків полягає ці nольоти не буде відновлено на той строк, протягом якого він ли­ шатиметься на посаді президента. Я,

гарячому.

шення

Я посилатимусь на документи тільки на документи.

дент,

яке

знаю,

не

зрозуміло,

після того, як їх було піймано на

настуnний

прийме

рі­

прези­

сказав Ейзенхауер.

-

Таким чином, президент

США

5 ТРАВНЯ, коли весь світ діз- обіцяє не відмову від агресивної терн-

політики, а лише тимчасове «nри­

держдепартамент ськовий літак, заявив, що це був літак, який ле-

року. Не довгий же строк обіцяє нам пан президент для прнпинен­

дили також, що льотчик повідомив, ніби у нього зіпсувався кис-

ні відносини не можна будувати на строках повноважень тієї чи

нався,

над

що

радянською

торією збито американський вій-

пинення» польотів до січня 19р1

тів над Туреччиною для збирання метеорологічних відомостей. Твер-

ня провокаційної політики шпи­ гунськИх польотів. Але міжнарод­

невий прилад. В результаті цього л.ьотч~к нібито почав непри-

іншої відповідальної особи, ,інак­ ше яка ж буде ціна будь-якій

1

томн1ти,

в

таких

ЛІ-

з

ав-

лепти

продовжуючи

так,

у~овах

міжнародній угоді.

.

від-, Якщо додержувати логІки презначну ще топі,1 отом даль, міг випадково вторгнутися зидента США, то неможливо про­ в радЯнський

простір.

повітряний

Повідомлялось, що провадЯться розшуки цього літака на турецькііі території в районі озера Ван,

де дуже горнста місцевість.

Коли ми повідомили, що амери­

канський літак було збито в ра­ пійманий а йоні Свердловська, льотчик признався в шпигунській секретар державний діяльності, США Гертер 9 ТРАВНЯ заявив, що це був справді літак-шпигун.

Більше того, він сказав, що такі вказівок відності чає

президента з

та

програмою,

«Широке

основі

на

провадяться

польети

у

відпо­

яка

вклю­

спостереження

з

по­

вітря», в тому числі «шляхом про­

никнення» в радянський повітря­ ний простір. Це була зухвала за­ ява пана Гертера.

'ІРАВНЯ сам президент Ей­ зенхауер підтвердив заяву Герте­

11

ра.

12 ТРАВНЯ посольство США в в своїй ноті

Москві

урядові

сивні

Радянському

знову заявило,

шпигунські

що

агре~

польоти є нав·

переговори,

вадити

на~риклад,

про роззброєння. ~ьогодн1 угоду, приnустимо, буде ПІдnисано, а. за­ ~тра вона може втратити чиннІсть

1 • буде

в~кинута

в корзину,

поста особа,

з КІльки ПІде підписала її.

може

Хіба

ос­

яка

Ейзен­ президента За заявою хауера виходить так, що розв'я­ зання питання про те, буд_уть чи американські літати не бvдуть

військові літаки над СРСР, заЛІ'· жить лише від нього. Подивіться, Зараз він яка самовпевненість! 1аяв.1яє, що вони не будуть літа­ НІ. Яка великодушність!

кого-небудь,

самого агресора.

крім

до

признання

і

кінця

польоти над Радянським до січня 1961 року.

переконались,

нути

наша

в

полі­

миролюбна

керівники

й

західних місяців

6-8

дер­

v

но­

вій, сприятливішій обстановЦі ми знову зустрінемося з своїми парт­ ін­

виявлять

вони

якщо

нерами,

терес і погодяться на цю зустріч,

ро­

каційними діями нікому не вдас­ ться залякати Радянський Союз, залякати соціалістичні країни. Зі­ З нами нас неможливо! ,·нути можна і треба говорити і домов­ лятися тільки на рівних началах, без погроз та шантажу. Хочу висловити подяку прези­ де генералові дентові Франції Голлю за надання главам у{!ядів можливості зібратися в Парижі, зробив з які він за ті зусилля,

тим, щоб нарада у верхах відбу­ лась,

проходи­

щоб наші зустрічі

ли так, як було умовлено, і від­ повідали цілям, заради яких ми сюди прибули.

вас

радий з того, що у нас виявилося спільне прагнення і далі доклада­ ти зусиль для розвитку та зміц­ нення наших відносин в усіх на­ прямах. Я вітаю це і висловлюю

говориться,

що

з

декого

повідомленнях

польоти

Сьогодні я зробив візит

американ­

надзвичайно

важливому питанні

Хочу

свою

також

висловити

кобританіі панові Макміллану за і старання, які він його участь виявив, щоб нарада у верхах від­

Хіба поважали б такий. уряд? ваші сім'ї і ви самі почували б прислухаючись себе сnокійними, військового лідо гулу чужого така над вашими головами?

булась.

Правда, одночасно я не можу не висловити деякого жалю. Ко­ ли б президент Франції і прем'єр-

право мініст.~ В~ликобр~тан~ї стали ~а

Але ж так само мають

міркувати радянські

люди, тим

більше, що в пам'яті

у

народів

нашої 11оаїни

дві найкровопро-

литніші -віЙІІи,

нав'язані яких

цьому

тим,

вдячність прем'єр-міністрові Вели­

сом самі nишете, як про можли­ Ви противника? вого воєнного

в

в

що

Ми

і я

з ним думками,

задоволення

безтурботно поставився до польо­

вІини,

прощальний Франції.

у нас з президентом існує спільне розуміння.

тів над вашими містами військо­ вих літаків країн, про які ви ча­

дві

президентові

обмінялися

ських повітряних піратів над Ра­ дянським Союзом являють собою лише <<дрібний інцидент». Ви пред­ ставляєте тут пресу різних дер­ спитати я хотів би жав, і ось вас: як би ви поставились до сво­ б він байдуже, го уряду, коли

зовІІі,

нам

із-

загину-

ли десятки мільйонів людей!

позицн _об єктивноІ о_щнки фактІв,

J

а

не

•,нддалися

то, можли.во, ке­ в~явили волІ, рІвники Сполучених Штапв зму­

шені були б засудити свої агре-

сивні

дії

і

тим

самим

були

б

створені умови для того, щоб на­

це президент Ейлати літаки може вирішувати. Але зенхауер інша справа, чи зможуть во~:и літериторією. Ue тати над нашою вирішуємо ми і вир~шуЕ'мо цілком

ЯІ<і необа•Іно надали свої території для n:дrотовки і проведення 'trресІІJІних шnигvнських nо.'•'·"Тів над териrор:єю СРСР, тепер змуІІІеІІі в т:іі чи іншій мірі виправ-

рада на найвищому рівні відбу­ лась і дала свої корисні резуль­ тати, яких з надією чекали наро­ ди всього світу.

ці

'\V:J<НІІСЯ пере;~ громадською дум­ від дій К<•І:> і відмежовуватися

певно

будемо

ми

-

збивати

літаки, будемо завдавати нищівних ударів по базах, звідки вони вилітають,

вав

ці

і

бази

по

тих,

і

дійсно

хто. створю-

розnоряд-

жаЕться ними. йдеться, таким чином, не про якесь «дарування ми-

J.мериканської о•:евидно,

ми

вояччиІІИ.

nочали

впевнені,

що

розуміти,

в

Вони,

-

і

недалекому

це зрозуміють усі майбутньому ті, хто надав свої землі під аме•

з

ли

аеродрому

паризького

Орлі

запрошені в Берлін, куди вони урядом Німецької Демократично'і Республіки.

·

Радянського

Главу

уряду

про­

прем'єр-мі­

при

міністр

воджали

ністрі Франції Гійома, представ­ ники французьких властей, члени дипломатичного корпусу і журна­

лісти, а також nарижани, які зі­ бралися на балконі аеровокзалу. На аеродромі М. С. Хрущов виступив

з

(ТАРС).

заявою.

ПРИБУТТЯ М. С. ХРУЩОВА

***

Радянського уряду

травня

публіки в Берлін прибули Голова С. М. СРСР Міністрів Ради Хрущов і особи, які його суnро­ водять.

На аеродромі Шенефельд главу зустрічали уряду Радянського СЄПН ЦК секретар перший В. Ульбріхт, голова Ради Мініст­ голова О. Гротеволь, рів НДР Народної палати НДР й. Дікман, і громадські визначні державні трудядіячі НДР, представники (ТАРС). щих Берліна.

Зустріч М. С. Хрущова з державними

і громадськими діячами НДР (ТАРС). БЕРЛІН, 20 тр4вня. в будинку міні­ Учора ввечері відбулася зу­ стерств у Берліні Міністрів Ради Голови стріч СРСР М. С. Хрущова з членами і кандидатами в члени Політбюро ЦК СЄПН, членами Президії Ра­ ди Міністрів НДР, президії На­ родної палати НДР, президії На­ Національного ради ціональної Німеччи­ фронту демократичної ни.

ЦК СЄПН секретар Перший В. Ульбріхт, Голова Ради Мініст­ голова О. Гротеволь, рів НДР Народної палати НДР й. Дікман, голова Національної ради Націо­ демократичної нального фронту Німеччини Е. Корренс, представ­ ники сових

демократичних партій і ма­ організацііі у своїх висту­

одностайне схва­ nах висловили лення nозиції, яку зайняв Голова С. М. СРСР Міністоїв Ради

Хрущов у Парижі.

З промовою перед учасниками зустрічі виступив М. С. Хрущов.

Від'їзд радянської урядової делегації в Аргентіну 3 МuсRви в Буенос-Айрес від­ була радянсьRа урядова делега­ ція, очолювана першим заступ­ Міністрів Ради ником Го.1ови СРСР О. М. Косигіним. Вона запрошева

Після оголошення заяви глава

запитання

19

союз.ниць­

своІм

ким зв язкам: ко.ти б вони ~Ільше

Показово, що уряди тих країн,

Звичайно, посилати чи не nоси- і

травня Голова Ради Міні­ СРСР М. С. Хрущов і осо­ би, що його супроводять, вилеті­

19

на запрошення уря­ ду Німецької Демократичної Рес­

цілями, ж ти літаки з такими але під флагом ООН. Треба ду­ мати, що Організація Об'€днаних Націй - не штат США, не філіал Пентагону і відмовиться від та­ кої принизливої ролі. У

з

в БЕРЛІН

Цей час може настати й швид­

літакам шnигунським канським шлях у радянське небо закритий, там, очевидно, вирішили посила­

команду

корабля-супут­

стіюрять потрібну політичну об­

ше, але тільки в тому разі, якщо всі зрозуміють, що ніякими прово­

амери­

спуску

становку для такої зустрічі, тоб­ то не чинитимуть провокації про­ ти соціалістичних країн, щоб об­

говорити і розв'язати назрілі між­ народні проб.1еми.

Союзом

що

що

впевнені

напрямі,

жав, що через

здивувати і не Нас не могла заява Ейзен­ схожа на погрозу хауера про те, що він має намір Об'єднаних Організації подати Націй свій новий план «відкрито­ го неба». Після того, як у Пен­ тагоні

цьому

тика знаходить співчуття і розу­ міння всіх народів, і ми хотіли б вірити, що до цього будуть праг­

припинити

«милістю»

в

тому,

громадська Радянський народ, думка нашої країни і всіх миро­ любних країн не зрозуміла б нас, коли б ми задовольнились викру­ тами президента США і «дарова­ ним

для

стрів

початися.

нятних угод. Ми будемо працювати

бити всі необхідІІі висновки.

ною»

Зем.1і

nодано

Від'їзд М. С. Хрущова з Парижа

досягнення розумних взаємоприй­

Заява Ейзенхауера про те, що він припинив провокаційні польо­ ти на той строк, nоки перебува€ в Білому домі,-це не признання і навіть не наnівпризнання, а ви­ крут від признання і, отже, від відnовідальності за свої агресив­ ні дії. Але викрути і навіть напів· nризнання політичних діячів ніко­ ли не давали їм можливості уник­ перед ли­ нути відnовідальності цем історії. Навіть дітям кажуть: признайся і скажи <<Нашкодив <<більше не буду». А в державних справах тим більше важливо до­ водити

буде

ника з орбіти.

Повторюю, панове, Радянський за мирне стоїть Союз твердо за переговори, за співіснування,

прези­

заява

така

задовольнити

дента

ла

польоти.

шпигунські

політикою

мисною Штатів.

на адресу провокацій­

осуду

що те­

часом

пер, але він, як я вже сказав, не

хауер не обмовився жодним сло­ вом

шкодує,

Ми іншої позиції. міг зайняти зробили все для того, щоб добре підготувати зустріч глав чотирьох урядів, але деякі гарячі голови Сполучених Штатів Америки тор­ педували її, перш ніж вона мог­

Ейзен­

п~езидент

часом

Тим

вдалося

не

Найближчим

просторі.

мічному

в

провести

уряд

Радянський нараду

ос~ду розбійницьких nольотів роз­ відувальних американських літа· ків.

заявою.

І маіібvтніх nольотів людини в кос­

що бази, риканські воєнні таких справах жарти погані.

чесного

а

милості»,

«дарування

з наміченим згідно раніше планом і наближається до свого. завершення. Одержано цінумови визначають І ні дані, які виконується

па

аргентінським

святкування

урядо~І

150-річчя трав­

ві~повів на І r!евої революції, ЯRа пок.•ш.1а по-

предс гавникІВ

преси.

Прес-конференція тривала близь-

ко двох з половиною годин.

(Т АРС).

..

.• ,

,.

.

чаток героtчнш ооротьоt ар_гентшІ ськоrо народу за свою нащональ-

ну незалежність.

(ТАРС}.


БУДІВНИК КОМУНІЗМУ

2

Субота,

Трудівники Броваршини одностайно схвалюють заяву Микити Сергійовича ХРУЩОВА **

У нашому селі відбувся масо­ сутніх ;lO

Сталіна

500

КОЛГОСПІІИКіВ, ін­

телігенціЇ. Вони, затамувавши по­

агресорів

М. Хазан,

імені

3 обуренням робітники ливар­

виступа­

-

но-прокатного

ють проти ~шрного співіснуван­ ня, брязкають збро6Ю . Американ­

заводу

засуджу­

ють агресивні дії американського

дих, слухали заяву М. С. Хрущова від 16 травня на попередній на­

ський уряд і сам прези:~ент Ей­ імперіалізму. На мітингу слюсар

раді в Парижі.

зенхауер схваJІюють дії, спрямо­

наіІ\ проти ІіtJаїни

-

лаєнко,

висловив

думку

соціалістичного

всьо­

табору .

справе;риво заявив товариш М. С.

ливість

Хрущов,

ведення

верхах.

Чи

говори,

коли

переговорів у

можуть

таких

умовах

ЛЮ6

c;lOBO,

що зобов'язання

центнерів мо.1ока -

го виконання семирічки, д•lЯ зміц­ Один за одним виступають притрибуні

праці

бригадир

вирос­

-

колгосп ус-

в дострокове

Учасники мітингу

· '

Рішення партії і Радянсь­

.

резо :поцІю

. ..

в юшІ

схвалюються

шення

мовані на дальше змщнення ооо-

народу,

боротьбу за мир. Саме тому ша­

роноспроможності

леніють поборники ХО ІІодної вій­

-

уряду,

провокащя

. У сі товариші, що виступали на

МІтингу,

схвалювали

заяву

това­

вали підступні дії американсько­ го імперіалізму.

державного

секретар

наму, президента Демократичної Республіки В'єтнам добре ві­

доме народам всього світу. Вір­ ний послідовник Леніна, він всі свої сили, всю свою кипучу енер­ гію віддає боротьбі за інте'реси

В селі Була мені довеЛось nо­ бувати вnерше влітку 1958 року. То був важкий час. Сильна посу­ ха

внеушила

nекло

американського

гнівне обурення політикою США та, ні швидкість-. Є в нас тепер

і

ються агресивні дії американсь­

ти

Ван

чення робочого дня та інші захо-

кої

Усіх тих, хто зазіхатиме на на­ -

ди, спрямовані на дальше підви-

матерів

чи підлі провокаці_ї,

світу посилити боротьбу за мир,

:1а щастя наших дітей.

nризвести

Ми,

до

ЖіНКИ,

ново1

Н. Гаnуштенко,

. ;ші можуть вшни.

ВИСЛОВЛЮ6МО

1 CBOIJ

зоотехнік Станція

дослідної

ворога на його ж території.

шу

мирну

щенну

працю,

землю,

на

нашу

чека6

свя­

безславна

доля біснуватого Гітлера і його підручних. Нехай пам'ятають це! Г. Пригожно,

станції.

службовець.

Бровари .

Промартіль ім. Панфілова .

АМЕРИКАНСЬКІ ІМПЕРІАЛІСТИ ЗІРВАЛИ НАР АДУ кінчує

свій

Микола що

виступ

Онашко.

Радянський

парниковод

Він говорить, Союз

не

може

бути в числі учасників переговорів, де один з них в основу сво­

єї

політики

щодо

нашої

країни

поклав віроломство.

Ланкова Пелагія Полозук, ро­ бітник Сергій Базир та всі інші, що

виступали

ністю

на

підтримали

мітингу,

позицію,

пов­

зай­

няту нашим урядом у Парижі.

«Нам,

як і всім

радянським

дони Батьківщини.

паринкової

бригад зібралися на мітинг, щоб

продуктивних переговорів на на-

і наш

дУ М. С. Хрущова в Парижі.

ня у всього радянського народу.

Слово бере ланкова Віра Вез- · хто ж сяде з американцями за смертна. Вона каже: Дуже правильно

один стіл, якщо добре відомо, що зробив

вони приготували камінь за па-

Микита Сергійович, заявивши на

зухою? Тепер всі ми бачимо, що

-

nопер. едній зустрічі глав у.рядів, І американці зірвали. нараду.

що т~пер немає можливості для

-Ганьба мілітаристам! -

агітатор . Третій

комітету енергійна

відділок

ми зустрілися

з

членами

Признатися, Вионг, голова

-

nочав Мак кооnеративу,

великих nлодів нашої колектив­ ної nраці ще не видно . Адже наш

кооnератив молодий, він утворив­ ся на

nочатку цього року на базі

п'яти постійних груn трудової взаємодоnомоги. Поки що всту­ nило 35 сімей . Багато хто го­ ворив : віддаси буйвола, землю, реманент, а що як нічого не вий­ де? Порадились ми з товариша­ ми з nартійного комітету Хайзи­ онгу і nослали делегацію селян в один з кооnеративів сусіднього nовіту. Ті незабаром nовернулись і розnовіли, як там ведуть сnра­ ву. Взялися до роботи дружно. Наші землі nосушливі, і тому ми nочали з обводнення nолів . Пра­

цювали, не розгинаючи сnини, і лобороли посуху.

Гостинні

госnодарі

розnовіли

про те, як тяжко жили раніше, лро суворі дні опору, про те, як відбудували

госnодарство

nісля

вигнання колонізаторів, про nла­ ни на майбутнє ... - Приїздіть до нас через рік,

-

сказав на прощання. Мак Ван

Вионг,. 11аше

-

зміцніє

і

розшириться

госnодарство.

розnовідає Мак Ван Вионг.

лян

важко

літи

методів казав:

на

було

умовити

вnровадження

обробітку кооnератив

землі.

се­

фото:

Хо

Ші

Мін.

два врожаї на рік. Урож11й ста­ рицею окулив нашу nрацю і вит­ рати.

Селяни nовели нас на nоля . В нашу увагу nривер­

нули кілька густих рисових квад· ратів. В 'єтнамські друзі nояснили: це ексnериментальна діля. нка. - Бачите, - гордо говорить Фі Ван Ванг, який відає в nрав· лінні кооnеративу вnровадженням нових методів, як добре вро· див рис! Тепер селяни кажуть: добре було б усі nоля засіяти так, як цю ділянку . А рік тому вони лро це й чути не хотіли . Зібрати в цьому році 43 цент­ ку

рису

мету

з

одного

гектара

лоставили

ми

сесії Верховної Ра-~ добрива. Завдяки обводненню ми

одержали додатково 40 гектарів земель, з яких можна збирати

та­ со·

ції . До послуг жителів

-

бібліо­

тека .

Кооnератив Була - не виняток. На кінець 1959 року в Демок­ ратичній Ресnубліці В'єтнам налі­ чувалось близько 27 тисяч кооnе· ративів, до яких 1.100 тисяч, або

лянських

увійшло nонад проценти, се­

43

госnодарств .

Велика

кількість трудящих селян входить до груn трудової взаємодоnомо­ ги.

Сільське госnодарство ресnублі· ки nеребуває на крутому nідне· сенні. Незважаючи на неслрият· ливі nогодні умови, в 1959 році, за nоnередніми даними, в країні було зібрано 5,2 мільйона тонн рису, що більш як у два рази ле·

ревишило довоєнний збір у Пів· нічному В'єтнамі. Вели.кі усnіхи було здобуто в тваринництві і виробництві тех­ нічних культур . По виробництву сільськоrослодарськоі nродукціі Демократична Ресnубліка В'єтнам виnередила Південний В'єтнам, який

здавна

вважався

житницею

Інд01штаю. Питання сільськогосnодарсько· го виробництва стоять у центрі уваги Партії трудящих В'єтнаму і уряду ДРВ. За трирічним nла­ ном

1960

економічного розвитку році заnлановано зібрати

мільйона тонн

Для

врожайнІсть виконання

держава

в

7,6

рису і довести се­

центнерів з гектара.

кооnеративом,

--

nеред

бою .• Прикмети нового в селі видно на кожному кроці . З'явились ло· чаткова і середня школи, ліквідо· вано неnисьменність . Селяни від· будували зруйнований французь · кими інтервентами храм і створи­ ли в 11ьому Будинок культури . Тут регулярно демонструються фільми, проводяться бесіди, лек·

Дехто

реконали тих, хто сумнівався. Застосували глибоку оранку. Не­ вистачало добрив використали бол.отний мул і листяний nерег­ ній, куnили у держави хімічні

Фото І. Лебеt!инця.

На

редню

На фото: агітатор, nрацівниця сільської бібліотеки О. Стуnницька nроводить з робітниками шев· ченкінського відділка радгосnу «Великодимерськнй» бесіду no

V

японських

незалежність

нових

радгосnу «Великодимерський».

матеріалах

і

за

Відстоявши свою свободу і незалежність, народ Демократич­ ної Республіки В'єтнам під ке­ рівництвом Партії трудящих і її бойового керівника Хо Ші Міна успішно будує соціалізм.

нери

а обробляти nоля треба ло-старо· му, як наші nредки, вони були не дурніші за нас . Нарешті, ne·

ди СРСР.

за-

nартійного Хайзионг,

кооnеративу .

Дуже

В. Забережний,

шпигунсько­

висловити свою думку з приво- го літака над територією нашої дУ заяви глави Радянського уря- країни викликав гнів і обурен­

Ми зобов'я-

тур».

раді у верхах. Провокаційний по­ літ американського

-

-

-

народ ніколи і нікому не дозво-

і

кооnеративу,

сокий урожай всіх овочевих куль-

говорить­

.'Іить порушувати повітряні кор­

городньої

земля

зу6мося виростити цього року ви-

-

ся в резолюції мітингу,

Близько ста робітників і ро-

ка­

Минуло більше року, і ми зно­ ву серед старих друзів із села Вула. Тепер тут всі встуnили до кооnеративу. Перші результати колективної nраці nорадували: в 1958 році кооnератив одержав з гектара близько ЗО центнерів ри­ су і по 60 центнерів кукурудзи. _ Добились ми цього нелегко,

людям, дорогий мир,

бітниць

є

у крислатих

канал.

Оnівдні, коли стомлені сnекою роботою люди nішли відпочи­

ня приоуткового податку, скоро-

канські мілітаристи, організовую­

і

сел~н

рила

жінка, в минулому відважна nар­

вати,

скаЖеніють амери-

за·

тизанка.

все необхідне, щоб захистити свою любиму Вітчизну, розгроми­

успіхи,

груnа

Зієм, член nровінції

і держав, що надають свої тери­ торії під бази, з яких здійсню-

наші

nолів,

лика

ховної Ра;щ СРСР про скасуван-

щення добробуту народу. Бачачи

рисових

nарторганізації .

разку: літака не спа~·ла ні висо­

всього

французьких

одному місці

Раnтом курний nольовий шлях закінчився, і ми, минувши неве­ ликий nальмовий гай, лобачили со­

Це

Я закликаю всіх

nроти

мілітаристів, В'єтнаму.

Нещадно

сонце.

ковиту · зелень

уряду і вояччини потерпіли по­

району,

землю .

литих водою. Трохи осторонь ве­

~

нашого

кратичні сили країни в боротьбі

У В'€ТНА.МСЬКИХ КООПЕРАТОРІВ

Запам'я тайте ие! сказала наша лровідниця Буй Тхі

МАТЕРІ

вояччини.

засновника

Комуністичної nартії Індокитаю, керівника Партії трудящих В'єт­

nелюхах

голова сільради .

діяча,

М. Євтушенко,

Віроломство

Я матір двох дітей. 3 радістю сприИня.тІа закони V сесії Вер­

переговори

нашої Вітчиз- риша М. С. Хрущова, засуджу­

с. Руса11ів.

ського господарства.

Ім'я Хо Ші Міна видатно­ в'єтнамського політичного і

з

Ця ганебна

ЗІрвала

.

М. Мищенно,

вати виробництво продуктів сіль-~

який

І г.'Іав урядІВ чотирьох краш.

му.

невпинно збільшу­

голос

гово­

го

метою розвідки послав на терп-

імперіа- тиІtУ американського імперіаліз-

лізму і зобов'язу6мося ще краще

працювати

Багато зробив Хо Ші Мін для щоб зміцнити створену з його ініціативи Комуністичну nар­ тію Індокитаю, об'єднати демо­

уряду

заводу, -

американського

ни, засуджують агресивну полі-

ни. Ми засуджу6мо агресивну по-

літику американського

нашого

прийняли торію С~СР ~так.

захо.1и Ра,'(янського :ряду, сп~я-

умов

глави

Молодь

-

виконання

кого уряду завжди спрямовані на зміцнення нашої країни, поліп­ життєвих

заяву

експлуатації.

того,

нараду.

міри підпалювачів нової світової війни. Нехай пам'ятають заокеан­ ські правителі, що карта їхІfЯ завжди буде бита.

завдань другого року семирічки.

І. Юрченко:

-

зірвав

пішно викона6. Цим наші тру- рить слюсар В. Лещенко, - гля­ дівники внесуть і свою частку боко обурена агресивними діями

миру.

На

уряд

М. С. Хрущова, який викрив на-

тити по 20 центнерів зернових, по 17 5 центнерів картоплі і 225 ні. Ми схвалюємо заяву товари­ центнерів овочів, виробити по ша М. С. Хрущова і докладемо 11 О цептнерів м'яса і по 450 ще бідьше зуси.1ь для достроково­

сутні.

дер­

народного напруження. Але аме­ риканський

стайно підтриму6МО його і да6мо

агре­

сивні кола засилають в Радянсь­ кий Союз шпигунів? Безумовно,

нення

великих

переговори неможаиві. Ми одно­ Наш колектив підтримує і схва­

бути пере­

американські

при

чотирьох

і

Як представник ·трудящих фран­ цузьких колоній, Хо Ші Мін всту­ пає до лав Комуністичної nартії Франції, бере участь в роботі V і VII конгресів Комінтерну.

жав, сподіваючись розрядки між­

Цілком

го радянського народу про немож­

що

наради

Рад і всього

МІН

гніту

Я. Лівшиць заявив: - Народи всього світу чекали

го­ вані на підривну діяльність, шпіо­

Глава нашого уряду, -

-

ворить директор школи І. Ніко­

рону.

трудящих мас, за зміцнення мо­ гутності соці.алістичного табору, за мир у всьому світі. Народився Хо Ші Мін 19 трав­ ня 1890 року. Вже з юнацьких років він бере участь в револю­ ційній боротьбі. Працював ван­ тажником і матросом на nаропла­ вах англійських і французьких комnаній, жив в Англії, Америці. І всюди Хо Ші Мін був полум'я­ ним пропагандистом революційних ідей, невтомним борцем проти

*

Агресивні коаа США,

-

говорить го.1ова кошо спу

ШІ

1960

До 70-pitt'tЯ з дня народження

Прибориати

СИЛИ МИРУ НЕЗДОЛАННІ вий мітиш, на якому було при­

хо

травня

21

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

·

намітила

його цих

до

35

завдань

широку

про~·

граму nодання технічної та мате· ріальної доnомоги селянству в дальшому будівництві іригаційних

сnоруд,

nостачанні хімічних доб· рив і т. д. В'єтнамськє селянство, викори· стовуючи братерську доnомогу і досвід країн соціалістичного та· бору, рішуче стало на ленінський

шлях кооnерування.

А. Фі_ліпов,


Субота,

травня

21

1960

з

БУДІВНИН НОМУНІЗМУ

року.

ЗАКІНЧИТИ

СІВ БУ

3.магаютrься лаиии

КУКУРУДЗИ,

uoJJtnдeucuo/i JJtexauiaaцi/i

ПІДГОТУВАТИСЬ ДО ОБРОБІТКУ ПОСІВІВ 1\укурудза

Особливе значення

високоврожайна

-

для

одер-

рудзи

спареними

подовженим

агрегатами

мірним

дротом.

культура. Вона є величезним ре­

жання

зервом збільшення виробництва зерна, створення :міцної кормової

ведення

бази для тваринництва.

В умо-

бе зарекомендував,

що його пе­

нах цього року, коди значна ча-

реваги відомі всім

і не потре­

стИІІа озимини загинула, виконання прийнятих кошоспами та радгоспами планів вадоних збо-' рів зерна і кормів особливо, як

бують доказу. Проте недбайдиві керівники ще допускають сівбу

ному

Іtукурудзи

дання по проведенню сівби.

нікоди, за.

Наш район повинен мати

8500

вищенню

господарств

не

квадратно-гніздо­

високі

під час пе­

культивації

вносити

врожаю,

але,

на

жаль,

цього не роблять. Не удобрюють аміачною водою грунт під куку­

ко і якісно закінчити сівбу кувиростити

тим, щоб кожен агрегат викори­

редпосівної

роблять все для того, щоб швид­ куру дзи,

ганізувати роботу у дві зміни з

аміачну воду, що сприятиме під­

Обсяг робіт дуже великий, і, роряді

квадратно-гніздо-

у двох напрямах. Або взяти ще

4600

рудзу в радгоспі ім. Щорса. Тут,

вро­

з

Ор­

вим способом, який настільки ее­

таке. Є можливість

геюарів більше, ніж мали торік. в

про­

не можна буде оброб.1яти посіви

враховуючи

та багаторічних трав, що на

це,

має

ко 150 гектарів рядковим способом. На цій пдощі, звичайно,

перr,сіяні ШІощі загиблої озимини

зуміючи

сівби

врожаю

nи:м способом. Взяти той же радкукуруд- госп <і3ор.я». Тут посіяди близь-

вирішуватиме

гектарів кукурудзи,

високого

правда,

її дали на

12 гектарах д.rія випробування, але на тому і

стовувався протягом всього

.1ового дня і засівав

гектарів.

20-25

світ­

не менше

Довести кож­

механізатору

щоденні

зав­

Необхідно забезпечити перевір­ ку якості

сівби

кожним

агрега­

том і негайно ліквідувати вияв­

лені недоліки. Висівні диски пі­ ,цібрати з таким розрахунком, щоб в гнізда ниеівалося насіння першого класу на 30 процентів,

дРУfОГО го класу . б ТІв

-

на 40-60 і третьо­ на 70-80 процен-

ільше, ніж потрібно мати гу-

стоту

тільки собом.

наса;(ження

рослин,

квадратно-гніздовим

сіяти

спо-

Шість агрегатів сіють кукурудзу в кошоспі «Червона Україна», с. Гоголів. Ланки комп-

щоб за 2--3 дні закінчити сівбу кукурудзи на останній площі. Засіяні площі зразу боронують,

лексної

змагаючись

що

сприяє швидкому проростав-

за високий врожай зерна і зеле-

ню

насіння,

механізації,

Україна», с. Гоголів, «Жовтень»,

Своєчасне і високоякісне про- ної маси з качанами молочнозакінчили, хоч кукуруд:Іа з пере- ведення сівби кукурудзи - це носкової стиглості, посіяли понад сівом озимини займатиме понад тільки початок боротьби за висо550 гектарів. кий урожай. Виняткове значення 1100 гектарів качанистої.

с. Требухів, та інші. Тут на ра-

має зразковий догляд за посіва-

жаї зерна і зеленої маси. Завер­ шують сіяти її колгоспи ім. 1-го с. Мокрець, «Червона

Травня,

розгорта­

Такі факти непоодинокі. ;J;уже

ють роботи по догляду за посіва­

повільно сіють кукурудзу в рад-

ніше

ми

засіяних

площах

провадять боронування, а гоепі «Бобрицький». Пустивши в

-

ми. Запровадження обробітку

в двох

боронування посівів

Добре

трудиться

ланка,

боті зайнято три трактори «ХТЗ-7», один «Бєларусь» і 50 пар живого тягла.

яку

Одночасно з

кукурудзою іде боронування кар­

міжрядного очолює Костянтин Гаценко. Трак­ напрямах і

не дає можливості

появлятися бур'янам. На цій ро­

топлі.

тористи Михайло Талаш, Микола

Розширення посівів кукурудзи

відповідни­ Стасюк і машиніст правильно від­

майже втроє

в порівнянні з ми­ роботу агрегати з великим запіз- ми боронами можуть повністю регулювали сівалку, дібрали ви­ нулим роком, старанний обробі­ нен.ням, дирекція не вживає ~а- І усунути необхідність ручного про­ сівні диски відповідно до фрак­ нуть міжрядний обробіток. ходІВ, щоб прискорити темпи СІВ- полювання. Треба в усіх колгос- цій насіння, і це дає хороші ре­ ток її дадуть мож.1ивість кол­ Тимчасом район в цілому з сів- ~ · .. госпу збільшити валові збори ои 1 якнаишвидше її закінчити. пах і радгоспах на засіяних ді­ зультати: в грунт впсівається коли з'являться перші сходи, поч­

бою відстає. І це в першу чергу

ря»,

«Великодимерський»,

· кукурудзу

п·

ІД

з вини таких радгоспів, як «Зо«Се-

не

·

внесено

жод-

ляпках зразу

ж пускати борони.

ного центнера аМІачної води, не

Вмілим

на

nан-ня на посівах кукурудзи як до

·

ВСІХ

площах

Щорса, точн 1· ""надрати,

б за езпечують

запровадженням

борону-

:миполківський»,

імені

керівники

словах можливості швидко і якісно про- знищити до 80-90 процентів кукурудзу, а водити м1'жряд· нииu оброб1'то"'" по- сходІВ · б ур ' ЯНІВ, · затримати воло-

яких на

уболівають за на дІЛІ мало що

роблять для

одержання високого

а це не

дасть

СІВІВ.

врожаю її, І

затягують сівбу, не вносять по-

появи, так і після сходів можна

гу в грунті.

Не можна гаяти жодної години

Для забезпечення

своєчасного

трібноі кіJІькості добрив під цю на польових .роботах. Зважаючи обробітку посівів в кожному кол­

культуру. У радгоспі «Зоря», на- на особлив?СТІ цьо:? року, треба госп і і радгоспі слід мати потріб-

приклад, з пересівом повинно бути

посіяно

озимини добитися рІзкого зошьшення виробництва зерна і зеленої

гектари, а

1073 857.

досі

Причина кукурудзи в кожному

не більше площі

забезпечуються

рення посівних площ по загиблій озимині, так і за рахунок підвищення врожайності, рішуче посилити темпи сівби 3 тим, щоб

загострювання лап. Всі культи­ ватори обладнати лрополювалмш­ ми боронами, а також пристроя­ ми для окучування. Під час пер­

дібрати висівні диски відповідно до фракцій насіння, відбити конт-

Слід забезпечити високопродуктивне використання всіх сі-

підживити аміачною водою. М. Нремець,

вильно

відрегулювати

сівалку, закінчитІІ її за 3- 4 дні.

рольну лінію. Все це негативно

впдиває на темпи роботи.

валок. Якщо є можливість, то не-І

І обхідно запровадити сівбу куку-

шого міжрядного обробітку посіви начальник

рудзу на

15-16

Вона створена в сільгоспартілі імені Сталіна Мельнице-Подільського ні,

де

працює

району

прославлена

на

Тернопільщи­

ланкова.

Ця

школа

добре відома че лише в нашій республіці, але й

ки,

очолюва:ні

Цілий рік прщювали в

ланці Євгенії Доли­

f,юк пензенські дівчата. Працювали і вчились. А вчитися було чого. Тут з кожного гектара зібра­ JІИ по

223

центнерів

центнери кукурудзи в зерні і по зеленої

Повертались досвідом шучості

маси

дівчата

кукурудзи

в

украЇ!іських

рідну

з

качанами.

Пензу,

кукурудзоводів,

застосувати

набуті

знаиня

\605

збагачені повні

в

рі­

машиністами Лео-

вожаків

вени ють

до

того,

насіння,

як

тут

Уважно

обробляють

проводять

землю,

видано диплом

Євгенії Долинюк. Всі

за

картоплі,

400

центнерів зеленої з

качанами

стиглості

день-два

центнерів буряків з кожного

почнуть

ких ділянках.

Ф. Довгодько, агітатор.

ри, в залежності від попередника,

по

шарувати

курудзу, яка посіяна на невели-

Ланка внесла під всі культу-

тонн

45-50

місцевих

:Колгосп

доб­

с.

рив, посадила і посіяла їх швид-

СІЄМО

«Більшовик»,

Рожни.

ГРЕЧКУ

..•. ,.,,.,,.,,.,..! ! ! Слід сказати, що останніми роками в нас дивилися на ! грf'чку, як на низьковрожайну культуру, і зменшували 11 по­ ! сіви. А це робили неправильно. Взяти, наприклад, і наш кол­ ! ! госп. До 1956 року її сіяли по 100 і більше гектарів, а тепер ! довели площу до ЗО гектарів. Зменшення посівів гречки ! ! негативно відбилося і на розвитку бджільництва, бо вона є

ін­

·одною з основних медоносних культур.

Зuажаючи на велике значення

гречки

харчуванні людигектарів. Тракто­ рист Микола Шапран та сівачі Парасконія Лепеха і Тетяна Портянко посіяли nерші 30 гектарів ранньої гре'Іки. Поперед­ ни, площу під нею розширюємо нині до

підписом

ник

-

нятих

в

85

переорана загибла озимина, яка. була посіяна на зай­ люпинових

парах.

Гречку другого строку посіємо

25-26

травня, третього­

на декіл.ька днів пізніше. Відводимо під неї найкращі попе-

продовжують

практичну допомогу.

вови

мо-

і по буряки, а потім візьмуться за ку-

гектара.

готу­

нюк. Від усього серця дякують вони їй за нау поради,

350

кукурудзи

лочно-воскової

редники.

вчитися у прославленої трудівниці Є. О. Доли­ кv, за добрі

Колгосп ім. :Калініна, с. Літки.

утворилася після дощу, і бур'я­

молоді ланкові, які закін­

кукурудзоводі•

В. Денисенко, бригадир тракторної бригади.

слово одержати по 200 центнерів ни, які почали проростати. Через

му році за високі врожаї кукурудзи. молодих

бур' явам

зу для худоби, колгоспниці дали

чили школу передового досвіду, борються в цьо­

Сотні

не дозволять

рости на посівах.

пили до обробітку посівів за­ боронували перший раз картоп­ лю, чим саме знищили корку, що

цієї своєрідної школи

кукурудзовода

топлю,

Високі зобов'язання взяла тре- І ко і якісно. Колгоспниці присту­

і міжрядного uбробітку, в дні збирання врожаю. було

раз пропо­

тя лапка, яку очолює Надія Ячник з кормодобувної бригади. Щоб створити міцну кормову ба-

ші заходи. Приїжджали вони сюди під час сівби Поті:<.1 кожному слухачеві

декілька

лять машинами кукурудзу і кар­

ЗА СЛОВОМ-ДІЛО

ланок

та

Фото В. Полотняка.

Трактористи почали боронува­ ти картоплю. Ланки комплексної

приглядались

снігазатримання

маши-

м. д. Талаш.

добі.

практич­

комсомольсько-молодіжних

Тернопільщини.

комплексної

якою керує

PYfLЗY н~ останніх ге~тарах закршленоt за нею площt. За кермом «Бєларуса» тракторист

зерно, си,лос і зелений. корм ху­

райінспекції по

ланка

віст К. О. Гаценко, досіває куку­

***механізації

ють якісно. Вони посіяли близь­ ко 100 гектарів цієї культури на

В минулому році вчились у Євгенії Долинюк

300

фото:

працюють на сівбі ку­

курудзи меха:нізатори М. Ільчен­

них ділах.

~.с-лгоспів

І-іа

механізації,

зом. Механізатори борються за те, Добре

кормову

агроном.

гектарах.

нідом Лисюком, Миколою КрикуЛ · Л В -~ НОМ, еоНІдом исен.ком, ас~ лем Тараном та Іваном МишкорІ-

маси

далеко за її межами.

міцну

В. Булавка,

Не поступаються в роботі лан-

сільському господарству.

ШКОЛА ЄВГЕНІЇ ДОЛИНЮК

створити

базу для худоби.

правильні

та, що, почавши роботу на 5-7 і радгоспі як за рахунок розши- бочих органів до них, точил для ко т.а М. Біленко. Роботу викону­

днів пізніше, тут не вживають заходів, щоб надолужити пр•огаяний час. Дивно, але факт. Частина механізаторів не вміють пра-

зерна,

насінин, на всій

квадрати. Ланка щодня сіє куку­

маси ну кількість прополювальних бо­

колгоспі рін, культиваторів і змінних ро-

2-3

._

с. Заворичі.

П. ЖИГАЛО,

агроном колгоспу ім. Юрова.

••••••••••••~•••••••••••;••••••••••••••••••••••••••r••·•••••ІТ•ІІ•••••••·!••••••••••:••••••••••••••••••••••••••=•••:••:••••••

!

.! і

.. •


&УДІВНИК КОМУНІЗМУ

4

Субота,

Вогнище

допомагають підводити підсумки соціалістичного

робочий сняний день у по.1і. Проте

НЕ МОЖНА ОБМАНЮВАТИ

ший космічний корабель, викли­ кав загальне захоплення. Доби­

НАРОДИ

струє беамежні переваги соціаліс­ тичного ладу». Чехословаць~tа га­ розцінює за­ зета « Ру ,\е право »

пуск ко см ічного корабля як «епо­ хальний етап в дос .1ідженні Все­ світу, якиіі слуіІ:ить справі миру

ПІ, зірвати нараду у верхах, аме­

Індійська і прогресу .1юдства ». назвала за­ газета « Стейтсмен»

:з відо~Іа вояччина риканська уряду США вчинила пряму агре­ сію проти СРСР, пос.:швши в наш

рцянського

пуск

ко см і •шого

ко­

повітряний простір літаки-розвід-

рабля «видатним науковим досяг-

ники для виконання шпигунських

пенням».

завдань . .t'ряд 1

не тшьки не

на актив

культури. А тут до

їх нослуг немало корисного і ціка­

ти

Після короткого відпочинку сюди з кінців села усіх наші сходяться відвідувачі . Що ж

ковський

декількох

нам

ху-

га!

их досягпень дожньої самодіяльності. заявив, що нін і далі продовжу- в резуль таті видатн о лцу го- lio~o зна~ть н~. тільки У стичног соціалі ва:гиме такі розвідувальні польо- нашого І сет, а и за ного ме-у ' ' . · 6 ю СРСР

,

ти ІІа.\ територ1

,

·

таланну»

!

народних відносинах створилися нові умови, при яких нарада У

Будинку

визнати районном у

і Внаслідок усього цього в МІ(!\- го Союзу. Це ~мушен

газети буржуазні навіть деякі Заходу. « Радянські космічні ра-

Бобрику, культури, у Богданінці та інших на­

кети

тересом

б даремним гаянням верхах б"ла J

мають більшvJ потужність,

селених

nунктах.

З

дивляться

л ективу ня

а газета

«Нью-

гля-

~начно

Штатів » . у тому ж дусі вислов-

такого

співучасником

же бути

Сполучених

попере;rу

газета «Скотобману. Ми поставили вимогу до люються анr:тШська Що Ралює, підкрес США засудити провокаційні по- смен>І, яка свою ердив «підтв Союз ий lЯНськ ових льоти америк.анських військ

« Ве стфеліше

не допускати таких дій і -покара- і західнонімецька

що СРСР ти винних. Тільки в цьому разі рундшау», яка визнає, !JОЮ

повніс­

і економіки Радnпського

Радянського уряду. «Ми з усією рішимістю підтримуємо позицію, урядом в Радянським зайняту

:І і стичного табору і справу миру 11 усьому с13іті.

буп1

переговорів

в

о············· " ····· ····················

безправ'я,

у мовах міжнародногQ

Республіка.

вацька ч ехосло в інститv ті ядеоної фізики

анархії, дії закону джунглів», -

Чехоr.1оІJацьі<оі Академії наук у Ржежі поблизу міста Праги зда но в еІtсплуатацію перший

справед.'Іиво підкреслює берлінська газета « Нейєс Дейчланд». Голова Національної ради америка-

в

країні

Устатку­

циклотрон.

Радянський но-радянської дружби відомий вання поставив дівельн і жно-бу ~'\онта Союз. художник Рокуелл 1\ент заявив: роботи nроводили чехословаць­

«Вимоги прем'єра Хрущова перед

відкрипям наради у верхах ціл-

б

О гру

KQM

нтовані».

кі спеціалісти ~ д.оп?могою ра-

З nycІ дянських спещатсТІв. Чехосл о-

Проте уряд США і президент

ком циклот рона перед ваччиною

відкриваються ши-

і проупираються ЕИ:зенхауер небезсвою вати відстою ть цовжую

проведення рокі можли~ості нау_ково-дос~щних робІт в га-

1

т;в.~ення штучних радіоактив-

ПеЧНУ для справи

цію.

Це зробило

пози-

миру

неможливими

персговори на найвищому рівні і

має цілковиту рацію відомий амео

риканс ькии

оглядач

л·

шпман,

ЛУЗІ ЯдерНО ! ф І ЗИКИ Та ВИГО­ 11их ізотопі в.

На Ф?_то: під час урочистої

цере:vюнІІ,

присвячено!

цик.ютрона.

~ший визнає в газеті « Нью-Йорк геральд

тр1оюн»,

що

нарада

У

верхах зірвалася в зв'язку з « по­

зицією,

зайнятою

художньо­

американським

nрезидентом і його урядом». Союзу, то Щодо Радян ського він і далі робитиме все можли­ ве, щоб сприяти розрядці міжна­ родної напруженості, керуюч ись інтересами мирного співі снуван ­ ня і ;щіцнення справи миру .

ЧУДОВИЙ ПОДВИГ

пуску

даються nовідях,

ду, за особистий прик-

-----------------0

вариші дають потім від­

« Озера і

болота». Після вступної бесі­

ди по змісту статті вчителька

зупиняється на

осушенні болота біля нашого

села.

Хто, діти, скаже, як про­

звертає­

Піднімається ліс рук. Пер­ шим відповідає Г. Волков. Він розповідає про роботу екска­ ватора, яку спостерігав на бо­

лоті. Волкова доповнюють ін­ ші учні .

Урок продовжується. о

сСТРОИТЕЛЬ КО~УНИЗМА~

за

межі Будинк у культури.

На дільницях, в брига-

дах,

на

ланках,

тва рин -

бережний

Тов.

часті гості.

-

змістовно

Оперативно,

робіт­

вони

інформують

поточні nодії,

ників про

Хорошун роз'яснює

осушування боліт в нашій кра­ наводить кон­ а потім кретні цифри, які записує на

дошці . Діти дізнаються, що з ділянки, яку в минулому році «Трубіжбу;р> передав радгос­

180

вчителька,

про­

-

-

який

одержати

щий урожай картоплі,

фільм;

цього».

ще

хроніка

ви­

куку­

шлюзи , оранку осушеної ціли­ ни.

Це був дуже цікавий урок, бо знання, одержані на ньому,

діти закріnили на -екскурсії.

М. Єременно,

Б обр ик.

сільвиконкому

голова

Зарицький І . Сільвиконком завжди цікавиться нашою робо­ тою і на дає нам необ­ хідну доnомогу. Та ким чином, за учас­ т.

тю

прагнемо

ми

активу

Будино к

наш

зробити

культури справжнім вог­

нищем культури на селі. М. Черняєва, зав ідуюча Б удинко м культури.

с. 8 . -Димерка. На фото: активні від­ відув<Ічі Будинку куль­ тури

заступник

дира

рі л ьнич ої

Г. Гарбуза та •lаІІкова Г. Карпова знайомляться

у

Будинком

заві дуючої

М. Черняєвої (в центрі) гурт ­

роботи

з планом ків.

Фото В . Полотняк а .

<>------------

«СиЛьні

21 .00 -

Художній

світу

фільм.

ТРАВНЯ

«Новини

телевізійна

дня»;

-

11.10 -

літерату ­

заклю•rна

консvльта uія

для

gивчаючих історію ·КПРС;

-

І

19.00 останні вісті (Москва); 19.20

передача для

зична

вікторина»;

ш к олярів

«Му-

19.40 -

«Мо-

лодь Київщини в боротьбі за ви­

к ін ожур ­ сокий урожай»; 19.55 «Ду­ Ю. Кос тюк нал ; 20.10 -

ми, мої думи». Спект.акпь Дніnро -

петровсько го українського драма­ те.1еві ­ тичного театр у ; 22.50 ~ ійний в иn уск «Новини дня».

8-річно ї школ11.

Редантор

В.

ПИНДЮРА.

Киевской области. и ра~совета де~утатов трудящихся. Гор. Броварьr, орга.н Б·роварскоrо райкома КП Укра иньІ 158. Jllg , ка Кювсь вул. , областІ ої Адреса редакції: м. Бровари, Київськ іння культури. Броварська районна друкарня обласного управл

брига­

бри гади

ри і мистецтва в Москв і . Переда­ ча «Леніну - вінок слави»; 11.30 - « Орел». Новий польсь~ий ху­ телеві з ій­ дожній фі льм ; 18.30 на хроніка «Новини дня»; 18.40

слухають учн і

Але найцікаві­ уроків Пі сля ше попере ду. діти з вчителькою пішли на осушене болото. Тут вони по­ бачили осушувальні канави і

с.

Обладнаємо, обов'­ за ­ я зков о з робимо, явив на зас іданні ради

-

до ДекадІІ укр а їнської

розповідь.

зав уч

площадку.

цюва льну

Понеділок: 11.00 -

ших культур.

3 інтересом

Молод і бригад . механізатори внесли nро­ позицію обладнати тюг• з

23

рудзи, капусти, моркви та ін­

цю

од­

в

запропонували

ній

телевізій ­ лиці України; 20.00 дня»; 20.10 на хроніка « Новини - «Намасте». Докvментальний

·гектарів, на яких

заплановано

-

да ч а для воїнів Ра д янської Ар ­ мії « Біля карти України»; 18.00 - спортивна nереда ча ; 19.00 останні вісті (Москва); 19.20 концерт артистичної молоді сто­

батьки виростили хороший урожай картоплі та жита. В цьому році буде ос­

700

rю­

« Безталанн у » . казати «А чом у б не практи­ кувати обговорення про­ кінофільмів», глян утих

у рок « Займай­ Неділя: 10.00 вось· тесь фізкультурою» ; 10.20 мий урок а нглійської мови; 13.00 пере­ -художній фі льм; 16.30 -

ваші

воєно

зап­

раз

22 ТРАВНЯ

високий урожай одержано на ціН ділянці. На площі 22 гек­ тари

ще

те.лепередачz

гектарів.

Подивіться, діти,

довжує

ланки

ропонува да

.

значення

ІН! ,

пу, освоєно

Так, Катерина Кр ук з

городньої

Дивіться

урок

РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ Нuвий подвиг радянського на­ роду, який :запустив у політ пер-

виносити

*

-

ться вчителька до учнів.

.... "............ ......................

пропаганду

Лекц ійну прагнемо

в Будинку культури, в

В третьому класі іде урок

-

повіді.

в лекціях, до­ що читаються

Цікавий

ходили ці роботи?

то­

підготовлені

чорах

одержати вичерпні від ­ відповіді Такі nові ді.

товариші , 11аші його люблять за цінну пора -

-

-

І ницьких фермах В. Гур ­ їні і за її межами . У ська, В . Ломако, П . Оной­ ЛИ­ багато Є RИІІИКа 1/ИХ ь бажают ко, А. Галицький, В . За ­ на які ТаНЬ,

го керівника районного тов. Будинку кул ьтури Люблять Пижков а В .

М. Хорошун

запитання, на які на ве­

Наш і відвідувачі , як і

кваліфіковану

статті

ОВ'О­ шиттям,

-

госnодарки

відпо­

і

залитань

відей. Готує мо їх за­ збираємо здалегідь -

всі тр удя щі, уважно сте­ жать за подіями в кра­

цьому ми завжди одер­

по вивченню

чори

Лекції, доnовідІ, бесіди

ролей.- в

донест

зміст своїх

А. Мелінян.

газета « Руде право » .

« Не може

Союзу

зм іцнює могутність всього соціа­

чехо-

пише

».

Ви,Іатний успіх науки, техніки

тю підтримує справедливі вимоги

словацька

ще

популярЗаслужену ність завойQвують ве­

домоводст в ом .

інших .

Учасники колективу з

допомогу від

ТИ ПОЗИТІ/ВНі ПЛОДИ.

цьому питанні», -

молоді

І. Нишенко, В . Половко,

«є найбільшою ракетною держа- жуємо

нарада у верхах могла б принесгромадськість

1· В акуленка , А. Драно-

дня на день поліпшу­ викона вчу майстер­ ють техї перевагу в галузі ракетно прагнуть якнайкраність, світу», ми країна усіма ніки над гляд а ча до и

літаків над Радянським Союзом, дати зобов'язання ніколи надалі

Світова

ками. а жінки лодіти кроєм і

багатьох

хають з великою ува гою .

летикою, шахами і шаш­

В. Довгу,

го та

подарські, анти релігійні, теми, слу­ літературні

чинку. Любителі ·.спор­ можливість ту мають займатися важкою ат­

потужностІ виконавців_ самодіяльче зміцнення миру і 1им самим до висновку: « Щодо Союз іде них артистів Г. Тукало, ький Радянс ракет своїх Раробить марними переговори. М. Рябець, дянський уряд, зро.зумі.'ІО, не мо-

муністи. Іх виступи, як і лекції на сільськогос­

стуnеня.

періодично про­ вадяться вечори відпо­

·

!., інші ко­

Заболотний

гуртки,

1ить «Назар Стодоля», «У тіми діями доводить, що він не хо- І Йорк гера.1ьд тріfіюн » прихо, .ої К а терини», слухають

І

ступають тт. Волинко К.,

дип лом

Працюють у нас хо­ танцювальний ровий,

«Безталанна»,

гvлі»,

викона н­

її

за

а

п'я·

матеріа ,lи

-

тої сесії В ерх овної Ра­ ди СРСР, останні nодії в міжнародному житті. труд ящими ви­ Перед

nроханням

присуджено

другого

ін­

скаржиться « Нью- дачі п'єси : «На перші

часу і обмано~t людства, бо один ніж наші, з її учасників - США - свої- r Йорк таймс)),

за

зараз

КПРС,

ЦІ<

Пленуму

« Без­

іншим,

з'їзду на­ грудневого

шення ХХІ шої партії,

допомо­

конкретна

Між

nлану .

Тема їх різно ма нітна . рі­ В центрі уваги -

наших глядачів стави л и в останній час тричі. На ко­ огляді обласному

ворить про могутНІсть Радянсько- жами. Ми вистуnали

·

виконавець

-

ролі Гната у «Безталан­ ній», П чудово зіграв т. була і Це Пижков .

нас працює

колектив

Власн~ nрисл у хатис~ відвідувачів проnозиції в основу і кладутьс я

лзд. Пригад ую, коли з І бесідах, які nроводять наші активісти . колективу вибув В. Зуб­

Виступають самодіяльні артисти

не

можна

не

я к их

лосу

динку?

можливим сталий

на­

серед

за вжди

ради

ших відвідувачів, до го­

Бу­

у

чол ов ік. Зби­ вона щоміся.ця

17

для того, щоfі сплаtІув а ­ роботу, підсум увати те, що зроблено. Чле ни

вш· u.

чекає

в

рада

керує

культ у ри

складі рається

їх

Б удинку

Дія ;rь ні ст ю

во поцікавляться, що сьогодні у сі­ льському Будинку

ом

засудив ці провокаційні дії, але і техніки, який став

Спираючись

увечері

Протяг Новий тріумф радянської науІш років у

·

США

рад­

повер­

а,

досвід.

передов ий

додому, обов'язко­

ваючись все нових успіхів у роз­

на напруженості, міжнародної війни». «холодної ліквідацію Але це не влаштовува.'Іо прав.'ІЯ­ чі кола США, і вони поглумилися з надій .народів. Щоб торпедува­

робітники

нувшись

нетерпінням

з

ся

госпу,

витку науки на благо тодrтва, Ра­ чоти­ урядів глав чекали наради дянський Союа, ЯІ> від:шача є пре­ зв'язу­ і держав х велики рьох зидент китайської АкDдемії науІt вали з н ею надії на ослаuлР:-шя Го Мо-іІ:о, «ЗНО!!У і :шову ,\емон­

світу

Наро;щ

не

поширювати

змагання,

стомлюють­

як

рону.

1960

культури

ве­

Напружений

травня

21

Зам.

270V-3300

60 номер 1960 рік  
60 номер 1960 рік  

60 номер 1960 рік

Advertisement