Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАТН, ЄДНАйТЕсm . _. _

. _ ._

- _о

-

"

_

_ ____ _

__

_

РІ. 8Ц"'1І ХІХ

_ _ _• • _ _ _• _ _ __

СТАХАнов[иь

по дальшо.му підвищенню врожайності всіх сільсь"о­

П'ЯТНИЦЯ

госnодарсь"их "ультур є проведення весняної сівби

ЦІна

імені

с. ТребухіР., повідомляють:

зобо-

ди в тісній співдружності з ме­ ханізаторами

за

перші

дні

по­

сіяли понад 160 гектарів ці6Ї кудьтури. Що~ збільшити вирuJ­

ники ряду колгоспів

р

садінні "артоnлll

10n.

строків сівби, допус ти,ІП порушення агротехніки і

і дні й

держаВІ

вичікують

з розгортанням масової сівби ку­ КУРУДЗИ, відкдадають її нада_І і . ВЗЯ'l'1I КОJ1ГОСП імені Леніна, с . В.-Димерка, де торік не ДОТРІI­ ма"lИ інші

15

ТРУДЯЩІ РАЙОНУ ДРУЖНО ПЕРЕДПЛД ЧУЮТЬ НОВУ ПОЗИКУ * * *

Хрущова, І тим:е АОЛЮ врожаю. Однак кері13-

в'язавшись зібрати нинішньог') року по 35-40 центнерів куку­ ,l>удзи :І гектара, рільничі брига­

соціалістичне з.магання на сівбі "у"урудзи і овочів,

р.

1956

ВИРОБНИЦТВО КУКУРУДЗИ кодгоспу

Колгосnни"и і.механізатори! Ширше розгортайте

ТРАВНЯ

МАКСИМАЛЬНО ЗБІЛЬШИМО 3

в стислі стро"и, на висо"о.му рівні агротехні"и.

18

трудвщих

У день вищ'ску

нової ПОЗИКІІ

колгоспники арті.1і ім. Маленм­ ва успішно вели польові роботи~ сіяли кукурудз)', садили картоп­

лю та овочі .

Тут же

відбули~я

мітинги .

громадського

наслідок-зібрали дуже низькніі врожай. Проте керівники артілі не зроБИ:lИ з ЦЬОГО ніяких ви~­

тваринництва, артіль матиме бли­

новків для себlJ, знову затягують

бригадир

бригади Іван Левченко.-ПозичР. ­

но повної С1'Иl'лссті, причому на

сівбу КУКУРУДЗИ . Більше того, /1»ни не спрuмоглися завезти насі'. І­ ня І\ієі кудьтури по сортообміну

значній Пдощі за рахунок пере­

;J

сіву озимини, що загинула. Ко:!­

« Заготзерно» .

ництво зерна і створити кормову зько

базу

500

для

гектарів

300

тому числі

госпники

і

міцну

кукуруд:щ у

ге ктарів на зер­

тракторні

СК.1зду

Броварського

пункг'і

брига .~И

Не краще з сівбою куку~удзи

дали слово по с іяти кукурудзу на

в арті,lЯХ ім. Ленін.\, с . Жердова ,

високому агротехнічному рівні. День

)'

день нарощують теМШf

сівби кукур)'дзи

бобрицька

ар­

'І'і.1Ь ім . Сталіна

та pycahiBCb; .- 1

ім. Стадіна. Т)'т машиністи И . Хо­ дос і В . Петренко разом з трак­

'l'ористами М. Сидоренко, П. Хо­ рошун та И . Жуком і Д . Гулим щодня сіють по значно

13-18

гектарів,

перевиконуючи

« Зоря», с. І\У,lаженці.

Досі

посіяли її по

гектарів .

15-20

тут

Не забрала в порядку сортообмі­ ну

40

центнерів

насіння

зазим­

ська артіль « Шлях Ілдіча».

Всі ми гаряче

-

випуск

нової

одоБРЮЄ'40

ПОЗИКИ,-заявив

третьої

рідьнич~ї

ні нами рідній державі кошти д'J. поможуть ввести до ладу нові за­ води,

фабрики,

HOili

збудувати

жилі будинки, школи, клуб ,l, театри, Я з бажанням підпису­ юсь на нову позику

і всю

CY\lY

СП.тачую готівкою.

Один за одним колгоспники пl: ­

ШВИДКО, необхідно високопроду;;­

Н а з нім к у: ..колгоспники М. С. Царик та К. І. Клименко (правору~) передплачують позику . Фото є. Васильєва.

кою доярки Домаха Фалейко, Га · .'Іина Тищенко, колгоспник Сте­ пан Левченко.

Всі КОЛІ'ОСПНИКИ передплати.щ

тивно ВИКОРИС'l'ати сіядьні агре­

нову позику і всю сум)' плати внесли готівкою.

перед­

І·ати . ВОН!І мають працювати на

ПОВНУ П01' ужність протягом всь()­

3 таким же піднесенням зу­

І\олгоспах

го світ.10ВОГО дня. Сіва.'lКИ повин­ ні бути добре відрегульовані, пі­

стріли звістку про випуск новоі позики механізатори бригади, що

дібрані диски підповідно до фрак­

обслужує артіль .

цій і посівних якостей насіннн .

передплатили

гнізда суміші органо-мі!.lера.льнпх добрив .

Одне

:"І

найвідповідальніших

завдань, яке колгоспники району

слід широко

у тісній співдружності з механізаторами .мають вирішити ниніш-

садіння КУК)'рудзи з внесенням У лунки пере гною і суміші органо­

застосувати

ручне

нього РОКУ,-це значно розшири-

мінера,льних добрив. Садити тіЛІ)'

ти посіви і різко підвищити ВРО жайність кукурудзи, яка є нап-

ки квадра'l'но-гніздовим спосоБО:>І,

дружно

с. Світильне.

Після слухапня по радіо поста­ нови Ради

.Міністрів

нової

позики

-

у

тих величних завдань,' які по­ ставив ХХ з'їзд КПРС. Після ВИСТУПУ тов. Курняшr:о

про клубі

«Заготскот »

підписався на нову місячнии

M~ знаємо, що нова Держав-

бригади

Григорій

трудові

щадження підуть на

:щіИс неНIІН

*

ПеРШІІЙ міllЬJlРД kllobat-годии еll8ктроеиерrlї

Пам:' &Тиик ком:еом:ольцвм:­ підпільника.

лектрична енергія Камської ДОСИТЬ, щоб видобути і· доставн,

IJ

гокідьце. Тепер, коли рівень вода

1

ня міцної кормової бази для гроУ нас є всі можливості не бідя водозливної греблі ДОСЮ' мадського тваринництва. .якщо тільки виконати план сівби майже 18 метрів, усі 17 агрега-

2543 . 1230

торік було

гектари, УТ/)-

к"курудзи, а.1е й значно перев[[,

му ЧИСЛІ гектаРІВ на зерно, якого зібра.'ІИ в переводі на

конати, що можна і треба зроби-

"

,.ів гідроелектростанції працюю'Гь на повну потужність.

На 15 травня Камська ГЕС з

.

ВУГ1.1.1Я

~

аоо

б

вирu ити

Придніпров'в

10 МlЛьяр'

В селі Олексіївка, Кам'янсько­ Дніпровського району, Запорізь ·

дів метрів бавовняних тканин. Будівельники

і

кої області,

монтажник!!

продовжують роботу по

СПОРУk

суху речовину по 13,6 цептне- ти за рахунок пересів у тих площ, моменту її експлуатації вироби- станції, де буде встаномено ще

жати його, як зобов'язалися, по 25 .центнерів з гектара .

Творці

Посіяти в стис;Іі строки і на редбачено перспек'гивним плано:ч

високому агротехнічному рівні-

розвитку

ось що в значній мірі вирішува-

ства.

громадського

господар­

---~.~---

~' Міністерстві сільського го.> І кодгоспних фермах на 59 ЩJUцен·, подарства СРСР підбито підсум- тів порівняно з тим же періодом змагання

колгоспних

ників за високі

надої

тварин-

молока в

минулого року.

У півтора раза збі.1ЬШИJIИ ви-

зимовий період. 3а 7 місяців -

робнИІ\ТВО

··з першого жовтня по виробництво молока

РРФСР, ~[аііже вдвоє-на Укра· їні і в Мо.'ІДавіі.

травнязросло на

1

молока

травня ВорошиловграДСЬК'I.

локомотивів рюючи в

життя

Директиви

Х'(

му заводо~і імені Жовтневої рево-

з'їзду КПРС, тут ПРИСТУПИЛИ),І)

люції минуло 60 років.

виробництва тепловозів.

До війни завод випускав

Підсумки змагання колгоспів СРСР за високі надої молон.а

к. и

15

нових

ловій.

Добровільна

7О їх намічався на 1957 рік, проте, спеціадьним завданням з авдяки

ТВОРЧІ'и" праЦІ' І'

ГОТОRЛЯ.1ИСЯ в країні. На всесвіт-

ності .'Іокомотивобудівників, пер-

ній виставці в

....-

шиlЇ тепловоз :<Т3-3» вже ВИИ-

ті зради були арештовані. ні ка-

році ііого машини експонувалися

шов на маl'істраді країни.

в числі кращих зразків свіТОВО!'І)

В цехах іде підготовка

тування, ні знущання гітлерів­ ських Фашистів не могли зломtI­ ТИ ityxy підпільників . 7 січня 1943 року окупанти по-звірячо­

19313

першу премію.

Тепер,

переТВI)-

до се-

(РАТАУ).

му розправилися з ними.

На мітингу, присвяченому від­

Основне місце в посівах нl!­ нішньої весни радгоспи України.

еівби вроі пшениці

КО.'lгоспи і радгоспи Казахської І у минулому році. Ярою пшеницею

РСР

перевиконали

план сівби

засіяно понад

17

.мільйонів

reK-

приділили кукурудзі,

вається на

зерно.

що

Площу

висі­

її

в

ярої пшениці. ТрудівнИltи полів тарів. Цю культуру розміщено п~- радгоспах доведено до 307 ТИСЯ'l республіки

засіяли

зерновими

культурами близько 21 мільйона рева.жно по цілині. гектарів-на

ВІСІМ

мільйонів

Виконали план сівби ярої пше­

reKTapiB більше, ніж на цей час ниці колгоспи і радгоспи Алтаю.

?:!

коман ·

року молоді патріоти в резУДьт:t-

колroспl'l локомотивобудування і завоювали рійного випуску цих машин .

план

паг­

itування Радянської Армії і дія· ла з травня 1942 року. В кіНІ\і

акти о

криттю пам'ятника , із спогадаМJI

Нове у вирощуванні кукурудзи Казахстан і А.лтаЙ викопали

організація

Випуск ріотів (<<ДОП») була створена

процентів У. сіх паровозів, щО ВИ-

Парижі в

вбитим у 1943 році гіт.'ІеріВСЬКI1ми загарбникаМИ-НИКИфорові Тараскіну, Наталії Печуринііі, Ганні Л)"щик, Семенові БеРОВі, Лї,JJ;ії Бєловій, Ганні Стрельцовііі:, Килині Тяжловій, Зої Приданц~ ­ вій, Одарці Козловій, Олені Ма::-

(ТАРС).

усіх колгоспах зібрати в ниніш­

ньому році стільки зерна, як п~ ··

відбулось відкритт»

пам'ятника учасникам підпі.1ЬНr.! комсомольсько-молодіжної органі­

женню останньої, третьої секції зації Придніпров'я, по-звірячо,\!),

ра з гектара, то нині-3811 re:t- де загинула озимина. Це дасгь ла перший мільярд кіловат-годин шість агрегатів. тарів, зог.рема nа 'зерно у повнШ змогу за всяких погодних умов в е.'Іектроенергії. Такої кількості стиглості 1762 гектари, і одер-

на

карбо­

менко, Л. Циганков та інші пра­ цівники. А. Борисенко. Бровари.

3:11)-

'важливішим резервом збільшен- з дотриманням всіх вимог агро- ГЕС надходить в Уральське енер- ти на-гора 75 мільііонів 'ТОЮІ

ня виробн "цn'ва зерна І' створен- техніки.

позику

заробіток-830

ванців. На місячний заробіток підпи­ салися на нову позику Н. €pl~­

на позика випущена в інтересах

===============~ Е

СРСР

районної контори відб)' вся мітинг.

КУРНЯШКО.-Наші

голова сільради.

(випус'С

Нам і С· я ч ний з а р о б і ток

будіве.1ЬН()Ї

О. Нестеренко,

СРСР

*-------

всього наРОДу,-заявив бригаJJ;tI!)

позику

Одночасно з сівбою машинами

-------*

випуск

Вони

розвитку народного господарства

дер­

редплачують позику. Серед пер­

HOP\lI!·

кукурудзу вручну з підсипкою 'і

йде передплата

ших, що придбав облігацій на 40О карбованців, Федір Калоша. В с :о суму передплати сплатили готіз·

розгортанням масової сівби не можна чекати жодної ГОДИНІ!. Щоб справитися з цією роботою

3

В колгоспі імені Щорса, с . Княжичі, жавної позики 1956 року) .

Щоб ПРИСБОРИТИ темпи роботи, в на повний хід саДЯfl,

взятих зобов'язань

60 (1353)

OpraH Бровареькоrо раЙОllИоrо коиlтету Ко.уніеТИ'ІИоl партіl Украіни та районноі Ради депутатів RиlвеЬКОі облаеті

Головни.м зараз у ви"онанні

гектарів. Посіяно кукурудзу к:\­ ліброваним насінням по зябу і кращих попереАниках. Насіння обробJlЯЛОСЯ солямИ: сірчанокис-

про життя і героїчну діЯ.'ІьніС'l'h

дого марганцю. Досвід мину.l0l'U

молодих патріотів виступиди КО­

року показав, що це ПРИСКОРЮf. лишні чдени підпідьної органі-

заціі Петро Іванович Ордов, Лі ·

достигання кукурудзи на 5-7 дія Іванівна Назаренко, батьк!) днів, різко знижує захворюв:\- прапороносця підпільної органі­ ність рослин і дає приріст ВР'І-

зації Лідії Бєлової-Н . А. Вєло!:!.

жаю від тарі.

До підніжжя кладено вінки.

5 itO 7 центнерів

на гек-

(РАТАУ).

І

пам'ятника

no·

(РАТАУ) .


СТАХАНОВЕЦЬ

2

травня в стінгазеті «3а ко­ муні зм» з'явилася замітка «Бра­

8

короби».

« Сьогодні в урочищі Шеверуни ораJ1ася площа під картоплю. Цю роботу

ПРОВОДИЛ И

трактористи

Петро Волоха і Микола Мищенко. Робота йшда в них шви}(ко, адо

буда неякісною . На дідянці в

0,5

Це їхній вкдад в справу боротr..­ би за піднесення такої важдивої Г3iJlузі КОДГОСПНОІ'О виробництва як вирощення картопді. Артіль в нинішньому році са­ дить її 200 гектарів. Врожай з.)­ бов'язалися зібрати по 200 цент­ нерів. 'l'ю:им чином, має бути зіб­ рано БДИ:JЬКО

4000

тонн картоп­

г е ктара багато будо огріхів, за­ вороти теж лишалися не оборані» . Другого дня в обідню перерву

ді. Це в!'дичезна кідькість

бідя

мати на увазі, що 3 ЦЬОГО

'!' ракторного вагончика

аі­

ПРfJ ­

д)їщії, що має принести І\О.НО С ­

пу ве л икі прибутки . Адже трсб:\

І\іни

на

рок)'

брадися трактористи, що працю­

заготіве.1ьні

вади неподадік. Пора гаряча, ча­

пі)l.вищені майже в три рази, за­

каРТОП.1Ю

су

т. Журавооь відразу по­

купочні-в 1,7 раза. Між агітатором і тракториста­

чинає про найгодовніше зараз в

ми на дану тему зав'язується ці­

роботі: про хід посадки картоплі. Він повідом.'ІЯЄ, що вже зроблею і що треба зробити. Тут же при­ нагідно зачитує замітку 3 стіll­ ної газети. Вчинок Водохи і Ми­

кава бесід;). Механізатори віДКРІІ­ то вказа.'1И на ряд недоробок з боку рідьничих бригад . Так, 3\1крема, бригадир третьої бригаДІ!

щенка вже відомий тракториста}!,

не зірвав роботу тракторного ас­

аде і тепер всі О)l.ностаЙно осу,\.­

регату. Посівнии

не

можна

ariTa'l'Op

марно

жують товаришів

гаяти,

току

за прояв

не­

сумдінності в роботі . Видно бу.НІ, що тут зачеплено прОфесійну rO(Jдість механізаторів. А)l.же :1а І);> танні роки брак в роботі тракто­ ристів стає все рідкіснішим яв ~ r­ щем.

Агітатор

продовжує

комен­

тувати замітку. - Що означає П()ява браку в

роботі

трактористів?

По-перше,

підрив їхнього авторитету в КО!і­

госпників. По-друге, це призНOJ­ дить ДО пе!)евитрати падьного, бu

пдощу так чи інакше треба об­ робдяти заново. По-третє , такі вчинки

затягують

строки

вико­

нання подьових робіт. І це тим бідьше прикро, говорить далі т . Жураве.'1Ь, що подібні факти зустрічаються в досвідчених

трактористів, які не перший рік СИ)l.ЯТЬ з а кермом .

Агітатор зупиняється і на роз­ пові)l.і про кращих дюдей трак­ торної бригади. Такими тут є

Іван Литовченко , Кузьма Какун. Вони добре ставдяться до своїх машин, якісно обробляють площі пі)l. картоплю. Цим самим BOНlI борються за зниження собіварго­ сті робіт. Трактористи на машині «Д'Г-54» :м 47, готуючи пдощу під картоплю, виконують змінні норми на 120-130 процентів.

Трохим Строкач одного дня дедве матері ад

ДО·; ­

тавдявся в поде 3 перебоями, :\ БРИl'адир про це і не знав, бо він на .1ан й не показувався.

Про за)'важення механізаторів ),вечері вже :JНa.Io правдіння ар ·

тіді .

ГО.10В3

кодгоспу

гостро поставив

т.

питання

ХаВР(1 про

т е,

щоб подібні факти бі.1ьше не пов­ торялися. В той же час на нрав­ о1інні бу.~и піддані справеддиВЇіі

критиці

і механізатори. Вони О)l.ержаJ1И 3 МТС )l.ві картопдесаJ,­ жалки, аде довгий час ніяк H~

MOfJl.iI

Щ'етити Їх в дію .

Такі дідові бесіди агітатор:\ т. Журавля з механізаторами відбуваються часто. Як правидо,

ІЮНИ забирають не бідьше 1520 ХВИ,lИН, але F.0PIfCTb від ЦЬО ;'О ведика .

В ці дні бі.'1Я тракторного В:І· гончика з'явилися ще кілька но­ вих лозунгів і пдакатів, що за­

.юликають ще самовідданіше бо­ ротися за високий врожай. Най­ ближчим часом до механізаторів виїжджає агіткультбригада. Але головна форма агітаційно-маСI)­ вої роботи серед механізаторів­ це жива бесі .. а агітатора, що кли­ че працювати ШВИ)l.ко і якісно.

А.

T'nnIOK.

Колгосп ім . Леніна, с. Плоске.

Братська ГЕС

НА БУДОВАХ

П'ЯТИРІЧКИ

,,===========*

Назустріч СпартаКіаді

АГітатор ПРИЙШОВ до мвханіа8торіВ

Змагання почалося травня

27

в

Броварах

найбідьших

БУД'J

-

О)l.ИН 3

спортивних

заходіr.,

проходити СПlртакіада

що БУ)l.Ь-КОЛIІ проводився

В на ·,

шому раНl)ні . Її початку пере)l.j'Є ведика підготовча робота. З кож­ ним днем вона наБИР:tР. ВСІ' ши,!)­ шого РО:J/lШХУ.

Близько

спортсменів взl1-

400

.1И участь в :юна.'!ьних змаганню;

а вод е ііБО;1У , баскетболу, футБО,1У,

що відбудиея

травня. За праuо

13

участі в районній спартакіаді бl)­

ІЮДИСЯ

команд. Особливо Н3 ..

46

ПІІУжено

проходили

:JМ<lГ<lННЯ

команд Броварської :юни. Т)' т 3УСТ!lі.1ИСЯ наіісидьніші ни;юсі команди Во .1еіібодістів. закінчилася

повною

Боротьба

середньої шкоди.

В

3азим ' ї

ПРОВО~ИJlИСЬ

гання ;1 водеііБО,1У

зма­

і баскетбоду .

Сщи приБУJlІІ :Ібірні команди ткід : Зазимеької, Броварської, Літківськnї. З во.1ейболу першість здобу," II аазющі, :І баскетболу-' броварчани. В' З0на.1ЬЮlХ змаганнях комаю

Всі переможці в змаганнях візь­ муть участь в районній спарт:\­ кіаді. Зараз вони день у день продовжують

наподеГ.1ИВО

трену­

ватись.

В недідю,

20

травня, в БРОВ;1-

рах ві.. бу)l.УТЬСЯ заключні змаган­ ня з велоспорту і стрідьби. Тут

мають взяти участь команди всіх

колгоспів, підприємств, шкіл.

тисячі кілометрів лінії висоltO­ вольтної переда,". Братська ГЕС

Ангари, немов

казкові

ведетні,

і Красноярською ГЕС, спорудж)'­

і Журавлині гру)l.И.

Тут

з'єднається

з

Іркутсько-Череv:-

ваною на ріці Єнісей. Вве)l.ення в експлуатацію

Братської

ГЕС

з нім к у :

зустріла

секретар партійної організації 4'1'0 MeX<lHi'l-

київського

заводу «Ленінська кузня»,

(Прескліше РАТАУ).

слюсар

І.

Г.

Закону з групою

20

років.

Фото Н . Цидільковського.

Справед~ввийаакон :3

ве.1Ичезним

прочю'а.1:L

з аДОRO.1енням

проект

;tl'рж .}вні п('нсії.

Закону

В ньому

я

щю СПР:!­

в!'ддиво зазначено, хто і скідьки "держ}ваІИIf(~ :

врах(;ванf.I

~ 1'a;K

роботи, зарплата . Н.'шіть надбан­ :щ f. іНl!адідам ,

за якими

необ­

хіднии спеціальний )l.ог.'!яд. Не пі)l.береш слів, щоб ВІІСЖІ" вити радість, подяку рі)l.ніЙ пар­

1945

року я одержую ві)l. )l.ерж,­

ви допомогу, якої мені вистач~f.

на життя. Після

мння

про нас,

пенсіонерів.

1

жовтня

мій

бщжет набагато зросте-на 171 карбованець одержуватиму біл!,­ ше .

Що й говорнти-справеДДИВIІЙ закон.

Спасибі

Комуністичній

партії і Радянському урядові за нашу спокійну старість.

Смирнова,

3.

тії і уряду за повсякденне піклу·

пенсіонерка.

;)

С . Літки.

Ми впевнені в завтрашньому дні Пісдя обнародування проекту Закону про державні пенсії часто

вам, Антоне Прокоповичу, радять ПарасковііІ Манілова, Михай~о

ми, дітні працівники 3адіського цегельного заводу, збираємося ра· :ІОМ, ще й ще раз переЧИТУЄ\lО

Лук'янов і інші, дещо мододші за мене товариші. R іі сам іноді думаю про це. Адже за НОВИ\! Законом одержуватиму щоміСЯЮI 660 карбованців-достатньо на життя. Але сид в мене ще вист:!­ чає-виконаємо шостий п'ятиріч­ ний шrан за 4 роки, а поті ...

:І початку ДО кінця цей важли-

вий )l.окумент, який вседяє в нас впевненість в завтрашньому ~!Ii -матеріадьну забезпеченість в старості і по інвалідності. Мені

років,

78

М. ЯХНО.

задоволенням

старих робітників, які працюють на підприємстві понад

семирічних шкід переможцями виншди красидівські і рудня!!­ ські волейбодісти.

великим

Пасічиик проводить бесіду про проект нового

Ііухівськнї, Го!'о.1івської, Ве.Шl\О­

ховською енергетичною системою

Пурсей року.

Н а

Багато спортсменів з ібраJIОСЯ з цен день і вТребухові. Сщи при­ бри фізкультурні кодективи Тр('­

димерської, Завориць&ої, Р}'еflніі1ської шкіл. У всіх Jустрічах ВО­ .lеЙБО.1іетів вигра;ш гогодіВI\і . Госпо;tарі ('IIOP'ГIIBHoro І10:IЯ--ТР~­ бухівці завоювади Il місц('. У аустрічах фу'Гбодістів першість здобула команда Требухівської

Трудящі Укvаїни з

иого цеху

ВОl1еfiбодістів арті.,і імені Стадін­ ської Кnнrтитуцїї .

берегах )l.озволять Братській ГЕС працю-

скелі

Київ.

проект Закону про державні пенсії .

пеРNIОГОIU

" правому

ВИСОЧ'а'І'Ь стрімкі

*========~

ОДНООТАЙНО ОХВАЛЮЮТЬ ПРОЕКТ ЗАКОНУ ПРО ДЕРЖАВНІ ПЕНСІї

народів СРСР

= " На дівому

вати рівномірно протягом усього

П'ЯТНИЦЯ, 18 травня 1956 рону

56

з них я працюю на

виробництві.

Пора

й

мnжна й відпочити;

ві)l.ПОЧИТИ

А. Самсонов.

ГЕС бідьш як сім мільйонів кубометрів бетону, пона)l. шість мідьйонів кубометрів грунту і K;l-

У першому році шостої п'ятирічки пдан будіведьно-монтаж­ Них робіт на Братській ГЕС у

меню.

чотири рази пере~ищує завдання

3

кожним

днем

ширнться

фронт робіт на ведикій сибірській будові. На заltJIик партії і за ведінням серця на береги Ангари в колись глухі, тайгові місця прибував все нове й нове поповнення будівників. Понад 300 підприє~ств країни шлють сю.!;и

1955

року. Великі завдання стl)­

ять перед гі)l.робудівниками і лі­ СОПРОМИCJIовюrи підприємства~IИ Іркутської обдасті по підготовці чаші майбутнього ВОДОЙМИЩ:!. Площа затоплення займає шіст­ сот тисяч гектарів. Ведичез:{j простори треба розЧ'Истити від

волею

Створ гребді нового енергети'!-

Комуністичної партії буде споРУ)l.жена наИбідьша в світі Братська гідроелектростанція. Мине .'Іише кі.1ька років, і бурхливу

ного гіганта знаходиться за 35 кілометрів від міста БраТСЬК1. Зда.ється, сама природа багатого сибірського краю подбада Щ)()

сибірську ріку, яка ШВИ)l.ко мчить через пороги, пересіче ве · дика бетонна гребля. Два кам'я· ннх велетні, що віками варту-

ДОДЮ майбутнього гідровузда. Ангара, яка широко розлилась у своїх верхів'ях, побдизу скель ПурсеА і Журавлині груди затис-

вали тайгову тишу, назавжди з'єднаються один з О)l.ним. Широко розіллється HaBKO.тro хододне Сибірське «море». Во-

нута з двох боків порогами. На пдастмас, штучного волокна, фе­ В тайзі десятки кілометрів заліJ- яких працює кі.1ька тисяч ЧОЛu­ дні ріки залягли міцні &аК'ЯННС- росплавів, едеJtтросталі та елеквік. Уже в цьому році має буничннх і шосейннх під'їзних ко· ті породи. Вони сдужитикуть опо- трочавуну. ти розчищено понад десять тирою для майбутньої греблі. Наступ на Ангару почнеться дій, створили надійну ПРОМИС,ІІ)- сяч гектарів дісів і вивезенu

. покладе початок створенню є.в;и­ ної енергетичної

системи Цент­

рального Сибіру. Східннй Сибір стане важливим промислови~ центром країни. Він . перетво­ риться У велиItOго поставщика техніку, устаткування, будівельадюмінію, штучного рідкого па­ ні матеріали. дива, синтетичного каучуку, Гідробудівники вже прокдадп

вік(}вих дерев. У зоні маибутнь:)­

г" затопдення вже

в'ять

нових

створено де-

.1іспромгоспів,

В

Доймище підніметься від знаме-

Агрегати електростанції розміс-

нитих Падунських порогів вгору

тяться в тіді греблі. У просто-

3 правого берега. Гідробудівники відгородять частину ріки перс­

ву базу. Все далі йде в тайгу ВИсокuвольтна дінія едектропере,~а-

по Ангарі на 570 кілометрів і вмістить в три з половиною рази більше води, ніж КуйбишевСЬ:&е « море». Назавж)l.И схов аються пі)l. водою грізні пороги. Змінять свої «адреси» старовиине си6ірське місто Братськ, десятки сіл, робітничих селищ і зимовищ. По во.в;ойм:ищу СТОКІЗТ· рової глибини підуть пароплави, буксири, попливуть плоти. Невичерпні водні запаси озера Байкад, з якого витікав Ангара,

рих залах буде змонтовано' 16 турбін по 200 тисяч кіловат кожна. Проектна потужністо Братської ГЕС-3.200 тисяч кі.10ват, а її річний виробіток становитиме 22 мільярди кіловатГО)l.ин. Братська ГЕС--спраВЖНIІ перлина ра)l.ЯНСЬКОЇ енергетики. Вона виробдятиме електроенергії стільки ж, скілыtи Куйбишевська і Сталінгра.в;ська гі.в;роелектростанції, разом узяті . Від майбутньої ГЕС крізь тай-

мичками і створять величезний котлован. Над Ангарою ПРОСТЯ~'­ нуться бетоновозні естака.-и іІ портально-стріловими крана."ш та іншим підйомним устатку­ ванням. Вперше тут будуть ви­ користані нові крани вантажопід­ йокністю в 22 тонни. Стріли та­ ких кранів витягнуться більш як на 50 метрів. Широко засто­ совуватим:уться на будові й ін­ ші потужні вітчизняні кашини і механізми. Гідробу.. івники ма­

чі Іркутськ-Братськ. Нова ИІ}На будівельних площадках тужна еJlектрична магістраль Братської ГЕС працює тепер пройде через одинащять районів близыto десяти тисяч робітникіє, Іркутської області, пересіче Ір- інженерів, техніків. Ентузіаст:\\! к.ут, Кітой, Біду, Оку та інші підкорення Ашари не страшні великі і малі сибірські ріки. Но- ні ТРУ)l.нощі, ні суворі, необжи­

DеіІJlчезне

гові нетрі простягн}тться на ~Bi

ють укласти в основні сп(}руJt;и

док Братської ГЕС.

шт}'чне

ВОДОЙlПІщє

1.390 'l'исяч кубометрів сибірської деревини.

цінної

ва сидова магістраль на 220 ти- ті місця. Вони сповнені рішимuс, сич

вольт

простягнеться

череа

степи, бодота і тайгу на 650 кі­ лометрів. Електрична енергія, ІІароджена першою на Ангарі Ір­ кутською ГЕС, незабаром пі)l.е ЛІ)

ПРОВО,l;ах .в;о будівельних пдоща­

ті

з

честю

завдання

виконати

партії

наприкінці

і

шостої

почесне

уряду-здаТlI

П'ятиріЧR.t

першу чергу найбільшої в свіп

Братсыtoї ГЕС. Н. Печерський. М . ІркутсltlС.


18

П'ЯТНИЦЯ,

1956

травня

СТАХАНОВЕЦЬ

року

3

Ширше соціалістичне змагання на польових роботах По

18

* *

*

за день ~r жнива комбайнер ВасИJIЬ Пет­ ренко працює

на збиранні

вро­

жаю. Самохід ним комбайном

він

-

Нині умови склалИСЯ

КИМИ,-говорить

ім.

l\I()дотова

годова

п.

Андрєєв,-щ()

Ми щодня можемо садити

-

T:t·

колгоспу

вручну,

-

розповідає

бригадир

Rомпдексної бригади п. Сушко,-­

18-20 гектарів озимих, ВИКОНУЮЧИ норми на 150-180 процентів. Торік, наприклад, зіб­ рав за Ce;JOH понад 350 гектарів пшениці і жита. Зараз в гарячу веСНЯІІУ пору-він машиністом на сівалці «СШ-6А».

хоч В один день ароби всю робо­ 'І'у. І це так. Необхідно майже одночасно закінчити посів піз­

щонайменше

ніх ярих t(YДbTYP, посадити кар­

му-то з

топлю, посіяти кукурудзу і ОВО­

дише 25, а по кодгоспу-140 гек· тарів з 250. Вкрай незадовідьно

ДО цієї відповідальної робоl'И машиніст старанно підготовии сівалку-перевірив детаді, ву.з-

Минають кращі строки, а тут її

ли, кріплення, відреГУ.'lював К.'Іапани. Відповідним чином піДf'О· тови.1И машину «ХТЗ» і трактсристи. ДОМОВИ.'lися сіяти повний світ.товиИ день. У пе{JШУ зміну Ва-

ПобуJI'И ми в цей день на дана '( і перекоюlдИСЯ, що чимадо є не­ ДО.'lіків, які гадьмують успішне виконання робіт. На полі, наприк­ дад, працюють 2 картошrесад­ жадки. Тракторист о. Івани­ цькиЇІ і машиністи на «СКГ -4» о. Осьмак та І. Іваницький са,· дять 3,5-4,5 гектара картоплі,

силь lІетренко працював з ИОСІІ-

а коли б вони працюва.'lИ ПОВНИlї

бо вона вже переростає в парН!{~

пом Жуком і до обіду посіяли 9 I'eKT:tpiB, а в другу зміну J Данилом Гудим. І також добилися такого виробітку. Норма ж посіяти за день 12 гектарів. Успіху досягнуто тому, що ДІ) мінімуму скоротиди втрати часу

світловий день, то наС.'lідки бу­ ДИ б набагато кращі. Бувають іноді простої із-за несвоєчасно! доставки посівматеріалу. Вияви­ ли ми і випадки бракоробСТВ:t. На 2 гектарах ці машиністи ПІJ­ сади.1И картоплю на глибину 4-

ках і аацвіте скоро.

на огляд і заправку трактора, за-

5

сипку насіння у сівалку. Коле!;тив агрегату працює дружно, здобув першість у змаганні cep~ц механізаторів Бобрицької МТС н.} сівбі кукурудзи. Василь Петрен­

і далі садити. Лише піс.'lЯ наШОІ() втручання стали загортати К.'Іуб· ні на 10-12 сангиметрів.

косив по

ко і трактористи дали с.І0ВО п,)­

сіяти ЦЮ &ультуру на відведеній площі на го

2 дні

раніше визначенt!­

строку.

Садимо кукурудзу вручну.

0.:\-

ночасlW з насінням у гнізда вно­ симо

суміш

органо-мінеральни:~

добрив.

чі. Як же ко.1Госп?

А. Костюк.

справл~є'гься

з

ЦЮІ

8-9

Вирішиди

в

кодгоспі

садити

картоплю на .17 гектарах nІ;!; ШlУГ. Бригадир рільничої бригади Д. Безсмертний завіз на площу картоп.'1Ю, Вdдідив кодгоспниць, але в цей день з вини бригадира

тракторної бригади М. Мишкорі за і ііого помічника І. Тарана картоплю не садили, бо без їх допомоги самі трактористи не зу­

гектарів кар.:

толді, аде трактористи несвоєча':­ но

ГОТУЮТЬ під

70

неї площу,

гектарів

провадиться

сантиметрів, так продовжували

і

то­

посаджено

сівба

кукуруд:ш.

посіяно дише 30 гектарів. Сі· ва.'lКИ простоюють. Вручну не садять.

Не краще і з посадкою помід')­ рів.

Розсадо-садильна

машина

«СРН-4», яка працює в KO.'lГO~· пі,

не зможе посадити всю роз­

саду. Потрібно садити її вручн}-,

Керівники колгоспу заявляю'Г,>,

що зараз, наявна

при збігу всіх

кількість

справитися

із

включиги

Д.'lЯ роботи

наявне

в полі?

живе

Майже

ко.тгоспниць.

11

стоюють 6езціда.

Умови склалися такі, що по":'­ рібно в найкоротший строк закін­

чити весняні польові роботи. B~i 1оІ0Ж.'lивості ддя цього в колгоспі повністю

Марія СидореНК()-і)дна з кра··

с, Гоголів.

госп ім. Сталіна, с. Бобрик. Вона береже доручену машину, сумдін­ но виконує свої обов'язки, ВИКv­ перевиконує

норми

ВИРі l -

бітку. Сівба кукурудзи-нова справа

Д.'ІЯ трактористки.

Тут потрібна

особ.lIива кмітливість, щоб квад­ рати були праВИ.'lьні, і якнаfr·

бі.'lьше посіяти. Марія Сидоренко

разом з машиністом Иосипом Х\ІДОСОМ в перший день посіяла 1~ гектарів

кукурудзи,

виконавши

норму.

-

Змагаємося за те, щоб до­

вести денний

виробіток до

15-

ПІднесення громадського тваринництва -одне з наАважливlших народногосподарських завдань Комуністична найважливіших

вважаf. 3 завдань шостої

п'ятирічки.

Директивах

розвиток

партія

тваринництва

В

одним

ХХ

з'їзду КПРС пере~бачено в 1960 році збільшити виробництво мо­ дока майже в два рази, м'яса­ в два рази, яєць-в два з полови­

ною

рази.

Такі

тваринництва

високі

темпи

грунт)'ються

на

реальних мождивостях і ведиких

резервах, які має наше соціа.'lіс­

кілограмів Bil~ кожної коро· ви. В Рязанській області середнііі: удій модока від RОРОВИ за останні два роки зріс на 923 кі.'lограми. Доярка КО.'lГОСПУ імені Ленінг., І.'І.'Іінецького району, Вінницької області, М. Плахотник свій 25річний юві.'lеіі роботи на феР\lї ознаменувада в минулому pOi~i одержаННіIМ 7.820 кі.'10грамів М(І­ лока від кожної корови. В Мо­ сковській об.'lасті 1.195 доярок

900

тичне сільське господарство.

за рік надоїли більш як по три

Завдяки здійсненню розробле­ них партією і урядом заходів до­

тисячі кі.'lограмів молока Bi~ ко­ рови. Працівники радгоспу «Сз­

сягнуто значних успіхів у піk несенні громадського тваРИННJI­ цтва. В минулому господарському році

поголів'я

великої

рогатоі

худоби в країні збільшилось н'\

мі.'lьЙона, корів на 1,7 мідьйона, овець-на 7,4 мі­ льйона і свиней-на 1 міЛЬЙОIl голів. Колгоспи Воронезької, Тер­

2,1

нопільської,

- Челябінської, Кур­

ветское руно» Ставропольського краю в середньому з кожної вівці насгригди по 7,8 кілограма ВОВ­

ни. Це на

300 грамів більше; ні'!.

вони намічали

одержати на

~{i­

нець п'ятирічки.

l'ектарів,--заявляє

18

тракто­

ристка.

Добре також працює її змінни­ ця Парасковія Хорошун. ТраКТІІ­

ристки змагаються між собою, і це забезпечує їм успіх в роботі. За перші дні вони посіяли понад

60

рів. Тваринники RОЛГОСПУ імені району,

1.187

центнерів молока. РічниJi

доход цієї артіді від тваринниц-

тва перевищив чотири міЛЬЙОНfI карбованців.

Досвід передових радгоспів

КОJ!госпів

показує, що висунутс

в Директивах ХХ з'їзду завданнн по збі.'lьшенню виробництва МОдО­ ка і м'яса

може бути розв'язане

1960

році, а значно раніше.

не в

ринництва, як підкреслюється в

успішно здійснюють свої зобов'я-

звітній

зання

ЦК КПРС полягає в

Х:(

тому,

сь:.&ої та ряду інших оБJlастей щоб всемірно збільшувати вирw­ ~ЇJIьmИJlИ наАій IІМО&а на 600- иицтво твариниицьких ПРОАУltті8

садіння картоплі тракторною саджалкою.

ЗВЕДЕННЯ за станом на 10 травня 1956 року (в про цен т а х до Назви сіл і колгоспів

по

достроковому

виконан­

ню завдань шостої п'ятиріч:.&и .. Приuад воронежців H&CJIjAyють ТРУАіВRJlКИ еi.lьсыtoо . гос-

п. а ну)

Посlgно

ПО~8J1ж.е-

ПосІяно

всього

H~o~;Y-

овочІв

70,8 68,6

25,6 30,0 18,4 54,4 45,8 33,7 33,4 34,3 25,3 38,3 29,1 32,6

gрих

89,Б

Кулаженці, «30РЯ:' Требухів, ім. Хрущова Рудня, ім. Кагановича Русанів, ім. Сталіна Богданівка, ім. Андрєєва Світильне, ім. Маленкова В.-Димерка, ім. Юрова Гоголів, ім. Молотова Красилівка, ім. Жданова 3аворичі, ім. Юрова

85,8 78,0 72,8 69,9 68,1 65,0 63,7 61,3 58,Б

57,5 56,2 56,0 55,5 54,3 54,3 53,6 52,8

В.-Димерка, ім. Димитрова Гоголів, «Червона Україна»

Плоске, ім. Леніна Пухівка, ім. Ватутіна Жердова, ім. Леніна Княжичі, ім. Щорса Бобрик, ім. Сталіна Семиполки, ім. Леніна В.-Димерка, ім. Шевченка

51,Б

50,8 50,0

Рожни, «Більшовик» В.-Димерка, ім. Леніна Калита, ім. Сталіна

Літки, ім. Каліиіна 3азим'я, «Шлях Ілліча» Погреби, ім. Юрова Троєщина, ім. Ворошилова

По Броварські А МТС

ПО РАНО")'

56,Б

84,3 80,0 70,3 53,4 61,6 65,1 44,7 56,5 66,7 76,2

36,Б

54,Б

30,7 26,8 27,3 21,1 34,3 17,2 39,0 23,6 33,0 26,4 21,2 13,4 4,6

68,2 60,7 69,1 56,7 18,4 43,2 60.0

46,Б

38,Б

44,1 34,6 33,9 30,2 15,8 58,1 57,7 57,9

38,8 47,4 42,4 32,8 2,2 56,1 58,1 57,0

31,1 26,5 28,8

подарства України, БілорусiJ", Башкирії, Казахстану, Краснодарського краю та інших районі!! нашої Батьківщини. За п'ять місяців нинішнього господарського року вадовии надій молока J3 кодгоспах країни порівняно J тим же періодом МИНУ.'lОГО рок, збільшився на 63 проценти. Нз 1 березня в Rолгоспах країни відгодовувалось 3 мі.тьИони свинеН.

тваринництва. ОСЬ чому передові господарства наполегливо розши­ ряють посіви кукурудзи, піДВIІ­ щують урожайність зерно-фураж·· них КУ.'lьтур, картоплі, кормових буряків, широко застосовують зелений конвейєр, поліпшую'f'Ь луки і пасовища. В багатьох ра­ йонах нечорноземної смуги, .~e однорічні і багаторічні трави ~;t­ ють добрі врожаї, розширюєтьея

~' збільшенні виробництва м'я.

травосіЯІІНЯ. При цьому особливу

са особливе значення має свинар-

Московської оодасті, на 100 гек- ство, як найбільш скоростигла тарів земе.'lЬНИХ угідь одержади га.'lУЗЬ тваринництва. Партія і

Повчадьним щодо цього є почин воронезьких кодгоспників, які

доповіді

з нім к у:

По БобрицькіА МТС

на кожні 100 гектарів земельних угідь. У нас вже є багото госпо· дарств, які успішно здійснюють це завдання. Багато колгоспів Чернівецької об.lIасті на 100 гектарів орної землі одержують по 40~50 центнерів свинини, " працівники свиноферми сільгоспартілі «Перше Травня», Остерського району, Чернігівської 05.'Іасті, одержали по 100 цеНТНI)-

яка обслужує кол·

про хІд польових роБІт по колгоспах району

диспетчер Бобрицькоі МТС.

Луховицького

Ng 5,

Фото М. Строя.

О. Борщ,

Головне завдання в гадузі тв<і­

з'їздові партії,

Н а

гектарів кукурудзи.

Стадіна,

.

гектарів картоплі.

240

Мокрець, ім. Будьонного

використати.

За кермом трактора-Марl& Сидоренко щих меХ<lнізаторів у тракторнііі бригаді ;м 3, що обслужує КО:!.­

госп, посадили

ні­

або ж ПРІ)­

є, їх тільки потрібно

посадили картоплі у пів·

у співдружності з тракторною бригадою

чого. Коні використовуються н:! другорядних роботах

6

І так щодня. Колгоспники артілі ім. Маленкова" с. СВlтильне

тягло

І. МихаЙnенко.

.ти

Працювали добре: при нормі

-

НЯМ. А що зроблено, щоб ПОВнї(:­ тю

колго~п­

тора раза більше,-повідомив він.

завдан·

п.'1УГ. Простояв трактор, прогуля­

для

вець заміряв площу .

шість із семи, що праЦЮЮТЬ,-не І встигає

впевнено веде машину,

-

О. Стебакова,

переобладнати

Тракторист Дмитро Силко

ники пильно стежать за якістю садіння картоплі. Робота ІД.: дружно, злзгаджено. Непомітно проходить день, Увечері обліко­

робіl',

тракторів

цьо,'О

міли

Колгосп ім. Сталіна, с. РусаНіВ.

нує і

* *

*

Усі засоби на успішне виконання польових робіт

гектаРіВ

уряд поставиди питому

ному

вагу

завдання довести

свинини

в

обсягу виробництва

загаЛІ,.

М'ЯС.1

в к.раїні до 50 процентів. Досвід передових кодгоспів і радгоспів

увагу звертають

на

збі.1ЬШСНЮІ

посівів RОНЮШИНИ і підвищеНПil її врожайності.

Тваринництво-дуже галузь

сідьського

важдива

господарства.

Воно потребує постійної уваги

боку партійних,

:,

КОМСОМОЛЬСЬRИХ

показує, що це завдання успіШНІ) організацій, керівників КО.'lгоспі:~, розв'язується там, де є ~остаТІШ МТС і радгоспів, усіх трудівників кількість кормів, особливо КУКУ- села. І нема сумніву, що ко:rи рудзи. Консервовані качани М\і- всі працівники сільського госпа­ дочно-воскової стиглості і КУКУ- дарства візьмуться за тваринниц­ рудзяний

3

тво по-справжньому, із знанням

зерповими кормами, картопдею і коренеплодами є цінним кормом для свиней та інших видів TB:t-

силос

У

поєднанні

партієщ і урядом по збільшенню

то

завдання,

постаВ.'Іенr

виробництва тваринницьких про­

-

вирішальна

дуктів, буде розв'язане не за років. а за 2-3 роки.

пїАИЄСЄИИJI

гpoMa~cыtcoo

М. Рубцов.

рип.

Коркова умова

справи,

база

5


4

СТАХАНО8ЕЦЬ

За високу продуктивність птикі ЗВЕДЕННЯ

3' кра­ їна», с. Гоголів, бо тут поча.1И

в тваринництві

краще її ДОГ;JЯД:lТИ, годувати рі;lноманітними: кормами.

~ ~_~сі. =~; са =-аІ f

tJ;

СІЛ

СІ

І «10)

СІ

,.g U

3' цідому по району ПРОДУІ~­ тивність птиці залишається ще дуже низькою . 3а 7 місяціR

:~:c- ;~~

:Е ~~~ • >-1» с:і. ~~ ~: ~ ~..!.:g

І КОЛГОСПlВ

b~ ~~~~~!:

Бобрик, ім. Сталіна 69 Гоголів, «Червона Україна» 61 Літки, ім. Калініна 56 Рожни, «Більшовик» 50 Заворичі, ім. Кірова 47 Княжичі, ім. Щорса 40 Зазим'я, «Шлях Ілліча» 40 Русанів, ім. Сталіна 40 В.-Димерка, імені Кірова З5 Троєщина, імені Ворошилова З4 Гоголів, ім. Молотова 34 Мокрець, імені Будьонного В . -Димерка, імені Шевченка Плоске, ім . Леніна Погреби, ім. Кірова В.-Димерка, імені

ЗЗ

21 64

70 62 47 4()

29 24

41 40

34 ЗО

ЗІ

47 26

Леніна 27 Семиполки, імені 26 Леніна Світильне, імені Маленкова 24 Требухів, ім. Хрущова 2З Калита, ім. Сталіна 2З Красилівка, імені 22 Жданова В.-Димерка, імені Димитрова 21

Пухівка, ім. Ватутіна Жердова, ім . Леніна Богданівка, імеНІ

Андрєєва Рудня, ім. Кагановича Кулаженці, «Зоря»

20 20 ЗІ

9 ЗІ

14 14 14

21

По БобрицькіА МТС З5

По БроварськіА МТС ЗІ

ЗІ

ПО РАйОНУ

ЗЗ

керівників колгоспів. 3а минулий період по Вобриць­ кій МТС одержано по 35 яєць від кожної курки-несучки, по Бро­ варській ще менше. КерівнИІШ МТС мало цікавдяться продуктив­

ІЗ

10 28

однu­

можна побачити на птахофермах

21 34 17

того

манітними, погано підготовлени-" ми кормами. Часто відсутні у Р1ціоні вітамінні і мінеральні кор­ ми. У КОЛГDспі ім. Кірова, с. 3:\воричі, згодов)' ють лише 40-50 процентів потрібної кількості за раціоном зерна і не перероблеНlPt[ на дерть, а цілим. Просто віДАаJlП на відкуп птицю пташникам ферм у богданівській ,артіJlі імені Андрєєва, с. Вогданівка, ім. Ка­ гановича, с . Рудня, та «30РЯ», с. Кулаженці. Рідко коли тут

29

19 19

,1(0

нерегулярно,

нісТЮ птахівництва.

Ми маємо всі мож.lивості, щоu виконати взяте зобов'язання П·j продуктивності птиці--одержатп по 110 яєць від кожної курки-

29

***

Княжицька сільська біб.'lіотека

якими

користуються

317

ЧИТJ­

чів. Однак, обс.~уж}·ють їх ВКР1Й незадові.1ЬНО,

бо

й

повернутисSl

в кімнатці неможливо-тіСН!J. Про вдаштування книжкової вис­ тавки й мови не може бути. Як правило, біб.1іотека працю(;

це не :!Вертає уваги. А жаль, :ц­

же всі читачі заінтересовані, щоб бібдіотека краще обслужувала їх,

щоб в бібліотеці можна було ІН' тільки своєчасно обміняти КНlІ­ гу, а й почитати свіжі номери газет, журнали, послухати цiK :~­

вий бібліографічний огляд.

Т. Оnександренко.

Про ПОР"АОК на базарІ У Гоголеві є хорошии баззр. Він усдавився не лише в селі, а й аа його межами. Тут завжди € все, що треба, немає лише поря~­ ку в організації торгівлі. І справ­ ді, день у день бачиш тут на лавах і СТОЙItaх цибулю, м'ятий .1ЬОН, залізні цвяхи і ще різні метале ві і неметалеві речі, 3 масло , сир, крупа &JIадуться ПРll ­ сто на землю. Люди ходять, нахи­ ляються над продуктами, пилюка сідає на корзини, хустки з про·

госпах району? Першість у

У поле в літній період дорослоі ве ворушиться,

Уряд Китайської Народної Республіки прийняв рішення ПD') формування підготовчого комітету по СТlюренню Тібетської авт.:>· ном ної області .

Н а

з нім к у:

засідання підготовчого комітету

автономної області.

------..

11 нтв

Фото

крутиться,

під­

іі: е h к і

По всьому Китаю і далеко за ІЇого межами славляться майстри

змаганні за бобрицькою артІЛЛЮ дувати і відремонтувати пересус-

ім. Сталіна, пташники якої даШі ні ДОМИКИ. слово одержати в нинішньом}, . 150 в'· кvрки РОЦІ по яєць і" І -

В. Якнюнас, старший зоотехнік БроваJY-

несучки. Свого С.l0ва вони дотримують-вже є по 69 яєць. 3нач-

художніх виробів і прикрас, які

сову зернину, в якій через збіль­

працюють в місті Ченду. Ченд~'­

шувальне скло можна бачити

ські уяільці виготовляють чудові ажурні вази, бокади і б.'lЮДЦЯ, попільниці, портсигари, статуе-г­

пасажирів 3 шофером, номер МІІ­

Відомий скульптор міста Чею:у Цай Дзі-ю навчив '1'рьох членів

Недавно в Ухані спеціаліст­ різьб'яр із слонової кістки Чень Бо-шоу ознайомив багатьох KY\~­ тарів з своїм досвідом роботи і

свого

надивитися

В

на

ту

хату.

завулочку-материн

будино­

чок,

повитий диким виноградом. На порозі стоїть старша ~eCTp~ ЛЮДМИJlа. Вона здалека ВПlзнала

брата,

відкриває

двері

в

сіни

і

кричить:

-

Мамо, Віктор іде! Віктора дома вже ждали. Це зразу видно. Сестри й с.ті,!lИ xaТlI заново обмазали, в ДВОРІ и на ву­ лиці біля лавочки 1І0вимітаЛ!l.

Тепер вони щебечуть безугаву . А мати, хоч і мовчить, але теж ра:іа

-її син закінчив технікум і буде

працювати ти ме

в селі.

передачами

Він

по

~aBiДYBa

радІО.

Віктор такий, як і paHi~, смі­ ється, жартує . Приходять І знову додому йдуть знайомі, родичі, діl;\­ чата, хлопці. Він всіх приязно зу.:­

трічає і проводить . Швидко минає друга, третя година. Сусіди ро· зійшлися. Віктор говорить все менше і менше . Тільки через силу наче він сказав Людмилі:

-

А ти виросла за два роки!

Вона в нас ланкова. Ну, чого ви смієтесь?-озва· лась Людмила.

мистецтва

передавалося

тримадося в строгій таємниці.

людози за рік. Після здачі в екс­ плуатацію цієї фабрики виробн![,

шої В 3'горщині целюлозної фаli· рики. Фабрика працюватиме на вітчизняній сировині. ПроеКТН:l потужність споруджуваного підприємства-22 тисячі тонн цеу

ЦТВО

целюлози

більш як у

в країні

ливість Угорщині скоротити iM~ порт деревини.

польській

3а минуде шестиріччя у Вар­ шаві збудовано десятки нових

столиці

річного Шf3НУ В п()дьській сго.Ш­ ці збудовано близько 120 тисяч жидих кіМl!ат, десятки шкіл, 91) дитячих садків і ясел, 13 TeaTpiR і кінотеатрів, 3 будинки культу­

вод, теплоелектроцентрадь, під-

ри,

багато

культурно-побутови"{

закладів.

(ТАРС).

3а цей період реалізації шеСТI!-

Стрілка на годиннику показува-

Сам бачиш і чув, мабуть!

ла

Вони стали біля перила. Мак-

лос:

сьому.

млина

В

репродукторі

щось затріщало.

Чути

біля го­

зросте

раз. Це дасть мож-

Перемога ко_аНДI СРСР у Празі відбувся фініш ІХ B'~­ ЛОГОНКИ

миру.

Радянські

спорг­

Увага!-говорить радіовузол.

смени за сумою всіх етапів заи­

А далі Віктор нічого не міг придумати: розмова не клеїлася. - 51 ще сходжу на село,- ска-

Віктора . Він не забуває сказати тра починається декадник лісу і і про те, що його ~рали ~eкP.~.- саду. Насадження будуть пров:>тарем КОМСОМОЛЬСЬКОІ оргаНІзаЦІІ, дитись по всіх вулицях села. Всі

· ки не ходив тут В іктор . А ле І тепер він якось байдуже ДИВИТЬСJl навкруги. Чому? Віктор поки що й сам цього не знав. Він нервував і ледве відповідав на привітання знаи·омих. Та що ж и·ого

і те, що в селі тепер є аж 77 ра- на відкриття декадника! Зробимо діоприймачів і 196 радіотрансля- наше село ще красивішим! ційних точок, і 7 теЛQвізорів. ~ Через хвилину ЗНОВV_ повторю-

місце. Цього бдискучого успіху КlJMaHдa СРСР добилася у напи-­ женіИ, винятково наПОJlегдивш боротьбі, яка тривала протягом 14 днів. Перемога радянських спортсменів-результа'l' їх доб­

вується Віктор. - За той рік і за цю весну.

рої Фізичної підготовки, різнома­ нітності тактичних приііоміr.,

-

ся . Уже справЖНЯ Людмила Сергіївна.

зав він матері. І от він іде по вулиці. Два ро-

_

охота розповісти про всі новини Колгоспники і колгоспниці! Юна­ в селі, наче він перший побачив ки і дівчата! Учні і ученИці! За8-

-

Коли це все з'явилося~-ди-

Максим збирається йти, запраб

В'

ється це ж звернення. Віктора НсІ-

че щось підкинуло . Хотілось танцювати і співати від захоплеННfI. Це ж чудово зроблено! Звернення до

' .

ВСІХ

людеи

передаються

п

о

все-таки турбувало? Певно, те, шує на вечір до клу у. IKT()~ радіо. Зараз його слухають в 196 що він далі тут робитиме. ОТ ВIІІ стоїть на містку. Він дивиться І хатах, а через півроку в усіх 310. б

бачить : біля ставка з'явилися но·

буде завідуючим радіовузл<?м, у: виІй млин і лісопилка. А далі вітВіктор поспішає додому. Тепер де організовувати також СІЛЬСЬКІ . . . н КИ він приязно вітається з зустрічраДІ'опередаЧІ' , ну, а ще що? ЧtI родвигун І два цегляНІ КОРІВ и зможе він застосувати ті знання, з кошарами. П онад греблею про - ними. Дома його теж майже не що здобув У технікумі і під час тягнуто нову лінію для радіо. В практики? І де він тут їх зас:о- садку, в баби Горпини, встановле-

~ Н

сує.

б

у, по удува

ли тут раДІО

вузол, ну, Й що з того?

го

трансформатор . Все це зробле. но но за два останні роки , а будіІі'

ництво ще й зараз проДовжуєть-

На греблі біля нового бетонно- ся. Цікаво, а що тут буде через

містка

Віктор

зупинився. два иаступні роки або через п'ять

Задивився на ЧІІСТУ воду, що світ-

_ _ -

А що?

Н

е

скажу.

А

ти,

Л

ЮДМИJ10,

_ Так я не все сказав. Ти краща стала. І все в селі покращало.

ся Максим-гармоніст . Він аж C~f', ше стало. І мотор в млині не так Кругом покращало, весна ЧУДОВоі .

так зрадів, коли побачив ВІК- диринчить, і качки та гуси на тора. . ь і ге .~ ставку весеЛІше крячут _ Здоров був! - Здоров. здоровІ гочуть.

учень

п. Кузьменко, В ИГУРІВСЬКОІ ' - середньо -І

школи.

перше

великої

загальнокомандне

згуртованості

yCIfН

команди, її волі до перемоги . Ні\ другому місці дуже СИJIьн;t

команда Польщі, тадановитиіі представник якої Круляк заііюш перше Micц~ в особ!1стііі першості.

(ТАРС).

--0-

Чи ти в буфет не заходив?

Ні! 51 щось бачив і чув.

Р оків? Певно, з'явиться ще і ще Пl'дросла . каскадом спадала з cTaBK,l, на табуни гусей і качок, що пл а- багато нового. - Ти ж казав уже про це. Віктор думає про це і дивуєт,,ся сам собі : навкруги наче веселі -

няли

впізнають. Людмила навіть запи­ тала:

лим

вали по-під стіною очерету. З другого боку греблі показав-

~

РОЗВИТОК паперовоі' промисловостІ Угорщини

Ну, як?

роз'яснив 'йому, що через п'я rb хат стоїть нове приміщення ра­ діовузла. Але Віктор не побаж~в туди ІЙТИ-ЗГОДОМ ще можна буд~

яке

ПОКО.1іння в покоління і раніш~

Сільській Раді варто на це числі великий автомобільний за-

сим аж захлинається, так Ійому

кооперативу

скульптури,

У Стадіивароші почалась піk готовка до будівництва найбіль-

В. Гnухенька, вчителька-пенсіонерка.

Ні, я правду кажу, змінила-

26

шини та інші най,!;рібніші деталі .

~============~======~===========================. Чудова весна Попутна машина довезла ВіІ<­ тора аж до клубу. Шофер ще

укі.JIhці

вирізании i~ сдонової кістки автобус завбідьшки 3 ри­

звернути увагу і встановити на приємства металообробної, легмї базарі ПОВНИИ порядок. харчової промисловості.

ської іикубаторно-птаХівничої станції .

агентства Сіньхуа .

показав

птиці та молодняка старше пів- німає пил, який сідав на пр.)СОЦіаЛlСТИЧ~О~IУ торамісячного віку, для чого зб}'- дукти. промислових підприємств, у тому . .

Тібетської

~------

ки, лаковані вироби.

Минуло сім місяців гoc~oдap- несучки. СліД всюди поліпшити до- дуктами. До 'іого, ще близько ТУ1' ського року В тваРИННИЦТВі. Про гляд поголів'я, по~илити годіВдЮ. стоять воли, &Оні, свині і порося­ що СВі~чать рсз.ультат~ ПРОДУ~-І Необхідно організувати вивезення та, кури і Rурчата-і все це жи­

ТИВНОСТі у птахІВНИЦТВl по КО.І-

року

1956

міститься в !оІаленькїй KiMHa)li при клубі. е в ній до 6000 кню"

:з 2 годин дня до 10 годин вечо­ ки ПО 33 яйця при пдані 44. :3:1 ра, але оскі.1'ьки вхід в бібліоте­ цей час недобрано 138 ТИСЯ 'І ку через аал К.1убу, то під час штук яєць. Не виконують взятих демонстрування кіноФільмів туди зобов'язань, допустили знижени:: не заЙдеш. Хочеш обміняти кни­ ПРОАУКТИВНОС'lі птахівництва ар­ гу-купуй квиток. тілі ім. Леніна, с. Плоске, «Ві,І!>" Уже. декілька разів прохала шовик», с. Рожни, ім. Калінін", голову сільради, щоб дозводив с. Літки. Причина та, що роботу р?зт.аеmу~ати .біб.'lіотеку в простоР-j пташників ніхто не контролює, НlШШ КІмнаТі з окремим ВИХОДО '11 , за останній час птицю тут ГОАУ­ яка є тут же в клубі, але він на ють

27

29 28

одержаJlИ від курки-несучки ті.1[,­

травня

18

в країнах народної демократії

ЧИТАЧІВ

POKO~ В кодгоспі «Червона

господарського року

НАЗВИ

КРАЩЕ ОБСЛУЖУВАТИ

но підвищилась продуктивність птиці у порівнянні 3 минудим

про яйценоскість курей по колгоспах району за 7 місяців

П'ятниця,

Страйк у Ма.'1аЙї Як повідомляє агеНТСТВІ) ЮнаJЇ­ тед Пресс, у МаіІІаіії застрайку­ вали 320 тисяч робітників кау­ чукових плантацій. Вони вимага­ ють

встановлення

гарантованого

мінімуму заробітної пл ати.

(ТАРС). Редактор

С. ПОГРЕБІНСЬКИR.

Адреса peдuцiI: С. Вроварн, КніВСЬКl)і області, в~ул::•..:К::н=JВСЬ=I[=а:.:,~":..:.:lЗ8=-._ _ _ _ _ _ _ _ _ _-:-_-::-::-:--::-::-:-_ _ Вров.роп раlовн друкар•• ~HIвc:ьJtOro оОЛ.СІІО~, JПP ....iпs ку_тура.

3 .... 2013-2600

60 номер 1956 рік  

60 номер 1956 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you