Page 1

ПРОЛЕТАРІ BC/XKPAIН, ЄДНАНТЕ;СНІ

Рік ВВПВВІ ХУІІІ

СІЯХЯНDВ[UЬ

П'ЯТНИЦЯ

виробничий шrан перших

воду,

вуликового

заводу,

промис­

лов(}ї артілі ім. Сталінськоі Конституції, ім. Крупської бо­ рються за те, щоб найближчих днів виконати виробничий план на травень.

р.

1955 ЦІна

15

ків виробництва.

Слід, проте, сказати, що саме

коп.

повну

завданню

со­

прОфспілкових організацій. Ха­ рактерний щодо цього такий факт. Полад 100 членів промар­ гом

XIV

року

тях республіки. Готовністю само-

-

результат

промисловій артілі ім. С'l'алінсьR.ОЇ Конституції, наприклад, налагод­

жено щомісячну взаємоперевірку договорів на соціалістичне зма­ гання між цехами, бригадами, окремими членами артілі. е Дош­ ка показників, організовано регу­ лярний випуск стінних газет, «Блискавок». Це сприяє росту лав передовиків виробництва. Але за загальними ЦИфрами ви­ конання планів в цілому прихо­ вуються ряд цехів, значна кіль­ кість робітників, членів промис­ лових артілей, що систематично

не виконують виробничих

норм

і не додають країні чимало продукції. Окремі цехи ,1(ере­ вообр(}бного,

будівельного

ком­

бінатів, промислових артілей, як правило, у першій декаді місяця не виконують своїх виробничих I1ланів, а в кінці місяця «надо­

систематично

переви­

мислових шдприємств Одеси, Сум,

нізувати вивчення встановленого техмінімуму. повсюдження передового досві,ll;у

в ряди Р~БIТНИКІВ ВУГІЛЬНОl про-

лекції, бесіди передовиків. Але МИСЛОВОСТІ. З просьбою послати на роботу цього мало. Досвід необхідно в Донбас звертаються в комсопередавати безпосередньо на робо­ чому місці, це дає можливість м.ольські організації і мол()ді трулаочно показати, як треба висо­ ДІВНИКИ СІЛЬСЬR.OГО господарства., Вони заявляють, що з великим копродуктивно працювати.

Досвід цтва

переАови&ів

доводить,

підприємстві

є

що

R.ОЖ:В:ОМУ

значні

резерви,

вала

роботу

Всесоюзна

нарада

на' передову лінію бор~тьби за вугілля. Будемо працювати з по­ двоєною енергією.

Перші

групи

рудзи.

ВІДКРИТЕ ВИДОБУВАННЯ ВУfІЛЛЯ У вугільних басейнах країни

комсомольців і зростає видобування вугілля Bi,ll;ХаРІівської,

Львівської

R.ритии способом. Понад

міль­

30

й()нів т()нн його дадуть у цьому

році тільки розрізи Уралу і Схід­

пики З радістю зустрічають нове в:угільних

поповнення

їх

трудової сім'ї.

Для майбутніх шахтарів підro­ товлені гур'rожитки, обладнані н()ві їдальні, iнmi культурно-по­

бутові заклади, створені всі умо­ ви для навчання.

населення.

протязі 600 кіломerтрів вирубуються ліс і чагарник, пере.носяться населені пунк.ти, підприсоту 24 метрів води Волги розіл­ ємства, лінії зв'ЯЗR.у. Вже заголються від Сталінграда до Воль­ товлено і вивезено із зони зась&а. Дзеркальна поверхня но'во- топлення близьR.O трЬ()х мільйобуде од­

ним з найбільших штучних во­ ДоЙмищ. Пї,ll;Нilті греблею на ви­

1'0 моря с'rановитиме

.ратних

3400

квад­

кілометрів.

Одночасно з роботами по спо­ рудженню Сталінградського гідро­

захстану,

Ук.раїни, Ка­ Башкирії, ДалеR.OrO

R.ap'epax

Сходу-на двадцять

з

ЛИШR.ОМ

процентів більше, ніж у минуло­ м;у році. При цьому собівартість кожної тонни вугілля, одержано­

го від:критим сп()собом, ниж.ча по­ рівняно з підземним ВИ,ll;обуван­ ням в середньому в 2-2,5 раза. Тbrьп- у дрyrом:у півріччі поч­

нуть працюва'ги сім нових роорі­ зів загальною потужністю майже в шість мільйонів тонн вугілля на рік, у тому числі «Ново-Сер­

гіївський», «Кедровський 3ахід­ ний» - В К}'збасі, «Храмцов­

нів кубометрів лісу, перенесено і ський м 3»-у Черемхово, «Ір­

десятки сіл. тиський М 1 »-у Казахській у цьому році біля Саратова і РСР та інші. Ще 19 роорізів буде Енгельса

починається

споруд-

споруджено в наЙближ.чі роки У

ження інженерного захисту від Кузбасі, Караганді, Середній вузла провадиться підготовка зо­ затоплення. Такі ж споруди бу- Азії, на У&раїні і Далекому Схо­ дуть створені біля Вольська, Ка- ді. Вони дадуть країні щороку по

......

мишина, Дубовки та інmих міст. 27-28 мільйонів тонн вугілля.

--------

~--------

Досягнення науки і передового досвіду­ в сільськогосподарське виробництво

НОВИЙ просапний трактор

ВСЕСОЮЗНА НАРАДА ПРАЦІВНИКІВ ПРОМИСЛОВОСТІ

працівників промисловості.

виною рази.

чівський райком ЛКСМУ ЗаR.арВ R.(}ЖНОМУ радгоспі закладено патсьR.ОЇ області хлібороби кол- насінні ділянки для вирощувангоспу «Нова зоря» комсомольці ня районованих гібридів ку&у­

Па .місцІ .паіібуmNЬО~О 1l0дой,маща СталінграДСЬ&е море

-0травня у Великому

кою заявою звернулися в ~YKa-

виробни­

на

району.

18

гніздовим способом, на найкращих,

ка-почесна В .нашіЙ ..~paїHi. У Тернопільської об~астей уже виі­

якого

і

ства країни.

H~C багато си..л І ен.еРГll, :PY,ll;HO- хали за путівками &QМсомолу на ного Сибіру. Десятки мільйонів Багато можуть дати для роз­ ЩІВ ми не .БOlМ~Ь І г?ТОВІ .стати постійну роботу в Донбас. Гір­ тонн палива будуть одержані у

не змагання, основним завданням

17

осмївши шахтарсь&і професії, буРадгоспи Міністерства радгос­ дуть безустанно працювати над пів України завершили сівбу ку­ збільшенням ВИ,ll;обутку палива курудзи. Скрізь вона прове­ для потреб народного ГОСПО,ll;ар- дена за 7-8 днів квадратно­

правління артілі (голова т. Хал­ K~, ЯКІ Heдa~HO ПРИІзди~и в. гос- МОЛО,ll;і Київсь&ої, фін) не спромоглося навіть орга­ ТІ з м. СтаЛІНО. ПрОфесІЯ ГlРНИ- Дніпропетровської

Пустити ці резерви в дію­ ни затоплення майбутнього во­ найважливіше завдання робіт­ доймища. По берегах Волги на ників, інженерно-технічних пра­ цівників, 'Іденів промислових артілей. На це повинна бути спрямована партійно-політична робота на кожному підприємстві

Кремлівському Палаці продовжу­

насаджень.

рів Ha~ розповідали_ наші земля-

заяві пишуть: - Ми багато чули про Донбас. Про життя і роботу шахта-

на те, як треба організувати ро­

дальше поширен-

густоту

НезВажаючи на це, тут првтяг()м року нічого не :;роблено, щоб дос­ від перед()виків став надбанням усіх 'Іденів артілі. Більше того,

служування

є

овочів

цп Полтава комсомольці Михайло Петро Яцура і Андрій Буцега. Слизь і Віктор Крисько у св()їй -Ми їдемо працювати на шахти

ми знаходимо вичерпну відповідь

тепер

картоплі,

п,рацюють ткалі, що з ДНЯ в день не вик()нують виробничих н()рм.

щоб добитися дострокового ВИR.О­ лужують», що призводить до зни­ нання виробничого плану-завер­ ження якості продукціі. Маємо в шального року п'ят(}ї п'ятирічки. роботі промислових підприємств Щ~до таких підприємств, як рай­ району серйозні недоліки і щодо промкомбінат, клінкерний завод, виконання ШІанів по асортименту деревообробний коибінат, то в всі можливості організувати нові ,11;0ПРОДУІЩії. В матеріалах Всесоюзної нара­ даткові галузі виробництва, конче ди працівників промисловості, що потрібні колгоспам і для даль­ відбувалася нещодавно в Москві, шого поліпшення побутового об­

боту на кожному підприємстві, щоб позбутися цих недоліків і за­ безпечити високу продуктивність праці. Потрібно піднести на но­ вий, вищий ступінь соціалістич­

гектарі

віддано працювати на вугільних - Ми палR.О любимо свою добре удобрених землях. Площі шахтах Донецького басейну прой- Батьківщину і віддамо всі сили під цією КУ.lIЬТУРОЮ в нинішньо­ з'їзду КП(б)У протя­ няті заяви. сотень юнаків про- її дальшому процвітанню,-З та- му році розширені в два з поло­

колували норми, виробляли про­ Чернівців, 3аllоріжжя й інших соціалістичного змагання, яке дукцію виключно високої я&ості. міст України. ...Слюсарі паровозного депо станстало більш масовим, гласним. У Поряд з ними у кожн()му цеху

Досягнуті успіхи

ПОСІвами.

Молодь у країни їде на роботу в Донбас РАДГОСПИ УКРАїНИ Па~Ріо:ична !ніціатива КОМСО-І бажанням поїдуть на Донбас, і, ЗАВЕРЦJИЛИ ClВБУ КУКУРУДЗИ

ціалістичного змагання ще дуже

lJ.'ілі ім.

.

"

за

кожному

на

КУКУРУ дзи,

МОЛЬЦІВ І МОЛОДІ Києва, щО ВИЯВИJlИ бажання поїхати на постіймало приділяють уваги ке.рівни­ ну роботу в шахти Донбасу, знайки підприємств, партійних і шла палкий відгук в усіх обласцьому-основному

догляд

По НАШІЙ БАТЬКІВЩИНІ

ня досвіду і досягнень передови­

чоти­

Зберегти

ТРАВНЯ

Ширити досвід передовиків виробництва рьох :місяців нового року. Робіт­ ничі колективи деревообробного комбінату ливарно-пр(}катного за­

u

зразковии

20

Орган Броварського районного комітету Комуністичноі партії Украіни та районноі Ради депутатів трудящих КиіВСЬКОі області

Підприємства і промислові ар­ тілі району успішно виконали

Забезпечити в кожному колгоспі

60 (1198)

ХАРКІВ. КОНСТРУR.ТОРИ Харків­

праці і поліпшення я&ості про­ дукції. З великою промовою на нараді

ності з інженерами

виступив тепл() зустрінутий при­

го

сутніми перший секретар Цент­ рального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу товариш М. С. Хрущов.

створили оригінальну

СЬR.ОГО науково-дослідного траЕ­ торного інституту у співдруж­

Харківсько­

вити саМОСКИАИИЙ ван'l'ажний ку-

імені Леніна новою машиною на

зов для переВf)ЗR.И сільсьR.ОГОСПО-

тязі трактора «Бєларусь» за чоі-

дарської продукції.

тири робочих дні засіяно 75 ге&-

УніверсаJlьна квадратно-

тарів кукурудзи.

гнІздова cibaJlka-КУJlЬТlІватор Пристрій ДЛЯ заправки 3АПОРІЖЖЯ. В к()лгоспі іме-

.

ні Леніна, Червоноармійського

автообприскуваЧІВ

району, закінчені виробничі випробування нової сільськогоспо-

ПОЛТАВА. ДЛЯ боротьби з шкідниками буряR.ОВИХ плант&­

дарської машини-універсальної квадратно - гніз,ll;ОВОЇ сівалкикультиватора - рослинопідживлюp6'l'ap Президії Академії наук. Буnганін повідомляє, що на на­ гун і всі вузли трансмісії на ній вача. Нова машина провадить сівбу СРСР ТОВ. Топчієв, стругальник­ раді виступило 49 чоловіR.. Прий­ розташовані позаду, а передня способом м:ається рішення про припинен- частина являє собою вільну труб­ квадратно-гніздовим

цій ие'f!lнізатори області облад­ нали в колгоспах 450 автооб­ прискувачів. Вдоск()налюючи цей агрегат, слюсарі Весело-Подільської МТС тт. Сімкін і Трембач сконструювали пристрій для ме­

На нараді ВИСТУПИВ

директор

Уралмашзаводу тов. Гnєбовський, то&ар Харківського турбінного за­ BO,ll;y тов. Нисnякоа, міністр наф­ тової промисдовості СРСР тов. Байбакав, головний учений ceR.-

новатор

~OC&OBCЬK(}ГO

будівного

заводу

ОрджоніRідзе

Серго

тов. Лаврентьєв та

конструк.­

цію просапного трактора. Нова машина вигідно відріз­ няється

від

lJросапного

садово­

часту раму, призначену для різ­

ня дебатів. Потім учаСНИ&1l нара,іІ;И ()Дно­

стайно приймають звернення до

іmпі.

заво,ll;у

Головуючий-Голова Ради Мі­ городнього трак.тора «ХТ3- 7». ністрів СРСР товариш М. О. Дизельний, більш потужний )l;ВИ­

верстато-

імені

тра&тороскладального

них

навісних

сільськогосподар­

ських знарядь. Де забезпечує доб­ ру видимість оброблюваних між­

різних I1росапних культур з між-

ханізації

заправки

разом з насінням мінеральні д()б-

ділилисй

юих досягнень нау&и і техніRИ У

промислове виробництво, я1tнай­

На

Цьому Всесоюзна

нараДа

ток міжрядь кукурудзи, соняшни­ М, буря&ів та інших просапних

ав­

диться НАСОСОМ, щО прив()диться

в ,l(ію двигуном досвідом всіх робітників і робіТНIlЦЬ, ін­ рядь і дозволяв одному тракто­ рива. Вона використовується та&ож допомогою цього женерно-технічних прач;іВНИRів і ристові ВИRонувати всю роботу. своєї роботи, говорили про необ­ Основне призначення HOBOfO для культивації і боронувашrя правка цистерни хідність впровадження найнові­ службовців промисловості Радян­ трактора-механізований обробі­ грунту, міжрядного обробітку і СЬR.Oго Союзу. Промовці

цистерн

ряддями від 55 до 70 і більше тообприскувачів. Нагнітання роз­ сантиметрів і одночасно вносить чину в авто обприскувач прова­

підживлеННIІ рослин. УніверсаJЬНУ

автомобіля. пристрою

З

за­

автообприску­

вача проводиться за 8-12 хви-

сівалку-куль- лин-в 5 раз швидше, ніж при

РООЛИНОl1ідживлювач ручному способі. більшого пошкреиня досвіду но­ праЦівників I1ромисловості оголо- культур. Він може. також ВИ&ОНУ­ тиватор обслужують хва чоловіки: тpali.(За повідомленнями ТАРС вати КОМПЛЄRС робіт в овочівни­ ваторів, про ВИRОРИС'l'&шrя резер­ 11lУЄТЬСЯ заltрllТОЮ. торист і машиніст. У so.uгосПЇ і РАТАУ). цтві. На тракторі можна встаио(ТАРС). вів ,пірище.IDUI ПРОlу&тивності


СТАХАНО8ЕЦЬ

П'ятниця.

20

травня

'1955

року

НАПОЛЕГЛИВО ПЕРЕТВОРЮВАТИ В ЖИТТЯ НАМІЧЕНІ ПЛАНИ У ці дні на полях Підмосков'я і соковитих кормів. Але цього кипить напружена робота. Тру- не вийшло. Посіявши кукуру,цзу, дівники колгоспного села прова-колгосп забув дорогу до неї. По­ дять сівбу зернових культур, са- сіви буино заросли бур'янами і дять Itaртоплю, овочі, збирають зачахли. В резулr.таті колгосп в теплицях урожай огірків, ци- зібрав низький урожай зеленої булі, редису. Погода сприяє маси з гектара. Ділком ясно, що успішному

провадженню

них польових робіт.

Дні

весня-

таке

стоять

цієї надзвичайно цінної

ставлення

до

кукурудзи,

продо­

теплі, сонячні. У такий час дорога кожна година. Потрібне максимальне напруження всіх сил,

вольчої і кормової культури, мо­ же лише дискредитувати ЇЇ. Відсутність міцної кормової

щоб перетворити в життя рішен-

бази

ня січневого Пленуму ЦК КПРС по збільшенню виробництва сільськогосподарських продуктів. Гаряча пора зараз у колгоспі «Красная нива», Красно-Полян-

мадського тваринництва. Сором­ но сказати, надої молока-тисяча кілограмів від корови. Це у три, у п'ять раз менше, ніж у пере­ дових господарствах Підмосков'я.

еького району, Московської області. В усіх восьми бригадах іде сівба ярих. Колгоспники і кол-

Нічим було похвалитись колгос­ пові і в інших галузях. Урожай овочів становив три тонни з гек­

госпниці у співдружності з механізаторами Комуністичеської МТС борються за високии урожай зерна, картоплі, овочів, кор-

тара, &артоплі-три з половиною 'ІОННИ. Про які ж високі грошові доходи можна говорити при таких низьких економічних показниках!

мових культур. Вони сповнені ба-

Звідси зрозуміло, що і трудодень

жання внести свій гідний вклад у справу зміцнення громадсько-

у колгоспі оплачується небагато. Гопос з місця: Більшого важ­

гальмувала

й

розвиток гро­

го господарства К:JЛГОСnУ, збіль-

ко було

шення виробництва сільськогосподарських продуктів. Вранці 15 травня у колгосп

редній голова частіше у пляшку заглядав, ніж в Р.кономіку колгоспу.

сподіватись.

Попе­

«Красная нива» приїхали това- ВІРНИЙ ШЛЯХ ДО ПІДНЕСЕННЯ риші К. Є. ВОРОШИПОВ. М. Г. Далі т. Григор'єв докладно роз­ Первухін та М. с. ХРУЩОВ. Вони повідає про заходи, намічені кол­

ООllайомилися з господарством ар- госпом щодо піднесення всіх га­ TiJli, побували на парниках, в лузей громадського господарства. тепличному комбінаті, де розмов, - Вивчивши рішення січне­ ЛЯJlИ

з

багатьма

колгоспника-

вого Пленуму ЦК

партіі,-ПРО­

ии. Потім у правлінні артілі зіб- довжує він,-ми прийшли до вис­ рався широкий колгоспний ак- новку, що без докорінної зміни тив: бригадири, ланкові, доярки, свинарки, овочівники, садоводи. Мова зайшла про те, як колгосп виконує намічені заходи по розвитку артільного господарства в цьому році. Перше слово узяв голова кол-

структури посівних площ нам не поліпшити стану справ у кол­ госпі. Колгоспники одностайно вирішили скоротити посіви вів­ са та низьковрожайних багато­ річних трав. За рахунок їх розширяються посіви кукурудзи. Иід

На цьому посту він працює тіль-

рів. Всю кукурудзу буде посад­

ознайомлені з агротехнікою виро-

ливої роботи над його виконан­ ням не можна добитись успіхів

хід виконання заходів

щування кукурудзи.

у господарстві.

по піднесенню артільного господарства

ють, як її садити, як треба провадити міжрядний обробіток, в

колгоспники нашої

дктив підмосковиого колгоспу «Красная

нива»

обговорює

артілі добре

Вони зна-

Щодо овочів, то головне наше яких дозах треба вносити підзавдання-піДВlіщення

врожай-

живлення.

Hoc'ri. Хіба це )"рожай-три тонНа прикладі своєї бригади я ни з гектара? Це ж не доход, а ба,чу, що в нашому колгоспі по­ збитки для колгоспу. В цьому ро- мітно зміцніла трудова дисцип­ ці ми повинні щонайменше по- ліна, підвищилась активність

троїти урожай овочевих культур. колгоспників. Але, на сором нам, Для цього є всі можливості. Під у нас ще є люди звідсталими овочі відведені кращі, добре уг- настроями, які намагаються по­ ноєні землі.

У парниках виро- працювати в колгоспі якнаймен­

щується розса.~а. Виготовлено ко- ше, а урвати від нього якнаи­

ло

мільйона торфо-перегнійних більше. З такими людьми нашій

горшечків.

партійній організаціі треба добре

Велике значення

має асорти-

попрацювати,

виховати

в

них

мент овочевих культур. Якщо ра- почуття обов'язку перед колгос­ ніше

колгосп

вирощував

один пом, перед державою.

Хочу сказати

ще кілька слів

про роль бригадира. Вригадир-­ це велика постать у колгоспі. Від нього багато що за.іІежить. У хо­ рошого, тямущого бригадира вся б,ригада працює добре. І навпаки.

Отже,

треба

зміцнювати

склад

бригадирів, ставити на цей пост кращих, найбільш активних кол­ госпників. Потім виступив тов. Хрущов. Він сказав:

-

Господарство вашого

кол­

госпу ще дуже слабе. Але план на цеД рік ви склали хороший.

Ви правильно

спланували своє

виробництво. Якщо успішно здійс­ нити намічені заходи, ваш кол­

Цікавим був виступ бригадира

госп зможе одержати доход знач­

саме і з картоплею. Із 140 гек.та- Вона розповіла про п~рші дні

цього, товариші, треба добре по­

сорт капус'ГИ, то тепер-три сор- Клавдії ти:

ранню, пізню і цвітну.

Те

Василівни

Масенкової. но вищий, ніж запланував. А для

рів 30 гектарів буде засаджено весняних ~ольових. робіТ: Голов­

трудитись.

ранньою картоплею. Для колгос- І H~ осоБЛИВіСТЬ НИНlШНЬОl весни,

Голова у вас зараз хороший. На

все ВИСОКОЯКісно, так, як роБЛЯ'l'Ь

потягне господарство вперед. Те­ пер треба по-справжньому взя­

пу це дуже вигідно. Підкреслює т. Масенк?ва, - це роботу в колгосп він пішов добро­ Особливо мені хочеться сказа- прагнення к?лгоспниКlВ зробити вільно. Я думаю, що ця людина

ти

про

наше

тепличне

господар­

ство. Всі ви знаєте, що не так давно ми ввели в ,цію свій теплич­ ний комбінат. Минуло якихось три-чотири місяці, і колгосп уже пожинає перші плоди. Цибулі на сьогоднішній день здано державі п'ять з половиною тонн, огірків -майже дві ТОННИ, буряків півтори тонни. А незабаром у теп­ лицях достигнуть помідори. Там з полів піде редис, кріп, MOpltBa. .як бачите, грошові дохоДІ!. колгоспу можна збільшити в ба­ гато раз. Та це ви вже й зараз відчуваєте. Овочівникам ми ви­ дали перший аванс по 2 карбо­ ванці 10 копійок на трудодень, тваринникам-по

два

з

полови­

ною карбованці. На решту трудо­

l'оспуІван Васильович Григор'єв. неі ми відводимо нині 100 reKTa- днів авансом видали по 1 кар­ бованцю

копійок. Зараз кол­

20

передовики,

новатори

КОJlГОСПНО­

го виробництва.

Вригаді запланава,но посіяти 11 гектарів кукурудзи. До сівби її все готове. Насіння перевірене на схожість, заготовлені. добри­ ва. Всі колгоспники ознайомлені з агротехнікою вирощування цієї культури.

короткими

тись за зміцнення складу брига­ дирів. Коли бригадир добре знає справу, колгоспники завжди пі­ дуть за ним і доб'ються вели&их успіхів. Ось тут виступав брига­

)(лр Т. Сухов. Иого виступ викли­ кає тривогу: погано він знає свою справу. Правлінню колгоспу треба

повідомленнями більше працювати з бригадирами,

про хід сівби виступили також бригадири Н. М. Сергієнко. М. є.

підносити їх роль у колгоспному виробництві . Карягіна. Т. Ф. Глазова. З їх вис­ Тов. Хрущов підкреслив зна­ тупів видно, що бригадири ясно чення кукурудзи для збільшення }'являють собі завдання, які сто-. виробництва зерна і зміцнення ять перед колгоспом у цьому ро­ кормової бази. Неправильно роб­ ці. Вони говорили про необхід­ лять ті КОЛІ'ОСПИ, сказав він, які ність повніше вихористати ре­ відкладають сівбу кукурудзи на зерви, ві мають КОJlГОСП у ціло­ останню декаду травня. Кукуруд­ му і кожна бригада, ферма зокрема. зу треба сіяти негайно, зараз.

Один лише бригадир-В. Л. Су­

Важливо,

говорить

,цалі

тов.

ХОВ. як це видно було з розмови, Хрущов, всю кукурудзу посіяти ки третій місяць. До обрання жено квадратно-гніздовим спосо­ госп видає на трудодні молоко. його головою IWлгоспу т. Гри- бом. При ретельному догляді ку­ способом. Закінчуючи свій виступ, т. Гри­ слабо розбирається в питаннях ква,цратно - гніздовим rop'eB був прокурором району. На курудза дасть нам не менш ик гор'єв вказує, що колгосп робить агротехніки. Коли мова зайшла Там, де кукурудзу садитимуть

робо'l,'у в артіль пішов добровільно. До речі, слід сказати, що колгосп «Красная нива» протягом риду років був одним з найбільш відстаючих у Підмосков'ї.

260 тонн зерна і по десять тонн силосу для кожної корови. Чи зможемо ми одержати такий урожай? Я думаю, що цілком зможемо. Земля, як ви знаєте, об-

ЧОМУ ВІДСТАВАВ КОЛГОСП? - Землі в нашому колгоспі, --сказав т. Григор'ЄВ,-небагато, тіл:ьки 700 гектарів. При таких обмежених земельних угіддях

рудзу? роблена добре. А візьміть добри- Квадратами. ва. Гною ми вивезли на ш'ля у колгосп у ряди передових. Вони - З якими відстаннями між колгоспникові шкода виривати три рази більше від торішнього, бачать, що при правильному ве­ торфу-у два рази більше, міне­ денні справи навіть найбільш гніздами? зайві стеблини. На це можна ска­ - Шістдесят сантиметрів на зати так: не будьте пожадливі, ральних добрив для підживлення відстаючий колгосп може за ко­

треба

посіВіВ

дорожити

буквально

кож-

ним клаптем, використовувати його з великою госпо,царністю. Поруч з нами Москва. Хто, як не ми, підмосковні КО.іІГОСПИ, повин-

запасли

так

само

удвоє

більше, ніж торік. Все тепер за­ лежить від нас, від того, як ми з вами будемо працювати. Якщо кожен з нас буде працювати на

ні забезпечити столицю овочами, повну силу, уже в цьому році картоплею, молоком, м'ясом!

ІІОдвоїмо виробництво зерна.

А проте наш колгосп до остан-За прикладом передових колнього часу мав якийсь, я б ска- госпів ми запроваджуємо з цьо­

,

зав, незрозумілий напрям.

Мало го Р(ЖУ зелений ltонвейєр для мо­

поки що тільки перші кроки по шляху

піднесення

громадського

господарства. Головне ще попе­ реду. Відрадно те, під&реслює го­ лова, що у IWлгоспників зросла активність, прагнення вивести

роткий строк стати добрим, ви­ сокодоходним

господарством.

вирощування

кукуру,цзи,

брига,цир показав свою цілковиту запитали:

-

Як

ви

садитимете

кук.у­

сімдесят,-відповів Сухов.

-

Так це ж не будуть ква,ц­

Сухов мнеться і розводить ру­

РЕЗЕРВИ Після виступу голови колгос­ пу товариші К. е. Ворошилов,

М. Г. І1ервухін і М. С. Хрущов попросИJlИ бригадирів &олгоспу розповісти про хід весняної сівби,

не третина ярого клина засіlа- лочної худоби. 3 цією метою від­ про те, як їх бригади борються лася зерновими культурами, пе- ведені спеціальні р;ілянки КОИЮ­ за одержання в цьому році висо­ реважно вівсом. Може, ця куль- шини, вико-вівсяної суміші озимо­ кого врожаю, як виконуються наІванівна

ка~ІИ. Ясно, що бригадир виявив­ ся не на висоті свого становища.

Він примітивно розуміє обов'яз­ ки бригадира, зводячи їх лише до роздачі нарядів колгоспникам.

Гопос з місця: А із свинарством

в посівах переважали маловро- 300 свиней. Цифра ця реальна. жайні &ультури. Прав,ца, в мину- Вже зараз ми поставили на відго­

лому році колгосп уперше ПОСiJIВ дівлю 200 свиней.

Це значить,

вирощуємо

картоплю,

гe~Tapiв кукурудзи. При доб-

що наш колгосп дасть у цьому

хороші,-сказав тов. Ворошилов. -За останній час працювати во­

ни почали краще, старанніше. Це вселяє впевненість, що намічені

ням у кожну лунку по півк.іло­ так: план вироблять добрий, але Ми

розраховуємо

ОJ(ержати

з

вelUY .ІоШsїсть коичевтровавих бilьmе, иі& торік.

жаю

високого вро­

кукурудзи.

Наша партія, говорить на за­

кінчення тов. Хрущов, проявляє

винят&ове пікл}"пання про підне­ сення сільського господарства. У нас є все для того, щоб у корот­

використанні наявних резервів, кожний, навіть найбільш від­

строк

збільшити

виробни­

цтво зерна і продуктів тваринни­ цтва. Як показує практика, при

вмілому

керівництві

і повному

стаючий колгосп можна за один­

два роки зробити передовим. ді можливості є і у вашому колгоспі. Завдання полягає втому, щоб ці можливості швидше перетворити

в діЙснісгь.

***

Розмова колгоспників з керів­ никами партії і уряду пройшла в теПJlій, дружній обстановці.

Товариші К. е. Ворошилов, М. г. Первухін і М: С. Хрущов побажа­ ли колгоспникам успіхів в їх ро­ боті,

а

колгоспники

ім за цінні

подякували

поради і запевнили,

що доклар;уть всіх сил для під­ скоро забуваЮl'Ь про цей план, несення господарства своєї артілі. не керуються ним У роботі, роб­ І(расно-Полянський район,

кожного гектара по 50 центнерів качанів М:ОJIОЧНО-ВОСltОВОЇ стиглос­ лять все по-старому. А без Аобре року ~оглці він міг би одержати році державі свинини у Ава рази ті і по 50 тови ае:аеиоі каси. Всі ПРОAYllзного ПJl8ВУ, без вапОJlег-

36

пові не одержати

ня сільськогосподарських культур.

капусту,

грама гною.

проривайте посіви, видаляйте зайві стеблини. Інакше колгос­

кий

вами плани будуть успішно пере­ помідори, огірк.и, моркву. Крім творені в життя. Треба тільки, &оли не вистачало. Минулої зими, як у нас підуть справи? цього, нам правління запланува­ щоб цими планами жив кожний наприклад, нам довелося витрати- І тут, я думаю,-відпові­ ти на купівлю кормів без малого дає голова,-справи повинні пі­ ло три гектари кукурудзи. Сади­ IWлгоспник, а не тіJlЬКИ голова. У нас ще часто, особливо в півкільйона карбованців. ти. Як вам відомо, ми вирішили ти ЇЇ ми будемо вручну квадРат­ но-гніздовим способом із внесен­ сільському господарстві, буває Чому так. виходило? Тому, що на загальних зборах відгодувати

кормів для худоби в колгоспі ні-

з проривкою кукурудзи. Вуває так, що у гніз,ці зійшли і розвива­ ються 4-5 рослин. А треба за­ лишити в гнізді 2 стеблини. Але

Тимчасом в нинішніх умовах кол­ госпний оригадир-це організа­ тор мас, який глибоко знає спра­ ву, передові прийоми вирощуван­

НЕВІДКЛАДНІ ЗАВДАННЯ ДНЯ максимум сім центнерів з гекта- кукурудзою. Це дозволить нам Хпєбянкіна. Вона очолює брига­ На закінчення розмови з корот­ ду в селі Слободка. ра-осьмежа врожайності вівса протягом усього ,ІЇта давати ху­ - Зараз у моїй бригаді,-ка­ кими зауваженнями виступили в тутешніх умовах при тій агро- добі соковиті зелені корми. техніці, яка застосовувалася в Збільшення виробництва зер- же т. Хлєбянкіна,-В розпалі К. є. Вороwипов і М. С. ХРУЩОВ. - Люди У вашому колгоспі колгоспі. на, особливо кукурудзи, зелених польові роботи. Посівна площа у

Дуже мішу вигоду давали КОЛ- кормів, коренеплодів дасть мож­ нас невелика-тільки коло соро­ госпові багаторічні й однорічні ливість підвищити надої молока ка гектарів. Алє- набір культур у трави. Ними засівали більше в цьому році на 600 літрів від нашій бригаді дуже різноманітний, і всі культури трудомісткі. Ми чверті всієї посівної площі. А кожної корови.

вручну, треба обов'язково в кож­ ну лунку класти по півкілограма

необізнаність в цій справі. Иого гною. І головне--не запізнюйтеся

рати.

ПОВНІШЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ

тура давала тут багаті врожаї? го жита. Крім того, на зелену під­ мічені плани. Виступає Катерина Нічого подібного! Чотири-п'ять, годівлю засівається 60 ,гектарів

про

Московської області.

(СПРUAU аа

17 Tpa8IIfI).


П'ятниця,

20

травня

1955

СТАХАНОВЕЦЬ

року

3 Останні вІстІ 3

ДНЯ В ДЕНЬ ПІДВИЩУВАТИ ПРОДУКТИВНІСТЬ ГРОМАДСЬКОГО ТВАРИННИЦТВА

3

3а перемогу в змаганні з JIітківчанами Протягом останніх років наша майже артіль по продуктивності тварин-

стільки,

скільки

торік

влітку.

Працівники ферм прагнуть не тільки вийти на перше місце в

ництва посідає одне з середні! Показники, яких добилися районі по надоях молока, а й місць у районі. Останнього часу кращі доярки, доводять величезне значно обігнати колгосп ім. Ка­ зробили крак уперед-після кол- значення любовного догляду за ЛlНlНа, с. Літки, який має зараз госпу ім. Калініна, с. Літки, ми тваринами. В одних і тих же умона другому місці. За минулі 7,5 вах, при однакових кормах доярка місяців на кожну з 152 корів Галина Какун вже надоїла по

одержали по 1060 літрів молока, або на 321 літр більше, ніж за відповідний період минулого року. Зростає продуктивність і худоби інших видів. На 100 гектарів ріллі зняли з відгодівлі за 7,5 місяця на 1,9 центнера свинини

1300 літрів молока від кожної корови, з яких покищо тільки 4 отелилися. Від Itорови «Вишні» вона одержала за сім місяців 2350, а від «Нитки»-2918 літрів молока. Молода, рсього, другий рік пра-

Старанно доглянемо посіви Механізатори тракторної брига­ дИ Г. Накалюжного, ЯRа обслужує а.ртіль, у співдружності з ріль­ ничими бригадами закінчили сів­ бу кукурудзи на всій площі. По­ над 140 гектарів посіяно. сівал­ кою «СШ-6» і близько 50 гекта-

цях зробимо підсаARУ рослинами, вирощеними в торфо-перегнійних

горшечках. Протягом літа прове­ демо кілька механізованих розпу­ шувань грунту в міжряддях.

Щоб збільшити валовий збір кукурудзи і гарбузів з однієї і

рів-вручну квадратно-гніздовим тієї ж площі, запроваджуємо на способом. Шд час сівби стежили 6 гектарах ущільнені посіви цих за якістю робіт: щоб не порymу- культур. Ділянку вдосталь удоб­ Зараз худобу перевели в літнj валися квадрати, у лунки висі- рили торік і тепер внесли по 1,5 табори. Тут хороші випаси. Тва­ валася потрібна кількість на- -2 центнери мінеральних доб­ рин підгодовуємо також масою сіння. І рив на гектар. Три гектари lty'молодого жита. План зеленого На ділянці, де посіяли ltylty- курудзи, як ущільнювану куль­ конвеиєра склали так, щоб забез­ рудзу в перший день, появляють- туру, сіємо по огірках. печити щодобовий вихід зеленої ся ніжні сходи. Механізатори заФ. Онопрієнко, маси з розрахунку на кожну ко­ раз боронують. Коли більш чітltO агроном. наибіJІЬШИЙ надій молока на ко­ рову. Все зробимо, щоб цього добитися.

більше, ніж за весь минулий рік. цює на фермі Галина Малюга, а рову 60-70 кілограмів. Кормові накресляться зелені квадрати і Немає жодного випадку загибелі почала доганяти кращих Jtоярок. культури для цього посіяли в виявляться просіви, на цих містелят, щодобовий приріст коЖНОГО Вона надоїла по 1170 літрів мо- кілька c'l'poKiB. Матимемо також з них у живій вазі становить лока від кожної з закріплених післяукісні та пожнивні посіви.

800-1000 грамів - на 300400 грамів вище норми. Вся ху-

яка одержала

по

єрі надано кукурудзі. Запровади­

доба вийшла з зимівлі в доброму

1200

літрів молока. За перевико-

мо нічне випасання худоби. Всі

стані.

нання плану надою молока за перше півріччя 9 доярок одержа-

працівники ферм борються за те, щоб надоїти по 2500 літрів мо-

..

.

У ПlдвищеННІ ПРОДУКТИВН~~1 ли додаткову оплату. Правління лока від кожної корови в цілому

тваринництва значну роль ВІД1-1 колгоспу разом з спеціалістами і по колгоспу.

грала кормова база. ~a зиму. для завідуючим фермою М. Касяном Дбаємо про створення міцної худоби заготували БІльше РІЗНО- доводять до кожної доярки декад- кормової бази для громадського

манітних кормів, зокрема куку- ні та місячні завдання по надою тваринництва на наступну зиму. руд зяного силосу, чого раніше не робили.

На

початку

зимового

молока

від

закріплених

корів.

іІ" б . nРІМ гру их КОРМІВ,

к ренепло О -

Торік кормодобувна бригада, запровадивши ущільнеІІі посіви,

зібрала на кожному з 6,6 гектара по 40 центнерів куltурудзи. Доб­ рий також був на урожай гарб1'зів.

Зверн}"ли увагу на своєчасний заПУСlt ті.тrьних корів і підготовку

їх до отелення. Завдяки .в;остатніЙ дачі кормів к,орови після отелення добре вгодовані. Годували їх 'взимку за нормами, в залежності від добового надою молока. Регулярно

почали

вищ"скати

тварин

на прогулянки, чого раніше часто не було. Це все сприяло тому, що

в зимові місяці надоювали молока

вилом регулярно на виробничих нарадах обговорювати хід J!ИКОнання соціалістичних зобов'язань.

мо 300 тонн качанів у стадії молочно-воскової стиглості. Сівбу кукурудзи закінчили. Три цемен­

проваджувати

в работу

здобуті

облицьованих спорудах.

знання на трирічних зоотехнічних курсах. 8 .в;ояркам присвоє-

но звання майстра пе,ршого роз-

Н. Ганага, зоотехнік.

жодного l'ектара кукурудзи на З6-

У

колгоспі

досі

ни,

що

217

гектарах.

обслужуваній

почали

проростати,

на

артілі,

до

наша

борону­

50

гектарів кукурудзи.

220

гектарах.

Трактористи Василь ЯItуша та

Василь

Климась

*** садіння

почали

сіяти

гречку.

О. Борщ,

'Закінчивши

Сьогодні

закінчуємо боронування на всіх

А. Грицюк,

диспетчер БОбрицької МТС.

бригадир десятої тракторної

картоплі

бригади Броварської МТС.

Більше овочів киянам

доставлено було зеленої маси і 151 лений конвейєр, конюшини длл

МРІЯ ГОЛОВИ КОЛГОСПУ т. ВИСОЦЬКОГО

дня доставити на ферму не менше

16-18 центнерів зеленої маси ддя худоби. Довго він сперечав­ ся, вишукуючи всілякі об'єктив­ ні причини, проте погодився. Але кількості

Дві тонни ранніх овочів, у то- нуть тут збирати ранню Itапусту.­

му- числі

1200

кілограмів свіжих

огірків, зібраних

у теплиці, від-

'3а винятком пухівської артілі ім. Вату'гіна, світильнівської

ім;

правив киянам рожнівський ItОЛ-

МаленItова, семиполківської імені

госп

3

Леніна, богданівської ім. Андреєва

тонн редиски, огірк,ів та іншої го-

та красилівської ім. Жданова всі

«Більшовик.».

Близько

родини доставили в магазини ltиє- колгоспи приступили до здачі ран­ ва

требухівська

Хрущова.

артіль

імені

ніх овочів.

Овочеводи скоро поч-

З. Короленко.

РОЗШИРИЛИ ПОСІВИ ГІБРИДА ТОПlНАМБУРА З СОНЯШНИКОМ Харківський інститут генети- маси Itорівнюють 22 кормовим ки і селекції Академії наук Ук- одиницям. К.тrубні по поживних раїнської РСР передав торік ВОО- як,остях не поступаються картоп­ ною нашому колгоспу кілька де- лі і значно вищі кормового буря­ сятків цен'гнерів клубнів нової ка та моркви. В 1оо кілограмах кормової

Марченко спромігся доставити на ферми ... 188 кілограмів.

культури-гібрида

то-

клубнів

в

22,8

кормових

оди­

пінамбура з соняшником. Гібри,ll; ниці, їх можна згодувати "tви­ виведений інститутом на одній з ням сирими, вареними і паре-

поцікавився, на якій площі

скошено жито. XO'lojB доручити перевірити цю справу комусь ін­

шому, оскільки я того дня займав­ обліку ху­

доби. Проте не вдалося. Завідую­ Г. МИRaЛ не пого­

дився це зробити. Він взагалі рід­ кии гість у тваринників. То­ ді вимушений був сам піти на поле. І що ж? Скосили лише 6 соток жита. Але більшість корму їздові розгубили по дорозі та за­ лишили на стерні, бо бригадир --------,~.

СУМЛІННА Птахарки Марія Гуть і Євдокія Чупринка зобов'язалися в

в

не посіявtI

І. Висоцький. Наведемо кілька травня. Більше того, після обіду годівлі свиней, хоч і є насіння. фактів. 220 корів стояли в загороді, бо Не- почато також спорудження Ще 10 травня можна було по­ ніхто їх не вигнав на пашу, а силосних траншей, водонапірної чати косити молоде жито для під­ завідуючий фермою Г. Микал вза- башти, будівництво якої наміче­ годівлі худоби, яка, до речі, вий­ галі не показувався в цей день но. Так само з телятником. шла з зимівлі дуже незавидною, на очі. 16 травня я поставив виОт так дбають керівники кол­ проте почали давати зелену ма­ могу перед правлінням артілі СМ- госпу за підвищення продуктив­ су тваринам лише 14 травня. сити жито З ділянки в гектар ності тваринництва. Далі ми· з таким розрзхунком, щоб його ритися 3 таким станом неможАле як і в якій кількості? Увечері 13 травня бригадиру вистачило до 23 'гравня. Однак і ливо. П. Хоменко, кормодобувної бригади І. Марчен­ в цей день замість потрібної но,рс. Пухівка. зоотехнік. ку був даний наряд наступного

чий фермою

І. Степаненко. Колгосп ім. Юрова, с. Погреби.

силя Кеуша в богданівській ар ті- вання. Тракторист комуніст Ан­

ставлення до худоб и

Про все це стало відомо прав-

ся впорядкуванням

Добре працює на боронуванні

кож

лінню колгоспу. Та що з того? Не

овочевими культурами.

картоплі тракторна бригада Ва- бригада прис'гупила

Механізатори заборонували та­

с. Плоске.

на. І всьому цьому потурають правліня артілі 'га йо,го голова

ВИЗНfLчевої

та

УспІшна робота механІзаторів

Колгосп ім. Леніна,

ряду.

ких фермах колгоспу ім. Ватуті­

замість

зами

крема доярки, почали ширше за- цінний корм зберігати тільки в Розпушено грунт і знищені бур'я- дання Михайло Строй.

ми було доставлено худобі лише 620 кілограмів.

тваринниць­

~laTIIMeMO 50 гектарів ущіль­ нених посівів кукурудзи з гарбу­

ній газеті. Працівники ферм, зо- кілька траншей, щоб весь цей працюють на тракторі «У -2». нормі. ПеревиItонує змінні зав­

&о забув взя'ги з собою граблі.

на

метрів ку­

доярками висвітлюються на Дош- Крім наявних збудуємо ще де­ чаються на цій роботі Григорій дрій Барбон щодня боронує по Бобко і Григорій Дяченко, які 25-28 гектарів замість 18 по ці показників, у щоденній стін-

Важко передати, яке безладдя кормодобувної бригади І. Марчензараз

ділянці

5-6

бах від кубаха.

Резу.тrьтати виконання зобов'язань товані траншеї вже споруджено. лі ім. Андреєва. Особливо відзна-

Неприпустиме твориться

цій

рядів кукурудзи, по дов­

4-5

жині ва відстані

Тепер бригада сіє кукурудзи з гарбузами 20 гектарів. Гарбузи розміщаємо по ширині через

стійлового утримання тварин розПартійна організація, правлін- дів, фуражної картоплі, для хуробили комплекс заходів, де пе- ня колгоспу більше, ніж раніше, доби заготуємо 1000 тонн силосу редбачили раціональне викори- працюють з людьми. Стало пра- з стебел кукурудзи і законсервує­ стання кормів.

Колгосп ім. Сталіна, с. Бобрик.

Садимо кукурудзу з гарбузами

корів. Відзначається на роботі і І 'Значне місце в зеленому конвейОльга Фесюк,

"олгоспІв

дослідних ділянок.

ними.

Посадили клубні, як радили науковці. Нова кормова культура по,казала себе в наших умовах добре. Виросла вона висотою в 3-3,5 метра, листя довге, ши-

Враховуючи цінність гібрида, як додаткового резерву ств орен­ ня кормовоІ бази для громад­ сыtгоo тваринниц'rва, нині розширили площу його до 17 гек­

роке. Зеленої маси зібрали по

тарів. Шд посіви відвели зяб. На

250

центнерів з гектара, яку разом з с'геБJi:ами кукурудзи засилосува-

кожен гектар внесли по 40 тонн гною і приорали. Посадили Itвад;­ ли. Дей корм худоба охоче пої- ратно-гніздовим способом вручну.

дала. Клубнів також було по 150 Площа живлення 70Х70 санти­

Самообслужування •••

'" - - - - - - - -

ПРАЦЯ

Мал. Бе-ША.

ПТАХАРОК

700 каченят, одержаних з іlПtу-1 го випадку загибелі молодняка. баторної станції. Свого слова В. Стасько.

цьому році повністю зберегти мо- вони дотримують. Як насліJІО.1ІНЯIt птиці-1600 курчат і док--за 20 днів не було жодно-

Колгосп ім., Молотова, с. Гоголів.

центнерів з гектара. Їх згоду- метрів. Кормодобувна бригада бо­ вали цієї весни коровам і свиням.

рОО'ься за те, щоб зібрати ще ви-

Стебла гібрида, як показали щий урожай гібрида, ніж торік. досліди, багаті поживними речоН. Балашова. винами: містять в собі )1;0 12 процентів цукру, до 3 процентів білItа; 100 кілограмів зеленої

агроном. Колгосп «Червона Україна», с. ГргОлів.


-

СТАХАНОВЕЦЬ

П'ятниця,

20

травня

1955

року

Творчість наших початківців

ЗНАМЕННА ПОДІЯ Сьогодні в моєму житті Сталась знаменна подія. Галстук одіJІИ мені-

ПРО ОБМІН СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ДЕЛЕГАЦІЯМИ МІЖ СРСР І США

3дійснилась завітная мрія. Хай сонце веселкою грає І пісня летить, як орел, І серце щасливе співає: Віднині і я піонер.

Як повідомлялося в пресі, кож представники радгоспів травня Міністерство закордон­ колгоспів. них справ СРСР повідомило по­ 17 травня посольство США сольство США в Москві, що чле­ повідомило МЗС СРСР, щО уряд

З класом усім заразом

ни радянської сільськогосподар­ ської делегації, яка поїде в США,

6

Вивчав Обіцянку, пісні­ На знімку: новий театр імені

Як хороше, любо кругом! Як pa,ll;icHo, легко мені!

Шевченка в м . Ізмаїлі.

------- *

*------ІЗМАїЛ СЬОГОДНІ

Місту Ізмаї.'ІУ-ПОНад ТРИСТ:l товим цeHTpo~ на Дунаї. В мину­

приземкуваті глинобитні бу- сить сказа'l'И, що за навігацію ,ll;ИНОЧКИ, тільки в центрі тут перероб.'ІЯЩ .щз;ве 70-80 ти-

красува.шся

нечисленні

кам'яні особняки місцевих бага-

тіїв. Були тут десяток-другий напівкустарного типу «промислових закладів», дві платні гімназії для дітей «добірних батьків», надміру шинків, баГі;lТО церков. До найближчої за,l[ізничної станції треба було добиратись мало не добу . Ізмаїл, біля стін якого на вес'ь світ було прославлено російську

сяч тонн вантажів.

оудве.'ІЬНИХ Ma.Tepla.1lВ, рибну, винороб ну, швейну, харчову. 311. сім кілометрів від Ізмаїла на ма­ льовничому березі Дунаю спо­ руджується один З найбільших на І Украіні консервний завод. Він да­ ватиме понад 40 мільйонів банок консервів за рік. Перша черга заводу вже стада до ладу.

зброю чудо-БОГ:lТИРЯМИ ве.1ИКОГО Не менш разючі успіхи в кульп.олководц~ Суворова, так і не турному і побутовому бнівниц-

Дістав ПОМІТНОГО розвитку.

драматичний ся 3 тої пори, ко.ш над Ізмаїлом театр імені Т . Г . Шевченка, три у 1940 році замайорів перемож­ будинки КУ.'Іьтури, Палац піонений червоний прапор країни Рад, рів, кілька робітничих клубів, диі місто ввійшло до СК,lаду Радян­ тяча і вечірня музичні школи. В ської України. Місто ожило , вбра­ місті працюють 16 шкіл, 2 тех нілося в риштування новобудов. куми, три кінотеатри, вісім лікаДо нього бу.1а підведена за.1із- рень, чотири полікдініки, десятки пи ця , ЛоЧ:а,шся спорудження дитячих садків і ясел. електростанції, реконструкція річкового порту, рибного заводу.

Буди відкриті нові школи, будиIt­ ~и культури, бібдіотеки, кінотеат­ ри, з'явилася щоденна міська га­

зета. Ще бі.'ІЬШОГО розквіту місто досягло за післявоєнні роки.

Сьогоднішній Ізмаїл по праву входИть у чисдо ве.1ИКИХ міст У к­

Серед по.тrя за селом

Кажуть люди: отут буде Урожай високий. М. Горбатенко.

розграбовано. Агентство додає, що все це відбувалось при активній участі американців, які, зокре­ }Іа, вивезли з собою майно місь­

установам І

кої лікарні.

(ТАРС).

БУДІВНИЦТВО ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ у БОЛГАРії Закінчилося будівництво

с. Зазим'Я.

пер­

шої черги Софійської зрошуваль­

-0-

ної систе~lИ. них

По двох розподіль-

кана.l[ах

пішли

води

ріки

Завершення першої черги Со­ фійської зрошувальної системи дозволить збі,l[ЬШИТИ площу зро­ шуваних земель у Софіївській

околії на 55 'Тисяч декарів (де­ Нещодавно зіпсувався мій при­ Іс кир, якими будуть зрошені зем­ кар-{),l гектара). мус. Здавалося б, дрібниця: пів­ лі 16 сіл. (ТАРС). години на те, щоб віднести його на ремонт, а через годину-дві США захоплюють історичні пам'ятки знову го'гуи їжу для сім'ї. Але китайського народу на ділі от як. Декілька днів мар­ но шукала ремонтну майстернюКитайська громадськість рішу­ Газета «Же!lьміньжібао» пуб­ виявилося, що її в Броварах не- че виступає проти розграбування лікує протест працівників музеїв, має. Довелося їхати в Київ. І не- Сполученими Штатами Дорогоцін- кудьтпно-освітніх і наукових

Д.1Я продажу про);овольчих і проМИС,10ВИХ товарів.

щих: невже складна річ організ)'вати таку ~l3йстерню в рай-

Ізм:аїльчани дюбдять своє місто,

центрі? Адже це позбавило б ба-

ділю змарнувала, і гроші зайві них пам'яток стародавньої куль- закладів країни проти намірів витратила. тури Китаю. Чанкайшістська клі- американських імперіалістів від­ Хочу запитати керівників ка вивезла на Тайвань багато праuити з Тайваню в США ве­ промкомбінату райспоживспідки, пам'яток матеріальної культури: лику партію історичних пам'яток

раипромкомбінату та промартілі стародавні книги, архіви, карти­ китайського народу. ім. Панфілова, що повинні дбати ни, скульптури, унікальні фарфо­ Ми заявляємо, говориться

гатьох

диночків

день у день зростає

клопоту.

домогосподаро~

Г. Ошаровський,

Ізмаїл стає промисловим і пор-

чоловік

10

І АМЕРИКАНСЬКИМИ СОЛДЛТАМИ

що належать різним

311. побутове обслужування трудя-

і кращає.

в складі приблизно

МІСТО ХАЙФОН РОЗГРАБОВАНЕ ФРАНЦУЗЬКИМИ

або знищили багато документів,

Добре трудяться дівчата, Видно з перших кроків­

законно пишаються тим, що воно

впорядковані

візи членам радянсыwї делегації

і

вій:ська Французького Союзу і кліка Нго Дінь Дьєма на порушення Женевських угод роз грабували місто і вивезли з собою

Впали роси зранку­ Зустрічали і віта.1JИ Молодіжну ланку.

раїни . На иісці глинобитних бу­ ВИРОС.'Іи

службові

що перед тим, як передати Хай- ні 'гакож тисячі тонн матеріалів з фон в'єтнамській Народній армії, a~poдpOMY КатОі. Багато шк ід

СВІТАНОК ТРУДОВИЙ

Ізмаї.'І га:шфікується. Жильці бага.тьох сотень квартир уже одержують дешеве і зручне паливо для своїх побутових потреб. Безперервно розширяється торговедьна сітка. Лише торік бу.'ІО відкрито вісім нових магазинів

квартали.

видати

Агентство Сіньхуа повідомляє, і підприємствам Хайфона. Вивезе­

тві. Споруджені і відкриті педа- Де Відремонтувати примус?

Справжній розквіт міста почав­ гогічний інститут,

статут

ГОТОвий

представники відповідних радян­ для відвідання США приміром у ських сільськогосподарських ві­ п~ріод з 10 липня по 10 серпня домств і наукових закладів, а та- 1955 року.

О. Яковенко.

3аново створено промисловість

офіціальний

що до складу делегації увійдуть

Віднині оцінку відмінну Буду ще більш пова.жать, І комсомолу на зміну Достойним хутчій виростать.

рохів. Століттями на дівому березі лі роки міський порт являв собою багатоводного Дунаю гніздилися неве.lИКУ річкову пристань. Докіста

матимуть

США

зайвого

кістки, що являють світову цін-

ність. ці ПМІ'ЯТКИ знаходилися в

ток

колишньо~[у Нанкінському музеї,

викликає

в Китайському історичному му-

домогосподарка.

в

цей неприхований акт грабежу культурних пам'я-.

Китаю

є

злочином,

глибоке

який

обурення

не

тільки 600-мільйонного

к.итаЙ­

ського

народів

народу,

зеї, в Пекінському зимовому па- усього світу. І лаці і в інших музеях країни.

М. Катушенко,

кор. РАТАУ.

рові вироби, вироби із слонової протесті, що

але

й

(ТАРС).

~_'A=A

Агіткультбрuгада на сцені

ші, понатужтеся, беріть прикла,~ 3 літківчан, поки не пізно».

сільського клубу Для вист),пів У період

весня­

но

не

написано,

але про головне

но-літніх робіт на колгоспних полях агіткультбригада район­ ного Будинку культури підготу­

все-таки сказано. В цьому кол­ госпі ім. Андреєва за сім місяців

ва.'Іа

цтві на кожну корову надоєно-­ знаєш скільки? - А скільки?

цікаву

програму,

куди

входять пісні, музикадьні номе­ ри,

художнє

читання .

Нещодавно наше седо.

3

бригада

відвідала

інтересом сдухали

колгоспники її вист)'п. Особли-

господарського року в

-

Без одного

тваринни­

кілограма

по

два центнери молока.

-

ловам колгоспів і в Калиту, і в

Рудню, і ще кудись--тут неда­ леко, догадуєшся?

~ Чи догадуюсь? А, це про колгосп, що в зведенні про на)J,ЇЙ

молока на

24

місці стоїть. Тіль­

ки тут не варто надсилати телеграми.

Тоді в телеграмі допущена

просто Можна занести після виступу ЛllС1' до правління,

на частина програми. Просто, невимушено, тт. Полотняк В. і Казіміров В. тримали себе на сцені. Слухаючи їх, присутні

що там корови пер,жозились. Доб­ ра коза за такий час дає мо­ хоч воно трохи й не по дорозі. дока значно більше. Погані спра­ - Ну, та що це ми все про ви в БОГДl1нівці. А чому ж ніхто недоліки. Ану, подивись, можли­ про це не говорить?

До нас надійшли термінові, BiTa.тrЬHi, проща;Іьні і всякі інші телеграми від різних корес-

-

оголошує

агіткультбригади, один

3

тих,

хто

-

веде

програму.

-

Що ж там пишеться?-за-

питує другий. Різне. е, правда, дуже і дуже погані вісті. Наприклад, в Богданівці 3 вини керівників колгоспу корови перекозилися?

-

.-

Що? Як перекозились? Про це в 'l'елеграмі деталь-

01528

во є якась відра,ща телеграма.

Як так-вітамінозна? Ех, ти-не знаєш. А в на-

роді добре знають, що кукурудза

містить давно відомий ний вітамін «О».

-

своєрід­

Що за вітамін? Ех, ти-недогадливиЙ. Віта}[ін «О»-цl· значить

Спроба арешту Макса Реимана 15

травня

загін

західноні­

мецької поліції вдерся на закри­ ті збори КПП у Дуйсбург-Мейде­

ріху.

Поліцаям

арештувати

правління КПИ

Проте

їм не

було

першого

наказано секретаря

Макса Реймана.

вдалося

виконати

-зерно, молоко, м'ясо.

свій план.

3азвучав весело баян. На сцені Г. Коломієць і В. Хмара. Вони майстерно виконують ши­

та «Фрейєс фольк» пише · з цьо­ го приводу: «В той час, як ні­

роко відомі в районі «Кукурудзяні частушки» . «КУКУРУДЗ0 ти МОЯ, Скрізь, де ти розмножена,

Там оплата ТРУДОДНЯ На чотири множена. КУКУРУДЗ0 буйнолиста,

Центральний орган КПН газе­

мецький народ вимагає, щоб були

зроблені кроки до возз'єднання, уряд Аденауера робить все, щоб зootрити рот найкращим вираз­ никам: цієї волі нашого народу».

(ТАРС).

Ростимо тебе ми, сієм, ЯК уродиш ти зерниста, Ми тоді ще більш зміцнієм».

ШД ТИСКОМ громадськості

Як не говорить! Ти відв й такі. От з колгоспу Як lIовідом.'ІЯЄ японське радіо, с,таєш від життя . Тут у мене «Більшовик», наприклад. Пові­ Концерт пройшов 3 успіхом. в результаті вимог громадськос­ вжtJ навіть від кореспондентів домляють, що в Рожнах знатна Особливо тепло зустріли присутні ті 16 травня в Токіо був звіль­

-

-

агіткультбригади телеграми про це звідусіль є.

-

А почитай хоч одну. Авто-

ра можна не називати.

_

Добре. Читаю:

«Богданів-

ланкова Ніна Довгодько, яка то­ рік виростила по 53 центнери кукурудзи з гектара, за короткий строк успішно і цього року за­ кінчила посадку ЦІЄІ культури. Зараз вже дружно з'явилися зелені квадрати.

виступ т. Сердюка. СПРИЙНЯЛИ

присутні

Дуже

добре

і виступи

Р. Зубрицької, В. Коздовськоі, В. Білецького, П. Забоцького. Колгоспники, глибоко задоволе­ ні виступом агіткультбригади, запрошували її учасників часті­

ка. Чи чули ви, тт. Куницький і Бобко, що літківські доярки в середньому на кожну корову вже - Оце справді відрадна теле­ ше приїжджати в с~ло. мають по 1004 літри молока грама. Адже кукуру~за-і високо­ N. Якименко, в п'ять разів більше, ніж у ва- врожайна, і зерНОфуражна, і ,11;0 шомуколгосtrі? Шановні товари- того ще й вітамінозна к.ультура.

----~--------------------ВИ

сказати,

Чому?

неточність.

пондентів

можна

-

ве захоплення викликала вступ-

щиро сміялись.

Не

Хороша, змістовна телеграма. Треба б її направити го­

-

-

завідуюча клубом .

с. Княжичі.

Адреса редації: с. Бровари, Київської області, вул. Київська, Броварська раАовиа друв:арвя Київського обласвого

Н:ении з тюрми на поруки ареш­ тований три тижні тому один з керівників комуністичної пар­ тії Японії-Хіросі Хасегава. По виході з тюрми Хасегава заявив кореспондентам, що він був арештований без усяких під-

став.

(ТАРС).

Редактор

С. ПОГРЕБІНСЬКИП.

Ni 142.

)правлїиии К)'JlЬтури.

3ам.

1494

2БОО.

60 номер 1955 рік  
60 номер 1955 рік  

60 номер 1955 рік

Advertisement