Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН,

І

ЄДНАЙТЕСЯ!

60 (130)

ЯПОНіН пвиИннла УМОВИ Потсламсько'і Л8кла­ Dнпії-Англі'С США, НИТНО та СРСР

ЧЕТВЕР

16 СЕРПНЯ

1945 u

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЙКОМ~ КП(б)У ТА

РАИРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ, КИІВСЬКОІ

иїна

ОБЛАСТІ

р.

KO~.

15

Від Радянського Інформбюро

Організовано провести осінню сівбу

ОПЕРАТИВНЕ ЗВЕДЕННЯ ЗА

13

СЕРПНЯ

Протягом 13 серпня на шань, Дахуангоу, Ліцзигоу, противника і зайняли місто Одночасно Днями Раднарком УРСР і по посіву озимини. В поста­ Далекому Сході радянські Баньбатоу, Ердагоу, Пань- Халун-Аршан. продовжували ЦК КП(б)У видали постано нові чітко визначено, що вІйська ву "Про посів озимих куль- керівників колгоспів, які не ступ у МанчжуріУ.

тур в колгоспах і радгос- будуть виконувати цього­ пах УРСР в 1945 році", в не мобілізовуватимуть корів якій намітили бойову

прог-

на сівбу, буде притягнуто до

раму роботи партійних і ра- СУВОРОІ відповідальності. А дянських

організацій,

зе-

мельних органів, колгоспів,

в

нас з цим негара:щ. Коро

ви використовуються на сів

Війська І-го

на-

Далекосх1д-

поле

просуnувшись

ред на

15-45

В'й

упе- війська фронту

кілометрів. гі рські

Rеликого

ного фронту, перемагаючи ОПір противника, оволоділи містами і великими залізничними станціЯМИ Хулінь (Хей

цзуйцзи), Дунань, містом і

Д

.аил~ ю~ометрlВ на за- Мяндухе. і закінчення УРСР і ЦК КП(б)У значну лізничними станціями Тай- Х1Д В.ІД ФУЦЗІНЬ), Ердаоган, Наша .авіація

магоу, Мадоші, а також зай І фУЦЗJНган, Хаматунхе. метою няли населені пункти Сань-І Війська Забайкальського

посівv озими ви , дано наста- увагу приділяють посіву на

нову," як саме потрібно ор- сінних ділянок. "З

вала удари по

РАДІНФОРМБЮРО.

ним насінням озимих куль- оган, Шітоухетцзи, Сифа нь шанський укріплений район

ти.

Керуючись цим важливим тур в наступному році, зо­ документом і розуміючи бов'язаНІ радянські (земель важливість своєчасного про- ні органи, а також правлін

ведення посівної кампанії, ня колгоспів та директорів ряд артілей району, навіть радгоспІв відвести в натурі

~иконано річний план хлібопоставок! В ці історичні, радісні дні І

ділянки кращі для на.шого ~apoдy в з~'.язку І .!{аШТУЛЯЦIЄЮ ЯПОНll І роз. площі, переважно по УГНОЄ­ згрому японських імперіалі-: них парах, ретельно провес стів, колгоспи Броварщини: ти підготовку грунту і по­ сів насінних ділянок". За­ здобули блискучу п~ремогу

раніше визначеного строку під насінні

приступили до сівби і в цьо му вже мають певні успіхи. Швидко ї якісно сіють в Гоголівському ім. Моло-

на трудовому фронТ1- дост- І

това 1 у Великоди~ер- безпечитись своїм всласним роково ському ім. Леніна колгос- сортовим насінням-таке зав­ Требухівськїй

ім. Сталіна та інших.

артілі

дання кожного колгоспу.

потрібно поспішати, не від- коми КП(б)У встановити сис

і посіву озимих культур по кожному колгоспу і попереджають голів виконкомів районних Рад і .секретарів

сівби, не посіявши жодного райкомів КГІ(б)У,

Колгоспники ще раз про-

патріотизм

ЯВИЛИ свою відданість біль- ників.

...

. Тепер великому ,: всі своІ

наших

труді в

колгоспи

раиону

о

шовицьюи парТll, зусилля направляСталіну, піклування про до ють на дострокове виконан

блесну Червону Армію і П H~ плану натуроплати, зда: '11

о"

,ЧІ ХЛІба в

фонд

ЧервонOl

ріЧНИЙ· геРОІчних,б1ИЦІВ-ВIРНИХ си-; АРМії та швидше проведен1 нів

Батьківщини. В цьому Є ня осінньої сівби.

СТИСЛІ СТРОКИ ВИРІШУЮТЬ ДОЛЮ ВИСОКОГО ВРОЖАЮ. СІЯТИ ШВИДКО І ЯКІСНО!

реш рясно". Отже, зсівбою конкоми районних Рад і рай

конують постанову РНК УРСР і ЦК КП(б)У. У Рожівському КО/Ігоспі ім. Молотова порушили строки

виконали

план хлібопоставок.

Тепер кожна година дороРада Народних Комісарів га. Народне прислів'я гово- УРСР і Центральний Комі­ рить: "посівш вчасно-збе- тет КП(б)У зобов'язують ви тягувати робіт надалі. Але тематичний контроль за ви не зважають на цю істину конанням п'ятиденних зав­ в окремих колгоспах, не ви дань по підготовці грунту

продовжу~ залізничних

вузлах Манчжуріr.

ганізувати і провести робо- забезпечення колгоспів влас финдуйер, Няньцзигоу, Уда І фронту прорвали Халун-Ар­

пах,

форсували

перевали

. Хінгана і з боєм оволоділи І ська 2-го алекосхlД- мІстами і великими залізного фр~нту,. продовжуючи ничними станціими Солунь наступ м~ж РІками Сунгарі та Ванемяо. Війська фронту, та УССУРІ, просу~улися ~п~ які наступають вздовж за­ pe~ на 15-40 юл.омеТРIВ I/ЛіЗНИЦі Хайлар-Харбін зайзаиняли населеНІ пункти . ' . Х о (20' . Н'ЯЛИ заЛІЗНИЧНУ станЦІЮ

МТС Ї' радгоспів.' В ній ви- бі лише в окремих артілях. вузловою залізничною станцією Лінькоу, містами і зазначено стро~и початку виВ своІй постанові РНК

ходу в

шігоу,

Робота стахановсь

Сівбу проведемо швидко Переводячи молотьбу хлі­ бів, виконання державних зобов'язань та .інших робіт, колгоспники артілі ім. Ле­ ніна, с. Велика Димерка, по

що КОли чали сівбу озимини. Посія­

гектара озимини. Не вийшли по району і колгоспах не но вже 45 гектарів жита. в поле і не почали сіяти у буде виконуватись державДобре lІрацюють в lІолі Жердівській артілі ім. Шев- ний план п?сіву озимих в колгоспники Пікож Панас,

"ої ланин ро, Постол Сергій та інші Добре працювали на жни закультивовують по півтора гектара пару при нормі 1 га. вах колгоспниці ланки Ра­ Уляни в колгоспі За декілька днів вони під­ тушної ім. Комінтерну, с. Гоголв. готували 80 гектарі в пу ХКО ГО грунту, який бу де засія Ланка першою в артіл.і зіб­ рала врожач

ний житом.

на

відведеній

важливе державне завдання.

Пам'ятаючи те, що швид­ для неї площі, а потім до­ ка сівба вирішує долю вро­ помагала іншим в роботі. Колгоспниці ланки Логви УСтановлеНІ стр?ки, кеРоlВНИ І якому 56 років та 70-річний жаю 1946 року, колгоспни­ ки радянських 1 п.аРТJИНИХ Хитрий Мусій. Вони засіва- ки прикладають·всіх зусиль, ненко Н., Костяна О., Бож­ та земельних оргаНІВ бу?-у~ь ють 3,5 гектара, виконуючи щоб посіяти жито ї пшени­ ко О., Корж М., Тишковець щоденно вико­ при:гягатись суворо! ВІД І де;:шу норму на 120 процен ЦЮ в максимально стислі Л. та інші

жай жита та пшеницІ треба тепер поспішати з посівом

Немає сумніву в тому, що наші КОДГОСПНИЮІ, які

ченка, Красилівській ім. Дімітрова.

Посів озимих

культур-

fI.o

Щоб одержати високий в ро IТОВ1ДаЛЬНОСТІ.

їх. На виконання

польових добре

робіт треба мобілізувати максимум робочої і тягловоІ сили. Необхідно на оранку,

І тів.

строки,' з дотриманням

Переводиться підготовка грунту для посіву. Підлітки

ранні врожаю, прикладуть всіх сил і старань для того, щоб виконати вимоги пар­

МИХАЙЛА РОЛЯ-ЖИМЕРСЬКОГО ОРДЕНОМ "ПЕРЕМОГА"

10 за

наний

державний план хлі­

бопоставок,

"

УСПJшне .~pOB:. ОРДЕНОМ ПЕРЕМОГА"

дeHНJiI боиових операЦIll ВIІІ І

ська Польського у вирішальМаршала Польщі Михайних боях проти спільного ла Ро.'1я-Жимерського.

тщова

На

97

рахунок

жнивах

цнт

HaTYpon-

переважна

стари­

більшість

яких перевиконували норми

виробітку. Колгоспник IBa~ Голова Пр~зидjї Верховної Ради СРСР М. КАЛІНІН. ніцький Тарас, якому 65 ро­ Секретар Президії Верховної Ради СРСР О. ГОРЮН. ків, виробляв У день на ко­ совиці хліба дві норми, а Москва, Кремль. колгоспниці Таран Ірина та 9 серпня 1945 року. Харченко Ольга, що працю-

0,47

гектара.Ро­ прп

прийманні, визнана за добру.

А. ПАНАЩЕНКО.

Упускають кращі СТРОКИ

В стислі строки і якісr'Г) ЮТь у бригаді .N'23, викошу­ збирання врож:.v вали по 0,70 гектара жита провів Погребський колгосп iM.f\i та пшевиці кожна. 180-190 процентів

на жнивах

щодеНIiОЇ

норми

виробляла

жін­

ка-косар Приходько Ольга.

вило--якісно

та

в

стисл

рова. Колгоспники працlOЗЯ­

ли

з

великим

виконували

та

захоплеННf!М,

переВИКGliУ­

вали НОРМИ виробітку. Однак, успіхи на '3бliран­ ні врожаю не

закріплені

в

дальнішій роботі. Учора М!І

строки провести сівбу, кол­ нув державний строк почат­ госпники посіяли вже 38 ку сівби ОЗИ:\lИНИ, але l! кол­ гектарів жита. ВИСОКОПРОДУК госпі цю роботу не почали, тивно

працювали

всі-від підлітків до

ків,

хліба

шували по

бота, виконана лавкою,

КОJТОСПУ

Колгосп приступив до сів­ збирання ячменю на площі би озимих. Виконуючи пра­ 153 гектари. Повністю вико

За видатні заслуги в сп ра І ворога-гітлеріВСЬКОІ Німеч здано в лати. ві орга.Ні.заЦії збройних сил І чини нагородити-

ПОЛЬЩІ

Г. ЄВТУШЕНКО,

ЗаКінчили жнивн, сіЄМо озимі

Указ ПрезидiJ Верховю)ї Ради СРСР ~~~Т~~~о~~і::н~~СК~f~~нвчае:О~ МАРШАЛА ПОЛІ)ЩІ

ви­

агротехніки.

попрацювали на зби- СИТЮК Іван, Євтушенко Пет

культивацію та роронування Т1Ї та УРЯДУ-СІВОУ озимих Дружно і наполегливо грунту залучити якнаЙбіЛЬ-'IКУЛЬТУР провести в установ працюють колгоспники Го­ ше корів, ведучи рішучу бо- лені строки, Орl анізовано і ротьбуз проявами небажання на ВИСОКО~lУ рівні агротех­ голівської артілі ім. Моло­ това. Зони зібрали 458 гек­ дати Іх на польові роботи ніки. тарів озимих, з яких 300

П РО НАГОРОДЖЕННЯ

мог

працюють

колгоспни­

ки Сушка Данило, Крук Дмитро, Крук Іван та Іва­ ніцький Тарас, ЯКИЙ показу вав високі зразки продук­ тивності праці і на збиранні врожаю. Кожен з них засі­ ває зерном до 4 reKTatJjB замість норми 3. Ф. ЧУПРИНКА,

rOJQIIa

ко.lІГоспу,

в

грунт

не

го зерна. що ГОlІова

зенко

вкинули

ФактИ'

іі,ОДНО­

св дчать,

колгоспу

т.

rv-

і голова сіЛЬDади :г.

Бобко заспокоілись' на до­

сягнутих успіхах.

'Греба пам'ятати, що за­ тягуваНJ:!Я сівби-·державниіі злочин. Ії треба негайно роз­ горнути на

повний

хід.

О. НLГОДА.


ВІСТІ З ЛАНІВ

Нвподова ~Dигада

ЗАКОРДОННІ

По району

І ItJШПJl І

ТЕдЕГГАШІ

ПРИЗНА ЧЕННЯ ПРОФЕ­ СОРА 10РГУ ІОРДАНА

ПАЛИВО ДЛЯ РАЙОНУ

ВИРОБНИЦТВО БЕЗАЛ­ ДЛЯ ПОБУТОВИХ ПОСЛАНИКОМ РУМУНІЇ За минулий весняно-літ­ КОГОЛЬНИХ НАПОЇВ ПОТРЕБ В СРС? ній період цього року За­ БУХАРЕСТ, 12 серпня. ДО війни Броварська пром. Завод безалкогольних на­ ворицька торфова а рті.1Ь ви (Т АРС). Надзвичайним і Пов артіль ім. 14 з'їзду КП(б)У Зовсім недавно, на п.10добула 2276 тонн торфу, з поїв Броварської райспожив виготовляла значну кіль­ новажним посла ником РУМУ щах рільничо! бригади N'27, яких 284 тонни відпущено спілки безперебШно виробкість товарів широкого нії в СРСР Румунським Уря Плосківського колгоспу ім. школам та лікарням сел, що ляє безалкогольні напої. За дом призначений член ру­ вжитку. Тепер, відновивши Леніна, росли дорідні хліба: розташоваНі навколо Заво­ останній час завод випустив свою роботу, артіль почала МУНСЬКОІ Академіі наук про жито, пшениця, ячміНЬ, а сітра на 12000 крб. рич. випускати мотузки, збрую фесор lоргу lордана. тепер стоять скирти.

колгоспу

Не

зважаючи на нестачу та тяглово! сили, бригада на два дні раніше визначеного строку зібрала робочо!

покладені

ратно.

Успіх забезпечили чіткість в роботі, дружність і орга­ нізованість

БРliгадн

ра Строкач Івана. Щоденно можна було бачити, як жаткою

-

овочів:

капусти.

відбулася

самоскидкою

він

пасічників

картоплі,

товку

ревалки помідорів.

ЛІС ДЛЯ

нарада

КОЛГОСПІВ

Становище в Греціі

колгоспних пасік

пасік ДО ЗЮІИ.

лу.

Тваринниuтву теплу і ситу

колгоспників,

особистий приклад

Днями

АФІНИ, 13.(ТАРС). Учо­ В другому кварталі для ра прем'єр-міністр Вулгаріс цибулі, моркви, буряків та району. Учасники обміняли будівництва в колгоспах ра ОГОЛJСИ3 ПРJrРіМ~У про­ відпустила інших. Артілі приступили до ся досвідом роботи та обго йону держава мову, яка транслювалася по аку­ виборки та вивезення на не ворили питання про підго­ 67:2 кубометрів лісоматеріа­ радіо. Перший пункт цієї

БО гектарів озимих і ярих хлібів. Робота виконана доб ре, скирти

та інші вироби.

НАРАДА ПАСІЧНИЮВ

'ОВОЧІ ДЕРЖАВІ Колгоспи району здали державі понад !ООО тонн

В перші місяці після виз волення від ні~lецьких за

кої рогатої худоби, вівцеферма, свиноферма, птахо-

гарбників,в колгоспі ім. Ста ферма, на якій є кури, гуси ліна, с. Русанів не

було жод та качки. косив хліб, виконуючи нор­ ної тварини, приміщення Д,1Я збільшення поголіми на 140-150 процентів. зруйновані. ./ в'я фер~ІИ ВРХ законтракПо півтори норми в день Тепер зовсім інший стан. товано ЗНClчну кі.1ькість на косінні виробляв де~lОбі В ко.lгоспі є ферма ве.1И- телят. лізований Бігун Прокіп, ста

рик Стасюк Степан, підліт­ ки Строкач Андрій, Фесюк Михайло, Строкач Степан

програми

_Примірний статут сільсь­ хед Мотря Кирилівна, пере Добре косили жінки Мі­ когосподарської артілі вима буваючи ЧЛ~НО\І КО:ІГОСIlУ щенко Устина і Топіха гає від колгоспників зміц­ "Більшовик", с. Рожни. Був Катря, в'язальниці Фесюк А. нювuти свою артіль, працю ШИ ЦіЛКО~1 ПРClцездатта інші. ЯкіСно загрібав ко ваТIІ чесно, ОХОРОНЯТИ сус­ ною, народжєннн НЮ::! року, лоски кінними граб.'Ія.\1И Вік пі.'!ьну ВilХЩlИТЬ власність, берегти вона рідко КО.ІН тор Кузьмін. колгоспне добро, виконува- на роботу, агітуючи, щоб і бригада приступила до ти завдання своєї робітни­ інші тзк робили, ЯІ( ВОllа. осінньої сівби. Колгоспники чо-селянської держави, і За сім місяців вона спро-

як

"ви­

попереднім урядом грубих кормів, закладено снене під моТм керівництвом і бу­ тонн СИЛОСV.

200

В. ГАЦЕНКО

Їм не мІСI{е в колгосп,

та інші.

визначає,

щий національний обов'я­ зок і обов'язок уряду, пока зимівлю Колгоспники підготовля- рання ОСіб, винних у жах­ ють тваринництво до зимів ливих злочинах грудневого лі. Вже відремонтовано тва повстання. Це завдання, зая ринницькі приміщення, ство вив прем'єр-міністр, у біль­ рена міцна кормова база шій своІй частині було здій

де

завершене новим урядом

Про покарання СІ!івробітників про

чистку

ного

зрадників­ окупантів,

армії

і

апарату від

держав

фашистів

народженнн 1932 року. За прем'єр-мін'стр не сказав ні 7 місяців вдвох вони виро­ слова. ВулгаріС визнав, що під виглядом 1І0караllНП учас били 48 трудодн:в. lІиків " грудневих ЗЛОЧИНіВ U Сім 'я Мехе,'1 М. КОрIIСТУЄ­ :щіііснювалася особиста ІIО.\IС

тьсн

всіма

І1р(!ва~!И

ні з працьовитими

на рів

людьми,

наділена присади6вою ділнв

кою зе\I:lі. Дивно СТ3іЮf<ИТЬ

та

І

ЩО

"У\!ОПИ

ЖDхливі\ вив,

ЩО

В

а.1е тут

тюрмах же

зая­

а:.шісту-

.злочини

В:.іТИ не можна",

ся, чому прав.lіннSJ теРІІИТЬ сокопродуктивно -перевико- таким чином зробити свій моглася виробити 29 трудод ледарів, ліберальничає з ни нувати норми, щоб і цю ро КО!lГОСП більш~вицьким, а нів. МИ, чому воно вже давно не

вив, що I~iOГO

уряд

якщо

вимаГ2ТИМУТЬ

боту провести якісно.

уступити

намагаються

працювати

ви-

швидко

та І ВСІХ КОJIГОСПНИКlВ заможними.

А. ОВЧИННИК.

Мало ЗОВ~іМ. бгзає в кол І ВИКJIЮЧИТЬ їХ З колгоспу? ГОСІІі

Менше ДВОХ днів минуло ним прийняттям Ра-

кого

po'"'oТl

11 дочка, на

1929

року та син,

родження

Та не виконує цього Ме-

нії

Міжнародний огляд з моменту оголошення

на

N\Оllгольська

Народна

Республіка, вірна

СВОїМ зо-

бов'нзанннм

за

договором

О.

ПОЛОВКО

Наприкінці

ПОМіж ДЯНСЬКИ\І Союзnм

цього

інте реси країни,

питанню

про Танжер. Танжер лежить біля ЩІХОДУ з

иоже нині бути розв'язана без участі

і бажзю- ТІІЧНИЙ океан,

поб.1ИЗУ ГІб-

вирішальної

РОДНОї сили, як

ралтарської протоки. Таке географічне розтгшування Танжера надає йому великого ПОЛ;ТИЧНОГО,і стратегіЧ-j

вати і прийняти

ської заяви.

ного значеН!lЯ. Місто і порт· ваЖЛIIВУ

Ця заява

при-

настав час

розплати за BCj

MijI;lIa-

РаДЯНСЬКИlі

Союз. Могутнііі РаJ.янськиіі Союз глиб()ко ЗaJL'каuлеНІІіі в безпеці МОРСЬЮІХ шляхів, отже, і в питанНі /ІРО таку стратегічну

наймі свідчить про те, що його злочини і провокації Танжер разом з придеГЛШІИ цію, як Танжер. Японія, хоч вона ще про- проти нашоІ Батьківщини, районами утворюють так Н. Ф

ки намагаються схитрувати довжує хитрувати, вже яс- за

численні

же

іншо­

на проблема не

союзними державами-Ра- ча внести свій вклад в СlIрадянськи\\ Союзом, Велико- ву ЗНИЩеННЯ далеr(осхіДНОГО британією,США і Китаєм від вогнища війни і фашизму. бувається обговорення ЯПОНДЛЯ японського агресора

nотсдамсь-

за рClЗ

місце

британії, США і Франції по на провал. Жодна ~Ііжнарод

дянським Союзом війни япон ському агресору, як весь світ облетіла заява ЯпоніІ про іІ готовність капітулюкий ультиматум союзників. Правда, японські загар6ни

своє

готовий

му урядові.

потсдамсь- про юаОlllУ допомогу з Ра- Середземного моря в Атлан- такої

ультиматуму.

Вулгаріс зая­

щш!{ордонні звану "міжнародну

зону",

пози­

.

.uИНІllI~Я ~Ol~t, ереН1L.tЯ,

в

і ухидитисн від абсолютно но бачить безнадіЙНіСТЬ сво "іВІLинденти", спровоковані яка до першої 'С13ітової вііі- ЯКІИ IІРИ,ШUk J .зсгь 1 РаДЯНСЬІ'ИИ Сою" 'ІЬ"!! по беззастережної капітуляц:ї. го становища, беЗГ:Іуздість SiІlОнією, за японські війсь- ни керувалась дип.10маТИЧ-1 " " , є ТІ ,,' Вони хочуть домогтися зго да,1ЬШОГО опору. кові аваНТЮР/l біля озера ними пре,1,ставниками ряду передньою. Згодом. бу~е ди союзників зберегти в Япо Яl/ОНСЬКСІ заява показала, Хас;ш і ріКи ХаЛХИН-ГОіТ. держав, в тт,IУ числі і Росії. :I{Jl~:{aHa конфереШЩІ B~I,X нії ниніШНЬОl'О . .. з

УСІма

іМІІератора якиіі великиіі, виріllНIЛ::'НИЙ Яlюнія ." .., 'Г

ІІОГО прерогативами

ВlіЛИВ

на

роки

(ПРClвами). Нагадає~ю, що ла Далекому СхоДі зробив іІотсдамський ультиматум вступ СРСР у війну проти . . Я по- Я'О . б союзниКІВ вимагає ВІД ПОШІ, насКІЛЬКИ на ЛІВИВ . б б ,. . ." 1·'0

Н І каПІТУЛЯЦ1І

ез

удьяких

умов чи застережень.

Цеи

цеl! BCTYI1 заюнчення ВlИНИ,

настання заП1J1ЬНОГО

ультиматум (вироб лен и Й Rся

СlЗітова

заІ,іроала

в перші Після першої світової війни "ац кавлених держав 1І00 Т<.І'1

." , жерському питанню. дне західНІ держави не схильні мало не B~C[' Китаіі, Бірму, були рахуватись 3 інтереса- з рішень цієІ мnіібутньої Таї, ГолаНДСІ)КУ Індію, Ма- ми і правами радянської к?нч,еренц;ї заздалегідь нс " О .,. _. . ПІдлягає сумНІВУ: це Рlшен ланю, ОСТРОВИ кеаНІІ, ве- краІНИ 1 на\lагались ІГНОРу" Т' .. ,. . . . І ... о... . ,ня-вигнати геІЬ з ClІlл,еl;а личезН1 простори вІД НДI1 вати II.зростаючу могутшсть. всіх ставлеників іСIlанськ'оДО підступіu до АвстраЛії. Вони не заІІjЮСИЛИ Радявсь . " 'Р Н Тепер радісною нядією охоп киіі Союз на чергову кон- го ~КЯУДlJIЬО -, ранко. е лені серця сотень МіліоНів фереllllію про Танжер, яка ~a IIO~~y шсця в ТанжеРІ.

хід ВlIIСЬКОВИХ Д1И

МИРУ.

демоr:рятична

ИХООЮ'l!IСІ>КО

ї

ваІНИ

союзниками в Потсдамі поб преса розцінює вступ Радян лизу Берліна 26 липня 1945 ського Союзу У віі!!!у пр' 0- І10неВО:lених ШІОІІСЬКИМИ за віn:БУТJась 192~ року 'в 1'04" .и • " року) СК:Іадається з 13 пун!{ ти Японії, як смертельний гарБНlІками людей. ~ 'СІ р. IспаllСЬЮШ .

ТІВ.

О'

оlн

-

передоачає

повне

удар 110

японських

роззброєннн

Японії, пов!!у рах і як новиіі ВИЯ3

торіІ

ГОЛОВНИМИ ост

В"

агресо-

елика Історична визволь-

с!Пака

Г'

Ітлера

рянко загар

Червона Армія завдає ни- НИІ,ів вона

нпзаrзжди

перетворивши

ла БеР,1інська

конфереІІl(іЯ

глав ТРЬОХ СОЮЗНИХ u:ержаR,

сере

Об'

' '.,

а

_'1.

єдн них наll'll.

Н

е ліквідацію японської імперії, вої єдності великих світових ВОНОЮ Армією до кінця. Ра- 1І0ГО ,. б' . .. заоаРО\1 ДЛЯ НЬОІ'О не пинна a:~y для НІмеЦЬКОІ !НІТЬСЯ міСІ Я і в С;JМій Ісllаобмеження японської тери- демократичних держав. 30М з арміями наших СОlOз- ШПИГУНСЬКUІ агентури. АнJ. TpbQMa

боііо- на МІсія буде виконана Чер- бав Танжер

Ф

е\lа ИО~1У МІСЦЛ, як заЯБIІ-

по-

зни- Г-'Іія і США обмежилися ли нії.

ОГЛЯДАЧ

ровами влесне ЯlІонії і 1<іль- щівних ударіВ по ЯПОНСЬ- щить далекосхідне вогнище ше паперовими протестами. кома дрібними островами, ких загар6никах~ У!\fНQЖУІО агресії. ГіраІІОР перемоги Тепер н(]став час вигнати 3

-----

видачу і покарання яrIОНСЬ- чІ! гріЗну славу раДЯНСІ,КОЇ справи МИРУ і демократії Танжера ставлеників Франо Відповідальний редактор ких військових з.lОчинців, зброї. В зведеннях Радін- замайорить над Токіо, 511{ ко, знову поставити Тан6. РУАЕКК"; ліквідаціЮ ~ашистського ре jфОР,Мбl?РО ми зустрічаємо він ~Іайорить Ш~f1і над по- жер під міжнародний ]ЮНФ~~

ж~.му, переоуд?ву ЯПОНСЬ- З~ёlІОМI Н~ЗВІІ манчжурських вержеНЮІ Бер.ІІНОМ.

KOl держаВНОСТІ

ратичних засадах

. TaK~M

ч~ном,

на

і

демок-

МІСТ, рік 1 озер,

т. д.

на АР~lія вже давала відсіч:

японська японським

де Черво-

j

.;:• •"

50122

м.

1троль.

Цього разу також

була зроблена

спроба

В Парижі відкрилась кон- \ рувати інтереси

І;У.1ЛJlК СтrJlilП

O.lrl;(':\fI.1lJORII'I

Бровари, КиІвської обл. ву.'!. Кірова.

Союзу,

Велико- Заздалегідь бу.НІ

ГоI!';,lН-

і гно- !;аЕ' еВIJЮ lfJJ";IiIШ)' Е)·ДII:!І;]'а.':" .\1І1['і-

РаД5!І!С[,КО-

€BH,\",

т;а !І('І'(';І;ІІВРЄ

,провокаторам. І ференція предєтзвників Ра- го Союзу, а:Іе ці ШІЩІГUІІНЯ 1!:І["'р) /)роваl'еЬІ;ОГО

ВІДПОВІДЬ не є беззастере)':- Вступила у вину проти Япо дянсь!{ого

БИ

.:,.

приречС'ні I'О3.1J'ІrПIІН.

11 ('.

\і(IІ;jI(':II,.

patiOI!,1

10

в tIlIJ;IBЇ

Друкарня раЙгазети "Стахановець и • Те.~фон ~еДШЩ·-І-Я-2О:--д-з-в-.-:Т;:'и-р-а-Ж-':"':10:',";0~-;:0::----

60 номер 1945 рік  

60 номер 1945 рік