Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАНТЕСЯ!

ом

4

l5 (4730)

9 р.

КОп.

Учора на світлотехнічному заводі від­ булися заІ'альні збори робітників, інже­ НЄl'но-те.хнічних працізників та служ­ бовців підприемства. На порядок денний було винесено питання про висунення

ОРГАН БРОВАрськвго МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТП УКРЛШИ, МІСЬКОІ І Р АИОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ киmСЬКОI ОБЛАСТІ

кандидата

ПРО ДОДАТКОВ ·І ЗАХОДИ ПО ПОСИЛЕННЮ. О Х О РОН' И ПРИ РОД И І О ПІП ШЕН Н tO ВИН ОРИ СТ АНН Н ПРИ РОД НИХ Р Е СУР С І 8

n

Центральний

Комітет

СРСР

прийняли

важли,в:ших

економічних

реКУJ1Ьт.иваціУ

земель,

Міністрів lі соціальних за,в:rань Ра- Міністерство постано- : ДЯНСЬКОї держави.

'Ву .сПро додатнові захс.;rи І по

посиленню'

охорони

прнроди 1· ПoQ.'Ііпшенню винориСrанняприро~них ~ecypciB._ Здійснення

ПРИЙНЯТИХ за останНі

ро-

У ПО::Р!J~~;

.

господарства

в ' -3:-2ч1є-

;:щ

а

ліпшення

стану

навно-

ред·овиЩа.

Особливу

сільського лишнього приро~ного се­

СРСР і Ра-

Міністрів

союзних гу при

створення

звернуто

респуБЛїнне

Ради ;\l,а,с, р_Б ;""ЯhnХ СОЮ1НИХ республік, нрайІЮМІІ і обкоми партії, Ра-

належного контролю за своєча,сним проведенням цих робіт. Значної шко;щ

них процесів і устатну­ в а,Н'Н я , які знижують БИ­ ро6НИЧі та інші шкі;:х.тиві

ди

наро:rиому

автоне~!них

до

цьому

ться, щО ЦК КомпартіУ І

МІністрів

ційснюють

ув а­

reхнологіч­

госпо:rарству

ВИhШДИВ навколишнє се-

il{ирішень партії і уряду рес. публ:н, крайsш;ен"оІВ цих питаннях дало ми, оБJ1ВИКОНhО~!И,місцеможливість поліпшити ві партійНі і радянсьні охорону природи і вико- І органи ще не Сr:різь ристання ПРИРОДНіИХ ре- : З3.'безпечи.'ІИ здійснення

завдає ерозія грунТів. Є нє;:{оліки в організації запові;:{н.ої справи, охорони тваринного і рослинного с-віту.

ре;:ховище. ЦН НПРС І Рада Мі­ ністрів СРСР визнали доЦі.1ьни~t ПРИ підбитті підсумнів оо.ц:алістнчн-ого

СУРСІВ.

У постанові nepe.J;5aчаються заходи по посилекню державного КОНІролю за про·веденням у І

змагання пLдприємств ! органІзацій ООов'язнов.о враховувати виконання ними П.'1анів І заходів по

життя

охороні

Охорона

природи і ефекти.вних заходів по земель, захисту іНЯ ПРИlродних ресурсів в І ві;:{ забру~нення вод І поумовах шв-идкого РО'звит- І ВІтрянего басейну, раці 0-

1 раціональне використан, охороНі ну

tpaHC--1

промиел.овостl,

порту, сільського да,рства

і

нальном\!

P ~1Кop"CTaHH}{,\

госпо- і в!;:{творенню

включення

в

ед. сп.,уатаЦію дедалІ біль-І

і

заходів по охороні

природи,

додер-

природних при ро;щ , усуненню в най- І жання норм 1 правил БИ-

ресурсів.

І КОРОТШі

ст·рокинаяв.них

l'ористання природних ре-

~еЯХі Mihic-терстRз. і ві- недоЛіКів у справі раціо- сурсів, очистки . і

шої кіЛЬност'l природн.их домства не вживають не- нального винористання ресурсів є одним з найобхідних заходів- · для при:родRНХ ресурсів 1 по2 E"'~~~ ~ Z Z!:r z z '!!!'!рС З_ І . F F

робки дів.

пере­

виробноНЧИХ відхо(ТАРС)_

'* *

І Зав .. а_ •• ВВКОНУЮТЬС. успішно Першу

-

60

партію

голів

ні

п1дnриємства

з

го

господарства

вже

кооперації

від­

D!р6>ВЯЛИ

т~арнннИ'кн

тос­

пода:рст:ва

І

нетелей

по міжгоспо­

дарСЬНіЙ

на

молочното­

в.арНі ферма ·радгосПУ с3-аря.. Ще 180 голів МОJЮ~як.а для ремонту дійного CT~дa .~ідготовле­ но

.до

дійшло

Успішно

18

нашо­ на­

телиць загаль­

НіИ

вагою

квартального

завдан­

ня. У ,радгоСПі є всі умо­ ви ~иконаТI1 йoro успіш­ но.

В.

трудиться· в

райоб'єднанні «Сільгосп­

рів

техніка» слюсар по· ре.ЧОНТУ і регулюf'JйННЮ паливної апаратури Михайло ЮXU,\f.ович Рак. ШО.\f.їс_qця через його руки. проходить 35-40 одиниць апаратури ди­ зе.tьних двигунів всіх марок. Комуніст М. Ю. Рак­ в числі nередоеиКів соиіалістичного З,\f.агання. На фОТО: М. Ю. РАК за роботою.

Фого М_ Семинога.

±

~

П . О б утових ну

-z::

!!

=

СО!!!!!:!

=

ефективно

1

затри-

rnиоввнй радгоспу

зоотехнік .Пухів­

ський.,

механізатори

з'авершать

СНіг()ззтримання на всіХ 960 гектарах оранни. Добре справляється з дорученою роботою трак­

тарист В_ Удовенно.

Що­

~lУЮТЬ сніги. ПаВСЮ4И на· дня на тракторі ДТ-75 ПО!ІЯХ утворився . сніговиЙ він утворює ваЛRИ на шар 28-30 сантиметрів. 100-ге.ктарніЙ площі.

На затримуванні ВОЛОги у раДГОСПі зайнят'О 3 трант<>-ри . Через день-два

Т ~'E!

послуг-на

0_ RАЗЄВ, го.JIОВНИЙ агроном радгоспу імені Докучаєва.

УЕС

..., 2 МІЛЬИОНИ

'!!!!

було

винонано у минуло-

му році. НРіМ того, соЦіа-

лі стичними

зобов' яза ння-

Впродовж минулого ро- до завдання виконав по бу- замовників. Успішно за- ми передбачено річну ви­ працівники районної тових замовлень на 73 ти- вершили свої річні плани робничу програму пере-

служби побуту докладали

усіх старань

та

вмІння,

сячі

НУТО

карбованцІв.

відрадних

Досяг-

...

шип

вклад

у

дальше

по-

І сьогодні приємно відзна-

~ити, що усі

увінчалися

резул_татами.

ЇХ старання

відрадними

За

'"

нолектив

І

техн ко-

піпшення

господарсько'

:rіяльності підприємства.

В усіх цих досягнення

вl:rдана

на шог' о ваТОРІВ

велика

праця

-

побуткомбінату надав рlз- ВИХ десятої . 'Х номаН1ТНИХ по б утових пояк і В е СЬ СВІм

слуг на

тисячі

2 мільйони

карбованців_

підвищеному

і 3 творчий

само

наших

но

п раво фл а н r о

',равецркого ательє (заві1УЮЧИЙ А. П. Ноцюба).

Щоб

зробити

клад

у винонання:

Іань, lІоставлених

lадовим .'v!C)M

гідний зав·

листо

(1978 р.) Плену НПРС і груд (1978 р.) Плену

ЦН

невим

п'ятирічки, мом ЦМ HOMnapT1I Укра . енту З і а зм'] 'І'ни, nраЦІ'вники ра"онно n на

підви- запланували у

ефектИВНОСТі

ви-

нул.турв

рб

і

на

25

Щ"

тися:ч

надати насе.'1енню ПОбуто-

обслyrовування , К~pj'in,,~нП{11!

оетверити

в

життя:,

ус!

працівники служби побуту з перших днів нового

оону з підвюценим ентуJlазмом

включилися

більше,

нІж

у

:оціалістичне зматання: за

'lеревиконання

ви;робн.и­

!их завдань ! на кожному

юбочому м сцl, кожним ,\олективом цеху, бригади Й

КОМБІнату. і ма стеРНі_ 1979 році І Є. КУЗЬМИЧ,

30 ти-І роБНИЦТВ1 . та поліпшення вих послуг на 200 тисяч

сяч карбованців додатково

виконати

ованц в. Ou наміче'I~c). меблевого {О. І. ний план 1 соціалістичні Тишко), гог"'ЛівСько'го зобов'язання успlшио пе~.

пошук постійно го побутового

При і спрямовують

соціалістич-, щення

ному зобов'язаннІ

ек о но"і '" чню:

показникІв, що позитивнr вплинуло на дальше по

1978 закладена

ріК трудящим міста і с!л

рамону

пивих

трикотажного

успІхів !!E!J:Y (майстер Р. Л . Га- ка

щоб зробити якомога біль- також! з усіх !НШИХ важJIіпшення: побутового обслуговування населення.

колективи

у

запропонувала депутати

висунути

радянського

кандидатом

парламенту

ге­

нерального конструктора доктора техніч­ них наук, дійсного члена Академії наук

Української РСР, лауреата Ленінсько! і Державної премій СРСР, Героя Соціа­ лістичної Праці комуніста О. К. Антоно­ ва_ Охарактеризувавши життєвий шлях JІЮДИНИ, під керівництвом якої було створено всесвітньо відомі літаки Ан-2, Ан-1О, Ан-24, транспортний гігант 4:Ан­ тей~, К Т. Романенко закликала всіх трудящих · підприемства пропозицію.

підт. римати

її

До думки передщюго бригадира заво­ ду приеднал'ИСВОЇ голОси начальник пла­ ново-економічноrо відділу Л. К. Пасіч­ ник, шліфувальник інструментального

цеху М. К. Філіпо.в, заступник голови завкому профспілки В. Ю. Хкльков, сек­ ретар комітету' KOMCOMO.1JY С. О. Потур­ нак, директор підприємства В. О. ПроPHK~ . . цію і називают!;> кандидатом у депутати найвищого заКОНОДаВЧОГО органу СРСР

к- Антонова.

0_

дсвіреними

f\oro

осо­

бами обираються етарший 'майстер від­ ділу теmЧИСFО контролю А. О. Варакі­ на і майстер інструментального цеху В. М. Гул як.

Перед

присутніми

виступив

секретар міськкому

другий

Компартії України

А. Д. Фролов.

секретар партіЙНО! ор­

ганізації раJtпобутком­ "-~·V.

ді.1JОМ

обласного

комітету

Компартії

України Г. С. Чайка.

RЛИМАСЬ,

На аасніженнх полях полем

на

У роботі зборів узяв участь заступник

би на . м' ясо. ' На перер06-

ЗаСЖіжeimм

Збори відкрив секретар партбюро за­ воду М. Л. Хлипа. Він надав слово бри­ гадиру С,'Іюсарів-електромонтажник~в складального цеху К. Т. Романенко. Во­

завідуючсго срганізаційно-партійним від­

.!]!о здачі худо­

йдуrь трантори. а СЛідом за ними тягнуться висоні вали. Вони перетинають напрямон . паяуючих в!т-

Ради

понад

ЖНІВОЮ

виконується

1

Верховної

Т<>RН. Це більше трети­

ною

6

реаmзаЦll.

заВД8:ННЯ

в депутати

СРСР по Киево-Святошинському вибор­ чому округу N~ 474.

Збори одностайно схвалюють пропози­

ЧЕТВЕРТОМ.У РОКУ П~ЯТИРJЧКИ­ УДАРНІ ТЕМПИ!

По-ударному

-

кандидат у депутати

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 17 НВІТНЯ 1937 РОНУ

КПРС iPa:ra

ВІ/оори

о. Н. А Н ТО Н О В

СІЧНЯ

1979 Ц1иа 2

-

6врванн

до Верхогної Ради СРСР

ВІВТОРОК

Пу.пьс п.панети ПР АГА. JJЬОВИЙ

Тисячний ' ку- могою

затвор

стральних виготовив

магl-

колентив

еиергетичного

тут

в

мережу

нраїPlІ

дитя'1ИХ

садків і ясел_ Тепер у Ту­ реЧЧИНl діють менш як

за-

державних

20

ма- дошн:льноtо

шинобудування сЧНДБланско» іменІ ГеоргіЯ Димитрова у чехословацькому ' м;стІ Б.'Іансно.

Випущене

СТВОРИТИ

широку

газопроводів на радянські

замовлення

ВО;:{У

для

закладів

виховання.

ПриваТНі ясла і садки прантично недос-тупні сі­ м' ям трудящих через ви­ соку плату.

устатку-

БУЕНОС.АПРЕС.

В

вання встановлено на ма- АргенТіні триває зростан­

гістральних газопроводах ня дорожнечі. Тільки за Середня Азія Центр. СРСР - Західна Європа. минулий місяць вартість НИМ

оснащений

танож життя

в

збудований спільними зу- майже СИ.'І,1ЯМИ

соціалістичних Всього за

країн зопровід

Ч.'Іенів РЕВ гасСоюз., юшй

зросли майже на

В

1978

роцІ

жителів, чисельність. яких

становить

присвоєний більш як 15~

вік,

підприємств

респуБЛіКИ. Серед них телевізори,

св.оУ.

житла.

ленням них

тисяч чоло- .

понинути

за

Причиною

повідом-

!мун!ципалітету.

виявлення

ушноджень

серйоз-

у

висот­

1 шкіряноІ про- ній гр~л! на річцІ Пейнт,

МИСЛОВОСТ!.

АНКАРА_ тисяч

10

негайно

цієУ вимрги,

_

радіоприйма- було

Чі, багато ВИ;lів продукціІ

швейної

про-

НЬЮ-ПОРR. ВластІ мІста Пейнтсвілла (штат НенТУНКі) з.акликзли всІх

почесний Зliак якості був вир06ам

148

Підбито центів.

попереД, ні підсумки руху за високу як~сть продунції на п і ::щртншствах Угорщини.

9 процеНТів_ 11 мІсяців 1978

рону Ціни на продукти і товари першої потреби

щойно став до ладу.

БУДАПЕШТ.

країні зросла

на

в

результаті

розташоване

ШІстдесят може

турецьких I".!:>~T~!HI_'Ц rr!;rrrr ze "

жІнок

"''1 "т ..

,

бути

хвилину

.

яких місто, в

в

НИЗ0ви.ні,

будь-яку,

затоплене. (ТАРС).


ВАЖЛИВІ ЗАВДАННЯ в ГРУДНІ в систем! полІтично! та економічноl

освіти

чІ пропускають заняття

розпочалося

без поважних

причин.

1!ивчення постійних курсІв. У більшості гурткІв і семінарІв партІйноІ мереЖІ поГЛИблюють знання ltОНСТИТУЦlї СРСР,

На ХХІІІ обпасній і XXV[[ місї>к 1 й партійних коНференцІях вІдзначалося, що в первинних парторган:заціях не все

Л. І. Брежнєва

теоретичного рІвня

()своюють положення

книги

товариша

сАктуальнІ

ідеологічної роботи

ще робиться для

питання

КПРС..

СлухачІ

ренцій

редовий досвІд підвищення ефективності ®ир06ництв.а 1 якості праці~, «Пере~()вий досвід n1двищеJIIНя ефективностІ Сільськогоспод.арського виробництва!>,

на

В ИХОДЯЧИ з цих

комунІстІв і без-

Ідейно-

на!>. Увагу слухачІв слід зосередити на

від

органІзацІІ

занять, вІд

вивченню книги

рІвнем роботи школи, гуртка чи семінару. Важливо тісно пов'язувати теоретич-

Л. І. Брежнєва сЦIЛИ-

у б!ЛЬШОСТі парторганізацій правильно розуміють функц!! пропагандистсьно-

стилю організатор::ької та Ідеологічної діяльності партійних, радянських, господарських нlзаціЙ.

дають принципову, класову оцІнку фак-

органів,

Завдання

там із життя СРСР І зарубіжних країн. Але можна назвати і ряд партІйних

уміння доводити справу ДО кінця. Бажа-

пІдготуватися до ще одного

важливого

вчення книги організувати ди ференцl-

гаНДІІстів партІйної

початково!

пІдхід до вирІшення

чергу, це залежить вІд мІри вІдповlдаль-

ного ефекту вдається ДОСЯГТИ, якщо ви-

пропагандиста.

йова но, відповІдно до

сумлінності

Тривожить янІсть навчання ·в нолекЗалlського

МИСЛИ'вського

І

ме

,радгоспспец уД., HOMu Н ТО харчування, радгоспІв на,

<tЗаворицькиЙ._

заходу _

набула

також

-

Мlчурі-

січні

трапля-

комендації будуть опубл!кованl

ються випадки зриву або перенесення

додаткове

Д еталь ні

ІменІ

заняття.

Отже, в

мережІ

1979

першій

року належить

нання всіх завдань,.

ре-

І

завІ

занять. Пропагандисти часто поверхово Слід активно поп.~ляризувати матер аі ,знають предмет , 1 не випадново слухали респуБЛІкаНСЬКОl науково-прантично _______________________________ • _____

І

Зима

-

пора Jl8вчаИИl[ трудІВНИJ<іВ. тваринн и к и передовий до­

евід

рах,

ти,

В. РЕБРОВ,

полІтосвІти

ду му Компартіі України.

частинІ,

уздовж

тротуа­

присадибних

вІдремонтувати,

вести боротьбу з

РІШення листопадового Плеиуму ЦК МРС - в життя

бродяж~

за

р и т м

один

раз

на

личних комітетІв сновками віддІлу нального

господарства_

санепlдемстанцl!,

винок",

кому м!ської Ради народ. них депутатів. З цІєю ме.. тою. створена спеціальна. комісія у снлад! застyn1 ника голови м!ськвикок<!

иадають

кому Л. Х. Черненна (го-{ лова), завlдуючого мlсЬ<!

робі тничі

33.

ФесеНlка,

roл,ов.ного

тарного

лlнаря

ким

СпеЦіаліСТИ госпо­ дарств, райсІльгоспуправ­ ління підібрали згІдно ка­ талог!в необхідні кіно­

і

програм

вІддІлом

комунальн()!

господарства

Г-Куковича, комБІнату

Л,

O~

..

с.а,яі

І.

МО

начальника комунальнЮІІ

пІдприємств А. Ф. Лу~ говського, техніна ПО бла.­

внлючають!х

до

ВУ"

І вю! кому.

го

фільми

ріК

представленнями

комітети радгоспів. Таких ніноустановон в районі

перегляд

ПО­

Підсумки соцlалlстич~ ного змагання підбиватк~

кіноустановки,

якими вІдають

присвоЮо

ництвом домашнІх тваРии.

Велину допомогу в нав­

хлlбороб!в

змаганюr

фарбувати. Своєчасно проводити ремонт фаса. дів будов, озеленяти ву.. лицІ. Не допускати виnа.<! сання на вулицях худоби,

сільсьногосподар­

чанні

ініцІа­

дІлянок або житлових бу­ динкІв, вІдсутнє самовІль­ не будівництво. ПаркаНIІ треба естетично оформи­

нового,

ськоУ науки, техніки.

сільські

творчу

звання

Ужджlй

м ськко

високий

о

ється у віДМіННОму санІ­ тарному стані, на якій чистота І порядок на' про­

добре

муться

сІльських Рільники, Бивчають

r

порядку,

ється вулицІ, яка утриму­

~---------------~~-------------------------------------

8 НАВЧАННІ

-

місто

з Р а з к о В О

За умовами

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~se~

кїно--допомАгАЄ-

його

наше

самодІяльність на­

високе

що стоять

ючий каБІнетом

умови

селення.

здІйснити велин~:

ідеологічним активом.

мІсто

тиву І

пропа-

половин!

Мета

розвивати

серйозну роботу. ПартІЙНі. організащї поилииан! забезпечити усшшне викоn n перед

в газе-

тІ.

повинні

грО:vIадської атестації

навча.1Ьн.ому році.

ментами парткаБІнет радить провести в

Тут навІть

організації

затвер.див

громадського

І серед'НЬОЇ ланок. Вона пройде в цьому

IJIрсша'ганда матерІалів лнпопацово- () . (1978 р.) Пленуму ЦК КПРС І Х сесії С С з Верховної Ради Р Р. а цими доку-

І

підсобного управл ння "кр ... і господарств, б і есту ханізаЦll уд вництва тр «ОІ "і ату громадсько б

ПартіЙНІ

якісного складу

аУ~ИаТ~~~~ого значення

'l'ивах району елентричних мереж, дитяІ

вузлових питань,

кому.

у

найважли-

_

відділом

З~fагання.

втілення в життя реномендацШ минулор:чної конференції пропагандистів на

віша у;\lова підвищення ефентивностl ! якості мг.рnсистсько-леНіНСЬКОї освіти:!>.

пред­

ставлені

перетворити

визначити рівень за-

нять, викрити недоліки, намітити засоби усунення їх. Будуть п!дбиті підсумки тему «l{омпленсний Підхід

матеріали,

БУТИ МІСТУ ЗРАЗКОВИМ

тєвої позиції особи в процеСі політи.чно-

працІвникІв

та обго­

ВОРИВШИ

НОНКОМ

ференція пропагандистів на тему «illляхи І методи формування активної жит-

го навчання •. Вона повинна ефективн:сть і методичний

поряд­

нального господарства, вИ­

пер-

полягає в тому, щоб на ПРИК.1адl .Цlлини» виховувати у трудівників творчий

оргаиізацій, де ця важлива робота ве-

деться на недостатньому рІвн!. У першу

ювІлею

благоустрою

громадського

Розг лянувши

ленінську на-

нагоди

пр.и­

«В\",!JИ.ця

НУ1>.

мІськкому Компартії України, у березні відбудеться районна методична кон-

громадських орга-

ідеС'логlчних

та

всебічне зближення всіх З

за.

за

зваНРQ

зразкового

винні парторганІзації мають провести мітинги І збори трудящих, організувати

но широко роз'яснювати положення нниги, яКі стосуються вдосконалення

агітаційного апарату. Ідеологічні бійЦІ партії у лекцІях, бесІдах, на заняттях

СРСР.

змагання

своєння

ЗгІдно з планом роботи парткаб!нету

витну сільського господарства. Необхlд-

І

народів

ЧЕРГОВОМУ

ного

цикли лекцІй, ПОЛіт!нформаціЙ.

в'язки. Вони поsиннl оперативно вlдгу-

v

чує розкв;т І

значеннІ рІшень липневого (1978 р.) Пленуму ЦК КПРС для дальшого роз-

нуватися на цІ под!'!, давати обгрунтовані пояснення слухачам.

до

ціональну політину КПРС, яка забезпе-

І ЕКОНОМІЧНОІ ОСВІТИ

соц!аЛЬНО-ПОЛіТИЧНИми поДІями. Це нанладає напропагандистів особливі обо-

ча. л карн ,

тивніше популяризувати

У СИСТЕМІ ПОЛІТИЧНОІ

Дових колективах. Життя нашого суспІльства насичене

підготовка

житті двох братніх народ:в. Треба ак-

_

ціальних І еНОНОМічних завдань у тру-

ноли йде

раїни з Рос:єю, пропагандистам, агlтаторам, ПОЛІтінформаторам необхідно по-. силити роботу по роз ' ясненню Історичного значення Переяславської Ради в

особливостях аграрної політики КПРС,

н! висновни з практи'{ою вирІшення со-

ІНості за доручену справу.

У цІ дні,

настанов, мето-

контролю за теоретичним І методичним

НА

сіда,ннІвикона,вчого ном!· тету мІської Ради народ­ них д!епутатІв булороз­ Г,ІЯИУТО питання .Про організацію соціа.1істич­

святнування 325-Рlччя возз'єднання Ук-

дачна рада при партнабінеті м'сь,-

кому партІї розробила рекомендацl! по

політики у

бути керІвництвом .10 дії для всІх бій-

ців ІдеологІчного фронту.

посиленні

lIIартJйних, !ІОашої молоді багато в ЧQ:vIУ

кадрової

творах товариша Л. І. Брежнєва .Мала земля~, ""Відродження~, «ЦJлина •. Виступ товариша В. В. щербицького має

впливу політосвіти на зростання трудової І громадської активностІ JJюдей, на формування у них марксистсько-ленІнського світогляду.

.Соцlалlзм і праця. та деякі іншІ.

залежить

ських принципів

полІтичного І еко-

наголошується

відділ

конференцl! .творчий розвиток ленlн-

номічного навчання. У рІшеннях конфе-

економІчних шкІл проходять теми «Пе-

ДієвІсть навчання

підвищення

Офіційний

нав­

,вують КіНОфіЛЬМИ в Літ­

гоустрою цього ж комбі.. нату Т. Б. Уринович, віД"

нах,

повідального

чання.

Вміло

винористо­

ГоголевІ.

Чимало

показано

фільмІв

з

буде

таких тем,

як

ництвl,

госпрозрахунок

рощування еКОНО.мічноі могутності країни, Л. І. Брежнєв на листопадовому (1978 р.)

в

радгоспах, наукова органІ­ зація працІ в полІ І т. ~. Юно могутнІй заСіб виховання трудящих 1 Ух :моБІлІзаЦІ!

на

}ІН.

п' ятиріч­

промислових

З

експлуатаційники.

підприємств назвав

часу

пуску

nr'д nриємство

Інструктор по кІво райпра-

частину сlльсь-

когосподарської

,,

.

осиг на.

J;ий час механІзували теп-, мах І в

протягом

тувальні

: ження

року! каР1'оплі

ться

.Мета- потрібно

і

овочів.

В

ре-; приємствах

20-30

п!дсоб­ на пlд­

~~за~~~О~~~овних робіт. І, ловіки.

по районах

і падовому

хорошу

тер!альну базу. .пивих заrраr 1

ма- ' правило, йшло пІд прес І

Без особ-: на переплавку,. то зараз за КОРОТ- \ частина двигунlВ, еленrро-

2

стор.

о

Є. ПАСТУШЕНКО, кор. ТАРС.

М. Новокузнецьк, Кемеровська 06.'1.

благоб

зразкового 6,1аго-

РАТАУ).

і

громадського

_

порядку:!>.

працІвникІв райвІддІлу, а боротьби з. пияцтвом 1 c~ робота

комунІста

В. В. І могоноварІнням.

визнано правнльними.

192)

щодо посиленн~ ПРОфlлаК1

Стосовно В. В. ДовгаЛJl і тичної роботи серед жите·

Требухова

під такою нlазвою ЙрШ~ОС;: \ ренням, а члеllам КПРС і зловживають

про недол ки в о о заступнику дlm.ничиого упавноваже- райвІддІлу

СиБІру І Да­

р.) Пле-

лиця

устрою

}" аритичному матерІаЛІ бюро обмежилось обгово- лІв села

неодноразово

(1978 Якщо раніше ~.застаріле ! нумІ ЦК КПРС.

нат має досвІдченІ інже- ; обладнання КОМ0Інату, як І кадри,

ом

говорив товариш Л. І. Брежнєв під час поlЗдки

РОБIТНИ-

питання

Довгаля аналІзувалась на На сьогоднlmвlй дeиr. засІданні партійного бюро. у райвІддІЛІ мілlцlІ вжи­ СПОСТЕРІГА ЧА. в статті факти ваються конкретні заХОдJl (сНове життя., 1978 р., НаведеНІ .У РОЛІ

майстернях під-

яке наз;~:~ SIДРІЗНяєть-! кІв, в «Металурзі1> легке лекого Сходу. Цю думку лург:!>. рІвнем меха- і справляються один-два чо- . висловив вІн ! на листоце не дивно: адже комбl-І

ПIСJlН ВИСТУПУ ГАЗЕТИ

сор- : собного господарства.

пункти, ванта- і Про розвитон розвантаження; них господарств

і

Інші

устрою. вулицІ СВУ1 уде укріпленаНатабличка

. '

(ФОТОХРОНІка

службу на молочних фер-

одержують від особистого : зультатІ на багатьох трупідсобного господарства, ' Домістких процесах, де

о

ОТО

у першо.

лені насадження, насІння трав, вирішуватимуться

передові nрядильниці С. М.

nрагоруч - в nрядu-льному цеху. Ф Б К і

Металург" ~~~~~н~~:я, B;~;~aTI~:iг~

ПРОДУН-І лицІ, овочесховища,

ції цехові їдальні І<узнецького металургlйного

L

-

3~lагання,

черговому порядку виді" лятимуться необхіднІ зе-

Харченко (на передньому плані) і Є. Е. Бейтельсnахер:

З дня пуску фабрики додатково до плану випущено

Господар ство назвали

нернl

На ~п .иl·мках: ліворуч

працює

І про освоєння проектної потужності другої черги.

подарства.

HOl'()

5 мільйонів 163 тисячі карбованців.

шу чергу, достроково рапортували шерстоnрядильники

цівникІв сільського гос-

Вуличному номlтету•. переможцю соціалlстич",

ни чистошерстяної однониткової пряжі. За цей самий час додатково до завдання реалізовано продукції на

ритмічно. На два місяці раніше б уло освоєно й ого nер-

хому профспілки

комбінату

великих

і шерстоnрядильну фабрику в Кривому Р озі. Естафету, прийняту у будівельників, гідно несуть

В. КАПЕЛЬКА,

Значну

товариш Пленумі

ЦК КПРС серед збудованих за роки п'ятирічки більш як сімсот

винонання

завдань десятоl

878 тонн пряжі, яка поставляється на ТРUf{отажю. n'д t nриємства країни. Успішно завершили криворіжці третій рік n'ятирічки. Понад річну програму вони виготовили 162 тон-

Говорячи про величезний вклад будівельників у на-

нове обладнання в птахів­

секретаря

редакції м!ськрайгазети «Нове життя •. В. І. Д~ м'яненка.

j

ного райвІддІлу

начальиика внутрішніх напоямн 1 займаються ви·

внутрlш- справ В. В. ЛомаК0 1 за· І готовлениям самогону.

н1х справ В. В. Довгаля ... ступннку начальннка вІд- і ЯК повІдомив

началЬник

редакцІl дІлу карного

мІлІції

Д. Г. профlлантиці

Козак, стаття .У ролІ спо- ченку вказано

стерlгача.

о

Райониий

розшуку по рlШНlХ

відДІл

справ

М. П. Сав, І непримирениу

ність контролю

на ВІДСУТ-І проти пияцтва

B&yt.

вестиме

боротьбу

І алкого­

за робо- лІзму, ще ширше розгоро

обговорюва- тою Дільничних інспекто- не профІлактичну робот1.

лась на загальних

НОВЕ ЖИТТЯ

JПd

спир~1ПІ

збора; рІв з пнтань Вlі1'ІОРОК,

9

органІзації серед населения •

січня

1979

року

о

-


. -_ _ _ _ _ ЗА

СТОРІНКАМИ

РЕСПУБЛІКАНСЬКОІ ПРЕСИ

СТВОРЕНО РІ'"КАМИ ЮНИХ все бlJIЬmy yвa.ry реслу6л1ка.Нсь:кої та Qбласної преси привертає

подяк ГоловнокомандУЮЧОГО, ком­ сомольських квит'К!В, вндаНJИХ на

н.ий клубом сСлlдо.Itит п!он'ерсько-

повідає

н.ьоІ школи .м 2. Нещодавно про роботу червоних сл!доnитів розповІла газета сРадянська Україна..

ЧИ$НЯ.ної ВОЄН. В 3а.мlтці говориться про те, IlIP в,се оформлення музею вико­

сМузей

;героїзму

го ПІОДВИГУ.

юн'ин,

створе- фронті, одягу і речей. Все. це роз­

Броварської

про молоде

ПОКОЛІННЯ

ча­

серед- сів громадянської та Ве,'lИJ{ОЇ Віт­

В ~нформац!йному матерІаЛі зо- нане самими дІтьми. Члени клубу ,крема підкреслюється, щО ШКОЛЯ- приймають численних гостей, самІ рам

,вд,алося

екcrюнат!в фРОНТОВИХ СПОГ АДИ УЧАСНИКА ВОІВ

ЗА КИІВ

.~'

... .... ОИ, ДНІПРО,

БАТАЛЬйОН зІбрався

ДНІПРО Автор

цих

спогадів

\ вважав, що

...

вІн першим

рія

звJ.'lьнения столиці Радянської України, колишній иачальник політвідділу 101-ї гаубичної бригадн велико! потужності Павло Ілліч Нечаєв. Ця бригада ~'льня­ ла Київ у складі ПРОСЛ8ВЛ.еиої 13·У арт­ дивізії, якій було присвоєие почесне звания .Київської ••

Гlт-

праворуч

через

солдат. Після цього артилерlя 1 міномети против-

ву пішли в атаку. В найГі\рячіший момент бою кулемет раптом замовк. Ог.'lянувшись, Воробйов 1'10-

НадвечІр напруга бою спала. Воробйов зголосився перевІрити висоту. - Пlдеш один,·- ска-

Воробйов. Воробйов дивився на молоде обличчя офіцера, на його голубувато-сині оч! і згадав, як усього

ника

дивилися у віч! смертІ. Потім було важке по-

ранення, госпіталь... 101-ша гаубична бригада входила до складу

13-1 артилерійської дивізії прориву. Це озна-

чало, що її бійці завжди були в перших ешелонах наступаючих військ, завжди перебу-

вали в са~IСIЩ>КОМУ вогненному пеклі. Після боїв під ОР::ОМ, Бєлгор::JДОМ, Сумами, Зіньковим, де дивізія бра,1а найактивн!шу участь у РОЗГРО:>1і противнина, ми форсували

тавщинl, капітан

Болбас

ня кулемета.

ланцюжком,

nуці біг капітан

Болбас.

, п!тан

попереду, за ним - кулеметник старшииа І. Нрапотін. Воробйов замикаючим. В І

Дніпро, звіЛЬНяли Хиїв. Потужним артвогнем бригада ламала оборону противника, паралізовувала комунІкацІї ворога.

РОКУ; бриг~да п!д!йшла до Дніпра 8 раЙОН! ПереЯС.1)ав-Хмельницького. Номандир ди-

раптом П'Jчав скидати ос- І селища Монастирок. вітлюваJІьнl авіабомбИ. І Подолавши стр!мкий

як наприкlнці вересня 1943

~' Літак, що гув десь у неБІ, І праворуч,

візІї генерал Д. Rраснокутський зустрІВ нас ~ вночі на лівому березі. З!бравши командирІв, в!н сказав:

:;:;;ro;':;;;;'r:;:;;

випадок прориву противника і виходу його на правий берег. негайно в!~крити вогонь на його ф.lангах. Управлінню бригади, див!з!онам негайно приступити до форсування Дн!пра у відповІдності з наказом комдива, зайняти і 06ладна ти

спо(:тережні

до в!д!{риття

пункти,

бути

готовим

вогню.

ряди!

міни.

Незабаром з' ясувалося. що всІ засоби пере­ прави розбиті вогнем противника. На берез! лежа;-;и уламки

І і І І

чсвнlв,

неподалік

плавали

бочки.

Со:щати шви;!но збивали з різного п!друч-

ного матеріалу П.1СТИ. Розрахуиок був такий:

плащ-накидка.

Воробйов

причаІвся неподалік в!д входу. З шурхотом в Lдхи-

тягом другої половини З величезними ТРУДНО-І' ланцюгом в обидва боки. дня. щами добрався Вор~йов За сигналом замполіта На невелик!й без!мен- до своУх. Полонений повlрозвідники обрушили иа нІй висоті, метрів за сто ДОМИВ немаЛІ) цінних да~ -----------------!Е----------------__________

t ~ ~ ~

майор Ячевський,

никами бригади ПОі1JШВЛИ першими, потім від-

чалили командири батарей. Ріка вкрилася Д~ сятками човнів,

>:с'віда.А.а 'J,;ЇS на

! , \ " "

вбиті.

Зв'язківець сержант СеМИОRОВИ'l:

з!UЙiШов

нап;впритоплений рибальський човеи, п1дnam-

тував його.

прихопив

~

~

\

\ \ \ \ \ \

вакази,

(Далі буде).

В. КОРОЛЬОВ, DОnКОВНВ1С у відставці, учасник битви за Дніпро.

оборону

копії

з

яких

разу

сержант

asiaecKaapU,lbї. Ми/(йла залиШl1вся на ніч у

:1'11

розробці плану наступу.

Час все віддаляє і віддал.qє у минуле ті дні. Та I-te lабкіИIQЄ від цього дружба F:олишніх фРОIi7()RИКів. '10РОКу в день Перемоги зустрічаЄГЬСJ( МUI~()ла Сергі­ ,вич із свої,ч (7дноnолчйнином Миколою Васильовиче.ч lаслйком. J(Kua nrоживає у Борисполі. 3гадують во;!­ ",Іні роки. своїх бойових nобрати.llів. Я/сі билися. , шкодуючи життя, за свободу, незалежність БГ/тьків-

·[lни. На

В. ОРЛЕНКО. зні,\/ках:

.відчення.

М.

С.

ШВАЧКО

(фото

1944

р.);

Вівторок,

9

сіЧВJl

1979

РОКУ.

nо-

Фотокопії М. С!минога.

~~,~~,~~~~~~~~~1~.~~~~~4

Q

Бать-

!обирається до своїх, nовідо.ч.!я~ про обстановку, що ·,'(лалася. Й ого дйни,чи СКО;JUсrалося ко.иандуваl-tня

~

сержант ПОПJIИВ

потечуть

Нlичою М'Олоддю, ПРИЗ0В-

7гославсь/(ому селищі. Раптом серед нйчі до н.а=еле­ ого пункту вд~рлися фашисти. Місцеве населення не щдало рад.'1нського воїна. 3Z0aOM сержаl-tТ Швачко

~

до правого берега Дніпра. Попереду, куди не

дріт. по якому незабаром

Бров.арах. Вони

зе,чля/(а.

. ·щітарної

'. ,

\ ,

розпорядження...

в

ча,сто зустр!чаються в школах з учнями, робіТ-

Швачко вилетів РОЗ8іда­ /і ,чісцевість д,tя nідгЙТО8Юl nйсадочної nлощадЮі для

~

кабеля, зняв шинель, черевики і віДШТОВХНУВ-

кинь оком. на 700 метрів розкинулася ріка. За човном потягнувся тоненький сталевий

цює

ПРО учасника Малій :sе,чАі,

~За

Одного

\

~

ДОШКИ,

йовим, який живе і пра-

nодає,чо.

uого

\

телефОННОГО

ся від берега. Веслуючи уламком

котушку

ського Союзу Олександ­ ром Дмитровичем Вороб­

югорадження гоїна ,че­

даллю

Забили гармати ворога. Снаряди п1.дВ1Х8.1JИ

ранені і

Ниєв!, працює старшим !нженером Інституту електродинаміки Академії наук УРСР. Часто зустр!чається з своїм фронтовим товаришем Героєм Радян­

·(!Ш~О зе,ч.А.яка МиКОАУ ,.'ергіЙовича Швачка з /)flaHacosa. КО.А.ишніЙ "б:а,чєханік передав до 'СІорико - краЄЗkавчого ЩЦ1СЮ ,чіста фРОkтове ';:·'1,[0 і nосвідЧСkkЯ про

плотикl"В.

величезні водяні стовпи, з'явилися перші по-

НІИК у відставці, живе в

Наша za:seTa еже РО!-

, , ,

Ста.А.и відй,чl ще де1.хі факти героїз,чу н.а­

-

наго-

_______________. ! іїд-з-н-ака--в oiH-а~Мал-о-з--е--М--е--n--Ь!!!!ц!!!!я!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!----------------

~

Номандири днвізіонів

розв!дник!в

леР1ВЦ!. Зd''1Ізався бій, І одним стрибком досяг фа- ротьбі з ворогами який не припинявся про- шиста... ! к!вщини.

~

старший лейтенар, ХРИС'генко, разом з розвlд-

Решту

йшов солдат в накинуто- Т'1іІJЮв,ах. І завжди люди з му на плеч! мундир!, без І Інтересом слухають розпозброї. Ноли він відійшов і вІд! героУв про подвиги в!д землянки, Воробйов І: радянських ВОЇН!В у бо-

бійців. Треба було лос,п!шати, адже таке скуп-

p:;IJoHY переправи п!дходИJIИ

чення людей аеодмінно викличе увагу ворога.

;

Нин! Олександр Нарпович Болбас - піДПОЛКОВ-

частини 27-ї грм!ї. на берез! з!бралося чимало

бійців.

Тим часом до

~

сандр вибрався на протилежний бік висоти, зв!дки

Кавказу,.,

5-6

Героя вручено капІтаО. Болбасу, рядовому: Бєлову і рядовому ВороБЙову. Посмертно удостоєний звання

роджено орденами.

t

на к"жному плоту треба розмістити не менше

ки ну В. О. був

і прислуховуючись, Олек-

же зникла в темрявІ. Пагорб iJИЯВИВСЯ землянкою. Біля входу в неї висіла

мІсцевість. Перед ним бу- І ла траншея. Вона здалась; йому безлюдно",. Та неза- І бар~м у ній З'ЯВИЛИСЬ г!т- І

~

БЛІДО СS;ТИ8 місяць, зр!дка рвалв:ся сна-

тальйон. ПІсля визволення Ниєва в полк ПРИЙІШІа радісна звІстка: з десяти РОЗВlдників групи Олександра

Героя Радянського Союзу рядовий Б. Ла ріО нов.

Шд вогнем бійці поки- і пбрив, розвІдники вибра- лився край плащ-накидки

Дніпра. Атаки ворога шален!... .~~. гlтлеріВllів-.3Ц9;перебігали 13-та артдивізія готуваJlася до форсуваивя .~ по вузьк!й горловині на Дн!пра ! до світанку вона мала бути готовою косу! тут розтікалися

::H:';;;~;'

пІдмога стрІлецький взвод, потім рота 1 ба-

нули човен. Із зброєю і І лись нагору. Воробйов ви- і назовн! проникло слабке, ,Нlиками. Вони бажан,1 гос!!аТРОННI!МИ ящиками вони ! сунувся вперед. Оглянув І свIТ,10. З землянки ви-І тіна підприємствах, в ус-

- Роз'ясн!ть особовому складу бригади, ~ і(ИНУ.'1ИСЬ за кап!таном що з'єднання і частини 27 І 40-ї армій. МС'Г'.-- ~ БО.'1басом до найближчих стрІлецькі частини 3-І гвард!йської таНКОВОЇчагарни;ав. Закріпи;шсь армії ведуть бої на висотах правого берега на них і раптом побачили

дО відкриття вогню. Завдання перед нами поставлене в!дповІдальне. Номандир бригади полковник М. Некрасов викликав командир!в дивіз!онів, штаб-

загинув ЛаріОНОВ. Зампо­

літа поранила. Але він лишився в строю. На третю ніч прибула

йова. Пробираючись крізь ку-

том при спалаху ракети пом!тив, як біля пагорба неспод!вано винИкла фlгура ворожого солдата! тут

до невеликого

ворога.

пили на правий уДОСТОї6eper

р!гач!. Пов!льно поповз по пологому схилу. І рап-

до радиста ГригорІя Пан- І ченка, оглушили його І ударом і забрали раЦіЮ'j В поєдинку наш офіЦер

плани

лись звання Героя Радянського Союзу. Золоті Зір-

вдень з'являлись спосте-

розвідники рушили вузь- І Трапилось ось що: четвекою стежкою до рІки. На- ро гітлерівців пІдкрались

щю

Над вечІр у групі було вже тільки шість чоловіК:

ДнІпра, четверо

щІ, завмираючи на мlсц!

На протилежн!й галяви-

\ \ \ ніч на 25 вересня десять І урятував радlостанц!ю. \ розвідників у рибальськоВідбивши чергову ата\ му човні перес!кли ріКУ. І ну. капітан повІв заг!н

11 РИГАДУЮ,

,

І

них

Болбаса, які першими сту-

ПЛАЦДАРМУ

Перевірено зброю, ук- 'І н! зав'язався рукопашний ладено боєприпаси. Виши- бій. Туди з п!столетом у

~

старанно

мітив, як Іван Нрапотін зав йому капітан Болбас. кинув гранату. У бік Нра- І Автомат, двІ гранати потіна метнулась фігура І все спорядження Вороб-

вів за собою Н[l('тупаючих.

кувавшись

брались

обстрІлювати лІвий берег.

саром прославленої 193-1 стрІлецької дивізіІ, ~ кlль!\а днів тому, в боях замполіта, і знову почукотра шістдесят діб стояла насмерть, відбива- ~ за Гребінки, що на Пол- І' лось упевнене скрекотін-

ючи шален! атаки фашИСТІв. Но:кного дня ми

і попереду вІд

Воробйова, дВічІ з'являвся і зникав гітлерівський

політ "апІтан Олександр Болбас. Ми всі переступимо Дніпро. але першою піде розвlДfіа. - Значить, ми Із зам-

ГЕРО·І·

'.1POДOB~Y­

П. ЯКОВЛЄВ.

«Що б це мало означати? думав олександр.

переправлятиме-

eКCKyp~iї.

наказІв,

лись У піщаний грунт. Незабаром гітлерІвці зно-

~ ЩО стояв поруч, розвід~ ник рядовий Олександр

! !

фотографІй,

ДнІпро по укрІплених 1'10зицlях противиика. РозвІдники глибше зарива-

мось першими, - штовх'нув Бориса Ларіонова,

~ ~

вогонь

І п,роводять

форсуватиме' могутню ріку. - Дякую, друзІ, за го-

полІтом

7

вела

600

блИ1ЗЬКО

пожовклих вІд часу І ють пошук КОЛИШНlХ СИНlв полКІВ.

лерівцl почали вІдходити. Світало. Наша артиле-

товнІсть до найважчих вИпробувань, сказав зам-

учасRВR

101-у гаубичН1У арт6ригаду великоУ 00тужності мене призначили зас1УПн.иком ~омаН,:J.Ира пІсля боІв в Сталінграді. На той час я був вже обстрІЛяним СОЛД8'JОМ . ПІд час СталінградськоУ битви мене призначили комі-

ворога шквал вогню.

перед кидком через Дніпро. Ножен солдат

""

ЗНl8'йтн

R

НОВЕ ЖИТ·ТЯ

Q

Q

3

стор.

=-

-

..

'


Орбіт.

ОРГ АНІЗО8АНО І ЗМІСТОВНО

І-Б класах (класовод О. Г. Хлопчур).

.ІІЮІИ заняття колективів художньої самодіяльностІ.

н! знову сядуть за парти ,

модіяльності

Ось і закінчилися зимові иаНIИУЛИ. ШИОЛЯРі

щоб наПО:JЄГЛИВО оволодівати знаннями.

привітанням на пленарному заСіданні загально-

Бадьорі, повн! сил, уч-

добре в і дпо'fИЛИ, набрали-

ся сил, зміцні,'!и. А ск і ,1Ь-

організатор

них.

СШ.м 3.

ної

Третьокласники , які

готуються.

піонери.

до

вступу у

в!дв:дали музей

міської

пройшли за П.'1аном, скла-

КанІкули в

приз

На виховній

в-в

Н. Г.

(нласний

годині учні

Головняи)

(класний нерівник

Майорчии)

РИЧНО~1У музеї ,

і

7-Б

У

.жти в пеРШІ ДНІ каюк у л.

. на Шд час новорІчного вечо-

«Белая ладья •. У І ра відбувся кониурс

уже популярні

у

школі

на

для

учнів! дівчатиа, одягнені маскараднІ костюми

. Привернула YBary болі.1ьнииів TOBaphcbKa зу. стріч з баскетболу спорrивних учнівсьиих иоманд середн іх шиїл N9 6 і NQ 2. .

Учні школи

істо-

таиож

ВІДВ!ДЗЛ~

столичні

.'І. С. виИfиас~Ив:ста~~'Є~' K~~~:: і лІ ися ' .

ділитимуться '

виставу

L'

л-очерги

..

.

смеюв иаюнули

пора.

-.

І на

то на-, Б

Збірна і

ПІДприємствах

агато вражен~

м і ста.

і'

цириу

.

спогаДІВ І

найці!\авіще

ПО,Диви- нсстю;\ш. Ск:.'ІЬКИ· в:1ГЦ­

заяп єс~ою " ии і иміТ.'1ивості треба бу«рос .. ав ло проявити щоб одержа-

'

М

, . сова СРУССRие жеНЩИНЬІ •. 6 Знамениті мушнетери

номанда шиоли бра~~ І ~ривеЗ~~асJ::1 1~/івннлиа~ пройшли не тільии uіиа- (Олег Назаренио, Іван КОучасть у З:l1аганнях хокеlТ (Пlдгорна) з п~доро- во, а й норисно. Шд ие- мін, Сергій Харченио) за·

?t

ст!в на приз <Золота шай- жl ДО ба. .

Щодня . працювали

' з

с.портивні сеиц!ї .. за графіном проводилися

. З:l1аган.ня з волейболу', басиєтб?лу. УчНІ молодших нлаСІВ

проводили

регулярно

В

місьнІй

костюми

найб!льше

оплесиів

випа.'ІО

на шаб.'1ЯХ~.

на

долю

учнів

ни. Члени гуртиа технlЧ- 8-Б иласу (виховательиа . К С. Полторацька). ПО-

Школя~

проводилися Та

заняття гуртиа сУм!лl ру.

---Кn'nИСНО І ЦІКАВО

рі . вlдвідуваЛИИlнотезтр, побували. у цириу.

свої

. Деркач і В. ' І . Бригинця «змаганням

Н. САНДРОВИЧ.

ігрисзмагання

сВесел! старти..

асніжених Карпат І рівництвом учителів Л . І. хистили

середНlІt

ної творчості взяли участь

жвавлення

В загальномlсьиому

иала

огля-

в

залі

шl зимоВі

нанlКули

й у бот в час иан і иул було в

поява

чудернацьно

n Д ке- унраїнськоІ дівчини Уля-

пеРшоиласнииів. Бони ка- оргаНlзатора позаиласної рівництвом учительок НІИ (Олена Вост.рИИQв а ). талися на санчатах, пере- роботи Л. М Полтавець Н. О. Харченио та В. О. Звичайно, важконазвати

глядали діаФіЛьми, чита· та старшо! ПіонервожатоІ Ворони

JIИ книжии.

малюкам

ранки

Сподобалися. Л. М. Зозуляи.

театраЛІзовані

казои.

Протягом

Найираще 'школі

щодня

вони пройшли у І-А (кла· І бібліотека, оовод Г.· С. Недровська) і спортивні

каНlКУЛ

працювала

технічн!

подорожували по вс:! иостюми

і

місцях бойово! слави Ле- c~peд них иращl .

у

nІ.:!

ніНСЬкого комсомолу.

і

гуртки, прохо-

вчитель.

КОЛЕКЦІОНУЮТЬСЯ .•• rодинники

зружю

виділити

Та ось

оплески

сутніх вручаються

В. КИРИЧЕНКО,

переможцям.

при-

призи

А. СВІТЛАНОВА.

. тисяч

з~ КІлька

Мабуть, осОбливу прик­ ТореЗ,а

становлять

штатних

озе'ленюва-

речі,

ження залишає Торез вже при першому знайомстві З ним .. Тут три десятки

сті не при бавилося. Але збільши .'1ась иількl сть оранжерей на шахтах,

тер!.іИОНlВ - вІдвалІв пуСТОІ породи шахт і збага-

число телів.

фабрик, а ' на не побачиш

пилу. Шляхи

і тротуари

ч!в, як 1 двірників, У мі·

квітнииарів-люби­ Не випадково са­ ме тут зробив у свій час перші кроки до самостій­

ній визначний спеціаліст по них, науиовий сп!вро­ бітник Донецьиого бота­ нічного саду, автор ряду

стративних районів. І МІська Рада з учас!ю парТіННИХ і ПРОфСПlлнових оргаНізаціЙ Підприємст~

карства Володимир Ко­ стянтинович Негробов. Творець еизотичних форм лілій, що стали широно

ссрормувала

відомими, свого. часу брав

У ТорезІ немає адміні- книг з домашнього квітни­

ДІЛЬНИЧНІ

шuх систем ~ . ІІастінні. каміЮіі, наручні, меда. !~Йончі, корабельні. Є серед них унікальні екземn 1.QpU: UJдИIi­ IІИК-КУ.н,· годинник-календар, гI'JдUНlІик-л'-ра. а такI'JЖ годИIiНИКU зшn'1 н делыi.ч,' цuлію'JРUЧIІІІМ, анкерним. дужк!'J8UМ ХI'Jдом"ирсбнuцтва різнuх зарубіжнrJХ фір ,\!. ЗО. pI'JKi" зБИРІ]8 цю колекцію Михайло Ілліч. 5агатЬГіМ з них l'1іч даІ'! "пруг!! жита» На ф о то: М ; І, ФЛОРЯ ,а роботою.

Фото Б. Криmтула;

(Фотохроніка РАТ дУ).

у щорічних

місь­

иих виставиах

ивартальні,

ось тепер, заиінчивши унl­

Мітети.

Ось

n

будинковІ

но-

вони одного

ятницю і запроси-

верситет,

кв:тів.

А

иолишній робіт·

ник готується

до захисту

ли жите,1ів на вулиUі, щоб навести зразковий поряДОК. Тепер у такі дНі на генеральне прибирання вк.хозяїь усі Ві;( мало-

иандидатсьноУ Дl'сертац!У . Люди приирашають своє місто. А допомагають Ум у цьому 292 'народних депутати м ! сьиоУ Ради .

го до

Ножен

велииого..

Ножна вулиuя, ивартал мають своїх шефів ко-

lІиків: понад зОо . рідкіСlllіх механізмів наЙР!Зlil'JманіТliі­

участь

зон. До них приєднуються

разу в

МаЙtте.р "иробничо!о навчання ЛЬЄlівського nрофе­ сійно-техні~lіОго училища nобgто"оzо 06слугОЄlуваНliJl Михайло Іллrч ФЛОРJl зібрав велику колекцію годИIi­

иомітети трьох

лентиви

шахт, '

з

них поставив

бі за мету разом з ви­ борuями зробити свою 111·

заводів, ' ляни)' зразновою. От і ви­

навчальних заиладів. Ше- хо;(ить, що

дбають

про

охайн!сть мІста ма.'10 не всі 117 тисяч його жите­ лів. І в п'ятниuю, І що­ дня. Б. ГЕРЦЕНОВ, їми силами І за власними кор. РАТАУ. проектами павІльйони на з

них.

І цІ

не-;

Д(')неиьна об,'!асть.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"'#~"'I",r~#'~~~41~1~~II"~"

~

~.

':НОВАЯ ЖИЗНЬ.

-

орган Броварекого горк"".

коммунисти ••. скоl! партии. УкраинЬІ, .

.

Советов

~.." ,~,

H'POllHblX

Газета

деПУТ8товКиевгко/l

выодитT иа

;,. . ,. .r , . :" . . , . . "

и р.Аонного

ropnnCKO",

украинско"

,...,.~ ....,,....,.

nбл,ств.

ЯЗЬІке. ,..,..., " ,

"

НАШД ДПРЕСА:

кею:

«Босто ;: БРюlнз.

К. В.

10.00 10.15

ПРОГРАМА VT Т. Новинн. Тиroв, К.

-Усім

.Сьогоднl

Миле!!.о. на 3ЛО •. і

смертим

К. т. Дл" дітеА . • ВесеJlИЙ реі!с.. 15.55 К. т. д.,я дітей • • СрібниЙ дзвІночок.. 16.10 .Народні таJlанти». Ансамбль пісні і танuю, .Пlдгір'я •• м. ЛьвІв. 18.55 Для школярів . «ОрІєнтир.. 17.40 фільм,концерт. 18.00 Реклама, оголошення. IВ.30 К. т. Док. телефіЛьм «Сонце на долонІ.. 19.00 К . т . • Актуальна камера». 19.ЗО К. т. Те.,.ф;льм .Два капl- І тани. (V серІя). 20.45 К. т. _На добраніч. АІТИ'»'І

12.45

21.00 21 .35

.Час. .

К.

т. -ДіАовl

к.

т.

особи та

По

KOHaBul_ .

ви-

ззкfнченні-

НОВИНИ.

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ К. т. А . Штраус. -Голубий Дунай • . Вистава. 19.00 Музична пр-бграма .За ва-

16.50

шими

16.15

16.55 17.55

дня

иародження'

С..

8а-

сильченка. В перервІ ... к. т • • Актуальна .а .. ,ра»,

К. т . • На добраНіЧ, дІти!»,

2{).50 21.00 21.35

.Час •.

К. т. Співае народниА аро тист СРСР М. Кон-'!ратюк. Фі,1ьм-концерт . По )акlнченні к. т . Новини . ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ 8.10 Житти науки . 8.40, 9.50 4 кл. Приро",ознаа. ство. 9.00 Музика у виставІ. 10.10. 17.00 ItnaHcbKa М08а. 10.40. 11.406 КЛ. Ботаніка. 11 .00 П. НеРУда. СторІнки жи,.. т. І творчо<ті'. 12.00 Студентам-заочникам. Категорії марксистсько - ле. нінськоТ філософП •

12.50 Билини. 13.25 XXV З·У3.11

КПРС у

про

РОJl.

,

мистецтва

І

ному вихованні ЛЮДИНИ.

комуніСти ••

14.15, 17.30 ДЛЯ тих. хто всту. пае .11.0 вузІв. Математика. ' 15.15 ХудожніА фільм із <убтв. трами

листами-,

TO~

«Птахи

наА

мlс-

••

«Супутник кіноглядача.. 16.ЗО КОМПО.зит~р Ф . Шопен . Вечірня казка . 19.00 К. т .. .)І світі музи .... Співав тріо баИ1lУРИСТОІІі Творч!<ть М. Гоlнки. Украін<ькото rелебачення 19.45 .РаАИ І ЖИТТЯ •• і радіО. і 20.15 Вечірня казка.

19.45 20.15 2().30 21.00

Р.

21 .40

Те.,ефільм серце..

Роллан. с.торінки І творчості .

22.50

Довідкова служба.

тя

жит-

горах

М08

20.30 21 .15

_КиТвщина'. Аок. телефІльм

21.40

Фільм

_п".еро

ТаАмир •. служба.

нення на 2І.30 Довідкова

«Факт

біограф!r ••

Редактор

Є. ФЕДИЙ.

справжнІ.

юрисконсультант, економІст

ТЕЛЕф()liI1 P~Д'KT"p.

,

-

-

претензl0ніст, това­

рознавець ( з матерІальною відповІдальнІстю). Звертатися за адресою: м . Бровари, вул . Заліз· нична, 4 (за меблевою фабрикою). ТелеФnн 1!=)-708. АдмІнІстр:щlа.

ДослІдно-експеРНJIleнтальному заводу буд18ельних КОНСТ.рукціЙ тресту , «Броварисільбуд~ НА ПОСТІйНУ РОБОТУ ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ: формувальннки, СТОЛJlрі, роБІтники пилорами, електрики,

вантажникн,

електрозварники.

Одинакам надається гуртожиток. Звертатися за адресою: м. Бровари, вул. Мета­ лургів, 4. АдмІністрація.

Броварська ремонтно-буДІвельна дільниця ВИКОНУЄ ТАКІ ВИДИ ПОСЛУГ: ремонт паркетної пІдлоги, шлІфувания паркетиої пІдлоги, покриття паркетиоІ підлогн лаком.

Звертатися за адресою: м. Бровари, вул. Чел~ кіна, 2. Те,1. 19-583.

Броварському ЗМlmторгу ПОТРІБНІ НА ПОСТІИНУ РОБОТУ: юрисконсультант, інженер з техніЮl безпеки, коче­ гари, робlТНИКН у магазини, вантажниЮl ва продо­ вольчу базу. Адм1нІстраціа. Прааівники мІського

комІте­

ТУ Компартіі )Ікраіни вис· ЛОВЛЮЮТЬ шире спіВЧУТТ8 пер ... шому секретаревІ MI~ЬKKOMY партlТ

А.

д.

Гр.з,ву

80ДУ т"жкоУ втрати

часноТ

-

3

при-

перед­

смерті його .. aTt.pl ГРЯЗЕВОJ Ольги ДмитрівltII.

Виконкоми АОННІІТ таті8

мlськоТ

І

Рад иародниs ВИ<JlОВЛЮЮТЬ

співчуття

члену

райанноТ

Ради

путатl..

першому

с Гого­

r .ІІи60" першому сек­

ке спlаЧУТТ8

ретаревІ мІськкому А. д.

ко .. пар­ Гря' ..у

s

.трати-

т;Т VкраУни приводу

тяжкої

смертІ

Аого матерІ ГРЯЗЕВОУ ОJlЬГИ Дмитрівни.

ра· Аепу­ шире

виконкому

народни.

1Іе­

секрета­

ре8і

мlськото комІтету пар­ тіі А. Д ГРЯЗЄ8У 3 привпду передчасноі смерті його ма· тері

ГРЯЗЕВОJ Ольги

КО.lектив радгос",}, 8И(:ЛО8лlO8

JllвськиА.

ДмитрІвни •

Педагогlчний

колект .. _ Го­

голівськоУ сеР'АН.ОЇ ,"кол" 8ИСJlОВЛЮf глибоке спІвчуття

вчителю мировІ

Корніюку

Дмитровичу

80'0nИ­

3

при_о­

пу тяжкоУ .трати fl'агічноТ смертІ брата КОРНІЮКА Миколи дмитровича.

.

1

~~#~~~~~~~~~,~~~~,~~",

,.ступника pellaKTopa - 19·4·47; І 255f)20. І відпові4'.оьн,>Го с .. ренр •. вІд41лу сІльського господарства. Itореспон. ДИ' 93 18 І . .. БР()В Р . l!«Ta МІС", ' Н (; І С. ра410,,"влення - І . . ; вІдд ЛІВ промисловостІ, вул Київська. 154 . М '. ~ЯОЇ p"r" , І " фатокореСПОRдеН18 19·4 ·67. 1''''' ,,1М!\,.r,..,., о' ,...~ ....,...,...,..,.,....,~ сІ', ,." ,.,..,...."...."..."....,.

"'''''''''''''''1''''''' , .,...."...,.,.,

світі ••

у

П РОГР"МА УТ ДЛЯ дітей. «Срібннй .11.з.1ночок». РеСl1убліканська фІзикоматtматнчна шко .. а. • Па· рабола.. (Передача перша). .Tpa-'!иціТ першоцl .. инни_ ків примножуються». К. т . Jlітературний вечІр. прнсвячениА 100-рlччю S

15.55

І

Вистава.

науки.

Показові внетупи наАси .... піших фігуристІв Радин· ського Сою з у. (21.00 «Чао). По .ак;нченнl -

19.45

.Кри .. а Рад.. .Час.. .Злети .11.0 нас, тих!!й вечір.. Фі,lьм · хонцерт за участю народного арти<та,' СРСР І. КОЗ.10ВСЬКОГО. Чемпіонат СРСР з фігурного катання. Чадов;ки. До"і.,ьна ПРОI,ама. По .а_ кін.еннl іНформаційн"А випуск .СЬОГОАні У світі». :

со·

фа тут можна впізнати, наприклад, по автобусніЙ зупинцІ. Підприємства збудували і оформили сво·

. кожній

18.45 19.00

ноХ селекЦії .ивітів ниніш­

старанно підметено, фасади будинків ви6лисиують СВІЖОЮ фарбою, МІСТО по· топає в зелені.

громадсью

.линки .: 19.СО Життя

постачания ПЕО .Київенерго.

ним днем..

чувальних вулицях -

новорlчноТ

Пере-'!ача з КремлІвського Палацу з'їздів. І ,Сьогодні у світі». М;жнаРOnf'а "'СТО;' З хо-

НА ПОСТІйНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

ІОВ. З того часу пятниця його паРИИ,бульваРil, стала мІським 4санІтар- сквери. І море WliTlt. До У міСТі чисто', Таке вра·

18.00 Jlенінський YHi.epC·HTe'f' мі .. ыlнів.. ,Стандарти І _"ість» . Про піАвищенни ефективностІ І .. кості аг-

'-*

ирасили місто

П~МІчви-мету

18.45 ТворчІсть А. Гайдара.

17.ЗО Відгукнітьси, СY1lмач((».

Універсальній базІ матерІально-технІчноrо

O~HOГO разу. п'ятницю І складнІ споруди ни. нІ. при­ шахтарськоrо

ІВ . ОО Свято

е.05 ХлопцІ

у П'ЯТНИЦЮ І ЩОДНЯ MiCT~ Торез З'ЯВИЩ)СЯ. зра·

пу.

По

но.нии.

ЧЕТВЕР. 11 СІЧНЯ ПРОГРАМА ЦТ !!.ОО «Час •. 8.40 ГІмнастика.

ЛЮДИНА І МІСТО

у. ДВІрникІв

18.35 17.05

виили-

шиолl · N2 6 иан і иули про- ді, пошуиову роботу про- одягненого Стеuьиа з ве­ ЙШJЦіорганізовано і змі- довЖува.1И юні дзержинці, личезним гарбузо.м у руЗм!стовно пройшли l.ер- стовно. Найбільше ТУР- а шестинласниии і нах( Олексан;:::р Нутьио) 1

черевик..

-

рохімічного обс"угову.ансомолу. НИ сі"ЬСЬКОГОСПОАарськогlt Грае в. "зав І О. Г .. ухоа. виробннцтва. .Наша Ч у І[ О" І[ а JI а». : 18.ЗО ВеселІ иотки. Фі ,lьм·вистава. і 18.Н -СьогоднІ у с.lтl».

БУJІО,

захищаlІИ свої

старий

кіноподорожей.

Російська моаа. Коицерт самоді ....Них K~ мкти.l. nауреатl. пре. міі Jlенlнського комсомо-

18.40 16.10

14.30 Новиии. \4.50 «Зірочка». Кlиоа.. ьмаllах .11."" дітеll. 15.45 Рідна природа. 16.05 Справи московського ком-

22.10

Та

І

закінченнІ

Гy.:t і неВМИРУЩІ Стецько тз Уляна 3 ~!рами 'к'віт' ки-

Яга, мужюй ЛИІ;lар РоБІн

M)'~eY Основ'яненка.

НаНІИУЛИ , в СШ

ЧИК

10.28 К .. уб

21.00 21.35

враженнями в!д відв!- Ц~ :'!'Перо жаР-ПТ~UI. в l\ІУ::ІРИЙ~ в театрі ім!"!'!і ти перший 'приз. Маша дання музею УираJнсьно- УираlНСЬИО:l1У державно- І . Франиа та виставу сЛе- Остапець успішно захи­ го образотворчого мисте- му І дрфаматичному театрІ тюча миша~ в театрі опе- стила костюм російськоІ цтва. А у шиільних спорт- ім. '. paHlSa, ПОбували . ри і балету, побували в ж!нки З Bip~a 1\1 Ненра. пружена

ГІмнастика. концерт Ве.lИКОГО ",НТ8.0го хору ЦТ І ВР. 9.З5 Тмефі"ьм «Ве"икий ХJlОП-

~POXOД~T~ повз жюрі. Тут І ~iдoМl НЗ:ЗНО~і персона­ ж., ; ~epoY ,;Ітературних твор,в. ~a~ЬB.Ha і Баба

ПР1!свячену ного і Cx.AHoro мистецтва. ими учні

-~.ІЧЧЮ Р в?зз єднання Старшоиласниии

в і

нок ОАН аго _итт_.. п" аИАатного росIЙс."ого хlрурга М. Пирогоаа.

8.40 9.05

до залу входять хлопчики

оглянули Т. Г. Ш~вчениа та ЗахІД-

иерівнии ~2~ПО~Ц і Ю,

роз ' їжджаються по

приміщенні шкільної б і б- . иращий ~остюм. Шд мелол; отеки ціиаво проЙш .'1И І Д ІЮ ШСНl «Родина моя.

СШ,N'Q 7

вали в Ниївському

тур-

шахістів

деним Піонервожатн;vш рании казок разом із ШИОЛ"1рами. Ба- 1-3 класів.

Ухні нагороди.

школи-

шиолярlв д()м!виах, всі цікавІ спра-

стрілець.,

І ніри юних

Іни», який відКРИТО у Па- гато Цікавого бу.'10 у школаці спорту. Вони ді зна- лярів. Це і походи в зилися про наполегливу ро- мовий л;с, і заХОП.1юючі боту, нелегю~й шлях у еискурс ії, і спортивні змавеликий спорт иращих гання, 1 обговорення цікаШ КО"1ярі по6 успортсменів республіки, вих книг. побачили

НА КРАЩИЙ KOCТlOM

ігри-змагання І! ~и ВОНИ намагалися. ЗРО-

«Кращий

14.80 Новини. 14.50 Док. фlJlЬМ сП'IІТ. eтoplr

СЕРЕДА, 10 СІЧН,. ПРОГРАМА ЦТ 8.00 'Час. .

Осиільии' учнІ

По

ио_иии.

КОНКУРС

иули

У молодших

І! ві;;булися

Історичного музею. А всІ

разом побували в музеї «Спортивна слава· Укра-

ференції .

І

ПЛАНУВАЛИ РАЗОМ

ознайомилися експозиu і ями

виступили з

• ••111'08)'88.1. . . . sакlвчев.'-- j i

етрок..

місьиої вчительсьиої кон· інтерна ту на зимові ианl·

позаклас-

роботн

В. І. Леніна. Учні четвер-

тих иласів з новими

Учасники художньоУ са-

О .. ТЕРТИЧНА,

ки цікавих спраз було в

... .....

пrХ:J.ЛЬНИХ Х&И1ZCУЛ

19·3 ·82;

,.

"ІНдекс 61964, ' БРО.ВЗРСЬК8J.рукарня Київського оБЛУlJравлі~W9В СlJр~вах ВИ!lавниuтв. П()JlіrР~фіі І книжкової TopriBJli, ВУЛ. Киівс.ка, 154.

Г.,еТІ ВИ'ОАНТЬ

"

вІвторок. сер"пу,

п ятниаю Обсяг

газеТА

n.б

І

суботу.

фор"ату

'ПРВRпа.

_ ..,...........,.............,...~

3ам. 18-11.~.

5 номер 1979 рік  
5 номер 1979 рік  

5 номер 1979 рік

Advertisement