Page 1

Рішення ХХV з~ізду КПРС-В життяІ

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ KPAlf/. f:ЩНАFfТЕсяl.-IІІ8І-----1IIf. нl

15 (4319)

С)"ІЮТА

8

* *

СІЧНЯ ЦІна :.

1180

Успішний старт

р.

1977

MOIТ.

J

)fвшипобу дівників

а Ш"іі Ч

ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА 8 КВІТНА

1937

цюють

BiJlЬRI .ІІІ ІІа 50 '!ксn кар­ продукціі експери­

РОКУ

меитального

заВQДУ

3араз

торгового

каши>Иобудування реалізовано за перші дні січня. У спішна

ОРГ АН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТl' КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТlI УКРАІНИ

МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КШВСЬКОІ ОБЛАСТІ'

Ударну працюдругому року

! B~ ~~.и:~ ~..~~.~o,~ ща·

~ сеИШIМ зустріли другий рік рої ВДЯЧИОСТі лист Генераль· ~ десятої п'ятирічки трудящі иашого раЙоиу. В них, як І

~

в

усіх

радяиських

людей,

викликали почуття велнчної

~, гордості за нашу рідиу Віт,

чизну теплі

иого

слова

поздоровлення

новоріч·

Цент-

(ральиого КоМітету Кnl'l; (Президії Верховиоі Ради ,СРСР, Ради Міністрів СРСР із побажаиням щастя,

, міцного здоров'я, успіхів У ( праці, навчаині, творчості. ( На батьківську турботу

~

, ,

паРТll,

Радянського

робітники,

~ \

уряду

сільські трудівнн,

кн, інтелігенція, службовці відповідають високою полі-

тнчною активністю, суМЛіН· ною працею, ще ширшнм розмахом соціалістичного змагання за успішне внко, нання завдань другого року

-

п'ятирічки. А вони

склад-

ні і відповідальні, Колективя підприємств значно збlльшать випуск промнслових виробів,

освоять більше

90

працІвникам

Київської

ПОВІТРЯНИИ

~

'~

ЦК h,lJ Брежнєва

в

тиви

Нижньоангарськ

Виготовлення

вироб­

зростаючих

у

електростанції

по­

заводі

в продуктах

внконання

вже

иа

Це

друга

рена

така

тут.

призначені

для

шити

відцеНТРОВі

руджуватимуться

«Плосківський",

ди

соціаJlЬНО-КУЛЬТУРИОГО

призначения школи, полі· кліиіка, терапевтнчний кор· пус, магазини, дитячі комбі· нати, житлові будинки, нові шляхи та інше. Великнй об· сяг робіт накреслеио вико-

довий

день

1..

зміцнює

екоио,

мічну могутність рідноі Віт­ чизнн, примиожує її багат­ ства, наближає до рубеЖів, визначених XXV з'їздом КПРС. Ось чому важливо, щоб

лі,

ного

цій, зв'язку, побуту, торгівгpO~IaДCЬKOГO

харчування

всіх служб сфери обслу-

-

говування, Нові

для ну.

себе

визначають

трудівники

рад-

птахофабрик райо· вонн

TopiR

конали

го

успІшно

накресленІ

ви-

завдан·

змагання,

иа

них

рубежі

госпів і

ия ще шнршого соціалістич· перевикоиання

норм,

тальних

місячних

планів,

альннх сів,

І

троенерга,

прИЄ~Іства,

кількість

господарської

сільсько-

продукції,

і

рит-

І

щоб

ку знайшов шнроку підтрим- І ку кожного працівника, щоб І

дострокове

добрі

В

цьому

роЦі

сільські

ТРУДіВЮІКН прагнуть примно-

!

)1(-

_l'Н свої успіхн і порадува-

починаиня

окремих

передовик[в ставали наДбан-1 рям

трудових

Глибоко

колективів.

проаналІзувавши

підсумки першого

року де-

{

республіканського

на

нести ефективність

видатним

борuем

ральним

секретарем

запнсали:

все ЗРОQИТИ для того, щоб У

господа-

комі­

тету захисту миру. Про роботу цієї масової громадської органі­ зації в 19їб роиі і основні на­ прями її діяльності в 19її році розповів відповідальний секретар

годошена

вони

необхідно ~

їнського

нннішньому році значно під-

рік

комітету Б. С_ Зрезарuев. Учасни­ ки

засідання

відзначили,

ХХУ

що

з'ізді за

про­

КПРС

мир,

Гене­

одержати в середиьому з кожного гектара по ЗО центнерів зернових, по 165 цеитнерів каотоплl і по 200

рювання, створити иадійний задІл для виконання п'ятирічки в цілому, внйти на більш високі рубежі, до-

товаришем Л. І. Брежнєвим Про-

читн

громадське

перших днІв року

ництво

в

свободу і надихнула

'центнерів

овочів,

забезпе·

тварин-

достатній

ті високопоживними ми. Господарствам

потрібно

продати

кількос-

кормарайону

державі

67 тнсяч тони молока, 22,4 тисячі тоин м'яса, 197 мільйонів штук яєць. у трудівннКів

ферм ра·

могт!:ся

чіткого

соціалістичного

ритму

-

з

девіз

змагання

всіх виробничих колективів, Саме иа розв'язання цих

завдань

1

повиниа

редакціl

«Нове життя.

за­

воду торгового машннобу· дуваннJl.

1

б січня під го­

лїстичних

1977

газети

заадя­

.~овуванням О. Т. Гончар від­ булося засідання президії ~'Kpa­

сят01 п'ятирічки,

зобов'язаннях иа

корпункту

ство­

надійніc-rь

ТІІ рідну Вітчизну ще краЩНМИ показниками. В соціа-

Р. СУХАНОВА,

член

енерге~RЧН (}N)

киrв, (РАТАУ)

попередні РОІШ валовий збір зерна, рапортували про зав-

радянських

lo-ударному nраЦЮ6 на Київській nтахофаl5риці кавалер ордена Трудового 80/(а

Червоного

вийшла

Прапора

nереможце,11

Любов

Пантеліївна

соціалістичного

змагання

Слуценко.

у

році.

1976

значно nеревиконавши річне завдання.

На фото: член КПРС Л. П. СЛУЦЕНКО. Фото

М.

Се\!инога.

комітеті захисту миру

під­

кожиого трудово-

набутнй досвід МІІНУЛОГО ро­

виконания

шення добробуту

в Українському республіканському

елек'

одержали найбіJIЬШИЙ за всі

дарь дев'ятої п'ятирtчки.

f

на поліп-

людей.

(ТАРС-РАТАУ).

ресур.

кожного

Слід потурбуватися,

уряду, спрямовані

квар-

палива,

го колективу,

сили,

зросли

змін­

домагалися

подарський

велИІ'У

j

посилен­

фінансових

сировинн,

мічної роботи

продали

на

11,

генератори

Завершено будівництво ви­ хідного порталу Дангаринсько­ го тунелю. Через портал з B~ доймища Нурецької ГЕС вода надходитиме в 14-кІлометровий тунель, який виведе її в дан­ гаринський степ. Уже пробито два кілометри тунелю. його будівництво початок вели­ ких робіт по зрошенню данга­ ринського степу. Ця іригаційна СИСТЄl\1а створюється за рішен­ ням XXV з'їзду ІШРС.

ня режиму економіІ матерІ­

ня і лише понад народногос· план

спрямовано­

випуск

виконуючи ~ішення: партії

Г. Коло­

-

приз на­

році вони

ТУНЕЛЬ ІДЕ В ДАНГАРУ

тру·

партійні, профспілкові, КОМ­ сомольські організації по­ стІйно дбали про розгортан­

нарощуватимуть

У новому

ТАДЖИКИСТАН:

npca,

иати по благоустрою міста і району, по поліпшеиню ро· боти траиспортиих органїза-

хів, які вийшли переможцями

культурно-побутового

оснащення пер­

економі чність

дів світлотеХИічних внробів, торгового маши и о б у Д у. ваиия, твариниики радгоспів ім,

ченни.

по­

тори тисячі обертів на ХВИJlIt­ ну. Це дає змогу значно змен­

устаткування.

Кожиий

робітн_ки ливарного, заготі­ вельного та механічного це­

та

продукціІ

ника. Іх велетенські вали обер­ таються вдвоє повільніше, ніж звичайно, з швидкістю п\в'

накрес­

лень другого року п'ятнрlч­ К'і, гідно зустріти вО-річчя Великоі Жовтиевоі соціа­ лістичної революції. 3 пере­

«ЛітківськиЙ~.

якості

шого в країні «тихохіДНОГQ. ядерного енергоблока-міЛьйон­

рошкової металургіІ, муля· ри ПМК-15, робітники заво·

и о в і

машина,

Обидва

Будівельникам міста І ра· йону належить освоїтн в нн· нішньоМу році близько 20

виробиичl потужності, закла·

асортименту

ліпшення

00кіJЮват атомно!

завершено

ки чому

капІ· Спо·

ширення

штампувальників

«Електроважмаш..

виконанням змІнинх норм працюють печовІ заводу по-

мільйонів карбованців тальиих вкладень.

до

генератора

ТУЖНіСТЮ 500 тисяч для Нововоронезької

Зві~усіль З пІдпри­ емств і будов, радгоспів і птахофабрнк надходять вісті, що трудящі з перших днів року прагнуть внести гідний

вклад

програму

АЕС

ництва, про БІльш повне за­ треб населення харчування.

вносять вагомий вклад у роз­

виробничу

ДЛЯ НОВОВОРОНЕЗЬКОІ

про дальший розвнток сіль·

доводення

ну

мійци, фанеруваJlьників­ О, Волкова. Іх колективи пра-

П1ВМІЛЬИОННИК

турботою партіІ

ськогосподарського

прийматиме

УКРАІНА:

молока на рі·

веиь 1978 року І на рік раніше досягти обсягів продажу державі Молока і м'яса в десятій п'ятирічці. JІист

пройнятий

з.в;Н'!с­ Ск6РО

сучасні лайнери ЯR-40.

вийти В цьому роцІ

-

з селищем

Нижньоангарськ. Рейси нюють літаки ІЛ-14.

Яltому

даиа висока оцінка їх іиіціапо закупках

дільниці Байкало­ магістралі. Вона

зв'язала Улан-Уде

тваринництва

області,

Бурятській A~1YPCЬKOЇ

виробництва

ківці минулого року. Колек­ ТИВ підприємства виконав річ­

у внутрізаводсьJtому соціаліс­ тичному змаганні. Ударно працювали на фініші року і на,,{)легливо ТРУДЯJ'Ься в ці дні бригади формувальників В. !нніпера, слюсарів­ В. Петрашенка та М. Киселя,

Нова авіалінія відкрилась на

уважно

постановою

роках

-1980

Особливо добре потрудилися

МІСТ

з

товарів масооого попиту і ІІ])О заходи по підвищенню їх якості». Машинобудівники

М грудня.

НА БАМ

по-

одиниць нових виробів, ліпшать їх якість.

~

ного секретаря товариша Л. І.

КУ п' ити річки ЗУМОВJlеиа "06-

РРФСР:

заводчани

ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про розвиток у 1976

рим за,l,ілом, зробленим напри­

U{~Ь\П[ІО~

значним випере,­

знайомляться

робота на початку другого ро­

[ІО@ ~~~OO~~

із

женням графіка.

бованців

бути

спрямована партійно-органі­ заційна та ідейно-політична робота партійних організаЦій району.

ик

КПРС

грама да.fЬШОЇ боротьби за мир і міжнародне співробітництво, за

незалежність радянських

народів людей,

всю світову громадськість на нові

аКТИВНІ виступи проти воєнної за­ грози.

Активісти

організаціі

широко

роз'яснюва;lИ рішення з'їзду, зов­

нішньополітичний курс ленінськоl партії і Радянської державн ее-

рел трудящих республіки, біжної громадськості .

зару­

З величезним ПО.lітltчним підне­ сенням пр()Йш.lа на Украіні кам­ панія по збиранню підписів під новою Стокгольмською ві:l()ЗВОЮ . У цей

ко

час

180 Під

БУ,lО

тисяч новою

про о е.1('Н()

мітингів і

(j 11!ЗЬ­

зборів .

СТОКГОЛЬМСЬJ«()Ю

дозвою

постаВИ.10

доросле

насе.1ення

підписи

вівсе

Радянської

Украіни. Комітет захисту миру надає особ.1ИВОГО значення безпосеред­ нім контактам з представниками зарубіжної громадськості. Торік відБУ;lИСЯ зустрічі і бесі;..и з по­ сланuями миролюбних організаЦІЙ Нідерландів, ФіН;lяндії, ПНР, НДР, США, Канади, IH.'liї та ін­ ших країн. Члени комітету взяли участь у роботі ІУ кОНференції Радянського комітету солідарнос­ ті країн Азії і Африки в Баку. Торік громадська організаuія відзначила своє 2S-річчя. Висока оцінка діяльності комітету, дана

в

привітанні

ик

КО~lПартіі

Ук·

ра їни, нагородження його Почес­ ною Гра~ютою Президіі Верхов­ н()і Рa.J,И УРСР, підкреслюча.l0СЬ на засі_1Знні, на.1lfхає иог() актив, громадськість республіки в їх патріотичному русі. Нинішній рік рік ба-річчя

Великого

Жовтня.

ЙДУЧІІ

стріч цій знаменній даті, СЬJ;ИЙ респу(jліканський за хисту

миру

П.lанує

назу­

Україн­ комітет прозссти

рейс миру по Дніпру, H~YKOBO­ практичну конференцію. присвя­ чену ба-річчю ленінського Декре­ ту

про

мир,

конкурс

на

кращу

пісню про мир. Відбудуться та­ к()ж прикор.10нні зустрічі миру і дружби та інші заходи. На засі.'lанні було підбито під­ сумки літературного KnHKYpcy «Ленінським курсом МИРУ» учнів

шкіл українсы<)її РСР. Відбу.10СЯ вручення групі акти­ вістів організаціі нагород Все­ світньої Ради Миру, Радянськ()го комітету захисту миру і Рад.ЯІ~. ського фонду f'tIиру.


.60-річ,ч,ю Вели"ого Жовтня-БО ударних тижнів

НАТХНЕННЯ, ЕНТУЗІАЗМ М О Л ОД 1- П' Я ти РІЧ ЦІ Сьогодні, коли ВСІ трудІв­

тЯ'Чого

t

ИН,

комсомольськІ

органІза­

пІдбивають

пІдсумки

ЦІІ

першого

честь

етапу

змагання

60-річЧЯ

трикотажного

ню переможцl1! за тиждень, в ООНОВУ Щ(оІ шжлздено 4 пона:жики:

виконання

пп ану.

продуктивнІст» працІ, янІсть прадующ, дисциплІна праЦІ.

на

Вел:икого

ПрІзвища

кращих

за тиж­

ЖOOI'l'вя, за право пl.цписати

день

РЗП()}>Т ЛенІнсьнorо комсо­ \lSолу ПІд девІзом «60-РіЧЧЮ

мандати, ЯJ<і в урочистІй об­

ЖUВ'І'Ня

-

становці

ударних тиж­

60

занQCЯТЬ<',J!

ниць

иомсомольсько

трудово'!

-

порошковоУ

молодІжний

7

М

заводу

металуprlІ,

вручаються

записуються

вахти,

новлено

де

при

комсомольцІв цеху воду порошковс'!

I!Імагаи,ня дJtя

всіх

Заслутовув

первин­

ренню

й по

рІшень

(1976

всІх

як

району o6roвo­

ЖОВТНl!І:'oro

саме

т8Ікож

.N9 7

за­

металургІ'!.

)JІльннць,

майстри

крІМ

чоти­

рьох основни.~ показників ро6ми, д3.mJ> оцІику по бальнІй системІ діЯlІЬНОСТі всіх молодих виробничникІв, Саме ТIiКИЙ пjдхlд вLдобра­ жав те ставЛЄ'ння до працІ, яке неможливо поМітити аа сухими цифрами звіту. Кожен день назИ.ває ноВІ !іМена передовиків виробни­ цтва. Галинз. Волкова 8 Го­ ГO;;!Bcl:/КoI стрlч.кот.нацько! фабрики за почН'Ном ткаль Дарницького шовкового ком­

р.) Пленуму ЦК RПРС, на лких було JІЗМlче­ но коикретН1 шляхи для Ух реаJtlзац1ї, можна зробити висновки

утагJII

KOA'Uloгo понедt.J!на

соц­

оргаНlза:JНЯХ

нашого мІста проАшли збори

під­

ВИЗ"Н8Ченяя переМORЩів у са­ мих Ін.Lціаторlв ооЧ'Ину

них орган1зацНt областІ, Шсля. того, ЯJ( у всіх КОМсомольських

вста­ на

ПРИЄМС'l'во.

ре.комен,цо­

ІВане як Дійова форма

стенд

ЯКИЙ

вході

.ом:

і

пере­

на

бригадиром Ольга Теплюк, rрУ'ПКОМСОРГОМ ТеТІШа Ми1Il~ К, Це почина.иня бу по схвалено обласиим хомlте­ !ЮМСОМОJlУ

перехіднІ

можцям. Вод·ночас Імена прагофлaн.rових а усІх дІль­

!ВІВ., Одним 3 ІнІцІаторІв цьо1'0 почину на КиУвщИнІ став I<ОЛектив цеху

в

вriJjИ13ає

'l'aкa форма зматання на участь юнакІв І дівчат у ви,,<шаНнІ вир06ю/ п!х завдавь. Насампе)Jед, :вона

ню моло.ді до творчоУ праці

БІнату працює на десятн вер­ статах замІсть сем:и при нор­ мІ, На УІ трудовому кален­

в

дарІ вже травень

сприяла

шир:жому

окладІ

залучен­

комсомольсько-мо­

лодІЖних колективІв. 39 мо­ лодlmиих бригад, БІльше 400 роБІтникІв ще 1 грудня 1976 року

рапортували

про

дитячого трикотажу з

ку вахти

вико­

14

почад ше

виготовивши

завдавня

М

4

заводу ПОРОШROво'! ме­

талургії навіть тяжко

Для принладу орган!заЦIЮ соц­ змагання на заводі пласт­ мас І фабрицІ верхнього ди-

своїй

роботІ

дотримуються

--

єдиного пр~вила

людям

радість,

ПРОПАГАНДИСТАМ,

ДОПОВІДІ, ЛЕКЦІІ СоціaJIіЗМ і мир нероздільнІ. Непорушний союз комунІ­ СТИЧНИХ партій країн соцІа­ організуюча

СJ;IіВРОбітництва

сила

братніх дер­

жа,в.

Неухильне зростання мІж­ народного авторитету нраїн соцІалІзму результат їх правильної політики, успі­ хІв

соціалістичного

Варшавський

ладу.

ДОГОВір-­

надійний оплот миру в усьо­ му світІ. Політичний консультатив­

ний

комітет

Варшавського

Договору важлива форма спІвробітництва братніх пар­ тій І нраїн.

Позитивні зрушення в Єв­

-

ропі результат зусиль і активних нроків держав­

учасниць Варшавського До­ говору, успіх всІх миролюб­ них

сил

континенту.

Нарада

Політичного

сультативного

комітету

принести

ЗЗДОВOJlеиня.

-

миру.

Варшаrвсьного

-

До­

ностей наради в ХельсІнкІ - шлях до зміцнення безпе­ ки і СПівроБІтництва в Євро­

Встановлення в УСІй Євро­

пі міждержавних відносин добросусідства, дружби І спІвробітництва важливий

-

вклад у загальну справу ми­

ру на континентІ. Розширення рІзносторон­

нього країн

співроБІтництва всІх І народів Європи-­

шлях змІЦнення миру на кон­

тиненті.

Зміцнення миру І безпеки в ЄВРОПі важливий вклад у збереження МИРУ в усьому

кон­ дер­

жав учасниць Варшав­ ського Договору в БухареСТІ і Ії значення.

Документи Бухарестсько! наради нове яскраве свід-

світі.

Комуністи Європи най­ анТИВніша сила у боротьбІ за зміцнення миру, безпеки І сп!вробітництва на конти­ неНТі.

Класовий,

ничу

програму

першого

року

раУнською мовою збірник «ВІзит Леоніда Ілліча Брежнєва в І СоціалістичНУ

о

2

Республіну

У

!нтернаціонаЛI-

о

і зразкового гpOMaДCЬKOГ~ порядку».

Відзнача~ться, що у місті ведеться првна організаційна і профілактична робота, спрямована на посилення боротьби

нІсть пращІ проти планової тут зросла на процентів,

із злочинністю й правопорушеннями, змiцlIення соціалістичної законності. Внаслідок, зменшилися крадіжки соціалістичної власності, хуліганство. Проте ще є чимало крадіжок влас­ ного майна, автотранспортних пригод. 3лочини в основному скоюються особами В нетвррезому стані, Найбільше це сто­ сується таких колективів, як заводобудівний комбінат, заводи порошкової ~еталургіі, пластмас, підрозділів тресту «Вро­ варисільбуд». 30крема, адміністрації заводу залізобетонних виробів тгесту «Броварисільбуд» та інших підприємств до­ пускають порушення постанови ЦК кпрс і Ради Міністрів СРСР від 23 липня 1966 року «Про заходи по посиленню

11

а

також

освоєно

випуск

од­

ного нового виробу. Активними учас.никами

вахти c60-РIЧчю Ве­ лИ/кого Жовтня 60 удар­

TpyrrOBOY них

ТНЖlнlв.

зарекомендува­

ли себе комсомольц! І мо­ лодь шкІл мІста та району. В

кожній школ! ведетьс.Ч сКни­ га

ударних

писуються

ви УЧНіВ.

такий

справ.,

вс!

КУ~И

кориснІ

Приємно

приклащ:

за­

спра­

назвати

тисяч старшонласнинlв про­ тягом минулої п'ято'! трудо­ вої чвертІ самовІддано пра­ цювали плІч-о-плІч з стар­ шиМ1И на

радгоспних

полях,

в заводсЬІКИХ І фабричних це­ хах. ВОЩН{1час треба пІдкрес­ лити, що добрий приклад для

наслІдування

боротьби із злочинністю», не приділяють належної уваги пи- І

6

БІльше

!

нинІшнІм

десятикласникам

танням профі.'1аJ."І'ИКИ злочинів і правопорушенням у колекти­ вах. На матеріали суду, прокуратури, ВІДДІЛУ внутрішніх справ своєчасно не реагують, а :~коли зовсім іх не розгля­ дають і Н;1лежних заходів до порушників не ВЖИllають.

В окремих колективах незадовільно працюють добровільні народні дружини, допускаJ(l'fЬСЯ (:акти порушення графіку іх

чергування. Це трапляється

212

випускникІв с!льсьних ШRlЛ району, якІ обрали со­

Виконком міської Ради депутатів трудящих вирішив: за послаблення роботи по попередженню злочинності і пра­

господарства.

Цими днями в м!ськком номсомолу надІйшли повІ­ домлення вІд 23 комсомоль­ сько-молодіЖних

вопорушень та виховноі роботи в колективах директора заво­

добудівного ком5інату тов. Чирчияна Л, С., керуючого трестом «Броварисільбуд» тов, Малиша В. 1'1 в. о. директора заводу пластмас тов. Кивокурцева г. В. - попередити, Зобов'язати всіх керівників підприємств і організацій кіс­ та розробити заходи по поліпшенню цієї роботи і предста­

колекти­

віВ, якІ зобов' язалися вироб­ ничий плаа перших двох ро­ нІв п'ятирічкИ завершити до

-

славного юв!лею

60-рlччя

ВелиноІ ЖовтневоІ

стично!

соціаЛі­

революції.

вити іх у виконком міськради. Адміні~тративним органам міста вжити заходів по поси­ ленню боротьби з пияцтвом, 3 особами, що ведуть антигро­

Немає

сумніВУ в тому, що всІ юна­

ни І дівчата мІста та району

мадський спосіб життя,

віддадуть своє натхнення, ентузІазм, сили 'виконаннЮ величноІ програми, яку на­

J{Р~СЛИВ з'Узд

ІСТОРИЧЮ!Й

Міському штабу ДНД (начальииlt тов. Фролов А, Д.) вжи­ ти заходів по зміцненню добровільних народних дружин під­ приємств міста. Радам громадськості посилити роботу в мікрорайонах міста

ХХУ

Ному~ІіСТИЧНОУ партІУ, М. КОРНlНКО,

перlПJlЙ секретар кого комітету

ні та інших.

бl профеСІЮ працІвнина сlл'ь­ ського

на шиноремонтному заводі

м()r.толої~ді М 814, виробничому деревообробному об' ЄДH~B­

показали

мІсь­

по попередженню правопорушень.

КОМСОIlIО­

JJY. РУБЕЖІ ДЕСЯТОІ П'ЯТИРІЧКИ

АГІТАТОРАМ, ЛЕКТОРАМ

СТСЬЮl'й харантер

миролюб­

ноІ зовнІшньої полІтики НПРС І РаідянськоІ держави. Буд1вництво комунІзму в СРСР головний вклад ра­ дянського

народу

У

вико­

нання свого ІнтернацІональ­ ного обов'язку.

ЗмЩнення

єдност!,

солІ­

дарностІ і спІвробітництва країн СОЦІалістичної спІв­ друЖНОСТІ запоруна мІЦ­

-

ного миру І розрядки мІжна­

родної напруженості.

ленІнсьного

--

зв'язки

-

~истопада 1 року. зБІРНИКУ пуБЛіКуються

веліННЯ

ПосЛІдовнІсть 1\'РаІн соцІа­ лІстичної СПівдружнОСТІ У здІйсненні ПРИНЦИПіВ І до­

мовленостей наради у Хель­ сінкі.

ЗміЦнення європейсько! безпеки запоруна мирно­ го життя майбутніх понолlнь

-

народів континенту.

Припинення єнь

-

гонки

озбро­

найбільш гостре І не­ завдання

Посилювати

Декрету

про мир до зовнішньопо­ літичної програми ХХУ з'їз­

ду КПРС. Братерські

--

часу.

сучасно­

сті.

ПОЛІТІНФОРМАЦlI Від

Надати РОЗРЯідЦІ необорот­ ного характеру

відкладне

БЕСІДИ,

пильність

боротьбі проти сил мілітаризму

І

реваншизму

-

головних винуватців ки озброєнь. Широний

соціа­

рух

гон­

громадсько­

редумова приборнання гонни

безпеки в ЄвроПі.

озброєнь.

Політичний консультатив­ ний НОllfітет :аажливий ін­ струмент 3;:tll%снення миро­ любної зовнІшньої політики соціалІстичної співдружності. НОВі інІЦіативи Політич­ ного консультативного комі­ тету та їх значення для зміЦ­

--

нення миру

в

Європі

І в

усьому світ'.

славії.

В~lіщено

радянсько­

югославсьне номюніке, повіДОМ-

НОВЕ ЖИТТЯ

о

сті за мир

у

реакцІї,

лістичних країн важливий фактор зміЦнення миру і

ЮгославіЮ.. Він

Федеративну промови товариша Л. І. Бреж-

стор,

вари в місто ВИСОКОПРОДУКТИ'ВIJОЇ праці, високої культури

П'ЯТИРІЧКИ вони завершили до 20 листопада, виготовив­ ши додатково 76,5 тисячі штук виробів. ПРОДУКТИІВ­

нєва І Пр r зидента СФРЮ. Го­ мІстить документи і матерІали лови СЮ j товариша й. Броз Украіви про ~руЖНIЙ візит Генерально­ ТіТО. пові;/омлення про ра~ян­ переговери, го секретаря ЦН КПРС това- сько-югос іlавсЬкі Видавюrцт~о політичноІ Літе-І ри ша Л. І. Брежнєва в СФРЮ матерІали про перебування то­ ратури УКРаіНИ вкпустило УК-І' 15-17 976 вариша Л. І. Брежнєва в Юго­

ВВАаво у ПоліТВВАаві

нізаційНО-ГОСПf)дарських заходів по llер~творенню міста Вро­

НАРАДОЮ ПОЛІТИЧНОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМІТЕТУ АЕРЖАВ-УЧАСНИЦЬ ВАРШАВСЬКОГО ДОГОВОРУ

говору важливий вилад у справу обмеження гонки озброєнь, у роззброєння. Послідовне втІлення в життя принципІв І ДО:\!Оіле­

пІ.

нями в місті і заходи по посиленню цієї роботи згідно орга­

На славу потрудились сам! ініціатори змагання. Вироб­

3 БУХАРЕСТСЬКОЮ

НовІ ІнІЦіативи держав

учаониць

шення «Про стан боротьби з злочинністю та правопорушен­

изда-

ПОЛІТІНФОРМАТОРАМ,

чек:ня ГЛИ'боиоt зацlнавnе­ ності соЦІалІстичних краІн у зміЦненні

міста Виконком міської Ради депутатів трудящих прийняв рі­

ДОПОВtДЕА, ЛЕКЦІЙ, БЕСІД І ПОЛІТІНФОРМАЦІЙ У ЗВ'ЯЗКУ

Примірна тематика -

ВИЗlfа­

чити кращого. йОГО члени в

реможцІв. вІзьмемо

лІзму

біль­

одиниць ностюмчи­ RIB. А В комсомольсько-мо­ ЛIJдlжному колентиві Ідальні

пе­

НА ДОПОМОГУ

900

рІчне

почат­

разів виходила

ПЕ'реможцем,

Треба вІдзначити, що по8ИТИВНО вплинул~ на хІд змагЗlННЯ розроблена мlсь.к­ 'Комом комсомолу єдина фор­ ма екранІв трудовоІ вах!и І для

року.

Валентина П;:.вленко швачка фз.брю{и верхнього

вання рІчних соцзобов'язань.

:переХІдних мандатІв

1977

виховання ТРУДЯЩИХ

жений план 1976 року ко­ JrЄRТИВ виконав ще 27 листо­

Q1(Jllry. Тут вже lІиробllена СВОЯ ста­ БІльна система по визначен­

wики заводів І фабрик, полІв ферм беруть новІ пІдвище­ Ні соцзо6Qв'ЯЗ!l!ННЯ на дру­ rий рік ювІлейноУ п'ятиріч­

ПО.чlпшити правове

Св!дченням цього послужать 23 подяки, які протягом ми­ нулого рону записанІ в кни­ напру­ гу-рапорт. В ЦІлому

важлива пе­

Радянсьний Союз Іде шля­ хо:\! миру 1 мирного співро­ БІтництва. Міжнародна діяльнІСТЬ

1977

НПРС

справа всенародна.

рін

-

рІк 60-р1ЧЧя

За деСJlТУ п'ятирІчку капІта­ ловкладення

в

розвиток

народ­

ного господарства країни досиг· нуть величезної цнфри-621,4 мІльярда карбованців (у цІнах 1976 р.). Зростання - ва 28 процентІв. Насамперед вони на. правлятимутьси на технічне пе­ реозброєння І реконстрУКЦІЮ дlючнх підприємств (зростанц на проценти). llередба­

--

64

чаються

веЛнка

концентраЦІя

Жовтня.

капіталовкладень на найваж­ ливіших народногосподарських

-

об'єктах, скорочення строкІв УХ

Другому року п'ятирІчки са:,ювіддану, високоефен­ тивну працю!

споруджеRНЯ й обсягу незавер·

шеноro будівництва. Загальннй обсяг

капІталь. лення с'у Політбюро Централь­ них вкладень у народне rоспо­ республікн по всІх ного Номітету НПРС. Про пІд' дарство сумки дружнього візиту това· джерелах фінансування перед­ риша Л. І. Брежнєва в Соціа­ бачено на десяту п'ятирічку • мільярда карбо­ лІсТИчну Федеративну Респуб· розмірі 93,9 ванців, або иа 19,5 процента ліку ЮгославіЮ~ та іншІ мате­

більше, ніж у

рІали.

(РАТАУ),

Субота,

8

сІчня

минулій п'ята­

РІчцІ.

(ФОТОХРОНіка

1977

року

РАТАУ),

о


ИА3НВЛЄМО АДРЕСИ

Дійова сила аграрної політики партії Радянська кра!на вступи­ lІІа в шістдесятий рік свого Існування. РіШИМіСТЬ відзна­ чити цей рік иовими пере­ могами в комуністичиому бу­ дівництві

характерна

28 кІнськи~ сил (у роцІ 6уло 17). У пів­ тора раза збільшаться по­

1975

ставки

трудового

пективу,

всього

теХRі,ки

ствам.

тепер

для кожного для

ся до

Зиачио

структура

ко­

народу.

На селі це знаходить вияв

господар­

поліпшиться

машинио-трактор­

ництва:

Одна,к висока організо'Ва­ ність хліборобів, Ух наполег­ ливість і самовіддана праця,

село

одержить

'і прагненні трудівників зробити колгоспне і радгосп­ не виробництво інтенсивним, вж:окорентабельним, всемІр­ но підвищувати ефеКТИВНіСТЬ землеробства 1 тваринництва для повнішого задоволelННЯ потреб На1::елення в продУ1<­

п'ятирічку 466 тоин мІнеральних

тах харчування і промисло­ вості в сировині.

40

аграрна

го

за

роки

чекають

вІд

цих

сільськогосподарського

ви­

робництва повинен зрости

середньому на

розвинутий сентор економіки I<раІни. На змІцнення його матеріально-технічно! бази 13 десЯТіЙ п'ятирічЦі буде виді­

процеНТіВ

16

щelННЯ ПРQДуктивності праЦі.

Послідовне здlЙlCНення аграрноІ політики КПРС

мільярдів

170

в

на рік і досягти 132 мІльяр­ дів карбованЦіВ. Увесь при­ рІст продукціІ має бути за­ безпечено за рахунок пlдви­

ське господарство на високо­

дає МОЖJIи:вість впевнено до­

карбованЦІв.

биватися ~ільшення

ЕнергоозброЄНість праці :8

в.ироб­

ництва продукці!, поліпшен­ ня УІ якості 1 пІдвищення

!розрахунку на одного працІв­ ника сІльського гocnoдap­

ефекТИВНОСТі галуЗі. При­ нладом цього може бути пер-

році підвищить-

по

і по­

усіх

в

господарствах

стачало

кормів

сько! худоби,

для

що

ви­

призвело

rвідr.oдів-лі

худоби,

MeToдirв

про­

нагулу

велико'!

1

труд1:вники

села

підвищення

ефективностІ

1

я.кості роботи.

Відомо, що залежить справи.

кожеи

'Від

успіХ

ЛЮJ\ей,

хазяйського

від

ставлення

до

їх

до

використання

сурсів, від цьовитості, за доручену му зв'язку використати

ре­

Іх знань, пра­ ВlдПОВlдаЛЬИОСТі справу. В цьо­ дуже важливо зиму для підви­

щеиня кваЛіфікац1У механіза­ торських KaдpLB, для еионо­ міЧ'Ного наrвчання рільнию'В 1 тваринни:ків.

рога то!

збільшення

в

беруть високі зобов'язааня на другий рік п'ятирІчки, розробляють зустрічНі пла­ ни, в я:ких передбачають найбільш повне вк.користан­ ня теUJі'ки та інших вироб­ ничих потужностей, шляхи

громад­

:впроваДЖЕННЯ

ВИікладеними

Пленумі,

ціІ. А тепер є всі умови для того, щоб швидше виправити справи в тваРИННИЦТВі. На жовтневому (1976 р.) Плену­ мі ЦК парТіУ звернуто увагу на неоБХіднІСТь ШВИДJ(ОГО розвитну м'ясного скотар­ гресквних

гос­

промові Генерального секре­ таря ЦК l~i1PC товариша Л. І. Брежнєва на цьому

до зниження УІ продуктив­ ностІ і виробництва проду,к­

ства,

народного

сновками,

бага­

не

ланках

Керуючись рішelННЯМИ Пленуму, положен.нями і ви­

закрІпи­

з сильною посухою

підвищенню

подаРС'l1Ва.

піхи. У виро6нИЦ'l1Ві зерна до кінця п'Ятирічки треба ви­ йти иа річний руБІж 235 мільйонів тонн. У 1975 році в зв'язку тьох

всемірному

робництва І Я~ОСТІ роботи в

господарських органів дали змогу подолати труднощі і

-

КОМСОМОЛЬСЬКИХ трудових колек­

ефекТИВНОСТі суспільного ви­

партійних і оргаиізаЦіЙ.

Головне тепер

радянських і

тивів на розв'язання завдань

ти і розвинути дося'гнутІ ус­

CTaдDCТi

вкладеиь найБІльшої вІДДаЧі. В десЯТіЙ п'ятирічці обсяг

Партія, РадЯ1lська держа­ ва багато роблять для того, щоб перетворити 'Наше сіль­

1

сприятиме БІЛЬШій виробництва зериа.

зон гараи­

ЗУСИЛЛЯ

спіЛкових організацій,

культур.

держава

1976 -

лlтична робота комсомольських

вівчарства,

господарських органів, проф­

зростуть посІви зериових, що

меліораЦІю

Вщціляючи СІльському гос­

жовтневого

ваТ1\

року.

велика організаторська

і

промисловості.

иим організаціЯм сконцеитру­

погодою

тованого врожаю. На меліо­ рованій ріллі в пІвтора раза

иа

створення

подарству веЛИНі матеріаль­ ио-технlчиl ресурси, партія і

яі розви'l\КУ народного госпо­

1980

що

1976

свинарства

Жовтневий ПЛенум ЦК КПРС запропонував партіЙ­

в.иростити доорий урожай. Валовий збір зерна пере­ ВІІЩИВ 220 мільйоИів тони. Заготовлено понад 8 МільйО­ нів тони бавовни-<:ирцю. Зlб­ раио добрий урожай й Інших

земеJІЬ,

р.) ПлеІНУМУ ЦК lШРС і з ДержaJВНОМУ nла­

ства в

виявляється

тому,

асигнується

(1976

nено понад

у

нинішнього П'Я'l'иріччя ПОНCIJД мІльярдів карбованцІв

пол:тика

дарства к.раУни на 1980 роки.

господарства

також

господарства в деСЯТіЙ п'я­ тнрічці. Ця політика втілена документах

добавок.

П~клування партІ! і уряду про інтенсиФікацію сільсько­

нашо! партіІ, творчо розви­ нута ХХУ з'їздом КПРС, .який визначив основні на­ прями розви'l1КУ сільського

11

мільйонІв добрив і

хімІчних кормових

На це спрямована вся ле­ Нінська

за

ку

бройлерно!

він для сільських трудІвнИ­ кІв. Позначились наслідки тяжко! ПОСУХl\ року поперед­ нього і трудиощі, ВИКЛlfКанl иесприятливою

ЗА МЕТОДОМ НАСКРІЗНИХ БРИГАД

ництва м' яса шляхом розвит­

ший ріа< п'ятирічки, Яt!(ий завершився. Нелегким був

ного парну. Посилиться хімі­ заЦіЯ землеробства і тварин­

ДОСВІДУ

-

чималих див

успіхІв.

arpoHoM.

серед

під'ljРИЄМСТВ

Високі показники .мають ово­ чівники теnАичного господарства радгоспу імені LQopca, зокрема

бршада М І, якою керує Григо­

рій Федорович Петренко. За ми­ нулий рік вони продали державі

443 тонни огірків, 145 тонн noмі­ дорів та багато інших ранніх овочів.

Однак тепличники на до­ не

зупиняються.

Вони

самовіддано трудяться на підго­ товці грунту під наступний уро­ жай, 1t!двищують свої теоретичні знання. На цьому знімку ви ба­ чите

групу

робітниць

разом

раз вихо­ як

області,

так

і серед 'споріднених підпри­ ємств республіки 1 країни.

НИНі на комбінаті за одну хвилину виробляється близько 250 метрІв сурових і 1ОО мет­ рІв шовкових тканин. Це май· же вдвоє більше, ніж на почат­ ку дев·ятоУ п'ятиРічки. І ще. Колектив комбінату на 6 міся­ Ців

раніше

строку

рапортував

про успішне завершення п'яти­ річlНОГО

завдання

по

реалізаціl

тканин. Понад план випу­ lЦeHO 3,5 мільйона квадратних метрів шовку Із Знаком якос­ ті

та

поліпшеноІ якості.

Відчутних

успіхів

домігся

колектив комбінату у полІпшен­ ні якості продукціУ. І не ДИВНО,

На

пІДПРИЄМСТВі

ваджується

ма

широко

впро­

комплексна

управління

якістю

систе·

продук­

Ції. ВіддІл метрології разом 3 централь'ною лабораторією роз­ робив загальну методику конт­ ролю технологічних процесів у ткацтві, яка, по суті, охоплює

все виробництво. Встановлено постійний контроль за додер­

1

жанням

державних стандаРТів.

галузевих

У боротьбІ за якість трудів.. ники

підприємства

контролем

сягнутому

Не

переможцем у змаг анн!

взяли

на

озброєння тираспольський ме­ тод наскрізних бригад. ПІд Ух

Г. ГОЛОВІН,

вироб-

Черкаський шовковий ком· бінат пІдприємство молоде, та колектив його 'Вже добився

із

бригадиром г. Ф. ПЕТРЕНКОМ

під час занять в кімнаті овочівника.

Фото М. Семииога.

тепер

знаходяться

всі виробничі операції. На ком­ бінаті створеио штаб якості. До його складу входять представ­ ники всіх бригад по вироб­ ничому

ланцюжку.

Якість ся

зІ

продукції

складу

починаєть­

сурових

ВироБНИЧі процеси

ткюши,

тут

прості,

але надзвичайно важливі й від­ повідальні. На складі зайнята [UTaHbKo. бригада Валентини Нарікань иа виконувані нею операці! нема.

Чіткі дії першо! ланки до­ зволяють добре, без браку пра­ цювати

іншим

колективам,

Взяти бригади крутильного ви· робництва, які очолюють Мико­ ла Кущенк,О, Анатолій Кучер та Семен Лапуга. Раніше у них було багато браку. Та й продуктивніСть

праЦі

аж

ніяк

не можна було назвати рекорд­

ТВХВІВ7 - ВА ліВ:ІЙВ7 ГОТОВ.ОСТІ

НАМІЧЕНЕ Холодиа весна

нестійка

f

lIітня погода минулого уповільнили

розвиток

рос­

лин, продовжили !хнlй веге­ таціЙний період. У результа­ ті цього польові роботи за­ тяглись

років на

проти

позаминулих

місяць

1

більше.

Тому й до ремонту

ЗДІЙСНИМО

ний інженер радгоспу Петро Остапович Миронець, його заступник Іван Панасович Ясьмо, бригадир Василь Ха­ ритонович Шимченно та зварник комуніст Оленсандр Володимирович Богачев­ ський. Штаб оперативно

року

машин піз­

контролює матеріально-тех­ нічне постачання ремонтни­ ків, заслуховує на своїх за­

ніше, ніж звичайно. Зважив­

сіданнях звіти ланкових. По­

ши це, трудівники

«Жердівський" вирішили 'faK організувати ремонт

ряд з цим контролює хід і якість робіТ, подає оператив­ ну допомогу. Так, напри­

сільськогоспода рської

клад,

та різних механізмів довело­

ся

подекуди

приступити

радгоспу

теХНі­

ни, щоб повсюдно забезпе­ чити високу якість роБІт, значно підвищити темпи Ух !Виконання. Для цього потріб­ но було застосувати найра­ прогресивну

ремонту,

годні

використа­

нинішнього

року в госпо­

дарсТві проходить суворо

керівництву

і

контролю

nьових робіТ нинішнього ро­ I1У. ДО нього ;входить голов-

8

в маЙстерию.

резанській спецІалІзоваНій майстерні райоб'єднання .СільгосптехнІка •.

СЬОГОДНі можемо сказати:

-

наМічене

здійснимо.

грудня

15

було

На

виконано

Значно оперативНіше. ніж позаторік, розв'язуються й

план четвертого

кварталу ми­

інші проблеми.

нулого

по

перечио,

-

це, без­

велика

головному

біт

А

допомога

виконавцеві

ремонтнику.

ро­

У рад­

госпі нинІ працює декілька спецІально створених ланок ремонтників. Підготовкою машин до польових роБІт

року

ремонту

тракторів. На своєму МТЗ-5 виїхав із радгоспної майстер­ ні механізатор Петро

Івано­

вич Розлач. Машина працює добре. Робітник значно пе­ ревиконує на

LЦодеинl

завдання

транспортуванні

оргаНіч­

займається майже кожеи другий механізатор. Високої продуктивності працІ добиваються зварники Петро Венедиктович Косен­ ко та Олександр ВолодиМ1И­ рович Богачевський, токар Микола Фе.ДОСіЙович Лука­

них добрив на поля під май­ бутній урожай. На щойно від­

шенко,

в

механізатори

Петро

ремонтованому

МТЗ-50

тракторі

по-ударному

тру­

громадської

Вітров.

січку

худоби.

дЛЯ

Всього

господарстві до нового ро­

пу, ділом відповідаючи на патріотичний почин ремонт­

частин,

затримува­

з

цього

приводу.

прийшли працівники район­ ного об'єднання .Сільгосп­ теХНіка». Відтоді в радгоспі стала

чергувати

ділені деталі

січня

1977

1

року

летучка,

ви­

вузли швидко

техніки

до

весни.

Фактично у господарСТвІ за­ вершили

ремонт

машин

І

знарядь, потрібних у перший перІод весняних польових ро­ біт, поставили на лінійку готовності три силосні, одии

картопляний 1 чотири зерно­ вІ комбайни. Велику роботу по ремонту їх провели ком­ байнери Петро Ілліч ЗаУка,

Микола Павлович Бардаш, Іван Трохимович Камлик, Олександр Іваиович Вітров та інші. Вони перебрали ко­

ЖИТТЯ

12

Хлібороби нашого

трак­

радгос­

ників Мик()лаївської обла­ сті та Білоцерківського ра­ йону Київської областІ, прагнуть якнайшвидше по­ ставити на лІнійку готов­ иості всі

дя.

машини

та знаряд­

На це наД·lхають їх ма­

теріали

ХХУ з'їзду

ленін­

ськоУ партіУ. рішення жовт· невого (1976 р.) Пленуму

ЦК КПРС

та п'ятої

сесії

Верховної Ради СРСР.

п. RОМАРОВСЬRИИ, завідуючий майстернею.

жен вузол комбайнів, на я'ких збирали врожай зерно-

НОВЕ

'викорінено виконуються

І більше процентів.

130

При переході колективів на роботу за методом наскрІзних бригад якість продукції одразу: перевищила плановий показ­ ник. Згодом, коли було досяг­ нуто злагодженості по всій тех­ нологічній лінІУ, вдалося пере.. крити і планове зростання про­ дуктивності праці.

Що

нового

вніс

У

виробни·

..

цтво тираспольський метод на скрізиих бригад? Насамперед. з'явилася ритмічність у роботі. На ПіДПРИЄМСТВі позбулися «авралів., а також випадків, коли брак, допущений на якійсь одній дільниЦі техноло­ гічного

прецесу,

перекреслював

совістю.

Іванович

заготовляє

підгот()вЦI

пере­

на

брак

Норми

Він

Олександр

одночасио

peMo!j:Ti

Тепер

повнІстю.

роботу всіх виробничих колек­ тивІв. Позбулися на пІдприєм­

ку відремонтовано торів різних марок.

на

ною.

диться на феРМі механізатор

Прокопови"l Хитрий, ОлеКСіЙ Андрійович Івашко та іншІ. Воки показують приклад у

Було викрито причини недо­

штаб

Субота,

по­ зем­

ліків. Спільно вирішено важ­ ливі питання . На допомогу

за ходом ремонту, підготов­ ки техніки до весняних по­

примусили

доставляються

в.осени відремонтували в Бе-

леробів якнайшвидше закін­ чити осіННЬО-ПОЛЬОВі роботи. Але де взяти технІку, коли

ланкових

Ні досвідчені механізатори, слюсарі, токарІ, зварники. по

господар­

напружене

лась Ух доставка в майстер­ ню. Штаб заслухав думну

часу.

Для роботи в центральній радгоспній майстерні залуче­

Створено спеЦіальний

в

несприятлИвІ

умови

пасних

в умовах

нормованого

листопада

бувало десять траКТОрІв? Ви­ хід один якнайшвидше відремонтувати Іх. Не виста­ чало великої кіЛЬКОСТі за­

ти внутрішні можливості ре­ ставраЦії запасних частин. Підготовка техиіки до вес­ ни

року

склалося

стаНОВИlЦе:

технологію

повніше

початку

минулого

стві

Ціональнішу організацію пра­

Ці,

на

вих. Одии комбайн СК-4 ще

о

стві

і

компромІсів

Не

стало

з

власною

відстаючих.

Робітник, який працює на су· часному рівні, має право цього ж

вимагати

і

від своїх товари­

шів. бо !х об'єднують спільн1 турботи, спільні обов'язки.

Десята п'ятирічка п'яти­ річка якості і ефективностІ. Тому досвід роботи наскрізниХі бригад відмінної якості заслу­ говує иа всіляке поширення 1 впровадження

Колектив

упрантику.

комбінату

уже

в

цьому роцІ планує перевести на новий метод всі виробницт­ ва: крутильне, фарбувально­

Обробне, перемотувальне, сну­ вальне, шліхтувальне, а такощ ткацькІ цехи.

с.

РОЩАХІЕСЬКИП, кор. РАТАУ. Черкаси.

о

з стор.

о

-


ЛЮДИНА І ПРИРОДА

Беоіда ва _:l_вародві те ....

КоростенськІ новосели

Вступаючи в 1977-й Вступаючи в

новий

рІк, уСі народи нашої пла­ кети хотІли б вірити, що він принесе їм не тІльки міцнІ­ ший мир І безпеку, а й кра­ щІ

умови

життя.

цента,

Для трудящих держав со­ ~Іалістичної співдружності

Із

здійсненням

на­

мІчених ними грандіозних планІв соціально-економічно­

го розвитку. Радянський Союз, НДР, Польща, Чехо­ словаччина, Угорщина, Бол­ гарія, В'єтна!ll, іншІ братнІ країни вступили в дрvгий рІк своїх п' ятирічок. Вико­ нання

поставлених

піднесе

народне

з

хто

карбованців вк.'1адень.

ренція

капітало­

помножених

на

l:Іаполегливу працю робітни­ ків. селян, представників народної інтелігенції, да­ lIУТЬ колосаль'іИЙ економ;ч­

иий

ефект.

Зросте

обсяг

Прискореними

ставлено

важливе

створити ну базу прогресу

власну технологіч­ для промислового з тим, щоб на­

ЙДУТh

в

І

3

є

соціалістичні

бирає

інфляція.

-

пише

«Нью­

йорк таймс»,

-

цтва

ЖіМО,

годні

соціал:зму

і так зваНIІМ «третім сві­ том», який вступає на шлях СОЦіального і економічного

наполегливої бо­ свої права і жит­

тєві інтереси буде

рік

1977

для трудових людей у ТІІХ країнах, де господарем ста­ новища лишається веЛИЮlіІ

за­

жорстокої

економічної

гостріше,

п'ять

років

ЧО ГО ПЕРО ЖАР - ПТИЦІ дожник, вІн уміє.

виблискує,

лені на виставці обра-

оперення виграє Bci:lia кольорами веселки,

перелива-

ється. Та сама -

ча-

рівна! Кому не відома казка про жар-птицю?

Це диво й зобразили на панно учениці 8-А

що

ЦІ та багато Інших робіТ були представзотворчого

І приклад-

но-декоративного мистецтва, організованій

ньої школи М 1 Світ,1ана Нарт',вченко, Тамара Носенко і Олена Печених. Дівчатка підібрали різні шматочки т!\анини, майстерно

школами та дошкільними закладами нашого міста. Вона діяла кІлька дНІВ у приміщенні сьомої школи. Сюди приходило багато відвідувачів . Педагоги й вихователі ретельно розглядали всі

їх. Вийшла гарна аплікація.

класу

міської

серед-

розмістили Й пришили

Вова

Шелудько

з

другої підготовчої гру-

пи дитсадка-ясел NQ 10 «Ромашка» нама.'1ював яскраве сонце, дві бі-

І

показує,

локорі берізки Із шпа-

ківнею на небесно-синьому фонІ. Нартинка таким чином jJОЗПОВ!-

дає. що знає малий ху-

них матеріалІв. Проходила виставка під девізом: «ВО-річчя Великого Жовтня».

Мета

виставки

упорядників

єдина:

пока-

зати, як І чим займаються діти в дошкіль-

ніж,

відповіла,

говорить методист міськвно Віра Павлів-

на Ярошенко.

Пред-

-

ставлено малюнки, ВІІшивки, ліплення, випалювання і вироби з

різномаНІТНИХ

природ-

.!юдеЙ

праці,

ге-

роїв, світ флори та фауни. ПОМіТНО, що вони у більшості ви-

падків правильно Під-

бирають фарби, основний І ДОПОМіЖНИЙ матеріали, тонко розрlз-

н'яють гаму

кольорів.

РАТАУ).

як

руди. ка,

І,

Бобко

а в

~TYДiї

ПРОГРАМА

ЦТ

К. т. ГімнаСТІІка.

9.10

9.30 К. т. • В rостях у казки>.

:~'gg ~. ~: 10к~~~~т~В:~н~НфіЛЬМН. 4'40 К' І . . т.

15.40

шека>.

Т

«ворч

Іст

Ь

Ярослава

робництво

відбу­

тесної

К. т. ХудожніА фільм для дlте «Гутаперчевиli

Фільм-внстава

А'

хлопчик>.

Островськиl!.

М

«ЛІс>.

Державного ака-

~~7'~Н\r;огра~~r~ч:~=)ру

СРСР

. ,

.

ви­

дел;ка­

риби.

АФАНАСЬЕ.В, кор. РАТАУ.

Норостів, ЛЬВівської областІ.

уявляється

можна

Павла

листочка

Супрунчука

(СШ

Ng

7),

Вікто-

ра Півня (СІЛ М 2).

нн:>.!, дивним. СЛОВО~І, фантазії He~!aЄ меж,

каву іграшку. Семирічний Гена Глипень

милуються «ГорОбина

незвичай-

Так, колектив дитсадка-ясел Ny 11 «Ластів-

виготовити

ці-

ВідвідувачІ

(дитячий садок М 17 «Півник») для своєї

яку (СШ

матеріал .

ється на

ка» пред<.:тавив іграшки, зроблені із шишок,

роботи «Промвузол» ВlІкористав природний

пластиліну, черепашок,

Учениця п'ятого кла-

пуху,

коvшозиЦії

з

деревини. Міська середня школа .]\"9 1 ви-

до казкових

му

Анже-

Ng 7).

Близьно

ілюструючи їх на свій

за

Світлани Власнк, В~лі

пускник школи-інтерна-

розсуд. Відзначено ап.1ікацію се~l!Ікласниць Світлани Єрмаченко і

Кириленко (СШ .]\"Q 2), котрі назвали її «Буратіно в гостях у Мур-

ЗИ:ІНИ».

Виявляється,

УТ

портрет колек-

тнву Київськоrо авіазаводу. Пе-

з кннrою>

22.15

200 робіТ

~кспонувалося

на-

ставцІ

на ви-

Приємно,

що

городжу ються Світлана Гамалій (СШ МІ), за ліногравюру - ' ви-

вона продемонструвала потяг дітей до прекрасного, їхнє захоп-

ту Олександр Зубр. Внзнані кращими роботи Тетяни Головач,

ЗРОЗУМіЛО _ дівчатка й хлопчики збагатилися духовно .

Тетяни

Тарасової

лення

Співає

Валентнна

мистецтвом.

Арканова.

І

С. ПЕТРИЧ.

1 'IIQКI

~...

m

«На добраніч. діти!>

11.1~ Велнка педрада. 11.40 К. т . • Мамина школа>. (М.). 12.10 Французька мова. (М.). 12.40 Екран - учителю. Математика. 13.1О Для тих, хто вступає до вузІв. 18.30 .Маршрути nporpecp.

«МУІІІчні зустрічІ>.

19.00

Інформаційна nporpaMa -ВістІ> Екран молоднх.

Фільм-концерт ки_.

Програма

.Зимовl

«Час>.

візерун-

(М.).

~і'Лh~'о1 l~ор~~~б~ЮЗ::~,.т?~=;::'їВ~

арсенальцlв.

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ .

.

10.00 СпеЦІаЛІстам 10.40

коле!\-

Героя Радянського Союзу Лариси Міхеєнко (його автор Люд~1Ила Мурашко _ СШ

зеленІ,

малюнки

розміщено

КіВЦІв (керівник М. І. Сивенко), скульптурНИЙ портрет Піонерки

Грамота!l'ІИ міськвно вдалі

обласну ВИ-

тивні знімки фотогурт-

ла Миронова з цієї ж школи намалювала осінь. На першому плані картини група школнрів У яскравому вбранні . Люда Севрук (СШ М 5) передала

сюжетів,

Тr,ачук вишил.а

1)

Станція. юних техніків також підготувала свій стенд. На ньо-

ла ЗЮІ0ВИЙ пейзаж. А

.1ітнє буяння квітів.

Надя

N2

ставку.

Телешна світлими тонами чудово переда-

шестикласниця

подовгу

картиною дозрі '1а»,

гладдю. Ії робота в числі інших посила-

су Люба (СШ NQ 5)

що на ляль!\у.

оціаЛЬНIІЙ

редача І

тонн

або із шматочків кори

ПРОГРАМА

18.00. Наодинці

фо­

ДИТИНСТВі щось просте

16.~~ Для ШсkолиРlв. «Старти на воді., К. т.

своєрідний

госпо;:\арство,

50

В.

що із звичайнісінького

17.'

О.

-

райдужноі

lJvзраховаНf на щорічне

редається точно, але в

19.40 К.

т.

штучних

Іх тут двадцять в:­

форелівницьне

Рада студії.

13.05 :"J~~K~'-Ш~~~~б~~~~·ву>. 16.20 Тележурнал _ Партійне життя..

Га-

розлилась

плесами

релі. УНОРОСТОВі створьно перше на Львівщині велике

ранку.

18.25 ~~P~~Ц:HapOДHI мелодІї>. 18.55 «Щоденник соціалlстичноrо зма-

гання>.

спо­

гом:н­

паводків

вона

«інкубатор.

деться в неділю, 9 СІЧНЯ, В примі­ щенні редакції. Початок о 10.00

18.30 дітей. «Іваснк-Телеснк>. 19.00 «Орля> з Героєм Соцlалlстнчної Телевнстава. 19.30 ПрацІ днректором радrоспу Іме- 10.45 «МУЗНЧНИЙ антракт>. 20.30 нІ 50-річчя СРСР КалініllСЬКО'( 11.00 Новинн. областІ П. П. С"'"РНОВИМ. 11.15 К. т. «Наша біоrрафія. Рік 20.45 18.00 Новини. 1924-А.. 21.00 18.15 К. т. МультфІльм .Вlqнозелене 12.15 К . т . • у світІ музики •. Компо- 21 .30

ПОНЕДІЛОК. 10 СІЧНЯ

років TO~IY

пІдпірні

період

широкими

покрівлі,

засушеного

3да­ звідси Трохи

ще недавно

норовлива,

~.......~~~~~~~~~~~ 16.55 К. Т, «Наш сад>. 17.25 К. т. ЗустрІч юнкорІв телестудlУ 10.00 Для

десять

перегородили

матеріал буде видано.

Чергове заняття

коро­

сусідніх

женЦіВ Біловезької пущі. Стадо росте, обживає деда­ лІ більшу територію. А в порожистій БутивлІ, яка протІкає через Норостів, знову заблищало «живе СРібло. - форель. Річку

до УВАГИ ЛІТОТУ ДІЙЦІВ

людеіі

гордість

завезли сюди сімейство урод­

громадянку ремонт

птаХ1В

валось, вони зникли назавжди. Але ні.

сім, і кожний

потрібний

ме­

гілоч­

для

І жителів

розпочнеться

зати

своє захоплення, пока-

Особливу

ставків.

Умови конкурсу всІ школи виконали,-

добалося.

підлітки

картопля,

поставлено на чергу, і як тільки

Діти різного ві!\у залюбки звертаються

й

що

«в

сіл викликають зубри.

татів трудящих М. М. Самойленно

ска­

тому».

пору,

зерно.

стівчан

Жердівсьної сільсьної Ради депу­

обирають будь-яку те~IY, щоб висловити

Малята

-

перенрити дах. Голова винонному

товував або навіть замальовvвав, що спо-

винно бути улюблене заняття. Іхні Інтереси слід постіЙно розвива-

ряки,

Мешнанна населеного пуннту Вільного О. Бобно снаржилася, що ЇЙ не виділяють ШИфер, щоб

ти, поглиблювати, а свІтогляд всебічно розширюватн.

в години дозвілля по-

голодну

ки, віники, запашне сіно, б~­

НАДРУКОВАНО

ставила м'які іграшки: кумедного чебурашку, каченя, галченя й песика. РукодільниЦі з п'ятої школ!! офОР~IИли стенд, на ЯКО~ІУ є багато в'язаних речей, платтячок, які згодяться за розмірО~1 хіба

експонаТ~I. Дехто зано-

них закладах І шкодах. У' кожного з них

зимову

ню. завжди є молоді

кераміки.

більш

Безперечно, не все пе-

РЕПОРТАЖ ІЗ ВИСТАВКИ ДИТЯЧОТ ТВОРЧОСТІ

3далеку ПОМіТНо цю красиву пташку. Ії

та

Ковгана. ( Фотохроніка

А. КРАСИКОВ, оглядач ТАРС.

кри-

аСОРТIl­

Фото Л

стоїть сьо­

муть участь мільйони праці.

бізнес. Капіталістичний світ усе ще борсається у хвилях

елеl\-

злиднів,

ще

РОЗtllирить

На фото: майстри по художній обробці дерева С А. КАПЕЛЬ­ ЧУК. С. П. ЕШТОК і М. В. АНДР!f1КАНИЧ оглядають нов; види іграшок.

Зрозуміло, труднщі не залишать цей наступ моно­ полій на їх життєвий р;вень без найрішучішої відсічі. Можна не сумніватися в то­ ~IY, ЩО протнгом 1977 року капіталістичний світ буде охоплений новою хвилею мо­ гутніх страйків, в ЯКИХ візь­

прогресу.

РОКО),І ротьби за

набагато

з дерева

«Проблема

газета

І

Ужго-

ХОЧ ЛИСТ НЕ БУЛО

амерпканська

світом

ку

податки, підвищую­ ться ціни, все більш ката­ СТРОфіЧНОГО xapal(Tepy на­

дер­

область.

Лlент вироблюваної продукції. Се­ ред HOBllНOK - izpalUKtl, виконані

продовжують

фронт імперіалістичних дер­ жав, Звідси-постійне зміц­ нення дружби і співробітни­ :\\;ж

3акарnатська

родська фабрика худОЖніХ виро­ бів «Художnром» наступного ро­

БІтникІв і службовц:в. Одночасно

вжи­

вдалося

то й ціле сімейство диких кабаНіВ. У І!іддалених уро­ чищах хазяйнують бурі вед­ меді. Водяться рисі, куницІ, видри ... Угіддя багаті і на пернатих. Серед них не тіль­ ки дрібиl СНі,ВУЧі птахи, а й рябчики, сІрІ куріпки. СПРИЯТЛИВі умови для зба­ г.ачення фауни створює лю­ дина. На галявинах щед­ рІ «їдальнІ., де, особливо в

викидаю­

голоду

устатку­

-

вулицю

тут

сто можна зустріти оленя а60 швидконогу козулю, а

жави, які перши),1И прорваЛIІ

націо­

авангарді

прогресу,

на

заходам,

Тепер прямо біля дороги ча­

лія, ФРН, Іспанія та деяких ІНШИХ

карпатське

зберегти рідкісні види рос­ линного і тваринного світу.

рочуватиме ВllроБНИI\ТНО, що призведе до найсерйозніших наслідків длн широких мас ТРУДЯЩИХ. В опублікован:іі Міжнародною організацією праці доповіді повідомлнє­ ться, що загальна кількість безробітних в усьому світі (включаючи осіб, зайнятих неповний робочий тиждень) перевищила 300 м:льйонів чоловік. У таких країнах, як США, Англія, Франція, Іта­

завдання:

звичайне

Завдяки своєчасно

тим

зростати

зросте на 16,7 про­ Серед Інших галузей,

гального

ви.

Країни, які розвиваються, знають, що ЇХ найбільш вір­ ним і безкорисливим союз­

9,2 процента порівняно з 1976 роком. При цьому ви-

якІ

пре­

ться все ноні СОТНі тисяч ро­

за рубежем. У Болгарії, на­ приклад, обсяг промислової продукції збільшиться на

вання цента .

днями

заказних

село набуло нині доброї сла­

завжди покіНЧIІТИ з дикта­ том іноземних імперіалістич­ них монополій.

розвиватиметься І народне господарство наших братів

і

цими

новосenами

... Ц.

Як

За прогнозами спецІаліс­ тів, ЗаХід І в 1977 році ско­

промисло­

країн, які розви­ На ній було по­

подо­

никли.

ски­

вості 22 ваються.

темпами

робництво машин

міністрів

ником

промислової і сільськогоспо­ дарської продунції. На 15 з половиною мільярд:в карбо­

ванців збільшиться нальний доход.

недавно

чином

труднощІ.

ших капіталістичних країн ~ають намір з цією метою провести невдовзІ чергову зустріч . Однак сама захІд­ на преса визнає марність спроб знайтп скількп-небудь задовільне розв' язання складних проблем, якІ ви­

госпо­

нув тяжкі кайдани колоніа­ лізму. В перших числах січ­ ня в ДеЛі відкрилася конфе­

мільярдів

нових

порівняно

яким

МогутнІ стрімка потокІв

OKO.llRЦЬ Коростова.

Заходу

зидент Фра,нцlї В. Жіскар д'Естен, керівники найБІль­

З надією дивляться в майбутнє народи наЙJ\lОЛОД­ ших незалежних держав. Ті,

завдань

стали

лІдери

нинішні

повідомив

організації Ради Еконо­ мічної Взаємодопомоги.

господар­

ЛИШІЮ!ІІ

сільському

шукають,

розвиватиметься їх співро­ бітництво в рамках спільної

ство соц!алістичних держав на ще вищий рівень і ство­ рить необхідні умови для дальшого підвищення добро­ БУТУ мас. Рік шістдесятир:ч­ чя Великої Жовтневої соц!а­ лістичної революції стане для радянських людей ро­ ком виходу на новІ рубеЖі комуністичного будівництва.

120

у

Правда,

лати

дарстві на 7,8 процента. У Польщі випуск промисло­ во1 продукцІї зросте на 7 процентів. Продовжать своє просування вперед І інші країни соціалістичної спів­ дружності. При цьому і даЛі

шевненlсть у тому, що так 80НО й буде, нерозривно

ІІв'язана

зи.

тронІ ка, електротехнІка, хі­ мічна промисловість. В УГОРЩИНі обснг вироб­ ництва у ПРОМlІсловості має збільшитись на 6 процентів, у будівництві на 5,5 про­

1977

Зубри і фореяь. .1.1lсовl Н.І.Іетиl І мешканка ХOJlодиих

дарства.

народноrо

20.30 21.30 22.40

К. т. Чемпіонат СРСР з баскетбола. (Київ). Чоловіки. .Служу Радянському Союзуl •• Художній

Музични/!

лище

rocno-

Науково-технічна Інфор",аці..

Р _

фільм

фільм

.Срібні

-

пісенне>.

ед актор

_ _

Є

.

!

сурми>.

«Сузун

ФЕДЯИ

се-

«НОВАЯ ;:з:;. . .__ ;-;:;-;;р:в::к:а"::::: .. оО'--,-оО'-;;:;д~:л~~~: "~lоО'''Т:;:~:~:::;::~I;':S;:а:::,:н:а~::':::~:;~-f· ., ~~~~~~;,--

КоммунистическоR ет

партии

УкраинЬІ.

еп татов ТРУЦЯШИХСЯ

Сов Гззета ов ц УВЬ1ХОДИТ

ropoдcKoro в

paROHHOro

КиевскоА оБЛ8СТВ.

на украинском

зыеe . я

вIДПОВід~ЛЬНОГО секретаря.

255020.

11

БРОВАРИ.

вул Кнївська.

154.

цента

M,cueBoro

ВІддІлу сІльського roсподарства.

paдiOUOBJ,eUHB

-

к Р спnи

0'.1 НИІ!Ю 1 су60Т"

19·3·18; аlадlлl8 оромислnaoeтl 06сяг 1).5 формат, 19·4-67. _I"'.."....,....."......"..,.,...",....,,.,,..,,....,...,.,....,..,.......,...,...,,...,...~

масової роботи. фотокореспондента _ --". __ ~I-"" _______ -"41""

Індекс 6і964. s;;:а;-=-К~~;;;а;н-;К;ї:с:;:;;б~:р;;;;;~....;;:а;;;;;;;щт;: 1І0ліграфіІ -і -;;:;;КОВОї Т~ГlВЛ1. вул. Київська,

газетв .ПраR4а>

154.

3ам.

27 -10,800.

#5 1977  
#5 1977  
Advertisement