Page 1

Федяй

-0 ПоJІотняк _ r_) Сердечний ___ о Гае>рІйчук _ : <·· { )

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТ

" Шульга ------· 1r d"' ,с· Іваницький _о

Теплюк -

І(о З ак

-

--· 1с.7. о

------·-· :: .Nt

f/.

,_.с ·•lM L

5 (3003)

ВІВТОРОК

13 СІЧНЯ р.

1970 ЦІна

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЯОНИОГО КОМІТЕТУ КОМУНІС'l'ИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ ТА РАІЮННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ

КРИВИИ РІГ. У , перші дні юві- шахти

ЦК КП Ук·раїни і Рада Мініст­ гиті·вель .по групах ,!І'родовольчих, хідні ЧервО"ні П])а· пори ЦК КП рів УРСР роаглянуди пі:дсумки кр)11п ' я· них і фуражних культур . Ук'ра:їни і Ра.ди .Міністрів УРСР 'ПQ:Ремо ,ІЩШ'lИ в соціалі-стично­ з . видачею відпО'відних грошових соцшюстично·го змrог.ан.ня оолас­ П')}е' МЇ'Й . тей і рай·онів УРСР за одержа,н­ му 31Іа·Г3ННі ПО ІВИР0'6НИЦТВ}' Зер­ ня в 1969 •році високих ур(}жаїв і 3більше.ння ВИР'Обництва зерно­ вих культур. Виконуючи рішення ХХІП з'і;uу парті'ї, ПленуІМів ЦК КПРС та ХХІІІ зЇ'зду ІШ Україю1 і готуючи г~ну :зустріч 1ОО-річ­ чю з дня нruродже·ння В. І . дені­

Ііі· ровоrгра.1СІ>КУ, Черкась~еу , Ро­ вежьку, Одес ьку та Київ·сь1\ у; серед .районів: Ю,1ій•с ь~еий Оде­ <СІІК(}Ї ~бласті, ~расноперекоп~ький КримсІ>кої о·бла· сті, МихайлОІВський

на, трудівники

3а,порі,зьк·оі ·обл.асті,

сільс ького

році дооилися

'Н(}ВИх; кульТ}'Р серед областей ви­ (tНа'Іfо:

го.опо­

1969

певних усшх1в у

збільше·нні ' Вироониц'11Ва сільськоГОС'ПОДа1j)СЬКОЇ ·ПРОДуКЦіі .

Переборюючи ·с•кладні умови •року,

кол•госпи і

погодні рад-госпи

виконали в ціло·му ,по ре~пуб.т~іці

соціалістичні -зобов ' яза·ння і 'ПЛа­ ни по

валовО"му

процента, держшві 'На.

102,5

зокрема

збору зерна

на

прщажу х.11іба 114,3 процента,

Христині:всь­

кий та Жашкі· всь·кий Черка•с~:~коі 01бла сті, Бершад·ський '!·а Теплиць­ кий Вінницької о• блаі:ті, Виногра­ ді:вськиіі ЗаІ\арпатсь~еоі області , ~Іенськпй ЧРрнігівси\оЇ обла~ті , Новоукраїнський та МалОІвисків­ ськwй Юровог· рru;~ської обл а•сті, Гор·ностаївсьІ\ИЙ Херсонської об­ дасті, Крив-оо:зе'j)СІ>ІСИЙ Миколаїв­ ської області, Тараща· н·сІ:Ікий Ки­ ївської обда.сті .

ПеремО"жцям присуджено пе·ре-

перевик(}нані 'ПЛани за-

Рост01в·ської областr, Під­

лейно,го року криворізькі гір'НИ·ки москов' я, ДоІІJбасу .

••

За ВИСОКІ в рожа І зерНОВИХ k:;~:~~~~~~ач~~~~~лі~~~~~~·rу:::о~

да·рства Українсь·к(}Ї РСР в

коп .

ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Переможці у змаганні •

2

лурІГііі'ІІим

заводам

відпра·влено

*

*

*

3 ·МіЛЬЙОІНІІ 538 ТИСЯЧ ТО·Н'Н НЦІВАН>О",ФРАНКШСЬІ\. У-ооішно ХО'рошу роботу по планової :~алізної руди і концент­ почав останні'й рі'к. п'ятирічки ко­

ВіJ,ЗНаЧИЛИ Ішрощуnанню

працівників

·в' яза·wня, В'зяті на честь 1004)іч­ чя з д'НЯ 'народження В. І. дені­ на, виконано. За Д!Ва роки мета­

У 1970 році · 3авод імені Кіро­ ва вищ·· скає 15 ТИflЇ'В агрегатів для розрО"бки пластів які за.п.ІИ'а­ ють у 1 Рі•зних ·гірсько-геодогічдих

зернових

культур

рату.

сільс ького госпо·дар-

ства · Хfрсо'Нсь~ої, Сумської, Во­

рошиловгра')J;ської,

Миколаї.в~ької,

ГОРдІВІіА,

3

лектив Івано-Франківс~:~кого rпраВ:Лrwня · газопроводів. Лише за

*

*

Донецм\оЇ

машинобудівного

обшІ.сті. першу ,п'ятиденку січня •nрикар­

заводу

імені :латці постави.'ІИ понад

75

мідЬ'ЙО­

Вітіицькоі, Во·лин·ської О'бластей, Кі·рова за нарядюш ювшеи·ного нів кубометрів голубого па.1ива, а також ряду районі·в У~е·раіни. року ві~І.пра:мено перші комба)йни з них 8 міл11йонів ПО'Над аа•вдання. (РАТАУ).

та за,па'с.ні частини

до

.них на

(РАТАУ).

ІІІІІІІІІІППІІОІШІПІІПІІІІППІПDПІПІІІІІІІІІПІІІПІППППШІПШІШІІППUІІІdІП1ШПРІІПUІІUІШІD

ВИСОКУ

НАМ ЛЕНІНСЬКІ МІСЦЯ

ДІЛОВИТІСТЬ

І RИlВ .

ДОРОГІ

ВИМОfЛИВІСТЬ

Шд.су,мка~І

.rру;~невого

(1969

р.)

Пленуму ЦК КПРС

і • СЬО'МОЇ се·сії Ве• рховної Ради .СРСР ' бул и присвячені GбО'РИ партій­ н ого активу .м. Києва і Київ-ської ІУблаеrі, які ІВі,і~ібулись 9 січня.

3

ДОП(}ВіІІ;діо .на 3борах 'ВИСТ)'ПИв чл ен Політ·nюро ЦК КПРС, •пер­

ший секретар ЦК КП України П. Ю. Шеnест. Зб(}ри актwву цілком і поВ'ністю сх·валили рішення П.1 е нр1у

ЦК ЕПР.С, закО'Ни і мстанови, ,прийняті сьомою с~с ією Верховноі

Ради .СРСР , і 'прийняли іх до •неухильного керівнИІЦ'І1ва і виконання.

Уча•сники а;ктиву всебіч-но ·обговорили . нwсущні заJвдання, як і стоять перед nа,ртійними органі, заціями Києва і Киі·вської uбласті , Jосередили увагу на .наятВ'них ще хибах і шшrхах іх усунеwня .

На зборах

щностайно

.прийнято

·ре·золюцію, ІВ я· кtй сх·валено

діядьніс·ть Політбюро . ЦК КПРС в гаЛ}'Зі ' Внутрішньої і зовнішньої

Лен'іНІГ]Jщд.

пол і.тики.

честь .l ен і:н,ського ювілею .

.lізннчж. го Т'ра: нопорту і~Іені ака­ де міка В. М. Образцо·&а), 26 (13)

Па,ртій,ний актив зшnеІв·нив ЦК КПРС ·і ЦК КП Укра•їни в Т(}МУ.

вані

навколо

ленінського

ЦентрадЬНО'Го Ко)(ітету КПРС, j далі

безуста·нно пр;щюватимугь ·над перетворе.нням в жwrтя великих зав­ дань КОМ}':НіСТИЧН(}ГО будіВНИЦ'\1Ва.

вер~нього

ДИТЯЧІ}ГО

трикота•жу відбула-ся нарада

В роботі :Юорі•в взяли уча-сть чле: ни і канди:дати в ч.1ени Подіт­ бюро ЦК ІШ Украіни В. І. Дроз,.енко, Н. Т. Наnьченно, І. Н. Лутан, М. О. Собоnь, В. В. Щербицькиі, Ф. Д. Овчаренко, В. Н. Нnименно. (РАТАУ).

агітаторів, ·присвячена вивченню Тоо ЦК КПРС «Д~ 100-річчя з дня

народження

В.

І.

Леніна».

Ке·ріВ'ник агітколективу

дав багато ці·нних .порад агі"Татара· м , як &раще організувати вивчех­

.

МАСОВИМ ТИРАЖЕМ ськоrо Союзу «до ІОО-рtччя народжеюtя

У Політвидаві України вийшла Леніна».

в світ українською мовою брошура~ з текстом Т~з Цен!ральн?!о Комі-

тету Комунtстнчноt napтtt Радян-

Володимира

3 д:ня ІлЛІча

(РАТАУ).

за

остан·ні роки rна

них проведено х rмічну меліорацію . В нинішньому •р·оці .передбаче·но

О'Новити

ще щин 'мільйон

300 тисяч гектарів земель . ·. . ВwпнуІва:ння в рес.пу·бЛЩІ меосаніІ3ат.ори

1 "~птех'НЇ'ка ».

к•рім

ПРЕЗИДІІ ВЕРХОВНОУ РАДИ СРСР

Центральний

Комітет

КПРС,

Президія

Верховної

Ради СРСР і Рада Міністрі· в СРСР з глибоким сумом сповіщають, що

10

січня

1970

року після тяжкої хворо­

би вмер прославлений льотчик- космонавт СРСР, член

КПРС,

Герой

Радянського Союзу

полковник

Для

цукрових

ПРЕЗИДІЯ

РАДА МІНІСТРІВ

СРСР

годuІВою _і

сосвалив ·ріше·ння

(Фотохроніка РАТАУ).

чена сторіччю з дня 'Народження В. L Леніна. Во.на увійде яек~авою сторrНК1JЮ ІВ СЛ8.'DНИЙ ЛіТОІПІІ'С дружби і• tЩНа'Н:НЯ рОСЇ<ЙСЬІ\'ОГО, УК']>&Ї'Н·

сь·к· ого, .всіх : На'роді'в СРСР, з ·новою ~ илою ІПроде'Мо!І'струє і'сторичні за·воювання трудящих нашої •краі,ни, торже~во JІе'Ніwсько-і націо­

'ІІаЛЬ'Н()Ї полі'І'ики Комуністичн~і ІПа,ртШ і її ЦеJrТр.альнО'Го Комітету. Г()стями москвичів будуть вw3начні вчені Ака:де;міі наук УРСР, на· уково-до.сл~дних за•кладі•в і ІВУІ3іВ Ущраіни.

:швщів У гасподар-ства

з.авеІЗено

У ·вели~еій рі' :1Н(}Мані1'ні'Й програ'Мі Дн'іт науки р.аін'Ськи·х уч· е-них в ІНаук· ово-доСJІЇ)\Іних заКЛЗUІаХ

і

виступи ук­ вузах М1!С'КВИ,

на підприємствах, у ,павільйонах ВДНГ, ЗУ'СТРЇ'Чі з трудящwми сто-

торі~е багато дефекату· На П•ри-

лищі, ві~ІВідан11я Це' нтрального ·Щ·'Зею В. І. Леніна, буди.нку музею

СЯ такаж

відх·оди Р І)цольеького

В. І . Ле,ні,на ·в Горках Ленінських, 3О"ряного мі-стечка косм()на:вті:в,

гір,ничо-хімічного і ЖидачіlІ'ського

колгос'ІІу імені Володимира Ілліча МО'С'КОВСЬ'кої о•бласті, студії Цент-

1\•артонно-.шшероІВого ~еомбінатів.

рально,го телебачення .

(РАТАУ).

(РАТАУ) .

nmmoпnmІDШIDDIIIODDIШШJQUJIIJIIIЦIID8ІDDUПIIDDIIIIIUПDDDDПIIIIIIIIWIID

«Косі\\ос-318» 9

ВЕРХОВНОІ РАДИ СРСР

удо· 6рення,

3

Бєляєв

Павло Іванович. ЦЕНТРАЛЬНИй НОМ І ТЕТ НПРС

про-

«Укрсідь-

карпатті ДЛЯ ЦЬОІГО' За'С'ГОСОІВУЮТЬ-

І РАДИ МІНІСТРІВ СРСР

ним

П Нсеросі•й,сько.го з'їзду.

12 січня в столиці 'Нашої Ватькfвщини - Москві почались Ле'Ні.нські дні ·науки· У~~~аі.ІІ'сЬ'кої РСР. Ця :mа?Іе· нна 111о:дія л~исвя­

вапня~еу, ІВИкористовуються

ві,.1ходи юrроб·ництва .

ВІД ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КПРС,

стай·но о• брав Леніна ~ноїм 'П(}Чес­

Унраїнсьної РСР у Моснві

П ' srrи мільй(}нам гекта·р vв кис-

Брошуру видано масовим тира•,_ д~одять

жем.

на

з'іздх залrзничників. З'і·зд одно­

родючість землі Украіні ШJ'вернуто р·одю·чість. На

Фото А. Козака . UШІШUІІІШІUІUШDШІШІІІППШІІІІІІШІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІhІІІІ

1917 1РОІСУ і 26 (13) еіЧНЯ року В. І. Ленін ВИ·СТУІJІав Над::Jвичайних .Всеросfйських

1918

Ленінсьні дні науни

лих зе..\Іель

На фото: С. Г. Нудласевич проводить нараду з а·гітато-рами.

ГР}'.\НЯ

ВідновJІена

в' язальноГ<о цеху Сте, па· н Лрmгорович Кудласевич у своїй до·повіді

усього овіту В . І. денЇ'на.

хів (нині Іжтитут інжене.рів за­

с::::=====================================

нач.ал11ник

ня цього важливото ІДОКУ•ментА про безсмертнО'Го В()ЖДЯ трудящиJІ.

ІПро­

спект , •будиноR 9. Тут, в примі­ ще•нні Інституту інже· нерів шля­

що комуні·сти, всі трудящі Киева і Киї·вської області, тrсн~ згурто~

На фа:бриці

М(}ско-вський

Учасники з6орjв закликали робі'ІІників, ~еолгооnни~еів, інтеліген­ цію м. Ки6ва і об.:Іасті пі·дтримати почин передових колективі·в щ1u 'Проведення 11 квітня 1970 р оку КОМУ'f!rСтичного су·ботника н а

1970

січня року в Радянсько­ му Союзі проведено черговнА за­ пуск штучного супутника Землі « Космос-318:.,

На борту супутника встановле-

- у noлbomi но

наукову anapa~ypy,

призначену

для продовження досліджень кос­ мічного nростору.

19,995

працює на часто~і меrаrерц, радіосистема для точІЮІ'о вимірю­ вання елементів орбіти, радіоте­ леметрична система для nередачі

на Зем-лю даних про роботу при­ Крім наукової апаратури, на су­ ладів І наукової апаратури. путнику є: ·радіоnередавач, якиА (ТАРС).


Весні- бойову зустріч

~~~~~ І ЯК І ПОДОБАЄ

колективним

ЗЕМЛЯ СИЛИ

орrа'ніза­

тором.

Редакційна колегія: <<Ремо·нтни­

КОЛЕКТИВНИМ ОРГ АНІЗАТОРАМ ~'ЖЕ СТАЛО традицією на ре-

змkту і форми у .ній, як і чому вона стає

ка»

ШО'ву премію Друге лісr»

нізаці-й

НАБИРАЄТЬСЯ ВЗИМКУ

ка·рі}ова·нцnв.

15

пре'.Іія

зайняв

<<Мета-

орг:!ІН партійної, коrмсо-

-

~Іодь·ської

ШІ\ульно · КРИ'l'ІІІ:ує. В його ВИСТ''-

гро­

місце (грошо,ва

кар·бованців)

10

-

одержала винагороду

і

цеху

ДРУГИй відділок

профспілкової о·рга-

ській птахофабриці

метал-окй'нструкції, дукти

рільництва.

у Калитян­ вирощує про­

За

ним

за-

офор,Ілешш, ю; інкрустована іг-

кріплені основні nлощі картоnлі, зерноєих та інших культур. Зро-

го профопілкового працівника, і ній бдиrск, він позбшвдений приредактор «Ремонтника» l\1. Ко- тяга·льної сили слова, холодний. роль, свідttмо його 3берігає. Тексту мало, та й той писа• ний R61fонки « серйоз•ного » ~Іатеріа. . . . . . наспіх. ВидІГо, що ре),'Колегія в РІЧНИХ номерІв СТ!ННІ•ВD-К цехІВ 1 І лу для «розрядІ\И» розділяють цій газеті дуже малочи·сленна.

ність технікою. В тракторній бригаді одних тільки тракторів налічується тридцять два. з има вкрила білою ковдрою поля: спочиває земля, набирається сил. Та не спочивають механізато-

монтно•механі<rному

'

u

заводі про- пі відчуваєть.ся сти,lь •колишньп- раШІ\а, лм:ладаючись на зонніш- зуміло, тут

водити конкурси стінних газет. (}І: і, недавно_ за рішенню! партбю·ро і зав•кюrу профспілки відбу·вся огшц-К(}Нкурс ·Пере;J;ново-

відділів.

.1,Р\.·жні Ша·рЖІ.

П~ршr місце заіfняла СТЇНГаЗета

сr::1а.1ального

ник ».

ДОJ!:ІІИІ\а

цеху

<< Ремо·нтсвяткові·сть -·

Урочисту

а це .насамперед привертає у:вагу

•rитача -

'НЗ:дає

їй

і

-МаЛЮІІ"·"~.ІІ' '"' ' ·'

3

v_

ДОТеПНИМИ,

чої критики, J\(jротюrми .віршами.

·

·

Разо·~І

\.'·

без убив-

·

з тюt, слід

що в деЯ'\ИХ ллються

.

.

ри

· • вони старанно готуються до

ві~рначити,

стінга·зетах

СТИЛІСТИЧНІ,

нсrни, щоб організовано nровести всі nольові роботи і закласти міц-

трап-

.

морфологtч-

11у

є тут 1 ЩHJL КОЛ·Рктиву надаЛІ ні й о·рфографічні помилки, Lно,Іі жити без жо.l. ' Ного порушення тру- про·ска.к.ує надмі•рно само.впевне-

ху·дО'ж.ю.·; дов·ої днсци:пліни,

найбільша і насиче-

основу

року

n

врожаю

·ятир1чки. ·

завершального

Майже весь інвентар у бригаді

і

лобажання ний редактоjl'ський тон <<об'єктив- відремонтовано ще восени, після оформлення, 11иконане членом ре.~- ж·н ·ам и мо.дн 1• ,·!,'ЧІ·· с·<-І 1-. .. закінчення nольових робіт. Тоді 0 І к - ... н сит " " !!Ol » критики. були полагоджені і поставлені на І\О,lегії май·стр·ом rцеху И. Па·рхоА ,\УЖе традиційні для наших Партfіюро завО,'У в змоз 1· лікві- зимове зберігання всі культив.атомен·ком. Компо·зиц · ійно 'Роз'є,нані '

"

на вели·ко·му фо·рматі ·РЇ~ні персn-

стін.газет

двома

·новорічні

про· сти:ми

нажі .мадю.нку художник спрямо- однім В\.·є в є.~ину · сюжетну лінію. В І\ і-

С'НИ подано

малюнками. На

Ді-д Мороз, показуючи на

го,щпника, будить спізню.вача, а Л(}~ІУ ·картина ((•без ма'зні», бе:~ на другі·м_. Дід Мо·роз віддає Пенцміру фарби, але зробле·на майрехідний черв·оний прапор святко-

с;тер,но. Веселить очі, •Підні~ІаЄ на•U

СТРІИ.

Я кра.з u

СІВЯТКОВИИ

Але

таким

ловине·н

б ути

Н(}Мер.

оеновне

в

га:аеті

н

зміст, а в сРе~ІІ)НТНИКу>> він хороший.

:КО'роте·нька

передова

під-

сумовує виr:(}нан',ня рі'Ч'НО·Го плану

ВО ОДЯГНСН(}МУ

б'

.

ро !ТНИКОВІ, ·КОТ-

,

щшкшц, u

семі'нар рсда·кторів

'U)

ІІ. цш. их. р.ед.кодегtи ХІВ 1 ВІ;JДШІВ.

fіі1:·ник-електрик. Те.плотеtю віє ВіІД іІІРОСТИХ СКРО'>ІНИХ p.!iJДKtB, · · де а·вт·оР.. поряд з планами 'На май~

.

б

~

.

.

як бачи-

'.

ДО рИИ ПО· МІЧ'НИК ·ВСІМ ЧИТа-

ге знамено.

·

рІЧ'fШИ u

'СО·н

низу підпис: «Ново- та

колективу

скла...:~аль-

профспілковим

організація'.!.

А от у віділі годовного ~1 еханіка

ного цеху». газета не вийшла ·на:вІ·ть << 1 ЛЯ " Люди охоче чи·тають таку га- ко·нкурсу», і перше слово тут не за

Таким чино~І, на лрикла·ді «Ре­

ки~І ...не.Оудь,

а

·знову

ж

за па·ртійним бюро заводу.

таки

Є. МИ ГУЛЬКО, робітник заводу.

-====-=======================

чотири

рить керуючий відділком. А це nереважно досвідчені механізато­ ри. Тах, добре nопрацювали на ре­

монті Іван Максимович Кудін, Андрій Олексійович Оnошний, Олексій Пилипович Самодій, Іван nанасович Носок. Отже, підготовка техніки на від­ ділку завершується. Весна не за­ стане 1еханізаторів зненацька. ,..1,111\1~ , в Калиті не все гаразд

ві сівалки. Вл. і .

вані, а й укомnЛектовані в стани. - Ремонтом інвентаря у нас nос~ійно займається .група робіт-

НИКІВ з трьох ЧОЛОВІК, якою ке-

рує

Григо.рІ'и"

Степанович

Само-

каже керуючий відділком

Віктор Іванович Рябченко. -

За-

раз вона готує зерновІ сІвалки та •

культипатори для міжрядного об-

б'

ро 1тку

nросапних

культур.

- Можна було б уже розгор-

тати і ремонт збиральних машин,

але до них немає багатьох заnасних частин, додає бригадир

тракторної бригади nетро Іваноr.и•t Шпильовий.

ців йоrо ;~ільниці.

Не

міг

не .на1!шсати до е-в·о єї роі'іко· р

~rонтнш;а » ко:>.~уніст кий. Ві·н

йдуть

po;moвil,aІJ

слрави

.16-'ГОН!ШХ

JI.

людей

1\-162

Т.

Нодо.lазь­ поважає,

принцІ!'паво

-

й

- Восени ми вивезли під кар­ топлю дві тися·чі тонн гною, повідомляє головний агроном Олександр Іванович Лапикін. А після того весь час nеревозимо зі станції Бобрик мінеральні доб­ рива (до речі, ці добрива там ле­ жать ще з літа). Через два-три дні, коли закінчимо, почнемо до­ ставляти з Рожнянського торфо­ підnриємства торфокришку.

nівтори тисячі тонн гною по­ трібно завезти на nарники для біоnалива. Але ця робота теж тільки в початковій стадії, хоч незабаром nочнеться сезон виро·

склца'ННі

аВТО!\раІ(ІЗ

кий дuаііливих

ле·дачих

про те, як

на

У своє:>.~у :>.~атеріал.і

<< Ре-

Водо.lазь­

:\-1.

бригада, якою керує агроно)І М. n. Скок. В її розnорядженні­ бульдозер, два екскаватори, трак­ торна лоnата і десять автосамо­ скидів. Але. вона ще ніЧого ни­ нішньої зими не зробила.

Як бачимо, всі роботи по удоб­ ренню nолів у калитянців nопере­ ду, їх тільки планують nроводи­ ти. Ви11икає сумнів, чи будуть ці nлани здійснені. Адже три тисячі тонн торфу, npo які сказав Олек· сандр Іванович, були закуnлені ще nозаторік, а минулої зими їх так і не nеревезли. Торік було ви· везено на nоля лише 13 тисяч тонн органічних добрив при nла­ ні 20 тисяч.

бутнє, мовить .про друж•бу хлоп­

га~ети і лоr'Гі·ЙІШЙ

трактори.

В основному в нас ремонту­ ють трактори самі водії, гово­

-

~адратно-гн1зд зf\.Jіідfотовкою до весни. Погані k. ЧPPO~ · ~tGJ\H~, сnрави, зокрема, з заготівлею і ви­ і tМ 11Jt ний догляд трьо · . Р · а- везенням добрив на поля. лок. Борони не тl.n,ьlffi · вщремонтоЄ на птахоФ.абриці спеціальна

І ри, плуги, зчеnи,

·СТШ.нtво· к це-

І ще одне. Отіигазета

МО,

лею. Нижче ·рапортує нро свої мнrника» бачю1о, як досягаєть­ до,ся.гне·н.ня ціла 1 вир0Ібнича ланка ся чита·бельність газети, єдність

ре~он.f.ників. Тут же виступає ро-

.

риЗі, 3НЯВШИ шапку, цілує доро- чам і в ;nершу чергу, па·ртій:ним дій, В

і подає ио&і під·вищені :соцзобов'я- зету.

зання на честь- ленінського юві-

.

дувати таю хиои, ІJІр()вшши, на-

nідготовка тракторів також йде успішно. nлан четвертого кварта­ лу виконано. Зараз три машини стоять на ремонті в майстерні птахофабрики і стільки ж в спеціалізованих майстернях «Сіль­ госптехніки». Десь тижнів через два ці машини будуть nолагодже­ ні. Залишиться відремонтувати ще

щуваиня

розсади.

Насіння ярих культур в госnо­ дарстві все очищене. Але 43 тон· ни ви·ко-вівса мають третій клас

до-

no схожості, зерно треба або до­ вести до nотрібної кондиції, або обмінити, nоки не пізно. До

весни

залишилось не так

уже й багато часу. А роботи no підготовці до неї ще, як кажуть, непочатий край. Тому дирекції nтахофабрики, всьому робітничо· му колективу слід якнайшвидше вирватися

з

nолону

самозаспо­

коеІшя, розка•Іки. На всіх ділян­ ках nідготовчі роботи повинні вес­ тися так, як це роблять механіза­ тори на ремонті тракторів і інвен­ таря.

n.

тЕnлюк.

ВСЕСВІТНЯ ФОТОГРАФІЧНА ЛЕНІНІАНА У грудні минулого року в Мо-скві відбулась міжнародна фот.овистаrвка, присвячена сто­ річчю 3 дня народжс:ння В. І. Леніна. Журналісти і фотомай­ стри

3

усіх

над і сла J ІИ

нонтинентін в

столицю

світу нашої

Батьківщини Моснву тисячі своїх найнращи.х робіт. Огля ­ нувши можна

виставну, сна3ати,

що

узагальнено це

ІіОЛеІ(ТИВ­

ни.й фотолітопис про рево.1юцій­ не обновлення світу у світлі ле­ нінсьних ідей, про діла і надії людей доброї волі. Основна частина енспози.ції­ це фотографічна ленініана, яна відкривається фотопортретом В. І. Леніна (фо-то вгорі).

О

2

стор.

О

Експо.зи;Ція дала

мо-жливість

ножному відвідувачеві зберегти в пам'яті зримі риси <<найлюдя­ нішої людини>>, місця, що 3в'л­ :Jані :1 життнNІ і революційною діяльністю засновнииа Номуніс­ тичної партії і першої в світі соціалістичної держави Володи­ мІІра ІллІча Леніна. Ог ляда.єш експо~ш.цію вистав­ І·.:Н, і ;1ДаІЄТЬСЯ, ЩО Й ТИ СТаЄШ

свідhом незабутніх днІв Вели­ Іюї Жовтневої соціалістичної революції,

перших

перемог

мо­

лодої Радянської країни, нк; знаменували собою народження нового світу.

ТИІсячі фотографій. У них за допомогою фотооб'єктива відо-

брашено

Дивишся і ся

пу .1Ьс

всю

су•Іасну

епоху.

нід'Іупасш. ян б'сть­ планети,

ЯJ\

живуть.

трудяться,

дерзають, творять і радіють люди нраїн со.ціалізму. І ти бачиш, Яї\ борються. ги­ нуть, але перемагають прості люди в нраїнах каn і талізму.

На виставці тисячі різних фо­ тографій. І всі вони наче о-б'єд­ нані в єдиний симтюл грядущо­ го торжества всесв і тньої пере­

моги

ленІнізму,

ренолюційних

пеJЮПСJ(ТИВ сучасної епохи. На фото: відв і дувачі оr . lяда­

ють фотографії, на яних зобра­ жено Володимира Ілліча Леніна.

Текст

о

фото А. Козака.

НОВЕ

ЖИТТЯ

о

Вівторок,

13

січм

1970

року.

о


іЛіRІЕРІ1Ш~РНІІ сmОІJЇНН/1 ЩОЛКОВЦІ

У НАС В ГОСТЯХ

~~щ~~CDill~ШL! ~~©і~Мі~®~ ©~®~&

Броварчанам відомо, що наш пристоnичний район змагає­

ться з пристоnичним Щоnковським Московської обnасті. Пе­ ред Новим роком у нашій редакції побував працівник там­

тешньої міської газети «За коммунизм» В. Смирнов. Органі­ про будні підприємств

зовуючи дnя своєї газети матеріаnк

і радгоспів, пра.цівників побуту і куnьтури Броварщики в Ле­ нікському ювіnейному році, на наше прохання він заnишив твори маnодих поетів

чnенів приредакційного nітературно­

-

го об'єднання. Нижче друкуємо їх вірші зі вступним сnовам

поета В. Смирнова.

• • •

• • •

Неужии телерь :мне '!Іе о ІЧем

Не страшно, если

~оорочно,

ОТ•ГОLРЮ

-

Не .оопь1хнуть ·воосе зто пост·рашней ...

Вот 'НОВЬІЙ LЦень затеtплиІЛ•ся восточней, Еще оди·н в сквозной судьбе .моей. ОПЯТЬ ЛИІЦО ІПОДС1'ЗВЛЮ

Я

И

краю,

З.дось, в

родимо.м

Неужели

не буtдет

ПИ•СаТЬ,

вече.ром

Ель ІМ'Не ТЗІЙ.НЬІ ОІЮИ шеnтаrrь? Неужели не схватит за еер;ще

НеІба. -ма,йско-го лёгкость, сиІНь, И от rлаІЗ .моих

ІІЗ·СК!ВОЗЬ ОСИН? И .иду я, ·в себя 111е ІВе,рящий,

Стучи , сrучи, упря!МЬІЙ

Г•рудь до ·боли сжимает

Кукуuпка бооп<Жойства, не

молчи.

А вокругветер, лаской веющий, И :родная м.не

Не. долю6лю? приемлю.

я

зто

И

1'JІ'УС'ТЬ ...

верЬІ,

дятел

И не {)оюсь. Не полюбить ·С'І'рашней .

с детства

КаІК ·на холмик азбеrает :рощиІЦа,

Будто хочет Ідостать за·рю.

ОПОІКО·ЙІІеЙ И :р овне й.

Вот березка в шу6енке заячьей,

• •

Как .по-весеннему летух,

И

А

па.~нет

r., голову 1npocro нече.м

P'Yh"Y

пр оход ит

С

коrда.-то nрогремев.uтй,

Она, за·бьпая, жи.вет .

о,сколк.и

клеточ.ке

души .

--·--

ПОСЛЕ ДОЖДИ -

вьІ.мЬІт.

Ночь. По·кой. В оздух стьrнет

Над

И устало встал-а

• • •

В

зе.мля.

За темнЬІ·м лугом, пока

Едва заметнЬІм полукругом

И нет еще такой 'ІІа свете силЬІ,

р а!С1<ален;нЬІм

Со,тнечнЬІй ІІІЬІлает метеор. nо-косе

Где тан:цу ют вьюги за ІКурrа.нами С,редь застБІвших елей и берез,

А. ХУТОРЯНИН.

ка•рти.ньІ:

привоз.и.1 и

нетронутой,

иг,рая, бьІЛа И над Г0·.10ВОЙ

З. ПУЗЬІРЕВ.

13

на

ТЬ!

А захочу ­ Оплету к·расавей,

ЖИВОТНЬІХ

при;ручила, не

зная

за'Чем.

В .ю6ЬІтке те.n .1а, ив

где

желтого

во·ска

Вн.с ят О•б.1 а ка по

гра.ниС(ам

ф.1еіпу твою соби·р аются П об.шже к раесвету,

ночей .

еічІUІ

1970

рову.

С чаем у л ох•матого костра . В. ШЕХОВЕЦ.

• • •

Я л•іоблю Зто слово - «сна.ча.~а :., Как посню, Что заіЗ!вучала И еще не знает, Какое В сердце чув·стsо ВЬІз01вет. Но - льется Торжествен·но И увлекает И(Ікусно СердІЦа., Что <ра.ньше молчали ... Я люблю

Та:кай, Чтоб ·кру.гом го.1ова! В•с е зто та к . Н о ка к ,

Зто сло·во- «сна чала».

Ск а жи м не, В е рн уть ве;добрьІе слова ?

Г. СОКОЛОВА, техник.

На

11

йоги г:rухо

и

вечно.сти

Ведут •ра.зтоворьІ.

!tvxa ·

А та~І по дороге, Едва р аЗ.1И'ІИІМЬІЙ в

ра.ссветиой

да ли,

*

КрЬІШ ЗМИ

В.се тяжелее дЬІши:тся . Все чаще т я·нет на улицу, Где к·ошки на солнце жмур ят.с я,

Где дре~н ие бабки в

n утник-ста ри:к,

при.чудли.вЬІх форм и В()Іnросов Еди.нсrве нно прям его ста•ревький посо·х . И

в

ми:ре

В. КУТЕХОВ,

детсада.

инженер.

о

НОВЕ

* *

В е·с н ою п од •плоски-м.и

Бре.дет фио,~етовьІй

ПУЧКОВА,

воспитатель

Где ~1ете.1ь не так у же остра,

Узор, СплетеннЬІй много

луна .

.ва рога . пропасть, •На ногах. перевале,

Отдохнуть приятно на прива .1е

осИJІив робость,

Кра,С И·ВЗ,

Ка·КИ,Х-ТО ДО<:ель Не ИЗБеСТНЬІХ

Палка,м.и сьшучие снега. Сп)'ІСк крутой, но МЬІ,

В пр я.мую н.итку Распрямлю.

.цепенела

себе

грабаст ая

Ра:ньше,

Флейте

К

вся околица горбастою

От .сугробов- намела пурга ... И летим на лЬІжах МЬІ,

П ет ле

красно.й земле, на

Ста.ла

.\\чамся п:рямо к черту Не ст,р ашна тебе любая Ко.1ь с то.и.шь ть1 твердо Н у , а там, на дал ьнем

Н е У•держать петлю.

Из да.1ьнИІх кр-аев

На

Где ревут буранЬІ с урагана-ми И трещит некстовЬІй мороз.

Ах, с.1овно Свитер р-аІСпускаетсяІ

РЕРИХУ)

(ПО

:проrул:sа

• • •

ЕТЮД

.

• •

n.

ре·к.а.

ВІвторок,

на•готове

Могучие ·советкжие •войск.а.

руКИ ...

Я Х{)ІЧу ТеПЛа И СО,1ІІЦа, Перелиоов 1ручейка. Протян ула.сь до оконца .доб,рая р у·ка, ВеТ>ка Пома•нила за деревию, В даЛИ СО.Л.НЄЧНОІГО ДНЯ. ...Зате ряюсь меж деревьев,­ ОrЬІ,щи, п оди, меня.

И только та.м,

о

u

Чтоб точн о зн.ать, что даІЛЬ и ·вЬІ·СЬ таят.

ве:р:нЬІе ·защитни:ки с вО'бодЬІ­

Шл и

дальни.й бор,

В ет ка

дорогу

Несвечере·вшая

Чтоб ~шр &раги на.рущцть ·не моrли.

О бре нност и те ла

толо.тя.

Блест ит по-ст ра;нному

Вот .поrо.му су.хи:м и де,рж·им порох,

По огневЬІ.м до·рога.м фронтовЬІІм.

н е.с пешво

пр ох ладнь1х су.~Іерк а-х

В себя ~nрятала

Нас .вновь ве.дет немолкнущая память

Где в сне.гах оскол.ком

понемногу,

лис'Гвою

И мЬІ его х:рани.м для все·й Зеа.ти .

МЬІ .шли путем ОдіНИМ.

-

_

А. ТОЧКИН, рабочий.

У окна.

Шур.шат

В.перед, вперед

Хо·р.ошо лЬІж·не•й проторенной Мочать ТУJда, за .с.амЬІ·Й

Больше п ахарь, че•м о.хотвик. В зтом вся моя 6еда.

Тиши.на

Де.реввя .ст их ла

На:м до·рог М!І•Р, ІКа·к всем на<родам дорог,

nла•мень,

В в -.zерн.вв

Греться около 'Yif ле·й . Только, виLЦно, 1не судьба : Я с:корее оrородв.и,к,

рекой .

Молча

Ст·ранЬІ С о І)е'!)с•кой боевая м ощьІ

Сквозь шквал металла, с-К!во:зь нещаднЬІй

Как Роди.ну у;меет заслони:ть!

Сколько пнvц-то, п оомот-риІ Мне .б ОХОТНИ1КОМ 'J! ОД И·ТЬСЯ, У жень1 в ·поля .проситься И брОДІ!'fЬ ДО те~ІНОТЬІ . Ух()Іди.ть с утра .в леса И 6 у•дить зве.рье ,двухст во.1·кой. Поом от реть бЬІ .к ак по:д елкой Наливается .р<JІСа., Слушать лесню ІГлухарей, В шалаше СЬІром таиться, С лез бе.ре:ювьtх ва·пиrrься ,

В. ТРИФОНОВ .

Город

И день, и ІНО·J!Ь стоит на. страІже .мира

И та·нков гул, и грохот баrrа.рей.

Советеки/Й ·на ш, как сопнце, алЬІй стяг.

инженер

.ни.сколько, давние

И неусьтно, и неутом.ИІмо

жаркие сраже нья­

ваnомни:м

МЬІ ,онова

В. nАФИЦКОВ,

цр о шив,

каждой

Земля, вайной исте·рзанная сплошь ...

задрав,

П.рИ•ЯТНОЙ ·гр устью

В,друг, .н е .спрос и·в те6я

По

Ка·к ·благо<да.рно .плечи ра,апря·мнла

Моr~щесrвен-ной .дjрми.и овоей .

Она в боя.х, в победах утвердил;~,

Отбой горланят пет-ухи . Как будто з-аод.но со мною Прошли ,по бус.иН:Кам росЬІ, И со .жце за своей опИІною Несли ва кончике-косЬІ .

взрьІВ

У,.1арят

Мь1 всей страно·й ВІСтречаем день :рождения

ОвеяннЬІй величнем победЬІ,

о

И, может .бьпь, .кото·рьІЇІ год,

В се

Страньt Советской боеван мощь

,земля ни·кой,

Ру·башку сб,росить, У·~!ЬІТ ЬСЯ С МЗІМИІІІО'Й

р зсс тоя·ни.я

__.,.,- -·-- ----------- ..... -. -·

Чтоб сиVІу нашей Армии сло,ми:ть.

{)ІП~СТИІ- гудит.

Те-перь ,до.мой!

·ра·з у.

вежно<:ть,

Как

В. СМИРНОВ.

И в ІДЬІмной мтле, ;навІЮшей на•д Пла.~~етой,

Когда ·6оИJшься :ра·збудиrrь .

• •

• Бе·сс.1е ;:що ·не

На фото:

МЬІ гомо водру.зи:ли на ,рейх•стаг,

• • •

Ка·к n од но•гою половІща.,

вндевши.й ни

друку

в а сл о.н и:т ьс я

деревне .молодой

зи~rьІ.. ,не

для

твори місцевих авторів.

--~-~-·---------------------·._.

От терлкого ду•рмана т•рав . Прият.но ло.мит юояс ницу,

,петух,

Еще

зто

в,се

•н.а

Стою

разве ?

в

рекомендує

і

боту

И З<ву:к любо-й сквозь дал·ь любу ю ловят,

Да ·в воябре о:во бь1вает

Орет

творче

За Роди-н у, за ІСЧастье 1осех на.родов

Полян"а

те~плу .

к

не

в·авсе

є

бюро, яке організовує свою ро­

... Неужели,

В. СМИРНОВ.

зтот пробле~ск

допомо­

При об 'єднанні

гу.

ко-

творчу

И н а •посту всеrда,

Не і!Іотявет меня к cтttxy?

,перв опуток.

поради,

рисні

одержати

можуть

завжди

Советск ие ,ракет<шк.и стоят,

И освети.1о •свежи•й

А

зії і прози, про новинки літе­ ратури. Початкуючі автори тут

Вошедшие в легевдЬІ на века ...

вдруг,

вьІшло

об'єд­

занятті

На кожному

нання обговорюються нові тво­ розмова ці.кава виникає ри, про розвиток радянської пое­

Серьги с весив, стоит ІВ снеrу . г.~ я дючи,

Он от того, солнце

радіо.

СУ'ровЬІе сороковь1е rодЬІ,

юе.р е-путав.

ш•сураз.но

Что

цроси~ся.

друкувались в щолковців ші центральній пресі, і обласній передавались по Всесоюзному

Я с волнением вдаль смо-трю,

не 1СМОГ бЬІ ДНЯ, ·НаІверНО,

орет

в душу

осе ,мне

Когда б дь1шал

Все

P J"Cb.

А вок р уг

А я .прожить

об'єднує близько ТРІІдцяти міс· цевих nоетів та прозаїків. Вір-

11рятаться

,бу·дет

міста

воно часом нання. Останнім самодіяльною сильною стало яка організацією, творчою

Дрожь :\Jромері3ЖКХ

И ОНОВЗ будут Ще'КИ ГОрЯЧИ.

.ветру,

Підмосков'ї

в

Немає

або району, де б не було лю­ бителів писати вірші та опові­ професіональні не дання. Це літератори. У кожного з них є любима робота. Одні будують, треті .конструюють, другі виховують. Та, крім основної захоплюються вони професії, слова. При . Щол­ мистецтвом ковській районній газеті понад двадцять років існує літоб'єд-

ЖИТТЯ

ва .1 енках

Сн1дят на !Прог,ретьІх завалиt+Каs ,

А сне.г у обо'Чкн обузою,

Он па.х•нет .н а,хально арбузом. .. . ВесНОЮ ПОД ПдОСКИМИ КрЬІШаМИ

И стенЬІ становятся лишними.

о

С

• • •

раскатами грома

РоЖLЦа !От~ я

л.Іfвни

Кос ь~ом и оеве р ка ющи·~І с,копищем ли;н ий . Со звон-ка.ми тра,мваев

Рождаю'І'Ся будн·и, Рож:даются новЬІе <;мелЬІе люди.

А с новЬІм в асходом OI'JIOM·нoro солн.ца И .ста·рае се-р;ще По-.новом у бьется . работница

н. ипьинА, Фризинского ин­

ститута.

О

З стор.

О


ZПВІЛЬВІ ЛЕВІВZАВИ'=====

Пізнання Номітет

ІЮМ•сомолу

нашс'і

ш1юлн на.да·є особливого значен­

ня ІІlідготовЦі

учнів

до ленін­

ських заліків. 3 Цією метою проведено ·комсомольські збори. Учаоники їх обговорили умов-и лровед€ння

·залі.ку

та

створили

комісії з ·представників партій ­ ної організаrЦії, адміністраЦії школи і

комітету

комсомолу.

.Иом!.сія в!ІДмовилась від ре­ комендованої форми nрийняття

-

залікІв

Ком.ісія

.ві:дмовилась

(Продовження. Поч. в

t\ОМСОМОЛЬЦіВ, ІЗОООВ'язує ВИ­ МОГЛИВіШе ставитись до вщю­ нання ленінських заповітів про навчання .

На ·сьогодні із 132 комсо­ J\юльц!в 8-.10 класів залік

прийнято у 108. Особливо тре­ .ба відзначити сумлінну підго­ тов.ну ДО ·заліку ·КОМСОМОЛЬСЬКИХ

.гру.п дев ' я·ти.х нласів . Під керів·

но

ництвом

святкових

коли

умовах,

циплІінує щує

що

за.лік •приймати

ле.нін­

то

більш

це

камсомольЦів,

почуття

дис­

підви­

віДповідальност і ,

nІдкреслює, що такі урочисті хвилини бувають не часто, що їм,

ни.нLшньому

поколінню

мо­

ладІ, 1щпала велика честь: від­ значати Історичну подію 100-рІЧЧІЯ з 1 дня народження дорогого Тлліча .

увагу

на

велике

· В школі,

яка

ських роботах:

«Урок

в примі­ середньої звернуть художньо

прочитала

лекцію

в'ятикласників на

·батh.І\ам

тему:

Ульянових>>.

ВНІСоні знання ви­

Онашно .

щу революцLйну пісню, шести­ класни к и. •збір загону на те­

му: дні

<<Лені-н і діти>> . Напередо­ Н'ово~о року учні 10 кла­

су

під

керівництвом

Н.

Ю.

Жерибор .провели

грамі

його

вання

допов·ідь ,

записаних

пісень,

М . К Тимо­

ні ам ато,ри майстерно викона­ ли літературІ-mй монтаж, при­ настано­

вечір

учнями

пластинки

Леніна,

Ілліч, читання

перечення

реЛІі·Гії,

я-не

склада­

ється П·Ід впливом матер іальних УМОВ ЖНТ1'ІЯ СУ'СПі.ЛЬСТВа, ПіД .вшшвом стихійного матеріалі· етичного розумlІНІНЯ дійсност і ,

без

наявноеті

ня в на'родних прислі·в'ях 1 при­ Іr азm.ІХ ( нruп.ринлад: на бога на­ дійся, а са·м розум ма-й) .

отихій•ний те чи

атеїзм,

інше

вщюнан­

які

любив

.в і ршів .

Це був

:з>ум.

Тому

віщсу:rня

в

ньаму

ка рел!іJгі'ї,

і

в разі

тєвих ситуаЦій лооно

зм-іни

жит­

стихійні атеїсти

можуrrь

лотрапИ'l'и

'ВП.ЛН•В реЛІі:Гії.

пі'д

НаУІКОІВИІй атеї•з·м , на відмі ну від стихійного , являє собою пев­ ну сиетему погля.дів, Я!(і ві.дки­ дають ВІ'РУ в надприродні сили й істоти, в са-му релігію взага­ лі.

.КласиЧІНе виЗІначення вого атеіізму дав К

наукоМаркс :

вечір.

Ю. БОРИСЕНКО, організатор позакласної ро· боти.

На фото: секретар РК КПУ В. Г. ЛЕМПІЦЬКИИ (справа) вручає Ф. І. АНДРУХУ нагороду.

=::::~~====::::::~-===·===:.1

Фото А. Козака.

разробила

Наші а~еїости своєю благород­ ною ПІропа·гандИетсЬІ\ою діяль­ НІ і•стю перетворюють в жит­

за-

(К Мар!(•С і Ф. Енгельс. Твори,

СТ-Р)'ІННУ систему

на-

(Далі буде).

UUUDIIIIIШIUUUIIIПIIDDWIIUUUWIШUUUUIUIIIIІІWПUIIDIU

БЕСІДИ НА МІЖНАРОДНІ

ТЕМИ

ПІРАТИ ХХ СТОЛІТТЯ НАПРИКЛНЦІ м ент ,

0\О,lИ

грудня,

ф.ран•цузи

в

мо­

сма.ку.вади

рІJЗІдв•я•ного 'іщд.и.ка, 1порт Ше:р.бор на. 'п і ВІночі Фран,цїі 'ЗЗ\ЛИШІМИ п'ять швидкохі•дн.и•х ка•те.рів. З .по;г ашени­ \ІИ ' В•ОГНЯ'МИ, іlід НОрвеЗЬЮ!ІМ П,раПО· рО· \І,

В<С)НИ'

ІПрОІСЛЩ3;НуЛИ

стсрежниІЙ

Оме . в

П'ять •кора•блів •сіна:

«,пропажу»

:з.е.нта

·в

не

.:ro

і

-

шоні

стався

по­

пре·зи­

на

і·з-ра•їль.ськи:х

де­

Бейрутсикий зеро ·

порт у Л'в ані (в ІЦ:й ' операц:ї аг­

.р е•сори

в.и• ко•ристали .

ф,ра .нц уз ько•го рСІну

-верІ!'ольоти

в.иробнищт·ва), забо­

б-у ло ·пошире.но

на

вс і

ви.ди

оз-бро єн ня. П.!l!І. неї ІПОІПалн .і ,кате­ рн-ракетоноюці, що .lІІ•сь на ·замов·.1ення

ські му.зеї і до соратнинів Лені­

-

()ПО'j)уt:~.жува­ і зраїль-ського

будуть експонуватись у ленін­ сьюй 1\•імнаті. Така ж, хоч у трохи меншому масштабі, про­ ·вздитьея робота у .восьми-р і чці: учні оформ л яють .великий аль­

що

ВСТЗ1НОВЛЮ.ЮТЬ.СЯ

ре:Ж'НІІІХ •ВОда.х. Незадоволени.й ци­ ми

6рехли,Ішмн.

заіПевнен.иями,

уряд Фран:tІ.ЇЇ ВИСЛа•В адмірала Л.імона. Виnадсж у Шербурі то еnізод

·веде

у

З

-

таємніJі

ізраїльська

.краЇНИ

не прос­ в:'ЇІні, я~

·розв·;дка.

ІІІі,дтвер:джує, що

прз•ВJІяЧі

в.і:k

колп

Ізра.їлю .rorroвi знехтув.ати вс: норми ІМоралі і •між11ародного nра­ ва, Т>іЛЬІКИ б :ВІІІКОріІJСТЗТИ· •СВОЇ ПрИ ­ ГОТУJВЗ'Н,НЯ ДО в:,йни ІП:рОТИ араб­ СЬКИХ краІїн. Але кр.:м суто e0€r.· .ної 'Мети поmоВІнення ізра.їлh­ ськиос .БіМС -- 1ЦЯ операц:я малз на меті Віби,ти кл.и.н •м:ж Фра•н•ці€ю і ара:бськи.ми :країнами, а також впли:и.утн· ,на внут.р·ішню ·по-лі'ти·ку Ф,р З'НІЦі ї . Як Іпов:домила .каїр.ська га.зетз «д.ль,Ахра'М·», ·«І·зра їль розробив опе:ці.алЬінИ1й Іплан з метою в•чини­ ти тиюк на Ф;рЗІн•цію». Uе·й план,

':>раІЇ.1ЬІСько·ї в'ЇІ!Ськово-заІJ<уп і вель­ ної м:ІСі ї ІВ Парижі свої.м чес­ : rИІ~ словом оф:•ц~ра ІІІО•ру·чи:всSІ ;пе,ре.д урядом Фра.нції за в.:•дJмову в:д контра.кту .на катери.

скла­

Я1Ш.Х

-~я.в, ви·ключ-но в ·мн:рнн.х цілях.,~ .для розІВІіду:ва·ння нафти у ·nрибе­

в '· й·ськов·о ·•МОІр>СЬІкого ф .юту в Шер­ бур і. А,д.м '•рас1 Лі·мон кер·ів·ник

Вони

НЗ ·

ф,ран­

Тель- Авіві,

ракети «Пбріель» к.lаІСу «Море­ Море», бУІдуть ·викаристані, мов­

га.ван і

і йорда•нію, тодішн·ій

н а льоту

Катери,

rра•н­

.

:запевнити

uуrзЬІкОJГо f!осла · в

кореспон­

в ! йськово-мо·р·ськ : й

са нтни•кіІЗ

роми8СЯ . ;навіть

про

поблю у •ізраЇ .1ЬІського порту Хай ­ фа . Uя тем·на афе,ра 'має свою пе­ ред:-стор : ю . :В ,)967 роц і , відразу п і·сля ·на,паду .І:з:ра.їлю .иа ОАР, Сі­

р:ю

Сl-·К·і'й фіІрМі. ,Мін істр ЗЗКОрд.О'JІНИХ апра:в J.зра·їлю Абба Ббан не посо­

в

голка

Ф:ран·с-Пре·сс,

npecy,

<щИІві льної СІПераІU:•ї», Lзраїдь.ські J>ИЦЗрі ІПЛЗІЩЗ •і .КИ.ИДЖЗ.13 зобра­ ЗИЛ И •ОП,ра.в-у так, ·н:би:го •катерн •прид:ба·.1а. .норвезька суд:но.пда ·вна ком·па·н:я ~<Старбоут», яка н і бито пер епрQдала їх QІ.!Іній і.ЗІраїль­

СТІО ·

n у нкт

в :до мості

І!lійшли

ате.нтства

трЗІПИ.lИ

ПОВЗ

ІП•рИІІюрдонний

сті•жку

с І,кого

Учні н адІслали листи в л е нін­

малюнки,

він

КПРС І т. 1, стор. 385) .

де.нт Франції де Голль :запрова.ди.в частІJ<о·ву :за•борону на •п.рода'ж Із­ ра:їлю о·збрО€юІ.я, на•самперед 'реак­ тивних "ВНІНИІЩу-вачQв «М і раЖ». Р '·к тому, незабаром ІП :с .1я ,п:ра г­

ні твори, присвячені вождю.

готують

Керуючись атеїстичними

повітами В. І. ЛеНіна,

д.і.снни•й •С·КЗ•Н•ДЗЛ

НІХ иарти.н . ма люНІш J самостій­

бом ,

віру­

наукову

:Вияв.1ЯЄІТЬІСЯ, .катери в.кра•в ... тих пір, як у рідному селі Ізраїлю. Через тиждено, Заворичі Федір Іванович Андрух уряд організува.в перший драматичний ІПрОЙШОJВШИ >СВОЇІМ .ХОДОМ ТрН Т.ИІСЯ· гурток, минуло 50 років. Нещодав­ чі мис1ь, в.они •кинули як ір у Кі­

де бу­

нещадав.но їх одержано.

КО\ШОНеНТИ :

3

~:онферен­

не забарились

вихован­

сrичнс виховаНІня не може і не тя відоме .положення марксизму по.винно вестнея ві ,])і·рна но в і д про те, що <<сн аоування ре.1ігlї, к омун і сПРІного виховання в ц і - ЯІ\ Ілюзорного ща·стя нароІДу, є лому. вимоnа його дійсного щастя»

крити­

ду,ть ,з ібрані реnродукЦії худож­

Відnов•іді

На, у;ково-·атеїс·тичне

ня виті'('ІНЯЄ з сві•домості

крнтипу ре.л і, г і ї і формування у mитання, .розв 'ІЯ\ЗЗНІНЯ яких вс'і х членів суоп і льств,а на уно- ·раніше шукав у . релігії.

звичайІНо

аргУІментована

ції. Кожний кла,с, навіть молод·

на.

О СІ НОВІНІІХ

вий доказ, а переважно на без­

навчаннн,

ші, виготовляє альбом,

саме

запере ч е н 'Н Я>>

стор. 598) . самому, формує у людини наЯн В ІІІДНО з цих сл і в, нау,ко· укову систему ПО·Г.ЛЯіді.в на світ, вий атеїзм вхлючає в себе дв1 дає аргу1 ментовані ві~юв.іді на

посередню п.раК'Тичну діяль­ ність лщдей, на здоровий ро­

вірші.

теор е тичної

опецифіни релі·Гій­

ної сЩдомос11і.

ІРел!іІІії, сnираеоться не на науко­

Зараз шtюла готується до .1 е ­

ні НСЬІ\ОЇ

ВПЛИВУ

максимальним

ранних .произведений>>, М . , 1956, дають шноди на. самперед йому

в1д­

проспІвали ніЛЬІ\ а nісень, декла­

му.вали

з

Маркс и Ф . Енгельс . «И з Ю·Чо•го .вLдживаю<rі ідеї, які ~ав­

положення

но його нагороджено похвальною грамотою та цінним подарунком.

пізнавально-повчальний

і1ДеОЛОІГіЧНQГО

тру;дящих,

у.рахуванням

неможлива

~"11КИ у богословІв. Це. м і ж і н­ шим , знайшло своє відображен­

Проте

( І\.

це

на

вого, матеріа лLстичного св,і•тог.1Я,1У і нової, но.муні стично·ї, моз . рал і . Ось чому науково-.атеї-

якого

нормальна взає.мqдія людей навколишнім сві•том . Стих і йний, часто ноовЩдомий, атеїам вла ­ стивий всяніІЙ розумнІй людині, що не пройшла сnеціальної ви­

ни;даючи

ч ер с :з

СПОСОбі-Б

бога і

за.пе,речення бо· с.тверджує буття ЛІОдинtІ

-

nрослуху­

на

ня

дороге

учительни

«Ленін завЖди живий>>. У про­

шанує

про

<<Взає­

явили номсомольці Л. Товстен­ І\0, В. Лащенко , Г. Скиб а ,

І.

і заповітам

де­

мовідносини між .дітьми у сім'ї

висту;пів В.

лен і нським

повстан:

НЯ>>, << Про лозунг Сnолучених Ш·тат.ів Європи», «3 чого поча­ ти?». Крім того т. Шевцова

шенко . Тем-а в.ечора: (<Ленін віч­ но живий >> . ПІ·сля доповіді клас­

ва•м

Московського

Школа провела нонкурс на кра­

ім'я, нещодавно відбувся вечір, пІдгото.влений 10 -А класом та

свночений

Я.

«Урок ко:-.rуни»

1870-1970.

·його керівни:І\О.М

Л.

мерської сер€дньої школи, nри· свячені ленінсЬІкому ювілею.

оформлене і добре осв ітлене nанно, на якому, ·зображено засно в нию1 наuюt Комуністич•ної п:.~рт і ї і Радянської .держа­ ви Володимир:.~ 1л .1.іча Леніна.

Яскраві цифри :

історії

А ось інші заходи Великоди·

дороrе ім'я .Всі, хто заходить щення ІГоголівсьІюї школи , обов'язково

учителя

Шевцової учні З.а·конспектували і склали 'за ;1!к по таких ден і н·

Г.

Шанують

.Nit.N!t 2, 3, 4). <<Аrr·еІзм є зап€jреченніt

га, безботні-сть. Прийнято · роз· прийм.атн залін у -тих , хто має рІзияти два види атеї.зму : сти­ незадовільні оЦінки. Цей захід ·хійний 1 нау.іЮВНІЙ . . теж пі,двищує відпов•ідальні-сть Сти~Ійний а·теї:зм ц е за­

ДумЗЄІМо, а це вже підтвердже­ праитикою,

АТЕІЗМ

т :шож

семінарських занять.

сьюw

СЛОВНИК АТЕЇСТА

уJюво-атеІеrичноІ роботи , яка являє су.ку;пні.с.ть різних форм 1

з а• с;юв.а.ми ·газети, •був п'дготов­ .1ен.ІІJй .і:зраЇ .1ЬІСькою розв'цкою п·ри

n,р.я.мій )"ЧЗСТ•і Це,нт:р3 .1Ь!!ОГО ро11В'ЩУJВа,1ЬНО:Го ушра•в.1.:н·ня США :1 ІдОІПОІМОГОЮ З'НГ Л;1 ЙІСЬКОЇ секретНОЇ служби. Вик.раден,ня з Шербур-:І ,п'яти .ракет.ни,х .катер і в було :J\у.1ь­ м )наІці•йНУ.J\І

1пунктом

цього

n .1ану

уча•сниками боротьби за Радян­

АJІ!м.:ралІ:.ІСьке <елово вияви•лось, м',ЯІКО КЗ•ЖУ'ЧИ, ІНе НЗДЩН.Іf.М: ТіЄЇ рі'Зд!&я·ної н<>чі Л-і·мон особиіС'rо ке ·

Од-нак са,и,ве~рсія прИІ3вела до ІПря.мо ІпротИІпежни.х ;резу .1ьтатів : у Фра•нці.ї і в у<сьому світі n:.дня­

ську влаДу

рував

лася

да.ють .в і рші та оповідання. Тут ві~булися

зустрічі з та

міе.цеви.ми

соціалістичного

вИ11tращенням

катерів .

будінництва.

Щоб

вих· ватці

Г. МЕДВЕДЕНКО,

ра·кетоносних

надати

п і.ратській

.видимості

ІЗ'вичайної

хви,,я

обу,рен.н.я

з ухвалою

ВІІІХ'В·ат.КОЮ • ІІЗ рЗ1Ї,1Ю. С. ЛОСЄВ.

(ТАРС) .

робкор.

Редактор Друга

ІІоІІИІІИ.

10.00 науки • .

ма .

ВІВТОРОК, Перша

!3

Іtашп

програма

Телевізійні вісті. ll lf) •Музика П а ганіІІі» . Тел е ф і лt. м. -Шкільний еt\ран.. Фі з ик а дл я у•1нів 10 класу . •Ультразвук та · його ""· то­

ll .OO -

11 .3:;

сування•.

16.55

-

Наша

афіШ 3 .

17.00

-Новини . (М.) . l7.lli Теле Ж УР "" '" сВинахідннk». (М :) 17.45 Tt•.1cui· зіІІні вісті. 18.00 К.шіІ\е рт для ді­ те!!. (Чернівці) . l8.3U Леиінськнй університет мільйонів. Історн•tниА ма : теріалізм.

~Рол ь

д~ ржа в и

в

?+'нтт~

сусnільств а» . (М.) . 19.00 Л ен 11І<' ьк1 дні науки УРСР в . Москві . «ПОШУ"'· знахідки, ..відкриття» . 19.45 -:- Пот.)­ ський телефільм •Ст а вка, бtльша за ЖИТТЯ». (12 серія). (М.). 20.45- Про­ грама сЧ а с» (М . ). Кольорове телебачення . Тел евізійний музичний

21.30 -

фільм

«Викрадення • .

00.30 -

(М.).

(М.) .

І 1.00 град).

СІЧНЯ

18.05

програма

10.45 Діт~м

ll .:JO афі111з.

10. 15 ...., сСвіт nрогра ­

Кіножурнал.

-

npo звірят. Новини . (М . ) . 18.00 -

«!Jіда

-

(М . ).

Науково-пізизва л ьна

nід

(Лен і ~:

17.;>5 -

Новини .

ніжного

(М.). (М.) .

серця».

Водеві л ь . ІУЖІ ЧемnІонат СРСР з фіг у рного к а тання . В п е рерві передача сНа добраніч , діти'•. 23. ІЮ -<Новорі Ч НИЙ

Перша

14 СІЧНЯ

ІІЇЇІ

вісті .

афі111а.

зійні вісті. 17. 15 пивницького • По телеспект а клю.

18.00 -

сью

17.00 -

музикою».

(М.) .

«ІЦІІТ

Д окуМ е НТ:l.Лf)ІІа nові д І)

про

д обр ан іІІ,

Новини. (М . ) . І 805 -

1 ~ . :ю

--

с<•р і я ) .

Ul'.'1 нкої КіtЮ Л ~ІtіІІі 3 ІІ~ .

з ' ї3д» .

11

« Ко ­

Х у ;\ОЖ ·

i'lfiO М (' 'І » .

С торінІШ

-

~0. 35

«PU ~

-

«11 '-!

Телеві­

Грузин·Ілебачення.

- дпям . ІМ.). 18.30 -Ленінські дні науки YPt:;P в Моск· 1 46-05-76

І

змі ин у нроt·рамах диктори радіо І те-

Телефони

для

довІдок:

76·74-81 .

ТелевізІйнІ вІсті. ...................................................н .................................... с. .....................................................

сНОВАЯ ЖИЗНЬ» -

НАША АДРЕСА: м. БРОВАРИ,

комитета

11

вул. Київська, 154. ·ТЕЛЕФОНИ: редактора -

ІНДЕКС 61%4. виходить

орг1\н Броварского ра/Іонного

КП УкраинЬІ н раАонноrо Совета трудящихся КиевекоА области .

Газета

депутатов

у

четвер

=

-

вівторок ,

і

суботу.

.

І/ І

~

'

19-3-82,

заст .

редактора ,

(партІІІного жнтт 11 , nромисловості, масової ро-

J боти),

фотокореспон_дента -

ретари -

19-4-67, вІдповід~льного сек­

!9-3 - ІІ!, ВІдділу сільськ. господарства - 19 -4-47.!

,

Броварсьха МІУКарня, Кнів-сьх.оі обл111С1'і, аул. Кні&еі>Ка, 154. Телефон-19-4-57.

За.м.

18-6775.

Ф ЕДЯ П.

ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ

для ПІДГОТОВКИ ШОФЕРІВ ІІІ КЛАСУ.

І

а ~:к:в;і:::ла':~~с~:::е:~~~и оnлачує вартість навчання, І За дов ідІ\а•ми звертатися в транс портну контору Б.ровар · сІ.І\ОЇ райапоживс п·ілкн на адресу: м. Брова.ри, вул. Богунська, N~

...............

~

10.

..........

.._~

---fl/

-

........................................................ ..._.... .................. ...

1 І !

_..__ ~

ТРАНСПОrТНА КОНТОРА

І", БРОВАРСЬКОІ РАйСПОЖИВСПІЛКИ ~ f ЗАПРОШУ€ НА РОБОТУ шоферів І,

11,

ІІІ класів,

___ _.._ ___ ____ __ автослюсарів, слюсарів-мотористів,

водія для роботи на автонавантажувачі .

За дові.;:ща ·МІІ звертатиося в транспо·рт.ну контору •раїн~·пожив­

....

........,.

,.,.

,_._,

сп ~лки на адресу : м. Бровари, вул . Богунська, N~

................................... ....................................................................................................... ІL....... ВІ,І8І,ІлІв

€.

f1/l~~;:;~~~;~;:~;;;;--;:;;п~;~;~~~~~~· -,і

/

дітн!».

Вод е віль М . Кроревізії » . Прем'єр~ Про можливі (Дніпропетровськ). \вас повІдомлять

композитори

афіша .

здоров ' я » .

(Софія) .

вісті .

програма

ІІаш а

філt.М

ll .l() - · 2fl.2()

1!102- 1004

з

Т е левізійні

Друга

д~кс

програма

Телеві.Іtjіні

ІІаш а

-

18.2:; -·

Грае Євген Блниов . ll.~;, -- Шкі .1ьниіі t•кран. Істор і я для у 1 шів Н кл а су. «РеволюІ~іАна дін ..'1t.ІІkТІ· (·ім'ї Улья­ ІІО В НХ н а Україні в роках».

16.55 -

-•Зустр і чі 2:но

ЛІІСТОПад» .

СЕРЕДА,

11.00 -

ві . •Пошуки, зн а хідки, відкриття» (Харків). 19.00 Програма передач . 19.05 - До Всесоюзного перепису на­ селення. 19.15 сПо ленінських мі с­ цях». (Ленінград) . 19.40 ПрограМ<' <Час•. (М . ). 20. 15 Ч е мпіонат СРСР з фігурного катання . 21 .30 •Музич ний кругозір». 22 .30 Передача до їО-річчя О. Ков і ньки. (Харків) . 23 . І Г>

10.

...

Коm'КТІІН ВелІІкодІІмерської дільни'Іної лікарні глибоко суму€ з nри­ воду

пеv едчзсІІuї

с м е рті

пvаці в ника

лікарні

МИРОІІЦЯ·' ГригорІя

М .. ус8t8й8ов8,8,ч8а. .і. .в 8ис8л8о8в8л•ю•е. .щ8и8р8е. .с8п•ів8ч.у8тт8я. .с.і8м8· ї. .І8tо8к.ій8н8о•го8.........

5 номер 1970 рік  

5 номер 1970 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you