Page 1

~~~~:;:д::;:;;;:::::---!

РІк ви.w.ання 29-й

Пролетарі всіх ?>раїн, єдпаuтеся!

м

5 (2699)

11

h'O.HCO.JlO.UJCbli'(( liOll фереu l~ЇЯ,

СІЧНЯ

1968 ЦІва

11

р.

"оп.

2

БРОВАРСЬКОГО

РАЯОНИОГО КОМІТЕТУ КП УКРдІНИ Тд РдАОННОІ

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

Із зборів парт.ійио­ а"т.иву району

ПІДСУМКИ роботи за ювілейний рік завдання та соціал.істичні зобов'я.зання на третій рі•к п'ятирічки цьому питанню були присвячені збори партійно-госпо­ дарського активу району, які відбулися з районному Будинку ,культури. В них взяли участь керівники, сек­ ретарі партійних організацій, головні інженери і техно­ логи, nередовики вщюбннцтва ПJЮМИслових підrLрИІЄмств, будов, транспорту, зв'язку, торгівлі і закладів сфери

нів

Добре потрудилися буді•вельники. З почуттям гордос­

ту, зв'язку, торГІі.влі і сфери побутов·ого обслуговування. За високі показники в роботі перемотцям соціалістич­ ного змагання присуджені перехі.дні Черво·ні пра·пори ра.й·кому КП J'країнІr і виконкому ·райради депутатів тру.дящих.

- Підсумки радують, .вони викликають прагнення працювати ще краще, наполегливіше, щоб у третьому нових

трудових

перемог,

сказав дооовідач. В·ін зосередив увагу на таких важливих питаннях, як введення в дію нових виробничих потужностей, перехід

-

ініціативу

внявнли кол.ективи

пошани.

підсумки оо­ змагання чет­ вертого кварталу 1967 року та взятих ооціалі,стичних зобов'язань на ювілейний

Друге місце присуджено колективу фабрики верхньо­ го дитячого трикотажу (ди­ ректор т. Воскресенський Л. К., секрета·р партійної

рік, визнали переможцями такі колективи підпри€мств, бу дівельних оргаІіІізацій, тран()лорту та торгівлі:

орган·ізаціі т. Кузь!>!И"І Є. Х.,

Колектив заводу порошко­ вої металургії (директор т. КовалеІfКо А. М., секре­ тар парткому т. Ха·рла.мов Є. 0., голова завкому т. ШинкареІП<о Д. А, секре­ тар КОМ·ООМОЛЬСJ>КОЇ органі­ заціі т. Попельнюк О. М.), який в четвертому кварталі ювілейного року забезпечив виконання

держ!ІJ!Іного

пла­

ну по випуску валової про­ дукціі на 103,4 процента, по nродуктивності п·раці на .108,4 проц~нта, реалізації виготовленої nродукціі на

117,1

процента. Колекти­

ву присуджено перше місце

в змаганні серед промисло­ вих пmриемс'ГВ з вручен­ ням перехідного Червоного

прапора .райкому КП Украі-

голова фа,бкому т. Легко­ димов С. С., секретар комсо­ мольської організації т. Шевч~нко Л. М.), який план випуску валової про­ дукції в че11вертому кварта­ -лі ·виконав на 112 процентів, по продуктивності праці на 113,4 .процента, реаліза­ ції •ВИГОТОВЛеНОЇ продукціі­ на 108,2 процента. Колектив

занесено на районну Дошку пошани.

Третє

місце

присуджено

М. К. Уляницький. Він .розповів, як за прикладом мо­

сквичів і ,,енінградців колектИІВ підприємства включивс11 у змага,ння за дострокове виконання п'ятирічки, в тому числі плану 1968 року .. Ві·рні своєму слову, броварські

світлодари взяли добрий старт в Новому році. Вони успішно виконали план першої декади .січня.

Змагаючись з колективом опорідненого

-

торговель­

ного машинобудувания

(ди­

Московсь­

кого заводу, робітники нашого nідприємства, подолавши

відставання, успішно виконали план 1967 року і випус­ тнлн продукціі додатково до ·завдання на 440 тисяч кар­ бованців, сказав у своєму виступі днрекrор заводу порошкової металург.ії А. М. Коваленко. Ми і надалі збі.~ьшувати:~~емо випуск -залізного ,лорошка та метал-о­ керамічних ви•робів, які постачаємо вже ,і на експорт.

Цьому сприятиме введення в дію нових виробничих по­ тужностей, які приймає зараз державна комісія. 1

В обговоренні доповіді взяли також участь робітник заводу .плас-гмас М. М. Гаврюшин, головний інженер фабрикн 'верхнього дитячого трикотажу Н. М. Кислюк, начальник стандії Бровари €. М. JІазореико, завторг змішторгу Г. М. Лнп'явка, секретар партійної організа­ ціі пересув-ної механізованої колони JIJ'g 3 М. В. Ворон­ цов

і директор

На

зборах

09034

автоп-ідприємства

партійно-господарського

С.

П.

Орешин.

активу виступив

перший секретар райкому КП Ук·раїни В. О. Кривошлик.

Учасники зборів одноголосно прийняли соціалістичні зобов'язан-ня на 1968 рік. У відповідь на закЛИІк

колективів

строко·ве

передових

виконання

підnриємств

п'ятирічки

·і ·вИJПуск

HJ7,4 процента, а ло продук­ тивнос-гі праці на 111,7 процента. Кодектив заводу занесений на районну Дош­ ку

пошани.

Серед будівельних органі­ зацій

перемо:кц~м

змагання

•визнано колектив постійно­ діючого будівельного поїзда Jli 2 (начальник т. Екштут Д. Л., секретар парторгані­ заuіі т. Загородня Л. С., го­ лова будкому т. Бербенець Л. А., секретар комсомоль­ ськDІі організації т. Сінчук Н. А.). який виконав план че"Гвертого

:кварталу

по

Ткалею-стрічкаркою ви­

рішила стати Надія Ко­ ст,яна. Закінчила середІНю

школу й пішла на Гоголів­

високо­

ську стрічково-ткаць к у фабриІfу. 3 того часу про­ майнуло вже три роки. Дівчина добре освоїла професію, обслуговую ч и

1 ри

ткаць.ких .верста-ти,

пускає

високоякісну

дукфю. Ощюю

ви­

про­

з першtіх

на підприємстві удостоїла-

ся

почесного

звання

удар­

ниці комуністичної праці.

Та, крім того, Надія Но­ стяна бере активну участь у грома.дському житті під­

приємства. чудову

Ії знають

співачку,

яка

як час­

то дарує задушевну піс­ ню своїм односельчанам. На фото: комсомолка Надія Костяна біля тнаць­ кого

верстата.

Фото А. Нооака.

тар па,рторганізації т. Хар­ ченко П. Г., голова місцевко­ му профспілки т. Немировець М. С., секретар ко~tсомо-ль­ ської організації т. Крисько І. 0.), який виконав план

організації т. Се~1енович 1 ці в Ч·етверто\ІУ квіlрталі П. Г., го.1ова райко:~~у проф-~1967 року заносяться на ра­ спілки т. Кацалан О. М.). Ион ну Дошку пошани: Колективу л рису джено пеЦех залізних норошків Червопий прапор КП України та

заводу порошкової металур­ гії (началь1шк т. Дешко

вантажообороту

райваконкому і за·несено на районну Дошку пошани. Відзначено хорошу роботу по вико-нанню планів і

В. Г.). Фанговий цех фабрики верхнього дитячого трико­ тажу (начальник т. Ку.J.ла­

лекrивів заводу електротехнічних

Заготівельно-пресовий цех заводу торговельного маши­

лометрах на

в

106,9

тошюкі­

процента,

а по продуктивності праці­ на 106,1 nроцента. Колективу присуджено перехідний Чер­ воний прапор райкому КП Украіни та райвиконкому і занесено на районну Дошку пошани.

Серед підприємств торгівлі і побуту перше місце при­ суджено ко.~ективу райспо­ живспілки (го.1DІВа т. Грін­ берг Г. С., секретар nарт-

рехіднай рай:кому

Ювілейних

зобов' яза.нь ко- севич С. Г.) . пластмас, виробів,

шиноремонтного заводу, бу-І набудування

(нача.1ЬfІ!І"К

дівельно-монтажного управ-І т. Терещенко Ю. К.).

ління

«Укоопголовпостач», І

пересувної механізованої колоии Jli 3, залізничної стан-

За перевиконання вироб­

ничих завдань велику групу передовиків занесено на ра­

ції Бровари, змішторгу. 1йонну Дошку пошани і вруЗа високі показники пра- чено ім цінні подарунки.

Про присвоєн~я почесног~ звання "НОЛЕ~.ТИВ ІМЕНІ ~О-РІЧЧЯ ВЕЛИКОІ ЖОВТНЕВОІ СОЦІАЛЮТИЧНОІ РЕВОЛІОЦІІ" І вручення червоних вимпелів на вічне зберігання

за­

гальному обсягу будівельних

робіт на 120 процентів, в тому числі власними сила­ ми на 120 процентів, по ПрОдУ•КТИВНОСТі nраці На І 09,4 процента. Колективу

І

до-

.про

якісної продукції, працівники •промисловості району да­ ли слово виконати п'ятирvчний план до 7 листопада 1970 року, а план 1968 року -- до 25 грудня і ви.пус1'ИТи продукції додатково до завдання на один мільйон карбованців. Разом з тим за рахунок зниження собівар­ тос11і п.родукції намічено одержати економії 500 тисяч .карбованців, впровадження механізації, авто"'атизації і раціоналізації 510 тисяч карбованців.

11:рису джено .перехідни·й Чер­ воний пралор райкому КП ректор т. Ануфрієв О. М., У~раіни та <раЙВІfКDІнкому і секретар лартій.ноі організа­ занесено на районну Дошку ції т. Терещенко Ю. К., пошани. Переможцем в соціаліс­ го.~ова завкому т. Лукашов А. І., секретар комсомольсь­ тичному змаганні серед ко­ кої оргЗІнІзації т. Чуканое лективів транспорту і зв'яз­ В. П.), який план четверто­ ку .визнано колектив авто­ підприемства 09034 (дирек­ го кварта.1у по випуску ва­ лової продукціі виконав на тор т. Орешин С. П., секреко.1е,ктиву заводу

під­

Першим взя.в участь в обговоренні допові,ді секретар партійної оргаНІізації заводу елекnротехніІІJних виро,бів

У райкомі КП Украіни і виконкомі районноУ Ради депутатів трудящих ни та райвиконкому і зане­ сено ,на районну Дошку

пермоних

ву.вання.

трикотажу, Літківськоі швейної фабрики та ряду інших.

ті за рідну Батьківщину в·они рапортували про достро­ кове виконання соцзобов'язань, взятих на честь 50-річ­ чя Великого Жовтня і 50-річчя Радянської ·владн на ~'країні. Дотримали д.аного слова працівники "Гранспор·

в значній мірі залежатшvІе успішне виконання пла­ соціалістичних зобов'язань "Гретього рокv п'яти-

кове виконання 1п'ятнрічного ІПлану і .випуск високоякіс­ ної продукції. Допові,дач також говорив про недоліки, що мали місце в роботі ряду ,!Jjіддриемс'І'в, ,критикував будівельникі•в, працівників торгімі, побутового обслуrо­

Значних уопіхів у роботі добилися ко.1ективн заводу порошкової металургії, фа,брики верхнього дитячого

розглянувши ціалістичного

~

~ ,~-..,.~",.~...-,_~..,...~

прноrств, які закли.кали .розгорнутн боротьбу за достро­

продукції, впровадження механізації, авто\Іатизації і рацпропозицій у виробництво досягнуто еко,но~Ііі біль­ ше півтора ~Іільйона карбованців.

В мину.1ому р·оці промислові підприємства випустили продукціі на 21 мільйон карбованців більше, ніж в 1966 році Особливих успіхів у цьому добився завод пласт,мас. Він виготовив "Груб, поліетиленової плі,вки та інших виробів на 11,8 мі;71ьйона карбованців більше проти 1966 року. В третьому .році п'яти(}ічки випуск про­ дукціі зросте майже в 2,5 раза.

і

Цінну

ність праці зросла на 22,3 процента. За рахунок підви­ щення продуктивності праці і зннження собівартості

Бюро райкому КП Украї­

....__.,..._,.. .."...,...., ,._.".,.,.. .",. . " #

РдДИ

річки.

_Усnішно виконали виробничі плани та зобов'яза_ння ювілейного року промислові підnриємства району. Вони валустили продукції додатково до завдання на 2,3 міль­ йона карбовашtів. В порівнянні з 1966 роком щюдуктив-

ни та ІІІНІЮНком районної Ради депутатів трудящих,

~

КИJВСЬКОІ ОБJІдС11

. чого

3 доповіддю про виконання плану другого року п'я­ тирічки і соціалістичних зобов'язань, взятих на честь сла•вноrо ювілею нашої Батькі1вщини і 50-•річчя Радян­ ської влади на Уюраіні, і про зЗІВдання на т,ретій рі•к п'ятирічки виступив ,голова виконкому райради делута­ тів трудящих П. П. Білокінь.

добитися

~

.

на ·нову систему планування ·і еконо:-.-rічного стимулю­ вання, запровадження наукової організації праці, від

побутового обслуговування.

п'·ятирічки

.

иривzт

ДО НОВИХ РУБЕЖІВ

еосподарського

році

.

а.zнии,

лe.1eиtma.1t нтцfjеренції! ~

ОРГАН

t

. XJ Х paiionna

ЧЕТВЕР

Ро-зглянувши підсум·ки ви­ конання державних планів 1967 року ·і соціалістичних зобов'язань, взятих на честь 50-р.іччя Великого Жавт.ня, бюро райкому КП

бов'язань

ювілейного року,

ного цеху заводу торrовель­

п:риовоїти «Колектив

почесне звання імені 50-річчя

ноrо машинобудування (брига.цир т. Кулініч В. І.). Племінній фермі .Нt І радrослу «Русанівськиіі» (бригадир т. Рябий М. К.). Вручити чер.во·ний вимпе.~ на вічне зберігання колек­ тиву Броварського універ­ магу райспоживспілки, яко­ му присвоєно звання імені 50-річчя Великої Жовтневої

Великої Жовт.невої соціаліс­ ТИ"Іної .революції» з вручен­ ням

червоноІГо

вимпела

на

Украіни і виконком район­

вічне

ної

Л·ективам підприємств: Зміні цеху залізних по-

щих

Ращи

депутатів

трудя­

nостановили:

.за високі ці, дружну

показники пра­ і ритмічну ро­

боту, ,яка сnрияла достроко­ вому

виконанпю

планів

і

державних

соціалістичних зо·

зберігання

рошків

заводу

таким

ко­

порошко-

вої металургії (начальник т. П'ятигорський А. С.). Бригаді гальванічного від­ ділення слюсарно-складаль-

соціалістичної

·

об,1СПОЖІІВСПіЛКОЮ.

революції


8 ПЕРШИХ ....

ДНІВ

ВИСОКІ ТЕМПИ!

...

НАШЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НА Виробити м'яса в JІашій нааі

1968 РІН по 58 центнерів

на сто гектарів сіш,госпугідr, і nродати його дrр­

жаві

5500

ДОВ. РВИ

тонн.

Виробити моnока по 500 центнерів на сто гектарів сі.ІJьгоспугідь, надоїти моnока від кожної r•орови 231 О кілограмів, nродати державі 35 ти­

ДоЯ[ЖИ, назви rооподарств

яєць, виробити

890

Гарбуза Г. П. ( ~велнкодимерський») Пильтяй М. З. («Руса·нівський») Яковенко К. А. (імені Кірова) Негода М. М. (імені Кірова) Мироненко Г. П. ( ~великодимерський») Галицька В. Т. (імені Кірова) Соловей А. А. («Русанівський») Стафіенко О. Г. («Р~анівський») Диченко Л. К. ( «Русааівський»)

тонн пта­

ПРАВОФЛАНГОВІ П'ЯТИРІЧКИ

Грос Г. О.

(імені Щорса)

Ряба А. А.

(«Русанівський>>)

Коваленко Т. В.

(«lІребуJОівський»)

Рак Г. Г. («Русанівський») €реденко Т. І. (імені Кірова) Коваленко У. М. (Калитянська) Петренко М. П. (імені Щорса) ~юк А. Н. («.Великодитмерський») О кс юта О. П. («Требухів·ський>>) Менжега М. Р. («Красилівський») Топіха Г. І. ( «Русані·вський:.) Швачко К. М. (Калитянська) Ковбасинська О. М. ( «ТребухівсьюtЙ») Бобко П. П. ( «Великодимерський») Герасименко В. Я. ( «Ве.шкоди\Іерський>>) Литвин О. О. ( «БобрІщький») Гайова Г. І. (Калитянська) Кукшин А. Г. (Калитянс&ка) ГузіА В. Г. (СемиІ!1олківська) Строкач Г. А. («Плосюівський») Теплюк Л. С. (Богданівська) Логвиненко г. п. «ГоголівськІІЇІ») Ворона О. М. (<імені Щорса) Цьомка С. І. (Богданівська) Тимко г. М. («БобрІЩЬКИЙ») Макушненко Н.

вагомий Ритмічно, без ривків і зри­ го колективу внес.тш вів працює Київська птахофаб­ вклад і рядова пташпиця Раїса рика. 3 року в рік вона ус­ Йосипівна Щекатоліна. Працюпішно виконує свої виробничі ючи на відгодівлі курчат, во­ плани і соціалістичні зобов'я­ на добилася за рік середньодо­ зання, забезпечуючи трудящих бового приросту живої ваги по сто.1иці Радянської України 22,9 грама на голову при шш­ високоякісними продукта м и ні 17 ,5. Тож недарма її порт­ на фабричній птахівництва. А мину,тшй -- рет красується ювілейний рік Радянської дер­ Дошці пошани. .т:Іюди шанують жави - був знаменним для і поважають скромну трудівни­ цю.

підсумками

змагання в третьому

На

кварталі

нинішній рік

третій

-

рік п'ятирічки

фабрика одержала перехідний Червоний прапор Міністерства ~ільського господарства УРСР, велику групу передовиків на­

колектив

фабрики намітив нові рубежі і

У здобуття успіху робітничо-

і

йде і

На фnто: Р. й. Щенатоnіна.

Виконання виробницт8а

(і,мені Щорса)

вже розгорнув змагання за те, І' Касин К. Ф. (імені Щорса) щоб їх успішно подолати. Веремій n. М. ( «ЛіТІ<івський»)

городжено 3Начками «Ударник В ряду правофлангових Раїса 'йосипівна. змагання>> і грамотами.

продажу державі

господарствами

Шелест Г. Л. (Калитянська) • І Литвиненко Г. М. («БобрІщІ>Кии») Теплюк М.

Г.

(Богдані•вська)

СалаА г. о. (і~Іені Щорса)

продуктів

1967

!10

тваринництва рік

......::

о"' " ~~ ~

НА~ВІІ

ГОСПОДАРСТВ

о с:.> ~"' :11 "1:і'1

птахозавод

<<3аВОрИЦЬКИЙ» Семиполків·ська Богда·нівська Київська ПуХ!івський племптахо­

406,9 349,2 279,3 249,4

2188 1813 2251 2093

88,2

90,4 91,1 90,2 89,3 87,6 88,6 88,7 88,1 86,3

87,9 93,2 88,2 89,5 89,0

репродуктор

По радгоспах фабриках

і

49,6 34,4 64,3 36,8 63,6 61,6 41,8 39,0 70,9 36,5 31,6 75,8

182

94,0

90,7 232

38,6

75,0 52,9

97,3 І 17,3 105,3 113,1 129,6 81,4 92,8 109,0 90,5

184 172 190

92,4

201

471,0

2208

88,6

57,0

190

242,5

А

умови

кілограми, то

ж

були надою

від корови на ми проти ло

103,3

114,2 132,0

117,0 152,4 118,6

176,3

286,9

99,3

122,4

129,8

113,3

165,8

127,2

надо­

тільки по

-

Зменшення

167,9

76,5 119,4 124,1

другого

до

1966

'ГО['О,

232

1594.

одна·кові. молока

кілогра­

року призве­

що·

ра·дгосп

не­

додав державі 336 тонн цієї цінної продукції. Яка ж причина відставан­ ня? Міояць тому рейдова бригада перевіряла стан зи­

мівлі тваринництва (мате­ ріали опублі,ковані в газе­ ті «Нове жит11я» за 9 груд­ ня). Було вазначено, що неяюісно пі;дготовляють кор­

ми, незадовільно ють за худобою,

(

Ткаченко н. г. «Літ~і·ВС[ІКІ!Й») Гайдак Г. Т. («Л ітківський>>) Марченко Г. С. ( «Краси.1івськні.І>>) Сивокінь Г. Н. («Гоголі.всьюrй>>) Чуняк М. С. (<<Красн.1іВсІ,киі'т>>)

560

575 591 543 673 666 681

584 287 334 565 406 625 609 636 663 418 353 631 478 629

.

Успіх

закінчили,

2464

рову по

n. ( (

430

869

Якщо дружний колектив мо­ .1очно-това.рної ферми чет­ вертого в<ідділка мав на ко­

157,5 139,0

119,9

птахо­

імені Кірова Центральна дослідна станція

108,6 110,5 229,3 136,9 112,7 147,2 144,9 78,2 114,2 95,7 108,9

2737 2710 2706 2700 2699 2665 2664 2651 2648 2638 2636 263.) 2634 2633 2626 2608 2557 25:}3 2532 2522 2514 2502

ПТАНІ:ВИЦІ 708 818 747 Пташнищі, назви 820 госпо;1,арств 540 502 724 Бурда Т. Ф. (Руднянськнй п.п.з.) 272 190000 610 Макаренко Г. А. (Руднянський .п ..п.з.) 268 230000 729 Ковшун У. Г. (Руднянсь;кий п.п.з.) 262 170000 788 Слуговина Г. И .(Руднянський п.п.з.) 258 175000 700 Пономаренко Г. О. (Руднянськнй п.п.з.) 256 180000 473 Шеверун Г. Л. (Пухівськнй пле'І425 птахорепродуктор) 229,0 576600 600 Ба тин а Т. К. (Семипо.1ківська) 215,3 512276 767 Климась г. с. (Пухів.ський пле,І· 715 птахорепродуктор) 214,4 474130 724 Савчук О. І. (Київська) 212,1 443000 661 Задоя М. І. (Київська) 212,1 443000 645 Климась Г. А. (Пухівськні\ плем604 птахорепродуктор) 202,0 513080 771 Пихтерева Р. Т. (Київська) 190,3 398300 567 Дворник Н. І. (Семиполківська) 189,0 302091 700 Сосновська М. С. (Семипол•ківська) 189,0 302091 483 Хилько Г. Л. (Богданівська) 188,3 285733 73Q Теплюк П. П. (Богданівська) 285733 188,3 687 Бобко Т. А. (Богданівська) 188,3 285733 591 Хилько К. В. (Богданівська) 186,7 321500 700 Здоровець С. М. (Богданівська) 186,7 321500 592 Бобко М. М. (СемИJполкі•вська) 284465 174,0 697 Зозуля Л. П. (Семиполкі&ська) 174,0 284465 749 Шаранарова М. К. (Семипол·кі·вська) 172,0 255500 720 Потурнак Г. (Семиполківська) 172,0 255500 584 Купрійчук В. М. (Київська) 171,0 400000 623 Бисько Н. А. (Київська) 169,0 463700 611 м._ргунська Н. І. (Київська) 168,9 477200 727 Носулекко С. Т. (Київська) 411300 166.7 638 Виноградова Г. Т. (Київська) 164.7 380300 651 679 567 630 скотарІв 589 Незважаючи иа трудноші цьогорічної зимівлі худоби, 610 623 тваринники ферми з села Михайлівки добиваються її 446 високої продуктивності. За 1967 рік тут надоїли по 730 2598 кілограмів молока при плані 2300. Велика заслуга 695 в цьому скотарів Марка Лукашенка, Івана Мандрики та 589 Панаса Коноплі. Добре попрацювала і телитници з першого відділка 696 427 Ганна Краснова. Вона добилася середньодобового при­ 720 росту живої ваги новонароджених телят по 515 грамів 579 на -rолову при завданні 500 грамів. В. СМІШКО, 552 головний зоотехнік радгоспу «Бобрицький». 723

ївши на корову 1928 кіло­ гра.мі•в. Але по відділках показник досить строкатий.

~.:=:о-=:

2671 2714 2411 2282 2416 2071 2214 2311 2197 1987 1921

652 901 471 963 476 484 522 51')

НАДРJ'КОВАJІОГО

лівськнй>>

t::

811,5 666,6 651,5 587,6 569,5 526,7 510,7 496,4 477,5 444,5 416,4

854

РІК тварин­ М ИН~'ЛИfІ ники радгоспу << Г ого­

-....-=-·~...

•Русанівський» <<ПлоскіВСІ>КИЙ>> імені Щорса <<Зоря>> Калитянська <<ТребухівськИЇІ>> «Красилівський>> <<Бобрицький>> «Літківський» «Великоди\Іерський >> «ГОГОЛіВСЬКИЙ>> РуднянсЬІкий пм.м-

664

1056 524 558 612 489 764 957

ПОВЕРТАЮЧИСЬ

плану

району за

"о<'" оІ<ІІJ:!

:Ю77

Постол М. С. («ВеликQДимерськнй>>) Коркус В. €. (Калитянська) Бобко С. Т. (Богдані•вська) ГузіА Н. Г. (Семиnолківська) Ходос І. Д. («Бобрицький») Гузій К. Г. (Семиполківська) Васюра К. Л. (імені Щорса) Лузя У. І. (Калитянська) Топі ха П. М. ( «Плосківський>>) Лебідь Г. О. («ПлооківсЬІкий>>) Какун Г. Т. ( «Плосківський») Деркач К. Г. ( «Гоголі•вський») Топіха О. П. («Плооківський») Шульга г. І. (Кали1'яиська) Городннча Н. М. («Бобрицький>>) Назміева У. К. ( «Бобрицький>>) Касин Г. М. («Плоо~івський») Лисенко М. О. («Бобрицький») Павленко Г. П. («Красилівський>>) Юхименко Г. І. («Плоаківський») Чміль Г. В. ( «Велm.одимерський») Клименко К. І. (імені Щорса) Біленко М. І. («Красилі-вський>>) Какун Н. А. («Плосківський>>)

~

о.~ Е-о

3074 3037 3004 3004 3002 3001 2996 2995 2978 2953 2950 2947 2944 2937 2935 2930 2919 2918 2917 2910 2908 2900 2882 2879 2874 2862 2842 2840 2830 2828 2820 2820 2810 2807 2804 2801 2789 2759 2753

(

-за

а<=~

0

4798 4062 3914 3845 3802 3765 3757 3681 364.2 3616 3604 3571 3567 3558 3536 3530 3485 3476 3469 3410 3410 3400 3390 3366 331.1 3302 3168 3167 3166 3159 3102 3097

Семенюк О. Ф. («Р~анівськиА») Якуша Г. П. (імені Кі:рова) СолцвеА А. Т. («Русанівський») Барбон Г. І. (і,мені Кірова) Ренс·ька Н. М. (імені Кірова) € ременко В. І. («Великоди.мерсr.кніі») Сергієнко О. К. (імені Кірова)

колективу

=;:Ііі=~

ос

r=(-

Виробити 45 мільйонів курячих яєць, з них 35 мільйонів nродати державі, одержати на кур­

160

= ....

.;:;aS~

сяч тонн.

ку-несучку по шиного м'яса.

~-

"" ,.., "

~aSO ...

Пез Н. Л. («Літкі.вський>>) І( а кун О. А. ( «Плосківський») Сизоненко Л. В. («Зоря>>) Фесюк Р. Р. («ПлосківськиЙ>>) Лукашенко С. О. ( «Бобрицьюtй») Симончук К. К. («БобрІІЦЬКІІІЙ») ВакуJІенко В. А. («Гоголівський») МихаАлицина Д. М. (імені Щорса) Крисько М. «ТребухіВСЬК!ІЙ>>) Логвиненко Р. В. («Зоря>>) Жовнодій Г. А. ( «Бобр!ЩЬКИЙ») Лоб ко Г. І. («Красилівський») Дасик М. П. ( «ЛітківсьюtЙ>>) Дяченко О. С. ( «Краси"1і&ський>>) Гордіенко Н. Ф. («Красилівський>>) Біленко К. О. ( «Красилівськиіі>>) Зеленко Е. Д. (імені ЩорGа)

Догляда­ багато

Чому низькі надої трудОІМістких процесів на фср~І і не механізовано.

но-рябої породи.

Деякі заходи вжиті виправлення недоліків,

Однак при такому догляді і годі•влі вони не даватиму 1·ь

до

кінця

справа

не

для але

доведе­

на. Особливо загрозливе становище на фермі друго­ го вLдділка, де бригадиром

М. Голубенко і зоотехні•ком М. 5Ікоолев. Тут висновків ніяких не зробили .. На окремих

фермах

rр)Лбих

дають

коровам

го

і

ж

не

кормів

мало,

завжди

до

то-

запарю·

ють їх.

Або

уже

стала

Частина

з

корова~и.

багато молока.

В радгоспі чимало доя· рок таких, Я·К Логви­ ненко, К. Деркач, Р. Раль­ ко, М. Сербієнко, які на­ доїли торік найбільше мо­ лока в'ід закріплених корів, але їхній досвід не став надбання~ усіх тваршrннків.

r.

Більшість доярок с-каржа­ ться, що і досі не упорядко·

ще

таке.

rока~и

в

радгоспі піклувалн:ся тільки про те, щоб була запланована кількість маточного по·

голів'я. Тому-то і тепер багато

них

корів

малопродуктив­

них. Догляд за ними, годівля стають в круглу копій­ чину, а надої залишаються низькими. Правда, зараз є в радгоспі 280 нетелів чор-

вана заробітна Ішх, особли,во

плата для в зи.мовиіі

час, колн надої значн·о мен­ ші, ніж влітку. Продовжує-

ться плинність дояр01к. На­ віть не всюди є підмінні. Про двозмінну роботу тількн розмови точаться. Практич­ но ж поки що вічого не ро­ биться.

М.

ГНАТЕНКО.


РАЙОННОМУ ФОРУМУ КОМСОМОЛЬЦІВ

СЛАВНІ ДІЛА ЮНИХ ,

ПАРТІЇ помічники

І

~ І

культури

заповнять

99

1

1

ор-

ганізацій. € чим похвалитися

юна-

ентузіазм,

пів­

кам і дівчатам.

~

пред-

первинних

1

віковим ювілеєм

!j

Великого

Жовтня,

породив

трудових

перемог,

~

1j

1

чимало

1

j j j

викликав

новий приплив позаспілко'Вої молоді в ряди Ленінського

комсомолу. До дня ювілею пурпури!

квитки

1

одержали

юнаків і дівчат. Близь-

470

~

мольцими під час святку­ вання 50-річчя Радянської влади на Україні. Всього ж районна органі-

І

тисяч

j

зація налічує

близько 5,5 ~

вірних

помічників

партії. Це великий і міцний загін. Комсомольці трудять-

!

люючи

своїм

неспілкову

запа-

молодь,

активно

нього

дня.

В. ТУРПІТКО, інстру,ктор райко\ІУ

j

І І І І І І

11 11 , 1

І

І І

в ПРАЦІ І НАВЧАННІ Фабрика дитячого трико- нували тажу

підприємствп

пп-

професії

в'я:~аль-І ської. освіти.

ціалістичної рrво.ІJЮІ(іЇ ·>, І(і­ кав.JІяться, як жили

і

цювали І\омсомодьці

пра­

ниць, швей тощо. Ба· гурткІв, де ПІдвищують сво1 шій країні і за рубежем. га то дівчат· продовжують політичні знання молоді виНа заняттях ми широко свов навчання в інститутах, робничнюш. використовуємо унаочнення: технікумах і школах робітВ гуртку «Бесіди про ви­ карти, діаграми, допоміжну нпчоі молоді, беруть актив- робничий колектив», в яко­ літературу. Це допомагає

тюмчики, кофточки, поваун-

ну

участь

в

гrомадському

му

я

працюю,

навчається

ці для наймолодших грома- житті.

15 дівчат. Иого

дян.

поєднання соціальних сто-

1\омітет комсомо.1у при-

мета -

слухачам краще

засвоЇТІІ

програмовий матеріал. Відмінні зразки в навчан­

Переважну більшість ро-, :1іляє велику увагу ідейно- рін життя виробничого ко­ ні показують члени ВЛКОІ

бітниць на фабриці складає

му загартуванню

молоді.

В

лективу,

основних

принци­

Надія Шульга, Тетяна Губ­ молодь. Недавні випускниці нинішньому навчальному пів його організаціі з еко­ ська, Надія Бабич, Варва­ шкіл аа короткий час оп-а- І році в системі комсомоль- номічними знаннями. ра Бі.JІогуб, Ольга Овдієнко З ве.'Іиким інтересом слу- та інші. Набуті анання до-

j

І І І І І І

І І І

Активістам о.

прем11 Закінчилось

розповсюд-

чив

кращих

Сергій Соколов монтний

-

шиноре­

завод. Ім вручено

уважно

,\О

рн:шопі­

учасників rpoмa,lJIHCh-

сві,ІКИ тих

що

,loi.pc,

ііуремннх подііі

наші О,\ІІОСе.'Іt.'ІіІІІІІ, всі\Іа

..

шанов:~ні лю,щ.

ПС]НІІІІ\l

А.

Д.

ГО.10ВІІІО

!\0.1ГІіІ'ПУ

ІІо't!ПаІЩf',І,

1\ОЖІІ)ІОЛЬІ\і'\І І.

Пf•ршюr

С. :Зінчrн-

КОМ. Доброю jВИЧКОЮ CT<l:IO прий~Іати на таІ;их чах

;ковтенят

піонерів

~-

в

ДО

аустрі-

піонери,

а

KO"COMO.ly.

Галет)·І;и пов'язують в урочистій

обстановці,

і

такиіі

день, звичаііно, :Jапам'ятовуєтьr я

HiЦfJвro.

Не ,\ІІВНо, що юні пенін­ намагаючись

віддячити старшим

своїм

доlіром ііап,кам

братам

за

і

увагу,

культбригад~·

«Червона

гвоздика».

Юль­

ка кою(ертів на фермах і в клубі принесли дівчаТІ;ам і хлопчи11ам

заслужену

по-

хваду.

розповсюджува­

чів. Це Василь Гріичук заві>добудівний комбінат, Михайло Ганжа радгосп імені Щорса, Rосип Плат­ кевич побуткомбінат,

r;нпrах

r;ої віііни, :Jа'ІІІІІателін r;ол­

створили

ження молодіжної грошової лотереї «Фестивальна». В комсомольських організаціях цій справі приділили чима­ ло уваги. Райком комсомо­ лу підвів підсумки і виінtа­

вихо-

пn

і кінофіаь"ах, а іі

ці,

двад­

створено Іі_ цятих років, подіями в на­

рівняно невелике. Однак продукція його відома далеко аа межами України. Тут виготовляють красиві кос-

-

І І

І і

КОМСО\ЮЛу.

не .1ИШР

госпного руху. І

І І

j j j

Наші піонери

вуюТІ.ся

І~

!j

1

допомагають партії виріwувати завдання сьогодиіш-

ряди.

Іір:1тів.

поповнюючи їх

дей

І І

!

щ·жніючи,

j~

1 1

прикладом

прис:rухаються

І І

ділянках ~ j радгоспів, пта- 1 j

хофабрик і заводів,

~ j

j1 jІ Іі

ся на важливих виробиицтва

І!j j ~ ~ j І j і ІІ'І

1 1

100 молодих виробничників і учнів стали комсоко

с:rавний

шлях. :Завжди і в усьому наслі.'ІУЮТь rf•роїчні щшкла:щ своїх старших

І ~

j

Піоне[)ія pa:JO)! :: І;nмrr,-

мо:1ом проііш.nа

j1

j

Трудовий

викликаний

1~

І

Будинк)

ставники

j

j

коифереи-

цію. Приміщення

ВИСОТА

І І І І

Мо.подь Броварщики від· значає велику подію в свое­ му житті ХІХ раііониу комсомольську

ПЕРША

І І

І І

Ріст піонерів,

їх акти­

вістів, втручання у вrлш;е життя висота

тп на

слова

;шш

перша

шляху ,\О гордого радянеька

Г.

.liO;Ill-

ІВАНОВА,

До 100-річчя з дпя пароджеппя В. І . :Книга про сІм'ю Ульянових

.Aenina

книгу,

шла

письменника

юнацькі роки Володимира

На н 1 в ц я В. Нанівець

Ілліча,

книга

Володимира «Ульянови». є

автором

художю,ої

біо­

графН старшого брата В. І. Лен.І.на «Оленсандр

СІЧНЯ

Перша 11 програма

Тепер письменник готує

У видавництвІ. << Радян­ ський письменник>> вий­

в

яка

розповість

теті,

10.05 - Телевізійні новннІІ. (М.). 10.15- «Тимур та його команда». Художній фільм. (М.). 11.30 Теле­ візій.ні вісті. 17.00 Наша афіша. 17.05 Для дітей. «Колобок». МузІІІЧний філь~І. 17.30 - Телевізійні вісті.

про

пр() його навчання

Назансьному

універси­

про початон револю­

ційної діяльності

Леніна.

18.00 -

Для

ДІТеІІ.

·Вець-малювець».

В музеї

В~ І. ЛенІІІа в Тампере Зростає вачів

число

музею

В.

в м. Тампере. В

Леніна

тисяч чоловш.

Відвідувачами

були не

тільки

громадяни,

В.

І.

до пе-

Леніна у

1967 ро- Фінляндії виявляють 11 "

ці тут побувало понад

а й

дянські школярі.

музею! відь

J

на :: запити

сільські надіслав ІМ у 1967 іноземні

(Л:rганськ). 18.45-«Старт>>. Спортивний журнал. (Дніп-

юзу.

Великий інтерес

2

тисячі

ра-

відпо-

музе~ роцt

листів.

18.30 -

гірничою машинобудування.

легації з Радянського Со­

ребування

«0.~і­

Репорта.ж з редукторного цеху Луганського заводу

туристи, зарубіжні гості. З експонатами му;зею по­ знайомились численні де­

відвіду-

І.

·

ропетровськ). 19.30 Між­ народний огляд. 20.00 «Мистещжий четвер>>. 20.30 - Інформаційна програма. «Час». 21.15 «Україн.сь­ ІКИЙ музичний театр». (Пе­ редача че-nверта). 22.15 -

«ЛистІІ з острова Д11ваків>>. Художній фі.%м. Друга програма

Новий експо~~ицІйний

музею всі иімнати, в тому

~зал

числІ и

Після реставраційних робІт відкрився Назан­ ський музей В. І. Леніна. Він збагатився просторим експозицІйним залом, в я!\ому

розгорнуто

ну <<В. І. Ленін - вождь ЖовтнЯ>>. У меморіаш,ній частині

вистав-

німнату

Володи­

мира Ілліча, повністю від­ новлено

в

тому

який вони ~а.1и

вигляді,

80

років

тому.

(РАТА~').

НАНБІЛЬШИй ТРИКОТАЖНИИ

ЧЕТВЕР

Ульянов». Над романом «Ульянови» автор працю­ вав 15 років.

Телевізійні ІЮВІІ«Сільська ІІОВИІІа>>. (М.). 17.45-«Каз­ ка ,про Оні•гу,роньку>>. Му.1ь­ типлі•каційний фільм. (М.).

17.05 -

1111. (М.).

17.15 -

~~~~~'

з

волнно-трикотажноrо

поверхні лінійчаті і нелtши­ ч:пі. Поверхні обертання. Розгорнуті і неразгорнуті поверхні>>. 20.15 - «друг

Горького

Андреєва>>. На­

-

уково-популярний

21.1<5-«Нель,сон Документальний

фільм.

Степанян>>. фільм.

21.30 -

«Кличуть дороги дальні>>. Туристський альма­ нах. (М.). 22.15 «Кр.ізь сміх і сльози>>. Про робо,ти ху,дожн·икюв--сатириків і гумористів. (М.). 23.00 <<Тільки факти>>. П'ЯТНИЦЯ

12

Перша програма

!ОШі Телевізійні нови­ ни. (М.). 10.15- Дітям про звірят. (Ленінград). 10.30Кінолекторій «Колос>>. (М.).

11.00- Для молодших шко­ лярів. «МалЬІШУ» 10 ро­ 17.00 - «Хто

дача з Мооквн. 20.15 Музнчний антракт. (М.). 20.30 - Естафета новнн. (М.). 21.15 - На екрані фі.~ь~ш-лауреатн І І Всесоюз­ ного фестивалю телев,ізійних фільмі,в. «Арно Бабаджа­ нян». (Л1..). 21.45 В ефірі «МолодіСТЬ>>: (М.). 22.15 Новини кіноекрана. 23.15 -«Ті.lьки факти». (М.). Друга програма

11.00- Телевізійні вісті. 11.15.- «Зимовий дуб>>. Те­ левізійний фільм. 11.35 «Шкільний еюран>>. Для уч­ нів 10 клосу. У-країнська лі­ тература. «По весня.ній до­

СІЧНЯ

ків. (М.). афіша. 17.05

Наша поїде

розі».

(Роман

А.

Головка

«Бур'ян». Образ Д. Мотуз­ ки). 17.05 Телевізійні нu-

ко~tGі­

вату наіі:більшого в кра­ їні підпрнєм.ства ц,іеї галузі

ПрОМНС.10ВОСТі. ЙОГО проект­ ІІа потужлість 1•2,5 \Ііль­ йона виробів верхнього три­ котажу на Р'і-К. Половину одягу призначено для д-ітей.

МИКОЛАІВСЬКИИ ДИЗЕЛЬ

На ПервомайсьКО\ІУ ~Іа­ шинобудівІЮ\!У за,~О~'І.і іме­ ні XXV Жовтня Миколаїв­ ської обла•сті завершено ви­ П'робування нового дизеля потужністю 600 кінських сил. Двигун має дистанційне керува:ння.

БУДУЮТЬ

КООПЕРАТОРИ Сучасний будинок

з

цегли, сила і бетону. Нео­ нові вогні вичерчують на

вини. (М.). 17.15- Літера­ ньому слова <<Гастроном», <<Чайна1>. Це турний театр. С. Дангулов <<Нафе~>, --«Батько>>. (Ха·рків). 18.00 обнова села Оноківці Уж­ району, - Про.г,рама навчального городського комб і н а т телебачення. Для сту денті,в то-рговельний д:руrого курсу. Вища мате­ <<ДубкИ>>. Минулого року одержа­ матика. «диференціальні села Закарпаття рі1вняння>>. Фізика. «Опти- ли 11 таних иомбінатlв. В усіх областях Унраї­ ка тіл, що рухаютьс'Я, та ни нооператори значно пе­ теорія ві,дносності». (2 лек­ ревиконали плани tіудів­ ції). 19.30 Концерт укра­ ництва підприємств тор­

на вистав-ку» і «Півень та Програма нав.ча.1ь­ фарби». Мультиплікаційні ного телебачення. Для сту­ фільми. 17.40 Телев,rзійні .Qентів першого курсу. Хі­ вісті. 18.00 Для молод­ мія. «дисперсні системи». ших школярів. «Веселе міс­ (2 леюції). Нарисна геомет­ теч,ко». (М.). 18.30 - «істо­ раідянської музики. рія. «Плоскі і про•сторові рія ОДНОГО ЖИТТЯ». (М.). їнс~:~кої криві лінії. Гвинтові лініЇ>>. 19.00 ~ «Клуб кіномандрів­ (Трансляція з Колонного за­ Нарисна геометрія. «Криві ни~ів». (М.). 20.00 Пере- -~у К:иївської філармонії).

18.00 -

Випущено перші вироби маркою Курського ка\І·

гівлі та громадсьного хар­ чування, намічені на юві­

лейшrй

рік.

(РАТАУ).


Сильні, життєрадісні

Вечір піснями Юрко Павлюченко, учень КиівсІ>Кого культосвітнього училища, nроходить у нашому селі внробннчу практику. Новорічний вечір -

виконавця. То щиро ме­ режать nісні Оля Тригуб та Віра Земляк, то скр_и:nка плаче з Натал~rою: «де ж ти, милий, чqрнобривий?»,

перша його самостійна робота і , певна річ, відповідаль.на .з від,повlдальних.

концерт

а то вирує натхненним рит­ мом «Молодість» така ж юна і прнваблива, як сама солістка Над1ія Довгодько. Юрій акомпанує. Баян nідвладний йому як най­ щир~ший лруг, він відчуває всі пориви душі і серця . А

глядача.

воно,

вміння

організу.ватн

тнв

і

під.rотувати

для

вимогливого

колек-

повflиться

ча­

Та й сам Юрко виступатиме з баяном. Акомпанува-

мусь неопокоєм, щастям ІІІПереміж з тривогою. Чи

пше.

все

Хоч :кожен номер десяток раз прорепетирувмю, доведено, так би мовити, до кондицій майстерноС"Гі, про-

якого ку,рйозу? Звідси ніби й не пом.іrnо, а зві:дти, з залу ... Концерт закінчено. Ігри,

те юнак хвилюється, як пе-

танці,

ред ооравжнім екзаменом. Багато зусиль вклав Юрій, аби пісн-я звучала зі сцени

Підходжу до дебютанта : - І досі хвилюєшся? - Ні, просто дуже сто-

непід,робно,

щиро,

задушев-

до

ладу,

чи

рооваги,

-

мився,

не

сталося

аТ!рІІІКЦіони

...

відказує збу дже­

но. Ось і вечір. В залі БудІІ·Н-

ний Юрко. Весь вечір таке напруження!

ку культури га-мірно~ Люди принесли свою рЗІдkть в ко-

І щаслива посмішка . Концерт оподобався мооїм

ло дру:зів.

·

сцею

Ім хороше. На

·• ·

од·носельчанам .

· ·

традищ,ию

гості:

НQВОрІЧНІ

сумні•вається,

<ВеСела Снігуронька,

на щастя, на здоров я,

плідних

на добрі діла, на важкі, але такі приємні перемоги.

почався

Шановні

:~у та червону нитку клала». р ізнобарв'ям

пісень

rью 1 й

вечір

ВечLр

М

-граває.

елодія

1мінює мелодію. виконавець

М. БАТЮК.

друзі!

Київ-

обласний

будинок

,. зо1рник

•tо:ровід Ю:ркових мелQІДій. ороше так, наче в гарній

l!ИМ, ОІКриленим.

цінних

народної творчості готує до

під

<азці! Відчува€ш себе яки.tось баrатшим, упевнені-

і

Дзвінкий голос Тані Ву- На зльоті виступашІ ч.'ІеtІ КПРС з 1917 pof:y М. І. ти . Під оплески присутніх Мельник, льотчиця Н. Н. шп іної з<tн·рошує всіх сід:t·

почесні місцл за президії займають можці літературної дорожі

столом перегри-погероїчне

«Цінуємо

мину.ТJе, любимо прекрасне

Федутенко, партюанка М. Д. Леонова. Писмrеншщя Марія Познанська подаруна­ да слідопитам нашої шкош1

свою книгу

« Щоб ти був

с~·часне і боремося за світ- щасливиіі » . Інші учасншш 1\онференле майбутнє» команда ції учні старших кла« Арсенальці». Булигіна сів розповіли про книги , r.тарша

народно\

видання творчості Київщини. В збір-

ник ввійдуть

пісні, вірші,

І г~·моресІШ, як nрозові, так .' . . 1 поетичНІ, tнтермедн, ре-

Людмила Шлюгіна і Надія Мироненко -- щирі под­ руги. Здружилися тоді, коли стали працювати на за· воді торгове-льного машинобудування. Разом працюють,

команди.

прочитані протягом 1967 Сьогодні у них читацька ювілейного роІ\у, про те, Я!( конференція, організована вони допомагають пізнавати бібліотекарем Ольгою Івамину.'Іе і прекрасне сучасне, півною Герасименко. Тема: «дунало на ланах впе- за ш;е бt,ролись батьки і

разом

лка розпові.'Іа

проводять

своє

дозвілля.

Багато

СЬІ<ОЇ війни

присутнім демонстр"вались на віиори'

r.

Котовського.

Поті~ поділилася

nражен-

тв ори

ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ЛІДІЦЕ

серед·

ньої школи.

призи, баЙКJІ, сценки,

од-

ноак•rівки,

для

сценарії

б

.

#

агtткульт 1ригад,

t

ощщ~о в

юша. Творн

У селі Молотків Терно- оточили його тісним кільпільськоУ області відкрив- цем. Солдати замикали-

ся колгоспний музей, ма- людей у будинках, саратеріали яноrо ВІtнрива- ях, в нузні, обливали бу-

приіlм:~ються ють злочини гітлерівсьt:их дівлі бензином і nІдпалю-

. катів. Тут зібрано доку- вали. :за кілька годин ЯІ: опуGдіковані в нерІО,\ИЧ- менти, речі і Ф отоrрасІ'ії. h Ф аШІІстсьІ\і н ати знищили нііі

rrpeci, таt; і новостворе- що роз повідаюп. про до- 617 чоловІ!\. Мирне село

ні . Надсилайте іх па адрІ'- лю села

ry:

• - - 13. а, .~арс• ., ""L·ого, 2,

К

ритуа.1и тощо.

То111у прохання до місцевих авторів, комnозиторів,

фольклористІ·в· _ . ·

Фото А . Козака.

КУДІ н •

заступник директора Шевченківської

• б нлм про участь в 0 ласному зльоті команд-переможців.

часу

ду торговельного машинобудування здобула nершість у змаганні . На фото : Л. Пілюrіна та Н. Мироненко.

аміст книги про військову ні, підготовленій активіста­

дія.'Іьність героя громадлн­ ми бібліотеки.

вільного

відводять на сnортивні тренування. Це їм йде на ко­ ристь. Гартують організм, розвивають спортивну маіі­ стерність. Як тільки випав сніг, дівчата стали на лижі Повсякденні тренування увінчалися успіхом. Недавно подруги вийшли переможцями жіноча команда заво·

ред за владу Рад». Цікавим діди. І~ниrи, я~;і обговорюва­ конференції, був виступ Ал.1и Кацалап, ли учасники

нА Аси л А и·· тЕ

~ала дівчина·, 811шивала, чор-

дівчата

загін

КОНФЕРЕНЦІЯ

"".,...,......,.,".,",.~~,._...~.,._.,.,.~~-.~,..,.."_~",.~."...,...".,

концерт. Лине насд залом і 1 адає у серце ніжне «ВІІши-

Ви-шквають

ш}'!Кань

с. Рожни.

гукується оолесками . Це переважно молодь. Після

з,ра·ЗУ

іменем

по п•раву

знахідок тобі, Юрію, у Новому році!

Зал у відповідь рясніє усмішками, теплом очей, відпривітань

не

nраці.вник:ів культури. Нових

.

-

що

збагатиться великий

Новорі.чні ~~>ітання, побажання

Ніхто

ю. ПаВJІюченка

рожевощокий Ді·д Мороз...

.-.тт• і

ЧИТАЦЬКА

-

серце,

• • • -·--

в

вишивають

Адже тепер треба забути, що ти учень, адже юбі доведеться тримати екзамен на

о

.вy.JZ:a.тyp•oro

-

шв

будинм; чості.

на•сила ти ·' .

СВОІ кращІ твори для 3бtр-'

В'..'!.

'

В

-

не менш тра- пе·ретворилосt, у згарище.

гічну . ніж та. я11а епістекла0- Hev убц!лlв жоден

оло-

об.JІасюt''• •

ла л

· чехослова ць1;с ідще . 29

·

кв пня

вин

удннок

з

...

житло-

а післявоєнні рокн на · · · року MlCЦl спаленого села вир1 с

1943

народної твор- гітлерівці, які підозрівали, новий красивий і впорядщо в Молоткові перехо- кований Молотків. У

А. ГАРМАШ,

вуються партизани, втирі- центбрі сел а в пам'ять nбро шили

директор будинку.

ки

знищити село.

ан-

заги лих установлено о е-

бронетранспортери ліс!\.

(РАТАУ).

ІІІІШІІІІІІІUІІІUІІІІІІІІІІШІПUІІІІІUІІІІІІІІІІІІІІІІІІІППІІІІUІІІІІІІПШІПUІІІІІШШИІІІІІІІІІІІІІІІІUUІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІСUІІUІПІІІІІІІtІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІ ~ Хто нахаба

ДОРОЖНА ПРИГОДА

З ВАС, дорогі друзі, їздив на попутних машинах, Х ТО той теж зустрічав у дорозі неабиякі приди_?ахи. Еге?

БАБА-МОРОЗ

ля nід Новий рік гуляти. Шкода було покидати МІСТО в спорту

...

Та мусила все відкласти в сторону

в Палац

-

така по­

дія в рідної сестрички/ Автобусом доїхала шосейною дорогою до повороту на

своє село. А далі? Ждемо попутної. Нас близько десяти душ. У кожного клунки, корзини. До села неблизько: сім кілометрів без гаку, а з гаком

-

кругленька десят­

ка набереться. Мерзнемо, тупцюємо. Морозець, мабуть, як сьогоднішній: ніс задерев'янів, nальці закоцюбли, ча­ шечки на колінах ось-ось повідпадають. Ніякого жалю в мороза на мою, як каже Марія Фещенко, nідтикаиупідсмикану моду куцюсіньку сnідничку, легеньку

куртку і чобітки на гвіздках. сЦе,

--

-

додає баба Ганна,

розплата за кокетство!~.

Вечоріє

-

новорічний вечір на стуnає. І як згадаю,

що вдома весільничають

без мене.. .

А тут

жодної

-

машини на село! Односельчани зупиняють навіть про­ хідний транспорт. сПідкиньте!~-а ті крутять головами, мов

мух

ганяють.

Стр11вайте, « ЗІЛ а» .

здається...

Ось

з

торгуються

водієм

- Що, бабоньки, померзли?-висунув з кабіни голову шофер. -- Та вж е ж ... Підвезіть, тут недалеко! -

По карбованцю з носа

-

і поїдемо.

Гаразд,

ні

по-моєму-- ні

по-вашому.

Дайош

по

nіврубля! - На цім слові, шофер, мов старець, протягнув шапку, і ми по черзі підходили, кидали в неі монети. Сіли і ідемо. Через три кі.ІJометри машина зупинилась.

-

Машина вийшла з строю. Злазьте демо! розвів руками водій.

-

Що тр апилось?

Відповіді не було. Водій відкинув капот, позаглядав у мотор і поїхали далі. Метрів через двісті знову стоп. Шофер кинув: сБарахлить мотор!», nоваражив біля мотора 1-- і знову рушили. Ще через сотяю метрів:

-

...

м. Бровари,

Сплигнула

-

Що там вийшло з ладу?

--

В цю !'.\.ИТь молодиця

підозріло спитала · У

Ви? Ха-ха - ха ,

-

Покажи, молодчику. Можу it

корову на ярмарку, та й знов до людей .- Кажу ж вам : машина вийшла з строю. Пересідайте на одина;щятиіі номер, якщо не думаєте з вовками ночувати.

-

Ніхто не злазьте!

рівна .

--

скомандувала Г анна Фе;J.о­

Я сама перевірю мотор ... Здається мені , що

На цім слові, не кваплячись, оділа окуляри і полізла

до мотора . Водій злодійкуватими оч11ма ще раз недовір .шво зміряв стареньку і ... роззявив рота. Певно. не ело ді вався на такий сюрприз. •tав.

_

-

вже розгубленим тоном по-

Хіба ж я •п.роти ... я ж ...

- А-га! Он воно який фокусІ-раптом обізвалась баба-Мороз! - Ти навіщо провід від свічі відімкнув? - Не тільки провід! - несподівано посмілішав водій. - Так? Ану давай ключ - поnробую - За nробу, бабусю, гроші nлатять. - Дівчата, ви чу,1и наха бу такого? -

кріплення!

:S::

ти, масової роботи та промииовостІ -- 4-67, сІльськоrосnодарс:ькоrо вІмІлу І rpoмадської приІІмальнІ «Київської правди• 4·47, вІдnовІдао~~ьноrо секретаря, редак· цІі раІІонноrо радІомоаленни та фотокорес:nондента - 3-18.

С

ТЕЛЕФОНИ: редактора -

і

орган Броварокого районного~~~

і

11 1, комитета КП УкраІ:НЬІ и раЙ(}І{'!_О1'О Совета депутатов І трудящихся Киевекон облІ:С'!'!!. іІ

І

3·82,

застуnника редактора, віААІо~~Ів: nартіАного жит-

::С

О

с:а

І і

!

154.

Тuеф011

-

4-57.

За~І .

вхопила калимщика за петель ­

- Ото д ІІВІІ СІ• і вчнсь у Ганни Федорівни, як во­ !ІІІТІІ маш ІІну. пов ч а.1а дорогою сусіда. Думаєш. р аз баба, так вже Ї! н асміхатися? -

Що ж, по одежі зустр ічають,

т о ю -розу мни к.

-

-

"

по

у му

-

заговорив зреш­

пр оводж ають.

Дивлюсь я на в ас, шофери,

-

не відриваючи очей

від руля, додає Ганна Федорівна , - і д ивуюся. Знеnри ­ стоюпе ви професі ю шофера . Робите її ш курницькою, спекулят ивною . Добре ва с треба провчит и! Довема нас баба -Мороз чудесн о . Хвацько в'їха,,а на подв ір 'я моїх батьків і натисла на гал ьма. Машин v

оточила юрба весільн их гостей . Музика,

гамір, пісні.

В и скочила Р айка з н а реченим. Низько вклонилася ;ro п ри булих, особливо до шофера чужоі людини: -- Просить батько, просить мат и , і ми вас просим о н а весі лля!

..

ляється .

Як же так не зайти до хати? мій дядько П етро. Проти ночі їхати з д вору не пустимо ! Спасибі, голубчику,

-

173- 6300.

нагодився весільного що nриві:і

- цілуючи в об идві щоки , прихмелілий дядько пот яг водія в хату .

дорогих rостеіі,

З а шофером і дядьком мої родичі

повели в хату

«обі гр ітися з дороги» всіх супутникі в. йшли ми і , пр а в ­ ду кажучи, розгуб ились : не с поді валися, що так повер ­ неться діло. Не з нали, як бути з шофером: гнати в три шиї ч и ... Гадалось, що такий несподіваний поворот зробить з нього людину . А що ви порадили б?

О. БОЖКО,

м

-··, ' . . . . . . . . .~~~~~..:~. . . . . .~~::~.:~::.:::.:..:..:~~:.:~.:~:. :~.::::. :..=:. . . . . . . . . . . :._. . . t ОРQ'Вар;:ькІІ друка рня, Киівс~tкоі облаеті. аул. Кнївс~о&а,

від-

Шоф ер, зніяковівши від усього, що сталося, в ідмов·

заметушилас я на кузові Марія Фещенко. Це бойова жінка - півсела чоловіків боїться іі.

«НОВАЯ ЖИЗНЬ»

;l.O

ПодалL ші дії розгорталися так . Баб а Ганна сіла за руль, всередину Марія посад н ла шофЕ'ра, скраю сіла сама . Краща .1 а нкова ра дгосnу, вона люб ить пор я док і чес ністL.

він надумався обдурити нас.

Не смішіть, бабусю!

підійшла

квоктати .

зареготав «молодчик» в обличчя

Ганні Федорівні. Помовчав, зміряв стареньку зором, як

-

Впр итул

ж бачиш, з ким маєш д іло!>> , відп успта. Після Маруси­ ни х «обіймів» шофер не опирався. Він нагадував тепер курку, витягнуту з погреб а , яка н адовго розучи.'Іась

помогти!

-

Марія.

ки. « Міцн о nригорнула» до себе і, стишено сказавши сНе жартуй , хлопче . Тихенько поводь себе між людьми. Ти

Хоч і скажу, хіба вам полегша? Може й полегша.

машини

Ану, хлопче, не крути. Давай ключ! Не дам! бундючиться той і заміряється штовхнути Марію.

шофера.

--

з

-

прудка, ділова .

вул. Киівська,

154.

розхоробрився во­

шофера.

дал і не пої­

...........''"'"""""''............................................................................."...""'...."..............................."........................................................... НАША АДРЕСА:

-

Злазьте. а то по одній у сніг

- Тн думаєш . що баби нічого не варті? - заступи­ л а с я за всіх Ганна Федорівна. А чи знаеш ти , голуб­ ч нк у, ЩО Я ще ДО ВіЙ Н И ~1аШІІНУ ВОДІІ.1а!

Першою злізла Ганна Федорівна Мороз. В селі нази­ вають її бабою-Морозом. Хоч і стара, зате зворотиста.

-

На дорозі такі речі не валяються.

-

-

ЛОСЮІДа Ю!

Оце ж і зі мною трапилась пригода. І про неІ так хоче­

ться розказати комусь, аж язик свербять. Слухайте ж. Прийшло на думку сестрі Райці _весіл­

цей час. А тут ще квиток на бал-маскарад

я нахаба?

-

д ій в жіночі й ком n ані ї.

вчителька.

Редактор

€.

ФЕДЯИ.

5 номер 1968 рік  

5 номер 1968 рік