Page 1

пРОАетар/

Рік виданНJI ХХІУ.

6сі,Х кра Тн, єднаіітеся!

СЕРДЕЧНА

ВVДІВНИК

IІІVОВП3ИV Вівторок,

січня

року.

1961

сільського дальше

Сьогодні в стltлицl нашої' неосяжної Вітчизни - МосквІ відкривається Пленум Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу. Пленумі

буде

<tr Ціна 2 коп.

партії

господарства,

технічне

передовою сучасною

технікою.

ніки. Споживання електроенер­

завдань

гії збільшиться майже в чоти­

рішень

ри рази. На 56-60 процентів в радгоспах і в два рази в

і

(1959 р.) Пленуму

ність праці, значно знизиться собівартість всіх видів продук­

накреслено шляхи для дальшо-

ції.

збільшення

виробництва

Тут

зерна, картоплі, овочів, технічних культур, кормів та всіх видів тваринницької продукції. в

семи-

річці є різке поліпшення використання землі, вирощування

і

сталих

найважливішої

1

дякують за теП.'lі слова, ска:Jзні на arдpecy пар­

ЦК КПРС і Ра,Ц Міністрів ('РСР ви<сл(}влю'

шляху

ться

по

усіх

підприємств

країни

і

у

ВИШУ'К1у'ва:нні

Г,)ГI) року сеЩ1рі 1 lКИ, з видатни."и досягнеННЮIИ

впrре.1, по Ш;ІНХУ будівництва J(ому'НіЗ~IУ.

'Іирічки і ще швидшого руху нашої Батьківщи.ни

РАДА МІНІСТРІВ СРСР.

ці бра'терської єдності, ще тіс- 'країн, які

1300

комуністів

Товариш

слуха­

-

М.

С.

значно скорочую­ лю­

ться за те, щоб виконати їх за

ве.lичезнє

р'уху,

підкреслив

значення

УСbl}ГО

світу,

1960

волення, за соціалізм. Доповідач підкреслив, що в Заяві Наради

зміцненню єдності всіх юраїн со·

року В Москві, -СК<J.з.а,в М. С.

в ду,сі ТВ(}j}чогоМ'арксизму-ленініз-

РОЗjюблеН'1)

в баротьбі за

дівництво

перспек'ІИВИ

Шириться

обстановку, виробила загаЛhНі для нашого руху позиції в найважли-

соціа.'lісти'ІІІОЇ системи, боротьба за відверне,ння НОІЮЇ війни і ;}міщ­

віших питаннях. В ре:зультаті цієї наради, яка пройшла в обстанов-

нення миру, лікв~дація Rолоніа.ліз­ му і шляхи дальшаго розвитк}'

господарства в вищить рівень

1965 році пере- соціалістичне змагання за 1958 року при- дальше піднесення культури

близно в 1,7 раза. В.иробництво зерна збільшиться в роз-

землеробства, збільшення ви': робництва і ефективніше ви­

мірах,

користання

що

забезпечують

його

всіх видів добрив,

збирання до кінця семирічки, в впровадження у виробництво

'

~

обсязі

10-11 мільярдів пудів нових, більш врожайннх сор- ) на рік, а виробництво основ- тів культур, освоєння заплав- ~ І них видІв тваринницької про-

них земель, оволодіння меха-

дукцlі зросте в порівнянні з нізаторськнми професіями, бо1958 роком по М'JlСУ (в забійнІй ротьба за високі валові надоі вазі) не менш як в два рази, молока і ве.1ИКОГРУПОВУ відгопо молоку в 1,8 раза. дівлю свиней та птицІ.

комунізм;у

в

СРСР

розвитку

РІ'зномаН;ТlIУ Д.І}ПОМ"ГУ ц

подає

v

"

f'_

.

.

соціалістична промисмвїсть тру- пів Олексіі,всько'го і Дерга:чівсьрайонів

е.'lектрифікуоо..1И

і

тивою виступи,в колеюив Ніжин- механіЗУВ:іЛИ тваРЮilницькі фер-

БІтники радгоспІв нашого району. Недивлячись на неспри-.

по ВИТ01I}В.ІЄ'ННЮ ДОІЇJIЬН,ОГО устат- тори, наDОСИ, куоонн.я та інкубаторів на 105 аВ'1{}напувалок.

стріти весну третього року семирічки, виконати і переви-

гання за якнайшвидший ВИ'ІІУCЛt техніки д.1Я тваринющтва, за від-

алlcтичних виробничих відно- конати зобов'язання по виробсин, зближенням двох форм ннцтву всіх видів сільськогос-

соціалістичної власності. подарськоі продукціі та плани . 3 року в рік розширюються \ продажу її державі. механізація

••

і

електрифікацІя

Комуністична

партія

і

Ра-

уряд по-батьківськи піклуються за дальше підне• ••.... дянський (сення колгоспів' і радгоспів. ~ Про це свідчить ріст капітало-

•• ГІГАНТ ВЕЛИКО}

XIMI1

· .

ЇХ вартості. ЦК КП

виготовиди 1200 Виробничники

j

• ки сам факт скликання нас3асвод. У г(щовн{)му КOIj)пусі його TY~HOГO Пленуму ЦК КПРС, Р(JЗмістились

хів. Па

МІе'! рі в

XJMll

п'ять

ОСНОВНИсХ

це-

73 тисячах квадратних білізують вишику,оолись

У лінії

,складні машини і верстати. Деякі з

них

мають

висоту

триповерс<,о­

БОТО будИІШУ. Всі

рішення

зусилля

хім'іків

ників

спрямо'вані

кї:ІЩЯ

першого

і

будівель-

на те, ЩОО до

ква,рталу третьо­

го року семирічки ви~ати перші аВТОШ;КІНIШКИ з ~Іаркою «ДШЗ». (PAТA~T).

народ

кове

в

якого

ще більше мо­

і згуртують

БОРОТJ.Бі

виконання

за

весь

достро­

семирічного

плану, за побудову комуиlcтич­

ного суспільства в нашій кра­ їні.

-,..............._ ...................................................._ ...................._.'

ніжинських

CbK(JrO електромеханічн(}го заво-

ферми.

D

Q

Для сільського

На фото

(РАТАУ).

господарства типу феРМ

«КРП·З". з клітко·

(злі'ва): бригадир сл~арів В. Кравчук та елю·

сгр,склада.ПЬНИК М. Бешляга, яю зма.гаються за ударників КОМУНJістичної праці, за налагодженням

зва'ння КОРМО'

розда'ва,ча.

В Хорольському районі, Полта,вської області, вп,роваджує· ться

пог.lиблена

спеціалізація сільського господарcrва. Тепер в районі споруджую· ться ферми на тисячі голів великої рогатої худоби і с'ви· ней міжколгоспна фабрика нз 96 тисяч голі,в птиці.

На

фото

(справа):

птаШника

Xopo.~ .

На

редакторів стінних

.-

січня 1961 року о 5 го'дині дня в приміщенНі редакції район· ноі газети «Будів,ник комунізму» відбудеться ,аарада редакторів стінних газетра,йонного центру.

Вищої ПaJp'I'Їйної суспілЬJIИХ наук

та Інститугу М'аР'КСИlзму-леНlli1'З­ му при ЦК КПРС, 3 БеJlИlКОЮ уваГI}Ю заС.'lухавши глиб(JКУ і яс­ ря ЦК КПРС тов. М. С. Хрущова «Про підсумки ПараідИ представ­ ників комунkтичних і робітничиос па,ртіи», цілком і по.вністю схва·

.'Іюють підсумки Наради 'la при­

ва)

для

передньому

з товаvишем М. С. ХР}'1JЦовим з.а ЇЇ

ПО-.'lенінськи

мудРУ

і

плодо­

3 ве.1ИКИМ піrднесенням збори прll.Й.'dають лист Це.нтральн~у Комітетові КО~lуністичної паJY!'ЇЇ Ра,ДЯНСI>КОГ() Союзу, ПеРШI}МУ сек­ ре1аре'ві ЦК КПРС ТI}В<І;}}ИJШєві М. С. Х'Р'УЩОВIУ.

--0-

.

ОдесЬЮIЙ завод «Сільгоспагрегат» ПРИСТУПИІВ дО серійного

ництво

11

«Комуністи школи, AK~дeMiї

тваРИННИЦЬЮ

0======

випуску нових самохідних кормороздавачів ПрИЗ.начених для колгоспних і радгоспних вим утриманням птиці.

--v:1.:1. січня - нарада газет

В сідь-

госпарті,lЯХ «Шлях Леніна» і «Дружба» вl}ни створюють зраз-

Робітники і спеціа.lі""'и XaJ1')"I'B- ко.во· ме.'·аНІ·зоваНI· СІ""".,

шиннии

-

OAHIJ>C1 ай'но приинятій збо­

рами резо'люції ГОВ'ОJ)ИТЬСЯ:

творну діяльність».

ГОС11ах О{).'lасті реМО'llтні ма.Йстер· ні, в двох ГI}ClПодарствах ЗМО'Н-

Украіни зельні електростанції.

схвалив ініціативу маШИlнобудjвників.

~ І ство в третьому роЦІ семиріч­

_ .. _

вчення

йняті нею історичні документи.

мі""ІУ якість машин І' зниже'!І'НЯ' б ТУ'ва.1И І пустили В ро оту ди-

· У Дніпропетровську БУдується~' вкладень в сільське .господар­

ГІгант веЛИ'КО.l

дальшому

ського машинобудівного заводу. ми, передали KO.'lfOC11:aM електроЗбори висловлюють СЄ'j)дечну Вик(}наВПІИ план мину.'юго року МОТІ}РИ, генератори, транеФорма- по,дяку де.'lегаціі КПРС на чолі

бі - в 3,2 раза, в тому числі ятливі погодні умови, вони допmоцентів, він '"'аклик •.в працівЕ по коровах - в 2,2 раза. Бур- кладають багато зусиль до" "'" заводу «ле~троважмаш» устатхлнвий розвиток сільського гос- того, щоб у всеозброєнні зуБикі,в іНдУ,стрії р,озгор,нути зма- кува.'!И в деСЯ1И підшеФних КІ}Лподарства супроводжується дальшим удосконаленням соці-

ПРИL'вячену

краВ<у доповідь Першого ceкrpeTa­

ду ІмеНІ V!'aJ!ШI!L в РЯДі КОЛГI}С-

кого

В

і

світ<Уної

На честь Пленуму ЦК КПРС

І ,1івникам ссла . З доброю ініціа-

СередньорІчний приріст поГІдно зустрічають Пленум голів'я. худоби в порівняннІ з ЦК КПРС колгоспники та ро-

минулим семирІччям збільшиться: по великій рогатІй худо-

Хрущова,

ціа.'lістичного табору, єд'Н{)Сті найважли- міжнародного комуніС1ИЧНОГО РІУ­

такі

на.1ізувала ни.нішню міжнаlJ)МНУ

семирічки.

заклюЧJlУ

частину доповіді товаРИJШа М. С.

увійде в історію сві- му

країн

учас.jjИКИ зборів

ністів усіх

'шр, демократію, національне виз­

рінок. Ця Нарада глиБОКІ} щн)а-

зервів

:Бурхливими ОПо1есками зуст.рі­ ли

10ВОГО КОМI}:ністиЧlНОГО руху як ,віші про'б.ilеми, як харак-re.ри,сти- ху, то·р 'жепву велико'го одна з наИяскравішИ!.х й(}го сто- ка нашої епохи, 1}ОЗГОРНУте бу- мар-ксизму-ленінізму.

денням в дію невичерпних ре-

ЖИ'М'Я

с)'Спі.1ЬНИМ ладом.

як пrpограмних до!\ументів кому­

над приве-

.

в

з ]}ізним

народів

КПРС, трудівники села натх-

СІЛЬСЬКОГО

перетворення

прийнятих На.радою Заяви і Звер- співіснування держав

ненно

продукц І я

довне

мирн()го

щують відповідні сучаснІ по-

В алова

осо'бшшу )'вa~y питан­

лені'Нського принципу

до

ОіДНос'МпнО

в розмірах. що значно перевиказники в США.

rnРИіділив

і міжнаро,дного нЮ! боротьби за мир, з.а послі-

Нараца пре~ставник:ів 81 марк.сИСТСЬКО-ЛСllіНської партії, х.рущов, _

.

во'го роовитку

стрінутий БУ'рх.1ИВИМИ оплесками .

що ві.~була,сь у ЛИСТl}паді

до Пленуму ЦК

працюють

зм~ц­

Хруще в дав соціа;lістwчного табору, Доповї;дач

нення

3-4 роки. Готуючись

ВИЗВО;Щ.'lИСЬ,

ніше згу.ртувала,сь на оеН6ві марк- неиня єдності та деякі ідеол()!ГlЧ­

мунkТИЧIІИХ і робітничих паJYГій виступив Перший секрета,р ЦR КПРС това,рИillI М. С. Хрущов, зу­

радянських

нових

на нн я і перевиконання П.lану тре1 ього року се­

К(Jм)'ністичного

волі

вю,ористанні

р,езервів та Мі)іІ\.lиво,стеЙ ВИ,РI}ОНIІЦТва д.1Я вико­

зав­

головні

і

"рига,l, пере'д()ви.ків і но,ваторів ВИРОlбництва, партійні, РШДЯlІські і господарські організації, ш;і д(}бились ДІ}СТРОКІ}ВІ}ГО виконання плану дру­

к.'!адачі.в, наукових праців.ник:ів. Па зборах з доповідю про під­ сумки Пара,ди преЩС1'авникі,в ко-

врожаїв змагання за виконання завдань

сільськогоспо-

К(J.lекти'ви

К:ТЬ впевненість, що с.швні діла передових КО­ ;ll:'ктивів ста.нуть прикладом Д.'111 трудящих y,ci€ї

ГШllбокий аналіз ,CJучасного світо-

наведені

кого

тії і уряду.

чів і а,шірантів, проФесорів і ви-

дей. По всій країні розгорну­ лось могутнє соціа.лістичне

дарської продукції в розрахунку на кожні 100 гектарів угідь

f

робо'lИ агрега'тів, цехів та піrдпри€мств і се,рдечно

новаторів виробництва з пові,Щм.lенняяи про визначні ТР)lдові перемоги, здобуті в другому p,j-

ПІУНЦ

продуктив­

сільськогосподарських культур. семирічки в сільському госпоВ цьому великому плані на- дарстві за 5 років, а передомічено піднести виробництво ві колгоспи і радгоспи борю-

~

передо'виків і

збори партійних організацій Ви­ оmМУ·ЛЄIІІНlЗМУ багатомільйо,нна 11і питання КЮlУllіСТИЧIlОГО руху. В доповіді яскраво охаракте­ ЩI}Ї паР1'їИної ШКОЛИ, Академії сім'я к(}муністі,в усіх 'краін, умносуспі.1ЬНИХ нау,к та ІІLСТИТУТУ ЖИ.'!ИСh їх сили В герої'lНШ 60- JiИЗОвано успіхи комуністичного марксизму-леll1НlЗМУ при ЦК роть,бі за торжество сарави ми- будівництва в СРСР, зр,()tCтан'НЯ могутності і нерушима єдність КПРС. На зборах бу.'!И ПРИ<Jутні ру і соціа.'lізму.

дання, поставлені перед сіль­ ським господарством семиріч­ ним планом. Етапи цього вели-

Центральним завданням сільгосподарства

зросте

'колективів піДП'РИЄМС11В і

G січня у Вео1ИКОМУ Кремлів­ СhК(JЧ палаці відбу.'lИ'СЯ загальні

З цією метою для колгоспів і радгоспів буде поставлено понад 1 мільйон тракторів, близько 400 тисяч зернових комбайнів та багато іншої тех­

нє піднесення соціалістичного сільського господарства; буде

високих

.10В(}Ї прод}"кції, по.'!іпшенні якіених п(}казників

(Jp'ra ні Зац і й,

3а нові перемоги світового комуністичного руху

його

оснащення

колгоспах

ського

даІ>СЬІШХ

прО' да.'lЬШИ'Й ІЮЗ,ВИТОК економіки країни, з ве­

----------------~.~----------------

ЦК КПРС про дальше могут-

го

іlИКИМИ успіхами у збільшенні випу,ску ПРОМИС­

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КПРС.

підведено

виконання

ХХІ з'їзду грудневого

ти від багатьох партійних, РЦЯНСЬКИХ і госпо­

ІІОЗДОРОВ.'!ЯЮТЬ

СКОРОЧУЮТЬСЯ ЕТ АПИ ВЕЛИКОГО ШЛЯХУ

На

в :ційtненні історичних 'рішень ХХІ З'Ї<lДУ КПРС

Центра.1Ь'lІиіі 1\1)\lітет Комуністичної па'Рl ії Рі.Цянськог(} ('ОlOзу і Рада МініСl'Р1В СРСР па.'І'КО

Киівськоі області

підсумки

НапереДI}~ні НІ}ВОГО, 1961 РI}КУ до ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР Jlадійшли 'l'е'Jlеграми і лис­

ці семиріч'ки.

партІї України та районної Ради депутатів трудgщп

*

і Ради Міністрів СРСР

буд()!в, бригад комуністичної праці,

Орган Броварського районного комітету Комуністично'

ом 5 (2066)

RI1PC

ЦЯ

ПОДЯКА

ХРОНІКА НАШИХ ДНІВ Серійний випуск швидкlсного самохіАНОГО шасі «Т -16» почався на Харкі вському дальном'{

трактороскла­

заводі.

. *** в свІті

Найбіпьшу

180-тонну

епектропіч д.'!Я ВИ'П.'Іавки близыw чверті мільйона тонн сталі !на рШt бу де збу довало в Радянському

Союзі. Ії проокт РОЗР{l6ляють ра­ дянські інженери.

будів, станції

П:l3lrі

столяри М. Пилипенко (злі·

і

'l"ують

Г.

Верховськнй

мон-

устаткування.

(Фотохроніка

РАТАУ).

Фото П. І<екала та А. Фа· тєєва.

'~=================-=-===--==~-~~-~-===========================~==~=======l


БУДIВНИН КОМУНІЗМУ

2

ВІвторок,

БАГ АТО ВЕЛИКИХ СПР АВ ЧЕКАЄ НАС У новому, о

Контроль

о

о

о

ствах нашого району не густо. Як

'С> М. РАТУШНИЙ,

їх

секретар райкому

KOP~!:B Д.1Я ху доби в гuсподар­

р{шягнупr

взимку,

ні

до

:Ііта,

на,весні

щоб

не

ні

лись надої і прирости? Зараз це, ЕКОНОМIfI'I!,

ВИ1'РаЧ''l1И!

по-господаРСЬКІ!

напрошуєтьс,я рі­

-

~

Шрьга. На фер)Іах створені дея-

і

цобрю­

но,

про

все

в рік. І

BL'e

це

говориться з

ж чжто гр,афік:в не

ляди. В реЗу.1ьтаті вже в квітні х)';(оба знаХОДИ.lась на ГОдl)ДЛОМ}"

паЙltу.

., К учерявии,

Т

Х" Пе ров"'"

ро. Иш

Ганжа і O.leI\UlН~p І\і запаси кормі.в

т· ,п

В кінці кожної декади комісія

становище

справ

організації

Т

у1

МОJО!Ш від корови .

Здійснилась і най­

Ферму.

нете­

рів.

кандидатом

цювати

гp'OMa.~CЬKa комісія не боретьс.я з

Всі

Почала пра­

ріплені тепер

по

і па:ртійна

дояркою.

за

контролю

за

нею,

рої

Це­

годівлі

займає одне з п~редових місць в

сь.кі комісії

соціалістичному змаганні тварин­

збереження

к(}рмів на

і

ВИ­

закрjп.lе­

них за КОЖНИМ ді.1ЬНИЦЯХ. Кому­

ніст Фе;(ір Са.1ИМОПОВИЧ Хартник стежить

кормові

за

ТЮ!,

як

ВИl1рачають

коренеПJОДИ,

КОЩ'ніст

Яків Васильович Корнійко збереженням і видачею кормів

фуражирам

за

--

грубих

безпосередньо

лю і економному витрачанню КОР-

ші друзі.

)Іів В ,lітківсы\чч КО.lгоспj імені

ка років тому

він взяв

Ка.lініна. Вона перевіри:rа і точ-

ше ство

ТОДIШН1М

інші

техніком BaclI.leM

Г().lОВIІИМ

СО.10)!У

розроБИ;lа

та

помісячні

,1.1Я KOit;HUfO ВІІДУ худоби. помогою

та'тї к{)рм худобі ,щютьзг~дно ра'СК.lцених

корми,

сіно,

Ф

вже

. .

а

зоо-

Пав.l()виче!l!

ком:.сії

-

ПlЗНlше

почин

На кожній виробничій ді.1ыІціi

створенn певний

партійних

ня,

щоб Ми

.1И

У

нас.

:\

дпя

(Із

n

а

вони в

о б ізнані

життям,

з

на-

потреба-

помогу

багато паль­

_

забез­

життям

ки

·1'верде.

е

-

А. Соповей,

стати

с. Русаfllі,в.

і ншИ,,<

4

радгоспо'М

вер­

спостеірігаючи якось за­

торфо-пе,регніиних

гор­

шечків,виділили

для

с;l()oвив

С'вою

Міхнєв.

ви­

тресту тов. Далі

-

терпіти не

'Таке

кубометрі,в

декілька

ТОНН

.

.

Кl.1ЬKICТЬ

а,втомашин,

а

заасфаль'J'IYВЗЛИ

ДОПj}МОГУ

250

станкових

пр.оходів на

фермах.

Певні,

що

і

надалі

зміцнюва.тимеl'Ьс.я:

ба;га'N!

ський

зв'язок,

сприятиме

'ІНО тепер ;(.ІЯ во-

Необхідно, щоб партійні ор­

шеф­

який

поліпшенню

агітаційно-масової

робо­

ганізації взяпи під особливий

чоловік) , яким виділені ::-=с:;ол:о:.:м=.:о:...-~~~~~~_~~:,.,....___-===~~--:~_~_~~=~=;р_е;,~~lа~з;а~rp~я:;д;:к;а=;п;а.;lІЬ~Н==И;М==,~;г;0=1=В;;ел;и;к;;;у~...:2ДО,:,,-

повими підприємствами завдань

строково виконати tlзяті

по виробництву запасних час­

зобов' язання. О. Нацапап,

ство])ені спеціа.lьні ланки (по 6

СЕtIИРІЧК~Таке зобов'язання взяв на себе ко­ .1Jектив заводу ХОЛОДИЛЬНИI{ів. і сло­ ва сюго ДОТРИМУЄ. У другому році сt:мирічки виготовлено понад план

України).

IlтсдуктианіСть

І

праці

обсдуговування їх, зок-/ :mеретлося пально-

зрос.lа

на

3

['[,оцентн, На честь наступного Пле­ нуму

Ц}(

BItK(}HaB

}(ПРС

завдання

КОсlекти<В по

успішно

ВИГОТОВ.lенню

для сі.1ЬСЬКОГО господарства під­ шипників і деталей до кuмбайнів, вуликів тощо. Освоєно і збільше1l0 випуск нової кухонної мебе.lі.

УспіШі!'СМV

виконанню

зобов'язань

СІ!РИЯ", насампере.:і. здійснення орга­ Еіз,щій:ю-технічннх заходів. Виго­ ТОВ.lеНі! і введе!!а в дію напівавто­

"'.ТИЧ!іа .1інія по обробці деталей для Х("l.~()ди.lь;!Иків.

система транспорте­ Д.1Я подачі і завантаження па•11,Ba в парокоте.1ЬНЮ, 8 циркулярних верстатів з автоматичною подачею,

j'in

'і((JН'fiейєр д.lЯ збирання і фарбуван­ ня

кухоР.ноі

мебелі.

Тривалий час у нас було вузьким ~Iicac:-.l розпилювання колод і виго­ товлення

чорнових

об'єднання

раніше

заготовок.

розрізнених

Після

лісо­

rнl.1bHO - прирізочних цехів пуск н(,;вої ПИ:ЮрЗ:-.lИ з механізованим об­ ладнаННЯ~1 1И

дав

можливість

збі,'!ьши-

пропускну спроможність цехів на

19,5 тисячі кубометрів "ісу за рік. 3J:ачно полегшено працю робітни­ кіц. раціона.lьніше використовують­ ся піД'ЇЗljі ко.1ії. Повністю механізоНа

фото:

ОДИН

із

ба,гатьох стен­

дів «3а'вод хо.~ОДlмьників за семи'річки»

2

роки

Фото В, По.~отн.яка.

продукціі на ПорівнlИЮ з випуск

1320

тисяч карбованців.

1959 роком збільшився

продукціі

на

13

процентів,

BDHO розвантаження лісу

а

кон,креТН,у

-

скільки

nOCTa!lOBH

діїв,

ли

ква;(j}laТНИХ метрів між­

на,с ;Jначно збіДЬШИ.lася бенз.оК0І.10НКУ. Зру-

І.І.}( }(П

брим;щ робітників

їжджади д(} нас і нада­

лісоматер,іа­

цементу та

шефст­

вже декілька рззі'в при­

лу, 109 roубомe-rрів бу­ тового каменю, 62 ти­ сячі штук цегли, 69

можна.

Вже через

кож

наших новобудов із СВО­ Їх резер.вів понад 100

;(УМКУ

взяв

во кол~ктив столичної організаЦIl «ГідрООу:ц». Іхні пр~дета'DRИКИ, а та­

витот()вдення

прав.ку

автомашин,

будматеріалів.

Нещод3іВНО над нашИ'М

шефи

Нa;J.а.1И

д.'!я

паРТОІргаillізаціі.

}(олгосп ім. Ста.1іна,

віДІО-

СІtoнс'труюва.1И

. ;(1.10,

не

перевіре-

СЛОВ0 у комуніст-

секрета,р

і в ремонті автомаШИ1І.

РО(lдивалося. Ц

;(аЮТh дійову допомогу. днів бригада спеціа.1іс­ Так, за ОС1,шні РОКИ в тів тресту збудува.la

всемірного

поширенн".

не побува-

ного

ми госпо~рства і на-

печення організованої зимівпі заслуговує

ВІДДІЛКОМ

«Бог;(анівсь-

мітивно

Працівники треС'ту начальник

ШИ,\!

кої області по створенню гро­ комісій

І ПРОВОДИ.10СЯ досить при-

..

шефів,

заВіІ;ДИ

організаЦIИ'

копгоспів і радгоспів Ниївсь-· мадських

.

КОЛГОСПО'}І,

кий)). Не бу.І0 тог.о тиЖ-

до­

ЦН НП України вважає, що

худоби

Шикудою.

3

.

У

но

ВІДЧУВА€МО ПОВСЯКДЕННУ ПІДТРИМКУ

;(екіль-

нц

р,у днянським

іподекадні п.шни витрачання ЇХ р,адоrnу

з по:ля. У фуражирів Гаври.Іа Де­ МИДiJвича Житини, Федора Федоро­ вича КУЗЬ!l!енка, М Уісія Павлови­ ча Сома ('іВОЇ ді.Іьниці. В резy.lЬ­ ціонів,

об:rікува.lа

110

Ще

паJУ ор;(ено,м Леніна.

'ни­

молока 'від :кож­ НО,Ї корови. А як

Микола Денисович Бабич. У 1\0іІ;- коюро:rери не ;(опу~тять їх рознитків КО.'ІГоспу. 3а уооіхи в ро­ ного з 1О ГРОМЦських контро- базарювання. го,спів зо,бо'в'яза;ні нада'вати ім все- боті Пре'зидія Верховн(}ї Ради .lер1всвої 05iJВ'ЯЗКИ. Чден виконІніціативу І\ОМУШСТ!В аРТІЛІ бічну доп'омо'гу, пеp.fВЇряти Їх СРСР наГОРЩИ;1а Пелатію Без­

КОНТР'ОJЮЮТЬ

в

році по

.кілограмів

5500

т,ва­

повністю пі;(тверджУ'Є це. Гр,ома,д­

ко'ристання

сдово

одержати

член р,евізійної І:омісії кодгоспу

кому сі.1ЬР.ци Яків Григорович «Жовтень)) схва.1ИВ ЦеН'Г)Jальнии роботу. Шви;щк, Ч:lен праміння 1\0.1ГО'СПУ І\оміlет Кому'ністичної партії Микола Іваюувич Прудкий та ком- ~'краjни. 3а ПРИК.la;J.О)! требухівКо.lектив будівельного сомолка Раїса Іванівна Оснач "",' 3 :lавН!. наців створено кю!їсію по koJI1po-1'j)есrу .~!

дояр­

дала

нішньому

рин.

- велика сила. Пil,ргійні організації колгоспів і рад-

Ч.lе-

пар­

Пе,j)eiДОва

вого догляду, доб­

використанням

в

великої

ка

результат дбайли-

комісії

ста д а

lії Леніна.

висQ.tн~про­

/,(уктивні.

гpOMa~CЬKi

ни

корів, зак­

тиву створили КО)ІЇсію. Очолює її кормі.в вистачить Ху,,(обі на весь грома,,(ські

Тро­

р,щіона.'!ЬНОГО ВlfКористан.ня їх, а

ІХ збереженнл і ПІ;(готовч ПІд корови підвищився на 1,7 l\і.10- КП ~Ткvаїни, в кожноМіУ колгоооj Ось уже де­ ~jасовий KnHTpOJb. При участі ак- грама. М(}жна бути СПОR1ИНИМ: і радго,спі. Практика переlo,\(}виків кілька років Пелагія ТРОХИ!l!івна періо;(,

мрія

Пе.lагія

ки доставки кормів до фе'ІЩ не­

Ко~ryні~ти КО.lГОСПУ «Жо,втень» сії, справи на фер)lах поліпши- і збереженням ,кормів доцільно, ~иvішиди: взяти ви!рати KOPMi~, І лись. Добовий надій мо.lO'ка від як говориться в ПОС'fанаві ЦК

стійловий

заповітніша х-имівна

ноі допомоги комісії

по

кілограми

ла собі групу ко­

С'І'В'О'РИТИ

того часу, як створені комі­

одержада

-

такими факта'!І!И. Не надає ,належ­

за

гий рік сеМИіРічки:

3933

16

ще

Радісним бу'в для доярки дру­

:вихо­

,на

з

взялась

доярка.

вона

Дог.1ядма

..

молода

Вісім років то­ му прийшла Пе­

роооту,

BIДДI.1KY.

нагор.оду

ДИ1ь чудово.

лагія

зокрема

ви,соку

натх-ненням

лів, з них відібра­

тваринництві.

3

-

взялась

організація.

j'

на

роботу

ще мають місце випадки заТРЮI­

на випадок

-

відь

у Пелз:гії Трохимівни працьови­ ті руки. 3а яку б роботу вона не

не, взялис.я по-

Михайлович Н:! жердів'ському

раЗО!l! з прав.1інням КО.1ГОСПУ об­ говорюють

за

жіНRУ

бідьшим

.

справжньому

непогоди або бещоріжжя.

року

дотрИМ)lВЗ:ІИ, кормів не підготов­

'.

.'Іанки ОЧО.тюють Ма;ксІО! Та1>асо- проте ВОНІ! ще

вати худоюі ко'р~1И тільки в под­

запаренО)!у

Цю енергійну ,молоду

. . б . ; СТІюрені такі комісії і на обох РІЗКИ, l\оренеРl3ІШ, aePHOiI'P'O.· арки І' «Б б . й» .,. . мехаНІ"ЗМII о рицьки , І! ІНШІ маШИiRИ та ,_ . вщдшках радг(}спу "

РОЦІ

о

добре знають в колго,спі, районі.

час

ціErНИЙ, і його нас;.lідують всюди.

-::z

вич

ван ому виг.lяді. Br~ це праВИ.1Ь­

партійної

року.

1961

1961

без-

на

та праміння ко.'1госпу «Жовтень»

шення. Складати добові раціони, графіки на місяці, на деl\аДИ. Да­ pi&HeHO~!y,

со:rоми

Почин

}(П України,

знижува­

маібуть, ca~le гостре питання.

запас сіна доріжжя.

Q

січня

слово у НЕІ ТВЕРДЕ

велика сила

мас

із

вагонів.

3н,ачний вклад у впроваджеН"іЯ НО­ BGЇ техніки. механізації трудоміст­ ких nPОЦе<:ів вносять раціоналізато­ ри і винахідники. }(ращі з них Г. добровольський, С. Шевченко, В. Пасічний, П. }(алита. Так, у свій час бу.,а розроблена нова, бі.1ЬШ

еКОlІомічна конструкція хcN10дилыt-­ ка «2-Х}(Р». Застосування нових ма­ тегіа.lів, механізація сприцли зни­ женню вартості кожного ХОJJ.OідИЛl'НИ­ ка на 9600 карбованців. За минулий рік надійш.,о 92 пропозиції. За 2 роки семирічки за рахуцок впровад­ жен:ня раціоналізаторських цій одержано економії карбова'нців.

Партійна організаці,я мобілізо<вує Тlюрчу ініціативу колекти'ву ,на вивлення і використання внутрішніх резервів, механізацію і автоматиза­ цію трудомістких процесі'в, організо­ вує дійове змагання за дострокове Вltконання зобов·язань. Тепер

10

бригад борються За звання IЮ,lекти­ lJiB комуністичнюї праці. Найкращих показників добилжя бригада кому­ ніста Г. Карачика. яка вже носить

125

Нп

Вона виконує процентів, вн­

високо,ї

якості.

підприємстві створено також

16

:,V~1П.,ексних бригад. Ця нова форма

організації праці повністю себе вип­ равда.lа.

Ве.1ИКУ роль в боротьбі нання

КО.1ективом

за

вико­

соціа.lістич,ного

зобов'язання відkрають комісії пар­ гіЙJЮГО контролю.

досягнуті успіхи ОКРIIJІИЛИ КО.lек­ тив, який з ще більшою нпполеГ.1И­ вістю виконує поставлені перед ним

згвдаНIJЯ. А зменшуючи Л:tНQlвано

в()ни

не з

ви,пуску

.1Jегких.

продукції,

продовжувати

Не зап­

реконструк­

цію за,воду, розширити цехк з комп­ лексною меха'нізацією всіх ви,роб­ ничих процесів. Передбачено, насам­ перед,

крани

устаНОВIllrИ

на

тин

виконання

дпя

шин,

тракторів

промис­

і

а також машин

колективу

автома­

і

зна­

радгоспу

до­

секретар парторга'нізз,ціі.

рядь дпя сіпьського господар­ ства. (Із рішенн.я грудневого

(1959 }(П

р.)

Пленуму Ц}(

України).

пропози­ мі.lьЙона

2,5

це почесне звання. змінні завдан,нц на ГОJОВ.1ЯЄ продукцію

контропь

ти в радгоспі, допоможе

пересувяі

козлові

складі сировини, облаД,на-

ти мехаJJізавані поточні лінН пО' п:ри:рі'3lliі заготовок. Заплан.ова,но створити автомати'FНУ лінію для машИІННОГО обробітку деталей ку­ хонної мебелі 3 програмним уп­ равлінн,ям на.ладки верст.атів. Цю роботу буде виконано в спів­ друж.ності з Українським Ha~KO' во-дослідним інститутом мехз,ніч­ ної обробки деревини . ДиреКlJ.ія за'воду, партійна і профспілкова органвзації надають велику увагу по.,1іпшенню куль­ тур,но-побутових і виробничих умов для робіl1!шкі,в і службовців. Збі.ль­ шується житловий фонд, обла,д­ нані поліклініка з фіз.іоrrера­

певтичним і рентrеновським кабі­ нетами п.1ава.1ЬНИЙ басейн. Є ба­

зи д.1~

відпочинку

на ДеСІІі і в Заасфальто'вано 7 тися,ч

Євпаторії. квадратних метрів міжцехо,вих доріГ, на подвір'ї равбиті к.lумби. посад­ жені також фруктові і декоративні дерева. }(олеl\ТИВ зобов'язався в най­ ближчі роки зробити, шоб територія заводу бу.'1а спра,вжнім садом. Усе це

сприятиме

ДОСТРОКQlВ,ОМУ

ВИ'КО­

Н<lННЮ семирічного плану,

В. Савицький, головниА інженер заводу, спів· робітник позаштатного промис­ лового в.ідділу газети «Будівник І\омунізму».

В м. Хмельницькому споруджується

вели­

кий завод траисфор­ маторних підстанцій. Одноча<жо з спо­ рудженням

ОСИlOВlНих

корпусів та допоміж­ них приміщень колек­ тив

за,воду

збудовюfИХ

на

вже

виробни­

чих площах почав ви­ пускати електроустат­

кування

для

промис­

лових підприемет,в колгоспів.

і

На фото: CКJ!IІідЗНIfЯ висоКОВОJIЬ11НИХ

ро.

з'єднувачів. (Фотохроніка

РАТАУ). Фото В. Приходька.


Вівторок,

січня

БУДІВНИК КОМУНІЗМУ

року.

1961

3

ТРУДИТИМЕМОСЯ ТАК, ЩОБ ДОСТРОКОВО ВИКОНАТИ СЕМИРІЧКУ о

ооо

в ДРУЖБІ І ЗМАГАННІ ТривалиА час змагаються між собою сусідні КОлгОСпи Ім. Калі­ иіиа, с. Літки, та «Більшовик., с. Рожни. Взаємоперевlрка вико­ наиня взятих зобов'язань, обмін досвідом роботи допомогли кол­ госпам зробити змагання БІльш масовим,

дlАовим.

В

результатІ

цього обидва господарства доби-

ни до

Пленуму

досягли

в

ЦК

другому

ІЮГО

46.0 115,6

жай

зернових

культур

в

артІлІ

«БІльшовик:. одержано за нок розширення площ під

раху­ куку­

рудзою. Якщо тут залишили на зерно повної стиглості 60 гекта­ рІв качаиистої, то в колгоспі іме­ ні Калініна - лише 12. Хороший врожай пшениці виростили торік рожнівці: озимої 24 центнери з гектара, ярої 17. Завдяки дбайливому догляду, внесенню по 30 тонн органіЧНlIХ добрив на гек­ тар орної землі в колгоспі одер­ жано також вищий врожай ово­ чів. Обидва господарства займають провідні місця в районі по вироб­ ництву тваринницької продукції. ДосяГ'Ги високих показників по надоях молока їм допомогло те, що кількість корів на 100 гекта­ рІв угідь тут найбільша в рай­ оні: в колгоспІ «Більшовик» - по 18,3, в артілі ім. Калініна - по ----о

кий

0'----

цнт.

82 231

ЦІН.

та

142.5

закінчиди

фермах.

боротьбу за

третього

року

ВІІСО­ семи­

очистку насіння ярих зернобобових культур,

і

але досі не перевірили зразків. ку­ курудзи в коитрольио-насінній ла­ бораторії. Овочеводи артілі імені Калініна почали роботи в тепли­ ці . Тут зараз вирощують цибулю

КГ цнт. цнт. ЦІП.

62,3

обро­

впроваджує­ трудомістких

тваринницьких

врожай

зернових

ЦНУ.

54 2241 367,3 113,3

на

річки. колгоспи прагнуть не від­ стати один від одного в підго­ товці до весняної сівби. Вони

[{IIТ.

12,6

саду

Порівнюючи підсумки роботи, треба зауважити, що вищиА вро­

Слабо механізація

роБІт

КО.,госп «Більшовик»

HaДO€.Ho молока на І КОРОВУ Вироблено мо.l0ка на 100 га угіДІ> ВИlроблено м'яса на І ОО га угідь В т. ч. свинини на 100 га орної зе:\! .~і Одержано ЯЄЦЬ на 1 курку,несучку

цнт. ШТУК.

семиріч-

водою.

Розгортаючи

3ібра,но зернових з І гекта,ра Зібрано картоплі з 1 гектара цнт. Зібрано овочів з І сектара цнт. Зібрано фруктів з 1 гектара П.lОДО'l!()С-

кг цнт. цнт.

ною ться

ки:

J 1,2 цнт. 103 цнт.

2351 393,6 82,6

механізація

Не поширені передові методи бо­ ротьби з бур'янами отрутохіміка­ тами, підживлення посівів аміач­

КПРС, чого році

низька

штук.

на

перо,

а

через

день-два

поч-

В колгоспах заготовлено достатню кількість грубих і соковитих кормів, їх по-господарськи витрачають. Колгосп «Більшовик» вийшов

нуть сіяти ранні огірки в торфо­ перегнійні горшечки . В колгоспі «Більшовик» поки ЩО цього не роб.1ЯТЬ. Попереду в ]маганні по прода-

на перше місце по

жу тваринницької продукції дер­

17,9.

виробництву

м'яса не тільки в змаганні з сусідами. а і в районі. Добився

жаві рожнівці: за першу декаду січня здали 44 І~ентнери ядовичи­

ва.

Якщо

тут

свинарст-

-

при

гання

-

того, щоб воно було дійовим. Са-

1?0 гектарів орної землі. В арті-

ГOC~'B. Tpe~a, щоб І в TpeTbO~y

ЛІ впроваджено турові опороси, одержано найбільшу в районі

poц~ сеМIf~'Ч~И вся увага ТРУДІВ­ НИКІВ арплеи була зосереджена

кількість поросят ну свиноматку.

на т.ому, ш,об з честю взяп зобов язання .

-

по

на кож-

24

' Однак і ці передові господар-'

ства не

виконали своїх

зань

деяких

по

говорив Пер-

-

в

госпах

в

ПРИЄМНО

На фото:

========================

на

душі,

П.

І. Трохименко.

свинарки

відділка

«Цих

труб

тоаринники

цеху

ще

не

все

радгоспу муні па по·винне бути як закон.

по

250

свинеи .

паРНИКОВIІХ рам .

u

В":ІНІ\ОЇ

в НОВОМ'У ])Оці н()мері газети і не

було такої необхі'дності ...

Урядсще завда. пня

нову продукцію

'ОСВОоїТИ

_

Д.'ІЯ сільсь'Коrо

господарства _ кодеlt'Iив заводу зустрів з гордістю, вважаючи йо11

І. Карпець,

е'f)КОВКЧ.

.

І

***

I lІІша з свіжи:\! парним

м'а.ТЄJ!llamв

па

цю

З перших AHilJ ново, го року розпечав продаж IІРОд"ктів твар н

У пере~овій стапі відні ТJ>уби ~8'pCТBY»

-

J

газета

пиеала:

с:вята

врожаю

Пере'ступаючи поріг 1961 "'0... молшюмКУ, Аврам Петр()вич ПО1ВНИЙ НОВИХ автома·

жаві

19 тонн.

М. 3агребепьниl'(.,

и

'

Сіи та СIJИІ:'ей зага.1ы!юю lJагою понад 70 иеllтнерів. І. Гуляницький,

«Чистота ці, ось

-

на

робочому

міс-

пише <ІВТОР листа. що кинулося кожному

продуктивної

з

праці» .

газета це.нт'робі;кної ~fашини

lJесвоєчасно

раціоналізаторські

р·о,бітників,

тазета

крwrИ'IНЮI

.1ИСТОМ

висryпияа

« Бюро

Щерба'К і

кий час вона п()віДоми.lа: раціона.lізації

з

працює

«Бюро

краще».

Гостро критикувала стіннівка по­

тя

по

вивченню

економіки

ПРОМИСЛОВИХ

рі

редколегія

ео­

під­

О'6межил.ась

лише

двома лаконічними рядками ...

***

« рооз­

рушнwків тру,,\ової ДИ'СЦИ!ІІлі:ни. ЦікСіВО подааа в(}на перше занЯ1ціа~1істи'lНИХ

Ось чому у новорі'Чн()му номе­

розг.'!яну-

п-р,опозиції

ТЯЖКИ » і «затяжки ». А через дея­

нас у вічі. А чистота запорука безаварійної, високо-

га-

хі,_щицтва

.10

робітник.

Диварно-прока'lНИИ завод випус.кає

також

покрівельнии

ча­

ByнHий лист. Газет.а не обминає і цього питання . Вона широко ви­

світлює досвід змін майстрів М. Поліщука та М·. є В'1'Ушенка, .які разом 3 'Відділом головного механіка зав'оювали виеоке зван­ ня к()лективів комуністичної пра­

приємств.

І о'сь нанереДО,:{lІі Пленуму ЦК

ці. На заводі розгорнувся патрі­

отичниИ рух за звання колек­ за кл ика.'Іа ке,рівництво заводу, Бо:вт'РУ'К - набива.1ЬН~ЮJ.,МИ форм, КПРС радісна ЗJвістка: вс.е готове тиву комуністичної праці. 90 партійну і ПРОфспіJІК()Ву ():р'гані- Гришко і Новик -- КОНТРО.lера- до DИПУСКУ нової ПРОi'lукції . « Тру­ процентів робітників вже за.вою­ зації негайно ВЖИТИ необхідні заГ , _ . озаглавлена Х()іДИ. МИ, _ ,ap~) за в~има:Jьни.К(}~1 ба буде!» -- так вали це високе звання, Тут ко­ _ . труо, l{ораО.1ЬОВ - Пlдшиоольни- стаТТ:І про трудо:ву перемогу ко­ жен четвертий - раціоналізатор. . П()р~ч 3 H~BIIM ?УДЬВНИЦТ-ВО)! ~OM, Багщ·.т -:. га:зувальником, ~lектив-у заводу. Написана вона з Від впровадження іх пропозицій II~ІЛа~Ц'І'()Товка Ka;tpJБ ..Група Р' о-І Кривош.1ИК 1 Ряuцев - ,вагран­ натхненням, піднесено: в 'Минулому році одержано 200 u

J

~

J

«Чому МИ навчилися у МаЮliВЦl». уважно стежи.в В . . . ньомурозпо. вща6'ІЬСЯ про

те,

ГР3Jф, lка.

Р03ГОРНУіІОСЯ

«МетаіІЛУРГ»

за вик,она~ням

Роокорівські ПОІСТИ оле-

«В()~ОПРQ­ як :JYстріли ,макїїщі своїх бра- раТlЕВНО сигна.ТJі'зували про недо·

сільському Г()іСIl10-

день

Першість у З~lага.нні посідає .. . На фото: БРИ1гадир А. Сидоництва державі. На Дарницький радгосп «Семиполківський", ЯКИ,Й ~'ясоко~Сіінат відправ.1ено близь- Еідпра, вив ТРУДЯЩИМ 22,1 то,нни. ре·нко (спра.ва) та тра'к1'ОРИС!1' ко 20 ro,l iB ве,lИК О Ї рогатої худо. Ю. Роговський, ЗООl'ех,Н'ік. М. Москаленко. .

че-

оден

тему.

імені

В . Ш'К()ЛІ».

га:~~:lОр~и;:ос~а «~~~~~C;.~Ki:Cb~~~~> ~~с~~~:~~~~~ВО;;)Q~~л~ер:а~г: ~:~~ ~~~е~едТ;ОРЧИХ б::::омі~'or:::е ж

H~Mep ,с.тіннівки не виходнв без ня читати ЛИ'СТ А. Кол.омен'~_ьк?го ШИРІЖПМ фРОRТОМ. . .

'

3000

•*• ферм радгоспу

Щорса

~IВ. a.KCI~ ЗРО~УМl~а і:ВОЮ Р(ОЛЬ БИМИ спеціально'стями тр}"бопроСи;на 11!! 'гa~eTII буди почуті. ДІ а.кредко олеГl'Ял СТБIIfНОl газ)етиж ре- кaTHJfКiB. Не .мОЖJlа без хвилюван- Б\'д"і:ВНИЦТ~О Ц"Х" Т:Р -

'"

Разом із па.рни-

Щодня з . , відправляється

ГОl0ВНИії зоотехнік

у ~!. ИаКIlВКУ ДЛЯ ОВОЛОДjння во-І- зеМJеробаМIІ

.

D

v

ХУ'ДОСіи.ренку

го, як високе довір' я .цо <'1иварни- 1 бlТ'НИliJ:В .~.aBClДY буда ВlДряд;кена ника)1И, СВllриДt'lІКО і Блен'дЯЄВ .

товаришам.

•••

'"

POr:lTl)Ї

3а неве.1ИКИИ строк броварчани Перелічивши Rе~О.'ljки в бу>швидко ОlJо.l0діли новою Д.1Я них Повід()мляючи про це, стіннів­ дівеЛliНИХ роБО1ах, наЗБаВІШИ їх шравою: Єрк(}в -став бригащром ка «метал.1УРГ» не вдавалася до ВИНіува:гців,

ко'н.тори

Віl>графію великого в()ждя народів т. Сидоренко вивчає по но'D'О'DИД"U'О"'У ПІ'дручн к «БІ'о·""'" )Іи персг "ЯНУ·.1И, ВІ' ', ""'МО, Н<11" 'ш . и' у . ..,........ Фія В. І. Де·ніна». На титульні.й

... ».

кон'кретНИХ

до

та}! па нього

fi

ції трудомістких процесів на фермах... Та з - будівництвом нового

поспішає

СТ{),1'Ії"'''і його написано: «Члену '... =За п е ршу декаду січня радгосп KOBO.:\O~I Га.1ЮIОЮ с.ніг"·'р ще раз батьківськог() к:омітету, шановн()продав держаlJі ІІа м 'ясо 1000 J му шефу ЮНН"ТІ''В Вел'''''од''''''AOI'W'Ь пеl)евіри.l'l' ре,' РСІГІИ, пп ш.v!""· віДГОДОIJ311ИХ свинеіі загальною мати, ПО.1И- 8' -. :" А П С вагою 1250 цеllтнерів і 250 ГО.1ів ____ о т' D КОl -РІЧНОІ шкоди . . и·до-

пер дог .1ядаю ть

тому,

КО.1И

бригадир

відділка . Сьшодні

3<1 1111\111 груп свинеіі В<lrою кожна по 125-130 кі.юграмів. Т е- туооли і СК.lали у шта.беJ1і

цих кол­

основному

вани вже очищено в'Їі'І тор-їшнього Пере·гною. Маємо вдоеталь дерно­ воІ землі. Гною із запланова:ни-х

роб оту пригади, то не може бути

зда.11і з закріп.lеl'lIХ

кають з нетерпінням, тому що вони необхідні для механіза-

разд

подробиць. Тав цьому першо'му

сезону

-

ll~~1 ДРУГ І ПОРАДНИК ЛИВАРНИКІВ

ли­

ви,робничOfU

баііДУ;КЮI.

. 400 ВI.J,ГОДОIJі1I11IХ

старих

справи ідуть добре. Є чого радіти і молодому дояру кол­ госпу ім . Калініна Петру Тро­ хименку . Він в другому році семирічки від кожної коро'ви заJ{;ріП ,lеної за ним групи одер­ жа,в по 4000 кі.;10грамів моло­ ка і в змаганні тварнн,ників своєї артілі посів перше місце, а по району друге.

рооітники

початкС\м

не 6у.10 ж(}дної 3а'f1'JИМКИ 'в робо'

2100 тонн вже є 1600. Підво­ ,1Ї.ll\a рцгоспу « Ве.1Иl\оди,мерсь- зять його ме-ха:нізатори Ісай Ка­ кий » . Ві fI тепе,р )' черговій від- рандюк та О.lексіИ Рубанка. ПУС1Ці, а.lе f:і).1И справа і'де про ... А ввечері після трудового дня

i~l. Кірова Віра Пзнте.1сЙмонова Тому Іі неспокій на ;\Уші. та ЄВфР ОСИll ія Петр енко. Вони А що вже зроб,lСНtJ?

Рожнах. Собівартість ви­ висока

госп одарс тв у.

ЦК КПРС підготувалн

50,57 карбованця моло­ ·в 78, м'яса - в 650: свини­ в 1151 карбованець. Не кра­

роблюваної продукції в

Їх

Та це

.

броварського

в

-

ще і

обходиться

СI . 11,СI,I<О \1 У

.

сесії Верховноі Ради СРСР оцінювати роботу колгоспів, МТС

ни

чwгали

.1і:шичного ПО.lу.станку. -

lІ<lча .11>ІІIІ" районної інспекції

по

Сергійович Хрущов на ювілейній

ка -

дістю

;\

_.. Як же ~IO;КHa відпочивати, чекаюн Т()ОО'риші слухачі ка;ке він, - ми бригадою гуртка, в ЯКОМу вивчають «Біо­ а· ••••..... З()'UUВ ' Яі!а,1И.СЯ вирос.тити у ни- графію В. І. Деніна». . Керівник Р· нішньому році по 140 центнерів Bjpa Opt'cтiBHa дOмaJ\o. Ав­ ІДНІЙ держаВІ овочів ІІа КО;КНОЧ із 153 гекта· рам Пе'11ЮВИ'Ч - ві,щміннИR, і ві:н ГіДНИЇI ПО'ді!РУIЮК Пленумові а ,поо,,' . рів. Jl - - комуніст, а слово ко- ,,' (}мага" у на,вчанНl МОЛOlДШИіМ

зобов'я-

показниках.

«Прийшов час,

виконати

М. КРЕМЕЦЬ,

ший секретар ЦК КПРС Микита

цінах)

ba.pho-прО>катн.ого заводУ!

му водопuС'!ачання. Хочемо, щ(}б

вів, які гра:шся 1I~ ;\a:[eKO від за­

вирішадьна умова для

зобов'язанні

зернових

ГIlliНИХ метрі'В труб. А з ЯКQЮра- І

ВНГУІ\НУ.lІІ pa:JO\[ П'ЯТL-шіrТh У'[­

І :з невимовно чистою, дитячою гордістю юннати привели нас до 110 вироблено по 113,3 центнера І ме на ц~ спрямован~ органі­ са,1ИQИ Аврама Петровича Сидом'яса на 100 гектарів угідь, то заторська .І • maCOBO-ПО~lти~~а ро­ бригаДІра другого відсвинини по 62,3 центнера на бота. паРПИНIfХ ОРГ~Н1зацlИ кол- ренка -

галузі тваринництва

собіваргості». Саме з цим в кол­ госп.ах, які змагаються, негаразд. СоБІвартість продукції тут ще висока. Зокрема, в Літках центнер

Два рядки у нов()рjчному но- 'І

ваЩ"ниці, підп(}ри до рам, систе­

Ва" ABpa~la Петрnвича? -

-

ж наш шеф пп шкі.'1ЬНИХ дослід- ті. них ,lі.1Яlfках. Він тут недалеко Н~йекладніша справа у нас він цього в основному за рахунок ни і свинини. й Ліиве. заг()тївля біопалива. Беі КОТЛі)розвитку найбільш скоростиглої Гласнісгь соціа.1істичного зма­

і радгоспів не тільки по кількості виробленої продукції, але і по її

M~pi 'стінної газети.. . Всього два рядки: випущені перші 1200 ПО'

пр~~3JIд:Ifft:ТJВ НА ПОРОЗІ НОВОГО РОКУ

бітку картоплі, овочів, кукурудзи.

з якими показниками ПРИЙШЛIf во­

Колгосп ім. Калініна

182 2

що

лися торік певних успіхів у під­ вищенні врожайностІ сільськогос­ подарських культур, піднесенні продуктнвності тваринництва. Ось

11

о

:ів п~;"раці,.як 'охоче передавали І ліки, ІМ свJИ ДОСВІД.

ПОПУ.'!ЯР.ИЗУD~ЛИ оо ~ращих. Ко.'1И бюро. раЦlOнашзаЦll 1 вина-

«Ідуть

ня...

останні

Завтра

приготуван­

відливатимемо

вершу трубу. Ми не раз ради­

тисяч карбованців економії.

У цьому році колектив заво­

ду зобов'язався виробити 5850 лись, а іноді і сперечались. чавунного Але всі працювали дружно. ТОВН покрівельного Зроблено чимало. Однак це листа і 2800 ТОНН чавунних 110тільки початок. Попереду д(шровідних труб. Достроково ви­ важкий шлях. Ми rOTOBI по­ конати це зобов'яgання йому ак­ долати будь-які труднощі, бо знаємо:

колгоспи

І

радгоспи

чекають від нас високоякісні водопровІдні труби».

'[ивно допомагає сrШrазета таллург»

варників.

-

«Ме­

друг і п~раднИR ли­


БУДІВНИК КОМУНІЗМУ

4

**

Це не оповідання, не нарис і наЕ:ТЬ не пое~lа. Це просто неве-

Чудеса dез чудес

КОРИСТІ

М. С. Хрущов ПОЧilНУ Гаг~нопої, про те, ЯК цей патріотичниіі по­

:IИЧ1\а, на 8fi cтoplHUI\, 6рошу~.~. чин пі;ПРЮlа.1И сотні і ТИ С Яl[j пе­ А 3 ЯКИ'.! iН1epeco~[ Чlfтаєш 11. реДI.tВИI\Їв ПРОЩlс.l0вості і сі.1ЬСЬ­ Нрочwгаєш останню сторінку , і . І\ОГО господарства в РаДЯllnh\1ЧУ

у тебе бажання ще і ще ра:! по- І Союзі 8е'РНУТИIl'я

,10 першої. Такої Д)'МКИ не дише я, а всі

і

братніх

країнах.

Про

рлбі1НИЦЯ

наші діВ'І1та, які зведиким захоп-

це .100ре (, Ka~a.1a Ганри.lеНI\LI.

Н.

АкТИ'вно

с оціа.lіО[['[IШХ

проИш.lа

читацька

•1еIfНЯМ прочита.'ІИ те, що ·напиеа- ко·н~Фереllція. Ії )'часники СЩ'ШІІО да про себе відома зараз далеко піД..\lіти.'ІИ, що почин ГагаНОБОЇ

автамабіль'Н о

Чергову чlІтацы\y южфе.ренцію наша

біG.1іотеl\а

ХIJ)il:l'ННЮ

і

ПРИСВЯТИ.lа

peu І\цііінііі

С)'l і

шляхv

НІШ!

Д(l

\[!).lЩЬ

захид

1aI>Or,)

('і.lьrы\їl

і

[(,1),)

.1і1ні

JIьвіn-. Тут за'вж­ ДІІ

ве.ll1ю!іі

вибір

закусак

.

гарячих б.1ЮД, кан­

ііув

днтерських

заПl1В­

бів.

Р UU;Тllи.1>11

ві,ці :ll,а ра,1Г(Н'Щ·. Всі вини но С:lvxа.1И коil;ен ваступ.

року.

рс­

ха.lадних

Інтерр с

1961

Київ­

по­

.,;rії . ве .шкиіі.

січня

вачів Карецька раЙо.нна чайна, Ро­ венськаї об.lасті, разташавана біля

*

заради

зустП РИВІТНО річа€ відвіду-

ДУ МКИ ПРО ПРОЧИТАНЕ

КНИГУ-В МАСИ

Не

ВІвторок,

В

виро.­

-

чайній

чисто,

зати, U];!ю .

Недарма в книзі і прапази­ цій ті"ьки са,мі

YBan;-

скарг

3аві­

Д1Оча' біб.lіоrекuю С. Фесенко роз­

падяки

пові:rа, Нl, і І\О:ІИ ВИНИКІШ релі­

.

На фота :

гійні віp.J'вання, обряди та евята,

буфетниця

В . Jlаріоновавикону€

замавленн'я

ОфlUі­

а І'ТКІІ В. Ковальової.

за межами натої країни Вален- на нашій Фабриці ще не набув (Фота.хра·!fіка РАТАУ). Фото О. Платонова . а вчите.1Ь - місцевої ШКО.1И д. Ру- 1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ тина Гаганова. шwp!()·кого розмаІХУ. М1ж тим, наВсі ми чули і зи~мо про па.т- слідування його дадо б багато ко­ ЗU.Alові ,,,,нікулu 8 школах стИянства. J)іотичний почИ'Н ВалентИJНИ. Але рис.ного. 3ас:!уж'ении інтерес викликав коли ЧlfГзєш цю брошуру, в якій ... На ilРУГИ:И: день після кон­ ВИ' Сl'уп акушерки А . Рубан. ВПЕРШЕ В ЖИТТІ І тільки сниться" без прикра.е QШIJCaJlО все, як .від- фереJlції в ра н(жну біб.'Ііотек)' - Ще не переве .IIИ~Я у нас денко

про

виникнення

хри-

І

БУЛQCJI,

світогляд ,розширю-

зве(}'Нудась група. робітниць Фаб­

Є1Ь'ЄЯ, ти ще краще, ще глибше

твШ

рики 3 прохання~ дюи пnчитати

п()ЧИ'Наєш РО'Зptlіти значення цьо-

цю змістовну брошуру . р а бітниця.

Саме там думка підюреСЛЮБалася Bci~la, хто виступав у нас

Фабрика

Т[1икота'ЖНИХ

на фаtбриці на читацькій конФе­ ренції, організован!И районною бібліотекою. РО'бітниця 3. Кур-

том,

наприкдад,

теКСТИ.1ЬИО.

м.

Вlfробів.

"" .. r.

~ .... L' кн

присвятила

А

свій виступ б:ографії Гаганової. Мова йшла про те, в ІІКИХ умо<ва,х р.осда І. ВИХClВувала·ся В але'нти:на. 3а,лишившись малою б ез б атька,

'R

став

!

К·

В. ІІ

літературі.

ми

у

да шк оли під'їхали чоти'ри а'в­ табуси. Пасажирами на цей раз були учні на ча.1і з завучем школи Ю. Шелягом. На запро­ шення шефі'в-пілатів цивільнаї

радянсь­

Таких

бачимо

сучас:

у

ТВОРІ

Собка «Нам спокій тільки

авіації

сниться., якому у нас була І присвячена читацька ко!,фе­

I1

іl

!lя

Учасн~ки конференції .в~ебіч-

І І ванська

виСВІТЛИЛИ

ПОЗИТИВНІ

гативні образи

І рила

І

не­

твору. З. Зар-

нашу

рідну

якwй загинув :у боях з німецько-

ОПОВІДання

Держлітвидав

на не llYJJадась ніякої роботи, за все бралася з iH!Ielj)e.cOM. «Праця

України

держави.

дружний

жаПерші два ~оми охоплюють опо- висноВ<ж v· обиди виступаючі про

ось Валентина у В. ВОо1О'Чку відання дожовтневої

доби. Тут редігію. До.б.ре сказав один

на текстильній Фабриці. Мо.'Іода представлені твори класиків ук- тачі'в, закінчивши J>Q(i;тниця швидко ОВО.дОдіває П.ря- раїнської незаба"'ом

лІтератури,

у

очолює брИ'Га.ду, ЯК'а че;ре'з деЯ'КиИ :~~:::~I~

ча.-с ста.да перед()вою. Робітниця

І

м.

колектив,

мало

..

І

ться O~HOB.HI ВІДомост І З життя

І

"'

завідуюча біб.,іО1'екою .

.

с. Свиноїди.

11

З Н О В У

ній СІфавї, за яку барє'1'ЬСЯ вееь

-

холектJIIВ підп,ривмС-'ІІва.

Ар,мія -

І

Коли Микола Викаренко закІнчив нашу школу, багатьох з тих,

чу,'\О'Ва школа, дІ не було. Зараз Микола АндріАович - офіцер Радянської Арміі.

Т

евоrооповідання відн.осиrrь пере-І МОГУ за ршунок вcjx. ВЇlДнеі Ні-І не

почуєш

«Я»,

а

.

«М'И». Чита1fі 3 хвилюв.ан'ням го- І ВОРІМи про 'ту ВИСОI\У оцінку, яку дала llаlПа партія і (}собисто - • -

дівник комунізму» від 8 грудн,я ,І 1960 .року) секрета.р партійної ~pТОJ!ФОІ1IА'

приєIоІС'І'Ва тов. МихаilленlКО В. 1 писав про перебої з доставкою і XJIіба. З 'раЙСПОЖlІІВСпіJtJ<и повідо-І . мН'ли, що зараз X.lJi6 на шдпри- : біАно.

ЧClj}НОМОР'СЬКОГО

флоту,

безпере· І, І

кода, в свою чергу,

про lе,

КОРд()'НИ соціа-

.'ІІСТИЧ!І (ІЇ ВіТЧИЗНИ. І. Швачко,

'І ~(,H редкалегії щоден'НОЇ

стінгазеТIІ «Вперед" с. Жердова.

ня Ю. Яновськаго; 18.00«Новини дня»; 18.10 докумен­ таЛЬЮIЙ фільм; 18.30 мульти­ плікаціilні фільми; 19.15 для трудівників села. «КориснІ пора­ ди lt . Репартаж з ВИС1'а·в.ки пере· довога досвіду в нар<JДIІОМУ гас­ по.да'рстві УРСР: 19.40 А. Соф­ ранов «Куховарка». Спектакль Київського театру ім. Лесі Ук­ раїнки.

учнтель.

СеМИП<Л1КИ.

.lюбиміЙ На зворотну а.дресу Лю,дмила

~laТBi' ЄIlKa,

т

І МОТlІІвами OДHoiMeНJHaгo оповідан­

вибухиули. гучні

- нІби говорив коВ. БІЛЬСЬКНЯ,

Васьмирічна шкала,

с.

як р.з,дянські МОРЯКИ охcrроня- .'ІИСТ», _ ють морські

відповідь

жен учень.

любим,ої Батьківщини, а Ми- разів пр.авида йшо твори. «Від

В листі під такою назвою (<<Бу-І

ДОС1'авляеться

Нещода,вно у них ві,'\булася цікава ЗУСТріч. У В;,ДПУC'lку приїхав наш зеМ~lЯК, ниш мат-

у

ОПЛеі:КИ. «Ні, не підведемо нашого земляка.,

па.су з ЧОРНОМОj}цем. ВОllИ да,,т:шся, хто автор ЛИС'Іа_ Ще б розповіли Кузіну, як У МЩЖЇЙ не догадатись:С'Кільки ЙОГО зо­ прдці зміцнюють могутність шитів будо переглянуто, с,кільки

"Обіцянки-цяцянки"

ЄМС1'Во

-

Микола Rузін. А,брамівна lIе дИ'Вилась. ПО поДовго РООМОВдЯдИ воїни за- черку на конверті відРаЗУ дога­

ifш:mt!Лiе

Ражні'8СЬКОГО

В'lt лючив

му показують приклад.

рос

СЛЦАМНнашuх

ганізації

качеlП\О, активно

ШИСЬ в трудове ЖИ'l"тя, В усьо-

лmmе

11.00 - «Новини дня lt ; на честь Пленуму ЦК КПРс. Передача «Новатор Бог­ дан КаЛИНИЧIt; 11.20 Докумен· тальний фільм; 12.00 «Мис­ теЦТВОIt. Телевізійний фільм за

11.10 -

кола Бреус, Михайло BiТJ)Q'B, його присутні. А коли т. Викаренко закликав дітеА добре вчитися, суворо дотримувати ДИСЦИПJlіни,

~lико.1И

МатвіЄНl\а

промайнуло у

fl).10Bi.

'І' А

'І'

al\ , не ПОМИ.'Іидась ';1 . • ~IYбап, вчите.1ька російської МОВИ. Писав її кuпишній }'чень, а за.. Р - А .раз BOlН адЯНСЬКОl РМII. «СлуЖба іде добре, _ пише MaTBi€Н'Кo,

маю

дек:і .1ька

.

вчите.lЬQl

заохочень. Часто, дуже часта згадую Вас, Людми.10 Абра­ мівно, аlдже Ви так багато ко­ Р.llсного зробили для мене. Згадую, кали займаюсь само­ піДГО1'овкаю або коли читаю зі сцени вірш «На смерть поз­ та».

v

якого.

неоднаразова

11

. За все ве.lике Вам спасибі, .1юбима

Редактор В. ПИНДЮРА.

Ч1М'а'в'

К.1асі.

вчителька.

Ваш ,ка,ll1шній

Микола

учень

МатвІєнко».

В. Дорошенко, редактор щоденнаї

стінгазети

«Щорсівець».

с . Краси.lівка .

«Отчий

Завод . холоД.ильників Протя- і

гом десяти ДНІВ продає оцин-

І , коване залізо і

1I кув~ння , НИКІВ .

І

сі~ки .для .устат- І

птаШIІИКlВ І

КРlльчат-

Заводу Tt'PMiHOBO потрібні

Адреса редакЦІЇ: м. Бровари, Київської області, ІІУЛ. Київська.

І на постІ Ану роботу в ант а ж-

~ lі И ;~еИртатися у відділ кадрів

~ заводу.

==~---с-С-Т-Р-О-и-Т-Е=л~ь~К=О~~~М~У=Н=и~З~~~-It--о:р=г:а=Н~Б:р:О:в2:р:а=о:~~р:а~й:К:~=а-К~П~У~а~~ир~~~~п~~~~~~я.~р.Б~а~,~~~іі~~rn. --------------~-------;Б;::р~ов=арс=-ьк:-а:-::р:-:а:;;й:о:НВ::а:-:JIP:·=yk=-а=lІ=в::я:-:о-;м:а=ОНОГf) ynрамінвв КVЛЬТУРИ.

nерекінодім •.

Середа:

нову, світлу,

Василь Роговець,

Ми.хаIЙЛО

ЦК КПРС. Передача «Новатор

20.20 Художній фільм. 11 СІЧНЯ

хто зустрІвся 3 ним напередодн І Н ового, 1961 року, ще на св І ТІ. то-

на DC:JM дYXQM, ВС':М

коли

Свято новорічно.і ялинки. Пере-

журналн;

кінчепня служби повернувся І простору. ТеП.10 зустріли його вчителі і учні. Микола АндріііОВИЧ розповІв до,iJiОМУ· ' про те, як воїни Радянської Армії оволодівають чудовою технікою, І діи.свQo, колишні воїни Ми- яку Їм доручил,а Батьківщина, як несуть службу. Уважно слухали

п(}миооом

«Новини

Богдан Кa.JIинич lt ; 19.05 _ дача 3 Москви; 20.00 -

Відомо, ЯІС швидко ця бnиrада у піщла вгору, ПОДолавши відс"авання. Виступаючі вірно зазна-

чали .Сlфо,мн.іС1Ь Г.агаНОIЮЇ. ВО-І

Н.ОО _

дача з Київського театру музичоої комедії; 18.00 _ «Новини " ДНЯIt; 18.10 _ документальний фільм: 18.50 _ на честь Плен,уму

-------"1

-

СІЧНЯ

1110 .; . - «ДІти з КанонерcbKorolt. Худа,жній фільм; 12.25 _ «КапІтан космічного кораБЛЯ It .

В РІД Н І Й Ш К О Л І

каж),ь ті, хто після за-І Одержавши відпустку, вІн завітав у рідну школу

10

дня~

І ролі релігІйної секти, показа-

П

ДРУЗІ ЗУСТРІЧАЮТЬСR І

користі, не заради слави, а заР а.ди. того, щ.'~ за.гальоо ДОПI\.U'1\І'ТИ v"'v

Вівторок:

І' тупаючі ВИСВІтленню шкlДЛИВОI

. .й J • ТВОРЧОІ ДІяльностІ письменникІв. с. .'Іоске. га.нООО ВІ!'РІШУЄ. rrepe ти у Bl;tC1'a- .,..,,..,,,..:-,,., ______ ..:-,... ,._ _ _ _ _ ,,. _ _ _ _ _ ,,_,._,..,,, ючry бригa.;ry. l' декІУГО це ВИ'КJIИ• .. а__ так ПОСТУ' 1І а ш ~ в о t U U - 8 е .'" .'l Я _ 'N, _ U кало 3ДИ1Вування: «~Jl\ пwrи~.ясвоїм заj}ООітком?». Але

Ва,ТJeJМ'И'На пішла на це не зарщци

-.-

ДивІться телепередачІ

ців Карпа Салая.

!! ної у творІ В. Собка. 'і О. ГРЕСЬ,

М. Галицький, 8-річної шкали.

с . Пухівка.

Бабченка, морально р'оз-

Значну ува.гу пр'иділили вис_-

,

'U

'"

ЯЛІІНКУ дО м. Києва . Вони п06у·

директор

І куна та ПРИCJIужника бандерІ в1,1

краЩИіХ учні

метра.

І бещеної людини Марка Бо в-

про.стыe советские люди

92

вали в Палаці шарту, зробили прогулянку па сталиді, ї:щили в

пеклих ворогів нашоі діііснос-

О. С.еМ'€'нюк ДОlt.1Jа;дно J)озповіла, «Антології. зІбрані кращІ твори Пов<сюду творят чудеса. як В алЄ'Н'ГИ'На при;швляла,сь до УКР~ІНСЬКИХ радя нських письмен На закінчення де.монструвався р.060 - . НИКІВ. . ф'l:rbM «Г ригорш С кооорода». ти б ригади Л ЮСІ· mи!б аДОВQoІ, О . н Я розташовані за !сО' KJН.O . --. І ПОВІДа н як анаЛl'зувала причини 11 вцста- торико-хронологічним принципом. П. Рябов, вання. А причwни буди такі: тут Творам переду€ KOpOTe'hbKa біоредактар щоденної стінної . ." п од аю • не ПJ)aЦЮвали 3 дюч"ми б ула . гра Ф Ічна дов І дка, в ЯКІ" га.зети «За комунізм.. ві~у'ІНЯ справ,жил .1р"жба. І Га-

В дні канікул

нашаї школи ЇЗДИ\lIина !ЮВарічн,у

характеризує І негативні образи твору - за-

01'НЯВ у богов небеса,

В третьому І четвертому томах

Бровари.

НН ЯЛИНКУ У київ

Читач вмІло

тІ -

та­

ТРОI{ЬКIIИ, cepeAНY,'JЇ школи N2 2.

ким розбещеним людям, як

Оr6рQoСИМ сказку о чуде,

відомі масовому

першаю

учитель

чи- І Марко Бовкун ...

свій БИСтyn І

а також рядками з в;,ршз.:

твори авторів. що давно не дру-

3

бу.1а

В.

Значне

ків, не ча'СТИХ на руку старост ; місце у виступі члена ВЛКСМ ви- і пада'М1'.рі'В. Г~ВО'Ри.l0СЯ про свар- і Л. Ващенко посіли роль ком-

пустив у світ «АНТОЛОГІЮ УК- ки які виникають між ними під І сомолу,

лікІи, всюди M:liВ справи... і

падія

житті. - Чудавий віДЛОЧИІЮК, ка одностайна думка учнів.

РАІНСЬКОГО ОПОВIДАН.~Я:t в! ча,~ роопод:ідУ' ГРQшей і HallY'J}a.JIb- І праця. Вона докладно зупи. чотирьох томах, що знаиомить. ." Т . нилась на образах Клави Бе- І І ЛJШIе праця - СПj}а.ВЖ1lЄ ща;с- широкІ' кола читачів з так зва- них дарунюв ВІруючих. ОМУ-ТО режкової, Арсена ЗаГБРНОГО, , тя рддянської ЛЮДRJIИ», - :казала ною «малою прозою» В її істо- У Пдоскому не утримується довЮрка і Ольги Солоїв. пі:mimе Валентина. Ма,йб}"l'Ній ричному розвитку, з досягнен- 1'0 ні щин піп. ВИС'гупає Н. Пасічна. Вона 6рШ'адир не ПРQoхоДlВ повз недо- нями українських письменників у «Чудеса без чудее» _ такий говорить: нрі новели - Не місце серед нас та-

справою

така

в

На конфереНЦll .- б у.'ІИ ВИКІНfТ1. ! подвигів радянської молоді на . всіх етапах розвитку нашої сотемні справи Мlсцевис{ цеІЖОВНИІ ціалістичної

Київ. на

разпоряджен·

"ітак,

1'. 1

фa.mИСТСЬ-КШМИ загар{)никами, ВО-

ДИЛЬ-НОЮ

виділили

! жирів

ому-

можні не тільки видікувarrи будь- ністичну партію - натхненнияку хворобу, а їf попере.дити ЇЇ. І ка і організатора трудових

АНТОЛОГl'я українського

поїхали у

Група за групою займа€ сваї місця. в літа:ку. Розворот, і літак у повітрі ,"а'д любимаю стали­ цею. для багатьах юних паса­

з піднесенням Кгово-

про

вони

аеродрам . Тут в їх

ренція. но

КІІСХ у спіхів, що ми зар;li3С'ПРО-

'"

кій

центральним

ників

риші, с.'Іід пам'ятати, що наша ~;ТЧИЗНЯllа медицина зроБИ.'Jа та­ КИИ крок вперед, добилас.1І та-

Брава ри.

Образ нашого сучасника

1

ба'бкам. Всі 'ви пам'ятаєте випа­ ;(ОК 3 дитиною Ле.сика. Тільки з~за вини бабки вона буда. поз­ бав.'Іена Л\иrrя. Всім вам, това­

Н. Гвоздана,

го почину.

в ее:!і окремі батьки, сказала в()на, які вірять знахарям і

"Нам спокій

N2 158.

Зам. 169-3250

,.

5 номер 1961 рік  

5 номер 1961 рік