Page 1

ПроА-етарі всіх краІн, єднайтеся!

Всі сили на виконання

Гідна

рішень грудневого

стахпnовЕuь

пленуму цк-tПїРс

Ще швидше підемо вперед зростання

господарства,

Київської області

*

Вівторок, 12 ·січня 1960 року.

ЦК

нами

нові

сільського

заявляють

-

на

тваринники, збор "•х х."J.бороби, " ·ха•НJ.'"аІ'ГО'РИ' УRnа· ·ни. _ Тепер 1 \!е . "' .,

}'Спіхи, досяПІ}·rr ІЗ

ДОС'ГрОRОВО•ГО

завдань

І1.1енрr

відкрив перед

резерви

партії України та районної Ради депутатів трудящих

*

Грудневий

ІШРС

Орган Броварського районного комітету Комуністичної

М 5 \ 1912)

За. ве.шкі справі

нагорода

сt>~І'ИІрічном

896

-

ВИ'і\ОНаННЯ

і

меда..1лю

ВідЗІ!а]{р>

плану,

32-я

«За трудову

1196

-

ЧО:ІОВЇК.

пе·редовн!\а.'r

сі.1ьськоrо

збLн.ше!!JІНЯ в 1959 році виробиицтва )!'яса в колоспах і Рад-

господарства об.1асті присвоєкu звання Герr'я Соціа.:їістичної

госпах об.нсті

Пр:щі.

в

раза і про-

3,8

•••

дажу ~1'яса державі в ці.1о~tу по

об.1асrі в

1958

у

рази

3

бі.1ьше,

ніж

~· відповідІ, на. Зil]{JИJ\ грудне-

ро·ці, збіаьшення вwроб-

· вого П.1снуч ЦR RПРС і висоІІ'рtОД3ЖУ Ді'j}ЖаВІ т:l· · 1\Ї урядові н<tлоро:jи трудівники 1\ОЖ 1!/ШІІХ СІ.1ЬСЬ!\ОГОСГJ1ОДа•рсJ,КНХ '.Іи·. ще· шви,~ш"' ПІ.д""'.·о вперед. . П . В сі .l..ьсьБnг" • " " '""' ПрОДУКТІВ, реJІrДІ'Я e.pXnБHOJ , . гоrпо.да•рства Рязансь-. Ко.тrоспники Л:юбашівсь'Коrо Ра:щ СРСР нагоро.Jи.Іа орде•на'ш коt. оо.lаст; . персг.lя~ри . взяп

Ціна 15 коп.

НІЩТВа

·

І

Дорогу "королеві полів"

4

кі­

райо,ну, Одеі;ЬІRОЇ об.1асті, ВИ'Рі- і чеда.1ЯЮІ СРСР 3449 передо-J р~:шІ~Іr ЗОUЕ я;зант:я І вирІШи~и .· . ,. . вирооши на J\(}ЖНJ гектарІВ Іu 'І·."І!· , ,, в 1960 ропі .., виростити по ВИІ\ІВ СІ.lЬСЬІ\ОГО ГОСІТО'д3·J)СТВа, · · 100 1960 64 ·рощ по центне1\о.тгс.сп «Чр,рно.на. ~·!\·раї·на », се.1а 180 ІІіУдів зерна з гектара і ви- rrрщівшfh.ів па•ртшних, ра;щнсь- упдь У . . ри ~r'яc<t і по 290 центнерів Гого:ІеDа, на вР.lі!'І\ій п.1ощі зібрав роби·ти по 75 .цеІНтнерів м'яса І ких та І·нших .. . о·рга•нІЗ:ЩІИ Ря- "'0.10!\а по в~іх 1\атегоріях госпоу.рожай зерна ку!\урудзп по 25 по 300 центнеІ{)І•В мо:~ ока на 1ОО :~арrтв. Продати державі 200 ЦеІН<11Нt'ріВ і зе,1Р•НОЇ :'d:!CII ПО 250 ге·І;та·ріІВ )'ІГідь. у районі на 15 зансько1 областІ. Ордє>но~І .1еніПІа нагороджено тисяч тонп ~r'яса і 300 тисяч це·нvнЄІрів з гепара, а ланка тисяч геІІ\тruрів проти минрого Р'О!\}" розшИІряюrься посіви ку- 235 чо.1овіІІ, орденоч Трудового т<шн }JO.l0!\:1. Се"'и·річ!\у по виО.1ьги Тище'Іrко по 350. курп~зи, вже заготов:rе·но сор-· Червоного Прапо·ра 415, СіР- робнищтвт тварИІНницишх щюОдна,к в ці.1ощ· пu ра.йощ· за тове і гі6рид•не на{;-іння ц 1 е 1 дено)! «Знак Поша:ни,> - 707, зпаів ВlГ!\О<ННн ~а Т'РИ роки. :ч:mнрий ріІК зі6рruно .шше по 19 юу.1ЬТ)1рИ. Створено міжкоаrосп- }Іедадю с3а тр}·дову доблесть» (ТАРС). цен~не.рів зер·на і по 12 5 це,нт-

насе.1е:wня,

що

нерів.

В ппста·но'Ві rрудне•вого П.lен;-­ му

ЦК КПРС відзшачено: «У 19-59 році в К'ра,ї:ні б}·де виj)іОtб­

.lеІНо

62

МОЛОІR&

~І·іЛЬЙО'НИ ТО'НН,

що пере'Вершить 00.1ов·е в~tробни­

цтво мо.11жа: в США бі.1ьш я'К на

5

мі.11:1йонів тонн.

~rac.1a

в

цьос1rу

Виробництво році

тисяч тонн,

845

.'!оr.рами

на

дУІШУ

пере·вищу€

ста.новиrrь

або

по

вmро.бництв<J

на Д}'ІШУ Інасе,1е'Н!ня

в

~rас.та

США,

де

в цьому ІJ)ощі н•а душу ласедення

буще

3, 7

ВИІРО 1б.1еНО, ПРИtбЛШJІНО, ПО к:ЇдІ)rрама :Маі;,lа». ВиІ-робни­

цтво м'яса за РОКу

В

~ІісІЯІЦЬв

11

1\ОJГОС·ПаХ

збі.'!ьшwJась

на

і

1959

радГОі;ПаХ

процешш в

32

ПО.рЇ•ВІН.я:!І'НЇ 3 ВіЩПJОВЇ·~НИМ

пе·ріо-

ДОМ 1958 ·РОКУ. ПоІ.РІЯд і:з збі.тьше:нн.ям ВИІІJ'{)Ібшщтва !]рОд}"КТЇ'Б

КОі!ІГОСПИ'

і

тва•рИ'НнИЩ'І'ва

радТОСПW

добm1ИІСЯ

тор•Ї·К знаЧІного :>роста,ння за•rаль­ ної чисе.1ЬІНості продупшию·Ї худоби.

ВИ1J)ішальною

у%0вою

с~ІЯ тва;рИНІНИІЦТВа

НеННЯ кормової базИІ, ЧИНОМ

підне-

бу~10

3МіЦ-

голоmнrм 1НіЗІШlІj}еІ!ІІНЯ

paX}lJiO'K

по~івіІВ і підвwще~нн•я вр,ожа.йнос­

ті К}'ІКJ'РУдоо. Про величе'зні можливості, що зшклад·еІН·і в цій куаьтурі, rо•в•о~ РИІІ'ь д•освід двічі

Герої.в

Соціа­

ліиич:ноі Прщі лаtнкових Євгенії Одек,сі·ЇЕІJШ Дошrнюк та Гшнни

Ми.х;>.;Йлів:ни Лада,ні. гооіі Олс•ксіївни в

15

на ІJ:ЛІ}Щі

223

дмJІка. Є.в­ 1959 .році

гекта.ріtв з.ібра.та по

ЦetHTHe,]Hr 3e'IJ)Ha КУ'Кj''ІJ}1ЩЗИ і

по 1605 це·н·гнерів зе~1еІІІої ма­ си, а .1алка Гм1•ни МиІХай.1ішш на пае>щі 15 rе,к·та·рів 3ібрала по 106,1 це•нтн.ера зерна і по

1186 центне.рів зепе<паї ~tа.си ·на 125 rекта,рів.

Пд(}Щі

06j}o,бitroк в данщі О. До.шн·юк

..

зе.те!НОЇ

)!аси

з

гекrа.ра.

Ca,~re В ЦІ>О'Щ' і f. од:на із ОС.НОВ­ НИІХ ПJРИЧ!fІН ТОГО,

ЩО ·раЙQІН не

виконав зобов'жм111ь по вщю6ни цтву

mр.од,уктів

В

посіяно

в

шсяч

8

·РаЙ(}НV

буд~

rеюа1рів 1\)'ІК}'­

Р31'\ЗИ. С.1ід уже телЕ.',р вирішити пита,ння ПІJ'О забе3пече:ння наеін­ ням. Досвід по!\а,зує, що найкіра­ щі

ре•зрьта ти

дає

сорт

«одf•сь­

ка ... 10». В зw~овий час потрібно. ·ВИ'ді­ .1wти- під к.у·ку•рудзу К•ращі ділян­

ки, виІВезти нео6хід·НУ добрив,

сrара:н~о

кіаЬІкість

готу'в,ати·

в

ШІколах пефед<щого до·сВtіду .куку­ РУ'д~юводів, а такюж те·х,нШу д.1я повної меха,ні·защії О'6рс,бітку ку­ К}'ІJ}}'ДJИ.

Трудівнmки сі.lьсЬ'Кого да'j}•СТВ& ·раіону

за'НІНЯ

В:ЗЯ.1И

ВИІКОІнатm

ві·дго~іІВелші

семи•рі,ЧІНий

впроваджується

безста.нковий

спосіб

Цінний почин коJективу

відгодівпі

;3аводJ <<Динамо)>

СВИІНЄЙ.

ВисоІ!\і зо·бов'л.зання на другий р.і,к се•)!И))іЧRИІ взя.1и також кол­

госпи ЧеІJУніrівської об.1асrі, які виріши.1и ПР'Одати. державі мі.1ь­ й01н

щ·д~в

_

гречюr

в

чотири

раю11 &і.1ьше, 'Ніж торік. Під цю культ)'РУ відведено добрі зюr.1і, заго~омяються добрива,

прова­

дwrься очисТRа насіння. Серед кращих СО·РТЇ13· гречки засипано і )Іkцевий,

виввдениИ

практиками

Мен.сЬІКоrо ршИ:оІІІу. Наша вЩповідь на рішен~

-

ня П.теІІr},М'У ЦК КПРС,

-

рить

«Пе-ре)!о­

га»

rо.то.ва 'колгоспу

гово­

Р{)ВеІнсь'Ко·rо району на Р(}-

в~нщmні rоспозобов'н-

·u

пункти ве.1икої

рога·то·ї худоби,

твариннищтва.

році

1960

·

ні

'

Ге~роlЙ

Соціалістичної

Праці

Т. Ф.

БоЙІЮО,

НОВИХ

НаtШИJХ

СЛМІНИІХ

ді.1 ах. Колгос,ІJІНИ!\И

-

буде в Тj}}"ДОВИХ

Ко.lеІ!\ТІІ'В Мо·ско·в·ського з&воду

<<Динюrо»

іщні

С.

М.

направив

товариІШеві

У свід(}~шюючи

всю

величезну

Кірова важ.1ивісІГь е.1е•ктрифікації м.

с.

ськото

'rо свої~r па.'І1ріоПР!ІНИІ)!

і

... Ви ків

ЗВеІj)Н}".'ІИСЯ Д<J

)!еТаЛ}lр['іtЙ!ІІО'Ї

ПрО

ПРЩі13ІНИ­

rrрОМИІСЛQ130·СТі

пе•р·Є'ВИІКОІНаІННЯ

зобов'язує~JОСЬ: ЮDГО'ТОВИІТИ В році по•на.д виробничу про-

1960

г-ра"у, повністю і3 зекономлених матеріадів,

Д&])Жаl!ІНИХ

три1

тисячі

двиr}'нів д;;JІя

П;lаІНОМГО

да,р·с'І1В<І•. Дпя цього ми розроби­ м·о на базі НІаmих серійних ма­

мета,lу

і

ПО•ВІНjШОГО

задаводення

потІр·еб

сідь·сЬІІООrо

господаvства.

Ми vо~}'ІМ'іемо,

що

шин

цeft ЗаrК.'ІИК СТО•СІу6ТЬСЯ Не ТіЛЬІКИ мета>JЇ}'J}rів, іНШИJ(

але

rащ,зей

спеІЦ'іашму

ел еІК ІІР~дВИІІJ"Н а

й mр.ацівниІКів

П]Н1М:ИС.'ІОВО<СТі,

сільського

сільського

і в

господаrр.ства

у

тому чис.ті і нас, еае·к'І1]}омаmи.. ~тро!\И почнем•о іх

найкоvотші вил у ск.

ноб}·дів.н'ИІк•ів.

(ТАРС).

взяди під-

п:~а:н за. 5 ро:ків, oRper.~li пеrрещов~ І в~ені зоІбов'я~ання: в 1960 110СП{)Да,рС1ІВ11. за 4. Це ПО р.ОЦІ ДОСЯІГГИ· рІВНЯ виробНИЦТВа че.сна, а,л€ відповіда:.1ьна справа.

тварив.нищЬІкої

Вона ВИс'!fа.rає :Jна·•шого під.несеІН-

бу~1 о з&пла,нова•НО· на

ня гос•подарсІжо·Ї,

ОІР•гruаізатор•сь-

_

продукції, який

1961 рік,

вираби·rm на кожні

100 гек­

кої, по.ті1ТИІ'ШІО"l'tІасової 1ІЮб·оти. тюрів угідь по 200 центнерів Успіх вwкоІНа!Ігня З:о·бо·в'язаІНь по м'яса і по 600 центнерів )!О.'Іока, ви,робю!Ц'rву

про!.'(}'!\'rів тва,р.и•н-

нпцтва задежить від кі.lЬІКості і якості на,г'Ію"аджених кор"ів,

ЗО•Ю(}Е.'!Ма

1\f'К}'Р)'ДJИ.

а ко.тгосшrу се~шрічку виконати

3 PGI11H. (РАТАУ) • ···-· _....... -..... _"_, .... -........... _........... _.. __ . .

за

данки по

Ростов-на-Дону.

ВІ!/j)ОЩе·~ню К}'ІК}'РУДЗИ повинні ОЧОJІИТИ КСШ}1НіІСТИ, ]{Ю!СО'~ІОЛЬЦі, К.р·аЩі меха;нізаrrО'ри.

«'Іtо,ро.'!ев•і

П(}.l·і·В » -

І(олектив

заводу «Ростсільмаш» безпе· рервно збільшує випуск самохідних комбайнів «СІ<·З». На: фото: само.хLдні комбай-

широ.ку

ни на

головному

шій кількості приходить сучасна, продуктивніша техніка.

славні люди з гарячою і чуйною душею.

гое:nода'J)ства

нмnоrо

раіооу.

В

свій час ла·нка Юни Д(}вrо·дЬІК(} в калго·спі «БільшооИІк », с. Рожни·, 3бира:.1а rro 50-70 цен11!fе.рів зерна КУR}"Р}'ДЗИІ з гектара і бу:rа

відома да.1е~о за ме:Жюш rр.айону. Добрі врожаї К}n}'РУдзи зби,ра,'!и в кo.'Irocnax ес. .JI.jтRи, Красw­ лівка, Се)!ИПО.11\П-, Р}'СМІів, Тр{)є­

щина та інших. В СІК.тадннх ·к.lі­ матичних

у~rовах

МИ'Нрого

рм;у

Пам'ятник В. І. Леніну в туркменському селі На ценrра.1ьній п.1ощі нового селища

с'ільтоспарті:rі

«Тпж~е­

нистаІН » Куйбишевського рай(}ну, Чарджоуської області, в по• чистій о·бстановці відкрит(} па­ м'я'ГJШК В. І. ЛЕ.'ніну. Після мі­ тингу до

під,ніжжя

па~r'ятника

nіонери nок.·шш живі квіти. (ТАРС).

заводу.

канвейєрі

ровського ста.1евара ПЕСтра Махати. Ми не знаємо ні самого Пет· ра, ні його друзів·сталеІ:!арі!!, але думаємо, що це дуже хороші і

і передоІВики сільськ·ого

госпо­

конструкцію

для

рощуванні куруд<~и

електро-

шанів Д.1Я СТВО•РеІІІ'НЯ фОН'дУ НаД-

дорогу!

ку-.

Сібов'яз-

Хрущовrу :тиета, в як,ому гово- 1\О•}І від'r}"ІКН'J"ТИІСЬ на ВаІІІІ закаИІК

6ув ПО'Вні.стю ме·ханізоваюfІЙ, і сабі.вмлість цешт.нера :re]ma ста­ новила. 3 карбованЦ'і 51 коnій· ку, а силосу 34 копійки. Набу;ш nевного досвіду у ви­ висDІКиос врожаїв

сіль-

госпюдЩ\JІ(>rва, :ми вважає-

Фото В. Турбіна.

зто:::~~~~ зз~;~=~~~ням МІ! І копгоспам не стояти осторонь

прочитали лист бригади дніпропет·

шии Інвентар

І валятимуться, то·

му що на зміну їм у колгоспи і радгоспи прийшла і в дедалі біль·

Не будемо говорити про інших. Ми зробили у себе несКJІадний

потреби кол­

підрахунок і з'ясува.1и, що хоч сьогодні можемо здати державі не менш як і5 тонн металу. Наші сусіди - трудівники· колгоспу

госпів і радгоспів робітничий клас. А таке піклування, як Петра Мах~ни, потрійна приємне. Адже у сталеварів, мабуть, досить

районі відгукнулись на заклик дніпропетроВ{:ЬКИХ металургів і зда·

напружений план. І

дн державі 6.1изько

Нам, колгоспникам, приємно бячити, як дбає про

датковий

метал

все ж вони ()біцяли знайти резерви і дати до·

для

виробництва

сільськогосподарських

машин.

Значить, доведеться їм іноді й недоспати, відшукуючи ці резерви, і добре-таки- понервувати, коли справа йтиме туго. і не раз по· працювати понад міру, понад нчлежне. І все ue з доброї волі, з охотою, як старший брат допомагає молодшому, як друг допома· гає другові. Чесне слово, перед таювш людьми хочеться 3няти шапку і від широго серця подякувати ЇNІ

А їх же тисячі таких .1юдеІ\ у нас. Ви зверніть увагу: тільки вмістила ваша газета зак.1ик дніпропетровців створити додат· ковий фонд чавуну, сталі і nрокату для потреб сільського госпо· дарства,

а

металургів

вже

з

через

інших

день

міст.

скрізь

Всі

nочали

друкуватися

підтримують

добру

відПМідІ

справу,

нази­

вають нові цифри, беруть зобов'язання.

Даємо слово й ми, що в боргу

не за:шшимось,

постараємось

виробити якнайбільше продуктів харчування для стола радянських

людей. ку. .Як фонду госпів?

Але заКJІпк бригади ста.1евара підказав нам ще одну дум· ви дивитесь, якщо до походу за ств·орен:ня додаткового металу підключити самих колгоспників і працівників рад­ На нашу думку, ue може дати дуже непогані результати.

Знає~ю по собі, шо серед нашого брата - колгоспника чимало :.юдей невідомо навіщо бережуть металевий мот.тrох. Вони мірку­ ють: хоч старе. та

моє, а

може що-небудь та коли-небудь з цього

момоху й придасться. І нерідко «прикрашають» сільський пейзаж У. таких кашошах вітродвигуни, які давно вийшли з ладу і не дІють, роками

ва.тrяються без діла

дідівські пЛуrи, сівалки та ін·

«Пам'яті Леніна» так і зро.били. В·они першими в Черкаському

15 тонн непотрібного їм металу. .Чи. прикину ли, скіт,кн брухту можуть зібрати всі колгоспи об.тrасп, 1 внхо,щть - щонайменше 10-12 тисяч тонн. Ось де до·

д_атковнй резерв. ось з чого с1nьського

можна викуватІі

нові

машини для

господарства.

То хіба не варто обійтн в~і садиби колгосnів і узбіччя шляхів

га.ра~і, майстерні та кузні, заг.1януп1 на гориша та в комори і по~ Хі!:-яисько!.!у подивитись, шо там лежить, ржавіючи і

вкриваючись

пилом? Обов'язково варто~ Та й до діючих машин, механізмів і устаткування варто уважніше придивИтися. Є серед них такі

від

яких користі менше, ніж к:юпоту з ними. Вони давно вже з~ста·

р1.111 і морально і фіз-ично, і чи не прави.1ьніше буде пустити їх теж

на

переплавку?

Якщо ви згодні .з нашими міркуваннями, товариші, то ми про· сим о допомоІ ти СВО ІМИ ~иступамн здійснити цю важливу державну

справу. І ще одне. Хан . держ?.вз п~одає

нові машини в першу

черг~

брухту, які

тнм

колгос.пам,

ЯКІ

здадуть

бІльше

не будуть

подІ б но до гого.11вськоrо Плюшкін а «зберігапІ» металевий мотлох.

Михайло ОЛ І й НИК ро»,

Іван

ШАРИП

-

голова колгоспу «Дніп­ секретар nарторганізації,

Семен ЛІЧМАН - бригадир тракторної бригади, Михайло ВЕДМЕДЕНКО. Петро БАС - ко.п­ rоспники колгоспу «Дніпtю»

Черкаського району,

Черкаської області.

(«Правда УкраиньІ» за

9

січня 1960 р.)


4

СТАХАНОВЕЦЬ

По

..........................................

району .. .-. ... .....-

Розповідають юні об.JІаеноrо

де.11еrатІІ

"'А гостей на зборі бу ло багато ... *ДОШНА ПОШАНИ КРАЩИХ ДЕПУТАТІВ

1

11

Повернувшись в рідну школу ... Ну, розкажи ще про об·

-

_

.1асний здіт,

муються

девізу:

«Відмінно

і

відм-інно

працюй! » .

вчись

На

ХТО ВЧИТЬ>СЯ

Иарк}·ці.

і

«J»

;з.найоме

читача.)r районної газети. Ио­

говс·рить, аас в с і знають, що

піоном лн вирощенню юро.тів.

де.1егатн

обласно,го

бритадИр·іВ

)"ЧІНі'ВІСЬКИХ

Петра

ЗЛЬОТУ

ків навчання і .праці та. юних

ПОДр}іГіВІИ

300,

де-ржаві

здав

кро.1ів

рік

за

277.

-

оцінений

вис оJ\о

на.го·рщже­

Ра з:о,,І з

сво ЇJІ~r

він

ПО'ІІаД

піонерсЬtКу цраВtнmцю

союзну

Так, розкажи до'к.:Іадно,

-

Зіни х()Щ•Н'КО

Зустрічі

11.

тати нашої Сі.'ІЬСЬІ\ОЇ Ради зу­ стрічаються на вибо рч1:х ок­ вибG'J}ЦЯІ't!И. з своїюr ругах Оср а нці народу nр оводять беСЇДІІ З ТР}":\ЯЩіІ'МИ, юсь

на

магають

їх

Бобку

Lн·іці ативно

.,.,..,..?'~

тт .

Ю.,

Тею­

Хи~шку

Bиtк o.wnюr ша:ни.

кращих дещ1татів .

М. Федоровський, голова

де-

працюють

___",,, ..." __ с

с ільс ької

Р ади .

с . Богданівка .

О. Бобко,

га·ч та В. Хр·о·щщь не ви:ко.на :ш про доr.1я:;t зз

нІІ:ши·х свказіtвоrк

по·нча:rьні

Це

ННІ)!ОГУ ;

не

щати

.1СЖ11.КП

'І·енш

Во'ни

вшп;LдіІШ.

ще раз наrrа·;~ують

ДЮІО<ХОДі:В

через

ОЧИ•

кожні

А. Бурнн,

два М'і<сяді.

начальник

ПСО

«Жо втеІІь».

і

млин,

З

н

"Сnоживача "Де ж електрелічильники?" З приводу_ цього листа ( «Ста- тре 5·а nоважати " хановець» В·ід 15 грудня 1959 ро·

Треrба гадати, що в ра.ивrддІЛІ к·рай таким

ку.1ЬТ}"]JИ

по.к.ладуть

npиN·xa."f

ІКrномеханіка.

Пл оске.

-·-

12

стінгазети комунізм».

СІЧНЯ

Угорський документальний фільм ос«Там, де я живу»; 19.00 19.20 танні вісті ( Моск ва) ; Пленуму грудневого « Рішення

ЦК КПРС у дії». Передача еРу­

ч

т

о

ни. Голові пр ав· носитись до фр уктових і декора ління Літківського тивн их насаджень». сет

т.

Білеику С.1ідамп неопуб.'Ііковаппх .'ІІІСТІВ

дана в·казівка усу·

Протагам оста н- І:r.JІЩf:І:JаїіІ:АіІ&:J

ку) голева виконкому Рожнівсь-

кіносе·ансів.

телевізійна Вівторок: 11.00 хроніка «Новини дня»; 11.10 -

о

~.

та­

п.1анових

телепередачі

збу-

~-~ ~ " ,.,~ ~~

ЇЗД}ІТИ

Дивіться

корі вни­

n

зовсі~

зірвавши

дек і .1ька

чиr1щ"

·КИ•М:

с.

ки, 2 кормоцехи, інкубатор . На фото : в но­ вому універмагу. Фото О . Красовського .

и

А

кіtНІ()фіш")tа.мщ

за

«За

.. ,..,..,. .. .,..;-_______,.._. .,. ---------.,. ,.,._

г

пе:рестав

ститwся;

П. Рнбов,

."~-~.,.~--~.".,-., ,,..:>-..;о-~.---

11

позба­

То!.'Іі Ко~аленко вирішив П()М­

ред а ктор

і клуб кінотеатр,

довано літн ій

ЙОГО

заро бітку і до­

з:нач.но.го.

сить

ми­

чайної,

за

ві;н дрке роз-

ОС:КL1Ь'КИ

се·р!дИ'ВСЯ,

викри-

з грішми

~rахінаці.ях

на

продюні rк1штки,

нс,і•:-~ важ.шву

як

колгоспу

то

бу.1о

Ііо·ва.1е нк а.

ВИ'Шf побічного

.lеЖІІ:І\(\')1\F ДHt)l1\·p itB.

ун іверма -

щення

І гу

Ради

сідьсь!\ої

1\1. Р о ­

rрuмадяни

що

вияви.1ося,

кі но)Іеханіка.

·нa.шrnro

Колиr Васи.1я

примі-

руджена

ВИ'РrіШІіІВ СТDО•РИ•ТІ! Дошку ПО-

допо­

в побггових у~rовах.

путаш П . Калита,

ГІРІІіклад

ні з своЇІ\!11 виборцюІ1І.

відді,1ка

роб: тню;а.м

f .,

По жежі вини!\ .ш не·споді•ІУано. Rо.1и ж з 'яс ува.1 и їх причиrни ,

СПО·

році

нулому

Та щось довго

Примхи кіномеханіка

бу ­

8

дівництво .

них

.1101\у Д., Я'.кі ще с,шбо зв'яза­

В·ЇДП()Віда -

запипння,

взяти

радиІ'tІо

3

Повчальні випадки

с. Требухів .

велике

ться

Mc'TJ'ЗU:a, Д. ЦьоМ'Ка .

відповіда.1ьності.

сільгоспа.рті ­ У Ва­ лі «Родина » ра'Йо· силівського Запорізької ну, провади­ області,

виборцями

В nевні ,:;ні і години ,'(епу­

ПІ.l!!, п о·nи БІІ ряд н .ш його з к.1у-

1:1 ... ... .. ... ... ... ... ... ...... ... ... ..

н ародної освіти .

з

класу.

Рада

с і.1ЬС Ь<І\а

що

Кажуть ,

бу, :~r ві н непри.с тойно поводив ВИ'рішується це питання. Не xoceue. Чере.з ,\С'n і .1 ІЛ\<І ;~нів Бр еус ЧЮ!О Щ! rе;рпіти та'І\ у .1ЮДИ'Н}" !І ві,н с е.'І і . Тут з'я·ви·вся у >raramai. Група робітникІв. Іробі·тниrків, я<кі . штовхав і .1 аяв 1 с . Жердова . НеJ11jJOДкra•)IИ. за ЗІІ'ЙШ.l!!

с. Рудня.

рай.від.ділу

інспектор

вwро­

7

О. Федорук, 6 «б»

у:р·о-

збираєтьс я притягти' хр.ігана до

8-;р іч на школа,

М. · Горбатенно,

щен·ня крмів в школах і уч-

збір

класний керів•ник

честь.

Ш'КО.1И:, ЯJКа

-

ініціаТО'fЮМ

вистуnила

юr.соку

ку

~в~дб}ІJСЯ

Tn н і . Бrр е ус

І\.l}"'ОУ, де ва.в ся в пРИі.\Іі ЩN!іІІЯ Го:~и•ну втра прохt1ди.1и збори.

худо·жньої

інституту.

на.вчищи:ся!

бажшння та~ож засдужити та­

ра.йо:ну

Макс1!Рі·в,сько.го

школи

11ра·)ІО-

СJа'Нців, і у КОЖІІІОГО 'ВИІНИКа.є

Гружчаж~:>коі

к.ролефер:~~и

,

Дивіться, що ми ВІ'tІіє­ по'Ка.з)'іВа.'!НІ ді ­ мо ·р&битw, ти СВО'Ї':ІІ ГO CTJII~f. .воrни Та1к, багато дечо~rу

ГDНі сво,їх ПО­

...СJ}·хають

І Пе'Гро розпевідає ПІРО вw­ }"ЧІНівської бригадира ступ

'

-

00-

тою.

просять Петра тоІВз.рИІШі .

дитячої

коно-досліДІНого

фew·~ri

.на.го·роджени:й

освіти

закінчення

с~·рііоз<НІ;')!

,l.lЯ .н ьо го

про;~овж)·є :J<ІбарО)! nіс.1я цього в:н зіпсував .lЮДСЙ, ху- Б•ЇД<ПОЧИ•ІІ С.;r: ТИМ, Щ О ;(ИВИЛИ!СЬ у" ПИЯЧІ\іТИ , n{;-раЖІІТJІ він }'Ві р- 1\ :І}··бі кінофі:JІ>)! . .1іrаюпн. Н ещодашІо

класі. На ньо.~ІУ ма.1w нагоду поб}ІJати наші шефи з •нау­

на·ро~ноі

В<ідділо'І

.lаСІНИN

«А·JУГеок » .

На конце<рт

За ·н ашим пpиn.la;J.O)!

др ряюr ІВіі н

ІфО;lіВ, За ЩО

800

циN

н:.~ таІКу ж тему ві.:~бу.вся у

ШіКОЛИ.

шкі:~Ь>ній

,на

вирости.в

ний міся.чною путів!Кою у все­

, бу;хе

'' 1\О)І.

СаІ\ЮДЇЯ.lЬНОСТі.

.1€!Г3Т}' з:Іьоту Петру Лесику Кня­ ІО'НО)ІУ кро:~івниnу ВОСЬ~!!~рЇЧ'НОЇ

за

Повернення додому.

С'.1ід бро с п од і вашсь, що ц~

рад·госпу На.дія Кооша,н ець.

-

ЖИ'ЦІУІ\ОЇ

гrня

цього

ТР•е'ТЮ

посуд: C.liдк)JJil.lH

ЧИ'СТИR

н езаба р о ч

хр і rnн с тво

За

о:~ержnв десять діб .

3і·на пі.о'І!ервожата ста~ша з і піо:не-р.вожа та f.'Іцкова

Є ПрО ЩО j)ОЗПОВЇ'СТИ і де­

буде

JЮці А в цьоМ}'" а то й 400! ..

Труд

ВР}"ЧИ.lИ'

11

С~ІаЖИ:В,

Пі·К,

Ва1рИВ

І тут

с ~ .1о.

«-ві;~зна•ншся » .

nрибwр ав,

во;~т,

·носи,в

!І д'JЮ'Ва,

K])0<1LB.

ВИJ)ОЩ~"ВаЛІ.Ні

вирощених )!НОЮ

3 287

~Й З

І(О.Н}"ВаВ ПІ'В'Нj" ]JO•U<нy; ~PYO<lB

j'

Же:на за успіхи в на,ма:н:ні і

буни з;rьоту заявив:

-

ШКО:ІИ.

'~~

ЯКОЮ ІІІ'КОіІа на.ГОJР'ОД­

rrpet>І·iю,

з три­

він

ко.1и

к·ро.1івників,

ГІе­

_

БобриІЦької

Баасу

6

НИІЦЯ

ВО'СЬ>!ИріЧ'НОЇ

від:~~і•Н'Ни­

бригад,

виробничих

в.ражен-

своїми

Ді.шп,с я

нюrи і fа .1я С11рижа•к

за.r~щ- ви-

Коже•н піонер

КО)!.

з}·с·трі.lи

овацією

Бурх.1ивою

)!1\Пr rocтeti . А rocтe.ft на збо [1 рі бро ба.гато ...

Від')ІЇНІНИ­

СТаТІ!

ВІГРіШІІВ

ві•Н

чеm­

називають

праву

по

го

учня

цього

І>І 'я

у наше

к о­

боріІt)!И, .11к зусrр,ічати і прий­

31\С}ДЖе~НІ!Й.

uyrз

Хріrа НС ТВ О

За

А 'шнрого роБу Бреус прибув

столовюш ·при­

ри•стуватись

«5».'

Про себе Петро, звиrча.й,но, ~Іе

croJoN,

цтва, nинув її . Ч ~рсз ;~еякий ч ас

ді­

ПОК11З)"Ві\.1И

ГОТ)"В11.1ИСh,

л;ив

:\!'я. Д(}вівшн д;ружину ;:~~ ка.lі­

до доповіда:ча. і ви•сту:паючих в дебатах. 3бір присмчува.в­ СЯ Те'М'Ї « ЯК Я Bt)fiЮ f!Н}"Вати ЇЖу, ПОВОДИТИСЬ За CTO.'JIO!». До нього, звичайно, всебічно ТЯ:ІІ, як сидіти ЗІІ

К·ролів та)І доr.1ядає лшше той,

Петра

до

шко:І·і

і

к.1аеу

по

товариші

звертаються

ханням

школі .дотри-

В

вдо'tІа.

ню1и

з такю1 про­

'

Б·реу (

Раніше МІю~СІ Й.l u

Ш! хуторі Пі .~.1 і с ея, fогQ.l івськ ої сі.lLрадн . Та ч ,. нього uY.la с і ­

nопередніх. На .ньо"Іу не бу-

11

рану.

Не хочемо терпіти таку людину в селі

від }'с іх

ЧИ')! відрізнявся

1 то

1960

НАWИХ ЧИТАЧІВ

Цей піооерський зіНр бага-

!1

сІчнн

12

-~С~

~

ДИВІТЬСЯ, ЩО МИ ВМІЄМО РОБИТИ!

і: іі

а .,1( ь от у

Вівторок,

ками

молодими»;

помагу

19.35 -

на до-

марксизм-

вивчаючим

ленінізм . Консультація; 20.00 новий концерт. Після концерту «Квітуча документадьниіІ фільм

Грузія».

13 С ІЧНЯ

Середа:

11.00 -

телевізіАна

8.-Димерка хроніка «Новини дня»; 11.10 с. Листо но ша нути ці недоліки. часу на кої сільської Ради т. Мехед І. по- нього газета Х. В асюк скаржилась в редакцію передача « Яого величнІсть робітНеод•норазово писала &ідоми·в , що сигнал газети обго- сторінках районної газети «Ставорено на засіданні сільвикон· хановець:. був надрукованніЙ ряд про чайну раноиного центра . Ди- на те, що їй не оформляють лист ничий клас»; 11.30 - сНадзви­

кіно­ ксму. Факти nідт.вердились. Елек· листі:в npo недоліки в організа· ректора чайної А. Лисенка з цієї непрацездаТІності по вагітності. чаііна подІя». Художній Директора З з проханням редакції .'!ист пе- фільм (І серія) . (За заявками З'Вільнено. тромонтерам Кривалю, Довгодь· ції торгівлі в місті і селах ра- посади ку та Онопрієнку запропонована йону. Ці листи розг.~ядались на т. Луцака п. зобов'язано навес- ревірив секретар парторганізації rлядачі.в); 19.00 - останнІ вІсті

добитися того, щоб електролі· засіданні правління раііспожив- ти порядок в чайній. чильниІКи були в усіх будинках спілки, де накрес..'!ені заходи для "Допомогли" своїх дільниць, nосилити кант· усунення виявлених недоліків і роль за економним витрачанням поліпшення торгівлі.

«Великодимерський» (Москва) ; ID.20 - передача для радгоспу т. Забо.'!отннй І . Тов. Васюк дИ· школярів. «Червоноармієць Маріонелла Корольова»; 20.15 назустріч ХХІ з' їзду КП Укра " сто к непр ацездатн ості видан о .

***

.Службовець В . Бор тун у .111сті

І·

ни. Те.7!евізіІ!н а хроніка «Новини

«Виконуємо рідня"; 20.25 . ... В магазин с. Рожівка завезе - під такою н азвою ( «Стахановець-ь Пленуму ЦК червневого шення про .~ист Ійшов над КU\1 & ред до про писала р.) \959 прудня 17 від . товарів кількість значну но " " Б ільш~ ІJЛатити не б удемо Правління з азимського сет зо- варварське В>ідношення до фрук- те, ~о з вн нн зав. базою Семи- І КПРС». сТокар СергІіі Ужанов»; «ВІтрогонка». Художній контролювати роботу тового дерева монтера радіовуз· по.'!ювсько~о робкоопу .~1 . Рудого 20.50 ІІазвою бов'язано під такою У листі елекrроенергії .

'

(«Стахано вець»

від

24

грудня

цього

магазина,

не

доп ускати

минулого року) робітниця кула- перебоїв в торrівлі. На nідставі радгоспу лнста «Своя рука- владика" на відділка женеького

«Зоря» Г. Рнхоль

ла т.

«Факти під-

Івающького.

твердились,

повідомив заступ-

_

в

ма газ~н1 _ довгий

час

лежит~

вел~ка юльюсть не?прнбутковано 1 соЛІ. Ск арга перевІрена прокур а-

кінофільм.

(До \ОО-річчя

з дня

н ародження А. п. Чехова); 22.20 • , іі

скаржилась го.1ову З азиМСЬК·ОГО сет т. Мика- ник начальника ранконтори зв'яз- І туроІ? і р а йспожнвспілкою. Фак- фільмно:як л.::~нк:в~;~~~~~=р.~:~ nравління р айспоживспілки ку т. Карпенко. - Нами вжн- ти .т дтверднnнс ь. ;\1. Рудого зо: га»; 22.55 - до Декади украін­ Р?бкоо т ськоі літератури і мистецтва в наклало стягнен ня і попереднло ваються заходи ло вч асному усу- бов я за на одер~ а ти в

на затр имку виплати грошей по да

листку непрацездатності . Як ло-

відомив голова робіткому рад- йоrо про недопустимість фактів нен ню пошкоджень . Серед робіт- д?Р) ч,.ен ня на _вщп~щену. СІль .. З а Москві . Камерний концерт укр аел ектрозв'язку ВІдп~ _ к тов а рІВ оез. в!дповщно І інської музики. ників р ад і о та госпу т. Волобха, затр":':'каГ ста·!. пор,· шення радянської таргівлі лас я

з вини

ухгалтерн.

рош

на·йближчими днями будуть вип-~ лачені .

·

J

про недоліки в торгівлі у с. Раж-

сСТАХАНОВЕЦ»

,

оформдеюrх докуме нтІВ 1 затрим -

В одному з ,rшстів ішл а мова / проведена роз яснюваль·на ро бота ку їх т. Рудо му .Ч .

-

пр о їх обов'язок береж.'Іиво від-

доrан~

о голошен о

'!!!!!!!~~~~~~~~~~~~'!!!!!!! Редантор

В.

ПИНДЮРА.

орган Бров арскоrо р а йкома КП УкраинЬІ и райсовета депутатов тр уд я шихся . Гор. Бровар ьr , Киевской обла сrн. Адр еса редакції : м . Бровари, Київської обл асті , вул. Київська , N~ 158.

------~ -------------------------------------районна Броварс~ока

друкарня об.rхасноrо управління кудьтури.

Зам.

141-3250.

5 номер 1960 рік  

5 номер 1960 рік