Page 1

РІк аНА.ННI ХУІІІ

Пролетарі всіх краін, єднайтесяl

За широкий розмах і високий ідейний

5 (1143)

рівень агітаційно-пропагандистської роботи серед виборців!

СЕРЕДА

12

За нову перемогу непорушного блоку комуністів і безпартійних на наступних виборах органів державної влади!

СІЧНЯ

1955

Орган Броварського районного комітету КомунісТИЧНОі партії Украіни та районної Ради депутатів трудящих КиївськОї області

Ціна

15

Факти, проте, свідчать, що далеко не всі агітколективи, лек· торські групи включилися актив­ но у виборчу кампанію. У веЛІІ­ кодимерському колгоспі ім. Кіро­ ва, наПРИК!Іад, не прочитано ні однієї лекції. Рідко коли в брига­

політична кампанія. Її успіх у ди, на ферми, десятихатки при­ значній мірі залежить від розмаху і РІВНЯ агітаційно-масової роботи на кожній виборчій діль-

ходять агітатори. Не видно за­ кликів, плакатів, які нагадува­ ли б про наступні вибори до PJtJI.

ниці. Партійна організація РО:3ставИJШ для проведення полі тично-масової роботи серед виборців району близько 1600 агітаторів і лекторіВ'. Вона дові'рила їм буги

У повній відповідності до По­ ложення про вибори в районі ут­ ворено виборчі окр}'ги і дільни­ ці'. На багатолюдних зборах тру­ дящих висунуті кандидати до

носіями правдивого слова нашuї партії в маС;IХ, ШИРОІ:О роз'ясняти трудящим політику Комуністичної пар'гії і Радянського уряду, ЛІВ спрямована на всемірне зміцнення щ·шої соціалістичної ,JI;ержави, на дальше піднесення ,JI;обробуту і культурного рівня

складу виборчих комісій, які піс­ ля затвердження приступають до виконання своїх обов'язків по підготовці до виборів. Обов'язок партійних і радянських органів, керівників підприємств, колгос­ пів, установ-надавати виборчим комісіям всебічну допомогу в їх

радянс.ького народу.

роботі.

Як до великого всенародного свята, готуються до дня виборів літківчани. Дійовим стає соціалістичне змагання серед членів колгоспу ім. Калініна за успішну підготовку до весняної сі'вби і зразкове проведення зимівлі ху~оби; серед членів промислових артілей села--за дострокове ви-

Особливо важливим оБОВ'Яilltом виборчих КО,'І[ісій, агітаторів є піклування про те, щоб до участі у виборах були залучені' всі ви­ борці. Сдід організувати справу так, щоб кожний виборець міг своєчасно перевірити, чи занесе­ но його до ;:писків, чи не пере­ .кручене його ім'я, прізвище та

&8И8НШІ виtюбничих плаmвна січень і лютий. У цtому серйозна заслуга паРТlИНОІ ОРІ'анізації (cegpeTap т. Музиченко С.), яка

по-батькові'. Не зайве бу,ll;е нага­ дати, що такі факти мали у нас місце пі,ll; час минулих виборів, особливо на виборчих ,ll;ільницях

коп.

ПОСТАНОВА

Виборам Рад - гідну зустріч 27 .'lютого 1955 року відбуду'гься виuори до Верховної Ради Української РСР, а, також до облаСJlИХ, раііонних, міських, сіль~ ських і селищних Рад депутатів трудящих. Вибори до Рад-великої ваги

р.

Про день пам'яті В. І. Леніна Після смергі В. І. Леніна встановилась тради­ ція відзначати пам'я'гь В. І. Леніна-великого засновника і мудрого ВОЖ,ll;Л Комуністичної пар­ тії і' Радянської держави в день його кончини21 січня. В перІпі роки після смерri В. І. Леніна цей

залучила

,11;0

.

род

бореться за

rенцію села.

М 12. Тут щодня чергують агі ..

татори, які проводя'гь бесіди. Є

ківщини до перемоги соціалізму. зується

завдання

дальшого

У свцомості наРО,ll;ів нашої КР;Ііни і трудящих усього світу з ім'ям В. І. Леніна, з його вченням зв'язуються великі перемоги радянських людей

в будівництві комуністичного суспільства. Тому тепер більш ,ll;оцільно відзначати пам'ять Володи­ мира Ілліча Леніна не в день його смерті, що накладає печать трауру і скорботи, а в день

народження В. І. Jlеніна-22 квітня, надавши цій даті значення свята, що більше відпові,ll;а­ тиме всьому духові лені'ніаму як вічно живого, життєстверджуючого

..

вчення

ЦК КПРС постановляє: День пам'яті В. І. Леніна, велико-го во'.dt,ll;я тру­ дящих і засновника Радянської соціалістичної держави, урочисто вцзначати в жень народ:ащння

В. І. Леніна-22 квітня.

В цей день широко висвітл ювати

Тепер РОЗВ';і[­

значення

всеперемагаючих і,ll;ей мар~сііЗМУ-JIенінізму і до­ сягнуті успі'хи в бу,ll;івництві комунізму. В переk

мог}'Тнього розвитку

продуктивних сил соціалістичного суспільства, піднесення матеріального і культурдого рівня життя ра)І;ЯНСЬКОГО народу, З,ll;ійснюються захо­ ди, спрямовані на поступовий перехід від со­ ціаліз.у ,11;0 комунізм}'.

,ll;ень свята проводити урочисті збори партійних,

радянських і ГРОМ3)І;ських організацій, а також допові,ll;і і бесіди на JIЇAПIIвємствах, в установах, колгоспах і радгоспах про життя і діяльність В. І. ЛеІОна і про значения ідей ленінізму в бу­ ,ll;івництві комуністичного суспільства.

Ленінізм є великим життєстверджуючим ученням, яке освітлює шлях будівництва кому­ нізму. Ленін живе у великих справах Комуні-

Секретар цк КПРС М. ХРУЩОВ.

--------------------~~------------------~

На заклик партіі-на освоєння цілинних земель Збори "о.мсо.мольців І .молоді в Каєві

перетворення в

січня в СесШному залі Вер­ Ради Української РСР ня планів п'ятої п'ятирічки в відбулися зБGРИ молоді Києва і промисловості і сільському гос- Київської області, присвячені .. подарстві. Обов'язок партіиних, від'їзду комсомольців-доброволь­ комсомольських, прОфспілкових ців в райони освоєння цілинних

вдостзль газет, журналів, полі- організацій-ширше розгорнути тичної і ХУдожньої літератури. соціалістичне змагання за ri,ll;HY

соціаJIізм.

з и. В. Сталіним привела :пароди нашої Вать­

8

Приємно, розповідають вибор- і Уряду--за дострокове виконан­ ховної

ці з с. Русанова, зайти в агіт. . пунltт, що на виборчій ДіЛЬНИЦІ

за мир і дружбу між народами, за демократію і

П~,ІІ; керівництвом Центрального К?мітету на чолі

агітаційно-

.

Тру,ll;ЯЩИХ табору миру, демократії і соціалізму, в зростаючому і мі'цніючому міжнародному русі

Идучи по шляху, вказаному Л:еніним, партія

масової роботи серед виборців коВиборча кампанія проходить в муністів, багатьох комсомольців, умовах, коли в('сь ра,ll;ЯНСЬКИЙ на-

пере.цовиків виробництва, lНтеЛІ- життя lсторичних рішень Партії

стич,НОЇ партії Радянського Союзу, в нових успі­ хах нашої Радянської Батькі'вщини, яка впевне­ но Н,ІІ;е по ШJIЯХУ до комунізму. Ідеї Леніна роб­ лять могутній вплив на весь хід світової істо­ ріі. Ідеї Леніна живуть і перемагають у справах

день у свідомості радянського народу і Комуні­ стичної партії безпосередньо зв'язувався із сух­ ною подією-закінченням: .життєвого шляху ве­ ликого вождя В. І. Леніна; звіДси випливав уро­ чисто-траурний характер заХО.'l:ів, що відзначали світлу Ііам'я'І'Ь В. І. Леніна. 3а тридцять років, що минули після смерті В. І. Леніна, в нашій країні відБУЛИСSІ гігантськf соціалістичні перетворення. Кер~тючись безсмерт­ ним вченням )lаl>ксизму-левїнізму, Комуністич­ на партія Радянського С()юзу вдохновила і орга­ ІО"зувала радянський народ на здійснення ленін­ cbKoro плану побудови соціалізму в нашій кра­ їні. 3а короткий історичний строк наша Вать­ ківщина з відсталої аграрної країни перетвори­ лася в могутню іНДУС'lріальНJ-КОЛГОСПНУ соціа­ лістичну державу.

3 перших днів виборчрї кампанії в Вроварах.

,11;0 Рад

ЦК КПРС

і' переJIоrових земель.

дні

15

тисяч юнаків і дівчат Ук-'І «Київський», Акмодінської обла·

раїни і 2 тисячі молодих патріотів Києва заявили про своє палке бажання ссобисто взяти участь У ЦіН всенародmи спраВІ.

.

3

-tt·

сті, тов. Рященко. Всі вони гов\)­ рили про своє палке бажання взя­ ти участь у великих роботах на ..:t • • ЦіЛИНі, ВІддати ВСІ сили спраВі

великШІ інтересом присутні зміцнення Батьківщини.

вислухали виступ секретаря комНа зборах з промовою висту­ У президії товариші Н. Т. сомольської організаці'і радгоспу пив Годова Pa»l Міністрів Укра­ Можна послухати ра,ll;іопередачу зустріч дня виборі'в. Каnьченко, Д. С. Коротченко, «Степняк», Акмолінськ ої обла- їнської РСР Н. Т. Каnьченко. 3 Москви, Києва. Людно вечораВідзначимо вибори ,11;0 Pa,ll; в І. Д. Назаренко, М. В. Подгорний, сті, тов. ЯСИНСЬКОГCJ--КОЛИШНЬО-3бори комсомольців і молоді ми' і по десятихатках, де агіта- кожному підприємстві, колгоспі, Г. Є. Гриwко, керівні комсомоль­ го робітника Київського заводу Києва і облаеті' в своїй резолюції тори провели вже ряд бесід на установі новими успіхами в пра­ ські працівники, молоді механі­ «Ленінська кузня». Він розповів одностайно схвалили звернення теми: «(Конституція СРСР-Кон- ці, ,ll;альшим піднесенням полі­ затори Казахстану і Алтаю, які про те, як у голому степу, на учас.ник,ів М(lСКОВСЬКИХ зборів ституція перемі'гшого соціалізму»; тичної і трудової активності всіх проводять свою відпустку в Киє­ землі, що вік,ами не знала ЛЮ,ІІ;- КОХСОМОlIьців і молоді, що вияви­ про весняну сівбу завершальнові, юнаки і діВЧ,ата, що виявили ських рук, Fa короткий час під- ли бажання поїхати на освоєння ro року п'ятої п'ятирічки. трудящих району. бажання поїхати на нові землі. нято 25 тисяч гектарів цілини цілинних перелогових земель. Слово падзР.ться секретареві -значно біаьше, ні'ж було запла­ ЦК ЛКСИ України тов. Дрозден­ новано. «Все, ЩО нами зробле· Пропагандисти вивчають полІтекономію ку. Він говорить про те, що мо­ НО,--сказац він,-це тільки по­ 3бори комсомольців і молоді При: Станіславському міськко- хачам курсів, крім політекономії, лоді патріо'f}{ України йшли і чаток великої роботи. В самому відбулися також у Ленінграді, мі КПУ почали роботу шестимі- буде прочитано ряд лекцій з й,ll;УТЬ разом з молоддю всіх брат­ тільки нашому радгоспі потріб­ Мінську, АЛ\lа-Аті' та інших кі­ сячні курси з політичної еконо- праRТИ&И і методики пропагаil­ ніх респуБJІЇК у перших рядах но не менше трьохсот робітників стах країни. На зборах був палко Mi~ для пропаrандистів міста. Слу- дистсыtїї роб()ти. трудівників, які ведуть велику і спеціалістів. Приїжджайте до підтриманий ПО'іІ'!Н МОЛО,ll;ИХ МОСК­ всенародну боротьбу за збільшен­ нас, дорогі друзі'!» вичів, які їдуть на освоєння ці­ В ЦeHT~anbHiii виборЧііі комісії ня в країні виробництва зерна й На зборах виступили також ін­ лини. Мол:>ді патріоти заявили,

- - -..........---

***

по виборах до Верховної Ради Української РСР

8

січня відбулося засідан­

ня Центральної виборчої ко­ місії по виборах до Верховної Ра,ll;И Української РСР.

На засіданні комісії розгля­ нуто

також

питання

про

за­

безпечення виборів папером і виготовлення бланків вибор­ Центральна виборч;г. комісія ЧИХ документів, а також про обговорила питання підготов­ обслужування засобами зв'яз­ ки до виборів у Верховну Ра­ ку виборчої кампанії. Центральна виборча комісія ду Української РСР і прийня­ ла nідп()ві'дні рішення. Вста­ по виборах ,11;0 Верховної Ради новлена форма виборчого бю­ У країнської РСР міститься по летеня по виборах до Верхов­ адресі: м. Київ, вулиця Воло­ ної Ради Української РСР, димирська, М 45, Ву,ll;ИНОК форми протоколів, посвідки вчених. про обрання депутатом Вер­ ТелефОни 4-42-36, 4-70-03.

ховної Ради УРСР, зразки печаток, Щlборчої скриньки та інше.

Адреса ~ля телеграм: Київ, Центрвиборчком.

(РАТАУ).

женер - механік залізничного що вони з великою радістю по­ транспорту ·гов. Костенко, стати­ їдуть туди, де розв'язується важ­ ня ЦК КПРС і Ради Міністрів стик Макарівського рануповмін­ ливе державне завдання і само­ СРСР про освоєння нових- міль­ заг у тов. Гусєва, тракторист Ки­ ві,ll;даною працею виправдають йонів гектарів цілинних і' пере· єво-Святошипської МТС тов. велике довір'я рідної Комуністич­ інших продукті'в сільського гос­ подарства. У відповідь на рішен­

логових земель тільки за остаННІ Kp+tKYH

і

ШОфер

зернорадгоспу ної партії і Радянського уряду.

----------------~~.-----------------

Реставрація пам'ятника жертвам В Ленінграді багато історич-

Реставрується

9

січня

меморіальна

19

1905 січня

року

1905

року.

Пам'ятник

них місць, зв'язаних з ПО,ll;іями дошка на будинку ТехнологічнСІ- СПОРУ~:&еНО з граніту і бронзи.

першої

російської

революції го iHCТ1lTYТY імені Леиради (3а- Його вінчає велика

постать ро-

1905-1907 років. 3араз про- городний проспект, 49). Тут у бітника. На лицевому боці внизу вадиться реставрація MeMopia~ь- жовтні .1905 року відбулос!' пер- укріплено бронзовий барельєф із ких дошок, вс~ановле~ у РіЗ- ше. заСІДаШlJl Пете~БУРЗЬКОі Pa,ll;JI зображенням розстрілу м:ирної ~eний час на МіСЦЯХ боlВ петер- роБІТКИЧИХ ,ll;епутатlВ. ._ _ . бурзького пролетаріату

JtєржаВСТВОIІ.

в С3)(О-1

Знято риштовання після ре- lІоистраЦll І>ьтербурзьких роБІТ-

ставраціі 3 пам',sтвпа жертваll lIПfв

9

сі1JИЯ

1905

nOХУ.


2

СТАХАНОВЕЦЬ

Сере"а,

12

сіЧНА

1955

року

з досвіду самостійного вивчення марксuстсько-леніncької теорії

Як Минулої

працюю

я

осені

почав

працю­

над

~ається характеристика

історич­

ної обстановки в період створен­ :ИС1'сько-ленінської теорії. ня «Маніфесту Комуністичної Перед цим уваЖ1l0 ознайомився партії». Про цей твір, а також :з списком рекомендованої літера­ про життя і діяльність К. Маркса я знайшов мате­ гури, порадився з консультантом і Ф . Енге.'Іьса ріали і в «КОІ'ОТКОМУ філософ­ Г. lJиндюрою, що саме читати і в IlКій послідовності. На перший ському словнику». рік обрав такі твори: «Маніфес'Г Уважно перечитавши твір і Комуністичної партії» К. Маркса зробивши відповідн~ помітки, при­ і Ф. Енгедьеа, (,Що таке «друзі ступив до конспектування. Кон­ зати

над

першоджерелами

марк­

народу » , і Яlt вони ВОЮЮТЬ проти

спект веду так: в зошиті на од­

соціал-демократів»

та «Що ро­ ній сторінці листка роблю основ­ бити?» В. І. Леніна, «Клас про- ні' записи, на іншій-допоміжні.

летарів

N:.

і

партія

пролетарів »

В. Сталінrt.

того,

хто

вперше

приступає

до

самостійної роботи над книгою,­ навчитися

читати

осмислювати

систематично,

прочитане.

Прочи­

тав таJtoЖ кілька цікавих статей­ консультацій в журналах «Кому­ ніст» і!:

«К(lмуніст

України», в

газетах.

В середині жовтня приступив до вивчення «Маніфесту Комуні­

***

Включившись

кретну мету, ТООТО, які саме пи­ тання

в першу

з'ясувати.

я

чергу

Цюш

подідився

працюють

з

мною.

що на

засіданні

партзборах,

де

питання

навчання

про

і

вислови,

а

також

слова,

зміст

комуні'­

Н а

Так, наприклад, у вступі до «Маніфесту КОМУНІСТИЧНОЇ пар­

***

зі Hapo,~Y;>, і як ВОНИ воюють про­

тав перший і другий роздіди « Ко-

П·

роткого курсу історії ВКП(б)>>,

б

еРШI дні ро оти У новому році

Кодектив

вудикового

достроково виконав ПJlан

1954

заводу колгоспів, а до 25 лютого вив ер-

виробничий шити виробниче завдання

«Російська революція

перших місць серед підприємст!! Мі'ністерства сі.'ІЬСЬКОГО господарства Української РСР. З перших днів нового року завод працює ритмічно, не знижуючи темпів.

ш!ан

ву.lJИків, закінчити ви-І

500

ГОТОВ.1ення парникових рам дДЯ

не-

мовити, саМОІ:РИТИЧНО,-Я за три

зрозумідим, доповнити і з'ясувати Д<lлі, згодом, як з читання, так і з окремих лекцій та бесід».

місяці вивчив JIише один твір. З намі'ченого для себе графіку не виlїшов, але відчуваю все ж, що міг би зробити більше .

БЕСІДА

І

Ради - політична основа

rpcp

\J

вибори

проходитимуть

російський з'їзд Рад прийняв на­

в умовах дальшого зміцнення ра-

писане В. І. денrним звернення

дянського суспільного і держав­ ного ладу.

до робі'гників, солдатів і селян,

законі' нашої держави,

ся,

що

В. Сєдой, член КПРС, технік-зв'язківець.

говорить­

політичну основу

СРСР

В. Нон норов. Броварський деревообробний комбінат.

бідьше і високої якості дати тру­

ну для взуття. Працює також три:

дящим предметі'в народного спо­ живаНН$[. Крім ковбасних виро-

маистерні по ремонту і пошиву одягу і ВЗУnЯ. Г. Бережко.

ки, комсомол, кооперація ЇІ інші, ничий

клас

і селянство стали

(1951-1954 р.р.) приріст про63

Комуністична партія Пlдняда мі- зовсім новими класами, які базу- мислової продукції становив

JIЬЙОНИ трудящих до активної ють свою працю і свій добробут процентIt. Це означає, що п'яти­ участі в управлінні державою, на СУС[[~JIьній вдасності на засо- річнии план по промисдовості бу· розв'язада іх реводюціііну енер- би вироБНИЦ1ва і СОЦІадістичній де виконаний достроково. гію та ініціативу, їх здібності і системі господарства. Це СТВОРЮ6 Політика Комуністичної партії

таланти в боротьбі

за перемогу неп~хи~пу основу д~я

нового суспідьного ладу.

Діядьність Рад основана на широкому задученні трудящих

в якому вказувалося, що вся вла- мас

В Радянському Союзі вся вла- да на місцях переходить до Рад да надежить трудящим міста і робітничих, солдатських і селянседа в особі Рад депутатів тру­ ських дещ'татів. На 11 з'їзді Рад Дящих, У Конституції, основному був Сформований перший Радян-

і місцевих Рад депутатІв ТРУД!l­ щих, брига.~а з перших днів січ­ ня подав зразки самовідданої пра­ ці-виробниче завдання першої декади виконада на 219 процен­ тів.

вивче­

Крім того, я переконався, на- культури.

Наша країна йде назустріч ви­ кої Жовтневої соціалістичної ре­ борам до Верховних Рад союзних ВОJIЮЦії в нашій країні була вста­ і автономних респуБJIі'к і до міс­ новлена влада Рад. цевих Рад депутатів трудящих. 7 JIистопада 1917 року ІІ Все­ Наступні

КО!lсп~ктування

Верховної Ради Української РСР

ного-не 6 самоцідлю. Все це за­ Розширюємо виробництво предметів народного споживання соби ддя засвоєння і осмисдення Працівники промкомбінату бів, бочкоrари, кухонного посумаРКСИСТСЬКО-JIенінської теорії­ райслол:ивспідки доIt.1Іадають усіх ду, які випускали торік, вже ор­ найвищого досягнення світової зусиль, щоб у цьому році якнаи­ ганіЗОВ;1НО ВИГОТОВ.'Іення rYTaJi-

скіДЬКI! важливо, приступаючи дО вивчення певного твору, ,мати кон-

... ==w ....... АГІТАТОРА

книгою,

e~OH~~~~;.

С. Бровари.

ПЕРЕДОВИКИ ЗМАГАННЯ

куркульства.

Два з подовиною місяці само­ 4) ЛегІінська ідея р~водюціИки-пі;~кре~.IІював окремі місця, стійного вивчення творів класи­ ного союзу робітників і селян. З місяця в місяць бригада виносив записи на поля. 5) Завдання російських марк- СКjІадачів, .lшу ОЧО.ТІЮЄ М. Умрі'ків марксизму ще раз пере­ Деякі положення в прочитано­ свідчИJІИ мене, що годовне ТУТ­ систів 90-х років ХІХ стодіття». хін, посідає першіс'I'Ь у соціадіВпевнений, що можна було об- стичному ЗМ<lганні серед праціві ПОСJIідовність му бувають відразу незрозумілі. систематичність В таких випадках мені завжди в роботі. КОШІ не звертаешся до рати і знач:но кращі способи ро- ник,ів холодильного цеху. Так, пригадуються слова В. І. Лен~на книг днів п'ять-шість, то, щоб боти над першоджерелами. Хоті- виробничий план 1954 року на про те, що в такому разі треба поповнити ра.піш читане в пам'я­ JIОСЯ б лише зауважити, що по- склаД1J.нпі щитів для холодильних «оо. відмітити собі незрозумілі або ті, потрібно немало часу. Говорю станопка перед собою конкрет- камер вона виконада достроково неясні місця, щоб повернутися так, бо знаю з власного досвіду. І них і важдиl'ИХ питань, з'ясу- на 184 проценти. Ставши на тру­ до них вдруге, втретє і вчетвер- невипаДКОВО,-зазначу це, так би вання їх в процесі роботи над дову вахту Б честь виборів до

з роздідами історія», де

Робітники успішно здійсню­ ють свої зобов'язання. Фуговаль­ НІШ В. Кузьменко з перших дні'н січня никонує змінні ;:щвдаНН ~1 на 200-220 процентів. фрезе­

борів ДО Вегховної Ради Украін:- М. Жилко, Н. Щербина і ряд ін1905 !рОКУ», ширенню 1d[·РКСИЗМУ в Росії. 2) Чому ЕОНИ відмовидися від ської РСР і місцевих Рад депута- ших-півтори норми за зміну­ тів трудящих, виготовити пона~ такі їхні' показники. А Т' .

то відразу ж робив деякі поміт­

Щоб гдибше усві'домити ПРОЧИ-І

двох

року і посів одне 3 місяців.

тії» згадується Меттерніх. Про нього я знав мало. Зазначив про ВИКОРИСТОВУІИИ наявні резерви, рувадьник М. Дяченко на 176, це на чистій сторінці зошита. ШИТ. «1) Причина прагнення народ- ко.1ектив робітників та інженер- стзнковиlї В Куц-на 180-190 Пройшов час, і в лектора, який Високопродуктивно читав нам в бібліотеці райкому ників кінця 80-х і початку 90-х но-технічних працівників завщу проценгів. КП ~. к.раїни лекцію на тему років ХІХ С'голіття помішати ПО-130БОВ'Я;JilВСЯ в сіЧНІ, на честь ви- працюють робітниці О. Несіна,

мом?

тане, ознайо}!Ився підручника «Нова

Катерина Фе­

КАБАН.

Фото М. Строя .

Приступивши до вивчення твору В. І. деніна «Що таке «дру­

Я довідався, що Меттерніх-заяд­ реВОJ!Iоційної боротьби з царизмі­ стичної партії». Спочатку уваж­ лий реакціиний дипломат, . По прзчи 'гав передмови, потім ністр австро-угорськ r го монархіч­ 3) Пародники 90-х РОКІВ ХІХ ного уряду, ворог визвольної бо­ приступив до читання основних століття виразники інтересів розділів. Оскільки книга власна, ротьби трудящих.

те, ЩІJб те, що заЛИШИJIОСЬ

зи і м к у :

дорівна

пітадіс'І'ИЧНИХ країнах. Виділив основні пробдеми, що мають бути з'ясовані мною в процесі роботи над твором. Записав про це в зо-

155,1

одягу.

питанню .

яких не зовсім зрозумілий і промову и. В. Стадіна на ХІХ уточнити його відразу не вдаєть­ з'їзді КПРС, ста'гті в журнадах ся навіть по «Словнику інозем­ про комуністичні партії в краних слів». їнах народної демократії і в ка-

ви­

п'ятирічного

ня-добилася вона і в першій декаді січня на пошитті теплого

обговорювалося

стів, була придідена увага і цьо­ му

п'ятого

1954

Вони

бюро

соціалістич­

дострокове

тілі «Червона зіРКІ!» Катерина Кабан виконала свій виробни­ чий план в році на процента. Найкращих показни­ ків-135 процентів від завдаtJ­

що

згодились. І, на мою думку, дуже добре,

у

за

плану, швея літківської промар­

міркуваннями зі

змагання

конання

потрібно

комуністами,

разом

не

Сюди пиношу незрозумілі питан­ ти соціад-демократів» я перечиня, дати важливих подій, окремі

Поцікавився, які є методи робо­ ти над книгою. Тут мені допомог­ ли комуністи тт. Прокоф'єв В., Голоскевич В., Каращук М. Вони вказали, що головне для

книгою

до

державного

ЗМіцнеН-1 і Радянського yp~дy спря.~ована

ня І ПІдтримання МІЦного союзу

тепер на дадьшии могутнlИ розробітничого класу з седянством, ВИТОR продуктивних сид нашої що становить найвищий принцип країни, на виконання планів

управдіння. диктатури робітничого класу.

дальшого зростання важкої інду­

Досить сказати, що до місцевих Радянська форма держави ви- стрії. Саме у важкій промисдово­ органів державної влади радян- ражає як СПІдьні інтереси всіх сті бачить партія основу основ 1953 РОЦІ' народів нашої країни, так і на- соціалістичної еКОНОМІКИ, міцну ський народ обрав у більше півтора мідьйона депута- J~іональні інтереси ·окремих наро- базу ДJIЯ дадьшого РО:JВИТКУ всьо-

ський уряд-Рада Народних Ко- тів. ТJ' Р пр ім того, ади залучають до дів

СР·~. Р

Р адянська влада на- го наРОДНОГIJ господарства.

місарів на ЧОЛІ з Леніним. Таким практичної роботи багатомільйон- завжди покінчила з націонадьним Тепер ра,~ЯНСЬКИЙ народ роз­ становлять Ради депутатів тру- чином, з переш;JІ'ОЮ ВеJIИКОЇ Жовт- нии актив трудящих, участь гнітом і вперше в історії здійсни- в'язує грандіозні завдання безпе­ дящих, які БИРОСДИ і зміцніли в невої революції Ради стали полі- яких в упраВдінні державою стає да на iIiJIi рівність всіх націо- рервного зростання важкої інду­

результаті поваJIення вдади помі- тичною основою нашої держави. все ширшою. нальностеїі нашої країни в усіх стрії--1JСНОВИ дальшого розвитку щиків та капітадістів і завоюван«Суть Радянської влади,Характерною рисою Радянської гадузях господарського, держав- народного господарства і гарантії ня ЩIК'гатури ПРОJIетаріату. вказував В. І. Ленін,-полягає вдади є те, що вона найдемокра- ного, ку:[ьтурного і громадсько- неприступності рубежів СРСР, Ради вперше винлкди в період в тому, що постійною і єдиною ос- тичніша влада в свіТІ. Наиваж- політичного життя . Це було однією будує потужні едектростанції, ос­ першої російської революції 1905 новою всієї державної влади, дивішою особливістю радянської 3 головних умов створення друж- вою'> мільйони гектарів ЦІЛИННИХ року. Вони буди резудьтатом ре- всього державного апарату є ма-

iIEjMoKpaTЇЇ, яка докорінно в~дріз-

би народів СРСР, яка стала мо-

земель,

бореться

за

піднесення

ВОДІОційної творчості робітничих сова організація саме ТИХ класів, няє її від дицемірної і фадьшивої гутньою рушійною силою радян- всього сідьського господарства мас, проявом революційної само- як~ БУJIИ пригноблені капіталіз- буржуазної демократії, є той ського суспіJ~ьства. і максимальне задоволення зро-

діЯ.'Іьності

народу,

прообразом момоо.»(Тв., Т. 28, стор. 428).

Радянської влади. Після поразки реводюції 1905 року царський уряд розгромив Ради. Але ідея Рад жида в свідомості робітничих мас, і вони здійснили її в лютому 1917 року, на другий же день після повален-

Сида Рад полягає в тому, що вони є найбільш всеосяжними масовями організаціями . Ради дають робітничому класові можливість наИJIегше і найповніше здійснювати політичне керівн:ицтво селянством всіма трудящими в

r

факт, що соці'алістична демокра-

тія не тільки прогодошує права і свободи радянських громадян, але й гарантує Їх здійснення. У Радах втілений союз робітниЧОІО класу з сеJIЯНСТВОМ. Основою цього союзу є спільність корінних економічних і поді'тичних інте-

Ведикою' є роль Рад зараз, у стаючих потреб наседення в про-

період ПОСТ)'ПОВОГО переходу до комунізму. ПІд керівництвом Комунісгичної пар?ії радянський народ з успіхом виконує п'ятий п'ятирічний план розвитку народного господарства СРСР. П'я~ тирічний план передбачав збіль-

дуктах і товарах споживання. Величезну робо'ІУ по перетворенню в ЖИТТ>І завдань комуністичного будівництва покликані виконатИ Ради, які є М()ГУ'I'НЬОЮ СЮІОЮ В БDротьБі за дальше могутнє під­ несення економіки і культури на­

ня царизму, створивши Ради ро- боротьбі за перемогу комунізму. І ресів робітників і' селян. У ра- шення ПРОМИСЛОВОЇ продукції З<1 шої країни, за неухильне зро­ бітничих і сол.в;атських депутаЧерез РаДІ і такі псові гро- ДЯНСЬКО)(У суспільстві векає екс- п'ять років приблизно на 70 про- стаИНі матеріального добробуту тів. В результаті пере.оJ'В Веп- Jl3Acbsi оргаиі3аціі, п пpoфtпi.1J- IIJlyaTaТOPCbltl'.x КІаеі'в, а ро6і1- цеитїв. A.lе РЖе за чотири роltи иаро){у. В. КзnмріН.


Середа,

12

сіЧIІЯ

СТАХАНОВЕЦЬ

року

1955

Сількорівський рейд перевірки пІдготовки

до

з

ЗА ВИСОКИЙ УРОЖАЙ 1955 РОКУ

весняної сІвби

і проведення зимівлІ громадського тваринництва

Швидше

недоліки

усунути

По підсумках МИНУ .~ого сільськогосподаРСЬКОГI) року великодимерськнй колгосп ім. Кірова посідає одне з останніх місць в районі . Врожай зернових, картоплі, овочів-вдвіЧІ, а по деяких куль-

господарських культур, lЦ:Jб рішуче піднести про-

рік надоїли всього лиш~ пQ 702 літри молока на

дуктивність громадського тваринництва?

Відповідь на ці пит~ння дають матеріали сіль-

практичаі висновки зробили з

гіркої торішньої праКТИ'<1і "сріБНИКИ цього колгос-

------------------* НаJЇбідьш~~

тривоги

викликає

ст а новище, яке створилося з очи­

щенним посіиlOl'О матеріалу. По­ трібно було вже завершувати цЮ

Ва.Ж,1fИВ :{ Р(іботу, а тут тільки не­

давно почади її . Очистиди 6 цент­ нерів проса і 40 центнерів греч­ ки та іі знову ЗУПИНИ.'ІИСЯ. Чому?

- Ревіаія переШКОДИ_lа,-за­ явля є комірник Іван .ярмоленко . 3

того дюr, як за.кінчилась ре­

uізія,

минув тиждень,

а

справи

не змінилися, зерноочисні маши­ ни не працюють. Вкриті снігом, вони неРУХОIІО с'гоять біля комор. Десятки раз ів на день ш,вз

них заступни!t

проходить

голови

прав­

ління т. Лебединець, а.'Іе не до­ думається організувати роботу в

зерносховищах . І це в той час, КОДIl в артілі' з

445

центнерів по­

сівного зерна до кондицій дове­ ДІ:НО ті,1ЬКИ 6. Насінна картопля утримуєть­ ся у Доброму стані. Щодня кол­ госпник Іван Крук перевіряє тем­ пературу в буртах . Коли потріб­ но, провітрює їх. А от 3 кукурудзою справа не­ гаразд. .як зібради її за неспри­ ЯТ.:lИвої погоди вологою, такою і зараз л~жить вона у засіках. Ні­ хто

качаніІІ не думав

просушу­

вати . А у морози воно псується .

Біля кузні лежить грунто05робних знарядь.

корівського рейду, який вміщуємо нижче.

*-----------------

~

ТОРІШНЬОЮ СТЕЖНОЮ

чимало Але до­

бригаді ~2 1, якою керує Давид Товстенко, ваприклад, через це вивезено під картоп.'ІЮ тідьки 25 тонн гною. І транспортували його самі' їздові. А на чию пло­ ЩУ-Й бригадир не знає, .як не сідає, скідьки картоплі буде по­ саджено цієї весни. Бригади ж Василя ЛО.!Іовка та .якова Сидо­ ренка до вивезення гною і не при­ ступа.'ІИ. План нагромадження місцевого добрива під картоплю колгосп виконав ледве на 3 про­ цt'нти, хоч його чим ад о лежить на феР:'lах та в гноярці, а попелу та

заГОТОВ.'Іено

IIO~leTY

й

того

менше..

В

КОЛІ'о\'пі

роБОТі

пу-гол ова пра9ління т. Лнмар , секретар парторганізації (він же й заступник голови правління) т . Лебединець? Що конкрепю робиться зараз для того, щоб виростити вр.сокнй урожай всіх сільсько-

турах і RТРIlЧ; нижчий , НІЖ було заплановано. За

фуражну корову. Які ж конкретні,

в

ма.'lуваті

резерви

~Іjсцевих добрив. Багато колгосп­ ників можуть дати гній від влас­

рія Перетятько пояснюють низькі удої тим, що корови, МОВДЯВ, УТ­

римуються

на

сдабому

раціоні.

Головне ж у тому, що тут плин­

ність лад,

кадрів.

Сьогодні,

наприк­

корін ПОР:lда одна,

а через

день- два інша доярка.

На ПРОДУК'lивності корів нега­ тивно позначається ще й те, що грубі корми тут хоч і подрібню­ ються,

не

1ЦІе

перед

запарюються .

Волинська область . В колгоспі імені МОЛl)това, Киверцівського району, вже заготовлено більше 2 ТИСЯЧ тонн торфокомпосту і понад 100 тонн мінеральних добрив. Н а з нім к у : заготовка торфокомпосту в колгоспі імені Молотова . На передньому плані-бригадир ріJlЬНИЧОЇ бригади N2 5 Д. М . САРДАЧУК. ФОТО Г. Сажнева (Прескліше РАТАУ).

На доnо.могу слухача.м

згодовуванням

Ненає

самозігрівання січки

ям

трирічних агрозоотехнічних курсів

для

або запар­

МЕТОД ХОЛОДНОГО ВИРОЩУВАННЯ ТЕЛЯТ

них ящиків. 3мочують корм хо­ ЛОДНОЮ

водою .

Нерідко худоба не одержує й тих кормів, що є . Сіно знаходить­

У

радгоспі

« Караваєво»,

Kv-

сухого вапна, яке вбирає в себе

стромської області, я працюю по­

рештки во.10гос ті, застеляємо тов­

над 20 років. 3а цей час ви­ ростила 2.250 телят. Пер­ поруч шою мені пощастило ~астосувати

стим шаром сухої, свіжої соломи .

ся за 30 кідометрів від села і до­ стаВдЯЄТЬСЯ з перебоями .

Верхню забруднену підстилку Тут же, на садибі М 2, міняємо щодня, а повну заміну свинарня. 3аходимо. В ній ХQЛОД­ метод холодного виховання телят, підстилки проводимо через 3-4 НО, стіни обвадюються. На про­ розроблений старшим зоотехніком тижні. Температура в приміщен­ Повільно наГРО~\аДЖУЮТЬСЯ й мі­ ході-я~ш, бруд. Годують свиней радгоспу, лауреатом Сталінської ні взимку майже завжди буває неральні д(брива. не в установдені години. 3авіду­ премії С1'аніславом Івановичем нижча нуля, коливається в ме­ вач ферми Дмитро Карпець мало В ОВОЧЕВОДІВ ШтеЙманом . жах 5-9 градус.ів. У тих випад­ В нинішньому році бригада що робить, щоб поліпшити ста­ Не зайве згадати, як заР(lДИВСЯ ках, коди вона падає нижче 9 новище. Дмитра Онашка має засіяти горо­ у нашому господарстві цей новий градусів, тедят доводиться вкри­ Рідко заглядав він і на кормо­ зоотехнічний прийом. ПаМ',ітаю, диною на 5 гектаРІВ більше, ніж вати спеціа,lЬНО приготовленими торік . П;rоща збільшується, а кухню. Немз кладової для корму. в один із зимових морозних днів ваТIJИМИ накидками і збільшува­ І'НОЮ вкрай мало. Досі вивезено Тому дuставлену картоплю возії з нашої ферми втекла тільна ко­ ти у клітках кількість сухої со­ складають прямо на сніг. 110 тонн замість 1500. рова. Не зразу помітивши це, ми ної ХУДuби на громадські поля. Але ця робота не організована .

В погано пристосованих при­ із запізненням почали розшуку­ НаЙШJlИ корову тільки веденю/ в порядоIt парникового міщеннях зимує птиця на садибі вати її. господарства . Хоч котдовани і М 2, а 'l'акож свині, що на фер­ через Ki,1ь,~a днів у лісі. На на­ lJідготовлені, а кінського гною мі, де центральна садиба. Тут ше здивування, корова вияви­ д.1Я них запасли лише на 1О про­ лише вівчарник приведений в лась не одна. Біля неї ходило но­ господарський ви­ вонароджене жваве, здорове теля, центів. Ще треба придбати 250 більш-менш

Мадо дбає бригадир і про при­

сі відремо,нтовано лише 9 плу­ гів з 21 наявного, 6 ку.тrьтива­ торів з 10. Нема ще жодної го­ тової до ВИl:tористання борони. 13 окучників і 12 просапників сто­

паРНИF;ОВИХ

Коди ми звернули

ніх

рам,

а

з

наявних

вкрите густою шерстю. Цей не­ звичайний випадок і наштовхнув

гляд .

л()ми .

На своєму досвіді я перекона­ лася, що для молодняка не такии страШІ..IfЙ холод, як вогке, заТХ,Іе

повітря. Тварини найчастіше хво­ ріють від вологості і різких коли­ вань те~lПератури.

Працюють телятниці в нашому Є в артілі 15 пар коней і 10 господарстві за строгим розпоряд­ тоді С. І . Штеймана на думку : чи Проте майстрам про це ніхто й пар волів. Але не схоже на те, ком. Ми приходимо в телятник С,'Іова не говорив. Солом'яних мат щоб їх готували дО Вf:СНЯНИХ по­ не застосувати метод холодного о 4 годині 30 хвилин ранку і НИГОТОВ,lено ті.'ІЬКИ 150 із 1300 льових робіт. Більшість тягла­ виховання мододняка великої ро­ приймаємо тварин від чергового. ять заржавілі, без дерев'яних ру­ потрібних. нижчесередньої вгодованості, роз­ гатої худоби. Роздумувати довго Уважно ОГ.1янувши кожне теля, не стали . 3разу ж приступили до ЧОК . І весь цей інвентар лежить Низька в бt;игаді трудова дис­ мі'щене у стайні, де нема стелі, роздаf>МО ЇМ КОР\1И. Потім миємо справи. ДОСІ;ід показав, що виро­ обіч к}зні під снігом, псується. ципдіна. 3 часу закінчення осін­ не утепдені двері.

r.

на це увагу Лебединця, він відповів:

майже

Пlшовину-ремонтувати .

подьових

робіт

прогулюють

Варвара Миронець, Єфросинія -- 3 інвентарем встигнемо Крук, Варвара Ткаченко та інші'. впоратись. Та и навіщо він, коли Але т. Оюішко мириться З неро­ у нас все трактори роблять ... бами. Останні даі г.рацюють ли­ 1l0КЛilдаючись на МТС, керів­ ше ті, що виготовляють торфо­ перегнійні горшечки, та й то не­ пики к(щгоспу пустиди ремонт 400 тисяч їх інвентаря на самопдив . Досі ні проДуltТИВНО--З ковалям, ні Ч_lенам будівельної виготовили поки що 120 тисяч. бригади не доведені конкретні На верстаті Фідатова щодня пра­ цюють нові люди. Роботу почина­ , : авдання. ють пізно, тому й норми виконуЗНЕОСІБНА

Мину.lfОГО року ланкам не бу-

ють лише Н:1 половину.

ли вчасно відведені площі в наНА ТВАРИННИЦЬНИХ турі. Всі працюва.'ІИ скопом. І ФЕРМАХ врожаіі поділили порівну. Де вже Ми побували, передусім, у &0при таRlИ організації праці ГО8О- рівнику . Тут 80 годів. Тваринам рити про матеріальне заохочення . тепло й світло.

Старою стежкою йде правлінНЯ колгоспу іі тепер . Жодній ланці ще не виз начено площ. Томуто колгоспниці не приіімають участі в накопиченні місцевих

добрив на полях.

У рі,JIЬНИЧій

ОРГАНІЗУВАТИ РОБОТУ З ЛЮДЬМИ

ім. Маленкова.

МО.'Іодtlика

в

холодних

боті ІlIJдягаfi, на нашу думку, н ТОМУ, що тут вкрай занедбана робота із людьми . Не організовано соціалістичне зма гання, погано

ють велику витривалість проти всяких захворювань. 3 переходом на новий метод виховання тварин у нас зовсім припинився їх па-

У тел)!т. Вдруге їх годуємо, миємо посуд. 3 другої години до пів на четверту чистимо телят, знову роздаємо їм корми, при би раємо

налагоджено аГРОЗ00технавчання .

діж.

приміщення.

умовах

повністю

себе

виправ­

недоліків в ро- ваних приміщеннях, здорові, ма-

Не відчувається в колгоспі ор-

Треба зауважити, що для виро-

.0

варсЬІСОЇ МТС глибоко не вника- ницькі приміщення: ЮТЬ в господарські справи артіді.

А це все на руку голові колгоспу т . Лимарю . Частенько його можна бачити в Броварах, Києві , але дуже рідко в бригадах, ланках,

учасники рейдової бригади.

збудовані,

капітадьво ному черговому.

щ)Оконопачені

При цьому на­

те.'ІЯТ- казуємо, за яким телям необхід-

ники з подвійними рамами. В ни.\ но стежити особдиво уважно . І повинно бути багато повітря і Ми строго стежимо за нормою світ.lа, не можна допускати про- випоювання незбираного молока тягів . У радгоспі всі телятники кожному теляті. 3 п'ятиденного розрахована н:1 жуваних однії,Ю

телят, обслуте.'Іятницею. У

30

***

ім. Сталіна.

фізичного

МОJIОЧНИХ

розвигку в умовах неопалювано-

важдиво

для

її

висівок і

го приміщення. Клітки стоять на

Приклад передовиків насліду- них телят підготовляємо заздалеУспішно ють інші бригади артілі. гідь: кивмо його окропом, дезин-

весняної сівби ' чет­

8Єевя- верта рі.. ьииЧ"& бриrа,.а, Я~.. &11-

А. Топіха.

з 15-денного до висівок. 3 тритижневог:> віку даємо кожно-

секції кожне теля має свою кліт- му теляті по 0,5 кг молочних ку довжиною 1,75 і шириною 1,1 відвійок, а потім по кілограму . В метра . У такій клітці тварина 140- півторамісячному віці теляті щоже ві.'ІЬНО пересуватись, що ОСО.б- дня згодовуємо: 5 кг молока, 5 кг JIИВО

Cepe,~

)(0

Вечірню годівлю телят прово-

ганізаторської роботи первинної щування молодняка новим мето- димо о 9 ГОДJlні, а о 10 годині парторганізаціі. Керівники Бро- дом необхідно мати добрі тварин- 30 ХВИ.'Іин вечора здаємо ЇХ ніч­

ної сівби 3 ріДI' НИЧИХ бригад пер­ рує С , Топіха. Іtультиватори, бо· ніжках ВИСОТОЮ в 20см. Підлога овочевих бригад артіді першість ша, якою керує М. Калоша. рони , плуги відремонтовані і іх зроблена з дощок, нещільно у соціалістичному змаганні за Бригада вивезла в поле понад 300 добре зберігаються~ Колгоспники пригн:аних одна до одної. Це для успішну підготовку до весняної тонн гною і торфу. борються за те, щоб заготувати того, щоб на ній не затримувасівби посідає бригада М. Неїж­ А. Проценко. якнайбільше місцевих добрив під .1Іась гноївка. с. Світильне . сала. КО.1J'(;спниці за.кінчують урожаїf наступного року . Приміщення для новонародже-

НаіlращР. готується

О десятій годині ранку-знову

Але продуктив- на фермах-там, де вирішується розбиті на секції; кожна з них віку привчаєуо телят до сіна, а

Деякі доярки і' зоотехнік Ма-

товили уж\~ близько 280 тисяч Нолгосп торф о-перегній них горшечItів. ГО1'Уєтьея

ціf>Ю роботою управляємося до години 30 ХВЮIИН.

дує. Телята, вирощені в неопалю-

Коріння всіх

ність їх надзвичайно низька. 3а доля врожаю, продуктивність гротри місяці нового господарського мадського тваРИЮІицтва. року У тваринництві від кожної В. Веребей, фуражної корови надоєно, в сеГ. Гарбуза, редньому, по 120 літрів молока . М. Лисенко,

очистку насіння городини, виго ­

посуд і приБІІраємо приміщення.

3 6

------------------Останні вісті 3 "одг осnів Нолгосп

щування

Фі&увмо &реа.аіиОВIIJI РО3ЧИВОК. Уїмо" lleeвJ1aa, Jl)ПD ШJ}ЮJ

відвійок,

350

200

грамів

грамів сіна_

Досвц нашого радгоспу

пока-

Ізув, що переходити на метод хо­

лодного вирощування телят най­

краще з осені. Для цього слід підготовити добрі, впорядковані приміщення і мати необхідну кількість доброякісних ко·рмів.

т С

телятниця

мирнова,

радгоспу

сКара-

BafВO:t, Герой СОllіалlстичвоі "раІІі.


СТАХАНО8ЕЦЬ

4 Листи

Сере"а,

до редакцІї

медицини Колективи наукових співробі'І · ників, кероваНІ професорами Раж­

за два, а деякі то й за чотири кілометри. Ходити ж до центра

кою і ПРОХ1іЗКОЮ, розробили НО· вий дуже ефективний метод ліку­

доводиться

вання

часто, бо ніде більше немає ні магазинів, ні ларків-всі с!tуп­ чені тут. lIравда, був час, коли па хуторі Шевченково працюва­ ла торгове.'Іьна точка, але й її ке­ рівники

сідьського

ливість скоротити строк перебу­ вання дітей у JiKapHi з 42 до 6 днів, при чому число ускладнень після скаР.1Jатини скорочується 3 30-65 процентів до 2-7 про­ центів. Смертність дітей , яка під час епідемії доходила до 25 про­ центів, при новому методі .тriKY­

закрити .

Все це, мов.1яв, для зручності ке­

рівництва . lIростішс кажучи, щоб менше для себе роботи було. До ОUС;1уговуваних же торговельною

точкою ПОК}Тlпів їм байдуже.

Великих

Хотілося б знати, як на. це дивиться

І. Пастушенко, С. Шевченко. В. Смоnовик, споживчого

товариства.

с. Семиполки.

Треба придбати лінзу

пар

нулому

корівників.

господар-

Для підготовки МО;Іока до здачі

корову

державі в колгос-

ні, акації іноді зацвітають не лише ве'~ною, а й серед літа 'lИ

коподібаі зародки квітіВ часто не розвиваються весною в наслідок

ВсекореАська нарада передовиків

сільського господарства 3акіНЧИ.1Jа свою роботу Всеко­ реіі:СЬК1 нарада передовиків сі'ль­ ського господарства. На нараді виступили майстри високих уро­ жаїв, знатні тваринники, новато­ ри сі'льськогосподарсыtгоo вироб­

Го.'!ова президії Верховних на­

кається через па-

родних зборів КПДР Кім Ду Бон

гo.тriB свиней ПРИ середній зйомНlИ живій вазі-134 кілограми.

tтеризатор, бідони та інший молочний посуд пропарюються на спе-

вручив ордени і медалі селянам­

і

вівчарня . ПІироко

корівни-

ціа.'Іьнііі установці . Це дало МОЖ.1ивість значно підвищити якість молока, що здається державі. Кодгосп імені Ста.'Ііна повністю електрифіК9ваниЙ. В артілі пра-

На

цюють

прове-

120

пастеризації

В

1.

мо-

лока . Доярка Валентина Феnорова провадить пропарювання

бідонів .

2. В новому

корівни­

ку

водо­

Itо.тrгоспу.

3ліва-

провід 3 артезіанського колодязя, пробуреного

доярка Лідія Савіна. 3. Транспортування кор-

в цьому

мів з кормоцеху в корів­

році.

Довжина

міщення підвісними дорогами, загальна довжина

яких перевищує два кілометри.

На молочно-то-

ник . 4. В кормоцеху На передньому П.1Jані Барnова.

Фото С. Гендельмана

зами. Однак цілком вони не ги­

свинарської ферми . свинарка АнтоніН:1

(Прескліше РАТАУ).

Листи із столиці Радянськоl УкраІни

нуть і розцвітають пізніше при І метеороло­

ДРУГЕ

життя

ництва .

передовикам.

УспІхи легкої ПРОМИ(1ЛОВОСТ/

РумунІї В

КАРТИНИ

році

1955

продукції

рівень

легкої

валової

промисловості

Румунії зросте більш як на процеН'гів,

Н а з нім lt" а х : цеху

примі­

проведено

б.'ІИЗЬКО

електромоторів .

пошкоджеННА їх комахами, моро­

створенні відповідних

засто­

совується також у По.'lьщі і У гор­ щині.

17,5

водопроводу досягає двох 3 половиною кіломет­ рів. Корми доставляються в тваринницькі при­

восени.

Пояснити це не важко. Брунь­

широко

лі відгодовано

щень

Чому яблуні, груші, виш­

методом

пропус-

тваринницьких

рідко запитують:

лі&ування

новим

Молоко

дена механізація всіх трудомістких процесів. При МОЛОЧНО-ТОВарНій і свинарській фермах обладнані механізовані кормоцехи. До всіх

не­

скарлатини

за

чоло­

1000.

гектарів орної зем-

фермах

Конвалія цвіте взимку

2-1

віка. на Тепер

пі обладнане окреме приміщення.

ники

-0-

вання знижується до

склав 2480 літрів; на кожні 100

но тут споруджено [І стандартних ків, 4 свинарні, 3 пташ-

с. Жердова .

навіть

пароутворюпачі,

з яких надходить в ями, призначені д.тrя запарю­

р;ранбалки і по підвісній дорозі передається у кормові ВІДДІЛИ

Велику увагу приділяють колгоспники будівництву тваринницьких приміщень. Недав-

секретар комсомольської організаціі.

-

громадського варнШ фермі встановлені

його продуктивності

рогатої худоби, на свинарській фермі-1200 голів свиней. В ми-

ражну

Н. Номаровська.

Y'lHi

розвитку

ському році середній удій на фу-

Не так давно ІШШ колгосп при­ дбав те.тrевізор . Встановили його хоч і в невеликій, але затишнііі залі. Колгоспники часто заходять сюди подивитись і послухати те­ лепередачі спеІ,таклів з столич­ них театрів, концертіВ, нових кі­ нофільмів. Дюдей збирається зав­ жди чимало . Іноді ~Taє не всім добре видно шr,едаване зображен­ ня. Цієї незручності можна в значній мірі )'никнути . Потрібно лише, шоб правління колгоспу придба.1JО збільшувальну лінзу.

На УРОК,ІХ ботанПtи

у

добився колгосп імені Сталіна, Старо-Бешівсько- вання гр)"бих кормів . Корм в них опускається го раііону, Сталінської обдасті . На мrлочно- у спеціальних гратчастих клітях . Після запарю­ товарній фермі сільгоспартілі нараховується вання корм в кдітях піднімається з ям з допо900 голів великої ~ІОГОЮ е.чектро-

'1;. Рубанік В.

паАовнки

успlXlВ

тваринництва і піднесенні

райспоживспілки

голова

скарлатини .

Цей метод лікування дав мож­

споживчого

постарались

рону

Досягнення чехословацької

ні від центра села не менше як

това.риства

1955

H~POДHOЇ демократІї

Окра.їни Семиполок розташова­

колгоспникам

сіЧІІЯ

в країнах

Неприпустима байдужість

села

12

порівняно з минулим

роком. Виробництво тканин збіJ1ЬШИЛОСЬ

бавовняних на 18 про­ центів, шовкових-на 30 процен­ тів, шкіряного взуття-на 32 проценти і т. д. Стан/} до ладу ряд нових під­ приємств .

(ТАРС).

Заява секретаря Берлінського комітету Національного фронту демократичноі Німеччини Секретар Берлінського комітету Національного фронту демокра­ тичної Німеччини Ганс Лейпольд заявив в інтерв'ю, що головне завдання Національного фронту по.тrягає в тому, щоб перешкодити

гі'чних умов-найчастіше тоді, коли після ;rітпьої спеки починають іти дощі. Цікавим тут є те,

На великих мольбертах вста- ПРОJIеЖ:lЛа серед мотлоху в під- пошкоджені І: артини. В Одеській ратифікації паризьких воєнних новлені heзвичайні полотна . валі. Після Бизволення столиці' картнннііі: I":lJlepeї ВІДВІДувачі УГОД, бо ці угоди означають увіч­

ltання найголовніших процесів в організмі рослини. Питання, пов'язані з цим явищем, давно ці'кавили юннатів нашої школи. В цьому році вони провели дослід-

б.lИСКУ барв. Видно лише тріщипи, осипи, а подекуди й прориви ПО.lIотна. Це цінні твори обраЗОТВОРЧОГiJ мистецтва, але роки залишили

що зміна Уltlов впливає на проті- Нема в них звичайної свіжості, Радянської ~·країни від фашист- бачать полотно класичного живо­ нення розколу Німеччини.

заставили

зацвісти

ських загарііників, коли картину вдалось виявити, працівники музею визнали її загиб.~ОЮ безповоротно. Проте наіістаріші художникп-

пису «ГepKy.тrec», яке нале . жить пензлю BJ;,'iaTHOro росій­ ського художника Є. С. Сорокіна. Над реставрацієlO цієї картини Д. Н . Невкритий працював три

конвалію на них свій, здавалося б, незглад- реставратори Федір Іванович Де- І роки. ІІрекрасниіі етюд І. Ю. Рє. JШИ слід. Їх довелося зняти з мидчук і Денис НИКИфорович Н,)- піна «3,шорс-жець» відновив

(лащиш) всередині зими . Пізньої осені діти накопали коренів конвалії, пов'язали їх пучками, обгорнули сухим листям, все це поклали в сухиіі ящик і прикопаJlИ землею. В се-

еКСIIОЗИЦії музеїв України і пе ··

Обставини, за яких були про­ ТЯГНУ1'1 у французьких Націо­ на.тrьних зборах воєнні угоди, ска­ зав він, ясно показують, до яких вимагательських і підступних

методів вдаються американські і'мперіалісти, коли вони в інтере­ вкритий не погодилися з цим при- для Сумського художнього музею сах своєї політики , спрямованої крим ІН1СНОВКОМ і вирішили все ж Ф. І . ДІ)МИДЧУК. Д.тrя Черні'гівсько­ на розв'язування війни, намага­

редати в Державну науково-дослідну реставраційну майстерню відновити (; nрисмерк » . Бі.1Jьше 1"0 історичногс музею реставрова­ ються примусити парламенти до Міністерства к.ультури УРСР . POIty вони 'llРП.'Іяче вивчали j но розірвану гітлерівськими гро­ рішень, які йдуть в розріз з во­ T~T Х~'дожни[{ам - реставраторам старанно винr·ішля.lИ пошкодже- милами каР1'ИНУ художника Л. М. лею народів. На закіН'Іення Ганс Лейпольд реДИНl грудня корені розсадили в треба провес'ІИ ве.1ИКУ, КРОПІТКУ ні місця . По часточках фарб , до- Жемчужникова «Бандурист».

горщики для кімнатних кві'тЇв. Конва:л ія розвивалася швидко і напередодні нового року розцвіла. Зараз паХГlі, ароматні квіти KOHBa~iї експонуються на районній виставці, що ВІдкрилася в дні роботи зимової КОНференції вчителів .

. І. Вікторов.

с. Мокрець.

роботу, щоб відтворити чудові зображення, Оjf;'I'ВИТИ барви. Цікавою ~ історія відомої кар'!'Пни х)'дожника А. М. Васнєцова-«Присмерк», яка експонується_ в КИї~ському Державному музеl РОСІЙСЬКОГО образотворчого

учитель біології.

сліджених у лабораторії маіістерні, вони визнача.тrи CK~1aд грунту, якиіі застосовував художник, відроджувади окремі дета.1і, від тінки. Праця досвідчених ~laiiстрів увінчалась успіхом. Настав радісний день, коли в світ.тrиЙ

Вї'днов.1ено також багато картин В. д . 110:Jєнс.ва, І . К. Айвазов­ ського, І. І. Шишкіна, О . А. Кіп· peHCl>Koro та інших та.1Jановитих маіістрів живопису. Тільки З:1 піс.чявоєнні роки ху­ дожники-реста враТО{lИ відРОДИ.'Іи

1940

році. Тому її і не

3

усіх кіНЦІВ України надхо·

вивезли з I~I'€Ba. Роки війни вона дять у иайстерrю на реставрацію

що

заклик

президеНN

Вільгельма Піка перетворити 1955 рік в рік відвернення за­ грози мідітаризму і' досягнення

угоди про мирне возз'єднання Ні­

меччини є керівною лінією і для діЮІьності Національного ФРОНТУ. (ТАРС) . ТИСilЧ

мистецтва . Поблякла, ветха від зал музею внесли відроджену кар- бі.чьше двох з половиною часу, вона була знята з експози- тину, почадось її друге життя . цінних полотен. Н. Євгенов.

ції ще в

заявив,

РАТАУ)

ОР·м. Київ..

Редактор

С. ПОГРЕБІНСЬКИЯ.

Адреса редаlЩіі: С. -Бровари. Київської області, вул. Київська НІ 142. 6И

01410

6P08a~ькa районна друкарни Київського обласного управліllНIІ ку..ьтурв.

з

.... 86-2500.

5 номер 1955 рік  

5 номер 1955 рік

Advertisement