Page 1

Пролетарі всіх краін, єднайтеся! НЕДІЛЯ

СІЧНЯ

.N! 5 (595)

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У ТА

Рішуче поліп­ шити роботу

Ціна

15

СОЦІаЛІстичне

змагання на честь виборів

1950 р •

РАЙРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУдЯщих киlвськоl ОБЛАСТІ

до Верховної Ради СРСР

коп.

Виборчі окруrи по виборах ДО Ради Союзу і Ради Національностей

• • аrlтколеКТИВIВ

Ширити

15

Нарада передовикІв clnbCbKoro rоспо­ дарства Київщини

Указом ГfрезидіЇ Верховної Ради СРСР від 9 сІчня 1950 р. на підставі ст. 34 Конституції СРСР і ст. ст. 24 і 26 "Положення про вибори до Верховної Ради 13 січня закІнчилась об­ 7fi аГітколективіВ, які є в СРСР" утворений 671 виборчий округ по виборах до Ради Союзу. ласна нарада передОВИКіВ .раЙоні, об'єднують 1360агІ­ сільського господарства OGтаторіВ. Серед них найкра­ 443. киlвсы{йй СІЛЬСЬКИЙ ВИБОРЧИЙ ОКРУГ (центр-м. Київ, ласті. В ній взяли участь щі люди колгоспного села Райони: Бишівський, "Києво-Святошинський, Васильківський, Броварський і Ви­ понад 900 чоловік. На на­ - комуgіСТИ, комсомольці, ще-Дубечанський раді була делегація колгосп­ інтелігенція, стахановці. никІв Вінницькоl областІ. Яких чу.в;ових наслІдків у Указом Президlr Верховної Ради СРСР від 9 січня 1950 р. на підставі ст. 35 З доповіддю про пІдсум­ керівництві сільським гос­ Конституції СРСР і ст. ст. 25 і 26 "Положення про вибори до Верховної Ради ки виконання зоБGВ'ЯЗЗНЬ подарством може домогти­ СРСР" на території СРСР утворено 631 виборчий округ по ви60рах до Ради На­ у 1949 році та завдання ва ся

парторганізація,

коли

***

***

***

***

агІтацІйно-масову роботу, показує досвід більшовзків

1950 рік виступи в сеІ'рета р обкому КП(б)У тов. Кожа­

ці ональностеЙ.

***

вона ПРdВИЛЬНО організовує

***

34. l{иlвсьиий ВИБОРЧИЙ ОКРУГ (центр-м. Київ). м. Київ І райони КиІвськоі 06.'Іасті:

Новошепелицький,

нов.

Кагановичський,

Чор­

Учасники наради, які вис­

UJполянського району. Тут нобильський, РозважІвський, Іванківський, Димерський, Више-Дубечанський, Боро­ агітаційна робота проводить­ дянський, Макарівський, Ки€во-Святошинський, БРОRарський, БишІвський, Борис­ ся весь рІк безпосередньо пІльський, Баришевський, Березанський, Переяслав-ХмеЛЬНИ1.J.ЬКИЙ, Васильківський, в бригадах і ланкзх, вся во­ ОбухІвський, Фастівський, Гребінківський, Кагарлицький, Узинський і РжищІвський.

тупили в дебатах по

допо­ вІді, ділились досвідом своєІ

роботи,

розповІдали

розгортання

про

соціалістично­

на цІлком спрямована на ус­

го

пІшне виконання взятих со­

підготовку до веснянnї сів­

Доля врожаю вирішується зараз

цІаЛістичних зобов'язань.

За час пІсля МВНУЛОі ра-

йонноl партконференціі селах,

в

колгоспах

Механізатори Броварськоі

МТС стали на

стахановсь­

* * .;:.

КОЛГОСПНИІШ

* **

Велико.5,И-

ГОЛіВ, Зазим'Я, ЗаворичІ, на виборів до ВерховноІ Ради СРСР і

борються

вибо­

те,

зра1КОВУ

нала-зібрала по

272

ховної Ради СРСР, брали вові, підвишені зобов'я­ зання.

На

цент­ КОЖ

Н8раді

виступив

секретар

та­

Київського

рІв до Верховної Ради Сою­ нери картоплі з гектара. обкому КП(б)У тов. О. А. достро­ Цього року вирішили бо­ Гризз. ли працювати агітколективи. Але це не всюди. На peMuHT тракторів, достро- ково закінчити пІдготовку ротися за 400 центнеРіВ. Учасники наради прийня­ UJлях до мети нам вІдомий­ ла договІр на соціалістич­ звітно-риборних партзборах ково підготовити до роботи до весняноr сівби.

підпри€мствах краще поча- щоб ще в січні

за

ського на честь дня

за

би на честь виборів до Вер­

Зобов'изання СВОЄ на вико­ таких сІл, як ТребухіR, Го- ку вахту в честь наступних мерсь«оі артілі ім. Петров­ 1949 ріК наша ланка окремих

змагання

закінчити зу РСР вирішили

У соціалістичному зма­ це виконати весь комплекс в парторганізаuіях сіл Кня- збиральні машини. жич, Великої Димерки, Руд_ Трактористи Сергій Ро­ ганні перед веде стаханов­ агротеХRічних заходів. Поруч з снігозатриманням, ні та ряду Інших була вІд- гач і Григорі~ Мишкоріз, ська ланка Гаші Гришко. значена незадовІльна робо- І знагаІ?ЧИСЬ МІЖ собою, на Колгоспниці вже підгото­ сьогодні гОловне - забезпе­ та агітколективів. Секретар lзБОРЦI машин виробляють вили для посІву насіння чити, щоб на кожний гек­ парторганіззціJ колгоспу І по пІвтори ворми, Михайло кукурудзи, старанно догля­ тар ллощі прийшлося не

Ім. ЛенІна, с. Княжичі, т. ВІ- Оснач та

Ілля

Овдієнко

дають посадкаву картоплю.

менше, як

тонн

60

гною,

тер спромігся лише 5-6 раз виконують змінні завдання На свою площу ланка вивез­ JO центнерів попІлу і по 2 один

агІтатор

не звітував за свою роботу. Вже понад мІсяць пройшло після партзборів, але ще

"HeMa€ тут помітного поліпшення агітаціЙНОЇ роботи.

Правильно зроби;JИ в парт-

ся очистка на трієрі

,

організаціІ колгоспу імені

І. Рева,

Сталіна с. Требухів (секре-

8&8.

lІаIlСТ6р.і.

ню і вівса.

Г.

До кінця викрити і

план роботи .згітколективу,

ВІдставання

звіти

Онашко.

.la1(co~a ItОJrоспу іх. петровеыго •• С. fOrCJI8.

НАПЕРЕДОДНІ ЗВІТНО-ВИБОРНИХ ЗБОРІВ

виборних па ртзборів тут був переглянутий і поповнений склад агітаторів, складено практикують

ячме-

--------------------

тар т. Оксюта)'пlСля звІтно-

тут

МТС і

радгоспів, К}!Івської І Він­ ницької областей, а також звернення до

всІх колгосп­

НИКів і колгоспниць, пра­ цІвників радгоспів І МТС, спеціалістІв сільського гос­ подарства КиівськоІ області.

Високо­ ла до 100 тонн ГНQЮ,заготов­ центнери пташиного пос­ продуктивно, не допускаю­ ляє попІл, пташиний послід. лlду. Вже зараз у нас є З великим піднесенним АртІль вже Оltистила ви­ SO ТОН8 добрив, а ва честь прийнято привітального лис­ чи браку, працює токар ку, горох та кукурудзу j виборів до ВеРХОВНОІ Ради ВІталій Власенко. та вождю біЛьшовицько! КОМісія прийняла з ре- зразки цих культур надіс­ СРСР ми подвоюємо темпи партії і раДЯ!lСЬКОГО народу монту ~2 трактори. Відре­ лала в контрольно-насінне­ заготівлІ всіх видів мІсцетоваришевІ И. В. Сталіну. монтоваlIО також 2 моло- ву лабораторію. Закінчуєть­ вих добрив. Т. Тишковець, тарки 1 комбайн, 2 жатки.

!а рік зібрати агІтколектив, на 140 процентів. і нІ разу ні

не змагання між колгоспни­ ками, працівниками

і

обмін досвідом роботи агітаторів. ПІсля оголошення постанови про вибори народних суддів в районІ. проведена була нарада агі-

Через декілька ДНів в колгоспі ім. ((отовського повинні відбутися звlтно-виборні збори_ Але сьогодні вже серед колгоспникІв

В

усунути

КОЛГОСПІ

ПРЕЗИДІЇ

ВЕрховноІ

РАДИ СРСР

ПРО ЗАСТОСУВАННЯ СМЕРТНОІ КАРИ ДО ЗРАД­ НИКІВ БАТЬКІВЩИНИ, ШПИГУНІВ, ПІДРИВНИКІВ­

причини

колгоспу

ра. Немае належного по­ рядку ні в одній галузі господарства. Одна з основних IWичин, безумовно, та, що за дуже

-<>-

J,'КАЗ

ДИВЕРСАНТІВ

шиного везення

посліду, про за­ мінеральних доб­

що

національних

не дбає. Чого респуБЛіК, вІд профспілок, цього всІ ба­ селянських організаціЙ, а лачки і запевнення того ж також вІд діЯЧів культури l'аторів, визначено завдання БІльш за все ідуть розмови. короткий час тут вже третій самого т. Герасименка і аг­ про неОбхіднІсть внести кожному з них. 3ара.3 агІта- про те, як краще іх провес-І голова колгоспу і один роном& т. ПJкож про те, зміНИ до ;У'казу про скасу­

тори

ду

.Jj

р.ОЗГОJ,)нули П'р-оп~ган- ти, щоб раз і назавжди пок- одного

не

краще.

Непри­

рив ніхто І вартІ пІсля

Зважаючи на заяви, надійшли від

що цього

П. оложення Щ~Q ВJLбo. рИ, ласти край відставанню сво-, пустимо погано керував сІв­ нають

до Верховної Р. ади СРСР"., го крлгоспу.

Особливо

Надоїло кра- бою Щербак,

'р!дпові~lІl;J.на ЩИМ людям артілі

з

роль кuЖНОГQ ..ш'jт~ .аа-І окремих ледарІв, нездібних шов Потапенко, який до­ раз-у

час

пJДГОТQВlfИ

crcp.

У' нас в районі аГі-1 одному

IHt~OQ.1B. В~рхощн;й

татори,

пІд

.JI.O

керІВНИКіВ

весь

час

плен-

пустив, що картопля і горо­

Ра.з.q І татись позаду, ніколи нІ по дина заросли 3

-Герасименко,

вання смертної кари з тим,

плату-ЗОО трудоднів і пев­ ків ну

суму грошей

бур'яном - колгоспі і в показників не ба-1теж був знятий. І нареШТі, "Більшовик" -

керівництвом чити свій колгосп серед пе-

вони вико­

зобов'язання.

щоб цей Указ не поширю­ До речі, про агронома вався на зрадників батьків­ прий­ т. Пікож Н. Вона одержує щини, шпигунів і IJіДРИВНИ­

вІн був зня-

вини тиЙ. На змІну йому

року

взяті

що

у

цьому

сусідньому

стІльки ж.

зараз Вважається, що вона іх об­ парторгавіЗliціі, повинні у! редовиків, одержувати на головою-також в сво'й ро­ слугову€, а фактичао ПІкож цей же час забезпечити ус-: трудодень менше, ніж у боті не спирається на актив, нічого не робить_ СкІльки пlшне проведення виборів кого-небудь з сусідніх кол- не веде боротьби ~ ледаря­ вже часу пройшло пІсля

-

диверсантів, Президія

ВерховноІ Ради СРСР пос­ тановляє:

]. Як виняток з У казу ПрезиДіІ Верховної Ради СРСР від 26 травня 1947 року про скасування смерт­

ноІ кари, допустити засто­ сування до зрадників бать­ Обурення кращих людей нізовує боротьбу З8 висо- а лише 3 заняття агрогурт­ ківщини, шпигунів, підрив­ t колгоспу цІлком законне. кий урожай в 1950 році. ка вІдбулося. Досі ні в одній никІв-диверсантів смертної Два роки ПіДРЯД--В 1948 і Строки вже всі минають, лавцІ ще не складенІ план}! кари як вищої мІри пока­ 1949 роках колгосп не те, а тут з посів ного матеріалу агротехнічних заходів. І не рання.

народних суддіВ.

І госпів.

ми, бракоробами, не орга-

початку навчального

року,

Всю агітаційну роботу слІд цілком і повністю спрямувати на дальше розгортання соціалістичного змагання за БІльшовицьку під- щоб CBO€ .зобов'язання, але лише горох очистили. Міс­ 2. Цей Указ ввести в дію дивлячись на це все, ніхто готов ку до весняноі сівби. навіть і планову врожай- цевих добрив в колгоспі з дня його опублікування. як за успішне виковання зоба- ніСТЬ не виконав. У мину- і по садибах колгоспникІв Ій і слова не закинув Голова Президії Верховної в'язань, СтаЛІну.

даних

лому роцІ зІбрано всього скільки завгодно, а на тут ва Місці, так і в рай­ Ради СРСР М. ШВЕРНИК. тільки по 9 центнерів зер- поле вивезли тільки 100 Сільгоспві цділі. Секретар Президії Верховної ро- нових, по 62- ~5 центнерів тони. Не зібрано жодно­ Ради СРСР О. ropulН. І. МихаЙJlенко.

великому

Uе-головне зараз в БОТі КОЖRоrо агітколективу. картоплі і

овочІв

з

reKTa-

го кІлограма

попілу,

пта- о. В- АllеРI&.

МОСІІІІ, Itре)[.lЬ.

12 c:i'll.ll 1950

р.


СТА

29

СІЧНЯ

1950

РОКУ

Х

А

Н

О

В

...Ь_ _ _ _ _ _ _ _ _.l.5.с.lч.н.я.l.95.0....Р о.к..у..._ _

Е .ц

ДЕНЬ ВИБОРІВ НАРОДНИХ

---

СУДДІВ

ЛИСТИ ДО РЕДАКЩЇ

В нашому клуБІ

Окружні передвиборні

ПожваВlшала за останнІй час робота в н&шому

БІ.

наради

БіблІотека,

клу­

яка зБІль­

500

шилась нещодавно ва

книг полІтичної, ХУДОЖНЬОІ,

З величР.зним політичним піднесенням пройшла У

Сільськогос пода рськоі та ін­

Броварах

вже до 200 постійних чита­ чів. До послуг відвідувачі в тут є свіжі газети j жур·

окружна

шої літератури,

перед­

виборна нарада представни­

ків загальних

зборів

кол­

госпів, підприємств і нов, комунІстичних і

уста­ КОМ­

нали,

ського

виборчого

колrоспl

ники наради обрали почес­

Jllтбюро ЦІ{ ВКП(б)

і

На

По- J

По­

колгоспу

новІ

бу дівл!. Будівельна бригада спорудила примІщення

ним головою наради-веди­

ди­

тячих яслей, кукурудзосу­ шарку, механізовану кор-

кого вождя партії і народу

товариша Сталіна. наради

подвір'ї

"Жовтень· з'явилися

лІтбюро ЦК КП(б)У, почес­

Учасники

домі-

БудІвництво в

округу

складі

шашки,

К. Олексієнко.

с. 'IОІірець.

NQ 19 по виборах наРОДНО-І го суддІ І-ої дільниці. Учас­ ну презвді ю в

-.-

шахи,

но.

СОМО,lЬСЬКИХ організа цій, професійних спілок Бровар­

нараховує

мокухню.

одно­

Д. Дмітрієв.

с, ТребухІв.

-

стайно пІдтримали рІшення зборів робіТНИКіВ і служ­ бовців Броварського лісо­

Додаткова оплата

цівників. колгоспникІв Тре-

вих завдань по зБІльшенню

тваринникам

за воду, профеСіЙНОї спілки ~андидат в народні су дді І-ої дільниці Кандидат в народні сумі 2-0Ї дільниці ФІю\Нсово-банКIВСЬКИХ праЗАДОРОЖНА Марія Павлівна. КОСТЕНКО Микола fриrорович

бухІВСЬКОЇ артІлІ

"Жов-

тень", Зазимськоі-"Проле-

тарський шлях", робітникІв та службовців Броварської

РІ·шення

РІ·шення

ВИКОНКОМУ БРОВАРСЬКОЇ РАЙРАДИ

ВИКОНКОМУ БРОВАРСЬКОЇ РАЙРАДИ

ДЕПУТАТІВ ТРУ ДЯЩИХ

МТС про висунення канди· ом В народні судд і І 01

від

дат дільницІ т. ЗадорожноІ Ма-

12

січня

1950

року

12

січня

1950

Про реєстрацію кандидата в народні судді

таТlа трудящих т. Музич~нко Ф., тr. Дяченко Т., БІЛИЧ~, Кишая~ С., ЗубРИЦЬКИJ:l Ф., .!!еМDlЦЬКИЙ Є., ПогребlНСЬКИИ с., Бабич Є.,

виборах народного судді І-ої дільниці Броварського раllону

Розглянувши надіслані до ВИКОНКОМУ

райuнно1 ради депутатів трудящих "ротоколи громадських організацій, товариств трудящих і загальних зборІв колгоспникІв про вистаВJlення кандидатом в народнІ суддІ по Броварському виборчому окСуБОТОВСЬКВЙ Н., секретар ругу N!! 19 по Вl'борах народного судді райкому КП(6)У т. Дво ро- І-ої дІльницІ Броварського району ЗАД8вой А. На нарадІ виступила рожноl

Марії Павлівни

І

заяву про

rJ

т. З~дорожна М. П.,як~ роз- згоду балотуватися по даному виборчому ПОВІла С130Ю автобіограФІю. округу від організацій, що її виставили, Учасники наради ~рииня- виконком райради

ли звернення до

ВСІХ

депутатів

трудящих

ви- на пІдставі поданих докумевтів встановив,

Броварського раllону Розглянувши надІслані до виконкому

райовноу Ради депутатів трудящих

про-

токоли громал.ських оргаНізацІй, това­ риств трудящих і загальних зборів кол­ госпникІв про ВlІставлення кандидатом у народні суддІ по Броварському виборчо­ му округу .N'Q 20 по виборах народного суддІ 11-01 дІльницІ Броварського району КОСТЕ"КА Миколу Григоровича f заяву про його згоду балотуватися по даному

в наРОДНі судді 1-0І дІльниці Броварського раАону тов. ЗАДОРОЖНУ Марію Павлівну, 1921 року народження, студентку Київськоt

головою великий Сталін.

татІв трудящих на підставі поданих

кументів встановив,

що

юридичної школи,

до­

вибори народних судів УкраїНСЬКОІ РСР" виконком райради депутатів ТРУДЯЩИХ

РІШИВ: Зареєструвати кандидатом

РІШИВ: Зареєструвати l\андидатом

член ВКП(б)

райкому

КП(б)У

мов Г. -Колгоспники

т.

Любі- виборчому

округу

Л2

19

з

1945

Броварсitкому

по виборах

одержала додаткову

2 поросят, вівчар

тенко-по

Г. Король одержав нят, пастух М. одне теля

За

**

старший

конюх

СтаЛІна,

в народнІ судді 11-01 дільницІ Броварського райо­ ну тов. КОСТЕ"КА МИКОJlУ Григоровича, 1919 року народжеННJI, студента КиІвсь­ кої юридичної школи, член ВКП(б) 3 1943 року, для балотування по Броварсь­

кому виборчому округу Не

Петровського тень", с. ТребухІв. "Пролетарський шлях", І ІменІ Кірова,

20

по

с.

ЗаворичІ,

ім.

ського, с. В.-Димерка, колективу

кандидатом у нараднl суд- варськоІ МТС.

лІв ГоголівськоJ середньої школи.

Аі ка

На підставІ ст. 32 вибори народних Сідів

дільниці 1'. КостенНа підставі C!f. 32 "Положення про виМиколу ГjJигоровича. бори народних судІв УкраїнськоІ РСР\

2-01

Колгоспники

нашої

артІлІ

включити кандидата в народні суддІ тов.

закликають всі х трудящих ЗАДОРОЖНУ округу підтримати кандидатуру т. Костенка М. Г. Пропозицію т. Гришко гаряче пІдтримали тт. Чуд-

Марію

Павлівну

у

вибор-

вибо­

Петров­ вчите-

"Положення про УкраїнськОІ РСР"

включити кандидата в народні судді тов.

КОСТЕ"КА

Миколу

Григоровича у

вибор­

чий бюлетень для балотування по Броварському виборчому округу .N'!! 19 по виборах народного суддІ 1-01 дІльниці Броварського району, КиІвс.кої області.

чий бюлетень ДJіЯ балотування по Бро­ варському виборчому округу Н!! 20 по виборах народного судді 11'01 дільниці Бро­ варського району, Київської області.

новський, Петриченко,КушВідповідно до ст. 31 "Положення про нІр, Романенко і інші. вибори народних судів УкраІНСЬКОІ РСР" Нарада прийняла звер- це рішення опублІкувати для загального

ВІдповІдно до ст. 31 "По.1Оженя про вибори народних судів Укратнськот РСР· це рішення опублІкувати для за-

ненни до

гального вІдому.

виборців

округу

М 20 3 закликом віддати свот ГО,10СИ за кандидата в народні судді т. Костенка М. Г.

БИ

01457

вІдому.

Заст. голови виконкому раilради депутатів трудящих Ф. МУЗИЧЕНКО. Секретар виконкому раllради депутатів трудящих І .. СЕМЕНОВ.

Квівська

06.1.,

колгоспу

ТребухІв,

----с).--

Орrанlзувати зни­ щення хижакІв Вf)ВКИ, шо водяться В лІ­ сах,

розтаwоваllПХ

нашого села,

Заст. голови виконкому раllраJtи депутатів трудящих Ф. МУЗИЧЕН"О. Секретар виконкому раііради депутатів трудящих І. СЕМЕНОВ.

М. Бровари, ВУ". КіРОВІ. Друк.рив раАrазет•• Стахавовець·

навколо

завдають шко­

ди. Торік вони розІрвали колгоспних те.'lЯТ. Хижа­ ки навІдуються до нас і за­ раз. Здавалось би керівник віддІлення ВНІО ( ::Іоональ­ на станцІя) т. Кирилuв, яке 6 в селі і в функції якого вхо­

2

дить знищення хижакІв, ра­

тує облаву

висунули с. Зазим'я, робітнИКів та С'лужбовцlв Бро-

с.

у

r о л f в'я

нюх Юхим Дяченко-І05, Безлюда-lОО кІлограмів. В. Роrач.

бітникІв та службовців Бобрицькоі МТС, колективу залізничноl станції Бобрик, загальних зборів колгоспників колrоспу

-

успІхи

кан е п о

тілі на своїх зборах,-зая- та службовцІв Броварського лісозаводу, вила у с!юєму виступі лан- професійної спілки фІнансово-банківських кава великодимерсысгоo працівників, колгоспників колrоспу "ЖавГ.,

'0.;'

досягвуп

зом

Гришко

яг­

В. Брянцев.

розвитку

Ім.

З

Юрченко­

чотиримlсичного

вІку.

рах народного судді В-ої дільниці БроваРСblСОГО району, виставленого від ро­

т.

опла­

ту. Свиварки Г. Гаврилен­ ко, Н. Денисова 1 М. Вой­

народного судді 1-01 дільницІ Броварсьнашої ар- кого району, виставлену вІд робітників

колгоспу ІМ.

тварин­

ників Літкlв,ького кслгос­ пу ім. 18 - го партз'їзду

тов. КОСТЕ"КО Опанас

вибори народних судІв Українськоі РСР-. виконком райради депутатів трудящих

Нараду відкрив секретар року, для балотування по

по

виборчому округу від органІзацІй, що одержав додатковоТ оплати його виставили, виконком раЙрад.и депу- 107 КілограмІв зеряа. Ко­

борцІв Броварського вибор- що товариш ЗАДОРОЖНА Марія Павлів- Микола Григорович виставлевий [(анди­ чого округу .N'~ _19 з закли- на виставлена кандидатом в народні датом в на роднІ судді в п()внlй вІдповІд­ ком вІддати СВОl голоси за судді в повній вІдповідності до СТ.ст. ності до ст. ст. ~6, 27, 28 і 29 "Поло­ кандидата в народні суддІ 26, 27, 28 і 29 "Положення про вибори ження про вибори народних судів Укт. Задорожну М. П. народних судІв УкраІНської РСР". раївськоІ рср·. ** * На підставі ст. 27 "Положення про На пІдстаВі ст. 27 "Положення про На передвиборній нарадІ округу Н!! 20, яка відбулася у Бобриgу, пІд довготриваЛІ оплески до почесноl президіІ були обранІ ПолІтбюро ЦК ВКП(б) і Політбюро ЦК КП(б)У, почесним

худоби,

вирощенню і збереженню молодняка в і 949 році пе­ реважна більшІсть

року

Про реєстрацію кандидата в народні судді по Броварському виборчому округу ом 20 по plї Павлівнtl. В обговореннІ по Броварському виборчому ОКРУГУ ом 19 по виборах народного судді 2-0Ї дільниці

висунутоІ кандидатури взяли участь заступник голови вик.онкому Райради деп у -,

За перевиконання плано­ продуктивностІ

ДЕПУТА ТІВ ТРУ ДЯЩИХ від

а:..-...;...;

з нашими

мисливцями,

40 ЧОlIовік, улаш­

яких є до

на

вовкІв. Про­

те їІ не організовує. С. Попад!.ко. с. Заворичі.

---е:::>----

СЛІДАМИ НЕОПУБЛШО­ ВАНИХ ЛИСТІВ До редакції НВАіАOJОВ лнст про те, що жнтелька с. Носів­

ки, Чернігівської області, В. Ігнатенко вчинила крадіжку хатнього маАна у громадянкн с. 3аворич Лавренок Н і що злочинку

не

притягнуто

до

відповідальності. Прокурор району т. Красно· луцьииА, після перевірки лис· та вжив відпuвіАНИХ заходів . повІдомив редакцІю, щО В. Іг· натенко засуджена до позбавлення волі.

ВІдповідальний

5

роиі!!

редактор

С. ПОГРЕБШСЬКИЙ. Т.р_-2500

5 номер 1950 рік  

5 номер 1950 рік

5 номер 1950 рік  

5 номер 1950 рік

Advertisement