Page 1

lIролетарі всіх країп, єднайтеся!

СТАХАНОВЕЦЬ

Кандидатам стаЛ!НСЬІ<ОГ. і блоку комуНіСТіВ і безпартійних - кра­ щим синам і ДОЧI{ам наш~)ї Бать

РАИРАДИ ДШІУТАТlil ТРУДЛЩl1'\ IшIвсыl:uїї ОБЛАСТІ

ківщини-віддамо

о ОРГАН БРО~),РСЬІ\ОГО РАЙКОМУ ІШ(б1У ТА

ЧЕТВЕР,

17

СІЧНЯ

-----_. Ціпа

15

1946

р.

коп.

!,(ИЇВСЬКА

ТОМ у де і lутати Ради СОlUзу

Олоксиндпа Евпоким~вича КОDнШчука

ні збори.

с.ГІПИВ секретар райкому тов. iJJТУШНИЙ М. К.

КП(б)У

Доповідач відзначив, що

партійні

і радянські оргаНізації Броварщини провели значну роботу в справі під ГОТОВl<И до виборів. В рnйоні ство

рено

32

агітколективи,

6.50

агітато­

ріВ з партійно-радянського

СІЛЬСЬКА ВИБОРЧА ОКРУГ А

Окружна виборча Ісомісін зареєструвала-;;дида­

січня в приміщенаі клубу м. Броварів відбулися районні вартій­

15

З доповіддю про партійно-полі1їlЧНУ і аГІтацШно-масову роботу серед трудящих в зв'язку з ви60ра ми до Верховної Ради СРСР ви­

ПОСТАНОВА окружної по ВИБОРАХ ДО РАДИ СОЮЗУ ВИоОРЧОЇ КОМІСІЇ РОЗГ:1ЯНУRШИ що надіИШ.'rи до виборчо! комісії,

ПРОТОКОЛJl, ОКРУЖllОЇ про вису­

і

в

кол­

"оспаХ,на підприємствах і в устано н

раИону.

їоряд з успіхами в

розгортанні

1u,-ово-політичноІ і організаційнот

діяльності в зв'язку з підготовкою до виборів, в роботі парторганізаціІ району мають місце істотні недоліки Первинні парторганізаціІ сіл Требу­ хова,Погребів,Калити не приділяють достатньої уваги розгортанню агіта

ківського району), колгоспу Імені ЛеНіна (село І\ошч,:н­

ка, Бишівського району), колгоспу "Червона У краї­ ти ВеРХОВНОІ Ради СРСР на" (село Гоголів, Броварсь по Київській сільській ви­ кого району) та ін. борчій окрузі по виборах На підставІ ст. 65 "[10.10до Ради Союзу Корнійчука ження про вибори до Вер­ Олександра ЄВДОКЮIОRича і ховної Ради СрСрu ВК.'ІЮ­ нення кандидатом у

депута­

активу, інтелігснцЕ, робіТНИКіВ і колгосп­ заяву його про згоду бзло­ ників несуть у маси слово більшо­ туватися по данін виБОРЧІЙ вицької правди. Кращі агітатори окрузі від організацій, що т.т. Півень Василь, Хорошун Кін­ його висунули, окружна ви драт, Зозуля Iv10ТРЯ, Свірська Оле­ борча комісія на підставі на і багато інших провели з вибор поданих документів встано­ llЯШі свОїх дваДЦЯТИХ310К по 12-15 вила, що Корнійчук Олек­ старанно підготовлених, змістовних сандр Євдокимович вистав­ бесід. лений кандидатом у депута­ Районна партійна організація ти в цілковитій вІдповідное провела велику роботу серед тру­ ті до ст. ст. 57, 58, 59, 60 дящих під час висування кандидатів 61 62 у депутати Верховної Ради СРСР. вибори до ВеРХОВНОІ Ради Підготовка до виборів викликала СРСР". велике трудове піднесення

ГОЛОСИ В

історичний день виборів до Вер" ховної Ради СРСР!

N!! 5 (174)

НЛ РАйОННИХ ПАРТ3ВОРА!

СВОЇ

"Положення

пр~

На підставі ст. 63 "Положення про вибори до Вер-

ховноТ Ради СРСР" КОМісія

n

кандидата

депутзти

Корнійчука Оле!((:анд!-'"а Et,-

докимовича до виборчого бю л::теня

для

КИї!3ській

голосування 110

сІльській

чій окрузі

по

Ради Союзу дИ СРСР. Відповідно ложення про ховної Ради станову

вибuр­

виборах

до

Верховної

Ра­

до ст. 64 "По­ вибори до Нер СРСР" цю по­

опублікувати

для

загального BiДO~1a.

Голова окружноТ вибор чоl КОМісіі П. Ю. ГРАМА. Заст. голови

окружної

виборчої комісіУ

ухвалила:

Зареєструвати кандидатом у депутати ВерХОВНОІ Ради СРСР КорніЙЧУК9 Олексан­ дра ЄВДОКИМ"NИЧ, 1905 ро­ ку народження, який прожи

вае в м. Києві, члена ВКП(б), письменника-драматурга,ДЛЯ

ційно-масовоТ роботи серед населен балотування по Київські й НЯ, зокрема жінок і молодих вибор сільській виборчій окрузі по ців. виборах до Ради Союзу, В селі Гоголеві, Бервиці, Се виставленого від КОЛГОСП-І миполках на початку виборчо! Ka:\l ників колгоспу ім. КаліНіна паніІ формально підійшли до підбо (село Дзвонкове, Васильру агітаторів. До агітаційної роботи тут були залучені малопідготовлені,

чити

О. М. ДУБОВЕЦЬКИЙ.

Члени окружної вибор­ чоІ ко»; '.~'f'.Л. А. ВАЛУЦЬ

КА, М •.. ,'f.ИДАМАЧЕН

КО, М. Я. ІВАНЮК, О. М. КаЗЮПА, Н. С. КОНАХ, Г. П. ЛЕВЧЕН­ КО, М. І. NіАЛЬЦМАН

І. О. СКОРНЯКОВ:

Секретар окружної

ВИ-

борчоТ комісіІ

М. В. ТЮМЕНЦЕВ.

РАТИФІКАЦІЯ ДОГОВОРУ ПРО РАДЯНСЬКО­

випадкові люди. Відділ пропаганди і ГIOЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН агітації рпйкому КП(б)У недостатньо . 13 січня и. р. Президія ВерховноІ Ради СРСР ра­ контролює роботу агітколективів, не тифшувала договір між Союзом Радянських Соціалістич подає їм постійної практичної допо них Республік і Польською Республікою про радянсь­ маги.

(Ззк інчення на 2-ій стор.)

ко-польський державний

16

серпня

1945

року.

кордон,

підписаний у Москві


СТА Х А Н О В Е Ц~, _______~17~С~іч~н~я_l~9~4~6~n~n~К~V____

2

БРОВАРЩИНА ГОТУЄТЬСЯ ДО

На ПRЙОfНИІ ПRDтзооnах

МОН DoMTR 3 ВИООDUНМИ

(З а кін ч е 11 ня) Агітатори сіл Вигурі ВЩИНИ, Рудні, Заворичів і інших не завжди поа'язують агітаційно­

масову

роботу з

колгоспників

мобіЛізацією

КОМСОМОЛЬська організація броварської середньо! школи

виділила мене- агіта1:0РОМ

Тепер я знайомлю людей двад цяти хатки з 'біографіями кан­

на дидатів в депутати ВерховнОІ

другу два"Ц'Ятихатку 154 вибор Ради Союзу РСР- Павла Гри виконання чоІ дільниці. горовича Тичини і Олександра

на

практичних

ВИБОРІВ

господарсько-по­

Кожнuї суботи після занять Євдокимовича Корнійчука. в школі та в неділю вечором, Для ілюстраціІ бесід я БИКО В кінці своєї доповіді тов. добре підготувавшись, з піД1б ристовую Іхні твори. Це ду Ратушний М, К. докдадно спи раною літературою йду на же захоплює слуха чів.

літичних завдань.

НИ вся

на

чергових

завданнях

виборчої ка~lПанії, у дебатах на допов:дь ВИС­

тупиди 1'.1', Рудею(о. Матюхін, Б~зс\\ертниіі. Чудновський. Ши кив, Дро60ГУН. Приходько, Ро маненко і інші. Нони оБМіня­ ЛИСЬ досвідом і віД\1ітили не­ ДОЛіКИ в

постановці пропаган­

дистської і

агітаЦІЙно-масової

роботи. , РаЙQАІіі партзбори прийняли ВІД[ювідні

ДВ~ДUЯТИХ31б'КУ, і вноорця~1И

ясннв

Ім

еСIДИ.

в

колгоспІ

uже

"Положення

В кінці

роз'

кожної

~

[(ро роолю, корогку

,

бесіди

ф

,

я

I~. ормаЦIЮ

вибори до Верховно! Ради і про МІжнародні по~н, читаю СРСР", прочитав ряд статей виборцям, з газет І ~урнаЛ1В з газет: "Наші вибори _ пря про ДОСЯ! нен,НЯ Ha~OI Бать

мі", "Права і обов'язки радян Кlвщини у ВІДБУДОВІ народно

ських громадян",

"Депутат-

го господарства.

слуга народу· та інші Іпродов

Г. КРИВОШЛИК,

жую вивчати з виборцями Сталінську КонституціЮ.

рішення.

Агрuнавчання

пяроводж у З

IІQIІ~О:l!ОlеЦL, учень

8

КЛіі~У бговареь&оі сере,\"!оої ШКО.lИ.

I"Jlизідvальні бесІди Кілька днів молоді

ниці Висоцька

.,

колгосп-

Олена,

списках, перевірити,

чи

пра-

П,IСu- ВИЛhНО записано ]]різвищ~,ім'я

у требухіВСЬКіЙ артілі n)КОВ ренко Галиаа, РІзаненко Оле- та по-батькові.

TeHb~ поряд З піДГОГОВКОЮ до на і Висоцька Настя працюва

Людно вечорами в агітпункті

весняної Сівби-очиС1'КОЮ посів ли над впорядкуванням і оз- виборчої дільниці. Сюди збн­ ного \1aTt>pia.1Y і заl'ОТIRлею міс до(jленням ~рИ~jщеflНЯ вибор- раються колгоспники, щоб ЦІ вих д06Р,IВ, РОЗГОРНУТО аг- чоТ ДІ.1ЬНИЦl. о Гепер Ki.~HaTa почитати свіжу газету. послу

ро ~л~.чне навчання. Arporypl має урочис:~"и. СВЯТКОRИП ВИІ:- хаТJI б~Сі!f.У al'iTaT~pa про ІЮ

!ок ВІДВЩУЮТЬ вс! 1

бригадири \ ляд. На св!же побlлени~ СТІ- ви~ш ПОЛlтичного 1, ГОСllодар лаНКОВІ. Навчання Від6уваєть[ нс:х--портрети К~РІВ!lНЮВ пар СЬКО,'О ЖИТІЯ Батьювщини

ся

д~a

рази на тиждень. ТІІ та уряду, .люоовно IІрикра І

Кращий агітатор села Гон­

Вже проведено 5 занять, на шеН,1 юнтами І ялинкою. В гли чар Галина закіНЧИ.ла вивчення яких опрацьовано теми: .Грун биНl затишно!,О приміщення ус Положення з виб()РЦЯМIІ своє!

ти нашого ко.1Госпу" , "Добри- тановлеН1 ,као1НИ для голосу- двадцятихатки і тепер, поряд з ва та Іх збереженна", "Пере- вання, УМІЛО виготовлені КОЛ- заняттями гуртка, відвідує до­

дов:й досвід вирощення висо госпними

тесл.ярами

Дуд- ма літніх виБОРl!іВ,ПРОВОДИТЬ з

ких врожаїв картоплі" та інші. кою Левком та РІзаненком Яко ними індивідуальні бесіди. Бригадири і ланкові прояв- вом.. . Подружжя стариків ЖилавСhляють великий інтерес до лек В КІмнаТІ рядом вивtшені КИХ і інші літні КОЛГОСПІшки цій,.задають керівникові гурт- ДЛЯ загального огляду

спис- дуже вдячні

агітаторові

за

-~a багато заПИТattь, г ;ма- ки виборців. ? кожним днем виявлену увагу. ють активну участь в ,)v,OBO- сюди приходит. всЕ більше .'ІЮ Д. ПИСАРЕНКО. ренні виклад.ених тем. дей, щоб відшукати себе у с, lІухш:а о. ХОЛОД,

3000в f наапнн фінансових ппаПіВНИКіВ

агроном ра1!!І1\~IНГОСПУ.

ПОВІДОМЛЕННЯ

"Пра~lвники

Броварського райфінвідділу зобов'язалися до

24 січня 1946 р. о 12 годині раИфlНВІДДIЛУ успішно заr<ін- 10 лютого 1946 року виконати

ДНЯ в приміщенні клубу м. Бро ч~ли 1945 ріК. План мобіліза- план першого кваrталу по маС0 варіп починає свою роботу на ЦlІ ~(ОШТІ в четвертого кварта- вих платежах на 60 процентів,са рада передовиків Сільського лу минулого року виконаний моо6кладанню-на 70 процен­ ГИСІlОдарства району з поряд-І по масових платежах на 100,5 і тів, держ прибутках -- на 52

ком денним:

І1рОЦ., по державному страх у -! проценти.

Про підсумки роботи колгос І ваНllю-140.2 проц. і по держав

пів у 1945 р. та заходи по роз ним приБУТК<lм-аа

вишу сіЛЬСЬКОГОС1l0даРСЬКОI'0

виnr'''НІІ!ПRll нп

1946 n;1<

100 проц. - - : - .

ГОТУІ9ЧИСЬ до виборів У ве р \

xmh-!v

Ріщv СРГ'р пр;щіRНИЮ!

П. ЗОЗУЛЯ,

аівідувач Броварського раNфіНЩ,фу

"

-

ВІДповщальнии pe~aKTOp

М. ДАШКОВСЬКИЙ.

БИ 50162 м. Бровари, КиТвськоІ обл. Друкарня райгазетй "CTiї~aHOBeЦb". Тираж 1,12.1).

5 номер 1946 рік  

5 номер 1946 рік

Advertisement