Page 1

ПРОvlё:ТА?І BClX ltРАПІ,

15 (75)

ЄДНАЙТЕСЯ!

-

ЧЕТВЕР

25 Ціна

15

шовши в наступ в гірсько-лісистjй :місцевості Чехо-·

коп.

ців і просунулися вперед н& 25 кілометрів, розши­ ривwи прорив ПО фронту 118 40 Кі"ометрів. Слава доблесним воХнам Ч~рвоиоl Арміі!

На фронтах Вітчизняної війни

Голова сільської Ради

(ОГЛЯД ВОЄННИХ ДІЙ ЗА ЧАС З 17 -го

v,

Небагато пройшло 'Іас 'останній ЧаС а&безоеllИЛа ""к ГОЛО1!оl) сіл.сltкоl Ради дос.гнеии. в роботі Сlльсь­ с. Лlток СтаВ іН8аЛіА Віт- коl РIJ1И, колгоспі. і про­

чизиtlно{ dіАни

перей­

словаччини, прорвanи сильно укріплену оборону нім­

СІЧНЯ 1945 р.

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У ТА РАЙРАДИ ДЕПУТАТІН трудящих, КИIВСЬКОl ОБЛАСТІ

Війська 2·го УКРАІнського фронту,

ЛУК'яненко мисл()вих артілей села

по 23-е СlЧНЯ

ВІйська 3·го

1945

РОКУ)

БілОрусько- ші танкІсти і пі ~ ОТИНцl ПрОр- фронту

ПрОf)вали

сильно

О.ТІекса Іванович, але за цей Добре працює гОловОЮ І ГО фр(>нту перейшли 11 ВаJlИ вороиу O~OPOHY, П8Dе· укріплену оборогу НіМЦів RОРОТКИЙ періо,4 стали .сільськ()ї РаДИ С. Гоголева HacT.vn. ПротивниК на про' Сікли иольсыс-- НЇмецьки§ ка південно-східному кnр­ сЯ знаЧні зМіни • селі- !ТОВ. ОСТРИЦЬКIl, С В Димер- ТЯ8і ТРИВалого ЧІІС)' укріп- кордон 1 ВСТУПИЛИ на тери. доні НІме~чини, ВСТУПИЛИ

.. обоТІ. пішла По новому. КИ тов. Лt>бединедь лював сВоЮ Оборону У ехіА- торію CXi'lHOЇ ПРУСії Перебо н.&терИТоРIЮ HlllleЦЬKO~ Сіле­ ВСІ)ДИ-В коЛгоспах, про: ГОJlова сlльськоl Ради- ніl ПрvсlJ. Німці побудува- рЮЮЧИ311пеклвіІ 0нір ворога, 811 і ОВОЛОltіли МІстами .иСлоВ1іІХ

артІлвх,

школІ слуга HltpOJlY, віВ

повинен І лу

глибflКр

ешелоновану раАаВСЬ{Сl вІЙська 080ЛО,4lли КР81цбург, Розев.бург, Піт~

ВІДЧV8ається тепер турбот суМЛі"Чнп виконувати 060в',вз оборону а з~лізобетонвими, ва терит.рlІ CXilBUЇ ПрусlI шеll, Ландсберг 1 ГYTeHTa~­ Лива. рука СПравЖнього Ке ки, ,вкі йому дорvчила ра- t артиJlерїйськими і кулемет· мІсТами Наlден3УРГ, ТеанІн- важJiIlВИМИ вузлами кОМ,В1" ріВRИК8 ~ела. В пеРШі Дllі

данська влада. наш нарОД. і нИМИ дотами. Німецьке ко- БРРГ, ЕДвабно, А.lІендорф Прибуття, 1 вlА того, ак голова пра \ мандуваН8Я CKoНlteH' рува· .'

каці. І сильними опоРнимИ пунктами прОтивника, що

тов. Лук'8иенко почав сВОЮ цюв, ЧИ не ДоПУСКав ВІн., ло в СХ'lдuій ПРfjСіl свої Продовжуючи "С ПІШ ний прикривають шл.ж На БреснаСТУП

вгJІИб СхІдноl

n оу

ла

роботу з HaBe,4eHH~ ~o~aд· Тагани нИ, Чи ""!у Й но ~TaBIJTЬ. вІдбірНі АИl:llзil ри Під· Сlї,військафронту ОвОЛоділи ,. ку 8.ПОИМlще.нні. cal.fol сІль· С8 дО потреб І заПИТІВ ви· і тримці МаСОваних УАарів ар- мІСТамИ ААЄНШТhЙВ, осте./ 3а 10 CbKOI РаАИ. ВІД,нл ret<pe'l& борцІв, .часто 8&л.ежить авто j тилеріl і aBiIIцi'~ наші ВІЙСЬб ...

plaTY ~YB

перевеlJ.еннВ:

в ритет С1.J1ьради серед. Н8се-, Ка прорвали Д08fО Т РМ88лJ, роде, ДОЙТШ, ААлау. Моруй-

.Івів наступальних

оlв Військ~ І·го Украlись-

іншу 1Сl .... нату-Меншу, але ленна 1 успіх сеЛа в ЦІЛОМУ. глибокО ешелоновану обо. іН, Заельфе і іншими. КогО фронту знищили 480 А . '. Але иа жа"ь в в вас в танкіВ І С8мохіJlНИХ гарМат, оха НІшу, В прИ~Iq~еНRІ .. ' ооНУ ніМЦіВ, і пІсля запек· Війська 1 Го Білорусько- більше 900 гарМат, 420 бро-

ПРОR'і!дено поБІЛку. Т~пер раЙОНІ 1 такі головк сіль лих €'Jo'. зайняли ПІльхал- го фро~ту ПРО~Оt<Ж\ ваАИ нетраНСПОРТ"рів і п ІН<tД нІВ6Аений пОРЯАf)lC І ЧИСто· ських Рад, ~KI ще не усвl- Jlен, РагнІт, ТіЛЬ8іТ, Жlллен, ШВИД -ий насту п 1 33 7 днів 15000 автомашин. Знищено

та,l1РИЄмнОВ'1ЛИ F аЮть н8 віп- ,40t.(или c!!ol~

примих обо· Гумбlннен і I)ЯIf; інших .. Іст 8айняли на території Поль- понад 60 nоо гlтлеріВllв_ ~ Ки 1 пі,4ШИВКИ газеТ на СТо ВітчиЗняноУ віПнlІ. Воаи не СхІдноf ПрусlJ. Радянські щі 6іла 55()0 населеНИХ ПЗJlТU В полон БІльше 21 ооо л~х, ПЛ~l<ати На СТінах, по· повністю випраВ110ВУl)ТЬ ВИ- чаСтини 21 .('іЧня штурмом ПуНКТіВ Наші війська ком- ніМецЬких СОЛАатlВ та офі~

віlІув!\чів.

ГаРАіНи,

скатер

В'ЯЗків роботи в дні Великоl

фарбована в чр-рвоний 1І'0лір соК<'Го і почесного доПір'я, ОвОЛоДIJJи МІСтом lнстеНбур.r 611108аН8МИ ударами з Пів· церl'1

nJдлога, Ва,4аЮТь затишНИЙ Яке виявили J10 НиХ НашІ. -в~жливим вузлох ,!CUMY"l 80'11, зах()ду і пІвдня 17-го І

38 пей же час війrыt.

ВИГЛЯА робочої кімнати гО- держава і H>tPUA. ДО такоl КаЦlіІ і силЬнО УIС~1ІІлени" сlчна .?ВОЛ()ДіЛи С~ОJl~цею ф,юнту захопили 6arRTj лоВИ групи кеРіВНиків 8алежить районом оборони НІМЦіВ на С"Ю8ИоІ нам По ьщl МІст,IМ трофеї, в тІм ЧИСJJі 254 т8.нНе ЗваЖаЮЧИ на VОЛ04lcТь голова

сіЛhСhКОЇ

Ради

с. шляху До КеніВСБЄDга.23 rіч- Варшава. Так' ж визволені Ки і

самохідних

гармат

і невеJ\И~ИЙ' віп.рlзок П}\Оске тов. Пилипенко, с. ня ваші віЙсЬка ЗаЙНяли міс- від нІме~ы{-~аши('тськи)) 158 гармат понад 2500 Мі: часv головування, тов. Лу- Калити ТоВ. Макар-нко. та Лабіаус і Нелат опорнІ загарбниКІВ МІста Сохг. ЧеВ fюметів, 244 броветранспорк'янеико всІ Стали Знати-, ПОСт1йно',іЮЧі к<)Місif пунктИ пр~тивника, акІ DP~J(· Любич, великий проми· тери 650.)() Rвтомашин, 22

старі і малі. до ЙоГо зв ер- тут існують лише на папері, ривають ПIАсТУШI до Кен іН- (СЛОRИЙ ЦЕ'НТ!, П.. ьщі п)<ровози, 1200 8"лізничних таються 3а порад'lМИ, ПРИС' плани роботИ не СКЛ'lдI.ІЮТь- сберга. Лю,4ЗЬ, fJ.'оМИШУВ (ToMIt Ві1гонів і нелику КЇлЬКіСТь. лухаються,4(' й')го С.ІІів. 3 ся, заеіДаВнЯ виконкому Війська 2 го Білоруського ШОВІ, 8лоцлаве~, ЛаGIШ~Н, різних ск.лаціо .

.яким би питанням До нього скликаюты'я не

ЗВ"РНV~Сf{

віД

колгоспник. АО випадку_

ВіА

випадку фронту 14 сlчнн, після силь Гнезен (Гке8Но)

низьІ<ОГО

багато ІН'

1

ши

В місті БУJ1апешТі війсь-

чи колгоспниця, ВОнИ завіК- ріВНЯ робо!'я сільради С с. ної IІртилерійсьвоУ підготон ~. Ка 2 го УкраїнСЬКОГО фронАи оД"рЖУЮіЬ ділову рідпо- IlJlocJ(e, Калита НИзький Ки, перейшли в наступ з 2·х ВіЙ%І(а 1 го YKpaїHrbKo- ту 1'аКінчИ)\и очllшення Аlд віАЬ. Такий авторитет СеРеА рінень виконання Всіх сіJlЬ' ПЛ8Ц,4армів аа західн()му го фронту. розвввали ус· ПРОТРВНDка ~xiДHOЇ полови

нl1.селеНнR: тов. ЛУК'яненко. СьКоГОСПОАарських робіт і березі ріки Нарев Ва піВНіч П1Шии.й: наступ І за 7 ДНІВ І ни міСта Сlешт) і ВИйшли Завоював собі сумліННОЮ! ріЗНИХ ка мп 'ніА в цілому по від Варшави Пере150РЮЮЧИ ЗаЙНЯЛИ На теРИТ"РіУ а'IЛ, До nіки Дунаit.ЗаАНJI'('О КОЛО роботою

Досвід

к'яненка

роботИ тов.

може

Лу-

ЗГаД:lнИМ селам Вели"і

служити зВВJtаН"Іа

прикладом правилЬнОЇ

і

СИЛьний опір нІмЦів і від

Щі більше 2300

на-: елени:х 15.000 міських КвартаЛіА. В ру.

віД llОвідальні биваючи контратаки, радян- пунктіВ.

сі.JIЬСЬКИХ

Рад j ські частини зламали ОБUРО-'

ор- особ !и.:ю а Іні Вітчюнявоf ну ПРОТИВНИК'!. на ВСЮ глиби

К"х пр IТИВНИка заЛИШаеть-

СН тІльки Нf!веАИКа

. . ВизволеН1 ВІД

части.

німеЦЬКІ)- на міста (Буда) 3з попереА-

ГанізаЦіУ справи АЛЯ іНШ!іХ І війни. I1 керівни" и м!\ють ку. В ході наСТупалЬНИХ БОlв, ф.аши~ських загарбникІВ німи данними 3~ час боїв ГОЛІВ сільських Рад Се'І ра-jзаб 'зпечити правильне здій- війська фронту зайняли Н8 МI.ста енст?хова, Коньске, по ліквідаuіі о~uченого fj Mlc~ йону. Він зуМіВ а"JlУЧИТИ,40 снеиня

законів

раДЯНСЬКО" території Польщі 6іля 3500 ПlOтркув (ІІетроКіВ)

місто І 'І і Ву даl1ешті vrpy П0811 ннп

роfiоrи Д~ПУТdтів Ради, Ство. вЛаАИ НІ\ міС I ІЯХ, успішне насеЛеНИХ ПунКТіВ, в тім KP>lK в-старовинна столи-/ ПРОТИВНИflа з 28 грVДНJl1944 рив ~КТИВ, на~аГОАЖУ6 ді-; B~KOH~HHSI госпо,4~РСЬКОПО· числІ міста м,акув, Пултуск, ця Польщі і один Із важ· року По 18'е січня J9t5 ро­

JtЛЬ~IСТЬ ~ОСТlйно-діюqих іЛІТИЧНИХ каМlаніи. !'ОЛОІІИ КоМісІй та ІНШУ роб,?ту_ Де. с!льсысх.рад • пови,,н1 ~p ІЙпутати мають певю ДO~.Y- НЯТИСІІ С,ВlДО~I':ТЮ оБГ\в Я ~Ky ченн>!. і ,406~e вИКоНуюТЬ lX. перед Б'tты(Jщиною,' H~POВ СІЛЬСЬКl~ Раді На к')жен дом і ЧерВОI{UЮ АрмІЄЮ, міСЯць cK.llaД8€TьCJl деТалЬ-

працювати

так,

lUоб

ВСя

кріПОсть МОЛJJін, (Новогеор Млава, Плонь€к, Любава, Серпк, ПЛОIlJC, РипіВ, РОАНИЦЯ, ЛіlIНо і інші На півн1Ч в1д міста МЛава вагl€BcЬK),

нИЙ план Рflботи, регулврно робота СDРИJl.fJ& однІй БЛа склиft8ЮТЬСЯ заСіданн • .зи- ГОРОАНіЙ спраВі в 'м'а чого кОНКОмУ, на ради сільськоГО П;Jацю€ Весь наш радянСЬ,

активу та аГітатоРіВ.

БаАИТЬ~Я інШа

бота.

'Гака

Про-. КИЙ

Hf\POA

В

ЛИВИІ КУЛЬТУРНО-ПОЛіТВЧ-Iк.у війська 2 го Українсько­ них центріВ Польщі і бага- гО фронту ВЗЯЛИ в полон ТО інших. Наступаючи на 159.3:10 НіМецьКИХ і УГОРСЬ­ 88.:!Д ВІд MjCTa Чен~то~ова. КИХ солдаТіВ та офІцерів. Віиська 1 Го УкраlНСЬКОГО

.---..--- ..

~

..

~.

ВИDОСТИМО lОЗО nOBT~ODiB К8Dтоплі 3 rOKT8DR

тилу-справі

творча ро- \ ШВИАКО' і неминучо' І моги на,4

Мені випаJlа честь брати І помагали героfчнJй ЧервоніЙ такий виСокИЙ В~Ожаіі. ми п~ре­ німеЦЬі(о-фашист- учасТь в РQбllті »льоту пе-· АрміІ громити нензвисних вже зІбрали 94 ТоннИ ГНОЮ,

реАовиків СілЬСЬКоГО

ОрганізаЦія праці в . СькиМи розбійниками.

ПОАарст&а Київщи.ни.

Нові видання творів В. І. Леніна Укрд\'ржвидав ВИПУСТив 3 друку твори В. І ..Леніна украУНСЬRОЮ МовоЮ: «Як оргаНізувати ЗМаГанвs7),

гос- f наМ німецьких зз.гарбникїВ. ,40 3 центнерів кур Я ч О го

ЯКИй: Приємно БУJIО

слуха'!'и, ЩО п()('лЩу Та

RіD.бувся В столиЦІ України, І в перший ріК вільНОГО Гос' ПіЛУ.

5

центнерІВ По-

ПРИСВSlчений врученню lІеоо М Пра- П(),4аРюваННJI З,.мЛЯ добре и пок ~аllемо СЯл і Свій лі3м і емпіоіОRРИТИЦИЗМ), рехіДНОГО Чt>рвового "ІЦо РОбити'?", .. Д"'ржава і по а Де жавного КомІтету Ilдплатила Л.ЮдАМ за ста- Аосвід JIЛЯ ОБРО~іТКУ ГPYH~ Р РКИї кІй б ас і раНrІИЙ ОбробtтоlС Н. ту, ПроведРмо ЯКІсну посаА реВ'1ЛЮЦlя", "Про право орони всь о ~ т. ку 1 Аоглянемо кожек КУнацій на самовизначенна",

ОБ

.Чергові 3аВДанна радянсь· Двохтомник

ви6раних

ТВо­

З

Повернувшись

іВ

зльоту

УСТрІч з ї~наБТНИМ~ людь- ДО,40МУ у Велику Димерку я !Цик.

Б

У,4емо.працювати Аень

.кої ВЛЗАИ. с3авпанна спі· рів В. І. Леніна. збірник Ми сТоfТично о ,ЛаСТІ RаЗflВо:щові~а все X.Y11 осп"иu~м і Ві'!, що'і ЗІбрати ве меа· лоК молоді.. Надрукована ЙОГо творіВ про Маркса і жди. зали~питьсSl В м~Уй па· ~BOЄY артілі, ЗRаЖИВlIIИ uCi І Ше Як 1(100 центнерlu К·lр· М'ЯтІ радІсним СП'1гадом. На.. . І 'r о ПЛІ' З га.. К та p~. і ТИ"'У' С9 МІ!".", 'l'l1.к()ж збі рка ВИТJlгlв з тво Енгельса. І Своі МОіl\лиВОСТ1, НаШf). ланКа

. _

ріВ Л~ніна І Сталіна «JleHiH ВнхоДить 3 друку КІ)РОТ ЗЛЬОТІ ВИLтупа.llИ кращі JlЮі СталІн про ЗаХИСТ соцlа ка біОГРllфї!l ВОЛОАимира Аи, передовики сіЛьСЬКОГО JJіСТВЧНоl' Віт'JИЗНИ.. Тльїqа. перекладеs& уКраїн· господарства, і розповіДалИ, своєю наполегливою Готуються до доуку такі СЬRОЮ мовою 3 видання JR alt твори В. І. .Леніна: <Ка.рл ституту Mapkca-Еегtмьса працею вОНи АоМОГЛИСIІ виМаркс), (Фрідріх Еqге.льс), -ЛеніНІ. сокlІх врожаїв та ПРОдукТивкОСті тваринництва, І до(Про l:\ержаву., (Матеріа(РАТАУ).

1

для наших 80ІНів забєзпечи.

.

ВИРI.шила прап,'оваТи в цьому ти

ЯК!lай бiJIЬU1е

роЦІ ;ак, щоб 8ЗЯ Ге нами харЧування. 30б08 няаНllа переВИЩиТIІвИростити не

750,

а

1000

центнеРіВ карт')ПЛі з Гекта ра. Для тОго, щоб

зібрати

прод ~ ктів

ПАША ЯРМОЛЕНКО,

.Іанкова. ко.поеuу

ім.

lIеТРОRrblЮГfl, (~. В. ДlІмерка.


ВЧАСНО ШДГО'l'УВАТИС,я до ВЕСНЯНОЇ СІВБИ

1tQМСQМQЛЬСЬКЕ

ЛИСТ до

у ВідПОВіІ» ва llВDllОГИ Чuввоної !пмії·

ЖИТТЯ

.в.руJКиа робота

3а розкрадання хлІба-до суду

ПіслЯ закІнчення ltIолоть- ЮТь вІ .. правдіннв, щоб вОно Блискvчі переХf)ГIІ re· Пlлу та 600 кг. курячого роїчвоІ Черв,)ноl Арм", на посЛІДУ. Ланкова Ольга би, У КняжицькоМУ колгоспі 8ЖВЛО заходів До розкрада­ фровтаж ВітчиаНJlноr 8ійни, Голець, 80бов'Jilзавшись 8и і ... Шорса, допущенО рОЗ' чів хліба,. але пр8вліннS 1(Q-

КСМ органІзаціі

ор· ВИКJJИК&л1l ТВоРЧе. трудове РОСТИТИ На 1 гектарі 450 кОJlГОСП· цеНТнерів помідорів, Зібрала ганізуваЛа серед уЧНіВ, По­ ПіАн.~евня серед літИКО - виховав,.у І куЛь­ ників ТребухІІІСЬКОЇ аnТlлі 6 центнерів попілу та 450 'fYPH:J-касову роботу на ви ·ЖlJвтень·. У вІдповІдь на КГ КУр8ЧОГО ПОСЛіду. УМjЛО та

РЕДАкцІІ

правильио

.Qнання рІШенЬ ХІІ пленуму НовІ перемоги арМії-ВИзво-

краДаннЯ

Всі 22 ланкові дла

ЦК ВЛКСМ, УЧНівська ком­ Jlительки, коЛГОСПНИКИ по· сенна в гр" вт, заrотовили каеы\H СоКОЛьСьКl:!. орг а н і з ація силю_ють підготовку ПО Be~- 35 центнерів попілу та 40

Требу} івськоІ сер е А н ьоІ Н.Н01 сІвби.

СRОЄЮ

напо- центнерів КурЯЧОГО ПОсліду.

легливою працею Д"пома І

ШКолИ.

І<олг('спники

артІльного

хліба

мусь ІІе замовчуЄ, на ви~О­

МашиніГТ vолотарКи Лисенко ПавлО привласнив 80 кг,трак· торИР.Т Петренко EdTJx-90. Привласнили також хлІб вне­ З8t1ТОКУ МиРОнець Степан Та кирило.

ги не реагує. Ці~ю справою потрібно заАИIІТИСЬ прок у р а 'ІУ р і Бр()варського району т8 прll тягнути д() віАПогідальностl розкраАаЧlв хліба і Ухніх пок-

.

І риватеJJl8. колгоспники, .І1З8а8ШИСЬ .

ВСІ

повНіl'ТЮ аро такі

фаJlТИ. оБУР"ЛИСIІI

СТра­ ПРОТи розкраАаЧlв Комсомольська оргаНIЗ&.. гають ЧерВ?НіЙ АРIoIir ваб· заСИПаЛИ посІвні та ція, до ПіОНерСЬКИх заГоНів ЛИЗИти радІСнИЙ день ост.· Хо"'! фОВДИ. 50 проце8ТlВ Німець· ПОf'івного MaTepiaJly ДОlе. прикріUИJlа ;щіБНIІХ КоМсо­ TOqHI,rO розгрому деН0 ДО ВИСОКОЇ посівної МОЛЬЦіВ, II~I провадять ро киж понеВОЛЮRачів. Рзявши на се"'е СО~Іlаліс кондиції Решта И/lСlННJilI боту 3 пl0Rера:ми. ІхНlМИ В.В- переЧИЩа8ТЬс.и 811руге. силlUtИ· обладнанІ пjонер· тичні зоБGв'ВВ8НRЯ По В і Ій ська та комсомольська кlм- рощеНRЮ ВИСОКИх врожаУв,

Л. КОВАЛЕНКО,

1 виМага

г. ВАСИЛЕНКО.

Підписання Уrоди про пере_ир'я

з УГОРЩИНОI8

натн.

.

лаНкоВІ

АОПОМОГОЮ

('вого с.иль,

приклз.д8ЮТ~

щоб

кузн

та

столярв

... у- . май~теР8і провадиться

е.

І Го інвентаря. Коваль Гнат ворИ міт пред~таВНJlК8М.-МlИіСтр :lакордснних .c~paB

ВіЙСЬКОвОГО керІвника ШКоЛанкова НаДІЯ Ковбасип· ! Сом, п()лаГОDВВ 18 плугІв, ЛИ, ком('омольці пров~дя1'Ь ська АЛВ вне<:ення на св~ю І 7 ку.'ьтиватnрів, 1 ручну війСЬКоВі ігри, УЛ8Ш"-ОВУ площу, ~ ЯКОЇ BoBlJ, зобоВ я-ІІ сівалку, 3 RіJ<ЛКИ. 18 l1В()Х. ЮТЬ пfші переходи, вчаться залаС8 ::нt'iра.ти По 400 цент· парних залізних бррlн. JlиЖаХ.

5,5

Комсомольці

картоплі,

заГотоВила ТесляРі Іван

активну уча(;ть В роботі л"'!' а ла~кова Параска гімнастичного, сuівочого, 3lнченко- 2 центнери пО балетного,

Літетра.тYJ'пнр~оцюєтра

~.яшринхо

ryp КІВ." СГУ rypToK ПО ВИнЧеНнЮ КНИгИ товариша

Ст"ліна.

tаJ!ЯИС~.КОГО СОК зу, Велико· п. ДЬ€НАешl Янош, МІНІСТР брит!!ИJЇ 1 Спuлу:ених Шт!!· оборони rеиер.1J·ПОJlКОВНИК:

ТІВ Америки, ЯКІ АіЮТЬ вІд Береш ЯнrНD І

CraTC

секре·

iM~H! рсіх Об'єлнаних націй, тар у кабінетll МініСТРів та Що пеvебувають у СТI\АїТ вій БаJlОГ ІШТІIJН.

Пр~ lJКВЙ

Ц, нтнеріВ КУР8ЧОГ? Євдоким МеЛЬнlченко 1 300 кг. (]ош ремонтували 14 возІв.

приймають послlду

.лраматИЧн()rо,

ПРОТJilГОМ 1 -20 сIЧ"S в І У'І&('ТЬ vпоВИОваZ'-ні Тим "а-

.яКНlltt5IЛьше. МО8Т С\ЛЬСЬkОГОСПОД~РСЬ~О Москві 81АбувзЛис:Ь перего ('оНОГО Наulональиого УРЯАУ

секретаря ТоВ. Вір()зуба та 316рати Місцеви.х добрив.

JшжніЙ СПРоВі і хОДИТИ Ва нерІВ

8

віД' ни

3

.УГОРЩИНОЮ,

ОАНОГО

3

п.

заRІН I1 ИЛИСЬ

Переговорк

боку, 1 делегацією Тнмчасо· пIДПИС8.НнЯМ 20 сlчн'я УГnДи

У ЛЬЯНа Бабич, редаК10Р етівгазеТR ,,30РВ".

БОГО Н:Щі( нальногО ур"лу, про перемир'я 3 УгорщиноК'_ УГОРЩИНІ', З APY,~OГO бакv.: УГОАа про перемир'я 3а упову питанн) про УКЛ дення Уго- ноsажеНн9М УряДіВ

Союзу

Покnащити підготовку до

.4инвпорюо перемир Я З УГОР-І РСР, Велико6РИТ8.ніf і Спо-

весняної сівби

У перег()ворах вlяJ/И участь: піIlПВС"В М"рша.л РSАЯНСЬ.

І'

"Про

Ч!

, ЛvчеНИХ

.

ШтаТіВ

АмеРЙкlІ

велику ВlТЧИЗН5!НV ВіЙну Не лбають 38 ffіАнесення лУ. Зразки nnго не Відібра- Від Радявського Сою~у - кого СОЮЗу К. Є. Бороши. РадяНсЬКОГО Союзу", .яким врожаt1ност~ у Рожнівсько- Ні, Щоб наліСЛ'іТИ В КОВТ'/ Б м. МОJlОТОВ" В. Г. Дека- ЛОВ.

Repye вомс"молець-вчитеJ\Ь ~y коЛГО~Ш оDіЛЬШ I1 8НК", рол.ьно,наСінн~о'lУ лабnра- нозОВ, Г. М. Пушкін, генетов . .ковбаСі. ~OAHOГO РОЗа ГНоЮ,За СІСТан- торІЮ На анаJlIа дл~ .ви з на-І раЛ'DОЛКОвник І. 3. Сусайков, КСМ І ЮР Ч 11 JiС, КО не вивезеио В 110Jlе. чення ItОНДЩ,.l.ll1нQСТl 1 схо· контр', а міра л ПАТ В аКТИВНJ'Й ро б' ОТІ Г JI Г сп т В ПИ. ж " І • р ай'н 'Н; оргаНізаЦіі 6 взлика з"слу·, щОайОВбіЛЬU: С~И:ЬНИЙ ~a Те З_ТР~МОRТОМ інвентаря тут 18іА США-П()с(\л П.В А.Гар га вСЬоГО педк()лекти~у І шоб пі.liВОДИ ВИКОРИСГОВУ'\ не По('піШаюТь. Полагол;. \ рі~ЯН, n Д .. КеН.Н8Н і генерал· школи. Майже. на ВСІХ вались На Інших роботах, І жено тільки 9 плугів, маи~~'р Р. д.IН ; PI~ ВеЛИl<обризборах. приСутніМи буваютЬ тільки не на ВИlюзці міеПе' ~ 6 возів. taHl-ПО81ревии у Справах БЧитеЛі. вих добрив, " . Гоrування до Весняно! п. Д. Бальфур і п. П. КРОСТН. rnp;J, Не перt>(.:ІОДИТЬС.и також СІвби ПОтрібнО покраЩати. веАт ЯІ~ преЛ;СТавники Угnрсекретар РІ{ ЛКСМУ.

оЧlІстка паСівного

матеріа-

АГР('-Т{ОНСУЛЬТАЦТН ДЛЯ СТАХАНОІЮЬRИХ

ТОЛОЧкО

ЩИf!И, У перегово()ах ваяли

ОБРОБІТОК ГРУНТУ

І

ПІД КАРТОПЛЮ

ЛАН()!{

В. ТОРГУНСЬКИЙ.

ГоJJОDВИЙ агроном Р3В

І

пlсла абору їІ негайНО про

І

вести

луЩіння

стервІ

ГЛИБИНУ 4-5 см, Цим

мим ЗнИ

vються сі

При піАпИСанні У годи бу-

ли присутні Посо ~ Чехоf'лОВllqчини п. 3а. ФірЛіВ·

грр і ПоС()л ЮГОСJlаВії П С. СіМіЧ.

КарТоПля-одн" з КУЛf·~УР, 2- 3 дні,і СКЛ8вШИ його,доб-

"Ка вимаГаЄ улобреНIJS Ста- ре

ВіДповІДні

удобрення

hайкращим

У'l'РlІ,мбовують,

В у мовах вашог" раЙо· ну на ] гектар пОтрібно

пІд І ВноСИТи

На І картоплю.

са-І

ван.

У Д()БРl'~ННЯ ПІД КАРТОПЛЮ

Коли картопля плаНУ8ТЬ'\ хановці nДf'РЖУЮТЬ високі СВ по о:ЗИМlші, п()трlбно \ врожаї тому, що добjрають

Як ОДОDжати виСОКі ВDожаї К8UТОllлі ,.

О.

НіА угорсько! СТОІі)ОНВ Уго'

лу Піn;пИСалИ пп. Д~8H оеші Я н, ОШ ген е раJl . D () л к о ВНИк Береш Янош 1 Балог Іш'Г·

не

меНше

304.0

ТОНН гнОЮ, курячого ПОСЛІ-

з

МіСцевих ПУ до 8 центнерів,

'яНИ і' yдo6~PH~ Є гній, . .якИЙ має До 1 тоННи.

ПопіЛу

.

ПереАОВиІ~И сіЛьського Іну зіБР:lла 908. В 1939 ро- деl1кl Ш~ДНИКИ аУРТIІКОЖ [в СоБІ ВСІ ПОЖИвНІ реЧОl!Ини, ЛаRК~lа тОв. ЮТКІна ва ГоСп(}дарст"а нашоl БаТh- ці ВОНа виростила на 1 Г4:'ІС- покраш 8ТЬС.. a~ а і.я (п о. І що потребує Р11СЛИRа. новоСИБІrських. чорнозем:кіВ\ЦИIІИ ВІ'РОШУЮТЬ Rисокі тарІ 1:217 центнерів картоП- вІт юва~ l' р Ц ПіР , На леГких грунтах краще лях в ]939 РОЦІ I!несЛа на врожаї каРТОПАі. Так, в лі 3 гектара. р вя) p~HTy. сля ВнОСИти гній та мінераЛЬНі 1 ГеКТар J50 центнерів Пе1936 ропі БРИГI'IД>tР КОЛГО(JВ НашОму райоНі ланкова лущlННJl неоБХIАИО площу удобреННЯ весноЮ. U так0 реГнОЮ, 8 цеНТІІерів кура­

пу "ЧеРВОI'ИЙ городник), П. ЯрМОJIенко з КОЛГОЄПУ переорати на глибину 20- му ВипаlRv, ГНій ви~озять чоГО ПОСJlілу, 3 ценТнери Тульської uблаСТі тОВ КОС, ім. ІІеТР08СЬКОГО, с. В. Ди- 22 СМ. на ПОЛЯ зИМоЮ склаД8ЮТ., каліlfної СОлІ та 4,5 Ц6НТне­

тін опер жав з 1 гектара 7J2 мерка,

В

минулому

році

Для кращого заТРИМанНя йоГо у штабt'лі розміРО!lf: ра супер-фосфатv. Крім цьо­ ГРУНТі В періД 3·4 м ШИРИНОЮ, 1,5 У, У вИ· го, було ВИl(орИСТаВn для зимовий періОД соту та ДовЖИною в ЗалР-Ж І пІДживлення карТОПЛі піА НоСТі І!ЇД КіЛькости гною. І Ча(} бутонізації її 1,5 цент-

центН!'рн картоплІ, а брИга' 31брВ.І!а 769 центнерів кар· вологи В ДИР тов ХудоЛіЙ (КОЛІ'ОСП топлі з 1 гe~paTa. весни, 8 1м ПеrроВСЬКОГО, РадОМИОдерЖанн" ВИСQКИХ ВрО.

шелыькI!Ійй район, Житомир- жаїв переДоВиkами виключ обов'язково треба Провести Гній потрібно виВозти за вера суперфосф8Ту. fi т) 781 т І і \. снігозатримаННIІ, а раио весська о .. ас ь Цен нер. но заЛt>жиТЬ В Д Вм ло~ ор· РОSРАХУНRИ НА ПОСАДКОБИІ'":r МАТ· ЕРI.А.тІ В 1937 роцІ тав. Карто'Ва, ГаВізаціі праЦі в бригаді, вою провести боронуваннв - _~v

З

колгоспу .НоВиіі шлях", ланцІ, а також віА правиль· площі в 1-2 СЛіДи.

МарИНСЬRОI'О району, Н(то СllбірсЬкОЇ

06ластІ

ла 904 центнери

НоГ()

запроВаАжевня

Реко,

Норма посаДКОIІОГО мате: бульб і ін.

всіх меНАУ6ТЬсЯ до посадки кар- plalY залежить від

одержа- агроміроприємств. що виwа. ТоПJlі провести 2-х раЗCJве пе. грунту,. ГYCTOT~

каРТОПЛі::5 гає А"нна К"Льтура J

реорювавня:

перше

на ГЛИ.:

ВКОСТІ

насаДжен,

на куЩІВ, РОЗМІРУ та

ДЛЯ

І<ращого

УЯВJlення

норМ ВИСаДкИ каРТОПЛі, при-

ваги ВОДИМо Таблицю:

І гe~Tapa, а ланкова Т.ОВ. 3УПИRИМОСS на основних 1 6ину 14-15. см з обов'я3ко І' ":::;~",-~!"::::"~:-,,;~.-.-.--,--::нI''''ОР-IІ-а-л-о-еа-дк-и-в--ц''еR'''тв--ер~в-а-Зі'''б'''р'''.ь6-Ют,она, 3 колгоспу • ЧеРFlО- ВИМОГdХ, що потребує кар- вим приорюваннвм ГНоЮ дру. ffi ~ .1 ffi ~..; !\I.ІЬІIlСТЬ 1 В tpaMax; Ний переЕОП", тОГо Ж райо- Топл" длJl своГо росту. ге на глибину 18-20 ~M. S.~: і ~ 1KY~~~aK~ 11 !~ і ~ ._:<11

ВИБІР ПЛОЩІ ПІД КАРТОПЛЮ

s:

:_ ~ :<11

Р

,20

гр.

25

гр.

,40

гр.

50

гр. "О гр.

,90

гр.

100

гр.

. На Jlегких Супlсчаних і ~ :~'. ' : ; ' , Найкращими оопере .. ии· НИй ПQпереАЯИК Є ПЛОЩІ, на піСчаНИх грунтах. особ.пиво 70 -і0 35700 7,1 ц. 8,9 ц.lН,2 ц. 17,8 ц.!2;.,0 ц.32,1 ц':3j,7 ц. -камИ .І"а(lосаJJ.~И картопЛі ЯI\tИХ росла Капуста. В посу шливі РОI{И ІІерео- 70 35 -і0800 82 1() 2 16,4 1204. 1286 !З67 :,ю k t площІ багаТОРІЧНИХ трав П РОВ8АИТИ ПоСIАКУ кар·l. ' , . І' І' І' {IfОНЮШ4на, Клеаер та ін.) rоплі. На площах, Де РОСЛИ І РЮВ~ТИ,зяб ПОТРlБRО 1 ра., 70 30 47600 9,4. і1ЦІ ЩО ·12з,8 33,3 .і2,8 ~4ї.Ii Коли Немав багаторіЧНих помі.rr.ОРИ не реком:еНАУЄl'ЬСJl З о оа ЯзкОВnМ внесенням і І ...: Трав, рекомеJi(ДУЄТЬСЯ брати точу, ЩU юртоаля і помl гною та Мінеральних удобВ умовах Вt.шого Р:1ЙОнУ ка пТ?ивед.еНОІ таБЛИЦІ. .

:'

попереднико\( ОЗИМИНу, Вка І д(\ри Н8Лежать до ОДНОТ ро., рень. Після кожного пере. ПОТрІбно ш~реВОАИТИ посаДбула. П()сіяка по Ао')рв УГfJО'IДIfНИ, вннх парах. ТаКо.

і

мають

заГііJJьНих ОРЮвання потрібно

неПоГа- шкlАвикІв та хвороби.

нувати ріллю.

забор о- «У картоплІ, в Т1ікіЙ Ki.~ьKOc Ті, .як показvє перш:! сТро'!',

(За.Кlнчення в паеТУПRОЧ ПUIff\Р,)

ЬіДПовіАальний В

реllактор РУДЕ""О.

Б -и 02J83 м. Бровари, киrвсь~оі обл. вУ7. Кфона, ДРУК;РНЯ РIJ.Йгазети .СтьаВоаець·. ТеЛефон -редакціJl 2 ЗВ. Тираж 1000 екЗ.

5 номер 1945 року  
5 номер 1945 року  

5 номер 1945 року

Advertisement