Page 1

Газета

Внходнть

Броварських міської та

17 квітнн 1937 року

районної рад, районної державної адміністрації

з

(10076)

Найnерше завдании У понеділок,

З серпня,

голова

районної держадміністрації А. М.

прогнозується одержати

по всіх

категоріях господарств валове ви­

Мазур провів розширену апаратну

робництво зерна в обсязі

нараду, в якій взяли участь голова

тонн, у тому числі пшениці

районної ради Ю. І. Кушніренко,

тис.

заступники голови адміністрації,

тонн, овочів

тонн,

62 тис. - 20,2 - 118 тис.

картоплі

- 45 тис. тонн.

начальники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів. На

стан розвитку галузі тваринницт­

розгляд зібрання було винесено пи­

ва за перше півріччя нинішнього

тання ходу збирання ранніх зерно­

року, відмітив тенденцію ринку

вих і зернобобових культур у госпо­

реалізації на забій худоби, висло­

Григорій Теплюк проаналізував

дарствах району, підсумки роботи

вив стурбованість щодо

сільгосппідприємств за перше

татньої державної

півріччя цього року.

недос­

підтримки,

З глибоким

розповів про фінансову підтрим­

аналізом роботи сільських товаро­

ку агропромислового комплексу з

виробників виступив начальник

місцевого бюджету,

відділу сприяння розвитку галузі

ня, підкреслив, що заборгованість

рослинництва управління агропро­

по заробітній

мислового розвитку Г. М. Теплюк.

сільськогосподарських

Голова

райдержадміністрації

кредитуван­

платі працівників

підпри­

ємств відсутня, середньомісячний

Андрій Мазур, об'їхавши господа­

заробіток

рства району, побувавши на жни­

робника становить

вах, з глибокою вдячністю відгук­

кож було зосереджено увагу при­

нувся

сутніх на розрахунки підприємств

про

самовіддану роботу

хліборобів, які зуміли зібрати ви­ рощений

врожай

ранньої групи

зернових культур на

відсотках

67

за

сільського товарови­

податки

та

2225

грн. Та­

внесками

до

Пенсійного фонду України, стан розрахунків за оренду земельних і майнових паїв.

ПЛОЩ.

Григорій

Теплюк

Голова

інфор!'.Іував,

райдержадміністрації

про­

Андрій Мазур наголосив на не­

дукції сільського господарства в

обхідності виконання Указу Пре­

усіх

зидента України щодо створення

що

виробництво категоріях

валової

господарств

за

перше півріччя цього року склало

обслуговуючих

146, І

реалізації

млн. грн., що на

6,5

відсотка

кооперативів

по

сільськогосподарської

більше порівняно з відповідним

продукції. Очільника району дуже

періодом минулого року, у тому

непокоїть стан розвитку тварин­

числі

ницької

в

сільськогосподарських

підприємствах

(7,3% до 2008

млн. грн.

- 136,9 року).

Під урожай нинішнього року по

галузі,

ого

приводу Андрій

управління ветеринарної медици­

порівняно з минулим роком, у то­

- 9,1 тис. га, з - 5,8 тис. га.

му числі на зерно

них озимої пшениці

Площа посіву озимого ріпаку на зерно становить

100 га менше,

1,2 тис.

га, що на

ніж під урожай

но-епідеміологічної станції. ночасно

заслухано

доручень

голови

13 липня

Г.

про

раїни та Дня Незалежності Ук­ раїни "Тобі співаємо, Україно", яке відзначатиметься 20 серпня в

3,5

тис. га

(102

тур

на площі

%до прогнозу), в

-

Голова

трав посіву минулих років стано­

5,1

го снопа, обжинки

га. Площа кормових куль­

багаторічних

1000

- 28 серпня

райради

Ю.

І.

вс.

Куш­

ніренко повідомив про підготовку до чергової сесії районної ради.

га

На нараді обговорили інші по­

посіяно однорічні трави. Вироще­

точні актуальні та стратегічні пи­

вить

тис. га. На площі

8 тис. га, у то­ - 6,6 тис. га. Вся

но овочів на площі

тання

му числі картоплі посівна площа в

мадського

районі складає

Броварському

39 НІС.

га. Загальна

площа до збирання ранніх зерно­ вих. зернобобових культур та ози­ мого ріпаку сягає

15,5

тис. га, в

тому числі озимої і ярої пшениці-

7,5

тис. га. З урожаю

2009

року

щодо

забезпечення порядку,

комунальних

служб,

гро­

роботи закладів

освіти, узгодили завдання на нас­ тупні два тижні.

Із розглянутих

питань голова

райдержадміністрації А. М. Мазур дав відповідні доручення.

Ганна ПРОСЯНОВА.

ШАНОВНІ rРОМАДІНИ! Кожної другої середи місяця у громадській приймальні БЮТ у Бро1варському районі (адреса: м. Бровари, вул. Гагаріна,

10.00

26,

другий поверх)

проводиться особистий прийом громадян депутатом Київської

~~обласної ради Сергієм Івановичем ДОРОТИЧЕМ. 1

ківшині

внаслідок пожежі на полі площею 109 гектарів зни­ щено дев'ять гектарів пшениці, належала ТОВ "Сантал-Агрот­ рейд". Причина - банально

проста: необережне поводження з вогнем при спалюванні стерні на сусідньому полі.

вершення.

- Якшо погода

не підведе,- го­

ворить голова правління товари­

-

ства Григорій Товстенко,

за­

Свої звернення можна також передавати через громадську приймаль­

~ або т~лефонувати за номерами: 8-294-5-56-63, 284-05-22.

головний

агроном

Юрій

Костира, є до чого докласти рук. Плоша ранніх зернових стано­ вить 1300 гектарів. У день нашого приїзду русаншці вже наближа­ лися до збирання майже полови­ ни плош. Хоча урожай, який зби­ рають

трl,ома

комбайнами,

вершимо збирання ранніх зер­

видався дсшо меншим очікува­

нових до кінця першої декади серпня. Озиму пшеницю вже зібрали, залишилися посіви ярої та жита й вівса. Люди трудяться

ного. Озима пшениця, приміром, дала лише по 23 центнери на круг. А от ячмінь. до обмолоту

на совість. У цьому переконалися на власні очі. А ще впевнилися, шо до дотримання правил пожежної

ли,

безпеки

му комбайнового екіпажу в складі Д. К. Луценка та В. Ю. Ав­

на жнивному полі тут

якого того дня тільки пристуни­

-

по

32

центнери. Станом на

ЗО липня в господарстві вже було намолочено близько 1200 тонн зерна. Найбільший внесок у цьо­

гостіонавічуса, котрі на той день вже наближ3Лися до півтисячно­ го показника. Сумлінно трудять­ ся й інші два комбайнові екіпажі. Загалом же збирання ранніх зер­ нових за сприятливої погоди

в господарстві планують заверши­ ти до початку другої декади серп­

ня. Для цього керівнинтвом підприємства робиться нес мож­ ливе, аби забезпечити людей усім необхідним. - Щодо дотримання правил пожежної безпеки, - говорить П. Колесник, - то до русанівнів у нас немає питань. Тут існує система в цій справі. Відпрацьо­ вана

Ук­

дення районного свята останньо­

Княжичі.

з урахуванням

Прапора

м. Бровари, а також про прове­

на площі

тому числі соняшнику

1,5 тис.

-

тили за вітром 456 гектарів вро­ жаю 2009 року. Ось лише два страшні за своїм змістом і наслідками факти. 19 липня поблизу села Цапівки Зо­ лочівського району на Хар­

на полі СТОВ "Войтівське". Тут жнива вже наближаються до за­

колективів

- 12,5

них технічних культур

в місцях збирання

Павлом Колсеником побували

Малишевська повідомила

участь творчих

га, у то !'.І у числі

тис. га, із

трапилися

раниіх зернових культур, вже пус­

ПП "Русанівськс". Тут, як роз­ повів

ц. р.

на площі

22,7

раїні вже перевищила мину­ лорічний показник. /9 пожеж, що

Київській області підполковни­ ком служби цивільного захисту

Керівник апарату адміністрації

Дня Державного

посіяно на площі

пожеж на жнивному лані в Ук­

виконання

власності посіяно ярових культур

тис. га. Всього зернових культур

lio

райдержад­

району в обласному святі з нагоди

14,5 тис.

охорони врожаю від пожеж.

те, що плекалося багатоденною працею, вогонь може безжально знищити за лічені хвилини. Вогне­ борці небезпідставно б'ють три­ вогу, адже на сьогодиі кі11ькість

Од­

року в господарствах усіх форм

сільгосппідприємствами

остання роль у збиральній кам­ панії відводиться забезпеченню

міністрації, даних на розширеній

апаратній нараді

О.

Станом на перше липня цього

мобілізації всіх ресурсів технічних, фінансових і, головне, людських ще триває. Далеко не

ни та головному лікарю санітар­

2008

року.

завершили

Мазур дав

посіяно

тис. га озимих куль­ 300 гектарів більше

практично

зменшення поголів'я великої ро­ гатої худоби, зокрема корів. З ць­ відповідне доручення начальнику

9,4

жави уже

збирання ранніх зернових, а в інших ця робота, що потребуt·

безпідставне

всіх категоріях господарств було тур, що на

Жнивна пора в Украіні - в роз­ палі. Одні - південні регіони дер­

вона

роками,

адже

не

ви­

падково на базі "Русанівського" ми

проводили

навіть

районні

семінари. Того ж дня і знову ж таки через

людську

безпечність

-

необе­

режне поводження з вогнем пас­

тухів, шо випасали худобу, зни­

щено

20

гектарів пшениці та

9

гектарів ячменю в Новобузько­

му районі на Миколаївщині. І таких фактів чи мапо. У попіл пе­ ретворюється господарства

людська зазнають

праця,

величез­

них матеріальних збитків. А який стан справ з дотриман­ ням пожежної безпеки на Бро­ варшині? Аби з'ясувати це, ми­ нулої п'ЯТНИНі МИ З НаЧ3ЛЬНИКОМ служби державного пожежного нагляду з обслуговування сіль­ ської місцевості Броварського управління ГУ МНС України в

Справді.

ставляться свідомо й відповідаль­

но.

І

комбайн,

досвідчений

яким

збирає

механізатор

почерк дбайливого відчувається в усьому. Порядок на жнивному полі, порядок на току. Люди ро­ господаря

тут

В.М.Перерва, і вся техніка, задіяна на збиранні врожаю, укомплектовані первинними за­ собами пожежагасіння та ручним пожежним інвентарем. На полі

зуміють, що вирощеному вро­ жаю треба дати лад, бо від цього

чергує трактор із плугом, цистер­

чить, міцнішатиме наша держа­

на з водою. Тобто, на випадок по­

ва, заможніше житимуть люди ,

залежить завтрашній день гос­ подарства,

благополуччя

працівників.

А

буде

так,

його

зна­

жежі, люди готові і маютьдля ць­

комфортніше почуватимуть себе

ого всі

в своєму повсякденні.

шлях

можливості перспинити вогняній

стихії.

Це

в

крайньому разі. Зага.пом же ро­

Володимир НЕБРАТ.

биться все. аби вона не виникла! Із задоволенням констатував підполковник Павло Колесник і нормальне пожежно-технічне за­ безпечення жнивної кампанії в

На фото: зліва направо директор СТОВ <<Войтівськс Григорій Товстенко, комбайнер Володимир Перерва та Павло Колесник.

Читайте і передпаачуйте ··uовв ЖИТТв··r Аnя індивідуаnьних nередnnатників (індекс 35064): І місяцьЗ місяці

4

місяці

4 грн. 26 коп., 12 грн. 78 коп .• - 17 грн. 04 коп. -

та

Аnя nідnриємств орrанізацій (індекс 61285):

1

місяць-

З місяці

4

-

5 17

86 коп .• 58 коп .• 44 коп.

грн.

грн.

місяці- 2З грн.

<~E . C.ГH./C§iV'~~.iJ,)~~~YG~~·~~VГ~U);/ . )G;/i/c?\t'


Хто з нас не мріяв побувати в Парижі? Ця примарна мрія недавніх часів залишила відбиток у ново­ часному фольклорі на кшталт: - Знову хочу в Париж! - А ти вже там була? - Ні, вже хотіла! Чи, скажімо, в рядках із пісні Володимира Висоцького, що ста­ ли загальнонародноулюбленими: Куда мне до неё ?! Она бьта в Парuже! И снова говорим

рство, трапляються серед експо­

натів і дуже оригінальні роботи. Пораділи з великої і дуже гарної виставки творів Василя Кан­ динського

Помилувалися скляних стін. Трохи

панарамою

спілкувалися

з

з-за ук­

раїнською громадою Парижу та його передмість. Були на nікніку

в парку Монсо, де колись люби­ ли працювати імпресіоністи; на так званих вечорниuях, а насп­

равді вечірuі з випивкою, закус­

Проте зовсім недавно наші мрії часто вміш.алися в формулу, ж

російського худож­

на перші три десятиліття ХХ ст.

На разнь1х язьІках.

знову

-

ника, пік творчості якого припав

загальнонародну:

про­

кою і танuями

під українську

музику (близько

150 чол.). Мені

випало знати

летів, як фанера над Парижем.

стару українську

раїнuів час (у розумінні грошей,

діасnору Франції, тому мушу сказати, що нинішня дуже відрізняється від колишньої. Ще в 90-х роках ХХ ст. я зустрічала

а не гріхів), подібні мрії часом

там людей трьох хвиль українсь­

можуть збуватися. Хочете приклад? Будь ласка! Нешодавно група броварuів у складі учнів, учителів ЗОШ Ng 5

кої діаспори: 20-х років (так зва­ на nетлюрівська), ЗО- 40-х років (трудова, заробітчанська, nере­ важно вихідці із Західної Ук­ раїни) та часів воєнного ли­

Як не дивно, але в наш прозо­

рокордонний, хоч мапогрішний для більшості пересічних ук­

м. Броварів, художника Костян­ тина Лавра та автора uих рядків на запрошення франuузько-ук­ раїнської acouiauїi, якою керує Олена Місталь, nобували в Па­ рижі. Поїздка uя стала можли­ вою

для

що

обійшлася

нас

насамперед

тому,

щонайменше

вдвічі дешевше, ніж у турис­ тичній мережі. Адже літали ми літаками австрійських авіаліній за маршрутом Київ - Відень Париж - Відень - Київ власним коштом.

Залишаю,

як

кажуть,

nоза кадром дивовижні фото­ кадри (даруйте за каламбур), зроблені з ілюмінатора літака. Не встигаєш опам'ятатися, як під крилоч рідна земля зміню­ єтьсн

чужоземною.

Ось ужr:

й

ВіденськІ·Ііі аеропорт із нспри­ вітнщш. а то й відверто грубими МИТІШІ<ё.~.І:t

Заається. промайнула коротка ~1ить. а під крилом літака авст­ рі:.ісІJКJ Jсмля змінилася фран­

нузькою. М итниіі контроль, привітні усмішки праuівників

аеропорту імені lliap.1я де Голля супроноджуються бон

жур,

день,

сіль

будь

ву

незмінним: nлє

ласкаj.

(добрий

Парижани

доброзич,lиві, nривітні. На шждень МІІ занурилися в неповторну атмосферу Парижу. Попри

побутові негаразш1, він як світова турис­

затш'ятався

тична Мекка. непересічний мис­ тсuькиі'І (і не тільки) uснтр Євро­ пи. а в багатюх аспектах і світу.

холіття. Їхня визначальна риса Париж нагадує

розтривожений

зстту і горбуна Квазимодо ...

голова. Зір та об'єктив фотоапа­

український

годні все по-іншому. Серед діас­ nорян доволі багато байдужих до України, радих, що вирвалися·.

вулик, у якому зійшлися народи,

У храмі Сакрс Кер (Святого

рата жадібно фіксують побачене

раси, мови, культури, особис­ тості... Корінні парижани губ­ ляться серед цієї строкатої різ­

Серця), розташованому на най­ вищій точuі Монмартру, слухали

ляється фотографувати!). Аналіз

орган, службу Божу ... Ми з Люд-

буде потім, коли картини, деталі

ноплемінної і рІзномовної маси. З nерших днів я навчилася

1\Іилою

випливатимуть із небуття і три­

директора ЗОШ

розрізняти

ком

Думенко,

заступником

Ng 5,

керівни­

вожитимуть

уяву

вже

вдома,

в

те елегантним одягом та ше ле­

nомерлих рідних та за здоров'я і

навіть із Броварів. Їхні погляди й

генькими

благополуччя живих ...

вроджсною

інтелігентністю, скромним, про­ курточками

в

спеку.

На

Дається взнаки паризькс метро,

оглядовому

інтереси здебільшого продикто­

надзвичайно р03галужсною ме­

біля Сакре Кер- світ у мініатюрі. Тут представники всіх народів і

тут

користуються

всі. У 1\tстро не жарко навіть у

рас,

спеку,

що

населяють

земну

про­

білі, чорні, жовті; у вишуканих

сукннх і в примітивних шортах та

ристів, бачили Ейфслсву вежу. гуляли на Єліссйських полях, нюхали (а дехто навіть купував!)

обличчями; майже оголені ...

гуляють

знамениті французькі парфуми в розташованих тут фешене­ бельних магазинах, фотографу­ валися на плоші Згоди, біля Тріумфальної арки, на Мон­ мартрі, пройшлися Мулсн- Ру­ жсм, зробили два почесних кола водами Сени на туристичному катері, бачили ше багато знаме­ нитих місць ... Особлива сторінка

Парижу

-

його храми. Ми відвідали їх неба­ гато,

проте

З<LlИШИЛІІСЯ

ВОНИ

В

пам'яті на все життя. Звичайно ж, ми

милувалися

неперевершеНІІ­

"виховну роботу". Вражало, що ці люди навіть на чужині гово­

кулю:

тяги. Парижани бояться просту­ дитися! Звичайно ж. ми, як і багато ту­

тут завжди

вані меркантильними потреба­ ми. Мені довелося і там вести

майданчику

режею

якого

Броварях ...

Особливо мене вразила зустріч із українцями, що приїхали в Париж на тур вихідного дня з Німеччини. Це були заробітчани з Житомира, з Бучі, з Ірпеня і

за

групи,

Сьо­

поставили свічки за упокій своїх

їх

нашої туристи•Іної

(до речі, тут в усіх музеях дозво­

nатріотизм.

рили каліченою російською мо­ вою, навіть не nробували між собою спілкуватися рідною. І це

майках; жінки, загорнуті в сувої

на відміну від усього світу! Бо скрізь земляки з nриємністю сnілкуються рідною мовою. Тільки не українuі. От це кляте рабство, що в'їлося в кров! Щоnравда, українці Парижу

тканин; із закритими nаранджею

Звідси Париж - мов на долоні. На стовnuі балюстради (nлощею значно меншою І кв. м) чор­ ношкірий віртуоз виробляє ней­ мовірні nіруети з м'ячем.

тримовні: говорять українською, російською і французькою. Є в

Публіка дивиться, аплодує, кла­ євроuснти. А тлом цієї живот­

Парижі Український культурно­ інформаційний центр, що діє

ворної картини служить панора­

при посольстві України. Цікава

де

йому

в

потертий

капелюх

ма Парижу ... Тут людські душі відnущені на

історія самого приміщення. Йо­ го продав посольству України ...

волю ...

користаються

Ален Дел он. У центрі працює ук­

ЗЛОдіЇ, ЯКІ, ЯК І СКрІЗЬ у СВІТІ, Є В

раїнська школа мистецтв, де навчається 62 дітей різного uіку,

Цим

Парижі.

Упій~Іав

rаву

-

зали­

переважно українці, але є й франuузи, є навіть чорношкірі ... Ми мали зустріч із учнями та

шився без грошей, фотоапарата, докуменТІв

...

Особлива

сторінка

-

Париж

ми вітража~ш. жІшописоІ\І, істо­

ш1стсцький. Бути в Парижі і не

ричними реаліями, архітектурно

побувати

довершеним

Вразили пишнотою і високим рівнем мистецтва покої Наполе­ она, галсрея Аполлона ... Вразив

своїм творчим доробком -дитя­

риторіально давно злилися із французьксчо стол1щсю) живуть

Час огляду буu обмежений, про­ те ми всп1г.1и nобачити чимшю: uсссuітньовідомих Джоконду і

широко знано1о н світі роману

Вс неру М ілоську.

Ру­

Лувр! Я там уже не вперше, але

світ

Віктора Гюго. Ми!\юволі уява ~Jа­ лювала М<Llсньку ,;:rів•ІІшку Ко-

бенса,

Веласкеса ...

Лувру багато не буває. Сюди хо­

світу, в т. ч. й у Парижі.

Він епох та імен обертом ішла

четься повертатися і повертати­

13,5

млн.

людсіі.

Здасться,

влітку та~1 не менше й туристів.

дом

храму

відомого

зовнішнім вигля­ Нотр Дам де Парі,

всіІ\І

з

однойменного

в

Луврі

вчителями uієї школи. Ми з К. Лавром виступали перед ними.

У так званому великому Па­ рижі (власне Парижі із ко­ лишні~ІИ псрсдмістями. що те­

Боті•Ісллі,

неможливо.

полоп1а

ся

у

книжками,

що побачили

багатьох

видавництвах

Кільком із нас випала нагода

побувати

Уnерше я nобувала в мистець­

франuузьких королів, помилу­ ватися найкрасивішим у світі са­ дом із музичними фонтанами, побачити мистецький музей колишні королівські nокої ... Париж є Париж. У ньому завж­ ди є що бачити. Керівник турис­ тичної фірми "Феєрія мандрів",

кому

музеї Д'Орсс.

мене

приваблювали

лотна

обожнюваних

Найбільше сюди

по­

мною ху­

все життя, а тут така нагода по­

бачити оригінали ... Серце тьохнуло вже з nерших робіт Дега - всесвітньовідомих танцівниць. Не вірилося, що довкруг зібрані полотна В. Ван

Гога, П. Гогена, А. Дерена, А. Руссо, Тулуз-Лотрека, Е. Мане, К. Монс і багатьох-багатьох інших улюблених художників. Випадково потрапили до цент­ ру сучасного мистецтва імені Жоржа Помпіду, який зовнішнім оздобленням (гнуті труби, мета­ леві драбини, величезні площі скла тоuю)

. . . . . . . . . . . . . . .-~:.-~ . . ·.:;.~т;~zn~~- - .

чими

...

дожників-імпресіоністtв. АГJьбо­ ми з їхніми роботами я збирала

,?1-"'.~fL ~~''

Кость Лавро ознайомив дітей зі

нагадує

промислове

підприємство. Серед його експо­ натів багато творів абстракціо­ нізму та інших сучасних течій. Хоч багатошо-звичайне штука-

у

Версалі

-

містечку

який був у Парижі понад 300 разів, запевняє: щоразу знахо­ дить там щось нове, небачене. Париж треба бачити своїми очима. Слухати про нього - все одно, що заочно їсти. Отож, любі броварці, через терни до зірок! Попри бідність, негаразди і

безгрошів'я

-

до

Парижу.

Шкірка таки варта вичинки! Марія ОВДІЄНКО. На фото: пікнік у парку Монсо з учнями та вчителями української школи мистеuтв у Парижі; Людмила Думенко та Марія Овдієнко біля підніжжя Монмартру (вгорі

-

церква Сакре Кср).


-

Соціаnьно-виховна робота У Концепції реформування Дер­ жавного Департаменту з питань виконання покарань ресоціалізація засуджених визначена головною

кінцевою метою функціонування пенітенціарної системи. Головним продуктом сучасної політики вико­

нання покарань України є людина, спроможна жити у суспільстві. Наріжним каменем процесу ство­ рення такої людини із правопоруш­ ника є соціально-виховна та психо­ логічна робота. Соціально-виховна робота цілеспрямована діяльність персо­ налу органів і установ виконання покарань та інших соціальних інституцій для досягнення мети виправлення і ресоціалізації за­ суджених.

Організація та порядок здійс­ нення виховної роботи з особами, позбавленими волі, визначаються кримінально-виконавчим законо­

давством,

зокрема

ст.

123-137

Кримінально-виконавчого кодек­

су України та деякими

іншими

відомчими нормативними актами. Основними напрямками вихов­ ної роботи з особами, позбавлени­ ми волі, визначаються ст. 124 КВК України, де псрсдба•Існо, шо у ко­ лоніях проводиться моральне, пра­

вове, трудове, естетичне, фізичне, санітарно-гігієнічне виховання за­ суджених, а також інші його види, що сприяють становленню їх на життєву позицію, яка відповідає правовим нормам і вимогам суспільно корисної діяльності. Участь засуджених у виховних заходах заохочується і враховуєть­ ся при визначенні ступеня їх вип­ равлення та перевиховання. Ви­ ховна робота із засудженими здійснюється шляхом виконання програм диференційованого ви­

них з тим, щоб після звільнення вони стали гідними членами суспільства. За допомогою вихов­ ної роботи закріплюються резуль­ тати виховного впливу інших за­ собів виправлення - режиму, суспільно корисної праці, загаль­ ноосвітнього та професійного навчання - з наданням їм ідео­ логічного спрямування. Виховна робота сприяє формуванню у за­ суджених політичної свідомості, розширенню їх світогляду, вихо­ ванню поваги до закону, особис­ тих інтересів з інтересами гро­ мадськими. Крім того, виховна робота покликана виховувати у за­ суджених почуття поваги до люди­

ни, переконання, що після звіль­ нення кожний, хто побажає, зможе знайти своє місце в суспільстві, бути йому корисним. Виховна робота в місцях позбав­ лення волі є живим творчим про­ цесом. Вона базується не тільки на нормах кримінально-виконавчого права, а і на наукових засадах пе­

дагогіки та психології. Виховні заходи із засудженими здійснюються в установлений роз­ порядком дня час у межах виправ­

ної колонії. Участь у таких заходах беруть усі без винятку засуджені. Безпосередньо виховну роботу із засудженими здійснюють началь­ ники СПС відділень, які прово­ дять з ними ознайомчі, роз'ясню­ вальні та профілактичні бесіди. Роз'яснення законодавства Ук­ раїни - один з важливих напрямків роботи з правового виховання за­ суджених. Вчинення злочину є ак­ том

неповаги

до

вимог

закону.

~~·····~і~РР.Р~д~!~! . заq~рі~ає

ставить перед засудженими та у разі виконання

яких

можливе

переве­

дення засуджених на поліпшені умови утримання, до колоній-по­ селень, для осіб, які твердо стали на шлях

виправлення,

застосування

умовно-Дострокового звільнення або заміни суворого покарання більш м'яким. Мета культурно-масової роботи - розвивати зацікавленість засуд­ жених до розумового дозвілля, спонукати поповнення фізичних сил та підвищення інтелекту особи. У кожній колонії для проведен­ ня культурно-масової роботи об­ ладнуються клуб, кімнати вихов­ ної роботи, бібліотека, спортивні майданчики. Крім перелічених форм куль­ турно-~.;~асової роботи із засудже­ ними може проводитись фізкуль­ турно-оздоровча робота у таких формах: ранкова зарядка; заняття у спортивних секціях; змагання з різних видів спорту. Мета зазначе­ них заходів- зміцнити здоров'я за­

тей. Безпосередньо

індивідуальну

виховну роботу із засудженими здійснює начальник відділення СПС. Він планує їі, корегує та фіксує результати. У цій роботі бе­

манного характеру, вимог, які воно

І·

·Р

ІІІ І

участь

також

теризується

ча

випадки

ли знову обпатрошені яблуньки в сусідських садках, були катання на крижинах на ближньому озері, були забуванки нарвати трави для кро­ ликів ... Усе то теж каралося - ко­ лись більше, колись менше. Так, усі ми родом із дитинства, усі пройшли через його школу, безцінних знань якої по-справжньо­ му ой-таки

чи

відчули й

оцінили

завжди й в усьому. Та що було - уже пе повернеш. Але зосталися по тому часові, допоки він зігріває душу на цьому світі, лише світлі і теплі спогади. Та чи у всіх вони такими залишилися? Мені, людині, котрій відома криміногенна ситуація на Бровар­ щині - у місті і районі, повірте,

страшно буває читати окремі міліцейські повідомлення про те, що переходить усі межі здорового глузду. Скажіть, які спогади про дитинство

м-ожуть

залишитися

в

сеш1річної броварської дівчинки, для котрої мама влаштувала такий "курс виховання", що навіть їі рідна тітка (мамина ceC'rpa!) зму­ шена була звернутися із заявою про побиття дитини до міськ­ відділу міліції. Чим, як не жорс­

яких на те причин отримав вагне­

пальне поранення черевної по­ рожнини гумовою кулею. На його щастя і шастя родини - "обійшло­ ся" тільки госпіталізацією й опе­ рацією в лікарні. Ше один приклад із теперішнь­ ого життя-буття нашого. До нев­ рологічного відділення Київської клінічної лікарні Ng І з діагнозом: закрита черепно-мозкова травма і

Розрізняють тоспірази

озаминулого тижня Бро­ вари були шоковані страшною звісткою про вбивство людини, добре знаної не лише на Броваршині, але й у на­ шому пристоличному краї, - ре­ дактора газети "Броварський кур'єр" Надії Грицькової. І ми, журналісти "Нового життя", наші

п

Самодіяльні організації створю­ ються із числа засуджених, які за­ рекомендували себе зразковою поведінкою і чесним ставленням до праці та навчання. Ш ор­

Основним джерелом лептоспірозів

В. В. РИХАЛЬСЬКИЙ, помічник Київського прокурора з нагляду за додержанням

законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах Київської області.

ІІІ

одних із співвітчизників стали відсутність роботи й стабільного заробітку. Для інших - зневіра в завтрашньому дні й змушена відмова від усталеної звички "жи­ ти на широку ногу". Ше для когось - пристрасть до наркотиків,

ються люди і свійські тварини (ве­ лика

рогата

собаки). у

звивистих

рин

і

з

Натомість у діяннях і помислах наших усе частіше проявляється

канальцях

сечею

нирок тва­

виділяються

зовнішнє середовище. ничний

лептоспіроз

хворіють

в

На жовтя­ найчастіше

працівники

м'ясо­

комбінатів і харчових підприємств, дератизатори водоймищах

та

ін.

У

відкритих

лептоспіри

вижива­

ють від кількох годин до місяця, у

-

вологаму грунті добре

більш як півроку;

переносять

морози.

кип'яченому

й

молоці

зберігаються

вони у

кислому

20

У

пастеризованому

20-48

молоці

гинуть

хвилин.

Лептоспіри дуже чутливі до пря­ мих

сонячних

вання, лот,

променів,

висушу­

високої температури,

лугів,

мінеральних

кис­

солей,

дезинфікуючих засобів. У воді при 70'С вони гинуть через кілька се­ кунд,

при

-

кип'ятінні

одразу;

О, 1%-на сірчана, оцтова, мураши­

на,

соляна

кислоти

10-15

протягом

вбивають їх

хвилин; у 0,5%-му

фенолі лептоспіри гинуть через хвилин,

при

вмісті активного хлору в дозі

0,3-

мг/л

В

хлорних

20

розчинах

0,5

у

-

через дві години.

організм

людини лептоспіри через

ушкоджену

шкіру, слизові оболонки носа, ро­ та, очей. Інкубаційний період (від часу

зараження

до

7-1 З)

му

днів.

перших

2-19

хвороби) триває

ознак

(у середньо­

Хвороба розпочи­

раптово,

температура

39-40°,

видців та свідків, речові докази вилучені. Повторюю, все з'ясує слідство й істину встановить суд. Тільки покійна вже тепер Надія Ва­ силівна знала, скільки сил, сліз, нервів і коштів вартували їй утри­ мання й лікування близької люди­ ни. Вивчила, дала й роботу в своїй же газеті, піклувалась, берегла, жаліла, лікувала. Але пристрасть до легкого, в багатьох моментах ілюзорного під кайфом життя,

підвищується

помноженого

очей, а також крововиливи у шкіру

знову

ж

таки

на

морозить.

до

З'являється

слабкість,

головний

людину загальна

біль,

біль

у

попереку, суглобах і м'язах, біль у правому

підреберІ,

Виникає

під

кон'юктивіт.

грудьми.

У

розпалі

хвороби, залежно від тяжкості пе­ ребігу

їі,

приєднуються

нудота.

блювання (часто з кров'ю), марен­

ня, безсоння, кровотечі із носа. У

4-

тяжких випадках приблизно на

7- й

день

хвороби

із

зниженням

температури з'являється жовтяни­

ця

шкіри

та

білкової

оболонки

спроможний відтворити й назва­

хвороби. Усі хворі мають лікувати­

ти, можна буде детально, крок за

ся в лікарні.

кроком, встановити що відбулося тієї липневої середи. Повірте, страшно писати ці ряд­

рактеризуються

суспільних

процесів,

що відбуваються в місті та районі. Без коментарів і деталізації цьо­ го страшного резонансного злочи­

ну (усі обставини його має з'ясува­ ти слідство), наведемо лише рядки

з оперативного міліцейського зве­ дення:

року о 21.23 в черго­ ву частину міськвідділу міліції по

"22.07.2009

телефону від чергової медсестри ШВИДКОЇ медИЧНОЇ ДОПОМОГИ надійшло повідомлення про те, що ... виявлено труп Грицькової Надії Василівни, 1945 року народ­

кого реагування Броварського міськвідділу міліції затримано близьку людину загиблої, котра обгрунтовано підозрюється в скоєнні убивства. Покази оче-

тями, просто загальнолюдськими.

свині,

вали Надію Василівну, як людину справді принципову, котра в ство­

відхід, а точніше, нехтування мо­

ховання несвідомої ше кровинки "мамою", котрій лише ледь за тридцять виповнилося?!

худоба,

Лептоспіри паразитують

й

ження

токістю, можна пояснити таке ви­

ми­

жання

спиртного, азартних ігор, легкого способу життя й заробітку. А в кінцевому результаті - падіння, як це песимістично не звучить, суспільної й духовної моралі, ральними споконвічними ціннос­

є

шовидні гризуни, від яких заража­

Через обставини, які тільки суд

розуміння

неблагополучному. Для прояву й вияву неадекватних вчинків для

збудників

природі

людську жорстокість, взяла гору.

ку травми їй заподіяв ... чоловік.

Жорстокість, страшна жорстокість, породжена б причинами й обставина­ ми домінує в суспільстві нашому

у

колеги з інших видань, і керівництво міста й району впро­ довж багатьох років знали й ціну­

реній і очолюваній нею газеті, на­ магалася показати своє бачення і

прикладів?

леп­

Вейля-Ва­

гарячка, семиденна гарячка та ін.).

суджених.

~111

мим плином життя.

трап­

жовтяничні

(хвороба

проникають

струс головного мозку було дос­ тавлено броварчанку Л. Т-о. Тяж­ остатньо

лептоспірозу

сильєва) та безжовтяничні (водна

представники

зло. В намірах, у поведінці, вчин­ ках. Комусь генетично закладене, комусь привнесене суспільством, близькими (навіть і так буває), са­

се­

ляються і в інші місяці.

нається

минали, як тільки каявся у прови­ пах своїх і обіцянки розсипав, що більше шкоди не робитиму й слухня­ ним буду. Разом зі слізьми вивітрю­ валися і забувалися ті обіцянки. Бу­

вираженою

зонністю (літні і осінні місяці), хо­

на

І ~~:!Widl;~...,\~~~

Далі в ліс - більше дров. Сорокап'ятирічний броварча­ вин Роман С-к, близько опівночі повертався додому. Шлях його пролягав повз гурт невідомих, котрі якраз з'ясовували стосунки між собою. І чоловік, цілком сто­ ронній до цих розбірок, без будь­

захворювання

у людини. Захворюваність харак­

виправлення та перевиховання за­

Невже жорстокості nозбутися не зможем? Скажи, читачу, тебе в ди­ тинстві били? 11Jені особисто пере­ падало нерідко - було за що. І різки куштував, і ремінця ... і "курс вихо­ вання" з гречкою під коліньми в кутку кімнати проходив. Але й сльози висихали, й образи на рідних

видів лептоспір,

10

викликати

протягом

равити

ІІІ І

Відомо понад здатних

залишаються проблеми, які пот­ ребують вирішення у подальшому. Тому сьогодні ми повинні, оцінивши здобутки соціально­ психологічної служби, сконцент­ рувати зусилля на проблемних пи­ таннях, дати об'єктивну оцінку стану справ і напрацювати стра­ тегію подальшої роботи.

загальноосвітніх шкіл, технічних училищ, майстри на виробництві. Основними формами індивідуаль­ ної виховної роботи є такі: індивідуальні бесіди; виконання особистих доручень; особистий

засудже-

колективу

гострих

спричинюваних особливими

особи та з урахуванням їх інди­ відуальних соціально-психоло­ гічних та педагогічних особливос­

руть

перевиховати

вплив

група

-

мікроорганізмами- лептосrіірами.

годин,

ведливим, а тягар життя в місцях позбавлення волі неминучий. Особлива увага повинна приділя­ тися роз'ясненню кримінально-ви­

та

ристовувати

рин,

зроблено багато, але поряд з цим

Правове виховання засуджених по­ лягає передусім в їх переконанні, що кожний із них винний перед суспільством і покарання, призна­

конавчого законодавства, йаrо гу­

Під керівництвом адміністрації у ВК створюються самодіяльні ор­ ганізації засуджених. Мета цих ор­ ганізацій - розвивати навички ко­ лективізму у засуджених, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі, заохочувати їх корисну ініціативу, а також вико­

Лептоспірази

інфекційних хвороб людини і тва­

виховний вплив на конкретних за­

ристовувати вільний час, виховати дисципліну та почуття колек­ тивізму. Ui заходи проводяться тільки в межах ВК. Індивідуальна робота - найваж­ ливіша форма виховної роботи із засудженими у ВК. Вона справляє систематичний і цілеспрямований

чене за вчинений злочин, є спра­

з

ного ним злочину.

nІкування

суджених за допомогою вивчення

суджених, навчити розумно вико­

урахуванням

впливу

контроль за поведінкою засудже­ них на виробництві, у школі, під час відпочинку. Виховна робота організується та проводиться залежно від виду ВК, режиму, встановленого в ній, осо­ би засудженого та тяжкості вчине­

nрофіnакти ка,

ганізації допомагають адмініст­ рації забезпечувати порядок відбу­ вання покарання, підвищувати продуктивність праці засуджених. Участь засуджених у роботі са­ модіяльних організацій здійс­ нюється на добровільних засадах. Учасники цих організацій не звільняються від обов'язків, які на них покладені, і не мають жодних пільг. Безумовно, соціально-психо­ логічною службою Департаменту

їхньої поведінки, психічного ста­ ну і ступеня соціальної занедба­ ності. Найголовніша мста виховної роботи у виправної колонії - вип­

ховного

Яеnтосnірози:

nроцестворчий

з

численними

пораненнями

ножовими

в області

грудної

клітки". В результаті оперативного реагування та орієнтування на­ рядів, працівниками групи швид­

ки. Страшно ходити поруч з тими і жити серед тих, хто б'є дитину і вбиває близьку людину. Так, ми заявили, шо будуємо громадянсь­

слизові

оболонки.

настає

на

Повне

6-12- му

оду­ тижні

Безжовтяничні лептоспірази ха­ перебігом. японська

відносно

Менш

легким

вивчені

семиденна

гарячка,

со­

бачий лептосnіроз та ін. Після пе­ ренесеного

шається імунітет

захворювання

стійкий

і

зали­

тривалий

(несприйнятливість

ор­

ке суспільство - цивілізоване суспільство, де не буде насилля, злоби, антагонізму, переслідуван­ ня за віру, не буде неправедних

лише проти того виду лептоспір,

протизаконних помислів та діянь.

манні

Так,

приєднатися до

будівництва зрошувальних систем,

європейської спільноти. Багато що для цього вже зроблено. Але чи все? Багато, ой як багато маємо ше зробити, аби досягти рівня тих же Австрії, Швейцарії, Швеції, Бельгії ... Ні, їхнього рівня життя і ми колись-таки та досягнемо. Та буде це тільки тоді, коли здолаємо в душах і діяннях своїх звіра жорс­ токості, зненависті, сповна

ставків, колодязів, а також під час

ми

хочемо

усвідомимо наше покликання: творити не зло, а добро, жити в

нім, вчити цьому дітей наших.

Володимир НЕБРАТ.

ганізму до хвороби), спрямований який викликав захворювання. Профілактика

полягає в дотри­

санітарних

вимог

під

час

експлуатацїі відкритих водоймищ. Радикальним

методом

оздоров­

лення районів, небезпечних щодо

лептоспірозу, є осушення боліт і заболочених гризунів

-

Ділянок,

знищення

носїів інфекцїі.

Якщо загрожує небезпека зара­

ження, проводять профілактичні щеплення. Велику рогату худобу, свиней

та

інших

дарських тварин

у

сільськогоспо­ вогнищах леп­

тоспірозів імунізують.

Олександр ЛИТВИНЕНКО,

лікар-санолог Броварськоі СЕС.


до 20-ї рІчницІ Народноrо Pvxv за nepelivдoвv

ПОДЇR CTana СИМВОПЇQНОЮ

Редакція газети "Нове життя" та літературно­ мистецьке об'єднання "Криниця" вітають із ювілейним днем народження багатолітню до­

31 липня відбулось засідання робочої групи з питання підго­

писувачку «Нового життя", палку шанувальни­

товки проведення круглого сто­ лу, присвяченого 20-й річниці Народного Руху України за пе­ ребудову. У ньому взяли участь ветерани Руху кінця 80-х - по­ чатку 90-х років Микола Ли­ сенко, Марія Овдієнко, Ми­ хайло Бунь, представники діючих тепер міської і район­ ної організацій НРУ. На за­ сіданні, серед іншого, узгод­ жені списки учасників, запро­ шених і гостей круглого столу. Організаторами круглого сто­ лу спільно виступають вико­ навчі органи району і міста Бровари. Передбачається, що в центрі уваги круглого столу

цю української літератури, чарівну жінку, дбай­ ливу матір, небайдужу громадянку України

Софію Михайлівну ПОГОРЕЛ6С6КУ! Многії літа при доброму здоров'ї! З роси і з

води! Не знайте лиха і біди!

Інтриrа з6еріrаЕться. І не тіnьки "вrорі" Перші поєдинки другого кола чемпіонату Броварщини з фут­ болу, що відбулися минулої неділі, особливих змін до тур­ нірної таблиці не внесли. Лідери - погребівці - переконливо довели свою перевагу над красилівцями -

9:

О і вкотре вже поповнили не

переможних поєдинків першо­

Глибоко символічною- своє­

го кола, дещо несподівано (а

рідною

втім!?)

старшого

поступилися

семи­

передачею

покоління

борців-рятувальників видаєть­ ся подін, що відбулася минуло­

тупному

го

полківцям

Тепер на них

- 2 : 4. турі

із

зазимцями,

переконаний,

четверга

Броварського

котрі на власному майданчику,

цям

пропущених м'ячів.

Нині

вона

разку в виїзному матчі із тре­

дорівнює показникові

82: 8.

І те­

бухівиями - О : 9. До речі, "Фенікс" із Требухо­

комплектів

никам команди доведеться очі­ кувати, аби їхні земляки подола­ ли "стоголевий" бар 'єр за такої результативності.

Зберегли свої позиції, а відповідно з ними й відставан­ ня від беззаперечного лідера й ті, хто в турнірній таблиці роз­ ташувався за ним, -тарасівці й димерці.

Перші

в

напрочуд

складному й непередбачувано­ му

за

результатом

поєдинку

-

ва

очок

знятих

федерацією

місця

заворичани.

Після

кола не "випустили птаха щас­

трощнли захист тарасівців. За­ бий вони гол - усе б стало на свої місня. А~с до честі гостей, ті зуІ\Ііли персламати хід по­ єдинку і букшu1ьно за два-три оберти стрілки суддівського хрономстра

перед

фінальним

свистком двічі зуміли "розписа­ тися" у воротах суперника. Гра вийшла справді видовищною й захоплюючою, і хто міг би пе­ редбачити й кінцевий резуль­ тат, коли б не травма основного

воротарн

богданівців,

після

нкої він змушений був залиши­

-

ком

5: 1.

вих культурологічних закладів не переривається ні на день. Як завжди, чекають книголюбів

сацію туру. Вона народилася в

-

шсвченківців.

за

другий

турнірній таблиці

-

рндок

у

димерuі. У

нашого міста, цілі делегації з

місцевим "Соколам". Зазна­

сіл і селищ Броварщини. Нап­

-

"миром

розійшовся"

чимо, це перше очко, здобуте

риклад, у п'ятницю тут побува­

"соколятами" в турнірі

ли на екскурсії вихованці Ве­ ликодимерського Н ВК. При­ ходять до музею дорослі, при­ водять дітей.

четься

сподіватися,

-

й, хо­ не

ос­

Попри

те,

що

питання

із

званнн

у

Крім суто краєзнавчих ма­ теріалів, тут представлено ба­

пог­

гато цікавинок.

ребінців вже ніхто не відбере) і аутсайдером

практично

тупні

тури

покажуть:

в

Значне місце

віднсдено длн художніх виста­ вок. Зокрема, власні роботи та

вирІ­

нерви міцніші, а майстерність і результативність нищі.

раїни, які входять до Міжфрак-

митних правил, а також факти пе-

ційного депутатського об'єднання

реміщення контрабанди на або з мит-

"Контрабанді

ноt

жип.я

.. -

теоитор11

Укра{ни

ВсІ

територ11 УкраІнtі

Телефон 8-800-300-777-0 пра-І

АДРЕСА:

газета Броварських

районно! державно! адмін;страці; Броварські міська і районна ради, районна

Свіаоитво про державну реєстоашю І0

N~

259 ВІД 10. 12. 1997 р. 35064, відомчої передплати- 61285.

Індекс

для

Відціли:

колектив редащ:ї газети.

держадміністрація.

ди не замислюються,

скільки

рослина вклала сил і соків в цей листочок, в цю гілочку? Ми, дорослі, зобов'язані на­ шим дітям прищепити повагу до природи, до тварин, бо са­

Ганна

ПРОСЯПОВА

e-mail:

А чи замислювався ти, ша­

ме

з

цього

починається

вона

не

ста­

розуміє,

не

відчуває болю іншого, людина

Не залишайтесь байдужими до природи і до дітей, бо ди­

тині потрібні не тільки корис­ на їжа, красивий одяг, а ще й

тистів. Якось я прочитала у "Високому замку", що у Тетяни Протчевої, окрім й улюблених вишитих краваток і метеликів,

виховання і саме від й батьків.

Євгенія САВЧЕНКО.

11 чудових ікон, виникла ідея вишити ще й карту України після того, як, спілкуючись з іноземцями, вона зрозуміла: багато хто з них (і не без підказ­

УвС8rС8! Київське

обласне

відділення

територіальне

Антимонопольного

комітету України відкрило щоденну пряму телефонну "гарячу·· лінію зад­

карті світу. Незабаром свою ви­

ля звернення громадян щодо діяль·

уже впродонж кількох місяців

шиту Україну художниця пове­ зе до Китаю, на іміджеву вис­

ності провайдерів програмної послу­

експонує

вихованців

Т<LlановІпа

родина

-

художників Кузовкіних. І коло

тавку

їхніх шанув<L1ьників не змен­

олімпіаду", в якій щоп'нть років

шується. <1 ті.1ьки росте.

беруть

Ltікавлять

представ­

своєрідну

участь

півтори

працівники проведуть вас зала­

довим майстро~t КозачсІJсІ,ким.

своїми знаннями. Валентина КОВАЛІВСЬКА.

N! 128377,

видане УПФУ у Броварському районі

р ча 11ія rоnовича Олекс.я Федоровича. надруковане в газетІ "Ноае життя"

NQ 58

вrд

01 0809

ввожа1и нед1йсчим А зв'язку ЗІ знаходженням докумеюа.

з

використанням

кабельної

286-80-06

мережі.

9.00

до

з понеділка по п'ятницю).

Заnрошуємо до сnівпраці усіх, кому потрібен

додатковий

ми, люб'язно поділяться з вами

07400,

17-00

Завітайте до музею. Його

§ 0ІОЛОL!!ееня про в1рачене nенсІйне nосвщчення ААА

надається

Телефон:

ни!

І1СВИХ храмів, виготовлену чу­

29 12.06

що

багатоканальноІ·

сотні

лнне скспо·шІ1ію макстів міс­

Михайло~t

ги,

"культурну

країн. Ось така майстриня де­ монструє у нас свої вишиті іко­

Файнгольд, а хтось уперше ог­

дзвІнки

м!ської та районної рад,

СПІВЗАСНОВНИКИ:

Мій же погляд зупинився на нових роботах- чудових виши­ тих іконах відомої в Україні мисткині-вишивальниці з Києва Тетяни Протчевої. В експозиції представлено чима­ ло її робіт. Вони мають особли­

лені в музеї картини Марини

За номером приймається Інфор- w• цю!~1.~2!'2m~~--~-#-W~.J .. новЕ

вають листя і за мить їх кидають на землю. Навіщо? Навіщо так робити? Чому лю­

ченої цій темі.

тут

своїх

творчості

Раді України, розпочинає працю· приймаються конфІДенцІйно по всІй І ряча" лінія- 8 (800) 300-777-0.

ли діти, чи навіть батьки почи­ нають ламати гілля дерев, зри­

хвилюючої експозиції, присвя­

ки) довго шукає нашу країну на

роботи

кого

дії співробітників митниці, порушення

вати безкоштовна телефонна "га-

римо: дитина пізнає світ ... Але як прикро дивитися, ко­

Тих, кого хвилює тема Афга­ ну, запросять до масштабної

згодом окаменіє.

з

кола,

Володимир НЕБРАТ.

СТОП" у Верховній

і

тільки з телебачення і газет, певна річ. Не тільки через іме­ на наших спортсменів та ар­

чимало

менш досвідченим суперником

рішенням народних депутатів Ук-

-

кульбабку

Якщо

приймає

Багап,ох гурманів художньої

року

зриває

роздивляється Ті. Тоді ми гово­

іноземці дізнаються про нашу країну Україну? Не

мація про протиправні та корупційні

2009

дитинка

джерел

6-8

щодень

відвідувачів. І, як засвідчують його співробітники, тут час­ тенько бувають жителі і гості

останніх

травня

яск­

раві квіти, навіть травичку. Ми посміхаємось, коли наша

ми й семиполківцими ділив

місце в турнірі після першого

за

25

Перемоги,

дерева,

новлення особистості дитини.

турніру зберігається і вже нас­

З

парку

новний читачу, над тим, з яких

здолати опір плосківців. І до­ сить переконливо- 4: І. Ше один претендент на місце післн

же приємно зі своєю дитиною

зей

шене, все ж інтрига загального

-

Діти - це наша радість, наша гордість, наше майбутнє. Як

Місцевий "Локомотив", котрий

до~tашньому маг1і вони зуміли

в підсумковій трійці призерів

Не роІііть lionнqe

із згадуваними вже калинівця­

планованого

бо­

Кор. "Нового життя".

вий магнетизм.

реслідувачі

у

у

зали бібліотек міста і району. А Броварський краєзнавчий му­

чемпіоном (цього очікуваного і

тарасівців

здавалося б, суспільних

інституцій сезон, робота місце­

А тепер про найбільшу сен­ дербі земляків

й нині у, для

мертвий"

линівців із розгромним рахун­

Переможно завершили свій домашній поєдинок і пе­

рудннни

Але

тих же ка­

таннє.

ти поле.

ротьбі

За вікном буяє різнобарв 'ям літо. І воно кличе нас з домівок на природу - до морів, річок, у го­ ри Карпати та в інші екзотичні місця.

тя" зі своїх рук і переконливо перемогли гостей

годину,

Броварського

краєзнавчого музею.

до сьоrодення

високого (а, може, й призово­

го)

дванадцяту

приміщенні

3 rлибини століть -

в суперечку за здобуття

стартовій зустрічі вже другого

данівні) післн забитого з пе­ нальті другого голу буквально

серпня,

роздивляючись

Не втратили шансів утрути­ тися

бог­

опір

нини. Наступне засідання ро­ бочої групи призначене на 7

гуляти по нашому красивому і

першості.

Причому був господарі (бог­

2.

учасників подій 20-річної дав­

зеленому

уже себе в призерах районної

на фініші першого кола вони в

здолати

стануть виступи безпосередніх

Міністерства з надзвичайних ситуацій. Вручаючи цей спецо­ дяг, начальник управління М. М. Семиног, голова ради ветеранів місцевого управління пожежно-рятувальної служби МНС П. Г. Гутник, його зас­ тупник С. Ф. Трофименко, ве­ теран пожежної охорони А В. Копичев бажали молодим ко­ легам гідно виконувати свій обов'язок - стояти на сторожі життн, здоров'я й інтересів на­ ших земляків. Інф. "Нового життя".

ренцію тим, хто спить і бачить

НіЧИЄЇ В ГОСТЯХ із КалИНІВЦ5JМИ

хвилини

ної області (голова ради вете­ ранів А. І. Бондаренко) та

району з й

rри

діl!ііrщін - 3 : момент. коли

20

прил­

керівництва місцевого управ­ ління Головного управління

заліку, здатна створити конку­

через

зупинки

вручено

спецодягу,

но-рятувальної служби столич­

трьох

зуміли лише: в дода,ні арбітром вимушсш

було

караулів

банних завднки старанням ве­

очок через зараховану поразку з

і

ГУ

теранської організації пожеж­

в першому колі трьох

богданівцями

приміщенні

управління

воєнізованих

ПДПЧ-10

команда, яка не дорахоБу­

валася

в

МНС України в Київській об­ ласті. Цього дня двадцяти бій­

намагатимуться

реабілітуватися за нищівну по­

ся, скільки іще Jиатчів уболіваль­

вогне­

чекає непростий двобій у нас­

тільки о•tІ\овий запас, але й поліпшили різницю забитих і

пер тільки можна здогадувати­

традицій

Тел.:

заробіток.

Мережевий

бізнес.

8 (099) 224·89·51, 8 (096) 776· 76·93.

>і Втрачене nосвідчення ветерана праці lV NQ видане УП та СЗН м. Бровари на Ім'я Бєлоградовоі Зіна·Іди Микола1вни, вважати недійсним.

466006,

.: Втрачене посвідчення N! 156010, видане УП та

ветерана праці серія А lV СЗН м. Бровари на ім"я Рубанки Петра Семеновича. вважати недІйсним

р.,

;і Втрачене водійське nосвrдчення на Ім·я Скотнікава Юрія Анатолійовича вважати недійсним.

Київська обл., м. Бровари, бульв. Незалежності,

2. ~ Редактор: 4-03-76. громадсько·полrп•,ного життя 4-21-34; промисловос1і 1 соціальних nитань, ВІДПОВІдалоного секретаря 4-04-81: лист.в і масово! робоJИ 4-02-92; бухгалтерія nрийом оголошень 4-23-26.

Друк офсетний. Обсяг

newlife@meta.ua

Редакція не завж.дн поділяє позицію авторів.

• • •

Листуванни з читачамн

За точність внкладеннх фактів відповідає автор.

-

на сторінках газети.

За зміст реклами відповідальність несе рекламодагец•.

аркуш.

"Броварська друкарни".

Газета виходить

1 друкований

Віддруковано в ЗАТ

3

17

КВЇТІUІ

Дні

1937

Р·

виходу:

середа. субота.

Зам.

1379

Тираж

700

nрим.

#59 2009  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you