Page 1

Газета Броварських міської та районної рад , районної державної адміністрації

Виходить

з

17 квітнв 1937 року

Ng 59 (9975)

СередСІ,

сер.-. ... я

6

Триває збір допомоги постраждалим внаслідок

дають реаvnьтати

стихійного лиха

Вирішення проблем соціаль­ ого захисту та зайнятості інва­ щів шляхом активізації спільної

ти кваліфіковану юридичну до­

життя" ми інформували, як громадськість Броварщи­

помогу.

ни відгукнулася на людське горе.

ально адаптовуватись, отрим ува ­

:иївської облдержадміністрації :. П. Кондрука за участю керів­ иків відповідних структурних ідрозділів з усіх регіонів Київ­

У приміщенні "Прагнення" створено тренажерний зал із су­ часним обладнанн ям, працює масажний кабінет, солярій . Та ­ кож організацією засновано ав­ тотранспортне підприємство "Ін­ ватранс", діяльність якого спря­ мована на виконання соціально­ го проекту зі створення безпе­ решкодного доступу на пільгових умовах інвалідів та інших незахи­

щни.

щених верств населення до пос­

Було зазначено, що сьогодні в :.Иївській області проживає 97 исяч інвалідів. На виконання 'казу Президента "Про додаткові Іевідкладні заходи щодо ство­

луг перевезення пасажирів автот­ ранспортом за маршрутом Бро­ вари-Київ . Сьогодні використо­ вуються власні та орендовані ма­ шини, які обладнані спеціальни­ ми підйомникамн для переве ­ зення пасажирів-інвалідів, котрі пересуваються на ін валідних

ісцевого самоврядування та JОМадСЬКОГО руху інвал ідів Ки­ ІСЬКОЇ області - такою була ос­ овна мета наради, що пройшла ещодавно в Броварах під голо­ уванням

,ення

заступника

сприятливих

голови

умов

для

шттєдіяльності осіб з обмежени­ ш фізичними можливостями" з гою забезпечення належної

,.пттєдіяльності інвалідів у

2005

юці було розроблено та затверд­ кено обласну програму забезпе­ Іення безперешкодного доступу Іюдей з обмеженими фізичними южливостями до об'єктів житло­ юго та громадського при зна чен­

ІЯ . Програмою пе р едбаче ни й ;омплекс заходів, спрямованих 1а створення безперешкодного :ередовища для людей з обмеже­ шми фізичними можливостями, !раховані їх потреби під час про­ :ктування і будівництва об'єктів китлового і громадського приз­ -Іачення, створення у процесі рормування вулично-шляхової, 1ішохідної та вело-візкавої ме­ Jежі умов їх зручного і безпечно­ ~о пересування, місць для парку­

вання автотранспортних засобів, ~кі належать інвалідам та інші за­ юди . Для реалізації програми в ЗІ регіоні Київщини було ор­ ганізовано "комітети доступ ­ кості", до складу яких ввійшли І<ерівники управлінь праці та соціального захисту населення,

візках . Учасники наради мали змогу пересвідчитись на власні очі. Генеральний директор цент­ РУ "Прагнення" В. І. Іваненко продемонстрував присутнім, як це відбувається на практиці, без­ посередньо

висадка

пасажира займає

чи

пос адка

6-8 хвилин.

Керівники з різних регіонів Київщини здійснивши екскурсію містом, відмітили, що пандуси побудовані практично біля всіх закладів різного спрямування, побували на будівництві вироб­ ничої бази, яка після їі відкриття виріш ить проблему працевлаш­ тування багатьох інвалідів . У перспективі тут будуть спеціаль­ но-облаштовані робочі місця з основною вимогою - вільним, безперешкодним до них досту­

пом . Земельну ділянку розміром га виділила міська рада, вже

0,2

виготовляється проектно-кошто­

рисна документація. То ж з часом люди з обмеженими фізичними можливостями

матимуть

змогу

ртних підприємств, представни­ ки громадських організацій інва­ лідів. Під час засідань "комітетів" у 2008 році розглядались питання

соціально адаптуватись. В. І. Іва­ ненко констатує , що сьогодні після навчання в державному центрі навчання інвалідів у Лю­ тежі, люди, отримавши відпо­ відну професію, не мають мож­ ливості використати їі в житті. В процесі с пілкування всіма

стосовно

належних

учасниками наради наголошува­

умов доступу інвал ідів до об'є ктів со ціально - побутової сфери, за ­ безпече нн я перевезе ння осіб да­ ної категорії та виріше ння інших соціально-важливих проблем. Наприклад , як працевлаштувати та організувати навчання людей з обмеженими можливостями роз­ глядались на одному з подібних засідань в Броварській РДА чи створення інформ аційної бази

лось : щоб отримати позитивний результат, потрібно об' єднати зу­

житлово - ком уна льних

госпо ­

дарств, промислових та транспо­

створення

про уста нови , де н е м ає умов віль ­ ного доступу - в Броварському міськвиконкомі. Те, що подібна нарада відбула ­

ся в Броварах - не випадковість. Адже в нашому місті продуктив­ но розвива є ться Броварське міське товариство інвал ідів з ура ­ же нням

опорно - рухового а п ара ­

ту "Прагнення ", яке н а сьогодні є одним з піонерів недержавн ого розвитку реабілітаційного руху.

Іхні методи роботи у сфері про­ фесійної реабілітації зараз бе ­ руться за основу в інших ре гіон ах України . Н агадаємо лише, що на

силля

влади,

громадськ их

ор ­

ганізацій та б ізнесу. В. П. Кондрук, відповідаючи на запитан ня журналістів, відмі­ тив, що Київщина загалом м ає певні надбання з вирішення пробле м інвалідів, але вони не­ достатн і . Тому необхідно визна ­ чати пріоритетні напря мки роз­ витку , які допоможуть до к ін uя 2008 року це питання значно зру­ шити. Лише системний підхід до роботи з людьми, як і мають фізичні вади, може дати ді євий результат. Громадська органі за ­ ція (на прикладі центру "П раг­ нення") може стати рушійною сил ою, яка об'єднає зусилля вл а ­ ди і бізнесу. Визнанням мужності та вн ут­ рішнього героїзму людей з неп­ ростими життєвими долями ста­

території нашого міста і району проживає більше п'яти з полови ­ ною тисяч інвал ідів . Центр сприяє тому, що люди з обмеже ними фізичними можливостями м а ють

ло нагородження Поч есною відзнакою Броварської міської рад и "Знак Пошани" ІІІ ступеня гол о ви Броварського міського товариства інвал ідів з ураже нням опорно - рухового апарату "Праг­ не ння" О . В . Іване нка. Під голо­ вуванням В. П . Кондрука й вру­

змогу працювати в ньому, отри­

чив

мувати профес ійні навички, оз­ доровлюватись , фі з ично реабіл і ­ товуватись, сп ілкувати сь та соці -

Броварської РДА О . І . Дармог­

перший

заступник

ре>к:у

ВІ•r-vинись на пюдсьие roue

Сnіnьні avcиnnн оботи органів виконавчої влади,

2008

голови

23-27 липІLЯ 2008 року

Чернівецькій областях. У попередніх номерах "Нового

Вихідними днями голова Бров арс ької районної ра­ ди Ю . І. Кушніренко разом із представниками депу­ татського корпусу, головою Літкінської сільської ра­ ди

Л.

А.

Пінчук

здійснили

супровід

Лариса ІІІАПКА.

чергової

вантажної машини, яка з продуктами харчування та

предметами першої необхідності виїхала в Снятинсь­

кий район, шо на Івано-Франківщині ; зустрілися з керівництвом, щоб обговорити питання надання по­ дальшої допомоги.

Як зазначи в Юрій І ванович, вже

5 вантажних авто­ 4

мобіл ів дійшли до місця призначення, в понеділок,

серпня, була відправлена

6

машина. Взагалі ж, за

Київщиною закріплено З райони: Косівський, Сня­ тинський та К оло миївський . Тож після засідання по­ зачергової сесії Броварської райради було вирішено

виділити ЗОО тисяч гривень в ·:юну лиха: по гривень

-

-

на Косівшину і Коломиївщину та

50 тисяч 200 ти сяч

в Снятинський район . Вирішується

питання

стосовно

оздоровлення

дітей, потерпілих внаслідок стихії. Найближчим ча­

сом

50

дітлахів будуть оздоровлюватись в місцевих

таборах, фін а нсуван ня буде здійснено за кошти, які на даний час зібрали мешканці Броварщини . Нага­ даємо, що перерахунки зді йснюються як безпосе­

редньо

на

Івано-Фр анківщину, так і

на

фонд

"Відродження" .

Також планується , окрі м речей та продуктів, п ере ­ дати помпи для відкачуванн води та будівельні ма ­ теріали, техніку, адже будинки практично напівзруй­

новані, в дні негоди рівень води піднявся до

7,5

метрів , в той час, як дамби були розраховані лише на

5 метрів.

Всіляка підтримка буде надаватись і надалі . Лариса ІІІАПКА.

Фото Ю.І. КУШНІРЕНКА.

.САУ.ІА

01

nОІІАОМА8С

Подбаемо про пожежну безпеку хлібних масивів Броварське управління Головного управління міністерства з питань надзвичайних ситуацій в Київській області стурбоване недостатньою організацією та проведенням за­ ходів щодо збережен ня пожежної безпеки урожа ю ран ніх зернових культур та заготівлі грубих кормів на об'єктах сільськогосподарського виробництва аграрного сектору не­ залежно від форми власності .

Не зважаючи на вжиті заходи та проведену роботу з боку органів державного

щодо

nожежного

попередження

нагля ду

пожеж

хліб ни х масивах, їх збільшуєт ься. Станом на ЗО липня

на

кількість

2008

року

н а хліб ни х масивах держави ви­ никло 11 пожеж, якими знищено

га . зернових посівів. Збиток завданий пожежами складає біль­ ш е І млн . 150 тис. грн. Найбільша кіл ькість пожеж виникла в Дніп ­ ропетровській, Запорізькій та Лу­ ганські й областях . Так, 22 липня 2008 року виник­ ла пожежа на полі ранніх зернових

189,5

культур площею

67

га, розташова­

ного в с. Н овоуплатне Близ­ нюківського району Харківської області . Причиною пожежі стало необе режне поводження з вогне м при спалюванні стерні на при ­ легл ій земель ній діля нці . Внас ­ лідок пожежі вогн е м знищено 46 га пшениці та ячменю . Збиток , завданий пожежею, складає 200

ш ованого на території Ро зу ­ мівської с і л ьської р ад и Олек­ сандрійського району Кі ровог­ радської області . Пожежею зни­ щено 90 га ячменю . Матері аль ний збиток, завданий пожежею, вста­

новлюється.

Причиною

р ела

запалюва нн я

н е встановле ­

nсУ~ТЯ. -

вип ус ком

у

nо ле

н ада­

ників, зазе мле ння і т. ін .. С іл ьсь ­ когосподарська техніка по винна

суму 39 З тис . гри . Причина nожежі

мати відрегульовані системи жив­

встановлюється. Основними при­ чинами загорання були необереж­

ле ння ,

не

Всі об'єкти прийому, зберіга ння і перероб ки зерно продукції вро­ жаю 2008 року привести в н ал еж ­ ни й протипожежн и й стан, госпо дарства за б е з печити при с т о ­ сованою технікою для ціле й ложе ­ жегасіння в складі механізованих загон ів на зернових масивах із за­

п оводження

з

вогнем,

району - 2360 1.74 га з урахуванням всіх к атегорій сільгоспп ід при ­ є м ств та фермерськ и х госпо ­ дарств . Працюють 41 зе рнозб и ­ ральний ком байн, 32 автомобіл і , 48 тракторів . Як правило, зернозбиральна техніка експлуатується протягом

змашення,

охолодження,

запалюван н я.

пору­

ш е нн я правил екс плуатації с ільс ь­ когосподарсь ких м ашин і агре ­ гатів, техніки, п ідпал и, а також випал е ння стерн і і придорежньої рослинності. На да ни й пе ріод жн и ва в районі - в розnалі . До збирання ранніх зернових культур на території

цюють зернозб иральні комба йни з

нА

за

вати посильн у допомогу м е ханіза­ торам, ком ба йн е рам та водія м і з забез п е ч е нн я nротипожеж ного за ­ х исту в період зб иран н я і переро б ­ ки врожаю та за гот і вл і грубих кормів у 2008 році, коміс ійн а пе ­ ревіряти справніст ь і забезпе ­ ченість первинними засобами по­ жежогас і ння та ручн им пожеж ним інв е нтаре м, н аяв ність іскрогас ­

ною особою. 25 липня 2008 року виникла по­ жежа на полі ячменю ПП "Росава­ Arpo" Сквирського району Ки­ ївської області. Внаслідок пожежі вогнем знищено 4 га врожаю яч ­ меню . Збитки від пожежі оріє н ­ товно ста н овлять 4 тис . грн. , вря ­ товано І З І га я чмінного поля на

'\1/" І.fТL

г~П ІА'ІJJ...І(" і М

контроль

технічно-справної техніки,

пожежі

багатьох рок і в . Необхідно макси ­ мум з в е рнут и увагу щод о її тех нічно - с прав ного стану . Пра ­

пп

інших регіонів та nриватних осі б. Керівникам господарств, і нже­ нерно-інспекто р сько му склад у необхідно проводити щоденни й

стало занесення стороннього дже ­

року в иникл а по ­ жежа на полі я чменю, шо н але ­

тис . грн.

24 липня 2008

рай .

у Вінницькій,

Івано-Франківській, Закарпатській, Тернопільській та

,

лученням пожежни х автомобілів сільських і селищних рад району . Ві:дповідно до ст . 71- 1 Кодексу України про адміністративне по ­ руш е ння керівники несуть від ­ повіда льні ст ь за випалюв а ння стер ні та пожнивних зали ш ків і природної росл инно сті . Микола СЕМИНОГ,

начальни к Броварського управління ГУ МН С Украіни в Київській обл асті , полковник сл ужби цивільного захисту .


Праrнемо, ВіРИМО, 3РОІіИМО Києві відбувся з'їзд

пулізмом та безсистемністю ук­

порівняно нової, але вже полі­ тично вагомої та авторитетної сили- Єдиного Центру. Головна мета заходу - обрання голови

12 липня у

раїнської влади, прагнуть сут­

партії. Очільника обирали деле­ гати з усіх регіонів України. За неповних 4 місяці свого існуван­ ня Єдиний Центр сформував усі регіональні осередки, вавши

потужну

сформу­

незаангажовану

команду професіоналів.

Делегація від Київської об­ ласті сформувалася· з одно­ думців, які взяли на себе нелегку роль розбудови організації. Се­ ред них віце-президент НАНУ, голова вченої Ради Міністерства охорони здоров'я Леонід Розен­ фельд. Очолив делегацію голова Київського обласного осередку Єдиного Центру - Лариса Уса­ ченко, радник Голови Секре­ таріату Президента України. Напередодні з "їзду, про розбу­ дову та завдання Київського об­ ласного осередку Єдиного Цент­ ру

ми

поцікавилися

в

його

очільниці Лариси Усаченко?

- Лариса Михайлівно, Київсь­ кий обласний осередок Єдиного Центру було сформовано на по­ чатку червня. Тоді, на партійних зборах ви заявили, що тепер ви

розпочнете роботу над форму­

·

тєвих реформ і вірять, що ра­

зом, об'єднавшись, ми зможемо впливати на державні процеси.

- Яким чином? - Ми пар,-ія низів.

Ми перша політична сила, в якої побудова відбувається знизу догори. Ми не ставимо собі "вождів", вирі­ шальне слово за командою. А команда у нас доволі про­ фесійна. У нас 90% партійців з вищою освітою: десятки

ака­

деміків, лікарі, вчителі, аграрії, дрібні

та

середні

підприємці.

Хочу наголосити, щодо кожно­ го кандидата доволі жорсткий підхід. Членами Єдиного Цент­ РУ можуть стати лише чесні, ав­ торитетні, справжні патріоти Київщини. Люди, які своєю працею, своїми справи вже за­ певнили у своїй компетент­ ності та порядності. Яскравий приклад - Леонід Розенфельд: академік Академії Медичних Наук, віце-президент НАНУ, почесний професор

4 універси­

тетів (вітчизняних та закордон­

них), голова вченої Ради Мініс­ терства охорони здоров'я і це ще далеко не повний перелік заслуг цієї людини. Варто та­ кож сказати і про Круглова

ванням районних організацій партії. В яких районах вже є офіційні представництва Єдино­

дидата

го Центру? - Ви абсолютно праві, облас­ ний осередок існує місяць і за

професора, журналіста, члена експертної групи з підготовки Конституційної реформи при

цей час ми сформували осеред­

секретаріаті Президента Ук­ раїни та ще багато інших чес­ нот в цієї людини. З такими од­

ки

майже

в

усіх районах

та

містах обласного значення Київської області. Я з повною відповідальністю заявляю,

що

Станіслава Миколайовича: кан­ філософських

нопартійцями

ми

наук,

на

районному рівні фактично за­

Зараз всі гуртом ми працюємо

творення

партії

вершено. Вже всюди відбулися

над програмами

збори та обрано голів партії. У

жави.

нас достатньо потужний кадро­

представництво в нашій партії

вий потенціал. Тепер, ми буде­

представників

мо йти далі: в села та містечка.

Оскільки, ми готуємо про­ фільні програми з виходу з кри­ зи. Тому в усіх нових законо­

-

Щодо кадрів. Хто представ-

-1ЯЄ Єдиний Центр в області? - Нині, Єдиний Центр представляють біля І ООО мешканців Київщини. І буду відвертою, бажаючих поповнити наші ла­ ви доволі багато. І це зрозуміло. Люди зараз перебувають в роз­

І

давчих

розвитку дер­

тут дається

актах,

Єдиний

усіх

які

Центр

до

в

знаки

галузей.

вноситиме Верховної

Ради, в усіх поправках до за­ конів кожен буде бачити себе. Таким чином, ми зможемо впливати на соціально-еко­

пачі і повній розгубленості. Ви

номічне життя нашої країни: на

подивіться на аморальність та

своє

анархічність нашої Верховної Ради, на й брутальне, ганебне

сусідів, всіх нас. Адже, більша частина нашої команди

ставлення

лодь

до

свого

ж

народу.

Тому, в атмосфері зневіри та розчарування багато людей знаходять точку опори в Єди­ ному Центрі. Особливо ті лю­ ди, які думають про те, як буде розвиватись

суспільство,

-

своїх

близьких,

-

мо­

цвіт України, який зараз

сам зможе створити собі умови для досягнення добрих плодів.

Ми

сповідуємо сімейні цін­ Впевненість держави у сім''ї, яка є джерелом духов­ ності.

ті

ності нації. Ми прагнемо відро­

люди, які шукають відповідь на

дити все те, чим українці завж­

своє

по

ди гордилися, а зараз нівелю­

віку,

запитання,

і

життя,

кожен

Ми

ється, або є об'єктом політич­ них ігор. Візьмемо військову

впевнені, що ми зможемо стати

службу: споконвіку, служити у

тим компромісом, який об'єд­ нає Схід і Захід. Ми зараз про­

війську було ознакою честі та доблесті, а нині вояки стали

водимо величезну роботу,

об'єктом

своєму,

партійної

незалежно

від

приналежності.

ми

популізму.

залучаємо до наших лав людей

щиро

достатньо високого морального

держави,

віримо

Тому ми

у лідера

президента

нашої

Віктора

рівня та професіоналізму. Зуст­

Ющенка. Ми впевнені, що ра­

річаємося також з громадськи­

зом ми зможемо подолати всі

ми та політичними

перешкоди, хоча ні- ми просто

організа­

ціями. Втім, хочу сказати, що членів Єдиного Центру по Київській області- це люди, які ніколи не перебували в жодній політичній силі, або ті люди, які належали лише до Ко­ муністичної партії Радянського Союзу. Тобто, люди, які досі в

70%

не бачимо перешкод для ство­ рення справжньої європейської держави, а ми будемо демокра­ тично-європейською політич­ ною силою. Ми зробимо все, щоб наш народ не жебракував, а

впевнено

дивився

в

завт­

рашній день.

політичній діяльності незалеж­

Н. Й. ЗАХАРЧУК,

ної України активної участі не

голова окружного

брали. Але більше не можуть осторонь спостерігати за по-

На виконання вимог Закону Ук­ раіни" Про дозвільну систему у сфері господарськоі діяльності" (далі - Закон) видача документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами, уповнова­ женими видавати документи дозвільного характеру на тери­ торії Броварського району, здій­ снюється

секретаріату округу

93.

за

принципом

ор­

ганізаційної єдності, що перед­ бачає наявність адміністратора. Головою адміністрації видане відповідне розпорядження від 07.12.2007 .N9 2049 "Про створен­ ня центру з видачі документів дозвільного характеру·: Прийом суб'єктів господарю­ вання з питань видачі доку­ ментів дозвільного характеру в Дозвільному центрі за участю представників районних дозвіль­ них органів

та

адміністратора

здійснюється щопонеділка з 14.00 до 17.00 за адресою: м.

Бровари, вул. Гагаріна, 15, к. Адміністратор здійснює

322.

прийом заяв та надає консуль­

тації щоденно з 9.00 до 12.00. Інформація щодо вимог та по­ рядку одержання документів дозвільного характеру розміще­ на на інформаційному стенді. Стенд знаходиться біля при­ міщення Дозвільного центру. У роботі Центру беруть участь представники місцевих дозвіль­ них органів: Броварської район­ ної санітарно-епідеміологічної станції; відділу містобудування та архітектури Броварської

~~,.

районної державної адмініст­ рації; управління земельних ре­ сурсів у Броварському районі Київської області; Броварського управління ГУ МНС України в Київській області; управління ветеринарної медицини у Бро­ варському районі та адміністра­ тор, що надає можливість суб'єк­ ту господарювання реалізувати право вибору способу отримання документів дозвільного характе­ ру, зазначене в п. 4 ст. 4 Закону. Однією з форм видачі дозвіль­ них документів за принципом організаційної єдності, є спільні засідання представників район­ них дозвільних органів та адмі­ ністратора. Питання по розгля­ ду заяв та попередньому погод­ женню

на

отримання

доку­

ментів дозвільного характеру виносяться на засідання Узгод­ жувальної комісії з питань роз­ ташування та інженерного за­ безпечення об'єктів на території району. Голова комісії - перший заступник голови райдержадмі­ ністрації 0.1. Дармограй. Засідання комісії проводЯться за участю депутатів Броварської районної ради, голів відповідних сільських, селищних рад, заступ­ ників голови адміністрації, на­ чальника відділу Східного регі­ ону інсnекції ДАБК у Київській області, заступника начальника відділу Північного регіону Дер­ жавного управління охорони навколишнього

Київській

середовища

області,

в

керівників

·

районних дозвільних органі адміністратора, юристів, пред тавників громадськості. Як правило, заявник запр шується на засідання комісії, . розглядається його заява. Пр токол засідання комісії є ~фіці ним документом, який підтвер жує обговорення і здійснеНІ

висновків комісією. При вини ненні спірних питань, що вин

кають в ході роботи

комі'

nриймається колегіальне ріше ня, яке заноситься до nротокол

Засідання комісії відбувають' в приміщенні малої зали Брова ської районної державної ад!\ ністрації: перший, третій четв кожного місяця з 14-00 до 17-00. За перше півріччя 2008 року. Дозвільного центру надійш_ 336 звернень суб'єктів господ рювання. Представниками р йонних дозвільних органів і а міністратором видано загал ною кількістю 265 докумею дозвільного характеру. Створення Дозвільного цен ру дало

можливість

підпр1

ємцям Броварського району о римувати дозволи за принципе

"єдиного

вікна",

що

зна чІ

спростило класичну схему отр

мання необхідних для здійсне ня господарської діяльності д кументів шляхом безпасере нього звернення підприємця ! кожної із дозвільних служб. Ірина МОРОЗОВ адміністрат' Дозвільного цент~

· · ·: •·• :,::,'П!:~§Ь1 '&5!в::rax,!!::::J=:~i:s:s,!~. Ь1'!.!:9.,§

Біль в rорлі: антибіотики не панацея

зможемо

стати тією силою, на яку зможе покластися кожен українець.

процес

ЗА ПРИНЦИПОМ "ЄДИНОrО ВІКНА"

п горлі" об'єднують цілий ід

терміном

"біль

в

ряд патологічних станів, які проявляються болем з задній частині ротової порожни­ ни або ротоглотки. Біль в горлі є однією з найбільш поширених причин

звернення

населення

в

аптеки для придбання лікарсь­ ких засобів з метою самоліку­ вання, або звернення до ліку­ вальних закладів. В середньому кожна доросла людина відчуває біль в горлі приблизно 2-3 рази на рік. Результати фармакоепідеміо­ логічних досліджень, які прово­ дились в різних країнах, свід­ чать, що більшість хворих надає персвагу самолікуванню препа­ ратами групи антибіотиків. Особливо широко це практи­ кується в країнах, де антибіоти­ ки можна придбати без рецепта. До їх числа належить і Україна. Широке застосування на прак­ тиці антибіотиків при болях в горлі зумовлено, по-перше, заг­ розою тонзиліту, визваного бе­ та-гемолітичними стрептокока­ ми, які можуть привести до

рапія та поліпи.

Найбільш частими серед ін­ фекційних причин (близько 70%) є віруси, зокрема: грипу, респіраторний, синтіуальний та простого герпесу та бактерії, найбільш часто з яких зустріча­ ються гемолітичний стрептокок групи А

Таким чином, виходячи з структури причин болю в горлі, можливо передбачити, що ан­ тибіотики корисні лише нез­ начній кількості пацієнтів. Це підтверджується КЛІНІчними дослідженнями, які не виявили персваг у частому застосуванні антибіотиків при болях в горлі. Було встановлено, що у 90% пацієнтів симптоми зникають протягом тижня незалежно від nрийому антибіотиків. Три­

валість симптомів під дією ан­ тибіотиків зменшується лише на 16-24 години. Однак у цих паці­ єнтів значно збільшується віро­ гідність повторного звернення

ня температури тіла, збільшенІ і біль при пальпації підщеле них лімфатичних вузлів, гнійн ексудативних явищ в облас мигдалин, відсутність кашлю). Адже, згідно з дослідження~ вчених, застосування антибі тиків при болях в горлі дійс1 потребують 13-15 відсотків хв рих.

Для того, шоб отримати макс мальний результат від лікуванІ

антибіотиками, необхідно ретсл но встановити природу болю горлі, зважати на ризик побіч!' дії антибіотиків та наявність ал тернативних методів лікуван~ До їх числа належать не стсроїд протизапальні засоби. Маю• протизапальний

та

анальгсти

ний ефекти, дані препарати де ВОЛЯЮТЬ ШВИДКО усунути ОСНОЕ

сування антибіотиків є і розви­ ток їх побічних ефектів і що не­

симптоми болю в горлі у біл шості хворих. Суттєвою персЕ гою користуються засоби пр10 начсні для місцевого заст сування. Зокрема, швидко і ефе тивно усунути біль і дискомФоІ зумовлений біллю в горлі, дозв ля ють препарати на основі флу( профену у вигляді таблеток та л

значних ускладнень, перш за все

безпечно

адЯників для розсмоктування.

до

ріальної

гострої

ревматичної

лихо­

манки. По-друге, надмірному застосуванню антибіотиків спри­ яє і недостатня обізнаність насе­ лення про етіологічну структуру захворювання.

Причиною болі в горлі можуть бути як інфекційні, так і неін­ фекційні фактори, наприклад: тютюновий дим, гаряча або под­ разнююча їжа, напої, nромис­ лові чи побутові поллютанти (nил, шерсть, тощо), лікарські засоби, хронічний кашель та інші. Дуже рідко біль в горлі мо­ же бути проявом медичних станів з недостатньо добре вив­ ченою етіологією. Другими при­ чинами болю в горлі можуть бу­ ти опіки, злоякісні новоутво­ рення, лейкемія, радіація, біль від шитовидної залози, хіміоте-

до лікарів із приводу болю в горлі, оскільки недоліком засто­

розвиток

резистенції

бакте­

(стійкість

бактерій до антибіотиків), ріст якої у основних збудників поши­

рених

інфекцій

в

даний

час

спостерігається повсюдно. Таким чином, безконтрольне застосування антибіотиків для лікування болю- в горлі не є виправданим. В даний час найбільш доцільно їх застосову­ вати (тільки після обстеження в лікаря) пацієнтам з факторами ризику тонзиліту, викликаного бета-гемолітичними стрептоко­ ками, заново згрупованому кон­

тингенту

(школа,

училище,

армія), наявність в сім'ї хворих з хронічною ревматичною хворо­ бою серця (ревматизмом) і гло­ мерулононефритом, наявність у паці- єнта не менш 3 з 4 клінічних критеріїв (підвищен-

Препарати такого типу, як п казує медична практика, доб переносяться при місцсвоr застосуванні, є безпечні та викликають побічних ефектів. Однак доступність будь яко типу лікарських препаратів

повинна підштовхувати наш громадян з болем в горлі вдаЕ тись до самолікування і негай1 та неконтрольовано вживати

·

то антибіотики, чи не стероїд протизапальні засоби, оскіль об'єктивно оцінити тяжкіс будь-якого захворювання призначити ефективне лікува ня може тільки лікар, причо!'. тільки після ретельного огля хворого.

Олена БАТЮ дільничний лікар-терапсІ


rІDанована в ceni пюдина з

розкинулось

Калити

ве людина красивої душі та чуйного серця - Михайло Іва­

важкувато було добиратися із Омелянова до Броварів, але він охоче долав усі труднощі,

нович Дубовик. Його знають в

обличчя не тільки омелянівці,

а й жителі багатьох сіл Бро­ варського району, в яких він

негаразди,

в травневі дні

сільськогоспо­

направили у радгосп "Козе­ лецький" (с. Омелянів). Тоді це було середнє господарство,

3200 гектарів землі і 2500 голів великої рога­

яке мало майже

Спеціалізувалося

тої

худоби.

на

вирощуванні

плодоовоче­

вих культур і, як допоміжна га­

лузь, було тваринництво. "1олодий спеціаліст одразу використовувати

рдився

уті знання на практиці. Чи­

... ~ю

зусиль довелося докласти

для оздоровлення дійного ста­ да.

Омелянів на той час потопало в садах. Куди оком Село

кинь,

не

-

скрізь ростуть чу­

дові вишні, сливи, абрикоси, алича, яблуні, груші, чор­ а також

горобина,

ноплідна

кущі смородини, малини, ве­ ликі ділянки полуниць і навіть білих

червоних та

плантації

троянд.

господарстві

Сад у

займав площу

800

гектарів. Ще

й донині обабіч дороги, що ве­ де на Омелянів, росте нічийна алича,

яка

цього

року

щедро

вродила.

"Ко­

Керівництво радгоспу

з~-л~цький" виділило подруж­ жю

Дубовиків

0,50

гектара

землі під забудову .

-

Потихеньку, своїми сила­

ми, збудували будинок,

повідає

-

роз­

Михайло Іванович,

-

Катя, моя, нині покійна, дру­

жина, теж ветлікар за освітою, деякий час працювала в рад­

госпі "Заворицький", а згодом знайшла роботу ближче до до­ му. З нею виростили четверо дітей: три сини та дочку.

І

з року в рік ситуація з отру­ єнням грибами серед насе­

першим

1986 року.

У свої

розкладав

приманки для пацюків. Ті чо­ роботи в тридця­

тири дні

тикілометровій зоні запам'ята­ лися на все життя.

Нині він знаний у селах Бро­ як

варщини,

фахівець

авторитетний

ветеринарної меди­

цини. З-під його рук виринає справжній професіоналізм, а в душі - щирість, урівнова­ женість, відданість справі, яку обрав у житті.

u

и

ого робочий день починається рано - із домашнього господа-

рства. Попарає корівчину, те­ лят, кобилу з лошам, вівці, птицю, загляне на пасіку і тоді велосипедом поспішає до Ка­ лити. Звідти автобусом їде до залізничної станції Заворичі на черговий електропоїзд . І вже о восьмій годині він на ро­ бочому місці. І так щоранку ...

Лише день благословиться, а Михайло Іванович уже весь у клопотах, турботах. Часто виїжджає у села району, допо­ магає селянам у благополучно­ му веденні домашніх госпо­ дарств.

Разом із іншими фа­

хівцями із районної ветлікарні систематично проводять огля­

ди великої рогатої худоби, сви­ ней, кіз, птиці. Беруть кров на аналіз, роблять спеціальні ве­ теринарні обробки тварин, ре­ проводять

гулярно

курей

-

щеплення

проти пташиного гри­

пу, свиней - проти чуми, рожі, хвороби Ташена, корів - проти

сибірки. Всю велику рогату ху­ добу регулярно обстежують, аби виявити захворювання на туберкульоз, бруцельоз і лей­ коз. Хворих тварин люди ви­ мушені збувати, бо ніхто нехо-

передження лікарів, люди купу­ ють та збирають неперевірені

дикорослими грибами . Так, 12 липня 2008 року в са­

так званих пластинчастих грибів - сироїжок, печериць, зеленок.

склад-

ною . У цьому році, коли гриб­

непідстанцію

надійшло

термі­

нове повідомлення про отруєн­ ня грибами двох чоловік із с. Княжичі (дачі ст. Ялинка), які

l\.07 .08p

вживали

сироїжки

збирані в лісі поблизу залізнич­ ної зупинки Ялинка. Перед вживанням

гриби

попередньо

. не відварювались , а були поема­ ' жені разом з яйцями. Цим була порушена технологія кулінарної обробки грибів, шо і призвело до отруєння. Постраждалим в ЦРЛ була надана належна ме­ дична допомога .

Не зважаючи на постійні по-

від політиків, від дощів, від пе­ реробника. - Коли радгоспи розпалися, пригадує М. І. Дубовик, - по­ голів'я великої рогатої худоби в селянських дворах різко

Омелянові на

гноєсховища,

ний сезон ше не розпочався, в районі реєструються отруєння

залишається

сприяє цьому. Селянин завж­ ди у програші, бо він залежить

кої зони, обробляв приміщен­

гриби, смажать їх, варять, їдять і .. . отруюються. Найчастіше отруєння виника­ ють при збиранні та вживанні

лення

минулого століття, вже ніколи не буде. На жаль, держава не

збільшилося,

ня,

·

че ризикувати здоров'ям. Зро­ зуміло, того поголів'я худоби, яке було на початку 90-х років

років Михайло Дубовик ви­ возив худобу із Чорнобильсь­

40

тавщині. Після закінчення ве­ теринарного факультету Ук­ дарської академії в 1975 році спеціаліста

завжди

ішов туди, де важче. Так було і

буває частенько. Народився і ріс він на Пол­

дипломованого

запам ятався

вику

1985 рік, коли його запросили на роботу в Бро­ варську районну ветлікарню на посаду завідуючого відділом із незаразних хвороб. Хоч і

мальовниче село Омелянів Козелецького району Чернігівської області. Тут жи­

раїнської

аt1більше М. ~ · Дубо­

н

а кілька кілометрів від

Саме ці гриби, особливо коли вони молоді, дуже легко сплута­

ти зі смертельно небезпечною блідою поганкою. Треба мати на увазі, шо поганка здатна зміню­ вати свої характерні ознаки за­ лежно від навколишнього серс­ довиша. "грибом

-

Вона є справжнім перевертнем", який

має зеленкувату елинову шапоч­

ку зовсім як у зеленої їстівної сироїжки. Молоді поганки ма­ ють досить приємний запах , а тому їх легко сплутати із тими ж сироїжками, печерицями. Шляп­ кою бліда поганка від них не

падає

170

а

потім

спад.

намітився

450

знову

Сьогодні в дворів при­

корів. А в інших се­

лах і того немає. Корів утриму­ ють

поки

що

люди

старшого

віку, а молодь не хоче возитися з ними. Цей рік видався сіно­ косний. Ген, які трави ростуть, тільки випасай худобу, сіно за­ готовляй ... Але все це треба до­

бувати своїми мозолями і гор­

бом. Є у

Івановича

Михайла

сіногребка,

яку

він

купив у

літкінського господаря. А в си­ на Івана, котрий живе непо­ далік від батьківської хати, є

кінна косарка . Отож разом во­ ни і заготовляють корми для худоби . Із гіркотою в горлі го­ ворить він про селянські проб­

леми: "Сумно дивитись, як чо­ тири молоковози з різних молокозаводів щодня никають забираючи у селян

селами,

бідон, чи два бідони молока. То ж якої якості молокопро­ дукти можуть виробити із такої

сировини?" М. І. Дубовик переконанні' що

молочне

тваринництв

відродиться . Пусті ферми б~ дуть реконструйовані на нові технологічній базі . Усе сповг працюватиме на людей. Н може Україна залишатися бt надійної твариннинької гал уз без високоякісного молок . Він з надією дивиться у зав· рашній день.

Не зважаючи на поважниr вік, Михайло Іванович удень, нерідко вночі, поспішає на до­ помогу селянам рятувати жив­

ність. Оте щире "спасибі", яке повсякчас чує з вуст людей, дорожче для нього від усяких нагород.

Ганна ПРОСЯНОВА.

Заnо6іrання отруєнь rри6ами відрізняється. Єдине, шо дозво­ ляє їі не прийняти за Іспвного гриба, - це тоненька ніжка з комірцем та ше й з потовшен­ ням білого кольору біля основи. Варто запам'ятати це раз і наза­ вжди.

Продовжуючи цю актуальну на сьогодні тему, варто зауважи­ ти, шо бліда поганка -особливо н~безпечна. Смертність після їі вживання сягає 50 відсотків. От­ рута цієї рослини дуже стійка. Вона не видаляється при вимо­ чуванні, відварюванні, терміч­ ній обробці, не руйнується трав­

ними

ферментами

кишкового

тракту

шлунково­ людини.

Навіть малесенький шматочок блідої поганки призводить до смерті, а особливо дітей та осіб

похилого віку. Адже смертельна доза синільної кислоти, яка є в цьому грибі- всього лише кілька десятих міліграма. Отруєння грибами виникають і від споживання умовно їстів­ них грибів з неправильною чи

недостатньою їх кулінарною об­ робкою. До таких грибів нале­ жить" нажаль, і всім відома ве­ лика різновидність сироїжок. Слід пам'ятати, шо отруєння мо­ жуть бути зумовлені і їстівними грибами внаслідок накопичення ними токсинів із навколишньо­

Отже, як же запобігти таким нешастям? Спробую ще раз нага­ дати грибникам основні правила щодо збирання і вживання гриб­ продукції.

відмовитися від збирання та вжи­ вання пластинчастих грибів, бо саме серед них навіть досвідчені

грибники можуть не помітити бліду поганку. Іше одне застере­ ження. Будь-які гриби виключіть із раціону харчування дітей. За перших ознак отруєння не­ гайно звертайтеся до лікаря. І ні в якому разі не займайтеся са­ молікуванням. Бо час тут спра­ цює не на вашу користь. А ціна зволікання -життя.

го середовиша.

ної

відмовтеся від споживання тих грибів, в якості яких є хоч най­ менший сумнів . Взагалі краще

Перш

за

все,

Ольга СТРОЙ,

завідуюча відділенням гігієни

харчування Броварської санепідстанції, Заслужений лікар України.


в броварчани, котрі їхали останній

день липня,

Пожежа в центрі міста

зранку на роботу, стали

свідками ліквідації пожежі, що

інспектор

цес

лубенко з цього приводу зуст­

із

представниками

мацію, згідно якої ЗІ липня о ІО

хвилин

В

5

пункту зв'язку Підпорядкованої

10

нарну

з'єднання, лум'я. О

годині

5

відділення

Воз­

палахкотить

4

15

вогнем

поряд

розташовані

будівлю

ринку,

адмі­

Локалізовано пожежу о

по­

дині

хвилин два

6 го­ ліквідовано - о

хвилин,

05

годині 25 хвилин. На місці пожежі працювали начальник Броварського уп­

8

ПДПЧ-10 та одне

відділення професійної пожеж­ ної частини - 46 вже знаходи­

равління

лись в епіцентрі пожежі.

Київській

По-

ГУ МНС України в

раторія ГУ МНС та МВС Ук­ раїни

в

Київській

слідчо-оперативна

області,

група

Бро­

варського МВ МВС. За словами співробітників МНС, позапланова персвірка ТОВ "Нива" з контролю за ви­ конанням

припису

державно­

пожежного нагляду згідно пла­

ну графіка за

червень місяць була проведена 10 червня 2008 року. В результаті було встанов­ лено, що керівництво ринку не в повному обсязі виконало про­ типожежні

заходи

припису

протипожежних

заходів

горіли торго­

вельні палатки, які розташовані

ГУ МНС України в Київській

вони установлюються, слідство

на дуже маленькій відстані одна

області В. В. Гудзь, інженерно­

триває.

від одної. Справитись із стихією

інспекторський

квадратних

вельної площі

метрів торго­

-

склад

ГУ МВС України в Київській об­ в край занепокоєно до­

ласті допущено

рожньо-транспортними пригода­

цьому

ми на залізничних переїздах. Лише за сім місЯців 2008 року на

захисту населення Броварської райдержадміністрації оголошує конкурс з 05 серпня 2008 року на заміщення вакантних посад:

дей загинуло та З отримало трав­ ми різного ступеня тяжкості. Із загальної

При

людини отримали трав­

проїзді

залізничних

пе­

Виконуйте правила Дорожнього

В.В.НІКІТЕНКО, начальник ВДАІ Броварського району, майор міліції.

пригод

ПРSІМИИ

Інформуванн• rромадськості щодо n.nанів за6удови території міста

12.08.2008 з 10·00 год. дсН2· ОО відбудеться nрямий телефон­ ний зв'язок з начальником yn,

07.08.08 о 10.00 в кабінеті го­ ловного архітектора міста (м. відбудеться архітектурно-місто­ будівна рада, на якій будуть

5-34-42. · · ·•· · ·

КП "Броваритеплоенергомережа" запрошує на постійну роботу:

розглядатися такі проекти: 1) Ескізний проект заводу по виробництву металопластико­ вих та алюмінієвих конструкцій по вул. Красовського в районі розміщення заводу 'Торгмаш"; 2) Ескізний проект виробни­ чої бази по вул. Щолківській в районі розміщення ВАТ "Бро­ варська автобаза"; З) Ескізний проект виробни­

е.nектромонтера

чо-складського

терміналу

по

вул. Кутузова; 4) Ескіз забудови ДПТ частини

(ремонт та обслуговування електроустаткування) Ми пропонуємо: оформлення no трудовій книжці, високу стабіль­ ну з/nлату - З.ООО грн., сnецодяг, оnлачувані лікарняні та відnускні, Вимоги: відnовідальність та ба­

кварталу VI житлового району; 5) Проекти індивідуальних Шановні

4,

"СПМК-509", вул. Щолківська,

Заnроwусмо на ро6оту

хворих із захворюванням хребта (остеохондроз хребта, грижі та nротрузїІ між хребцевих дисків, сколіоз хребта, люмбалгія, ради­

1 no 10

в маrа3нн неnродовоnь11нх

товарів у м. &роварн

керуючого магазином (з/п грн.), адміністратора 1 4260 (з/п 2990 грн.), менеджера з обліку товару (зjп 2990 грн.) та пРодавців (зjп 1880 грн.).

залежності,2 відділ зі звернення­

ми громадян) в письмовій формі приймає подання фізичними та юридичними особами пропо­ зицій та зауважень щодо розроб­ ки проектної документації об'єктів містобудування. Управління містобудування та архітектури Броварської міської ради.

ЗА"JГ

одноденного

працев­

-------------· _____________

..і Вантажні nеревезеннА 1 1., "fазе11ь" тент, 15 м ку6. ..1 Те11. 8 (067) 190-88-57. газета Броварських

міської та районної рад, районної державної адміністраціі.

колектив редакціі газети,

Броварські міська і районна ради, районна держадміністрація.

Свідоцтвопоо деожавнуреєстоаиію вЩ 10, 12. t997p. ІІіде«с .зsо~;

/(1 foiR 259

/Vl". ..•ідtЩч.оfлередпJ/атн•·•.,.;••.~r

м.

Кобеляки

сеансу

Довідки за тел.:

З5

на nостійну роботу

електрика з досвідом роботи більше З·х років. З/п зв домовленістю•.

Ten.: 7-90-61, 7-90-54, а (067) 964-06-89.

Пол·

"Монrус-Апьфа" охоронців.

гривень.

І

3/n 800-1000

~тел.:

rрн., доба-дві.

8 (097) 814-20-87.

.

На постоянную работу в ателье !требуется закройщик-портной

і женекой лёгкой или верхней одеждw. !Желательно

опьtт

іежедневная. Тел.:

работЬІ.

Оnлата

8 (066) 354-45-75. АДРЕСА:

11" затверджені

рішенням Виконавчого Комітеrу Броварської міської Ради

Київської області від 24.07.2007р. Заходи по повторному відсте­ женню регуляторного акта прове­

дені Дарницькою дистанцією колії через один рік після набрання ним чинності. Адреса: 02099, м. Київ, вул. При колійна, І, тел. 8 (044) 566-

31-75.

Висновки по повторному обсте­ женню регуляторного акта:

Основним показником резуль­ тативності зазначеного рішення є надходЖення коштів від оплати населенням

за

послуги

з

утри­

мання житлового будинку /гур­

N!!383

Теж саме відноситься до фак­ тичних витрат по квартирній платі (вартості 1 м2 загальної площі) для сімейних мешканців гуртожитку, які піднищились відповідно з 5,57 грн. до 9,08 грн. -в 1,6 рази. Дані розрахунки наведені у по­ данні Дарницької дистанції колії. Відстеження регуляторного акта проводиться на підставі фактич­ них даних по спожитих обсягах за попередній період, з використан­ ням доведених нових тарифів. Підвищення витрат на утри­

тожитку І та прибудинкової те ри­

мання

торії, визначення чіткого перелі­ ку робіт по утриманню гуртожит­ ку - вартості І кв.м. загальної плоші та вартості одного ліжко­ місця. Основною метою прийняття регуляторного акта є забезпечен­ ня якісного утримання гуртожит­ ку та прибудинкової території. Досягнення цієї мети було можливе тільки при затвердЖенні стовідсоткової вартості утриман­ ня гуртожитку, незмінності про­ тягом року вартості робіт та пос­ луг, які надаються підрядними організаціями, вартості ма­ теріалів та інших економічних показників, які впливають на

фінансовий стан підприємства, але в той же час дозволило підви­ щити якість послуг, що надають­

вартість утримання гуртожитку.

За період, що пройшов після затвердЖення

регуляторного

гуртожитку

погіршило

ся.

Дарницька дистанція колії, враховуючи необхідність захисту малозабезпечених верств насе­ лення, до яких відноситься біль­ ша частина мешканців гуртожит­ ку, знайшла можливість зали­ шити встановлений рівень опла­

ти для одинаків в розмірі 75,0 грн. за ліжко-місце на місяць. Для сімейних, одинаків, шо займають окремі кімнати, плату за

один

квадратний

метр жит­

лової площі залишити в розмірі І, І грн. Плата за послуги нарахr вується: водопостачання, підігr води - за об'єми на рівні санітаг

ак­

них норм, за електропостачання,

ту, витрати на утримання гурто­

газопостачання - на рівні об'ємів, спожитих за минулий період, за

житку зросли через підвищення цін на послуги (водопостачання і водовідведення, підігрів води, опалення, обслуговування), вар­ тість матеріалів, збільшення за­ робітної плати обслуговуючого персоналу.

Відповідно зросла вартість ут­ римання одного ліжко-місця: з 127,21 грн. до 177,73 грн. -в 1,4

опалення

-

за займаєму житлову

площу за встановленими діючи­ ми тарифами. Різницю між собівартістю ут­ римання гуртожитку та оплатою,

що отримується, дистанція пок­ риватиме за свій рахунок.

В.О.СИСТРЕНСЬКИЙ, Начальник Дарницької дистанції колії.

рази.

ВАТ "Сnец6уАМонтаж-503" nотрі6ні на nостійну ро6оту:

1. 2.

Токар Фрезерувальник З. Слюсар-інструментальник 4. Слюсар механоскладальних робіт 5. Водій автовишки 6. Водій автонавантажувача на склад 7. Зварювальник 8. Електрик 9. Електрики з ремонту станочного обладнання 1О. Автослюсар 11. Начальник механо-складальної дільниці

Останнім ІІасом 3а6орrо­ ваність 3а сnожиту еnек'І'­ риІІну енерrі10 жнтеn•ми міста &ровари ЗНаІІИО зросnа і скnадаЕ 3.5 мnн. lR!!u що скnаАаЕ nри6nн3ио 2-х міс•11ну onnaтy 3а еnектрн11ну еиерrі10 rрома· А•иами міста. Все ue Іму·

wyc

нас ро3nо11ати масові

віакn1011енн• 6оржннків.

~· HeAOny~HH8 край­

ніх мір, а саме віАкnІОІІен­ н•, nросимо а6оиеитів терміново nровести onnaтy 1а6орrоваиості за сnожиту еnектроенерrі10.

Запрошуємо на роботу в

8 (050) 304-49-

70, 5-30-10.

... OCaмu-YQ)dнa...

(смт. Калинівка) заnрошує

з

тавської області. Ліцензія МОЗ Ук· раїни серія АВ Ng 317615. Вартість

+ соцпакет. Тел.: 8 (044) 221-59-Q4, 8 (050) 478-55-98.

СПІВЗАСНОВНИКИ·

архітектурно-містобудівної ради Броварська міська рада (вул.Не­

вересня nроводить nрийом

Островський з

лаштування

-

риторій " запрошуємо прийняти участь в обговоренні. Протягом місяця з дати проведення

куліт) лікар йосиn Володимирович

•ПОВЕ ЖИТТЯ•

нування і забудови території згідно ст.18 Закону України "Про планування і забудову те­

громадяни!

Te.n.: 4-15-85.

офіційне

Для врахування громадських і приватних інтересів, під час пла­

В м. Бровари в nриміщенні ВАТ

жання nрацювати.

Південно-Західної залізниці по вул. Кирпоноса,

житлових будинків.

Бровари, вул.Гагаріна,І5, к.412)

равління 10стиції Марійко Тет•иоао МихСІйІІівио.О..

Гарантуємо

- Спеціаліста І категорії відділv персоніФікованого обліку - Спеціаліста 11 категорії відділу персоніФікованого обліку - Спецjалjста І категоаії відділу Фінансово - господарсь­ кого забезпечення Вимоги: громадянин України, освіта вища економічна, стаж ро­ боти не менше З-ох років. З заявою звертатися за адре­ сою: м. Бровари, вул. Незалеж­ ності 11, кім. 12.

випадків, при

руху України.

ТЕJІЕФОННИЙ 3В'SІ30К

Контактний телефон

9

реїздів будьте обережні та обачні.

кількості допущених

дорожньо-транпортних

2008

ми.

залізничних переїздах уже допу­

шено 21 дорожньо-транспорту пригоду, в результаті цього 6 лю­

2

пожежі, то

ЛарІІса ШАПКА.

році на переїздах Київської об­

ласті

21

запланованих

Управління праці та соціального

на залізничних переїздах у

Упрвління ДАІ

року (з

З були не виконані).

-

Бро-

м. &РОВАРИ та &РОВАРСЬКОfО РАЙОНУІІІ Керівництво

2007

Стосовно причин

ДО УВАfИ fРОМАДІІН

j

області,

служби цивільного захисту М. М. Семиног, заступник началь­ ника Броварського управління

400

і

Київській

ДПН від З липня

І лум'ям було охоплено близько

!

в

полковник

області,

"Про погодження тарифів на оплаrу витрат, пов'язаних із уrриманням гуртожитку Дарницької дистанції колії

наційного центру ГУ МНС Ук­ раїни

дослідно-випробувальна лабо­

пожежі

ністративний корпус приблиз­ но на суму І мільйон гривень.

ринка ТОВ "Нива", що знахо­

вул.

про­

наявність

металеві торгові кіоски, стаціо­

лення про те, що на території

за адресою

результаті

врятовано

-

м. Бровари отримав повідом­

диться

пожежі

було знищено 100 торговельних павільйонів та контейнерів, збитки - підраховуються. Було

диспетчер

державної пожежної частини

Ускладнювало

гасіння

товару у наметах.

ЗМІ

міста і надав основну інфор­ годині

ний відділ оперативно-коорди­

команди

Димерки.

Київській області Валентин Го­ рівся

Княжич, Требухона та Великої

жежні

Броварського

управління ГУ МНС України в

.

Красилівки,

варського управління ГУ МНС в Київській облаеті, оператив­

допомагали також сільські по­

трапилась у центрі міста. Стар­ ший

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта

Прода10 17 соток 1емnі в с. Ки•жиІІі. Ціна АОrовіриа. Тел.:

07400,

513-87-02, 8 (050) 804-91-94.

Редактор:

водіи автотранспортних засоІіів з категоріями В, С, Д, середня

nрийом огОІЮШень

, ·,,,....

(04494)

5-;:10-16, 585-04-17. Броварське ління

міськрайонне

юстиШІ повідомляє

відповідно

до

Закону

об'єднання громадян

.. 01

управ­

про те,

України

серпня

що

.. Про

2008

ро­

,;у зареєстровано Молодіжну громадсь,;у

.. Молодь за майбутнє .. (тери­ торія діяльності - Броварський район). Голова організації · Теплюк Олександр організацію

Миколайович. Юридична адреса-м. Київ вул. М. Рас· кової, 4-а.

О11евидців ДТП, що стаnа­

20.06.2008 р. nри6nи3но 4-30 ранку на 46-му км (+450 м) автодороrи Киів Черніrів - Нові SІровнчі 3а

с•

о

уІІаСТІО автомо6іnів ТОУОТА

PRADO СО

та

держ. ВАЗ

N!! АА 3648 21015 і BMW,

nросимо відrукнуrнс• 3а ви­

Ten.: 8 (067) 501· 11-51, 8 (067) 406-61-84.

~Втрачено свІдоцтво п_ро право на спадщину за законом АЕВ N2 443047, ВИді!Не Броварською нотаріальною конторою 2.08.01 р на ім'я Салрневої Тамари Федорівни, вважати НеДІИСНИМ.

~Втрачений Державний акт на nраво власності на земельну ділянку серія КВ N2 виданий Рожівською С/радою 22.04.04 р. Н!!. ім'я Сальневої Тамари Федорівни, вважати

084811,

332-04-35,8(294)4-68-63.

недІИСНИМ

2.

4-03-76.

4-23,26.

15. 16.

місячна заробітна плата 3600 грн. Тел.: 8(044)529-11-42,

Відділи: громадсько-nолітичноrо життя 4-21-34; промисловості і соціальних nитань, відnовідального секретаря 4-04-81; листів і масоеоїробоm 4-02-92;

new'life~i>meta.

1 14.

наrороду. На постійну роботу в rазетну друкарню (м. Бровари) потрібен

Київська обл., м. Бровари, буnьв. Незалежності,

ti'

12.

Інженер-конструктор із знанням програми "АвтоКАД" З. Інженер-технолог по мехобробці Трактористи, грейдеристи, екс­ каваторники (збирання, сервісне обс· луговуван ня) Автокрановщик Головний енергетик Оnлата nраці висока (за домовnе· ністю), своєчасна. Звертатися за адресою: м. Брова­ ри.~, вул.Щолківська,4, тел.:

.

#59 2008  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you