Page 1

Газета

Внходнть

17 квітІUІ 1937 року

Броварських міської та

районної рад, районної державної адміністрації

з

NQ 59 (9876}

Цифри і факти

»

Хто не був у селі років два-три,

За І півріччя

районі створено

2007 року у . І 033 нових ро­

бочих місць, майже вдвічі біль­ ше, ніж за перше півріччя чи

2005

2006 років.

»

У районі завершується га­

півроку прокладено

29,2 км га­ 3,8 рази біль­

ташувалася на першому поверсі

амбулаторія,

ше, ніж за відповідний період

власності пайоників колишньо­

Окружна дорога

інтереси ~ром ад

а

другий

був

Броварської

Програма

-

соціально-еко­

номічного, культурного і духов­ розроб-

дітей завтра, хто приїде в Кали­

ратури,

передають

ту, коли не буде там житла. То­ му селищна рада вирішила ви­ ділити 18 га під котеджне будів­ ництво. 10% нового житла виділятиметься для працівників соціальної сфери. Ось тоді і приїдуть до нас молоді спеціа­

чимало

книг сільські

лісти.

Рожнів.

Є ще одна особливість життя Близькість Броварів і Києва призвела до того, що на

готовляють меблі, бетонні і ме-

талопластикові вироби, на пи­

одержати

житло,

завершиться

у

дитсадочка ще потребує уваги

будівельників. Є вже 20 заяв від батьків про те, щоб їхні діти ви­ ховувалися у цьому садочку.

У центрі села розташований і будинок сільради. Там теж три­

ває капітальний ремонт. Здале­ ку тішать око нові металоплас­ тикові вікна, які надали будівлі зовсім нового вигляду. - На ремонт сільради ми вже витратили 400 тисяч гривень, а на дошкільний заклад - 200 ти­ сяч, - каже голова сільради. Загалом бюджет сільської ра­ ди порівняно невеликий - 250 тисяч гривень, решта коштів, які використовуються для впо­

дорога практично зруйнувала

рядкування

вулиць,

будівництва,

-

ведення

це кошти інвес-

приїжджі люди. Вони їдуть на заробітки з економічно депре­

Є ще один шлях омолод­

-

збірник програм, розроблених на місцях по кожному населе­

ження загону сільських медиків

ному пункту. І наші підрахунки

і педагогів

показали, що кожне село чи се­

навчання місцевої молоді за пільговими умовами, з тим,

лище для розвитку і благоуст­

-

це направлення на

рою потребує від 4 до 7 мільйонів гривень. Суми не­ малі, але за 2 роки, поки в районі працює наша команда, зроблено дійсно чимало. Допо­ магають інвестиції, які вклада­

Оглянули журналісти і місце­ вий будинок культури. На його ремонт витрачено 540 тисяч гривень. Сьогодні - це приваб­

ють в економіку району підпри­

лива, ошатна споруда з чудовою

ємці, - це плата за орендовану землю і прямі внески в еко­ номіку населених пунктів, де розташовуються нові підпри­ ємства, а також значні їхні внески у районний благодійний фонд "Відродження".

глядацькою залою,

0.1.

Дармограй розповів жур­

налістам, шо сьогодні дово­ диться багато уваги приділяти соціальній сфері.

-

Візьмемо для прикладу на­

ше велике селище Калиту, сла­ ва про яке гриміла колись на

щоб по закінченні навчання во­ на повернулася до рідного села.

затишними

кріслами і сучасною кіноуста­ новкою, що забезпечує якісне відтворення і зображення, і зву­ ку.

На першому поверсі сільсь­

кого БК розташована бібліоте­ ка. Завідуюча бібліотекою Ва­ лентина Олексіївна Галушко розповіла, що після пожежі, шо трапилася в 94-му році, книж­ ковий фонд бібліотеки змен­ шився втричі - тепер тут 4 ти­ сячі примірників, але районна

сивних регіонів України. Тим

часом

20

тисяч жителів сіл і се­

лищ району щоранку їдуть на

роботу до Броварів і столиці. І цей економічний "маятник" бу­ де

хитатися

доти,

доки

вабливішими, ніж сьогодні. У Рожнах багато робиться для того, щоб цей час прискорити. Восени почнеться асфальтуван­ ня 6 кілометрів сільських доріг, будуть лені

освітлені вулиці

зведення стін церкви.

-

По суті, все, що ми планува­

ли зробити на

-

виконали,

лова Т.1. Мехед. це

стало

роки, ми уже

2

каже сільський го­

-

Звичайно все

можливим

за

саме

дасть людям новий проект,

ному

конкретному

випадку

доІюдиться розбиратися прав­ никам,

землевпорядникам,

представникам адміністрацій.

Володимир ЛЯШКО.

інших

модернізацію

"Наша Україна

нулося лицем до

села.

Такої

уваги до себе ми ще не мали. І про

це

говорять

усі

жителі

Рожнів. Володимир ЛЯШКО.

с. Рожни.

як зробити

положень,

спрямованих

політичної

на

маді

Броварського

району

слову:

системи,

відnрацювати всю каденцію на по­

на визначення перспективної стра­

саді голови РДА, навіть, якщо мова

тегії

йде про nропозицію кандидувати у

на

політичної

розвитку

Народна самообо­

його основі єдиної партїІ після дострокових

nарламе­

позначку у виборчому сили,

нехай

раїнець-патріот

кожен

прийме

ук­ цей

країни,

про об'єднання

в

і

на

в

соціального гарантування

національної безпеки декларовані

серйозний аргумент до уваги. Своє рішення

економічного

України,

програмах

nартій блоку "НУ

-

за­

інших

НС" і є для них

Верховну

Раду у

майже

nрохідній

частині списку. Безумовно така по­

зиція

М.Ф.

Діденка

робить

йому

честь, а ми будемо радіти з того, що

всі

його

гарні

починання

в

не було легким і одностайним. Про­

єдину nартію

ти

ор­

няттям і обов'язковим включенням

ганізацій. Після довготривалих дис­

у програму майбутньої партіІ дея­

список кандидатів до

кусій делегати

ких

принциnІв:

під номером п'ятнадцять мав бути

ки залишається очікувати остаточ­

виступили

серпня

(213 -

об'єднану партію. що має.

n'ять

обласних

XVII з"Ізду партїІ, 2

nроголосували

голосів

за,

46 -

Всебічний

альтернативи В

умовах

аналіз

обумовив

основоположних

nрий­

в якому

nринесуть нові звершення. Нам

nQ-

му з"Ізді

залежність

Народної артистки

муємо читачів після його nроведен­

показує, не­

виборців

"на

України,

кримінальної

публічне

встановлення

відnовідальності

заnеречення

1932-1933

за

Голодомору

років, як акту геноциду

українського

народу,

жертв політичних репресій, відрод­

туманом,

відновлення

прав

ження

тань для деяких категорій населен­

культури тощо. В разі їх nрийняття

ня у майбутньому та за наявності

рухівці

сприятливих

регіонали,

і

nідтримка

повинні

все

національної

зробити,

щоб

в

зреалізувати їх вже в програмі нової

дійсності nриховують свою участь у

партіІ і взагалі вплинути на форму­

політичному nроекті "Євразія", ра­

вання ідеологіІ цієї партіІ не тільки

комуністом

Л.

nередбачається

як

демократичної,

України,

члена

Народного Руху Алли Петрівни Куд­ лай,

демонструючи

цим,

в

і

про

них

ми

проінфор­

ня 7-го серпня поточного року.

першу

Елеонард ДАДАМУХАМЄДОВ.

чергу, свою відданість даному гра-

nідтримка

риваючись

яким

ВР,

районі знайдуть своє продовження і

них рішень «дев'ятки» на об'єднано­

обіцяючи вирішення соціальних пи­

Грачем,

затвердив

відмовився від цієї честі на користь

створення єдиної помісної nравос­

кримським

Рух

Микола Федорович Діденко. Але він

лавної церкви,

з

з"Ізді

українська,

-

шлях, яким вона піде надалі. Прик­

зом

своєму

визнання воїнів УПА борцями за не­

кін" поставлено майбутнє держави,

умов,

На

єдина державна мова

гострої політичної

словесним

спільними.

проти) за

об'єднанню

голоси

Рух

більшістю

націонал- демократичну

боротьби за

.

перед тим,

бюлетені на підтримку тієї чи іншої

-

ний Рух України. Але його рішення

Тому,

рона" та задекларували створення

нтських виборів. Серед них і Народ­

-

робочі місця, поповнення бюджету, поліпшення інфра­ структури і т.д. У деяких міс­ цевостях новий проект зачіпав інтереси певної кількості лю­ дей, які купили землю під котеджну забудову. Отже, у кож­

відновлення імперіІ під назвою Ра­ дянський Союз.

проведення

зіштовхнулося з багатьма проб­ лемами, - розповів під час . зустрічі з регіональними жур­ налістами заступник голови обласної держадміністрації В.П. Кондрук.- Подібні речі у різних країнах законодавчо врегульовані, і місцевим гро­ мадам відшкодовують завдані збитки. Нам же доводиться що

партій на своїх з"Іздах вислови­

лись за створення виборчого блоку

9

мешканців

пояснювати,

нового.

керівництва району, яке повер­

національно-демократичним об'еднанням·

Броварщини. - Зрозуміло, що будівництво Окружної дороги, що проляже територією кількох районів,

часто

відда­

від центру, розпочнеться

Майбутня партія NІаЕ бути

-

враховано думку

умови

роботи на місцях стануть при­

б інфраструктуру Калинівки,

Рожівки, Зазим'я та інших сіл, каже голова районної дер­ жадміністрації М.Ф. Діденко. - У новому проекті масштаб­ ної магістралі, будівництво якої розраховане до чемпіона­ ту світу з футболу Євро-2012,

·

лорамі, працюють в основному 1

вже

ремонт

·

місцевих підприємствах, де ви­

рік.

а ось дитячий майданчик біля

полягала і районна державна адміністрація, докорінно змі­ нив ситуацію. - За попереднім проектом

-

селі

восілля заплановане під Новий

ряджувальні роботи закінчено,

нести деякі промислові об'єкти. Новий проект прокладання окружної дороги, на якому на­

в

постійних жителів \І ОО осіб, то разом з мешканцями З тисяч дач, що розкинулися неподалік

третій. Тут буде 18 квартир. Частину з них одержать пра­ цівники соціальної сфери. Но­

дошкільному закладі. Усі опо­

влада планувала ви­

Якщо

що справляється.

ня

аційних місцях. Село втратило б цілісність, і частина, що при­ лягає до столиці, мабуть таки відійшла б до Києва, туди ж

Тут ми зачепили цікаву тему

тему дачників.

ну власність села другий по­ верх, щоб на ньому добудувати

збудують через рік. А до І верес­

рекре­

жителі,

підприємці, дачники.

нощі у вирішенні деяких пи­

повернулися з Києва. Нову амбулаторію в Рожнах

чином, - пояснює сільський голова· Людмила Спичак, об'їзна дорога переділила б се­ ло навпіл, і мала пролягти по

бібліотеці.

Десни, постійного населення Рожнів набирається 5 тисяч душ. Це створює певні труд­

Т. Мехед розповіла, що троє

дороги

повнення книжкового фонду. Придбали чимало дитячої літе­

тань, але сільрада з ними поки

хороших спеціалістів-медиків, з

передбачав, що вона, зокрема пройде через Зазим'я пара­ лельно існуючої ЛЕП. Таким

допомагає

коштами, і триває постійне по­

І ось на зборах пайовики пос­

зачіпав інтереси багатьох сільських і селищних громад. - Наприклад, первісний

столична

голови

РДА О. І. Дармограй:

держадміністрація

тановили: передати у комуналь­

надією

луках,

тупник

у

Проект нової столичної ок­ ружної дороги викликав гаря­ чу дискусію на місцях. Він

заплавних

пояснення давав перший зас­

весь Союз. Сьогодні воно пере­ живає нелегкі часи. 58% вчи­ телів місцевої школи - люди пенсійного віку. Хто вчитиме

го КСП "Придеснянський".

2006 року.

прокладання

них і регіональних ЗМІ. Вони з цікавістю слухали розповідь го­ лови сільради Т.І. Мехед. Деякі

як виконується програма соці­ ально-економічного розвитку

зових мереж, це в

проект

Цими днями Рожни відвідала група журналістів з централь­

Рожнів: - Уся наша увага прикута до реконструкції будинку, де роз­

зифікація населених пунктів. За

й

торів і фонду "Відродження".

дивуються ... Дивуються ново­ будовам і тому, як швидко впо­ рядковуються вулиці села. Сільський голова Тетяна Іванівна Мехед задоволена тим,

-

європейської,

але й національної, української. Ряд

Київщина отримаnа новоrо nрокурора Генеральний Олександр

nрокурор

Медведько

прокурором

України

nризначив

Київської

області

липня генnрокурор підписав наказ про звільнення з посади прокуро-.

ра

Київської

області

старшого радника юстиці! Володи­

синського,

у

мира Бойка. До цього призначен­

n'ятирічний

термін

ня

передбачений

В.

Бойко працював на посаді

заступника прокурора АР Крим. Як nовідомляла "Київська nравда",

13

якого

Юрія

Гай­

закінчився

повноважень,

законодавством

для роботи прокурором.


2

Середа,

серпня

8

2007

року

.

УПРАВАІНИ Я

ФОНАУ ІНФОРМУЕ Пунктом 2 ст.42 Закону Ук­ раїни "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" передбачено: якщо величина се­ редньої заробітної плати в Ук­ раїні, за даними спеціально центрального

органу влади в галузі статисти­ ки, за минулий рік зросла, то з l березня поточного року розмір пенсії підвищується на ко­ ефіцієнт, який відповідає не менш ніж 20% темпів зростання середньої заробітної плати в Ук­ раїні порівняно з попереднім роком, за винятком випадків, коли підвищення пенсійних виплат за минулий рік переви­ щило цей коефіцієнт. Розмір та порядок такого підвищення виз­ начаються в межах бюджету Пенсійного фонду за рішеннями Кабінету Міністрів України. У 2007 році уперше застосо­ вується коефіцієнт підвищення пенсій, що перевищує мінімаль­ ний. Кабінетом Міністрів Ук­ раїни ухвалені постанови від 26.04.2007р. N2675 "Про підви­ щення розміру пенсій деяким категоріям громадян у зв'язку із збільшенням середньої за­ робітної плати", від ОЗ.О5.2007р. N2 684 "Про поліпшення ма­ теріального забезпечення окре­ мих категорій населення" та від 03.05.2007р. N2 685" Про додат­ кові заходи поліпшення мате­ ріального забезпечення окремих категорій населення". Відпо­ відно до вищезазначених поста­ новпенсіl,призначенідо2005р. (тобто обчислені з урахуванням показника середньої заробітної плати в галузях економіки за 2002- 200З рр.), збільшуються на 28,03%, що відповідає 96% тем­ пів зростання заробітної плати в галузях економіки в 2006 році, а пенсії, призначені у 2005 і 2006 р. (обчислені з урахуванням показ­ ника середньої заробітної плати в галузях економіки за 2004 2005рр.), збільшуються на 20%, що відповідає 68% темпів зрос­ тання заробітної плати. Назване підвищення прово­ диться у три етапи.

Перший етап проведено з

..

-

пі двищенни

ПЕНСІЙНОrО

уповноваженого

--ПОВЕ ЖИТТЯ--------

1 бе­

резня, а саме розміри пенсій, призначених до 2005 р., збіль­ шено з урахуванням коефіцієнта 1,1022, а пенсії, призначені в 2005-2006 рр., - з урахуванням коефіцієнта 1,0584. Пенсії під­ вищених розмірів за період з l березня по ЗІ травня 2007р. вип­ лачено у травні поточного року. Другий етап - це підвищення пенсій з 1 червня 2007 року. З цієї дати розміри пенсій, призначе­ них до 2005 р., збільшуються з урахуванням коефіцієнта 1,1995, а пенсій, призначених у 20052006 рр., - з урахуванням ко-

.,

рос ТОМ с ередНЬ-01 •

·J

ефіцієнта 1,15. Третій етап - з 1 вересня 2007р. розміри пенсій, призначених до 2005 р., будуть збільшені з ураху­ ванням коефіцієнта l ,280З, а

пенсій, призначених у

2005-2006

рр., -з урахуванням коефіцієнта

l ,2. Підвищенню згідно з ч.2 ст.42 Закону України "Про загально­ обов'язкове державне пенсійне страхування" підлягають пенсії, призначені за названим Зако­ ном, законами України "Про на­ укову і науково - технічну діяльність", "Про статус і соці­ альний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорно­ бильської катастрофи", "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", якщо підвищення пенсійних виплат за минулий рік не перевищує ви­ щезазначені коефіцієнти. Підви­ щенню не підлягають пенсії, в яких індивідуальний коефіцієнт підвищення пенсійних виплат перевищує вищезазначені ко­ ефіцієнти підвищення. Порядок підвищення розміру пенсій відповідно до Закону Ук­ раїни "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" у зв'язку із збільшенням се­ редньої заробітної плати затверд­ жено постановою Кабінету Міністрів від li.05.2005p. NgЗ41

(у редакції постанови від

26.04.

2007 Ng675). Розглянемо зазначений Поря­ док щодо підвищення пенсій призначених відповідно до За­ кону України "Про загально­ обов'язкове державне пенсійне страхування". При визначенні індивідуального коефіцієнту під­ вищення пенсійних виплат в минулому році порівнюються розміри пенсійних виплат ста­ ном на Зl.І2.2006 року до розміру пенсійних виплат ста­ ном на ЗІ.l2.2005року, або на день призначення пенсії, у разі якщо пенсію призначено після І січня 2006 року, або на дату пе­ реводу з виду на вид із зміною закону, відповідно до якого була призначена пенсія, у разі якщо переведення з виду на вид про­

ведено після І січня 2006 року, або на дату поновлення, перера­ хунку пенсій з урахуванням се­ редньої заробітної плати праців­ ників, зайнятих у галузях еконо­ міки України, за календарний рік, що передує попередньому ро­ ку підвищення пенсій (2005 рік). Якщо визначений коефіцієнт

менше l, то для визначення кое­ фіцієнту підвищення береться 1. 1.Визначається коефіцієнт під-

'

nенс1и у sв взку

30р0

вищепня пенсійних виплат у 2006 р. - КП(п): КП(п)= ПВ(2): ПВ(1) Д1я перерахунку пенсій з 1 бе­ резня 2007року : а) якщо пенсію призначено до 2006 р. ПВ(2)= розмір пенсії відпо­ відно до ст.27 Закону + підви­ щення згідно з абз.l ч. l ст.28 (доплата до МІНІмального роз­ міру пенсії) - станом на Зl.l2. 2006 р.; П В (І)= розмір пенсії відпо­ відно до ст. 27 Закону + підви­ щення згідно з абз.1 ч. І ст.28

· .. ТНОІ··-

6~ І

З.Визначається розмір пенсії, що підлягає підвищенню. Є від­ мінності в разі збільшення пен­ сії з Оl.ОЗ.2007 та з 01.06.2007, 3 01.09.2007 р. З l березня збільшується розмір пенсії, визначений ста­ ном на Зl.І2.2006 р. відповідно до ст.27 або визначений згідно з п.4 розділу XV Прикінцевих по­ ложень Закону з урахуванням попередніх підвишень відпо­ відно п.2 ст.42 Закону. З І червня та з І вересня збіль­ шується розмір пенсії, визначе­ ний станом на ЗІ.І2.2006 р. від­ повідно до ст.27 або визначений згідно з п.4 розділу XV При­ кінцевих положень Закону з урахуванням ст.28 та попередніх підвишень відповідно п.2 ст.42 Закону. Приклад 1. Пенсію призначе­ но з 10.06.200Зр. Розмір пенсії станом на ЗІ.І2.2005 р. становив 351,25грн., де: 148,10грн.­ розмір пенсії за віком відповідно ст.27 Закону України "Про за­ гальнообов'язкове державне пен­ сійне страхування" ; 18З,90 грн. - доплата до про­ житкового мінімуму (ЗЗ2,00 грн.); 19,25 грн.- доплата за по­ наднормативний стаж ІЗ років. Розмір пенсії на 31.12.2006 р. становив З85,25 грн., де: 148,10 грн. - розмір пенсіl за віком відповідно ст. 27 Закону України "Про загальнообов'яз­ кове державне пенсійне страху­ вання"; 217, 90грн. - доплата до про­ житкового мінімуму (ЗЗ2,00 грн); 19,25 грн. -доплата за по­ наднормативний стаж 1З років. 1). Визначаємо індивідуальний коефіцієнт підвищення з ОІ.ОЗ. 2006 р.: (148,10 грн. + 217,90грн.): (148,10 грн + 18З,90грн)= З66 грн.: ЗЗ2 грн.=1,10241 І , І 0241 перевищує коефіцієнт 1, І 022, тому підвищення пенсії з О 1.03.2007р. немає. 2).Визначаємо індивідуальний коефіцієнт підвищення з О 1.06. 2007 р. та з 01.09.2007 р.: (148,10грн.+217,90 грн.+ 19,25грн.) : (148,10грн. + 183,90грн. + 19,25 грн.)= 1,09680 З О 1.06.2007 р. пенсія підви­ щиться з урахуванням коефі­ цієнта: 1,19950: І ,09680=0,09З64 З О 1.09.2007р. пенсія підви­ щиться з урахуванням коефі­

(доплата до мінімального роз­ міру пенсії) - станом на ЗІ.І2.

2005 р. б) якщо пенсію призначено в

2006 р. ПВ(2)=розмір пенсії відпо­ відно до ст.27 Закону + підви­ щення згідно з аб.з. 1 ч. І ст.28 (доплата до мінімального розмі­ РУ пенсії)- станом на ЗІ.l2.2006 р.; ПВ(l )=розмір пенсії відповідно до ст.27 Закону- на дату призна­ чення.

Дія перерахунку пенсій з І черв­ ня та з І вересня 2007 року : а) якщо пенсію призначено до

2006 р. ПВ(2)= розмір пенсії відпо­ відно до ст.27 Закону + підви­ щення відповідно до ст.28 (доп­ лата до мінімального розміру пенсії, доплата за понаднорма­ тивний стаж) - станом на ЗІ.І2. 2006р.; ПВ(l)=розмір пенсії відпо­ відно до ст.27 Закону + підви­ щення відповідно до ст.28 (доп­ лата до мінімального розміру пенсії, доплата за понаднорма­ тивний стаж) - станом на 31.12.

2005. б) якщо пенсію призначено в

2006 р. ПВ(2)=розмір пенсії відпо­ відно до ст.27 Закону + підви­ щення відповідно до ст.28 (доп­ лата до мінімального розміру пенсії, доплата за понаднорма­ тивний стаж) - станом на 31.12. 2006 р.; ПВ(І)= розмір пенсії відпо­ відно до ст. 27 Закону + підви­ щення згідно з абз. 2 ч. І ст. 28 (тільки долата за понаднорма­ тивний стаж) - на дату призна­ чення

2. Коефіцієнт підвищення роз­ міру пенсії у зв'язку із збільшен­ ням середньої заробітної плати КП(зп) обчислюється за такою формулою: КП(зп)= КП : КП(п), де КП- коефіцієнт підвищен­ ня, що застосовується для підви­

цієнта:

1,09680=1,167ЗО підвищення пенсії з 01.06.2007 р. складає З6,07: З85,25 грн. х 0,09З64= З6,07грн. Розмір пенсії з 01.06.2007р.

1,28030:

щення розміру пенсії у відпо­ відному році; КП(п)- коефіцієнт підвищен­ ня пенсійних виплат у минулому році.

Розмір

3

nJІа:ти

становитиме 465,38грн : З85,25грн. + З6,07грн.=

465,З8

грн.

Розмір підвищення пенсії з 01.09.2007р. складає: (З85,25 грн. х І, 167ЗО) -385,25 = 64,45 грн. Розмір пенсії з О 1.09.2007р. становитиме 49З, 76 грн.: З85,25 грн. + 64,45 грн.= 493,76 грн. Приклад

Пенсію призначе­

2.

но з 14.02.05.2006року. Розмір пенсії станом на 14.02.2006 р. становив 491,62 грн., де : 4З5,62 грн.

-

розмір пенсії за віком від­

повідно ст.27 Закону України "Про загальнообов'язкове дер­ жавне пенсійне страхування" ; 56,00 грн. - доплата за понад­ нормативний стаж 16 років. Розмір пенсії на 31.12.2006 р. становив 494, 18 грн., де: 4З5,62 грн. - розмір пенсії за віком відповідно ст.27 Закону України "Про загальнообов'яз­ кове державне пенсійне страху­ вання";

58,56 грн. - доплата за понад­ нормативний стаж ІЗ років. 1). Визначаємо індивідуаль­ ний коефіцієнт підвищення з

ОІ.ОЗ.2006 р.: 4З6,ІІгрн.: 435,62 грн.=І,ООІІ2. З О 1.03.2007р. пенсія щується з урахуванням

цієнта

підви­ коефі­

..8

1,0584: 1,00112=1,05722

(4З6, 11 грн. х І ,05722) - 4З6, 1f'W

грн. = 24,95 грн. - підвищення з ОІ.ОЗ.2007р. загальний розмір пенсії з Оl.ОЗ.2007р. складатиме: 494,18грн. + 24,95 грн.= 519,1Згрн. 2). Визначаємо індивідуальний коефіцієнт підвищення з 01.06. 2007 р. та з 01.09.2007р.: 494,18 грн.: 491,62 = 1,00521 З О 1.06.2007р. пенсія підви­ шиться з урахуванням коефі­ цієнта:

1,15: 1,00521=1,14404

З О 1.09.2007р. пенсія підвищиться цієнта:

з

урахуванням

1,20: 1,00521=1,19378 Розмір підвищення пенсії з 01.06.2007р. складає: 494,18 грн. х 0,14404= 71,18 грн. Розмір пенсіl з О 1.06.2007 р. становитиме

:

4З5,62 грн.+ 65,6Ігрн. (доплата за понаднормативний стаж 16

років- 410,06 х 16%) + 71,18 грн. = 572,41 грн.

З

давніх-давен

піклування

про

дітей

під

час

рослих.

внутрішньодержавному, так і міжна­

Кожна епоха в житті людства, ко­ народ

прагнули

віднайти

та

створити такий захист дитини, який

в

часи

скрути,

підне­

сення

жен

і

економічного

дітей є найсвятішим обов'язком до­

Розмір

підвищення пенсії з р. складає: 494,18 грн. х О, 19З78 = 95,76 грн. Розмір пенсії з Ol.09.2007p. становити­ ме: 4З5,62 грн. + 65,61 грн.

01.09.2007

+95,76

грн.=

596,99

грн.

Лідія СЕНЬКО, начальник управління Пенсійного фонду м. Бровари.

як

на

родному рівнях, а також у сім"і, по­ винні задовольнитися в першу чер­

ttA/TH- REPEAYCIM 311 ICEJ~ захисту

гу.

житлових

прав

Суд у

дітей,

разі

позбавлення

ють від нерозсудливих кроків своїх

дитини без позбавлення батьківсь­

стосовно нерухомого майна, право

коління,

Деклараціі

батьків.

ких прав одночасно накладає забо­

власності на яке або право користу­

рону на відчуження майна та житла

вання

дітей,

попередня

яке

було

б

спроможне

Така увага до дитини

відвідати інші галактики, поринути у

внаслідок

захоплююче

незрілості

вивчення

та

пізнання

навколишнього світу, а перш за все

відчути себе геніальним та непов­

їі

фізичної

і

потребує

і

належний

дитини,

розумової

спеціальної

піклування, правових

"дитина

включаючи

захист

як до,

так і після народження".

торним.

Людство століття

охорони

прав

минулого

двадцятого

свої прагнення

втілило

Деклараціі прав дитини,

у

яку було

Наша держава ратифікувала Кон­

венцію

1991

про

права

дитини

27.02.

року і на їі виконання прийня­

проголошено Генеральною Асамб­

ла ряд законів, а саме: "Про охоро­

леєю ООН

ну дитинства", "Про попередження

20

Конвенціі

підписаній

20

листопада про

1959

права

листопада

року,

дитини,

1989

року.

Світова спільнота взяла на себе обов'язок

підвищення

насильства

в

соціального громадян

і

сім"І-",

захисту

"Про

основи

бездомних

безпритульних

дітей".

Відповідно до статей ну

України

"Про

17,18

охорону

Зако­

дитин­

про

що

повідомляє

ства", діти- члени сімІ наймача або

таріальну

власника

ходження майна та житла.

жилого

приміщення

ма­

З

ють право користуватися займаним приміщенням

нарівні

або наймачем.

з

власником

ності

Батьки або особи,

які їх замінюють,

не

січня

2006

Закон

громадян

і

місцем

зна­

"Про

захисту

основи

бездомних

безпритульних

дітей",

опіки

та

піклування. Посадові особи органів нальну

піклування

несуть

відповідальність

за

персо­ захист

прав і охоронюваних законом інте­ ресів дітей

при

наданні згоди

на

вчинення правочинів щодо належ­

охороняти і захищати права та інте­

гають

реси дітей при вчиненні правочинів

створена для

щодо нерухомого майна.

тому маємо великі сподівання на їі

нотаріальному

посвідченню

або спеціальній реєстрацїі, відмов­ лятися від належних дитині майно-

вих

прав,

здійснювати

-

Статтею

12

цього закону перед­

розподіл,

бачено неприпустимість зменшення

дітей та керуватись у своїй діяль­

та Сімейний кодекси України та інші

або обмеження прав і охоронюва­

ватися

них

ності принципом "діти

нормативно-правові акти.

видавати письмові зобов'язання.

Особлива увага нині приділяється

потрібна

який закріпив як обов'язок держави

обмін, відчуження житла, зобов'язу­

передусім

діти,

органів

і піклу­

Відповідні норми містять Цивільний

-

мають згода

правочинів

вання укладати договори, які підля­

добробуту

за все", який означає, що потреби

яким

опіки та

року набрав чин­

України

соціального

мають права

без дозволу органів опіки

01

контору за

но­

будь-яких

Для

передусім тим, що, як зазначено в

здорове,

здійснення

приміщень.

щасливе, досконале прийдешнє по­

виховати

відібрання

жилих

батьківських

змогу

або

совно

оскільки вони найбільше стражда­

дав

прав

батьків

викликана

би

у

./

fPOMAACIItU nРИЙМААІІtН8

-

-

~

коефі­

від

імені дитини

порукою,

ного дітям нерухомого майна. Отже

нормативно-правова захисту

база

прав діте~.

втілення в життя, що залежить від кожного із нас.

Тетяна МАРІЙКО,

при

начальник Броварського

вчиненні будь-яких правочинів сто-

міськрайонного управління юстиціі.

законом

інтересів

дітей

1


Середа,

8

Фахівці

пективних програм покращен­

ня

Ось про одну таку приємну подію в житті героя цієї публікації я й хочу вам розповісти. Побачнла світ нова книга поезій "Обітниця", ав­ тор якої - крнннчаннн, наш постійний автор Михайло Шмаль. Вислу­ хавши моє телефонічне вітання, він уже наступного дня завітав до

редакції, приніс і подарував нам свою "Обітницю"

райсанепідстанції

брали участь у розробці перс­

Як і всі журналісти, полюбляю, коли ''сорока на хвості" приносить нам хороші новини. Поплескавшн від задоволення в натруджені від писання І комп'ютера долоні, беру слухавку або біжу (як співається у пісні, "ради. нескольких строчек в газете") за новими відкриттями і знайомствами.

- плід багаторічної

праці і натхнення. Отож з прем'єрою, колего! Нехай пишеться!

якості

питної

води,

еко­

логічного стану міста та району у розгляді проектів детального планування територій

lV

мік­

рорайону м. Бровари, кварталів та

мікрорайонів

Пухівської,

на території

Рожівської та ін­

ших сільських рад.

творча

Проте,

як

людина,

на

по показниках каламутності, кольоровості та вмісту заліза проби води, відібрані в селах Пухівка, Гоголів, Красилівка, Плоске, Погреби, Заворичі та

законодавства

но-виховної та методичної роботи Броварського міського Будинку дитячої та юнацької творчості. Ось саме тут його за­ хоплення поезією знайшло ще й своє практичне застосування - результатом діяльності ство­ реного ним клубу юних шану­ вальників поезії "Пролісок" став вихід у світ поетичного збірника "Світе ясний", до яко­ го увійшли твори 32 юних вихо­

ванців Михайла Михайловича. Упродовж багатьох років М. Шмаль є активним членом Броварського міськрайонного літературно-мистецького об'єд­ нання "Криниця". На шпальтах "Нового життя" було надруко­

вано багато його віршів. Иого поезії друкувались також і інших газетах та журналах, у двох наших ювілейних анто­ логіях "Криниця"( 1994) та "Незглибима "Криниця"(2005).

А читачі нашої газети знають М. Шмаля, окрім як поета, ще й як дописувача, автора цікавих

публікацій. Він неодноразово розповідав у "Новому житті" про цікавих людей, красивих і

талановитих жінок.

Романтик

охороною

повітря,

об'єктами

по

водо­ атмос­

охороною

обслуговуваннями

гранично допустимих концент­

рацій шкідливих домішок в ат­

мосферному ється

за натурою, він з особливою любов'ю писав про своїх колег і вихованців. А тепер він і сам - у ролі героя розповіді. Оскільки у книзі є присвячені криничанам рядки, ми читати­

мемо й з особливим зацікавлен­ ням. А згодом, у вересні, на засіданні "Криниці", усі разом ще раз привітаємо автора і де­ тально проаналізуємо нову книгу поезій (похвалимо, а

ку, а також колегам В.А. Моск­ вичу, С.Ф. Приступку за під­ готовку КНИГИ ДО друку, Н.М. Балакіній - за її художнє оформлення, В.!. Дсм'яненку­ за передмову. За сприяння у ви­ данні збірки автор дякує дирек­ тору ВАТ "Броварський ЗБК" М.І. Дударю, начальнику уп­

равління освіти Броварської міськради В.!. Онищенку, ди­ ректорові БДЮТ В.З. Павлу­

можливо, легенько й зауважи­

ченко,

мо, якшо буде за що). Але ми,

А.П. Яковенку та ще всім, хто його підтримував, хто допома­ гав. За багаторічну моральну підтримку - щира подяка коле­ гам з БДЮТу, з "Криниці" та "Нового життя". Отож сьогодні у Михайла

як і сам Михайло, - уміємо радіти за колег, ми люди добро­ зичливі, тому наперед запро­ шую до нас на "Криницю": при­ ходьте - буде весело і цікаво! А насамкінець - дещо від са­ мого автора "Обітниці". Книга

видана у київському приватно­ му видавництві "Логос". Про­ фінансував й видання голова правління ЗАТ "Меркурій-Торг" В.П. Якимчук, організував фінансування С.М. Возняк. Ав­ тор висловлює їм велику подя-

інженеру-будівельнику

Шмаля - радісні, сповнені приємного хвилювання, дні. Нехай цей стан душі, як і творче натхнення, відвідує його часті­ ше і дарує нові поетичні рядки!

Валентина КОВАЛІВСЬКА, секретар "Криниці". Фото автора.

лише

повітрі в

реєстру­

вул. Красовського м. Бровари. Над­ нормативні викиди забруднень в атмосферу допущені з вини адміністрації ТОВ "SKS" на ли­ варному виробництві. Адмі­ ністрацією проведено ремонт обладнання ливарного цеху, що дало деякі позитивні ре­

тупником директора з навчаль­

пробах

відповідало вимогам стандарту

rрунту,

ченка. У Броварах- з 1974 року. Понад 20 років працює в сис­ темі позашкільної освіти. Був 1-. керівником гуртка, зав.від­ ділом, а останні 15 років - зас­

усіх

населення

ферного

логічний факультет Київського держуніверситету ім. Т.Г. Шев­

в

та іншими. У місті і районі за останні ро­ ки зменшилось забруднення атмосферного повітря промис­ ловими підприємствами. За поточний рік перевищення

вимог

постачання,

досягнутому зупинитися не міг і в 1990 році закінчив філо­

немає епідемічна як за­ безпечення населення добро­ якісною питною водою. І це зрозуміло, оскільки вода, окрім гігієнічного значення, може стати фактором епідемічного неблагополуччя. Аналізи пока­ зали, що річкова вода і вода

побутового

нітарний нагляд за дотриман­

господарсько-питного

дах майстра, геодезиста, стар­

Напевно,

значимішого питання,

відповідала вимогам безпеки. З бюветних комплексів відпо­ відали вимогам безпеки всі проби води, в тому числі і в парку "Приозерний", де в липні цього року проведені ремонтні роботи. Гірша ситуація стосов­ но сільських водогонів. Не

ням

А тепер кілька слів про авто­ ра. Михайло Михайлович Шмаль народився у 1952 році, на Різдво, в селі Рудьківка Боб­ ровицького району на Чернігів­ щині. Закінчив Київський буді­ вельний технікум, 15 років пра­ цював на будівництві на поса­

інших.

міськводогону

Здійснюється державний са-

розділах нагляду за об'єктами

виконроба.

3

року

сереАОВІІ•е І; МИ

Михайла Шмаля

шого

2007

Аовко,аиUІнс

"Обітниця"

справжня

серпня

районі

зультати.

Біля багатьох будинків міста відремонтовані

малі

архітек­

турні форми, в мікрорайоні

34

упорядковані

Ng

сміттєзбірні

майданчики, для збору сміття

встановлені "євроконтейнери". Дещо покращена ситуація з ут­ риманням територій в Калиті, Калинівці, Літках, Пухівці.

Занепокоєння

інших. Також не відповідало вимогам стандарту 32 % проб колодязної води, відібраних в місті і селах району. В порів­ нянні з попередніми роками показники якості питної води не покращилися.

У питаннях водопостачання як

позитивний

сміченість територій біля сек­ ційної забудови в селах Бог­

слід

тацію бюветних комплексів у

Броварах. Відзначу, що бювет­ на вода є природною і на відміну від міської водопровід­ ної води не містить шкідливих домішок, що додаються і утво­ рюються

при водопідготовці. Потрібно і надалі вести будів­ ництво бюветних комплексів. У районі розроблена перс­ пективна Програма забезпе­ чення населення якісною пит-· ною водою.

викликає за­

фактор

відзначити введення в експлуа­

Програмою намі­

чено будівництво бюветних комплексів в ряді сіл, будів­

данівка, Гоголів, Красилінка та

ництво нових артезіанських свердловин. Головами сільрад,

деяких інших. У селах Гоголів,

місцевими комунальними під­

Княжичі, Красилінка головами

приємствами намічені попе­ редньою Програмою заходи не

сільських рад та сільськими ко­ мунальними підприємствами

виконані. У селах не проведена

не приймаються належні захо­

інвентаризація

ди з відновлення мереж та спо­ руд сільської каналізації. За ви­

свердловин, не проведено лік­

щеназвані порущення санепід­

свердловин,

станцією були накладені штраф­ ні санкції до винних осіб кому­ нального підприємства "Служ­

профілактична чистка та дезін­ фекція споруд та мереж водо­ гонів та інше.

ба

замовника",

ДП

"Житло",

1 .jльських голів сіл Богд,анівка, LПлоскс, Світильне, Гоголів та

артезіанських

відаційний тампонаж недіючих. не

проводиться

Іван СЕРГІЄНКО, зав. відділенням КО~!)! •а;ІЬНОЇ ГіГіЄНИ.

СВІТ РОІМАіТИЙ

Книrа

не

мае

Одне з найвизначніших досягнень людства за довгі тисячоліття його існу­ вання на земній кулі - книга. Завдяки їй надбання попередніх поколінь пере­ дається наступним. Книга не втрачає надбаної нею популярності у широкого загалу своїх палких шанувальників. Во­ ни із задоволенням, враховуючи вели­ чезну роль книги у культурному розвит­

ку земної цивілізації, сприйняли оголошення Президентом України

Віктором Ющенком 2007-го року

-

Ро­

ком української книги.

Затишними домівками по всій плансті здавна для книг є бібліотеки, а найкра­ щими друзями - бібліотекарі. У старому мікрорайоні Броварів немає дитячої бібліотеки. І дітям, особливо мо­ лодшого віку, не дуже зручно користува­ тися бібліотекою, яка знаходиться на ма­ сиві по вулиці Марії Лагунової. Тому в Броварській центральній районній бібліотеці, що по вул.Кірова, відкрили

·

канІкул

кафедру з обслуговування читачів-дітей. Вони з величезною зацікавленістю знайомляться з бібліотекою, з книгами, вчаться правильно ними користуватися,

набувають навичок самостійної праці з книгою, розширюють свій світогляд, вчаться не розгубитися в книжковому морі. Незважаючи на канікули, бібліотеку відвідує багато дітей. На сьогоднішній день дитяча кафедрq. обслуговує майже

620

юних читачів.

Іхні запити різно­

манітні: художня програмова література, науково-природнича, книги з мистецтва

і спорту, а ще - різноманітні періодичні видаА'ня на всі смаки й захоплення. Під час канікул юні бібліофіли засиджуЮть­ ся у нашій книгозбірні до їі закриття.

З

метою

популяризації краєзнавчої

літератури організовано книжкову вис­ тавку для дітей "Люби і знай свій рідний край". До 16-ї річниці Незалежності Ук­ раїни для маленьких читачів оформлено

книжкову паличку "Рідна і єдина- найк­ раща в світі Україна". Зацікавлять їх і­ такі виставки, як "Природа навколо нас" та "У світі казок". Виховання читача, проблема залучен­ ня дітей до читання є головним завдан­ ням як бібліотекарів, так і батьків. Вибір книжки для дитини має свій шлях і ме­ тод. Це дуже важливий процес, адже книга, вибрана самою дитиною, прокла­ дає стежку до їі душі. Треба лише при­ вернути увагу до потрібних їй книжок, не нав'язуючи їх. Якщо завжди пам'ятати про це - обов'язково по той бік кафедри на вас дивитимуться радісні і вдячні ди­ тячі очі. Чи стали ви вже читачем нашої бібліотеки? Якщо ні, то поспішайте. На вас тут чекає багато цікавої, мудрої, пізнавальної літератури.

Оксана ЧУНЯК, бібліотекар І категорії відділу обслуговування Броварської центральної районної бібліотеки.

На фото В.Ковалівської бібліотекар Тетяна Кондратенко за оформленням книжкової виставки.


4

Середа,

серпня

8

2007

року

Вітаємо з 50-річчям від дня народження

.Я106ов Петрівну Соnовей. Сьогодні ювілейну стоптано стежину, Та спокою нема для твоїх ніг, Бо пройдена життя лише частина,

Попереду багато ще доріг. Бажаємо століття ще прожити,

Здоров'я доброго на всю ту сотню літ, Щоб внуків всіх переженити, Благословити правнуків у світ. Чоловік, син, невістка, внучка

та близькі родичі і дt:<JУЗІІ"""~

жителів смт. Велика Димерка із 25-річчям подружнього життя!

Чверть століття Ви вдвох крокували,

Душу хай гріє людська доброта,

Переповнені світлих надій,

Втоми не знайте ні в чому й ніколи,

Перешкод подолали немало

Будьте здорові на довгі літа'

На життєвій дорозі своїй.

Хай в небі мирнім ясніють зорі,

Хай у душах, любов'ю зігрітих,

Хай буде щастя у Вашому домі,

Весна вічності завжди цвіте.

Хай стелиться доля сонячним зіллям,

Ми бажаєм у парі зустріти

Вітаємо Вас із срібним весіллям! Сестра Ніна,

І весілля своє золоте'

дочка Юлія, всі рідні.

Щиро зичим удачі і щедрої долі,

[

!

j ::~~

]

.

[

!

]

~

Спілка ветеранів війни_ в Афганістані м. Бровари

~

~

щиро вітає з днем народження членів

~

спілки

i[J

-

іменинників серпня:

i[J

~

Туманова Констянтина Борисовича

~

Івашковського Віталія Валавимировича

~

~

Западька Анатолія Олексійовича

~

~

Проколія Анатолія Яковича

~

~

~

Коршака Володимира Васильовича

~

~

Кравченка Миколу Петровича

~ Кривошлика Сергія Петровича

~ Дулю Володимира Петровича

~ Музиріна Віктора Григоровича ~ Бажаємо ycL« здоров'я міцного,

~

Малаша Олександра Петровича ~

Кобка Володимира Михайловича ~ Гнатка Петра Олексійовича

~

щастя рясного, настрою гарного, неба~

~ безхмарного, успіхів у всіх ваших добрих справах. Многіїліта! [

!

]

.

[

!

~

]

~В[р())[П]~ [П][Е[р~())ДІ)ИГWЬ [Н]~ ~n [П] [р(О) 1Г [И] [П] О ЖЕЖ[Н] ~ ~n С [И]

r~ [р [Е1Г [И]

Сигарета для курців - це щоденне їх захоп­ лення. Курять чоловіки і жінки, в продажу багато різновидів цигарок, хоча куріння призводить до серцево-судинних захворювань та раку легенів, а інколи й до загибелі після виникнення пожежі при палінні цигарок в ліжку, особливо в нетверезому стані. В 2005 та 2006 році в населених пунктах району загинуло по 15 чоловік щорічно. В основному причиною пожеж у цих випадках було куріння сигарет в нетверезому стані в ліжку, із них 11 чоловік загинуло в 2005 році, а в 2006 році - І О чоловік різного віку. Станом на 01.08.2007 року в районі на пожежах загинуло 8 чоловік, із них 7

_.с:

~)

що створеме

~-ІІС:С».,

SQS.KINOERPQRF АІТІІм-сиротам та дітвм, nоJ6авлеиим 6аn.кІвс•коrо nІкпуваиив, JнttrІІJti<ншl

-

пропонує роботу (на конкурсній основі) таким працівникам:

соціальний педагог (вища пе-

дагогічна

освіта;

вміння

з

ор-

ганізації виховного процесу);

-

рапіі~

дитячої

навички психотеклінічної

помічник директора

-

ведення

знання

психолог (чоловік, вища фа-

хова освіта,

психо-

логііJ;

ділової

ПК,

(вміння

документації,

вільне

володіння

англійською мовою).

Зацікавленим особам обов'язко~

во надсилати резюме за електронною адресою:

Броварське міськрайонне

sos-dm@ukr.net.

управління юстиці!

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади

державноrо внконавgА віміnу державної внконавІІоЇ сnх;ж6н &роварськоrо міськрайонноrо уnравnіннІІ 10стиuІі. Вимоги: громадянин України, який має юридичну освіту, здатний за своїми

особистими і діловими якостями виконувати nокладені на нього обов'язки. Строк конкурсу- місяць з дня оголошення. Документи надсилати за адресою: вул. Ярославська,

5/2,

м.Київ,

04071,

відділ кадрової роботи та державної служби Головного уnравління юстицїі

чоловік - від необережного поводження з вогнем при палінні цигарок в ліжку.

Київській області. Телефон для довідок:

Напередодні Всесвітнього дня без тютюну стало відомо, що Європейська комісія має намір до 2009-2010 років заборонити на всій території ЄС "традиційні" сигарети й замінити їх тютю­ новими ~;~иробами, які гаснуть самі, коли їх не

Ww!l:нrliliJ

462-51-48 в

Державного казначейства з 06.08.2007р. по

06.09.2007

або

'J

417-54-94.

3аnроwуІ0ться на ро6оту

fК<фOOI.r!WIJD~ І)

Броварське управління р.

ресторан-wаw.nнчну

00В~ШііШ(l шOOJIJc:шш:mrn ~l}fu(l заробітна плата - висока. Телефони для довідок:

курять.

8(044) 466-83-45; 8(097) 535-34-12.

Секрет полягає в нанесених на сигаретах смужках (двох або трьох) із непаристого паперу, своєрідних "лежачих поліцейських": коли вогонь досягає цих смужок, потрібен курець, аби через них перебратися. Якщо курця немає, сигарета гасне приблизно через дві хвилини. - Ue дуже добра новина, - прокоментувала повідомлення член британського парламенту Арлін Маккарті. - Буває, люди приходять додому, випивають і засинають на дивані з сигаретою в руці, а далі відомо, що відбувається: розпочинається пожежа. Сигарети, які горять безпечно, суттєво зменшать ризик таких випадків. За офіційними даними, в Європі шороку під час пожеж, спричинених курінням, гинуть

07400,

·ИОВЕ ЖИТТ.Н• газета Броварських міської та районної рад,

СПІВЗАСНОВНИКИ· колектив редакції газети, Броварські міська і районна ради, районна держадміністрація. Свідоцтво noo дещавну оеєстаиjю КІ N!259 вЩ 10. 12; 1997 р.

. ·... ··

~!ІЩQJІІІОtп~~ти.~ 8128$• .·····•···' ·

Київська обл., м. Бровари, бульв. Незалежності,

Гав на

ПРОС.ИПОВА

e-mail:

+Редакція не завжди поділяє позицію авторів.

Зв ТОІІність викладених фактів відповідає автор.

+ Лttстувt'нн•

• 38

2.

Редактор: 4-03-76. громадсько-nолітичного жиrтя 4-21-34; промисловості і соціальних питань, відповідального секретаря 4-04-81 ; листів і масовоі роботи 4-02-92; бухгалтерія, nрийом оголошень 4-23-26. newlife@meta.ua

V

районної державної адміністрації.

Щде,щ :~•. > ···. .

..

м. Ііровари, вк Jаклад, що иадас оnіку

з читачамн

-

нs сторінках rа:Jети.

:sмicr рекламн аІдлоаІдат.нІсrь t~ece реІОfа-..ець.

Друк офсетний.

KOMП'IOTEPfiQМY.·ЦEtlTPI

. нового життя. 17

квітв.а

Дні

1937

р.

виходу:

середа, субота.

1 друкований аркуш. •

8іАЦруковано в ЗАТ

"Броварська друк;о;шя".

Газета ВИХОДИТЬ

з

OбcRr

Зам.

2245

Тираж

3000

nрим.

#59 2007  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you