Page 1

СЕРЕДА

27 липня

2005 р. N259 (9668)

Виходить з

17 квітня 1937 року

ЩОДЕННИК ЖНИВ

мноrІї JІІТА!

ІБИ вчора на запро­ н шення Голови Правлін­

лового і соціального призна­

дам у роботі з клієнтами до­

чення міста.

сягли позитивних результатів.

За оперативними даними диспетчерської служби управління сільського господарства станом на 25

ня

липня ц. р. у господарствах району скошено ранніх зернових на площі 1255 гектарів, намолочено 3269

ного банку СРСР в Україні Володимира Павловича Мат­

очолювала

вієнка прибула до аеропорту «Бориспіль»,

тивну

лічується більш як дві тисячі.

тонн зерна.

У ТОВ :Войтівське» хлібороби скасили озиму пше­ ницю на площі 250 гектарів, намолотили 670 тонн збіжжя. У ВАТ «Агрокомбінат «Калита» зібрано уро­ жай ранніх зернових культур на площі 200 гектарів, намолочено 671,5 тонни зерна.

відділу

рейсом

«Перм

Пермської

обласної

контори Лідія Василівна Зі­ невська, а було це в далеко­ му квітні

1985 року. . Її запросили до Броварів як

Ось і промайнупа середина літа. У самому розпалі оздо­ ровленн~ дітей та молоді 8Jоварського району. Під ~обистим контролем це .lliЖllивe nитання перебуває у голови райдержадміністраціі М. Ф. Діденка. Усі відділи та структурні підрозділи РДА допомагають у цьому. На оз­ доровленн» залучені кошти

не тількІ' й

'"·· :цевого бюджету,

спс;;ссрські.

чальних

закладах

При

нав­

було

від­

крито 1S СІришкільних табо­ рів, де оз":_оровлено 1180 учнів.

Вжі, організовано

від­

починок .z::.г.я 1879 дітей. Це і відпочинок біля моря, і на місцевих базах на Десні. Так, у дитячому оздоровча-ліку­ вальному комплексі Десна (Літки) уже відпочило 70 ді­ тей. А дням;.~ заїхала ще одна група 6С хлопчиків та дів­

чаток. Нз базі •Зазим'я" за кошти самоі бази буде оздо­ ровлено ~О дітей. 100-відсот­ ково озд ,;:)овлені діти-сироти та діти, :.озбавлені батьків~Аого піклування з дитячого ~инку змішаного типу •На­ дія» (с. Мокрець) та дитячого будинку сімейного типу, що у Гоголеві. Незабутнім був відпочинок

у наметовому містечку у Літ­ ках на березі красуні-Десни, організований президентом

дитячого центру •Сонячне світло" Мареком Внуком. З

суспільно-корисну

громадську

В.

Уі вимогою до працівників

році була Почесною Гра­

філіі є бачити в клієнті не про­

діяльність

Зіновська в нагороджена

Л.

1991

хача, а споживача банківських

мотою Правління Українсько­

продуктів,

го

центральною фігурою банку. Завдяки зусиллям Лідіі Васи­

відділення

Фонду

Миру

оскільки

клієнт

є

банк»

Клієнтська база досить різно­

банк незалежної України, зас­ нований 24 січня 1989 ро-

діяльність на

та

енер­

Лідіі

Васи­

посаді

Броварським

керуючої

відділенням

Будбанку СРСР в період, ко­ ли саме цим відділенням фі­ нансувалися

будівництво

перший комерційний

-

для

клієнтів

створені

манітна: приватні підприємс­ тва

і

приватні

підприємці,

налюватися. Мета Лідіі Васи­ лівни

СЕРЦЕ, ПОДАРОВАНІ РІДНОМУ МІСТУ

ські

в

юридичні

році

особи

і

дрібні

Броварському заводі алюмі­

створення філіі АТ •Укрінбанк»

вкладники, наші nоважні пен­

нієвих будівельних конструк­

у місті Бровари Лідіі Василів­

сіонери,

цій,

ні

фахівцю

ристуються послугами банку.

глибоко

Незважаючи на те, що в місті

дитячого

ництві 34-го житлового

мік­

міста, здібному організатору і

нов, філія є партнером клієн­

доровлення не лише дітей із

рорайону та об'єктів соціаль­ ного

активна

досвідченому керівнику. При цьому керівництво банку ма­

тів, і на вимогу прискіпливих,

соціально незахищених кате­ горій, а й переможців облас­ них предметних олімпіад, призерів конкурсів МАН. Час­ тина їх оздоровлюється на

депутат­

ло всі підстави розраховувати

клієнтів надає абсолютно всі

на успіх.

банківські послуги. Тобто наш

трикотажу,

як

голови

комісіі

з

мисловості

ніх вражень на Азовське море

будів­

питань

та

про­

будівництва

установою

напряму

вимогливих

червня

14

цінується

споживачами

найкращих у місті.

професійнішу

му після чотирирічної плідної

міськвиконком,

кому­

помогу

роботи на посаді відділенням банку.

нальні

служби

відділ

капітального

міста,

ські здібності Лідіі Василівни

нального

знайшли своє нове і необхід­

створення

не

фонд

майна.

послуг клієнти до­ для

своїх

наше

О брала

СТАННІМ

зручних

застосування,

умов для обслуговування на­

реконструкції

селення та юридичних осіб у

торгового

мtстз

•Клієнт

+

часом

філія

активну участь у

насамперед, у вирішенні еко­

для

проблем,

гасло:

найкращого

закладу

міста

-

номічних питань; контролі за

1995

році в південній частині

«Торговий дім •Ліза», учбово­

освоєнням планів капітально­

міста було відкрито територі­

го корпусу Поліцейського фі­

го будівництва, об'єктів про­

ально- відокремлене

нансово-правового

мислового

лансове відділення

та

мунального

активній

соціального

у

розвитку

ко­

господарства

громадській

та

діяль­

ності.

Тому саме на неї було пок­ ладено

кураторство

будів­

безба­

-

для

міста

об'єкти, потрібні для людей. І директор

і

самовідданості

філіt·,

і

працівники

нашого директора Лідіі Васи­

докладають

лівни.

щоб робити добро для людей

За ці більш як ректор

і

колектив

філіі,

люди

що

ків, пройшли всі періоди ста­

будівництва до­

новлення та поступового роз­

ріг та інших об'єктів промис-

витку і завдяки новим підхо-

У ЦЕНТРІ УВАfИ

-

свої знання,

та рідного міста, адже мудрі

сьогодні налічує

50

усі

років ди­

11

середньої

N2 10,

помітні

фесійності

ництва очисних споруд міста,

школи

це

-

колед­

завдяки таланту, високій про­

дитячої

лікарні,

жу

все це

стверджують,

ку,

де

-

що життя

жити

та

•Ук­ від­

банком

фінансового

і

за

І

півріччя

року. Завдяки зусиллям

всіма

нано на тий

колективу план

показниками

102,2 %.

внесок

вико­

За особис­

та

сумлінну

працю наш директор неодно­

разово

заохочувалася

ВІД­

знаками Головного банку та

міських органів влади. Уі нев­ томна праця на благо рідного була

високо

оцінена

Броварською міською радою.

У вересні

2004

року за осо­

бисті заслуги перед містом у трудовій, культурній ському

господарській, сфері,

житті

Лідії

у

громад­ Василівні

було присвоєно звання •По­ чесний

громадянин

міста

Бровари". Дружний колектив філіі та ЇІ вихованці,

які

працюють

в

банківських установах Брова­ рів та Києва,

сердечно віта­

ють Лідію Василівну з ювіле­ єм

та

бажають

здоров'я, гараздів

міцного

довголіття,

усяких

та сподіваються

на

плідну і тривалу співпрацю.

За дорученням колективу

-

Геннадій ЄЛІЧЕВ,

це їі рідне дітище,

хочеться

зокрема

за

справ.

Філія

виконання

2005

вимірюється кількістю добрих

працівни­

Головним

най­

плану та отримання прибут­

міста

фінансову

Банк= Партнерство».

кому­

З метою

дійсно

є

консультаціt.

розв'язання адже

будівництва

міськвиконкому,

та

ті

став­

неодноразово

директора та

отримують безкоштовно най­

Першими

клієнтами філіі були Бровар­

керуючої

та

рінбанк", за

високо

одним

із

які

є однією із Ф ІЛІЯ кращих у системі

значалася

ко­

перебірливих

продукт

Крім надання

муніципального

роботи.

та

банківський

року, стала банківською

які

банківських уста­

13

ський

міськвиконко­

призначення;

лу освіти.

працює

проблемами

С створена

враховані при призначенні на голови

з

АМЕ так і сталося: філія,

посаду

заступника

справи,

обізнаному

1994

На цій посаді організатор­

Сергій КОВАЛЕЦЬ, спеціаліст районного відді­

справжньому

-

банківської

Броварської міської ради та авторитет керівника були

Броварського

базу відпочинку •Салют». Всього ж станом на 10 лип­ ня у районі оздоровлено по­ над 2100 дітей. При цьому використано, як і планувало­ ся, 100 тисяч гривень з міс­ цевого бюджету та 132 тисячі гривень залучених коштів. Особливу подяку хочемо вис­ ловити підприємствам, які вкладають кошти у здоров'я дітей - майбутнього України: ТОВ АПСТАР «Континент ЮКР» 20 тис. грн., ТОВ •РАБЕНестейт» 35 тис. грн., ТОВ «Продагросервіс» - 50 тис. грн., АТ «Птахо­ фабрика Київська" 25 тис. грн., ТОВ «Асканія Флора» 2 тис. грн .

ком­

верхнього

призначення,

ської

-

заступ­

фабриці

робота

місцевих базах відпочинку, а 11 серпня група з ЗО учнів поїде набиратися сил та літ­

першого

домобудівельному

бінаті,

мешканці,

вирішувати

завдання,

ри- клієнти.

ку,-

і

клієнт­

лять перед нами наші партне­

водах порошкової металургіі,

1994

послуги,

непрості

значних потужностей на за­ довірило

нарощувати

-

ську базу, оновлювати банків­

знайшла можливість для оз­

Л~ПНЯ в малій залі міськвиконкому головуванням

луговування клієнтів, яких на­

й

відділення

з'явиться у Богданівці. Ним опікуватимуться військові із сусідньої частини. А 8 серпня 20 школярів заїдуть на базу відпочинку •Зазим'я». Ра йде ржадм ін істрація

з Польщі та Німеччини. Вони організували цікаве та корис­ не дозвілля для 90 учнів з со-

тд

установи було і є якісне обс­

крайонне

ського Союзу, щоб створити

лівни

дітьми працювали волонтери

121

Укра­

їнського фонду Миру. За ак­

та очолити Броварське відді­

гійна

родин. Подібне наметове містечко для 100 дітей, які потребують особливої уваги, незабаром

лівни як керівника банківської

зручні умови обслуговування.

Професіоналізм

ціально-незахищених

місь­

лівни

03ДОРОВJІЕННg·2005

ІІІТО, СОНЦЕ І ВОДА

Головною метою Лідіі Васи­

Броварське

тво •Український інноваційний

лення Прембудбанку СРСР.

+

вона

СРСР. Якраз Акціонерне товарис­

кращого банківського праців­ ника Прембудбанку Радян­

Активно включилися в жнивну кампанію трудівники СТОВ «Княжицьке>>, ДПЗ «Плосківський>>, СТОВ «Пла­ то>>, Броварської філі!' ЗАТ «Комплекс <<Агромарс>>.

діяч

Як громадський

будівель­

Київ», колишній начальник

-

а

Промислового

головний юрисконсульт .

вдоско-

&ЕЗПЕКА &РОВАРЧАН

ника міського голови О. А. Кияниці відбу­ лося засідання комісії з питань техноген­

ємств

но-екологічної безпеки та надзвичайних

жавної

ситуацій.

С. А. Майборода. Під час перевірок працівники їі служби фіксували порушення чинного законо­

на виконанні •Комплексного плану заходів що­

редньої

давства, а саме: закону про охорону природно­

до попередження отруєнь грибами». На жаль, у

малярією. То ж виїжджаючи на відпочинок до екзотичних місць, не треба нехтувати щеплен­

Преш за все було розглянуто питання про

головний

спеціаліст

екологічної

Броварської дер­

регіональної

інспекції

ретельніше і прискіпливіше вибирати продукти

ток-носіів СНІД. Це дуже ослаблені діти. знизь­

харчування.

ким імунітетом. В останні роки почастішали ви­

Також Ольга Георгіівна детально зупинилась

стан техногенно-екологічної, ветеринарне-сані­

го середовища; не оформлені договори на во­

Київській області уже зареєстровано два ви­

тарної ситуаціі на підприємствах з виробництва

докористування,

падки

м'яса і субпродуктів. Особливе занепокоєння у

відходами тощо.

членів комісіі викликали умови праці та загаль­

трьох підприємствах призупинена.

ний стан на підприємствах-СТ •Заготівельник»,

Про

є проблеми у поводженні з На сьогодні

робота

на

всіх

готовність до роботи у весняно-літній

інфіковані

нями від інфекційних хвороб, що досить часто

руйних грибів. Особливо потрібно бути уваж­

лем, яку потрібно вирішувати, -санітарне обс­

ним, коли до кошика потрапляють гриби ма­

теження підвалів будинків на наявність малярій­

них комарів та їх оброблення.

-

нізаціі орендують забійний цех, що функціонує

чування членів комісіі інформувала завідуюча відділенням гігієни харчування СЕС О. Г. Строй.

збільшується. Звичайно, не можна доручати ді­

часу.

додому

зустрічають в певному регіоні. Однією з проб­

Основна причина

одна

леньких

сьогоднішнього

повертались

помилкове збирання от­

(постраждала

період підприємств торгівлі і громадського хар­

відповідає вимогам

Азіі,

дитина).

отруєння

СТ •Прима», ТОВ «Переробник-2002». Ці орга­ іще за радянських часів і, м'яко кажучи, вже не

падки, коли люди, подорожуючи країнами Се­

розмірів

-

тоді

ризик

значно

Про

стан

пожежної

безпеки

на

важливих

об'єктах торгівлі, закладів освіти, культури, охо­

тям самостійно займатись збиранням грибів.

Це

Всі подібні заклади у місті знаходяться під пос­

добре видно навіть неозброєним оком під час

тійним контролем СЕС. Основні порушення, з

Броварах та виконання міських програм і ком­

рі

перегляду _-ротослайдів,

якими зустрічаються працівники служби під час

плексних планів щодо профілактики небезпеч­

чальника

них

ГУ МНС Украї~<и в Київській області О. Е. Ого­

що були продемонс­

Про

санітарно-епідеміологічну

тровані присутнім у залі, вже не кажучи про ко­

перевірок,

ментарі спеціалістів. Так, завідуюча відділенням

дильників або недотримання nравил товарного сусідства. Окрема тема - реалізація недобро­

доповідав

станціі Броварського району О. Г. Строй від­

якісної продукціі, зафіксовано

значила, що їі організація неодноразово накла­ дала штрафи на цехи підприємств. Відсутність епідеміологічних

освітлення,

відсутність належних умов для роботи персона­

-

це

незадовільна

робота холо­

інфекційних

захворювань

ситуацію

членам

у

комісіі

рони здоров'я та житлово-комунальному секто­ міста

присутніх

інформував заступник

Броварського

на­

районного управління

лікар-паразитолег санітарно-епіде­

роднік. Зокрема, було доведено до відома при­

міологічної станціі В. Ф. Мисак. Хоча в цілому

сутніх, що за шість місяців поточного року ста­

подібних ви­

епідеміологічна напруженість висока, доклада­

лося

падки. Досить часто власники не контролюють

ються зусилля, щоб все було під контролем.

загинула. Основними причинами їх виникнення

якість продукціі, не вивчають споживчий ринок.

Так, завдяки щепленням, у місті не зафіксовано

були підпали, необережне поводження з вог­

Щодо закладів громадського харчування, особ­

випадків дифтеріі. На жаль, проблема туберку­

нем, недотримання правил протипожежноІ без­

льозу досить гостро стоїть в Україні в цілому.

пеки тощо. Далі Олег Едуардович детально зу­

лу, працівники не проходять обов'язкових ме­

лива увага зверталася на правильне миття і об­ робку посуду. Висновок один - у ці спекотні

У нашому місті у

пинився на основному питанні, характеризуючи

дичних оглядів та не мають санітарного одягу

дні всі, хто причетний до виготовлення продук­

Серед них

ось неповний перелік порушень. Небезпеч­ ною охарактеризувала ситуацію щодо підпри-

ціі чи їі реалізаціі, повинні дуже відповідально

масі

ставитись до своєї роботи, а ми

СНІД чи ВІЛ-інфікованих мам народилось

гігієни

-

харчування

санітарно-епідеміологічної

килимів,

погане

33

-

споживачі

-

-

2005

році виявлено

16

хворих.

діти та підлітки, хоча в основній

16

пожеж, внаслідок яких одна людина

стан безпеки кожного об'єкту.

це люди працюючого віку. Від хворих на

10 ді-

Лариса ШАПКА.


21

І

N!!S9 (9668) І

t{!):1#t)(і!іїіід

27.07

МЕІА ПАРІІІ- PEAJIIJAЦII ПРОfРАМИ ПРЕІИДЕНІА ВІКІОРА ІОЩЕНКА 2 J пипн11

від6упис11 усrановІfі збори міської орrанізації попіrиІІної парrії «Народний Союз Наша Україна»

«Ми звертаємося до всіх патріотичних сил із закликом

об'єднати

наші

зусилля

на

парла­

ментських виборах та на виборах до місцевих органів

влади

програму

року,

2006

Президента

щоб

України

реалізувати та

запобігти

прагненню реваншистів перешкодити розвитку

цивілізованої

політичної

системи

в

Україні,

заснованій на демократичних цінностях і євро­ пейських нормах».

Із звернення І з 'їзду політичної партії «Народний Союз Наша Україна» до політичних союзників.

ОМАРАНЧЕВА революція змінила плин української історії. І це залишається доко­ наним фактом, так само, як і те, що українське суспільство вий­ шло на новий, демократичний шлях розвитку, де пріоритетни­ ми стануть нові суспільні цін­ ності -- висока мораль, спра­ ведливість, чесність, гідність, патріотизм, інші засади справ­

П

жнього

громадянського

сус­

Переважна

більшість

усвідомлЮє,

що

грома­

це

буде

непростий, почасти болісний шлях. Адже боротьба добра зі злом, світла з темрявою три­ ває, а отже, як і під час револю­ ції, потрібні подальші спільні дії, спрямовані на зміцнення і роз­ виток їІ демократичних здобут­ ків, які б змогли протистояти прагненню

темних

сил

переш­

кодити розвитку цивілізованої, політичної системи. Тому логічним стало створен­ ня на місцях нових організацій та осередків політичної партії "Народний Союз Наша Украї­ на". Партія ставить собі за мету підтримати та допомогти в реа­ лізації політики Президента Ук­ раїни Віктора Ющенка та його команди.

липня у нашому місті від­ булися установчі збори міської організації політичної партії «Народний Союз Наша Украї­ на", які відкрив за дорученням оргкомітету його голова Віктор Олександрович Антоненко.

21

Лунає Державний Гімн Украї­ ни і серця стискаються в патрі­ атичному пориві, як і тоді, на зимовому Майдані 2004 року, коли виборювали свободу і права вільного вибору, демок­ ратичне майбутнє для своєї держави. Переважна більшість людей, присутніх у залі, несло­ вом,

Після

демократичної рево­ оголошення

денного,

до

якого

порядку включили

п'ять питань, було обрано пре­ зидію, секретаріат, мандатну та лічильну комісії. Про передісторію та утворен­ ня політичної партії доповідав голова оргкомітету В. О. Анто­ ненко. Обрана у 2000 році де­ мократичним

шляхом

міська

влада, ще з початку президент­

пільства.

дян

здобутки люції.

а ділом

підтримували ре­

волюціонерів: годували гарячи­ ми обідами, одягали і взували Майдан. Особливо відзначили­ ся броварські підприємці. Бага­ то з них стали членами політич­

ної партії «Народний Союз Наша Україна" і сповнені праг­ нення зміцнювати та розвивати

ських перегонів підтримала кандидатуру Віктора Ющенка його програма і позиція пок­ ласти

край

свавіллю корумпо­

ваної влади були нею схвалені. ИСТУПАЮЧИ на різних ро­ бочих нарадах, зустрічаю­

В

чись

з

громадою

В. О. Антоненко

міста,

мер

неодноразово

наголошував на тому, що кожен

громадянин має свободу ви­ бору, і у місті ніхто не пере­ шкоджатиме здійсненню воле­ виявлення,

гарантованого

Конституцією України. Про свою позицію говорив відкрито і підтвердив їІ, коли у серпні до

визнала результатів сфальсифі­ кованих виборів. Було прийнято рішення сесії про визнання на­ родно обраного Президента. На підтримку Віктора Ющенка на майдані біля міськради пройшов велелюдний мітинг. - Тому логічно, - сказав на загальних установчих партійних зборах В. О. Антоненко, що наш,9- команда готова підтрима­ ти і зробити усе можливе для реалізації програми Президента України Віктора Ющенка. І зіб­ ралися ми сьоrодні тут, щоб взяти на себе цю відповідальну справу. На підтримку програми В. Ющенка спрямована вся ді­ яльність міської влади. За прог­ рамоЮ' соціально-економічного розвитку Бровари займають провідне місце в Україні. Успіш­ НQ вирішуються інвестиційні

гідний очолити міську партійну організацію.

проекти,

Свого однопарТІиця підтри­ мав Г. П. Голубовський: - Ще після Установчого з"Ізду політичної партії «Народний Со­ юз Наша Україна", коли у берез­ ні на збори зібралися перші шість членів партії і стояло пи­

створюється

достат­

ньо робочих місць, проблема працевлаштування у Броварах втратила свою актуальність. Хоч наша партія досі не була легалізована, багато заходів у місті проходило за їІ організації. Зокрема, вшанування ветеранів до Дня Перемоги, святкові за­ ходи,

концерти

з

нагоди

цього

свята та інше. Зараз готуємо нову акцію плануємо забез­ печити цукром для консервації найбільш врззливу категорію населення. Це буде конкретним виявом турботи про людей. Після офіційної реєстрації партії більш потужно включимося у їІ розбудову і створення осеред­ ків на місцях. Далі відбулися вибори голови міської партійної організації. Першим узяв слово член партії О. А. Кияниця.

До броварських нашоукраїнців звернувся

створена

зазначив, складний

сформувалася

тання

про

створення

осередку,

му розбудови

спробу

проникнути

у

будинок

мерії. Про наслідки цього, коли

б вдалося зробити задумане,

-

можна лише здогадуватися.

Разом з броварчанами міська влада на чолі з Віктором Олек­ Антоненком не

сандровичем

Це питання обговорювало­ ся довго, -сказав він. -На за­ сіданні оргкомітету було вису­ нуто кілька кандидатур. Та з 8 члсніо оргкомітету 7 проголосу­ вало за Віктора Антоненка, який був учасником Установчого з"Із­ ду політичної партії «Народний Союз Наша Україна". Віктор Олександрович має досвід полі­ тичної роботи, відданий справі і

ди,

не

дати

жодного

шансу

партії,

але таке

віри нашому лідеру,

наголо­

-

W

тих

Зараз партійна організація налічує 80 членів і ми так само підтримуємо кандидатуру В. О. Антоненка. Він був пер­ шим опозиціонером у місті, ще задовго до помаранчевої рево­

на Майдані. Тож бажаю, щоб ко­ жен партієць був гідним Ющен­

люції. Йому доводилося нелег­ ко. Та Віктор Олександрович ні­ коли

не

поступався

своїми

принципами, стійко відстоював свою позицію, залишався чес­

У

-

інтереси олігархічних кланів. Та, незважаючи ні на що, Прези­ дент наполегливо і цілеспрямо. вана працює над реалізацією своєї програми. - Тому ми повинні всІма си­ лами сприяти реалізаціІ' програ­ ми Президента та його коман­

рішення прийняли одноголосно.

і

порядною людиною.

міську

партійну

Він

організа­

гасел,

якІ

проголошувались

ка.

У

роботі

взяла

установчих

участь

керівник

зборів відділу

управління організаційно­ партійної роботи центрального виконавчого комітету парт11 Д. О. Черниш. На нашоукраІ'нців знову чекає велика робота, адже попереду нове випробування парла­ ментські вибори 2006 року та

вибори до органів місце.юго са­ моврядування. Від них залежить

кан­

подальша доля формування но­ воІ' політичної системи та пог­

Олександро­

либлення демократичних перет­

СІ 55 членів партії, що були присутні на установчих збо­

безумовно]' реалізацїІ програми

прошу

підтримати

Віктора

рах, одноголосно кандидатуру В. О.

а

антинародну

сив Євген Спіров. Тіль. об'єднавшись, ми прийдемо

вича.

справді демократичну місцеву владу. Хоч і їй в ті часи було не­ легко. Вночі після мітингу пев­ ними силами було здійснено

в

ка. Тоді ми ще не знали механіз­

дидатуру

що означає

Ко­

темним силам кинути тінь недо­

прийом. Міський голова В. Ан­

номенклатурну,

щодня.

ми хотіли бачити їІ головою Вік­ тора Олександровича Антонен­

тоненко на знак підтримки під­

зрозуміло,

це

опозицію і продовжує захищати

кандидату в Президенти щирий

не

у кра1ні розклад

лишня антинародна влада тран­

цію. Тому

мати

що зараз політичний

спостерігаємо

га••

варчан

організаці.

сил. Це дійсно так. Та ми і самі

лити

щастя, ця гірка доля обминула наше місто. Дивлячись на сва­ вілля влади в багатьох регіонах України. де чинився злочинний тиск на виборців, аж до фізич­ ного насильства, багато бро­

партійна

талановитого організатора чес­ ну і порядну людину. А також

ко. У міському парку «Перемо­

час, коли писалися і перепису­ валися брудні сценарії силово­ го варіанту виборів в Україні. На

ки·Ів­

вітав однопартійців з тим, що обрали своїм партійним лідером

Броварів приїхав Віктор Ющен­

нявся на трибуну разом з Вікто­ ром Андрійовичем. Це був той

президії

значимим у житті міста. Він при

ною

влаштували

член

ської обласної організації, голо­ ва політпартії «Народний Союз Наша Україна" Києво-Святошин­ ського району Євген Спіров. який назвав цей день, коли була

має досвід політичної роботи. Саме такий голова повинен очо­

броварчани

міської партійної організації згід­ но з чинним законодавством.

ворень

підтримали Антоненка і

обрали його головою міської партійної організаціі. Заступниками голови було об­ рано депутата міськради Григо­ рія Павловича Голубовеького та начальника управління економі­ ки Сергія Михайловича Возняка. Далі відбулося обрання ради Броварської міської організації «Народний Союз Наша Україна", до складу якої увійшло 12 чоло­ вік, що проявили себе у час вип­ робувань на громадянську зрі­ лість і патріотизм. До складу контрольно-ревізій­

ної комІсії включено

5 чоловік. УІ

в

УкраІ'ні.

Досягти

Президента можна лише сфор­

мувавши більшість у парламенті та в органах місцевого самовря­ дування.

Тож членам

міської партійноІ'

організації побажаємо єдності, відповідальності, наполегливос­ ті в реалізації задекларованих планів і програми, високо нести гасла, проголошені на Майдані, бути гідними свого лідера - по­

чесного Голови політичноІ' партїІ

"Народний Союз Наша УкраІ'на" Віктора Ющенка.

Надія ГАМАЛІЙ. На фото:

під час

установчих

зборів БроварськоІ' партійноІ' ор­

очолила за одностайним рішен­

ганізації

ням Наталія Іванівна Саченко.

родний Союз Наша Україна". Фото Руслана ФЕДУНА

І останнім питанням порядку денного було - про легалізацію

політично]'

партїІ

«На­

та Андрія АГАПОВА.


(ЗІ +

N!S9 (9668) І

27.07

ВІДДІІІ МІС1'0ВУДУВАННg ТА АРХІТЕКТУРИ ЗНАЙОМИТЬ З ПІІАНАМИ ЗАВУДОВИ ТЕРИТОРІЙ МІСТА

М ИНУЛИЙ сичений

рік був дуже на­

НОВЕ О&ІІИЧЧІ

на події в нашо­ му місті. Неможливо не поміти­

ти

оновлені

фасади

будівель,

квіткові

паркани,

арки,

спонукали

інші

еле­

метів

тощо

го благоустрою територїі. Таким чи­ ном, ми намагалися дійти здорово­

го

розпочати

компромісу

між забезпеченням

потреб населення сьогодні та зали­

транспортних

данчиків

бетон, якими були скуті алеї, замі­

менти дизайну,

нить

цього місця. Зараз у парку поряд з

нашим нащадкам. В умовах ринко­

дитячі ігрові майданчики та бювет з

шити проблему благоустрою. Архітектурний розвиток будь­

пам'ятником Т.

вих

артезіанською водою.

якого міста завжди вимагає заміни

занедбані доріжки,

старих архітектурних форм на су­

року потерпає від підтоплення.

та

прибудинкових

те­

Як відомо, лишнього

гармонійність навко­

середовища

залежить

про

чистоту

вулиць,

площ,

з'являться

сучасні

З метою задоволення потреб усіх

від багатьох чинників. І йдеться не лише

бруківка,

Асфальт та

МІСТА

парків та скверів, дитячих май­ риторій.

потоків.

CTAPOrO

рекреаційного попиту, комплексно­

громадян,

передбачено

поєднати

в

упорядкування

і тим самим вирі­

часні, комфортабельні. У нашому місті на сьогодні є досить проб­

території

саме

Шевченка

з

шити

бачимо

територія

що­

бодай

не

відносин

гірше середовище

перекласти

все

на

бюджет неможливо. Тому ця справа є спільною як для мешканців мікро­

У нових павільйонах здійснюва­

району, підприємців, які здійснюють

тиметься торгівля товарами продо­

торгівлю, так і для влади, яка піклу·

вольчої та промислової групи (кан­ цтовари, побутові товари та інше)

ється про підтримку належного ста­

парків та скверів, але й про зелені

єдину мережу зони сімейного відпо­

насадження газонів, зон відпочин­

чинку та дозвілля, що забезпечить, з одного боку, різноманітність, а з ін­

лемні місця з погляду раніше вста­

ку, освітлення тощо. Так історично склалося,

що

стала

шого

форм.

та

різноманітний

Отже, проаналізувавши об'єктив­

транзитом

двох доріг,

якими

жен знайде собі заняття до душі

спектр послуг. Між кожною парою

ні умови, характер забудови цієі те­

павільйонів буде облаштовано вхід

риторїі,

до парку у вигляді арки з прозорим

пропонуємо

покриттям.

містобудівні традиції, що передба­

«Розвилка"

новлених

підвищений комфорт. Тут ко­

-

малих

архітектурних

надаватиметься

ну територій міста.

утворилася ланка зони відпочинку,

приємний відпочинок під розкішними

Тому у 200З році було розробле­ но та затверджено «Концептуальні

яка

рекреаційного

кронами дерев у літньому кафе, ві­

пропозиції

навантаження, тобто такого, що за­

докремленому від спеки і неспокою

МАФ на території м. Бровари», де одним з пунктів передбачено замі­

буде чотири. Всю прилеглу терито­

чають

більш

зможе замовити холодні напої, моро­

ну старих

рію

тання

вже

зиво,

архітектурні форми з проведенням

кою, як перед павільйонами, так і

спробувати

комплексного благоустрою із зас­

за ними.

що

тосуванням

матеріалів

місцях буде встановлено додаткові

брукування та оздоблення фасадів. Велика концентрація у «Старому

контейнери для сміття та обладна­

ан­

вхідні

центрі•• хаотично розміщених кіос­

Усе це втілено у проекті, що фун­

архітектури Броварської місь­

ків, стихійна торгівля з лотків, на-

тується на прогнозах відвідуваності,

кої ради.

довго

не

мала

між

вулиці

безпечує відпочинок людини. Щоб надати цілісність краєвиду, заплановано реконструювати

театр

ім.

Т.

Шевченка,

що

кіно­

стане

«Пролісок»,

реконструйова­

каву,

центр.

та

самблі

від

паркові

тротуарів

+

буде

&IIAFA

площі

відокремлена

поєднати

зони,

-

та

сучасних

Щоправда, цей гріх приписують водіям-жінкам. петеревенити

і

тому

використовують

харчових

ком­

ки). Але й це не вихід. Хоча, за кермо тримаються

й обома руками, та увага розсіюється. Нервуюся,

території відбувається

нако­

продуктів.

СЕС при вибіркових перевірках виявлено

до роботи у весняно-літній пері­

іншого, що призводить до анти­

од проведено поточні та косме­

санітарії на ринках.

Наприклад: на ринку СПД Л. Г. Білоус приватним підпри-

(вул.

таких

харчові

в тому числі

ЕПІДВІІАfОПОІІУЧЧg

продукти,

кров'яні

ковбаси,

кури, свіжа риба та інше. Усі це бачать, але відповідні служби не вживають кардинальних заходів. ЛабораторіІ. ветсанекспертизи здійснюють постійний за

L-------------------------------'

якістю

харчових

контроль продуктів,

фахівці СЕС проводять вибірко­

ємцем В. В. Пасічник реалізува­

вий

писів санепідслужби виносились

лося

лабораторних

досліджень

харчових продуктів, що швидко

постанови

черпаним

якістю

у

псуються.

прилавки,

У зв'язку з невиконанням при­

вітрини та шафи для зберігання

холодильні

та

серед

спільну

28.04.05

р. за

п/п

картоплі виявлено вміст нітратів,

2,2

що майже вдвічі перевищує гра­

кг свіжомороженої риби з явни­

ничну норму (ринок ТОВ «Овал"

ме­

рівництва, на ринку ТОВ «Нива"

ми ознаками псування. На ринку

та ринок СПД Л. Г. Білоус), а та­

от­

проведено якісний ремонт, при­

ДП «Самшит•• п;п Л. І. Демченко

кож завищений вміст нітратів в

бирання

та

зразках

постанову

від

«Про заходи

благоустрій

на

реалізувалося

ринку

ТОВ

«Нива••

п;п

кабачків,

відібраних

В. Н. Револіс реалізовували коп­

На ринку, що на вул. Короленка,

чене

відремонтовано

паштети з вичерпаним терміном

дослідженні якості динь та каву­

дворовий

сан­

м'ясо,

ковбасні

вироби

«Овал».

і

При

інфекцій, харчових отруєнь, зоо­

вузол, пофарбовано,.контейнери

реалізації та продавали підфар­

нів,

для сміття, забезпечено їх криш­

бовану копчену рибу. Всього на

об'ізної дороги

не дивиться, якісь сво1 справи вирішує. А скільки

дотримання санітарних і проти­

ками.

ринках не допущено до реаліза­

зразках динь

пішоходів постраждали від таких балакунів.

епідемічних

ції та утилізовано З20 кг

щення вмісту нітратів у

нам

треба

перейняти

вимог

на

та

ринках

На жаль, як видно із матеріа­

гр

700

що

лабораторному

антропонозних

захворювань

у

п;п Л. М. Гришко на ринку ТОВ

на майданчику для збору сміття.

на дорогу дивитисяІ Буває, показую щось, а він і

Думаю,

за

зразках

ля застосування штрафів до ке­

територіі,

«Нива••

двох

управління

міста

ТОВ

овочів,

Н. М. Хомич

з

ринку

вживання,

проведенні

на

харчових

N228

терміном

При

«Нива•• та СПД Л. Г. Білоус. Піс­

населення

видали

при­

контроль.

пинення експлуатації ринку ТОВ

медицини

недопущення

тимчасове

кг кремових тортів з ви­

санітар­

державного

нагляду

про

5

,

багнюці, смітті, інших нечистотах

ДОТРИМАННІ CAHITAPHOrO ЗАКОНОДАВСТВА - О&ОВ'ІЗКОВЕ!

Суб'єк­

ДП

та іншими товарами, де в бруді реалізуються

Короленка) та ТОВ

ринки

ся стихійна торгівля харчовими

випадків.

рядів,

+

на

ТОВ «Нива», як і раніше, ведеть­

пичення бруду, відходів від ово­

ремонти торгових

входом

«Самшит••, СПД Л. Г. Білоус та

чів та зелені, порожньої тари та

12

Перед

Фахівцями

го стану. При підготовці ринків

із запобігання гострих кишкових

коли бачу, як водїі теревенять, замість того, щоб

Зранку

ращенню їх санітарно-технічно­

руєнь

хенд•• (в перекладі з англійської означає вільні ру­

Відділ містобудування та

но біовбиральню.

бочого дня

тою

«фрі­

ос­

танніх десятиріч.

ках.

проведено

ветеринарної

мобільному, мало не ліктем «Підтримуючи•• кермо.

проблеми,

протягом

недоброякісних та небезпечних

ного

неодноразово бачив чоловіків, які розмовляють по

розв'язати

накопичувалися

сміття вивезено, а протягом ро­

міста

Органи

частенько таке роблять. Нісенітниці! На власні очі

викорис­

територій,

ринках

яно

«Втримати" машину однією рукою.

У спеціально відведених

ефективне освоєних

приємці, котрі торгують на рин­

ті, що торгують на ринках, заді-

що постійно змінюються, він може

плит­

що реалізовуються. Про це свід­

тами підприємницької діяльнос­

кермо. Звісно, це небезпечно. По-перше, розсію­

тротуарною

чать факти виявлення в продажу

територіі ринків міста.

ється увага керманичз, по-друге, не у всіх дорож­

вимостять

основні

чисті,

«Нива••. Частково благоустроєні

ляють по телефону, лише однією рукою тримаючи

малі

планом таких арок

особливості,

продовжити

ринках протягом дня змінюєl'ь­

лоус

Частенько доводиться бачити, як водїі розмов­

сучасні

За

типологічні

ся.

тачання на ринках СПД Л. Г. Бі­

правильно це?

на

об'єктів

жавного санітарного нагляду на

ків тощо. Відновлено водопос­

за кермом. У нас же ніхто за це не штрафує. Та чи

деякі

зелені

столів, павільйонів, кіосків, лот­

у деяких краї­

нах суворо заборонено користуватися мобільними

альтернативу

бювет,

тичні

При чому за кордоt~ом не тільки жваво обговорю­ вати тему, а й рішення приймали

Як

єдиному

кіосків

плекс заходів, що сприяли пок­

цїІ, як авто та мобільний телефон гомоніли багато.

люблять

страви

розміщення

ЗА ПРИПИСАМИ органів дер­

Про поєднання таких незамінних благ цивіліза­

панянки

інші

цегляні,

&АJІАЧКИ 3 ФАТАJІЬНИМИ НАСЛІДКАМИ

Мовляв,

в

автозупинку,

ЦИВІRІЗАЦІІ

ніх ситуаціях,

та

вирішення всієї територїі «Старого центру»:

зона

печиво

або

Ми знайшли цікаве ландшафтне

ним під торговельно- розважальний

Пішахідна

парканчиком,

швидкого приготування.

Палацом урочистих подій, гіоруч з кафе

зеленим

-

реалізувались м.

вздовж

Бровари,

виявлено

в

переви­

до

2,4 -

досвід західних

м. Бровари та Броварського ра­

лів

сусідів з приводу штрафів. Деякі вважають, що ко­

йону••, якою чітко регламентова­

факти

збері­

вичерпаними термінами спожи­

Вказана продукція є потенційно

ристування «фрі-хендом" врятує іх. Не згоден, бо

ні умови зберігання та реалізації

гання та реалізації харчових про­

небезпечною.

увага все одно вже не та. Тільки люди безвідпові-

харчових продуктів, що швидко

дуктів

вання. До винних осіб застосо­ вано фінансові санкціі на суму

v"'~..,.'J.альні дозволяють собі балачки за кермом. Адже · Qце може погано скінчитися.

псуються. З метою контролю за

реалізації. Дирекціі ринків та ла­

реалізованої продукціі

ного санітарно лікаря району з

їі виконанням та виконанням рі­

бораторії ветсанекспертизи не­

шення

достатньо

Олександр ГУБСЬКИЙ, заступник начальника Броварського МРЕВ ДАІ, капітан міліції.

виконавчого

комітету

захворюван­

Віталій ПРОКОПЕНКО,

зультати,

з контролю за якістю продуктів,

ус, В. І. Вовк та

санітарний

стан

піталізуються до відділення з тяжкими, а

жоносіями вважають кожного З-5 жите­

іноді і фатальним ускладненням грижі

ля нашої планети. Кожного року в світі

їі заще-мленням.

-

У таких випадках іде мова лише про урятування життя людини.

За

ному відділенні Броварської ЦРЛ протя­

минулий рік було прооперовано З5 та­

гом 2003-2004 років виконано ЗЗО:3З5 герніотомій (операцій грижі) відповідно.

ких хворих. Шкода, що живучи в ХХІ сто­

річчі,

маючи

мання

всі

можливості для отри·

своєчасної

і

кваліфікованої

датовані близько 1,5 тис років до н. е. З перших сторіч нової ери в медичних

ють своїм здоров'ям. Тому всім потрібно

трактатах знаходять відомості, що сто­

зрозуміти, що болі в області грижі, нев­

медичної допомоги, хворі просто нехту­

суються методів оперативного лікування

правимість раніше вправленої грижі, бо­

цієї патологіі. Лише з ХІХ сторіччя вико­

лі

нуються оперативні втручання,

симптоми не банального захворювання

що від­

в животі,

нудота,

здуття живота

-

менти на право надання відпо­

чинного

тів

господарювання

Київщини,

відних послуг.

лінням до адміністративної від­

що

надають

з

візників не дотримуються графі­

повідальності

ків та інтервалів руху.

У

29

з ЗО перевірених суб'єк­ послуги

переве­

Більшість пере­

законодавства

управ­

притягнуто

мог чинного законодавства. На

у

три десятки перевірених паса­

вачів констатує, що у водїів від­

жирських

сутні

тис.

Крім того, обласне управління

том, встановлені порушення ви­

автопідприємств

об­

справах захисту

книги обліку

прав

спожи­

розрахунко­

грн.

вих операцій, не заповнюються

Перевірка

Про це УНІАН повідомила на­ чальник обласного управління у

своєчасно листи обліку квитків.

Іванківському,

Перевезення маршрутних таксі

Києво-Святошинському,

справах захисту прав

здійснюються в основному без наявності квитків. Тобто, визна­ чити вартість виконаної роботи,

лицькому,

ласті виявлено

175

порушень.

спожива­

чів Тетяна БЕНЦІАНОВА. Зокрема, за даними управлін­ ня, лише в

5

з ЗО автопідпри­

ємств виявлено дозвільні доку-

здійснювалася

Кагар­

Вишгородському,

Бородянському районах, у міс­ тах Бровари, Березань, Борис­ піль,

наданої послуги неможливо.

Переяслав-Хмельницький,

Славутич, Фастів.

За виявлені порушення вимог

НАЙ&ІЯЬWЕ ЧИТАЮТЬ ЖИТЕЯІ КИЇВЩИНИ Київ.

25

липня. УНІАН. Перше місце в Україні щодо

минулого року. По виданнях Росіі та інших зарубіж­

УДППЗ «Укрпошта••. Про це УНІАН повідомили у від­

року-

ділі маркетингу Київської обласної дирекціі УДППЗ

Шановні жителі Броварщини! Не нех­ туйте своїм здоров'ям. Своєчасно звер­

ускладнень.

тайтесь за одержанням медичної допо­ моги.

Володимир КОЛЯДА, завідуючий хірургічним відділенням ЦРЛ, хірург вищої категоріі.

Анатолій ДРОЦЕНКО, хірург_ першої категоріі.

в

Яготинському,

неної діі.

ративних втручань, індивідуального під­

27

осіб, яких оштрафовано на З,4 тис. грн. До перевізників Київ­ щини застосовані фінансові стягнення на загальну суму 1З,2

зення пасажирів автотранспор­

рованої грижі -це носіння міни сповіль­

-

ходу до кожного хворого, профілактики

У нашому відділенні протягом остан­ ніх 2 років кожна 2-З операція викону-

ПЕРЕВІЗНИКИ ПОРУWУІОТЬ ЗАКОНОДАВСТВО

ників, ріст у порівнянні з аналогічним періодом

защемленої грижі. Носіння ж непроопе­

до мінімуму.

лікар району.

приватні під-

них країн тираж передплати склав

фізіології людського організму.

Застосування нових методів лікування із використанням сучасних синтетичних матеріалів («сітки••) сприяє зниженню кількості післяопераційних ускладнень

54

одичних видань посіла Київська обласна дирекція

чи отруєння, а грізного ускладнення

Прогрес у лікуванні гриж досягається

на

адміністративної

кількості передплачених цього року примірників пері­

повідають науковим знанням з анатоміі і

за рахунок удосконалення техніки опе­

та

головний державний санітарний

ня викликають хворі, що терміново гос­

Перші письмові згадки стосовно гриж

41 О кг динь 1640 грн.

ків ТОВ «Нива••, СПД Л. Г. Біло­

покривів.

-

кавунів на суму

санітарного законодавства при­

на-санітарних правил на ринках••

цією патологією, особливе занепокоєн­

одне

цим

ринків міста. Як свідчать їх ре­

є все необхідне для лікування хворих з

20 млн. операцій, в 200 тисяч. У хірургіч­

з

держав­

відповідальності директори рин­

стінці з'являються випинання внутрішніх

близько

зв'язку

продажу вилучено

За допущені порушення вимог

з

У

головного

тягувались до

органів при незмінній цілісності шкірних

-

заходів

постановою

гівлі на ринках" та «Ветеринар­

ється із застосуванням цієї методики.

виконується близько

вживають

терміном

дотримання вимог «Правил тор­

Але незважаючи на те, що у відділенні

Україні

обмеженим

перевірки

комплексні

ня, при якому через отвори в черевній

За даними вчених потенційними гри­

умов

З,5 рази від допустимих норм.

та з

недільні

ЩО& УНИКНПИ УСКJ1АДНЕНЬ -

порушення з

продукціі сумнівної якості

повторюються

міської ради здійснюються що­

ІІІКАР РАдИТЬ

ЗовнІшні грижі живота

перевірок,

1 %.

Обсяги передплати на місцеві видання станов­

лять 12З,О6 тис. примірників.

«Укрпошта».

За підсумками передплатної компанії на

2005

1,58 тис. примір­ 2004

11

півріччя

року по Київській обласній дирекцїі передпла­

У відділі маркетингу також повідомили, що у по­

рівнянні з тиражами 11 півріччя

р.

(460,0

тис.

прим.) та

що становить

плати на Київщині цього року склав майже 50 %.

121,9 %

до тиражів на 11 півріччя

2004

Найвищий

року.

При цьому тиражі передплати на газети та журна­

ли України складають 1З1

,4 %

2005

560,4

тис.

примірників або

до рівня передплати аналогічного періоду

ський ський

р.

2000

чено всього 686,З тис. примірників газет та журналів,

(686,5

тис. прим.), ріст перед­

ріст тиражів

забезпечили

Яготин­

(119,4 %), Броварський (119 %), Васильків­ (118 %), Бориспільський (111 ,9 %) та Миро­ нівський (110,2 %) вузли поштового зв'язку.


(41 +

І'

N!!S9 (9668)

lt(j} :J#!)J!iiliili +

rОСТРА ТЕМА

ТА ЙОfО ТВІР <<fПЬМАН КИРИІІО РОЗУМОВСЬКИЙ»

У жодному словнику немає

цього слова, а у нашій рито­ риці це слово вживається все

частіше та частіше. Коли фор­ мовна

Панасовича Коркішка) відомо мало. Наро­ дився він 27 жовтня 1890 року у Полтаві.

що настане час і

потрібно буде вигадувати сло­

во, щоб назвати тих дітей, від яких відмовилися батьки та ін­

явище

в

нашому

суспільстві

ти •в гармонїі з природою, з Богом»

Часто такі діти, не маючи дос­

центру

тобто

віду сімейного життя, не від­

недешева, але ж врятовані від

чи

чувши ласки і любові з боку

недолі діти того варті.

можемо ми бути такими, якщо

членів сім'ї, стаючи доросли­

хотів би ці питання вирішува­

поряд

ми,

і

ти, але це справа усієї грома­

просто на вулицях живуть не­

своїм дітям. Зрозуміло: не мо­

ди, усього міста і тому потріб­

щасні? Яке їхнє майбутнє? Хто

же людина дати іншим того,

на

в

чого не має сама ... Щоб це не

міського

ність, щоб ці діти ставали пов­

ноцінними

членами

тва?

запитання

власною

совістю

(Григорій хоче

і

з

Сковорода),

бути

щасливим.

з

нами

державі

в

несе

Та

ках редагував у Полтаві •Журнал губернско­

ліття.

Відновлення Гетьманщини

року М. Лазорського було репресо­ вано і заслано на Соловки. Через З роки він повернувся до Полтави, де став редагувати місячник Експериментального інституту. За­ арештований вдруге. Засуджений до 10 ро­ ків сталінських концтаборів, звідки вийшов перед початком війни. У 1944 році виїхав на

хвилює кожного, хто хоче жи­

лікарнях,

відповідаль­

відмовляють

в

цьому

справа непроста

-

і

Фонд

Роман М. Лазорського •Гетьман Кирила Розумовський» тонко передає трагедію на­

коміте­

шого народу, що потрапив у колоніальне рабство. Лазорський підняв з темряви укра­

стало епідемією в суспільстві,

усім

безпосередня

1946

участь

виконавчого

ту, бізнесових структур, орга­

траліі. В Австраліі написав роман •Степова

їнське буття

треба

піднятися

нів охорони здоров'я і освіти,

явища,

історичну свідомість героїчно-трагічні сто­ рінки визвольної боротьби українського на­ роду за Україну, їі місце серед європей­

домогти­

усіх небайдужих до цієї проб­ леми. Для початку пропонує­

ОТ» (ідея твору

них дітей не меншає, і вирос­

хищена і реабілітована психіч­

мо

ність,

тають вони недолюблені,

но і фізично.

участь у відкритому діалозі на

довиховані,

слабкі

духом

і

мироr>" цього

Ініціативна

часто фізично, бо де б вони

ного

не

вважає,

знаходилися,

їм

приділя­

фонду

група

на сьогодні

зацікавленим

сторінках

благодій­

«Будинок ЖИТТЯ»

що

усім

газети,

вималювалася

узяти

щоб

чітко

дорога,

якою

порівнянні з тим, скільки тре­

ві форми і структури дитячих

ба для повноцінного розвитку.

установ. Це можуть бути дитя­

Наталія ДУДКО,

Тому вони в

місяців не си­

чі реабілітаційні центри, здатні

президент благодійного

роки

гово­

розв'язувати проблеми реабі­

фонду •БудИНОК ЖИТТЯ».

мі­

літацїі дітей, що зазнали пси­

На фото: рідною домівкою

що

хічного,

Богдани стала Броварська

6-8

у два-три

не

рять. Доведено, що в сяців

вони

свідомі

4-5

того,

а

насилля.

нікому не потрібні, знехтувані.

інколи

1 фізичного

Створення

такого

дитяча лікарня.

3fАДАЙМО ДНІ ІУРЕМНІ, ВЕІЕРАНИ! На черговому засіданні президїі Броварське: міської організації ветеранів було розглЯn)l

місто після війни, нарощував його економіку, відроджував культуру в н:~ступні роки.

підготовкv:

Просимо ветеранів і всіх, хто бажає, поділи­

другого тому книги •Цей день ми наближап" як могли». Всі були одностайні в тому, що'5 продовжити розповіді про учасників Вег.ико··

тися сво·Іми спогадами, стати авторами книги.

до редакційної колегіі ради ветеранів або при·

Вітчизняної війни, які своїм подвигом наблизи­

носити особисто за адресою: м. Бровари, вул.

ли визволення нашої країни, і Броварщини з,·,к­

Гагаріна,

питання

про

збір

матеріалів

для

Матеріали для розгляду необхідно надсилати

18,

кім.

Тел.:

108.

Миколайович,

АТ •Укрінбанк" сердечно вітає директора філіі

та житель с.

-

10

Лідію Василівну

МАРЧЕНКО

Денис

року народження, уродженець

1987

Пухівка, який

16.06.2005

року близDк::J

години пішов з дому (с. Пухівка, вул. Радянська,

12J

його прикмети: на вигляд 15-17 років, зріст 175 см,

з ювілейним днем

Усіх,

хто

володіє

інформацією

про

МАРЧЕНКА Д. М., просимо повідомити за телефонами:

Ч тоб щедрой с Ва.ми жизнь

5-34-04, 4-23-19

Все остальное у вас есть!

(ліцензія АА продовжує

прийом

документів

РЕКлАмНОМУ nіДпРИЄМСТВУ·.·

установок» (на базі

середньої освіти на денну, заочну

класів).

2005-2006

Вступні

-

«Технологія харчування••; ··Виробництво хліба, конди-

Лісщщ,

м.

Бровари,

вул.

макаронних

виробів

!

та

математика

документів

року,

до

28

на

заочну

жовтня

та

2005

на

денну

серпня

26

2005

екстернатну

року.

•Бухгалтерський

облік»

(на

вул.

«Печерська», «Дружби народів»).

Тел.:

(044) 529-50-85, 529-89-55, факс: 529-31-51.

базі 11-ти та 9-ти класів);

-

1601 , м. Ки­ Чигоріна, 57 (ст. м.

Адреса коледЖу: О їв-601,

раїнська мова (диктант).

«Монтаж і обслуговування хо-

різальники металу; ливарники;

АВТО ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

електрики;

ЧОІІОВІКІ8 віком від

водіі;

18

до

35

ВИНОНVЄМО ВСІ ВИДИ ПОНРІВЕПЬНИХ РОіІТ

років

дnІ rО&ОТИ НА СІО І М. ІІІОІАrИ. Досвід роботи бажаний, але не

8·067·508·33·56.

обов'язковий.

rT~·=.~-' (~·*lt!;~т~·-)~~:t~~!, ААРЕСА: Броварськuх

pu,

міської

ma

раїіонної

раїіонної Аержавної uмінісmраuІї.

СПіВЗАСНОВНИКИ:

колекmuв

реАакuії raзemu, Броварські міська і расюнна ралu, раuонна АержаАмінісmраuія.

Свідоцтво про державну

реєстрацію Кі N 259 від 10. 12. 1991р. індекс

61285

07400,

Кuівська обл., м. Броварu,

РеАакmор: 4-03-76. ВіААілu:

соuіальнuх бухгалтерія,

• • • •

Управління

ній районній бібліотеці (Кірова, 36), в Бро­ варській міській бібліотеці (Незалежності, 5), в В.-Димерській, Калинівській, калитян­ ській селищних та Княжицькій, U:евченків· ській сільських бібліотеках централізовано·і бібліотечної системи. Запрошуємо всіх бажаючих ознайомити­ ся з цією книгою. Софія ПОГОРЕЛЬСЬКА, бібліотекар І категорії Броварської центральної районної біс,;,іотеки.

охорони

здо­

області

заступник

голови

ки·ів­

сько'і облдержадміністраціі ЮР­

КЕВИЧ

Анатолій

Іванович

за?

телефонами:

8 (044) 286-84-11, 286-10-06.

1

До відома акціонерів ВАТ «Укртелеком»

28 липня 2005 року з 10.00 до 13.00 відбудеться прями;;і теле­

На загальних зборах акціонерів

фонний

20

квітня

2005

дів за

2004

денди

банку

490-88-88, 50-00.

довідково·і

«Аваль"

безкоштовні): у м.

(дзвінки

Києві

по Україні

8 (044) 8-800-500-

Виплата дивідендів проводити­

меться до

20

жовтня

2005

собі необхідно

порт та довідку про ідентифікаційного

року.

мати

5-30-28.

пас­

коду

платника

що за старими паспортами СРСР банківські операціі не здійснюва­ тимуться.

бульв. Незалежності,

ВАТ «Укртелеком>~.

2.

на сторінках zазети.

За зміст реклами відповІдальність несе рекламодавець.

1111

Втрачений сертифікат на земель­

ну частку (пай), серія КВ N2 0153073, виданий Броварською райдержадмі­ ністрацією на ім'я жителя с. Гоголів ГАЦЕНКА Григорія Івановича, вважа­ ти недійсним.

l!!J Вт-рачене посвідчення учасника бо­ йових дій, серія АА

NQ 336802, видане Броварським ОМВК від 17.05.1996 ро· ку на ім'я МАНЧУКА Ігоря Івановича, вважати недійсним.

присвоєння

податків. Звертаємо увагу на те,

4-23-26.

-

Контактний телефон:

будь-якому

телефонами

За точнІсть викладених фактів вІдповІдає автор. читачами

у

нях банку «Аваль» можна отрима­

завжди поділяє позицію авторІв.

з

горівною МАЛЬЦЕВОЮ.

Отримати диві­

Інформацію про наявність сис­

сільського госnоо.арсmва 4-02-92; nромuсловосmі і лuсmів і масової poбomu 4-04-81;

Листування

рік.

теми «Аваль-експрес" у відцілен-·

Засmупнuк реАакmора: 4-21-34.

npuuoм оголошень

ня та архітектури Тетяною Гри­

цює система «Аваль-експрес».

за

начальником

року, було прийня­

відділенні банку «Аваль», де пра­

служби

із

районного відділу містобудуван­

можна

numaнь.

Редакція не

зв'язок

які відбулися

то рішення про виплату дивіден­

При

'н;~;;:сто··.•··~···•·п~о&~ння· ·

електромонтери;

лених гаїв й квітчастих степів». •Гетьман Кирила Розумовський" (К.: Обереги, 2003) є в Броварській централь­

населен­

8 (044) 286-84-11 286-10-06.

ти

харчо концентратів.

-

-

іспити;

форму навчання до

Вступні іспити; ХІМІя (тест), ук­

2, тел. : . Б-32-69.

машин

11-ти та 9-ти

(тест), українська мова (диктант).

Прийом

терських, Адреса;

н. р. за спеціальностя-

зв'язок з

ВАТ «Укртелеком",

р.)

лодильно-компресорних

ми:

на роботу потрібні

18.06.04

на базі повної та базової загальної та екстернатну форми навчання на

чарах-снах, навіяних згадками про Рідн~ Землю та їі барвисто-пишну панораму зе­

02.

від

N!! 903328

менник відзначив, що книга написана «За океаном в чужині, де осаматнені жили ми Bj

ров'я за телефонами:

УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

грез,

Не можна без хвилювання читати прис­ В9Іту дружині Лідїі Лазорській, в якій пись­

ням області керівництво облас­

КОЛЕДЖ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА НАЦІОНАЛЬНОГО

Любви не в шутку, а всерьез ... Удач, которьtх и не счесть ...

- проголошення й утвердження Української держави.

телефонний зв'язок з населеням

бьtла

И Ва.м в подарок npUІtecлa Счастливьtх дней и сладких

змістовні книги з рідної історії, що набли­

телефонний

зниклого

Прожить на свете цельtй век,

або

як Україна

29 липня 2005 року з 14.00 до 16.00 буде проводити прямий

статура худорлява, волосся пряме, темно-русяве.

народження! JКелает коллектив коллег

простежив,

28 липня 2005 року з 10.00 до 12.00 буде проводити прямий

ного

1 до цього часу МІсце знаходження його невідоме.

ЗІНОВСЬКУ

Автор

жали наше сьогодення

Гіркі спогади про руйнування Запорозької

зниклий

країн.

століття, повернув у нашу

боролася за існування, шукала шляхів свого оновлення і державного самоутвердження. Нині Микола Лазорський повертається в Україну до свого читача, якому подарував

Січі, роздарування українських земель ро­ сійськиrv: вельможам і повне закріпачення

Броварським РВ ГУ МВС України в Київській областІ бе::аісти

ських

XVIII

сів.

Рада ветеранів.

розшукується

та

ризмом, За;Jади ьласних маєтків та інтере­

рема, від німецько-фашистських загарбник:а. 1

Колектив Броварської філіі

легітимність

жавності, а плазував перед російським ца­

40-909.

тих, хто героїчною працею відбудовував ріАне

Україна, їі воля і держав­

Миколи Лазор­ ського? Тема боротьби за українську державу бу­ ла забороненою царським самодержавс­ твом і радянською тоталітарною системою. Петро І та Катерина 11 подавалися, як великі просвітителі. що втягли Україну в європей­ ську цивілізацію. На тему державності Укра­ їни було накладено табу. Література української діаспори цінна тим, що вона висвітлювала боротьбу за державність України, визволення їі з-під ро­ сійського панування. М. Лазорський у романі •Гетьман Кирила Розумовський» простежив життя гетьмана від лемешівського (Козелецький район) під­ паска Кирика до останніх днів ясновель­ можного графа, фельдмаршала і екс-геть­ мана. Граф Розумовський мало дбав про те, що робиться з його батьківщиною. Він не дбав про відновлення української дер­

тунку знедолених дітей.

рібно шукати і створювати но­

-

територіальна

культурна самостійність). Чим важлива спадщина

має йти суспільство до поря­

пот­

ється набагато менше уваги в

дять,

рівни, було лише бутафорією. У плани ро­ сійської імперії зовсім не входило випустити Україну з- під своєї політичної опіки.

року розпочав роботу над історич­

проти

не­

ною з початком правління Єлизавети Пет­

ним романом •Гетьман Кирила Розумов­ ський». Закінчив роботу над ним 12 березня 1961 року. 1950 року перебрався до Авс­

ся, щоб кожна дитина була за­

можна

року не

ня справжньої державності. Час великих можливостей, який відкрився перед Украї­

кувався в газетах.

задавати без кінця, а відказ­

Такі

1750

принесло полегшення українському наро­ дові, не відкрило нових шляхів до створен­

Захід. Займався літературною працею, дру­

квітка» (розповідь про легендарну Роксола­ ну- українську дівчину-полонянку) і «Патрі­

суспільс­

-

Роман «Гетьман Кирила Розумовський» можна оцінити як один із кращих творів ук­ раїнської історичної романістики ХХ сто­

1929

Це ганебне

козацтва

Закінчив Полтавську учительську семінарію та Харківський університет. У 1916-1917 ро­ го присутствия».

ші рідні.

Відказні діти...

колись вільного українського все це на сторінках роману.

Про життя Миколи Лазорського (Миколи

складова

людства, нікому і в голову не приходило,

ПОВЕРНУТІ ІМЕНА

МИКОІІА ІІАІОРСЬКИИ

BIAKAS мувалася

21.01

НОМЕР. НАБРА 1 ЗВЕРСІАНО

Рада ветеранів міста з глибоким сумом сповіщає, що на сотому році пішов із життя найстаріший ветеран Великої Вітчизняної війни, активний

партизан ЛУГОВСЬКИЙ Федір Оста­ пович і висловлює щирі рідним та близьким.

співчуття

друк oфcemнuu . Обсяг 1 Арукованuu аркуш.

КОМП'ЮТЕРНОМУ ВіААруковано в ЗАТ ·НОВОГО ЖИТТЯ•<'< "Броварська Арукарня" ~------------~~~~~Н уnравління у сnравах npecu

ma

інформаuії Кuївської

облАержаАМінісmра uії.

Зам. Тираж

2287 1935

прим.

#59 2005