Page 1

rааета •входить а 17 uiтu 1837 року.

СУБОТА,

ЛИ'ПНЯ

16

ГРИЦА€НКА ЛеонІАа Романовича березня

13

Державна

селянській родвиі. на Ки'івщині.

.

АТЛ-09038. З 1972 по

автомеханіком

сьо­

старість.

цу.миою .про

ли­ гоДнІ можtІа купити ше 2 літри мол()І(а? Чо111;10 nенсії вистачає лише хліб? Чому цукор сьо­ дешев­ Москві г.QДні в ший, ніж в УкраІні? Чо­ ва­ приватизаЦійний му оцінюється

сьогодні

учер

а І 0000 доларів, не в nише в 25 (або в І r.фІн. 50 тис. ирб.)? УсІ щ .«чому•, а та­ кож турбота 1 вІдповіДаль­

ти

спонукали

такий

в

мене

зроби­

мету

своІх

вбачаю

nарламентІ

в

Тому

вибір.

стратегічну

дій

дlтей

і •майбутнє

батьків й

вами

з

наших

за

ність

такому:

механізму

створення

та

законів

nрийняття

-

дисцнІІJІі­

наведення

для

ни і .порядну в економі­ су.сnіJІьно-.політичному ці, жит.ті та .побутІ;

-

си­

налагодження

ви.ио­

за

контролю

стеми

З<!.КО­

прийнятих

нанняи

сувора відnовІдаль­ порушення за Іх

нів та ність

n>~'\АіДЯНами УкраІни. nоtими особа·ми рІзних комерційних ВJ\~ дних та су6,'єк­ всt.ма ст.руктурІ, господарськоІ дІяль­ тами ності незалежно вlд форм власності;

бути

перет.ворена

вову

державу,

зробила

простої

людини, гарантом

життя,

б

нористь

на

державу

нашого

nра-

в яиа

захисту

ност.і;

-

повинна

держава

створити

nовідні

від­

.громадянам

умови

для

ви.со­ nраці,

копродуитивної

творчої ініціативи, реалі­ і здібно­ заці! талантів

стей,

щоб

працьовита

ла

людина

забезпечитИ

етойний

чесна

иож.на

рІвень

і

мог­

собі

до­

життя.

.вирі­

зак.онодав~е

інф.ЛяціІ держа­

гаранту.вання

Іх

умов

і

строків

вою

в

громадя.н

розмірі

повному

за­

грошових

ощаджень та

ін­

про

питацня

дексування

Першочерго­ ццержання. не­ борги во віддати ці малоза­

І

працездатни·м

на­

верствам

безnеченим селення.

- реформа баниівсьиоІ системи і фінансі.в, і, яи пов­

.введе.н.ня

результат,

конвертовано! ноцінної грив­ грошової одиниці ни. Заборона вільного обі­ гу іноземних валют. повер­ нення

про­

правом

акції

кредитних банків, першо­ на будІвництво чергове пІдпри­ селі переробних дtля.нои

присадибних

і

у

власнІсть;

приватну

податиовоІ

реформа

-

городів

передача

ємств,

системи з метою стимулю­

та

вання виробництва (в піталовияадень Іноземними числі

иа­

-

створення я ним

зон,

них

дати .повний

що

території

на

ОСНОВНі

харчу.вання

ТИ

s

иартомю,

яйця

і

молоко,

Київ­ Продук­

хліб, цукор,

олію;

кредитупільгове влас­ вання будівництва

- .відміна «прихва.ти­ заЦlУ», nроведення .nрива-

ного

~eJJ,AHHЯ:

Верховній

рядкованого Раді;

.переведення армІї й

-

житла

для

молоді,

звільнення ї'і від податків

про­

иа

міліції України фесійну основу.

необхіД­

cтsope.нHtf

матеріаль­

умов

соціальних

з

.для боротьби Цією, рекетом,

коруп­ хабарни-

спеиуля.цією

цтвом,

иазнои.радством;

державну

відновлення

та

цтво

нау-

будtвни-

культури,

ин,

підтрим­

.медицини,

освіти,

ну

ефек­

забезпечити

тивну

споруд

культових

монаст и р і в,

церков,

наших

пам'яток

нультури

nредків,

збереження Історичної

захист

МІН

та

правди й

далеке

наше

минуле_

У

ПРИНЦИП

ЖИТТІ ТАКИП: •Я.кщо

.

справа

варта

того, щоб нею займа~ися, то

.цю

справу

СJІІд

роби­

ти дуже добре•.

МОЯ МЕТА: ~ситв

aJ1aAY орJ:'аии

ІСО!ІІів

1 за

вравоох~І доп.омоrою

.аfра,цювати

добробуту

ПЕРШОЧЕРГОВІ

підпо­

комітету,

слІдчого

nіль­

стабіЛЬНі ЄДИНі ЦіНИ

всій

щини

обрання суду, .реформування судо­ створення системи, вої

на­

використання

можливим

-

нової України. Конституційного

близьке

зробить

і

статусу

зон);

інве­

технологій Передових умовах України; оо

Броварщиною

за

-- nрийняття · Нонституції

економіч­

режим

умов,

гових

(збере­

Вишгородщиною

про

варто

від

Чорнобиль­

;катастрофи

тому

сторами);

населен­

втра.т

постраждало

наслідків

Ство­

земельно­

системи

рення

що

ральних

та

сnадкоємцям.

(паю)

ню,

них

передачі

резидентів

ї

валютних

резидентами :

-

ц.іннu-

регіональних

в

за

банку

від­

Національного

діленнях

знаход­

місцем

встаження за формою, Нар;іональ11им новленою (лист України банком

02 . 1І. 93 г. вІд НБУ вІд та М 19013/2159 15.03.94 р . NQ 112);

-

кових

державних

в

подат­

інспекція~ 'за

міс­

знаходжещщ- рези­ цем що до­ дента по формі, · дається.

З.

денла­

Обов'язкове

МИ.

Про nроведення дек­

ларуве~~ння

регіональними

від;І;ілен.юІМ'И·

Націонал.n-

про

Довідка

4.

провQ­

декларування

в

державних

податновю:

ін­

сnекціях

є

дення

.підставою

для прийняття до митноr·о експо}J'Г!Ю­ оформлення імпортних вантажів, про­ ведення банківських опе­ рацій з валютними Цінно­ уповноважени'Іш

стя.ми

банками України, а та~ож видів

інших

здійснення

зовнішньоеконо :11 І ч н о діяльності.

тись кових

можна

ознайоми­

державниХ

в

подат­

ін.спенціях 110 міt:Т\1

Броварах

му

та

Брова~t.t->І.;

райоt-.~у.

і

за­

для

процвітання

народу 'У.краіни.

ТАК ЩО ВИБІР

ВАМИ, ЗЕМЛЯКИ!

ЗА

П'ЯТЬ ПРАВИЛ ДЛЯ АКЦІОНЕРА Усі вони діють в концерні Люди старшого покоління пам'ІІТІІJО'П,, ли­ бонь, як після війни іх пр.нмущували піJJписуватися на облігації Державної позики відбудови наро­ дного господарс1113. З тих часів лишився анекдот: приходяп. до дядька аrітатори і пропонукm.

<<Arlerpo>>

Інвест• пройшли ексnертизу американських сnеціаліс'rів і заслужкли високої оцінки. Трете праt~и,ю акціонера: ціюtий папір по­

пораджуся•. Друrого дня знову приходяп. до

винен дати білt.ше, ні.ж: за нt.шо JШL!<1ченn. Так, номінал однієї акції •Алеrро-Хоминг-Інвест• становІ!Тh 200 тисяч карбованців, але її курсова вартіСТh (тобто ціна, за яку її у вас гарантовано купляп.) nостійно зростає. У липні іх купували за 220 ПІСЯЧ. Раз у півроК)' корпораuія виплачус

дядька. •Що ж ба-п.ко оораднв, вуйку?• •Старий

дивідеНди, мінімальний рівень яких все одно

каже, що як у вас немає rрошей, то нічого вам і

виnереджає темпи інфляції. Він може бynt наба­ гато вишим, це залежІІТh від економічної СІП)'шtіі

взsmt облігації. •А навіщо?• - питає той. •Розумієте, наша держава будусп.ся, оотрібні rpomi•. •добре,- відповідає вуйко.- Я з ба-п.ком

будуваПІСЯ!• Дsщько як у воду глянув. Уже люди молод­ шого оокоління, діпt того вуйка, знаюrь, що борrи за позиками держава неохоче повернула аJК через сорок років. Тому шо у стосунках вкладни­ ка із нею буJЮ порушено перше правшт інвестора: вкладаєш гроші в діло - переконайся , що тобі іх nО/Jернуть із прибутком.

На відміну від держави, трастона корпораuія •Алегро-Холдинг-Інвест• гаран­ тує, що кошти іі акціонерів не знеціняться і повернуться до них із чималим зиском. Гаранlіі - у 40 мільярдів карбованців ста­ тутного фонду , а також - професіоналізм менеджерів, котрі знають, як застосовувати акціонерний

капітал

із

максимальною

ефективністю. Щоб запобігти лукавим запи­ танням, відзначимо, що у коицерна •Алегро• кошти для будівництва є, але таким закон бізнесу: коли справи ідуть добре, іх треба

постійно розширювати, залучаючи нові rроші. вигідно і концерну, і всьому суспільству. Що ж собою ІІВJІІІЄ •портфе.і8,• трастовоі короораuіі •Алеrро-ХОJІдИнr-Інвест•? Насамnе­ ред, в ньому мicnrn.cя активи концерну •Алеrро• - потужtюі струкгури ринкової економіки. Штаб­ КВ&JІПІІІа - у Харкові. Ннні концерн об'єднує ЗО підприємств різних форм власності та напрямів дiiiJIWIOC1i. Ue В8JКJJИІІО, бо друге правило акціонера таке: знай свій траст. . Концерн інвес-rує ко11П11 у внробни1П110 будівельних матеріалів та будівни1П110 - це галузі безумовно nереnективні. Azvкe ик би не жили люди, яка криза не охоПJDОвала б суспільсnю, а ім заІІJКДИ оотрібеи буде дах над ГОJЮВОЮ. В усьому свіlі будівельний біанес вважасп.ся rаран­

Ue

том стабіJв.ності компанії, хоча дJІІІ ньrо і не характерна ШІІІШК8 відzuІча інвестицій. Щоб прискорКПІ оборот коштів, концерн •Алеrро• вкладає іх також у міждержавні торrовельні оnерації. МІІІОЧІІ мережу своіх філіалів у Росіі, АзербаіШжаиі та країнах Західної Євро­ пи, концерн фінансує поставки товарів, сприяє азаtморозрахункам П8JП11Єрів тощо. До речі, економічні ПJ101118МИ концерну •Алег­ ро• та трастової корпораuіі •Алеrро- ХОJІдИІІr-

~

формою декларації і

3

довІдки

денла-

ція

правових,

з

участь

здійснюєть­

фор .

встановленої

відка

иожн.ого

України;

-

та

цін­

зовн.ішньоеион ом і ч н о діяльності .

І.

Д:)ХОДів

них

сільrосппід··

валютних

перебувають ностей, які за межами України. а та­

компенса­ постійна та мо­ матеріальних

-

дек­

механізм

власностІ, ларування

Денnарування валют­ цінностей

до­

видається

резидента

перших років життя;

виладів

nриємств

дажу

Цей порядок визначає підприєм­ для суб'єкті.в ницької діяльності Укра­ їни, незалежно від форм

--

3-4

2.

інспеІщіямн

податковими

5

громадянина

ження

Ук­

раїни.

руваннн

--запровадити

рування

діяльностІ

-ємницької

дітеА.

т.рьох

протягом сімейного

ської

пере­

яиі

ро­

1979

УкраІну;

ноУ акціювання

цінностей.

ся

в

здійснення земель­ провести реформи -

-

них

і державними

ного банку

лу.

зов­ їни, та здійснення діяль­ ,нішньоеконом.їчної піДпри­ ності суб ' єктами

валют.них

нордону

із-за

нажитого

та нашоУ незалеж­

майна

карбо­

тисяч

поря­ валют­

них

Вихоаує

ста­

травні .він

новив 7 50 ванців); шення

мі­

сnоживчого

розміру

-

до

пенсії

і

зарІІJІату

Німуму

повюша

держава

працювала

усіх тизації в інтересах громадян УираІнн; - збільшити мініма•.'1Ь­ ну

декларування

діяльності

щоиварздійснюється тально протягом 15 днів кварта­ після закінчення

бувають за межами Укра­

ПРОГРАМА

ПЕРЕДВИБОРНА наша сьогодні Чому праця найдешевша в еві­ яиі ті? Чому "t~a кошти, все життя з збиралися

док

кож

0АJ)уже.ивй.

відома

податків

платників

ці з відзнакою закІ.ичив УкраІиську юриди'ІНу ІІJtа­ демlю за спецІальністю •Правознавство•. З цього часу постІйно працював .в органах прокуратури Кнслідчим і за­ 1всько1 oбnracтl на різних посадах: ступником прокурора Києво-Святошинського райо­ ну, прокурором Чорнобильського району, старшим помічником врокурора області, иачальНІІКО;4 слlд­ чоІ частини обJІасиоІ прокуратури. За час роботи в .органах прокурату.рн пройшов ШJІJІХ від молод­ mоrо юрис.та до старmОІ'е радника юстиції. В даний Броварського час nрацює засту.пииком прокурора району. БездартІйиий.

до

підпри-

суб'єктами

стей

ємницької

Івашdвському

рік слуЖИв в арм.іі. У

1974

доводить

йону

Навчався в с~едиІй школі, в 1972 році зІІJtін­ пісJІJІ ме.ханізаціІ, технікум чив Таращанський працював

податкова

Брова­ по м. інспекція_ рах та Броварському ра­

року в баrа.тодітнlй

1953

АОГОаіриа

ЦІаа

ІЕКЛІРJВІННІ ВІІЮТНІХ UІІІІСТЕІ

по Вишгородсь"о.м.у виборчому о"ругу М216

чоrо

.N'g 59 (8540)

ГАЗЕТА БРОВАРСЬКИХ МІСЬКОЇ ТА rАіОННОІ PAJl HAfOUMX ..ЕПУТАПІ

БІОГРАФІЯ "андидата в народні депутати 3 краіна

Народився

РОКУ.

1994

в країні, але нІІJКчим за процент інфляції

-

ніколи. Ue ІІJКе залежІІТh від професіоналізму співробітинків концерну •АлеГJЮ•, а він, як відомо, спраІІJКній. Але ж с компанії, котрі обіцІІІО'Тh три і більше ПІСячі проценlі.в річних, - може заnере­ чити онук тоговуйка, ЯІ(ОМУ намагалися підсун)ти державні облігації. Онук - дІПІІ нових часів. Та існує четверте прани,ю акціnнера: під ШtLJeІti

проценти вкладаютh шіші гроші. ІІаJІЗвичайно високі дниідеІІди обіцяюrь ризиковані компанії.

І, нарешті, п'яте прави.ю: акція понинна

бути зручною RJl банкнnта. В~аховуючи це,

директорат корпорації вирішив друкувати не іменні цінні паnери, а акції на пред'явника, шо

забезnечуюп. ВJІ8Сникові оовну аноні миіСТh. Таку акцію можна продати, подарувати, передати в сnадщину - і це завжди буде uінніСТh. Акuіі •Алеrро-Холдинг-Інвест• маюrь 9 еtупенів захИС1)' від фальшивування і ні в чому не ПОС'І)'П810ТЬСЯ цінним паперам провідніх компаній Заходу. У акціонера лишклося небагато обов'яЗІ(ів: час від часу одержувати дивідеНди, та ше nepeвipsmt номери акцій. Бо корпораuія регу­

лярно ВJІ8ШТОВує JЮтереі, в яких розіrруклься призи: nилососн, пральні машини, телевізори, відеомапtітофони. Будь-яка із uмх речей може прнпаСПІ на nевний номер цінного паперу. Лотерейні рознrраші акцій не є обов'язковим

явищем у свhі бізнесу. Ue ІІJКе масна традиція трастової корпораuіі •АлеГJЮ-Холдннг-Інвес:r-.

ОТЖЕ, ЯКЩО ВИ ЗРОЗУМІЛИ П'ЯТЬ ПРАВИЛ ДЛЯ AKUIOIIEPA, ТО

НЕОДМІННО ЗАСВОІТЕ І IIIOCfE, НАЙГОЛОВНІШЕ:

КУПУВАТИ ТLЛЬКИ АКЦІl «АJІЕГРО-ХОЛДИНГ-IHBECf~! І це можна зробкпt у будь-пому поштово­ му відціленні Украіни. М.Біденко


;.с:~:-;.•j•~nинІ9.94:.~:•.~~::>::\{[~''!':<·'<;і;::щм,1Ш\!!І~~. 21.40 Фільм-балет •Ковбої• 22.00 Ай Пі Киів рекламує 22.05 Худ..фІА•м сЗІІодіі у иконі• 23.35 Танцкnуб Донецька запро-

УТ-1 8.00УТН 8.10 Концерт зірок украінсько-

~~ці~ гігієна

0.35~~

8.05 8.35 З.nато і булат 8.55 Сnівають драматичні акто10.36 ~;д. фіІІ"м ІІіа• 12.00УТН

ОСТАНКІНО

15.00 НОВИНИ

еДоnІнr ДІІІІ анrе­

дом)

15.25 НОВІ імена 16.00 Зоряний час 16.40 Телерадіокомnанія •Мир• 17.00 новини 17.20 Реклама 17.25 Світ сьогодні 17.40 Азбука власника 17.50 Погода '18.00 Година nік 18.25 Tuкeplu сДика Ро3а•. 18.50 •Ми•. Авторська nрограма

12.10 •Як у старовинному воде­ вілі•. Вистава Миколаїв­ ського драматичного теат-

· РУ 14..40-15.40 Національна

академія наук Украіни. Елек­ тронна комn'ютерна газе­ та •Все- всім•. Відеоін­ формація і реклама. Ком­ n'ютерна інформація або-

nрограма

10.40 19.55 20.00 20.35 20.40 20.45 21.20

ГеоргШолті

22.05

18.00~~ам 18.10 Для дітей. Три акорди 18.40 Від •А• до •Я•. З історіі містечка Козелець

17.20 Без nротоколу. Аналітична 18.05 Видатні музиканти світу. 18.ООУТН 19.10 Ай Пі Киів рекламує

18.15 Версія 19.30 Творче об'єднання

(з сурдоnерекла-

В. Познера 8801ірНІІ Ка3К8 Реклама новини Погода Реклама Спортивний огляд Час кохання ... Розnовідає В. Вульg> Творчии вечір Симона Осіашвілі новини •Біле і чорне• Прес-ексnрес

23.00 23.10 23.55

•Гро­

мада• nредставляє:

УТ-2, УТ-3 І канаn ~POCUI•

•Ближче до діла•, •доб­ рий знак•, •Візитна карт­

16.00 Вибори-94: nрограма кан. дидата 18.15 Всеnеремагаючий голос

ка•

20.25 Маленький концерт 20.35 Поради телерадіореклами 20.40 На добраніч, діти! 20.55 Ай Пі Киів рекламує

віруючого

18.45 Ки1вська nанорама 19.05 Візитка. Катерина Воро­

21.00УТН

ненко

19.10

ловий ВІСНИ_К. Програма

..•.

ОСТАНКІНО

s.зоРАНОк 8.00 Огляд ринку нерухомоrо майна

8.15 ~омісолька 8.35 ТеІІКерІu еДІІка Роа•. 8.30 •Казка в казці• О.АSДіло

12.00УТН

8.35 Телеко~nас: житло, робо­ . ·та,nослуrи,товари .. ТРК .ОЛІМПІЯ РТВоt 13.00 МуІІІотфЇІІ~МІІ 13.30 XJA· фІІІhМ еІіІм сонqе n,c.· : . . .

""'• 15.15Меркурій інформує

15.30 ДиТІІЧМА СННС. ХуАо фІ...

•ОnерацІІІ ·еС: криnкоенА фут­

ІІ•Р•

15.00

тон•

нентам

18.00УТН 18.10Длядітей. Кроки 18.30 ДИвовижний світ приро­ ди. Наук. -nоп. фільм •Ця набридnива оса• 17.05 •БаіІадв npo хутір, що ви· жив ... • Теленарис 17.35 Док. фільм •ЛЮбов та смерть nоета Володими­ Іl& Маяковського• 18.40 Блок-Нот. Музична nрограма

19.00УТН

19.10 Ай Пі Киів рекламує 18.15 Фінансовий огляд 18.35 Таланти і меценати 20.35 Поради телерадіореклами 20.40 На добрані.,, дІтмІ 20.55 Ай Пі Киів рекламує 21.00 Відкрипя ІІІ Міжнародно­ го музичного фестивалю

•Слов'янський базар-94•. Тgансляція з Вітебська 21.55 Ай Пі Киів рекламує 22.00УТН

wcrJИHИ (З Сурдоnерекла. дом)

18.25 МумтсерІu ( еВІАна ро6о-

нака•

АСОЦІАЦnІ

ТЕЛЕРАДІОМОВНИКІВ

12.00 Програма nередач 12.05 Наnередодні •; 12.15 Чарівне дзеркаіІо _ 12.35 XtAo фі,..м еТИСІІ'ІОІІіnм 14.15 35 ХВИЛИН р;N.азу 14.60 СвіJСина 15.10 ХуАо фі11•м сДинадцІП• стіІІ•ціІІ• 17.45 МуІІ~тфІА•ІІ" . 18.СІQ Худ. фІІІо.м еКІ..- аrента• 19.35 Музичний nузоrрій

10.55 ..КиівкІно•. О. Абдуnоі. Частина 2 · 20.25 Худ. фЬ.м е&атмо n син• 22.06 ВсеєвразІйськаФедера· ція з кІкбоксинrу 'nред-

став.nяє: чемnіонат Євразі! з кікбокси111)'

16.45 МуJі~отфІІІ~ММ 17.30 Відеомузика 18.00 •Люди для людей•. Філь­

еІІцІІ fІ»'іАщнс•

·. ·•.

22.55 Ху,.. фі,..м t&inнci6JІІN•

ми минулих років. Ретро­

тІ•е.СWА) 15.50 Між нами, дівчатами 18.05 Рок-урок 18.40 За кулісами 17.00 новини 17.20 Реклама 17.25 ДОкументи і долі 17.40 знак питання . Погода 17 18.00 Година nік 18.25 ТемсерІu еДнка Роа•. 18.55Тема 1! .40 В..ірнІІ кuа

.so

18.ЬS - клама 20.00 не . 11~:;.о~ 20.35 Погода 20.40 Реклама 20.45 З nерших рук 20.55 КАн.,, -.нх. До~'""" Пе­

с:u•• (Мексика) МуІІ•тсерІu сАміrо• \Мекси­ ка)

10.00 Прем' ера те11керіuу •Море­ на Кпара•. 45 серІя (Вене­

економікм)

10.45

21.15 Розважальне woy 21.25 РеКJtама . 21.30 НОВИНИ УНІАР · 21.55 Реклама • 22.00 Xwi, ФіІtІ!м 23.40 ~ИНИ УНІАР.

СJUа) Вибір у житті. Медичний огляд(США)

11.10 Прем' ера тепкеріuу •Па­ сіонарі• -- каітка nристрас­ ··ті'•. е-рі• (В.несуеn•) народів світу 12.25f.Jрограма nередач на ве-

1.2.00 Ігри . o.jip

. •10НІС» 1.00 Теnегазета 9.10 МуІІ•тфU..м сСnІІN красу-

н.Тоttіс-інформ· Худ. фіА~м сJаемнмця иді3-

ної-~

11.00 Музична nрограма "Тін

Ліз3і• 11.20 Муд~тфіІІ~м сСуnер6рати

Маріо•. 7 сері•

te.OO МWо•ТФІІІ•м •Син &іпої доw!ІІЦЦ

18.30 Телеrазета •в.їн -і 18АО Хrд.,

ilt'-"

Шваtі"•

7.30 АёРО61ка '.:!0.05 Тоніс-інформ 7.40 НОВИНИ УНІАР • 18.55 Телегазета !0.35 XJA.· фіІІ•м •Все круто• Реклама 7.56 Телегазета 22.25 . СТJАІ• еРУТЕНІЯ• 8.00 ДМТІІ'ІІІіі сеанс .22.35 Му.з. nрограмв •Блюз Бр2 ·1.0.00 ,;.zo.oo (Діловий вісник. 8.10 КІноте..тр T&-t. сСКІІІІнка 80- 3ерсБемд• Зустріч з каt\дидатами у 22.55 Хуа.фіп•м сНа ро3доріжжі• АІІ• 1, 2 серІї деnутати (Індустріальний Муз. кліn: rpyna ·Teмn.n 0.35 nошуках •У сеанс. Дмта01ніі 11.40 виборчий округ ~ 7 ОфЗеДоr• каnІтана.rрант8•, 7 серІ• Маслов, Єрмолевич). Діло­ О.45)tуд. фідо.м оКудм ти дінеw­ .12.55 КІнотеатр Т&-6. с;1оІІоте те­ вий вісник) СА 6e;J НеДОІІЇКЇ8$ 20.00 Телегазет;з 2 серія nрограма

1t.ao Перерва

і&аОЛрограма nередач на ве­

:.~.Аtюнс

14t,•Q-БI-EC. Вечірній виnуск · ..•. ,А..анrnійською мовою

18.31f'Дin-ii тtІІкеріц сКару­

. ·

cu~• (Мексика)

19.10 ІМрмарІм сдміrо• (Меесс:мка) 20.00Діяльний стиль життя. Вміння nрацювати і відnо­ ч.ивати

20.30 Прем'єра теІІесеріаІІу сМоре­ иа КІІііра•. 1 сері• (В.нкуепа) 21.16АЙ-ТІ-ЕН. Міжнар. огляд І8еликооританія)

21.30 Прем' ера тедкеріuу «Па­ dенарІа - квітка nристрас­ ті~ асерІІІ (88нкуе11а) 22.15 Хокей. Т~~tжневий огляд нхл 22.40 Музичний ав'!'омат 23.00 дИ-ТІ-ЕН. Міжнар. огляд­ ЗНІ'ЛІЙСЬКОЮ 111'08010 23.25 Прог.рама ner,eдa·i н"

.,,,.

нок

сОдмнним нада­ CDCII rурто-тн• 20.20 МуhтфіА•• еТом і Джеррі• 20,30 ХУА· фіJІ~м сМИСІІІІНЧ• 3іІ

18.55 Худ. фІІІ•м

Всесвітні новини Ей-Бі-Сі

.

'

. 8.45 Без ретуші 0.40 •Південна Африка- край добрих h8Дій ... • 10.00 Театральний роз'їзд 10.40 Селянське nитання 11.00 ВІСТІ 11.05 Програма nередач 18.00 Вибори-94: nрограма кан­

тІнм10• ~20 Телегазета 22.30 Муз. nрограма •Ян План•

22.50 XJA. фІмм

е3араДІUНІ

c...,mo•

0.21 Муз. nауза •Пола Абдул• 0.30 XJa. ФІІІ•м eTpe•ora дJІРІ•

18.15 Всеперемагаючий голос . віруючого 18.45 КиІвська nанорама 19.05 Візитка. Оксана Марченко 10.10 МуІІ~тм-tу.н~км 10.30CNN 2о.оо Візитка

•ІС1У• (Ait.CI-Ti-81) 8.25 Програма nередач. Анонс

8.30 д.......мА тмкерІu

еКару-

- • (М8ІССМа)

0.50 МуатсерІu

еАмІrоа (Мек-

сна)

20.05Се30н

10.00 Прем' ера теІІ8С8рІuу •Мо­

20.20 •П.риват-ТБ• nредставляє:

рена к..а;...

•Ух ти!•, •денс блок•, •Чи З• 21.40 Зворотний зв'язок · • 21.50 Сюгодні на сьогодні 22.00 Відеозвіт про роботv пер-

1 серІа (В.не­

суuа)

10.45 Діяпьний стиль життя.

Вміння nрацювати і відnо·

ЧИва'{И

еПа­ сІонарІІІ- квітка nристрас­ тІ•. 4Іі серІІІ (В.несуеІІВ) 12.00Хокей. Тижневий огляд .нхл 18.05 СІ-61-ЕС. Вечірній виnуск (аttгліtіською мовою)

11.10 Прем ера темсерІuу

шоі·сесіі Верховноі Ради

Украіни. По закінченні­ СІТ -3, Джемікс, .,,.. ФіІІ~м 118 НІІІ npoUHIIII. с!Аfоп, Про-відео, СІТ-3

18.30 Дм'ПІtІІdі тuкерІіІІІ •Кару­ . сем• (М..Снка) 19.50 м,._таріа/1 сАмІrо• (МисІІІІіІ) 20.00 Баскетбо.(І. Тижневий ог·

ремоrм. ХуАо фІІІІоМ еВмн­ кміі nере110м•

.ляд.І-jБА ера теІІКерІuу •Мо­ рена Кнра•. 2 серІІІ (В.не­ СJ.!tІІіІ) 21.15.АИ- TJ-EH. Міжнападний огляд (Великобританія)

20.30 Прем

23.00 новини 23.10 Гала-концерт фестивалю

•і5ілі ночі Санкт-Петербур­ га•

9.00 9.10

0.25 Прес-ексnрес

Телегазета МуІІ•тфіn•м сЧервонаша­ nочка•

УТ·2, УТ·3 І ка,_. •POCUI• 6.ООВІСТІ 6.20 Потрібні ... Потрібні ...

6.25 Програма

8.50

зару6іжt!Их ТРЛ8КОМПаНІfіі)

20.55 РеІUІама 21.00 Ексnрес-інформ (новини

9.20 9.50

8.25 Програма nередач. Анонс 8.30 ДІnнt~мА те11есеріu сКару­

дидата

10.00 НОВИНИ (з сурдоnерекла-

12-.10 Телефільм •Історія одного доdу•. Фільм 1 13.00 Молодіжна студія. •Фан­ 14.40-15.40Національна акад~ мія наук Украіни. Елек­ тронна комп'ютерна газе­ та •Все- всім•. Відеоін­ формація і реклама. Ком­ n'ютерна інформація або­

Студіі •Рада•. Діловий еіс­ ник)

8.30 Телегазета

18.50 КІ-аtр T&-t. ~,". ~ІІіМ. ·.·

18.30 Сцена Євr оnи 10.00 Мум1фІІІ~мн 18.45 Десятu а 15 ·Сnорт комnані• о.оо ДілОВий вісник. НІощніі"кІ~ 210.25 Рекnача н~іІіІ - иа ирані nctepн. XJA- фіІІ~м eПpuocjІUUІ оди- 20.30 • Т9Лес8JТ• (огляд новин

•ТЕТ·А·ТЕТ•

7-іі КОМЕРLUЙНИЙ КАНАІІ 7.30- 8.30 ~дія •Рvrенія• (Ді­

8.00

10.30 ХІА- фІм.м еЗ.одІі у 3іІІІОнІ•

9.20

Худ. фіІІ~ом «Воїн nne-нi ШаенІР

10.45 Муз. nрограма • Тін Ліззі•

nередач

21..80Лрем ера тenecepiuy сПа­ <іомарін - квітка nристрас­ ті•. О серів (Венесуеда) 22.15 Хроніка катастроф. Доку­ ментальний цикл (США)

20-]

УТ-1 8.00УТН ~.10 Фінансовий огляд 8.25 Свічадо 9.10 •Ти лети, мій коню•. Теле­ нарис

еГемІі• 12.00УТН 12.10 Телефільм •Історія одного дому•. Фільм 2 13.00 Заnитуйте- відnовідає-

0.25 Худ. фіІІ•м

. мо.

п 23.30 ро-вІдео 0.05 СІТ-3

8.30 Ранковий концерт

eW.cnlplaaa•. еМаdет•

СЕРЕдА •

.

20.05 ~у.; фІам 21.35 Телегазета 21.50 ~,,.. фІІі~м 23.30 ТеіІегазета С!УАІІІ ePYТEHilJ•

n••·

Мупьти-6уnькм

УТ-1 8.00УТН 8.10 Телефільм •Гать будуйте • міцну та високу• 8.40 Укра1нськмй хоровий сnів 0.10 Доброго вам здоров'я 0.40 Інструментальна музмка 10.00 &аrатосерІАннА ..,......t.~м

[jJ

19.30 CNN 20.00 Сам собі мандрівнйк 20.25 Візитка 20.30 Перехрестя 21.05 Худ. фі""'"' сПриrоди сЗірки Заходу• 13 cepiuy еЕркІІІJІ• · Пуаро• 22.10 Бескиди культури 22.30 СІТ -3 22.40 Телегра •5+ 1• 23•00 Вікна

сН О В Е Ж~

Питання nриватизації

14.40-15.40Національна акаде­ мія наук Украіни. Елек­ тронна комn'ютерна газе­ та •Все- всім.. Відеоін­ формація і реклама. Ком­ n'ютерна інформація або­ нентам

18.00УТН 18.10_Для дітей. Чудесний ос­ '!J)ів Аїленд 18.40ДИтяча музична студія nредставляє: nісенний те­ атр •Лад• 17.05 З кінокамерою по світу. Телефільм •Новий вигляд острова Тайху• (Китай) 17.25Італійські nісні.у виконанні народного артиста Украі­ ни А. Солов'яненка 17.40 Канал •д• 18.40 Синтез 18.00УТН · 10.10 Ай Пі Киів рекламує 19.15Дзвони Чорнобиля. Підсумки телемарафону 18.40 •Ракети і долі•

20.20 Поради телерадіореклами 20.25 МуІІ~тфІІІ~м сПрмrодм • короІІІІІСТІJ!І•. 21 серіІІ 20.55 Ай Пі Киів рекламує 21.00УТН !1.35 Поради телерадіореклами 21.40 Економічний огляд 22.00 Ай Пі Киів рекламує 22.05 ОдеQкіІІкіностудіі - 75. Худ. фіІІ~м «Мід•ііон у W/IHHOMY KOIIIMKJ• 2З.З5 Сі1ор-гкур'єр

23.45 Молодіжна студія. •Нон­ стоn-рандеву•

0.45УТН

ОСТА. .ІНО 5.30РАНОК 8.00 Російський дайджест

8.15 м,,. .,..,.~мм 8.25 Tuкeplu .Дна Рои• 8.55 КлуС$ мандрівників (з сур_,qоnерекладом)

8.45 Діловий вісник 10.00 НОВИНИ (з сурдоnерекла15.00

~~ИНИ (з сурдоnереКпадом)

15.20 Реклама 15.25 МуІІ~тсерІu сВІііна ро6оті•• 15.50 Щоденник дитячого кінофестивалю

18.10 МуІІ~тсерІu сІІІт._иіі 6удІІНСІІІ•·

18.40 Телерадіокомnан•я •Мир• 17.00 новини 17.20 Реклама 17.25 Світ сьогодні 17.40 Технодром 17.50 Погода 18.00 Година nік 18.25 Tuкeplu сДмка Ро3і1• 18.55 Кіноnанорама 19.40 В.t~ірнІІ ІС83ІС8 19.55 Реклама 20.00 новини 20.35 Погода 20.40 Реклама 20.45 Жеребкування Ліги чем­ nіонів з футболу. Трансля­ ція з Швейцарії Монолог

21.10 21.20 Худ. фіІІ~ом сWоу-6ой• 23.00 новини 23.15 Арт-кур'єр 23.45 Вікно в ночі 0.15 Прес-ексnрес УТ·2 І КСІНСІІІ

ecPOCitl•

6.00 ВІСТІ 6.20 Потрібні ... Потрібні ... 6.25 Програма nередач 6.30 Формула-730

20.30 fепегаета

. 7.00 Час .ділових людей 7.30 Прем'єра док. фільму • ... Виходів немає ...... 8.00 Всесвітні новини Ей-Бі-СІ 8.30 Ранковий концерт 8.50 Худ. теІІефіІІ~м •Санта-&ар· бара• 9.40 Телегазета 8.50 •Ка вс nредставляє: •Знай · наших• 10.40 Селянське nитання

2ОАО J(уд. фіп~м сПростодуwtt. nрограма •Статус

22.25 Муз.

Кво•

22.4Q Х:;А. .....

.

ОА ХуАо фU... еАмддіи•

11.00ВІСТІ

8.25

11.05 Програма nередач 16.00 Вибори-94: nрограма кан-'

Муа~ еАмІrоа (Мисика)

0.50 10.00 Прем'сра тuкерІuу •Море­ ІІІ Кмра•. 2 серІІІ (В.несуе­

голос

18.35 18.55 Студія •Укртелефільм•

JІіІ)

10А5 Баскетбол. Тижневий ог-

nрещ:тавляє: •Ностальгія• 19.35 Прем ера XJA- темфІІІ~му · еСамта-6ар6ара• 20.25 Студія •Укртелефільм• nредставлSІє: •Вільний се­ лянин. Демократія по-кол­

пяд t-fБA 11.10 Прем ера тuecepluy сПасІонарІа - к•Іта nрнстрас• ті•. 47 серІ• (В.нкувІІіІ) 12.00 Хроніка катастроф. Доку­ ментальний цикл (США)

госпному•

18.05 СІ-БІ-ЕС. Вечірній виnуск

21.15 Фільм-концерт •Ніка• 21.50 •Хіала• nроnонує 22.00 Відеозвіт про роботу nер­

-англійською мовоІР

1.8.30 """''ІміІ темсвріu • Кару­ сu•• (Мексика)

шої сесії Верховноі Ради Украіни. По закінченні- •І знову разом• з Жанною Боднарук

18.50 Мум.тсеріu сАміrо• 20.00 ·Я- очевидець•. За мате­ ріалами аматорських ві­

деозйомок•. Частина

7-іі КОМЕРЦІЙНИЙ КАНАІІ 7~ СтуДІя •рУrенІА• (ДІЛовий вісник; Програма студії ·

!СШ~}

иа К..ара..

9.00 Телегазета 8.10 Муд~тфІд~м •ЧарІвнніі

· 9.20 ХУА· фІмм содн-мм нqа.

.

3

еn.СІІ ryfiТ-TH•

10.40 Муз. nрограма •Ян План• 11.00 МуІІ~....... м cCynep6paтtt

днт.,оrо СААК••

15.20 Меркурій інформує 15.35 ДнтІІ'Іміі ,.ас. Мр.фіІІ~м сАІІІ-&аба і

км­

ІІим•

та,nослуrи,товари

18.00

40 ро36ііінмкі••

t7.00 Муд~тфіп•мн 17.30 Відеомувика 18.00 •Люди для людей•. Філь­ ми минулих років. Ретро­ nоогDама

1

20.30 hP"' ера rеІІкерІuу сМоре­

•Рада•. Діловий вісник) 8.30 Телегазета 8.35 Телекомпас: житло, робо­ ТРК сОЛІМПІЯ РТВ• фіn•м •П011іцеkмttіі

еКару­

еu•• (МеКСІІІІа)

віруючого Ки1вська nанорама

13.00 Худ.

Проrрама nередач. Анонс

8.30 Дмта'ІІІіІ темсеріu

,r:І.Идата

18.05 Всеnеремаrвючий

сіІоИІІСТВО 8 ІКЇ-

M001911Juy6i• o.zs ~· IUii:n •Роксет•

Маріо•. І серіІІ Му-DrфІІІ•м сПрмrодн Фrнтмка•

7.30 Аеробіка

7 ..0 НnRИНИ VHIAP

18.40 Телегазета 3 ••113НІІЧі• 18.50 Худ. фіІІ.М .в, 20.20 Програма •Пташиний ри-

....

3 серІ•

(В.несуе-

21.15~-ТІ-ЕН. Міжнародний огл11.9 (Великобританія)

21 .30 Rрем ера тuкерІіІІІу cПa­ ciottapla - ••Іта. nрІІСтрас­ тІ•. 48 серіІІ (В.несув.на)

22.15 •Я- 0'4евидець•. За мате­ ріаnаМи аматорс!>І(их ві­ деозйомок•. Частина 2 (США) 22.40 Музкчний автомат

23.00Ай-ТІ-ЕН. МіЖнар. огляд­

23.25

англійською мовою Програма nередач-на

r>:J·


;{ стор.

s.ООУТН

рекладом)

8.10 Таланти і меценати 9.10 Кіноnроба 10.10 Фільм-концерт •ВраJІІІВн­ ня•

10.35 Худ. фіІІІОМ

.д.

1.4.'> Підприємець 1.55 Реклама 10.00 НОВИНИ (з сурдоnерекла­ дr>М)

... :1 со6а'І·

НОSИНИ (з сурдоnерекла·

15.00

дам)

КОІD•

12.110 УТН 12. \О Молодіжна

15.55 МуІІІОТМТроІІіІІ 16.10 ... До 1б і старші 16.40 Планета. Під небом

акаде­ мія наук J'краіни. Елек­ трочна комп'ютерна газе­ •а • Зсе- есім•. Відеоін­ формація і реклама. Ком­

14.40-15.40 Національна

нентам

16.00УТН

16.10 Дnя дітей . .днфас• 16.30 Для малеrt:.~еоі кounattii

17.15Док. фільм •Парад:сано8: •Я знімаю геніёІльниОt Фільм• 17.45 Госnодарем на земnі 16.15Док. телефілем •Греu Ук-

· ·ни• з. _фільм •Відnуннtt• 16.45 11.00 н 11.10 Ай Пі КиІв рекламує 11.15 Фінансовм)' ОЇ"mІД, 11.30 З перших aycr 20.05 Помаранчевв аnьтермати. ва 20.36 Поради теІІ8радюреІtІ\8МИ

~

20.40 На ао6NиІоІ, аІnІІ

20.55Ай Пі Киів рекламує .-.оо УТН

Пі Киів рекламує

22..10 Хуа. фіІІ~tм еАІІІик-Кер16е 23.25 Спорткур'єр

•Гарт•

О.ЗSУТН

ОСfАНКІНО нерухомого

майна

l.1s му,.•1ф1Jі••

fjj ........ n~nн..ЦW •: ~2

11..40 18.515 20.00 не вини 20.30 Погода 20..35 Реклама 20.40 Москва- Кремль 21.00 Лотто •Мільйон• 21.30 ХуА- фІІІ~tм еПр~~мо •

8.25Благо

Концерт І Міжнародноrо фестивалю ecтPIWf()i пІсні у Яті 10.30 •Ретро•. ВІдеофіnьм--·

8.00. •Море дрvзіВ*.

става

12-ООУТН 12.10 Молодіжна cryдitl. •Гарт•

14..111.40 НаціонаІІьна ..._.

мія наук Украінм. Enec· тронна комn'ІОТ8{ІН8 rаае­ та •Все- всім-. ВІдеОІн­ формація і рекnама. Ком­ п'ютерна інформація або­ нентам

16.0DУТН

.1.0 Телефільм •Нат81111 Yuii\. llоля•

16.40 nриватизація: ДОС8ІД Ан­ глії

17.10 Зустрічі без ФОноrРІІМ.

Анатолій ГорчинськмА 18.00 Публіцистична студіtІ..ОСнова•

18.45 Ділові відомості 1О.ООУТН 10.1Одй Пі Киів рекламує 10.15 Співає народна артисnса УкраІни Л. Забіпяста 11.25 •Запитуйте- відпоаідІе­ мо•. ПриватизаціtІ майна державнихп~риє~ 10.55 Поради теіІерадіоресяами 20.00 Чемпіонат Украінм 3 ~ болу. •динамо•-•Торnедо•. 2таіІм 20.45 На АО6раніоІ, аІтиІ 20.55 Ай Пі Киів рекламує 21.00УТН 21.35 Поради телерадІорекпами 21..40 Прем'єрадок.фіnw.у•ПіІІострів скарбів•. Частина 2 22.05 Ай Пі Киів рекламує 22.1ОС.-Б. Гілфорд. •П'ять оз­

нак сам1тньоі птахи•. Теле­ А ... става

МуІІІ>ТфіІІІОММ АІІІІ AOpocJIIUt

ка)

па)

АСОЦІАЦІІ

За мате

10.45 .. я- очевидець"

ТЕЛЕРАдІОМОВНИКІВ

рІалами аматорських ві­ деозйомок•. Частина 1

ІСША)

11.10 і'Ірем'.:ра тепесеріапу сПа­ сіонарія - квітка nристрас­ ті •· 48 серія ( Венесуеnа) 12.00 ·Я- очевидець•. За мате ріалами аматорських ВІ­

деозйомок•. ЧастІ'!на

2

(США)

12.25 nрограма передач на ве­ чір

12.30 Перерва 18.00 Програма

сер­

ці• 10.sc:. Муз. програма •Статус Кво• 11.10 МуІІ~tтфІІІ~tм еСуnер6ратм

23.25 новини 28.40 Я вам заспіваю.

Співає Олена Казанцева Прес-експрес

11.25

Маріо•. -10 серіІІ Прогр!Іма •Пташиний ри­ нок-•

УТ-2 І ІССІНСІІІ •РОСІІ•

18.00 МуІІ~tтфіІІІ>М

8.00ВІСТІ 6.20 Потрібні ... Потрібні ... 8.25 Програма передач 8.31.' Формула-730 7.00 Час ділових людей 7.30 Добрий ранок. Счіданок дnя чемпіонів 8.00 Всесвітні новини Ей ·Бі-Сі 8.30 Телегазета 8.35 Поїхали 8.46 ХуА- тuефіІІІtм еСанта-6ар6арае

Myn~тcepian сАміrс:.а (Мекс•

10.00 Прем'єра тenecepiany •Мор<~ на I<Jiapa•. 3 серія (Венесуе­

еWаец• і ма, JІен~tкі ІІІОАЦіе 1.20 Хуа. фіІІ~tм е8т8'Іа :1 а ІІ:ІНМ·

е3амкм і драко­

ни•

18.45 Телегазета 18.55 Худ. ФIJr• м .п· ІІТІt аикраа~нмх монахІ••

;~f]~~~~~i~i~~~~

20.15 МуІІ~tтфіІІ~tМ еТом І Джеррі• 20.30 Худ. фіІІ~tм еНіІІ демоміа-2• 22.05 Телегазета

Муз. програма •Юритмікс•

22.30 22.15 Худ. фіn~tм еФехтуаu~tнмке 0.10 Муз. nауза 0.15 Худ. фІІІІtм еРі:sнІ думкме

переда'~ на ве­ чір.Анонс випуск Вечірній 18.05 СІ-БІ-ЕС. -англійською мовою 18.30 ДмТІІ'ІМіі те11есеріu eKapy-

cen•• 10.50 МуІІ~tтсеріаА сАміrо• 20.00 •Ушвайя. Ризиковані хоплення•. Частина (США)

за­

1

20.30 Прем' ера тuесерІму еМор на КІІарае.

4 серіІІ

м)

(Венесуе

-

.

МІжнароднии огляд (Великобританія)

21.15 дИ· ТІ-ЕН.

21.30 Прем' ера теІІесеріаІІу еПа­ сіонарІІІ - каітка nрмстрас· тіе. 41 серія (ВенесуеІІа) 22.15 •Ушвайя. Ризиковані захоплення•. Частина (США) Музичний автомат

2

22.40 23.00 АИ-ТІ-І':н. Міжнародний огляд- англійською мо­ вою

23.25

Програма передач на ра·

нок

8.30Телегазета

родно~ музичному фестивалі •СЛов'янський баА_ ~-94• -УТН

ост.-•а.-ІНО

s.ao РАНОК

8.00 НОВИНИ

8.15 .Сорока•

8.АО МJ••ТФІа-

Хуа. темсерІu. еГорІРІе8 таІн•І•.35 серІІІ- еПоnе~І nІасумкие 8.15 допоможи собі сам 8.415 Бізнес-ісnас 8.815 Реклама 10.00 НОВИНИ (з сурдоперекла-

8.45

~~ини (з сурдоперекла.gом)

15.20 Реклама 15.25 8 rocтu у кuкм. cПptlroaи &уратІ-. 1 серІІІ 18.45 МуJІІtтфІам 18.80 АЗ6ука власника 17.00 НОВИНИ 17.25 МініаТІОра 17.35 Знак питання 17..50 Людина і закон 18.20 Худ. тuecepiu. еГоркІІе8 та ІнІDІе. 35 серІІІ- еПоnеред-

8.35 Поїхали

8.45 Хуа. тенфІмм ~-&ар-

20.35 Погода

20.45 Людина

тижня

21-05 У му6І детектмаІL Tuecepi•ден Оrаст •• 12 серіІІ 22.10 •Погляд• з О. Любимовим 23.00 НОВИНИ 2:1.10 Музобоз 2:1.55 Прес-експрес _ _....;_ _ _..;...--~~~УТ-2, УТ-3 І канаn «РОСІІ» 6.00 ВІСТІ 6.20 Потрібні ... Потрібні... 8.25 Програм, передач 6.30 Фnpмyn.l-730 7.00 Час дІлових людеи

*"·

м

&~УТН W.1s РІДНа мова 0.30 ФІІІІtм-аІтІІм. Xra. фІ­ •МарІІІ, Mlpa6uu

10.38 Доброго вам здоров'•• Чи &t/~ь у нас ІІікм?

11.015Муа....,.._

12.11е Всесвітній сnортиВІімй lltlд •Жмметт•

or-

..-.------· =....

18.40 На ......... - - -

.... х,............ .а..... кпарнети. Кон~

курсна nрограма С&NОАі­ мьнмх КОJІ8ІmІвіа Херсон­

ськоІ обnасті

11.20 Хроніка МВС 18.38УТН

18.45 Футбап. ЗІрtсм сДмнамо-­

~рки світу. У nepepai19.45 Теnеnрес-таіім· 20.415 На -......... Ainll 20JIS Ай Пі Киів рекламуе 21.00УТН

21.35 Вікно в Америку Пі Киів рекламує 22..10Арт-майдан ZL%0/нтерконтакт

22..015 Ай

1'10 ФесТиваль •3орRний nри. бій•. Частина 1

7.00 Суботній ранок ділової лю· , nиІ;І~ 11.!15...__in&Jt.m•• npн6оо«wмІ - - - • • 14.50 МуІІІtтсерІu сК.ПІuе 15.20 Зустріч із співаком . В. Дев'ятовим 18.80 у світі тварин. •Жипя зоо-

дидата

голос віруІОЧОго 18.45 Киrвська панорама 10.05 Візитка. Ганна Безулик 10.10 Круті новини 10.35 Хуа. теІІефіІІ~tм еСаита-&ар-

18.15 Всеперемагаючий

t8.8l1~нa і закон. Спецам-

1?.8Доі пicmt...

1._. Tenec:epian •6'10J11111енд• (США). 5 cepitl 11А ....... 11888 18.11 Ремама

IDJIO t-ЮВИНИ ПІІІОС 20.81 Погода

20А5 Телесеріал •Комісар•.

7~

21АО0ба-на 22.25 На Іграх доброї волі 2:1.01 новини 23.25 А. Ч.Митаио • хуа. фіІІ~tмі еС.нсацІІІе (ІтuІІІ)

У1'-2, У1'-3 І ІССІНСІІІ •РОСІІ• 7.00 ВІСТІ 8.55 Аа Іграх доороr во111 Трансляція із Санкт-Пе­ тербурга.nлавання.важ­ ка атлетика

13.00ВІСТІ 13.05 Непізнаний Всесвіт

..стv.

~=;ка

на КІІарао. 4 серія (Венесуuа, Ризиковані за­ хоnлення•. Частина 1 (США)

10.46 •Ушвайя.

11.10 Прем'єра тenecepiuy сПа­ сіомаріІІ - каітка nристрас­ ті•. 49 сері• ( Венесуе11а) 12.00 •Ушвайя. Ризиковані за­

шої сесії Верховноі Ради Украіни. По закінченніСІТ-З, MlV nредставляє: •Перший погляд•; класика світового кіномистецтва. Хуа. фІІІІtМ еСоІІоаке ІКМТ· тІІ•. 2 'Іастмна; Про-відео, СІТ·З

12.25

7-м- КОМЕРLUЙНИЙ КАНАІІ .вісник. ПРQГрама С1Удіі •Рада•. Діловий вісник)

·. 8.30 Телегазета 8.35 Телекомпас: житло, робо·. - та, послуги, товари

ТРК «ОЛІМПІЯ РТВе .1.іі-ОО МуІІ~tтфіІІ~tМ «Ну, nостриааііе еЕііс-Вентура -

13.30 Худ. фіІІ~ом

.15.15Відеомузика

17.15 17.45

в.щюмузика

представляє· «ЗІрки

18.50 Точка зору 1SI.05 Візитка. Марина Вітрова 1SI.20 Муn~tтфіJІІ>мм 10.30Cf\IN 21.35 Ток-шоу •Чорний кіт• 22.00 Вечірні розваги для дорослих по телефону

добро1 волr. Трансляцrя rз Санкт-Петербурга

.•. 0.15СІТ·З 0.25 Продовження трансляц11 rз

Санкт~Петербурга урочи<:_ТОГС? ВІДКРИПА Ігор добро!

___в_о_л'---=---=----~

10.50 Myn~tтcepїan сАміrоо 20.00 ВибІр у ЖИТТІ. Медичний

«ТОНІС»

21.15АЙ-ТІ-ЕН МІжнар оr·пя1<

їни

15.45 Меркурій інформує 16.00 Дитячий 11ас. Худ. фіІІ~tМ

cen~t• (Мексика)

огляд (США)

20.30 Прем'єра тепесерііІІІу «Море· на I<Jiapa•. 5 серія (Венесуеn•

03»

9.20 Худ. фіn•м «П'ят~ викраде­ ним

21.40

Всеєвразійська Федера­ ція з кікбоксингу npeд­ ·f:t--.A~,.пм.lr СНГ

1

18.05 СІ-БІ-ЕС. Вечірній випуск - ЗНГ 11ІЙСЬКОЮ МОВОЮ 18.30 Дмтя11міі тепесеріап •Kapy-

економіки) 21.15Анонс 21.25 Реклама 21.30 НОВИНИ УНІАР 21.50 Реклама 21.55 Худ. фіІІІtМ 23.30 НОВИНИ УНІАР

9.00 Телегазета 9.10 Муn•тфіn~мм •Чарівник кра­

nрІіuтниіі аетактиае

еКаJма про Jакохакоrо муnяра• Муn•тфіn•мн

хоплення•. Частина 2 (США) Програма nередач на ве­ чір

.оо Ексnрес-ІІІформ (ноВІtІни

7.30 Студія оРутенія• (Діловий .

(Ай-Сі-ТІ-ВQ

8.25 Програма передач. Анонс 8.30 ДитІІІІмА тепесерІап eKapycu•• (Мексика) 0.50 МуІІ~tтсеріu сАміrо• 10.00 Прем'єра ТеJІкерІапу •Море­

20.25 20.30.CNN 21.00 Віннер-до 21.10 Фешн-клаб 21.40 Віннер-після 22..00 Відеозвіт про роботу пер-

22 ·30 СІТ • 3 22.40 Олекса Беj)ЄСТ nарків. телесеріал (США) 23.15 Урочи~те вrдкрипя Ігор.

17.8 Бомсжд

20.15 МуІІІtтфіІІ~tМ «Том і д-ррі • 20.30 Худ. фІІІ~tм еМертамм соно 22.00 Телегазета 22.10 Худ. фіІІІtМ «ЛІІІІ8'Ікао 23.50 Муз. кліп •Ка рон Уілер• 23.55 Хуа. фІІІІ>М «Арена•

мое. Хуа. фІІ\ІОМ. 3 cepltl 10•..0 Селянське питання . 11.00 ВІСТІ . 11.05 Програма передач 16.00 Вибори.-94: програма кан-

14.50 ·К-2•

У1'·1

роrом•

6арае 8.35 Ура, uнІкуІІи. еКаnІтан Не-

нІ nідсумки•

18.!10 Поле чудес 18..40 ВеІІірнІІ ка:sка 18.55 Реклама 20.00 НОВИНИ

18.00 МуІІ•тфіпІtм сГероічні 'Іере­ nаwкм-мутантм • 18.46 Телегазета 18.55 Худ. фіІІ~tМ сБпондмнка 3&

7.30 Сам собі режисер 8.00 Всесвітні новини Ей-Бі-Сі

АuРnи.си•

УТН

НО3811 - на екрані аестерн. Худ. фіІІ~ом •Зnніі, nоrанміі, хорошиііа

цее. (ІтмІІІ)

15.00

•МуІІІtтфіІІІtМ

·

9.50

9.00 Телегазета 0.10 МуІІ~tтфіІІІ>М

ськоІ естради на ІІІ МіJкна-

LООУТН

17.00

(Мексика)

СтудІІІ еРУТЕНІЯ• вісник. Нічнміі кі·

0.00 Діловий

•Бумеранг•

21.00 Концерт артистів україн-

8.10 Фі~НСОІИЙ СІГ.ПЯД

8 .. '"~'ІfіОТА • ~-

8.25 Програма передач. Анонс 8.30 ДнтячніІ cepian сКарусеn~•

•Санта-Барбара•

ра Ширвіндта. Авторсьха програма Е. Рязанова В...ірн11 ка:sка РеІ<Лама

16 .lиішя 1994 роІ\у

]

У1'·1

22.40

20.05 ХуА- фіІІІОМ 21.40 Телегазета 21.55 ХуА- фіІІІОМ 23.35 Телегазета

віруючого

18.55 Ки1вська панорама 19.15 Візитна кар.тка 19.35 Прем'.:ра худ. теІІефіn•му

Субота.

20.25 Економіка: закон, р>Інок 17.00 новини 20.40 Студія •Укртелефільм• 17.20 Реклама представляє: "Світоч• 17.25 Документи і долі 21.20 Концерт хору УТ і Р 17.40 За1·адка ·СБ· •Хrала• nропонує 21.50 17.50 Погода 22.00 Відеозвіт про роботу пер­ 18.00 Година пік шо і сесії Верховноі Ради 16.25 ТІІІесерІu еДмка Po:sa• Украіни. По закінченні­ 16.55 Г1риватне життя Олександ-

0.10

21.35 Лоради теперадіQР8ІUІ8МИ 21.40 Прем'єра док. фільму .rnаострів скарбів•. Частина 1

5.зоРАнок 6.00 Огляд ринку

Не-

·•Слов'янський базар-94•

9.50 ЦІлком таємно 10.40 Селянське питання 11.00 ВІСТІ 11.05 Програма передач 16.00 Вибари-94: nрограма кан­ . дидата 16.25 Всеnеремагаючий голос

аполя

r;'ютерна інформацm або­

23.35 Молодіжна студія.

МуІІІ>Тсеріап еВіііна роботіа• (США)

15.20

студій. •Нон­

стоr.-ранде~·

22.05 Ай

j Ч >і)ІВма скринька о ."Щоденник фестивалю

9.'

8.35 Te.1ecepian еДмка Ро:~а• 1.0!5 У світі тварин (з сурдоnе·

УТ-1

8

них монахів• nрограма

10.40 Муз 11.10

Флоид"

.,n.,,.

Муnьтфіnьм •С уnербрати

(Веnикобрит анrя 1

21.30 Прем' єра тenecepiany •Па· сіонарія -- квіtка nристрас ті». 50 серія (Венесуела) 22.151rp~· Н~ІDГJ)..і.,ІВ (_НІТ')·

23.00 АЙ- 11 ~Н М.жн<JІ>

t."

'''·'І.


4

стор.

8

~·24

Субота,

липня

16

::t'"• Міра6uа а Трut:ІІІС-

10.40 Служу народу Украіни! 11.25 м,,. и 11.50 О. Островський. •Без ви­

.........

ни в~нуваті•. Вистава Ки­ Твськоrо російського дра­ матичного театру ім. Лесі Украінки 14.00 Зичимо щастя 15.00 УТН 115.10 Село іЛІОДИ 115.55 На 3а-ин• Т8118rІІІІАа-. ІІІL ХуАо тамфІnм еСІNН811ЦІІD NII'П'CIIOCf8A 88СNИ•. І серІІІ

17.15 канал •д• 18.115 С.ічадо 18.00УТН

18.20 Ай Пі l<иів рекламує 19.25 Прем'єра телефільму

•Нескінченне око Фрі­ пульі•. •Укртелефільм•

19.55 Артистичне казино 20.25 МуІІ•'ІфІJн.м еСуnеркниrа2•. 11 cettl• 20.55 Ай Пі КиІв рекламує 21.00 УТН 21.20 Прем' ера 6аrатосер1Аноrо

59 (8540)

•Апекса•. Частина І

лих•. Телесеріал. Фільм

0.35 Шоу Бенні Хілла 0.55 Худ. фІп•м •Моаа

8

ті11а•

12.10Док. серіал •Підводна одіссея команди Кусто• 13.00 Ігри доброТ волі 14.00 НОВИНИ (з сурдоnерекла-

) . 14.20 ~ерадіокомпанія •Мир• 15.00 Живе дерево ремесел 15.00Америка з м. Таратутою

11.35 Реклама

.......,.....и

15.40 м,

18.35Ігри доброї волі. У перерві-17.2ОНОВИНИ 15.40 Телелоція 18.55 Погода 18.00 КВН-94 . 21.00 •Неділя• 21.45 Реклама 21.50 Сnортивний уік-енд 22.05 Ксtбаре •Всі- зірки• 23.00 новини 23.10 Вісники

7.00ВІСТІ

Простокааwнно•

nрограма

на екрані УТ. Ху""

фІІІ•м •Кохати• 23.4SУТН 23.55 Фестиваль •Зоряний при­ бій•. Частина 2.

а

7.45 Здорово живеш 8.00 Студія •Рост• 8.30 Добj:юго ранку, Європо8.00 Кращі ігри НБА 10.00Ати-бати ... 10.30 Провінційні листи. •Уяв­ ний кордон•

11.00 13 фІІІ•Іfотекн

майстра. Ра­ ІІІНсер Н. Хеііфнц... Худ.

фІІІ•м •Вnepwe

12.25 Щоденник

38MJ-••·

фестивалю •Слов'янський базар-94•

ОСТАНКІНО

7.00 Олімnііііський ранок 7.45 Сnортлото

12.40 Шість

соток 13.00ВІСТІ 13.20 •Не вирубати ... • 13.35 КоробкJ nппсд<Jч

е.оо Марафон-15

З ранку раненько

Купи собі <<ОЛБІ»! СЬОГОДНІ «ОЛБІ-УКРАША~ ЛІДЕР РИНКУ ПАПЕРІВ. НАШІ АІЩП ВЖЕ ПРИДБАЛИ МАЯЖЕ

ТИСЯЧ ГРОМАДЯН. КУРСОВА СТАЄ.

ЦІНА АКЦІІ

БАЛКОЦ

ЗДІИСНЮЮ ПЕРЕ­

2.

ВОЗКИ

ПАСАЖИРІВ

ЗРО­

ПРОДАЮ НИИ ГАР АЖ

х

6,5 • та

Ц

(овіrпс на" сво І 'ш і і нові rсртнфі катн.

Дорогого ':іоловіка, тобuчого татусв ЧА~~ Петра /~tвтровича щиро А еерАеІJІІо вітавмо

ЦЕГЛИрозІІІіром

амою дт1 AOraJIМ

в с<Ін~рі ІІрІІвнтІІ:нщіІ

tlll911 BITJIBI 50-річЧJІм від ДНJІ варо.цжеВВJІ. " Бажаєм n,астя і долі, квІтІв доволІ, Щоtі були 3дорові, я·к воща. багатІ, як зем.11я Щоб .ніколи .не ·хворІли 1 душею не старІли lЦuб жить- не ту•жить до ота лlт довел1 Дружина, АОЧК8, &.

3 поrребом

3,8 •

томобі.ІUІ. Дзвонити

І Ірові;щі фнхіІщі :\Т <·0.1Gi ~·~;раІІІ!Н ШІІОТІ. світщщіі ;tocвi;t

І

ВАНТАЖІВ автобусами ЛАЗ по УкраІиl і СНД. Телефон 5-69--69,

••

OJ ІБІ ·

21 ЛИПНЯ 1994 РОКУ ВІДБУДЕТЬСЯ ПЕР ША ОРГАНІЗАЦІЯНА СЕСІЯ РАЯОННОІ РА ДИ. ПОЧАТОК РОБОТИ ОБ 11-ІА ГОДИНІ.

МЕТАЛЕ­

ВИЯ.

ЦІННИХ ТРИСТА

ПОСТІЯНО

ПРОМІО ТАВРИК

1.

НА

К

8

23.00 Худ. фіnІ>м еЦРУ. ОnераціІІ

11.35 Малі міста Росіі 12-015 Шпаргалка

7.20 Програма nередач 7.25 МуІІ.,ТН-ІІJІІІіТН. •КанІкуІІн

AU· e&ytt"• 21.55 Ай Пі КИІВ рекламує 22.00 Без nротоколу. Аналітична

А

Ж М ТТ Я:t

УТ-2, УТ-3 І канаn сРОСІІІ•

NJІІ•'ІфІмму eW.кcnlpla­

8.30

сН О а Е

8.00 •Полігон• 8.30 Доки всі вдома 10.00 Ранкова зірка 10.50 •Контрольна дnя дорос-

УТ-1

8.ооУТН 8.10 Ритмічна гімнастика 8.30 У неділю вранці 8.30 ФІІІ•м-АІТІІм. Ху~~о фІnм ·

22.30 Ynepwe

року

1994

ав­

5-60-28;

***

11та:х:орадгоеп «БОГДАНІВСЬКИИ• Шановний Петро Дмитрович ЧАИКАІ ПрвІміТІ

вк.lІІ:\ІІ!'\10 їх· ті;ІІ.ки

\!11

Jtaшl вайкращІ Ь1ТІUDІJІ у ·АЄВЬ JOВlJІeJO. Усе, що .найкраще у серцІ ми має.мо. Вам від дУШі усі щиро ба.таємо: Довгого віку, щастя без ліку, Долі золотоУ, теплоти людської. Хай сонце Вам ~вітить і зорі сІяють, Хай друзі і РідІНі завжди поважають, Хай молодіть вІчно ие сходить з обличчя, Хай роки ведуть Вас у славне сторіччя.

11 НІІЙВІІГЇ~ІІЇ ІІІ і lljiOPKTII, 1110 ;(!І;{~'ТJ, ВІІ<"ОК 11 і і і !"ТІІfіЇ.1І.ІІІІЇІ П/>Іfб)'ТОJ;.

Кмеrи,

ТЕХІЮ·ТОРГОВИИ ЦЕНТР ПРОПОНУЄ:

НЕДОРОГО ПРОДАЄТЬСЯ ВИРОБНИЧА ШВЕЯНА МАШИНА 1022, ро.ІІВКова. Шиs шкіру. Телефон 5·28-00 з 18.00 до 20.00.

__________________________._____________ В с. І'РЕБЕ.ТJЬКИ бlJІJІ Свlтильвого ПРОАавться сучасшdt будиноІс у 2-ох рівнях, опалеВВJІ па­ рове, в телефон. Рік побудови 1986-й. Пяоща

кв. м. Площа Зе~trельна ділянка 0,5

125/95

APYroro рівня ra з садом та

кв. м. rородом. Є

50

гараж, еарай, norpiб, еверАЛОВНRа ПіАВеАеНа В АіМ.

Невдовзі очі:кустьея rаз. Ціва

-

16

тне.

Пpo;J;aжJJa ціна нижча діАевоJ вартості.

Телефон А.ІUІ доніАОК

аіuв

ЖИТТЯ» га:.ета Броварських міської та народних депутатів. Засновники колектив редакції газети. Броварські міська і районна Ради народних депутатів.

не

заuАо.JІН

DOJІIJІae

nозицІю

авторІв

--

І

щире

сп·івчуття

ннй

маг.а.знну М

життя

4-02-92;

РЕДАКЦН:

-

Jоедактор"

~-04-61;

4-ОЗ-76;

І

заступинка

секретаря

соцІальних

пнта11ь,

-

листІв

авrор.

публікацІй.

Листування

Ру11оnнсІв

s не

читачамн

-

повертаємо.

-

І

рІзиого

aq т L

КнJвська,

284.

маmвв та

АвтомобіJІі «ІЖ-2715•. З. Сталь .ІІВстову 1 мм. 4. СвітильІІИRІІ ву.ІІВІJІІоrо оевітлеиня та побутові. 5. Каб~но-провіАRІІRову проАfкцlю. Телефон у Броварах 4-24-34. Оплата будь-ака, можливий бартер.

2.

Р~ А.

вІддІлу

вІддІлІв:

масовоТ

Свідоцтво

суспІльно-політичного

сІльського

роботи

-

господа.рства

4-04-81;

BOJIOWHIIEIIKO. страцію Друк

-

відділу

кова•ннn

про

державну

N• 17. Індекс 61285. ВНСОІША.

Обсяг

аркуш.

ЗамовлеНІНя др}·кщІня

Кні,ського поліграфІї

Адреса

дІJ\'К;.рнІ:

І(нТвсьІІіІ

обласного І

уцравлІння

книжкової

область,

м.

у

Тн раж

справах

І

вул.

Кнівська,

3056.

154.

дру­

7,034

вндавницт.

rоргІвлІ.

Бровари.

Р«·

КІ

примірники.

5-ІЗ-91.

Брова ре ька

вуя.

ням дла ремонту еІльськоrоспоАарських tmпoro (в польових умовах).

редактора,

4·21·34;

Бровари,

педІ.ІUІ.

--

.

еІдповІjІгльного

про~ІІІ(довостІ

м.

255020, Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 154. -

фарбу

ОРГАНІЗАЦІЯ реалізує за цінами виробsвка: 1. АвтомаАстерні ва базі ГАЗ-3307 3 обладнав­

10. с. Димнт·

радІоінформацІї

несе

адреса:

рово ДЕРКАЧ Ользі Петрівні з nриводу передчасної смерті її чоловіка ДЕРКАЧА Григорія МнколаІовнча.

Телефони:

масJІJПІу

Іхаrи до зупВRки автобуса «Порошинка•. Тел. 5-68-81. Працювмо 3 10 АО 19 ГОА., ввхІА­

вихідиих.

5-64-00.

продав. цю

та

ткаииии, парфуми; чоловічий, жІночий та двтачий о.цаr та

Наша

АО

8.00

І(олектив Брова.рськоrо споживчого товарнС1'ва вислов·

лює

АДРЕСА

Редактор А. ВОJЮШИНЕНКО. ГазеN виходить з Ії квітня 1937 року. Дні виходу: середа. субота. відnовІдальність

-

КОоlЬОр)·;

Звер'l'а-

з

радіоапаратуру СВіТПJІЬІШRИ; титановІ білила

····-

ПРОДАЮТЬСЯ:

.

18.00.

Рад

Редакція

4-24-:Ю. крім

Є.'Іе:КтрОІІаСОСН;

пральнІ машввв та івmі еяектропобутові при-

ва

квартира готельного ТШІУ, можливий обмін на автомобіль; -- 5-:кtмнатна ~~:вартира по бульвару Незалеж­ ності; - металевий rараж в кооперативі· «Металурr•; мотсщнк.1И сЯва-350, 6У• та ,«ИЖ-ПС• 3

Звертатись по телефону

Зо1 точністh внкла;~еІІНх ф"ктІв тільки на сторінках газети.

---

доевідчені маА­ ремонту взутта 1

ЩОАеВRО

17.00,

томобtльнl :хояодильавки; велосипеди «Турист•;

-

4-21-20.

сНОВЕ

районної

тися

ХОJІОДU.1ЬНВКИ, ХО.ІІОАJШЬRІ Та •оро3ВЛЬВl КВ·

-

мери «Мінськ•, сСиаАrе•, «НОРА•, «КраетSЛ•, ав·

запчаетвиаl'ІtR.

ПРОДАЮТЬСЯ 2·, 3-камерІd :кuo.......88u cHO,P.t АеревообробнІ верстатв, фуиАаІІекткІ б.ton Ф-4, Ф-6.

Tu.: 1-17·71

~

сОРІЗОН•

пади;

ЗАПРОШУЮТЬСЯ роботу стри з швеІ. Тел.

АРУ3і.

#59 1994  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you