Page 1

Га:аета вихо.-И'rь кmтна 1937 року

з

8

СЕРЕДА, 22 ЛИПНЯ 1992 РОКУ

17

.NQ 59 (8302) Ціна

Гро.мадсь_ко-поn,Ітмчна· rазета &роварщмни

виконують

ного

пенсацн

дітям, поте6п1лим ст.

_11. 12

наслідок

рофи• встаmSвити грошову компенсацію

а про­

(А.

І.

Сотниченко)

нконання в районі п.

державноУ

В.

до

редакцІї

броварчавив С. С. Деміи

кишкових

виникнення

інфекцій.

У

висловив свій сумнів що-

зв'Язку . з

до якостІ води, яка

держсаннагляду запро­ попували п реключнтн

водопровідної подається в

квартири з Десни. У їхзаводИ

вельного ня,

кращі глиб

тopr,tr.\ риз

машииобудувdц:

світлотехвічний

та

Інші- користуються водою

органи

мережі за оду ~янську вод . р. ов ючи

ньому південному мікрорайонІ всі підприємства, а саме: деревообробний:

комбінат,

цим

.....

см их

ів

ов п з

е

ажає

т чания

і

о н

з го-

стан-

можливим

населению

оди, але

за · умов

з артезіанських.~ве. р.і-uА.,}арантованості ії чисто­ та ще й ОР.И ти і відсутносn , бактері-

·.

вин,

'1!ують ЇЇ В Т Ни. лях; Чи не мо ·р бити навпаки: _І уднену деснянську ~ використовувати як ехиічну,

а в квартири подавати із свердловин? Інше пнт , яке -

лює

авт

технічно

вильні печ

а

~

зас ар л а од

вельного

е

пла-

торго-

шниобуду"

вання,

впк

ленні

скарги

и-

з

яких

отруюють все живе. Чисмікрорайону

мешканців

ігнорують-

ся.

аЛЬВОГО заб~д;нення. Пнті;

атм(\с зrадано ~ті

7! ІJо.*lпmення

го f пdвітря в рАйоні та нереконструкції

ІВ'і"рного цеху санепідстанція неодноразово впродовж останніх років

піднімала на різних рів­

оох,

заслуховувалось

во­

но і на засІданнях внкон­

кому

родних

робота ню

мІської.

Ради на­

депутатів.

по

сист:ем

лювання,

Певна

удосконален­

пВJІогазоулов-

поліпшенню

Прокоментувати цього лист:а ми попросили в санепідемстанції.

технології заводом вико" пана. За останні 4 роRИ викиди шкідливих речовин дещо зинзВJІися.

Як повІдомив головний: лікар В. А. Прокопещщ, згідно аналізІв, якість води, що nодається паселеІПП9 мІста, вІдповідає

З 1991 року заводом паралельно ведуться про­ ектні 1 будівеJІЬНі роботи по заміні діючих ваrра" нок · на індукцlй:нІ пе­

нормам.

В

окремих

же

свердловинах мІста вода, навп~ки, має · підвищений:

вміст заліза, що погtршує УІ смаковІ якості. Вода із свердловин заводу «Торгмаm• протягом

1986-1990 років перtо~

днчно

могам

не

вІдповІдала

ви-

стандарту по по-

казинках бактерІальної забруднеиостІ, що таіло

чі, 'що

значно

зменшить

.викиди. пВJІу, окису вуг­ лецю, окислІв азоту. · За

розрахунками проектних органІзацІй пtсп рехов­ струкцlї цеху. концентра­ цtя шкідливих речовин у

повітрі житлової зони не

буде

перевищувати

ничио допустамих центрацій (ГДК).

тепер

просто

неможливо,

живемо

датками.

першому

В

вдалося

і

школи,

ви­

nів­

утримува­

і

.

дитсадки,

гракон­

збудоване слово,

житло.

Токар

В розпuі лІто, йде

1

цукру

людину

явно

на

період.

цей

-

менша

РіЧЮJх

ЛеННі

На

ційні ють

замінено

ва

На

нан і

· на раду

бу ли

ра­

йонів і всі нерівники об­ ласної державно! адміні­ страЦії. Обговорювалося широке

коло

питань,

зо­

відповідальну,

сер­

і

це

що

хоч

ще

три­

погод­

nрацювати

в

як

першим

Начувся їх вже ба­

на

за

свої

посаДі

ву, тут

чотири

голови

виконкому.

з

керів·

міста?

гато

nродунтами.

В

роки міськ­

МіСТі

живуть мій

ЖИ­

батько,

брати, сестри. Нічого не приховую. Свідомі бро­

Максимо-

збавився

від

на

десятон котрим,

реаЛізу­ значно

матеріали.

тому

во

на

В

свою

На

жаль,

і

по-

громадян,

на

nрийняв

,но-друге,

значне .

штату

· скоротили,

взяв.ш

МіСЬН-

ми

його тан

що

вже

оберуть

його

прніnіряєть-

Ще немає закону про

ате р

є

а

nрогнози, кого обекого ні. Почекає-

мо закону, і буде видно,

\

скільни

·.

не

буде

бажаючих

спробувати себе

на

цш

вистачає.

nосаді. Мені ж тися про своє

Ло-третє, зарплата. П'Ять тисяч карбованЦів, після недавнього nіДвИщення,_ у голови. У

не варто маю дві ви· щі освіти, певний досвід прантич.ної роботи, маю й \сьогодні запрошення

і

виголошують

ванЦів,

низну

займа­ залі, а палець особис-

анн

ом міста,

тисячі. тільни

чотири

шуся.

сьогодні

почали

зараз

одержувати

хвилювамайбутнє

на ~~ р_об3_ти. Думаю, що ~еа~не зали­

-

зараз

Рядові

.

нашої історіЇ я ще б назвав етапом безвідпові· дальної гласності.

с~ороч~ння\

Цілу

тям переможЦів ють С!3ОЇ місця в самі nалець об не вдарять, щоб

не

, як би прИкупити частину «Факела». - Н.инішній період

нур

всіх

·

нікуди

всенародне обрання мера,

головного архітектора до травня було 1960 карбо-

блем і запитань, з почут-

м

б' ь

пращвниюв

винонному,

про­

вже

вав і сесію·, і був мій виступ у лютому в міськра­

як до

на сесіях до критикують різних

Я

йонні~ газеті <<Нове жит­ тя». Так що говорити на цю тему nемає потреби. - Це ви так думаєте. А дехто говорить так: Іщенко під час закордонnоїздок набув nевкапітал і, не розраючи на те, що бро-

яНі рвуться трибуни, вся,

поїздками за -кордон.-:-.

деш на дверях іх кабіие-. тів нІ прізвищ, нІ переліку пнт~. які кожен з них вирішує? - Rерівнини служб-'це професіонали, а с рядових є такі, оnеративно діють нину розвивають.

,..,.

таних,

не-

- Останнім часом чут· кн nов'язані з вашими

бюрократичної

трьох тисяч чолові

серед

чимало

роз­

їжджу. А з приводу своїх поїздок я інформу-

травні

Раді є люди, ,котрі плуга, а є такі, лише багато гово­

місту

тяганини. Таке вражен. ня, що рядові службовці

ність

тягнуть

по

фотографії

існуючої на той час дачі.

міськвинонкому. Наприклад, землевпоря ин міста тільки в кві

думку.

про або

хтось

илеюнав

громадської нізац ·· не звертається тана кіль-

Я 1. всі мої заступники знаходимо мову з усіма. Зрештою ножен має nра­

nочути

голову самому щось запустити на його адресу. Так, чотири роки

по-перше,

ди.

щось

пікантне міськради

чин тут чимало.

Думки про роботу Ради різко протилеж­ н~, віД: Ради не по­ .трібні до тільки Ра­

розуміють.

таких людей,· як бальзам на

-

душу,

нічого не вирІШують. Може через це не знай:-

ЛіС, комер­

державних,

різНі

не

мене

І було б дивяим, коли б

думаю., не будете

своій роботі ще

стра­

-

·

ті,

вами

ником

заперечувати, що Броварський: міськвиконком в

мі­

обмінюють по бар­

демократів

йозну Підготовну до зби­ рання врожаю. До речі,

-

вільних,

силення

про

ЛіТНі

структурИ по

що рять.

ян завершити будівницт­ во об'єктів соцнультпо­ буту, nитання житла для переселенЦів із небезпеч­ них nісля · чорнобильсь­ кої натастрофи районів,

вичу,

продукт. Частибу ло обміняно

нрема. мова йшла про напрямки роботи, про по­ віДповідальності,

з

допомогли

ОлексІю

-

татІв-демократІв, що вІд НИНіШНЬОГО СКЛадУ МІС.Ь· кої Ради нічого чекаrи якихось серйозних ·змІн в місті, бо, моВJЦв, в Раді засіли директори та рІзного роду функціоне­ ри. Яка ваша думка?

скли­ і

дуже

матеріалами,

Доводиться часто чути, особливе вІд депу­

викон­

нерівнини міст

буднонетрук­

місту і з nальним,

щоб

те,

службах міськвинонкому. - Як ви ставитесь до різних чуток, пов'язаних

Дирентор · заводу

крема

.-

КиівськІй

голів

на

радгосnи,

вищих

Які питання розrлядали­ ся на цій зустрічІ? - Це була nерша, піс­ ля сформування обласної державної адміністрації, зустріч. (Утворення но­ вої адміністрації трива­ ло два місяЦі. За цей ';{ас у вісімнадцяти райо­ нах з· двадцяти п'яти ·бу­ номі·в).

в

минуло­

нафтопродуКТИ,

частину

області І. М. Каиштиком.

ло

норм

тегічний . ну йоrо

пр~тавииком

по

проти

цукру

теру

з

Чи роз-

дума­

сш

жуються

місьнраді вистачило б і півсотні ·депутатів за­ мість двохсот. Вони зо­

сяці. Для України, яка Є МОНОПОЛіСТОМ у вироб­

ДИ.

Президента

иа

місьн­

Більше

про

лише

в дев'яностотисячному міс­ Ті не знайшлося б хоч з

цінах,

зустр.ічl

заводу

Rарпович

UІІІUІІІІUІІІІІІІІІІІІІІІІІІDІІІUІUІІІІІUІПІІІUІUІІІІІІІІІІ!

виста­

Днями ви були

і

у

винонномі.

НАД УС~­ ДОБРОБУТ БРОВАР "ЧАН

чає сьогодні і на nідпри­ ємствах, і в місцевої вла.

-

тt півто­

питання

Іван

не

малися

Цій СтаНіслав Михайло­ вич Махновсьний, то . в

недостати.І

це

дирентор

алюмінієвих

консервування

кілограми

як

пластмас

занять.

зарnлаті -будь-де

важно,

І

Одне

труднощів

вали,

Д(J шкільних

яrtд і фруктів,

·

низьній

поста~лених

варчани

5

розрахуватися за побудовані дороги та їх ремонт. У підприємств теж не завжди вистачає цоштів, щоб розрахуватися за

вересня.

ра

вирішення

з

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІМІІІІІІІІІІІІf

щоб уже

СЛОБОДЯНЮК.

небезпеку

розмову

міськвиконко­

. му

То якої ж якості вода? листі

головою

свою

домогтися

Тепер щодо диренто­ рів. Янби всі тан працю­

в

містІ, на рівні області? ~ Таку норму встано­ вив Уряд. І вона, дійсно,

наприклад, міськвиконкопотрібно мільйонів,

Представник Президента України

Л.

з

я

замість

~ глядалося

ють усі сJtужби міста. Звісно, щ0 на все кош­ тів не вистачає. Зараз,

вказаного

30

ор­ за­

-

строку

домашнє

закла­

продук­

то

хоч одного nитань.

Таким чином, діти змо­ жуть вчасно nристуnити

-

робилася дотаЦія на мо­ локо, м'ясо, функЦіону­

а.tt­

взяти під конт­

ст.

1.

почав

ти

\

районної

-

річчі

Зако у.

У

вже

товарами.

спланувати

яких я,

· віДділу

місто

раніше

червні

му Олексієм Максимови­ чем ІЩЕНКОМ. Місцевий бюджет

відують дитячі доШкільнІ 1 ш ні сумі 400 (чотириста) карбованців, {Іа

міиkт ації

роль

ли

З огляду на це, як справи у нашому місті?

України

· 30

1

тами

.

дукти харч вания батькам, потерпілі дІт мають п о на повне державне забезпе

Фіна совому

що

господарства,

безпечити

«Про. статус і соціальн~ захист гро дян, які постраждали .внаслідок чориобильськоі катаст­

місяць.

тих,

дів освіти, медицини, ганів правопорядку,

чорнобиJІ~~ької к~т строфи

але не в заклади,

і

будинон

для nереселенЦів з По­ .ліського броварчани зда­

прийняті. А тнм часом в міст~х і селах треба ма­ ти мінімальну кІлькІсть h"ОШТів, щоб забезпечнтв роботу служб комуналь­

Про виз

На піДставі

119-нвщ)тирний

- Gьогодні йде кри­ тика Парламенту й Уря­ ду. Одні скаржаться, що не приймаються закони такі, як треба, а другІ не

• за продукти.' х

коп.

50

Наші інтерв'ю

Броварська районна жавна адяіністра ія

грошової к

крб.

1

службовці

Найбільше

бровар

· 2100-2500

т

н

~

мене

як

т

є.

добробу

nідвищити.

"-.

карбованЦів на місяць. Отож вимагати високоефективної праЦі nри

І ІІІІІІІІІІІІІUІІІІUІUІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІUІІІІІІІІІІІ,ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ111UІІІІІІІІІWІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ

Жнива-92 Хлібна нива в радгоспі імені Щорса nорівняно невелина. Вона вкрилася позолотою. Особливо хо­

роший ниця,

ви~ляд має пше­

. яної

у

господарст­

ві посіяно 400 гектарів. Вона радує серце хлібо­ робів. Озимі і ранНі ярі культури засухи

і

після

весняної

недавніх

рясних

дощів не тільки вистоя­ ли, а й щедро виколоси­

лися.

Урожай,

за підсум-

ЛЯГЛИ ПЕРШІ ПОК.ОСИ

ками спеЦіалістів, вирощено не гірший, Ні~ тор ін, а

на

окремих

ще кращий.

му з ножного редбачаєтьс не

ділянках

В ее

та

менше

соний. АЛе, ян нажуть, т~й хл· 'що на. nолі, а

тон,

~

щ

пеJ , ~

Для

т

еріВ,

но

ивно1 пори У

ретельне

спостере

о - .

.· н-

а пшениЦі і го більше - до 45 центнерів зерна з гектара. Звичайно, такий урожай для кияжицьких супіщаних без-

ня за дозріванням · а. Повної стиглості пшениця набрала на площі перщого поля шостої сі· возміни. Тут і почали

гумусних

класти

ший,

земель

можна

хоро-

сказати,

ви-

її

роздільного

у

жниварів

~ая-~аднано табір_

а~одарстві було встано

валки

«Нива>>, Іванови-

ча Пасічника та Миколи Зотовича Пастуха.

мор

..

навішени­

ми на комбайни екіпажі Андрія

. не

дньо-

д

жниварнами,

І н

уть хліб сім

, ює.

у

полі

Збира-

комбай-

з яких два вже праПравда,

один.

ви-

йшов з ладу зіпсувався мотор, але меканізатори його полагодили. Решта машин стоїть на­ поготові.

для

збирання

Г. АНДРІЄНКО.


8

2 стор.

22

1992

JІИПНЯ

..

р.

Е"оно.мі~tа. і pUHІtOІt! сооlодення

АРХІТЕКТУРНЕ

r отуємося До ... конкуреНЦІ І еиономічного

дуиції. І все це внаслідои модернізаціі нашого пре­ сового господарства. Воно _ вітчизняного виробництва, непогане, але, ян і у

а

пізніше

всьому, там є недоробив.

навіть зниження. Тому що при постійному їх зростанні неможливий поступальний рух уперед. Звичайно, процес їх па-

Наприилад, представинии зарубіжних · фірм· диву­ ються, як можна профіль nісля пресування пускати по транспортерах. Адже

діння

він

відбуватиметься

не

ще

м'який.

ньому залишаються ви­ боїни, вм'ятини. Тому всі наші преси ми оснащува­ тимемо спеціальним н пристроями. У планах є і

ліці

створення

супернииів.

спільного

прнє~ства. Тоді отримає­ мо сучасне обладнання. Це не буде схоже на гуманітарну д<іІІомогу. Америианські фірми за­ цікавлені у співробітни­

швидиими темпами готуємося до роботи в умо-

цтв_і. Су~а не . будівни­ цтво н~е ж иве без алю­

вах конкуренції.

мінієв

му

ми

ЛіНію

запустили

нову

анодування.

робили

Ії в

ти

своїми силами,

це

спів­

працювати з нами.

Зро­

йоні таке ввробввцтво. - Чому ca~Je тут, а не в івmому місці?· поці­

М. ГОМЕНЮК нуючого

у

обов'язки

у

чому.

амі,

і

Тому

виа-

повинні

по

всіх

вали

америиан-

них

заводів,

якими

но і дорогу від

воJю­

Чернігова

і

Києва до

далі

до

Го­

меля.

Клін~ер

був настільки

новій

ми

метал.

вирішили

технологію,

· мог ли

цесу.

роз-

чили сюди інститут легких

чину, підтримання температури. Яищо матимемо вдосталь валюти, то З.І\іО-

сплавів у Москві. Вони нам розробляють процеси видалення оиисних . плі­

жемо заиупити в необхідні елеитронні

вок, фільтрації~ та моди­ фікації, чи іншими єло­

·то на

порах

.

цього

із

перших

повинно

ви­

прибуткові галузі. В умо-

то

ти

бо-:..

,

мож·

у

цю при­

галузь?

ти

Отож,

А

npo -

тепер,

муть

·

земляні

роботи

у

творюваввй завод в не будуть. А чи є гарантії того, що ви не

підсувете

-

теплу

,

Киів, ЗапорІЖжв, Полтава, Ковотои за цвми та l.ВШИltІв адресами у останній

час в1,цпрQвв

автокравн

ново!

рукцН

твв

вовст-,

КС-4574-1

колек

кравобудіввоrо

·-

.пів

•КамАЗ•,

томашви

затягувати -його, зможемо

рІЧ'ПІ.

знати,

що

бутнє

кравів ново змонтованих

зерІв та Інших аrреrатів. З початку року на під-

автомобілів· •КамАЗ•. у цьому '1111118JI8 зас.пуrа, у пераrу черrу брвrадв сJІЮСаРів - монтажників, яку ·очо.пюв М. М. СабордІн. · Нарощуючв темпи випус_ку аrреrатів дJІJІ будіве.пьввків не тІJІЬки Ук-

првємствl випущено продукцІJ бlJІЬше, ніЖ ва 72 мІJІЬйовв . карбованців, реалізоваво П ва 51,6 мJІJьйова карбованців, за цей час виготовлено ввробів mврокоrо вжитку на 581 тисячу карбоваи­ ців, що вабаrато менше,

а ми постараємося не

впевнено дивитися У май­ нон­

курентну боротьбу як із вітчизняними виробника­ ми аналогічної продукції, так і зарубіЖНИJ'.tИ. В. НЕСТЕРОВ; _ головний технолог заво-

ду алюмінієвих будівельннх конструкцій.

Житт.я наше, Го споди І

ШКОЛА ЗГ.ОРІЛА лекс реwнтних робіт. Зо·

чик.

опалення,

І

Шиола горить!

-

Матір

ніби

дах.

остовпіла

на місці, вражена цим по­

відомленням.

-

· -

Школа! вила вона, зи

ледь мо­ і гіркі сльо­

-

жалю

поиотилися

засмученому Значить

спалили

Опівночі лум'я над

по

-

обличчю.

...

школи.

старішої "8 районі.

J

Най­

динну пана Ласкерни

.

гі

ІТ

роки

хи. Це

навчалися

справжній

-

науки,

о

-

а­

р

куточку

се­

ла. Неподалік від нього був радгоспний сад, річ­ ка Трубіж, ліс. Було ку­ ·ди

вчителям

водити

ма­

люків на екскурсіі. Було де

дітл.ахам

Ця

шкода

погратися.

стала

ричною пам'яткою в Радгосnні провели

істо­

ce.ni.

будіведьники чималий

Та

комп-

АУ •Ctpl.пa•. в~"~-~ успlmво впродовж

і

лавина

нів•.

цей

став

колектив

на

не

«несу­

знімати

ві­

...

Газета ~aare' життя• . е ще .3 червцього

оку

статті

:8

«Схаменіт

я,

На жаль,

дповіді редак­

..-'

люди!•.

ція

І

так і не одержала. ось результат.

щення

палає

школи.

сигналить

примі­

Стогне,

радгоспна

по­

жежна машина, ніби кли­

че всіх сельчан пробу­ итися. Люди добрі\ До­ ть спати! Згорає істоР чна пам'ятка в селі.

П

му но?

чуть дитячі душі. Ко­ це

iJDпRx

.

perlo-

вкладених

у

закритого

проводитимемо

·І:Іання,

іншими

кажучи, вільні

типу

-акціону­ слnвами

залучатИмемо

кошти

броварчан.

значнІй

автокранів,

сиJІьио

стікає

можна Якщо

Замість

.

нові

по всій довжині аку­ Він, ва відміну від

вертикальних

nоверjtонь.

wпаJІери добрt; зво.аожуютьск І іх

віддерти.

тепяу воду.

з

шпа.аери

кяею

можна

використову-

~

значно

світлІшІ

Ід

старих,

·

криттк.

кіль-

. . СтарІ жди знімати вІ стінах, У"ВОРJОЄ

буJІЬдо-

ва осиовІ паперу сяід завпаперу, який заяиwається на основу дяя нового наКJІеюваиия.

ив

Шпалери, набридли, не обов'кз.ково замінюновими часто буває досить покрити Тх покривною

... вати

водоемульсІйною- фарбою.

Така

фарба сдихає,., тобто

про­

пускає через себе повітри. Дли робІт вІзьміть водоемуяь­ сійиу фарбу, наприклад, ЕВА-27А, в ику додайте кояьо­

ровий. пігмент

(до

виходить

густим,

_.

Шпалери

з

wпаяери

процентІв).

20'

скяад

вавиим,

його

_рельєфним з

Якщо

розвоІІ,ять

фарбувальииіі

водою.

вІзерунком знІмають wлІфу­

візерунками

бронзового

коJІьору

треба

обов'изково аняти, 1накше JіІ.ІІ. новим шаром бронзовий ма­ люнок, тиме

·

ніж торік.

так

необхідно зняти старІ шпалери, щоб вон п свІчуваяи. _. Якщо стіни були обклеєні wпая ам , а потім пофарбовані олІйвою ф рбою, то треб ти цІ ШПІ!лери або метао~~евою щІтк зикти увати) олІйне по-

Крім тоrо, кравобуАІв-

завоАУ

що

заяишивси,

темною

ПJІІІМОЮ

пронвитьси на

нових

(висвітиться). І ·вигляда­

шпалерах

. . При ш 0 рсткІй поверхнІ стін кра;це

А. ГАВРИЛЕНКО.

-

шпІНІЄри

З

товстого

паперу

все-таки

вигід­

хочеш,

ОТ І НЕ ЩР, що

13-

число магічне і нічого хо­ рошого

цього

дня

не .доводиться. на

власному

чекати

У

досвіді

цьому мала

змогу- переконатися ціла група наших земляків.

Мешканця

Богданівни

П. В. Бобка побиті Олек­ сандр Паларія та Віктор Бобко. Требухівцю М. П.

Гусаку

завдали

побоїв

троє невідомих. Пенсіо­ нерці з. Бобрика В. Г. Кириченко сусідка П. М. Калюжна та Гі си­

ни.

Сусідчині

дітки так

розійшлися, що розби.'Іи в оселі Векли Гнатівни вікно, та· щ~ й погрожу­

_вали їй фізич·ною розпра­ ·вою.

Ян і раніше, груба сила залишається аргументом

ном? А сталоси ось

сварках. Того ж таки 13 лЩшя до, центральної ра­ йонної лінарні була· до­ ставлена Т. К-л із Вели­ ної Димерни, котрій ко­

а повіриш

нього

писала про ня

й

Хочеш­

кра­

конні рами, двері, шифер даху

і

не

_.

в впродовж першого піврІччн •повервуJІВ АРУкості

вІв,

нікому

<<рвачів•.

Почали

о

а

покрили

чомусь

посуну ла

12

раJвв,

не потрібним в селі. То­ му

~

в

Заи~~=~~~~~ ге жвттв•

малв

водяне

заново

... Горить,

розташован

мальовничому

зробили

сень-будинок

на

запалало по­ приміщенням

Заворицької

креІ\Іа-,

місяч­

з

рельєфним

застосову.-ати маJІюиком.

ІРІІІІНІІІІНІІРОНІІІ----------

Мамо, мамо! -ви­ гукує схвильований хлоп­

-

межах

кілька

приємства

Шпалери легше зняти, якщо змочити теплим клейстером.

вати

ЗІЛ-130.

но,

металу,

в

З часом. ми плануєl\10 відійти від статусу під­

ратно

яегко

. 84

подроби-

менше

Ні,

нас.

nередба'!ає,

ПісJІя девкоУ витримки

кв КС-2561-К ва базі

виробни-

а то прямий 111лях' до. зниження вартості про-

вкладу засновників?

ті

води,

..

базі шасІ ав-

нашого

тиметься

приватна.

ЯК.ЩО У ВАС РЕМОНТ

першоrо піва замовивtJВТокравів .

цями

у

Проект

МЕІ-ІШЕ, НІЖ ТОРІК

посилення

13ступати

ім еколоrічну

«свиню•?

технологічними

і

.

ов

всі

наша

ді-ло тисяч нарбованців.· а стабільна робота, у чо­ му кревно зацікавлений ножl{Ь.й з нас. Також на­ ші п~ацівнини '- муля­ ри, бтонувальники, тес­ лярі. Веі вони мають при­ стойний ;щробіток, і хто бажає, моЩе працювати у

:ветн,' ак це модно тепер,

металу. Коли весь комп­ лекс ,робіт буде заверше­

ми

не

Думаю,

;ні міtввrувати, ві пікету-

Не хотів би втомлювати читачів технічними і

незабаром

жителів

...-ite, 3umуть. там у пере­ /, ваЖНІІft бlJІьшос_ті · пев­ ' :cloнeRR. ЗрозумlJІо, що

проблеми, проблеми з мовника дещо стримуют взятий старт та відста'-

фірма

ного - окладу. Головний прибуток. даватимуть нам

пла-

І ще таке пвтаннв. ~.айлівка -село невели­

ми маємо ~а новобу дов .. Сподівалися, що ро8от йтимуть більш швидким темпами, але наші влас

Зможемо nровести

замовник

-

лового комплексу. Що ·

вання немає.'

Ні,

буде.

гроші. Це агропромиt-

трест

Чи не є таємницею

· сума -

лем із -робочою силою не

же ЙОJ::О інші, ті,

хто вкладав nідприємства

але

частиаво

в сучасних умовах скорочення виробництва проб­

Експлуатувати-

кошти

Хоч це і страшнувата для

кількість

нує запрошувати

вами

зможемо випусиати профілі більш точної геометрії, рівнішою і чистішою буде його поверхня. Додам і те, що витрача-

таку

навколишніх сіл.

ки спорудженням підпри-

сво'і

«Брова рипромжит лобу д »

Чи буде сво в цеr.па?

-

ми займаємося тіль-

ємс:rва.

нього

читача,

на

Напевно, доведеть­ ся будувати длв них жит­ ло?

власне,

підприєм­

гато

·

справи ваші.

малого

ства із змішаною фор­ мою власності. Вилали в

технічними

-

матимемо у ра­

ян знати?

статус

продукції.

йоні і не ·один цегельний?

ми

б виготовляти

к

-

Створена вона у бе· 'цього року і має

та деякі його працівники.

----~·

буткову

-

резні

свою чер­

працівниками має бути більше 60. Це на дві змі­ ни. Не так вже й ба­

u

стачити. До того ж каnітал шукатиме найбільш

строї.

цтва, але їм цінаво буде

кажучи,

Сквири,

-

Всього ж їх там .разом з інженерно

до­

її

.

нинами всіх вимог тех­ нології. Павле Петро~;~ичу, і декілька слів про вашу фірму.

.ме­

кількістю

Це у

середови­

ІІІІІПІІІDІІUІПІІ._ІІІІОПІПІІІJІІІІПОПІІІІПППІІІПІіnІІІПІПІІІІПІІІПІПІПІІІІІПІПІІІІІІІІІІІПІ!ІІІІІІіШІІІПІПІІІіІІІD

Отож

його до певних иондиЦій у себе на заводі. Підклю­

них при-

часну

доводити

лінії відсутність· автоматячного ведення прон~сичення

сокоякісна сировина є, а якщо до не'і додати су­

Очі­

неякісний

Насамперед слабнашій

-

америиан­

ємства.

район.

ефіциту

дів пан Мацько. З його продукції було збудова­

працю-

виробництІ3а.

у

завозити

матеріалів спробувати

старі люди, ще до рево­ JІЮЦіІ у навколишніх се­ лах було кілька цегель­

напрямах.

матриці

ського

що

водиться

вико­

тора фірми «Бровари.ін­ вест» Павла Петровича ПОКРАСЬОНА. - Як розповідають

Не таи давно випробу-.

представнн-

з

ми

хувати,

навколишнього

ща во~и. повітрп. зем­ лі. Зрозуміло, при умові дотримання експлуатацій­

гу дасть змогу полеqиити умови праці · робітників.

мільйона

13,5

дирен~

вати

огами

вироблено

великою

ханізмів.

кавився.наш кореспондент

ми матиме­

кувавого ефекту не отри­ мали. І не тому, що вони погані. Нам ·поставляють

Це

ра­

збережено у Чернігові. Про що це свідчить? Ви­

гат

в

у

плануємо

штук цегли. Це невелина кількість, але якщо вра­

буде

перше

мо велику вигоду. Питавня якості комплексне.

сьиих фірм, яні побували на заводі з метою створення спільного nіДпримісце

Михайлівка

з

номщ1енс

ми

взимку,

ного виробничого, адміні­ стративно. побутового корпусів, щоб дати фронт робіт субпідрядникам. Роботи там у них буде багато, .тому що техноло- . гія виробництва сучасна,

Отож.

.Nr 59 (8302)

що не 'йтиме забруднення

щоб не збі.1Ь­

вартість

1 ' я.

Зведемо. «коробки» голов·

затрата­

весь

які

пору рону, шувати

завершити у 1993 році. І вже у перший рік буде

райові

зуміло,

однієї

1\е

села

1 _в

ям

й

робіт,

, ваздоrаВJІє­

щось

мінімальними

про~ести

ми

На за-

а

нам

Прав­

практвкою

споруджено

де­

вигідніше

що

з

трудо­

1 ·

знаємо

зували

ни

ми, досить швидко можна

цеrла.

вабаrато

е!\. ~

програємо

Ми

вона

міцний, добротний, ІЦО пережив кілька воєн і слугував людям до .50 років. Як історичну релік­ вію, частину цієІ дороги

покриття кращ

рубіжними

справа

криrа скреспа,

вез­

що буде

і

ша

фальтовану дорогу.

будувати цегельвt заво­ ди. Нарешті, схоже, що

ітражі. А вони під­

але во~ шевше

вийшла непох:ана _І 11и ь працюється жаль, у п

довоДиться

Jахували,

що

мо, вадо.JtУжуєм~. Тому з усІєю гостротою постає пвтаНВJІ вкнайmвндше

з океан вікна, две­

u\.-

Хоча

основНОІІf'І

те

да,

завжди

ионструкцій.

От~ї

не

до села підведено газ, ас­

rлвдною

nід­

Але ян знати.. що буде через ріи-два. Адже до нас уважно придивляють~ ся бізнесмени розвинених· ираїи. Щоб події не застали нас зненацька, ми

Трохи більше роиу то-

тв«tрвтв

архітектурВІ шедеври, а навІть біJІьш-мевш прИєм­ ні дu ока споруАВ. Ін­

вар'юватн, експерименту­ вати. За вашою ведалеJІо·

Отож на

сам по собі, а під ударами иониуруючих сторін. Пони що у заводу алюмівієвих будівельних конструнцій в нашій респубнемає

важко

лівці є також зручні но­ муніиації -'- поблизу за­ лізнична станція Бобрик,

мІСDІша у рОботі, але й з'JІВJІаєті.св можJІВВІсть

розвитну суспільства дає всі підстави сподіваtrися, що за. стрімиим злетом Цін повинна настати їх

стабілізація,

дай тану ж саму цеглу, як і пан Мацько. Окрім глнии, у Михай­

міло, .що із готових заJІі­ зобетовввх конструкцій

\

Логіиа

об-

личча вашп міст АУЖе і дуже невиразне. Зрозу­

ж и

8 f

.но

найкращим у сімейних

лотих

груди

ран

у

завдав

спину

її

нулому тижні невідомі злодіІ у евивариику фер­ ми радrоспу «Завори­

та

цьквй» зарізали евиво­ тку вагою близько 200 лограмів і м'ясо вивез­ JІН. І ніхто того не бачиВ, і ніхто не чув. ·А бідна тварина, мабуть, ·кричала? Чи, може, зооветспе-, ціаJІіств «Заворнцького»

чоловік.

Ну, а цей в падок зов­ сім не вкладає ся у свідомрсті. 12 л до Лі нарні

із

д

К

пора

н

під

тер

б'

сам о? Ч

що.

У одву Із ночей ва ми­

мудрим

керівввцтвом

дирек'lора М. О. Олексю­

. ез...

ревнощі

до

ка

свиней,

чоловін . Оце любов! Що там ті дійські фільми у порівнянні з нею!

радгосп

У Зав·оричах? хофабриках та й у васе­ леВВJІ вк крали, так і кра­

дуть. Але, щоб таким чи-

породу

мовчать

на­

втратив

сввво­

матку, а злодії, навіть· за скромними пlАРахувками, отрИмалв ласий шматок.

свиня

вість у радІо~пах, ва пта­

що

таку

віть тоді, коп ім. загаия:: ють ножа в серце? Як би там не бу.11о, але

Чи кричала

Щось давненько такоrо було не чувати. НІ, жив­

вивеJІВ

·

Смерть· про вІк не

питає

У ніч на 11 липня в

своєму будинку в Русанові покінчив життя само-

губством

тваринник

· міс­

цевого радгоспу П. О. Со­

ловей.

Слідство,

встановить,

ло.

що

звісно,

штовхну­

двадцятип'ятирічного

чоловіка на такий вчинок, але

ж

вернеш

людину

вже

не

Страшна смерть ла

по­

...

і

на

чека·

иняжичанина

О. Залозного, котрий уто­ пився. в Десні неподалік Пухівки під час купання. Цього ня,

ж

дня,

трапилася

смертельна

загибеллю автодорозі

12

лип­

ще

одна

пригода

із

людини. . Калинівка

На

-

Пухівка водій центральної

лікарні

В.

перевищив

Герасименко

швидкість

ру­

ху, не справився з кермом

і врізався сажирка

З.

в дерево. ,Па­ Вальчук. яка·

.тільки

цього

чила

школу,

року

занін-

загинула,

а водій та інший пасажир доставлені в лікарню.


сН О В Е

Е

ж и т т яJ

22 липня 1992 р.

8

Будь-хто із нашоі журЙІUІістськоУ братіі, не­

як мильні бульки. нати ·ж удалося

залежно від тоrо, JІКВЙ би :мастнтвй 'ІН провtн­

:

S S :-: -

ціапьнвй засіб масоноУ ІнформаціІ він не пред: ставлвв,

не може,

ПООДИНОКі

звісно, подавати свою думку

не

впкпаче

сумнІвів

гадаю, сказане нижче

та

заперечень

нІ

в

кого.

ному пунктІ

Е

нв

: : :

вагаННJІ

вайавторнтетвІших

назвуть

прізвища

вам

без

десвтка-друrого,

ших

ОПТИМіСТіВ

а то й біnьшоУ кількостІ одвосепьцІв, к~І ко­

лися

рнстуютьсв

думати

справжньою

К ОЛИ б ви спробували запитати ченковому,

це

то

у

матеріального

і

любов ю

ОПуСТИ;

вже

про

було

колективні

під­

собного господарства зі свинарником на 250 го­ .лів, бойнею, коптильною камерою, Землею для ви· рощування кормів, риб­ ним ставом, ще однією тешшцею... На сьогодні

котра

вирощуватимемо

культури.

заліз-

В

районної Ради народних депутатів. Не це головне.

районної

скоріше

Рад

депутатів

Я

.

іще

інтересИ

об'єктах

повним

мовленість

мому хоч якось, не BПJlC·

ходом

іДуть

ти на дно прірви. · Не всі- такі? Звісно, не всі. Як і завжди, в

роботи, на які вже витрачено понад 500 тисяч карбованЦів. Чимало й

видt.чення нам частини урожаю кормових буряків, п'ять гектарів яких

будівельні

пом

із

·

«Бобрицький»

мозабезпечення. Дещо :конкретніше: суть положень її полягає в тому, щоб, сконцентрувавши зу-

певен, завжди будуть люди, хто шукатиме і знаходи.тиме вихід із найскрутнішого станови-

теплицt, площа якИх із введенням цього року ще однієї, досягла майже 1 гектара. Погодьтеся,

щує. ртож у недалекому майбутньому сподіваємося вийти на проектну потужність. А тоді ма-

тривожно - напруже н и й час спостерігається так багато. Можна було б довго і детально розповідати про ті конкретні справи, що вирішу~ася. за безпосередньої асті Володимира я вича.

сил ля промислових і сільськогоспо д а Р ських

ща. До таких ·без вагань я ~ідношу і В. Я. Лєвшанова. Він і такі, як Воладимир Якович, усвідомлено сприйняли прІJграму самоЗабезпечення як одну із можливостей соціально захистити колен-

на 232 чоловіка працюючих це не так уже й мало. Уже складчани і перші овочі покуштували. Причому за цінами, значно доступнішими,_ ніж у . магазинах держторгівлі та споживчої

тимемо змогу не лише реалізовувати нашим праЦівникам м'ясо та м'ясопродукти, молодняк поросят за доступними цінами, а.ле й надавати людям послуги у ченщ м'яса. Дешево,

а

ворювалася

піДприємств поліпшити городян

селян

продук-

цьому втрати механізувавши переробки її.

економша

Т

було

і,

зроблено.

Дають

урожай

такими страш ми, \ вИ-/ жай навіть безкоштовно н.ик у В. Я. євша)Ч>у -розділили між тими, хто задум створ и власне споруджував теплицю.

по-

підсобне

віяти загрозливим буревіям ринку, варто було нашій економіЦі

~дарство.

Почали з найменшого спорудження невеличкої теплички.

внаслідок ослаблення міжгосподарських зв'яз. Ків увійти в перший же, хоч і легкий ще, штопор, як пункти прийнятої програми почали лопатися,

<<Пхі! зневажливо закопилить губу скептик. - Знайшли чим похвалитися тепличку спорудили 1 >> І все ж почали дійсно іЗ теплиЦі площею

колектив

кооперації, не· кажучи вже про базар. Якщо у

тиком гонку цrн. І тррік, ~працюючим по 10 карбоколи були вони щеf не /ванЦів. А перший уро-

продукції, процеси

А ВАРТО

були

Якщо сказати коротко, у березні в Києві кілограм· намаганні будь-яким~ огірків коштував 50 і ном допомогти дям ебільше карбованЦів, то режити не пе"Рі:щ ч~ ану \на Головному матеріальнавітq найбіЩ,r;uи скеп,ному їх реалізовували

ми нагодувати самих же себе, зменшивши при

хоч якось полегшити життя піДлеглих, соЦіально захистити їх у пору,

години лихоліть,

тив. ·У чому це проявилося?

а виробнИцтво продукції все зменшувалося й зменшувалося. То був розумний і виправданий підхід власними сила-

життєво мету _

ледь спинаєть.ся на ноги. Отож детальніше про його мрію, що на сьогодні вже набрала зримих обрисів. Але спочатку екскурс у недалеку ще історію майже дворічної давності. Депутати міської та

Броварщини, постачання

витали розмови про труднощі переJі:оду до ринку,

би повести мову про інше вміння nередбачати ситуаЦію і працювати на перспективу, переслідуючJ1 при цьому єдину

коли ринкова

і

са-

тами харчування. Потрібна справа? Звісно ж, тим більше, що в повітрі

Усі вони rуотрібні,/УСі таКі непрості. Алі хотів

і в той же час необхідну нині

програма

Сьогодні,

повторюю,

тери"І:орія піДсобного . господарства нагадує будівельний майданчик. До 250 голів, зрозуміло, іще далеко. але вже зараз у господарстві є 10 свиноматок і 20 малих поросят на відгодівлі, 10 вів-· цематок

складу

Це

і

на

не

цілковите

Це і продаж будматеріалів.

постійна

шкоЛі

та

нізаЦіям і

допомога

сільським

і

орга­

установам.

перспектива

Це

ліквідаЦії

у найближчі кілька ків квартирної черги раз

склад

з

на

іншою

паях

ро­ (за­

разом

організаЦією

споруджує житловий бу­ динок). У перспективі будівництво ще одного житлового будинку, зда­

ча дитсадка на

місць

140

з планальним басейном ... І кожна із цих справ не

вирішується

без

В.

Лєвшанова

Я.

доброго

керівника,

депутата,

рої

людини.

душею

щи~

... Попрощавшись

Володимиром на мить торію

гідно і зручно. Чи · правда? Хоч і обійд ть-

м

\

із

Яковичем,

зайшов

на

тери­

підсобного

арства,

де

піД

госпо­

керівниц-

завідуючого

під

цим непростого

і

скла

о

механізму

.

Зба а тривали івельні роботи. І слу­ чи

мує У цьому почи ні. А втім, хто це може за-

такі

захо лені силя

боронити добру справу, якщо йде вона на користь людям?

С ЛУХАЮ

депутата

людей продуктами, одер­ жаними за бартерними

виро-

ся це задо~лення на у круглу кошєчку онад 1 мільйон карбов нців. Добре, що керівн цтво· залізнищ нас п·дт

-

б' не згадав про інші мо­ менти. Це і забезпечення

про

ще _ глибокий оптимізм, готовність знаходити і вирішувати назрілі проблеми, яких у наш

хоч

А втім моя розповіДь про соЦіальний захист складчан - залізничників була б не повною, коли

.радгос-

не встигли забути спільну сесію двох нів влади, на якій

у стосунках,

господарство

ня?

аавтра

імпонують його людські та ділові якості _ сиромність, душевна доброта,

·щирість

ж

ні.

Підсоб­

схвалення? Хіба Це не ПрИклад для наслідуван­

і до-

на цих

напевне

про оргаобго-

'

вижити б са-

-

не

Але

привозне.

керівника

дивиться

в

Лєвшанова

народних

і м'ясо.

все

заслуговує

кормові

Маємо

овочі, То

.Ni1 59 ( 8302)

угодами. меблів,

керіаника-депутата

депутатом

Шевченківцям

Де

власного

8

і додало клопотів, але колективне, власне. Ска­ жіть, хіба така позиЦія

рахунок бартерних угод. У нас є чимало того, що потрібно радгоспам і пта­ хофабрикам, в них потрібні нам корми. Ок­ рім того маємо близько 10 гектарів землі, де

завершення

створення

-

- А з І-юрмами як?­ запитую у Володимира Яковича. - Звісно, ·поки що за

Штрихи до- портрета

складу

Південно-ЗахіДної обраний

повагою

руки.

Людина,

Шев­

перекона­

ний одним із перших мої земляки назвали б прізвище В. Я. Лєвшано. ва. І не тільки тому, що він керівнИк однієї із найкрупніших у сеЛі організацій Головного

ниці,

людей

свогр

система,

з'явилася · загроза • безробіття, галопуючої: інфля­ ції, тут уже і в найбіль­

великому 'ІН малому ва прохан­

-

назва1н

ПУНКТіВ.

нансово-кредитна

Так от: вважав і вважаю, що в кожному васе.Пе­

_ :

ЦИХ

0,3 гектара. Але апетит, як відомо, прИходить Під час обіду. І от уже нова мрfя '- наближається .до

А вже 'коли :потяглися вгору' ціни, коли з тріс­ ком почала рватися фі­

вк істину в останній tнстаицlУ. Тому і в не · беру

на себе такоі місІі, хоча,

З

В.ико­ Jіише

стор.

ж

упевнені

пояснення

Ва­

иколайовича

майбут є

про

господарство,

зробив

Володимира

у

для

ее-

колекти-

Яковича і дивуюся, наскільки глибоко захопила його ця ідея. Для

керівника такої органtзації, де дефіЦитної продукції на мільйони карбованЦів, варто було б тільки зателефонувати, і з'явилися б на склаДі і

лу

яки

///////////////////////////////////////////////////.//////////.//./////.////.//.///~'l////././////./////././//////././///////.///./././//.//.///.//.///.//.//././//////////7':-."'~.....,.. ГАРНО

нині

родніх

луках,

нулися

11

жину

на

дов­

подаЛік

Десни,

яку

Довженко. Ім нема ні кінця, ні краю. Арома­ запашного

дунки

і

сіна,

материнки,

ме­

лепе-

. хи

п'янить голову. Десь кричить деркач. йому, немов б'юЧи у дубову діжку, віДповідає бугай. Пролетіла, просвистїла зграйка диких качок. По-

"'дув

Легенький

пустун,

вітерець­

немов

заграв

струнах,

і

зеленим

морем

самитові

обрію

стали

ще

лік

села

зі­

непода­

Зазим'я.

їх тут у цього ства немало -

тарів.

А

господар­ 330 гек­

Минає хвилин ЯК ПіСЛЯ ОГЛЯДУ

10-15,

механізаторами техніки вона запрацювала. Пер­

шими врізалися в ·густий травостій

косарки

тористів

трак­

ВолодИмира

Миколайовича Ячника, Василя Степановича Юх" ·ти,

а

потім

інших

нізаторів.

Трохи

включили

своУ

на

Володимир Івашко.

граблями

Він

меха­

nізніше агрегати

в роботу Микола рович Рубанка, працює

·роботи

доброякісного сіна. Старанно косять трави

не­

механізатори Віктор Во­ лодимирович Покидько, ЛеоНід Миколайович Павлик, відмінІю працю­ ють стогоклад Микола

складали Через

·

після

по­

всіх

до

покликала·

кухар

Андрійович

Надія Іванівна. Івашко. Жниварі снідають і обі­ дають,

полуднають

черяють.

І

все

і

цан

ве­

це

без­

тонн

дні ро6оти бЛизько 500

запашного

Частина

корму.

його складена

у

На луках

зібрати

Григо­ який

волокуші,

.

Іванович

тракторними

· скучує

і

просох-

сіно

жнив

в

-

у так зван

Незабаром р ~ії почнуть

Заготовимо 1300 ТОНН

не менше ЯКіСНОГО Кор­

му.

на

частина

руе

осп е е

кормови

д

во зит т

-

рипницьких ферм одарства. Після з кінчення сінозбирав а зазим'янських л ·загін

переїд~ на

Луки

радгос­

пу, що поблизу села Пу­ хівки. Тут ВіН має зібра­ ти сіно на 300 гектарах. Для громадського тва­ ринництва на зимово-стій­ ловий період у радгоспі буде надбано не менше 1800 тонн сіна. Нищ на луках приде­ сення району сіНозбиран­ ня

у

Добре

повному

розпалі.

організовано

робо­

ту у радгоспі «Пухівсь­ кий>>. Мехащзатори госпо­ дарства

вже

упо­

сінокосовицею.

Стрекочуть а

на

сказав

основному

з

упорали

урожай трав на 550 гек­ тарах, 8адбавши до 1000

на

сінокосар-

<<ЛіТКіВСЬКИЙ» НОЮ

в

цьому

Плавля

луг, аа пра­ Любича. У

бажає

організації кільки

площа

-

до

та

лук

ос· нема­

гектарів.

840

трави, порядку

радгоспах

сін'О<-

нращої

праці,

Носять

довосіно

імені

в

Юрова

<<Придеснянсьний».

Всі за

Дес­

господарстві

збирання

дять

за

-

урочищі

і Великий вому березі

ла

.радгоспу

луках

стараються доброї

чатку ниву

так,

погоди,

виходу

на

заІ}ершити

совицю

на

ких луках.

готовлено запашного

щоб·

до

по­

хлібну сіноко­

придеснянсь­

Тут буде за-·

до

8000

тонн

сіна.

А. ГАВРИЛЕНКО.

агропромислового

компаексу

в

народиому

у Броварах

господарстві

Украіни». Статтею 23-ю lV розділу цього Закону встановле­ но, що промнслові та інші підприємства й організаціі, роз­ ташовакі в містах, перераховують утриманий п·рибутковиіі податок з доходів працІвникІв, які проживаю:гь у сІльській місцевості, до бюджетів віАІJовІдикх сільських Рад, Для то­ го, щоб знати, де nрацює той чи ікшиіІ житеяь Броварщи­

директор радгоспу Воло­ димир Дем'янович Но­ Докладемо лесник. зусиль, щоб до . початку

ки

стіжки-скирти,

Останн1м часом виконкоми сільських Рад проводять уточнення місця роботи жителів села, які працюють у мі­ стах. Цей захід здійснюється ка виконання вимог Закону УкраТни • Про внесення змііІ і доповнень до Закону Украін­ ськоІ' РСР» сПро пріорите:rкість соціального розвитку села

Джебко

-

зуп иннютьсн

.... НІОUІІІІІUІ

ме­

майже

Поїзди

сеп а

залишилося

гектарах,

400

Новина 8

IIIIIIIUIІІUUIDI-ІH-IІІHIIІIIПIIWIUOUUDJIUIUII

та

Нам

ратися

придесення

На соцІаnь~ий РО3ВИТОК

інші.

-

·

пресах по сіна Сте­

Васильович

та

]{оштовно.

За перші загін надбав

Климась,

ханізатори на рулонуванню

мальовни­

розкинулися

від

чатку

.тонн

то­

А

виростати

півтори

столу

ок­

чішими, привабливtши­ ми. В таку ранню рань починає оживати табір механізаторів по сіНозби­ ранню радгоспу <<Велико­ димерський>> на луках, що

почав

годину,

трави.

із-за

день-два

скошене.

на

червоне - червоне (на спеку), і тоді

йшло сонце луни

густі

яке

було

стіжок. його скиртувальники.

захвилювалИсь

Щойно

сіно,

і

так несказанно у своїх творах описав Олександр

том

ле

му

ширину

обіруч

при­

розки­

що

ни, і проводиться ристовуватимуться

це уточ}Іекня. Одержані ж кошти вико­ для розвитку соціальноТ. сфери сіл.

Прокоментувати витяг

із

Закону

редакЦія

дуючого

цей України

попросила

районним

совим віддіЛом СОТНИЧЕНКА. За

кої

часів

влади

заві-

щупством Дієм»

насправді.

принциПи яку

спра­

можна

гово­

фінан-

ведливість

А.

рити, коли одні л~кува- · лись в сануп ах, а інші

.

І.

Радянсь-

в соціальному розвит віддавалась місту і агальнонародні гр шl

його

ці

Про

в

сільсь

. пріоритетність

вкладались в

«словоблу-

були

ро

ФАПа и

я

і і

-

о ку

ї

був

на

щві у с м' и а

інші

·

ь

ча?

аза

~~~~ ;е~~с~ек~~о:НО:М~~аб~ватии~~~і~~~~~ ~~= без люде , ю не ~~~Л - ~дити

залишались

котрі їхали до міст. Той,

собі

хто покидав це нещасне село, заохочувався так

на ПоЛі чи ші, а інші

званим <~:безплатним» даннЯм житла.

шуючи, то свої житлові

на-

Важко переоцінити цей «здобуток»

соЦіалізму

хати~у

за

ходили ·місце ких

зароблеНі

а фермі гра­ - то погір­

сучасних

поліпшуючи умови, зна,.

в

гігантсь­ квартирах

(мається на увазі безnлатне житло). Це завдяки йому село доведено

не тільки для сво!::ї сім'ї, а й усього -<<августійша­ ГО>> сімейного клану, по­

до

роджуючи

розорення,

господарство паду,

а

-

1;\раїну

сільське

при

-до

зане-

су

-

пере-

зловживань

творено на жебрака, зму-

трагедій.

цьому

ма­

несправедливост·, людських

r

шеного прошкувати евітом з простягнутою рукою. _ Апологети соціаліз~

То нехай оці заходи, зДійснення яких передба­ чене Законом, будуТЬ по­

му Ні

чатком переміни нашої СВіДОМОСТі і. ставлення

називали соціалістичпрИНЦЮІИ СПіВЖИТ'І:Я

справедливими.

Але

ко-

до сільського трудівника

о

зазначити,

що

в по івняннІ з таким не­ пом· но дорогим пр "з-

до в

в

-автотранспо

тІсть

ею

проїзду

майже

і

залізнJі..

вдвічі

мен\

а.

Ще одна вина

пер

длs

в

приємна но­

пасажирів.

Броварах

зупиняється

й

о

Те­

7.15 поїзд

Одеса- Чернігів ,N'g 262 відкритого нещодавно нового

маршруту.

t>тж~.

приємних :ц7(:оїздок!ЮК, черговий вари,

с

Бро-

.

·


8 22

стор.

4

липни 199~ р.

Вісті

Зази.мс•~tоі СШ

:r о. J:c о- :са в в в ..

БРОВАРСЬКЕ СЕРЕДНЄ ПРОФЕСІНИQ-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ ЧОРНОБИЛЬСЬНА ава-

Норвійчук.

рія принесла дуже бага-

З групою десятиклас-

то лиха. Постраждала від

ників

на

Полтавщині

неї велика кількість міст і сіл України. Не обійшла стороною біда і еела Зазим'я. д ля того, щоб полl·п-

перебувала й класний нерівннн Г. О. Єрменцева. Важче було оздоровлювати маленьких .діток. Та

шити· стан ростаючого

тавщипу вчитеJJі м. н. Буряк, ,Г. п. СоЛовей,

вже

з

здоров'я підпокоління,

кілька років підряд

дітей вивозять

ними

поїхали

на

л. 1. Нузьменко,

на оздо-

Дудка,

Пол-

Н': в.

м. м. Яворенко

ровлення до санаторіїв в

та інші. в Одесі оздоров-

їни.

тикласників

різні нуточки нашої нра-

лювалося

Ян же було організова'

не · оздоровлення

рону? У школі

в.

цього

із січня.

п.

групи

п'я-

з учителями

Побер~жсьним,

г. н. Селин. Слід відзна-

оздоров-

чити, що в м. Одесі, де

ленням почали займатися

ще

дві

відпочивали

Зазимські

діти,

знай-

шлися навіть спонсори -

діти лікувалися_ в санаторія_х, так cal'v!o, ян і ~іти с1~ ПогребІ\'!. ПухlВ1ш, Л1:ок., Оздоровлю~~-

польські робітники, які за =н мом працюють на під ємствах м. Одеси. 1\ ч вня в день захисту

лися д1ти в Єв~аторн, Єсентунах, Драбов1 (Чернасьної, об~), Миргоро_ді

діт~они організували \І_,еЬІине свято для зазим­ !fд.Н, nровели дискотену, а

в

дорогу гроші. За ці нош-

(Полтав~ьІ-ІОl

~лаі'т1 танож дали на зворотну

Одес1. Всю~ , ІХ n

мали

щедро

~ости

о.

ти

вже

дома

дітям було

В одних са . ор~ они п~ребували · П1 І\&f~Ядом

організовано снурсію до

шших були учителями. Чудове враження спра-

нів (9 клас) щойно від'їхала на оздоровлення до санаторію в м. Євпаторію.

~нсцевих

вив

на

вихо атешв,

юних

в

цирку.

зазимчан

дитячий санаторій ім. о. Ношового, що в Євпа-

батьни дуже вдячні вчите­

ли майже цілу чверть. ..Значна. ·частина учнів

в

торії м.

Єсентуни.

прибутті

їм

тальні:

аналізи.

лям, які на тривалий час залишили свої родини,

сана-

всі справи, перебували з

При

зробили

Остання група уч-

Педагогічний колектив Зазимсьної школи та

торії, де вони відпочива-

оздоровлювалася

чудову ен­ Ни'івсьного

дітьми в санаторіях.

де-

Всю організацію по оз­

При ви-

доровленню

дітей

взяв

писці з санаторію повтор-

на себе й. С. Зелінський.

значне

домовляючись

не обстеження засвідчило поліпшення

здоров'я

Він об'їздив усю Україну,

стану

шнолярів.

про

У Драбові оздоровлювалися учні 4-х нласів, з яними цілу зміну пере-

особисто

оздоровлення,

сам

пінлується про придбання нвитнів. вирішує інші проблеми. С ме У

бували вчителі: Т. Ф. Суворіна та З. І. Нлягі­ на.

Уже

ними

вдруге

з

групами учнів

наторіях

в

са­

перебувала Н. А. служит

інших.

Велику до дав ш олі Юрова а

же йо

·

чального ремонт,

рОИУ:· а т

сІнізат

нав-

о

ш

вис ко

нованими

над ами,

в;штелі .маю

та вчи·rелів.

аліфі~

1 вересня

вс1

вищу

з

СШ

ос-

тяжного

були

заздалегідь,

що

две нів.

ста­

школи,

випускниця

студентка

ну льтету

фа­

журналістики

Ннївсьного

університе­

ту.

по-

лів практично не буває карі~су жителів монастирІв

6

меню входять ріпа,

сНОВЕ

рису.

ЖИТТЯ>

облас-rі.

Редактор

Газета

морнва, цибуля, картопля

громаJІ,сІоко-вGJІітяна

А.

ВОЛОШИН!НІ<О.

BИXOJ.liTb З Ди1 вико,ау:

raзera.

17 ІІВЇТВІІ серца,

1937 року.

eY.tfa.·

ІІІt

стер\в~tах

ras8'rв •.

.

І

8

МАJіЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАРК»

гуртожиток.

держують сти-

реалізо~є стінові

керамзитні

,магазин «Світлотехнік».

блоки! ~ОО х

х 200 Jf-''200. Оплата за готі!J'Ку та безготІВко-

вим vазрахунком. Адреса: м. Бровари,

і

~

вул.

4-03-22 з 9.00 до 18.00. 8

ЗАПРОШУ€ НОВИfІ МАГАЗИ~

,:·на вулиці ЕнГельса, 10, відкрився фірмовий

дІв

і технікумів. · Щоденно в продаж надходить широкий 1 В училищі створені хороші умови для на.: 1 асортимент побутових світиль-никі~ виробни: вчання і відпочинку, працЦ>ють гуртки ХУ-\/ цтва світлотехнічного заводу. Цши нижчІ

дожньої

самодіяльності,

секції,·,л.1__

спорпІвні

гуртки технічної творчості. Вступники подають такі документи:

1

І. За~а.

Медична довідка

(форма 086,У і

/

~

25

роздрібних.

.

Ю).

\

ОРЕНДНОМУ

Робота·. через день. Зарплата становить {_la місяць. Довідки по тел. 92~4-33.

8000 крб-

ЗвертатиСя за адресою: Лісова, 4. ·

ця- 50-річчя ВЛКСМ, 14, СПТУ;'( тел. 5-20-60,

Загублений диnлом серії ИТ -1 N• 004943, виданий Козелецьким зоовете.,инарннм технікумом 28 лютого 1985 року на

ім'я КЕУША і:тавіслава Миколайовича, вваж·атн недІйсним. Відділ осв:ти районної державної адміністрації та

І

зидія_ райкому

Броварський

І

.

1

вул. Київська, 235. Тел.

міський відділ народної

райметодкабінетом ГРАЖЕВСЬКОГО

МОЛОКОЗАВОДУ

«Україна>

· CJM '

Анатолія

Іванови'Іа.

відділення

акціонерно-комерщйн~го

Ми~tо.ии

Колектив

п офсnілковиА

Броварської комjтет

ветстанції,

райветлабораторії

вИQЛовлюють

щире

смертІ її чо.иов\ка.

Київська область, м. Бровари, вул. КиТвєька, 154. 4-IIS-7tl; sастуnвнка JІЄА&ІtТОРВ, вtut.иy сусnІ.JІьво-во.ІІІтиІІвоrо •иттв - 4-114-tll; іІАІІМІ&а•ьвоrо секретарк ..:.. 4-21·34; вІuІ.иів: с\.икькоге ГОСІІІІJІ.&рспа :4·:'3 ?6; 111JOIIRC.JІOIIOCTI І 80qfa.Іit81111 DІІТВВІо - 4-01-82; .ІІІІ:тІв І ІІасовоt роботв - 4-84-81; вІ.а&ІJІУ ра.аІоІиформаа\У 5-18-tl.

сшвчуття

з приводу

та

вет:

ТЯЖКО!

Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО.

ІнДекс

255020,

А,арвц

банк.~

Павловича.

лrкарю БААЧТОК. Євгеиії Михам:вні

втрати -

рцаато••

&роварс~ока

з глибокпм. су­

БОХАН Галині Іванівні У. зв'язку ЗІ смертю "

чоловіка

Молокозавод·

-

міськи,і\

Колективи СП сФроніус-Факел•, «Інтер-Факел> та завосФакел> висловлюють глибоке співчуттн бу)\галтеру

Б~оварського

рс;>бітники будівельних професій. Звертатися за адресою: м. Бровари. вул. Боженка, 5.

'ІІІТа'Іа..

освіт~ та

Колектив Броварського заводу сФакел»

д

столяр;

DOIII(nUIIO.

.

мом сповіщає про трагічну загибель фрезерувальника ЗАЛОЗНОГО Олега Івановича .

-

слюсар КВП і А;

1'ео~ефоии:

ме­

Івановича

і висловлюЄ сnівчуття рідним та близьким nок•йного.

Адміністрація.

уа роботу потрібні:

АДРЕСА РЕДАКЦП:

спо­

чуття вчителю Гражевському Олекс~ндру Анатотйовячу з приводу смерті його. .батька - завІдуючого Броварським

І

БРОВАРС~ОМУ

смерть завщуючого районним

Колекти~ Калинівської середньої шкоЛи висловл~є спів­

в'язання на .машинj.

/· І

~ре­

сумом

методичний кабінет висловлюють щире сшвчуття Гражевських з -nриводу тяжкої втрати смерТІ ГРАЖЕВСЬКОГО Анатолія Івановича.

спицями т~ гачком,

/

з

ного.

/ !

Адреса: м. Броварft, 5-24-95. І

осв:ти

і висловлюють щире сnівчуття. рідним та близьким nокJЙ-

оголошує набі~· на курси:

крою та пошиття,

nрацівинк_ІВ

ГРАЖЕВСЬКОГО Анатолія

РАЯОННИЯ БУДИНОК КУЛЬТУРИ машинопису,

щ~офсnілкн

віщають про nередчасну толнчннм кабінетом

І

БРОВАРСЬ~ИЯ

'

м. Бровари, вул.

/

в язання

ПІДПРИЄМСТВУ

«БУДДЕТАЛЬ»

!

.

неділі га

терміново fіотрібен бульдозерист.

Адреса училища: 255020, м. J?'ровари, вули·

5-44-7З.

.

\

5. Довідка з місця проживання і про кл<ад сім'ї. / 6. Довідка з місця роботи батьків. ./ 7. 4 фотокартки розміром 3Х4 см І . 8. Для юнаків - військовий [иток або припftсне свідоцтво. · Документи подаються особисто, до 25 серп~.

.

Тут продається побутова техюка Імпортного і \~иробництва за валюту. .

._

\Магазин працює щоденно (крІм пон,е. ділка) з 9-00 ДО 18 години.

/

2. Копія свідоцтва про народження.

РедакцІя ве ЗВВJІІАИ noJІ,\J.Іa 11881111\JO U70fll8 !Іу6.іІааІІІІ. РуаоакІа ве 3а -.:очJІість викJІаJІ,евнх фапІв· вІ&..-fАІІJІІ!>ІІІСТІ. ·весе авто,. JІнстув&внк І <ІJОЬКІІ

ни.

9-ти класів,

нада ться

Шд"отував І. БАБЕНКО.

-

Ворота». Тел. ,2'20-42-69, 221-14-54- Дні при-· йому: понеділ0к. середа~ п'ятниця з 14 до \8 години, вівторок та четвер - з 9 до 12 год11- .

ми при встуПІ до вищих навчальних зак

рщно.

Засновники колектив реJІ.аJЩіі rавии.. ІІро!араох:! оtіська і районна РаJІ.И иаро.&иих .&евутат•в І<ІІІІІСЬІІОІ

м. Києва· МП «Корона» МФО З квитанцією приїхати в м. Київ,. вул. Володимирсhl<а, 47, І пов., кв. 1. Іхати тролейбусами N?"; 2, 12 до ст. метро «Золоті

Толс,tого. 1·1. :Гел. ·/

зубів. Огля~ ста

масло з молона яків, тібетський чай і вода. Вштну

N!! 644504 в .Старокиївське відділен­

ПББ

пендію в розмірі ЗЗ5-З70 кр і доплату до стнпендії. · Поча?ок навчання - 1 вересня. Час навчання в училищі зарахо ється в безперервний стаж роботи. '\. Відмінники. н. авчання користуються '~·льг~-

дав дивовижнІ ре­

Причина цього явища полягає у . режимі харчу­ вання. Тібетські ченці взагалі не. вживают~ цунр~ 1а мяса. Іхня традиційна їжа ячмінНІ корж1,

трохи

Іногороднім

пер­

322227.

Початок занять !;вересня 1992 року о 18.00.

зультати, в семидесяти процентів із них, навіть У старих, не було жодного х_ворого зуба, а в решти дуже

ня

ержавіюму забез-

Учні на базі 11-ти класів

фриволіте.

Італійські стоматологи, яні відвідали кільна мо­ настирів у Тібеті, встановили, що у тутешніх жите­

зустрічався

печенні.

макраме,

Як зберегти зуби

карієс

знаходяться на повному

ЦЕ ЦІКАВО

п'ятдесяти

навчаються на базі

відчинить

Н. БАРБОН,

р~хунок

-

' ·.

Учні, що

на

. Перед прибуттям на особисте лікування вам необхідно переgахувати ЗО крб. (куп.) на -1

В'язальниця виJі.обів верхнього дитячого

1.

нескладн~ми

ню прийомами самолікувс;іння.

"'-

трикотажу.

положення

ший погляд маніпуляціями. Вона· лікує від маси давно застарілих хвороб, навчає володін­

ІІІ. На базі 11 к асі8 (строк навчання- 10 мі-

для 360 своїх уч-

колишня

придбані може

зір

доглянуті

природнє

З. Майстер оздоблювальних професій (шту­ катур, лицювальник-плиточник, маляр). 11. На базJ 9-ти класів без одержанни серед­ ньої освітИ (строк навчання 2 роки): 1. Муляр-електрозварювальник. 2. Штукатур, лицювальник-плиточник. 3;. Слюс -сантехнік, г~зозварювальник. 4. Маляр {будівельний) -штукатур. 5. Швачка (для Броварської трикотажної фабрики).

Зазимська

гостинно

рі

новища? Слід відзначити, що всі матеріали, необхідні для,

ремонту,

виг.ляд,

дбайливими руками дітей

-

Вlту. Ян же школа в наш час виходить

а також 'самі

,

адують квіти,

за-

безпечена

Допома-

учІ\V Споруда школи має

с

о~в

,

лі,· бат

Зроблино ~вабливий

переВlр

інвентар, ливо

нового

ячна.

гала._ р бити ремонт вчите-

ЗАЗИМСЬНА СШ вже до

рювання; елекtрозварювальник на автоматич­ них і напівавтоматичних машинах.

4.

РЕ/1011 ЗАВЕРШЕНІ готова

· загальноосвітньої школи за професіями (строк навчання 3 роки): 1. Слюсар fio ремонту автомобілів. 2. · Електроr{!зозварювальни~t ручного зва­

З. Документ ·про освіту (оригінал).

вели­

ОСОБИСТЕ ЩАСТЯ, ЩАСТЯ ВАШОІ СІМ'І, РІДНИХ ТА БЛИЗЬКИХ НЕ В ГРО­ ШАХ, А В ЗДОРОВ'І. Щоб не вивести з ладу ліками здоровї пе­ чінку, нир~. серце та інg.Іі органи, завжди бути стрункою та привабливою людиною одна з найкращих спеціалістів . з мануальної терапії Степанишина Алла Яківна ефективно лікує: остеохондроз, радикуліт, судинну дистонію, дитячий сколіоз, вправляє диски в звичайне

.Ni 4

проводить набір учнів на 1992-1993 навчальІJИА рік І. Училище готує молодих кваліфікованих ро­ бітників з середньою освітою на базі 9 класів

сяців):

Pezcлa:Ltra

АРУІІ&РІІІІ .ІРУІІ8РІІІІ

КиТІІе~оаоrо

Друк

кований

61285.

вксаквА.

аркуш.

примірників.

ЗамовлеІJ.ИЯ

Обсяr

І

.ІІРУ·

Тираж 4_790 ~ N• 3703.

об.-мвоrо JJ;Ірав.и\ІІІІк у справах виАавниатв, DO.IIrf!aфiY І ІІИІІИІt01141 торrІиІ. . І(В'ІасІоU ot.lacn, м. &fo8ap ... ВJ.І. ІtІІ18СІtц, ІИ.

#59 1992  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you