Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, €ДНАЯТЕСЯ!

О Р ГА ,Н

& Р О В АР С Ь КОГО

М І С. Ь К О І

Газета виходить з

І

Р АД

КОМ І ТЕТ У

НЕЩОДАВНО ЦК КПРС і Рада Мівістрів (::РСР прийияJІИ Поста­ нову, якою передбачено дальше

иицтва і ренонструнції. В межах виді­ лених лімітів господарство саме визна­ чає найбільш необхідні об'єкти будівни­

поJІіпшеиия

цтва.

діяльності

орГанізацій

пlдііриємств

агропромислового

і

комп­

ряд

запиtаиь,

які

Як

буде

ності

при

ненююристанні

ва

на

і

економічного

стимулю­

прогресивних

нормати­

ліміти дер­

вклаДень. І\ОШтів

Р АПО

окремими

має

право

вольства васелеЕmDО за рахунок викорис­

тання місцевих ресурсів 1 можливостей, підсобних господарств громадян? Звичайно,

так.

А

саме

за

рахунок

що входять до

і

реалізованих

в роз­

в'язанні господарських питань, практичної допомоги на місцях. ·

госnодарств. розширена

не

рядні

яких

·

вахти ра­

космонавтів

Від

Виробничі

на

ності, до

зв'язки

господарств

та

закупок а

також

процентів планЬвого обсягу

30

картоплі.

овочів,

понадпланову

nлодів

і

ягід,

сільськогосподар­

ську продукцію. Вона може використо­ вуватися господарствами на свій роз-

неможливо

уявити ·собі не тільки прогрес науки, а й даль­ ший розвиток -багатьох народного госпо­ 'дарства зв'язку і на­ вігації, геології і метеора·

KOCMOfjaBTiB п'ятирічку

господар­

ства,

охорониr

навколиш·

-

земних

техно·

·

.

роні по~івів від шкІдни­ ків, розрахунках весняної повені і навіть прvгнозу­ ваrшІ з-емлетрусів. Нинішня п'ятирІчка бу­ де

луженої ня

Кілька цифр. На стан­ роки

тільни

стаціонарни­

ми камерами відзнято nо­ над 300 мілЬйонів нвад-

ратних кілометрів

земноІ

поверхні. Економічний ефект від космічних фото­ графій та спостережень

важливим

створення

ціях «Салют-6» і «СалЮт7», наприклад, за останні

·

розвідуванні і видобу.'

ванні нафти та газу, в картографії, у водопоста­ чанні міст і пасовищ, охо­

головне

тором ревr.шюційних змін логіях.

гів

насінням

і

посадновим

ріалом,

.

та

етапом

широко

системи

для

розга·

збиран­

оперативного

засто­

сування космічної інфор­ мації, яка стане невід'єм­ ною частиною планової діяльності баГатьох міні­ стерств, відомств. науко­ во-дослідних центрів. У

Радянському єння

Союзі

космосу

молодняком

твердим

ми,

вати

осво­

служить

мирним цілям.

(ТАРС).

переведення

. , До

передовІ

питання по збіль­ продунціІ, досяr­

колективів

цехів.

розрахунків за продунцlю Ум буде

птицІ,

1

кожен

в

розмірі

80

про­

процент

рентабельностІ

до

0.1

місячного окладу і за кожен . nроцент приросту рентабельності в порівнянні з рівнем, досягнутим за попередні п'·ять років, в розмірі половинИ місячного посадового

.

окладу.

Ми ставимо завдання домоrтися того,

щоб всі керівнини, спеціалісти, кадри масових професій у відповідностІ з рІ­ шеннями XXVII з'їздУ КПРС І Постало· ви ЦК НПРС і Ради МіністрІв СРСР сПро дальше вдосконалення економічно·

Госпо­

го механізму господарювання в агропро­

до тисяч

_-

мисловому

комnлексі•

на

дорученій

дІ·

лянці роботи давали повну віддачу своїх сил і

внробІЩ~

знань,

nрацювали

Ініціативно,

творчо, висококваліфіковано, не боючись взяти на себе відповідальність у вnро­

ва умови колек­

госпрозрахунку?

аванс

центів Від ВС'tаіЮВЛеНОГО ПОСаДОВОГО U'Нладу з метою забезпечення економіІ матеріальних, трудових та інших ресур­ сів 1 зростання ефективності . виробни­ цтва. 3 фонду матеріального заохочен­ ня Ум буде виплачуватися премія: за

Як

вадщеннl всього

нового,

nередового

!!

практику.

ління виробництвом 1 система оплати за кінцеву продУкцію? Районним агропромисловим об'єднанням проводиться робота на місцях з тим, щоб воі виробниЧі підрозділи гос· подарств району в рослинництві і тва­ ринництві повністю були переведені на колективний підряд уже в нинішньому, 1986 роцІ. В усіх господарствах, за ви­ нятком радгоспу Імені Кірова, запровад· жена цехова структура управління. З

Особливу

увагу

звертає

Р АПО на

психологічну перебудову мислення кад· рів, переорієнтацію Ух на прогр~­ снвнl методи госnодарювання. . Це ·викликано

рівників

І

тим.

що

певна

спеціалістів

ще

частина

ке·

недостатньо

володіє І. особисто не вnроваджує нові форми оплати nраці, госпрозрахунок І. колективний nідряд. нові форми плану­ вання. не цікавиться фінансовим ста­ ном господарства. Прикро, що в радгос· пах району немало ще фактііІ безгосnо­ дарності, які наносять Ім значних збит­ ків. В нинішній час приснореного роз­ внтку не nовинно бути Ух. ·

року радгоспи переводяться на пов­

1987

впроваджувати

·виплачуватися

би до трьох тисяч голів, свиней десяти тисяч і птиЦІ понад 560

і

здатними

оnлату nраці від валового доходу. Щоб зацікавити керівників, спеціалістІв рад­ госпів та Інших сільськогосподарських підприємств, оплата їх праЦІ проводити­ меться за розцінками (нормативами) від реалlзованоr (валовоІ) продукції.

ри підвищеного попиту і корми.

тиввого 'підряду

дер­

бригад. ферм і в цілому господарсті на

тварин

переведені

зміцнення

І доброго кІнцевого результату. З цією метоІQ РАПО буде пранtику­

дарства району щорічно продають насе­ ленню молодняка великої рогатої· худо­

аrропрому

керів­

.ненню висоноr економічно! ефентивностІ

мате-

оплату живої ваги тварини. Нрім цього,

будУть

mляхом

виріrnувати складні шенню_ виробництва

райспоживспілка проводить закупівлю у населення м'яса. овочів, фруктів, ягід. по заготівельних ціuах. За здачу даної продукції виділяються промислові това­

КоJІИ

вроrрес:у?

меtоди

досягнення науково.:технічного !Ірогресу, прогресивних технологій і самостІйно

паливом.

"Підрозділи

стит. І

жавноУ і технмогічноІ дисциплІни, роз· витку ІнІцІативи І підвищення творчоr активностІ трудових колективів, укомп­ .лектування усіх ділянок агропромисло· вого комплексу кваліфікованими кадра·

Нині радгоспи провадять закупівлю у населення молодняка великої рогатоІ худоби, на що їм видІляється ліміт на

голів.

основі ваІвовІшвх

вауково-теХІd"ІВоrо

сконалюватися

у вІдповІд·

закуповуватиметься

ni.

кормами,

ний госпрозрахунок і С!J.Моокупність. Як удосконалюватимуться стиль t ме­ тоди керівництва підприємствамн аrро­ прому, чи зміцнюватимуться вони ква.пі­ фіковавими надрами, ·здатними вестн

Ів'І'ерв'ю аааисu Є. ФЕДЯИ.

НАЗУСТРІЧ СУБОТНИКУ==============================

За МИНУЛУ становив тІЛь·

Азії десятки мільйонів карбованців. Це лише «ЧИСТИЙ ДОХОД» орбіТаЛЬ· ної економіки, врахований . у суто виробничій сфері

Недав­

орРанізовано

багатьох

громадян

договорами,

організаціями споживчої кооперацlІ або через радгоспи реалізовуватиметься в основному на місцеве постачання на­ селеІf:іню по .цінах кооперативної тор­

Завданна перевиковав~о

ки для районів Середньої

лісового

у

з

впроваджується ·цехова структура управ­

госпних ринках з зарахfванням вико­ нання плану по цінах згідно домовле­

сліджень (Головкосмос СРСР). Космічна індv­ стрія ·стає реальним фак­

кометою

Така Історична дИстан­ ція, пройдена радянсьною науною і технікою за ці 25 років. Сьогодні без

,галузей

зміцнюватвся зв' язки

управління . по створенню і використанню космічноУ техніки для народного гос· подарства і наукових до·

тичних станцій на Місяць

космонавтики

виробни­

ганізаціям споживчоІ коопірації на кол­

логії,

но

бітальної станції «Мир», яка прийняла в ці весняні дні перший екіпаж. Від перших десантів автома· з

на

з ·організаціями споживчої кооперації також будуть nостійно розширюватися. Радгоспам надано право nродавати ор­

нього середовИща.

. на

«Восто­

ка» першого в світі несмічного корабля до ор·

до зустрічі Галлея ... ·

господарство,

інДустрії

чверть

ни в космічному просторі,

«Салюте-7».

підсобне

косм.Ічноі

108 . гагарінських

дянських

договорів

д·ЕНЬ КОСМОНАВТИКИ==========

-

237-добової

укладення

введена і

інших сільськогосподарських підприємств

включенням в під­

століття тому почався від­ лік життя І роботи люди·

до

буде

радгоспу із спожнвчою кооперацією та особистими господарствами громадян?

спеціалістів сіль­ підвищується їх зацікавленість у

Сходинки з

на розсуд самих

того,

система

Як : будуть

ки їм надано право самим вирішувати, куди і на яні об'єкти направляти кош­ ти, вн.лючати в п·лан канітальвого будів-

хвилин,

Нрlм

чувалрних надбавок для господарств.

В галузІ будівництва розширені та­ кож права Р АПО і господарств, осніль­

Від.

до

план~ продажу державі і виплати заохо­

підрозділи.

СЬОГОДНІ

ринках

Ц'lІво і реалізацію м'яса та іншої про­ дукції із зарахуванням П у виконання

.збільшенні виробництва валової продук­ бригадний підряд з

коЛгоспних

про­

госпами і громадянами, що маЮть влас­

введенням нової 'системи оплати і

їх

поставок

організацій споживчої кооперації з рад-

дити планування на наступний рік ще до нінця поточного року, доводити ні.льнісні поназнини з госпрозрахуннових завдань, а танож ліміт прямих затрат, своєчасно запроваджувати нолентивщ1й підряд у виробничі підроЗділи,

переведення

на

же викорИстовуватися

на п'ятирічку дасть іюжливість прово­

можливість

її

план

процентів, замість раніше установле­ них десяти. Понадпланова продукЦія мо-.

де залишатися в районі і реалізовува­ тися на місці. Доведення твердих планів

ції,

продажу

понад

.30

З цією метою встановлюються тверді ш:-ани поставок по роках в зага.Льносоюз­ ні і республіканські фонди.' Тобто. все, що вироблеве понад план поставок, бу­

З

господарствах

3 іІоь.

ництва радгоспами. підприємствами 1 організаціями з боку Р АПО будуть вдо­

Встановлено, що з 1986 року худоба і nтиця, вирощена в особистих підсоб­ них

*·ЦІва

Безперечно,

r Р о nР о м У

А

дукції в республіканські і союзні фонди

стимулювання праці сьного господарства віДповіда льність і

досІІІ'ІІевь

_

треби.

ності

року

його ефективно, ва

зберігання.

1

громадське харчування· та. на інші по·

r ·о Р и з о н т и

вів. Надаємо більше самостійності рад­ госпам, підприємствам і організацІям, ск~ адУ агропрому,

продаж, переробну

-

О БЛ АСТ І

1986

особисті підсобні господарства, передба­ чено надання більш значноІ допомоги зернофуражем. грубими і сононитими

ме­

основі

понад

ма-

квітня

НАШІ ІНТЕРВ'Ю------------------.,..

ня стабільного розвитку сіль~ькогоспо­ дарського виробництва, зберігання і пе­ реробки продукції, успішне розв'язання проблем соцІальної перебудОf!И села. Для цього впроваджуються нові мето­ вання

наяв­

радгоспи

суд

12

ляти їх на бу дівиицтво іншим господар­ ствам і підприємствам, здатним освоїти ці КОЦІ1И. Чв поліщuитьсЯ постачання продо-

ханізму господарювання. в агропромис­ ловому комплексі країни» РАПО спря­ мовує свою роботу на t;іільш повне вико­ ристання · наявного виробничого потен­ Ціалу, впровадження досягнень науки і техніки. передового досвіду, забезпечен­

ди. планування

доку­

Субота,

ПАРТ І І УК РА І НИ,

К И І. В С Ь КО І

Для заохочення. громадян, що маЮть

тати? У . відповідності з ПостановоЮ· ЦН НДРС і Ради - Міністрів СРСР «Про економічного

Д Е П УТА Т І В

перерозподІ­

господарстваі>Ш

господарських питань,

вдрсконалення

коштів

капітальних

щоб забе<"шечитв високі кінцеві резуль­

дальше

і

право будувати

практиці? Які права одержують радгос­ пи в розв'язанні

ношторисну

карGованЦів. ,.При

кошторису

жавних

еконо­

господарювання

мільйонів

, ють

Цікавлять

вдосконалюватися

механізм

2

до

. керівинків і спеціалістів вашИх гос­ ~-подарств, а · також . читачів rазети. мічвий

затверджувати

ментацію вартістю до одного мільйона карбованців, а голова раДи Р АПО -

Редакція міськрайонної газети «Нове життя» звернулася з прохан­ ням до першого заступника ·голови ради РАПО Ю. Д. БІЛИКА відповіс­ ти на

Віднині керівник господарства має

право

К О М У Н І СТ И Ч НО І

Н А РОД .Н И Х

* .М 59 (7140) *

17 10ві·rнs,: 1937 року

лексу, розширення 1х самостійності 1 та посилення відповідалЬності за ре­ зультати їх роботи.

.

М І С Ь КО ГО

РА Я О Н Н О І

19

квітня

на

ударну

госп!. «Дударківсьний• Бориспільського району

вахту вийдуть будівельни­

Вони працюватимуть на будівництві цеху допоміж·

ки

ного о'бладнання підрозді­

республіканської

ціалізованої

спе-

пересувноІ

механізованої

колони

тресту «У крагропромбу д•.

лів

тресту в

рудженні,

Налио:і, сnо-

16-квартирного

'

та

Інших об'єктах.

Всього

планується ви·

конати в цей день буді­ вельно-монтажних · робіт

на

6

тисяч карбованців.

М. ШУСТОВ.

житлового будинку у рад·

ДО УВАГИ ДЕПУТАТІВ МІСЬКОІ РАДИ НАРОДНИХ квітня годині у

22 15

актового

рону о приміщенні

1986

залу

міськвикон­

кому відбудеться п'ята сесІя міської Ради народ­ них депутатів дев'ятнад· цятого

сії

скликання.

На порядок денний с~ виносяться тані пи­

тання:

1. Про завДання місь­ кої Ради народних депу­ татів по організації вико­ нання рішень XXVII з'їз­ дУ КПРС і XXVII з'їзду Номпартії України. Доповідає голова міськ­ виконкому ЗволЬ В. М.

стійноУ іюмісіІ по охороні

ДЕП-УТАТІВ 2.

Про

природи

затвердження

організаційно - господарсь­ ких заходів по виконанню рішень XXVII з'їзду

КПРС та XXVII Номпартії УкраІни.

з'Ізду

Дgповідає. · заступник го­ лови міськвиконкому Впа­ сенко В. І. 3. Звіт про роботу по­ стійної комісії по охороні природи і раціональному використанню

природних

ресурсів.

Доповідає

голова

по-

і

раціональному

використанню природних .ресурсів Прокопенко :Q. А;

4.

Повідомлення

деnу·

татів про виконання деnу­ татських обов'язків.

Повідомпяють

деnутат

виборчого округу М 218 Мельничук В. В .• деnутат виборчого округу .N9 72 Руденко А. А. 5. Організаційне питан­ ня.

Доповідає конко.му, в. я.

секретар ви·

Деnутат

Багнюк


2

* 12

стор.

квітня

1986

сНОВБ

року ВІТЕНЬ.

к

Весна

по-

мітно додала кло· поту майстрам перукарень: 1 дорослі, і діти ба·

СьоrоднІ минає 25 років · ·поnьоту · ГаrарІна в космос

жають ·бути

якось

ВИР.lшила

березневим

підстригти

доньку

я.

тю -

говують швидко і Щ(lсно.

чиJІа особисті соцlалІстич·

робочий день за-

Крім

система

якось

зараз вимоги

працювало

до сферИ

ц·

Чомусь тоді оптимізму додала дуfіща про те. що

І

.

перукарі,' вболіваю'lН

за

справу •

загальну

сСа'лонl•

незатишно, у ПРИ"

буткомбінату трудяться в

..

ДОЗВОЛЬТЕ ПОТУРБУВАТИ------~

лише один. ці

у

І це незв~жаючи на те. що з січня -нинішнього року працівники райпо-

три ма стри, У другому-

1

того,

м1щенн1 брудно.

шити якість всієІ праці побутовикtв, і перукарів зокрема, тим більше. що

чоловічий і .дитячий зали. й

вост! содіаліетичного зма~

б,

Шкого

те, що тут низька трудова 'щfСJ~иплlна, що не завжди відвіДувачів обслу-

ця повинна помітно полlп-

спік•. Стояли дві черги у

першому

не турбує

Здавалося

Зайшли у перукарню сСалон•. uф до вулиці 50 років ВЛКСМ. Був час

У

нього.

кінчується о 17.30.

днем і

та щодня проставляє кож-

ному коефіцієнти згіДно з вимогами комплексноУ системи управління якlс·

охайними.

красивими.

ЖИТТЯ»

за

честь свого колективу. магатимуться швидко на·і

J ._ .

но·вфІ._ЦІ.ЄНТИ

культурно обслужити своІх відвіДувачів, особливо змушена бу ла

Гжатсj,к).

часу·. Саме стільки його втратила для того, щ9б... підстригти дитину. Треба було бачити, як

ня

UCei

чере:t ·усе .своє коротке,

але

... Вrлиця Гаrаріва, .цім кущ . бузку, посаджеввй

яскраве життя.

теСJІЯреьквй інструмеІіт . бать­

р.). (Фотохроніка ТАРС- РАТАУ).

(1961

година-

року

_.

- ·янос· 11.

стригти

Двlпропетровськ. Забезпеч~и- обслуговування потужНИх кувальних агре­

ось вже кілька тижнів провод.я,'Ь свій робочий день чотири апаратниці на

гатів допоможе маніпуля­ тор, виготовлений у Дні. nропетрqвському об'єднан­

пресів.

Після

завершення

гою

до

успішного державних

заготовки

дітей.

BHECOR

відкрито

ків вагою не менш як

кілограмів. Для обслуго­ вування домашніх ферм у колгоспі створено служ­ бу з досвідчених спецlалі·

стів. Тепер особисті гос­ подарства дають до 40 процентів м'яса, вироблю· ваного в господарстві. (РАТАУ).

ром.

майбутньою

тана:

на

400

із

Так

Хмельввцький. Ділян­ ку для заключної відго­ дівлі худоби, закупленоr населення,

чОлі

старшим

майст­

.

завідую­

прохідної заводу будівельних конструкпlй, вже введено в дію. Навіть апробувані всі десять пральних ма· шин, два сушильних бара·· бани. два г.r.адильних пре­ си для фасонної: біJІизни та три гладильних бара· бани для постільної.

ОСОБИСТИХ ГОСПОДАРСТВ

в

прс:>ЗдивуваЛо Давно мнні~ий і te, щочас. один

з най'головнlШИх пунктів с~ультуріtе :обслугову-

~~писано, що

редбачено у першу чергу поліпшити якіСть послуг.. Про це, думаю, Дбали і при переведенні колен-

слід

сконалюІ!ати

мережу,

тиву

згаданоУ

перукарНі

це У

лютому

потоЧноrо

на бригадНУ форму .організаціІ праці. А сталося

вдо·

,року.

організацію

Але,

як

бачИмо,

свою ,працю. свою свіДо-

зобов'язанню(

Чи не останн!м

записаний

після та·

ких, як <економити елект·

роенергlю• тощо. Час нових вимог, час добрих змін ще не ториНУВСЯ Працівинків перу-,

каРні сСалон•.

lr

колен·

тив живе! · вчораuzі!nм днем, праЦЮє за старими

страдиЦіямц•. А стражда­

ють віД

цЬого у

першу

· чергу ·віДвідувачі. мість перукарі перебудУ... Старший інженер ВИ·

роботи nіДПриємств 1 установ сфери послуг. Rдеться про те, щоб створи-

виявилося.

ного методу праці поки що залишилися лише' на

занижені лише . трьом з них за заnlзнеІіНя на ро-

відвlдувачів, працівники перукарнl безконтрольні. У касира Г. Яблонськоr - вона веде облік вихо-

бінату ніби не стосуються. Останні навіть не в змозі проконтролювати роботу перукарнl, яка зна-

Для підвищення куль· тури обслуrовування і зміцнення Т,РудовоІ дисциплінн у перукарні не

ти для тру;дящих макси-мальиl зруч~ості в КOPlf, стуванні fІоспугами.

Але ~о таке докумен-

найбільше

пер~ваги цього проГресив- · лону•.

керівниЦтва райпобутком-

ходиться через

стіНУ

папері.

віД

використовуються

·

І.

уявляється

за

попередньою

нар· до­

або просто відпочивати. Потім білизна викручу· ється на центрифузі, по­ трапляє на сушильний ба­ рабан 1, нарешті, на пра­

сувальннй. Зрrно но,

чи

не

можпи·

Коефіцієнти були

боту. Згадані випадкИ пе-

редчасного залишення робочих місЦь не значились. Кому потрібні ці неякісні коеф1ц1єнти якості?>,,

Т. РЕД.ЮК.

слуговуванні? А монт

одягу,

зробити

тається

та ною.

господинн додому

повер­

з

чистою

випрасуваною

білиз­

Всі операції

механі­

зовано. Тобто, вона заван­ тажується в машину, і nо­

ки

відбувається

вання.

перше

полlскування. ня,

замочу·

nрання,

др~ге

виварювання:,

виполіеиуваннн

та

ви­

пран­ знову

крох-

Але зразу

ре·

години

не так

.

так

через

винен

вже

. плуатацію. цього

здатися

Але

підводили

екс-

пl~я

·

ще

недоробки,

. теплотрасу.

Субпідрядники

.

й

буДівельники

довго усували

білизни

в

СБМУ-6

тресту сБроварипромжит­ лобуд•, наприклад, неякісно провели flдроlзоля­ цІю лотків, а сантехвіки

·

ваw основне:

не · врюсу­

котельня

за·

безпечує підприємства промвузла гарячою водоЮ

зон.

опалювальний

Єдиний

лер. Але

вихід

се­

·'

паровий бой·

для

цього

не­

Обхідно подати у вищезга­ даний Інститут нові тех­

мальною комІсією стала­ ся ще одна непрвемність; при випробуваиаі розі­

нічні умови на його вста­ новлення. придбати бой·

рвався бак АЛЯ конденса­

ладнання

ту. На щастя, ніхто не постраждав. Але турбот, лося цієІ

несвоє­

поставку технолоrtч-

спорудження

як'· ви ·здоrаду~еся, дода­

розходжень

тоді, коли важ.ливвй . соці­ ально-побутовий об'єКт по­

мовник пральнІ-хімчистки проектною потуННІlстю

------------13 КВІТНЯ

кашу,

до

цього об'fИТа. Та вже піс­ ля підписа!іИЯ акту прий­

ке­

ного обладнання,яке було замовлено на·· четвертий квартал 1985 року. Тобто,

швидко, як· хоті­

кілограмів

четним

включаючи

заварив

виявилося

лося. б 1 нам, і працівни­ кам райпобуткомбінату. А чому так сталося, хотіло­ ся б розібратися доклад­ ніше. Отже, генеральний за­

1265

Помінялося

пари.

Я не маю наміру пере­

побуткомбінат!.

часну

це буде

за зміну облпобут­ управління. Генпідрядник будівельно - монтажне

встановити

Найбільше

ПОВИІ{На

все

попсували нерви всЬІ при·

1 ,в

шановних

броварчанок:

лише в

жуть,

стільки.

Ж

раховува-.:и безпіч дРіб­ ниць, які й так добряче

6іддіп капітального. будlвиицтва, яки~ як-то ка•

плануєть­

дві

випадках,- непорозуміння.

затримали по­

металургіr.

замовник

з КБУ-521

управлlині,

що іноді й за тиждень не

розчарvвати

яких

як

ся? ·Тоді за

можна

ще

порошковоr

Але

рівництво як в облпобут­

шдму . поверсі діятиме і хімчистка теж на самооб­

там

дачу

об'єкт по замкненій схемі з котельні М 2 защщу

управління N.! 35 тресту сБроварипромжитлоб у д•. І. як це буває у таких

стачало.

А якщо згодом на пер­

ка. У її розпорядженнігодини. 1 За цей час 10

ля

1 вигід:

стачання rарячо'і води

НИНІ

І

ви~ликані неорганізова­ ністю виконавців або ж замовника. Скажемо пря­ мо: і з того, і з іншого боку .неорганізованості ви-

так

встигнеш.

кілограмів білизни прохо­ дять цикл операцій, nіс­

-

відвідувачка може спокій­ но читати книжку, в'язат~

мовленістю. у аручний час приходить сюди жін­

2

ВІЗ

малепня і підсинення\

... А

поблизу

::..а­

фермі колгоспу <~:Кому­ нар• Хмельницьного ра· йону. Звідси на nриймаль­ ні пункти завозять бич­

теке'Ті йДеться

ти партіІ для міських побутовиків? Ці матеріали

Як пізніше

· а.>Jюмінієвнх

десяти. тонн.

ЗРОСТАЄ

j;

ки і що

робивчого відділу райпо· буткомбінату Н. Л. Ланська показала мені 'СПИ· 'to.K, де за березень проставлені коефіцієнти ЯUості праці робітинків ~Са·

. увечері, ноли

чою комплексу М. В. Ла· зарєвою. Офіційно нову · пральню·хім,чистку, що

важких

1Jипробувань агрегат "'.'е­ комендовано до серійнего виробництва. Завдлки ефективній · гідравлічній системі цей богатир легко переміщує

баЧила. щ<> це Єтарі блан·

вати ще не змогли. Кожного і зараз турбують лише особисті проблеми, турботи про колективну честь, авторИтет ту~ на дРУ.Гому плані. Тан що

У СВІТЛОМУ, просторому приміщенні бі­ ля недіЮчих автоматів

АГРЕ:t' АТ-БОГАТИР

випуску

гqлова f, комітету

ПУСКОВІ ЗДАВАТИ В СТРОК!~'======·========~==========================~============~'==

АRІІЬ PECDYGJIIKИ

по

перименту. Саме нмм пе·

говуван!Jя населення. роз-

ду працівників на роботу

ні

ми д(о?сІл)гненням'И У пра·

ці• ...

профспілкИ райпоt>;Vткомбінату О. fA. ПоліщУк по-

умовах екоцомtчиого екс-

Основних

ширюва~

дорослих

цює він до 21 години).

·

у

відвідувачів, так і не по-

вІдува-.tв музею ~ сотнІ сторlиок, списавих різни­

ми почеркамн ва різних мовах вароДів в8шо1 краt-· ни І світу. . ~ На •нІмку: Ю. О. Гаrарів з академіком С. П.

зросли.

напрям~ соціального і економіСтого розвитку СРСР на 1986~1990 .роки і на, період до 2000

саме чмовічі перукарі (а в розкладі роботи «Салону• чорнИм по бі· лому значиться, що пра-

ка, ОЛексІя Івановича. Люди продовжують йти до Гаrаріва: у кивзі від­

Коро.лЬоввм

Пам'ятаате,

Tpeбfl було бачити,_ як на початку восьмоr залишали своr робочі місЦя

став.ленl перша фотоrрафія Юрія, йоrо піонерський

бігали

значно

докорін11о-~ поліпшити якість L культуру обслу-

бажали

rапстуіс, викроєний матір'ю з червоноУ соро'ЦСИ_ дІда,

·репіквія -

послуг

ми по перукарні діти: майстри чоловічого залу,

обслуживши

Гаrарlиа ... Біля rавку­

Юрієм О.лексійовичем. У ,цвс)х вевелнквх кімнатах розмlствлась експозвція МемоJ)іапьвоrо музею Ю. О. Гаrаріва. Документи, осрбиІ!Ті реч,t, фотоrрафі1 розповІдаЮть ч.о просте і скрdмве життя дружиоІ сім'1 ГarapidRX. Тут пред­

сімеЙІІа

заплатити

годинами вІльного

томилися,

космічвих польотів Ю. О. t'arapiв проніс

сОзнаменуєr.\о nерший рік

десято'!. п'ятиmчки нови-

·

і за це

См~еис:ька область. Дивне почуття охоптоє то­ дину,· яка приіздить у .місто Гаrарін (колишній

у рУ*а модеJІЬ пітака, про~тав квиrу про К. Ціо.л­ ковсвttоrо. Roro одержимісТь і самовt.ддаве с.лужlв­

бланках: еРішення XXV з'Узду КПРС · - У жит· тя•. А нА:жЧе заклик

вання: відвlдУ.йаЧlв• в усіх

Помилилася я,

У rікатськ сім'я Гаrаріиих переУхала у 1945 ро­ ці. Т'Іт майбутвій космовавт .Ni1 1 уперше взяв

ків сСалону• і дуже зди­

вувала'ся, пр()~итавши на

Тільки тепер, разом зі

маленьких.

двома

ні зоб$:>в'язання працівнн·

мною,

н в я к снІ .

rання. Воно тут орrанlзоване фоfjмапьно. · В залі на· С'.fеНді zщба·

всІм. Црнчина ж. надзвичайно! подtУ:

недотримання

правил

екс­

.лер, демонтувати одне Об­

ше.

1

Все

встановити ін­

це,

безумовно.

позначиться ·на

ній вартостІ чистки,

кошторис­

пральнl-хlм­

призведе

порошення

Що й

до

коштів.

казати,

роз­

.

приклад 1

плуатаціІ обладваввя за­ мовником (версія rеНІІІд­ р~ннка) та якість зва­ рюваНІUІ. самоrо бака, який не вJдповІдав нор­ мам держстандарту (вер­ сія замовника).

_тимість таких випадків наrолошувалось на XXVII з'Уздl КПРС, у партійних документах, Основних на­

Не встиrли побутоІUІки до к!Jіця: вврlшити це пи­ тання, як Хх ·настиг ще

Виправпят~ становище треба негайно. Адже про­ стоює дорогоцінне облад·

один удар. І, здається, набагато серйозніший. Справа в тому, що. згІдно

нання,

ноУ роботи спеціалісти ми­ ють піДлогу, а населення

проекту Івtтитуту сУкр­ ндlпобут•. · техвічними умовами передбач.що по-

бутові~~~~JI. ЧЕМЕРИЧЕНКО.

негативний. Про

недопУс­

прямах економічного

1

со­

ціальноrо розвитку СРСР.

замість продуктив­

не одержує ие6бх1ДиІ по·

ДЕНЬ ВІАСЬК nРОТИПОВІТРЯНОІ ОБОРОНИ КРАІНИ------------

Варто•і

неба

в·ать.вівщи·ии ./

Надавичайво сма,цву сучасву радІо.покацІйву техвІку, вадзвукові всепоrодві ІWІІШІJВАчі-равето­

.

восці І перехоІШЮвачі, моrу'І'Ві зев1ТВ1 rариnк врf­ чв.ла Батьківщина ва"ртоВВІІІ неба.

~ РакетВВІСВ

і

смі.лвво,

J)овв rотові

JІЬОТЧВКВ, локаторвики дІють

виявтпочв

будь-явоІ

мужвість

хввпввв

самоuадаввя.

1

по.піТВЧВіІ пІд­

вІдбпв

удар противJІВКа.

ВlдміВВВІІІв успtхамв в бойоВІй

rотовці зустрічають своє свято

1

piJDrle

1

раптоВий

воІВв зеві'lІІо-ра­

кетвоІ частивв Червовопраnорвоrо Првкарпатськоrо вІйсЬковоrо окруrу. На знімках: злfва комсомолець, коJІІІШІdй

учень Ranycькoro середвьоrо ПТУ .М ІdвськоІ

ва

-

обнас'Іі

8

Іваво-~ав­

рядовий Ростис.лав БойкІв;·

спра­

JСОМ}'віст иайор Ю. О. Бедварськвй розмов­

ляє з во1вамв.

Фото В. ІІее.тпса..

(Фотохроніка РАТАУ).


сНОВЕ

ЖИТТЯ»

І! квІтнt

*

1986 .року

стор.

3

_.__----------~--------------------~--------------------------------------------------------------------------~------~~--------~---------

МАТИ

Слово-Тетян;і · чебровій

В дорс>rу Знов пора менt.

І мати а клоnоті

от тЕ п Е л· ь

Із мене вt'І своІх

Теl1ЛЬІНЬ

-

-

светіІЬІНЬ

Январь илИ апРt!ЛЬ? Ни то и нІf другое Накой·то яffвареJІь.

капель,

-

Ішов я долеЮ.ху нomrcJ.. І журно огляНувсь назад.

_ДО СХОД)' не

-

зводить:

Побув би ще

.

хоч пару дн181

·

Стома кати бІля тину Старенька, аr.орбпена.

,

1

mrur

ту

умить забиве~t. Виходжу онlміmІм з хати На ІWІЯХ, на той.

Тор~шятся <:нежньІе бабЬІ растаять, Торопятся rtочки раскрь1ться листами,

yn

до

хусти117.

Горнулася кefit ус:МД.- .

СвІй

у rрудях дУХ

-

сдниа

nомІж своІх -..лtв-роара~

R

неповтоІ)яиІ

. .

рtдяиА

Cll!

к!с в дороt.у.

JІк

88J*JI1.

Autull JІ'УЦВВКО.

яким тукати.

Торопят птеlЩов появиться клестьr, Пока

на

ку~тах не

проснулись

листЬІ,

до Чого люблю база· рнІ Xo't 1 кажуть, що не­

Торопится ~флнце испRобовать власть. А )>тром _зиІІІа отьrграется всласть. Ну где тьr. январель?

забаром Іх не буде, бо все в ІІtагазннах є І цtнн

Уньrль1е суrробьr.

може з&.мІнити хоч мапе­ сенькив базар. На ньо-.у мо,/tна все куІЩТИ ва прв­

trепльщь

- . светльrиь -

Метель. Метель. МетеІІЬ.

капель?

\

лаJfку,

ЛЕТО В ·ДЕРЕВНЕ

--

варити,

-

На помощь восторгу без слов.

Под простьІНью (бабка, как печь). Слетятся вечерние птицЬІ

Улнца · Юности,

Тебе коль1бельную .петь.

Троюродмая родина, Прижнвшаяся, как пересаженная кожа

·І

ГлазастЬІе звездЬІ над крЬІшей

Не оторвать.

Всю ночь твои снЬІ берегут. ·

6,-

А придется.

ПЛАЧ

·

Е В ЬІ Там. под Ее щекой Недостает ребра. Плачу, от кости кость Оrнятая, болІQ. Думала не люблю.

безпомІчно на землю. І Натюня ще з весни мало не

ставити

виводила:

Від людей вже со­ ромно! Он, глянь. у сусІ­ дІв І ворота залІзнІ, 1 огорожа яка! Та МатвІй з роботою нІколи не квапиться, а

новий тин. МатвІй чо­ ловІк собі звичайнІсІнь­ кий, ЗJЮСТУ невеликого, та міцно скРоєний. Завж­ акуратно

щодня

-

пІдстриже­

ний. привітний. · ВІтаю-. чись. .він першим подає свою шорстку руку. Але

вже

як

заходиться

коло

У суботу йому допома­

гала дружина, огр~нень­ ка таиа молодичка. з то­

ня. ІП< і всі сlпьськІ жІн­ ки. любить виводити сво­ го . чоловіка пІсля робочо І

• зміни

на город. ПомочJ . з

нього майже нІІП<оІ, / та J(:e ж спокІйніше, бо чо­ аовІк під наглядом. і ра­

д1ст• в серці бачите ось, людей.

1

-

мовляв,

в нас, як в

Восени. коли з гороДу nрибрано, Натюня sже не чіпає Мат~tlя. 1 вІн . на­ рештІ, береться до своєУ роботи.

ІІі _Старий тин у Сиворак­ ~в

зовсІм

декуди

уже

струх, а ·по­ поваливеа

-

І

до

вас

забрать.

·

-

время

искусньrй

з

-

болІтця

з

березі Рудки

серед роз­

логих верб І поодиноких кущів калини. буйні

зарості лози . НавеснІ. ко­

ли в луках затоплюючи

стоїть вода , навІть висо­

кий д~рев'яний місток, ло-

вже

І

'

позаду

тягнеться

тр1. ру­ наваліть­

крІзь

чергу

1

зразу

нього

якесь

ди­

Надвечір на вулицю аи­

ходит• сусІд

Петро

ВІрьовка.

навпроти.

заявляє:

стає ще.

Не люблю, ІП< ото зал!зо пахнеІ На ворота він загото·

-

вив ще ·з л$& шальованІ. висушені дошки. а огоро­ жу оце внплітає з лози.

Садиба СиворакшlІJ як­ раз на розі вузеНJ>коІ ву­ лички. . таиоІ, що коли проїжджає машина, то пе­

рехожІ

за виграє І перепивається золотим сяйвом цвіте, а з молодих пагонlв ска­ пує сік. - То· - лоза негодна, - каже МатвІй , - ламка дУже. та й кора від­

бою метапеву хвіртку. БІ­ ля ньоrо зупиняєтІоСJІ Се­

вовижне мереживо. Що просвІчується наскрІзь І

мен ·Княшок, чобіт осінню

вигннається

запобІrливо зазИраючи • очі Вlрьо.вц1. npocr,r'rь за:

чудернацьки­

ми ліиJями. Перехожі зу~

Мусять

тупитися

до огорожІ. Далі вуличка

вихоДитЬ н~ зеленІ луки,

де блищить на сонцІ Руд­ ка маленька річечка, яка антікав тут~такв не·

ЛІтніми

ранками

над

пиняються,

задJtвившись,

прихвалюють , але МатвlА тільки киває на привітан­ ня 1 мовчить, похвалЬба він не любить_ сам, мовляв,

знаю,

Довкола

що

роблю.

садиби

купками

лежать в'язанки

лози, а

старі потрухлІ

mтахетинв

туманець,

оберемками вІДносить Ка­

ховаючи від сонця срІб· лястнй капиновий цвіт, 1

тюня в nодвІр'я на дрова.

десь в позІ витьохкують невидимі соловейкн. А

родити

лукамн

МатвІй

встає

чекає

осені,

бо

Але

недtлю, коли го­

11

. зостається

уже

'І'ількн JJЗдовж вулички, Матвій ·· закlкчує роботу сам: нарlть. перехожі нео­ зупиняються бІльше 1 тільки стримано вІтають­

тільки пІсля · перших при­ моразків лоза годиться для роботи стає жила­ вою 1 гнучкою. . Вибирає старанно, обмацуючи кож­ ну · лозину своїми 'Іутпи· вими пальцями . від тоrо

раз ·ПО · раз

лоза

оглядається на призахідне

злякано

тремтить,

а

з аерхІвки зриваються .пи·

ся, а Катюня илнче його обідати голосним серди­ тим окриком. Він пише

сонце.

uc..

- Що дата. ronoвy?

струшує 3 rрязюку І.

заклопо·та)Іо

/.

Не. ІІR -_

аа вашу

·

У вас кров с?.

-

.'

АІІІСЖе.

Ах.

То налийте баІuсу•.• ВИ:- не донор... Та

-

Кому гопоау? Цору­

менІ ж саннnоІ, хІба не. ІІСНО?

~аю.

.

чете?

На ,метр

Ну то

ІЩтягуйте швидше ... ВІдрІжте мевІ' · II.ID.

Мамаша. у вас ЮІШ· ки с? СкІлЬки за внх хо­

-

-

мlр~е?

язик. А -.ого вІв п.аА малий? Нажете, не 113110·

тиА був? Ну,

добре, км'

... Оrакий-то вJ.н.. ~Jiw

дайте на ваrу

В. Xu.~aO

'би якихось. .. ру6.1118 u А сто п'JІТдеем.

обереж­

ненько прнчнняючи за со­

Дамочка, ти чоrо ко­

тут афьори різнІ. фальшива? Зна&мо

Хіба це м'ясо? 0.АН1

-

·--------------------------------------------

чогось. то обов'язково­ щось та й вигадає. · Це в нього від батька · ота · здатність чудити людей. А про ті металеві ворота, якими сусіди по.вІдгород­ жувалися .від вулицІ, він

-

молодеИІt­

COliOIIOIO СІІа·

пирсаєшс.я. наче в соб­ ственному? ~ ГромадяНко, с~ки коштують вашІ иоrн? Ру­ бель? ТакІ маленькІ І ру­ белІ.? ТодІ хай ао ин вам. - ТН чого сторубт.оа­ ІСУ сунеш 'мені? XoДJtr•

вемо І нІчого...

сточкн 1. кружnяючв, опускаються на м'яку по­ стіль з торІшнього листя. Городить тни Матвій старанно,

аи­

- Та не прlТЬСІІ ж вн. як вlвц1. Дайте хоч стати. А ще інтелІгенцІя назива­ ється. Мияса . Ім захотіпо-­ с:я. Ми ОСЬ без МНІІС8. JICII·

Через несколько лет н gубцов не останется даже.

далечко

дня

- Кому хрtку? Беріть цибульку! тесь

хирург.

рудим мохом І холодною водою. На протилежному

.-

Рубель трі

..увте:

Опять переезд. · Цриживемся на новом ли мес:те? Приживется ли новое место? Но

кожного

Потім Ідете в м'•сниА павІльйон , проштовхує·

Лишь бьІ взяли его с ·собой.

жих молодиць 1 про цІни на базарІ він не любить.

НавеснІ І влітку 1\атю­

проходите ово­

/("АСІВ

ки пристають 'не часто, бо вестн 6алачку про чу­

хлопчиськом.

чи

тра!JУ

НЕВИГАДАНЕ ОПОВІДАННЯ --·---------------------~ --

на розмову з щrм чопові­

неньким мелодlйним голосочком. У селІ всІ назива­ ють ІІ Катюня. Поруч з 'Нею МатвІй виглядає

-

бель ся!

-

Молодой орех, посаженнЬІй дедом перед смертью, Обещает - с.іІожит.ься , как перочиниЬІй ножик,

заходжується

яку

мете.

дом и запущеннЬІй сад, ­

Пасетсн на темном лугу.

Сиворакша

І . як що

схуднtти

пророст10,

коІ сани~

збнрувала. Крута, ІП< бул·І ка. Зварите дцуаати- ·

Старая мебель 'разваливается, Не желая менять место жительства, ЗапаковЬІваю в чемодань1 все , что можно отсюда

Пегас, жеребенок бескрЬІлЬІй,

ди

руками

ПЕРЕЕЗДЬІ

Намаешься за день, затихнешь

працює на спроІзВОД· ств!• 1, маючи два вихІд­

кра­

крІзь шум 1 гамІр долІтає: - Ному картопет.~Т Кращої не знайдете. З п1· сочку. без добрив. Жуки

ПриДут неумельrе рифмьr

-:-

...

Ось ви

вдоль их рЬІЖеватьrх голов .

Шепотом до утра?

як

чевими рцами.

Обвисшие чернь1е грИІ;ІЬІ

Знаю . .в гру.ди болнт,

Та І

де

від якоІ хвороби прийма­ тн

И тянешь ладошку : сМояІ•.

Слева. Не продохнуть. Нто тебя исцелит Ночью, щекой на грудь,

п~. пю.фfаіІ

поправитися.

Смtешься и плачешь : сЛошадкаІ• .

нІ ,

жек~. пахуче, шкірка то­ нен5ка . Сам би tв, так грошІ треба. - Бабусю, чоrо ваша курка синя?

хаєшел всьоrоt

Ручья, шириною в полшаг;3. .

МАТВІЯ

рІ погоді: то tttдаІмают•­

ще взнаєш, я~ ·.$.4! на ба­ зарІ. Тут 1 зусfрtчі, І зна­ йомства. А що вже наспу­

\Пасутся на -том берегу

.

БерІть сало... Сало . Що ... тоиц.•

ке. з

характер

Не1вердь1е ножки бегут

Ж КІСТКJІ .

з-під пми. А rрловне -

то рІзко

Туда, rде буланьrе кони

. ГУМОРЕСКА

Jфиnаака,

ся, мов хвилі при штормІ,

Ликуешь, дИтя городское. ~

r

з-пl.ІІ

ЦІни змІНюютьс.(, як у мо­

Детеньrша . а не ручья,

БА З· АР

..

як не trдесятеро, то вдвос меншІ. Т,а $ІКИЙ магазин

МдаІ

-

с;то

- .3&ТJП'УЄТЬС8

rпибше СемеїІ і ворушнт• .nрисмаленими бровами

-

рахує, переаодІІ'ІІІ вже

редиску на ті ж rрошІ. Згодом балачка перехо­

~ть на погоду та сіпЬСІt• иІ новини. Але, nоба'ІІІа­ ши . що МатвІй уже з&• кtнчив роботу 1 поаол1 -:1\Де вздовж нового тиву, :ВОНИ ШВИ,АКО роЗХОДІІТІtСІL· Петро ВІрьовка ховається

:за авсокиrіІн аорІn.мв1 rиркнувшн • хвІрткою, а Семен. щоб не мІскти 3110-

:sy

гр.ІІ3Юку посеред

ayu-

курщи. Потім аонк •кийсІ. час моа•11си дим­ .ІІJІТІt t cnocтepir~ аа· Матвієм. :- І видумає таке чопо-·

~1. TJICHeTЬCJI ПОПІД щlпь·

шис• сП римою•. uоа1т.но­

Свворахw1.

Та аоио зроОле~ так. наче й для себе. Апе·

-~еруичатнм сlро-зепеииІІ: :м«tрежнаом. За нопк пno­ 1 pefllpDoмy

аlк .

......

нарешті , затІІІ'нув~·

мовиа Семен.

-

ж цІлuй метр аемлІ сІОСІ~

одпанахааІ

з

-

nритис·

ком на останньому CJІQJ.I аІдхазує поважц.о Пет~.

.;;;..

Вс:Іікого баЧИв; а: та­

кого ...... нЦ Ну. прихопна би 3 півметра аулицt -.

таке

бу~є.

полами. \ ane

Пола.ІІJJИ

tl

CS•.

мав шмат

городУ.

Жалько земелІоt<ІІ... Я сам ото пощитав:

-

сотки перм.

ni•

Посtо бИ

морквн · чи f!е'rрУШІСІІ,. )Іц

•81·

пофарбоваиу

rояу·

ібиА копІр огорожу . зврка., !10'111 спІдпоба ва · швроtс)'

Qlyry м'ЯJ<9І аемп1. DPJІ· томаноІ за деD •о61n.мв

'

А МатІіА МИJІ}'СТІоСІІ а1-

't9fl

•ot~Y ~і?ОІІ1RИ1

JI'PIIJIIIM ·

tоFНеІІІ

oa.epao-

DІЛ&І ~а· щеnа...

ІІ'ІЦфUІ·49ТОJП 1. TJIXefUt.IO пбІІТ• на хоподву 3еІІІто

.N;J)11'11

JIJICТOЧIUI·'IOJIIIilfll,

ИоrJм СІJаоракша DeptJICir ~ nornq на Семца j :уQІІ:хаЄТІоСJІ:

:-- ~ одвQ будете хо­ ~ -:тр ~ бо , .. на~ aD • ~ще/ . 8. :JIUBO~

.


* 12

· 4 стор.

квітня

1986 року

сНОВЕ

ЖИТТЯ».

ЦЕ- ЦІКАВО==============-===============--==--== бути ... у розмірі бованців~.

rолоеІі по

Архівні чать

дроту

ремих

про

перші

На відміну від інших засобів зв'язку на широке визнанJІя телефону nо­ трібно було лише два ро­ ни. Винахідник апарата, англійський вчений Олек­ сандр Г. Белл демонстру­ вав його на Всесвітній ви­ ставці у Філадельфії у користувався

успіхом

ля посиленої nротягом року

nочала

кі

стань до

те­

на

за­

КУ:

ру

10. кілометрів.

вста­

новлення телефонних апа­ ратів у Rиєві, Таращан­ ському, Сквирському та інших повітах Київщини. 31 березня 1886 року (за новим стилем 12 квітня) управління Київ­ ського телеграфного ок­ ругу в рапорті губернато­

Така

.

телефонної

nІД

на

Іх

ємкість

номерів.

Лелеки прВJІетlJІИ.

стави

дає

говорити

статній

дії

Фото

рівень

під­

про

дос­

телефоні­

. зацій, окремих

Тоді ж було встановле­ но 20 телефонних апара­ тів «у осіб, які належать

таким

громадян

зручним

.зв'язку. ХІІ

Тому,

nланується

ня Південно-Західної за­ лізниці~. , Цікавий ще й такий факт. «Плата ... вно­ ситься 2 рази на рік ... Перший . платіж nовинен

3

АТС-5

розширити

ють можливість дзвонити з квартирних телефонів

боі• о

Раціонально· використовувати природний газ та

дотри~уватис~ відключали

Всі знають. що газ є дешевим і зручним ви­ дом палива. Знають 1 про те, що його слід рацlо­ І:Іально і по-господарськи

котел,

му ни.

ва

Нагадуємо,

. що

від

залежить

ром

економ­

використання

ІІщносин

ня

року бого

за

все,

nотрібно

газом до

20

природним

числа nоточ·

літо про

ного місяця, не допускати

заборгованості. . На nревеликий жаль, є ще в нас такі абоненти,

за

плату

за

ие

викори­

сrаний газ. Так. наприк· лад. громадянин т. ши­ тий. який проживає в міс­

виду ми

палива.

Газета

вЬІходит

вЬІхода:

с

вториик.

·17

апре.пя

cPEIJ\8,

1937

ПJІТЮЩа,

Вроварська

года.

суббота. дРУКІІІРНJІ

на

газових

nрацюЮчі

треrього

по­

нагляду

газові nриJІади

або доручати догляд за ними дітям і особам, що -не nройшли навчання;

nрила­

закривати решітки

вен­

.тиляційних каналів. збері­ гати запасні газові бало­

розnа­

люванням газової колон­ ни та під час П роботи

установки та nроводити їх ремонт; •

кожним

. необхіДно

nеревірити на­ явність тяги. Під час ро· боти газових nриладів noвинні' завжди бути в!Д­ нритими кватирки та фра­

використовувати

.

..муги у віннах на кухні.

У разі виявлення nору­ шення або відсутності тя­ ги потрібно терміново від­ ключити nрацюючі газові nрилади і вИкликати від­ nовідні служби для їх ремонту або nрочистки.

У випадку виявлення витоку газу або розлад­ нання роботи газових при­ ладів треба терміново за­ крити всі крани на прила­ дах і опусках перед ними, провітрити приміщення і викликати аварійну служ­ бу газового господарства ·

В

вище

ни зрідженого газу, само:; вільно переносити газові nрилади чи газобалонні

Перед

розрахову­

ємо і на своєчасну оплату

nрида­

вони щокварталу nереві­ рялися і очищалися.

користування

чергу

газовими

по телефону

04.

АДРЕСА РЕДАНЦІf:

жіночі,

ти і духовки. ставити nо­ суд з широким дном без комфорки з високими реб­

нічні

молодІжні,

(сучасних

КІtївськоrо

Адреса

обласиого

друкарнІ:

небажаних

у

Оnексію

Л.

МИХАПЛИЦЬКА, старший майстер, А. КАРПЕНКО, вачаJІЬИИR служби BJIY1.'· рібудИИRових газових мереж 1 обладваивя ви­ робвичого управJІіИИJІ

сnра,вах

Київська

йоrо

електронні, кварцові меха­

м.

rюJіІrраФІУ

Бровари,

вул,

оригінально

fІосиnовичу

ХОМЕНКУ

з

приводу

смерті

матері.

Адм·І.кІстрацІя, nартійна та профсnІnкова орrа­ нізацІі nостійно дІючоrо будІвеnьноrо nоТзда Н. 2

тресту «УНІJ)еnеватормnкнбуд• вн~nовnюють гли­ боке сnівчуття начаnьннку nnaнoвoro вІддІnу МарІТ ПнnиnІвнІ ЛОСЬ з nрИВОІ\У тяжкоУ втрати nередчасноі смертІ іі чоnов•на

. МИКОЛИ

господарства.

видавництв,

область,

гні­

Колектив n.рацІвниtеІв тресту «Теnnицятехмон­ таж• висnовnюс rnмбоке сnівчуття електрику

слідків.

255020,

уnравлІння

28-30 Анжеліка вається (Франція).

----------------------------------------------

трагічних на~

редактора-

255020,

фІльм).

Управnlния торгівлі.

Ниівська обяасть, м. Бровари, _вуn. Ниівсьна, 154. 1-03-76; вІддІnу nартІйноrо життІІ- 1·04-61; вІдnовІдапьноrо секретаря, вІддІnу сІІІЬСІооКого госnодарства 1-02-1»2; коресnондента мІсцевоrо ра­ дІомовnеннІІ - 1-02-71»; .аастуnниu редактора, вІддІnІв nромисnоsостІ, пkстІв І масо­ воТ роботи 1-04-81. Телефони:

(СРСР,

конструкЦій),

Дотриманця цих пра­ вил забезnечить збере­ ження вашого життя і

газового

Береги в тума­ НРБ). 15-20 Ми звинува­ чуємо (студія Імені ·дов­ ,женка). 21-23 Координати смерті (СРСР, СРВ). 24-27 Змієлов (Мос­

11-14

ні

оформлені годинники нових марок. Просимо відвідати виставку-продаж.

рами.

від

імені Т. ШевчеИRа

тиметься виставка-продаж годинників. -У ши­ рокому асортименті тут будуть запропонова~і годинники настільні. cтillHi, наручні: чоловічІ,

Берхніми пальникамн дли­

випадків і

поч.

ШАНОВНІ ttОКУПЦІІ З 15 no 22 квітня у магазИні .М .51 «Орбі­ та•. що по ву.1І1іці 50 ромів ВЛRСМ, nроводи­

для

користуватися

здоров'я

нв.ітня,

Редантор Є. ФЕАRЯ.

відnочинку або сну гази7 фіковані nриміщення. од• ночасно

26

Кінотеатр

11-14 Анжеліка гні­ вається (Франція). 15-21 Змієлов (Мос­ фільм). 22-26 Особиста спра­ ва судді Іванової ( Мос­ фільм). 27-28 Ступені под­ ружнього життя (Фран­ ція). 29-5.05 Подвійний каnкан (Ризька студія).

колонками

верху будинку; залишати без

кори­

бібліотека,

Ківотеатр «Прометей•

під час вітру. о~обливо в

дах бу ли впо:рядковані флюгарками. деф~ектора­ ми і nрочистками, . щоб

розрахува­

сНОВАЯ ЖИЗНЬ•·-орrаа Вро-.рс-коrо городеко­ го комитета КОІІІМІУ'JШ!ІСТИ'ЧІ!ІDКОЙ nартии УкраИІИЬІ, rородоІ«>rо и районного Qоветов народНЬІХ депу­ таrrов Киевской област~ (На :tJ.t_раинском язьrке). • Редактор Е. ФЕДЯИ. . Дни

димарі

при поданні заяви це та своєчасність

шевого свою

nравил

газовими

кухнях

Сnоживачі за.вжди nо­ винні ПАМ'ЯТАТИ, щоб

повніше задовольнити за­ пити споживачів цього де­

т! Бровари по вулиці Rон­ кінакі, 47, незважаючи на те, що вже двічі йому;

тися

Rняжи.чі,

Ва екранах міста

газові прилади при від­ сутності тяги, користува­

дами.

плати згідно прейскуран­ ту по 5 копійок за один квадратний метр опалю­ вальної nлощі в :місяць, Колектив управління докладає всіх зусиль. щоб

які систематично допуска­

заборгованість,

стування

голу­

До речі, за бажанням ІІласників оnалювальні nрилади можуть бути за. лишені ввімкненими на

вчасно розраховуватись за користування

дотримання

гос­

ним.

Перш

вносять

сnоживаЧІ

обслугову­

но слід всім ставитися до

опалювальних

nалива

лись

дер­

жавою.

ють

вс!

кращому

(с.

18

ним

Споживачам ЗАБОРО­ НЯЄТЬСЯ ·розпалювати

сприя­

ріод не менш відповідаль­

оnалю­

приладів. Тож необхідно, щоб до 25 квітня цього

фінансових з

газових

теж

Одночасно нагадуємо, що й у весняно-літній nе­

незаба­

газового

що

ванню ним всіх трудящих.

nодарства проводять в зв'язку з цим відключен­

сnожива­

громадян

зак_інчиться

управління

чів міста та сіл району. Для цього необхідно зна­ . ти кожному споживачеві •Правила безпеки в га­ зовому господарстві• . та організацію

що

користування

нього,

тиме

'

вальний період. Робітники

nали·

нормальне

газоnостачання

газ.

8).

та Інших матеріальних реЗвісно,

за

ва, 6), Ралко Л. П. (се­ ло Требухів, Комінтерна,

паливно-енергетичних

uого

за

М. Ф. (с. Rалин"івка. Садо­

сирови­

сурс~в•.

сплачувати

До таких належать та­ кож г.ромадянка Кравцова, що мешкає по вулиці Rи­ ївсь:ка, 96, · Ігнатенко В. М. (вул. Єсеніна, 1), Дорогий О. І. (вул. За~ водська, 24), Тн~ченко

раціонально­

1

використанню

опалювальний

продовжує несвоє­

часно

використовувати. Цього від нас вИмагає і Поста­ нова ЦR RПРС та Ради Міністрів СРСР •Про nосилення роботи по еко­ номічному

правил

penl-

(с.· Літачки.

год.) . Зональні .змагаНИJІ на приз клубу ~ЦhdрJІНИіt м'Яч• (с. Гоголів, сел. Налита, с. Велика Димерка, с. Требухів, с. Зазим'я. 27 квітня). . Весв.явий легкоатлетичний крос серед шкоJІJІрів (с. Калинівка, 27 квітня). «Іх життя тобі прИRлад•. Проводи на заслу, жений відпочинок працlвИИRів радгоспу «Зоря• (с. Світильне, будинок культури, 30 квітня). Тематичний вечір «Святкуємо 100-й Першотра­ ·вень• (с. Богданівка, будинок культури, 29 квітня; с. Семиполки, будинок культури, 30 квітня, поч. о 19 год.; с. Літочки, будинок культури, 30 квітня).-_

відповів редакції, що nіс­ ля заміни радіовводу ра­ діо працює нормально.

міст країни.

420

Мокрецв

кеІ довгий час не працює радіо. Нача~ник райвузла зв'язку""В. Ю. Цимбалюк

на

тисячі номерів. Зараз броварчани ма­

у

с.

К. Т" Ramoк написала в реАаКцlю про те, що в

nротягом

n'ятирічки

до адміністрації уnравлін­

Мешканка

видом

сТенета•

будинок культури, 26 квітня, поч. о 20 год.). Вечір зустрічі а артисткою Н. Крюковою сСати­ ра в боротьбі за мир• (с. Плоске, будинон культу­ ри, 26 квітня). Вшанування мехаиlзаторlв передовиків весия­ во-попьових робіт (с. Пухівна, будинок культури, 26 квітня, поч. о 19 год.). · Проводи до лав РадJІИськоі Армlі сПроводжаєм в армlю сивів• (с. Русанів, 26 квітня). Читацька коифереИцlя «Через бурі іЩІJІИ, через

зації. І ~ее ж сьогодні ще не задоволені потреби всіх nіДnриємств. органі·

відбудеться 1 квітня цьо­ го року~ ... (за новим сти­ лем 13 квітня).

год.).

riю•. драма ,А. Очеретиого

600

всі

17

Лекція ckna,cИRи марксизму-леиlнізму про

Б. Горбачевського.

станцій.

тисячі

2

Це

о

ліотека, 20 квітня). Весв.явий леrкоатлетв'ІИІІЙ крос серед виробни­ чих колективів (с. Rа.іmнівка, 20 ,квітня). Вlднрвття 11 Всесоюзвого фестивато самодlяль­ воі творчості, присвяченого 70-рі'ІЧЮ Великого Жовтия (с. Rалинівка. 20 квітня). · Тематичний вечір сШсні, обпапені війною• (с. Оnанасів. клуб, 26 :квітня, роч. о 20 год.). Вшанування ветераиlв купЬтурио-освlтиьої робо­ ти Броварського району «Не зри вас· купьтармейца­ мн зовут• (кафе сРовесник•. 22 квітня). ·

наз­

7 тисяч 500 тююж 7 вІДом­

номерів. Є чих телефонних

18

nитJІЧИЙ ранок сЛеніиа оиу:ки• (с. Літочки. біб­

ВІД РЕДАRЦІІ:

станцlі:

о

Тематичвий вечір сІм'я ЛеиіИа в серці кожного• (сел. Налита, бібліотека, 22 квітня, nоч о 17 год.). ЗамадеИИJІ парку (с. Гребельни, 19 квітня). Спартакіада району серед допризовної і призов· ноУ молодІ (сел. Налита. 20 квітня). Усний журвал «Вічво живий в пам'яТі народнІй• (с. Зазим'я, клуб і бібліотека, 20 квітня). ·

видаватися

газета

квітня).

год.) . Темати'ІИJІЙ вечір сЛеиlн 1 тепер живіший всіх живих• (с. Мокрець, бібліотека, 19 квітня, nоч.

І

ро­

1901

РОКУ

1986

Заняття «Клубу тверезостІ• (с. Семиnолки, будн­ ІІОН культурр. 15 квітня. nоч. о 19 год.). Огляд-кощуре сіпьських дискотек. ._ ТематІf1ППІЙ вечір сЗ іменем ЛеиіИа• (с. Велика Димерка, будинок культури, 19 квітня, nоч.

Зараз у· нашому місті працюють дві телефонні

« ... від­

повіДомляло:

Rриття

Багато для збільшення відстані зв'язну зробив російський винахіднии Павло Михайлович ГОлу­ бицький. Так, у 1883 ро­ ці ним бу ло здійснено зв'язок між Парижем та містом Нансі. Відстань на той час бу ла рекордна 353 кілометри. П. М. Го­ лубицький запроnонував

20

о:к­

вою «Телефон Південно­ Західного краю•. Це була nерша спроба організацН телефонноrо довідника .

області

про

nочинає

довідкова

Державного

Київської

. розповідають

·

•абонентів.

факт: з жовтня

тращ:порті.

Документи

інтерес

та

Про nопулярність теле­ фону свідчить 1 такий

ВИГОДИ.

архіву

до нового винаходу. Про­ те більшість вчених вва­ жала, що зв'язок можна забезпечити лише на від­

установ

живають на Подолі. якщо nотрібно буде говорити з абонентами іншої частини міста, буде надаватися необхідне з'єднання через телефонну станцію на До­ долі і Центральну теле­ фонну станцію на Хреща­

що віДраЗу ж дало вели­

реклами публіка

nроявляти

зв'язну

лізничному

.відвідувачів. І тільки піс-

теле­

долі. У nовіДомленні Голов­ ного управління nошт і телеграфів говорилося. що «абонентам. які nро­

:s

одиого

впровадження

лефонного

у

вІДкри­

тику».

широке

роЦІ, але апарат не

1876

кроки

·

Відкриття Ленінського тижня. сУ.шоблені музич­ ні твори. В. І. Леніuа• (с. ГоголІв. будинок куль­ тури, 15 квітня, с. ПухІвка, будинок культури,

станція віДкрилася на По­

ділом інформації Державного архіву КиJвськоІ об· ласТІ. О. М. ПЕТРИЧЕННО погоДИJІася розповіств газети

містах

проміжні

державних

Їіиями ми будемо відзначати 100-річчя початку те~фонізацlї Києва та Київщини. Завідуюча від· нашої

РАНОНУ НА ДРУГУ ПОЛОВИJІУ КВІТНЯ

зв' яз-· Rиєві

фонні станц1І для зв'язку

Телефон та телеграф етапи добрими, надійними пом1чнИRами mодини у побуті та на виробництві. Зараз 95 процентів всієі іиформацП на планеті передаЄІrься засобами електрозв'язку. У 1976 році, ко.піІ відзначалося 100-річчя з дня вниайдеИИJІ те­ лефону, в усіх краІвах світу иараховувапося 336 мl.ш.йонів телефонних апаратів. За проrиозом вче­ них у 2000 роцt їх буде майже півтора мtпьярда.

читачам

телефонного Київщині. У

ваються

КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ

широке ·nоши­

та іншИх

ДО 100-РІЧЧЯ ТЕЛЕФОННОГО ЗВ'ЯЗКУ У КИЄВІ

най~асовіших видів зв'язку.

документи свіД­

про

рення ку на

ПЛАН РО&ОТИ

кар­

150

І

книжнової

Київська,

154.

торr\ВJІІ.

·ПЄТ:РОВИЧА.

Індекс Друк

дРУ'КJОВІ!ІНИй

14.000

61285.

офс~.

Обс_яr

аркуш.

nримірників.

За.моВJrеННІR м

1

Тираж

2088.

#59 1986  
Advertisement